Jaarverslag 1994

JAARVERSLAG 1994

STREEKARCHIVARIAAT
ELBURG
NUNSPEET
OLDEBROEK

ALGEMEEN


Het verslagjaar 1994 begon voor het streekarchivariaat met een vacature voor streekarchivaris. Na het vertrek van de heer J. Tabak vulde de heer P. van Beek deze vacature in per 1 juni voor de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek.
In de vacante periode werden de meest noodzakelijke werkzaamheden in Elburg en Oldebroek verricht door de heer J. Kolkman die via de banenpoolregeling werkzaam is bij het streekarchivariaat, en in Nunspeet door de heer J.A. Mook. Dankzij hun inzet konden de bezoekers van de diverse archieven gewoon terecht en werd ook de correspondentie normaal afgehandeld. 

De nieuwe streekarchivaris hanteerde vanaf 1 juni 1994 dezelfde werktijdindeling als zijn voorganger. Dit betekende maandag en dinsdag te Elburg, woensdag te Nunspeet en donderdag en vrijdag te Oldebroek. In de maanden juni en juli werden in alle drie gemeenten gesprekken gevoerd met diverse geledingen binnen de gemeentelijke organisatie (zoals burgemeester, wethouder, afdelingshoofd, sectorhoofd, afdeling Interne Zaken, afdeling Bevolking). Na de zomer werden contacten gelegd met de oudheidkundige c.q. heemkundige verenigingen, gemeentemuseum en oudheidkamers en andere externe contacten. Eveneens werd een bezoek gebracht aan het rijksarchief in de provincie Gelderland te Arnhem, waar een gesprek met de rijksarchivaris plaatsvond. Ook werd een kennismakingsgesprek gehouden met de provinciaal archiefinspecteur. Vergaderingen werden bijgewoond van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, de Kring van Archivarissen van Lagere Overheden, het Gelders diensthoofdenoverleg en werd deelgenomen aan de Gelderse Archivarissendag te Zaltbommel.
Het streekarchivariaat is in Elburg organisatorisch ingedeeld bij de afdeling Welzijn en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken. In de gemeenten Elburg en Oldebroek nam de archivaris regelmatig deel aan het werkoverleg van respectievelijk de afdeling Welzijn en Onderwijs en de afdeling Centrale Ondersteuning.

Een van de eerste activiteiten in alle drie gemeenten was het verzamelen van de informatie in verband met de samenstelling van een nieuw Gelders Archievenoverzicht, wat naar verwachting in 1995 zal verschijnen. Dit archievenoverzicht wordt samengesteld door de Provinciale Archiefinspectie Gelderland.Tevens werd een van de meest duidelijke knelpunten aangepakt, namelijk de automatisering op de drie werkplekken. Dit heeft er in geresulteerd dat aan het einde van het verslagjaar een portable computer aangeschaft kon worden.

In de gemeenten Elburg en Oldebroek was gedurende het gehele verslagjaar de heer J. Kolkman als banenpooler werkzaam. Aan zijn werkzaamheden zal in het vervolg van dit verslag nader aandacht worden besteed. In de loop van 1994 werden de mogelijkheden voor het aantrekken van een tweede banenpooler voor beide gemeenten onderzocht. Dit resulteerde in het uitwerken van de benodigde aanvragen en het voeren van enkele sollicitatiegesprekken met mogelijke kandidaten. Uiteindelijk viel de keus op mevrouw A.A. Bos te Elburg. Mevrouw Bos begint met ingang van 1 januari 1995 officieel haar werkzaamheden als tweede banenpooler bij het streekarchivariaat voor de gemeenten Elburg en Oldebroek.
Zoals reeds hiervoor vermeld verrichtte de heer J.A. Mook als medewerker van de afdeling Interne Zaken van de gemeente Nunspeet enkele dagen per week werkzaamheden voor het streekarchivariaat. In Nunspeet werd eveneens een aanvang gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot het aantrekken van een banenpooler. De eerste stappen hiertoe werden aan het einde van het verslagjaar gezet.

