Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2001
P. van Beek, 2002 


 

Personeel

In het verslagjaar 2001 waren bij het streekarchivariaat Elburg-Ermelo-Nunspeet-Oldebroek werkzaam:

Mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, adjunct-streekarchivaris 
P. van Beek, streekarchivaris
J.C. van Gelder, archiefmedewerker te Nunspeet
T. Goossens, archiefmedewerker te Nunspeet (vanaf oktober 2001)
Mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerker te Elburg
J. Kolkman, archiefmedewerker te Oldebroek en Elburg
Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerker te Ermelo 
Mevrouw J.H. Vos, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek

Door de werktijdverdeling van alle medewerkers was het ook dit verslagjaar weer mogelijk om in alle gemeenten gedurende een groot deel van de werkweek (waarvan een deel na afspraak) gebruik te maken van de faciliteiten van het streekarchivariaat.

De medewerkers van het streekarchivariaat hielden in 2001 vijf maal een gezamenlijk werkoverleg om de diverse werkzaamheden op de afzonderlijke locaties, en met name de uitvoering van de dienstverlening op elkaar af te stemmen. Op 6 juli 2001 heeft voor de eerste maal een personeelsuitstapje van de medewerkers van het streekarchivariaat plaatsgevonden. Hiervoor waren ook de collega’s van het Streekarchivariaat Noord-Veluwe uitgenodigd. Tijdens deze dag werd onder meer een bezoek gebracht aan het gemeentearchief van Apeldoorn en aan restauratieatelier Sterken te Ugchelen.

Organisatie

Het streekarchivariaat is ook dit jaar in de centrumgemeente Elburg ingedeeld bij de afdeling Welzijn en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken. In de gemeente Elburg werd enkele malen deelgenomen aan het werkoverleg van deze afdeling. Besprekingen over een mogelijke andere plek in de organisatie worden nog steeds gevoerd, overigens zonder al te veel resultaat. In de andere gemeenten werd regelmatig overleg gevoerd met de desbetreffende portefeuillehouder en gemeentesecretaris. 

Externe activiteiten

In het verslagjaar nam de archivaris deel aan de volgende activiteiten:

De adjunct-archivaris nam naast hiervoor genoemde deelnames, deel aan de volgende activiteiten:

De archivaris hield een lezing voor:

De adjunct-archivaris hield een lezing voor:

Bestuur

Het personeel van het streekarchivariaat verricht de werkzaamheden op aanwijzing van de archiefcommissie streekarchivariaat. De commissie vergaderde in 2001 drie maal en wel op 17 januari te Oldebroek, 15 maart te Elburg en 17 oktober te Nunspeet.

De archiefcommissie bestond in 2001 uit:

Adviseurs:


De adjunct-archivaris mevrouw Van Aalst-Houbraken verzorgde de verslaglegging van de vergaderingen.
De archiefcommissie hield zich in het verslagjaar onder meer bezig met het volgende: jaarverslag, werktijdrapportage en rekening 2000, begroting 2002, kwaliteitshandvest dienstverlening, werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Putten en samenwerking archiefzorg Noord-Veluwe.
De archiefcommissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat de betrokken gemeentebesturen.

Dienstverlening gemeente Putten

In het kader van samenwerking met de overige ISV-gemeenten op het terrein van de archiefzorg werd op 7 februari door de archivaris een gesprek bijgewoond tussen de voorzitter van de archiefcommissie en de gemeentesecretaris en het hoofd Interne Zaken van de gemeente Putten. Dit ter voorbereiding op de vergadering van de archiefcommissie. 
De gesprekken resulteerden in een mondelinge intentieverklaring van de gemeente Putten om bij het vertrek van de huidige functionaris, de heer J. van Hell, in september 2002 aansluiting bij het streekarchivariaat te willen realiseren. Vooruitlopend hierop werd besloten dat de streekarchivaris vanaf juni 2001 voor een dag per week bij de gemeente Putten gedetacheerd zou worden. Hiermee kon de aanstelling van de adjunct-streekarchivaris worden uitgebreid tot een volledig dienstverband.
Op 7 september bracht de heer Adam van de Provinciale Archiefinspectie een werkbezoek aan de gemeente. Naar aanleiding van een brief hierover heeft de streekarchivaris het college geadviseerd over te ondernemen stappen.
De archivaris is vanaf half juni 2001 elke vrijdag werkzaam geweest in de gemeente Putten. In de beschikbare tijd werd gewerkt aan voorbereiding voor de aanpassing van de openbare archiefbewaarplaats aldaar, te weten klimaatbeheersing en het plaatsen van verrijdbare archiefstellingen. Daarnaast is geadviseerd over documentair informatiebeheer en de website van de gemeente Putten. Aan het einde van het verslagjaar werd in en buiten de archiefbewaarplaats een schimmelexplosie geconstateerd. De streekarchivaris coördineerde de “schoonmaakoperatie” en nam de nodige beheersmaatregelen om herhaling op korte termijn te voorkomen. Eind december kon de ruimte weer schoon verklaard worden.

