Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Jaarverslag 2000

Personeel


In het verslagjaar 2000 waren bij het streekarchivariaat Elburg-Ermelo-Nunspeet-Oldebroek werkzaam: 
P. van Beek, streekarchivaris 
Mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, adjunct-streekarchivaris 
J.C. van Gelder, archiefmedewerker te Nunspeet 
Mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerker te Elburg 
J. Kolkman, archiefmedewerker te Oldebroek en Elburg 
Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerker te Ermelo (vanaf april 2000) 
Mevrouw J.H. Vos, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek 
De streekarchivaris en adjunct-streekarchivaris zijn beide in deeltijd werkzaam. De dames Stam en Vos en de heren Van Gelder en Kolkman zijn in volledige dienst. Mevrouw De Gunst is halve dagen werkzaam. 

Door de werktijdverdeling van alle medewerkers was het ook dit verslagjaar weer mogelijk om in alle gemeenten gedurende vrijwel de gehele werkweek (waarvan een deel na afspraak) gebruik te maken van de faciliteiten van het streekarchivariaat. 

De medewerkers van het streekarchivariaat hielden in 2000 zeven maal een gezamenlijk werkoverleg om de diverse werkzaamheden op de afzonderlijke locaties, en met name de uitvoering van de dienstverlening, op elkaar af te stemmen. 

Organisatie


Het streekarchivariaat is ook dit jaar in de centrumgemeente Elburg ingedeeld bij de afdeling Welzijn en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken. In de gemeente Elburg werd deelgenomen aan het maandelijkse werkoverleg van deze afdeling. Besprekingen over een mogelijke andere plek in de organisatie worden momenteel gevoerd. In de andere gemeenten werd regelmatig overleg gevoerd met de betreffende portefeuillehouder. Zowel in Elburg als in Ermelo waren er in het verslagjaar in dit opzicht wisselingen. Wethouder J. Huisman (tevens voorzitter van de archiefcommissie) nam in het voorjaar afscheid en werd opgevolgd door de heer H. van der Veen (die hem ook als voorzitter van de archiefcommissie opvolgde). 
In Ermelo vertrok in het najaar burgemeester P.Th. Bunjes, die werd opgevolgd door de heer W.P. Omta. 

Externe activiteiten


In het verslagjaar nam de archivaris deel aan de volgende activiteiten: 

 • gesprek met de voorzitter van de archiefcommissie Noord-Veluwe, samen met burgemeester De Kovel als plaatsvervangend voorzitter van de eigen commissie, over mogelijke samenwerking op 18 februari te Hattem
 • jubileumdag Vereniging Veluwse Geslachten op 1 april te Barneveld (samen met de adjunct-archivaris)
 • besprekingen met collega G. Kouwenhoven inzake mogelijke samenwerking in archiefzorg op de Noord-Veluwe op 26 juni en 7 juli (met de adjunct-archivaris)
 • opheffingsvergadering van de Kring van Archivarissen van Lagere Overheden op 1 november te Utrecht
 • gesprek met de heer P. Wouters van het Rijksarchief in Gelderland over nadere samenwerking en uitwisseling van bestanden (samen met de adjunct-archivaris en collega G. Kouwenhoven) op 3 november te Oldebroek
 • vergaderingen van het Gelders Diensthoofdenoverleg op 9 mei te Elburg en op 15 november te Arnhem
 • werkbezoek aan de archivaris van Nijkerk inzake mogelijke samenwerking op 6 december


De adjunct-archivaris nam naast hiervoor genoemde deelnames deel aan de volgende activiteiten: 

 • jubileum 150 jaar Stadsarchief Zutphen op 28 februari
 • vergaderingen (10) van de projectgroep van DIVA inzake het Kwaliteitshandvest Dienstverlening
 • voorlichtingsavond voor nieuwe inwoners op 15 mei te Elburg
 • vergadering van de gebruikersgroep GAAN op 10 juli te Gouda
 • contactdag Gelders Oudheidkundig Contact op 11 november te Arnhem
 • bedrijfsbezoek bij Karmac (verfilming en digitalisering) te Lelystad
 • studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland op 6 en 7 december te Rotterdam

De archivaris hield lezingen voor:

 • vrijwillige medewerkers gemeentearchief Leiden op 26 mei te Elburg
 • bezoekers van landgoed Old Putten op 10 augustus te Elburg

De adjunct-archivaris hield een lezing voor: 

 • Heemkundige Vereniging Nuwenspete op 31 mei te Nunspeet


Bestuur

Het personeel van het streekarchivariaat verricht de werkzaamheden op aanwijzing van de archiefcommissie streekarchivariaat. De commissie vergaderde in 2000 drie maal en wel op 12 januari, 26 april en 28 september. 

De archiefcommissie bestond in 2000 uit: 
J. Huisman, wethouder van Elburg, voorzitter (tot 26 april 2000) 
H. van der Veen, wethouder van Elburg, voorzitter (vanaf 28 september 2000) 
B. Bossenbroek, raadslid van Elburg, 
Mr. P.Th. Bunjes, burgemeester van Ermelo (tot 1 september 2000) 
Ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo (vanaf 1 oktober 2000) 
J.W. Urbach, raadslid van Ermelo 
Ing. C. de Kovel, burgemeester van Nunspeet, plaatsvervangend voorzitter 
C. Vissenberg, raadslid van Nunspeet 
Mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek 
Mevrouw J.J. van Grootheest-Heidmeijer, raadslid van Oldebroek 
Adviseurs: 
Dr. F.W.J. Scholten, provinciaal archiefinspecteur 
P. van Beek, streekarchivaris 
De adjunct-archivaris verzorgde de verslaglegging van de vergaderingen. 
De archiefcommissie hield zich in het verslagjaar onder meer bezig met het volgende: jaarverslag, werktijdrapportage en rekening 1999, begroting 2000 en samenwerking archiefzorg Noord-Veluwe. 
Op 26 april 2000 werd tijdens een receptie afscheid genomen van wethouder J. Huisman, tevens voorzitter van de archiefcommissie. Gedurende zes jaren heeft hij op voortreffelijke wijze de archiefcommissie mogen leiden. Namens de commissie werd hem bij zijn afscheid een geschenk aangeboden. 
In het verslagjaar werd contact opgenomen vanuit de gemeente Voorst in verband met mogelijke samenwerking op het terrein van de archiefzorg. Hiertoe werden op diverse niveaus enkele gesprekken gehouden. Uiteindelijk is geadviseerd om samenwerking te zoeken met het streekarchivariaat Noord-Veluwe. 
In het kader van samenwerking met de overige ISV-gemeenten op het terrein van de archiefzorg werden op 13 november door de archivaris en op 15 december door de archivaris en adjunct-archivaris oriënterende gesprekken gevoerd met het hoofd van de afdeling Interne Zaken van de gemeente Putten en met gemeente-archivaris J. van Hell. 
De archiefcommissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat de betrokken gemeentebesturen. 

Overige aangelegenheden

Sinds december 1997 heeft het streekarchivariaat een eigen website op internet. In het jaar 2000 heeft een grondige herziening van de site plaatsgevonden. De adjunct-archivaris en archiefmedewerker J. Kolkman verrichtten hieraan de meeste werkzaamheden. 
Tot nu toe hebben ruim 7400 bezoekers onze site geraadpleegd. De site is te vinden op www.hpveluwe.nl en het e-mail adres is info@hpveluwe.nl. 

In 2000 is een start gemaakt met een nieuwe folderserie voor het streekarchivariaat. In het najaar kwam een drietal folders gereed. Naast een algemene folder over de diensten van het streekarchivariaat verscheen een folder over onderzoek in kadastrale archieven. Een derde folder betreft genealogisch onderzoek voor beginners. Er wordt naar gestreefd elk jaar twee nieuwe folders te presenteren. Voor 2001 staan op de planning: genealogie voor gevorderden en onderzoek in notariële archieven. 

Het jaar 2000 heeft heel duidelijk in het teken gestaan van het Kwaliteitshandvest Dienstverlening en de praktische uitwerking binnen ons streekarchivariaat. Aan een pilotproject van de landelijke erfgoedkoepel DIVA (Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen) is door ons streekarchivariaat meegewerkt. De adjunct-archivaris heeft in de projectvergaderingen met vertegenwoordigers van andere archiefdiensten meegedraaid. Tevens zijn veel van de in het handvest opgenomen kwaliteitseisen doorgevoerd in de vier raadpleeglocaties, in de folderserie en op de website. Tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland in december 2000 is het handvest aan de collega's gepresenteerd. Gestreefd wordt naar het landelijk opvolgen van deze kwaliteitsnorm, waarbij tevens werd afgesproken dat aan de hand hiervan een kwaliteitscontrole zal worden ingevoerd. Zowel bezoekers, vrijwilligers als medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden, hetgeen ook bleek uit de gehouden steekproefsgewijze enquête. 

Gemeente Elburg
Huisvesting


De werkruimte biedt plaats aan drie medewerkers. De aangrenzende bezoekersruimte voor het raadplegen van originele stukken, biedt plaats aan zes onderzoekers en vrijwillige medewerkers. In deze ruimte staan enkele computers voor invoer van gegevens en een computer voor het raadplegen van digitale toegangen. In deze ruimte bevindt zich tevens de handbibliotheek van het streekarchivariaat. 
De tweede bezoekersruimte is bedoeld voor het raadplegen van bronnen door zelfbediening. In deze ruimte staan drie gewone readers, twee grote readers voor het raadplegen van de kranten en een reader-printer. 

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen zijn in augustus 2000 gecontroleerd en in orde bevonden. Buiten de archiefbewaarplaats is een nieuwe koolzuursneeuwblusser aangebracht. 

Conservering en schaduwarchivering

Door Restauratie-atelier Sterken te Ugchelen werden archiefstukken gerestaureerd, voornamelijk uit het oude stadsarchief Elburg. 

In het verslagjaar werden door mevrouw J.H. Vos enkele archieven en collecties materieel verzorgd. 

Begin 2000 zijn in de bezoekersruimte voor zelfbediening de microfiches van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister van de gemeenten Ermelo/Nunspeet en Oldebroek geplaatst. Van deze bronnen zijn tevens de toegangen voor de bezoekers beschikbaar gekomen. Zo is het voor de bezoekers in Elburg mogelijk om de primaire bronnen voor genealogisch onderzoek van het hele werkgebied van het streekarchivariaat op één plek te raadplegen. Dit geldt voor alle bezoeklocaties van ons streekarchivariaat. Voor de gebruikers betekent dit veel gemak en er hoeft duidelijk minder gereisd te worden. 

Gebruik van archieven 


Statistisch overzicht 2000 

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 107 57 50
Bezoeken 674 200 474
Inlichtingen 33 18 15In vergelijking met 1999 heeft een beduidend kleiner aantal bezoekers (van 149 naar 107) een lager aantal bezoeken gebracht (van 861 naar 674). Opvallend in het totaal, maar gebruikelijk voor Elburg is het hoge percentage lokaal historisch onderzoek. Een lager aantal bezoekers en bezoeken is deels verklaarbaar uit het beschikbaar stellen van primaire bronnen op alle raadpleeglocaties. Verder is er in het afgelopen jaar minder ad hoc bezoek gebracht door leerlingen van het voortgezet onderwijs (zie het onderdeel historisch onderzoek en voorlichting). 
Het aantal schriftelijke verzoeken om informatie is licht gestegen (van 29 naar 33). 
Veel van de onderzoeken in verband met de beantwoording van vragen is verricht door archiefmedewerkers mevrouw Vos en de heer Kolkman. Ook namen zij een groot deel van de bezoekersbegeleiding voor hun rekening. 

Een overzicht van de onderwerpen van het in 2000 verricht lokaal historisch onderzoek: 

 • Geschiedenis van de buurtschap Oostendorp
 • Politieke geschiedenis
 • Elburg en Doornspijk in 1900
 • Sportgeschiedenis
 • Visserijgeschiedenis
 • Hanzegeschiedenis
 • Joodse inwoners van Elburg
 • Tweede Wereldoorlog
 • Bewoningsgeschiedenis
 • Geschiedenis van de rechtspraak
 • Monument T. Bachenheimer op 't Harde
 • Monumenten


Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar heeft de archivaris enige malen overleg gehad met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken en Voorlichting. Onderwerpen waren ondermeer: digitaal archiefbeheer, selectie en vernietiging en depotbeheer. 
De gemeentelijke werkgroep digitaal archiefbeheer is wegens de grote werkdruk bij de afdeling Interne Zaken in het verslagjaar niet bijeen geweest. Helaas zijn de werkzaamheden op dit terrein vooralsnog stil komen te liggen. 

Inventarisatie en indicering 

In 2000 werden de volgende uitgaven afgerond: 
1. Elburger Almanak 1768, bronnenuitgave door J. Duinkerken. 
2. Index op de minuten van akten van notaris D. Hoefhamer 1826-1830, door A.A. Bos en J. Kolkman. 
3. Transcriptie en index "Oorvedenboek" Elburg (criminele rechtspraak) 1563-1596, door E. Kranenburg-van der Beek. 
4. Transcriptie en index op het "Liber Sententiarum" 1551-1587, door E. Kranenburg-van der Beek. 
5. Index op het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk 1803-1810, door H. Fikse en J. Kolkman. 
6. Uittreksels van het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk 1675-1733, door H. Fikse. 
7. Uittreksels van het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk (Doornspijk en Oosterwolde) 1755-1761, door H. Fikse. 
8. Uittreksels van het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk (Doornspijk en Oosterwolde) 1791-1802, door H. Fikse. 
9. Heruitgave stadsrekening Elburg 1453, door E. Kranenburg-van der Beek. 
10. Heruitgave stadsrekening Elburg 1454, door E. Kranenburg-van der Beek. 
11. Heruitgave stadsrekening Elburg 1461, door E. Kranenburg-van der Beek. 
12. Transcriptie en index op de archiefstukken van en over het bakkers- en brouwersgilde 1400-1848, door M.J. Smit m.m.v. E. Kranenburg-van der Beek. 
13. Transcriptie en index op de archiefstukken van het St Jozefs- of timmermansgilde 1707-1798, door M.J. Smit m.m.v. E. Kranenburg-van der Beek. 

Door de archivaris werd in het verslagjaar enige aandacht besteed aan de inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Elburg 1811-1913. De meeste tijd werd echter besteed aan het publicabel maken van hierboven genoemde uitgaven. 

In het verslagjaar hield archiefmedewerker mevrouw Vos zich bezig met het toegankelijk maken van de fotocollectie en de notariële protocollen. Tevens verrichtte zij werkzaamheden ten behoeve van het project Indicering Elburger Courant. Mevrouw T. de Gunst was intensief bezig met de handbibliotheek van het streekarchivariaat. Verder was zij bezig met het digitaliseren en controleren van enkele historische publicaties en inventarissen/toegangen. 

De heer Kolkman werkte voornamelijk aan de indicering van de Protocollen van bezwaar van het ambt Doornspijk, waarbij als vrijwillige medewerker de heer H. Fikse is betrokken. Verder begeleidt hij het project Indicering Elburger Courant en is hij bezig met het controleren van andere toegankelijkheidsprojecten. 

Aan de volgende uitgaven werd en wordt nog gewerkt door vrijwillige medewerkers: 

 • Stukken betreffende Elburger gilden, door de heer M.J. Smit en mevrouw E. Kranenburg-van der Beek (het Schoenmakersgilde en stukken over de gilden algemeen liggen ter afwerking gereed).
 • Het Protocol van Bezwaar van het ambt Doornspijk, door de heer H. Fikse.
 • Stadsrekeningen, door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek.
 • Leenkamer huize Old Putten, door de heer H. Kranenburg (ligt gereed ter afwerking).
 • Pandboek 1564 door de heer H. Kranenburg (ligt ter afwerking gereed).


Gedurende het verslagjaar werd goede voortgang geboekt met de indicering van de Elburger Courant. In Elburg waren aan het einde van het verslagjaar de volgende vrijwillige medewerkers aan dit project werkzaam: de dames M. Fikse en J. Veldman en de heren T. Blokland, G. Hak, D. Spaan en G. Spaan. Mevrouw Vos voerde invoerwerkzaamheden uit en de heer Kolkman begeleidde het project. Een behoorlijk aantal jaren is inmiddels geïndiceerd en in database AskSam ingevoerd. 

De werkgroep oorkondenboek is in het verslagjaar actief bezig geweest en is enkele malen bijeen geweest. Een groot aantal stukken uit de periode 1550-1600 werd getranscribeerd en bewerkt. In het verslagjaar maakten van de werkgroep deel uit: de dames A.A. Bos, M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren, E. Kranenburg-van der Beek en B. de Waard-Ruijs en de heren H. Kranenburg en M.J. Smit. De adjunct-archivaris begeleidde de werkgroep. Aan het einde van het verslagjaar werden door mevrouw Kranenburg en de archivaris voorbereidingen getroffen voor een eerste interne uitgave van bronnen uit genoemde periode. 

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers veelvuldig geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering was zowel methodisch als inhoudelijk van aard. Ook dit jaar was de aanwezigheid van leden van de "oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop" in verband met diverse onderzoeken (bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Oostendorp) goed merkbaar. 

In 2000 werd gewerkt aan de volgende activiteiten en projecten: 

 • De werkzaamheden van de werkgroep bewoningsgeschiedenis (in samenwerking met de oudheidkundige vereniging) hebben in het verslagjaar wegens tijdgebrek grotendeels stilgelegen. De coördinatietaak wordt overgenomen door de adjunct-archivaris. De werkgroep bestaat uit de dames M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren, C. Kühne en de heren A.B. Giskes en M. J. Smit. Onder begeleiding van de heer en mevrouw Jansen-Noordereijk worden voorbereidingen getroffen voor een eerste uitgave. In dit verband zijn ook de heren W. Bultman, W.J. de Gunst en J. Kolkman bij het project betrokken. Getracht wordt om dit project in het begin van 2001 te herstarten.
 • Door leden van de werkgroep burgemeestersonderzoek is in het verslagjaar het nodige onderzoek verricht. Leden van de werkgroep zijn mevrouw E. Kranenburg-van der Beek en de heren C. van den Bosch, H. Kranenburg en W. van Norel. De archivaris is ook bij dit project betrokken.
 • In het kader van nadere samenwerking met het gemeentemuseum Elburg werd in het verslagjaar meegewerkt aan de totstandkoming van de "Millenniumtentoonstelling". Inhoudelijk werd deze tentoonstelling met name voorbereid door de adjunct-archivaris en mevrouw E.J.P. van Nieuwenhuijzen, educatief medewerker van het museum. De tentoonstelling werd geopend op vrijdag 8 december 2000 door de voorzitter van de archiefcommissie, wethouder H. van der Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens de nieuwste uitgave van de oudheidkundige vereniging gepresenteerd onder de titel "Elburg en Doornspijk in het jaar 1900".


De archivaris is voorzitter/secretaris van de adviescommissie van de Stichting Vicarieën Elburg. Tevens is hij lid van de redactieraad van de Schaffelaarreeks (historische publicaties voor de Veluwe). 
In september 2000 werd vanuit Elburg een aflevering van het programma De Geschiedenisbus van TV-Gelderland uitgezonden. De archivaris verrichtte hierbij organisatorisch-ondersteunende en informerende werkzaamheden 
De adjunct-archivaris nam deel aan de eerste vergadering van het Platform Cultureel historisch erfgoed, georganiseerd vanuit het gemeentemuseum Elburg. 

Het jaar 2000 was voor de educatieve activiteiten in Elburg een relatief rustig jaar. Enkele schoolklassen van het voortgezet onderwijs brachten een bezoek aan het archief. 
Het in 1999 uitgevoerde historische project met leerlingen van VWO 4 van het Lambert Franckens College resulteerde begin 2000 in een uitgave van de "oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop". In dit tijdschrift verschenen enkele bewerkte scripties van deze leerlingen. Dit project en de presentatie ervan mochten zich in veel belangstelling verheugen. 

Vanuit de provincie Gelderland werd een educatief project ontwikkeld onder de titel "Gevels Spreken". Dit lespakket, vooral bedoeld voor VMBO 2 leerlingen, werd samengesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Gelders Oudheidkundig Contact, de Stichting Kunst en Cultuur Gelderland, de stichting EduArt, de Stichting Leerplan Ontwikkeling en enkele vakdocenten. De streekarchivaris maakte eveneens deel uit van deze werkgroep. De in het lespakket gebruikte voorbeelden en afbeeldingen zijn voor het overgrote deel afkomstig uit het werkgebied van het streekarchivariaat. Het product zal in de komende jaren door EduArt in de hele provincie beschikbaar worden gesteld en is met name gericht op de vakken aardrijkskunde, culturele en kunstzinnige vorming, geschiedenis en economie. 

Acquisitie 

In 2000 werden de volgende aanwinsten ontvangen: 

 • aanvulling op het archief van het Transportbedrijf J. van der Weerd te Doornspijk
 • archief van de Vredesgroep 't Harde


De handbibliotheek werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken. Vanuit het gemeentemuseum Elburg werd een groot aantal historische boekwerken overgebracht en in de bibliotheek opgenomen. Begin 2001 volgt de rest van deze collectie. 
Ook de fotodocumentatie werd met vele foto's uitgebreid (waaronder een collectie Veenhoven). Gemeente Ermelo Huisvesting 

In januari 2000 werd de nieuwe bezoekers- en werkruimte in gebruik genomen. De ruimte biedt momenteel plaats aan twee medewerkers en vier bezoekers. Op de woensdag is afwisselend de streekarchivaris en de adjunct-streekarchivaris aanwezig. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is archiefmedewerker mevrouw J.M. Stam aanwezig. 
De archiefmedewerker heeft een nieuwe netwerkcomputer en printer beschikbaar. Daarnaast zijn twee computers aanwezig voor vrijwillige medewerkers. 
Voor de bezoekers staan er twee microfiche-readers en een reader-printer. Voor de bibliotheek, inventarissen en toegangen zijn twee kasten in de ruimte aanwezig. Hiermee is de ruimte tot het maximale gevuld. 

Brandblusmiddelen 

De poederblusser buiten de archiefbewaarplaats is in januari 2000 gecontroleerd en in orde bevonden. De koolzuursneeuwblusser is in januari 2000 in de bewaarplaats opgehangen. 

Conservering en schaduwarchivering

Door de eind 1999 geplaatste koeldroger zijn de klimatologische omstandigheden in de bewaarplaats redelijk te noemen. In 2001 zal gekeken worden naar de noodzaak van het aanbrengen van een klimaatbeheersingsinstallatie. 

In het verslagjaar zijn ook in Ermelo microfiches en toegangen tot de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de andere deelnemende gemeenten in gebruik genomen. Veel bezoekers ervaren deze aanwinst als zeer praktisch. 

Door archiefmedewerker mevrouw Stam zijn enkele archieven materieel verzorgd. 

Gebruik van archieven 


Statistisch overzicht 2000 

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 47 29 18
Bezoeken 180 103 77
Inlichtingen 18 11 7Omdat 2000 het eerste volle jaar voor de gemeente Ermelo binnen het streekarchivariaat is, is een vergelijking met voorgaande jaren nog niet nodig. De bezoekersbegeleiding werd met name verricht door mevrouw Stam. 
De meeste verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de adjunct-streekarchivaris. 
De vanuit de afdeling Facilitaire Zaken op jaarbasis beschikbare 300 uren voor assistentie oud archief, konden in het verslagjaar niet worden ingevuld. Deze formele voorziening wordt per 1 januari 2001 beëindigd. 

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2000 verricht lokaal historisch onderzoek: 

 • Geschiedenis Tweede Wereldoorlog
 • Algemene geschiedenis Ermelo
 • Het Rode Koper te Leuvenum
 • Militaire muziekkorpsen
 • Veldwijk en andere inrichtingen
 • Ds. Witteveen
 • Oude Kerk in Ermelo
 • Bewoningsgeschiedenis
 • Bezoek Koningin Juliana 1954


Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met het hoofd en enkele medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken. Er werd ondermeer gesproken over het depotbeheer, de overbrenging van oudere archieven en verzamelingen en het nieuwe postregistratiesysteem. 
Tevens werd samen met een medewerker van de afdeling Facilitaire Zaken een inspectiebezoek gebracht aan het in Arnhem gevestigde Onderwijsadministratiebureau, alwaar de personeelsdossiers van onderwijskrachten worden bewaard. 

Inventarisatie en indicering 

Door archiefmedewerker mevrouw Stam werd gewerkt aan het nader toegankelijk maken van de collectie bouwvergunningen van de gemeente Ermelo vanaf 1906. Als vrijwillige medewerkers waren hierbij ook betrokken de heren H. Bouw en J. Versluis. 
Verder was mevrouw Stam belast met het toegankelijk maken van de handbibliotheek van het streekarchivariaat. Tevens heeft zij een begin gemaakt met het indiceren van het Veluws Nieuwsblad 1950-1974. 

Verder zijn nog door enkele vrijwillige medewerkers werkzaamheden verricht aan de volgende projecten: 

 • Aan het project automatisering van de begraafboeken is vanaf het begin van het verslagjaar gewerkt door de heer G. Zelle. Helaas overleed hij na een korte maar ernstige ziekte. In hem verloren wij een gewaardeerde medewerker. Zijn werkzaamheden werden overgenomen door mevrouw T. Hazeu-van Veldhuizen.
 • De dames T. Hoeksta en T. Hazeu-van Veldhuizen en de heer B. Meeboer werkten aan de voorbereiding voor een uitgave over Ermelo 1910 (naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek in 1910). In samenwerking met de oudheidkundige vereniging "Ermeloo" zal worden getracht deze uitgave te realiseren.

Verder werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het verder toegankelijk maken van de fotoverzameling met vele duizenden foto's. 


Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. De advisering betrof zowel methodiek als bronnen. 
In het verslagjaar werd contact gelegd met enkele bestuursleden van de oudheidkundige vereniging "Ermeloo". Voor het periodiek van deze vereniging werden enkele artikelen geschreven. 

Evenals in andere deelnemende gemeenten is het de bedoeling dat er ook in Ermelo een heruitgave van de kadastrale atlas 1832 zal verschijnen. Door de heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) wordt hieraan gewerkt. Ook de archivaris is hierbij betrokken. De kaarten zijn inmiddels bijna gereed en de tekst wordt geschreven. Gestreefd wordt naar een uitgave in 2001. 

Op verzoek van de heer A.J. Aalderink te Ermelo is medewerking verleend aan het inrichten van een website inzake Open Monumentendag Ermelo 2000. Dit onderdeel vormt inmiddels een vast onderdeel in de website van het streekarchivariaat en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

Acquisitie 

De in de archiefbewaarplaats aanwezige gemeentelijke en particuliere archieven en verzamelingen zullen tijdens een formele bijeenkomst begin 2001 officieel in beheer worden overgedragen aan het streekarchivariaat. 
In het verslagjaar is in bruikleen ontvangen de collectie Aalderink (Regiocontact). Vanuit Nunspeet is overgedragen en formeel in bewaring genomen het archief van de afdeling Ermelo-dorp van de NCVB. 
De bibliotheek is in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en tijdschriften van plaatselijk historisch en genealogisch belang. Ook de fotocollectie werd met enkele aanwinsten uitgebreid. 


Gemeente Nunspeet Huisvesting


De afzonderlijke werkkamer voor de streekarchivaris werd tijdens het verslagjaar intensief gebruikt. Op dinsdag en woensdag waren archivaris of adjunct-archivaris aanwezig. Hiernaast werd de werkruimte gebruikt door enkele vrijwillige medewerkers. Voor hun werkzaamheden is een tweetal computers en een printer beschikbaar. 
De bezoekersruimte biedt plaats aan archiefmedewerker J.C. van Gelder, kent een vaste vrijwilligersplek en heeft verder faciliteiten voor vier bezoekers. Voor deze bezoekers zijn voldoende microfiche-leesapparaten aanwezig, evenals een reader-printer. Verder zijn twee netwerkcomputers aanwezig en een tweetal kasten voor inventarissen, toegangen, bibliotheek en project-voorraad. Hiermee is de ruimte overvol. Herhaaldelijk kan het grote aantal bezoekers en vrijwilligers geen plek worden geboden. Ook de werkzaamheden van medewerker en vrijwilligers ondervinden van deze druk steeds meer hinder. Dit probleem is in de organisatie genoegzaam bekend. Helaas is een oplossing voor dit probleem nog niet in zicht. 

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen in de archiefbewaarplaats (twee koolzuursneeuwblussers) en buiten de bewaarplaats (een poederblusser) zijn in november 2000 gecontroleerd en in orde bevonden. 

Conservering en schaduwarchivering

Door Restauratie-atelier Sterken is het resolutieboek van de Ambtsjonkers van het Ambt Ermelo gerestaureerd. Enkele archivalia werden materieel verzorgd. 

In het verslagjaar zijn ook in Nunspeet microfiches en toegangen tot de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de andere deelnemende gemeenten in gebruik genomen. Veel bezoekers ervaren deze aanwinst als zeer praktisch. 

Verder is in het verslagjaar een start gemaakt met het in eigen beheer verfilmen van bestanden. Het streekarchivariaat Noord-Veluwe van archivaris G. Kouwenhoven kreeg een volledige verfilmingsinstallatie geschonken. Daar was echter geen ruimte en personeel om deze verfilmingswerkzaamheden te verrichten. In Nunspeet werd in de noodbestuurspost een ruimte vrijgemaakt en door medewerker Van Gelder werd een eerste start gemaakt met het verfilmen van de huwelijksbijlagen. In overleg met Karmac in Lelystad worden de kwaliteitseisen geoptimaliseerd. 

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 2000 

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 136 73 63
Bezoeken 1001 543 458
Inlichtingen 56 28 28In vergelijking met 1999 heeft een groter aantal bezoekers (van 125 naar 136) een groter aantal bezoeken gebracht (van 981 naar 1001). De groei van de afgelopen jaren zet, als enige gemeente in het streekarchivariaat, nog steeds door. 
Het aantal verzoeken om inlichtingen (schriftelijk en telefonisch) nam in vergelijking met 1999 weer enigszins af (van 63 naar 56) en kwam hiermee weer op het niveau van 1998. 
Vrijwel alle schriftelijke en telefonische verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de heer G. Koele, medewerker van de afdeling Interne Zaken. Ook dit jaar nam hij weer de bezoekersbegeleiding voor zijn rekening, waarbij de heer Van Gelder voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uitvoerde. 

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2000 verricht lokaal historisch onderzoek: 

 • Geschiedenis Tweede Wereldoorlog
 • Bewoningsgeschiedenis Vierhouten
 • Landgoederen
 • Zandenplas
 • Joden in Nunspeet
 • Vakantiehuizen en tehuizen
 • Verenigingen
 • Onderwijs
 • De Nunspeetse Keiler
 • Station Nunspeet en Hulshorst
 • Gemeentewapen


Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar werd enkele malen met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken overleg gevoerd. Zo kwam onder meer aan de orde: selectie en vernietiging, depotbeheer en digitaal archiefbeheer. 

Inventarisatie en indicering 

De archivaris heeft in het verslagjaar enige werkzaamheden verricht aan het toegankelijk maken van het archief van de Veluvine Verffabrieken te Nunspeet. 
De adjunct-archivaris inventariseert het archief van de Hervormde gemeente Nunspeet. 

Door archiefmedewerker J.C. van Gelder werd ook dit jaar gewerkt aan de heruitgave van het Resolutieboek van de Ambtsjonkers van Ermelo vanaf 1660. Daarnaast is hij begonnen met indicering van het notarieel archief. Verder was hij betrokken bij de fotodocumentatie en verzorgde hij de handbibliotheek van het streekarchivariaat. 

Door een behoorlijk aantal (vrijwillige) medewerkers is in het verslagjaar werkzaamheden verricht aan de volgende projecten: 

 • De heer W. Bonestroo is bezig met de heruitgave en bewerking van de Volkstelling 1797.
 • De heer J. Bonestroo van de afdeling Interne Zaken besteedde ook dit jaar veel tijd aan het invoeren van de gecombineerde index op de burgerlijke stand over de periode 1811-1940. Alle gegevens van geboorte en huwelijk waren al afgewerkt. De akten van overlijden zijn ingevoerd over de periode 1811-1945. Hiermee heeft dit projekt bijna de afronding bereikt en naar verwachting zal medio 2001 de generale index beschikbaar zijn in de bezoekersruimte en op de website van het streekarchivariaat.
 • Aan het project Indicering notariële protocollen wordt momenteel gewerkt door de heren A.A.E.F. van Eijck en J. Vegt. Een tweetal uitgaven is aan het einde van het verslagjaar bijna afgerond.
 • Bij het toegankelijk maken van de collectie audiovisuele media zijn momenteel betrokken mevrouw G. Vegt-Snel en de heren J. Beekman, G. Berends, W. Bonestroo en A.A.E.F. van Eijck. In december 2000 kwam de heer D.J. te Brake deze groep versterken.

