Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ingekomen stukken 1900-1904

 Gemeentearchief Oldebroek 1814-1919

Ingekomen: 01-01-1900 Nummer: 1
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bezwaarschriften Herkeuring Nat. Militie
Inhoud: L. Flier moet 3 januari a.k. ten provinciehuize verschijnen voor herkeuring
Gevolggeving: Kennisgeving uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1900 Nummer: 2
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en Klauwziekte waargenomen op 2 dec.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02 01-1900 Nummer: 3
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan de gemeenteontvanger fl. 133,70 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 4
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktafschaffing te Elst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 5
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jaarwedde wethouders
Inhoud: Besluit betreffende de regeling der jaarweddes der wethouders van Harderwijk
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 6
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 2.186,765 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1900 Nummer: 7
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. van den Berg wil zich alhier vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 8
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Kwitantie van storting
Inhoud: Toezending van een nieuwe kwitantie
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 9
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending maandstaat over dec. saldo fl. 868,145
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 10
Afzender: Districtscommissie Gewapende dienst
Onderwerp: Verslag commissie
Inhoud: Toezending ter uitreiking van verslagen en circulaires inzake het fonds
Gevolggeving: Uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 11
Afzender: Hoofd O.L. School Oldebroek Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigdheden onderwijs nuttig handwerken
Gevolggeving: Besteld door v.d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 12
Afzender: A van den Hul
Onderwerp: Verhuring der bermen Zwarteweg
Inhoud: Verzoekt hem voor 6 jaren een blok van de bermen van de Zwarteweg te verhuren
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 13
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke belastingen
Inhoud: Mededeling, alle op 1 januari vervallende, opnieuw voorgedragen plaatselijk belastingen zijn goedgekeurd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 14
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Voorzorgsmaatregelen Pest
Inhoud: Besluit betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen tot wering van de Pest
Gevolggeving: Aangetekend ??
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 15
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Op 8 januari zijn enige gevallen van Mond- en Klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 16
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Opgave Leerlingen
Inhoud: Opgave leerlingen begin 1ste kwartaal 1900
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 17
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herkeuring
Inhoud: L. Flier is weder goedgekeurd voor den dienst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 18
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Elburg Epergrindweg subsidie
Inhoud: Ter teekening toezendende de declaratie ter verkrijging van het subtiëre van het rijk ad fl 500,- voor dien weg
Gevolggeving: Getekend teruggezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 19
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt te willen berichten of er bezwaar bestaat tegen het verleenen eener buitengewone machtiging tot schieten van schadelijk gedierte door H. van Dun en J. Bos
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-01-1900
Briefboeknr.: 65
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 20
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van 't Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Kadaster bijwerking
Inhoud: Verzoekt de leggers en plans ter bijwerking te zenden
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 09-01-1900
Briefboeknr.: 40
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 21
Afzender: Commissarisder koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad fl. 50, voor J. van Dam
Gevolggeving: Ontvangst bericht en uitgereikt
Beantwoording: 09-01-1900
Briefboeknr.: 42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 22
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van der Ontvanger op dato
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 23
Afzender: Kantonrechter te Kampen
Onderwerp: Voogdij
Inhoud: Verzoekt uitreiking van een oproeping voor voogdijstelling van de zoon van wijlen H. Sanders
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 24
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Ziekte Mej. Dalhuizen
Inhoud: Bericht dat mej. Dalhuizen niet ter school is, vermoedelijk ziek zijnde
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 25
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin van het kwartaal ter schoolgaande
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1900 Nummer: 26
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Inzending om bericht en raad een adres van de diaconie der Nederlands Hervormde gemeente te Wezepinzake een making groot fl. 300, aan de diaconie armoe door wijlen L. Gavelschap-Visscher
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-01-1900
Briefboeknr.: 72
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 27
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Aantal leerlingen op 15 januari
Inhoud: Meedeeling dat als schoolgaande waren ingeschreven 165 leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 28
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Mond- en Klauwzeer
Inhoud: Bericht dat enige gevallen van mond- en klauwzeer zijn geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 29
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Vragen opgave van de in 1899 afgekondigde strafverordeningen
Gevolggeving: Beantwoord negatief
Beantwoording: 17-01-1900
Briefboeknr.: 66
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 30
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Geneeskundige Raden
Inhoud: Besluit Geneeskundige Raden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 31
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieplichten Vreemde onderdanen
Inhoud: Besluit betreffende militie-, schutterij- en inkwartiering van in Nederland gevestigde burgers van Rumenië en Liberia
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 31a
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Meedeeling eener Min. missive omtrent onder de wapens komen van tijdelijke verlofgangers
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 32
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkings-statstiek
Inhoud: Toezending van materieel voor de statistiek voor 1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zegel- en Legesgelden
Inhoud: De invordering van zegel- en legesgelden t.b.v. Dep. Binnenl. zaken zal voortaan rechtstreeks door dit dep. geschieden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 34
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 4 bewijzen van Nederlandersschap
Gevolggeving: Uitgereikt door v. d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 35
Afzender: Commandant 5de Regiment Infantrie
Onderwerp: Verlofganger (tijdelijk)
Inhoud: Meedeeling dat J. van de Werfhorst tijdelijk verlof is verleend tot 31 maart 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 36
Afzender: U.S. 2de Compagnie Hospitaal-Soldaten
Onderwerp: Verlofganger (tijdelijk)
Inhoud: Meedeeling dat P. Eikelboom tijdelijk verlof is verleend tot 28 februari 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 37
Afzender: Inspectie der Directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Benoeming Schatter
Inhoud: Verzoek tot aanwijzing van een schatter voor huurwaarde Personele Belasting
Gevolggeving: Zetterscollege ingezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 38
Afzender: Inspectie der Personele belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Benoeming Schatter
Inhoud: Verzoek tot aanwijzing van een schatter voor mobilair 1900
Gevolggeving: Zetterscollege ingezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 39
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Aantal leerlingen op 15 januari 1900
Inhoud: Op 15 januari j.l. stonden 41 leerlingen als werkelijk schoolgaanden bekend
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 40
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat A. Jolink gehuwd is
Gevolggeving: Aang. verlofsreg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 41
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 42
Afzender: Commandant 8e Regiment Infanterie
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G.J. Kluinhaar is met tijdelijk verlof tot 31 maart 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-01-1900 Nummer: 43
Afzender: Commandant 1e Regiment Vesting Artillerie Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Doornewaard is met tijdelijk verlof tot 28 februari 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-01-1900 Nummer: 44
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 45
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding Schoolbouw
Inhoud: Uitnodiging om eventueele declaraties inzake schoolbouw voor 31 januari in te zenden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 46
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van het 4de stuk van het Landbouwverslag over 1896-1897
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 47
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang, Hoog opperwater
Inhoud: Besluit betreffende wijziging der voorz. ingeval van ijsgang en hoog opperwater
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1900 Nummer: 48
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingen
Inhoud: Verzoek declaratie in zake veeziekten zoo spoedig mogelijk in te zenden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-01-1900
Briefboeknr.: 77
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 49
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen per 15 januari 1900
Inhoud: Op 15 januari stonden als werkelijk schoolgaande bekend 111 leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 50
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onthouding goedkeuring Raadsbesluit Aflossing gemeenteschuld
Inhoud: Besluit betreffende beroep van den Raad van Culemborg inzake onthouding van goedkeuring van zijn besluit inzake aflossing van schuld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 51
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Sluiting der jacht en visscherij
Inhoud: Besluit betreffende de sluiting der jacht en visscherij
Gevolggeving: geoubliceerd
Beantwoording: 18-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1900 Nummer: 52
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpleging van Krankzinnigen
Inhoud: De prov. bijdrage ad fl.75, voor E van Essen wordt verleend
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1900 Nummer: 53
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 54
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 55
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederklanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 56
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken bericht omtrent de toestand van die weg
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-01-1900
Briefboeknr.: 83
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 57
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige dienst
Inhoud: Toezending van een declaratie voor verpleging van wed. Faast
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 58
Afzender: Inspecteur directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Verzoek dit register vast te doen stellen door her Zettercollege
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 59
Afzender: A. Hengeveld, A. van Loo Gz en H.C. Wellink
Onderwerp: Aanbesteding Schoolbehoeften
Inhoud: Inschrijvingsbiljetten voor de aanbesteding der voor 1900 te leveren schoolbehoeften
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 60
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek Lager Onderwijs
Inhoud: Toezending van staten betreffende het verlaten van de school door leerlingen enz.
Gevolggeving: Aan de schoolhoofden verzonden
Beantwoording: 01-02-1900
Briefboeknr.: 96-100
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 61
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arrestantenlokaal
Inhoud: Besluit betreffende arrestantenlokalen, ministerieele missive wenselijkheid tot oprichting enz. daarvan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 62
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemiliciëns-verlofgangers
Inhoud: Besluit betreffende oproeping van Zeemiliciëns-verlofgangers der lichting 1898
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 63
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verbetering van de Rundveestapel
Inhoud: Meedeeling van de tijdstippen waarop de keuring van springstieren zal plaats hebben
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 64
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 518,75 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 65
Afzender: Bewaarder der Hypotheken te Arnhem
Onderwerp: Staten Grondbelasting
Inhoud: Toezending van staten en kennisgevingen betreffende de grondbelastingen
Gevolggeving: Gepubliceerd / Ontvangstbericht
Beantwoording: 01-02-1900 / 02-02-1900
Briefboeknr.: 101
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-02-1900 Nummer: 66
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: Bericht dat W. van den Berg JBz. eervol ontslagen is als 2e luitenant, en B.C. Blom als zodanig is benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 67
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den Ontvanger van Elburg voor die en deze gemeente fl. 500, is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 68
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Medische politie
Inhoud: Verzoekt voor 15 febr. op te geven of bij elke begraafplaats een lokaal tot tijdelijke bewaring van overledenen aan besmettelijke ziekten aanwezig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-02-1900
Briefboeknr.: 114
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 69
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeartsen
Inhoud: Meedeeling dat aan den districtsveearts te Utrecht wegens ongesteldheid tot 28 febr verlof is verleend, en de veearts te Haarlem hem zal vervangen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 70
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: De miliciens-verlofgangers der Cavalarie van 1896 worden overgeplaatst bij de treinafdeeling der Artillerie
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1900 Nummer: 71
Afzender: Inspecteur van de Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele bel.
Inhoud: Toezending ter vaststelling een register met een paar aanslagen van de Personele belasting.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1900 Nummer: 72
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Meedeeling dat bij kon. besluit machtiging tot aanvaarding van een legaat ad. fl. 1000, aan de Ned Herv kerk besproken, is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1900 Nummer: 73
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Bericht dat mond- en klauwzeer is geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 74
Afzender: ds. Plet en L. Kromdijk
Onderwerp: Landbouwbelang vergaderingen
Inhoud: Verzoek om voor vergaderingen van een eventueel op te richten landbouwvereniging van de school te Wezep gebruik te mogen maken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 75
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Ongesteldheid
Inhoud: Mededeling dat hij evenals mej. Dalhuizen door ongesteldheid verhinderd is school te houden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 76
Afzender: Dirctrice Sophia Ziekenhuis te Zwolle
Onderwerp: Herstelverklaring wed. Faast
Inhoud: Bericht da de wed. Faast door dr. Vitringa hersteld verklaard is en kan afgehaald worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 77
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlandschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 78
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang enz Rivieren
Inhoud: Besluit betreffende wijziging der voorzieningen ingeval van ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 79
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: De stationnementen van en de dekgelden voor de provinciale hengsten voor 1900 meedeelende.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 80
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen F.J. Grootenhuis
Inhoud: Bericht dat zijn naam niet in de strafregisters voorkomt
Gevolggeving: Bewijs goed gedrag afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 81
Afzender: J.H. Blok
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld voor 1 kind over het 2e kwartaal.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 82
Afzender: Burg. van Avereest
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Meedeeling dat F.J. Grootenhuis Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 83
Afzender: Gemeente ontv. van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Januari jl. Saldo fl. 1064,45
Gevolggeving: B en W aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 84
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 85
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Collecte Gewapende dienst
Inhoud: De collecte moet dit jaar gehouden worden op 6 juni 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 18-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 86
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Opgave van nog ter dekking toegelaten hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 87
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Geneeskundige Raad
Inhoud: In plaats van J. de Haan, op verzoek eervol onstslagen, is J.A. Wijnhoff arts te Utrecht tot lid van den Geneesk. Raad benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 88
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: De Arrond. Schoolopziener te Nijmegen is op verzoek eervol ontslag verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 89
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: De vorige betrekking (eervol ontslag Arr. opziener, ing. stuk 88) is tijdelijk opgedragen aan de Arr. schoolopziener te Tiel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 90
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lijst hoogstaangeslagenen 's Rijks directe belastingen
Inhoud: Meedeeling eener kennisgeving betreffende de hoogstaangeslagenen in 's Rijks Directe Belastingen
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 01-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 91
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Keuren Waterschappen
Inhoud: Besluit ketreffende keuren op politieverordeningen van Waterschappen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 92
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de tijsdstippen waarop de nakeuring van dekhengsten enz. zal geschieden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 93
Afzender: Commmandant Koloniaal-Werfdépôt Harderwijk
Onderwerp: Handgelden
Inhoud: Meedeeling van aan familiën enz. betaalde handgelden enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 94
Afzender: R.K. Parochiaal Armbestuur
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Meedeeling van bedoelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 95
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gem. te Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Kennisgeving dat in de week van 12-17 sept de gewone wintercollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 96
Afzender: Directeur der Rijkspostspaarbank
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Meedeeling van de namen van inleggers in de spaarbank
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 97
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Onderwijs
Inhoud: Bericht dat het geheele personeel weer aanwezig is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 98
Afzender: Diaconie Geref. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: In 1899 zijn geen personen voorkomende op de kiezerslijst bedeeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 99
Afzender: Diaconie Geref. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: R. vd Werfhorst is belast met de uitvoering der voorschriften bedoeld bij de Kieswet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 100
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: In 1899 is door hun college bedoeld J.H. Wentzel en B. Steert.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 101
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave voor benodigdheden voor 't onderwijs en nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 16-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 102
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Berghorst.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 15-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 103
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. Brem, voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-02-1900 Nummer: 104
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat L. Dokter zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 105
Afzender: Ministerie van Justitie
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Toezending der lijst bedoeld bij art. 22 der Kieswet.
Gevolggeving: Nagegaan, niemand uit Oldebroek erop
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 106
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: T. Smit heeft een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 107
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 108
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 109
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 110
Afzender: Baron Mackay te 's Gravenhage
Onderwerp: Tollen Zuiderzeestraatweg
Inhoud: Meedeeling dat door de leden der Tweede Kamer geen wijziging in de concept overeenkomst inzake de tolafschaffing op den Z.Z.Straatweg kan aangebracht worden. De Minister is ook niet genegen het woordje "vooraf" daarin te plaatsen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 111
Afzender: J.FF. Roorda
Onderwerp: Drinkwater
Inhoud: Opgave van de kosten eener eventuele aansluiting met de waterleiding school Wezep.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 112
Afzender: Burgemeester van Apeldoorn
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt of J. Draaijer Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1900
Briefboeknr.: 127
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 113
Afzender: Commandant 2e Comp. Hospitaal Soldaten Utrecht
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat P. Eikelboom zich met verlof in deze gemeente bevindende, 28 febr. weder onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 114
Afzender: Comm. 1ste Regiment Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat G. Doornewaard op 28 febr. in het genot van onbepaald verlof wordt gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1900 Nummer: 115
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat in S74 een koe uit nood geslacht zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-2-1900 Nummer: 834
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: De Provinciale toezegging ad. fl. 75,00 voor E. van Essen toegestaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 116
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen Statistiek
Inhoud: Toezending der tabellen voor de statistiek over 1899, met verzoek ter uitreiking enz.
Gevolggeving: Toegezonden a/d diaconiebesturen
Beantwoording: 22-02-1900
Briefboeknr.: 128-132
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 117
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingen
Inhoud: Besluit betreffende het indienen van schuldvorderingen
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 22-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 118
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Aflevering Miliciens
Inhoud: Besluit van de verzending van de oproepingsbrieven voor de aflevering bij de Nat. Militie Vrijdag 9 maart
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 119
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet statistiek
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent Kolkman en van Tuijl
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-02-1900
Briefboeknr.: 137
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 120
Afzender: Dag. bestuur van den Alg. Ned. Wielrijders Bond
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Verzoekt zooveel mogelijk te willen werken geen doorns van heggen langs de wegen op de wegen bij snoeiïng enz. blijven liggen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-02-1900 Nummer: 121
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op de kiezerslijs en op de lijst A geen namen van bedeelde personen in 1899 voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1900 Nummer: 122
Afzender: Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Inlichtingen omtrent de beroepen in te vullen op de kaarten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1900 Nummer: 123
Afzender: Prov. Adj. in Gelderland
Onderwerp: Inlijving miliciens
Inhoud: Bericht dat geen lotelingen van 1900 uit Gelderland bij het 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle worden ingedeeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1900 Nummer: 124
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zutphen
Onderwerp: 8ste Volkstelling
Inhoud: Meedeeling dat Gerrit Zwep daar is ingeschreven.
Gevolggeving: Alhier doorgehaald
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 125
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe Belastingen
Inhoud: Terugzending van de presentatielijsten van 't College van Zetten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 126
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Besluit betreffende de regeling der zittingsdagen voor den herijk in 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 127
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek der Levensberoovingen
Inhoud: Verzoek om voortaan zoo nauwkeurig mogelijk opgave te verstrekken inzake het plegen van zelfmoorden.
Gevolggeving: Gememoriseerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 128
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 129
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Besluit betreffende oproeping in werkelijken dienst van verlofgangers bereden troepen 1896.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 130
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Districtsveearts
Inhoud: De veearts te Druten is tot plaatsvervangend districtsveearts voor Utrecht aangewezen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 131
Afzender: Dijkstoel Polderdistrict Hattem
Onderwerp: Voskuil en Middeldijk
Inhoud: Het contract inzake overdracht onderhoud dier wegen toezendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 132
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Toezending van tabel nr 9 de andere staten niet, maken bezwaar daartegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 133
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van bedeelde personen voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 134
Afzender: R.C. Armbestuur
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van bedeelde personen voorkomen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1900 Nummer: 135
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1900 Nummer: 136
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 137
Afzender: Burgemeester van Wijhe
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: M.J. Zijsvelt wil zich te Zwolle vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 138
Afzender: Gemeente ontvanger Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Februari saldo fl. 731,64
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 139
Afzender: Rijks ontvanger
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Meedeeling van uit nood geslacht vee, 3 koeien
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 140
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Shoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende eervol ontslag aan den schoolopziener te Zaltbommel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 141
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderreglement
Inhoud: Wijziging polderreglement Heukelum
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 142
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderreglement
Inhoud: Wijziging polderreglement Schipbeek
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 143
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Spaarbanken
Inhoud: Bericht dat voortaan niet meer behoeft te worden opgegeven aan de Gedeputeerde Staten meedelingen omtrent de spaar- en leenbanken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 144
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Vergoeding Lager Onderwijs 1900
Inhoud: In 1900 zal de uitkering van het Rijk in de jaarwedden der Onderwijzers bedragen fl. 2000,
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 145
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartiering
Inhoud: Opgave van de Inkwartieringspercelen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 146
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor D., C., en P. Eikelboom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 147
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht te Delft
Onderwerp: Krankzinnige E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen hersteld is en met een maand verlof de inrichting kan verlaten.
Gevolggeving: Door vd Beek opgehaald
Beantwoording: 06-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-03-1900 Nummer: 148
Afzender: Hoofd der O.L.School te Wezep
Onderwerp: Ziekte
Inhoud: Deelt mee hij ongesteld is en alzoo geen onderwijs kan geven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1900 Nummer: 149
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: E. vd Grift heeft zich bij hem aangemeld, komende van zijn corps.
Gevolggeving: Aang. verlofg. reg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 150
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Vestigt er de aandacht op dat 1 mei e.k. het Kon. Besluit inzake bepaling van het maximum der dranklokalen vervalt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-03-1900
Briefboeknr.: 163
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 151
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: T. Kroes heeft een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 152
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Gedistelleerd
Inhoud: Opgave van de in 1899 door tappersen slijters ingeslagen gedistelleerd.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 153
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: E.J. Mendel heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 154
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: D.J. Visser heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 155
Afzender: Commandant Detachement 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 12 maart a.s. 1 wagen met 1 paard aan het station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 156
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Meedeeling dat machting tot aanvaarding eener schenking ad. fl. 300, aan de Ned. Herv. diaconie te Wezep is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 157
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekte kosten
Inhoud: Besluit betreffende kosten inzake veeziekten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 158
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In de eerste helft van maart zullen schietoefeningen op zee worden gehouden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 159
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de keuring van hengsten enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 160
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Strafverordeningen
Inhoud: Opgaaf van de in 1899 afgekondigde strafverordeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 161
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg heeft zich aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 162
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht Delft
Onderwerp: E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen 6 maart j.l. als hersteld is ontslagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 163
Afzender: Regenten Krankz. gesticht Delft
Onderwerp: E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen op 10 maart 1900 als hersteld ontslagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 164
Afzender: Inspecteur dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Pers. bel.