Overige aangelegenheden

Sinds december 1997 heeft het streekarchivariaat een eigen website op internet. Ook in dit verslagjaar is er veel onderhoud verricht aan de website. Veel nieuwe onderdelen zijn toegevoegd, waaronder een groot aantal nadere toegangen. Verder is de mogelijkheid om alle databasebestanden van het streekarchivariaat integraal op de website te plaatsen in een vergevorderd stadium. De adjunct-archivaris en archiefmedewerker J. Kolkman verrichtten hieraan de meeste werkzaamheden. 
Tot nu toe hebben ruim 11.500 bezoekers onze site geraadpleegd. De site is te vinden op www.hpveluwe.nl en het e-mail adres is info@hpveluwe.nl.

Het in het dienstjaar 2000 ingevoerde Handvest Dienstverlening Archieven 2000 is op diverse onderdelen uitgewerkt en ingevoerd op de diverse locaties van het streekarchivariaat. Als één van de activiteiten is het systeem van aanvraagbriefjes ingevoerd. Hierbij wordt een overzicht van geraadpleegde archiefstukken verkregen, wat tevens als hulpmiddel voor materiële verzorging, verfilming en restauratie kan dienen.

Op 16 februari 2001 werd in het gemeentekantoor van Elburg een middag georganiseerd voor medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse nieuwe uitgaven gepresenteerd, waaronder een tweede genealogische bundel en veel nieuwe inventarissen, indexen en nadere toegangen. Ook werd de gelegenheid aangegrepen aandacht te besteden aan diverse projecten. De voorzitter van de Archiefcommissie, wethouder H. van der Veen, besteedde bijzondere aandacht aan de inzet van de medewerkers van het streekarchivariaat en onderstreepte dit met een extra attentie voor de dames De Gunst, Stam en Vos en de heren Van Gelder en Kolkman.

Gemeente Elburg

Huisvesting

De werkruimte biedt plaats aan drie medewerkers. De aangrenzende bezoekersruimte voor het raadplegen van originele stukken, biedt plaats aan zeven onderzoekers en vrijwillige medewerkers. In deze ruimte staan enkele computers voor invoer van gegevens en een computer voor het raadplegen van digitale toegangen. In deze ruimte bevindt zich tevens de handbibliotheek van het streekarchivariaat.
De tweede bezoekersruimte is bedoeld voor het raadplegen van bronnen door zelfbediening. In deze ruimte staan drie gewone readers, twee grote readers voor het raadplegen van de kranten en een reader-printer. Deze ruimte biedt plaats aan zes onderzoekers. 

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen zijn in oktober 2001 gecontroleerd en in orde bevonden. Buiten de archiefbewaarplaats is een nieuwe koolzuursneeuwblusser aangebracht. Verder is aan het einde van het jaar in de archiefbewaarplaats een brand- en rookdetectiesysteem aangebracht.

Conservering en schaduwarchivering

Door Restauratie-atelier Sterken te Ugchelen werden archiefstukken gerestaureerd uit het oude stadsarchief Elburg, het oud-rechterlijk archief Elburg en uit het archief van het gemeentebestuur Elburg.

In het verslagjaar werden door de dames De Gunst en Vos enkele archieven en collecties materieel verzorgd.

Van de microfiches van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister van de gemeenten Ermelo/Nunspeet en Oldebroek wordt door veel bezoekers dankbaar gebruik gemaakt. Veel onderzoekers ervaren dit als een behoorlijke verbetering. Dit geldt voor alle bezoeklocaties van ons streekarchivariaat. Voor de gebruikers betekent dit veel gemak en er hoeft duidelijk minder gereisd te worden.

Als gevolg van ruimtegebrek, achterstallige vernietiging en slordigheid was de situatie in de archiefbewaarplaats in Elburg al enkele jaren onbevredigend. In het voorjaar heeft de afdeling Interne Zaken een behoorlijke inhaalslag gemaakt in het kader van vernietiging en opschoning. De voor dit jaar geplande bijplaatsing van nieuwe stellingen (ongeveer 650 strekkende meter) kon dan ook vóór de zomer worden gerealiseerd. In deze nieuwe stellingen werden door de adjunct-archivaris en medewerker J. Kolkman de door het streekarchivariaat beheerde archieven en collecties geplaatst. De verschillende onderdelen zijn nu volgens een bepaald systeem bij elkaar gezet, waardoor een beter overzicht is gerealiseerd.

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 2001

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 115 62 53
Bezoeken 584 218 366
Inlichtingen 30 17 13


In vergelijking met 2000 heeft een licht gestegen aantal bezoekers (van 107 naar 115) een lager aantal bezoeken gebracht (van 674 naar 584). De daling die in 1999 was ingezet, gaat hiermee nog steeds door. Bijzonder voor het totaal, maar gebruikelijk voor Elburg is het hoge percentage lokaal historisch onderzoek. Een lager aantal bezoekers en bezoeken is deels verklaarbaar uit het beschikbaar stellen van primaire bronnen op alle raadpleeglocaties. 
Het aantal schriftelijke verzoeken om informatie is licht gedaald (van 33 naar 30).
Veel van de onderzoeken in verband met de beantwoording van vragen is verricht door archiefmedewerkers de dames De Gunst, Vos en de heer Kolkman. Ook namen zij een groot deel van de bezoekersbegeleiding voor hun rekening.

