Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Jaarverslag 1987

ALGEMEEN.

Als we 1987, het eerste volle jaar streekarchivariaat, onder de loupe nemen, kan met voldoening worden geconstateerd dat op een aantal punten op het terrein van de archiefzorg en archiefbeheer vooruitgang is geboekt.
Het was verheugend te vernemen dat de gemeente Nunspeet zich bij de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat wilde aansluiten.
Per 1 juli werden de werkzaamheden in Nunspeet gestart.
Binnen het werkschema (Elburg: maandag en dinsdag, Oldebroek: woensdag en donderdag) was alleen de vrijdag voor Nunspeet beschikbaar.
Door het toetreden van Nunspeet diende de gemeenschappelijke regeling te worden gewijzigd en werd het deeltijd dienstverband in een volledig dienstverband omgezet. Dit laatste betekende ook dat de Arbeids Duur Verkorting moest worden ingevoerd. Hiervoor is een door de Archiefcommissie goedgekeurde regeling opgesteld.
De beperkte aanwezigheid, met name in Nunspeet, heeft tot opmerkingen van archiefonderzoekers geleid. Zij zouden graag een ruimere openstelling, zowel in aantal dagen per week als uren per dag zien, vooral ten behoeve van lokaal-historisch onderzoek. Met de huidige personeelsbezetting en gedecentraliseerde bewaring van de archieven is uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden niet denkbaar.
De openstelling voor archiefonderzoek lokte in Nunspeet ook reakties van het gemeenteraadslid G.Berends (Gemeentebelang) uit.
Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet werd hierover geadviseerd.
Ter gelegenheid van de toetreding van Nunspeet tot het streekarchivariaat verscheen een interview in "Nunspeet Vooruit". De Lokale Omroep Nunspeet hield op 21 oktober een vraaggesprek.

Even verheugend in 1987 was het dat er krediet beschikbaar kwam, dan wel werd toegezegd voor de komende jaren, voor het restaureren van archiefstukken en het op microfilm zetten van belangrijke en veel geraadpleegde archiefbescheiden. Het stemt tot vreugde dat de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten het belang van een goed beheerd archief niet alleen met de mond belijden, maar ook financieel ondersteunen.
Zo voteerde de gemeenteraad van Elburg een jaarlijks bedrag van f 4.000,--. In 1987 kon dan ook in Elburg een begin gemaakt worden met de hoognodige uitvoering van het restauratieplan. De gemeente Oldebroek neemt vanaf 1988 een post van f 1.500,-- in de begroting voor herstel van archiefbescheiden op.
Voor microverfilming kwam in Oldebroek een bedrag van f 1.600,-- vrij.
In Nunspeet kan in 1988 over f 16.600,-- voor microverfilming beschikt worden. 
Te Elburg is besloten de microverfilming op de prioriteitenlijst van 1989 te plaatsen.

De Archiefcommissie vergaderde tweemaal in 1987: op 10 juni en 23 december. Ten behoeve van deze vergaderingen werden notities geschreven over de tarieven voor dienstverlening aan derden en over de voordelen van toepassen van microverfilming. Met name op het punt van het in bruikleen nemen van cultuur-historische ook van belang zijnde archieven van particuliere instellingen is het zeker niet aan te bevelen kosten te berkenen. Het is niet denkbeeldig dat bruikleengevers zich vanwege het kostenaspekt zullen terugtrekken.
In het kort zijn de voordelen van microfilm: verminderde slijtage en daarmee dalende restauratiekosten, efficiënter werken door zowel de archiefonderzoeker (kortere wachttijden) als de archivaris (minder tijd kwijt met aan- en afvoer van stukken), belangrijke oude stukken, waaronder stukken in slechte staat, hoeven niet meer in originali gebruikt te worden. Behalve de twee eerder genoemde notities, werd ook een notitie over de tijdsplanning van de inventarisatiewerkzaamheden geschreven.

