Huwelijken 1796-1811

Transcriptie en indices op de aantekeningen van de commissarissen van huwelijkse zaken 1796-1811


TER INLEIDING

Deze uitgave is de vijfde in de serie nadere toegangen van het streekarchivariaat. Na de samenstelling van enkele indices op de notariële akten, is dit een bronnenpublikatie met toegevoegde indices van een specifieke archiefbron. Het trouwboek over de periode 1796-1811, zoals voorop de perkamenten band van deze bron staat vermeld, is destijds terecht gekomen in de serie retro-acta van de burgerlijke stand (RBS 1281). Enige jaren geleden is dit deel door de rijksarchivaris in Gelderland in bruikleen afgestaan aan de gemeente Oldebroek.
Deze uitgave bestaat allereerst uit een transcriptie van de oorspronkelijke tekst. Overal is de originele schrijfwijze aangehouden. In geval van afkortingen in de tekst heeft de samensteller dit consequent voluit aangegeven. Na de transcriptie volgt een verklarend lijstje van de oude namen van de maanden. De uitgave wordt afgesloten met een tweetal indices: de eerste gealfabetiseerd op naam van de man (bruidegom), de tweede op naam van de vrouw (bruid).
Deze uitgave is samengesteld door de heer J. Kolkman, medewerker bij het streekarchivariaat.

Een stukje geschiedenis
Tot de Franse tijd (c. 1795) werd in ons land doop, huwelijk en begraven geregistreerd door de kerken. In enkele gevallen had de plaatselijke overheid hiermee nog iets van doen. In Oldebroek zijn daarvan voorbeelden te vinden in het archief van het Richterambt.
Onder invloed van de Franse wetgeving en de invoering van de burgerlijke stand in Frankrijk werd deze zaak in Nederland ook anders geregeld.
In de vergadering van de municipaliteit van het ambt Oldebroek, zo lezen we in het resolutieboek, wordt op 2 maart 1796 de volgende "Kerkenspraak" vastgesteld:
De Municipaliteit des ampt Oldebroek doet aan elk en een eigelijk wie zulks zoude mogen aangaan te weten dat die geenen die voordaan zich inde huwelijken staat willen begeven om hun in ondertrouw te laaten opneemen of hun huwelijk te laaten voltrekken dat dezelven 24 uuren te vooren van hunnen intentie aan de secretaris dezes ampt behoorlijk kennis zullen komen te geven omdat de secretaris behoorlijk de beiden daar toe geauthoriseerd daar van tijdig kan adverteren
dat de huwelijks proclamatien des Zondags voordemiddags na het eindigen van de godsdienst na het aantrekken van het kleijnen klokje de huwelijks afkondigingen voor de kerk geschieden zal.
Dit bericht wordt op zondag 6 maart van dat jaar gepubliceerd. De laatste zin in dat bericht geeft aan dat elke zondag na de kerkdienst vóór het kerkgebouw mededelingen werden gedaan. Hiertoe behoorde dan ook de melding van een voorgenomen huwelijk, maar bijvoorbeeld ook de aankondiging van een graslandverpachting.
Op 24 maart daarna wordt door de municipaliteit besloten om naast de secretaris, dat is dan Jacob de Hen, een tweetal personen te kiezen om de komende drie maanden "te fungeren tot de in ondertrouwopneming der huwelijken en het solemniseren der zelven".


Als eerste zogenaamde commissarissen voor huwelijkse zaken worden benoemd Jan Gerrits Blauw en Willem Jans Spronk. Tot aan 1803 komen we de volgende commissarissen tegen:
Hendrik Heijmens (1796-1802), Willem Jans Spronk (1796-1802), Jan Gerrits Blaauw (1796-1797), Harmen Gijsberts Hagedoorn (1796-1799) en Harmen Wolters Zmit (1797 en 1799).

In het register zien we vanaf 1803 dat de samenstelling van het driemanschap, hiertoe aangewezen, niet anders was, maar wel de benaming. Dit heeft als oorzaak de steeds wijzigende bestuurlijke organisatie. Vanaf 1803 moeten de bruidsparen zich melden door Jacob de Hen, scholtis van het ambt Oldebroek, en twee geërfde gerichtslieden. De scholtis of schout is hiertoe geautoriseerd door de drost en later baljuw van Nederveluwe. In 1803 is dit mr. D.G. van Hoeclum als provisionele drost en vanaf 1804 de bekende mr. E.A. Daendels als drost en vanaf 1807 als baljuw.
De volgende gerichtslieden zijn aanwezig: Jan Gerrits Blaauw (1803, 1810), Willem Roseboom (1803, 1810), Willem Jans Spronk (1803), Harmen Gijsberts Hagedoorn (1803-1806), Hendrik Heijmens (1804-1808), Dries Albertus de Hen (1806-1810), Gijsbert Berghuis (1809-1810), Cornelis Huijer (1809), Dirk van Dieren (1809), A. van Sassenberg (1810), Jan Ledeboer Reinders (1810), Beert Hendriks (1810) en Lubbert van Loo (1810).
Vanaf mei 1809 worden alle huwelijken bevestigd door de schout in bijzijn van de gerichtslieden. Over een kerkelijkelijke bevestiging wordt dan niet meer gerept.

De eerste aangifte van ondertrouw is gedaan op 18 april 1796 en de laatste op 9 februari 1811. Op 10 maart 1811 schrijft baljuw Daendels een brief aan de scholtis en de leden van het ambtsbestuur van Oldebroek. Hij bericht hiermee van de toezending van het besluit van de Prefect van 4 maart 1811, nummer 16, met stukken betreffende de installatie van de "maires en adjoincten in de ambten van Nederveluwe". Verder bedankt hij de scholtis en de leden hartelijk voor de jarenlange samenwerking die door de installatie van de nieuwe gezaghebbers op 13 maart hiermee komt te vervallen.
Tot maire (burgemeester) van Doornspijk, arrondissement Arnhem, departement van de Boven-IJssel, wordt benoemd Frederik Adolph van Spaen. Van Spaen, die tevens notaris is, neemt in de beginperiode tevens "de werkzaamheden van den publieke ambtenaar des burgerlijken stands waar". De toenmalige gemeente Doornspijk besloeg overigens een groot gebied: Nunspeet, Doornspijk, Oosterwolde en Oldebroek vielen er onder.
Op 1 mei 1811 sluit hij te Oldebroek het eerste huwelijk. Hierbij zijn overigens als getuigen aanwezig: rentenier Jacob de Hen, bakker Willem Roseboom, brouwer Dries Albertus de Hen en smid Dirk Kluiver. Een nieuwe periode gaat in ... met veel oude bekenden.

P. van Beek, streekarchivaris

TRANSCRIPTIE
Trouwboek van Oldebroek

Beginnende met den 18 april 1796 en eindigende met den 9den februarij 1811

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Willem Jansze commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1796; 18 april op attestatie van Doornspijk carspel Oosterwolde in dato den 17 dezer.
Bruijdegom; Tijmen Jans van Hoorn, j.m. geboren van Heerde woonachtig te Oosterwolde.
Bruijd; Maria Elisabeth Keusink, j.d. van Goor woonachtig te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 24 april
2de gebod; 1 maij
3de gebod; 8 maij
Solemnisatie; de 11 maij attest gegeven.

1796; 29 april
Bruijdegom; Jan Schrijver, j.m. geboren en woonachtig te Oldebroek is gedoopt de 24 augustus 1766.
Bruijd; Grietje Beerds, j.d. geboren en woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 12 februari 1758.
Getuigen; Evert Schrijver vader van de bruijdegom & Beert Jacobsz vader van de bruijd.
1ste gebod; 1 maij
2de gebod; 8 ditto
3de gebod; 15 ditto
Solemnisatie; den 15 maij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1796; 9 maij
Bruijdegom; Hermannus Bruggink, j.m. geboren te Campen en aldaar gedoopt den 19 october 1766 gewoond hebbenden te Groningen thans te Oldebroek.
Bruijd; Janna Harmens, j.d. geboren te Campen en aldaar gedoopt den 18 august 1756 gewoond hebbenden te Amsterdam en thans te Oldebroek.
Getuigen; Gerrit Bruggink vader van de bruijdegom & ingevolgen attest, zijn des bruijds ouders tot Campen overleden.
1ste gebod; 15 ditto
2de gebod; 22 ditto
3de gebod; 29 ditto
Solemnisatie; den 19 junij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1796; 13 maij
Bruijdegom; Willem Jansz, weduwnaar van Japikje Jans geboren te Doornspijk was aldaar gedoopt den 16 februari 1749 en woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Harmtje Wilms, weduwe van Jan Janssen geboren een wonende te Doornspijk was aldaar gedoopt den 1 april 1744 en blijk van afgoeding vertoond.
Getuigen; Bruijdegoms ouders overleeden & Aaltje Jans moeder van de bruijd.
1ste gebod; 15 maij
2de gebod; 22 maij
3de gebod; 29 maij
Solemnisatie; den 5 junij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1796; 2 julij
Bruijdegom; Jacob Rutgersz, j.m. geboren te Camperveen was aldaar gedoopt den 16 januarij 1763 en woonachtig te Oldebroek
Bruijd; Hendrica Susanna Willems, j.d. gebooren en woonachtig te Oldebroek was geboren de den 19 april 1775
Getuijgen; Bruijdegoms ouders overleden & Willem Petersz vader van de bruijd.
1ste gebod; 3 julij
2de gebod; 10 julij
3de gebod; 17 julij
Solemnisatie; den 17 julij te Oldebroek kerkelijk voltrokken

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Jan Gerritsz Blaauw, commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1796; 22 october op attest van Deventer van den 15 dezer.
Bruijdegom; Hendrik Vinke, weduwnaar van Batjen Arends gebooren te Heerde en wonende te Oldebroek.
Bruijd; Aleida Christina Tenkink, weduwe van Steven Bokhorst geboren te Diepenheim woonachtig te Deventer.
Getuigen;
1ste gebod; 23 october
2de gebod; 30 october
3de gebod; 6 november
Solemnisatie; den 6 november attest gegeven

1796; 3 december op attest van Elburg van den 2 dezer
Bruijdegom; Jan Diederik Schermerts, geboren te Amsterdam onlangs gewoond hebbende te Oldebroek thans wonende te Elburg.
Bruijd; Benjamina Maria van de Polder, geboortig van Batavia onlangs gewoond hebbenden te Oldebroek thans wonende te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 4 december
2de gebod; 11 december
3de gebod; 18 december
attest gegeven.

Compareerden voor Jan Gerritsz Blaauw & Hendrik Heijmensz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 27 januarij
Bruijdegom; Willem Rijksz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 23 augustus 1761
Bruijd; Matjen Franks, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 3 maart 1771
Getuigen; Rijk Beerdsze vader van de bruijdegom & Neeltjen Beerds moeder van de bruijd
1ste gebod; 29 januarij
2de gebod; 5 februarij
3de gebod; 12 februarij
Solemnisatie; den 19 februarij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; op dato
Bruijdegom; Dries Hendriksz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 7 november 1777.
Bruijd; Hendrikje Hendriks, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 26 november 1769.
Getuigen; Hendrik Driesze vader van de bruijdegom & Hendrik Beerdsze vader van de bruijd.
1ste gebod; 29 ditto
2de gebod; 5 ditto
3de gebod; 12 ditto
Solemnisatie; den 12 februarij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

Compareerden voor Hendrik Heijmens & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 24 februarij
Bruijdegom; Jan Gerritsz Prins, j.m. geboren te Oosterwolden en woonende te Oldebroek ontbreekt zijn doopattest.
Bruijd; Geerdtje Hendriks Nagelholt, weduwe van Hendrik Janssen geboren & woonenden te Oldebroek was gedoopt den 23 september 1753 en blijk van afgoeding vertoond.
Getuijgen; Evert Diesmertsz & Gerrebreg Lubbertsz voor de bruijdegom & Lammert Hendriksz Nagelholt voor de bruijd.
1ste gebod; 26 februarij
2de gebod; 5 maart
3de gebod; 12 maart
Solemnisatie; den 15 maart te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 4 maart
Bruijdegom; Gerrit Reijersz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 28 maij 1769.
Bruijd; Reijndtje Dries, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 9 augustus 1777.
Getuijgen; Reijer Gerritsz vader van de bruijdegom & Biegjen Gerritsz moeder van de bruijd.
1ste gebod; 5 maart
2de gebod; 12 maart
3de gebod; 19 ditto
Solemnisatie; den 26 maart te Oldebroek kerkelijk voltrokken.
Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Harmen Gijsbertsz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 11 maart op attest van Doornspijk van den 10den dezer
Bruijdegom; Aart Gijsbertsz, j.m. geboren van Doornspijk laatst gewoond hebbende in Elburg en Oldebroek woonenden in Doornspijk.
Bruijd; Hendrikje Jans, j.d. geboren in Doornspijk laatst gewoond hebbenden in Nunspeet & Oldebroek wonenden in Doornspijk.
Getuijgen;
1ste gebod; 12 maart
2de gebod; 19 maart
3de gebod; 26 ditto
Solemnisatie; den 29 maart attest gegeven.

1797; 18 maart op attest van Doornspijk carspel Oosterwolde van de 17den dezer.
Bruijdegom; Tijmen Hendriksz Fikx, j.m. geboren en woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Egbertjen Jans Mulder, j.d. geboren & woonachtig te Oosterwolden.
Getuijgen;
1ste gebod; 19 maart
2de gebod; 26 maart
3de gebod; 2 april
Solemnisatie; den 7 april attest gegeven.

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Willem Jansz commissarien van huwelijks-zaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 7 april op attest van Nunspeet van den 6 dezer.
Bruijdegom; Albert Albertsz, weduwnaar van Neeltjen Gerrits woonachtig onder het Oldebroek.
Bruijd; Aartjen Jans, j.d. geboren onder Doornspijk en thans woonachtig onder Nunspeet buurschap Hulshorst.
Getuigen;
1ste gebod; 9 april
2de gebod; 16 april
3de gebod; 23 april
Solemnisatie; den 29 april attest gegeven.

1797; 8 april
Bruijdegom; Wolter Gerritsz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 28 augustus 1779.
Bruijd; Gerrigjen Siemens, j.d. geboren te Hattem en aldaar gedoopt den 28 october 1753 woonachtig te Oldebroek.
Getuigen; Gerrit Woltersz vader van de bruijdegom & Jan Bultman voor de bruijd.
1ste gebod; 9 ditto
2de gebod; 16 ditto
3de gebod; 23 ditto
Solemnisatie; den 30 april te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; op dato
Bruijdegom; Roelof Arendsz, j.m. geboren te Hattem & aldaar gedoopt den 12 maij 1771 woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Dirkje Alberts, j.d. geboren te Oosterwolden en aldaar gedoopd den 31 maij 1767 woonachtig te Oldebroek.
Getuigen; Grietjen Gerrits moeder van de bruijdegom & de bruijds ouders overleeden.
1ste gebod; 9 ditto
2de gebod; 16 ditto
3de gebod; 23 ditto
Solemnisatie; den 30 april te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

Compareerden voor Willem Jansze & Harmen Woltersz commissarien van huwelijkszaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 14 april
Bruijdegom; Gerrit Jan Berghuis, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek gedoopt den 11 november 1764.
Bruijd; Batje Jans, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 23 maij 1779.
Getuijgen; Frank Berghuis vader van de bruijdegom & Beert Willemsz voor de bruijd.
1ste gebod; 16 april
2de gebod; 23 april
3de gebod; 30 april
Solemnisatie; den 7 maij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

Compareerden voor Harmen Woltersz & Harmen Gijsbertsz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 20 april
Bruijdegom; Berend Jansz Mulder, j.m. geboren te Oldebroek was gedoopt den 13 augustus 1769 woonachtig onder Oosterwolde aan de Zantweg.
Bruijd; Fennetje Jans, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 9 october 1775.
Getuijgen; Tiemen Hendriksz Fikxe voor de bruijdegom & Jan Aaltsze voor de bruijd.
1ste gebod; 23 april
2de gebod; 30 april
3de gebod; 7 maij
Solemnisatie; den 14 maij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Harmen Gijsbertsz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 28 april
Bruijdegom; Gerrit Jansz, j.m. geboren te Oosterwolde was gedoopt den 1 januarij 1769 thans woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Nelletjen Gerrits, j.d. geboren te Doornspijk was geboren den 17 october 1776 thans woonachtig te Oldebroek.
Getuijgen; Jan Jansz vader van de bruijdegom & Gerrit Beerds vader van de bruijd.
1ste gebod; 30 april
2de gebod; 7 maij
3de gebod; 14 ditto
Solemnisatie; den 14 maij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 28 april
Bruijdegom; Heiman Jacobsz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 23 januarij 1763.
Bruijd; Lammertjen Gerberigs Nagelhoud, j.d. geboren te Doornspijk den 16 maart 1772 laatst gewoond hebbende te Oldebroek & onder de Vrijheid van Elburg.
Getuijgen; Bruijdegoms ouders overleeden & Grietjen Lamberts Nagelhoud moeder van de bruijd
1ste gebod; 30 april
2de gebod; 7 maij
3de gebod; 14 maij
Solemnisatie; den 14 maij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

Compareerden voor Harmen Gijsbertsz & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 19 maij
Bruijdegom; Eijbert Vinke, j.m. geboren te Elburg was gedoopt den 6 maij 1764 woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Henrica van Werven, j.d. geboren en woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 6 augustus 1758
Getuijgen; Bruijdegoms ouders overleden - Saulus Claassen voor de bruijdegom - bruijdsouders overleden - Zebes Berghorst voor de bruijd.
1ste gebod; 21 maij
2de gebod; 28 maij
3de gebod; 4 junij
Solemnisatie; den 4 junij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.
Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Harmen Gijsbertsz commissarien van huwelijkszaaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 11 junij op attest van Elburg indato den 10de dezer.
Bruijdegom; Philip Knauff, j.m. geboortig van Fulda in Franken laatst gewoond hebbende in Oldebroek thans wonende te Elburg.
Bruijd; Gerarda van Uühm, j.d. geboortig van Beek inde Graafschap Zutphen laatst gewoond hebbenden te Rotterdam, thans wonende te Elburg.
Getuijgen;
1ste gebod; 11 junij
2de gebod; 18 junij
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; den 2 julij attest gegeven.

1797; 7 julij
Bruijdegom; Eijbert Stevens, j.m. geboren te Doornspijk den 5 november 1772 en wonende te Oldebroek.
Bruijd; Aaltjen Jans; j.d. geboren en woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 17 november 1771.
Getuigen; Aaltje Jans moeder van de bruijdegom & Evert Beerdszen voor de bruijd.
1ste gebod; 9 julij
2de gebod; 16 julij
3de gebod; 23 julij
Solemnisatie; den 30 julij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 14 ditto
Bruijdegom; Hendrik Jansz Tuijnman, j.m. geboren te Oosterwolden en gedoopt den 21 december 1766 thans woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Hendrikje Aarts, j.d. geboren en wonachtig te Oldebroek en gedoopt den 24 julij 1763.
Getuigen; Jan Jansz Tuijnman vader van de bruijdegom & Biegjen Gerrits moeder van de bruijd.
1ste gebod; 16 ditto
2de gebod; 23 ditto
3de gebod; 30 ditto
Solemnisatie; den 30 julij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 8 september
Bruijdegom; Claas Hendriksz de Heer, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 25 september 1763.
Bruijd; Jantjen Jans Ponstein, j.d. geboren te Elburg en gedoopt den 14 maij 1775 thans woonachtig te Oldebroek.
Getuigen; Hendrik Gerritsz de Heer vader van de bruijdegom & Jan Eijbertszen Ponstein vader van de bruijd.
1ste gebod; 10 september
2de gebod; 17 september
3de gebod; 24 september
Solemnisatie; den 1 october te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 10 ditto op attest van Elburg van den 9den dezer
Bruijdegom; Tobias Samuel Timon Teunis zoon, weduwnaar van Gerritjen Harms geboren te Epe wonende in het Schependom te Elburg.
Bruijd; Dirkjen van der Veen, j.d. geboren & thans wonenden te Elburg laatst gewoond hebbenden onder Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 10 september
2de gebod; 17 ditto
3de gebod; 24 ditto
Solemnisatie; den 24 september attest gegeven.