De streekarchivaris verricht zijn werkzaamheden in overleg met de archiefcommissie streekarchivariaat. De commissie vergaderde in 1994 éénmaal en wel op 12 oktober. De commissie bestaat per gemeente uit de portefeuillehouder, een raadslid en de gemeentesecretaris. De burgemeester van Elburg, mr. P.Th. van Hout, die vanaf de oprichting van het streekarchivariaat als voorzitter van de commissie fungeerde nam afscheid door een veranderde portefeuilleverdeling. Wethouder J. Huisman behartigde vanaf de raadsverkiezing in het begin van het verslagjaar de portefeuille waaronder het streekarchivariaat valt. Hij werd op 12 oktober 1994 benoemd als voorzitter van de archiefcommissie.
De provinciaal archiefinspecteur maakt eveneens deel uit van de commissie en de streekarchivaris vervult de functie van secretaris van de commissie. Naast enkele algemene zaken, zoals het opstellen van jaarrekening, begroting en werkplanning keurde de commissie het door de archivaris opgestelde beleidsplan 1995-1999 goed. Aan het eind van het verslagjaar werd als uitvloeisel hiervan een concept-beleidsplanning acquisitie op ambtelijk niveau en met de portefeuillehouders besproken in de drie gemeenten. In de voorjaarsvergadering 1995 van de archiefcommissie zal deze planning eveneens worden besproken.
De archiefcommissie heeft voor het streekarchivariaat een belangrijke functie als bespreekpunt voor uitgevoerd en uit te voeren beleid. Het gaat dan met name om het algemene beleid, de drie aangesloten gemeenten betreffende. De commissie heeft in deze zin een adviserende functie naar de drie gemeentebesturen. De contacten zullen, na hiertoe in het verslagjaar een eerste aanzet te hebben gegeven, de komende jaren met name inhoudelijk worden versterkt en geïntensiveerd. Verwacht mag worden dat dit de uitvoering van het werk zeer ten goede zal komen.GEMEENTE ELBURGHuisvesting

In het verslagjaar werd in het gemeentehuis een werkkamer gedeeld met de banenpooler. De bezoekersruimte bleef gevestigd naast de openbare archiefbewaarplaats op de benedenverdieping. Besprekingen vonden plaats in verband met de in 1995 te verwachten verhuizing van werkkamer en bezoekersruimte. Zoals dit zich nu laat aanzien zal de wens tot een gecombineerde werkruimte en bezoekersruimte gehonoreerd kunnen worden. Naar verwachting zal de nieuwe ruimte in oktober 1995 in gebruik genomen kunnen worden.

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen in en buiten de archiefbewaarplaats werden ook dit jaar gecontroleerd en in orde bevonden.

Conservering en schaduwarchivering

In 1994 werden door restaurator J.H. Sterken te Ugchelen archivalia gerestaureerd uit de archieven van het stadsbestuur van Elburg en de gemeentebesturen van Elburg en Doornspijk.
Vanaf 1 juni zijn in de openbare archiefbewaarplaats permanent metingen van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid verricht. Deze metingen gaven voldoende aanleiding om, in overleg met de afdeling Bouwen en Wonen, voor te stellen om over te gaan tot aanschaf van een koeldroger. In het begin van 1995 zal dit voorstel aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.
In het verslagjaar werden door J. Kolkman de archieven van het gemeentebestuur van Doornspijk 1794-1940 en het gemeentebestuur van Elburg 1920-1940 materieel verzorgd en opnieuw verpakt.

In het najaar is contact opgenomen met uitgeverij de Boom Pers te Meppel in verband met de mogelijkheden tot verfilming van de Elburger Krant. In de archiefbewaarplaats te Elburg is deze krant niet aanwezig en de uitgever heeft in Meppel een vrijwel complete serie vanaf 1890. Na enkele gesprekken is dit verfilmingsproject eind december van start gegaan. Het project is een samenwerking tussen de Boom Pers, de Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" te Elburg, de Oudheidkundige Vereniging "De Broeklanden" te Oldebroek en het streekarchivariaat te Elburg. Uiteindelijk zullen alle partners een gebruikskopie in hun bezit krijgen. Naar verwachting zal de krant in het voorjaar van 1995 op microfiche aan bezoekers beschikbaar gesteld kunnen worden.