In het najaar is een proef gestart met avondopenstelling. Vanaf oktober 2001 zijn de bezoekersruimten aansluitend aan de dagopenstelling geopend tot 21.00 uur. Elke eerste en derde dinsdag van de maand zijn bezoekers welkom en geconstateerd kan worden dat er behoorlijk gebruik wordt gemaakt van deze extra dienstverlening. Bij toerbeurt heeft één van de medewerkers avonddienst, hierin bijgestaan door een vrijwilliger. In februari 2002 zal één en ander worden geëvalueerd en zal worden bekeken of voortzetting mogelijk is.

Een overzicht van de onderwerpen van het in 2001 verricht lokaal historisch onderzoek:


Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar heeft de archivaris enige malen overleg gehad met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken en Voorlichting. Onderwerpen waren onder meer: digitaal archiefbeheer, selectie en vernietiging, brandbeveiliging en depotbeheer.
De gemeentelijke werkgroep digitaal archiefbeheer is wegens de grote werkdruk bij de afdeling Interne Zaken en Voorlichting in het verslagjaar slechts één maal bijeen geweest. Helaas liggen de werkzaamheden op dit terrein vrijwel stil. Dit wil niet zeggen dat er geen aandacht voor deze materie is, maar het feit dat de afdeling andere prioriteiten stelt, is zeker een reden voor zorg. 
Verder maakte de archivaris deel uit van de werkgroep euroconversie.

Inventarisatie en indicering

In 2001 werden de volgende uitgaven afgerond:


Daarnaast werden door diverse vrijwillige medewerkers in concept diverse nieuwe uitgaven aangeleverd. Helaas ontbrak in het verslagjaar de tijd om deze uitgaven af te ronden en te publiceren. Deze achterstand, waarvoor een structurele oplossing nodig is, bedraagt aan het einde van het verslagjaar ruim tien uitgaven.

In het verslagjaar hield archiefmedewerker mevrouw J.H. Vos zich bezig met het toegankelijk maken van de fotocollectie, de serie bouwvergunningen Elburg 1913-1939 en de notariële protocollen. Ook verrichtte zij indiceringswerkzaamheden ten behoeve van de dienstbodenregisters Doornspijk en de hierboven genoemde registers van Elburg. Mevrouw T. de Gunst was intensief bezig met de herordening van de bibliotheek van het streekarchivariaat. Alle boeken werden ingevoerd in een nieuwe applicatie van het databaseprogramma AskSam. Ook verwerkte zij veel boeken die als aanvulling vanuit het gemeentemuseum Elburg werden overgebracht. Wanneer alle titels in de computer staan, zullen de boeken volgens de SISO-code in de kasten worden geplaatst.
Verder was zij bezig met het digitaliseren en controleren van enkele historische publicaties.

De heer Kolkman werkte voornamelijk aan de indicering van de Protocollen van bezwaar van het ambt Doornspijk, waarbij als vrijwillige medewerker de heer H. Fikse betrokken was. De heer Fikse heeft zijn aandeel aan het project in het verslagjaar afgerond. Verder begeleidde de heer Kolkman het project Indicering Elburger Courant, was hij belast met de controle van de indicering van het dienstbodenregister en de notariële protocollen en verrichtte hij werkzaamheden voor het project bewoningsgeschiedenis. Ook was hij intensief betrokken bij de overgang van de AskSam-applicaties naar de Windows-omgeving en fungeerde hij als vraagbaak voor alle (vrijwillige) medewerkers van het streekarchivariaat. Tot slot was hij in belangrijke mate betrokken bij de in het verslagjaar uitgevoerde reorganisatie van de archiefbewaarplaats.

Gedurende het verslagjaar werd opnieuw goede voortgang geboekt met de indicering van de Elburger Courant. Een behoorlijk aantal jaargangen is inmiddels geïndiceerd en in de computer in AskSam ingevoerd. In Elburg waren aan het einde van het verslagjaar de volgende vrijwillige medewerkers aan dit project werkzaam: mevrouw M. Fikse en de heren G. Hak, D. Spaan en G. Spaan. In het verslagjaar moesten twee medewerkers hun werkzaamheden aan dit project om verschillende redenen beëindigen. Mevrouw J. Veldman en de heer T. Blokland hebben vele jaren aan dit project meegewerkt. Ook op deze plaats willen we onze erkentelijkheid voor hun medewerking en inzet kenbaar maken. De heer Kolkman begeleidde het project. 

De leden van de werkgroep oorkondenboek zijn in het verslagjaar actief bezig geweest. Enkele malen is de groep bijeen geweest. Een groot aantal stukken uit de periode 1550-1600 is nu getranscribeerd en bewerkt. Tegelijk werd nagedacht over een mogelijke uitgave. In het verslagjaar maakten van de werkgroep deel uit: de dames A.A. Bos, M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren, E. Kranenburg-van der Beek en B. de Waard-Ruijs en de heren H. Kranenburg en M.J. Smit. De adjunct-archivaris begeleidde de werkgroep. 