Inhoud: Verzoekt 19 maart Zettersverg. te beleggen
Gevolggeving: Uitgeschreven
Beantwoording: 15-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 165
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit 3 maart jl. nr 11
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 166
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: Goedkeurende de af- en overschrijvingen raadsbesluit 3 maart jl. nr 10
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1900 Nummer: 167
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke omslag
Inhoud: Het Suppletoir kohier van den hoofd. omslag over 1899 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1900 Nummer: 168
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad fl. 10,50
Gevolggeving: Onntvangstbericht
Beantwoording: 16-03-1900
Briefboeknr.: 168
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 169
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpleging van krankzinnigen
Inhoud: Besluit betreffende verpleging van krankzinnigen. Overeenkomst met Zutphen en Ermelo Veldwijk
Gevolggeving: Aangetekend alph.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 170
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de alsnog ter dekking toegelaten hengsten
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 20-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 171
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding Lager Onderwijs 1898
Inhoud: Het bij voorschot te veel genotene over 1898 bedraagt fl. 162,62
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 172
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wateren Visscherij
Inhoud: Verzoekt aan den heer Lovink op te geven enige bijzonderheden omtrent waterbederf voor visscherij.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-03-1900
Briefboeknr.: 176
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 173
Afzender: Al de kleinhandelaren in sterke drank te Oldebroek
Onderwerp: Vergunning
Inhoud: Geven kennis dat zij de vergunning op den ouden voet willen voortzetten
Gevolggeving: Burg&Weth aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1900 Nummer: 174
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A.G. Koopman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1900 Nummer: 175
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. Doornewaard in het genot van onbepaald verlof is gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1900 Nummer: 176
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Rechtzaken
Inhoud: Vraagt of de vrouw van Jan Sneller en Corn. Doorneweerd weer hersteld zijn.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-03-1900
Briefboeknr.: 175
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1900 Nummer: 177
Afzender: Directeur v/h Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat de omschrijving van de Godsdienstkolom 8 der kaart wat betreft Gereformeerd, moet veranderd worden in Geref. kerken enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1900 Nummer: 178
Afzender: Command. 8ste Reg. Inf. te Arnhem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G.J. Kluinhaar 31 maart e.k. weer onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1900 Nummer: 179
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor W.J. Rakhorst
Gevolggeving: Uitgereikt, ontr. bericht
Beantwoording: 26-03-1900
Briefboeknr.: 182
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 180
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratiën Krankzinnigen
Inhoud: De declaratiën wegens Rijks- en Prov. Subsidie voor de krankzinnigen terugzendende met nota van aanmerkingen.
Gevolggeving: Verbeterd teruggezonden
Beantwoording: 30-03-1900
Briefboeknr.: 188
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 181
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Burg. Pensioenwet
Inhoud: Besluit betreffende uitvoering van art. 9 bis. der Burgelijke Pensioenwet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 182
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: De arr. Schoolopziener te Geldermalsen is tijdelijk belast met de functiën van die te Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 183
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten Prov. blad
Inhoud: De kosten voor het Prov. Blad over 1899 ad. fl. 7, moeten binnen 14 dagen voldaan worden.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 184
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pl. belastingen
Inhoud: Meedeeling omtrent vaststelling van plaatselijke belastingen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 185
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie Inlijvingen
Inhoud: Inzending van staat, model No 19, ter bijwerking in de registers.
Gevolggeving: Bijgewerkt de registers. Teruggezonden
Beantwoording: 27-03-1900
Briefboeknr.: 186
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 186
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Paspoorten
Inhoud: Toezending der paspoorten voor de miliciens der lichting 1893
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek en Mulder
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 187
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Districtsveearts
Inhoud: Aanstelling van plaatsvervangende Districtsveearts Arnhem
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1900 Nummer: 188
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent het vuren in de Legerplaats bij Oldebroek in het jaar 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1900 Nummer: 189
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Inlijving
Inhoud: Toezending van oproepingsbrieven voor J.W. Spronk en J. Geursen (donderdag 3 mei inlijving).
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 31-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 190
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat L. Flier en A. van de Beek zijn afgekeurd.
Gevolggeving: Aang. in de registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 191
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 3,00 (veeziekte)
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 31-03-1900
Briefboeknr.: 191
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 192
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Bericht dat met 7 mei e.k. een aanvang met de beschrijving zal worden gemaakt
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 01-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 193
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: 8ste Volkstelling
Inhoud: Meedeeling dat de verdeling van de beloning der tellers door hem wordt goedgekeurd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 194
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Maart en April zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1900 Nummer: 195
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat H. Mulder en A. Kinket Nederlanders zijn door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 02-04-1900
Briefboeknr.: 198
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 196
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Maart, Saldo fl. 614,095
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 197
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Thijns
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge over 1899 tot inning van grondrente
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 198
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Bericht dat nog 36.000 dennen verzonden zijn naar Wezep.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 199
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan de nOntvanger fl. 2118,01 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 200
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1900 Nummer: 201
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Meedeeling dat bij de bezorging van Mellink 20 boekjes ontbraken.
Gevolggeving: Mellink daarover geschreven
Beantwoording: 06-04-1900
Briefboeknr.: 207
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1900 Nummer: 202
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt inzending van een staat waarvan het model daarbij is gevoegd omtrent het aantal vergunningen enz.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 06-04-1900
Briefboeknr.: 208
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 203
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor A. Kinket en H. Mulder
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 07-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 204
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Bericht dat op 7 April een schip met buskruit naar Elburg voor de Legerplaats zal vertrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 205
Afzender: Griffier der Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen, Lijst der hoogstaangeslagenen Jhr. Reig. Versluijs
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent Jhr. A.W. van Reigersburg Versluijs.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-04-1900
Briefboeknr.: 204
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 206
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van veroordeelde personen wegens jachtovertreding.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 207
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: De palen enz. bedoeld bij dezer missive van 10 april '99 no 222 kunnen geplaatst worden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 208
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Machtiging tot het doen der nodige afpaling van het stuifzand van H. Klumpers en tot den aanleg van de beteugelingswerken enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 209
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Meedeeling dat de schoolbehoeften van Mellink ontvangen zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 210
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter School gaande leerlingen 2de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 211
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Uitnodiging om te berichten aangaande de stuifznaden van J. Prins enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden, Beantwoord.
Beantwoording: 21-04-1900
Briefboeknr.: 237
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 212
Afzender: Burgemeester van Putten
Onderwerp: Statistiek
Inhoud: Toezending van een staat betreffende het gezin Joh. v.d. Veen, omtrent nataliteit en kindersterfte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 213
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der ter schoolgaande leerlingen, 2e kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 214
Afzender: Command. 5e Reg. Infanterie Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat het verlof van J. van de Werfhorst tot 15 Augustus is verlengd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 215
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van kasopname bij den Ontvanger
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 216
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat eerlang het eerste gedeelte ad. fl. 114,78 vergoeding tellen ontvangen zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 217
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeartsen
Inhoud: Meedeeling van benoemde plaatsvervanger District veeartsen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 218
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Quitantiën
Inhoud: Toezending van een kwitantie voor A. van Olst gepasporteerd verlofganger.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 219
Afzender: Burgemeester van Ermelo
Onderwerp: Paspoort
Inhoud: Toezending van een paspoort voor Klaas van Eikenhorst
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 220
Afzender: Burgemeester van Middelburg
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat Jhr. A.W. van Reigersburg Versluijs is Nederlander van geboorte.
Gevolggeving: Brief van G.S. beantwoord
Beantwoording: 12-04-1900
Briefboeknr.: 218
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 221
Afzender: Inspectie der Directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Oninbare posten
Inhoud: Toezending van een staat van oninbare posten dienst 1899
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 222
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het bewijs van H van Ommen met een jaar verlengd teruzendende
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 223
Afzender: Commandant 1ste Reg. Vesting-Artillerie Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 April e.k. 3 wagens te 5.55 v.m. aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 224
Afzender: Burgemeester van 's-Gravenhage
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat L.M. van Reigersberg Versluijs Nederlander is.
Gevolggeving: Bewijs afgegeven
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-04-1900 Nummer: 225
Afzender: Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Enige kaarten ter aanvulling en verbetering terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-04-1900
Briefboeknr.: 220
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1900 Nummer: 226
Afzender: G. Kleinkranenburg Heerde
Onderwerp: Plantsoen
Inhoud: Bericht dat hij wel beuken ad. fl. 6, de 100, doch geen elzen veeren heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1900 Nummer: 227
Afzender: Landmeter van het kadaster
Onderwerp: Opnemingen
Inhoud: Komt de volgende week te Oldebroek
Gevolggeving: Gepubliceerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 228
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat J.H. Volkers een koe uit nood geslacht heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 229
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Meedeeling omtrent den toestand van den weg en bericht dat gecommitteerden in Juni de weg zullen opnemen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 230
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam ad. fl. 50,
Gevolggeving: Uitgereikt en ontvangstbericht
Beantwoording: 14-04-1900
Briefboeknr.: 219
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 231
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Besluit betreffende nationaliteitsbewijzen , nieuw modellen voor aanvragen en van bewijzen van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 232
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Einexamen H.B.Scholen
Inhoud: Besluit betreffende het eindexamen voor de Hogere Burger Scholen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 233
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Marechaussee standplaatsen
Inhoud: Besluit betreffende standplaatsen van Districtscommandanten der Marechaussee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 234
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Statistiek
Inhoud: Opgave van huurwaarde van de huizen van Schuld en Joh. van de Veen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 235
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van de in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 236
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijs van Nederlanderschap voor 1 jaar verlengd H. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 237
Afzender: Officier van Justitie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Bericht dat Jhr. L.M. van Reigersberg Versluijs nimmer is veroordeeld.
Gevolggeving: Bewijs van goed gedrag afgegeven
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 238
Afzender: Not. Hoefhamer te Elburg
Onderwerp: Eekelenburg
Inhoud: Bericht dat het Bovenpad niet bij het perceel der gemeente behoort maar bij dat van Klaver
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 239
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat den 18 en 19 April e.k. een lading munitie voor het Kamp van Utrecht naar Elburg zal vertrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-04-1900 Nummer: 240
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet, Maximum vergunningen.
Inhoud: Inzending van een afschrift van het Kon Besluit van 31 Maart j.l. no 20, waarbij het wettelijk maximum der te verlenen vergunningen in deze gemeente wordt bepaald op 10 tot 1 Mei 1901
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-04-1900 Nummer: 241
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burger. Stand, Huwelijk A. van 't Hul
Inhoud: Is van oordeel dat de toestemming van den vader alleen voldoende is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1900 Nummer: 242
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Verzoekt de arbeiders er op te wijzen dat zij niet zonder bewijs van Nederlanderschap naar Duitschland mogen vertrekken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1900 Nummer: 243
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Ligger Polder Hattem Koppelsloot
Inhoud: Besluit tot vaststelling van den Ligger der watergangen en kunstwerken in het Polderdistrict Hattem, waarbij de gemeente als onderhoudsplichtige van de Koppelsloot wordt geroijeerd en het Polderdistrict zodanig wordt aangewezen.
Gevolggeving: den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1900 Nummer: 244
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. van Weeghel
Gevolggeving: Uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1900 Nummer: 245
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg - Eper Grindweg
Inhoud: Inzending van rekening en bijlagen van het onderhoud van den weg over 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1900 Nummer: 246
Afzender: Commissaris van Politie te Kampen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent een zekere Hendrikje Korenberg
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-04-1900
Briefboeknr.: 246
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-04-1900 Nummer: 247
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige dienst
Inhoud: Inzending eener nota wegens verpleegkosten van zieken in 't Sophia ziekenhuis 1ste kwartaal
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-04-1900 Nummer: 248
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Opgave omtrent Jan Endeman
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 27-04-1900
Briefboeknr.: 248
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-04-1900 Nummer: 249
Afzender: G.J. van den Brink
Onderwerp: Beloning Bevolkingsregisters
Inhoud: Verzoekt eene gratificatie voor het aanleggen van de nieuwe bevolkingsregisters
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-04-1900 Nummer: 250
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Besluit houdende ontheffing van het verbod vervat in art. 3 no 8 der Drankwet voor Schuld enz.
Gevolggeving: Uitgereikt en kosten overgemaakt
Beantwoording: 01-05-1900
Briefboeknr.: 260
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-04-1900 Nummer: 251
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,80 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 252
Afzender: Gemeente Ontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over April 1900 saldo fl. 441,305
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 253
Afzender: Rentmeester van 't Feithenhof te Elburg
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Wijst er op dat het perceel van Klumpers nog niet beteugeld is en dientengevolge de beteugeling van het Feitenhof niets baten zal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 254
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Besluit betreffende het onderzoek van de verlofgangers der Militie te land in 1900 Oldebroek 20 juni 1900
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 03-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 255
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Eindexamen Rijkslandbouwscholen
Inhoud: Besluit betreffende eindexamen van de Afd. Hoogere Land- en Boschbouwschool der Rijkslanbouwschool te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 256
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Oproeping in werkelijken dienst
Inhoud: Besluit betreffende oproeping onder de wapenen van verglofgangers der Militie te land.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 03-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 257
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Tijs van der Beek
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 258
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Pleiter
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 259
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van personen die wegens jachtovertreding veroordeeld zijn
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 260
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending van ee exemplaar der dienstregeling op den Nederlansche Centraal Spoorweg ter afkondiging en aanplakking
Gevolggeving: Afgekondigd en bericht verzonden
Beantwoording: 03-05-1900
Briefboeknr.: 264
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 261
Afzender: Burgemeester van Harderwijk
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt te willen opgeven of H. Dijkhof geb. 14 maart 1880 nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-05-1900
Briefboeknr.: 265
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 262
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Enige opgaven betreffende J. Spanhaak vragende
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-05-1900
Briefboeknr.: 269
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 265
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Bezwaarschrift Zomerdienstregeling Centraal Spoor
Inhoud: Inzending ter tekening en opzending een bezwaarschrift tegen de Zomerdienstregeling wat betreft de 1ste trein op de Centraal
Gevolggeving: Getekend opgezonden
Beantwoording: 05-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 263
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat door de Onderl. Verzekering een pink geslacht is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 264
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat zoo dra mogelijk het terrein van Jan Prins kan afgegraven worden en met dennestaketsels bezet worden, ingevolge opgave voor fl. 25, circa
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 266
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk A. van Olst
Inhoud: Bericht dat er z.i. geen bezwaar bestaat om door de bruid te doen verklaren dat Fennigje Brummel en Fennigje Tijs een en dezelde persoon is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 267
Afzender: Burgemeester van Heerde
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: K. Kanis heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 268
Afzender: Burgemeester van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Sneller heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 269
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving
Inhoud: Bericht dat J.W. Spronk en J. Geursen bij het 5de Regt. Infanterie zijn ingedeeld
Gevolggeving: Aangetekend in de Militieregisters
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 270
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van enige bewijzen voor J. Endeman en 6 anderen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-05-1900 Nummer: 271
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Elgerman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 272
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Klein
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 273
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat de 2,5% vergoeding voor de inning der gemte. opc. op de grondbel. over 1899 bedraagt fl. 33,425.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 09-05-1900
Briefboeknr.: 272
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 274
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoek om aan de Provisoren van het Feithenhof meede te deelen dat in den a.s. herfst de stuifzanden van H. Klumpers zullen worden beteugeld.
Gevolggeving: Bericht verzonden
Beantwoording: 09-05-1900
Briefboeknr.: 274
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 275
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat met de beteugeling van het perceel van Klumpers kan worden gewacht tot den herfst
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 276
Afzender: Commissaris van Politie te Amsterdam
Onderwerp: Politie
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent J.C. Verhoeff
Gevolggeving: Verstrekt
Beantwoording: 16-05-1900
Briefboeknr.: 280
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 277
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Verzoekt de Schutterlijke positie van Frank Broekhuis in te zenden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-05-1900
Briefboeknr.: A28
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 278
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Toezending van materieel voor de inschrijving, loting enz. der schutterij
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 279
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Inlichtingen verzoekende omtrent Wiechert van Werven
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-05-1900
Briefboeknr.: 283
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 280
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Toezending vaan een model tabel instellingen van weldadigheid voor de veranderingen , telken jare het benodigd aantal op te geven
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 281
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting voor 1900 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 282
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De goedgekeurde af- en overschrijving van 1899
Gevolggeving: Den Raad Aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1900 Nummer: 283
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier voor 1900 goed gekeurd terugzendende
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-05-1900 Nummer: 284
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Inzending van een uittreksel uit het K.B. van 30 April j.l. no 34 waarbij het Rijkssubsidie ad fl. 40, voor E. van Essen wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1900 Nummer: 285
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Brand
Inhoud: Rapport omtrent den brand bij de wed. J. Kroneman
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1900 Nummer: 286
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: J. van Gelder heeft zich bij hem aangemeld voor vertrek naar IJsselmuiden.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 287
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der kiezerslijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 288
Afzender: Burgemeester van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: J. van Gelder heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 289
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg wil zich te Wilsum vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 290
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoeken voldoening der declaratie over het 4de kwartaal 1899 wegens verpleging van een armlastige in 't Sophia Ziekenhuis
Gevolggeving: Betaald door Mulder
Beantwoording: 17-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 291
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 114,78 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 292
Afzender: Inspecteur Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele bel.
Inhoud: Inzending ter vaststelling door de Zetters Suppletaire kohieren
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 19-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 293
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Voorschriften inrichting van gemeenterekening
Inhoud: Besluit betreffende voorschriften omtrent de inrichting der gemeenterekeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 294
Afzender: N.S. Rambonnet, Jhr. F.F.F.Z. van Asch van Wijck, Jhr. A. Bas Backer
Onderwerp: Subsidie aanvraag Stoomtram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Verzoeken onder meedeeling dat zij voornemens zijn een Stoomtram Nunspeet - Zwolle aan te leggen, toezegging te doen van deelneming in het vennootschappelijk kapitaal voor 32/130 ged. of fl. 32.000,, de begroting enz. wordt mede overlegd.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 295
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. de Groot is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: In orde, brief veearts
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 296
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Heerde
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 297
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 298
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 299
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: D. van Spijker wil zich te Zwollerkerspel vestigen
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 300
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door W. Stouwdam is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 301
Afzender: IJker, Chef van dienst te Arnhem
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Herinnering aan Prov. Blad no 126 van 1899 omtrent den herijk van maten en gewichten, met verzoek hem afdruk der publicatie te zenden.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Afdrukken verzonden
Beantwoording: 18-05-1900 / 18-05-1900
Briefboeknr.: 297 / 301 en 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 302
Afzender: Hoofd der O.L.School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 2de kwartaal ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 303
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke Omslag
Inhoud: Het kohier voor 1900 goed gekeurd terugzendende
Gevolggeving: Verzonden aan den Ontvanger / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-05-1900
Briefboeknr.: 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 304
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier voor 1900 goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Verzonden aan den Ontvanger / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-05-1900
Briefboeknr.: 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 305
Afzender: Burgemeester van Brummen
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt te berichten of tegen het verleenen eener buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte aan Mr. M.P.D. Baron van Sijtzama bezwaren bestaan.
Gevolggeving: Beantwoorden
Beantwoording: 21-05-1900
Briefboeknr.: 307
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1900 Nummer: 306
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat D. van Spijker zich bij hem aangemeld heeft
Gevolggeving: Aangeteekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1900 Nummer: 307
Afzender: 1ste Luit. Kwartiermeester v/h 2de Bat. Rustende Schutterij
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Verzoekt op te geven het cijfer der bevolking op 31 Dec. 1899
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1900
Briefboeknr.: 310
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 308
Afzender: Commandt 2de Comp. Hospitaalsoldaten Utrecht
Onderwerp: Zakboekje Verlofganger
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk Onderdeel de verlofganger P. Eikelboom woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 309
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Op 19 Mei zal een schip gedeeltelijk gevuld met geladen projectielen bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek vertrekken van Hellevoetsluis naar Elburg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 310
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Onderzoek van verlofganger
Inhoud: Bericht dat de betrekkelijke kennisgevingen moeten behelzen dat gelegaliseerde ziekte-attesten niet vrij van zegel zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 311
Afzender: Burgemeester van Wilsum
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 312
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 313
Afzender: Burgemeester van Diepenveen
Onderwerp: Veldwachter
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent R.B. Grootenhuis sollicitant naar de betrekking van gem Veldwachter aldaar.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-05-1900
Briefboeknr.: 311
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-05-1900 Nummer: 314
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Op 28 of 30 mei zal te Elburg een schip geladen met gevulde springprojectielen voor het Kamp aankomen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 315
Afzender: Burgemeester van de Bilt
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat F van den Berg zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 316
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Rijksveldwachter
Inhoud: Meedeeling dat de aanstellingen van J.C. Verhoeff en L. van de Brake als onbezoldigd Rijksveldwachter zijn ingetrokken
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 317
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Harmen van Rijssen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1900 Nummer: 318
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat Ant. Bourgonje 29 juni a.s. onder de wapenen moet komen met verzoek met hem, evenals met de andere verlofgangers uit deze gemeente te handelen
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 02-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 319
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat H. Junte zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 320
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, Voorbereidend militair onderricht
Inhoud: Verzoekt tot tijdige inzending der staten V voor het voorbereidend militair onderwijs voor 1 Augustus
Gevolggeving: Gepubliceerd en verzonden
Beantwoording: 9 juni en 2 juli
Briefboeknr.: 367
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 321
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inkwartieringsplichtigheid Burgers van Rümenië
Inhoud: Besluit betreffende inkwartieringsplichtigheid van in Nederland gevestigde burgers van Rumenië.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 322
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Oproeping in werkelijken dienst
Inhoud: Toezending van nominatieve staten van verlofgangers die dit jaar onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / gepubliceerd
Beantwoording: 20-30-05-1900 / 02-06-1900
Briefboeknr.: A43 / 314
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 323
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Verzoeken toezending van de Schutterlijke positie van G. Veldman
Gevolggeving: Beantwoord (teruggezonden)
Beantwoording: 01-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 324
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt meedeeling omtrent den godsdienst van G. Mulder en van Pijkeren
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-06-1900
Briefboeknr.: 317
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 325
Afzender: Commandt 2de Reg. Vesting Art. te Amsterdam
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 juni a.s. 6 wagens verzoekende aan het station Elburg-Oldebroek te 9:36 v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 326
Afzender: H. Bakker e.a.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken den Raad het verzoek tot tramaanleg niet in te willigen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 327
Afzender: E. Visch Hz. e.a.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken het gevraagde subsidie toe te staan
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 328
Afzender: Kerkeraden der Geref. Kerk en Ned. Herv. gemeente te Wezep
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken onder meedeeling zij het tot stand komen der tram in het algemeen zeer gewenscht achten, doch wanneer absolute zondagsrust niet te verkrijgen is, er op aan te dringen zoveel mogelijk de minimum beperkte dienst verzekerd zij.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 329
Afzender: 1ste Luit. Kwartiermeester 2e Bat. Rustende Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Declaratie Schutterij
Inhoud: Inzending der declaratie over 1899 inzake de tractementen enz.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1900 Nummer: 330
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting van 1900 ad fl. 259,51 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1900 Nummer: 331
Afzender: Inspecteur v/d Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Veiligheidsmat. Bakkerij
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent de bakkerij van H. Heerdink eigenaar J. Reurink
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-06-1900
Briefboeknr.: 329
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 332
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat door hem aan de Gemeenteontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 333
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending een kosteloze vergunning om te visschen voor H. Th. Snoek
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 334
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een tectuur voor het biljet der dienstregeling Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Aangeplakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 335
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Een mandaat voor de gemeente ad. fl. 243,495 zendende
Gevolggeving: Ontvanger bericht
Beantwoording: 02-06-1900
Briefboeknr.: 321
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 336
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan L. van de Brake een kosteloze vergunning om te visschen uit te reiken.