Gebruik van archieven


Statistisch overzicht 1994

  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers 75 59 16
bezoeken 337 266 71
schriftelijke inlichtingen 35 22 13


In vergelijking met 1993 heeft een groter aantal bezoekers (van 63 naar 75) minder bezoeken gebracht (van 401 naar 337). Wellicht is deze vermindering van bezoeken een gevolg van de vacature-periode. Het percentage genealogisch onderzoek lag in 1994 hoger dan in het voorgaande jaar; in 1993 was dit 73 %, in 1994 ging het om 79 % van het totaal aantal onderzoeken. Het aantal schriftelijk verzoeken om inlichtingen is gestegen van 28 naar 35. Veel van de onderzoeken in verband met de beantwoording hiervan werd verricht door de heer J. Kolkman. Deze nam ook een groot deel van de begeleiding van de bezoekers voor zijn rekening.
Naast de schriftelijke inlichtingen zijn ook meerdere malen telefonische inlichtingen verstrekt.

Een overzicht van de onderwerpen van het door de bezoekers in het verslagjaar verrichte lokaal historisch onderzoek:
- gilden in de 15e eeuw
- bewoningsgeschiedenis
- brandweer
- Tweede Wereldoorlog
- ontstaan van 't Harde
- diaconie Hervormde gemeente Elburg
- scherprechter in 1743
- publikaties over Elburg
- de Hanze in Elburg
- gebruik van de stadsgracht
- vrouwengeschiedenis
- kerkgeschiedenis
- visserij

Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met het hoofd en een medewerker van de afdeling Interne Zaken. In dit overleg kwam aan de orde de advisering over vernietiging, een mogelijke reorganisatie van de bestanden in de openbare archiefbewaarplaats en de te wijzigen archiefverordening voor de gemeente Elburg.

Inventarisatie en indicering

Door de archivaris werden in het verslagjaar de volgende inventarissen gepubliceerd:
- Inventaris van de retro-acta burgerlijke stand Elburg 1635-1837
- Inventaris van de archieven van de notarissen te Elburg 1813-1915
- Inventaris van archivalia van de distributiedienst kring Elburg 1939-1947
- Inventaris van de collectie Jan L. de Boer (journalist) (1931)1940-1945(1955)
Een start is gemaakt met de inventarisatie van de aanvullingen op het stadsarchief en het conglomeraat van archieven afkomstig van de familie Hoefhamer.
De heer W.J. de Gunst inventariseerde als vrijwillig medewerker het archief van het "Feithenhof" over de periode 1945 tot 1980.

Eveneens werd een overzicht gepubliceerd van de bibliotheek van het streekarchivariaat te Elburg. Dit overzicht is ook als computertoepassing (in AskSam) beschikbaar.

De heer J. Kolkman heeft in het verslagjaar magazijnlijsten vervaardigd van de archieven van het gemeentebestuur van Elburg 1920-1940 en het gemeentebestuur van Doornspijk 1794-1940. Verder zijn door de hem de volgende indiceringsprojecten aangepakt:
*Bevolkingsregister Doornspijk 1890-1920
*Burgerlijke stand Elburg 1812-1850
* Dopen in Elburg 1790-1805
Hiernaast zijn verschillende reeds door anderen gepubliceerde indexen door hem gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering betrof zowel methodiek als bronnen.
Een belangrijke stimulans in het kader van het verrichten van historisch onderzoek vormen de werkzaamheden van de Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop". In het verslagjaar heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het bestuur van de vereniging. Vervolgens zijn er contacten geweest met meerdere bestuursleden inzake gezamenlijke aandachtspunten, zoals:
- de kadastrale atlas van 1832. In samenwerking met de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas te Arnhem en de vereniging zal in de loop van 1995 uitvoering worden gegeven aan de realisering van dit project;
- voorbereidingen voor een expositie in het kader van de herdenking van 50 jaar bevrijding 1945-1995. In het gemeentemuseum zal een tentoonstelling worden gehouden; hiernaast wordt onderzocht of een expositie in het gemeentehuis haalbaar is;
- het stimuleren van historisch onderzoek via financiële steunverlening door de Stichting Vicarieën Elburg. De archivaris heeft in een bestuursvergadering van deze stichting kunnen meedenken over een mogelijke invulling van de voor dit doel te besteden financiële middelen. In samenwerking met de vereniging is een lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen opgesteld met betrekking tot de geschiedenis van Elburg door de eeuwen heen;
- de verfilming van de Elburger Krant. Zoals hiervoor al werd vermeld is de vereniging een van de partners in het verfilmingsproject Elburger Krant 1890-heden.

In dit verslagjaar zijn in de gemeente Elburg nog geen perscontacten gelegd. Dit zal begin 1995 worden uitgewerkt, waarbij aandacht zal worden gevraagd voor nieuw verschenen inventarissen en te verwachten activiteiten vanuit het streekarchivariaat zoals het beschikbaar stellen van de Elburger Krant op microfiche en de te organiseren Open Archievendag te Elburg in april 1995.

Acquisitie

In 1994 werd één archief verworven en wel het archief van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basis Onderwijs Elburg. In de overeenkomst van in bewaring geving is bepaald dat stukken jonger dan 50 jaar slechts toegankelijk zijn na toestemming van de eigenaar.

Hiernaast werden in het verslagjaar boeken en brochures van plaatselijk en genealogisch belang in schenking verkregen en aangekocht. Deze aanwinsten werden gelijk verwerkt in de geautomatiseerde catalogus van de bibliotheek. Tevens werd van enkele collega-archiefdiensten het jaarverslag ontvangen.GEMEENTE NUNSPEETHuisvesting

In het verslagjaar was gedurende een dag per week een eigen kamer beschikbaar in het gemeentehuis. Enkele malen werden ook werkzaamheden verricht bij de afdeling Interne Zaken in verband met het gebruik van een computer. De bezoekersruimte was dichtbij de eigen werkkamer ondergebracht. In de maand november had de interne verbouwing in het gemeentehuis ook gevolgen voor zowel archivaris als bezoekers. De bezoekersruimte werd tijdelijk verplaatst naar elders in het gebouw en de archivaris werd gedurende enige weken geplaatst op de afdeling Interne Zaken. Na de kerstdagen kon een nieuwe werkruimte worden betrokken, gelegen op ongeveer dezelfde plek in het gemeentehuis. Voor de bezoekers zal in 1995 een definitieve ruimte worden ingericht.

Brandblusmiddelen

In 1994 zijn de brandblusmiddelen in en buiten de openbare archiefbewaarplaats gecontroleerd en in orde bevonden.

Conservering en schaduwarchivering

In het verslagjaar heeft restauratie-atelier Sterken in Ugchelen de restauratie van enkele archiefstukken uit het archief van het gemeentebestuur uitgevoerd.
Gedurende enige tijd werd in de archiefbewaarplaats de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid gemeten. Er was slechts éénmaal aanleiding de installatie enigszins bij te stellen. De omstandigheden in de bewaarplaats zijn vrijwel optimaal te noemen.

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 1994

  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers 82 65 17
bezoeken 478 325 153
schriftelijke inlichtingen 89 68 21


In vergelijking met 1993 is een groter aantal bezoekers (van 71 naar 82) en een groter aantal bezoeken (van 430 naar 478) te constateren. Het percentage genealogisch onderzoek is in 1994 slechts licht gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar (van 62 % naar 68 %). Het aantal schriftelijk verzoeken om inlichtingen is gestegen van 59 naar 89, een stijging van ongeveer 50 %. Vrijwel alle schriftelijke verzoeken om inlichtingen werden beantwoord door de heer J.A. Mook, medewerker Interne Zaken. Deze nam ook vrijwel de gehele begeleiding van de bezoekers voor zijn rekening.

Een overzicht van de onderwerpen van door de bezoekers in 1994 verricht lokaal historisch onderzoek:
- bewoningsgeschiedenis
- biografie Anne de Vries
- woningen in de binnenstad van Harderwijk
- de uitgave van deel 4 van 'Nunspeet 1910'
- resolutieboek van de ambtsjonkers
- de Kamper-spoorlijnen
- geschiedenis van Elspeet
- de brandweer
- kunstenaars op de Noordwest-Veluwe 1880-1980
- gebouw van de Rooms-Katholieke kerk te Nunspeet
- streekwaterleiding Midden-Veluwe
- politie
- naamgeving Vierhouten
- Tweede Wereldoorlog en onderduikers
- burgemeesters Vitringa
- geschiedenis bedrijven
- straatnaamgeving
- het kerkhof van Ermelo in 1830

Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar werd geadviseerd over de door de afdeling Interne Zaken opgestelde vernietigingslijst. Tevens werd enkele malen overleg gevoerd met het hoofd en een medewerker van de afdeling Interne Zaken.

Inventarisatie en indicering

De archivaris vervaardigde in het verslagjaar de volgende inventarissen:
- Inventaris van de retro-acta burgerlijke stand Elspeet - Ermelo - Nunspeet 1630-1814
- Inventaris van de archieven van notarissen te Nunspeet en Elspeet 1812-1915
- Inventaris van het resolutieboek van de ambtsjonkers 1660-1795 en van de municipaliteit van het ambt Ermelo 1795-1810
- Inventaris van de archieven van de Commissie voor Protestants Christelijk Maatschappelijk Werk te Nunspeet 1947-1955 en van de Stichting Regionale Vluchtelingenhulp der Noord-West Veluwe 1956-1987
- Inventaris van de collecties Bakker en Van Schaarenburg (1903)1940-1945(1989)
- Inventaris van het archief van de Rijwielpadenvereniging Noord-West Veluwe 1917-1992
- Inventaris van het archief van de Helena Stichting, Stichting tot exploitatie van onroerend goed ten behoeve van Christian Scientisten in Nederland 1919-1992

Tegen het einde van het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met de verdere inventarisatie van het archief van het gemeentebestuur van Ermelo 1795-1911.
Tevens werd een overzicht van de aanwezige boeken, brochures en tijdschriften in de handbibliotheek van het streekarchivariaat vervaardigd.

De heer F. Stadt zette als vrijwilliger zijn werkzaamheden met betrekking tot de gecombineerde index van de registers op de burgerlijke stand 1811-1940 voort.
In het verslagjaar werd een eerste aanzet gegeven om te komen tot het toegankelijk maken van de zeer uitgebreide - maar vrijwel geheel ontoegankelijke - collectie audio-visuele documentatie. Zo mogelijk zal dit in de toekomst een project zijn voor een aan te trekken banenpooler.

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering betrof zowel methodiek als bronnen.
Een stimulans in het kader van het verrichten van historisch onderzoek vormen de werkzaamheden van de Heemkundige Vereniging "Nuwenspete". In het verslagjaar heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het bestuur van de vereniging. Vervolgens heeft de archivaris contact gehad met afzonderlijke bestuursleden en leden van de vereniging inzake de volgende aandachtspunten:
- audio visuele media. Zowel de heemkundige vereniging als de gemeente Nunspeet heeft veel foto's en ander beeldmateriaal. Overleg vindt plaats in verband met mogelijk gezamenlijk te hanteren methodieken van ordening.
- voorbereidingen voor een expositie in het kader van de herdenking van 50 jaar bevrijding 1945-1995. In het gemeentehuis zal een expositie worden gehouden rondom dit thema, waarbij de nadruk op de archiefstukken en op foto's komt te liggen. Hiernaast zal de oudheidkamer een expositie over dit onderwerp inrichten, waarbij de nadruk vooral zal liggen op het weergeven van hoe de mensen in de oorlogstijd leefden.
In verband met het organiseren van deze expositie, waarbij de archiefmedewerkers hand en spandiensten zullen verlenen, is er regelmatig contact met de afdeling voorlichting van de gemeente.
Aan het einde van het verslagjaar is in samenwerking met de afdeling voorlichting van de gemeente de pers door middel van een persbericht geïnformeerd over de verschijning van enkele inventarissen. Eveneens is er publicitaire aandacht geweest rondom de schenking van enkele archieven en vond een interview plaats.