Op 6 juni 2000 overleed één van de medewerkers aan dit fotoproject, de heer H. van der Duim. Met dankbaarheid denken we aan hem en zijn activiteiten terug. 
De werkzaamheden in dit project betreffen de fotoverzamelingen van de gemeente en de 
"heemkundige vereniging Nuwenspete". In totaal zijn inmiddels ruim 6200 (vorig jaar 4800) foto's ingevoerd in database AskSam. Het uitlenen van foto's gebeurt door de heer Van Gelder. 

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. De advisering betrof zowel methodiek als bronnen. Naast vele andere bezoekers was er ook regelmatig contact met (bestuurs)leden van de "heemkundige vereniging Nuwenspete". De archivaris vervulde ook in het verslagjaar een adviserende rol voor de redactie van het verenigingsperiodiek De Mothoek
Verder is in samenwerking met "Nuwenspete" een educatief aanbod naar de basisscholen in de gemeente gedaan, waarbij het project "Stamboom in de klas" werd geïntroduceerd. Tot nu toe heeft naar aanleiding hiervan één groep 8 van een basisschool een kennismakingsbezoek aan het archief gebracht. Naar verwachting zullen er in 2001 zeker meer volgen. 
Daarnaast waren er ook contacten met bestuur en medewerkers van de Oudheidkamer in Nunspeet. 

In oktober 1999 werd in de gemeente Nunspeet een werkgroep Kunst en Cultuur ingesteld, waarvan de archivaris deel uitmaakte. In het begin van 2000 werd de werkgroep weer opgeheven. In de loop van het verslagjaar is door de afdeling Welzijn een aanzet gegeven voor een Cultuurnota. Deze nota wordt begin 2001 in college en raad besproken. De nota geeft ondermeer beleidsvoorstellen inzake erfgoededucatie. Met de betreffende beleidsambtenaar en portefeuillehouder hebben enkele gesprekken plaatsgevonden. Voor het streekarchivariaat is hierin een duidelijke rol weggelegd. 

De adjunct-streekarchivaris heeft een belangrijk aandeel gehad in de expositie over Bevrijding en Wederopbouw in Nunspeet. Deze expositie werd in de maanden april en mei van dit verslagjaar gehouden in de hal van het gemeentehuis. Als vrijwillige medewerker was hierbij ook betrokken de heer D. Baas. 

In samenwerking met de afdeling voorlichting vonden in het verslagjaar enkele perscontacten plaats. 

Acquisitie

In het verslagjaar werd een aanvulling op het archief van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Nunspeet ontvangen. Met de Volksdansvereniging in Nunspeet werden contacten gelegd over in bewaring neming van het archief. Hieraan zal in 2001 een vervolg worden gegeven. 

Het archief van de afdeling Ermelo-dorp van de NCVB werd in het verslagjaar overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Ermelo. De tijdelijke bruikleenovereenkomst met de gemeente Nunspeet werd hierbij beëindigd. 

De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken. De registratie van de boeken wordt bijgehouden door een medewerker van de afdeling Interne Zaken in het databaseprogramma AskSam. Begin 2000 werden alle boeken van historische aard overgebracht naar de bezoekersruimte van het streekarchivariaat. 

Enkele aanvullingen op de fotoverzameling werden in het verslagjaar ontvangen. 

Gemeente Oldebroek
HuisvestingDe werkruimte biedt plaats aan drie personen. 
In de bezoekersruimte zijn er tien ruime werkplekken, waarvan twee met een computer voor werkzaamheden van vrijwillige medewerkers. Voor raadpleging van microfiches zijn twee gewone readers en twee grote readers voor kranten beschikbaar. Daarnaast is een reader-printer aanwezig. In de bezoekersruimte werden de kasten voor bibliotheek en folders uitgebreid. 

Brandblusmiddelen

De brandblusapparaten (koolzuursneeuwblussers) bij de archiefbewaarplaats werden in mei 2000 gecontroleerd en in orde bevonden. 

Conservering en schaduwarchivering

De restauratie voor 2000 is uitgevoerd door Restauratie-atelier Sterken. Enkele archiefstukken uit het archief van het Richterambt Oldebroek zijn gerestaureerd. Aan materiële verzorging van archieven is de nodige aandacht besteed. 

Begin 2000 heeft een grondige reorganisatie van het depot plaatsgevonden, waardoor de oude archieven beter geordend en toegankelijk zijn. Het klimaat in de bewaarplaats werd in het verslagjaar goed in de gaten gehouden en bleef over het algemeen binnen redelijke marges. Wel is voor 2001 rekening gehouden met het aanbrengen van een klimaatbeheersingsinstallatie. 

In het verslagjaar zijn ook in Oldebroek microfiches en toegangen tot de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van de andere deelnemende gemeenten in gebruik genomen. Tevens zijn microfiches van burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafregisters van Hattem beschikbaar. Veel bezoekers ervaren deze aanwinst als zeer praktisch. 

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 2000 

  Totaal Genealogie Lokaal historisch onderzoek
Bezoekers 79 50 29
Bezoeken 472 222 250
Inlichtingen 33 18 15In vergelijking met 1999 is het aantal bezoekers gedaald (van 94 naar 79). Het aantal gebrachte bezoeken is eveneens afgenomen (van 610 naar 472). De belangrijkste oorzaak hiervan is de verhuizing van de afdeling genealogie van de oudheidkundige vereniging "De Broeklanden" naar het verderaf gelegen Boerderijmuseum. 
Het aantal (schriftelijke en telefonische) verzoeken om inlichtingen is enigszins toegenomen (van 18 naar 33). Hierbij is ook vooral het effect van de e-mail te merken. De meeste schriftelijke verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de beide medewerkers. 
De begeleiding van de bezoekers werd hoofdzakelijk door mevrouw Vos en de heer Kolkman uitgevoerd. 