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Harmen Woltersz commissarien van huwelijkszaaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 22 november op attest van Campen van den 17 dezer.
Bruijdegom; Egbert Bramer, weduwnaar woonachtig binnen Campen.
Bruijd; Gerrigjen Wolters, weduwe Hendrik van der Heijden laatst gewoond hebbenden in het Oldebroek thans te Campen.
Getuijgen;
1ste gebod; 26 november
2de gebod; 3 december
3de gebod; 10 december
Solemnisatie; den 10 december attest gegeven.

Compareerden voor Harmen Gijsbertsz & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1797; 15 december
Bruijdegom; Jan Gerritsz Blaauw, weduwnaar van Geerdje Beerds geboren en woonachtig te Oldebroek is gedoopt den 6 julij 1749 en blijk van affgoeding vertoond.
Bruijd; Cornelisje Berghuis, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 5 maart 1780.
Getuijgen; Hendrik Martensz Zwart voor de bruijdegom & Frank Berghuis vader van de bruijd.
1ste gebod; 17 december
2de gebod; 24 december
3de gebod; 31 december
Solemnisatie; den 7 januarij 1798 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1797; 24 ditto op attest van Nunspeet van den 22ste dezer.
Bruijdegom; Gerrit Gerritsz, j.m. geboren en woonachtig onder Nunspeet buurschap West Einden.
Bruijd; Marritjen Peters, j.d. geboren en woonachtig onder Nunspeet buurschap West Einden laatst gewoond hebbende onder het Oldebroek.
Getuijgen;
1ste gebod; 24 ditto
2de gebod; 31 ditto
3de gebod; 7 januarij 1798
Solemnisatie; den 7 januarij 1798 attest gegeven.

Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1798; 4 februarij op attest van Doornspijk van den 3de dezer.
Bruijdegom; Wichert Wichertsz, j.m. geboren te Nunspeet en wonende te Doornspijk.
Bruijd; Jantjen Dries, j.d. geboren & woonachtig te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 4 februarij
2de gebod; 11 februarij
3de gebod; 18 februarij
Solemnisatie; den 24 februarij attest gegeven.

1798; 9 februarij
Bruijdegom; Beert Jansz, j.m. geboren te Oldebroek den 15 januarij 1772 en woonachtig aldaar. Bruijd; Ruiltje Willems, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek geboren den 28 februarij 1774. Getuigen; Aaltjen Wichmans moeder van de bruijdegom & Hannis Jansze voor de bruijd.
1ste gebod; 11 ditto
2de gebod; 18 ditto
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; den 28 februarij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 10 ditto
Bruijdegom; Gerrit Jansz, j.m. geboren te Doornspijk was gedoopt den 4 januarij 1766 woonachtig te Oldebroek. Bruijd; Stijntje Gerrits, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek is geboren den 7 julij 1776. Getuigen; bruijdegoms ouders overleeden & Helmig Egberts voor de bruijd.
1ste gebod; 11 ditto
2de gebod; 18 ditto
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; den 25 februarij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 10 ditto
Bruijdegom; Reijer Aartsz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 24 november 1765.
Bruijd; Hendrikje Jacobsz, j.d. geboren en woonachtig te Oldebroek - geboren de 11 februarij 1780.
Getuigen; Biegjen Gerrits moeder van de bruijdegom & Jacob Beerds vader van de bruijd.
1ste gebod; 11 ditto
2de gebod; 18 ditto
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; den 28 februarij te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 10 februarij op attest van Doornspijk van den 8ste dezer.
Bruijdegom; Dirk Harmen van Doesburg, weduwnaar van Jantjen Rijks Pleum geboren van Wageningen wonende in Dornspijk.
Bruijd; Gerritjen Bartels, j.d. geboren te Oldebroek wonende in Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 11 februarij
2de gebod; 18 februarij
3de gebod; 25 februarij
Solemnisatie; den 27 februarij attest afgegeven.

1798; opdato op attest van Doornspijk van den 9de dezer.
Bruijdegom; Beert Gerritsz, j.m. geboren & wonenden onder Oldebroek.
Bruijd; Gerrigjen Cornelis Vierhout, j.d. geboren & wonenden te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 11 ditto
2de gebod; 18 ditto
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; den 27 februarij attest gegeven.Compareerden voor Harmen Gijsberts & Hendrik Heijmensz commissarien van huwelijkszaken & voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1798; 16 maart
Bruijdegom; Jacob Rijksz, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 7 augustus 1768.
Bruijd; Roeltje Helmichs, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek is gebooren den 28 januarij 1775.
Getuigen; Rijk Beerdszen vader van de bruijdegom & Helmich Willemsz vader van de bruijd.
1ste gebod; 18 maart
2de gebod; 25 maart
3de gebod; 1 april
Solemnisatie; den 3 april te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 24 ditto
Bruijdegom; Gerrit Hendriksz Fikxe, j.m. geboren & woonachtig te Oldebroek is geboren den 12 december 1771.
Bruijd; Hilligje Aarts, j.d. gebooren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 17 februarij 1765.
Getuigen; Hendrik Fikxe vader van de bruijdegom & de ouders van de bruijd overleden.
1ste gebod; 25 ditto
2de gebod; 1 april
3de gebod; 8 ditto
Solemnisatie; den 15 april te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 25 maart op attest van Doornspijk indato den 22ste dezer.
Bruijdegom; Hendrik Cornelissen, j.m. geboren onder Elburg woonachtig te Doornspijk.
Bruijd; Jannigjen Tuenis, j.d. geboren & woonachtig te Doornspijk onlangs gewoond hebbende in het Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 25 maart
2de gebod; 1 april
3de gebod; 8 april
Solemnisatie; den 8 april attest gegeven.

1798; 30 maart
Bruijdegom; Jacob Aartsz, weduwnaar van Aaltjen Hendriks geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 13 december 1750.
Bruijd; Driesje Hendriks, j.d. geboren en woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 17 julij 1763.
Getuigen; bruijdegoms ouders overleden & Hendrik Gerritsz vader van de bruijd.
1ste gebod; 1 april
2de gebod; 8 april
3de gebod; 15 april
Solemnisatie; den 22 april te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 14 april op attest van Elburg van de 12den dezer.
Bruijdegom; Jan Ponstein Dz., j.m. geboren te Elburg woonende in het Oldebroek.
Bruijd; Marrigjen Willems, j.d. geboren in Doornspijk en wonende te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 15 ditto
2de gebod; 22 ditto
3de gebod; 29 ditto
Solemnisatie; den 29 april attest gegeven.

1798; op dato op attest van Elburg van den 13de dezer.
Bruijdegom; Jan Hendriksz Westerink, j.m. geboren te Oosterwolde en wonende te Elburg.
Bruijd; Jantjen Trip, j.d. geboren & wonenden in Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 15 ditto
2de gebod; 22 ditto
3de gebod; 29 ditto
Solemnisatie; den 4 maij attest gegeven.

1798; 21 april op attest van Elburg op dato dezer.
Bruijdegom; Pieter Deenekamp, j.m. geboren te Campen wonende in Doornspijk onlangs in Oldebroek.
Bruijd; Janna Stremmeler, j.d. geboren te Oldebroek woonende te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 22 ditto
2de gebod; 29 ditto
3de gebod; 6 maij
Solemnisatie; den 8 maij attest gegeven.

1798; 31 augustus
Bruijdegom; Lubbert Gerritsz, weduwnaar van Fennigjen Gerrits geboren in het Oostendorp onder Doornspijk woonachtig onder Oosterwolden, welk zijn doopattest ontbreekt.
Bruijd; Bijtjen Gerrits, laatst weduwe van Dries Reijndtze geboren & wonachtig te Oldebroek was gedoopt den 20 februarij 1735
Getuigen; Beert Egbertsz & Eijbert Gerritsz voor de bruijdegom & Jan Gerrits voor de bruijd.
1ste gebod; 2 september
2de gebod; 9 september
3de gebod; 16 september
Solemnisatie; den 23 september te Oosterwolde kerkelijk voltrokken.

1798; 22 september
Bruijdegom; Jan Jacobsz, j.m. geboren te Camperveen was gedoopt den 20 julij 1766 wonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Janna Martens Cooijman, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek is geboren de 30 augustus 1778.
Getuigen; bruijdegoms ouders overleden & Marten Jansz Cooijman vader van de bruijd.
1ste gebod; 23 ditto
2de gebod; 30 ditto
3de gebod; 7 october
Solemnisatie; den 7 october te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 13 october
Bruijdegom; Hendrik Willemsz, weduwnaar van Liesebeth Beerds geboren & woonachtig te Doornspijk welk zijn doopattest ontbreek blijk van afgoeding vertoond.
Bruijd; Metjen Willems Vinke, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was gedoopt den 12 maart 1758
Getuigen; J.T. van Welzen voor de bruijdegom & Geurt Jansze voor de bruijd.
1ste gebod; 14 october
2de gebod; 24 october
3de gebod; 28 october
Solemnisatie; den 4 november te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1798; 8 december
Bruijdegom; Hendrik Gerritsz, j.m. gebooren te Doornspijk was gedoopt den 19 maart 1777 onlangs gewoond hebbende te Doornspijk thans woonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Aaltje Jannes, j.d. geboren te Epe op Paasschen van het jaar 1761 woonachtig te Oldebroek.
Getuigen; Gerrit Jacobsz vader van de bruijdegom & Ida Peters moeder van de bruijd.
1ste gebod; 9 december
2de gebod; 16 december
3de gebod; 23 december
Solemnisatie; den 23 december te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 1 februarij
Bruijdegom; Harmen Harmensz Joffer, j.m. gebooren & woonachtig te Oosterwolden was geboren den 2 november 1772.
Bruijd; Geerdje Mol, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek geboren den 25 februarij 1776.
Getuigen; Harmen Dries Joffer vader van de bruijdegom & Wilhelmus Mol vader van de bruijd.
1ste gebod; 3 februarij 1799
2de gebod; 10 februarij 1799
3de gebod; 17 februarij 1799
Solemnisatie; den 24 februarij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 8 ditto
Bruijdegom; Jan Gerritsz Roseboom, j.m. gebooren & woonachtig te Doornspijk was aldaar gedoopt den 28 augustus 1763.
Bruijd; Hendrikje Reijers, j.d. geboren & woonachtig te Oldebroek was geboren den 4 augustus 1775.
Getuigen; G.B. Roseboom vader van de bruijdegom & Reijer Gerritsz vader van de bruijd.
1ste gebod; 10 februarij
2de gebod; 17 februarij
3de gebod; 24 februarij
Solemnisatie; den 3 maart 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1799; 22 maart
Bruijdegom; Hendrik Willem te Riele, j.m. geboren te Deventer en wonachtig te Oldebroek, is gedoopt den 22ste julij 1764.
Bruijd; Harmtje Hendriks Smit, j.d. geboren te Nunspeet, onlangs gewoond hebbenden te Elburg, en te Harderwijk, thans woonachtig te Oldebroek, is gedoopt den 15 maij 1758.
Getuijgen; Tijmen Wensingh & Hendrik Vinke voor de bruijdegom & B. Ronner voor de bruijd.
1ste gebod; 24 maart
2de gebod; 31 ditto
3de gebod; 7 april
Solemnisatie; den 24 april 1799 te Hattem kerkelijk voltrokken.

1799; 5 april
Bruijdegom; Beerd Aaltsz, weduwnaar van Jannigje Jans geboren en woonenden te Oldebroek was aldaar gedoopt den 10 september 1747.
Bruijd; Dirkjen Willemsz, j.d. geboren & wonende te Doornspijk was aldaar gedoopt den 9 januarij 1774.
Getuijgen; Claas Woltersz Smit voor de bruijdegom & Geertjen Cornelissen moeder van de bruijd.
1ste gebod; 7 april
2de gebod; 14 april
3de gebod; 21 ditto
Solemnisatie; den 21 april 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 12 april
Bruijdegom; Hendrik Jansz Groot, geboren & wonenden te Oldebroek aldaar geboren den 19 augustus 1773.
Bruijd; Bije Harmens, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende te Oosterwolde thans te Oldebroek geboren 26 augustus 1774.
Getuigen; Jan Hendriksz Groot vader van de bruijdegom & Geerdje Dirks moeder van de bruijd.
1ste gebod; 14 april
2de gebod; 21 april
3de gebod; 28 april
Solemnisatie; den 5 maij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Harmen Woltersz Zmit, commissarien van huwelijkszaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1799; 19 april
Bruijdegom; Willem Jansz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 7 augustus 1763.
Bruijd; Gerrigjen Jans Blaauw, j.d. gebooren te Nunspeet en woonenden te Oldebroek was geboren den 23 februarij 1781.
Getuigen; Fennetje Beerds moeder van de bruijdegom en Jan Gerritsz Blaauw vader van de bruijd.
1ste gebod; 21 april
2de gebod; 28 april
3de gebod; 5 maij
Solemnisatie; den 13 maij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor Hendrik Heijmensz & Willem Jansz commissarien van huwelijkszaaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1799; 26 april
Bruijdegom; Hendrik Ernst Rooseboom, weduwnaar van Jacomina Wijnne geboren en woonende te Elburg aldaar gedoopt den 15 october 1769.
Bruijd; Aaltje Hendriks Groen, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende te Elburg thans wonende te Oldebroek geboren den 24 december 1773.
Getuijgen; Gerrit Rooseboom & M.J. Sandberg vader en moeder van de bruidegom & Marretje Gijsberts moeder van de bruijd.
1ste gebod; 28 april
2de gebod; 5 maij
3de gebod; 12 maij
Solemnisatie; den 15 maij 1799 te Oldebroek voor de wet het huwelijk voltrokken.

1799; 26 april
Bruijdegom; Wolter Hendriksz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 16 augustus 1774.
Bruijd; Lubbertje Alberts, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 13 januarij 1775
Getuijgen; Hendrik Gerritsz vader van de bruijdegom & Albert Aartsz vader vand bruijd.
1ste gebod; 28 ditto
2de gebod; 5 ditto
3de gebod; 12 ditto
Solemnisatie; den 13 maij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 26 ditto
Bruijdegom; Gerrit Egbertsz, j.m. geboren & woonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 22 september 1771.
Bruijd; Grietje Eijberts, j.d. geboren en woonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 19 julij 1767.
Getuijgen; Egbert Ariaans vader van de bruijdegom & Eijbert Willemszen vader van de bruijd.
1ste gebod; 28 ditto
2de gebod; 5 ditto
3de gebod; 12 ditto
Solemnisatie; den 13 maij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 26 april
Bruijdegom; Gerrit Aardsz, weduwnaar van Gerrigjen Gerritsz, geboren te Camperveen en woonende te Oldebroek gedoopt te Camperveen de 30 augustus 1761 en heeft blijk van afgoeding vertoond.
Bruijd; Aaltje Joost, weduwe van Jan Guerdsz, geboren te Hattemer Weezop en woonende te Oldebroek gedoopt te Hattem den 24 maart 1769 en heeft blijk van afgoeding vertoond.
Getuijgen; Aart Asjen vader van de bruijdegom & Joost Alberts vader van de bruijd.
1ste gebod; 28 april
2de gebod; 5 maij
3de gebod; 12 maij
Solemnisatie; den 13 maij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.
1799; 12 maij op attest van Harderwijk van den 10 dezer.
Bruijdegom; Arnold Hoogland, j.m. geboren te Elburg en woonende te Oldebroek.
Bruijd; Heiltje Smit, j.d. geboren en woonenden te Harderwijk.
Getuijgen;
1ste gebod; 12 maij
2de gebod; 19 ditto
3de gebod; 26 ditto
Solemnisatie; den 28 meij 1799 attest gegeven.

1799; 31 maij
Bruijdegom; Peter Willemsz, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek was gedoopt den 6 januarij 1771.
Bruijd; Lutte Morre, j.d. geboren & wonende te Oldebroek is geboren den 29 april 1775.
Getuijgen; Beertje Gerrits moeder van de bruijdegom & Morre Kornelisz vader van de bruijd.
1ste gebod; 2 junij
2de gebod; 9 junij
3de gebod; 16 junij
Solemnisatie; den 16 junij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 5 julij
Bruijdegom; Peter Jansz Staal, j.m. gebooren en woonende te Oldebroek was gedoopt den 3 julij 1768.
Bruijd; Berendje Willems, j.d. gebooren en woonende te Oldebroek was gebooren den 11 april 1774.
Getuijgen; Jan Peters Staal vader van de bruijdegom en Beertje Gerritsz moeder van de bruijd.
1ste gebod; 7 julij
2de gebod; 14 julij
3de gebod; 21 julij
Solemnisatie; op den 21 julij 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 2 augustus
Bruijdegom; Peter Gerritsz Kruithof, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was gedoopt den 4 november 1770.
Bruijd; Aaltje Gerrits, j.d. geboren te Oldebroek onlangs te Camperveen, thans woonende onder Oosterwolden was gedoopt den 6 maart 1768.
Getuijgen; Harmtje Martens moeder van de bruijdegom en Tiemen Janssen voor de bruijd.
1ste gebod; 4 augustus
2de gebod; 11 augustus
3de gebod; 18 augustus
Solemnisatie; op den 25 augustus 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 9 ditto
Bruijdegom; Heimen Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was gedoopt den 29 october 1769.
Bruijd; Harmtje Klaas, j.d. geboren & wonende te Oldebroek, was geboren den 20 januarij 1772.
Getuijgen; Hilligje Alberts, moeder van de bruijdegom & Claas Wolterszen vader van de bruijd.
1ste gebod; 11 ditto
2de gebod; 18 ditto
3de gebod; 25 ditto
Solemnisatie; op den 1 september 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1799; 18 october
Bruijdegom; Jan Jansz, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek gedoopt den 10 februarij 1771.
Bruijd; Wilmtjen Jans, j.d. geboren te Doornspijk gedoopt den 28 februarij 1773 wonenden te Oldebroek.
Getuijgen; Willem Jans aangehuwd vader van de bruijdegom & Jan Martensz vader van de bruid.
1ste gebod; 20 october
2de gebod; 27 october
3de gebod; 3 november
Solemnisatie; op den 3 november 1799 Wilmtjen Jans als bruijd overleden.

1799; 25 october
Bruidegom; Gerrit Gerritsz Elserman, j.m. geboren & wonenden te Oldebroek was gedoopt den 16 december 1770.
Bruid; Martjen Gosens Prins, j.d. geboren & wonende te Oldebroek was gedoopt den 27 januarij 1765.
Getuijgen; Grietjen Gerrits moeder van de bruijdegom & Gosen Tijmenssen Prins vader van de bruijd.
1ste gebod; 27 october.
2de gebod; 3 november
3de gebod; 10 november
Solemnisatie; den 10 november 1799 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 3 januarij
Bruidegom; Johan Coenraad Delbrugge, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek is geboren den 20 augustus 1774.
Bruid; Fennigjen Roelofs, geboren & wonenden te Oldebroek is gedoopt den 13 april 1766.
Getuijgen; G. Berghuis voor de bruijdegom en Hendrik van Cappell voor de bruijd.
1ste gebod; 5 januarij 1800
2de gebod; 12 januarij 1800
3de gebod; 19 januarij 1800
Solemnisatie; den 19 januarij 1800 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 7 februarij
Bruidegom; Jan Goossens Prins, j.m. geboren te Oosterwolde en wonende te Oldebroek geboren de 16 september 1774.
Bruid; Wobbe Dries, j.d. geboren onder de jurisdictie van Hattem, en wonende te Oldebroek, tot Hattem gedoopt den 29 november 1772.
Getuijgen; Goossen Timans Prins vader van de brujdegom en G. Berghuis voor de bruijd.
1ste gebod; 9 februarij
2de gebod; 16 februarij
3de gebod; 23 februarij 1800
Solemnisatie; den 23 februarij 1800 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 15 februarij op attest van Hattem van den 31 januarij 1800
Bruidegom; Jan Egberts, j.m. geboren onder Heerder Wesep en aldaar wonenden.
Bruid; Gerrigjen Hendriks, j.d. geboren te Hattem en wonende onder Hattem.
Getuijgen;
1ste gebod; 16 februarij
2de gebod; 23 februarij
3de gebod; 2 maart
Solemnisatie; den 7 maart 1800 attest gegeven.