Gevolggeving: Meegedeeld aan v.d. Brake
Beantwoording: 06-06-1900
Briefboeknr.: 325
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 337
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een nieuw bewijs voor Klaas Sprokholt.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 338
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van tijdstippen waarop premiekeuringen van hengsten en merriën zullen worden gehouden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 02-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 339
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Stierenkeuring
Inhoud: Uitslag van de in 1900 gehouden stierenkeuringen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 09-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 340
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: A. Kwakkel wil zich alhier vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 16-06-1900
Briefboeknr.: A40 / A42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 341
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Schipper is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1900 Nummer: 342
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Ontvangstbericht der missive betreffende opkomst onder de wapenen van E.J. Mendel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 343
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Dienstregeling Centraal
Inhoud: Inzending van een afschrift van het schrijven der directie omtrent de regeling der eerste trein richting Utrecht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 344
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Verslag brand G. Spronk
Inhoud: Inzending van het rapport der brand bij G. Spronk
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 345
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending van een geboorte-extract van Jan Veldkamp.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 335
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 346
Afzender: J. de Zwaan
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Acht zich bezwaard met zijn aanslag in den Hoofd. omslag en verzoekt vermindering
Gevolggeving: Den Raad Aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 347
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een verzoek van Dirk Mooi om een bewijs van Ned. in handen v/d Burg. stellende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-06-1900
Briefboeknr.: 346
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 348
Afzender: Gemeenteontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Mei Saldo fl. 100,21
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 349
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Maakt bezwaar aan L. Vis Gz. een buitengewone machtiging te verleenen.
Gevolggeving: Meegedeeld aan L. Vis
Beantwoording: 11-06-1900
Briefboeknr.: 331
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 350
Afzender: Burg. van Haarlem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat Th. J. Verhorst zich aldaar heeft aangemeld komende van Amsterdam
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofreg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 351
Afzender: W. van den Berg
Onderwerp: Visscherij
Inhoud: Verzoekt hem voor 12 jaar te verhuren het vischrecht op de Geldersche kolk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 352
Afzender: Commandant 3e Reg. Veldart. te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juni 12 wagens verzoekende aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 353
Afzender: Commandant 2de Regt. Vest. Art. te legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 15 Juni 6 wagens verzoekende in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 354
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt opgave van de bezoldigingen enz. van gemeenteambtenaren.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 355
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brandspuit
Inhoud: Meedeeling omtrent het onderzoek van de spuit te Wezep door Meuleman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 356
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lijst van hoogst aangeslagenen.
Inhoud: Meedeeling van de lijst der hoogstaangeslagenen in de Provincie Gelderland.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 357
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Opgave van de premiekeuringen van de een- en tweejarige hengsten in 1899 gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 358
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Inzendende ter invulling een staat omtrent de ligging, grootte enz der stuifzanden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 19-06-1900
Briefboeknr.: 350
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 359
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Juni - September a.s. zullen schietoefeningen op zee plaats hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 360
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Legalisatie van handteekeningen
Inhoud: Bericht dat de handteekeningen van geneeskundigen op ongezegelde ziekteattesten verlofgangers enz. niet mag gelegaliseerd zoo lang het stuk niet gezegeld is, dit zelfde geldt ook voor andere stukken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 361
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken Schietbanen
Inhoud: Verzoekt binnen 8 dagen aan te geven of al dan niet een schietbaan voor het geweer aanwezig is.
Gevolggeving: Negatief bericht
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 337
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-06-1900 Nummer: 362
Afzender: Inspecteur derArtillerie en Cavalerie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Vrijwilligers
Inhoud: 6 stuks plakkaten betreffende aanwerving vrijwilligers toezendende, met verzoek deze op goed zichtbare punten aan te plakken.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 15-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 363
Afzender: K. Vierhout Gz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: De Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 364
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Onderwijzer school Oldebroek
Inhoud: Bericht dat bij zijn bezoek op 12 Juni in de school te Oldebroek aanwezig waren 50 a 54 leerlingen, terwijl het aantal op 15 Januari 41 bedroeg, met verzoek ten spoedigste een oproeping voor een onderwijzer te plaatsen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 20-06-1900
Briefboeknr.: 353
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 365
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van enige geboorte-extracten verzoekende.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 15-06-1900
Briefboeknr.: 344
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 366
Afzender: Burgemeester van Heerde
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat Hendrik Sprokholt ge. 12 nov 1836 Nederlander is door geboorte
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 15-06-1900
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 367
Afzender: Districts Commissie Fonds Gewapende dienst
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Ontvangstbericht van de toegezonden gelden , opbrengst collecte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 368
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen, aanleg bosch
Inhoud: Bericht dat hij in den loop der maand Juli wil disponeren over het hem toekomende bedrag ad. fl. 31,80 voor gezonden dennen.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 369
Afzender: Sub. Ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Junte is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 370
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor F. en H. Sprokholt
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 371
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: 2 bewijzen voor J. Duinkerken sr. en jr. voor een jaar geldig verklaard.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 372
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling dat den 15 en 16 Juni munitie voor de legerplaats zal worden geladen te Utrecht en vertrekken per schip naar Elburg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 373
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: P. Eikelboom is 15 Mei 1900 in het genot van onbepaald verlof gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 374
Afzender: Minister van Financiën
Onderwerp: Pachtgeld Tolgaarder
Inhoud: De beschikking voor A. van Rijssen verbeterd terugzendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 19-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 375
Afzender: Districts Schoolopziener te Arnhem
Onderwerp: Onderwijzer school Oldebroek
Inhoud: Wijst erop dat te Oldebroek hulp aan het hoofd der school moet toegevoegd worden, wijl het aantal leerlingen meer dan 40 bedroeg op 15 Januari
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / beantwoord
Beantwoording: 20-06-1900
Briefboeknr.: 352
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 376
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Besluit betreffende de benoeming van schoolopzienens in de arondissementen Nijmegen en Zaltbommel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 377
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening jacht op waterwild
Inhoud: De opening der jacht is bepaald op 14 Juli e.k.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 378
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Uitnodiging om voortaan zorg te dragen steeds de juiste datum van geboorten bij aanvragen om bewijzen van Nederlanderschap worden opgegeven.
Gevolggeving: Geschiedt altijd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 379
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Hendr. Sprokholt sr.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 380
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Foom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 381
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Brand bij H. Heerdink
Inhoud: Rapport omtrent den brand bij H. Heerdink
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 382
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Beproeven van brandblusmiddelen
Inhoud: Rapport omtrent het beproeven der brandspuit enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 383
Afzender: Het bestuur der afd. Over Veluwe van de G. V. Landmij.
Onderwerp: Landbouwakte cursus
Inhoud: Vragend het oordeel over een eventueel hier in de buurt op te richten landbouwcursus
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-06-1900 / 09-07-1900
Briefboeknr.: 354 / 384
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 384
Afzender: Inspecteur van het Geneesk. Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Besmettelijke ziekten; Ontsmetting
Inhoud: Verzoekt hem eenige inlichtingen omtrent de ontsmetting van gebouwen enz. bij besmettelijke ziekte in 1899 door beantwoording der gestelde vragen te verschaffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-06-1900
Briefboeknr.: 357
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 385
Afzender: Commandant Ie Afd 3de Regt. Veldart. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 29 Juni a.s. te 7,30 uur 's morgens 10 karren in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 386
Afzender: Commandant 3de Regt. Veldart. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 29 Juli a.s. te 4,30 uur 8 wagens in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 387
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te willwn opgeven of op 28 Juni a.s. te 5 uur nam. op het gemeentehuis een zettersvergadering kan worden gehouden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 388
Afzender: Militie Commissaris 2de District van Gelderland
Onderwerp: Na Inspectie
Inhoud: Verzoekt J. de Haan ter na inspectie op te roepen op 10 Juli e.k.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-06-1900
Briefboeknr.: A43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 389
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. van Weeghel 23 Aug e.k. onder de wapenen moet komen met verzoek voor die opkomst te willen zorgdragen.
Gevolggeving: Beantwoord / Opgeroepen
Beantwoording: 26-06-1900 / 27-06-1900
Briefboeknr.: A44
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 390
Afzender: Burgemeester van Breda
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Bericht dat J.E. Schelter aldaar in het bevolkingsregister is doorgehaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 391
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De gemeenterekeningen over 1899 moeten uiterlijk op 1 September worden ingezonden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 392
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende het instellen van markten te Wijk bij Duurstede.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-06-1900 Nummer: 393
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Jan Schoonhoven heeft zich bij hem aangemeld komende uit Kamperveen
Gevolggeving: Aangeteekend in 't Register no 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-06-1900 Nummer: 394
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Grondbelasting
Inhoud: H.P. Cramer Controleur van het Kadaster is in 1900 belast met de opneming voor de gebouwde eigendommen.
Gevolggeving: 't College van Zetters meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1900 Nummer: 395
Afzender: Hoofd der Bijz. School te Oldebroek
Onderwerp: Landbouwacte
Inhoud: Vraagt enige inlichtingen omtrent den cursus te Zwolle
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-07-1900
Briefboeknr.: 369
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1900 Nummer: 396
Afzender: Hoofden van Scholen en Onderwijzers alhier
Onderwerp: Salarissen
Inhoud: Verzoeken betere regeling van Salarissen, die rekening houdt met dienstijver, bekwaamheid en dienstjaren.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 369
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 397
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. Schoonhoven zich te Kampen wil vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 398
Afzender: Commandant 3de Regt. Vesting Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Te 12.50 nam. op 2 Juli 5 wagens aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 399
Afzender: Ingenieur van den Waterstaat te Zutphen
Onderwerp: Losplaats IJssel Katerveer
Inhoud: Opgave van de kosten voor het maken eener losplaats bij het Katerveer
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 427
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1900 Nummer: 400
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,80 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 401
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Besluit betreffende het bemeesteren van schadelijk gedierte (verstrekken van buitengewoone machtiging)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 402
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent in Juli te houden schietoefeningen op zee
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 403
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam
Gevolggeving: Uitgereikt en ontvangstbericht
Beantwoording: 03-07-1900
Briefboeknr.: 370
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 404
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderzaken
Inhoud: Besluit betreffende aantal en jaarwedde der poldermeesters in den Crobsche Waardpolder
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 405
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksbijdrage L.O.
Inhoud: Besluit betreffende beroep in zake Rijksbijdrage bedoeld bij art. 54bis der Wet op het L.O. (School te Elburg)
Gevolggeving: Notificatie--
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 406
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat G. Puttenstein uit nood een koe heeft geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 407
Afzender: Secr. Penningmeester Commissie bevordering van Rundvee
Onderwerp: Prov. subsidie
Inhoud: Toezending ter uitreiking een bedrag van fl. 250,00 voor de in 1899 goedgekeurde stieren.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 03-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 408
Afzender: Voorz. der afd. Zwollerkerspel N.O.G. te Westenholte
Onderwerp: Salarissen onderwijzers
Inhoud: Inzending van een adres houdende verzoek de jaarwedden der onderwijzers beter te regelen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 425
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 409
Afzender: Ondervoorz. der Afd. OverVeluwe der G.O.L. te Nunspeet
Onderwerp: Landbouwakte
Inhoud: Beantwoording van enige vragen omtrent den driejarigen cursus voor Landbouwakte
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 410 1-8
Afzender: Hoofden van Scholen en Onderwijzers
Onderwerp: Landbouwakte
Inhoud: Meedeelende of zij al dan niet genegen zijn deel te nemen aan den cursus.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 411
Afzender: Commandant Cadetten te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 6 en 10 Juli a.s. 1 wagen met 2 paarden verzoekende voor overbrenging van bagage.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 411a
Afzender: Burgemeester van Apeldoorn
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inlichtingen omtrent J. Wijnen verzoekend
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 411b
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: G. Pompert vraagt buitengewone machtiging
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 380
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 412
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending 2 kosteloze vergunningen om te visschen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 413
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Alb. Hulsman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 414a
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoek voor H. Meesters om schadelijk gedierte te schieten
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 379
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 414
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Vraagt inlichtingen omtrent den zich in gevangenschap bevindenden verlofganger A. de Haan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 378
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 415
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. de Haan 23 Aug e.k. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: A48
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 416
Afzender: E. Westhoff
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 417
Afzender: H.A. van Beek
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 418
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2128, is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 419
Afzender: Meister te Wulfen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor R. Jungermann.
Gevolggeving: Aangevraagd / Toegezonden
Beantwoording: 11-07-1900 / 17-07-1900
Briefboeknr.: 388
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 420
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opnamen der boeken en kas van den ontvanger
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 421a
Afzender: Directeur PostSpaarbank
Onderwerp: A. van de Stege
Inhoud: Inlichtingen omtrent A. v.d. Stege vragend
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 421
Afzender: Sub. ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J.R. van den Brink is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 422
Afzender: Commandant IIe Serie Vesting Artillerie te Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 12 Juli 6 uur v.m. 5 wagens met 2 paarden verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 423
Afzender: Burgemeester van de Bilt
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt voor de opkomst onder de wapenen van F. v.d. Berg op 23 Aug. te willen zorgdragen.
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 07-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 424
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juni (Saldo fl. 575,94)
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 425
Afzender: Griffier Rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Alphabetische tafels Burg. Stand
Inhoud: Verzoekt toezending der Alphabetische tafels over 1899
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 10-07-1900
Briefboeknr.: 387
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 426
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 09-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 427
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Lijst van ter schoolgaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 428
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken, Paarden
Inhoud: Besluit betreffende overneming van voor den krijgsdienst geschikte paarden. Beeediging Schatten enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 429
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gloeikousjes
Inhoud: Besluit betreffende de vervaardiging van harde gloeikousjes.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 430
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende herbenoeming Arron. Schoolopziener te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 431
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende eervol ontslag te Geldermalsen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 432
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Besluit betreffende Statistiek van het Armwezen, model voor register van bedeelden.
Gevolggeving: Notificatie, Exemplaar toegezonden aan de Diaconiebesturen
Beantwoording: 10-07-1900
Briefboeknr.: 386
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 433
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onderwijs
Inhoud: Besluit betreffende toezicht op Middelbaar Onderwijs.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 434
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksbijdrage L. Onderwijs art. 54bis
Inhoud: Besluit betreffende beroep inzake Rijksbijdrage bedoeld bij atr. 54bis der Wet (R.C.School Nijkerk).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 435
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Verzoekt de daarbij gevoegde staten met aan- en opmerkingen over verslag 1899 te beantwoorden.
Gevolggeving: Beantwoord teruggezonden
Beantwoording: 20-07-1900
Briefboeknr.: 396
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 436
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Rekening 1899
Inhoud: Inzending der rekening met bijlagen over 1899
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 437
Afzender: Burgemeester & Wethouders van
Onderwerp: Rekening 1899
Inhoud: De rekening met bijlagen den Raad aanbiedende
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 438
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 11-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 439
Afzender: Hoofd der School Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Lijst van ter schoolgaande leerlingem inzendende
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 440
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 14 Juli te 7.50 v.m. 1 wagen met 1 paard aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 441
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juli 10.53 v.m. 11 wagens aan 't station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 442
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juli 8.40 v.m. 8 wagens aan 't Station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 443
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. v.d. Weg zich bij hem heeft aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 444
Afzender: Commandant dech. 1ste Reg. Vesting Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Zakboekje
Inhoud: Het Zakboekje voor W. Schoonhoven gewijzigd terugzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 445
Afzender: Commandant 3de Regiment Veld-Artillerie te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat postwissel ad fl 9, verzonden is als vergoeding voor het wachten bij aankomst van zijn transport
Gevolggeving: Uitgereikt a/d voerlui
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 446
Afzender: Burgemeester & Wethouders van 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat Grietje Dorst aldaar tijdens de volkstelling is ingescheven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 447
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. Schoonhoven in het genot van onbepaald verlof is gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 448
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt een waakzaam oog te houden de bier- en koffiehuizen nabij stations met het oog op stille verkoop van sterke drank.
Gevolggeving: Gememoriseerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1900 Nummer: 449
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige Dienst
Inhoud: Toezending van een nota wegens verpleegkosten van een armlastige
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1900 Nummer: 450
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Jungeman
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 451
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Stoffers
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 452
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: 't zelfde als no. 447
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 453
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit betreffende hooge uitgaven in zake veeziekten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 454
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Hooibroeien
Inhoud: Uitnodiging om een waakzaam oog te houden op het broeien van hooi, wijl het eerste hooi slecht is binnengekomen.
Gevolggeving: Hooiboren besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 455
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Reorganisatie der arbeidsinspectie (de Provincie Gelderland behoort nu tot de 7de Inspectie)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 456
Afzender: Sub. Ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J.R. v.d. Brink is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 457
Afzender: Burgemeester van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. van Gelder zich bij hem heeft aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 458
Afzender: Ontvanger der Registratie te Elburg
Onderwerp: Grond eigendom van H. uit de Bulten
Inhoud: Verzoekt te willen bewerken dat H. uit de Bulten zich te zijnent vervoegd
Gevolggeving: vd Beek opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1900 Nummer: 459
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling omtrent den verlofganger W. Schoonhoven die zich bij hem heeft aangemeld terwijl hij alhier woont.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-07-1900
Briefboeknr.: A52
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-07-1900 Nummer: 460
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor P. Nijboer met 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Toegezonden naar Duitschland
Beantwoording: 20-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 461
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H.J. Sanders nieuw bewijs.
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 23-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 462
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Instellen van markten te Wijk bij Duurstede
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 463
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Wijziging markten in de gem. Barneveld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1900 Nummer: 464
Afzender: Hoofd der O.L.School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoonmaak
Inhoud: Geeft kennis van de vacanties met verzoek de scholen schoon te laten maken
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1900 Nummer: 465
Afzender: P. Boerée
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag
Gevolggeving: Denraad aangeboden en beantwoord
Beantwoording: 06-08-1900
Briefboeknr.: 432
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1900 Nummer: 466
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeeling van een verzoek van de wed. J. Krooneman om ontheffing van Hondenbelasting.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden en beantwoord
Beantwoording: 01-08-1900
Briefboeknr.: 414
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1900 Nummer: 467
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 468
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 469
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bewijzen voor R. Dokter, G. van Ommen en G.J. Wolf toezendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 01-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 470
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bewijs voor W. Goudbeek met 1 jaar verlengd
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1900 Nummer: 471
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein Bz. is een vaars uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 472
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door R. Wessels Gz. is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 473
Afzender: J. van Weeghel
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing over het 2e kwartaal 1899 wijl zijn kind toen van de school is geweerd als zijnde te jong
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 474
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan E. Flier een kostelooze vergunning te visschen uit te reiken.
Gevolggeving: Meegedeeld aan belanghebbende
Beantwoording: 06-08-1900
Briefboeknr.: 433
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-08-1900 Nummer: 475
Afzender: Gemeente Ontvanger Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juli, saldo fl. 392,12
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-08-1900 Nummer: 476
Afzender: H. van den Berg
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Bericht dat hij niet genegen is voor 3 jaar het vischrecht van de Geldersche kolk te pachten.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 477
Afzender: J. Wassink
Onderwerp: School Wezep
Inhoud: Het opverven der school van buiten zal fl. 27,50 kosten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 478
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Verzoekt zoo spoedig mogelijk op te gevenof er dennen in 1900 nodig zullen zijn
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-08-1900
Briefboeknr.: 434
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 479
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 3de kwartaal ter school gaande kinderen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1900 Nummer: 480
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier goedgekeurd terugzendende (2e kwartaal)
Gevolggeving: Den Raad aangeboden, Agekondigd enz.
Beantwoording: 09-08-1900
Briefboeknr.: 437
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 481
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Meedeeling dat de Arrond. Schoolopziener te Arnhem tijdelijk Districts Schoolopz. is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 482
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in Barneveld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 483
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hengstenkeuring
Inhoud: Besluit betreffende de in 1900 te houden keuringen van dekhengsten enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 13-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 484
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening Jacht
Inhoud: Meedeeling dat de Jacht op klein wild - behalve op hazen en fazanten, deze op 29 Sept. - zal geopend zijn op 01 Sept a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 13-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 485
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Kasperink
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 486
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Ramaker voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 487
Afzender: Commandt Instr. Comp. Schoonhoven
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 20 Aug te 12.41 n.m. 2 wagens aan 't station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 488
Afzender: Commandt. 1ste Reg. Vesting Art. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 20 Aug te 11 uur v.m. 5 wagens met 1 paard verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 489
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Veroordelingen Jachtrecht
Inhoud: Opgave van wegens Jachtdelict veroordeelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 490
Afzender: Inspecteur der Rijsveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Bijstand Gemeentepolitie
Inhoud: Bericht dat de bijstand van de Gemeentepolitie op 16 dagen zal verkleind worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-08-1900 Nummer: 491
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Op 15 Aug 1900 v.d. zullen schietoefeningen op zee worden gehouden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1900 Nummer: 492
Afzender: H. Heins
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Bericht dat de Uniecollecte in de week van 3 Sept. a.s. zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-08-1900 Nummer: 493
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Opgave van de in het genot van onbepaald verlof gestelde Miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 494
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Jaarwedde
Inhoud: Het raadsbesluit tot verhooging der Jaarwedde van G. Splietelhoff en Muntstege goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 495
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende Marktwijziging in Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 496
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van drukwerk voor de Alpha. lijst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 497
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door W. Kragt is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 498
Afzender: A. Renes
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raag aangeboden, Meegedeeld
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 509
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 499
Afzender: H. Slijkhuis
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Verzoekt ontheffing hondenbelasting
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 500
Afzender: Mej. Tj. de Bruin te Hattem
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij haar stukken niet wil inzenden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 501
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Betuigt zijn dank voor de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-08-1900 Nummer: 502
Afzender: Hoofd O.L.School te Oldebroek
Onderwerp: Voordracht Onderwijzer
Inhoud: Rapport omtrent den te benoemen Onderwijzer aan zijn School
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1900 Nummer: 503
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Betuigt zijn dank voord de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1900 Nummer: 504
Afzender: G. Schoonhoven
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld; beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 504
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1900 Nummer: 505
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-08-1900 Nummer: 506
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: De algemene lijst geverifieerd terugzendende
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 507
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlof Burgemeester
Inhoud: Bericht dat tegen de afwezigheid van den Burgemeester gedurende 4 weken geen bezwaar bestaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 508
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of Frank Allon Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-08-1900
Briefboeknr.: 456
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 509
Afzender: Commandant Instr. Comp. te Legerpl. bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Aug. e.k. 2 wagens te 6.30 uur 's morgens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 510
Afzender: Commandant 1e Regt. Vesting Art. Legerpl. bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Aug. om 7 uur 'smorgens 5 wagens
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 511
Afzender: Commandant 3e Regt. Vest. Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Sept. a.s. te 12.51 nam. aan 't Station 6 wagens verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 512
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toestemming voor E. Beekhof om 12 mnd. naar Duitschland te gaan.
Gevolggeving: Aangetekend verz.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 513
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende oproeping in werkelijken dienst van lotelingen der lichting 1900 bij de Cavalerie enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 514
Afzender: H. en J. Koopman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoeken vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 500
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 515
Afzender: H. Wijnen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 505
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 516
Afzender: B. Achter de Molen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 502
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 517
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen - Zwarteweg
Inhoud: Een adres van het waterschap Kamperveen om verbetering van een gedeelte van den Zwarteweg om advies en raad inzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 518
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij - Officieren
Inhoud: Verzoekt zoodra mogelijk een voordracht ter vervulling der door het overlijden van O. Wolthuis opengevallen officiersplaats bij het 2de Bataljon Rustende Schutterij in te zenden.
Gevolggeving: aan voldaan
Beantwoording: 13 Oct / 6 Nov
Briefboeknr.: A82 / A 93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 519
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor Evert en Joh. Beekhof
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 30-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1900 Nummer: 520
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt uitreiking der stukken daarbij gevoegd
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1900 Nummer: 521
Afzender: 1e Luit. Kwartiermr. 2e Bat. Rust. Schuttterij te Oldebroek
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending der begroting voor het 2de Bataljon Rustende Schutterij voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 522
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Sansders en J.W. van Erven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 01-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 523
Afzender: J. Hensink
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Verzoekt hem voor 6 jaren te verhuren het jachtrecht van de gemeenteeigendommen in het Winkeldorp enz. gelegen
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 524
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 2-09-1900 Nummer: 525
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, schietoefeningen
Inhoud: Op 4 Sept e.k. en volgende dagen zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1900 Nummer: 526
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Augustus j.l. saldo in kas fl. 306,61
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1900 Nummer: 527
Afzender: Districtscommandant Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Politie
Inhoud: Meedeling dat aan het verzoek omtrent surveillance van J.C. Stuiver op de schapenmarkt zal voldaan worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1900 Nummer: 528
Afzender: W. Held
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Dankbetuiging voor de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1900 Nummer: 529
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van ee nbewijs voor G.J. Schakelaar
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 530
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Onderwijzer Oldebroek
Inhoud: De voordracht en bijlagen voor een aan de school te Oldebroek te benoemen onderwijzer terugzendende.
Gevolggeving: den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 531
Afzender: P. Drost Wezep
Onderwerp: Brand bij G.J. Ruiter
Inhoud: Opgave van manschappen die dienst gedaan hebben bij den brand bij G.J. Ruiter.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 532
Afzender: Sollicitanten Onderwijzer Oldebroek
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer of onderwijzeres te Oldebroek
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 533
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Besluit omtrent de bekroonde fokmerriën en jonge merriën enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 534
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Besluit betreffende de bevolkingsstatisteik over 1899
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 535
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Meedeeling dat ter Adjunct Inspecteur in de 7de Inspectie is benoemd de heer G.J.Ph. Zaalberg (standplaats Arnhem)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 536
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent schietoefeningen op zee op 6 Sept en volgende dagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1900 Nummer: 537
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Aanbestedingen
Inhoud: Ter afkondiging en aanplakking zendende eenige exemplaren van de publicatie eener te houden aanbesteding van publieke werken.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 08-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1900 Nummer: 538
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaraties
Inhoud: De declaraties wegens verblijfkosten van J. van der Beek terugzendende met nota van aanmerkingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 10-09-1900
Briefboeknr.: 489
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 539
Afzender: Commandant der 4de Serie Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Sept e.k. 6 wagens met 2 paarden in het kamp verzoekende te 5.30 uur 's morgens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 540
Afzender: H. van Pijkeren
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 507
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 541
Afzender: H. Wolf Lz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 506
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 542
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 543
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers, Buitenl. Verlof
Inhoud: Toestemming voor G.J. Schakelaar om voor 12 mnd naar Duitschland te gaan.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 544
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De rekening over 1899 met nota van aanmerkingen terugzendende
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders ter behandeling aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 545
Afzender: J. Dijkhof e.a.
Onderwerp: Lantaarn
Inhoud: Verzoekt plaatsing van een lantaarn aan den hoek.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 661
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 546
Afzender: Commandant 15de Serie Vesting Art. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 Sept. a.s. te 11 uur v.m. 6 wagens met 1 paard aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 547
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaraties
Inhoud: De declaratie van den Burgemeester inzake reis- en vervoerskosten bij het afleveren der miliciens met nota van aanmerking terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-09-1900
Briefboeknr.: 527
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 548
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Pik.
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek
Beantwoording: 13-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 549
Afzender: Ministerie van W.H. en N. te 's-Gravenhage
Onderwerp: Losplaats IJssel
Inhoud: Bericht dat vanwege het Rijk geen losplaats wordt daargesteld a/d IJssel.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 550
Afzender: Hoofding. v/d Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling dat eerlang een ambtenaar van den Provincialen Waterstaat zal komen, teneinde de kaarten te raadplegen omtrent de stuifzanden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1900 Nummer: 551
Afzender: Belg. Nederl. Intercomunale Electr. Mij. te Brussel
Onderwerp: Electrische verlichting
Inhoud: Inlichtingen omtrent een eventueel op te richten Maatschappij voor Electrische verlichting.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1900 Nummer: 552
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Loting Nat. Militie
Inhoud: De tijd van loting voor de lichting 1901 bepalende voor Oldebroek op 27 October a.s. voorm. 11 uur.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 553
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Buitenl. Verlof
Inhoud: Vergunning voor H. van Loo om zich voor 12 md. naar Duitschland te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofgangersregister.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 554
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. van Loo
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 15-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 555
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een oproeping voor H. Kommer.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 17-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 556
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J. Pap Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 557
Afzender: Inspecteur van het Geneesk. Staatstoez. te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeelingen enz. omtrent het ontsmetten van goederen met lijders aan dysenterie in aanraking geweest zijnden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 558
Afzender: A. van de Weg
Onderwerp: Onderwijzer Oldebroek
Inhoud: Bericht dat hij de benoeming als onderwijzer te Oldebroek aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 559
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Meedeeling dat Schapenschurft is geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 560
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 5,50 inzake mond- en klauwzeer.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 18-09-1900
Briefboeknr.: 530
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 561
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verpleegden Opvoedingsgestichten
Inhoud: Besluit betreffende onderzoek naar voormalige verpleegden in 's Rijks Opvoedingsgestichten (niet door een veldwachter).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 562
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciale rekening
Inhoud: Afkondiging van de vastgestelde rekening over 1898.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 563
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pest
Inhoud: Besluit betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen tot wering van de pest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 564
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit omtrent samenvoeging van gemeenten tot levering van het nader te bepalen aandeel voor de lichting der Nat. Militie 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 565
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende terugzending van inschrijvingsregisters en alphab. lijsten voor de lichting van 1901.
Gevolggeving: Ter visie gelegd; Afgekondigd / Militiecommissaris teruggezonden
Beantwoording: 19-09-1900 / 29-09-1900
Briefboeknr.: A75
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 566
Afzender: Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Requireeren Rijksveldwachter
Inhoud: Bericht dat J.C. Stuiver nier ter geleide van een krankzinnige met den gemeenteveldw. mee mag.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1900 Nummer: 567
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigegesticht Den Haag
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Bericht dat B. van 't IJssel op 18 Sept is opgenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1900 Nummer: 568
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. de Groot en A. Bastiaan.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 19-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 569
Afzender: Directeur der Rijkspostspaarbank
Onderwerp: Spaarbankboekje
Inhoud: Verzoekt op te geven waar de persoon vermeld op daarbij gevoegde lijst woonachtig is.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 20-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 570
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezing
Inhoud: Bericht dat de stukken inzake de verkiezing van G. van der Streek Jz. voor kennisgeving zijn aangenomen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 571
Afzender: Burgemeester van Zalk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Schapenschurft geconstateerd op 18 Sept j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 572
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burg. Stand Verificatie
Inhoud: Meedeeling van enige aanmerkingen op de registers van 1899.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 573
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpachting Jachtrecht
Inhoud: Het raadsbesluit inzake verpachting van Jachtrecht aan J. Wensink goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 574
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Beschikkingen reclames
Inhoud: Beschikking op het bezwaarschrift van J. Bakker Pers. Bel. ter kennisneming toezendende.
Gevolggeving: Doorgezonden naar Inspecteur
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 575
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Inlichtingenstaat
Inhoud: Een staat van inlichtingen door Dr. Ovink in te vullen inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 20-10-1900
Briefboeknr.: 654
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 576
Afzender: Officier van Justitie te 's Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt op te geven of H. Overdijk het goedvindt dat door hem een procureur wordt aangewezen om de vereischte machtiging aan te vragen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-09-1900
Briefboeknr.: 537
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 577
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat E.J. Mendel zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 578
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Pap en T. Bastiaan.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 22-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 579
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor E. van Ommen met 1 jaar verlengd, met verzoek 60ct. kosten over te maken.
Gevolggeving: Uitgereikt / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 22-09-1900 / 22-09-1900
Briefboeknr.: 536
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 580
Afzender: Bestuur der Johannes Stichting
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeling omtrent het verplegen van armen in die Stichting.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 581
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Besm. Ziekten
Inhoud: Toezending van een kennisgeving omtrent dysenterie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 582
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zittingen Militieraad
Inhoud: Besluit betreffende zittingen van den militieraad in 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 583
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Een lijst ter beantwoording inzendende van verzorging van minderjarige armlastige kinderen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 600
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 584
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit omtrent invoer van paarden enz. in Duitschland
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 585
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat van 1 Jan. 1901 af de bewijzen niet meer behoren verlengd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 586
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeling van de namen der miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 587
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Zitting militieraad
Inhoud: De zitting van den Militieraad zal plaats hebben te Harderwijk 19 Dec. e.k. v.m. 11 uur.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 588
Afzender: Commandant 2de Bat. Rust. Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Schutterij, voordracht officier
Inhoud: Meedeeling omtrent de voordracht voor een officier, te benoemen in plaats van wijlen O. Wolthuis.
Gevolggeving: Voordracht opgemaakt en verzonden
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 589
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Beschikkingen Reclames
Inhoud: Inzending ter kennisneming 2 beschikkingen op reclames van A. van Bruggen en J. Fikse.
Gevolggeving: Doorgezonden aan den Inspecteur
Beantwoording: 24-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 590
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat het aandeel in de kwade posten op de grond- en pers. belasting dienst 1897 nihil is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 591
Afzender: P.C. Labrijn
Onderwerp: Klacht over een hond
Inhoud: Doet klachten over een hond van D.J. Klein Tijfink wegens bijten.
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging gereed gemaakt en afgegeven.
Beantwoording: 24/25-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 592
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een bewijs voor G.J. v.d. Put met 1 jaar verlengd zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 25-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 593
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Zakboekje verlofganger
Inhoud: Verzoekt op te geven of G.J. Schakelaar zich alhier aangemeld heeft.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-09-1900
Briefboeknr.: A72
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 594
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Reparatie School
Inhoud: Verzoekt enige reparaties aan de school.
Gevolggeving: Timmerman en metselaar opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 595
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 596
Afzender: Commandant 5de Serie Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 27 Sept a.s. te 5.30 uur v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1900 Nummer: 597
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt toezending van de kadastrale plannen.
Gevolggeving: Teogezonden
Beantwoording: 26-09-1900
Briefboeknr.: 550
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1900 Nummer: 598
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Oordeel van den Oogst
Inhoud: Toezendende van een staat houdende overzicht van den Oogst over 1900.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 597
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1900 Nummer: 599
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij W. Limburg
Inhoud: Verzoekt bericht of de bakkerij van W. Limburg veranderd is, of procesverbaal op te maken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-09-1900
Briefboeknr.: 559
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1900 Nummer: 600
Afzender: Commandant Vesting Art. te Naarden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 October a.s. te 9.35 v.m. 6 wagens met 1 paard aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 601
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Vreemdelingen Transvaal
Inhoud: Circulaire aan Procureurs-Generaal fungeerende Directeuren van Politie omtrent de vreemdelingen uit Transvaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 602
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen Subsidie
Inhoud: Meedeeling dat het Prov. Sunsidie ad. fl. 75, voor B. van 't IJssel wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 603
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Bekenkamp.
Gevolggeving: Aan vd Beek ter hand gesteld
Beantwoording: 28-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 604
Afzender: Secretarie Zwollerkerspel
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Bericht dat E. van de Beek niet te Zwollerkerspel maar te Zwolle werkzaam is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 605
Afzender: P.C. Labrijn te Hattem
Onderwerp: Klacht Honden
Inhoud: Deelt mede dat de bedoelde zwarte hand is van E.W. Hoogen.
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging afgegeven
Beantwoording: 01-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 606
Afzender: Inspecteur der Registratie te Amersfoort
Onderwerp: Akten Repertoire
Inhoud: Verzoekt toezending van de akten loopende over het tijdvak 1 Mei 1898 - 31 Oct. 1899 met repertoires.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 29-09-1900
Briefboeknr.: 569
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 607
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 2.128, aan den Gemeente Ontvanger is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 608
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Oproeping Justitie
Inhoud: Ter uitreiking zendende een oproeping voor W. de Groot
Gevolggeving: door vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 609
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 133,80 aan den Ontvanger is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 610
Afzender: Controleur der Dir. Bel. en het Kadaster te Apeldoorn
Onderwerp: Kadaster Opneming Geb. en Ongeb. Eigenaars
Inhoud: Inzending van een staat van eigendommen enz. die moeten geschat worden, met verzoek aan het lid van 't Zetters college daarvoor aangewezen ter hand te stellen.
Gevolggeving: Koops meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1900
Briefboeknr.: 578
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 611
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Ongeval D. Welman
Inhoud: Verzoekt nog op te geven of deze persoon gehuwd of ongehuwd is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-10-1900
Briefboeknr.: 575
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 612
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Joh. Hendr. Holtkamp
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 01-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 613
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De Gemeenterekening over 1899 gewijzigd vastgesteld in Ontvangst op fl. 23.982,105 en in Uitgaaf op fl. 24.112,215 terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Ontvanger afschrift gezonden
Beantwoording: 02-10-1900
Briefboeknr.: 579
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 614
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciale Begrooting
Inhoud: Meegedeelde begroting der enkele Provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 615
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Meedeling dat tot Schoolopziener in het Arrond. Geldermalsen is benoemd J.Chr. Levaring te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 616
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Tot zijn woonplaats wordt Nijmegen aangewezen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 617
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onderwijs, Jaarwedden Ede
Inhoud: Besluit ter meedeeling van een besluit omtrent regeling Onderwijzersjaarwedden in de gemeente Ede.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 618
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Besluit dat aan den Provinciale Waterstaat is opgedragen eene opneming de zandverstuivingen te doen, met verzoek de daarmee belaste ambtenaar aanwijzing enz. te verleenen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 619
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening Jacht
Inhoud: Besluit betreffende de opening en sluiting der jacht op grof wild.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 620
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een verlengd bewijs voor A. van Erven.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 621
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending ter afkondiging een exemplaar der onlangs vastgestelde dienstregeling Centraal Spoor.
Gevolggeving: Afgekondigd / Bericht verzonden
Beantwoording: 03-10-1900 / 03-10-1900
Briefboeknr.: 582
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 622
Afzender: Ontvanger der Registratie te Elburg
Onderwerp: Successie
Inhoud: Verzoekt opgave omtrent de nalatenschap van J. Koster.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 623
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Nuttige Handwerken
Inhoud: Opgave van benodigdheden voor 't onderwijs in nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 03-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 624
Afzender: Militie commissaris te Zutphen
Onderwerp: Militie: Vrijstelling van dienst
Inhoud: Is van oordeel dat de loteling waarvan geschreven is moet dienen wanneer hij dienstplichtig nummer trekt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 625
Afzender: Ds. Plet Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 666
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1900 Nummer: 626
Afzender: wed. L. Uchtrop
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Vraagt ontheffing der belasting over 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 662
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1900 Nummer: 627
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Sept. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 628
Afzender: S.T. Pleiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 664
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 629
Afzender: Ondervoorz. Afd. Over Veluwe G.O. Landmij in Gelderland
Onderwerp: Landbouwcursus
Inhoud: Enige meedelingen omtrent de op te richten landbouw cursus
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 630
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Ant. Renes
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 04-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 631
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Schutterij; Officieren
Inhoud: Terugzending der gewijzigde conceptvoordracht voor officier bij de schutterij
Gevolggeving: Voordracht opgemaakt en verzonden aan de gemeente-besturen.
Beantwoording: 13-10-1900
Briefboeknr.: A82
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 632
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Salaris Klerk te secretarie
Inhoud: Verzoekt hem enige bezoldiging te geven als klerk ter secretarie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 633
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt om toezending van 2 geboorte extracten en opgave van graad van bloedverwantschap tusschen A. en C. van 't Hul en D. van 't Hul.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-10-1900
Briefboeknr.: 593
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 634
Afzender: Burgemeester van Putten
Onderwerp: Nat. Militie; geboorte extract
Inhoud: Toezending van een geboorte-extract ten dienste der Nat. Militie voor Harmen van de Veen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 635
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zwarteweg
Inhoud: De missive van GS van Overijssel omtrent den slechten toestand van den Zwarteweg om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 601
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 636
Afzender: Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling dat de dysenterie epidemisch heerscht in deze gemeente.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 05-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 637
Afzender: Burgemeester van Oldebroek
Onderwerp: Nat. Militie; Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. de Haan zich op 1 October j.l. naar zijn korps heeft begeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 638
Afzender: N. Cnopius arts te Hattem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling omtrent het ontsmetten enz. bij J. Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 639
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 596
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 640
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor Johannes Hulsman en Gerhardus Horenberg
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 641
Afzender: Controleur van het kadaster te Arnhem
Onderwerp: Zettersvergadering
Inhoud: Verzoekt vergadering te beleggen op 10 okt. a.s. v.m. 11 uur
Gevolggeving: Vergadering uitgeschreven
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 642
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt om hem te berichten of er bezwaar tegen bestaat dat aan Klaas (Blom) Blom vergunning wordt verleend tot het schieten van schadelijk gedierte onder deze gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 643
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van den ontvanger
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 644
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Benoeming zetters
Inhoud: Besluit houdende benoeming van zetters voor 's Rijks directe belastingen. Oldebroek A. Broekhuis en E. vd Werfhorst
Gevolggeving: Akten uitgereikt / Bericht aanneming der benoeming verzonden
Beantwoording: 10-10-1900
Briefboeknr.: 608
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 645
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Stemdistricten
Inhoud: Besluit betreffende aanwijzing van Stemdistricten in de gemeente Tiel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 646
Afzender: Commandant Detachement Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 oct. a.s. te 6.30 v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 647
Afzender: Commandant 2e Bataljon Rustende Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Voordracht officieren Schutterij
Inhoud: Nadere opgave verstrekkende voor de op te maken voordracht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 648
Afzender: Hoofd der school Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter schoolgaande leerlingen in het 4de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 649
Afzender: Commandant Detachement Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Oct. a.s. 3 wagens verzoekende in het Kamp te 6.30 uur v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 650
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter schoolgaande leerlingen in het 4e kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 651
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. van Essen zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 652
Afzender: G.J. van Vredendaal Wilnis
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt het zoontje zijner vrouw op te sturen.