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 2000 verricht lokaal historisch onderzoek: 

 • Luchtverdediging Tweede Wereldoorlog
 • Kerkgeschiedenis
 • Bouw- en bewoningsgeschiedenis
 • Onderwijs
 • Waterstaatsnoodcommissie Oldebroek
 • Begraafplaatsen
 • Verenigingen
 • Oude gemeentehuis Oldebroek
 • Oosterwolde
 • IJsselvliedt
 • De Brink in Wezep


Toezicht modern archiefbeheer

Met het hoofd van de afdeling Personele en Materiële Zaken en de medewerkers van de sectie Documentaire Informatie Voorziening heeft in het verslagjaar met enige regelmaat goed overleg plaatsgevonden. Hierbij ging het onder meer over selectie en vernietiging, depotbeheer, digitaal archiefbeheer, postregistratiesysteem en brandblusmiddelen bij de gedeconcentreerde archieven. 
De formatie van de sectie DIV blijft nog steeds zorgelijk, ondanks de bestuurlijke en ambtelijke intentie de formatie uit te breiden. 

Inventarisatie en indicering 

In het jaar 2000 werden de volgende nieuwe uitgaven vervaardigd: 
1. Index op de begraafplaats van Oosterwolde 1888-1939 (1972), door B. Doornewaard. 
2. Index op de oude begraafplaatsen van Wezep 1850-1924 (1936), door B. Doornewaard en B. van de Streek. 
3. Index op de minuten van akten van notaris A.J. van Asselt 1870-1874, door A.A. Bos en J.H. Vos. 
4. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1765-1770, door P. Zunderman. 
5. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1756-1765, door P. Zunderman. 
6. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1745-1755, door P. Zunderman. 
7. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1728-1748, door P. Zunderman. 
8. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1706-1727, door P. Zunderman. 
9. Index op het bevolkingsregister Oldebroek 1830-1927, T-Z, door de werkgroep bevolking Oldebroek. 

De adjunct-archivaris werkte aan de inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987. 

De heer Kolkman hield zich voornamelijk bezig met de controle op de diverse toegankelijkheidsprojekten, waaronder indicering notarieel archief, indicering Elburger Courant en indicering en transcriptie oud-rechterlijk archief Oldebroek en Oosterwolde. 
Verder begeleidde hij het project Bevolking Oldebroek van de oudheidkundige vereniging, waaraan door de dames M. Boer en D. van de Velde-Rens en de heren B. Doornewaard en G. Uitslag wordt gewerkt. 
Ook hield hij de handbibliotheek van het streekarchivariaat bij. 

Mevrouw Vos hield zich in het verslagjaar voornamelijk bezig met het indiceren van het notarieel archief en de materiële verzorging. 

De heer P. Zunderman heeft als vrijwillige medewerker werkzaamheden verricht aan het nader toegankelijk maken van de Protocollen van vrijwillige rechtspraak van het Richterambt Oldebroek. In dit jaar rondde hij de indicering van de gehele serie af. 
Verder was hij betrokken bij de samenstelling van de nieuwe bezoekersfolders over kadastraal onderzoek en over genealogisch onderzoek voor beginners. 
Samen met de heren J. Kanis, J. Prins en H. van de Zande werkt hij tenslotte aan de heruitgave (transcriptie) van het Protocol van vrijwillige rechtspraak uit het Richterambt Oldebroek over de periode 1666-1745. 

Ook in Oldebroek wordt gewerkt aan het project Indicering Elburger Courant. De heer T. Blokland is hierbij als vrijwillige medewerker intensief betrokken. 

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Dit betrof zowel methodiek als bronnen. 
In het verslagjaar waren er frequent contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de "oudheidkundige vereniging De Broeklanden". Op de volgende terreinen vindt samenwerking plaats: 

 • De archivaris is lid van de redactie van het tijdschrift Uth het Oulde-Bruck, dat vier keer per jaar verschijnt. Tevens schreef hij enkele artikelen voor dit blad.
 • De werkgroep Begraafplaatsen (voortzetting van de werkgroep Archeologie) is bezig met onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaatsen in de gemeente. Hiertoe werd algemeen archiefonderzoek gedaan. Verder voerden de heren B. Doornewaard en B. van de Streek alle gegevens van de begraafregisters in de database AskSam in. Ook de heer R. van 't Hul te Kampen voerde gegevens van de oude begraafplaats Oldebroek in. De begeleiding van dit project is in handen van archiefmedewerker J. Kolkman.
 • De werkgroep genealogie was betrokken bij het gezamenlijke project Bevolking Oldebroek, hiervoor al genoemd.


Aan de samenstelling van de heruitgave van de kadastrale atlas Oldebroek 1832 werd door de heer A.J. Hartman als vrijwillige medewerker gewerkt. Hij rondde in 2000 het tekenwerk van de kaarten af. De afwerking ligt nu bij de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland. De archivaris werkte aan de samenstelling van het inhoudelijke gedeelte van de uitgave. 

De archivaris rondde in het boerderijmuseum een derde cursus paleografie voor gevorderden af. De elf deelnemers volgden in totaal tien lessen. Enkelen van hen zijn inmiddels bij diverse projecten van het streekarchivariaat betrokken. 

In samenwerking met de afdeling voorlichting van de gemeente is de pers geïnformeerd over belangrijke wetenswaardigheden. 

Acquisitie

In het verslagjaar werden, behalve enkele interne aanvullingen, geen nieuwe aanwinsten ontvangen. 
De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en brochures. 
Ook de fotodocumentatie werd verrijkt met enkele aanwinsten.