sm-kaart.jpg

I. Bezoekersruimte

 1. De bezoekersruimten van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe zijn gevestigd in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. De ruimten zijn openbaar en vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het Streekarchivariaat in de betreffende plaats.
 2. Iedere bezoeker dient zich bij de dienstdoende medewerker van het Streekarchivariaat te melden.
 3. Ieder kalenderjaar wordt bij het eerste bezoek gevraagd schriftelijk een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in een gegevensbestand opgenomen. Elk volgend bezoek wordt ook in dit bestand geregistreerd. Uit dit bestand worden aan derden geen gegevens verstrekt. Het bestand met de gegevens van de bezoekers wordt bijgehouden ter beveiliging van de archieven en collecties die door het Streekarchivariaat worden beheerd en ten behoeve van het vaststellen van het toekomstig beleid van het Streekarchivariaat.
 4. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de gegevens die van u worden beheerd.
 5. In Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek vindt er tussen 12.30 en 13.30 uur geen dienstverlening plaats.
 6. MP3-spelers en mobiele telefoons dient u uit te schakelen.
 7. In de bezoekersruimten mag niet worden gerookt.

 

II. Het aanvragen van stukken

 1. Voor het aanvragen van originele archiefstukken dient u per archiefstuk een aanvraagbriefje in te vullen. Wanneer het opeenvolgende stukken uit een archief betreft, kunt u met één briefje volstaan. Dit briefje levert u in bij de dienstdoende archiefmedewerker. Deze haalt de stukken voor u uit de archiefbewaarplaats. Wanneer u klaar bent, dient u de stukken weer bij de medewerker in te leveren.
 2. Per aanvraag kunt u maximaal drie stukken laten ophalen. Wanneer u iets inlevert, kunt u ook weer iets nieuws aanvragen.

 

III. Het raadplegen van stukken

 1. In principe zijn alle archieven die door het Streekarchivariaat worden beheerd openbaar, tenzij door de wet of bij overbrenging door de archiefvormer aan de openbaarheid beperkende voorwaarden zijn verbonden.
 2. Stukken worden alleen ter raadpleging verstrekt, indien de materiële staat dit toestaat. Dit is ter beoordeling van de archiefmedewerker. U kunt tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de streekarchivaris.
 3. Het is verboden archiefstukken, boeken of ander door het Streekarchivariaat beschikbaar gesteld materiaal te beschrijven, vouwen, kreuken of anderszins te beschadigen.
 4. Wij verzoeken u vriendelijk bij het raadplegen van originele bronnen voor het maken van aantekeningen alleen gebruik te maken van potlood. Indien nodig kunt u bij de archiefmedewerker een potlood lenen.
 5. In verband met de kwetsbaarheid van archiefmateriaal is een aantal veelgebruikte bronnen alleen op microfiche raadpleegbaar.
 6. Uit de handbibliotheken die in de vestigingen beschikbaar zijn, worden geen boeken uitgeleend.

 

IV. Het reproduceren van stukken

a. Fotokopieën en scans

 1. Het is niet toegestaan om zelf fotokopieën van archiefstukken en documentatie te maken. Het maken van afdrukken van microfiches van archiefstukken (Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, kranten, overige bestanden) wordt voor u verzorgd door de studiezaalmedewerker.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de studiezaalmedewerker scans van archiefstukken en documentatie te maken.
 3. Handscanners en leespennen mogen niet gebruikt worden.


b. Kwetsbare stukken

De volgende archiefstukken mogen in verband met hun kwetsbaarheid niet gekopieerd of gescand worden:

 • archiefstukken van vóór 1600;
 • archiefstukken met zegels;
 • gebonden archiefstukken;
 • stukken die in een slechte materiële staat verkeren

 N.B.: Dit is ter beoordeling aan de dienstdoende studiezaalmedewerker.

 

Indien u het met de genomen beslissing niet eens bent, kunt u zich richten tot de streekarchivaris:
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
t.a.v. Dhr. H. de Roo 
Postbus 70 
8080  AB Elburg


c. Foto's

 1. Na overleg met de studiezaalmedewerker, is het toegestaan zelf foto's van archiefstukken te maken, mits dit gebeurt zonder het gebruik van flitslicht of enige andere vorm van extra belichting.
 2. Daarnaast is het mogelijk om foto's of digitale opnames te bestellen van originele archiefstukken tegen betaling van de volgens de legesverordening verschuldigde kosten, vermeerderd met verzendkosten.


d. Kosten

Betaling van de volgens de legesverordening verschuldigde kosten dient contant te geschieden.


e. Auteursrechten

 1. Indien u stukken wilt gebruiken voor publicaties of exposities, dient u er rekening mee te houden dat u zelf verantwoordelijk bent voor het achterhalen van de rechthebbende en de eventueel te betalen auteursrechten.
 2. Indien u archiefstukken geheel of gedeeltelijk publiceert, dient u hierbij te vermelden uit welk archief, en indien mogelijk uit welk inventarisnummer het stuk afkomstig is (bijvoorbeeld: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsarchief Elburg 1320-1813, inv.nr. 228).

 

V. Tot slot

 1. Indien wordt geconstateerd dat u zich niet aan de regels houdt, zal u hierop worden aangesproken door de studiezaalmedewerker. Bij herhaling kan u de toegang tot de bezoekersruimten van het Streekarchivariaat worden ontzegd. U kunt tegen deze beslissing schriftelijk bezwaar maken bij de streekarchivaris, Streekarchivaris Noordwest-Veluwe, Postbus 70, 8080 AB Elburg.
 2. Indien u een klacht hebt over een medewerker van het streekarchivariaat kunt u deze indienen bij de streekarchivaris, Streekarchivaris Noordwest-Veluwe, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Indien u niet akkoord gaat met diens beslissing, kunt u in beroep gaan bij de archiefcommissie streekarchivariaat:

  Archiefcommissie
  Postbus 70
  8080 AB  Elburg