Met de heer H.B.N.B.Adam van de Provinciale Archiefinspektie, de heer J.Algera, chef afdeling Algemene Zaken/loco-secretaris en de heer A.Jansma, van de afd. Algemene Zaken werd op 23 december overleg gepleegd over de nieuw op te stellen archiefverordening van de gemeente Oldebroek. Mijn visie hierop, in een voorstel neergelegd en ontleend aan de door de Provinciale Archiefinspektie geadviseerde redaktie van de verordening, werd in eerste instantie in het geheel niet gedeeld door de behandelende ambtenaar van de afd. Algemene Zaken.
Naar aanleiding van het gesprek op 23 december waarin de heer Adam de visie van de Provinciale Archiefinspektie duidelijk maakte, is door de heer A.Jansma de zaak opnieuw bekeken. In de geest van de opvatting van de Provinciale Archiefinspektie wordt door hem een nieuwe archiefverordening ontworpen. Aangezien er van de Provinciale Archiefinspektie een geadviseerd model voorhanden is, ontstaat naar mijn mening het risico dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In 1987 werden vergaderingen bijgewoond van de Vereniging van Archivarissen in Nederland (7 oktober) en de Gelderse Archivarissen (7 mei en 16 november). Op 17 maart werd aan een studiedag deelgenomen, georganiseerd door de Landelijke Kring van Gemeente- en Streekarchivarissen, handelende over de problematiek rond het beheer van de zogeheten semi-statische archieven en op 12 november een studiedag, georganiseerd door de Vereniging van Archivarissen in Nederland, betreffende de automatisering in het archiefwezen.

Een oriënterend bezoek aan het Waterschap Noord-Veluwe vond plaats op 20 augustus. Met de burgemeester van Nunspeet werd op 21 mei de gemeentelijke archiefdienst van Dordrecht bezocht.
Ik nam zitting in de commissie uit de Gelderse Archivarissenvergadering ter voorbereiding van een onderzoek naar fotograven in de 19e eeuw in Gelderland. Deze commissie vergaderde tweemaal: op 25 mei en op 28 oktober. Ter gelegenheid van de overbrenging van het oude Elburger stadsarchief (1320 - 1813) vanuit het Rijksarchief te Arnhem naar Elburg werd met de burgemeester op 16 juni de pers te woord gestaan en op 20 juni een vraaggesprek gehouden met de Lokale Omroep te Elburg.
Op 2 december werd bij de Rijksvoorlichtingsdienst in Scheveningen onderzoek gedaan naar oude filmbeelden betreffende de aan het streekarchivariaat deelnemende gemeenten.
Er werden in het afgelopen verslagjaar de volgende lidmaatschappen met instellingen en verenigingen, die in relatie staan met het werk van het streekarchivariaat, aangegaan: Vereniging van Archivarissen in Nederland, Landelijke Kring van Gemeente- en Streekarchivarissen, Nederlands Historisch Genootschap, Gelders Oudheidkundig Kontakt, Historische Vereniging "Gelre", Centraal Bureau voor Genealogie, Nederlands Genealogische Vereniging, Werkgroep Veluwse Geslachten en de plaatselijke oudheidkundige verenigingen. Van deze instellingen en de verenigingen worden de periodieken ontvangen.

Ten behoeve van de aanvulling van mijn opleiding ben ik in staat gesteld een cursus Personal Computer/MS-DOS te volgen.
Tot besluit van dit algemene gedeelte van het jaarverslag is het goed mee te delen dat de werkzaamheden in een prettige samenwerking met de afdeling Interne Zaken konden worden verricht.


HUISVESTING EN MATERIELE TOESTAND VAN DE ARCHIEVEN.

E L B U R G

In Elburg zijn de archiefonderzoekers in de personeelskantine ontvangen. Daartoe werd een aantal tafels bijgeplaatst en de verlichting verbeterd. Zowel in de eigen werkruimte als in de personeelskantine werd een kast geplaatst.
Ten behoeve van een nauwkeuriger meting van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de archiefbewaarplaats werd een thermo/hygrograaf aangekocht. Vooral de aanwezige hygrometer bleek, evenals in Oldebroek een te grote afwijking te vertonen. De temperatuur in de archiefbewaarplaats schommelde tussen de 16 en 19 graden Celsius (de ideale waarde: 18 C), de relatieve luchtvochtigheid tussen 48 en 60% (ideale waarde: 55%).
In het afgelopen verslagjaar is het restauratie-atelier Sterken uit Ugchelen met de uitvoering van het opgestelde restauratieplan gestart.

O L D E B R O E K

Te Oldebroek is ook een thermo/hydrograaf in de archiefbewaarplaats geplaatst. De meetresultaten variëren voor wat de temperatuur betreft tussen de 15,5 en 19,5 graden C. en tussen de 51 en 65% voor wat de relatieve luchtvochtigheid betreft.
Ten aanzien van de ontvangst van archiefonderzoekers is in het afgelopen jaar meermalen gebleken dat de ruimte, de kamer van de chef Interne Zaken annex leeskamer, voor dit doel te klein is.

