sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 13, ten laste van P. Westerink G. Hollander; 23 februari 1910
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek13, ten laste van P. Westerink G. Hollander; 23 februari 1910
Nummer:
13
Datum:
23 februari 1910
Onderwerp:
ten laste van P. Westerink G. Hollander
Inhoud:
Op den 23 febr. 1910 omstreeks 9 1/2 uur werd door mij D. Rodenburg, gezien en waargenomen, dat door de alhier wonende voerlieden P. Westerink en G.W. van Triest drie wagens beladen met hooi, in deze gemeente werden ingevoerd, welk hooi volgens mededeeling van P Westerink, bestemd was voor een petroleum maatschappij te Zwolle. Twee der beladen wagens werden door genoemde voerlieden geplaatst met vergunning van den Burgemeester alhier op den van Kinsbergenstraat en de andere wagen werd geplaatst op de Beekstraat alhier, daar de beladen wagens wegens hun hoogte en omvang niet in een schurr geboregen konden worden en den volgende morgen naar Zwolle moesten worden overgebracht.
Op voormelde datum te omstreeks 10 1/4 uur heb ik mij relatant voornoemd, eens overtuigd of de voerlieden hun verplichtingen, omtrent het plaatsen van een brandende lantaarn bij bedoelde wagens waren nagekomen; hetwelk mij bleek in orde te zijn. Tegelijkertijd zag ik dat Piet Westerink voornoemd van een der wagens staande op de van Kinsbergenstraat alhier eene hoeveelheid hooi afplukte en afharkte.
Ik vroeg P. Westerink of hij die wagen wat afplukte, antwoordde hij Ja anders verliezen wij het morgen toch, doch zoo met een komt G. Hollander en die zal het mij even toesteken, om het weder op de wagen te laden.
Daar ik de zaak niet vertrouwde temeer, daar er ook een handwagen bij gemelde wagen stond, heb ik mij relatant met J ten Hoope verdekt opgesteld, teneinde te kunnen nagaan, of het door P. Westerink afgeplukte hooi, weder op de wagen werd opgeladen. Nauwelijks ons een plaats te hebben verzekerd om alles goed te kunnen gadeslaan, begon P. Westerink het door hem afgeplukte hooi, op de daar aanwezige handwagen op te laden (naar onze gissing ongeveer (50 KG) en vervoerde dat hooi naar zijne woning. Na eenige oogenblikken kwam P. Westerink met de ledige handwagen terug, en plaatste deze bij de beladen wagen met hooi op de Beekstraat. Tegelijkertijd kwam ook G. Hollander die toen met P. Westerink te zamen van de wagen staande op de Beekstraat, een partij hooi afplukten en het vervolgens op de door P. Westerink terug gebrachte wagen hebben opgeladen, ongeveer een gelijke hoeveelheid als dat, welk door Westerink naar diens woning was vervoerd. toen het hooi was opgeladen vroeg P. Westerink aan G. Hollander of hij er ook een touw over wilde hebben waarop G. Hollander antwoordde nee het kan zoo wel. Op de vraag van P. Westerink waar of hij het hooi zoude laten, antwoordde G. Hollander ik breng het vanavond nog op de zolder. daarna reed Hollander alleen met de met hooi beladen handwagen naar huis en borg de geheele hoeveelheid in zijn woning. Daar wij relatanten de zekerheid nog niet hadden, of dat hooi, hetwelk door P. Westerink en G. Hollander van de wagens was afgenomen aan genoemde petroleum Maatschappij de Monchy werd onttrokken, hebben wij ons dien nacht van 23 op 24 februari j.l. aldaar opgehouden, om ons te overtuigen, of het door hun weggenomen hooi al of niet op de wagens werd opgeladen.
Omstreeks 5 uur in de morgen van den 24 Febr. j.l. kwamen de voerlieden P. Westerink, G. Hollander en G.W. v Triest met hunne paarden, welke voor de beladen wagens werden aangespannen, en er vervolgens mede weg reden in de richting Zwolle zonder medeneming van het door hun weggenomen hooi.
Dien zelfde dag den 24 Febr. j.l. heb ik mij eerste relatant begeven naar Zwolle ten einde aldaar een onderzoek in te stellen en heb de volgende personen gehoord:
1e Jacob Zijlstra, van beroep kruidenier tevens depôthouder der petroleum Maatschappij en R de Monchy, 41 jaar oud wonende te Zwolle die verklaart: Mij is bekend dat voor ons depot den petroleum Maatschappij "de Monchy" eene partij hooi is gekocht, van den landbouwer G. Hop te Doornspijk. Ik heb den voerman P. Westerink wonende te Elburg opgedragen, het door ons gekochte hooi, bij den landbouwer G. Hop te wegen te ontvangen en naar Zwolle te vervoeren, hetwelk door P. Westerink op den 24 Februari j.l. op drie wagens is geleverd.
Hij verklaarde verder, dat het hooi door hun gekocht van den landbouwer G. Hop de prijs koste van f 25,50 per 500 Kilogram.
J. Zijlstra overhandigde op mijn verzoek een schriftelijke verklaring, dat door hem aan niemand vergunning was gegeven, om van het door hun gekochte en door P. Westerink geleverde hooi iets weg te nemen of weg te geven.
2e Gehoord: Albert Heetjans, beroep depôthouder der petroleum maatschappij de Monchy te Zwolle, 38 jaar oud, wonende te Zwolle die verklaart: Door ons is in voorkoop, bij den landbouwer G. Hop te Doornspijk eene hoeveelheid hooi gekocht, het welk bestemd was voor ons depôt. Wij hebben de te Elburg wonende voerman P. Westerink opgedragen, en die er voor zoude zorgen het hooi aldaar te wegen, in ontvangst nemen en naar Zwolle te vervoeren, van welke opdracht P. Westerink zich den 24 Febr. j.l heeft gekweten. Tijdens het vervoer van hooi naar Zwolle, bevond ik mij den 24 febr. j.l. tusschen Wezep en Zwolle en ontmoette aldaar P. Westerink met 3 wagens hooi. Ik vroeg Westerink of dat hooi voor ons was, antwoordde hij ja en op mijn vraag hoeveel hij had ontvangen antwoordde hij 8600 pond. Daar mij relatant bij onderzoek gebleken was, dat P. Westerink bij den landbouwer G Hop te Doornspijk het hooi tot een totaal gewicht van 8400 pond was ontvangen en opgeladen en door hen aan de depôthouder A. Heetjans eene hoeveelheid van 8600 pond was opgegeven, heb ik relatant den Heer A. Heetjans met het een en ander in kennis gesteld en verklaarde mij tevens dat het door P. Westerink geleverde hooi, niet nagewogen is, zoodat door hun niet vast gesteld kon worden, hoeveel zij te weinig ontvingen.
Plaats:
Elburg
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS