Jaarverslag 1999

ALGEMEENIn het verslagjaar 1999 waren bij het streekarchivariaat Elburg-Nunspeet-Oldebroek werkzaam:


De streekarchivaris en adjunct-streekarchivaris zijn beide in deeltijd werkzaam. De dames Bos en Vos en de heren Van Gelder en Kolkman zijn in volledige dienst. Mevrouw De Gunst is werkzaam voor halve dagen.
Mevrouw Bos heeft in het verslagjaar deelgenomen aan de cursus SOD-I, waarvoor zij in het verslagjaar haar eindcertificaat behaalde. Tevens heeft zij aan het einde van het verslagjaar haar werkzaamheden voor het streekarchivariaat beëindigd. Per 1 januari 2000 heeft zij een betrekking bij de afdeling Interne Zaken en Voorlichting van de gemeente Elburg. In de afgelopen vijf jaar heeft zij veel gedaan voor ons streekarchivariaat en voor de bezoekers. Dankbaarheid hiervoor mag op deze plek dan ook zeker worden geuit.
Door de werktijdverdeling van alle medewerkers was het ook dit verslagjaar weer mogelijk om in de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek gedurende de gehele werkweek (waarvan een deel na afspraak) gebruik te maken van de faciliteiten van het streekarchivariaat.

Na een periode van enkele jaren voorbereiding is de gemeente Ermelo met ingang van half september 1999 daadwerkelijk toegetreden tot het streekarchivariaat. Vanaf dat moment is de streekarchivaris een dag per week werkzaam in het gemeentehuis van Ermelo. Door in dienst treding van de adjunct-archivaris kon deze uitbreiding worden gerealiseerd. Tevens werd de deelname van de gemeente Nunspeet uitgebreid van een naar twee dagen per week. In Ermelo werden voorbereidingen getroffen om de bezoekersruimte per januari 2000 open te stellen. Zie hiervoor verder het hoofdstuk over de archiefzorg in Ermelo elders in dit verslag.

Het streekarchivariaat is ook dit jaar in de gemeente Elburg ingedeeld bij de afdeling Welzijn en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken. In de gemeente Elburg werd deelgenomen aan het maandelijkse werkoverleg van deze afdeling. In de andere gemeenten werd regelmatig overleg gevoerd met de betreffende portefeuillehouder.

In het verslagjaar nam de archivaris deel aan de volgende activiteiten:


De archivaris hield lezingen voor:

Sinds december 1997 heeft het streekarchivariaat een eigen website op internet. In december 1999 is een eigen domein in gebruik genomen: www.hpveluwe.nl. Op dat moment is een groot deel van de site gereorganiseerd en dit proces is aan het einde van het verslagjaar nog in volle gang. De adjunct-archivaris en archiefmedewerker J. Kolkman verrichten hieraan de meeste werkzaamheden. 
Tot nu toe hebben bijna 4000 bezoekers (waarvan bijna 30 % van buiten Nederland) onze site geraadpleegd. Het nieuwe E-mail adres is info@hpveluwe.nl. 

Op 29 oktober 1999 werd te Elburg een vrijwilligersmiddag gehouden. Naast het gezellig samenzijn stond deze bijeenkomst ook in het teken van de presentatie van zesentwintig nieuwe uitgaven van het streekarchivariaat over de jaren 1998 en 1999. Veel van deze inventarissen en nadere toegangen zijn geheel of gedeeltelijk door de vrijwillige medewerkers tot stand gebracht. Tevens werd op deze middag kennis gemaakt met de nieuwe adjunct-streekarchivaris en werd de tweede bezoekersruimte in Elburg officieel in gebruik genomen.
Gezien de ontwikkelingen in het bezoekersaantal en de wens tot verbetering van de dienstverlening werd besloten tot het dupliceren van alle beschikbare microfiches van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister van de (voormalige) gemeenten Doornspijk, Elburg, Ermelo en Oldebroek. Aan het einde van het verslagjaar werd de opdracht hiertoe gegeven. Tevens werden alle indexen op genoemde bronnen gekopieerd. Vanaf begin 2000 zal dit voor de bezoekers van een van de locaties van het streekarchivariaat betekenen, dat deze primaire bronnen voor het gehele werkgebied op elke locatie beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen bezoekers bij grensoverschrijdend onderzoek (en dat komt relatief veel voor) veel effectiever werken.
Het personeel van het streekarchivariaat verricht de werkzaamheden in overleg met de archiefcommissie streekarchivariaat. De commissie vergaderde in 1999 vier maal en wel op 14 januari te Oldebroek, 19 februari te Elburg, 23 juni te Ermelo en 10 november te Oldebroek.

De archiefcommissie bestond in 1999 uit:


Adviseurs:


De archiefcommissie hield zich in het verslagjaar onder meer bezig met het volgende: jaarverslag, werktijdrapportage en rekening 1998, begroting en werkplanning 2000, samenwerking archiefzorg Noord-Veluwe en Beleidsplan 2000-2004.
De archiefcommissie heeft in het kader van de Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat een adviserende functie naar de betrokken gemeentebesturen.

Vervolgens kan nog worden gemeld dat de streekarchivaris, vooruitlopend op het aanvaarden van een nieuwe (deeltijd)functie bij het Gemeentemuseum Elburg, vanaf 1 augustus 1999 gedurende een dag per week werkzaam is geweest bij het genoemde museum.


GEMEENTE ELBURG


Huisvesting


De werkruimte biedt plaats aan drie medewerkers. Aan het einde van het verslagjaar is een tweetal nieuwe computers geplaatst. Van de "oude" computers (Compac), die niet goed functioneren in het netwerk van de gemeente, zal het streekarchivariaat er begin 2000 vier krijgen. Deze zijn bedoeld als invoerstations voor vrijwilligers en als bezoekersterminals.
De adjunct-streekarchivaris heeft, evenals de archivaris, inmiddels de beschikking over een draagbare computer. 
Op 29 oktober 1999 werd door wethouder J. Huisman de tweede bezoekersruimte in gebruik genomen. Deze inpandige ruimte is speciaal bedoeld voor al het onderzoek dat in zelfbediening kan worden verricht. In deze ruimte zijn zes werkplekken met elk een eigen microfiche-leesapparaat. Tevens is een reader-printer beschikbaar. De bestaande bezoekersruimte is nu vooral ingericht voor het raadplegen van originele bescheiden. Tevens biedt deze ruimte voldoende plaats voor de vele vrijwillige medewerkers. De bibliotheekruimte is aanzienlijk uitgebreid door de aanschaf van extra kasten.
Aan het einde van het verslagjaar nam mevrouw A.A. Bos afscheid als archiefmedewerker bij het streekarchivariaat. Na vijf jaar kreeg zij een dienstverband bij de afdeling Interne Zaken en Voorlichting van de gemeente Elburg. Haar werkzaamheden worden per 1 januari 2000 grotendeels overgenomen door mevrouw J. Vos (in dienst vanaf 8 juni 1998). Per 15 december 1999 kwam mevrouw T. de Gunst in dienst. 

Tot medio januari liep de heer R. Hulleman stage vanuit het Randmeer College te Harderwijk. Hij hield zich vooral bezig met het uitvoeren van een bezoekersonderzoek.
Het streekarchivariaat Elburg kent, evenals voorgaande jaren, twee vrije bezoekdagen en drie dagen op afspraak. Maandag en dinsdag zijn de bezoekersruimten de gehele werkdag geopend.

Brandblusmiddelen


De brandblusmiddelen zijn in juni 1999 gecontroleerd en in orde bevonden. In de archiefbewaarplaats bevindt zich een poederschuimblusser en er buiten een halonblusser. Over mogelijke vervanging heeft overleg met de provinciale archiefinspectie plaats gevonden.

Conservering en schaduwarchivering


Door Restauratie-atelier Sterken te Ugchelen werd een vierde gedeelte van het stadsarchief Elburg gerestaureerd (nadat in 1998 het eerste kwart was bewerkt; in 2001 en 2002 zal het project worden afgerond). Tevens werden nog enkele stukken van de Elburg Gasfabriek gerestaureerd. Het in 1998 voltooide project charter-restauratie werd in 1999 administratief afgerond en materieel verzorgd door archiefmedewerker mevrouw Vos en vrijwillig medewerker mevrouw E. Kranenburg-van der Beek.

In het verslagjaar werden door mevrouw Vos de volgende archieven materieel verzorgd:
Zwembad De Hokseberg, Hout-en Bouwbond CNV afdeling Elburg, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Elburg, collectie J. Kooman, Zeevloed 1863, Commissie tot wering van schoolverzuim, Stichting Vicarieën Elburg, Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen, Ouderenraad Elburg, Kruidentuin Doornspijk, Oranjevereniging Elburg, Woningbouwvereniging De Betere Woning, Groene Kruis Elburg, Groene Kruis Doornspijk, Goorcommissie, VVV Veluwse gemeenten, Elburger Gasfabriek, Gemeentebestuur Elburg 1913-1940, Gemeentebestuur Doornspijk 1814-1920, huwelijksbijlagen 1811-1932 en Transportbedrijf J. van de Weerd.

In december 1999 werd aan de firma Karmac te Lelystad opdracht verstrekt om de fiches van burgerlijke stand en bevolkingsregister van de (voormalige) gemeenten Doornspijk en Elburg te dupliceren. Zo spoedig mogelijk in het jaar 2000 zullen de fiches van alle gemeenten binnen het streekarchivariaat in de bezoekersruimten beschikbaar worden gesteld.

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 1999
  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers
149
83
66
bezoeken
861
283
578
schriftelijke inlichtingen
29
16
13


In vergelijking met 1998 heeft wederom een groter aantal bezoekers (van 137 naar 149) een groter aantal bezoeken gebracht (van 790 naar 861). Opvallend in het totaal, maar gebruikelijk voor Elburg is het hoge percentage lokaal historisch onderzoek. De ontwikkeling in de afgelopen jaren is goed te zien in de statistische bijlage bij dit jaarverslag.
Het aantal schriftelijke verzoeken om informatie is licht gedaald (van 33 naar 29).
Veel van de onderzoeken in verband met de beantwoording van vragen is verricht door archiefmedewerkers mevrouw Bos en de heer Kolkman. Ook namen zij ook een groot deel van de bezoekersbegeleiding voor hun rekening.
Naast de schriftelijke inlichtingen werden ook veelvuldig mondelinge inlichtingen verstrekt. Zowel extern als binnen de ambtelijke organisatie nam deze vraagstelling toe.

Een overzicht van de onderwerpen van het in 1999 verrichte lokaal historisch onderzoek:Toezicht modern archiefbeheer


In het verslagjaar heeft de archivaris regelmatig overleg gehad met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken en Voorlichting. Onderwerpen waren ondermeer: digitaal archiefbeheer, gedeconcentreerde archieven, huisnummerarchief, reorganisatie archiefbewaarplaats.
De gemeentelijke werkgroep digitaal archiefbeheer, waarvan de archivaris lid is, vergaderde in het verslagjaar twee maal. Tevens werd een presentatie voor het chefsoverleg verzorgd, werden inventarisatieformulieren vastgesteld en verspreid en was er ruime aandacht voor de millenniumwisseling.
Op 20 september 1999 bracht de adjunct-provinciaal archiefinspecteur een bezoek aan de gemeente Elburg. Naast diverse andere zaken werd onder meer gesproken over klimaatbeheersing in de archiefbewaarplaats (opgenomen in de planning voor 2001) en uitbreiding van stellingcapaciteit (eveneens rekening mee gehouden). Verder was er veel waardering voor de archiefzorg in de gemeente.
Op 25 mei 1999 werd formeel het beheer over het archief van het gemeentebestuur Elburg 1974-1989 overgedragen aan de streekarchivaris.


Inventarisatie en indicering


In 1999 werden de volgende uitgaven afgerond:
1. Index op het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk 1777-1790 door H. Fikse en J. Kolkman
2. Uittreksels van het Protocol van bezwaar van het ambt Doornspijk 1803-1810 (Doornspijk en Oosterwolde) door H. Fikse en J. Kolkman
3. Inventaris van de retro-acta burgerlijke stand Doornspijk 1732-1811 door P. van Beek

Door de archivaris werd in het verslagjaar gewerkt aan de inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Elburg 1811-1913 en van de retro-acta burgerlijke stand Doornspijk.

In het verslagjaar hield archiefmedewerker mevrouw Bos zich bezig met het toegankelijk maken van de fotocollectie, de notariële protocollen, het controleren van de transcripties van het Schoenmakersgilde en verwerkte zij de aanvullingen op de handbibliotheek van het streekarchivariaat. Verder verrichtte zij veel werkzaamheden ten behoeve van het project Oorkondenboek Elburg.

De heer Kolkman werkte voornamelijk aan de indicering van de Protocollen van bezwaar van Doornspijk, waarbij als vrijwillige medewerker de heer H. Fikse is betrokken. Verder begeleidt hij het project Indicering Elburger Courant en is hij bezig met het toegankelijk maken van de notariële protocollen.

Mevrouw Vos werkte aan het toegankelijk maken van de fotocollectie, de geautomatiseerde index op de burgerlijke stand en de indicering van de Elburger Courant. Ook vervaardigde zij de volgende plaatsingslijsten:


Aan de volgende uitgaven werd en wordt nog gewerkt door vrijwillige medewerkers:Gedurende het verslagjaar werd goede voortgang geboekt met de indicering van de Elburger Courant. In Elburg waren aan het einde van het verslagjaar de volgende vrijwillige medewerkers aan dit project werkzaam: de dames M. Fikse en J. Veldman en de heren T. Blokland, D. Spaan en G. Spaan. Mevrouw Vos voerde invoerwerkzaamheden uit en de heer Kolkman begeleidde het project. Een behoorlijk aantal jaren is inmiddels geïndiceerd en in database AskSam ingevoerd.