N U N S P E E T

In Nunspeet is een zeer kleine werkruimte gevonden in één van de spreekkamers van de afdeling Welzijn. Een vergaderkamer in de nabijheid van de werkruimte is als ontvangstruimte voor archiefonderzoekers bestemd.
In de praktijk is deze ruimte te klein en bedompt gebleken.
De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de archiefbewaarplaats zijn te hoog: 21 graden C en 75%. Dit is gemeld aan de chef van de afdeling Interne Zaken, die dit bij de afdeling Bouwkunde aanhangig zou maken. Ook is de nieuw aangebrachte hygrometer ondeugdelijk gebleken. Het zou wenselijk zijn een nauwkeuriger thermo/hygrograaf aan te kopen.
De materiële toestand van menig archiefstuk met name de registers Burgelijke Stand en het Bevolkingsregister zowel in de archiefbewaarplaats als bij afdeling Burgerzaken, is slecht. Het is aan te bevelen een restauratieplan op te laten stellen en uit te laten voeren.

BRANDBLUSMIDDELEN.

De brandblussers in Elburg werden gecontroleerd. Op advies van de Provinciale Archiefinspektie en de Regionale Brandweercommandant is in Oldebroek de Halonblusser door een koolzuursneeuwblusser vervangen.
Het eventuele gebruik van Halon kan blijvende schade aan archiefbescheiden veroorzaken. De brandblussers in Nunspeet werden gecontroleerd.


GEBRUIK VAN DE ARCHIEVEN.

E L B U R G

  totaal genealogen lokaal-historisch onderzoek
Bezoekers 70 50 20
Bezoeken 422 308 114
Schriftelijke inlichtingen 59 47 12


Onderwerpen van lokaal-historisch onderzoek:

 1. Zuiderzeestoomtram (gepubliceerd)
 2. Toren Ned.Herv.Kerk Elburg (gepubliceerd)
 3. Huisnummering in Elburg vanaf 1798 (gepubliceerd)
 4. Joodse gemeente 1870 - 1940
 5. School Noordeinde (gepubliceerd)

Inkomsten: 
leges schriftelijke ( f 4,60 per kwartier)
inlichtingen: f 150,90
fotokopieën ( f 1,-- per stuk)
f 324,--

Uitlening:
een archiefstuk naar een tentoonstelling van de Historische Vereniging in Heerde.

Inlening:
Het manuscript van H.G. Haasloop Werner, houdende een beschrijving van Elburg en omgeving, afkomstig uit het Centraal Bureau voor Genealogie.

O L D E B R O E K

  totaal genealogen lokaal-historisch onderzoek
Bezoekers 50 41 9
Bezoeken 245 212 33
Schriftelijke inlichtingen 43 36 7


Onderwerpen van lokaal-historisch onderzoek:

 1. Biografieën van Oldebroeker burgemeesters (deels gepubliceerd)
 2. Bewoners huizen Hattemerbroek
 3. Gereformeerd onderwijs in Wezep
 4. Brandweer
 5. Steenfabricage
 6. Bewoners huizen Gelderse Dijk.

Inkomsten:
Leges schriftelijke inlichtingen ( f 8,75 per kwartier):
f 218,75
fotokopieën ( f 0,50 per stuk)
f 159,--

N U N S P E E T
N.B.: vanaf 1-7-'87

  totaal genealogen lokaal-historisch onderzoek
Bezoekers 35 31 4
Bezoeken 70 59 11
Schriftelijke inlichtingen 26 19 7


Onderwerpen van lokaal-historisch onderzoek:

 1. Schrijver F.H.J. Mijnssen
 2. Veluwse Geërfden tijdens Revolutie en Restauratie (1794-1814)
 3. Aanneming familienamen in de gemeente Ermelo
 4. Militair kamp 1911
 5. Vincent van Gogh (1866 - 1911)
 6. Brinkersweg 9.

Inkomsten:
Leges schriftelijke inluchtingen ( 3,60 per kwartier): f 54,--
fotokopieën ( f 0,60 per stuk): f 47,60

Inleningen:
Briefwisseling F. Mijnssen - R. van Genderen Stort, afkomstig uit het Nederlands Letterkundig Museum.


TOEZICHT OP EN ADVISERING T.A.V. HET BEHEER VAN DE NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN (ARCHIEVEN VAN 50 JAAR EN JONGER, BIJ DE ADMINISTRATIE IN BEHEER).

E L B U R G

De sanering van 53 m. bijlagen bij de gemeenterekening over de periode 1951 - 1976 en 7 m. dossiers uit het semi-statisch archief werd uitgevoerd. Het is wenselijk, dat het gehele semi-statische archief (d.w.z. de door I.Z. naar de archiefkelder afgevoerde dossiers) door de afdeling Interne Zaken van te vernietigen archiefbescheiden geschoond zou worden. De aanwas van het huidige archief is niet bepaald gering.

Met de afdeling Interne Zaken is overeengekomen om met de andere archiefbeherende afdelingen binnen het gemeentelijke apparaat te gaan overleggen over de afvoer van archiefbescheiden door die afdelingen. Om dit beter te kunnen beheersen is het noodzakelijk dat er voor de overbrenging aandacht aan de omschrijving van de inhoud, de eventuele vernietigingstermijnen en de wijze van verpakken, wordt besteed.

O L D E B R O E K

Regelmatig zijn aan de afdeling Interne Zaken adviezen over de vernietiging van dossiers gegeven. Bovendien zijn 22 m. bijlagen bij de gemeenterekening over de jaren 1966 - 1975 en 4 m. dossiers van afdeling Burgerzaken gesaneerd.

Het advies werd gegeven om de inkomende post centraal bij de afdeling Interne Zaken te openen, te registreren en te distribueren. Ten behoeve van de secretaris is een notitie over de postbehandeling, die inhoudelijk onder de loupe genomen zou moeten worden, geschreven.

Een drietal vergaderingen van de overleggroep automatisering postregistratie, zijn door mij bijgewoond, evenals een demonstratie van het geautomatiseerde postregistratiesysteem van het bedrijf L + T.

Tenslotte is het aan te bevelen de afgedane stukken sneller in dossiers te bergen en de dossiers, die naar het semi-statisch archief in de archiefkelder overgebracht moeten worden, niet in de magazijnruimte voor kantoor- en schrijfbenodigdheden te bergen.

N U N S P E E T

In Nunspeet kon aan dit taakonderdeel geen aandacht worden besteed.


INVENTARISATIE.

E L B U R G

In het afgelopen jaar werd 12,5 m. archiefstukken (voornamelijk seriële stukken) van het project archief gemeentebestuur Elburg 1814-1910 ge�nventariseerd. De tijdsplanning van de inventarisatie is in een afzonderlijke notitie ten behoeve van de archiefcommissie vastgelegd.

Van het oude stadsarchief (1320-1813), dat vanuit het Rijksarchief te Arnhem is overgebracht, werd 8 m. in archiefdozen verpakt. Dit biedt meer bescherming dan de door het Rijksarchief gebezigde methode van verpakken.

Verder is een indiceringsprogramma (het maken van naamindexen op veel geraadpleegde archiefstukken) met behulp van de computer gestart, waarbij P. Metzelaar de gegevens invoert. Op deze wijze is er een index op de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten van Elburg over de periode 1833-1852 vervaardigd. De heer L. Jansen uit Elburg verzorgde als vrijwilliger de bewerking van het bevolkingsregister van Doornspijk over de periode 1850 - 1860 ten behoeve van de invoer in de computer. De werkgroep archief en genealogie van de oudheidkundige vereniging maakte een index op de geboorteakten van Elburg over de jaren 1823 - 1832.

O L D E B R O E K

Het eerste inventarisatieproject (archief gemeentebestuur 1814-1919) is in z'n geheel beschreven. Naar verwachting zal in de loop van 1988 het project kunnen worden afgerond. De afronding houdt in dat de gemaakte beschrijvingen systematisch moeten worden geordend en uitgetypt, de archiefstukken van een definitieve nummering moeten worden voorzien en worden verpakt en dat er een hand- en inleiding voor en op de inventaris geschreven dient te worden.

N U N S P E E T

De bewerking van het voorgestelde project (archief gemeentebestuur 1814-1910) kon vanwege de omvang van de overige werkzaamheden en de beschikbare werktijd niet worden gestart. Wel werden de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister op grond van de daarvoor geldende regelingen naar de archiefkelder overgebracht en herordend.


EDUCATIE.