Door de adjunct-archivaris is het archievenoverzicht voor Elburg en de overige gemeenten binnen het streekarchivariaat geactualiseerd en gereed gemaakt voor beschikbaarstelling op de website. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan een provinciaal onderzoek naar de materiële staat en toegankelijkheid van de audiovisuele collecties.

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers veelvuldig geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering was zowel methodisch als inhoudelijk van aard. Ook dit jaar was de aanwezigheid van leden van de Oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop” in verband met diverse onderzoeken (bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Oostendorp) goed merkbaar.

In 2001 werd gewerkt aan de volgende activiteiten en projecten:


De archivaris is voorzitter/secretaris van de adviescommissie van de Stichting Vicarieën Elburg. Tevens is hij lid van de redactieraad van de Schaffelaarreeks (historische publicaties voor de Veluwe).
De adjunct-archivaris nam deel aan de eerste vergadering van het Platform Cultureel historisch erfgoed, georganiseerd vanuit het gemeentemuseum Elburg.

Het jaar 2001 heeft de nodige educatieve activiteiten opgeleverd. Zo brachten schoolklassen van het basisonderwijs (4 scholen) en het voortgezet onderwijs (4 scholen) diverse bezoeken aan het archief. 

In vervolg op het verschijnen van de provinciale cultuurnota Verbindingen is een gebiedsgericht cultuurbeleid van start gegaan. Hierbij werden in Gelderland twee regio´s (De Noord-Veluwe en het Rivierengebied) aangewezen als proefgebied. Voor de Noord-Veluwe gaat het om de gemeenten Epe, Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Op 4 oktober 2001 werd in de Raadzaal van de gemeente Elburg een startbijeenkomst georganiseerd. Voor extra bovengemeentelijke activiteiten vanuit het streekarchivariaat in samenwerking met andere partners op het terrein van cultuurhistorisch erfgoed biedt dit voor de komende vier jaar zeker mogelijkheden. De eerste aanvraag is inmiddels neergelegd bij de stuurgroep. Op 8 november heeft de streekarchivaris een oriënterend gesprek gehad met de projectcoördinator mevrouw F. Simons.

In vervolg op het project omgevingsgeschiedenis van de afgelopen jaren (“Gevels Spreken”, waarin Elburg een belangrijke rol speelt) is er met steun van de provincie een nieuw project gestart onder de naam Gelderland Binnenstebuiten. Hierin wordt samengewerkt door het Rijksarchief in Gelderland, de gemeentearchieven van Arnhem en Ede en ons streekarchivariaat. Daarnaast nemen deel het Gelders Oudheidkundig Contact, EduArt en Biblioservice Gelderland. Er wordt gewerkt aan een website omgevingsgeschiedenis voor VMBO niveau groep 3. Eén van de pilots van dit project is een patriciërshuis in Elburg (het pand van notaris Hoefhamer). Als onderzoeker en auteur voor het Elburger onderdeel is de heer W. van Norel te Elburg aangetrokken. Hij is als docent geschiedenis en onderzoeker zeer bekend bij het streekarchivariaat. Naar verwachting zal de website vóór de zomer 2002 operationeel zijn.
Aan dit project is een tweede project gekoppeld, namelijk het Digitaal Educatief Project Omgevingsgeschiedenis (DEPO). Hierin werken samen het Rijksarchief Gelderland, de gemeentearchieven van Arnhem en Ede en ons streekarchivariaat. 
In het kader van deze twee projecten is in het verslagjaar acht maal vergaderd.

Acquisitie

In 2001 werden de volgende aanwinsten ontvangen:


De handbibliotheek werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken. Vanuit het gemeentemuseum Elburg werd ook in 2001 een groot aantal historische boekwerken overgebracht en in de bibliotheek opgenomen. 
Ook de fotocollectie werd met enkele foto’s uitgebreid.Gemeente Ermelo

Huisvesting

In 2000 was een nieuwe bezoekers- en werkruimte in gebruik genomen. De ruimte bood plaats aan twee medewerkers en vier bezoekers. Al snel bleek de ruimte, vooral door de aanwezigheid van de vele vrijwillige medewerkers, te klein. Aan het einde van het verslagjaar kon de ruimte worden vergroot. Momenteel zijn er twee werkplekken voor de medewerkers, twee werkplekken voor de vrijwilligers en acht bezoekersplaatsen. Tevens werd de ruimte grotendeels van nieuw meubilair voorzien. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is archiefmedewerker mevrouw J.M. Stam aanwezig. Op maandag is de adjunct-archivaris aanwezig. De streekarchivaris is op afstand betrokken bij de werkzaamheden in Ermelo.
Voor de bezoekers staan er twee microfiche-readers en een reader-printer. De wens om uitbreiding van deze hulpmiddelen zal naar verwachting de komende jaren worden vervuld.

Brandblusmiddelen

De poederblussers in en buiten de archiefbewaarplaats zijn in februari 2001 gecontroleerd en in orde bevonden.

Conservering en schaduwarchivering

De streekarchivaris heeft in het verslagjaar voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een klimaatbeheersingsinstallatie. Hiervoor is inmiddels een krediet beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal in 2002 de installatie kunnen worden aangebracht. 