1800; 15 februarij
Bruidegom; Wilm Gerrits Roseboom, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek, gedoopt den 27 januarij 1770.
Bruid; Catharina Adriana van Marle, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek, onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolde gedoopt 1 november 1778.
Getuijgen; G.B. Roseboom vader van de bruijdegom & B. v. Marle senior vader van de bruijd.
1ste gebod; 16 ditto
2de gebod; 23 februarij
3de gebod; 2 maart
Solemnisatie; op den 3 maart 1800 alhier te Oldebroek voor de Wet voltrokken.Compareerden voor Hendrik Heijmensz en W. Jansz commissarien van huwelijkszaken en voor J. de Hen secretaris te Oldebroek.

1800; 15 maart op attest van Elburg in dato den 14de dezer
Bruijdegom; Gerrit Beerds, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Evertje Hendriks, weduwe Berend Emmelenkamp geboren te Oldebroek wonende te Oosterwolde.
Getuigen;
1ste gebod; 16 maart
2de gebod; 23 maart
3de gebod; 30 maart
Solemnisatie; op den 31 maart 1800 attest gegeven.

1800; 11 april
Bruijdegom; Giesbert Reijersz, j.m. geboren en wonenden onder de Vrijheid van Elburg was gedoopt te Elburg den 18 november 1770.
Bruid; Weimtje Dries, j.d. geboren en wonenden te Oldebroek was geboren den 4 october 1774.
Getuigen; Neeltjen Everts moeder van de bruijdegom & Lutjen Everts moeder van de bruijd.
1ste gebod; 13 april
2de gebod; 20 april
3de gebod; 27 april
Solemnisatie; op den 4 maij 1800 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 19 ditto
Bruijdegom; Cornelis Jacobsz, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek, aldaar gedoopt den 10 april 1768.
Bruid; Jantje Gerrits, j.d. geboren en wonenden te Oldbroek aldaar geboren den 21 april 1777.
Getuigen; Jan Rijksze voor de bruijdegom en Fennetje Dirks moeder van de bruijd.
1ste gebod; 20 april
2de gebod; 27 april
3de gebod;
Solemnisatie; de bruijdegom, C. Jacobs op den 27 april 1800, naadat het 2de gebod ergaan was, overleeden.

1800; ditto
Bruijdegom; Willem Hendriksz, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek aldaar gedoopt den 7 junij 1767.
Bruid; Gerrigje Hendriks, j.d. geboren en woonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 18 october 1767.
Getuigen; Poulus Claassen voor de bruijdegom & Hendrik Gerritsz vader van de bruijd.
1ste gebod; 20 april
2de gebod; 27 april
3de gebod; 4 maij
Solemnisatie; op den 11 maij 1800 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor Hendrik Heijmensz en W.J. Spronk commissarissen van huwelijkszaaken en voor J. de Hen secretaris te Oldebroek.

1800; 3 maij
Bruijdegom; Lammert Hendriksz Vlier, j.m. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolden, thans woonenden te Oldebroek aldaar geboren 28 januarij 1776.
Bruijd; Matje Balk, j.d. geboren te Elburg, onlangs gewoond hebbenden te Oldebroek thans onder Oosterwolde te Elburg gedoopt den 24 julij 1777.
Getuijgen; Jan Brommer voor de bruijdegom & Gerb. Balk vader van de bruijd.
1ste gebod; 4 maij
2de gebod; 11 maij
3de gebod; 18 maij
Solemnisatie; op den 14 junij 1800 alhier te Oldebroek voor de Wet, voltrokken.

1800; 16 ditto
Bruijdegom; Heimen Gerritssen Rooseboom, j.m. geboren en wonende te Doornspijk was aldaar gedoopt den 13 december 1767.
Bruijd; Mechteld Stange, j.d. geboren & wonende te Oldebroek, aldaar geboren 26 februarij 1781.
Getuijgen; G.B. Rooseboom vader van de bruijdegom en Aaltje Aarts moeder van de bruid.
1ste gebod; 18 maij
2de gebod; 25 ditto
3de gebod; 1 junij
Solemnisatie; op den 2 junij 1800 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 31 maij op attest van Doornspijk indato 28 meij
Bruijdegom; Jacob Hendriks, weduwnaar van Gerritjen Hendriks geboren en wonende in het Oldebroek.
Bruijd; Jantjen Jacobs, weduwe Evert Hendriks geboren en wonende te Oosterwolde.
Getuijgen;
1ste gebod; 1 junij
2de gebod; 8 junij
3de gebod; 15 junij
Solemnisatie; op den 17 junij 1800, attest gegeven.

1800; 13 junij
Bruijdegom; Willem Berend Broekhuis, j.m. geboren en wonenden onder Hattem, aldaar gedoopt op den 28 augustus 1782.
Bruid; Giele Jans, j.d. geboren en woonende te Oldebroek aldaar geboren den 3 april 1775.
Getuijgen; Arnoldus Meijlink & Jan Broekhuis voor de bruidegom & Fennigjen Beerts moeder van de bruid.
1ste gebod; 15 junij
2de gebod; 22 junij
3de gebod; 29 junij
Solemnisatie; op den 6 julij 1800 kerkelijk te Oldebroek vertrokken.

1800; 5 julij op attest van Heerde indato den 4 julij 1800
Bruijdegom; Beert Jans, j.m. geboren en wonende te Heerder Wezep.
Bruid; Eerland Jans, j.d. geboren en wonende in 't Oldebroek.
Getuijgen;
1ste gebod; 6 julij
2de gebod; 13 julij
3de gebod; 20 julij
Solemnisatie; op den 24 julij 1800 attest gegeven.Compareerden voor W.J. Spronk en H. Woltersze commissarissen van huwelijkszaaken en voor Jacob de Hen secretaris te Oldebroek.

1800; 7 november
Bruijdegom; Aart Labots, j.m. geboren en wonende te Oosterwolde, was aldaar gedoopt den 16 october 1768.
Bruid; Agatha Mol, j.d. geboren en wonende te Oldebroek, aldaar geboren den 7 februarij 1780.
Getuijgen; Maria Jans moeder van de bruijdegom en Jannetje Schoonhoven moeder van de bruijd.
1ste gebod; 9 november
2de gebod; 16 november
3de gebod; 23 november
Solemnisatie; den 30 november te Oosterwolde kerkelijk voltrokken.

1800; 8 ditto
Bruijdegom; Jan Evertsz, weduwnaar van Elisabeth Gozens Prins, geboren te Amsterdam en wonende te Oldebroek welk zijn doopattest ontbreekt en heeft blijk van afgoeding vertoond.
Bruid; Hendrikje Aards, weduwe van Jacob Lubbertsz van Stelten geboren te Oldebroek en wonende te Oosterwolden.
Getuijgen; Arend van Weije en G.J. Eevink voor de bruijdegom & Brand Gerritse van de Hul voor de bruijd.
1ste gebod; 9 ditto
2de gebod; 16 ditto
3de gebod; 23 ditto
Solemnisatie; den 30 november 1800 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1800; 26 december
Bruijdegom; Timen Hendriksz, j.m. geboren & woonende te Oldebroek aldaar geboren den 1 october 1772.
Bruijd; Hendrikjen Dries, j.d. gebooren onder de jurisdictie van Hattem en woonende te Oldebroek was aldaar gedoopt den 25 januarij 1778.
Getuijgen; Jan Hendriksz voor de bruijdegom en Gijsbert Berghuis voor de bruijd.
1ste gebod; 28 december
2de gebod; 4 januarij 1801
3de gebod; 11 januarij 1801
Solemnisatie; op den 11 januarij 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 31 januarij op attest van Doornspijk indato den 30 januarij 1801
Bruijdegom; Willem Fredriksen van der Heijden, j.m. geboren te Elburg onlangs gewoond hebbende te Oldebroek tans te Doornspijk.
Bruijd; Jentjen Hartgersen Docter, j.d. geboren en wonende te Doornspijk.
Getuijgen;
1ste gebod; 1 februarij
2de gebod; 8 februarij
3de gebod; 15 februarij
Solemnisatie; op den 15 februarij 1801 attest gegeven.

1801; 7 februarij
Bruijdegom; Giesbert Hendriksz, j.m. geboren te Doornspijk onlangs gewoond hebbende te Doornspijk tans te Oldebroek was gedoopt den 22 januarij 1763.
Bruijd; Aaltje Hendriks, j.d. geboren te Doornspijk onlangs gewoond hebbende te Doornspijk thans te Oldebroek was geboren den 24ste december 1774.
Getuijgen; Hermptjen Gijsberts moeder van de bruijdegom & Lubbigjen Willems moeder van de bruijd.
1ste gebod; 8 februarij
2de gebod; 15 ditto
3de gebod; 22 ditto
Solemnisatie; op den 27 februarij 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 14 februarij op attest van Doornspijk opdato als boven
Bruijdegom; Berend Berends Boch, weduwnaar van Gerrigjen Everts geboren te Oosterwolde en wonende te Doornspijk.
Bruijd; Fennigjen Jacobs, j.d. geboren te Oldebroek en wonende te Doornspijk onlangs gewoond hebbende in 't Oldebroek.
Getuijgen;
1ste gebod; 15 gebruarij
2de gebod; 22 februarij
3de gebod; 1 maart
Solemnisatie; op den 9 maart 1801 attest gegeven.

1801; 20 februarij
Bruijdegom; Jacobus Gerritsz, j.m. geboren te Epe en wonende te Oldebroek was gedoopt den 18 december 1763.
Bruijd; Marrigjen Hendriks, j.d. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 23 maart 1766.
Getuijgen; Claas Arrisz voor de bruijdegom & Claas Hendriks voor de bruijd.
1ste gebod; 22 ditto
2de gebod; 1 maart
3de gebod; 8 maart
Solemnisatie; den 11 maart 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 27 ditto
Bruijdegom; Kornelis Aartsz, j.m. geboren en woonenden te Oldebroek was aldaar gedoopt den 26 meij 1771.
Bruijd; Hendrikje Berghuis, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 6 junij 1774
Getuijgen; Grietje Beerds moeder van de bruijdegom & Frank Berghuis vader van de bruijd.
1ste gebod; 1 maart
2de gebod; 8 maart
3de gebod; 15 ditto
Solemnisatie; op den 25 maart 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 3 april op attest van Doornspijk opdato als boven
Bruidegom; Aart Jacobsen Weijenberg, j.m. geboren te Nunspeet en wonende te Doornspijk.
Bruid; Willemtje Jans, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 5 april
2de gebod; 12 april
3de gebod; 19 april
Solemnisatie; op den 19 april 1801 attest gegeven.

1801; 10 april op attest van Elburg opdato als boven
Bruidegom; Harmen Cornelissen, j.m. geboren te Oosterwolden wonende te Oldebroek.
Bruid; Hilligjen Geerlofs, j.d. geboren te Doornspijk wonende te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 12 ditto
2de gebod; 19 ditto
3de gebod; 26 ditto
Solemnisatie; op den 1 maij 1801 attest gegeven.

1801; 24 april
Bruidegom; Albert Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 31 december 1772.
Bruid; Jannetje Hendriks, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 29 december 1779.
Getuigen; Jan Jansz Brouwer voor de bruidegom & Mechteld Gerrits moeder van de bruid.
1ste gebod; 26 ditto
2de gebod; 3 maij
3de gebod; 10 maij
Solemnisatie; op den 17de maij 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 9 maij
Bruidegom; Gerrit Rutgers, j.m. geboren te Camperveen en wonende te Oldebroek was te Camperveen gedoopt dn 6 october 1765.
Bruid; Jantje Aards, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 25 december 1777.
Getuigen; Tijmen Wensink voor de bruijdegom & Fredrik Ophuis voor de bruid.
1ste gebod; 10 maij
2de gebod; 17 ditto
3de gebod; 24 ditto
Solemnisatie; op den 24 meij 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.
1801; 24 meij op attest van Hattem van den 23 meij 1801
Bruidegom; Aalt Rieksen, j.m. geboren van Oosterwolde en thans wonenden onder Campen.
Bruijd; Magteld Jans, j.d. geboren en wonende onder Hattem.
Getuijgen;
1ste gebod; 24 maij
2de gebod; 31 maij
3de gebod; 7 junij
Solemnisatie; op den 7 junij 1801 attest gegeven.

1801; 30 october
Bruidegom; Wolter Gerritsz, weduwnaar van Gerritje Siemens geboren en wonende te Oldebroek geboren den 28 augustus 1779 heeft afgoeding gedaan.
Bruijd; Roelofje Jans Seijgers, geboren onder Hattem en wonende te Oldebroek was gedoopt tot Hattem 23 april 1773.
Getuijgen; Gerrit Woltersz vader van de bruijdegom en Jan Jans Seijgers vader van de bruijd.
1ste gebod; 1 november
2de gebod; 8 november
3de gebod; 15 november
Solemnisatie; op den 22 november 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 1 november op attest van Heerde indato 31 october 1801
Bruidegom; Peter Harmens Custer, j.m. geboren te Heerde tans wonende te Oldebroek.
Bruijd; Janna Eimberts Braake, j.d. geboren en wonende te Heerde.
Getuijgen;
1ste gebod; 1 november
2de gebod; 8 november
3de gebod; 15 november
Solemnisatie; op den 18 november 1801 attest gegeven.

1801; 27 november
Bruidegom; Hendrik Rijksz, j.m. geboren te Oosterwolde was aldaar gedoopt den 7 maart 1773.
Bruijd; Maria Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 29 december 1772.
Getuijgen; G. Berghuis voor de bruijdegom en Roelofjen Reijers moeder van de bruid.
1ste gebod; 29 ditto
2de gebod; 6 december
3de gebod; 13 december
Solemnisatie; op den 13 december 1801 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1801; 26 december
Bruidegom; Gerrit Gerritsz Roseboom, weduwnaar van Matjen Gerrits geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was gedoopt 1 november 1761.
Bruijd; Hendrikjen Jans, geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was gedoopt 13 maart 1770.
Getuijgen; G.B. Roseboom vader van de bruijdegom en Jan Martens vader van de bruijd.
1ste gebod; 27 december
2de gebod; 3 januarij 1802
3de gebod; 10 januarij 1802
Solemnisatie; op den 11 januarij 1802 voor de Wet te Oldebroek voltrokken.

1802; 8 januarij
Bruijdegom; Gerrit Egbertsz, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek was geboren 26 augustus 1782.
Bruijd; Driessen Jans, j.d. geboren onder Hattem en wonenden te Oldebroek was gedoopt den 20 junij 1779.
Getuijgen; Egbert Jansz vader van de bruijdegom, Jan Berends vader van de bruijd.
1ste gebod; 10 januarij
2de gebod; 17 januarij
3de gebod; 24 januarij
Solemnisatie; op den 24 januarij 1802, te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 23 ditto
Bruijdegom; Roelof Jansen, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was gedoopt 3 augustus 1771.
Bruijd; Stijntje Willems, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende te Oldebroek thans te Doornspijk geboren den 8 maij 1776.
Getuijgen; Jan Tiemensz vader van de bruidegom & Willem Beerdzen vader van de bruid.
1ste gebod; 24 ditto
2de gebod; 31 dito
3de gebod; 7 februarij
Solemnisatie; op den 14de februarij 1800 en twee te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 30 januarij op attest van Nunspeet indato den 29 januarij
Bruijdegom; Jan Gerritsen Hup, j.m. geboortig van Elburg wonachtig te Oldebroek.
Bruijd; Aartje Willems, weduwe wijlen Evert Willemse geboortig en woonachtig te Nunspeet.
Getuijgen;
1ste gebod; 31 dito
2de gebod; 7 februarij
3de gebod; 14 dito
Solemnisatie; op den 16 februarij 1802 attest gegeven.

1802; 5 februarij
Bruidegom; Albert Helmichsz, j.m. geboren en wonenden te Oldebroek geboren den 15 februarij 1777.
Bruijd; Marrigje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 19 julij 1781.
Getuigen; Hendrik Teunisze voor de bruidegom & Jan Aardsz vader van de bruid.
1ste gebod; 7 februarij
2de gebod; 14 februarij
3de gebod; 21 februarij
Solemnisatie; op den 28 februarij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 6 ditto
Bruidegom; Jan Hendriksz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was aldaar gedoopt den 3 october 1751.
Bruid, Neeltje Lubbertsz, j.d. geboren en wonenden te Oldebroek geboren den 9 november 1773.
Getuigen; Aaltjen Willemsz moeder van de bruidegom en Lubbert Gerritsz vader van de bruid.
1ste gebod; 7 dito
2de gebod; 14 februarij
3de gebod; 21 dito
Solemnisatie; op de 28 februarij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 18 dito
Bruidegom; Berend Hendriksz, j.m. geboren te Doornspijk onlangs gewoond hebbende te Zwol tans te Oldebroek gedoopt 5 augustus 1781.
Bruid; Johanna Hendrica Mook, j.d. geboren te Zwol onlangs gewoond hebbenden te Zwol, tans te Oldebroek gedoopt te Zwol inde Lutherse gemeente 1 junij 1780.
Getuigen; Wilmpje Jans moeder van de bruidegom en het ouderlijk consent van de bruid volgens een extract uit 't boek van recognitien der stad Zwol indato 18 januarij 1802, aan ons vertoond en van waarde bevonden.
1ste gebod; 21 dito
2de gebod; 28 dito
3de gebod; 7 maart
Solemnisatie; op den 24 maart 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 7 maart op attest van Doornspijk datis 6 maart 1802
Bruidegom; Beert Hendriksen, j.m. geboren en onlangs gewoond hebbende te Oldebroek tans te Doornspijk.
Bruid; Gerrigje Hendriks, j.d. geboren en wonende te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 7 maart
2de gebod; 14 maart
3de gebod; 21 maart
Solemnisatie; op den 21 maart 1802 attest gegeven.

1802; 10 april op attest van Elburg opdato
Bruidegom; Gerrit Ponstein, j.m. geboren te Elburg en woonende te Oldebroek.
Bruid; Maria Geurds, j.d. geboren te Heerde woonende te Elburg onlangs te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 11 april
2de gebod; 18 april
3de gebod; 25 april
Solemnisatie; op den 26 april 1802 attest gegeven.

1802; 17 april op attest van Elburg opdato
Bruidegom; Hendrik Ruis, j.m. geboren en wonende te Elburg.
Bruid; Gijsjen Jans, weduwe van Franciscus Straatman geboren te Wijhe wonende te Oldebroek onlangs te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 18 dito
2de gebod; 25 dito
3de gebod; 2 maij
Solemnisatie; op den 2 maij 1802 attest gegeven.

1802; 23 april
Bruidegom; Egbert Aartsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 28 junij 1774.
Bruid; Aaltje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 13 februarij 1782.
Getuigen; Hendrik van Hagen en Hendrik Staal voor de bruidegom en Jan Janszen vader van de bruid.
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 maij
3de gebod; 9 dito
Solemnisatie; op den 9 maij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; op attest van Doornspijk dato 23 april
Bruidegom; Teunis Martensen, j.m. geboren te Doornspijk en wonenden te Oldebroek.
Bruid; Magteltje Hendriks, j.d. geboren en wonenden te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 dito
3de gebod; 9 dito
Solemnisatie; op den 9 maij 1802 attest gegeven.

1802; 28 meij
Bruidegom; Cornelis Huijer, j.m. geboren te Zwol en wonachtig te Oldebroek was te Zwol gedoopt den 11de februarij 1778.
Bruid, Anna Fredriks, j.d. geboren te Elburg en wonachtig te Oldebroek te Elburg gedoopt den 19 december 1771.
Getuigen; Dries Wolters de Leeuw voor de bruidegom en Steven Gerritsz voor de bruid.
1ste gebod; 30 maij
2de gebod; 6 junij
3de gebod; 13 junij
Solemnisatie; op den 13 junij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 5 junij
Bruidegom; Gooszen Gerritsz, j.m. geboren te Oldebroek en woonachtig onder Heerde geboren den 3 maij 1772.
Bruid; Marretje Gerrits, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren 27 september 1773.
Getuigen; Geertje Tijmens Prins moeder van de bruidegom en Fennetjen Dirks moeder van de bruid.
1ste gebod; 6 junij
2de gebod; 13 dito
3de gebod; 20 dito
Solemnisatie; op den 27 junij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 25 dito
Bruidegom; Frank Lubbertsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 6 september 1776.
Bruid; Grietje Jans, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren 20 januarij 1781.
Getuigen; Lubbert Gerritsz vader van de bruidegom & Jan Janszen vader van de bruid.
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 4 julij
3de gebod; 11 julij
Solemnisatie; op den 11 julij 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 2 julij
Bruidegom; Gerrit Peters, weduwnaar van Janna Lammerts geboren en wonende te Oosterwolde was gedoopt den 2 julij 1758.
Bruid; Heiltjen Ariens, weduwe Arris Jansz geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 26 december 1755.
Getuigen; Jan Gerritsz Prins voor de bruidegom & Egbert Ariensz voor de bruid.
1ste gebod; 4 julij
2de gebod; 11 dito
3de gebod; 18 dito
Solemnisatie; op den 25 julij 1802 tot Oosterwolde kerkelijk voltrokken attest van de predicant A. van Eerde dato den 27 julij 1802.


1802; 17 september
Bruidegom; Dries Albertus de Hen, j.m. geboren te Amsterdam en wonende te Oldebroek was geboren den 19 april 1784.
Bruid; Jantje Gerrits, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 21 april 1777.
Getuigen; Fennetje Dirks moeder van de bruid & Jacob de Hen vader van de bruidegom.
1ste gebod; 19 september
2de gebod; 26 september
3de gebod; 3 october
Solemnisatie; op den 3de october 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 20 november
Bruidegom; Hannis Jansze, weduwnaar van Aaltjen Jans geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 17 januarij 1751, had afgoeding gedaan.
Bruid; Hendrikje Willems, j.d. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt 20 meij 1771.
Getuigen; Jan Gerritsze voor de bruidegom en Willem Beerdsze vader van de bruid.
1ste gebod; 21 november
2de gebod; 28 november
3de gebod; 5 december
Solemnisatie; op den 12 december 1802 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1802; 10 december op attest van Doornspijk opdato
Bruidegom; Jan Petersen, j.m. geboren te Oosterwolden en wonende te Doornspijk.
Bruid; Hendrikje Gerrits, j.d. geboren en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 12 december
2de gebod; 19e december
3de gebod; 26e december
Solemnisatie; op den 26e december 1802 alhier te Oldebroek voor de Wet voltrokken, gerichtslieden; J.G. Blaauw & W. Roseboom, de Hen scholtis.

1802; 17 december
Bruidegom; Hendrik Harmensz, j.m. geboren te Heerden en wonende te Oldebroek geboren 23e maart 1781.
Bruid; Hendrikje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 13 augustus 1782.
Getuigen; Harmen Jacobsz vader van de bruidegom en Jan Jacobsz vader van de bruid.
1ste gebod; 19 dito
2de gebod; 26 dito
3de gebod; 2 januarij 1803
Solemnisatie; op den 9e januarij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtis des ambts Oldebroek als hier toe geaucthoriseerd van Mr. D.G. van Hoeclum Provisioneele Drost van Nederveluwen en onderbenoemde gerichtslieden, J.G. Blaauw en W. Roseboom.

1803; 22 januarij
Bruidegom; Hannes Hendriksz, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Nunspeet gedoopt den 9 november 1766.
Bruid; Lubbetje Helmichs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 20 november 1774.
Getuigen; G. Berghuis voor de bruid en de moeder van de bruidegom Jacobjen Pelen.
1ste gebod; 23 januarij 1803
2de gebod; 30 januarij 1803
3de gebod; 6 februarij 1803
Solemnisatie; opden 13e februarij 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; 28 dito op attest van de scholtis van Camperveen dato 26e januarij.
Bruidegom; Willem Straatman, j.m. van het Oldebroek.
Bruid; Aaltje Dirks, j.d. van Camperveen.
Getuigen;
1ste gebod; 30 dito
2de gebod; 6 februarij
3de gebod; 13 dito
Solemnisatie; op den 13e februarij 1803 attest gegeven.

1803; 4 februarij
Bruidegom; Heijmen Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 8 januarij 1758.
Bruid; Annetje Hendriks, j.d. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 12 december 1756.
Getuigen; Beert Hendriks voor de bruidegom & Aaltjen Willems moeder van de bruid.
1ste gebod; 6 februarij
2de gebod; 13 dito
3de gebod; 20 dito
Solemnisatie; op den 27e februarij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; dato
Bruidegom; Frank Dirksz Beertsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 21 meij 1775.
Bruid; Aardje Roelofs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 12 maart 1784.
Getuigen; Beert Dirksze vader van de bruidegom & Roelof Aartsz vader van de bruid.
1ste gebod; 6 dito
2de gebod; 13 dito
3de gebod; 20 dito
Solemnisatie; op den 27 februarij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtis des ambts Oldebroek als hier toe geaucthoriseerd van Mr. D.G. van Hoeclum Provisioneele Drost van Nederveluwen en onderbenoemden gerichtslieden W.J. Spronk en J.G. Blaauw.

1803; 25 februarij
Bruidegom; Jacob Hermensz, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 24 januarij 1776.
Bruid; Jannetje Jans, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren 23 maij 1780.
Getuigen; Harmen Jacobsz vader van de bruidegom en Roelofje Reijers moeder van de bruid.
1ste gebod; 27 februarij
2de gebod; 6 maart
3de gebod; 13 maart
Solemnisatie; op den 20e maart 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken

1803; 26 dito
Bruidegom; Everd Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 17 october 1782.
Bruid; Wilmina Schrijver, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren 17 junij 1773.
Getuigen; Jacob Beerdsz vader van de bruidegom & Everd Schrijver vader van de bruid.
1ste gebod; 27 februarij
2de gebod; 6 dito
3de gebod; 13 dito
Solemnisatie; op den 16e maart 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; 19 maart
Bruidegom; Nicolaas Clemens, j.m. geboren en woonenden te Campen ingevolgen attest van Matth. de Wit pastoor van de Roomsche kerk aldaar geboren 6 december 1775.
Bruid, Wendelina Drost, j.d. geboren in Den Haage en woonenden te Oldebroek was gedoopt in de Kloosterkerk in Den Haag volgens attest dato den 3 november 1773.
Getuigen; volgens attest van de pastoor Matt. de Wilt geschreven te Campen den 22 februarij 1803 de bruidegoms ouderen overleeden en volgens een gerichtelijke acte 't consent van Bart Drost vader van de bruid gesch. in de Haage den 7 maart 1803.
1ste gebod; 20 maart
2de gebod; 27 maart
3de gebod; 3 april
Solemnisatie; op den 6e april 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtis des ambts Oldebroek als hier toe geautoriseerd van mr. D.G. van Hoeclum Provisioneele Drost van Nederveluwen en gerichtslieden H.G. Hagedoorn & W.J. Spronk.

1803; 26 maart op attest van Doornspijk dato ut supra
Bruidegom; Hendrik Jansen Eijbrink, weduwnaar van Jannigjen Hendriks geboren en wonende te Doornspijk.
Bruid; Gijsjen Gijsberts, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 27 maart
2de gebod; 3 april
3de gebod; 10 april
Solemnisatie; op den 10e april 1803 Attest gegeven.


1803; 15 april
Bruidegom; Hendrik Jan van der Heijde, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 17 maart 1781.
Bruid; Jannetje Klaas, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren de 13 september 1785.
Getuigen; Beert Dirksz voor de bruijdegom en Anna Harms moeder van de bruid.
1ste gebod; 17 april
2de gebod; 24 dito
3de gebod; 1 meij
Solemnisatie; op den 15 meij 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; opdato
Bruidegom; Arent Theunisz, j.m. geboren te Markelo wonende te Oldebroek gedoopt te Markelo den 21 april 1771.
Bruid; Gerritjen Aarts, j.d. geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 13 maart 1768.
Getuigen; Jan Gerritsz en Tiemen Wensing voor de bruidegom & Bijgjen Gerrits moeder van de bruid.
1ste gebod; 17 dito
2de gebod; 24 dito
3de gebod; 1 dito
Solemnisatie; op den 1 meij 1803 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; opdato
Bruidegom; Hermen Jansz, weduwnaar van Fennigjen Arends geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren den 9e januarij 1773.
Bruid, Gerritje Gerrits, j.d. geboren te Oldebroek en wonende onder Oosterwolde geboren den 24 februarij 1777.
Getuigen; Jan Hermsz vader van de bruidegom & Gerrit Hendriksz vader van de bruid.
1ste gebod; 17 dito
2de gebod; 24 dito
3de gebod; 1 meij
Solemnisatie; op den 8e meij 1803 tot Oosterwolde kerkelijk voltrokken volgende attest van de predikant A. van Eerde dato 10 meij 1803.

1803; 23 april
Bruidegom; Willem Berghuis, j.m. geboren en woonende te Oldebroek, was aldaar gedoopt den 24e februarij 1771.
Bruid; Jantje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 14e september 1782.
Getuigen; Frank Berghuis vader van de bruidegom & Jannetje Heijmens moeder van de bruid.
1ste gebod; 24 april
2de gebod; 1 meij
3de gebod; 8 meij
Solemnisatie; den 15 meij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.


1803; 29 dito
Bruidegom; Gerrit Jansz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 19e november 1780.
Bruid; Aaltjen Aarts, j.d. geboren te Doornspijk en woonende te Oldebroek geboren den 29 november 1781.
Getuigen; Jannetje Gerrits moeder van de bruidegom & Aart Petersze vader van de bruid.
1ste gebod; 1 meij
2de gebod; 8 dito
3de gebod; 15 dito
Solemnisatie; op den 22 maij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; 24 junij
Bruidegom; Beert Wichmens, j.m. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt 9 september 1770.
Bruid; Egbertjen Everts, j.d. geboren te Hattem en woonende te Oldebroek gedoopt te Hattem 20 maij 1781.
Getuigen; Wichmen Lubbertsz vader des bruidegoms & Evert Hendriks vader des bruids.
1ste gebod; 26 junij
2de gebod; 3 julij
3de gebod; 10 julij
Solemnisatie; op den 10e julij 1803 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1803; 2 september
Bruidegom; Wiegman Gerritsen, j.m. geboren en woonende te Doornspijk gedoopt 18 december 1774.
Bruid; Gergje Geerlofs, j.d. geboren te Elburg en woonende te Oldebroek gedoopt anno 1779.
Getuigen; Geertje Wiegmans moeder van de bruidegom en Gerrit Reijers & Jan Eijmertsz voor de bruid.
1ste gebod; 4 september
2de gebod; 11 september
3de gebod; 18 september
Solemnisatie; op den 25 september 1803 te Doornspijk kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van H. Bogt predikant aldaar.

1803; op attest van de scholtis van Doornspijk opdato 15 october
Bruidegom; Beert Lubberts, weduwnaar van Hendrikjen Geurts geboren en woonenden in het Oldebroek.
Bruid; Hendrikje Everts, weduwe van Hendrik Hendriksen geboren te Nunspeet en woonende te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 16 october
2de gebod; 23 october
3de gebod; 30 october
Solemnisatie; op den 4 november 1803 attest gegeven.

1803; opdato attest van Doornspijk 10 december
Bruidegom; Jan Rijksen, weduwnaar van Cornelisje Gerrits geboren & woonende te Oldebroek.
Bruid; Geertjen Alberts, j.d. geboren en woonende te Oosterwolde.
Getuigen;
1ste gebod; 11 december
2de gebod; 18 december
3de gebod; 25 december
Solemnisatie; op den 28 december 1803 attest gegeven.

1803; 16 december
Bruidegom; Albert Willemsz, j.m. geboren te Oldebroek en wonenden onder Heerde geboren den 15 december 1777.
Bruid; Eerland Reijers, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 3 november 1772.
Getuigen; G. Berghuis voor de bruidegom & Reijer Gerritsz vader van de bruid.
1ste gebod; 18 dito
2de gebod; 25 dito
3de gebod; 1 januarij 1804
Solemnisatie; op den 8 januarij 1804 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 7 januarij
Bruidegom; Hendrik Reijersz, j.m. geboren & woonende te Oldebroek geboren d 14 maij 1778.
Bruid; Everdje Hendriks, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren de 1 februarij 1782.
Getuigen; Reijer Gerritsz vader van de bruidegom & Hendrik Beerdsz vader van de bruid.
1ste gebod; 8 januarij
2de gebod; 15 januarij
3de gebod; 22 dito
Solemnisatie; op den 22e januarij 1804 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 17 februarij
Bruidegom; Beert Jansz, j.m. geboren & wonende te Oldebroek, aldaar gedoopt den 26 december 1766.
Bruid; Trijntje Eimerts, j.d. geboren en wonende onder Doornspijk geboren de 28e april 1779.
Getuigen; G. Berghuis & Gosen Theunis voor de bruidegom en Maria Frije moeder van de bruid.
1ste gebod; 19 februarij
2de gebod; 26 februarij
3de gebod; 4 maart
Solemnisatie; op den 14 maart te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtis des ambte Oldebroek als hier toe geautoriseerd van de Prov. Drost van Neder-veluwen en gerichtelieden H.G. Hagedoorn en H. Heijmens.

1804; 24 maart
Bruidegom; Cornelis Albertsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 1e december 1765.
Bruid; Fennigjen Hendriks. j.d. geboren te Heerde en woonende te Oldebroek geboren 25 september 1775.
Getuigen; Albert Albertsz voor de bruidegom en Hendrik Jacobsz vader van de bruid.
1ste gebod; 25 maart
2de gebod; 1 april
3de gebod; 8 april
Solemnisatie; op den 8e april 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 7 april
Bruidegom; Lammert Egbertszz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek aldaar geboren 26 september 1778.
Bruid; Aartje Willems Staal, j.d. geboren te Elburg onlangs gewoond hebbende te Elburg thans te Oldebroek, gedoopt te Elburg 18 maart 1779.
Getuigen; Gerrit Egbertsz voor de bruijdegom & Willem Staal vader van de bruid.
1ste gebod; 8 april
2de gebod; 15 april
3de gebod; 22 april
Solemnisatie; op den 29 april 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 13 dito
Bruidegom; Jan Egbertsz, j.m. geboren & wonende te Oldebroek aldaar geboren 13 junij 1780.
Bruid; Anna Christiaans Hes, j.d. geboren te Heerde en woonende te Oldebroek geboren te Heerde den 18 junij 1782.
Getuigen; Jacob Aaltsze voor de bruidegom en Grietjen Carels moeder van de bruid.
1ste gebod; 15 dito
2de gebod; 22 dito
3de gebod; 29 dito
Solemnisatie; op den 10 maij 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 13 dito
Bruidegom; Willem Straatman, weduwnaar van Aaltje Dirks geboren te Elburg en wonende te Oldebroek gedoopt te Elburg d 26 december 1765.
Bruid; Aaltje Gerrits, j.d. geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 27 augustus 1769.
Getuigen; het ouderlijk consent bewesen volgens attest van de secretaris D. Hoefhamer te Elburg & Gerrit Hendriks vader van de bruid.
1ste gebod; 15 dito
2de gebod; 22 dito
3de gebod; 29 dito
Solemnisatie; op den 10 maij 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 13 dito
Bruidegom; Frank Willemsz Brummel, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 10 februarij 1774.
Bruid; Metje Egberts Dekker, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 26 september 1778.
Getuigen; J.G. Blaauw voor de bruijdegom & Egbert Jansz Dekker vader van de bruid.
1ste gebod; 15 april
2de gebod; 22 dito
3de gebod; 29 dito
Solemnisatie; op den 10 maij 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 4 maij
Bruidegom; Pele Jans, weduwnaar van Hendrikje Gerrits geboren en wonende te Camperveen was aldaar gedoopt 11 november 1770, blijk van afgoeding vertoond.
Bruid: Jannetje Arends van Wijhe, j.d. geboren & woonende te Oldebroek geboren 13 november 1786.
Getuigen; volgens een certificaat van J. Tichler schout van Camperveen consent van Lutgertje Peele weduwe J.B. Fix moeder van de bruidegom & Lubbigje Jans moeder van de bruid.
1ste gebod; 6 maij
2de gebod; 13 maij
3de gebod; 20 maij
Solemnisatie; op den 27e maij 1804 te Camperveen hun lieder huwelijk kerkelijk voltrokken luit attest van de predicant Meijering opdato ut supre.

1804; 12 dito
Bruidegom; Gerrit Hendrikse, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren 6 december 1777.
Bruid; Gerritje Martens Kooijman, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 27 april 1787.
Getuigen; Hendrik Beersen vader van de bruidegom & Marten Jans Kooijman vader van de bruid.
1ste gebod; 13 dito
2de gebod; 20 dito
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op den 27e maij 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij Jacob de Hen scholtus des ambte Oldebroek als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Drost van Neder-veluwen en H.G. Hagedoorn & H. Heijmens als gerichtelieden.

1804; 2 julij
Bruidegom; Albertus Sassenberg, j.m. geboren te Elburg onlangs gewoond hebbende te Amsterdam tans te Oldebroek gedoopt in de Gereformeerde kerk te Elburg 30 april 1780.
Bruid; Machtelt Margrieta Mielo, j.d. gebooren en wonende te Harderwijk gedoopt in de Gereformeerde kerk te Harderwijk den 23e april 1780.
Getuijgen; Johannes Sassenberg vader van de bruidegom, Albert Mielo vader van de bruid.
1ste gebod; 8 julij
2de gebod; 15 julij
3de gebod; 22 dito
Solemnisatie; op den 30e julij 1804 volgens attest van de predikant J.A. Hartman te Hierden kerkelijk voltrokken.

1804; 7 dito
Bruidegom; Beerd Jansz, j.m. gebore & wonende te Oldebroek geboren 5 julij 1780.
Bruid; Gerritje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 17 maart 1778.
Getuijgen; Jan Jacobsz vader van de bruidegom & Roelofje Reijers moeder van de bruid.
1ste gebod; 8 dito
2de gebod; 15 dito
3de gebod; 22 dito
Solemnisatie; op den 22e julij 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 21 dito
Bruidegom; Jan Willemsz, weduwnaar van Reindtje Everts geboren en wonende te Oldebroek is gedoopt den 28e februarij 1762.
Bruid; Batje Willems, weduwe van Willem Everts geboren en wonende te Oldebroek is gedoopt den 25e maij 1766.
Getuijgen; Beert Evertsz voor de bruidegom & Beert Aardsz voor de bruid.
1ste gebod; 22 dito
2de gebod; 29 dito
3de gebod; 5 augustus
Solemnisatie; op den 5e augustus 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; op attest van Elburg dato 21 julij
Bruidegom; Anthonij Hermsen van den Berg, j.m. geboren te Renswoude woonende te Oldebroek.
Bruid; Wijntje Krop, j.d. gebore & wonende te Elburg.
Getuijgen;
1ste gebod; 22 dito
2de gebod; 29 dito
3de gebod; 5 augustus
Solemnisatie; op den 5e augustus 1804 van de gedaanen proclamatien attest gegeven.Compareerden voor mij J. de Hen scholtus des ambte Oldebroek als hier toe geauctoriseerd van de Drost van Neder-veluwen en geërfden gerichtelieden H.G. Hagedoorn & H. Heijmensze.

1804; 10 augustus
Bruidegom; Lubbert Gerritsz, j.m. geboren te Oosterwolde onlangs aldaar gewoond hebbende thans woonende te Oldebroek, geboren 28 maij 1779.
Bruid; Cornelisje Jans, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende te Oosterwolde thans woonende te Oldebroek, geboren den 2 februarij 1776.
Getuijgen; Gerrit Gerritsz voor de bruidegom, Lammert Gijsbertsz voor de bruid.
1ste gebod; 12 augustus
2de gebod; 19e augustus
3de gebod; 26 augustus
Solemnisatie; op den 2e september 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 28e dito
Bruidegom; Frans Thomas Engelenburg, j.m. geboren onder Vollenhoven en wonende te Campen oud 27 jaaren.
Bruid; Ephraïma Barta Johanna de la Sabloniëre weduwe Daniël Jannette Walen geboren in de Colonie de Berbice wonende te Campen, thans te Oldebroek oud 32 jaren blijk van afgoeding vertoond, zulx tot Campen gedaan te zijn.
Getuijgen; Vrederijk Jan Engelenburg vader van de bruidegom, J.J.C. de la Sabloniëre voor de bruid.
1ste gebod; 2 september
2de gebod; 9 september
3de gebod; 16 september
Solemnisatie; op den 16 september 1804 te Oldebroek kerkelijk voltrokken & attest van dominee A. Moojen, den 21 september 1804.Compareerden voor mij J. de Hen scholtis te Oldebroek als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Drost van Neder-veluwen en de gerichtslieden H. Gijsberts Hagedoorn & H. Heijmensz.

1804; 5 october
Bruidegom; Rijk Binnekamp, weduwnaar van Aaltjen Gerrits van Eek, geboren te Brummen den 27e december 1753, heeft afgoeding gedaan, en wonende te Oldebroek.
Bruid; Hendrikje Tijmens, j.d. geboren te Nunspeet onlangs gewoond hebbende onder Elburg, thans wonende te Oldebroek, was geboren den 8 november 1774.
Getuijgen; G. Berghuis voor de bruijdegom en Aalt Nissink voor de bruid.
1ste gebod; 7 october
2de gebod; 14 october
3de gebod; 21 october
Solemnisatie; op den 11 november 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 13 dito met attest ingekomen van Doornspijk
Bruidegom; Lubbertus Mol, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Aaltjen Joffer, j.d. geboren en wonende onder Oosterwolde.
Getuijgen;
1ste gebod; 14 dito
2de gebod; 21 dito
3de gebod; 28 dito
Solemnisatie; op den 29e october 1804 attest gegeven.

1804; 20e dito
Bruidegom; Dries Gerritsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek, geboren den 18e augustus 1779.
Bruid; Fennetje Peters, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 6e maart 1781.
Getuijgen; Gerrit Driesze vader van des bruijdegom en Peter Driesze vader van des bruid.
1ste gebod; 21 dito
2de gebod; 28 dito
3de gebod; 4 november
Solemnisatie; op den 11 november 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 26 october
Bruidegom; Gerrit Jansz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 22 augustus 1778.
Bruid; Lubbetjen Helmichs Spijkerboer, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 21e junij 1779.
Getuigen; Willem Jansz voor de bruidegom & Helmich Willemsz Spijkerboer vader van des bruid.
1ste gebod; 28e october
2de gebod; 4e november
3de gebod; 11 november
Solemnisatie; op den 11 november 1804 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1804; 7 december
Bruidegom; Gerrit Egberts, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 4 november 1781.
Bruid; Jannigjen Sanders, j.d. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 27 junij 1781.
Getuigen; Egbert Gerritsz vader van de bruidegom & G. Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 9 december
2de gebod; 16 december
3de gebod; 23 december
Solemnisatie; op den 23e december 1804 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 12 januarij
Bruidegom; Egbert Gerritsz Pruime, j.m. geboren en woonende te Oldebroek, geboren 18 julij 1777.
Bruid; Lubbertjen Jans, weduwe Arend Jans van Wijhe geboren en wonende te Oldebroek geboren 14 januarij 1759, heeft afgoeding gedaan.
Getuigen; Gerrit Egbertsz Pruime vader van de bruijdegom & Hannes Jansen voor de bruid.
1ste gebod; 13 januarij
2de gebod; 20 januarij
3de gebod; 27 januarij
Solemnisatie; op den 27 januarij 1805 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; op attest van Epe dato 25e januarij
Bruidegom; Bernardus Buitencamp, j.m. geboren te Heerde en wonende te Epe.
Bruid; Hermtje Wessels, j.d. geboren te Epe en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 27 januarij
2de gebod; 3 februarij
3de gebod; 10e februarij
Solemnisatie; op den 10e februarij 1805 attest gegeven.

1805; opdato 25e op ingekomen attest van Doornspijk
Bruidegom; Gerrit Prins, j.m. geboren te Doornspijk en onlangs aldaar gewoond hebbende thans wonachtig onder het Oldebroek.
Bruid; Marrigjen Gerrits, j.d. geboren en wonende onder Oosterwolde.
Getuigen;
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 3 dito
3de gebod; 10e dito
Solemnisatie; op den 14e februarij 1805 attest gegeven.

1805; 1e februarij
Bruidegom; Jan Jansz, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek gedoopt 10 februarij 1771.
Bruid; Berendtje Aardts, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 11 maart 1776.
Getuigen; Willem Jansz aangehuwd vader van de bruidegom & Jan Westerink voor de bruid.
1ste gebod; 3 februarij
2de gebod; 10 dito
3de gebod; 17 dito
Solemnisatie; op den 24 februarij 1805 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; dito
Bruidegom; Frank Egbertsz, j.m. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 20 maart 1774.
Bruid; Gerrigje Dirks, j.d. geboren & wonende te Oldebroek gedoopt 28e maart 1770.
Getuigen; Egbert Franksze vader van de bruidegom & Aaltjen Gerrits moeder van de bruid.
1ste gebod; 3 dito
2de gebod; 10 dito
3de gebod; 17 dito
Solemnisatie; op den 24 februarij 1805 te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 2 februarij
Bruidegom; Hendrik van Werven, j.m. geboren en wonenden onder Heerde geboren 21 januarij 1775.
Bruid; Gijsje Blaauw, j.d. geboren & wonende te Oldebroek gebore 23 februarij 1785.
Getuigen; Bartha Berghuis moeder van de bruidegom & Jan Gerrits Blaauw vader van de bruid.
1ste gebod; 3 februarij
2de gebod; 10 februarij
3de gebod; 17 februarij
Solemnisatie; op den 24 februarij 1805 kerkelijk voltrokken.

1805; 2 maart op ingekomen attest van Doornspijk
Bruidegom; Hendrik Binnekamp, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Evertjen Eimerts, j.d. geboren en wonende in Dornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 3e maart
2de gebod; 10 maart
3de gebod; 17 maart
Solemnisatie; op den 22e maart attest gegeven.

1805; 13 april op ingekomen attest van Doornspijk
Bruidegom; Jacob Dirks, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Hendrikje Hendriks, j.d. geboren te Nunspeet wonende te Doornspijk onlangs te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 14 april
2de gebod; 21 april
3de gebod; 28 april
Solemnisatie; op den 4 maij 1805 attest gegeven.
1805; opdato als boven
Bruidegom; Jan Willemsen, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Marrigje Hendriks, j.d. geboren te Nunspeet wonende in Doornspijk onlangs te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 14 dito
2de gebod; 21 dito
3de gebod; 28 dito
Solemnisatie; op den 4e maij 1805 attest gegeven.

1805; opdato als boven
Bruidegom; Dries Aaltsen, weduwnaar van Gerritjen Nagelhold geboren te Doornspijk en wonende aldaar.
Bruid; Geertjen Nagelhold, j.d. geboren in Doornspijk wonende onder het Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 14 dito
2de gebod; 21 dito
3de gebod; 28 dito
Solemnisatie; op den 1e maij 1805 attest gegeven.

1805; 20 april
Bruidegom; Claas Stoffersz, j.m. geboren te Vorgten en wonende te Oldebroek gedoopt te Vorgten 13 april 1766.
Bruid; Marretje Martens Cooijman, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 19 januarij 1783.
Getuigen; Attest van de bruidegoms vader Stoffer Gerrits Steenbergen, Marten Jansz Kooijman vader van de bruid.
1ste gebod; 21 dito
2de gebod; 28 dito
3de gebod; 5 maij
Solemnisatie; op den 12e meij 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 26 april
Bruidegom; Tijmen Jansz, j.m. geboren te Nunspeet thans wonachtig te Oldebroek geboren 10 december 1778.
Bruid; Roelofje Roelofs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 26 januarij 1781.
Getuigen; volgens attest ingekomen dat de vader en moeder van de bruidegom overleden zijn, Roelof Harmsz vader van de bruid.
1ste gebod; 28 april
2de gebod; 5 maij
3de gebod; 12 maij
Solemnisatie; op den 12 maij 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 27 dito
Bruidegom; Beerd Beerdsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek, aldaar gedoopt den 6e november 1763.
Bruid; Neeltje Willems, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 16e november 1772.
Getuigen; Jan Schrijver & G. van de Riet voor de bruidegom en Willem Beerdsz vader van de bruid.
1ste gebod; 28 dito
2de gebod; 5 dito
3de gebod; 12 dito
Solemnisatie; op den 12 meij 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; op ingekomen attest van J. Tichler schout te Camperveen dato 13 meij 1805
Bruidegom; Dries Gerrits, j.m. te Oldebroek.
Bruid; Jurriana Gosens, j.d. te Camperveen.
Getuigen;
1ste gebod; 19 meij
2de gebod; 26 meij
3de gebod; 2 junij
Solemnisatie; op den 2 junij 1805 attest gegeven.

1805; op attest van Elburg dato 18 meij 1805
Bruidegom; Jan Jansen van Scherpenseel, weduwnaar van Hendrikje Reijers geboren & wonende te Elburg.
Bruid; Petertjen Hendriks, j.d. geboren in Doornspijk wonende in Elburg onlangs onder het Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 19 dito
2de gebod; 26 dito
3de gebod; 2 dito
Solemnisatie; op den 6 junij 1805 attest gegeven.

1805; 28 junij
Bruidegom; Jan Jannisz van Dijk, j.m. geboren te Oldebroek aldaar woonende, geboren 30 augustus 1778.
Bruid; Jannetje Egberts, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolde thans te Oldebroek, geboren 26 maart 1779.
Getuigen; Egbert Hendriks Worsteboer vader van de bruid, en Engeltjen Jans moeder van de bruijdegom.
1ste gebod; 30 junij
2de gebod; 7 julij
3de gebod; 14 julij
Solemnisatie; op den 19e julij 1805 alhier te Oldebroek nadat aan mij nevens de gerichtslieden H.G. Hagedoorn en H. Heijmens het ergaan der huwelijk geboden was gebleken, hun lieder huwelijk voor de wet voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtes des ampts Oldebroek als geautoriseerde van mr. E.A. Daendels Drost van Neder-veluwen en gerichtlieden H.G. Hagedoorn & Hendrik Heijmensen.

1805; 12 julij
Bruidegom; Beert Hendriksz, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek gedoopt den 10 november 1769.
Bruid; Geusje Alberts, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 12 meij 1772.
Getuigen; Cornelis Jacobsz schoonvader van de bruidegom, Arend Harmsz aangehuwd broeder van de bruid.
1ste gebod; 14 julij
2de gebod; 21 julij
3de gebod; 28 julij
Solemnisatie; op den 4e augustus 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 12 dito
Bruidegom; Hendrik de Grifte, j.m. geboren te Neede en woonende te Oldebroek geboren den 17e october 1780.
Bruid; Grietje Wichmans, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren 2 julij 1778.
Getuigen; Jan Rurink & Arie Willem Tiezen verklaren dat de ouders van de bruidegom overleden zijn, Wichman Lubberts vader van de bruid.
1ste gebod; 14 julij
2de gebod; 21 julij
3de gebod; 28 julij
Solemnisatie; op den 4e augustus 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1805; 14 december
Bruidegom; Aalt Klaasen Zmit, j.m. geboren onder Oosterwolden wonende te Oldebroek geboren 29 augustus 1782.
Bruid; Hendrikjen Eimberts de Brake, j.d. geboren te Heerde wonende te Oldebroek geboren 19 maart 1785.
Getuigen; Janna van Zalk moeder van de bruid, Klaas Zmit vader van de bruidegom.
1ste gebod; 15 december
2de gebod; 22 december
3de gebod; 29 december
Solemnisatie; op den 29 december 1805 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.


1806; 31 januarij
Bruidegom; Gerrit Hendrikjes, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek in onecht gedoopt 24 september 1769.
Bruid; Hendrikje Stevens, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren den 1 april 1778.
Getuigen; doodattest van des bruijdegoms moeder, Elisabeth Jans moeder van de bruid.
1ste gebod; 2 februarij 1806
2de gebod; 9 februarij 1806
3de gebod; 16 februarij 1806
Solemnisatie; op den 23 februarij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; 7 februarij
Bruidegom; Willem Rijkszen, weduwnaar van Matjen Franksen geboren en wonende te Oldebroek gedoopt 23e augustus 1761, heeft blijk van afgoeding vertoond.
Bruid; Aardtje Willems, j.d. geboren te Oldebroek, onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolde thans wonende te Oldebroek geboren 23 september 1781.
Getuigen; Jan Rijkszen voor de bruijdegom en Willem Jansz vader van de bruid.
1ste gebod; 9 februarij
2de gebod; 16 februarij 1806
3de gebod; 23 februarij 1806
Solemnisatie; op den 23 februarij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtes des ampts Oldebroek als geautoriseerde van mr. E.A. Daendels Drost van de Neder-veluwen en gerichtslieden H.G. Hagedoorn en D.A. de Hen.

1806; 21 februarij
Bruidegom; Gerrit Dirksz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 12 april 1772.
Bruid; Willemtje Jans, j.d. geboren te Doornspijk wonende te Oldebroek geboren den 27e februarij 1782.
Getuigen; Beert Dirksen compareert voor zijn moeder tot het geven van consent voor de bruidegom en Jan Jansen van de Bos compareert voor zijn moeder tot 't geven van consent voor de bruid.
1ste gebod; 23 februarij
2de gebod; 2 maart
3de gebod; 9 maart
Solemnisatie; op den 19e maart alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; 11 april
Bruidegom; Kornelis Driesz, weduwnaar van Stijntje Aarts geboren te Oldebroek en woonenden onder Camperveen was te Oldebroek gedoopt den 12e september 1762.
Bruid; Batje Thijs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek aldaar geboren den 21 december 1784.
Getuigen; W.J. Spronk voor de bruidegom en G. Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 13 april
2de gebod; 20 april
3de gebod; 27e april
Solemnisatie; op den 4e maij 1806 alhier te Oldebroek voltrokken.

1806; opdato
Bruidegom; Gerrit Willemsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 12 augustus 1770.
Bruid; Gerritjen Jans, j.d. geboren te Nunspeet en wonende te Oldebroek te Nunspeet geboren den 10 april 1785.
Getuigen; Hannis Jansen schoonvader van de bruidegom en Jannigjen Jans moeder van de bruid.
1ste gebod; 13 dito
2de gebod; 20 dito
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op den 4e maij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij scholtes des ampts Oldebroek als geautoriseerde van de Drost van Neder-veluwen en gerichtslieden H.G. Hagedoorn en D.A. de Hen.

1806; 11 april
Bruidegom; Steven Gerritsz, weduwnaar van Jannetjen van Doorn geboren en wonenden te Oldebroek gedoopt den 5 october 1755.
Bruid; Aeltjen Jans, weduwe van Hendrik Janssen geboren en wonenden te Oldebroek gedoopt den 2 februarij 1766, afgoeding gedaan.
Getuigen; Aart Hendriks voor de bruidegom, Judjen Driessen moeder van de bruid.
1ste gebod; 13 april
2de gebod; 20e april
3de gebod; 27 april
Solemnisatie; op den 4 meij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; opdato
Bruidegom; Everd Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 7 november 1751.
Bruid; Eibertjen Hartgers, j.d. geboren te Doornspijk onlangs gewoond hebbende onder Heerde thans te Oldebroek oud ruijm 36 jaaren.
Getuigen; Jan Eimertsz voor de bruijdegom en Tiemen Eijbertszen Vis voor de bruid.
1ste gebod; 13 dito
2de gebod; 20 dito
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op den 4 maij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; op attest ingekomen van Doornspijk den 11 april
Bruidegom; Jan Harms Egberts, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Dirkje Driessen, j.d. geboren en woonende te Oosterwolden.
Getuigen;
1ste gebod; 13 dito
2de gebod; 20 dito
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op den 3 maij 1806 attest gegeven.

1806; 18 april
Bruidegom; Heiman Deuwes, j.m. geboren en woonende te Oldebroek gedoopt den 28 october 1764.
Bruid; Janna Zanders, j.d. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 26 januarij 1780.
Getuigen; Heijmen Jacobsen in het dorp voor de bruijdegom en Gijsbert Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 20 april
2de gebod; 27 april
3de gebod; 4 maij
Solemnisatie; op den 11 meij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; 19de op attest van Doornspijk den 17 april
Bruidegom; Lubbert van Loo, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Batjen Broekerman,j.d. geboren te Nunspeet en wonende in Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 20 dito
2de gebod; 27 dito
3de gebod; 4 maij
Solemnisatie; op den 4e maij 1806 attest gegeven.

1806; 26 april
Bruidegom; Hendrik Jans Ponsteen, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 10 maart 1781.
Bruid; Jannetje Gerrits, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 23e december 1783.
Getuigen; Hendrik Teunis voor de bruid en Claas Hendriks de Heer voor de stiefmoeder van de bruidegom Geertjen Been.
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 4e maij
3de gebod; 11 dito
Solemnisatie; op den 18e meij 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1806; 26 dito op attest van Doornspijk den 25 april
Bruidegom; Lubbert Hartgers, j.m. geboren en wonende te Oosterwolde.
Bruid; Harmtjen Everts, j.d. geboren in Doornspijk en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 4e maij
3de gebod; 11 dito
Solemnisatie; op den 11 meij 1806 attest gegeven.

1806; 24 meij
Bruidegom; Isaac Costerus van Daverveld, j.m. geboren te Doesburg en wonende te Harderwijk oud 39 jaaren.
Bruid; Barbara Juliena Schultz, weduwe van Gerrit Piper geboren te Batavia, onlangs gewoond hebbende te Elburg thans te Oldebroek oud 39 jaaren, afgoeding aan haar onder curatele gestelde zoon gedaan.
Getuigen; Abraham van Daverveld vader van de bruidegom en Johan Willem Joachim Piper voor de bruid.
1ste gebod; 25 meij
2de gebod; 1 junij
3de gebod; 8e junij
Solemnisatie; dat boven genoemden personen op den 12e junij in den huwelijke staat bevestigd zijn verklaare door dezen was getekend, A. van Daverveld emeritus predikant van Apeldoorn, actum Oldebroek 12e junij 1806.

1806; 26 julij
Bruidegom; Dries Hendriksz, weduwnaar van Hendrikje Hendrikszen geboren & woonende te Oldebroek geboren 7 november 1777, heeft afgoeding gedaan.
Bruid; Hendrikje Roelofs, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 1e april 1785.
Getuigen; Mechteld Gerrits weduwe van Hendrik Drieszen & moeder van de bruidegom, Aaltje Jans weduwe Roelof Albertsze moeder van de bruid.
1ste gebod; 27 julij
2de gebod; 3 augustus
3de gebod; 10 augustus
Solemnisatie; op den 10e augustus 1806 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken volgende attest van de predikant A. Moojen.

1806; op attest van Doornspijk van den 6 augustus 1806
Bruidegom; Gerrit Hendriks, j.m. geboren te Elburg, wonende in Doornspijk.
Bruid; Albertjen Dekker, j.d. geboren in Doornspijk woonende te Oldebroek onlangs te Amsterdam.
Getuigen;
1ste gebod; 10 augustus
2de gebod; 17 augustus
3de gebod; 23 dito
Solemnisatie; op den 6 september 1806 attest gegeven.

1806; 16 augustus
Bruidegom; Dirk Egbertsz, weduwnaar van Beertje Cornelis gebooren en wonende te Oldebroek gedoopt den 10e september 1747.
Bruid; Wobbetje Jans van Puttenstein, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 4 maij 1774.
Getuigen; Egbert Dirksze voor de bruidegom en Jan Hendriks van Puttenstein vader van de bruid.
1ste gebod; 17 augustus
2de gebod; 24 augustus
3de gebod; 31e augustus
Solemnisatie; alhier te Oldebroek op den 9e september 1806 voor de wet hun lieder huwelijk voltrokken coram Jan Jansen en H.G. Hagedoorn als gerichtslieden en J. de Hen scholtis.

1806; 12 september
Bruidegom; Hendrik Teunisz Kloeken, j.m. geboren te Markelo en wonende te Oldebroek aldaar te Markelo gedoopt den 8e januarij 1764.
Bruid; Hendrica Brummel, j.d. geboren te Elburg en wonende te Oldebroek te Elburg gedoopt den 5 october 1783.
Getuigen; attest van de heer Hulsken richter van Ketingen dat des bruijdegoms ouders overleden zijn dato 8 september 1806, Jan Brummel vader van de bruid.
1ste gebod; 14 september
2de gebod; 21e september
3de gebod; 28 september
Solemnisatie; op den 28e september 1806 te Oldebroek volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1806; op attest van J. Tichler schout van Camperveen dato 14 september 1806
Bruidegom; Hendrik Hendriks, j.m. van Oldebroek.
Bruid; Jannigje Jans, j.d. van Camperveen.
Getuigen;
1ste gebod; dito
2de gebod; dito
3de gebod; dito
Solemnisatie; op den 4 october 1806 attest gegeven.

1807; 16 januarij
Bruidegom; Lammert Jacobsz, j.m. gebooren & woonende te Doornspijk geboren den 23 october 1782.
Bruid; Teuntje Willems, j.d. gebooren en woonende te Oldebroek geboren den 5e september 1782.
Getuigen; Beert Derksz aangehuwd vader van de bruidegom & Hannes Jansz aangehuwd vader van de bruid.
1ste gebod; 18 januarij 1807
2de gebod; 25 januarij 1807
3de gebod; 1 februarij 1807
Solemnisatie; op den 8e februarij 1807 volgens attest van dominee H. Bogt te Doornspijk het huwelijk aldaar kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij J. de Hen scholtus des ampts Oldebroek als hier toe speciaal geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Drost van Neder-veluwen en gerichtslieden H.G. Hagedoorn en D.A. de Hen.

1807; 17 januarij
Bruidegom; Hendrik Jansz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 18 februarij 1785.
Bruid; Jannetje Helmichs, j.d. geboren & wonenden te Oldebroek geboren den 20e maart 1784.
Getuigen; Jan Aardsen vader van de bruidegom, Albert Helmichs voor de bruid.
1ste gebod; 18 januarij 1807
2de gebod; 25 januarij 1807
3de gebod; 1 februarij 1807
Solemnisatie; op den 8 februarij volgens attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1807; op attest van D. Hoefhamer secretaris van Elburgh scholtus van Doornspijk d.d. 17 januarij 1807
Bruidegom; Gerrit Moman, j.m. geboren te Lage woonende te Elburg onlangs te Oldebroek.
Bruid; Hendrika Godelina Piper, j.d. geboren te Huessen woonende te Elburgh.
Getuigen;
1ste gebod; 18 dito
2de gebod; 25 dito
3de gebod; 1 dito
Solemnisatie; op den 1e februarij attest gegeven.

1807; op attest van D. hoefhamer scholtus van Doornspijk d.d. 29 Januarij 1807
Bruidegom; Jan Jansen Boerendans, j.m. geboren en woonende onder Oldebroek.
Bruid; Aaltje Jans Westerink, j.d. geboren en woonende onder Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 1 februarij
2de gebod; 8 februarij
3de gebod; 15 februarij
Solemnisatie; op den 19 februarij 1807 attest gegeven.

1807; op attest van D. Hoefhamer scholtus van Doornspijk d.d. 31 januarij 1807
Bruidegom; Peter Kruithof, weduwnaar van Aaltjen Gerrits geboren en wonende te Oosterwolde.
Bruid; Engeltjen de Graaf, j.d. geboren te Nede wonende te Oosterwolde onlangs te Elburg & Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 1 dito
2de gebod; 8 dito
3de gebod; 15 dito
Solemnisatie; op den 3 maart 1807 attest gegeven.

1807; 31 januarij
Bruidegom; Hendrik Reijersze, weduwnaar van Everdje Hendriks geboren & wonende te Oldebroek geboren den 14 meij 1778.
Bruid; Willemina Moll, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 24 november 1782.
Getuigen; Reijer Gerritsz vader van de bruidegom & Jannetje Schoonhoven moeder van de bruid.
1ste gebod; 1 dito
2de gebod; 8 dito
3de gebod; 15 dito
Solemnisatie; op den 22 februarij 1807 volgens attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1807; 6 februarij
Bruidegom; Willem Gerritsz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren 11 november 1780.
Bruid; Grietje Helmichs, j.d. gebooren en woonende te Oldebroek geboren 17 augustus 1778.
Getuigen; Gerrit Drieszen vader van de bruijdegom en Helmig Willemsz vader van de bruid.
1ste gebod; 8 februarij
2de gebod; 15 februarij
3de gebod; 22 februarij
Solemnisatie; op den 26 februarij 1807 op attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1807; 7 dito
Bruidegom; Beerd Franksz, weduwnaar van Stijntje Dirks geboren & woonende te Oldebroek alhier gedoopt den 8e februarij 1739.
Bruid; Gerrigjen Teunis Boer, jonge dochter geboren en woonende te Oldebroek, alhier gedoopt den 29 meij 1768.
Getuigen; Beert Eijmertsz voor de bruijdegom & Gijsbert Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 8 dito
2de gebod; 15 dito
3de gebod; 22 dito
Solemnisatie; op den 26 februarij 1807 op attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1807; dito
Bruidegom; Rijk Jansz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek alhier geboren den 28e december 1775.
Bruid; Aaltjen Jans, j.d. geboren en woonende te Oldebroek geboren alhier den 16e julij 1785.
Getuigen; G. Berghuis voor de bruidegom & Jan Gerritsz vader van de bruid.
1ste gebod; 8 dito
2de gebod; 15 dito
3de gebod; 22 dito
Solemnisatie; op den 26 februarij 1807 op attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1807; 6 maart
Bruidegom; Egbert Lubbertsz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek geboren den 22 maart 1780.
Bruid; Wichertje Rijks Roseboom, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 7 september 1788.
Getuigen; Lubbert Gerritsz vader van de bruidegom & Rijk Jansz Roseboom vader van de bruid.
1ste gebod; 8 maart
2de gebod; 15 maart
3de gebod; 22 maart
Solemnisatie; op den 29e maart 1807 alhier te Oldebroek, ingevolgen attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1807; 28 maart
Bruidegom; Cornelis Eijbertsz Ponsteen, j.m. geboren te Elburg en wonende te Oldebroek was te Elburg gedoopt den 10 maart 1774.
Bruid; Grietjen Jochems, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was aldaar gedoopt den 15 december 1765.
Getuigen; Zebes Berghorst voor de bruidegom & Gijsbert Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 29 maart
2de gebod; 5 april
3de gebod; 12 april
Solemnisatie; op den 12 april 1807 alhier te Oldebroek volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1807; 3 april
Bruidegom; Jan Heijmensz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 28e maart 1776.
Bruid; Jentjen Willems, j.d. geboren te Doornspijk, onlangs te Doornspijk thans wonende te Oldebroek geboren 25 september 1780.
Getuigen; Evert Peters en Hendrikje Willems echtelieden schoonvader en moeder van de bruidegom & Willem Dirks vader van de bruid.
1ste gebod; 5 april
2de gebod; 12 dito
3de gebod; 19 dito
Solemnisatie; op den 3 maij 1807 te Oldebroek kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee A. Moojen.

1807; dito
Bruidegom; Gerrit Cornelisz, j.m. geboren en wonenden onder de Vrijheid van Elburg, te Elburg gedoopt den 28 maart 1785.
Bruid; Grietje Klaas, j.d. geboren onder Heerde en wonende te Oldebroek, geboren den 20 december 1787.
Getuigen; Hijmen Jacobsz & B.H. Fikse voor de bruidegom & Anna Harmsen weduwe Claas Arends moeder van de bruid.
1ste gebod; 5 april
2de gebod; 12 dito
3de gebod; 19 dito
Solemnisatie; op den 26 april 1807 te Elburg kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee J.W. van Goens predikant aldaar.

1807; 10 dito
Bruidegom; Gerrit Gerrebregsz, j.m. geboren te Doornspijk onlangs gewoond hebbende onder Oldebroek, thans te Doornspijk geboren 4 november 1777.
Bruid; Hendrikje Beerds, j.d. geboren en wonende te Oldebroek, geboren den 30 october 1779.
Getuigen; Gerrebreg Lubbertsz vader van de bruidegom & Beerd Egbertsz vader van de bruid.
1ste gebod; 12 dito
2de gebod; 19 dito
3de gebod; 26 dito
Solemnisatie: op den 3 maij 1807 te Oldebroek kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee Andr. Moojen.

1807; ingekomen op attest van D. Hoefhamer secretaris van Elburg d.d. 10 april 1807
Bruidegom; Dries Gijsbertsz, j.m. geboren en woonende onder Camperveen.
Bruid; Aaltjen Jans, j.d. geboren te Oldebroek wonende te Elburg onlangs te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 12 dito
2de gebod; 19 dito
3de gebod; 26 dito
Solemnisatie; op den 30 april 1807 van het ergaande huwelijks proclamatien attest gegeven.

1807; met attest ingekomen van Doornspijk d.d. 8 april
Bruidegom; Aart van der Heijde, j.m. geboren te Elburg woonende in Doornspijk.
Bruid; Jennigje Jacobs, j.d. geboren in Doornspijk woonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 12 april
2de gebod; 19 april
3de gebod; 26 april
Solemnisatie; op den 30 april 1807 van het ergaande proclamatien attest gegeven.

1807; 16 maij
Bruidegom; Gerrit Hendriksz, weduwnaar van Gerritje Martens Kooijman geboren en wonende te Oldebroek geboren 6 december 1777, afgoeding gedaan.
Bruid; Jantjen Thijs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 1e april 1787.
Getuigen; Hendrik Beerdsen vader van de bruijdegoms en G. Berghuis voor de bruid.
1ste gebod; 17 maij
2de gebod; 24 maij
3de gebod; 31 maij
Solemnisatie; op den 31e maij 1807 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken luit attest van de predikant A. Moojen.

1807; 17 julij
Bruidegom; Egbert Petersz, j.m. geboren in Oosterwolde en woonende te Oldebroek, geboren 4 januarij 1781.
Bruid; Aaltjen Beerds Vinken, j.d. geboren in Doornspijk onlangs gewoond hebbende onder de Vrijheid van Elburg thans wonende te Oldebroek geboren den 29e april 1785.
Getuigen; Peter Jansz Veldhoen vader van de bruijdegom & Beert Hendriks Vinken vader van de bruijd.
1ste gebod; 19 julij
2de gebod; 26 julij
3de gebod; 2 augustus
Solemnisatie; op den 9 augustus 1807 te Doornspijk kerkelijk voltrokken.

1807; dito
Bruidegom; Dirk Wolters, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 9e april 1785.
Bruid; Geertjen Hendriksz, j.d. geboren te Heerde en woonende te Oldebroek geboren den 10e maart 1780
Getuigen; Fennigjen Dirks weduwe van Wolter Rijksen moeder van de bruidegom & Maria Thijs weduwe Hendrik Jacobsz schoonmoeder van de bruid.
1ste gebod; 19 dito
2de gebod; 26 dito
3de gebod; 2 dito
Solemnisatie; op den 2 augustus 1807 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken luit attest van de predikant A. Moojen.

1807; op attest ingeschreven van Doornspijk d.d. 28 augustus
Bruidegom; Albert Jans van Hattem, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Lijsjen Aards, weduwe Jan Weijenberg geboren en wonende te Oosterwolde.
Getuigen;
1ste gebod; 30 augustus
2de gebod; 6 september
3de gebod; 13 september
Solemnisatie; op den 16 september 1807 attest gegeven.

1807; 23 october
Bruidegom; Everd Lubbertsz Sneller, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 25 november 1783.
Bruid; Eerlandtjen Jans, j.d. geboren te Hattem en wonende te Mulligen onder Heerde te Hattem gedoopt 21e december 1777.
Getuigen; Lubbert Gerritsz Sneller vader van de bruidegom en Grietje Willems moeder van de bruid.
1ste gebod; 25 october
2de gebod; 1 november
3de gebod; 8 november
Solemnisatie; op den 15 november 1807 alhier volgens attest van dominee A. Moojen in den echte staat bevestigd kerkelijk.

1807; 6 november
Bruidegom; Brand Janssen, j.m. geboren te Doornspijk en woonende te Oldebroek gedoopt te Doornspijk 25 november 1769.
Bruid; Jennigjen Reins, j.d. geboren te Doornspijk en woonende te Oldebroek geboren den 10 augustus 1784.
Getuigen; Dirk Leurink voor de bruijdegom & Rein Jansen vader van de bruijd.
1ste gebod; 8 november
2de gebod; 15 dito
3de gebod; 22 dito

Solemnisatie; op den 22e november 1807 volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk in den echte staat bevestigd.

1807; 14 dito op attest van Doornspijk op dato
Bruidegom; Gerrit Boerendans, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Elisabeth Lubberts, j.d. geboren en wonende te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 15 dito
2de gebod; 22 dito
3de gebod; 29 dito
Solemnisatie; op den 1 december 1807 attest gegeven.

1807; 27 dito
Bruidegom; Aart Gerritsz, j.m. geboren te Oosterwolde en wonende te Oldebroek geboren 25 februarij 1782.
Bruid; Mechteld Beerds, weduwe van Jacob Hendriksz geboren en wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 2 februarij 1766, afgoeding beweesen.
Getuigen; Mechteld Aards moeder van de bruidegom & G, van Riet voor de bruid.
1ste gebod; 29 dito
2de gebod; 6 december
3de gebod; 13 december
Solemnisatie; op den 13 december 1807 alhier volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk in de echt voltrokken.

1807; 28 dito
Bruidegom; Dirk Gerritsz Kluijver, j.m. geboren te Heerde en wonende te Nunspeet onlangs te Oldebroek geboren te Heerde 29 april 1784.
Bruid; Geertruid Aards, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 29 april 1782.
Getuigen; consent van G.D. Kluijver & Barta Jans ouders van de bruidegom & Jan Westerink voor de bruid.
1ste gebod; 29 dito
2de gebod; 6 dito
3de gebod; 13 dito
Solemnisatie; op den 13 december 1807 alhier volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk in den echt voltrokken.

1808; op attest ingekomen van Doornspijk d.d. 29 januarij
Bruidegom; Aalt Roelofs, j.m. geboren & woonende te Oldebroek.
Bruid; Lubbertjen Hendriks, j.d. geboren & wonende onder Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 31 januarij
2de gebod; 7 februarij
3de gebod; 14 februarij
Solemnisatie; op den 16 februarij 1808 wegens het ergaande huwelijk geboden attest gegeven.

1808; 5 februarij
Bruidegom; Jan Jansz; j.m. geboren te Oldebroek onlangs onder de jurisdictie van Hattem thans wonende te Oldebroek geboren 6 augustus 1783.
Bruid; Hendrika Wilhelma Spijkerboer, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren 22 julij 1789.
Getuigen; Kornelis Spijkerboer vader van de bruid & Willem Jans voor de bruidegom.
1ste gebod; 7 februarij
2de gebod; 14 dito
3de gebod; 21 dito
Solemnisatie; op den 28 februarij 1808 alhier ingevolgen attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1808; 20 dito
Bruidegom; Geurt Hendriksz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 11 februarij 1778.
Bruid; Ooltjen Roelofs, j.d. geboren te Doornspijk en woonende te Oldebroek geboren 31 december 1775.
Getuigen; Jan Jacobsz voor de bruidegom en Aaltjen Jans moeder van de bruid.
1ste gebod; 21 dito
2de gebod; 28 dito
3de gebod; 6e maart
Solemnisatie; op den 6 maart 1808 alhier ingevolge attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1808; 11 maart
Bruidegom; Lammert Eijbertse Vis, j.m. geboren te Doornspijk & woonende te Oldebroek geboren 14 september 1780.
Bruid; Harmina Christina Dijk, j.d. gebooren & wonende te Oldebroek geboren 6e october 1786.
Getuigen; Eijbert Vis vader van de bruidegom & Egb[ertus] Gerh[ardus] Dijk vader van de bruid.
1ste gebod; 13 maart
2de gebod; 20 maart
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op den 27 maart 1808 alhier ingevolge attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken.

1808; 12 dito
Bruidegom; Simon Bultman, j.m. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 25 september 1781.
Bruid; Fennetje Egberts, j.d. geboren & woonende te Oldebroek geboren 3e januarij 1783.
Getuigen; Jan Hendriks Bultman vader van de bruidegom & Neeltje Jacobs weduwe Egb. Jans moeder van de bruid.
1ste gebod; 13 dito
2de gebod; 20 dito
3de gebod; 27 dito
Solemnisatie; op dinsdag den 29 maart 1808 ingevolgen attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1808; 19 maart
Bruidegom; Dirk Egbertsz, j.m. geboren te Oosterwolde en wonende te Oldebroek geboren den 6 october 1774.
Bruid; Anna Hendrikjes, j.d. geboren te Elburgh onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolde en Doornspijk thans wonende onder de Vrijheid van Elburgh, zijnde een onecht kind te Elburg gedoopt 22 julij 1787.
Getuigen; Truijtje Jans weduwe Elbert Stevens moeder van de bruidegom & Hendrikje Hendriks moeder van de bruid.
1ste gebod; 20 maart
2de gebod; 27 maart
3de gebod; 3 april
Solemnisatie; op den 14e april 1808 is Dirk Elbertsz & Anna Hendrikjes voor mij scholtus & gerichtslieden A. Sassenberg & A. de Hen alhier in de huwelijke staat bevestigd geworden.

1808; 25 dito
Bruidegom; Eijbert Helmigs, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 30e april 1779.
Bruid; Hendrikje Jans, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 4e julij 1789.
Getuigen; het moederlijk consent Grietje Jans weduwe van Helmig Janssen luit acte voor heer raaden gepasseerd te Arnhem 18 maart 1808 en Jan Janssen Fidder vader van de bruid.
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 3 april
3de gebod; 10 dito
Solemnisatie; op den 13e april 1808 is Eijbert Helmigs & Hendrikje Jans alhier volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken in de huwelijke staat.

1808; 2 april
Bruidegom; Aard Harmsz Pruijm, j.m. geboren & woonende te Oldebroek geboren den 28 maart 1774.
Bruid; Derkje Alberts, j.d. geboren te Oldebroek en woonende onder Camperveen geboren 27 september 1778.
Getuigen; Gerrit Pruijm oom van de bruidegom & Wolter Hendriks compareerd voor des bruids moeder Fennetje Franks.
1ste gebod; 3 april
2de gebod; 10 dito
3de gebod; 17 dito
Solemnisatie; op den 24e april 1808 is Aard Harmsz Pruijm en Dirkje Alberts alhier volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken in de huwelijke staat.

1808; dito
Bruidegom; Everd Harmsz Pruijm, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 17 januarij 1777.
Bruid; Geesje Jochems, j.d. geboren te Oosterwolde en wonende onder Camperveen geboren den 30 september 1787.
Getuigen; Gerrit Pruijm oom van de bruidegom Drees Harms Pruijm & Aard Gerrits beijden voor de bruid.
1ste gebod; 3 dito
2de gebod; 10 dito
3de gebod; 17 dito
Solemnisatie; op den 24 april 1808 is Everd Harmse Pruijm en Geesje Jochems alhier volgens attest van dominee A. Moojen kerkelijk voltrokken in de huwelijke staat.Compareerden voor mij scholtus als hiertoe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Balluw van Nederveluwen & gerichtslieden.

1808; 8 april gerichtlieden G.G. Roseboom & A. Sassenberg
Bruidegom; Everd Everdsen, j.m. geboren wonende te Oldebroek geboren 21 januarij 1786.
Bruid; Lubbetje Andries, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 6 junij 1786.
Getuigen; Everd Willems vader van de bruidegom & Andries Willems vader van de bruid.
1ste gebod; 10 april
2de gebod; 17 april
3de gebod; 24 april
Solemnisatie; op den 24 april 1808 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee A. Moojen.

1808; op attest ingekomen van Doornspijk 22 april
Bruidegom; Lubbert Muis, weduwnaar van Willemtje Beerds, geboren te Heerde wonende in Doornspijk.
Bruid; Annetje Jacobs, j.d. geboren te Doornspijk wonende te Oldebroek onlangs te Elburg.
Getuigen;
1ste gebod; 24 dito
2de gebod; 1e meij
3de gebod; 8 maij
Solemnisatie; op den 8 maij 1808 attest gegeven wegens het ergaan der geboden.

1808; 14 meij
Bruidegom; Jacob Hendriksz, weduwnaar van Jantje Jacobsz geboren te Oldebroek onlangs alhier op wonende thans onder Oosterwolde gedoopt 17 augustus 1755, afgoeding vertoond.
Bruid; Trijntje Gerritsz, geboren & wonende te Oldebroek, gedoopt den 5 julij 1750.
Getuigen; Hendrik Lodewijks vader van de bruidegom & G. Berghuis voor de bruid zijnde de ouders obit.
1ste gebod; 15 meij
2de gebod; 22 meij
3de gebod; 29 meij
Solemnisatie; op den 12 junij 1808 tot Oosterwolde kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee A. van Eerde predikant aldaar.


1808; 28 dito
Bruidegom; Teunis Jacobsz, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 9 januarij 1780.
Bruid; Geertruid Willemsz Grave, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 7 april 1786.
Getuigen; des bruidegoms ouders overleden in gevolgen dood attest 27 meij 1808 & Dirkje Gerrits moeder van de bruid.
1ste gebod; 29 dito
2de gebod; 5 junij
3de gebod; 12 junij
Solemnisatie; op den 20 junij 1808 alhier te Oldebroek kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van dominee A. Moojen.

1808; 18 junij
Bruidegom; Gerrit Lamberts, j.m. gebore te Epe, onlangs gewoond hebbende te Elburg thans te Oldebroek was tot Epe gedoopt den 12 februarij 1769.
Bruid; Gergjen Cornelis, j.d. geboren te Epe, onlangs gewoond hebbende te Oene onder de ambte Epe thans te Oldebroek geboren den 14 meij 1781.
Getuigen; Klaas Arrisz & Cornelis Roelofs getuigen dat de bruidegoms ouders zijn overleden & Cornelis Roelofs wonende te Uene vader van de bruid.
1ste gebod; 19 junij
2de gebod; 26 junij
3de gebod; 3 julij
Solemnisatie; op den 10 julij 1808 alhier te Oldebroek ingevolgen attest van dominee A. Moojen alhier kerkelijk voltrokken.

1808; op attest van Doornspijk d.d. 13 augustus
Bruidegom; Jan Doorneweerd, weduwnaar van Annetje Jans geboren & wonende te Doornspijk.
Bruid; Trijntjen Aarts, weduwe van Jan Gerritsen, geboren & wonende in het Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 14 augustus
2de gebod; 21 augustus
3de gebod; 28 augustus
Solemnisatie; op den 28e augustus 1808 attest gegeven wegens 't ergaan der geboden.


1808; 30 september
Bruidegom; Harmen Roelofs, j.m. geboren & wonende te Oldebroek gedoopt den 12 november 1769.
Bruid; Aaldje Gozens Prins, j.d. geboren te Oosterwolde & wonende te Oldebroek geboren 27e april 1780.
Getuigen; Roelof Franksze vader van de bruidegom en Grietje Jans weduwe G.T. Prins moeder van de bruid.
1ste gebod; 2e october
2de gebod; 9e october
3de gebod; 16e october

Solemnisatie; op den 23e october 1808 ingevolge attest van dominee A. Moojen te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1808; 1 october
Bruidegom; Aard Jan Willemsz, j.m. geboren & wonende te Oldebroek geboren 10 september 1783.
Bruid; Gardina Bokhorst, j.d. geboren te Deventer en wonende te Oldebroek gedoopt 16 februarij 1787 te Deventer.
Getuigen; G. Berghuis getuige dat des bruidegoms ouders zijn overleden en Hendrik Vinke stiefvader van de bruid.
1ste gebod; 2e october
2de gebod; 9e dito
3de gebod; 16e dito
Solemnisatie; op den 23 october 1808 ingevolgen attest van dominee A. Moojen te Oldebroek kerkelijk voltrokken.

1808; 7 dito
Bruidegom; Huege Albertsz, j.m. geboren onder jurisdictie van Hattem, thans woonende te Oldebroek onlangs te Hattem, 19 augustus 1781 te Hattem gedoopt.
Bruid; Driesje Jans, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 18 december 1789.
Getuigen; Aaldje Gerris moeder van de bruidegom & Jan Hendriks vader van de bruid.
1ste gebod; 9 dito
2de gebod; 16 dito
3de gebod; 23 dito
Solemnisatie; op den 30e october 1808 ingevolgen attest van dominee Andr. Moojen te Oldebroek voltrokken.

1808; op attest van Doornspijk d.d. 15 october
Bruidegom; Willem Berghuis, weduwnaar van Jantje Jans, gebore & wonende te Oldebroek.
Bruid; Lutgertje Koerts, j.d. geboren & wonende te Oosterwolde.
Getuigen;
1ste gebod; 16 dito
2de gebod; 23 dito
3de gebod; 30 dito
Solemnisatie; op den 5e november 1808 attest gegeven wegens 't ergaan der huwelijk geboden.

1808; op attest van Harderwijk den 4e november
Bruidegom; Jan Corneliszen, j.m. geboren en wonende te Harderwijk.
Bruid; Clasina Johanna van der Woude, j.d. geboren te Amsterdam en wonende te Harderwijk.
Getuigen;
1ste gebod; 6e november
2de gebod; 13e november
3de gebod; 20 november

Solemnisatie; op den 20e november 1808 attest gegeven wegens 't ergaan der huwelijk geboden.Voor mij J. de Hen scholtus des ambts Oldebroek als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Balluw van Nederveluwen en gerichtslieden compareerde de hier navolgende huwelijks persoonen.

1809; 3 februarij
Bruidegom; Gerrit Gooszensz Stange, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 29 october 1783
Bruid; Lubbigje Spijkerboer, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 29 junij 1787.
Getuigen; Kornelis Spijkerboer van de bruid & Aaltje Aards weduwe G. Stange moeder van de bruidegom.
1ste gebod; 5 februarij
2de gebod; 12 februarij
3de gebod; 19 februarij
Solemnisatie; op den 26 februarij 1809 alhier ingevolgen attest van dominee Andr. Moojen kerkelijk voltrokken.

1809; 10 dito
Bruidegom; Hendrik Egbertsz, j.m. geboren te Oldebroek en wonende onder Doornspijk gedoopt den 1 september 1765.
Bruid; Annetje Jans Boerendans, j.d. geboren & wonende te Oldebroek aldaar geboren den 21 februarij 1785.
Getuigen; Egbert Beersen vader van de bruidegom en Jan Willems Boerendans vader van de bruid.
1ste gebod; 12 dito
2de gebod; 19 dito
3de gebod; 26 dito
Solemnisatie; op den 5e maart 1809 te Doornspijk kerkelijk voltrokke ingevolge attest van de predikant Bogt.

1809; 25 dito
Bruidegom; Willem Aarsen, j.m. geboren en wonende te Oldebroek, was gedoopt den 14 januarij 1770.
Bruid; Jennigjen Alberts, j.d. geboren te Olst en wonende te Oldebroek te Olst gedoopt den 2 november 1783.
Getuigen; Lubbert Gerrits Oostendorp stiefvader van de bruidegom en gerichtelijk consent van Janna Harms weduwe van Albert Jansze moeder van de bruid.
1ste gebod; 26 dito
2de gebod; 5 maart
3de gebod; 12 maart
Solemnisatie; op den 14 lentemaand 1809 te Oldebroek kerkelijk voltrokken ingevolgen attest van de predikant Andreas Moojen.

1809; dito
Bruidegom; Arend Willem Thijsen, j.m. geboren te Nede en wonende te Oldebroek geboren den 12 junij 1785.
Bruid; Elisabeth Hendriks, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 14 maart 1780.
Getuigen; gerichtelijk consent van Jacob Thijsen vader des bruidegoms en Marrichje Gijsberts moeder van de bruid.
1ste gebod; 26 dito
2de gebod; 5 dito
3de gebod; 12 dito
Solemnisatie; op maandag den 13e maart 1809 Arend Willem Thijssen j.m. en Elisabeth Hendriks j.d. alhier voor de Wet in den echt voltrokken voor mij J. de Hen scholtus & gerichtslieden A. van Sassenberg & D.A. de Hen.

1809; 10e maart
Bruidegom; Dries Lubbertse, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 26e louwmaand 1777.
Bruid; Matje Jacobsz, j.d. geboren te Elburg, gewoond hebbende aldaar thans wonende te Oldebroek gedoopt 11 junij 1786.
Getuigen; des bruidegom zijn ouders obit & Jacob Beertsen vader van de bruid.
1ste gebod; 12e maart
2de gebod; 19 dito
3de gebod; 26 dito
Solemnisatie; op den 2e grasmaand 1809 ingevolge attest van dominee A. Moojen predikant te Oldebroek in de huwelijke staat bevestigd.

1809; op attest van den 31e van lentemaand van Hattem ingekomen
Bruidegom; Steven Jans Mulder, j.m. geboren en thans wonende onder Heerde ook gewoond hebbende te Oosterwolde.
Bruid; Hendrikje Jans Blaauw, j.d. geboren in Oldebroek en wonende onder Hattem onlangs gewoond hebbende in Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 2e grasmaand
2de gebod; 9 grasmaand
3de gebod; 16 grasmaand
Solemnisatie; op den 17e van grasmaand 1800 negen, attest van 't ergaan der geboden uitgereijkt.

1809; 7e grasmaand
Bruidegom; Gerbert Jans, j.m. geboren te Elburg en wonende onder Doornspijk te Elburg gedoopt den 4 maart 1784.
Bruid; Liesbetje Aarts, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren den 4e van oogstmaand.
Getuigen; Jacob de Leeuw stiefvader van de bruidegom & Teunisje Willems weduwe van Aard Jansen moeder van de bruid
2de gebod; 16 dito
3de gebod; 23 dito
Solemnisatie; ingevolge attest van dominee A. Moojen predikant alhier op den 30e van grasmaand 1809 kerkelijk voltrokken

1809; dito
Bruidegom; Kornelis Gerritsz, j.m. geboren te Elburg en wonende te Oldebroek gedoopt te Elburg 8 februarij 1784.
Bruid; Beertjen Hendriks, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek gebooren den 5e van herfstmaand 1779.
Getuigen; Gerrit Corneliszen vader van de bruidegom & Reijn Janssen stiefvader van de bruid daartoe gecommitteerd, zijn aanbehuwde zoon B.J. Eijbrink tot het consent.
1ste gebod; 9 dito
2de gebod; 16 dito
3de gebod; 23 dito
Solemnisatie; ingevolge attest van dominee A. Moojen predikant alhier op den 30e van grasmaand 1809 kerkelijk voltrokken.

1809; op attest van den 14e van grasmaand van Doornspijk ingekomen
Bruidegom; Gerrit Binnekamp, j.m. geboren en wonende te Oldebroek.
Bruid; Geertjen Gerrits, j.d. geboren en wonende te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 16 dito
2de gebod; 23 dito
3de gebod; 30 dito
Solemnisatie; op den 4e van bloeimaand 1809 attest gegeven van 't ergaan der huwelijks geboden.

1809; 29e grasmaand
Bruidegom; Peter Jansz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek geboren 26 zomermaand 1784.
Bruid; Jacobje Jans, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 23e zomermaand 1785.
Getuigen; bruidegoms ouders overleden getuige H. Jansz, Jan Jacobsz (Koele) vader van de bruid.
1ste gebod; 30 dito
2de gebod; 7e bloeimaand
3de gebod; 14e bloeimaand
Solemnisatie; op den 21e van bloeimaand 1809 ingevolgen attest van dominee A. Moojen predikant alhier kerkelijk voltrokken.Compareerden voor mij scholtus des ambte Oldebroek en getuigen als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Bailluw van Nederveluwen de navolgende huwelijks persoonen.

1809; bloeimaand den 12e
Bruidegom; Egbertus Gerhardus Dijk, laast weduwnaar van Aaltje Berghuis, geboren & wonende te Oldebroek aldaar gedoopt den 24 augustus 1760.
Bruid; Aaltje Aards, weduwe van Gozen Stange, geboren & wonende te Oldebroek gedoopt den 7 maart 1759.
Getuigen; Jacob Beerdsz voor de bruidegom & Cornelis Aards voor de bruid.
1ste gebod; 14 bloeimaand
2de gebod; 21e bloeimaand
3de gebod; 28 bloeimaand
Solemnisatie; op huiden dato den 3e van wedemaand 1809 is doormij scholtus en getuigen G. Berghuis & D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd, Egbertus Gerhardus Dijk laast weduwnaar van Aaltje Berghuis en Aaltje Aards weduwe van G. Stange beide geboren en wonende te Oldebroek. J. de Hen. scholtus.

1809; dito
Bruidegom; Jan Gerritsze, j.m. geboren & wonende te Oldebroek geboren 6 december 1783.
Bruid; Jannetje Lammerts, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren 20 julij 1786.
Getuigen; Gerrit Wolters vader van de bruidegom & Arend Harmsz stiefvader van de bruid.
1ste gebod; 14 bloeimaand
2de gebod; 21 bloeimaand
3de gebod; 28 bloeimaand
Solemnisatie; op huiden dato den 28e van bloeimaand 1809 is door mij scholtus en getuigen Cornelis Huijer en Gijsbert Berghuis in de huwelijke staat bevestigd, Jan Gerrits j.m. en Jannetje Lammerts j.d. beiden geboren en wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtus.

1809; op attest van Doornspijk d.d. 19 van oogstmaand 1809 ingekomen
Bruidegom; Rijk Boerendans, j.m. geboren en woonende te Oldebroek.
Bruid; Hermina Dinant j.d. geboren te Oldebroek wonende in Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 20 augustus
2de gebod; 27 augustus
3de gebod; 3 september
Solemnisatie; op den 9e september 1809 attest gegeven van 't ergaan der proclamatien.

1809; 9e van herfstmaand
Bruidegom; Gerrit Hendriks, laast weduwnaar van Jantjen Thijs geboren en wonende te Oldebroek geboren 6 december 1777, afgoeding gedaan.
Bruid; Marrigje Dries, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 19 october 1788.
Getuigen; Hendrik Beerds vader van de bruidegom & Dries Gerrits vader van de bruid.
1ste gebod; 10 herfstmaand
2de gebod; 17e herfstmaand
3de gebod 24e herfstmaand
Solemnisatie; op huiden den dato 24e van herfstmaand 1809 is door mij scholtus en getuigen G. Berghuis en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd, Gerrit Hendriks laast weduwnaar van Jantje Thijs en Marrigje Dries j.d. beiden geboren & wonende te Oldebroek. J. de Hen.

1809; slagtmaand 11e
Bruidegom; Gerrit Boeve, j.m. geboren te Hattem en wonende te Oldebroek gedoopt den 1e januarij 1787.
Bruid; Anna Harmens Hagedoorn, j.d. geboren & wonende te Oldebroek geboren den 11 julij 1788.
Getuigen; Leentje Wijnen laast weduwe van Jan Vinger, de bruidegom zijn vader obit, zijnde deze de moeder van de bruidegom en H. Gijsberts Hagedoorn vader van de bruid.
1ste gebod; 12e
2de gebod; 19 slagtmaand
3de gebod; 26 slagtmaand
Solemnisatie; op huiden den 26e slagtmaand 1809 is door mij scholtus en gerichtslieden D.A. de Hen en Dirk van Dieren in de huwelijke staat bevestigd, Gerrit Boeve j.m. geboren te Hattem en Anna Harmens Hagedoorn j.d. geboren te Oldebroek beiden alhier wonende, J. de Hen schout.

1809; 25 dito
Bruidegom; Dirk van Dieren, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek geboren 13 julij 1775.
Bruid; Jannetje Everds, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren 2 januarij 1785.
Getuigen; des bruidegoms ouders overleden getuigen J.H. de Groot en H.G. Hagedoorn en Everd Everdsz vader van de bruid.
1ste gebod; 26 slagtmaand
2de gebod; 3e wintermaand
3de gebod; 10e wintermaand
Solemnisatie; op huiden dato den 10e van wintermaand 1809 is door mij scholtus en gerichtslieden D.A. de Hen en G. Berghuis in de huwelijke staat bevestigd Dirk van Dieren j.m. geboren te Heerde en Jannetje Everds j.d. geboren te Oldebroek beide alhier opwoonenden, J. de Hen scholtus.

1810; 14 grasmaand
Bruidegom; Jacob Hendriksz, j.m. geboren te Heerde en wonende te Oldebroek was gedoopt te Heerde den 2 junij 1771.
Bruid; Hendrikje Roelofs, j.d. gebooren & wonende te Oldebroek was aldaar geboren den 13 december 1787.
Getuigen; Kornelis Alberts van Loo namens des bruidegom stiefmoeder Maria Thijs sijnde bruidegoms ouders overleden & Roelof Harmsze vader van de bruid.
1ste gebod; 15 april
2de gebod; 22 april
3de gebod; 29 april
Solemnisatie; op huiden 5 van bloeimaand 1810 is door mij scholtus ten overstaan van de gerichtslieden A. van Sassenberg & D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Jacob Hendriks j.m. geboren te Heerde en Hendrikje Roelofs j.d. geboren te Oldebroek beiden te Oldebroek wonende, J. de Hen scholtus te Oldebroek.

1810; 19 bloeimaand
Bruidegom; Gerrit Driesze, weduwnaar van Matje Willems geboren en wonende te Oldebroek was gedoopt 11 februarij 1748.
Bruid; Hannisjen Aalts, weduwe van Roelof Aardsz geboren en wonende te Oldebroek was gedoopt den 23 januarij 1752 en heeft afgoeding gedaan.
Getuigen; W.J. Spronk voor de bruidegom en Frank Beerds voor de bruid.
1ste gebod; 20 bloeimaand
2de gebod; 27 bloeimaand
3de gebod; 3 zomermaand
Solemnisatie; op heden dato 9e van zomermaand 1810 is door mij scholtus als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels en gerichtslieden D.A. de Hen en A. van Sassenberg in de huwelijks staat bevestigd Gerrit Driesze weduwnaar van Matje Willems en Hannisjen Aalts weduwe van Roelof Aards beijden geboren en wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtus.

1810; 26 dito
Bruidegom; Gerrit Hendriks Fikse, weduwnaar van Hilletje Aarts geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 12e december 1771, heeft afgoeding gedaan.
Bruid; Marrigje Crijns, j.d. geboren te Doornspijk en wonende onder Oosterwolde was geboren den 8 october 1789.
Getuigen; Bruidegoms ouders overleden, Beert Fikse getuige Crijn Jansen vader van de bruid.
1ste gebod; 27 dito
2de gebod; 3 zomermaand
3de gebod; 10 zomermaand
Solemnisatie; op huiden dato den 10e van zomermaand 1810 is door mij scholtus als hier toe geautoriseerd van mr. E.A. Daendels Bailluw van Nederveluwen & gerichtslieden A. van Sassenberg en G. Berghuis in de huwelijke staat bevestigd Gerrit Hendriks Fikse weduwnaar van Hilletje Aarts geboren & wonende alhier em Marrigje Crijns j.d. geboren te Doornspijk en wonende onder Oosterwolden. J. de Hen scholtus.

1810; 12e hooijmaand
Bruidegom; Gerrit Hendrik Moojen; j.m. geboren en wonende te Oldebroek was gebooren den 4e november 1778.
Bruid; Aaltje Rikkers, j.d. geboren te Koeverden en wonende te Oosterwolde was gedoopt den 30 januarij 1793.
Getuigen; A. Moojen vader van de bruidegom en A. van Eerde voor de bruid als meede gequalificeerd van de overige voogden luit volmachten d.d. 5e & 7e van zomermaand 1810.
1ste gebod; 15 hooijmaand
2de gebod; 22 hooijmaand
3de gebod; 29 hooijmaand
Solemnisatie; op den 31 van hooijmaand 1810 is door mij scholtus als geautoriseerd en gerichtslieden J.L. Reinders en Beert Hendriks in de echt bevestigd G.H. Moojen & Aaltje Rikkers wonachtig onder Oldebroek en Oosterwolde, J. de Hen schout.

1810; 28 hooijmaand
Bruidegom; Jacob Willemsz, weduwnaar van Zwaantje Willems geboren en woonende te Oldebroek geboren 13 februarij 1757.
Bruid; Geertje Diesmerts, weduwe Jacob Eijmberts geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende onder Oosterwolde thans te Oldebroek geboren 29 januarij 1758, heeft afgoeding gedaan.
Getuigen; Hendrik Pomper voor de bruidegom en Dirk Leurink voor de bruid.
1ste gebod; 29 hooijmaand
2de gebod; 5 oogstmaand
3de gebod; 12 oogstmaand
Solemnisatien; op den 16 van oogstmaand 1810 door mij scholtus als hier toe geautoriseerd ten overstaan van de gerichtslieden A. van Sassenberg en D.A. de Hen in de echte staat bevestigd Jacob Willems weduwnaar Zwaantje Willems en Geertje Diesmerts weduwe Jacob Eijmertsz beiden thans wonende alhier. J. de Hen schout.