E L B U R G

De werkgroep inventarisatie archief Feithenhof werd begeleid, te weten op 13-1, 9-2 en 16-11 ('s avonds). Ook werd op 1-10 ('s avonds) een vergadering van de werkgroep archief en genealogie bijgewoond.
Op 9 juni 's avonds werd een lezing over het archiefwezen voor de Vereniging Vrienden van het Gemeentemuseum gehouden. Voor de door het museum georganiseerde tentoonstelling over Elburg in Madurodam werd een transcriptie van de ordonantie van het Vissersgilde vervaardigd.

O L D E B R O E K

Op 10 november werd 's avonds voor de werkgroep archeologie een lezing over de methodiek van historisch onderzoek gehouden. In verband met het 100-jarig jubileum van de lagere school in het Noordeinde werd een onderzoek naar de bouw van de school ingesteld. Het resultaat is in de periodiek van de oudheidkundige vereniging gepubliceerd.

N U N S P E E T

In het kader van de themamaand genealogie van de historische vereniging in oktober werd een kleine tentoonstelling over archieven in de hal van het gemeentehuis ingericht. Op 23 oktober werden ongeveer 25 belangstellenden in het gemeentearchief geïntroduceerd.


AANWINSTEN.

A. Archivalia.

E L B U R G

 1. Stadsarchief 1320 - 1813 (opzegging bruikleen Rijksarchief);
 2. Transcriptie van de namen van de leden van het St. Anthonisgilde, z.j. (schenking);
 3. Twee stukken betreffende de collatie van de vicarie van St. Jan, 1903 (schenking);
 4. Lijst van schoolgaande kinderen met vermelding van het aantal dagen schoolbezoek in Doornspijk en Oosterwolde, 1840 (schenking);
 5. Akte van benoeming van D. Hoefhamer tot schout van Doornspijk, 1804 (schenking).

O L D E B R O E K

 1. Archief van de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Wezep, ca. 1901 - ca. 1950 (overbrenging);
 2. Archief van de Vereniging voor Christelijk onderwijs in Wezel, 1901-1982 (bruikleen).

N U N S P E E T

 1. Van de afdeling Burgerzaken zijn de registers van de burgelijke stand en het bevolkingsregister over de periode 1911-1920 in beheer overgenomen.


B. Bibliotheek.

E L B U R G

 1. Almanak voor de Provincie Gelderland voor het jaar 1817, met stempelafdruk van het Elburger wapen (schenking);
 2. F. Bakker en T. Bergstra, De zuiderzeestoomtram; De tramlijn Nunspeet - Elburg - Zwolle, 1901 - 1931, Schoorl, 1987 (schenking);
 3. Transcriptie van het trouwboek van de Hervormde Gemeente te Elburg, 1666 - 1726, publicatie nr. 12 van de werkgroep archief en genealogie, 1987 (schenking);
 4. Geschiedenis van de vernummering en bewoning van de huizen in de stad Elburg, 1798 - 1985, deel Oosterkwartier, publicatie nr. 11c van de werkgroep archief en genealogie, 1987 (schenking);
 5. A.J. van der Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van de zeepolder Oosterwolde 1320 - 1813, 's-Gravenhage, 1932 (schenking);
 6. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1986 en 1987 (via lidmaatschap);
 7. Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 102 (4 afleveringen), 1987 (via lidmaatschap);
 8. Periodieken over 1987 van de Werkgroep Veluwse Geslachten, Nederlands Genealogische Vereniging, Gelders Oudheidkundig Contact, Vereniging van Archivarissen in Nederland en de Historische Vereniging "Gelre" (via lidmaatschap);
 9. G. van Norel, Het weeshuis der Nederlandse Hervormde Kerk te Elburg, 1858 - 1908; een halve eeuw wezenzorg te Elburg, M.O.-II scriptie, Elburg, 1987 (schenking);
 10. F.C. Berkenvelder m.m.v. W. Huijsmans, Transcriptie van de maandrekening van Zwolle over 1432, Zwolle, 1987 (schenking);
 11. Twee V.V.V.-gidsen, z.j. en 1968 (schenking);
 12. Inventaris van het archief van het Groot Burger Weeshuis te Vollenhove, Vollenhove, 1987 (schenking);
 13. Index op de patentregisters van Barneveld, 1812 - 1853, Barneveld, 1987 (schenking);
 14. A.H.J. Prins, Het Laat-Middeleeuws Grafregister van Barneveld, Barneveld, 1987 (schenking);
 15. A.F.L. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw; Handleiding voor gebruikers, Zutphen, 1986 (aankoop);
 16. J.J. van der Voort van der Kleij, Supplement Middelnederlands Handwoordenboek, Leiden, 1983 (aankoop);
 17. R. Bastiaanse, H. Bots en M. Evers (red.), Tot meesten nut ende dienst van de jeught; Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen, ca. 1580-1815. Gelderse Historische Reeks, XVI, Zutphen, 1985 (aankoop);
 18. J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam, 1983 (aankoop);
 19. G. Draaijer, De Joden in Elburg vanaf hun vestiging tot 1870 M.O.-I scriptie, 't Harde, 1986 (aankoop);
 20. P.M.M. Klep, A. Lansink en W. van Muller, De Kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag 1851-1922. Reeks Broncommentaren, I, 's-Gravenhage, 1e herziene versie, 1987 (aankoop);
 21. P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, De registers van patentplichtigen, 1805 - 1893, Reeks Broncommentaren, II, 's-Gravenhage, 1e herziene versie, 1987 (aankoop);
 22. J.L. van Zanden, De Volkstelling van 1807/08. Reeks Broncommentaren, II, 's-Gravenhage, 1e herziene versie, 1987 (aankoop);
 23. J.L. van Zanden, De Registers Civiques 1811 (1812, 1813). Reeks Broncommentaren, IV, 's-Gravenhage, 1e herziene versie, 1987 (aankoop);
 24. B. Koerhuis en W. van Mulken, De militieregisters, Reeks Broncommentaren, V, 's-Gravenhage, 1986 (aankoop);
 25. J.C. Okkema, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, Weesp, 1986 (aankoop);
 26. Periodiek over 1974-1985 van de Elburger Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" (aankoop).