Acquisitie

De raad van de gemeente Nunspeet heeft in de vergadering van 22 december 1994 twee schenkingen aanvaard en wel de collectie Van Schaarenburg en het archief van de afdeling Nunspeet van de Koninklijke Vereniging "Volksbond tegen drankmisbruik".
Het archief van de muziekvereniging de Harmonie te Nunspeet werd in verslagjaar overgenomen. De officiële in bewaring neming van dit archief zal, na aanvulling van enkele van de oudste stukken, in het begin van 1995 plaatsvinden.
De kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente Nunspeet heeft tegen het einde van het verslagjaar in principe besloten tot in bewaring geving van haar archief. Ook dit zal in de loop van 1995 worden geëffectueerd.
Via de afdeling voorlichting van de gemeente werden enkele kranten en overige stukken uit de Tweede Wereldoorlog ontvangen, afkomstig van de heer C. van Dijk te Nunspeet.
Van de firma Hoechst te Amsterdam werd op een van de laatste dagen van het verslagjaar het archief van de Veluvine verffabriek in schenking ontvangen. Ook hiervan zal de afwerking in 1995 plaatsvinden.
De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken en brochures.GEMEENTE OLDEBROEKHuisvesting

Bij de komst van de nieuwe streekarchivaris werd een gecombineerde werk- en bezoekersruimte ingericht in de leeszaal van het gemeentehuis. Deze ruimte is op woensdag, donderdag en vrijdag beschikbaar voor medewerkers en bezoekers van het archief in de gemeente Oldebroek. Op maandag en dinsdag wordt deze ruimte gebruikt als leeszaal voor de raadsleden.

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen zijn in het verslagjaar gecontroleerd en in orde bevonden. Dit geldt voor de openbare archiefbewaarplaats in de benedenverdieping en de bewaarplaats bij de afdeling bevolking.

Conservering en schaduwarchivering

In het verslagjaar heeft restaurator J.H. Sterken te Ugchelen enkele archiefstukken uit de gilde-archieven en uit het archief van het gemeentebestuur gerestaureerd.

In november 1994 werd in de openbare archiefbewaarplaats een explosieve schimmelgroei geconstateerd. De relatieve luchtvochtigheid was boven de vastgestelde waarden gestegen en kon niet worden geregeld. Onmiddellijk werd in overleg met het hoofd van de afdeling Centrale Ondersteuning een plan van aanpak opgesteld. Na enig onderzoek bleek dat ongeveer één derde van de archiefruimte besmet was geraakt. Van de aangetaste gedeelte werd al het oude verpakkingsmateriaal verwijderd, de stukken werden opnieuw verpakt in schone omslagen en zuurvrije archiefdozen (ongeveer 200 meter archief, met name semi-statisch) en de stellingen en de vloer werden grondig gereinigd. Deze klus werd in een kleine drie weken geklaard door banenpooler J. Kolkman en een collega van gemeentewerken, W. Snoek. Vanaf de start van de schoonmaakoperatie werd een bouwdroger geplaatst, om de luchtvochtigheid op peil te brengen. Inmiddels werd al nagedacht over definitieve oplossingen en zoals het er aan het einde van het verslagjaar uitziet zal in de eerste maanden van 1995, in overleg met de provinciaal archiefinspecteur, een voorstel voor bouwkundige aanpassingen worden gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Hiermee kunnen dergelijke situaties in de toekomst voorkomen worden.

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 1994

  totaal genealogie lokaal historisch onderzoek
bezoekers 74 59 15
bezoeken 280 204 76
schriftelijke inlichtingen 40 30 10


In vergelijking met 1993 is een groter aantal bezoekers (van 48 naar 74) en een groter aantal bezoeken (van 265 naar 280) te constateren. Het percentage genealogisch onderzoek is in 1994 behoorlijk gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar (van 60 % naar 72 %). Het aantal schriftelijk verzoeken om inlichtingen is gestegen van 18 naar 40, een ruime verdubbeling van het aantal in 1993. De meeste schriftelijke verzoeken om inlichtingen werden behandeld door J. Kolkman. Deze nam ook het grootste deel van de begeleiding van de bezoekers voor zijn rekening.

Een overzicht van de onderwerpen van door de bezoekers in 1994 verricht lokaal historisch onderzoek:
- geschiedenis Noordeinde
- gemeentegrenzen Oldebroek
- bewoningsgeschiedenis
- ontstaansgeschiedenis Oldebroek
- posterijen 1811-1850
- Tweede Wereldoorlog en verzet in Oldebroek en Wezep
- landgoederen en huizen op de Noord-West Veluwe
- geschiedenis muziektent Wezep
- kadastrale informatie
- geschiedenis pand Herkert