De werkgroep oorkondenboek is in het verslagjaar actief bezig geweest en is enkele malen bijeen geweest. Een groot aantal stukken uit de periode 1550-1600 werd getranscribeerd en bewerkt. In het verslagjaar maakten van de werkgroep deel uit de dames A.A. Bos, M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren, E. Kranenburg-van der Beek en B. de Waard-Ruijs en de heren H. Kranenburg en M.J. Smit. De archivaris begeleidde de werkgroep. Deze taak werd tegen het einde van 1999 door de adjunct-archivaris overgenomen.

Historisch onderzoek en voorlichting


In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers veelvuldig geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering was zowel methodisch als inhoudelijk van aard. Ook dit jaar was de aanwezigheid van leden van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in verband met diverse onderzoeken (bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Oostendorp) goed merkbaar.

In 1999 werd gewerkt aan de volgende activiteiten en projecten:De archivaris is voorzitter/secretaris van de adviescommissie van de Stichting Vicarieen Elburg. Tevens is hij lid van de redactieraad van de Schaffelaarreeks (historische publicaties voor de Veluwe).
Verder adviseerde hij bij de totstandkoming van de heruitgave van een oorlogsdagboek van een geallieerde predikant in Elburg door mevrouw D. Meurs-Deetman en de heer P. Bakker.

In 1999 werd veel aandacht besteed aan educatie. Zo werden in Elburg de volgende schoolklassen ontvangen:


In totaal brachten 160 leerlingen ongeveer 520 bezoeken. Dit aantal is in de hiervoor opgenomen statistiek niet meegeteld.
Over deze educatieve projecten werd op verzoek een artikel geschreven in het tijdschrift Gelders Erfgoed, uitgegeven door het Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen.

Acquisitie: aanwinsten en verliezen


In 1999 werden de volgende aanwinsten ontvangen:


Hiernaast werden vanuit het Rijksarchief in Gelderland de volgende archivalia in eigendom verkregen:


Aan het Rijksarchief in Arnhem werden afgestaan enige archivalia van het voormalige Kantongerecht te Elburg over de periode 1814-1874 met een omvang van 1 strekkende meter.

GEMEENTE ERMELO


Huisvesting


Vanaf september 1999 is de archivaris gedurende een dag per week aanwezig in het gemeentehuis van Ermelo. In oktober kwam in de kelderverdieping een nieuwe werk- en bezoekersruimte gereed. Deze ruimte biedt momenteel plaats aan vier bezoekers. Aan het einde van het verslagjaar is een reader-printer beschikbaar en is een microfiche leesapparaat in bestelling. In de ruimte is tevens een beperkte handbibliotheek beschikbaar voor de onderzoeker. Vanaf januari 2000 zal de ruimte officieel geopend zijn voor onderzoekers.

Brandblusmiddelen


De poederblusser buiten de archiefbewaarplaats is in februari 1999 gecontroleerd en in orde bevonden. Een koolzuursneeuwblusser voor de bewaarplaats is inmiddels besteld en zal begin 2000 worden geplaatst.


Conservering en schaduwarchivering


Bij de start van de werkzaamheden werd geconstateerd dat de omstandigheden in de archiefbewaarplaats niet optimaal waren. Om dit te verbeteren is in november een koeldroger geplaatst. Dit had een onmiddellijk meetbaar positief effect op de relatieve luchtvochtigheid.

In december werd opdracht verstrekt om de microfiches van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister te kopiëren voor gebruik in Ermelo. Tevens zullen vanuit Nunspeet de reeds aanwezige indexen op deze bestanden worden gekopieerd en op korte termijn in de bezoekersruimte van Ermelo beschikbaar worden gesteld.


Gebruik van archieven


Aangezien de formele opening van de bezoekersruimte in januari 2000 plaats zal vinden, zijn er in het verslagjaar nog nauwelijks bezoekers geweest. Enkele interne vragen en correspondentie konden worden beantwoord.
Vanuit de afdeling Facilitaire Zaken zal op jaarbasis 300 uur beschikbaar gesteld worden voor assistentie oud archief. Aan het einde van het verslagjaar is dit nog niet aan een medewerker toebedeeld.

Toezicht modern archiefbeheer


In het verslagjaar heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met het hoofd en enkele medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken. Er werd ondermeer gesproken over het depotbeheer, de overbrenging van oudere archieven, het instellen van tienjarenblokken, selectie en vernietiging, een nieuwe archiefverordening en de in gebruik neming van het nieuwe postregistratiesysteem.

Inventarisatie en indicering


Door de archivaris werd in het verslagjaar gewerkt aan de inventarisatie van het archief van de afdeling Ermelo van de Binnenlandse Strijdkrachten en het archief van de afdeling Ermelo van Bescherming Bevolking.
In de nieuwe handbibliotheek werden ruim 130 titels ingevoerd in database AskSam.

Historisch onderzoek en voorlichting


In het verslagjaar werd contact gelegd met enkele bestuursleden van de oudheidkundige vereniging Ermeloo. Voor het periodiek van deze vereniging werd een artikel geschreven over archiefzorg en raadpleegmogelijkheden in de gemeente Ermelo.

Evenals in andere deelnemende gemeenten is het de bedoeling dat er ook in Ermelo een heruitgave van de kadastrale atlas 1832 zal verschijnen. Door de heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) wordt hieraan al gewerkt. Ook de archivaris zal hierbij betrokken worden.
Rondom de geschiedenis van Staverden (700 jaar stadsrechten) zullen initiatieven worden ontplooid en zal getracht worden een uitgave te realiseren.


Acquisitie


In de archiefbewaarplaats bevindt zich ruim 75 strekkende meter archief en documentatiemateriaal, dat in aanmerking komt voor formele overbrenging naar de archivaris. Een advies hierover is inmiddels ingediend en zal naar verwachting in januari 2000 gerealiseerd worden. Voor de aanwezige archieven en documentatie wordt hier verwezen naar het archievenoverzicht op de website www.hpveluwe.nl.

De bibliotheek is in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van enkele boeken van plaatselijk historisch en genealogisch belang. Ook de fotocollectie werd met enkele aanwinsten uitgebreid.
GEMEENTE NUNSPEET


Huisvesting


De afzonderlijke werkkamer voor de streekarchivaris werd tijdens het verslagjaar intensief gebruikt. Op woensdag was de archivaris aanwezig. Door de uitbreiding van de deelname van de gemeente Nunspeet, was de adjunct-archivaris vanaf september elke dinsdag aanwezig. Hiernaast werd de werkruimte gebruikt door enkele vrijwillige medewerkers. Voor hun werkzaamheden is een tweetal computers en een printer geplaatst.
De bezoekersruimte biedt plaats aan archiefmedewerker J.C. van Gelder, kent een vaste vrijwilligersplek en heeft verder faciliteiten voor vier bezoekers. Voor deze bezoekers zijn voldoende microfiche-leesapparaten aanwezig, evenals een nieuwe reader-printer. Verder zijn twee netwerkcomputers aanwezig en een tweetal kasten voor inventarissen, toegangen, bibliotheek en project-voorraad. Hiermee is de ruimte aan het einde van het verslagjaar wel erg vol geworden. Ook is het aantal bezoekersplaatsen niet altijd toereikend, zodat wel moet worden uitgeweken naar de werkkamer of andere ruimtes in het gemeentehuis.
Dit ruimteprobleem heeft de nodige aandacht en naar een oplossing wordt gezocht.
De bezoekmogelijkheden zijn in het verslagjaar uitgebreid van twee naar drie vaste dagen en twee dagen op afspraak (maandag en dinsdag).

Brandblusmiddelen


De brandblusmiddelen in de archiefbewaarplaats (twee koolzuursneeuwblussers) en buiten de bewaarplaats (een poederblusser) zijn in oktober 1999 gecontroleerd en in orde bevonden.


Conservering en schaduwarchivering


De materiële verzorging van het archief van het Gemeentebestuur Ermelo 1796-1912 is in het verslagjaar door de heer Van Gelder afgerond. Hiermee is een behoorlijk omvangrijk project met goed resultaat afgerond. Ook verzorgde hij de materiële verzorging van de nieuw verworven huwelijksbijlagen over de periode 1811 tot 1932.
In maart 1999 werd door de Documentenwacht een controle gehouden en werd een rapport uitgebracht. De hierin opgenomen aandachtspunten werden behandeld. Een kopie van het rapport is verzonden aan de Provinciale Archiefinspecteur.
Aan het einde van het verslagjaar werd opdracht gegeven tot het dupliceren van de microfiches burgerlijke stand en bevolkingsregister ten behoeve van de andere deelnemende gemeenten.

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 1999
  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers
125
75
50
bezoeken
981
598
383
schriftelijke inlichtingen
63
29
34In vergelijking met 1998 heeft een groter aantal bezoekers (van 120 naar 125) een groter aantal bezoeken gebracht (van 943 naar 981). De groei van de afgelopen jaren zet gestaag door. Zie hiervoor ook de meerjarige statistische gegevens achterin het jaarverslag.
Het aantal verzoeken om inlichtingen nam in vergelijking met 1998 weer enigszins toe (van 56 naar 63).
Vrijwel alle schriftelijke en telefonische verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de heer G. Koele, medewerker van de afdeling Interne Zaken. Ook dit jaar nam hij weer de bezoekersbegeleiding voor zijn rekening, waarbij de heer Van Gelder voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uitvoerde.

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 1999 verricht lokaal historisch onderzoek:Toezicht modern archiefbeheer


In het verslagjaar werd enkele malen met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken overleg gevoerd. Zo kwam aan de orde: selectie en vernietiging, depotbeheer, digitaal archiefbeheer, vorming van een nieuw archiefblok vanaf 2000. Tweemaal is vergaderd over het beheer van digitale kaarten en tekeningen in de vorm van een driehoeksoverleg.

Inventarisatie en indicering


De archivaris heeft in het verslagjaar enige werkzaamheden verricht aan het toegankelijk maken van het archief van de Veluvine Verffabrieken te Nunspeet. Verder begeleidde hij het toegankelijk maken van het dit jaar overgedragen archief van de Hervormde gemeente Nunspeet.
De adjunct-archivaris is begonnen met de inventarisatie van het archief van laatstgenoemde Hervormde gemeente. Tevens werkte zij het archievenoverzicht bij.

Door archiefmedewerker J.C. van Gelder werd ook dit jaar gewerkt aan de heruitgave van het Resolutieboek van de Ambtsjonkers van Ermelo vanaf 1660.

Door een behoorlijk aantal (vrijwillige) medewerkers zijn in het verslagjaar werkzaamheden verricht aan de volgende projecten:


De medewerkers hebben in het verslagjaar twee maal vergaderd met de archivaris.

Historisch onderzoek en voorlichting


In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. De advisering betrof zowel methodiek als bronnen. Naast vele andere bezoekers was er ook regelmatig contact met (bestuurs)leden van de heemkundige vereniging Nuwenspete. De archivaris vervulde ook in het verslagjaar een adviserende rol voor de redactie van het verenigingsperiodiek De Mothoek.

In het vorige jaarverslag werd melding gedaan van het jubileum 700 jaar Staverden op 25 maart 1998. In het verslagjaar waren er in dit verband nog enkele contacten met kasteel Staverden, met name inzake historische artikelen in de Koerier van Staverden. De in 1998 ingestelde werkgroep historie zal begin 2000 formeel worden ontbonden. Verdere activiteiten rondom de historie van Staverden zullen worden ondernomen vanuit het streekarchivariaat in Ermelo in contact met de oudheidkundige vereniging Ermeloo.

In 1999 werd de nodige tijd besteed aan educatie. Zo ontstonden er contacten met scholengemeenschap de Nuborgh, lokatie Mavo Brouwerskamp te Nunspeet. In samenwerking met twee docenten werd een programma van vier lesuren voor een viertal Mavo-2 klassen samengesteld. In een periode van twee weken werden per klas twee lessen op school gegeven en vonden twee lesuren bij het archief plaats. Dit resulteerde in werkstukken per twee leerlingen.

In oktober 1999 werd in de gemeente Nunspeet een werkgroep Kunst en Cultuur ingesteld, waarvan de archivaris deel uitmaakt. In een tweetal vergaderingen werd gesproken over de opzet van een concept-cultuurnota, het beheer van de gemeentelijke verzameling schilderijen en het expositiebeleid in het gemeentehuis te Nunspeet.

In samenwerking met de afdeling voorlichting vonden in het verslagjaar rondom enkele ontwikkelingen bij het streekarchivariaat enkele perscontacten plaats.

Acquisitie


In het verslagjaar is als aanwinst het archief van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Nunspeet opgenomen. Verder werden vanuit het Rijksarchief in Gelderland de volgende archivalia in eigendom verkregen:


De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken. Door medewerkers van de afdeling Interne Zaken is de gehele bibliotheek ingevoerd in database Asksam. Begin 2000 zullen alle boeken van historische aard worden overgebracht van de afdeling Interne Zaken naar de bezoekersruimte van het streekarchivariaat.
GEMEENTE OLDEBROEK


HuisvestingDe werkruimte biedt plaats aan drie personen. In het najaar zijn twee nieuwe computers geplaatst. Een eigen printer is beschikbaar.
In de bezoekersruimte zijn er acht ruime werkplekken, waarvan twee met een computer voor werkzaamheden van vrijwillige medewerkers. Voor raadpleging van microfiches zijn twee gewone readers en een grote reader voor kranten beschikbaar. Daarnaast is een reader-printer aanwezig.
De in 1998 geopende nieuwe ruimtes voldoen in alle opzichten aan de verwachtingen en zowel de medewerkers als de bezoekers zijn zeer tevreden.