O L D E B R O E K

 1. F.J. Koorn, Methodiek van het historisch onderzoek, 's-Gravenhage, 1982 (aankoop);
 2. D. Otten, Landschap en plaatsnamen van de Noordoost-Veluwe, Kampen, 1987 (schenking IJsselakademie);
 3. J.A.M.Y. Bos-Rop en M. Bruggeman, Archiefwijzer; Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland, Muiderberg, 1987 (aankoop);
 4. J.C. Okkema, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, Weesp, 1986 (aankoop);
 5. H.C. Herkert, Oldebroek in oude ansichten, Zaltbommel, 1987 (aankoop);
 6. Leidraad voor de selektie op vernietiging van archiefbescheiden van gemeentelijke organen, Waalwijk, 1987 (aankoop);
 7. C.W. Delforterie, Overzicht van de verzamelingen, berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage, 1986 (aankoop);
 8. J.A. de Boo, Familiewapens, oud en nieuw; een inleiding tot de familieheraldiek, 's-Gravenhage, 1984 (aankoop);
 9. Supplement 1970-1984 bij het Genealogisch Repertorium, 's-Gravenhage, 1987 (aankoop);
 10. Transcriptie doopboeken 1656-1772 Hervormde gemeente Oldebroek, Oldebroek, 1986 (schenking);
 11. E.A. van Beresteyn, Genealogisch Repertorium, 's-Gravenhage, 1972 (aankoop);
 12. J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam, 1983 (aankoop);
 13. J.C. van Triest, "Omme noets will der zee"; Bijdrage tot de historische geografie van Oosterwolde, Elburg en Doornspijk in de Middeleeuwen, Amsterdam, 1981 (schenking);
 14. J.C. van Triest en R.S. Hulst, "Ontginning en bewoning van de polder Oosterwolde: een reconstructie". Artikelenbundel Nederlandse Geografendagen april 1986, Utrecht, 219-226, 1986 (schenking).

N U N S P E E T

 1. Jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Gemeentebelangen, en 40 jaar onafhankelijke politiek in de raad van de gemeente Nunspeet (voorheen Ermelo), 1962 - 1987 de (schenking);
 2. Index op het trouwboek van Elspeet, 1670-1810, en Ermelo, 1747-1811, Ermelo, 1987 (schenking);
 3. R.F. Vulsman, Geboekt van wieg tot graf; burgerlijke stand, bevolkingsregister en D.T.B., 's-Gravenhage, 1984 (aankoop);
 4. J.G.J. van Booma, Genealogisch onderzoek in Duitsland, 's-Gravenhage, 1987 (aankoop);
 5. W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. van Booma, Repertorium D.T.B.;