Toezicht modern archiefbeheer

In het verslagjaar heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met het hoofd van de afdeling Centrale Ondersteuning (ondermeer de oude afdeling Interne Zaken). Door de archivaris is op verzoek een opzet gemaakt voor een vorm van toezicht door CO in het kader van de beheersbaarheid van informatiestromen in de gemeentelijke organisatie. Dit zal in 1995 een vervolg krijgen.
De heer J. Kolkman was de afdeling CO gedurende een dag per twee weken behulpzaam bij het opstellen van de vernietigingslijsten en de hierbij behorende werkzaamheden.
De archivaris heeft in het verslagjaar geadviseerd over de opgestelde vernietigingslijst. Aan het einde van het verslagjaar is nog een incidentele vernietigingslijst opgesteld.

Inventarisatie en indicering

De archivaris vervaardigde in het verslagjaar de volgende inventarissen:
- Inventaris van de retro-acta burgerlijke stand Oldebroek 1656-1826
- Inventaris van de archieven van de notarissen te Oldebroek en Doornspijk 1812-1915
- Inventaris van archivalia van de distributiedienst kring Oldebroek 1939-1950
- Inventaris van het archief van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek 1930-1992
- Inventaris van het archief van de Stichting Winkelcentrum Meidoornplein Wezep (1969)1980-1983
- Inventaris van de archieven van de woningstichting "Patrimonium" te Oldebroek, 1920-1951, Nederlandsch Werklieden Verbond "Patrimonium" afdeling Oldebroek, 1919-1941, Woningstichting "Patrimonium" te Wezep, 1920-1938, Stichting tot Beheer en Exploitatie van woningen te Oldebroek, 1938-1951(1953)
- Inventaris van de archieven van Commissie tot wering van schoolverzuim Wezep 1901-1968, Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel voor gereformeerd onderwijs in Wezep 1901-1986
- Inventaris van de collectie Otto Veening 1938-1985

Eveneens werd een overzicht vervaardigd van de bibliotheek van het streekarchivariaat te Oldebroek. Dit overzicht is ook als computertoepassing (in AskSam) beschikbaar.
Hiernaast werd de aanwezige fotoverzameling toegankelijk gemaakt; deze is met behulp van hetzelfde computerprogramma raadpleegbaar.De heer J. Kolkman indiceerde een vijftal archiefbronnen uit het jaar 1811, maakte hiervan afzonderlijke indexen en een verzamelindex. Samen met de archivaris verscheen hierdoor in het verslagjaar het eerste exemplaar in de nieuwe serie nadere toegangen: "Index op inwoners van Oldebroek in 1811".
Hiernaast indiceerde de heer Kolkman de lidmaten van de Hervormde gemeente Oldebroek 1816-1858 en vervaardigde hij verzamelindexen van de acten van de burgerlijke stand over de periode 1853-1872 en 1873-1892. Tevens werden door hem nog enkele door anderen vervaardigde indexen gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.
In het verslagjaar werd een start gemaakt met de indicering van de notariële archieven.

Historisch onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering betrof zowel methodiek als bronnen.
Een belangrijke stimulans in het kader van het verrichten van historisch onderzoek vormen de werkzaamheden van de Oudheidkundige Vereniging "De Broeklanden". In het verslagjaar heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het bestuur van de vereniging. Tevens werd een bezoek gebracht aan de Oudheidkamer te Oldebroek.
In het kader van het verfilmingsproject Elburger Krant heeft de archivaris contact gehad met het bestuur van "De Broeklanden". Het resultaat hiervan was dat de vereniging als een van de partners meedoet in deze verfilming.

De archivaris is bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de bezittingen van de gilden in Oldebroek rond 1600. Dit onderzoek zal in 1995 resulteren in een publikatie.

In samenwerking met de afdeling voorlichting van de gemeente is de pers geïnformeerd over de verschijning van een aantal inventarissen en over de ontwikkelingen in de archiefbewaarplaats.

Acquisitie

In het verslagjaar is de schenking van het archief van de Stichting Winkelcentrum Meidoornplein Wezep afgewerkt. Het archief berustte al sinds 1992 in de archiefbewaarplaats.
Van de afdeling voorlichting van de gemeente is een waardevolle verzameling foto's van Oldebroek en Wezep verkregen.
De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking van enkele boeken en brochures.februari 1995
P. van Beek