Gevolggeving: Notificatie / beantwoord
Beantwoording: 10-10-1900
Briefboeknr.: 610
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1900 Nummer: 653
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inkwartieringsstaat
Inhoud: Op te geven aan den C.d.K. in welke buurtschap enz. het gemeentehuis ligt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-10-1900
Briefboeknr.: 615
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1900 Nummer: 654
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat verlofgangers der militie te land niet onder de wapenen mogen komen zoolang de Dysenterie epidemisch heerscht enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-10-1900 Nummer: 655
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Inzending eener kennisgeving omtrent het voorkomen van besmettelijke ziekte bij H. Veluwenkamp.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1900 Nummer: 656
Afzender: H. Olthuis Jr.
Onderwerp: Brandmeester
Inhoud: Bedankt als brandmeester te Oldebroek
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1900 Nummer: 657
Afzender: Geneesk. Inspecteur Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt voortaan wekelijks opgave van het aantal aangetasten en overleden personen.
Gevolggeving: Zal aan voldaan worden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 658
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 13 Oct. 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 659
Afzender: Vereeng. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoekt tot het houden eener collecte in Oct. of Nov. a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Opbrengst overgemaakt
Beantwoording: 31-10-1900 / 16-11-1900
Briefboeknr.: 710
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 660
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Koopman is een pink uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 661
Afzender: H. van Pijkeren
Onderwerp: Klacht hond D. de Groot
Inhoud: Klaagt over de hond van D. de Groot Wz. te Wezep
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 662
Afzender: Dr. Ooink
Onderwerp: Begraven Dysenterie
Inhoud: Verklaard dat het lijk van wed. B. Wolf op dien dag begraven moet worden.
Gevolggeving: Verlof afgegeven
Beantwoording: 15-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 663
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een verzoek van J. Riegersweide om een bewijs van Nederlanderschap voor zijne dochter verzoekende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-10-1900
Briefboeknr.: 625
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 664
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs
Inhoud: Inzending van de modellen van de leerplicht A, B, C en D voor zooveel nodig te verzenden aan de schoolhoofden.
Gevolggeving: Verzonden
Beantwoording: 16-10-1900
Briefboeknr.: 622
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1900 Nummer: 665
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Amsterdam
Onderwerp: Bevolking, Pensioen Ambtenaren
Inhoud: Verzoekt de daarbij ingesloten formulieren te controleren met geboorteregister enz. en daarna terug te zenden.
Gevolggeving: Terugezonden
Beantwoording: 18-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1900 Nummer: 666
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Verloving H.M. de Koningin
Inhoud: Een Proclamatie van 16 Oct. inzendende betreffende de verloving van H.M. de Koningin met verzoek dezelve aan te plakken.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 18-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 667
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Het nodige drukwerk voor het Inschrijvingsregister der Nat. Militie voor de lichting van 1902 inzendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 668
Afzender: Gecommitteerden van Gedeputeerde Staten
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Bericht dat zij 24 October a.s. eenige wegen waaronder ook het eindje zandweg van den Zwarteweg zullen nagaan, met verzoek den Burgr. op den grens van Heerde aan te treffen om 1.30 uur nam.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 669
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Beperking vervoer Rijkswegen
Inhoud: Besluit betreffende beperking van vervoer over de Rijks groote wegenbij invallend dooiweder.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 670
Afzender: H. Olthuis
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat R. Klein door hem als plaatsvervanger is aangesteld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 671
Afzender: R. Klein
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat hij de verplichtingen als plaatsvervanger van H. Olthuis op zich neemt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 672
Afzender: Ds. Plet en H. Groen Wezep Kerkraad Geref. Kerk.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoekt het vorige besluit te handhaven en alzoo afwijzend op het ingediende of nog in te dienen adres te beschikken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 660
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1900 Nummer: 673
Afzender: W. Heins
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van de benodigde aantallen stalen voor 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1900 Nummer: 674
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Maken bezwaar de ingezonden voordracht ter benoeming van officieren te bekrachtigen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-10-1900
Briefboeknr.: A89
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 675
Afzender: G.J. Duim
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt vermindering of vrijstelling van schoolgeld over 1899
Gevolggeving: Deen Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 665
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 676
Afzender: A. van Bruggen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt ontheffing van Hoofd. omslag voor D. van Bruggen 17 mei j.l. overleden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 663
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 677
Afzender: dr. Ovink
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling dat het van D. Wijnen nog dien dag moet begraven worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 678
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: 200 schriften zijn voor 1901 benodigd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 679
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande kinderen 4de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 680
Afzender: Det. Commandant 1ste Reg. Vest. Art. Legerplaats bij Olderbroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 25 october a.s. 9.30 uur v.m. 2 wagens in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 681
Afzender: J. van Boven
Onderwerp: Wegen, Uitweg Mheneweg
Inhoud: Verzoekt op den Mheneweg tusschen Straatweg en Bovenpad een loopbrugje te leggen, een uitweg te verleggen en nog een uitweg te verleggen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 682
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht te 's-Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Opgave vab de verpleegkosten voor B. van 't IJssel met verzoek op te geven hoe gehandels moet worden met het transport van het kind waarvan zij eerlang bevallen zal.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-10-1900 / 01-11-1900
Briefboeknr.: 654 / 677
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 683
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs jaarwedden
Inhoud: Onthouden hunner goedkeuring aan het raadsbesluit inzake jaarwedde onderwijzer A. vd Weg.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 684
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Inzending van een mandaat voor J. vd Beek ad fl. 9,
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 26-10-1900
Briefboeknr.: 644
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 685
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor Arend Berghorst en D. van Enke.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 686
Afzender: Commandant 3de Reg. Vesting Art. Gorkum
Onderwerp: Militie
Inhoud: Bericht dat A. van Gelder is overgeplaatst bij dat regiment
Gevolggeving: Aangetekend in het Militieregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 687
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Prov. Staten Verkiezing
Inhoud: De verkiezing vvo een lid der Staten district Putten is bepaald op 13 Nov. as.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 688
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Bericht dat met ingang van 16 nov a.s. tot Districtsschoolopziener te Arnhem wordt benoemd J.E. van Renesse.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 689
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat met de verlofgangers (tijdelijk) gehandeld moet worden als met de groot-verlofgangers.
Gevolggeving: Aangetekend in Alphabetische Index
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 690
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt alsnog inzending van de verklaring bedoeld bij Prov. Blad 36 van 1900 betreffende M.E. Riezenweide.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 29--10-1900
Briefboeknr.: 650
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 691
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending bewijs van Nederlanderschap voor H.V. de Weerdt met 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 26-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 692
Afzender: J. Sellis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 667
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 693
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Lijsten van achterstallige belastingen over 1898 en 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 670
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 694
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele Bel.
Inhoud: Inzending van 2 registers ter vaststelling door de zetters.
Gevolggeving: Zetters ter behandeling aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 695
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. vd Ziel en G. Muller
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 27-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 696
Afzender: Hoofdingenieur vd Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoekt de genummerde latjes op de grenzen der stuifzanden aangebracht, te vervangen door palen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-11-1900
Briefboeknr.: 682
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1900 Nummer: 697
Afzender: Ingenieur 3de Rivierarrond. te Zutphen
Onderwerp: Bestek Verfwerk
Inhoud: Inzending van een aankondigingsbiljet van aan te besteden verfwerk langs den IJssel.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 30-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1900 Nummer: 698
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Ziekten
Inhoud: Inzending van een verklaring van N. Cnopius omtrent besmettelijke ziekten onder Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1900 Nummer: 699
Afzender: F. Hartman e.a.
Onderwerp: Wegen, lantaarn
Inhoud: Verzoeken Bultmansveldweg te verharden en aldaar een lantaarn te plaatsen.
Gevolggeving: Den raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 751
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 700
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door L. Lucassen is een vaars uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 701
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen Dienstregeling
Inhoud: Inzneding eener tectuur op de dienstregeling der Ned. Centraal Spoorweg Mij.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 702
Afzender: W. A. Dalhuizen
Onderwerp: Ontslag onderwijzeres
Inhoud: Verzoekt met ingang van 1 januari a.s. eervol ontslag uit hare betrekking
Gevolggeving: Den Raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 703
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 704
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Veeziektes
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 26 october j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 705
Afzender: G. Meester
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Neemt de benoeming to brandmeester aan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1900 Nummer: 706
Afzender: Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent Dysenterie en een eventueel aan te schaffen barak.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-11-1900
Briefboeknr.: 686
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1900 Nummer: 707
Afzender: Direcreur Artillerie Schietschool te Zwolle
Onderwerp: Vervaning van directeur
Inhoud: Bericht met ingang van heden Luit. Kolonel Bischoop vervangen wordt als Directeur der Artillerie Schietschool door W.A.P.F.L. Rovers
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 708
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat door G. Puttenstein een pink uit nood geslacht is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 709
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave der benodigde buiten- en binnenvellen voor de staten C en D Leerplichtmat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 710
Afzender: Burgemeester van Wilnis
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Vraagt enige inlichtingen omtrent het kind van E. van Ommen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-11-1900
Briefboeknr.: 685
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 711
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over October j.l. saldo fl. 504,305
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 712
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen H. Kommer
Inhoud: Vraagt opgave omtrent de verblijfplaats van H. Kommer
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 713
Afzender: N. Cnopius
Onderwerp: Dysenterie J. Mensink
Inhoud: Bericht omtrent het verbranden enz. van beddegoed bij Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 714
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Overtuigingsstukken A. Bourgonje
Inhoud: Verzoekt te bevorderen dat de overtuigingsstukken in zake A. Bourgonje worden gedeponeerd te Harderwijk.
Gevolggeving: vd Beek opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 715
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Meedeeling dat Gecommiteerden den Zwarteweg en Heerder-Weezeper grintweg in een goeden staat bevonden hebben en aan het Gemeentebestuur van Kampen in overweging gegeven hebbende om het onderhoud van den Heerder- Weezeper grintweg tegen een billijke vergoeding aan de gemeenten Oldebroek en Heerde over te dragen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 716
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Besluit betreffende stempelmerken voor den ijk en herijk in1901 (letter k schnijvorm)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 717
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieraden
Inhoud: Besluit meedeelende de benoeming van voorzitter enz. in de militieraden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 718
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: 2 exemplaren van het verslag van den landbouw over 1900 inzendende waarvan 1 voor 15 dec. a.s. terug verwacht wordt.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 15-12-1900
Briefboeknr.: 784
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 719
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jaarboekje
Inhoud: Enige opgaven voor het jaarboekje voor 1901 vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: 690
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 720
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor E. Christoffels
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 721
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van het aantal benodigde tabellen enz. voor de leerplichtwet en reparatie aan de pomp opgevende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 722
Afzender: Commandant 2de Bat. Rust. Schutterij te Heerde
Onderwerp: Voordracht officieren
Inhoud: De voordracht voor te vervallen officiersplaats inzendende.
Gevolggeving: Opgezonden a/d C.d. K.
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 723
Afzender: Geneesheer directeur Krankzinnigengesticht te 's-Gravenhage
Onderwerp: B. van 't IJssel kind
Inhoud: Meedeeling dat het te verwachten kind van B. van 't IJssel zoo spoedig mogelijk vervoerd moet worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 724
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van namen van veroordeelde personen wegens jachtdelict.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1900 Nummer: 725
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave der benodigde tabellen enz. voor de leerplichtwet
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 726
Afzender: Geneeskundig inspecteur te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt spoedige toezending van de lijst inzake dysenterie
Gevolggeving: Was 6 nov. verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 727
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 728
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving van 30 October j.l. goedkeurende.
Gevolggeving: De Raad meegedeeld / Afschrift aan de ontvanger
Beantwoording: 09-11-1900
Briefboeknr.: 696
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 729
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier over het 3de kwartaal goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Afgekondigd / Ontvanger ter hand gesteld / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 09-11-1900 / 09-11-1900
Briefboeknr.: 697
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 730
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van het benodigd aantal tabellen C en D.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 731
Afzender: A. Roebers, secr. R.C. Par. Armbestuur
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt voortaan op te geven wie door de gemeente bedeeld wordt tot de R.C. Parochie behorende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 732
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij officieren
Inhoud: De voordracht ter benoeming van officieren ter aanvulling terugzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 15-11-1900
Briefboeknr.: A96
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 733
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Wolf
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 734
Afzender: Directeur der Directe Bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Enige meedelingen omtrent kramers, die niet voorzien zijn van het bewijs bedoeld in art. 34 der Wet betreffende de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 735
Afzender: Burgem. van Ermelo
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J. de Zwaan nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 10-11-1900
Briefboeknr.: 699
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 736
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciaal verslag
Inhoud: Besluit betreffende overzicht van de gemeentefinanciën in het Prov. Verslag.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 737
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Uitkomsten de 8e Algemene 10 j. Volkstelling, zielengetal voor Oldebroek 5767
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 738
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van een exemplaar landbouwverslag over 1898
Gevolggeving: Notificatie, Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 739
Afzender: Burgem. van Amsterdam
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of J. H. van der Brink geb. 3 febr. 1871 Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-11-1900
Briefboeknr.: 707
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 740
Afzender: Prov. Adjudant in Gelderland
Onderwerp: Garnizoensplaats
Inhoud: Bericht dat eerst in januari e.k. wordt opgegeven of er al dan niet lotelingen uit Gelderland bij de 9e en 10e Comp. 1ste Reg. Vesting Art. zullen ingedeeld worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 741
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: De voordracht betreffende benoeming van Officieren terugzendende.
Gevolggeving: Toegezonden a/d C.d.K.
Beantwoording: 15-11-1900
Briefboeknr.: A96
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 742
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen vertrouwelijk
Inhoud: Verzoeken inlichtingen omtrent eventueele wijziging der Kieswet wat aangaat de uitleg der stemmingen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 743
Afzender: Geneesk. Inspecteur te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt onder inzending van het advies van Dr. Ovink te willen melden of er bezwaar tegen bestaat de epidemisch verklaring op te heffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 713
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 744
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Vacature Onderwijzeres
Inhoud: Wijst er op dat de voorziening in de vacature ontstaan door het ontslag aan Mej. Dalhuizen te geven, sollicitanten behoren opgeroepen te worden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 711
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 745
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan de Zwaan.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 746
Afzender: Commandant 1e Comp. 8e Reg. Inf. te Boesburg
Onderwerp: Verlof miliciens
Inhoud: Bericht dat E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie / Aangetekend in het Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 747
Afzender: Inspecteur der Registratie en Domeinen te Amersfoort
Onderwerp: Zegel rekeningen enz.
Inhoud: Verzoekt ter viseering op te zenden de mandaten enz over 1897 en 1898 alsmede de registers van ontvangst enz.
Gevolggeving: Opgezonden 20Notificatie
Beantwoording: 720
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 748
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: L. Onderwijs Jaarwedde.
Inhoud: Het raadsbesluit in zake de jaarwedde van den onderwijzer A. van de Weg niet goedkeurende en meedeelende dat zij genegen zijn eene regeling ad. fl. 500, goed te keuren.
Gevolggeving: Den raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 749
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciaal verslag gemeentefinanciën
Inhoud: De ingezonden staat van de ontvangsten en uitgaven over1899 terugzendende met verzoek een nieuwe overeenkomstig 't laatst vastgestelde model terug te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 715
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1900 Nummer: 750
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor A. Lindeboom voor één jaar verlengd; met verzoek 60 ct voor de kosten over te maken.
Gevolggeving: Toegezonden; Geld verzonden
Beantwoording: 17-11-1900
Briefboeknr.: 716
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 751
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een tectuur voor het biljet Ned. Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 752
Afzender: Hoofdingenieur van de Prov. waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Toezending van een kaartje van de verschillende perceelen stuifzand met verzoek na gebruik te retourneren.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 28-11-1900
Briefboeknr.: 724
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 753
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 754
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 755
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 756
Afzender: Inspecteur geneeskundig staatstoezicht Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat de epidemisch-verklaring der Dysenterie is ingetrokken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 19-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 757
Afzender: Grothe van Schellach te Utrecht
Onderwerp: Collecte
Inhoud: De ontvangst der gelden van de collecte voor de metalen kruisen Citadel medaille dragers berichtende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 758
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken
Inhoud: Overdracht vaan een gedeelte der soldij door personeel der Zeemacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 759
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, Standplaatsen korpsen
Inhoud: Veranderingen in de opgave van Standplaatsen der Korpsen.
Gevolggeving: Aangetekend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 760
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het met één jaar verlengde bewijs van nederlanderschap voor D. Bultman terugzendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 761
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het met één jaar verlengde bewijs voor Johannes Berghorst zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-11-1900 Nummer: 762
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Besluit dat zij M. Overdijk geen onderstand kan verstrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-11-1900 Nummer: 763
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres met bijlagen van Mr. Vos de Wael om schadelijk gedierte te doen schieten door gebr. Veltkamp om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Toegezonden aan Heerde / Terug a/d C.d.K.
Beantwoording: 23-11-1900 / 28-11-1900
Briefboeknr.: 722 / 725
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1900 Nummer: 764
Afzender: Officier van Gezondheid te Utrecht
Onderwerp: Militaire Geneesk. Dienst
Inhoud: Enige opgaven omtrent inrichting van verpleging van zieken tijdens een oorlog vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-12-1900
Briefboeknr.: 787
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1900 Nummer: 765
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Het Rijkssubcidie ad. fl. 40, voor B. van 't IJssel wordt toegestaan
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1900 Nummer: 766
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Opgave verzoekende van naam enz. van den overleden Kapitein O. Wolters
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-11-1900
Briefboeknr.: A102
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1900 Nummer: 767
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat E.J. Wendel zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 30-11-1900
Briefboeknr.: A104
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1900 Nummer: 768
Afzender: Commandant 1e Regiment Vesting Artillerie alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Nov. a.s. 1 wagen met 1 paard verzoekende te 7.30 uur in 't kamp.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 769
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Verzoekt opgaaf van de in 1901 benodigde dennen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-12-1900
Briefboeknr.: 810
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 770
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Boer is een pink uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 771
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieplichtigen, ziekten
Inhoud: Besluit betreffende ongezegelde ziekte-attesten voor onvermogende militieplichtigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 772
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit betreffende toezicht op den gezondheidstoestand van ten uitvoer bestemd vee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 773
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Uitnodiging omtrent bekendmaking van opsnoeiing van doornheggen voor fietsrijders.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 774
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling omtrent de gooedgekeurde rekening en begroting voor de stuifzanden en inzake het perceel van H. Klumpert.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 769
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 775
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Eenige meedeelingen betreffende G. Sanders verzoekende
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-13-1900
Briefboeknr.: 729
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 776
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Brandstoffen
Inhoud: Verzoekt hem brandstoffen voor de school te verstrekken.
Gevolggeving: Besteld bij Theijmijer
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 777
Afzender: P. Drost
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen dienst gedaan hebbende bij den brand bij Niemeijer.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 778
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 28 Nov j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 779/1, 2, 3
Afzender: H. Welmaren, W.C. Wellink en H. Meelma
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Inschrijvingsbiljetten voor de voor 1901 benodigde schoolbehoeften.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 780 1, 2
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Overzicht van de goedgekeurde hengsten enz. enz. inzendende
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1900 Nummer: 781
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee.
Inhoud: Door H. Steenbergen is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 782
Afzender: rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den ontvanger is fl. 133,80 betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 783
Afzender: Directeur der Dir. bel. te Arnhem
Onderwerp: Zitdagen Rijks Ontvanger
Inhoud: Meedeeling van de tijdtippen waarop de Rijks Ontvanger te Hattem zitting heeft
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 784
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting 1900
Inhoud: De begrooting voor 1901 met nota van aanmerkingen terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Teruggezonden
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 759
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1900 Nummer: 785
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs; Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van het materieel voor de schoolstatistiek (leerplichtwet) 1901
Gevolggeving: Aan den hoofden verzonden
Beantwoording: 05-12-1900
Briefboeknr.: 739-743
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 786
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang rivieren
Inhoud: Besluit betreffende voorzieningen in geval van ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 787
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Een fout komt voor in dat verslag over 1900, op bladz. 61 Aantal geslachte varkens over 1900, en niet 1899.