Door archiefmedewerker mevrouw Stam zijn enkele archieven materieel verzorgd (waaronder de verzameling persoonskaarten en het archief van de Centrale Antenne Inrichting).

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 2001

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 76 40 36
Bezoeken 382 156 164
Inlichtingen 27 13 14


In het verslagjaar nam in vergelijking met 2000 het aantal bezoekers toe (van 47 naar 76). Datzelfde gold ook voor het aantal bezoeken (van 180 naar 382). Deels heeft dit te maken met de gegroeide naamsbekendheid en deels met de actieve inbreng van vrijwillige medewerkers. De bezoekersbegeleiding werd hoofdzakelijk verricht door mevrouw Stam. Ook de meeste verzoeken om inlichtingen werden door haar afgehandeld.

Naast het gegroeide aantal verstrekte inlichtingen (van 18 naar 27) werd ook het aantal interne verzoeken geregistreerd. Het gaat hier om 67 verzoeken om inzage van hinderwet- en bouwvergunningen.

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2001 verricht lokaal historisch onderzoek:


Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met het hoofd en enkele medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken. Er werd onder meer gesproken over het depotbeheer en selectie en vernietiging.
Samen met een medewerker van de afdeling Facilitaire Zaken werd een tweede inspectiebezoek gebracht aan het in Arnhem gevestigde Onderwijsadministratiebureau, waar de personeelsdossiers van onderwijskrachten van de openbare scholen in Ermelo worden bewaard. Hierover werd een negatief rapport uitgebracht vanwege de slechte verzorging van de dossiers.

Inventarisatie en indicering

Door archiefmedewerker mevrouw Stam werd gewerkt aan het nader toegankelijk maken van de collectie bouwvergunningen van de gemeente Ermelo vanaf 1906. Als vrijwillige medewerkers waren hierbij ook betrokken de heren H. Bouw, J. Mulder en A. Blokland. Mevrouw Stam begeleidt dit project.
Verder was mevrouw Stam belast met het toegankelijk maken van de handbibliotheek van het streekarchivariaat. 
De adjunct-archivaris actualiseerde het archievenoverzicht en maakte dit gereed voor publicatie op de website.

De dames T. Hoeksta en T. Hazeu-van Veldhuizen en de heren B. Meeboer, J. Poelhekken, B. van Os en J. Garritsen werkten al vrijwillige medewerkers aan de voorbereiding voor een uitgave over Ermelo 1910 (naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek in 1910). In samenwerking met de Oudheidkundige vereniging “Ermeloo” zal worden getracht deze uitgave te realiseren. De begeleiding van dit project is in handen van de adjunct-archivaris.
Ook werden er nadere voorbereidingen getroffen voor het verder toegankelijk maken van de fotoverzameling met vele duizenden foto’s. Een aantal vrijwilligers heeft zich hiervoor aangemeld en naar verwachting zal begin 2002 een werkgroep kunnen beginnen met de ontsluiting van deze collectie.

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkster geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. De advisering betrof zowel methodiek als bronnen.
In het verslagjaar werd contact onderhouden met enkele bestuursleden van de Oudheidkundige vereniging “Ermeloo”. Voor het periodiek van deze vereniging werden enkele artikelen geschreven. Daarnaast was de streekarchivaris betrokken bij de eerste opzet van een website voor de oudheidkundige vereniging. Naar verwachting zal deze begin 2002 worden ingebracht op de website van het Historisch Platform Veluwe.

Evenals in andere deelnemende gemeenten is het de bedoeling dat er ook in Ermelo een heruitgave van de kadastrale atlas 1832 zal verschijnen. Door de heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) wordt hieraan gewerkt. Ook de adjunct-archivaris is hierbij betrokken. De kaarten zijn inmiddels bijna gereed en de tekst wordt geschreven. Gestreefd wordt naar een uitgave in 2002. 

Verder werd door de adjunct-archivaris gewerkt aan de uitbreiding van de website voor Open Monumentendag Ermelo 2001. Dit onderdeel vormt een vast onderdeel in de website van het streekarchivariaat en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Acquisitie

De in de archiefbewaarplaats aanwezige gemeentelijke en particuliere archieven en verzamelingen zijn tijdens een bijeenkomst op 7 maart 2001 officieel in beheer overgedragen aan het streekarchivariaat. In een bijeenkomst in de Raadzaal werd door burgemeester Omta de formele overdracht verricht. Hierna konden de genodigden onder het genot van een hapje en een drankje de bezoekersruimte en de archiefbewaarplaats bezichtigen.

In het verslagjaar werd vanuit Nunspeet overgebracht en formeel in bewaring genomen het archief van de afdeling Ermelo-dorp van de NCVB.
Verder werd als aanwinst ontvangen het archief van de Ermelose Sportraad 1982-2000.

De bibliotheek is in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en tijdschriften van plaatselijk historisch en genealogisch belang. Ook de fotocollectie werd met enkele aanwinsten uitgebreid.