1810; 24 oogstmaand
Bruidegom; Arend Gozens Stange, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 1 maij 1789.
Bruid; Everdje Thijs, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 31 maart 1789.
Getuigen; E.G. Dijk schoonvader des bruidegoms & Kornelis Driessen voor de bruid.
1ste gebod; 26 augustus
2de gebod; 2 september
3de gebod; 9 september
Solemnisatien; op den 15 van herfstmaand 1810 door mij scholtus als hier toe geautoriseerd ten overstaan van de gerichtslieden A. van Sassenberg en Beerd Hendriks in de echte staat bevestigd Arend Gozens Stange j.m. en Everdje Thijs j.d. beiden geboren & wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtes.

1810; 27 dito
Bruidegom; Louwerens Rikkers, j.m. geboren & wonende te Koeverden gedoopt 12 maart 1788.
Bruid; Johanna Moojen, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 22 augustus 1789.
Getuigen; A. van Eerde voor de bruidegom als voogd en A. Moojen vader van de bruid.
1ste gebod; 2 september
2de gebod; 9 dito
3de gebod; 16 dito
Solemnisatien; op den 23 herfstmaand 1810 is door mij scholtus en gerichtslieden J.L. Reijnders en D.A. de Hen in de echte staat bevestigd Louwrens Rikkers j.m. van Coeverden en Johanna Moojen j.d. van het Oldebroek. de Hen.

1810; 1 september
Bruidegom; Dries Louwrens Karst, weduwnaar van Aaltje Peters geboren en wonende te Oldebroek gedoopt 20 februarij 1752, afgoeding gedaan.
Bruid; Jannetje Hendriks, weduwe van Gosen Hendriks geboren en wonende te Oldebroek gedoopt 22 meij 1768, heeft afgoeding gedaan.
Getuigen; Jan Aaldsze voor de bruidegom en J.H. de Groot voor de bruid.
1ste gebod; 2 september
2de gebod; 9 dito
3de gebod; 16 dito
Solemnisatien; op den 16e van herfstmaand 1810 door mij scholtus ten overstaan van A. van Sassenberg & D.A. de Hen in de echte staat bevestigd dominee Louwrens Karst weduwnaar van Aaltje Peters en Jannetje Hendriks weduwe Gozen Hendriksz beide geboren en wonende te Oldebroek, J. de Hen scholtus.

1810; 8 dito
Bruidegom; Jan Somerveld, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 18 november 1784.
Bruid; Jannetjen Cornelis, j.d. geboren te Epe en wonende te Oldebroek geboren 12 december 1779.
Getuigen; Harmanus Somerveld vader des bruidegom, Cornelis Roelofs vader van de bruid.
1ste gebod; 9 dito
2de gebod; 16 dito
3de gebod; 23 dito
Solemnisatien; op den 5 wijnmaand 1810 door mij scholtus en gerichtslieden D.A. de Hen en A. van Sassenberg in de echte staat bevestigd Jan Somerveld j.m. & Jannetje Cornelis j.d. beiden te Oldebroek, de Hen.

1810; 22 herfstmaand
Bruidegom; Beerd Jansze weduwnaar van Trijntje Eijmerts geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 26 december 1766.
Bruid; Eijbertje Hartgers, weduwe van Everd Jacobsz gebooren en wonende te Doornspijk aldaar gedoopt 28 maij 1769.
Getuigen; G. Berghuis voor de bruidegom en Gerrit Aalds voor de bruid.
1ste gebod; 23 herfstmaand
2de gebod; 30 herfstmaand
3de gebod; 7 wijnmaand
Solemnisatien; op den 13 wijnmaand 1810 door mij scholtus en gerichtslieden A. van Sassenberg en D.A. de Hen in de echte staat bevestigd Beerd Jansz weduwnaar van Trijntje Eijmerts en Eijbertje Hartgers weduwe van Evert Jacobsz wonende onder Oldebroek en Doornspijk. J. de Hen scholtus.

1810; 6 wijnmaand
Bruidegom; Everd Hendriksz, j.m. geboren te Nunspeet en wonende te Oldebroek geboren 23 februarij 1783.
Bruid; Geertje Hendriks, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 26 december 1786.
Getuigen; Hendrikje Everds moeder van de bruidegom en Hendrik Lensen vader van de bruid.
1ste gebod; 7 wijnmaand
2de gebod; 14 wijnmaand
3de gebod; 21 wijnmaand
Solemnisatien; op den 26 wijnmaand 1810 door mij scholtus en gerichtslieden A. van Sassenberg & D.A. de Hen in de echte staat bevestigd Everd Hendriks j.m. geboren te Nunspeet en Geertje Hendriks j.d. geboren te Doornspijk beiden wonende alhier, J. de Hen scholtus.

1810; 13 dito op attest ingekomen van Elburg
Bruidegom; Jan Trip Nz., weduwnaar geboren en wonende te Elburg.
Bruid; Geertruid van den Berg, j.d. geboren in den Hage bij Breda wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 14 dito
2de gebod; 21 dito
3de gebod; 28 dito
Solemnisatien; op den 3e slagtmaand 1810 attest gegeven.

1810; 9 slagtmaand
Bruidegom; Gerrit Driesz Kruithoff, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 21 april 1785.
Bruid; Maaije Peters, j.d. geboren te Oosterwolde onlangs aldaar gewoond hebbende thans woonende te Oldebroek was geboren den 18e januarij 1786.
Getuigen; Dries Kruithoff vader van de bruidegom & Peter Jans vader van de bruid.
1ste gebod; 11 november
2de gebod; 18 slagtmaand
3de gebod; 25e slagtmaand
Solemnisatien; op den 26 van slagtmaand 1810 door mij scholtus en gerichtslieden D.A. de Hen en Beerd Hendriks in de echte staat bevestigd Gerrit Driesz Kruithof j.m. geboren en wonende te Oldebroek & Maaije Peters j.d. geboren te Oosterwolde onlangs gewoond hebbende te Oosterwolde thans wonende te Oldebroek. q.t. J. de Hen scholtus.

1810; 10 slagtmaand
Bruidegom; Willem Beerdsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 3 augustus 1789.
Bruid; Neeltje Helmigs Spijkerboer, j.d. geboren en woonende te Oldebroek was geboren den 8 november 1788.
Getuigen; Beerd Willems vader van de bruidegom en Helmig Willems Spijkerboer vader van de bruid.
1ste gebod; 11 november
2de gebod; 18 slagtmaand
3de gebod; 25 slagtmaand
Solemnisatien; op den 25e slagtmaand 1810 door mij scholtus en gerichtslieden Beert Hendriks en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Willem Beerdsz j.m. en Neeltje Helmigs Spijkerboer j.d. beiden geboren en wonende te Oldebroek, q.t. J. de Hen scholtus.

1810; op attest ingekomen van Doornspijk d.d. 9 slagtmaand
Bruidegom; Hannis Visch, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek.
Bruid; Jacobje Hendriks, j.d. geboren en woonende in Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 11 dito
2de gebod; 18 dito
3de gebod; 25 dito
Solemnisatien; op den 25e slagtmaand 1810 attest gegeven van nevenstaande proclamatien van H. Visch en Jacobje Hendriks.

1810; 16 dito
Bruidegom; Willem Helmichsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 7 october 1787.
Bruid; Grietje Beerds, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren 10 maij 1793.
Getuigen; Helmig Willems vader van de bruidegom en Beerd Aardsz vader van de bruid.
1ste gebod; 18 dito
2de gebod; 25 dito
3de gebod; 2 wintermaand
Solemnisatien; op den 8e van wintermaand 1810 door mij scholtus ten overstaan van de geërfde gerichtslieden B. Hendriks & D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Willem Helmigsz j.m. en Grietje Beerds j.d. beiden geboren en wonende te Oldebroek, q.t. J. de Hen schout.

1810; dito
Bruidegom; Beerd Jansz, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was geboren den 6 november 1783.
Bruid; Kristina Wolters van Piekeren, j.d. geboren te Elburg en wonende te Oldebroek was gedoopt den 10e junij 1781.
Getuigen; Neeltje Jans weduwe Jan Eijbertsen moeder van de bruidegom, Fennigje Berends weduwe van Wolter van Piekeren moeder van de bruid.
1ste gebod; 18 dito
2de gebod; 25 dito
3de gebod; 2 wintermaand
Solemnisatien; op den 9e van wintermaand 1810 door mij scholtus ten overstaan van de geërfde gerichtslieden B. Hendriks en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Beerd jansz j.m. geboren te Doornspijk en Kristina Wolters van Piekeren j.d. geboren te Elburg beiden wonende te Oldebroek. J. de Hen schout.

1810; 17 slagtmaand
Bruidegom; Gerbrig Nagelhout, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was geboren den 5e maart 1786.
Bruid; Jannetje Wichmerts, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 27 september 1784.
Getuigen; Wiegmert Lubbertsz vader van de bruid & Hilligjen Hendriks moeder van de bruidegom weduwe H. Nagelhout.
1ste gebod; 18 slagtmaand
2de gebod; 25 slagtmaand
3de gebod; 2e wintermaand
Solemnisatien; op heeden den 2e wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden D.A. de Hen & B. Hendriks in de huwelijke staat bevestigd Gerbrig Nagelhout j.m. geboren te Doornspijk en Jannetje Wichmerts j.d. geboren te Oldebroek beiden wonende te Oldebroek. q.t. de Hen schout.

1810; 23 dito
Bruidegom; Gerrit Gerritsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 7e junij 1789.
Bruid; Hendrica Wilhelma Dijk, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 25 maij 1790.
Getuigen; G. Driessen vader van de bruidegom en E.G. Dijk vader van de bruid.
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 wintermaand
3de gebod; 9 dito
Solemnisatien; op heeden den 9e wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden B. Hendriksz en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Gerrit Gerritsz j.m. en Hendrica Wilhelma Dijk j.d. beiden geboren en wonende te Oldebroek. J. de Hen schout.

1810; 24 dito
Bruidegom; Willem Drieszen, j.m. geboren te Nunspeet en woonende te Oldebroek was geboren den 20 october 1783.
Bruid; Aartjen Willems, j.d. geboren te Nunspeet en wonende te Oldebroek was geboren den 7 december 1788.
Getuigen; Dries Willemsz vader van de bruidegom en Geertjen Berends moeder van de bruid.
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 dito
3de gebod; 9 dito
Solemnisatien; op heeden 15 van wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden Lubbert van Loo en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Willem Drieszen & Aartjen Willems beiden wonende alhier. J. de Hen scholtus.

1810; dito
Bruidegom; Jan Willemsz, j.m. geboren en woonende te Oldebroek was geboren den 30 maart 1790 (Jan gedoopt den 5 april 1790 is de zoon van Willen Janszen en Jacobje Jans).
Bruid; Beertje Gerrits, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek was geboren den 1 november 1787.
Getuigen; Willem Jans vader van de bruidegom & volgens attest van Doornspijk de bruid beiden ouders overleden.
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 dito
3de gebod; 9 dito
Solemnisatien; op heeden den 15 wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden Willem Roseboom en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Jan Willemsz geboren te Oldebroek en Beertje Gerrits geboren te Doornspijk beiden wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtus.

1810; 24e slagtmaand
Bruidegom; Peter Willemsz Brouwer, j.m. geboren te Kampen wonende te Oldebroek was te Kampen gedoopt op den 18e van slagtmaand 1787.
Bruid; Grietje Gerrits Beek, j.d. geboren te Nunspeet onlangs gewoond hebbende te Oldebroek thans wonende onder Doornspijk was geboren den 10 meij 1786.
Getuigen; Willem Brouwer vader van de bruidegom en volgens attest van Nunspeet d.d. 22 dezer dat de ouders van de bruid 't nevenstaande huwelijk consenteerden.
1ste gebod; 25 slagtmaand
2de gebod; 2 december
3de gebod; 9e wintermaand
Solemnisatien; op heeden den 9e van wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden B. Hendriksz en D.A. de Hen in den huwelijke staat bevestigd Peter


Willemsz Brouwer j.m. geboren te Kampen wonende te Oldebroek Grietje Gerrits Beek j.d. geboren te Nunspeet onlangs gewoond hebbende te Oldebroek, thans woonende onder Doornspijk. J. de Hen schout.

1810; 24 dito attest van Elburg
Bruidegom; Jan Bullink, j.m. geboren en wonende te Elburg.
Bruid; Grietje Mulder, j.d. geboren en wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 dito
3de gebod; 9 dito
Solemnisatien; op den 12 van wintermaand 1810 attest gegeven de afloop der geboden van J. Bullink en Grietje Mulder.

1810; dito op attest van Doornspijk
Bruidegom; Lambert Vos, j.m. gebooren en woonende in Doornspijk.
Bruid; Aartje Keizer, j.d. geboren en woonende in het Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 25 dito
2de gebod; 2 dito
3de gebod; 9 dito
Solemnisatien; op den 15 van wintermaand 1810 attest gegeven van de afloop der geboden van Lambert Vos en Aartje Keijzer.

1810; 1 wintermaand
Bruidegom; Klaas Petersz, j.m. geboren te Oosterwolde en wonende te Oldebroek was geboren 8 januarij 1788.
Bruid; Grietje Klaas van den Berg, j.d. geboren en wonende te Oldebroek was geboren den 13 februarij 1787.
Getuigen; Peter Jansz vader van de bruidegom en Dirkje Gijsberts weduwe Klaas Jans van de Berg, moeder van de bruid.
1ste gebod; 2e wintermaand
2de gebod; 9 dito
3de gebod; 16 dito
Solemnisatien; op heeden den 22 van wintermaand 1810 door mij scholtus en geërfde gerichtslieden D.A. de Hen en J.G. Blaauw in den huwelijke staat bevestigd Klaas Peters j.m. geboren te Oosterwolde en Grietje Klaas van den Berg j.d. geboren te Oldebroek, beiden wonende te Oldebroek. J. de Hen schout.

1810; 7 wintermaand
Bruidegom; Albert Hendriksz Stoel, weduwnaar van Grietje Bertelds geboren en wonende te Mastenbroek was aldaar gedoopt den 2 maij 1773 en ingevolge attest d.d. 30 slagtmaand 1810 van de scholtus van Zwollerkarspel L.J.C. Niland over zijne drie minderjarigen kinderen voogde gesteld en in hun bijzijn behoorlijke erfuitinge gedaan.
Bruid; Aaltje Gerbrands Vermoe, j.d. geboren en wonende te Oldebroek geboren den 1 februarij 1780.
Getuigen; de bruidegoms ouders overleden ingevolge extract uit het boek wegens het begraven der dooden te Mastenbroek d.d. 4e wintermaand 1810 getuige K. Bouwman koster en Albertje Aalts weduwe Gerbrand Jans Vermoe moeder van de bruid.
1ste gebod; 9 wintermaand
2de gebod; 16 wintermaand
3de gebod; 23 wintermaand
Solemnisatien; op heeden den 14e van louwmaand 1811 is door mij scholtus ten overstaan van de geërfden gerichtslieden D.A. de Hen en G. Berghuis in den huwelijke staat bevestigd nadat aan ons was gebleken dat de geboden onverhindert waaren ergaan Albert Hendriksz Stoel weduwnaar van Grietje Bartels geboren en wonende te Mastenbroek & Aalltje Gerbrands Vermoe j.d. geboren en wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtus.

1810; 8 dito
Bruidegom; Jan Harmsen Albertsz Huige, j.m. geboren en wonende onder de jurisdictie van Hattem was te Hattem gedoopt den 15 julij 1787.
Bruid; Aardtje Willems, j.d. geboren te Oldebroek onlangs gewoond hebbende onder Doornspijk buurschap Oostendorp thans wonende te Oldebroek geboren 4 november 1790.
Getuigen; Daniel Gijsberts steifvader van de bruidegom & Aaltje Gerrits moeder van de zelfde en Elisabeth Dries weduwe van Willem Jacobsz moeder van de bruid.
1ste gebod; 9 dito
2de gebod; 16 dito
3de gebod; 23 dito
Solemnisatien; op heeden den 29 van wintermaand 1810 is door mij scholtus ten overstaan van de geërfde gerichtslieden B. Hendriksz en D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Jan Harmsen Albertsz Huige j.m. geboren en wonende onder Hattem & Aardje Willems j.d. geboren te & wonende te Oldebroek onlangs onder de ambt Doornspijk. J. de Hen scholtus.

1810; dito op attest ingekomen van Doornspijk
Bruidegom; Lubbert Sneeloper, j.m. geboren te Doornspijk wonende aldaar onlangs te Oldebroek.
Bruid; Beerdje Gerrits, j.d. geboren en wonende te Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 9 wintermaand
2de gebod; 16 wintermaand
3de gebod; 23 wintermaand
Solemnisatien; op den 23 van wintermaand 1810 attest gegeven van het ergaan der geboden van L. Sneeloper j.m. en Beertje Gerrits j.d. de Hen.

1810; 15 wintermaand
Bruidegom; Egbert Jacobsz, j.m. geboren en wonende te Oldebroek gedoopt den 26 maart 1780.
Bruid; Aartjen Dirks, j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren 10 maart 1789.
Getuigen; Jacobje Hendriks weduwe Jacob Hendriksz moeder van de bruidegom & Dirk Lubberts vader van de bruid.
1ste gebod; 16 wintermaand
2de gebod; 23 wintermaand
3de gebod; 30 wintermaand

Solemnisatien; op heede den 30 van wintermaand 1810 is door mij scholtus ten overstaan van de geërfde gerichtslieden J.G. Blaauw & D.A. de Hen in de huwelijke staat bevestigd Egbert Jacobsz j.m. geboren en wonende te Oldebroek en Aartje Dirks j.d. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek.

1810; dito
Bruidegom; Reinder Driesen, j.m. geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek geboren den 7 september 1781.
Bruid; Teuntje Jans j.d. geboren te Hattem en woonende te Oldebroek was te Hattem gedoopt 21 maij 1780.
Getuigen; Dries Reinders vader van de bruidegom & ingevolgen extract uit de lijsten der overledenen te Hattem, de ouders van de bruid overleden.
1ste gebod; 16 dito
2de gebod; 23 dito
3de gebod; 30 dito
Solemnisatien; op dato is door mij scholtus ten overstaan van de geërfde gerichtslieden D.A. de Hen & Beert Hendriksz in de huwelijke staat bevestigd Reijnder Driesz j.m. geboren te Doornspijk en Teuntje Jans j.d. geboren te Hattem, beiden wonende te Oldebroek. J. de Hen scholtus.

1810; dito op attest ingekomen van Doornspijk
Bruidegom; Dirk van Raen, j.m. geboren te Hattem wonende te Oldebroek.
Bruid; Magteltje van Raelte, j.d. geboren en wonende in Doornspijk.
Getuigen;
1ste gebod; 16 dito
2de gebod; 23 dito
3de gebod; 30 dito
Solemnisatien; op den 30 van wintermaand 1810 attest gegeven wegens het ergaan der geboden van Dirk van Raen j.m. en Magteltje van Raelte j.d. de Hen.

1810; op attest ingekomen van Elburgh d.d. 22 dito
Bruidegom; Karel Willems le Poire, j.m. geboren en wonende te Elburgh.
Bruid; Marrigje Vinke, j.d. geboren te Doornspijk woonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 23 dito
2de gebod; 30 dito
3de gebod; 6 louwmaand 1811
Solemnisatien; op den 10 van louwmaand 1811 attest gegeven wegens het ergaan der geboden van K.W. le Poire & M. Vinke. de Hen.

1811; op attest ingekomen van Doornspijk d.d. 9 februarij 1811
Bruidegom; Aard Schoonhoven, weduwnaar van Willemtje Gerrits geboren en wonende te Oosterwolde.
Bruid; Teunisje Alberts, j.d. geboren & wonende te Oldebroek.
Getuigen;
1ste gebod; 10 februarij
2de gebod; 17 februarij
3de gebod; 24 februarij

Solemnisatie; attest gegeven dat de huwelijks proclamatien onverhindert sijn ergaan.
J. de Hen.BIJLAGE

Verklaring van de oude namen van de maanden, voorkomende in de transcriptie.louwmaand = januari

sprokkelmaand = februari

lentemaand = maart

grasmaand = april

bloeimaand = mei

zomermaand = juni

hooimaand = juli

oogstmaand = augustus

herfstmaand = september

wijnmaand = oktober

slachtmaand = november

wintermaand = december