Gevolggeving: Veranderd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 788
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Locaal Spoor en Tramwegen
Inhoud: Besluit betreffende aanleg en exploitatie van Locaalspoor en Tramwegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 789
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Geeft in overweging om aan de ouders een exemplaar van het tractaat uitgegeven door Busé te Hardinxveld omtrent de leerplichtwet ter hand te stellen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 790
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Breembroek is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 791
Afzender: Dr. Jonker te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt hulp voor ondersteuning van het gezin van H.J. Eikelenkamp
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 792
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Dankbetuiging Gratificatie
Inhoud: Betuigt zij dank voor de verleende gratificatie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 793
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Nov. j.l. saldo fl. 448,65
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1900 Nummer: 794
Afzender: Dr. Jonker te Hattem
Onderwerp: Werkverschaffing
Inhoud: Verzoekt namens het Ziekencomité te Hattem aan de arbeiders wier gezinnen door Dysenterie zijn geteisterd werk te verschaffen in den aankomende winter.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1900 Nummer: 795
Afzender: Inspecteur der Posterijen te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoren
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent het vergoeden tot vestiging dier kantoren te Old. en Wezep als grootte der kom enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-12-1900
Briefboeknr.: 29
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-12-1900 Nummer: 796
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van de verschillende modelen bij de leerplichtwet bedoelde en inlichtingen omtrent de modellen A-D.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 797
Afzender: G.J. Beltman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 798
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Nadere opgave van leerlingen nog in het 4de kwartaal ter school gaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 799
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rundveestapel
Inhoud: Meedeeling betreffende ontslag en benoeming van den Voorzitter der Commissie tot bevordering der verbetering van het rundvee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 800
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Besluit houdende meedeeling van de som die de gemeente krachtens de wet van 1897 van het Rijk toekomt fl. 6545,545
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 801
Afzender: Penningmr. der Vereeng. tot Chr. verz. van Krankz. enz. te Amsterdam
Onderwerp: Verpleeggelden Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat na 1 Januari a.s. krachtens aangegane overeenkomst met de Provinsie geen verpleeggelden ad. fl. 300, 's jaars door hem zullen in rekening worden gebracht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 802
Afzender: Voorzitter der commissie van de herziening der bel. opbrengsten gebouwde eigendommen te Apeldoorn
Onderwerp: Belastbare opbrengsten geb. eigendommen
Inhoud: Bericht dat de opgaaf bedoeld bij art. 26 der wet van 2 mei 1897 (Stbl 124) is afgezonden, met verzoek die ter visie te leggen, ontvangst daarvan met opgave der datum van kennisgeving te berichten en na afloop van de termijn terug te zenden.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Gepubliceerd / Teruggezonden
Beantwoording: 10-12-1900 / 10-12-1900 / 05-01-1901
Briefboeknr.: 757 / 42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 803
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J.C. Stuiver
Gevolggeving: Ontvangst bericht
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 755
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 804
Afzender: Inspecteur der dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te willen opgeven op op 13 Dec. a.s. te 5 uur nam. een lokaal voor het houden eener vergadering beschikbaar is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 805
Afzender: E. v.d. Werfhorst Hz. te Oldebroek
Onderwerp: Elb. Eper grintweg
Inhoud: Neemt de benoeming tot Commissaris weder aan.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 806
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Besluit betreffende beperking van vervoer op de wegen in Overijssel.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 807
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Sluiting Jacht
Inhoud: Besluit betreffende de sluiting der jacht (31 dec).
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 808
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: De inzending der staten betreffende afgegeven bewijzen kan voortaan nagelaten worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 809
Afzender: H. v.d. Weg
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat hij B. van de Grift als zijn plaatsvervanger aangesteld heeft.
Gevolggeving: Brandmeester kennisgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 810
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Bericht dat hij de schoorsteen van den oven van wed. Kanis nader zal onderzoeken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 811
Afzender: wed. K. Spijkerboer
Onderwerp: Stoomkoren maalderij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot het oprichten vaan eener Stoomkorenmaalderij.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Vergunning verleend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 812
Afzender: H. Olthuis
Onderwerp: Kuiperij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot het oprichten vaan eener Stoomkuiperij
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Vergunning verleend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1900 Nummer: 813
Afzender: Geneesheer Directeur Ermelo Veldwijk
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Bericht dat voor G. van Essen geen plaats is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-12-1900 Nummer: 814
Afzender: Mej. Brouwer
Onderwerp: Onerwijzeres; Jaarwedde
Inhoud: Dankbetuiging voor de verhooging van jaarwedde.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1900 Nummer: 815
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Politie
Inhoud: Deelt mede dat te Elburg eenige Oostenrijkse coupons vermist of ontvreemd zijn met verzoek zoo mogelijk te informeren bij commissionairs enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1900 Nummer: 816
Afzender: A.J. Wolbers, H. van Zanten, T. de Bruin en M. Dwars
Onderwerp: Sollicitatie onderwjzeres Wezep
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten voor de vacante betrekking te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-12-1900 Nummer: 817
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van de nog gevraagde modellen voor de leerplichtwet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 818
Afzender: E.J. Dannenberg
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Inzending der sollicitaitestukken voor onderwijzeres te Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 819
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of A. Ruiter e.a. Nederlander zijn.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-12-1900
Briefboeknr.: 792
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 820
Afzender: Commandant 2e Afd. 1e Regiment Veld-Artillerie Amersfoort
Onderwerp: Zakboekje Verlofgangers
Inhoud: Toezending van een zakboekje voor A. van Gelder
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 19-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 821
Afzender: Voorz. van de Militieraad te Harderwijk
Onderwerp: Huisonderzoek Loteling
Inhoud: Een verzoek voor Dr. Ovink om G.B. Kroeze thuis te onderzoeken.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 822
Afzender: Burgem. van Wilsum
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. v.d. Berg wil zich te Zwolle vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 823
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. van Pijkeren
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1900 Nummer: 824
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begroting
Inhoud: De begroting voor 1901 goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 825
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs
Inhoud: Het Raadsvbesluit betreffende jaarwedde van A. v.d. Weg goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 826
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Het raadsbesluit betreffende de regeling van de jaarwedde der onderwijzeressen te Wezep goedkeurende.
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 827
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving op de begroting voor 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 828
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling begroting
Inhoud: De aanvullingen op de begroting voor 1900 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 829
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke Omslag
Inhoud: Het Suppletoir kohier Hoofd. omslag goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Gepubliceerd en verzonden aan de ontvanger.
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 799
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 830
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoeken te willen bewerken dat zoo spoedig mogelijk het perceel van Klumpers kosteloos worden overgeschreven op naam van de Provincie.
Gevolggeving: Beantwoord / zie ook brief
Beantwoording: 15 -01-1901 / 29-12-1900
Briefboeknr.: 63 / 837
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 831
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende het aandeel in de lichting voor 1901 (Oldebroek 13).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 832
Afzender: Burgemeester van Epe
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en Klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 833
Afzender: Officier van Justitie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Verzoekt op te geven of A.J. van Gelder goed vindt dat door hem een Procureur wordt aangewezen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-12-1900
Briefboeknr.: 804
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 835
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolking Statistiek, Doodsoorzaken
Inhoud: Toezending van enige circulaires voor Doctoren betreffende invulling van de briefjes van overlijden (oorzaken van den dood).
Gevolggeving: 1 exemplaar gedeponeerd; verzonden aan de Dokters
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 795/797
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 836
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt op te geven of A.J. Boersma nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 798
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 837
Afzender: H.J. van Gulik en G.H. van Kleef
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten voor Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 838
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J.G. Harms nederlander is door geboorte
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 839
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jaarwedde Secretaris Apeldoorn
Inhoud: Besluit betreffende verhooging van jaarwedde van de secretaris van Apeldoorn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 840
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Reglement weiden en leiden van stieren
Inhoud: Besluit betreffende het weiden en leiden van stieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 841
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeente financiën
Inhoud: Het raadsbesluit tot verevening der door de Dysenterie veroorzaakte kosten goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 842
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Schipper
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 843
Afzender: Burgem. van Meenaldumadeel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Kroeze wil zich te Rheden vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 844
Afzender: L.J. Unger; Bezooien
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich aan als sollicitant voor Wezep
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 845
Afzender: Directeur Ned. Heidemij
Onderwerp: Woeste gronden
Inhoud: Vraagt opgave van de grootte van woeste gronden der gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-01-1901
Briefboeknr.: 53
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 846
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Bericht dat hij denneplanten zal bewaren
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 847
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Ongeluk Wellman
Inhoud: Verzoekt enige opgaven omtrent Wellman, die in sept. j.l. gewond werd
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1901
Briefboeknr.: C
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 848
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs statistiek
Inhoud: Toezneding van Staten A, B en C voor de school statistiek 1901
Gevolggeving: Verzonden aan de Schoolhoofden
Beantwoording: 27-12-1900
Briefboeknr.: 827/831
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-12-1900 Nummer: 849
Afzender: Hoofd derschool te Wezep
Onderwerp: Sollicitanten onderwijzeres
Inhoud: Opgave van sollicitanten die proefles dienen te geven
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 29-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 850
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemiliciens
Inhoud: Verzoekt de zakboekjes van de zeemiliciens van 1897, 1898 en 1899 op te zenden.
Gevolggeving: Niet van toepassing
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 851
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt voortaan bij het aanvragen van buitengewone machtigingen tot het schieten van schadelijk gedierte de inhoud van dit Prov. Blad te raadplegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 852
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van eenig materieel voor de leerplichtwet
Gevolggeving: Gezonden aan de schoolhoofden
Beantwoording: 31-12-1900
Briefboeknr.: 842/15
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 853
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in de gemente Bergh.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 854
Afzender: G.E. Vosselman
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling over 1900
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 855
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Eenige opgaven omtrent uitgereikte arbeidskaarten enz. in 1900 vragende voor ultimo Februari
Gevolggeving: Verstrekt
Beantwoording: 02-02-1901
Briefboeknr.: 153
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 856
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J.G. Harms
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 857
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Broodbakkerijen
Inhoud: Meedeling dat de bakkerij van de wed. Kanis en Schuld nog niet aan de eischen der wet voldoet, met verzoek die menschen daarmede in kennis te stellen.
Gevolggeving: Belanghebbenden meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 858
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Verzoekt door het college van zeters 2 taxateurs aan te wijzen voor 1901.
Gevolggeving: Beantwoord Zetters.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 859
Afzender: F. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 860
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hypotheek
Inhoud: Bericht dat geen goedkeuring vereischt wordt op het raadsbesluit betreffende het verstrekken van geld aan K. ten Cate onder eerste hypothecair verband.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 861 1/2
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door de wed. J. Koops en door B. Grootenhuis is vee uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 862
Afzender: Commandant Det. 1e Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat voor A. vd Veen fl. 1,25 per postwissel is verzonden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 1
Afzender: Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt op te geven of in deze gemeente Spaar- of Leenbanken worden aangetroffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1901
Briefboeknr.: 7
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 2
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Sollicitanten Onderwijzeres
Inhoud: Deelt mee dat mej. de Bruin niet op de voordracht geplaatst mag worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 3
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van 't Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen, perceel Klumper
Inhoud: Deelt mede dat het door Klumpers afgestane gedeelte van zijn perceel stuifzand niet buiten eene notariele akte op naam der Provincie kan gebracht worden.
Gevolggeving: Gedep. Staten hieromtrent bericht
Beantwoording: 15-01-1901
Briefboeknr.: 63
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-01-1901 Nummer: 4
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Een mandaat voor J. van Dam zendende ad. fl. 30,
Gevolggeving: Uitgereikt en Ontvanger bericht
Beantwoording: 04-01-1901
Briefboeknr.: 33
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-01-1901 Nummer: 5
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 6
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2161,545 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 7
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 03 januari 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 8
Afzender: Commandant 5e Reg. Infanterie te Utrecht
Onderwerp: Verlof Milicien
Inhoud: Aan J.W. Spronk is tijdelijk verlof verleend tot 30 maart 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 9
Afzender: W. van Pijkeren
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt nogmaals om ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Raadsbeslissing meegedeeld
Beantwoording: 21-01-1901
Briefboeknr.: 83
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 10
Afzender: J. van den Bosch
Onderwerp: Leverantie
Inhoud: Verzoekt op zijn beurt te mogen worden belast met leverantie voor de gemeente.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 11
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat voor Dec. j.l. saldo fl. 779,36
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 12
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meedeling zijner zienswijze omtrent samenstelling der voordracht voor een aan zijn school te benoemen onderwijzeres.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 13
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Achtste Volkstelling
Inhoud: Bericht dat eerlang de tweede uitkering in die kosten ad. fl. 144,735 zal gezonden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 14
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Herstelling van een fout in verzamelstaat II kolom I der schoolstatistiek
Gevolggeving: Veranderd in de desbetreffende circulaire.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 15
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeling omtrent de aangevraagde modellen voor de Leerplichtwet
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 16
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: Inzending van een afschrift van een K.B. houdende benoeming van J. Rip tot 2e Luitenant.
Gevolggeving: Uitgereikt / C.d.K. bericht verzonden der eedaflegging
Beantwoording: 06-02-1901
Briefboeknr.: A6
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 16a
Afzender: Directeur Centraal Bureau v/d Statistiek
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Eenige kaarten ter nadere invulling zendende
Gevolggeving: Teruggezonden zonder begeleidend schrijven
Beantwoording: 26-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1901 Nummer: 17
Afzender: H. vd. Berg
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Verzoekt hem het vischrecht der Geld. hoek voor fl. 5,00 's jaars voor 12 jaar te verpanden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1901 Nummer: 18
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt toezending van enige ex. model IV en vraagt inlichtingen omtrent de wet.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-01-1901
Briefboeknr.: 43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 19
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen opgave
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin des kwartaals schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 20
Afzender: Rentmeester van 't Feitenhof te Elburg
Onderwerp: Sloot Eekelenburg
Inhoud: Bericht dat voor rekening van 't Feitenhof die sloot niet wordt schoongemaakt, doch zulks kan wel geschieden voor rekening van de gemeente.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 21
Afzender: Burgem. van Rheden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. Kroeze zich aldaar gevestigd heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 22
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartiering
Inhoud: Opgave betreffende veranderingen in de perceelen waarin inkwartiering kan geschieden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 23
Afzender: Commissie voor 't Fonds v/d/ Gewapende Dienst te Amsterdam
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Meedeeling van de gelden in 1900 verzameld en uitgaven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 24
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling der Standplaatsen enz. van dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 10-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 25
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Meedeeling welk bedrag voor 1901 voorlopig wordt uitgekeerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 26
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jacob Schoonhoven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 27
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Overplaatsing van miliciëns-verlofgangers der Cavalerie bij de treinafd. der Veld-Art.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 28
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van het opnemen der boeken en kas van den Ontvanger
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1901 Nummer: 29
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Namen van verlofgangers in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1901 Nummer: 30
Afzender: Ds. Plet
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Deelt mede dat de wed. H. Riezeweide niet meer tot de Geref. Kerk behoort.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 31
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent 2 personen
Gevolggeving: Verstrekt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 32
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het begin des kwartaals ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Verzoekt voor 31 Januari a.s. de declaraties wegens onteigening bij ziekten enz. in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 25-01-1901
Briefboeknr.: 121
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 34
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldeverordeningen
Inhoud: Verzoek tot inzending der declaraties van eventuelen Schoolbouw in 1900 voor 31 Januari a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 35
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Opgaaf van de in 1900 afgekondigde strafverordeningen in te zenden voor 31 Januari a.s.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-01-1901
Briefboeknr.: 75
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 36
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Voordracht onderwijzeres
Inhoud: De voordracht met bijlagen van de te Wezep te benoemen onderwijzeres terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 37
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Vaccinebewijzen
Inhoud: Toezending van eenige vaccinebewijzen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 38
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor G. en J. van 't Ende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 39
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburger-Eper Grindweg
Inhoud: De declaratie voor het Rijkssubcidie in 2-voud ter toekenning inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-01-1901
Briefboeknr.: 57
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 40
Afzender: Hoofden der scholen
Onderwerp: School- en absentieboekje
Inhoud: Hun beschouwingen omtrent het boekje van Pera meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 41
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Bericht dat hij over het 3de kwartaal 1900 abusief 2 kinderen voor A. van Ommen vermeld heeft, dit moet zijn 1 kind.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 42
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt de kadastrale leggers ter bijwerking op te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 43
Afzender: Commissie voor het Geschenk aan te bieden aan H.M. de Koningin.
Onderwerp: Subsidie Schoolfeest
Inhoud: Verzoekt den Raad fl. 500, te schenken teneinde al den schoolkinderen te tracteren en zoo mogelijk eene uitdeeling te doen aan de armen bij gelegen van H.M. Huwelijk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 44
Afzender: Inspecteur van den arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Bericht dat de stoomkorenmaalderij van de wed. Spijkerboer aan de eischen bij de wet gesteld zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 45
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Heeft geen bezwaar tegen de te stellen voorwaarden aan de oprichting der stoommaalderij alleen zou hij het wenselijk vinden nog bepalingen te maken met 't oog op brandgevaar.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 46
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. van den Berg zich aldaar gevestigd heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 47
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Toezending van de noodige tabellen enz. voor de statistiek van het armwezen over 1900.
Gevolggeving: Verzonden aan de besturen
Beantwoording: 18-01-1901
Briefboeknr.: 64/1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 48
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. van Barneveld
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 49
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Eikelboom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 50
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 51
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Aantal leerlingen
Inhoud: Het aantal leerlingen op 15 januari j.l. bedroeg 196.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 52
Afzender: G. Wessels
Onderwerp: Aankoop grond
Inhoud: Verzoekt hem in koop af te staan Sectie F, no 1195 tegen billiken prijs.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 53
Afzender: Directeur der Waterleiding te Wezep
Onderwerp: Sintels
Inhoud: Bericht dat de hoeveelheid sintels van de waterleiding te gering is om aan te beiden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 54
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Dysenterie - Schuldverordening
Inhoud: Een adres van J. Wensink een schadevergoeding voor verbrande bedden om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-01-1901
Briefboeknr.: 128
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 55
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave leerlingen in 't begin des kwartaals schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 56
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Het aantal leerlingen op 15 Januari j.l. bedroeg 113
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 57
Afzender: A. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt ontheffing van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 58
Afzender: W. Broekhuis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 59
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Woonplaats
Inhoud: Verzoekt met 't oog op zijn a.s. huwelijk hem vergunning te verlenen om buiten de gemeente te wonen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 60
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. Junte aldaar gehuwd is
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 61
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 10,
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-01-1901
Briefboeknr.: 73
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 62
Afzender: G. Meester
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-01-1901 Nummer: 63
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Meedeeling omtrent ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 64
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen en Reparaties
Inhoud: Meedeeling omtrent ter schoolgaande leerlingen en opgave van reparaties.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 65
Afzender: C.W. Baron van Heeckeren van Molecaten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat hij zich te Monster gevestigd heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 66
Afzender: H. van Zanten
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij de benoeming tot onderwijzeres te Wezep aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 67
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Opgave van personen die door hen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 68
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Bericht dat 120 leerlingen ter school gaan, met 't oog op 't feest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 69
Afzender: Hoofd der R.C. School
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Bericht dat 28 leerlingen ter school gaan, met 't oog op 't feest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 70
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Leerplicht
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid der commissie aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1901 Nummer: 71
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bricht dat B. van 't IJssel bevallen is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 72
Afzender: Minister van Binnenlandse zaken
Onderwerp: Materieel leerplicht
Inhoud: Toezending van materieel buiten- en binnenvellen model D.
Gevolggeving: Verzonden a/d hoofden der scholen
Beantwoording: 28-01-1901
Briefboeknr.: 129-133
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 73
Afzender: Notaris Smeltzer
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 74
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 75
Afzender: H. v.d. Weg
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 76
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending van materiaal voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 77
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aan E. Beekhof wordt vergunning gegeven zich voor 12 maand buitenlands te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1901 Nummer: 78
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Verzoeken voor 9 Febr. a.s. op te geven of wijziging in Stemdistricten of Kiesdistricten nodig geacht worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-02-1901
Briefboeknr.: 165
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 79
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat in deze week de wintercollecte gehouden zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 80
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor H. en E. Beekhof.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 81
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Statistiek
Inhoud: Toezending van tabellen voor de schoolhoofden ter weder inzending voor 15 maart a.s.
Gevolggeving: Verzonden a/d schoolhoofden / Verzonden a/d commissaris
Beantwoording: 29-01-1901 / 07-03-1901
Briefboeknr.: 135/1-5 / 227
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 82
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplicht Huisonderwijs
Inhoud: Toezending der gevraagde formulieren voor huisonderwijs
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 83
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Statistiek
Inhoud: Meedeeling dat in de circulaire waarbij de tabellen enz. voor de schoolstatistiek een fout is ingesloten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 84
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Jachtovertredingen
Inhoud: Bij verbalen wegens jachtovertreding behoeft de staat niet overlegd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1901 Nummer: 85
Afzender: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Rijkstelephoonkantoren
Inhoud: Beschikking houdende dat tegen de vestiging van Rijkstelephoonkantoren te Oldebroek en Wezep geen bezwaar bestaat, met uitnodiging voorstellen omtrent het personeel en de lokaliteiten voor den telephoondienst in te zenden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 86
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezendeing van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 157,72
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 31-01-1901
Briefboeknr.: 140
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 87
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor P. Eilander
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 88
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Den Haag
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Wijst er op dat volgens bekomen inlichtingen het kind van M. Overdijk een slechte opvoeding zal genieten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 89
Afzender: H. Meester
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Bedankt voor de benoeming
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 90
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Bedankt voor de benoeming
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 91
Afzender: H. v.d. Brink
Onderwerp: Commissie tot wering schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 92
Afzender: Directeur der directe belastingen te Arnhem
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Aanwijzing van Ambtenaren voor de schatting van huurwaarde.
Gevolggeving: Notificatie
Briefboeknr.: -
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 93
Afzender: Diaconie der ger. kerk Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat R. v.d. Werfhorst voor 1901 voor de uitvoering van de voorschriften vervat in art. 23 en 32 der Kieswet is belast.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 94
Afzender: Ambtenaar Burg. Stand Den Haag
Onderwerp: Overlijden art. 50 B.W.