Brandblusmiddelen


De brandblusapparaten (koolzuursneeuwblussers) bij de archiefbewaarplaats en bij de bewaarplaats van de afdeling Burgerzaken werden in maart 1999 gecontroleerd en in orde bevonden. In de op 6 juli 1999 vastgestelde nieuwe archiefverordening is alleen de ruimte in de kelder als openbare archiefbewaarplaats aangewezen en is de ruimte bij Burgerzaken enkel als archiefruimte te bestempelen.

Conservering en schaduwarchivering


De restauratie voor 1999 was eind 1998 al uitgevoerd door Restauratie-atelier Sterken. Aan materiële verzorging van archieven is de nodige aandacht besteed. Op 12 maart 1999 werd een bezoek gebracht door de Documentenwacht en het rapport hierover leverde geen onverwachte zaken op. Het rapport is in kopie toegezonden aan de Provinciaal Archiefinspecteur.

Een grondige reorganisatie van het depot is in voorbereiding en zal naar verwachting in de eerste maanden van 2000 haar beslag krijgen. De omstandigheden in de bewaarplaats waren in de tweede helft van het verslagjaar niet optimaal door een langdurig defect in de ontvochtiger. Inmiddels is dit euvel verholpen en wordt door meting de conditie goed in de gaten gehouden.

Voor de berging van kaarten en tekeningen is een tweede tekening-legkast aangeschaft.

In december is ook in Oldebroek de opdracht tot het dupliceren van de microfiches van burgerlijke stand en bevolkingsregister verstrekt. Hierdoor zal het binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om hier de toegangen en fiches van alle deelnemende gemeenten te raadplegen. Een flinke verbetering van de dienstverlening! Met collega Kouwenhoven van het streekarchivariaat Noord-Veluwe is afgesproken dat de fiches van Oldebroek en Hattem ook uitgewisseld zullen worden wegens de grote historische overlap en het onderzoeksbelang. Naar verwachting zal ook dit in het begin van 2000 kunnen plaatsvinden.

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 1999
  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers
94
64
30
bezoeken
610
315
295
schriftelijke inlichtingen
18
16
2


In vergelijking met 1998 is het aantal bezoekers weer gestegen (van 84 naar 94). Het aantal gebrachte bezoeken vertoont nog steeds een stijgende lijn (van 523 naar 610).
Het aantal verzoeken om inlichtingen is gelijk aan dat van vorig jaar. De meeste schriftelijke verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de beide medewerkers. Hiernaast werd ook in toenemende mate mondeling informatie verstrekt, niet in het minst aan de ambtelijke organisatie.
De begeleiding van de bezoekers werd hoofdzakelijk door mevrouw Bos en de heer Kolkman uitgevoerd.

Een overzicht van de onderwerpen van door de onderzoekers in 1999 verricht lokaal historisch onderzoek:


Toezicht modern archiefbeheer


Met het hoofd van de afdeling Personele en Materiële Zaken en de medewerkers van de sectie Documentaire Informatie Voorziening heeft in het verslagjaar overleg plaatsgevonden. Hierbij ging het onder meer over selectie en vernietiging, depotbeheer, archiefverordening, digitaal archiefbeheer, besluit informatiebeheer en de invoering van een nieuw postregistratiesysteem.
Op 6 juli 1999 werd door de raad de archiefverordening gemeente Oldebroek vastgesteld. Aan een besluit informatiebeheer wordt momenteel gewerkt, evenals aan de instelling van een werkgroep digitaal archiefbeheer. Door de beperkte formatie van de sectie DIV kost dit meer tijd dan gehoopt. Naar verwachting zal een en ander in het jaar 2000 gerealiseerd kunnen worden.
Op 15 oktober 1999 bracht de adjunct-provinciaal archiefinspecteur een bezoek aan de gemeente. Aan de door hem geconstateerde zaken werd de nodige aandacht besteed.

Verder was de archivaris betrokken bij de overdracht van de dossiers aan het nieuw gevormde Indicatie-orgaan WZV-regio Zwolle. Tevens was hij betrokken bij het digitaliseren van de persoons- en huisnummerkaarten van de afdeling Burgerzaken. Veel gegevens van de laatste vijftig jaar zijn hiermee digitaal beschikbaar gekomen, terwijl de originele kaarten compact in de archiefbewaarplaats geborgen kunnen worden.