Gemeente Nunspeet

Huisvesting

De afzonderlijke werkkamer voor de streekarchivaris werd tijdens het verslagjaar intensief gebruikt. Op woensdag en donderdag was de adjunct-archivaris aanwezig. Hiernaast werd de werkruimte gebruikt door enkele vrijwillige medewerkers. Voor hun werkzaamheden is een tweetal computers en een printer beschikbaar.
De bezoekersruimte biedt plaats aan archiefmedewerker J.C. van Gelder, kent een vaste vrijwilligersplek en heeft verder faciliteiten voor vier bezoekers. Met ingang van oktober 2001 is een tweede archiefmedewerker in dienst gekomen, de heer T. Goossens. Ook voor hem is het nog gelukt een werkplek in de ruimte te creëren. Voor de bezoekers zijn voldoende microfiche-leesapparaten aanwezig, evenals een reader-printer. Verder zijn twee netwerkcomputers aanwezig en twee kasten voor inventarissen, toegangen, bibliotheek en project-voorraad. Hiermee is de ruimte, zoals vorig verslagjaar ook al werd gerapporteerd, overvol. Herhaaldelijk kan het grote aantal bezoekers en vrijwilligers geen plek worden geboden. Ook de werkzaamheden van medewerker en vrijwilligers ondervinden van deze druk steeds meer hinder. In de loop van 2001 kwam er zicht op verbetering en aan het einde van het verslagjaar werd daadwerkelijk een nieuwe ruimte in gereedheid gebracht. Deze ruimte bevindt zich bij de ingang van het gemeentehuis. De totale oppervlakte is niet zo veel groter dan de huidige twee ruimtes, maar door een goede indeling kan een duidelijk betere situatie ontstaan. Voor de aanwezige nooduitgang zal naar een oplossing gezocht worden.

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen in de archiefbewaarplaats (twee koolzuursneeuwblussers) en buiten de bewaarplaats (een poederblusser) zijn in november 2001 gecontroleerd en in orde bevonden.

Conservering en schaduwarchivering

Door Restauratie-atelier Sterken is gewerkt aan de restauratie van een grotendeels verbrand notulenboek van het bestuur van de School met de Bijbel te Nunspeet. Enkele archivalia werden door de archiefmedewerkers Van Gelder en Goossens materieel verzorgd.

De pogingen om in eigen beheer verfilmingswerkzaamheden te verrichten hebben wegens tijdgebrek en problemen met de apparatuur nog niet veel resultaat opgeleverd. Getracht zal worden om hier in 2002 een vervolg aan te geven.

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 2001

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 112 53 59
Bezoeken 1052 525 527
Inlichtingen 53 25 28


In vergelijking met 2000 heeft een kleiner aantal bezoekers (van 136 naar 112) een groter aantal bezoeken gebracht (van 1001 naar 1052). De groei van de afgelopen jaren zet nog steeds door. Een opmerkelijk verschil is te zien in de verschuiving van een duidelijk groter aantal genealogische bezoekers en bezoeken naar een grotere aandacht voor de lokale historie. 
Het aantal verzoeken om inlichtingen (schriftelijk en telefonisch) nam in vergelijking met 2000 nogmaals enigszins af (van 56 naar 53).
Vrijwel alle schriftelijke en telefonische verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de heer G. Koele, medewerker van de afdeling Interne Zaken. Ook dit jaar nam hij weer een groot deel van de bezoekersbegeleiding voor zijn rekening, waarbij de heer Van Gelder voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uitvoerde.

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2001 verricht lokaal historisch onderzoek:

Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar werd enkele malen met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken overleg gevoerd. Zo kwam onder meer aan de orde: selectie en vernietiging en digitaal archiefbeheer. Ook in Nunspeet werd een werkgroep digitaal archiefbeheer ingesteld. Deze werkgroep kwam in het verslagjaar drie maal bijeen.

Inventarisatie en indicering

De adjunct-archivaris werkte aan de inventarisatie van het archief van de Hervormde gemeente Nunspeet. 
Daarnaast actualiseerde zij het archievenoverzicht van de gemeente Nunspeet en maakte dit gereed voor publicatie op de website.

Door archiefmedewerker J.C. van Gelder werd ook dit jaar gewerkt aan de heruitgave van het Resolutieboek van de Ambtsjonkers van Ermelo vanaf 1660. Naar verwachting zal deze uitgave medio 2002 kunnen verschijnen Verder was hij betrokken bij de fotodocumentatie en verzorgde hij de uitleen hiervan.

Archiefmedewerker T. Goossens was betrokken bij de registratie van de fotocollectie. Voor dit doel is hij ook speciaal aangetrokken. Verder verrichtte hij medewerking bij de acquisitie van een aanvulling op het archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Nunspeet. 

In 2001 werden de volgende uitgaven gepubliceerd:

Door een behoorlijk aantal (vrijwillige) medewerkers is in het verslagjaar werkzaamheden verricht aan de volgende projecten:


Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. De advisering betrof zowel methodiek als bronnen. Naast vele andere bezoekers was er ook regelmatig contact met (bestuurs)leden van de Heemkundige vereniging “Nuwenspete”. Zo vond er op 6 februari een gesprek met het bestuur plaats waarin diverse zaken aan de orde kwamen en afspraken werden gemaakt. De adjunct-archivaris vervulde in het verslagjaar een adviserende rol voor de redactie van het verenigingsperiodiek De Mothoek.
Daarnaast waren er contacten met bestuur en medewerkers van de Oudheidkamer in Nunspeet.
Archiefmedewerker de heer Goossens verrichtte een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaatsen in Elspeet. Dit gebeurde op verzoek van de organisatie. Van dit onderzoek zal ook een artikel worden samengesteld ten behoeve van het tijdschrift van de heemkundige vereniging.