Inhoud: Toezending van een extract art. 50 B.W. betreffende Jansje Lingeman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 95
Afzender: R. vd Werfhorst
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: L. van 't Hof heeft in 1900 onderstand genoten.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 96
Afzender: W. Heins
Onderwerp: Comm. Wering Schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid van de commissie aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 97
Afzender: R. Wentzel
Onderwerp: Commissie tot Wering Schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid der Commissie aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 98
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inlichtingen verzoekende omtrent een persoon.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 04-02-1901
Briefboeknr.: 155
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 99
Afzender: L. Mooi en B. Grootenhuis
Onderwerp: Commissie Wering Schoolverzuim
Inhoud: Nemen de benoeming tot lid der Commissie voorlopig aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 100
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onvoorziene Uitgaven
Inhoud: Het raadsbesluit tot beschikking op het fonds voor onv. uitgaven goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger
Beantwoording: 01-02-1901
Briefboeknr.: 148
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 101
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: Het Raadsbesluit van 19 jan. j.l. goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d Ontvanger
Beantwoording: 01-02-1901
Briefboeknr.: 148
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 102
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier der Schoolgelden over het 4de kwartaal goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Gepubliceerd / aan den Ontvanger verzonden
Beantwoording: 02-02-1901 / 02-02-1901
Briefboeknr.: 154
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-02-1901 Nummer: 103
Afzender: Hypotheekbewaarder Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Inzending van staten en kennisgevingen betreffende grondbelastingen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 104
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Gemeente-Ontvanger is fl. 686,47 betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 105
Afzender: Dr. Schut Nunspeet
Onderwerp: Ziekten
Inhoud: Bericht dat de besmettelijke ziekte bij Theijs Meijer geweken is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 106
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor L. Klumpje
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd. Beek
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 107
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor F. Bastiaan
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 108
Afzender: Gemeent-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Jan. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 109
Afzender: R.B. Grootenhuis
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot oprichting eener bakkerij in Wijk W. no 59
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / gepubliceerd
Beantwoording: 07-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 110
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat de kosten der notarieele akte inzake het perceel van Klumpers voor rekening der Provinsie zullen genomen worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1901 Nummer: 111
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent Hendrik Steenbergen, die niet op lijst model A voorkomt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-02-1901
Briefboeknr.: 162
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1901 Nummer: 112
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften (Onderwijs in nuttige handwerken)
Gevolggeving: Besteld bij wed. J. Koops
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 113
Afzender: Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Sterftestaat
Inhoud: Verzoekt omtrent een overledene nog in te vullen of doodschouw heeft plaats gehad
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-02-1901
Briefboeknr.: 169
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 114
Afzender: J. Nijboer
Onderwerp: Vergunning sterke drank
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verleenen tot verkoop van sterken drank in het klein in W 590.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Beantwoording: 09-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 115
Afzender: Burgem. van Sloten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat R. de Jong zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-02-1901 Nummer: 116
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schulverordeningen Dysenterie
Inhoud: Ter uitreiking aan J. Mensink zendende een besluit van dat College waarbij afwijzend op het verzoek van J. Mensink om tussenkomst wordt beschikt
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 09-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 117
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pensioenen Gemeente Ambtenaren
Inhoud: Verzoeken op te geven het aantal ambtenaren enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-03-1901
Briefboeknr.: 250
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 118
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling omtrent gestationeerde dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 119
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemilitie
Inhoud: Verzoekt zoo noodig nog voor 6 febr. a.s. op te geven het aantal lotelingen dat zich voor de zeemilitie heeft aangemeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 120
Afzender: Secr. R.C. Par. Armbestuur te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bericht dat H. Spijker niet door dat Armbestuur kan bedeeld worden.
Gevolggeving: Voor bedeeling zorg gedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 121
Afzender: Secr. R.C. Par. Armbestuur te Hattemerbroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Opgave van personen die in 1900 bedeeld werden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 122
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen en Telegrphie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Posterijen
Inhoud: Bericht dat aan het verzoek om een 2de dagelijksche bestelling van brieven etc. in de buitenwijken van Oldebroek en Wezep niet kan worden voldaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 123
Afzender: Directeur der Rijs Postspaarbank Amsterdam
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling omtrent de spaarbankrekeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 124
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Hoogers
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 12-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1901 Nummer: 125
Afzender: Diaconie Ger. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat H Meijer in 1900 bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1901 Nummer: 126
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. Lokhorst zich aldaar aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 127
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B. Doorneweerd is een pink uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 128
Afzender: Prov. Adjudant van Gelderland
Onderwerp: Garnizoensplaats
Inhoud: Meedeeling dat dit jaar geen miliciens te Zwolle of Utrecht bij het 1ste Reg.Vesting Art. worden ingedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 129
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Een bevel voor P. Hofman ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-02-1901
Briefboeknr.: 177
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 130
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van eenige ex. der staten van inlichtingen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 131
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 500, is uitbetaald aan den Ontvanger en dien van Elburg (gezamenlijk).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 132
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. van Gelder.
Gevolggeving: Uitgreikt aan van de Beek
Beantwoording: 14-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 133
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Migratie-statistiek
Inhoud: Meedeeling dat voortaan elk jaar vóór 1 Maart, in 1901 vóór 1 Oktober, moet worden ingezonden een staat zoals hierbij is aangegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 134
Afzender: Commandant Koloniaal Werfdepôt Harderwijk
Onderwerp: Handgelden
Inhoud: Meedeeling omtrent de besteding van de handgelden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 135
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijsten
Inhoud: Inzending der kiezerslijst opgave van aangeslagenen over 1900
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 136
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek.
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Opgave van bedeelde personen in 1900
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-02-1901 Nummer: 137
Afzender: Diaconie Ger. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 138
Afzender: Prov. Commissie Huldeblijk H.M. de Koningin
Onderwerp: Opbrengst Collecte
Inhoud: Betuigt den verschillende Burgemeesters haar dank, onder meedeeling dat de collecte in Gelderland fl. 27.000, heeft opgebracht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 139
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Verzoekt wegens een begaan verzuim ten spoedigste de gezonden opgave terug te sturen.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 18-02-1901
Briefboeknr.: 182
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 140
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij R.B. Grootenhuis
Inhoud: Verzoekt op de teekening alsnog te willen doen vermelden de schaal van de op te richten bakkerij van Grootenhuis.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-02-1901
Briefboeknr.: 197
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 141
Afzender: Burgem. van den Bilt
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat F. vd Berg 2 mei onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen bij publicatie
Beantwoording: 02-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 142
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Koele.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 143
Afzender: Kerkraad N.H. Gemeente te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen persoon op de kiezerslijst van 1900 voorkomende bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 144
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van voor Jachtovertreding veroordeelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 145
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Terugzending van de concept-akte in zake overdracht van het perceel stuifzand van Klumpers.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 146
Afzender: Opperbrandmeester Oldebroek
Onderwerp: Brandspuit Elburg
Inhoud: Meedeling omtrent het requireeren der brandspuit door den burgemeester van Elburg
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 147
Afzender: Burgem. van Anloo
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent L. Fidder.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1901
Briefboeknr.: 193
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 148
Afzender: Britsche Consul Amsterdam
Onderwerp: Engelsche onderdanen
Inhoud: Verzoekt op te geven of alhier Engelsche onderdanen wonen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1901
Briefboeknr.: 194
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 149
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Ter behandeling door het College van Zetters zendende een suppletoirregister Pers. bel. 1900.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 150
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt hem omtrent 2 kinderen in te lichten
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-02-1901
Briefboeknr.: 198
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 151
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht omtrent de langdurige verblijfplaats van L. Klaver.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 152
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kampen
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken de voorwaarden op te geven waarop deze gemeente het eind van dien weg van de grens van Heerde tot Wezep wil overnemen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 153
Afzender: Bestuur der Ned. Ver. van Gemeentebelangen
Onderwerp: Pensioen Gemeenteambtenaren
Inhoud: Inzending eener circulaire met model-vragenlijst in zake pensioen voor Gemeenteambtenaren met verzoek eventuele vragen voor 3 mrt. te willen kenbaar maken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 154
Afzender: Burgem. van Gemert
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H.J. van Hattem zicht alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld; Bericht
Beantwoording: 09-03-1901
Briefboeknr.: A21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 155
Afzender: Diaconie Gerf. Kerk Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 156
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. Wessels
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 157
Afzender: R.C. Par. Armbestuur alhier
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen personen voorkomen, die in 1900 bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 158
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen; Beperking vervoer
Inhoud: Meedeling en inzending van hun besluit omtrent beperking van vervoer op de Wold- en Mheeneweg.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-02-1901 Nummer: 159
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Aart Lokhorst op 28 Febr. j.l. is gehuwd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1901 Nummer: 160
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Febr. j.l. saldo fl. 557,88.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 161
Afzender: Joh. van Weeghel
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 162
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat E.J. Mendel zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 163
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Miltvuur geconstateerd op 26 febr. jl.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 164
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoek om alsnog een nader relaas van de veldwachters betreffende J. Mensink over te leggen.
Gevolggeving: aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 165
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending eener ambteedige verklaring wat aangaat het bevel tot vastlegging van honden van Klein Tijssink en Hulsman.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 04-03-1901
Briefboeknr.: 221
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 166
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt de namen der ouders van de in het schrijven vermelde leerlingen op te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 04-03-1901
Briefboeknr.: 222
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 167
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W.J. Hulsman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 168
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Inzending van een uitreksel uit een K.B. betreffende het verlenen van subsidie voor E. van Essen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 169
Afzender: Inspecteur vd Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Bericht dat de bakkerij van R.B. Grootenhuis aan de gestelde eisschen zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 170
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Op lijst B komen geen personen voor in 1900 bedeeld zijn.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 171
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe belastingen
Inhoud: De presentielijst van het Zetterscollege terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 172
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten L. Onderwijs
Inhoud: Meedeling dat het teveel genotene in 1900 fl. 150,00 begdraagt. (over 1901 fl. 2000,00)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-03-1901 Nummer: 173
Afzender: Inspecteur Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Opgave van het debiet over 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 174
Afzender: Diaconie N. H. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Op de lijst komen geen namen van bedeelde personen voor.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 175
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Tijd en plaats van de premiekeuringen van 1 en 2 jarige hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 176
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeling omtrent stationnement en dekgeld van Provinciale hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 177
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten L. Onderwijs
Inhoud: Het te veel genotene bedraagt over 1899 fl. 150,00
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 178
Afzender: W. Geursen e.a.
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Verzoeken op het Harde een school te bouwen
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 179
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoek nog een tweetal namen van ouders op te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 08-03-1901
Briefboeknr.: 232
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 180
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt om toezending van een verklaring model A voor J. Mensink.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 08-03-1901
Briefboeknr.: 233
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 181
Afzender: Diaconie bestuur N.H. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 182
Afzender: Diaconiebestuur N.H. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 183
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 184
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 185
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent Gerrit Koops.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-03-1901
Briefboeknr.: 236
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 186
Afzender: Commandant Det. 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 maart a.s. te 9.42 v.m. 1 wagen met 2 paarden aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 187
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor J.H. Scheffer, J. Weerdmeester en W. van Weeghel.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 188
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 189
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pensioenbijdrage Onderwijzers
Inhoud: Meedeeling dat het zuiver bedrag dat tot grondslag moet strekken voor A. van de Weg is bepaald op fl. 500,00.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1901 Nummer: 190
Afzender: Graaf van Regteren Limpurg te Scheveningen
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Verzoekt hem het jachtrecht van het Gemeenteerf en den Eekelenburg te verpachten voor 6 jaren en hem uitsluitend te vergunnen schadelijk gedierte te schieten.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1901 Nummer: 191
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Openstelling Hulpkantoren op Zondag
Inhoud: Verzoekt hem mede te deelen of er bezwaar tegen bestaat om de hulpkantoren der posterijen te Wezep en Oldebroek des Zondags maar een uur voor het publiek open te stellen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-03-1901
Briefboeknr.: 238
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1901 Nummer: 192
Afzender: Landmeter van het Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Kadastrale opname
Inhoud: Bericht dat hij in den loop van de volgende week een aanvang zal maken met de gewone jaarlijksche opmetingen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1901 Nummer: 193
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen; Beperking van vervoer
Inhoud: Meedeeling van een besluit omtrent het eindigen van het tijdstip betreffende verbod van vervoer van zware vrachten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1901 Nummer: 194
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen Dysenterie J. Mensink
Inhoud: Een adres van J. Mensink omtrent onteigening zijner bedden om bericht en raad verzoekende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-03-1901
Briefboeknr.: 252
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1901 Nummer: 195
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Beerd Winkeler
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 196
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een exemplaar der geneeskundigen, vroedvrouwen enz. in deze provincie op 1 Januari j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Beantwoording: 16-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 197
Afzender: J. Nijboer
Onderwerp: Wegen; Uitweg
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verleenen tot het maken van een uitweg naar den Hilsdijk.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 198
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit; Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat in den loop dezer maand een bevelschrift zal afgegeven worden voor de toegestane subsidies.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-03-1901 Nummer: 199
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat R. Schoonhoven Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1901 Nummer: 200
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Begraven lijk G.J. van Loo
Inhoud: Verleent toestemming tot het begraven van het lijk van G.J. van Loo.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1901 Nummer: 205
Afzender: Opzichter Rijkswaterstaat te Harderwijk
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Meedeeling dat voor het plaatsen van een staketsel als anderzints vergunning moet gevraagd worden van den Commissaris der Koningin
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 201
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Materieel Koepokkenenting
Inhoud: Toezending van enig materieel
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 202
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoek tot inzending van een model A betreffende Hendr. Dijkslag.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-03-1901
Briefboeknr.: 260
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 203
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof aan Miliciens verleend
Inhoud: Bericht dat K. van Oene 31 maart weer onder de wapenen moet komen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 204
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof aan Miliciens verleend
Inhoud: Bericht dat G.J. Kloek 31 maart weer onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 206
Afzender: Arrond. schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Deelt mede dat waar de Commissie tot wering van schoolverzuim nog niet in functie zijn de stukken maar ter Secretarie moeten bewaard worden. Beveelt tevens aan eene verordening ingevolge art. 15 der wet in het leven te roepen.
Gevolggeving: Notificatie / Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1901 Nummer: 207
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D. Visser is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 208
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijksafkondiging Duitschland
Inhoud: Geeft in overweging om de Aufgebot voor D. van Pijkeren ter zijde te leggen, daar deze door een particulier bezorgd is. Vraagt men uit Duitschland er om, dan kosten voor zegel, translaat enz. opgeven.
Gevolggeving: Aan van Pijkeren meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 209
Afzender: Al de kleinhandelaren in deze gemeente
Onderwerp: Vergunning
Inhoud: Geven te kennen dat zij den kleinhandel voor 1901 - 1902 wenschen voort te zetten in het zelfde lokaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 210
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving Nat. Militie
Inhoud: Een oproepingsbrief voor D. Vlieger zendende, moet 25 April te 11 uur v.m. worden afgeleverd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 211
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent de tijden waarop in 1901 in de Legerplaats gevuurd zal worden met verzoek tot afkondiging.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 23-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 212
Afzender: Hofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Vraagt eenige benoodigdheden voor 't onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld bij de wed. Koops.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-03-1901 Nummer: 213
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Vergadering Zetters
Inhoud: Uitnodiging om op 30 maart a.s. eene Zettersvergadering te beleggen tot vaststelling van het kohier der Pers. Bel.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 214
Afzender: Commandant 5de Red. Inf. te Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat het verlof van F. de Groot, J. Schoonhoven en J.W. Spronk is verlengd tot 14 Aug. 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 215
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie; Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat W. van Loo wegens algemeene lichaamszwakte is afgekeurd.
Gevolggeving: Aangeteekend in de registers voor 1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 216
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Bericht dat het dekgeld van de in de gemeente Doornspijk gestalde hengst op fl. 6, wordt bepaald
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 217
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat de met het College van Provisoren van het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Zutphen gesloten overeenkomst eerst 1 juli ingaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 218
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Paspoorten
Inhoud: Toezending ter uitreiking de paspoorten voor de Miliciens van KS94.
Gevolggeving: Uitgereikt en doorgehaald en aangetekend in de registers.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 219
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving Nat. Militie
Inhoud: Het duplicaat van den staat model no19 zendende met verzoek in het lotings- en inschrijvingsregister de datum van inlijving en het korps in te vullen.
Gevolggeving: Aan voldaan, beantwoord
Beantwoording: 26-03-1901
Briefboeknr.: 267
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 220
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Schoonhoven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 221
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verkiezing Prov. Staten
Inhoud: Meedeeling van de namen der leden van Provinciale Staten die dit jaar moeten aftreden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 222
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Materieel Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van de gevraagde binnenvellen van model C.
Gevolggeving: Uitgereikt aan Gaarboer.
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 223
Afzender: Baron Bentinck te Raalte
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Deelt mede dat spoedig zijn antwoord op dezerzijdsch schrijven omtrent verhuring vischrecht volgt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 224
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen; Rijksbijdrage
Inhoud: Bericht dat de Rijksbijdrage voor E. van Essen stilzwijgend doorloopt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 225
Afzender: Commandant 5de Reg. Inf. Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat J. Geursen verlof is verleend tot 14 Augustus 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 226
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat H. Wolf en G. Vosselman verlof is verleend tot 14 Augustus 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 227
Afzender: Burgem. van Schoterland
Onderwerp: Paspoort
Inhoud: Een paspoort voor R. de Jong zendende ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 04-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 228
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Een opgave van leerlingen die na zijn opgave in Januari de School bezochten, inzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 229
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het Landbouwverslag over 1898.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 230
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen
Onderwerp: Telephoonkantoren Oldebroek en Wezep
Inhoud: Inzending van een afschrift van een Min. Beschikking van 25 nov. 1899 no 4096, betreffende oprichting van telephoonkantoren.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1901 Nummer: 231
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1901 Nummer: 232
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2135,63 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 233
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit, Veeziekten
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 8,50 voor kosten inzake Veeziekten.
Gevolggeving: Aan den Ontvanger ter hand gesteld / Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 293
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 234
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit; Zandverstuivingen
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 462,50 voor kosten inzake zandverstuivingen.
Gevolggeving: Aan den Ontvanger ter hand gesteld / Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 294
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 235
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam
Gevolggeving: Uitgereikt / Ontvangstbericht
Beantwoording: 04-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 292
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 236
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Maart saldo fl. 139,915.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 237
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Procesverbaal kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van Kasopname inzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 238
Afzender: Majoor Directeur der Art. Schietschool te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat hij 10 April a.s. met zijn detachement in de Legerplaats zal komen en verzoekt op dien dag te 6.43 uur v.m. 3 wagens aan 't Station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 239
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 240
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 3 bewijzen voor J. Burgmeijer, J. Goudbeek en A.J. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 06-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 241
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 242
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 243
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Boterwet
Inhoud: Toezending van eenige aanplakbiljetten betreffende de Boterwet
Gevolggeving: Aan de veldwachters uitgereikt ter aanplakking enz.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 244
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van den uitslag der gehouden nakeuringen van dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 245
Afzender: Gemeenteontvanger alhier
Onderwerp: Prijsopgave Rogge Grondrente
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge over 1900 tot inning der grondrente over 1900.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 246
Afzender: Voorzitter van de Commissie tot herziening der belastb. opbrengsten v/d gebouwde eigend. te Apeldoorn
Onderwerp: Declaratie , Kosten, Advertenties enz.
Inhoud: Vraagt opgave van kosten en inzending der declaratie voor locaalhuur en plaatsing van advertenties enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-04-1901
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 248
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. vd Berg zich te Zwolle wil vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 247
Afzender: G. Nijboer
Onderwerp: Vergunning sterke drank
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verlenen tot den verkoop van sterken drank in het klein in IJ no 27
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 249
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Verzoekt opgave van juiste geboortedatum van een kind en of dat kind op school mag worden toegelaten.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-04-1901
Briefboeknr.: 326
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 251
Afzender: Burgme. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat bij hem tegen de afgifte van een bewijs voor D. Kroeze geen bezwaar bestaat.
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 11-04-1901
Briefboeknr.: 322
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1901 Nummer: 250
Afzender: Det. Commandant Kon. Marechaussee Legerplaats alhier.
Onderwerp: Marechaussee
Inhoud: Bericht dat het detachement 10 April vertrekt
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 252
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor W. Schoonhoven en J. Mulder.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 253
Afzender: Graaf van Regteren Limpurg te Scheveningen
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Bericht dat hij genegen is het jachtrecht der gemeente onder de gestelde voorwaarden te pachten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 254
Afzender: H. Roebers
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Deelt mede dat hij genegen is de benoeming tot lid der commissie aan te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 255
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. v.d. Berg heeft zich bij hem aangemeld, komende uit IJsselmuiden.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 256
Afzender: A. van Loo Jz.
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeling dat zijn hond al voor een maand gestorven is en verzoekt om ontheffing der belasting over 1901.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 257
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat bij hem geen bezwaar bestaat tegen afgifte van een bewijs van Nederlanderschap voor Aart Mulder.
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 13-04-1901
Briefboeknr.: 328
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 258
Afzender: Secretaris der Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Bestuur
Inhoud: Bericht dat verkozen is tot voorzitter W. Heins, tot secretaris E. ten Hoeve.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1901 Nummer: 259
Afzender: Secretaris der Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Bestuur
Inhoud: Bericht dat verkozen is tot voorzitter A. Roeben, tot secretaris H. Scholten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 260
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Verzoeken vóór 15 Juni a.s. de verordening op de heffing van hoofd. omslag met toelichting enz. in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 06-04-1901
Briefboeknr.: 522
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 261
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. Kroeze.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 262
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. Schoonhoven wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 16-04-1901
Briefboeknr.: A25
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 263
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 264
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften in 't 2de kwartaal.