Inventarisatie en indicering


In het jaar 1999 werden de volgende nieuwe uitgaven vervaardigd:
1. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1796-1803 door P. Zunderman
2. Index bouwvergunningen Oldebroek 1940-1949 door J. Kolkman
3. Index op de minuten van akten van notaris A.J. van Asselt 1865-1869 door A.A. Bos
4. Inventaris van de retro-acta burgerlijke stand Oosterwolde 1702-1817 door P. van Beek
5. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1784-1796 door P. Zunderman
6. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1776-1784 door P. Zunderman
7. Index op het Protocol van vrijwillige rechtspraak Oldebroek 1770-1776 door P. Zunderman

De archivaris hield zich in het verslagjaar bezig met de inventarisatie van het archief van de Hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek en met de retro-acta burgerlijke stand van Oosterwolde.
De adjunct-archivaris maakte een start met de inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987 en tevens werkte zij het archievenoverzicht bij.

De heer Kolkman hield zich bezig met het toegankelijk maken van de fotocollectie van de gemeente en met de indicering van het notarieel archief. Verder verrichte hij werkzaamheden aan het toegankelijk maken van de Protocollen van bezwaar van Oosterwolde en rondde hij de werkzaamheden aan de verzameling bouwvergunningen over de periode 1940-1949 af. Ook begeleidde hij het project Bevolking Oldebroek, waaraan door mevrouw D. van de Velde-Rens en de heren B. Doornewaard en G. Uitslag wordt gewerkt.

Mevrouw Bos hield zich in het verslagjaar bezig met het indiceren van het notarieel archief en met het toegankelijk maken van de fotocollectie van de oudheidkundige vereniging De Broeklanden. Verder verzorgde zij de toegankelijkheid van de handbibliotheek. 
Het einde van het jaar 1999 betekende voor haar ook in Oldebroek het einde van haar werkzaamheden voor het streekarchivariaat. Ook in Oldebroek heeft zij veel gedaan voor de bezoekers en voor de toegankelijkheid van de archieven en verzamelingen.

De heer P. Zunderman heeft als vrijwillige medewerker werkzaamheden verricht aan het nader toegankelijk maken van de Protocollen van vrijwillige rechtspraak van het Richterambt Oldebroek. Een viertal publicaties van zijn hand verscheen in het verslagjaar. Hiernaast rondde hij de samenstelling van een gebruikershandleiding voor onderzoek in gemeentelijke kadastrale bronnen af. Over dit onderwerp schreef hij tevens een artikel voor het tijdschrift van de oudheidkundige vereniging. Vervolgens begon hij aan het samenstellen van een folder over genealogisch onderzoek voor beginners.
Samen met de heer H. van de Zande werkt hij tenslotte aan de heruitgave van het Protocol van vrijwillige rechtspraak uit het Richterambt Oldebroek over de periode 1666-1745.

De heer G. Doornewaard is als vrijwillige medewerker begonnen met het beschrijven van de fotocollectie van De Broeklanden. 

Ook in Oldebroek wordt gewerkt aan het project Indicering Elburger Courant. Bij dit project waren in het verslagjaar mevrouw H. Koller en de heer T. Blokland betrokken. De begeleiding wordt verzorgd door de heer Kolkman

Historisch onderzoek en voorlichting


In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Dit betrof zowel methodiek als bronnen.
In het verslagjaar waren er frequent contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de oudheidkundige vereniging De Broeklanden. Op de volgende terreinen vindt samenwerking plaats:

Aan de samenstelling van de heruitgave van de kadastrale atlas Oldebroek 1832 werden door de heer A.J. Hartman weer diverse kaarten vervaardigd. Op dit moment zijn 25 van de 30 kaarten gereed. De archivaris startte zijn werkzaamheden voor dit project met het verzamelen en bewerken van materiaal voor het inhoudelijke gedeelte van de uitgave.

De archivaris begon in Oldebroek in het boerderijmuseum een derde cursus paleografie voor gevorderden. De elf deelnemers hebben inmiddels vier van de tien lessen gevolgd.

In samenwerking met de afdeling voorlichting van de gemeente is de pers geïnformeerd over belangrijke wetenswaardigheden.

Acquisitie


In het verslagjaar werd het archief van de Protestants-Christelijke Stichting voor Diakonale Bijstand aan de Maatschappelijke Dienstverlening en Thuiszorg officieel in schenking aanvaard.

Verder werden vanuit het Rijksarchief in Gelderland de volgende archivalia in eigendom verkregen:

De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en brochures.

januari 2000
P. van Beek