In maart 2001 werd door de Vereniging Veluwse Geslachten een Regiodag georganiseerd in Nunspeet. De adjunct-archivaris had een belangrijk aandeel in de organisatie van deze dag en het gezelschap werd ontvangen in het gemeentehuis van Nunspeet. Hier werden onder meer de bezoekersruimte en de archiefbewaarplaats bezocht.

In samenwerking met de afdeling Communicatie vonden in het verslagjaar enkele perscontacten plaats. Daarnaast publiceerde de adjunct-archivaris enkele artikelen in het personeelsblad De Animator.

Acquisitie

In het verslagjaar werd een aanvulling op het archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Nunspeet ontvangen.
Verder werden het archief van het bestuur en de scholen van de Christelijke Nationale Schoolvereniging te Nunspeet over de periode ca. 1930-1990 en het archief van de Centrale Antenne Inrichting in bewaring genomen. 

De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken. De registratie van de boeken wordt bijgehouden door een medewerker van de afdeling Interne Zaken in het databaseprogramma AskSam. 

Enkele aanvullingen op de fotoverzameling werden in het verslagjaar ontvangen.

Gemeente Oldebroek

Huisvesting

De werkruimte biedt plaats aan drie personen.
In de bezoekersruimte zijn er tien ruime werkplekken, waarvan twee met een computer voor werkzaamheden van vrijwillige medewerkers. Voor raadpleging van microfiches zijn twee gewone readers en twee grote readers voor kranten beschikbaar. Daarnaast is een reader-printer aanwezig. 
In de zomer is door hevige regenval de werk- en bezoekersruimte voor de tweede maal in enkele jaren onder water gelopen. Gelukkig kwam het water niet bij de archiefbewaarplaats. Wel stond in genoemde ruimten enkele centimeters water. De complete inhoud van beide ruimtes moest in allerijl naar de bovenverdieping van het gemeentehuis worden verplaatst. Door Restauratie-atelier Sterken werd een grote droger en een ventilator geplaatst om de ruime zo snel mogelijk droog te krijgen. Dankzij de hulp van vele gemeentelijke collega´s werd de schade zoveel mogelijk beperkt. Na verloop van enkele weken kon nieuwe vloerbedekking worden gelegd en werden de muren geschilderd. Tevens werden de deuren vervangen. Ook aan de buitenkant van het gebouw werden dusdanige voorzieningen getroffen, dat een dergelijke calamiteit niet nogmaals kan voorkomen.
Na ruim een maand gesloten te zijn geweest, konden de ruimtes weer worden ingericht, zodat medewerkers en bezoekers weer verder konden werken. Naast het verlies aan werktijd heeft dit uiteraard ook gevolgen gehad voor het aantal bezoekers. Gelukkig kon een deel van het onderzoek plaatsvinden op de locatie Elburg.

Brandblusmiddelen

De brandblusapparaten (koolzuursneeuwblussers) bij de archiefbewaarplaats werden in het verslagjaar niet gecontroleerd. 

Conservering en schaduwarchivering
De restauratie voor 2001 is uitgevoerd door Restauratie-atelier Sterken. Enkele archiefstukken uit het archief van het Richterambt Oldebroek zijn gerestaureerd. Aan materiële verzorging van archieven en de verzameling persoonskaarten is de nodige aandacht besteed. Hieraan heeft met name archiefmedewerker mevrouw J.H. Vos aandacht besteed.

Het klimaat in de archiefbewaarplaats werd in het verslagjaar goed in de gaten gehouden en bleef over het algemeen binnen redelijke marges. Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een klimaatbeheersingsinstallatie. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Uitvoering valt te verwachten in de loop van 2002. 

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 2001 

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 79 43 36
Bezoeken 327 120 209
Inlichtingen 29 14 15


In vergelijking met 2000 is het aantal bezoekers gelijk gebleven. Het aantal gebrachte bezoeken is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen (van 472 naar 327). Ook dit jaar ligt de oorzaak deels in de verhuizing van de afdeling genealogie van de Oudheidkundige vereniging “De Broeklanden” naar het verder afgelegen Boerderijmuseum. Daarnaast is de bezoekersruimte in de zomer ruim een maand gesloten geweest wegens wateroverlast. 
Het aantal (schriftelijke en telefonische) verzoeken om inlichtingen is licht gedaald (van 33 naar 29). Hierbij is ook vooral het effect van de e-mail te merken. De meeste schriftelijke verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de beide archiefmedewerkers. 
De begeleiding van de bezoekers werd hoofdzakelijk door mevrouw Vos en de heer Kolkman uitgevoerd.

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2001 verricht lokaal historisch onderzoek:

 

Toezicht modern archiefbeheer

Met het hoofd van de afdeling Personele en Materiële Zaken en de medewerkers van de sectie Documentaire Informatie Voorziening heeft in het verslagjaar met enige regelmaat goed overleg plaatsgevonden. Hierbij ging het onder meer over selectie en vernietiging, depotbeheer, digitaal archiefbeheer en het bewaren van kaarten en tekeningen.
De archivaris en archiefmedewerker de heer J. Kolkman waren betrokken bij de advisering over archiefbeheer bij het Regionaal Indicatie Orgaan regio-Zwolle, met name voor de locatie Oldebroek.

Inventarisatie en indicering

In het jaar 2000 werden de volgende nieuwe uitgaven vervaardigd:


De adjunct-archivaris werkte aan de inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987. Daarnaast actualiseerde zij het archievenoverzicht en bereidde ze de publicatie op de website voor.

De heer Kolkman hield zich voornamelijk bezig met de controle op de diverse toegankelijkheidsprojekten, waaronder indicering notarieel archief, indicering Elburger Courant, begraafplaatsen en indicering en transcriptie oud-rechterlijk archief Oldebroek en Oosterwolde. 
Verder begeleidde hij het project Bevolking Oldebroek van de oudheidkundige vereniging, waaraan door de dames M. Boer-van de Werfhorst, W. Boot-Nieuwenhuizen en D. van de Velde-Rens en de heren B. Doornewaard en G. Uitslag wordt gewerkt.
Hij trof voorbereidingen voor de omschakeling naar de Windows-versie van AskSam. Tevens was hij samen met de adjunct-archivaris intensief betrokken bij de website van het streekarchivariaat. Tot slot hield hij de handbibliotheek van het streekarchivariaat bij en maakte hij een opzet voor de registratie van de fotocollectie van de Oudheidkundige vereniging “De Broeklanden”, waarbij de gescande foto´s aan de beschrijvingen worden toegevoegd. Uiteindelijk zullen de originele foto´s worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Mevrouw Vos hield zich in het verslagjaar voornamelijk bezig met het indiceren van het notarieel archief. 

De heer P. Zunderman heeft als vrijwillige medewerker werkzaamheden verricht aan het nader toegankelijk maken van de Protocollen van vrijwillige rechtspraak van het Richterambt Oldebroek. In dit jaar rondde hij de indicering van de gehele serie af. In samenwerking met de heren J. Prins en J. Kolkman verzorgde hij van het oudste protocol tevens een transcriptie in drie delen. Begin 2002 zal dit project geheel zijn afgerond.
Verder werkt hij aan de ontsluiting van enkele andere bronnen uit het archief van het Richterambt Oldebroek (zoals 18e eeuwse lijkschouwingen) en is hij in het verslagjaar gestart met het samenstellen van een bibliografie over de geschiedenis van de gemeente Oldebroek.

Ook in Oldebroek wordt gewerkt aan het project Indicering Elburger Courant. De heer T. Blokland is wegens een verhuizing in juli helaas gestopt met zijn werkzaamheden hiervoor. Hij heeft als vrijwillige medewerker veel voor de indicering betekend en wij namen dan ook node afscheid van hem. 

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Dit betrof zowel methodiek als bronnen.
In het verslagjaar waren er frequent contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de Oudheidkundige vereniging “De Broeklanden”. Op de volgende terreinen vindt samenwerking plaats:
De archivaris is lid van de redactie van het tijdschrift Uth het Oulde-Bruck, dat vier keer per jaar verschijnt. Tevens schreef hij enkele artikelen voor dit blad.
De werkgroep Begraafplaatsen (voortzetting van de werkgroep Archeologie) is bezig met onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaatsen in de gemeente. De heer B. van de Streek voerde alle gegevens van de begraafregisters in de database AskSam in. In het verslagjaar was de heer R. van ’t Hul te Kampen wegens drukke werkzaamheden gestopt met dit project. De begeleiding van het project was in handen van archiefmedewerker J. Kolkman.
De werkgroep genealogie was betrokken bij het gezamenlijke project Bevolking Oldebroek, hiervoor al genoemd.

Aan de samenstelling van de heruitgave van de kadastrale atlas Oldebroek 1832 werd gestaag verder gewerkt. Vrijwillig tekenaar de heer A.J. Hartman rondde in 2000 het tekenwerk van de kaarten af. De archivaris werkte aan de samenstelling van het inhoudelijke gedeelte van de uitgave. De uitgave zal naar verwachting eind 2002 verschijnen.

De archivaris adviseerde een groep medewerkers van de Oudheidkundige vereniging “De Broeklanden” over het samenstellen van een fotoboek over de geschiedenis van de gemeente Oldebroek. Hierbij is tevens de heer Schraa, mede-redactielid, betrokken.

In samenwerking met de afdeling voorlichting van de gemeente is de pers geïnformeerd over belangrijke wetenswaardigheden.

Acquisitie

In het verslagjaar werden, behalve enkele interne aanvullingen, geen nieuwe aanwinsten ontvangen. 
De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en brochures.
Ook de fotocollectie werd verrijkt met enkele aanwinsten.