Gevolggeving: Besteld bij de wed. Koops
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 265
Afzender: Griffier bij de rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Alphabet. tafels Burg. Stand
Inhoud: Verzoekt toezending der alphabetische tafels op de registers over 1900
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 18-04-1901
Briefboeknr.: 362
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 266
Afzender: Voorz. van de commissie Schattingsdistrict Harderwijk
Onderwerp: Quitantie kosten
Inhoud: Verzoekt nog te overleggen de quitantie voor de geplaatste advertentie.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 362
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 267
Afzender: Baron Bentinck te Schoonheten
Onderwerp: Visrecht
Inhoud: Deelt mede dat sinds 1857 het Visrecht der Gelderse kolk door hem en zijn familie is verpacht, waardoor hij niet kan treden in eene gezamenlijke verpachting.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 268
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratiën Krankzinnigen
Inhoud: De declaraties over 1900 met een nota van aanmerkingen terugzendende ter verbetering.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 27-04-1901
Briefboeknr.: 342
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 269
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Prov. Staten
Inhoud: Verzoeken te willen meedelen of er bezwaar bestaat om de stemming en herstemming voor de Prov. Staten gelijktijdig te houden met die der Tweede Kamer.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-04-1901
Briefboeknr.: 344
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 270
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen; Militaire zaken
Inhoud: Op 23 April e.v. dagen zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 271
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van de namen der in het genot van onbeperkt verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 272
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Aart Mulder.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 273
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg Eper grintweg
Inhoud: Inzending der rekening en bijlagen van den Elburg-Eper grindweg over 1900.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 274
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt toezending van een bewijs model A voor Wm. Kroeze.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 275
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Het kohier over 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901 / 20-04-1901
Briefboeknr.: 361
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 276
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier over 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 358
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 277
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier over 1ste kwartaal 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 360
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 278
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting voor 1901 ad. fl. 325, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift ad ontvanger verzonden
Beantwoording: 19-04-1901
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 279
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De aanvulling van Af- en overschrijving over 1900 ad. fl. 143, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / afschrift aan de ontvanger
Beantwoording: 19-04-1901
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1901 Nummer: 280
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: De onderhandsche verpachting van het jachtrecht goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1901 Nummer: 281
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht van aankomst buskruit voor de legerplaats alhier.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 282
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin des kwartaals schoolgaande
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 283
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B. van Weeghel is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 284
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet; Veldarbeid
Inhoud: Inzending van een exemplaar formulier model VII aanvrage vacantie veldarbeid. Modellen op aanvraag te verkrijgen bij Min. van Binnenlandsche Zaken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 24-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 285
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Besluit waarbij ontheffing verleend wordt voor de dranklokalen van Schuld, van Dorp, de wed. Koops en B. Grootenhuis van art. 328 met verzoek fl. 11,40 kosten over te maken.
Gevolggeving: Uitgereikt / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 27-04-1901 / 27-04-1901
Briefboeknr.: 371
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 286
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor Hendrik van Loo en Dirk van Loo.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 287
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Vervoer van ontplofbare stoffen voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1901 Nummer: 288
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. van Loo.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1901 Nummer: 289
Afzender: Voorz. der Commissie tot herz. der bel. opbr. van geb. eigendommen te Apeldoorn
Onderwerp: Declaratie advertentie
Inhoud: De declaratie wegens advertentiekosten goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1901 Nummer: 290
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen Tweede Kamer
Inhoud: Meedeeling dat de verkiezing voor één lid der Tweede Kamer zal plaats hebben op 4 juni; de stemming en herstemming eventueel op 11 en 27 Juni a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-04-1901 Nummer: 291
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Inlijving
Inhoud: D. Vlieger is ingedeeld bij het 8e Reg. Infanterie.
Gevolggeving: Aangetekend in de Registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-04-1901 Nummer: 292
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen; Verkoop Grootboek
Inhoud: De beslissing omtrent het Raadsbesluit tot verkoop van fl. 1000, der 3% Inschrijvingen, verdagende en nadere inlichtingen vragende omtrent de aanvulling der begroting.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-05-1901
Briefboeknr.: 392
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 293
Afzender: Commandant 5de Regt. Infanterie te Amersfoort
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk onderdeel der gemeente D. vd Ziel woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-05-1901
Briefboeknr.: A30
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 294
Afzender: Commandant 2e Regt. Vesting Art. te Naarden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk deel der gemeente Jan van Gelder woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-05-1901
Briefboeknr.: A31
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 295
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerlingen Houtschillers
Inhoud: Deelt mede dat de leerlingen die met hunne ouders naar Drente vertrekken enz. van de lijst model C moeten afgevoerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 296
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee.
Inhoud: Door R. Vierhout is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 297
Afzender: H. A. van Beek
Onderwerp: School Wezep
Inhoud: Opgave van benoodigde steen bij de school te Wezep.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 01-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 298
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Opgave van het aantal kiezers voor de Peov. Staten op de lijst van 1901/02.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 299
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Vergaderingen
Inhoud: Verzoekt wijziging van het Reglement voor zooveel betreft het houden van de vergaderingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 300
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 134,24 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 301
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 347.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 302
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Toezending van het materiaal voor de Schutterij voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 303
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van formulieren model VII.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 304
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Enige opgaven omtrent J.W. van Erven vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-05-1901
Briefboeknr.: 402
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 305
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 13333.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 306
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 296.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 307
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Scholten is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 308
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 14,60.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-05-1901
Briefboeknr.: 391
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 309
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Meedeeling van namen van personen door wie jachtovertreding is gepleegd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 310
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan J. Mensink Fz. een buitengewone machtiging te verleenen tot het schieten van schadelijk wild.
Gevolggeving: Aan Wensink kennis gegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 311
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Het ontvangloon wegens de inning der gemeente Opcenten op de grondbelasting bedraagt fl. 33,45.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 02-05-1901
Briefboeknr.: 388
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 312
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over April saldo fl. 349,78.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1901 Nummer: 313
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingsadres J. Mensink
Inhoud: Het Adrs van J. Mensink in zake vernietigd beddengoed met schrijven van de Minister om nadere toelichting in zendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-05-1901
Briefboeknr.: 407
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1901 Nummer: 314
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Inzending van een exemplaar der dienstregeling op den Ned. Centr. Spoorweg ter afkondiging.
Gevolggeving: Afgekondigd / Den Commissaris hiermee in kennis gesteld
Beantwoording: 06-05-1901 / 06-05-1901
Briefboeknr.: 393
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-05-1901 Nummer: 315
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers besdraagt na 15 mei a.s. 460.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-05-1901 Nummer: 316
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Vergadering
Inhoud: Stelt wijziging van het huishoudelijk reglement voor wat betreft het houden der vergaderingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-05-1901 Nummer: 317
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor tijdelijk verblijf in Pruissen.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 08-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 318
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Maakt geen bezwaar om J.J. Koops als kantoorhouder voor te dragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 319
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: G. Sneller heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 320
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 321
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Klein
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1901 Nummer: 322
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. van Barneveld.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1901 Nummer: 323
Afzender: Molitie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Meedeeling dat door den Commissaris der Koningin ontheffing moet gegeven worden van de inspectie en dat duplicaat zakboekje voor Hoonberg en Jolink moeten aangevraagd worden.
Gevolggeving: a/d Commissaris geschreven om ontheffing / Duplicaat zakboekje aangevraagd
Beantwoording: 14-05-1901 / 13-05-1901
Briefboeknr.: A39 / A36
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1901 Nummer: 324
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huw. afkoniging D. van Pijkeren
Inhoud: Het bewijs van gedane huwelijksafkondiging ter verdere behandeling inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-05-1901
Briefboeknr.: 409
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1901 Nummer: 325
Afzender: Not. Smelzer
Onderwerp: Land Oosterwolde
Inhoud: Opgave van de opbrengst van het hooiland te Oosterwolde fl. 312,.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-05-1901 Nummer: 326
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: L. van Brummen heeft zich aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1901 Nummer: 327
Afzender: D. van Pijkeren Jz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1901 Nummer: 328
Afzender: Commissie tot wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Vergaderingen
Inhoud: Acht wijziging van het reglement niet noodzakelijk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1901 Nummer: 329
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt hem te berichten waarom Mensink niet te Zwolle verschenen is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-05-1901
Briefboeknr.: 414
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1901 Nummer: 330
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending voor een bewijs voor H. Bultman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 331
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: De aanvulling voor de begroting voor 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 332
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkoop, Inschrijving Grootboek
Inhoud: Hetraadsbesluit tot verkoop van fl. 1000, nominaal goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 332a
Afzender: Ned. Ver. voor Gemeentebelangen
Onderwerp: Pensioen
Inhoud: Eenige vragenlijsten omtrent eventueel pensioen van gemeenteambt. inzendende
Gevolggeving: Ingevuld teruggezonden
Beantwoording: 01-06-1901
Briefboeknr.: 452
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 333
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Heerde
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 334
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 335
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 336
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 337
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 338
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het landbouwverslag
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 339
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt wanneer een verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs bestaat met het oog op art. 34 der Leerplichtwet, dezelve zoo spoedig mogelijk te herzien.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 340
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Dreis van Ommen.
Gevolggeving: Uitereikt
Beantwoording: 21-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 341
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. van Gelder, loteling der lichting 1900 met paspoort wegens lichaamsgebreken ontslagen is.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 342
Afzender: Inspecteur der Posterijen enz. te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Kennisgeving dat hij op 21 Mei a.s. zich ten gemeentehuize zal vervoegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 343
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen
Inhoud: Toezending van de nominatie van staat van verlofgangers, die in Juni onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Ontvangsbericht
Beantwoording: 24-05-1901 en 20-06-1901 - 20-05-1901
Briefboeknr.: A43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 344
Afzender: Commissaris van Politie te Zwolle
Onderwerp: Veiligheidswet
Inhoud: Verzoekt H. Veluwenkamp te hooren omtrent een hem overkomen ongeval.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1901
Briefboeknr.: 432
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 345
Afzender: Stationchef te Hattem
Onderwerp: Ongeval Locaalspoorweg
Inhoud: Meedeeling dat een kindje van W. Kamp onder den Locaalspoor geraakt is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1901 Nummer: 346
Afzender: Burgem. van Brummen
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt mee te deelen of er bezwaar bestaat om aan W. M. P. D. baron van Sijtzama een buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte te verleenen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-05-1901
Briefboeknr.: 431
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1901 Nummer: 347
Afzender: G. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 348
Afzender: wed. J. Koops
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van den aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 349
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Th. W. Koopman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 350
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers Inspectie
Inhoud: Verzoekt op te geven in welke streek van Duitschland G. Horenberg zich ophoudt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-05-1901
Briefboeknr.: A46
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 351
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aan P. Eikelboom wordt verlog gegeven om zich tijdelijk naar Duitsland te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1901 Nummer: 352
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Huwelijksafkondiging
Inhoud: Meedeeling dat de handtekening op het Duitsche stuk (huwelijksafkondiging) moet gelegaliseerd worden op de gebruikelijke wijze.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1901 Nummer: 353
Afzender: Commandant 1e Serie Vesting Art. te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 28 Mei a.s. te 11.30 uur v.m. zijn 6 wagens benodigd aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1901 Nummer: 354
Afzender: H.J. Raterink
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van personen die door hem zijn aangemeld als wachters bij plaats gehad hebbende branden.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1901 Nummer: 355
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratie Krankzinnigen
Inhoud: De declaraties wegens de Rijksbijdrage in de verplegingskosten van krankzinnigen met een nota van aanmerkingen terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-05-1901
Briefboeknr.: 443
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 356
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg-Eper grindweg
Inhoud: Bericht dat G.J. van der Maaten in de plaats van N.J. van der Maaten is benoemd tot commissaris.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 357
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging als bedoeld bij art. 21 par. 1e lid der wet voor H.J. van Dragt toezendende.
Gevolggeving: door Mulder uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 26-05-1901 / 28-05-1901
Briefboeknr.: 440
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 358
Afzender: Hoofdstembureau te Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken bedoeld in art. 97 der kieswet betreffende de verkiezingen op 23 mei j.l.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 359
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een exemplaar van het verbeterd blad voor het aankondigingsbiljet van den Zomerdienst op den Centraal inzendende.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 27-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 360
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Meedeeling dat op 28 mei a.s. een partij buskruit aan het station Elburg Oldebroek zal aankomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 361
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Vischerij
Inhoud: Een verzoek van B. van der Ziel om schadelijk gedierte te mogen schieten inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-05-1901
Briefboeknr.: 442
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 362
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In den loop der eertvolgende 4 maanden zullen er schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 363
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van bekroonde hengsten in 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1901 Nummer: 364
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordening J. Mensink
Inhoud: Toezending van een afschrift van het adres van J. Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1901 Nummer: 365
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. van Gelder wil zich alhier aanmelden (vestigen).
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1901 Nummer: 366
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Opkomst onder de wapenen, met spoed.
Inhoud: Toezending van een nieuwe kennisgeving inzake Militietelegram, meedeeling omtrent het opzenden van zakboekjes enz.
Gevolggeving: Gedeponeerd / In de kast doos militietelegram.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 367
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aande ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 368
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving op dienst 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d ontvanger
Beantwoording: 13-06-1901
Briefboeknr.: 453
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 369
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken
Inhoud: Meedeeling omtrent beproeving van verlichtingsmiddelen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 370
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen met spoed
Inhoud: Meedeeling omtrent het opzenden van zakboekjes van zeemiliciens.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 371
Afzender: Burgem. van Hengelo
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Wichert van Weeghel zich heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 372
Afzender: E. van den Bosch
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling ven hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 373
Afzender: Luit. Kwartierm. 2e Bat. Reserve. Sch. alhier
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending der declaratie wegens de kosten over 1900.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 374
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan H. van Ommen om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 375
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan G. Horenberg om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 376
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan P. Eikelboom om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 377
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verkiezing Tweede Kamer
Inhoud: Opgave van de op 14 Juni gestelde Candidaten voor de Tweede Kamer.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 05-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1901 Nummer: 378
Afzender: Commandt. 1e Serie Vesting Art. Legerpl. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 7 Juni 6 wagens met 1 paard verzoekende te 5.30 's morgens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-06-1901 Nummer: 379
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat ober Mei j.l. saldo in kas fl. 1331,01
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 380
Afzender: Niesart Schloss Lembeck
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs van Nederlanderschap voor R. Jungerman ter verlenging.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-06-1901
Briefboeknr.: 472
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 7-06-1901 Nummer: 381
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen.
Inhoud: Toezending van een nominatieven staat van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 07-06-1901
Briefboeknr.: 461
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 382
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor H. Berghorst
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 383
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Een afschrift van het Kon. Besluit van 13 Mei 1901 no 104 betreffende het maximum van het aantal dranklokalen inzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 384
Afzender: A. Allon
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt ontheffing van het betalen van Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 385
Afzender: Commandt. 3e Regt. Vesting Art. Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 Juni a.s. te 12.40 nam. 6 wagens aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-06-1901 Nummer: 386
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor R. Jungerman, met verzoek 60ct kosten over te maken.
Gevolggeving: Toegezonden kosten a/d Commissaris / 't bewijs gezonden aan Neisert
Beantwoording: 11-06-1901 / 12-06-1901
Briefboeknr.: 464 / 472
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1901 Nummer: 387
Afzender: P. Drost
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van manschappen dienst gedaan hebbende bij den brand bij J. van Putten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 388
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van drie bewijzen voor J. Duinkerken Sr en Jr en K. Sprokhoek.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 12-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 389
Afzender: E. Westhoff
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt vermindering van hoofd. omslag over 1901
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 390
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een nieuw verbeterblad van de Zomerdienst inzendende.
Gevolggeving: Aangeplakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1901 Nummer: 391
Afzender: Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Bericht dat met de voorgestelde lokalen en personen genoegen wordt genomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 392
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeid en Fabriekswezen
Inhoud: Uitnodiging om vóór 1 Juli a.s. te berichten of er al dan niet publicaties omtrent arbeidersverzekering of arbeidersbescherming zullen uitgevaardigd worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-06-1901
Briefboeknr.: 495
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 393
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Dienstreizen van dienstplichtigen
Inhoud: Een exemplaar van de gewijzigde voorschriften betreffende dienstreizen inzendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 394
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van tijden en plaatsen van keuringen van fokmerriën enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 395
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rundvee - Stierenkeuringen
Inhoud: opgaaf van de in 1901 bekroonde stieren.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 396
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Stembiljetten
Inhoud: Bericht dat de stembiljetten voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer zijn afgezonden.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 12-06-1901
Briefboeknr.: 473
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-06-1901 Nummer: 397
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Stembiljetten
Inhoud: De goede ontvangst berichtende van het pak stembiljetten voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 398
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat F. van den Berg in het genot van onbepaald verlof is gesteld.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 399
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te berichten of op 20 Juni a.s. des nam. te 2 ure een lokaal beschikbaar is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 400
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Vastlegging hond
Inhoud: Verzoekt een verklaring te zenden omtrent het afgegeven bewijs van vastlegging des honds van H. Prins.
Gevolggeving: Verklaring toegezonden
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 401
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor G. W. Garretsen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 14-06-1901
Briefboeknr.: 479
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 402
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Geldersche kolk
Inhoud: Bericht omtrent het eigendomsrecht van Sectie A, no 1 (Gelderschekolk)
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 403
Afzender: Opperbrandmeester Oldebroek
Onderwerp: Beproven brandspuit
Inhoud: Rapport omtrent het beproeven der brandblusmiddelen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 404
Afzender: Commandt. 1e Regt. Veldart. Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juni a.s. 8 karren met 1 paard verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 405
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. Jolink zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 406
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed
Inhoud: De zakboekjes van de verlofgangers bij de bereden korpsen ingedeeld van de lichting 1901 behoeven niet opgezonden te woden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 407
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling van te houden schietoefeningen op zee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1901 Nummer: 408
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Ant. Toorn.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 409
Afzender: Thesaurier Fonds v/d Gewapende dienst te Arnhem.
Onderwerp: Collecte
Inhoud: De ontvangst berichtende van de gelden der op 5 Juni gehouden Collecte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 410
Afzender: Commandt. 3e Regt.Vest. Art. Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 21 Juni a.s. te 5 uur 's morgens 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 411
Afzender: Commdt. 1e Regiment Veld-Artillerie Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juni a.s. 2 wagens verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 412
Afzender: J. van Keulen
Onderwerp: Seinwachter
Inhoud: Verzoekt hem een gratificatie van fl. 3, en niet van fl. 2, te verstrekken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 413
Afzender: Hoofdstembureau te Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken enz. van de verkiezing van 2 leden voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1901 Nummer: 414
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt opgave van de bezoldiging van de Secretarissen der Commissies tot Wering van Schoolverzuim.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-06-1901
Briefboeknr.: 489
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 415
Afzender: Burgem. van Alkmaar
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. van der Meulen heeft zich bij hem gemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 416
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Zwolle
Onderwerp: Gelderse kolk
Inhoud: Meedeeling dat omtrent het eigendomsrecht der Geldersche kolk niets te vinden zal zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 417
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Opname School Oldebroek
Inhoud: Bericht dat hij in den loop der volgende week de school in Oldebroek zal opnemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1901 Nummer: 418
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: D. van der Ziel moet 12 Aug. a.s. onder de wapenen komen.
Gevolggeving: Oproeping gereed gemaakt, Mulder ter hand gesteld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1901 Nummer: 419
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij; Schadelijk gedierte
Inhoud: Vraagt of er bezwaar bestaat dat aan K.B. Blom een buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte uitgereikt wordt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-06-1901
Briefboeknr.: 490
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-06-1901 Nummer: 420
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat J. de Haan 12 Augustus a.s. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 421
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Twee kostelooze vergunningen om te visschen toezendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 422
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Ontvangst bericht omtrent de missive opkomst onder de wapenen van een verlofganger.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 423
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Ontvangst bericht omtrent de missive opkomst onder de wapenen van een verlofganger.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 424
Afzender: Hoofdofficier Reserevekader den Haag
Onderwerp: Voorbereidend Militair onderricht
Inhoud: Meedeeling omtrent het voorbereidend Militair onderricht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 425
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Na-Inspectie
Inhoud: Oproeping van A. van Gelder ter Na-Inspectie en J. de Haan om straf te ondergaan.
Gevolggeving: Opgeroepen en gepubliceerd
Beantwoording: 25-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 426
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Meedeeling van straf door J. Berghorst ondergaan.
Gevolggeving: Bewijs van goed gedrag afgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 427
Afzender: B. Kroon
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt vermindering van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 428
Afzender: Directeur Generaal Posterijen 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Bericht dat voortaan geen 10 cent meer mag geheven worden van telegrammen in de kom besteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 429
Afzender: J. Rozeboom
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 430
Afzender: Burgem. van Zalk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. Stoffer heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 431
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van 100 stuks model VII Veldarbeid.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 432
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nomenclatuur
Inhoud: De kolommen 15 en 15bis van den sterftestaat moet door den Inspecteur worden ingevuld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1901 Nummer: 433
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Meedeeling dat M. van Dijk is overgeplaatst bij de 2de Comp. Hospitaalsoldaten.
Gevolggeving: Aangetekend in de registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 434
Afzender: Wed. H.J. Pleiter
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 435
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Eenige aanmerkingen meedeelende omtrent den aanbouw van privaten te Oldebroek.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 436
Afzender: Geneeheer Directeur Krankz. Gesticht Veldwijk
Onderwerp: Krankzinnigen; Overlijden H. Groen
Inhoud: Meedeeling dat H. Groen op 28 juni j.l. overleden is.
Gevolggeving: Gedep. Staten bericht
Beantwoording: 03-07-1901
Briefboeknr.: 517
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 437
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Heerde-Wezeper grintweg
Inhoud: Bericht dat hij nog niet te Kampen geweest is om over den overdracht van den H.W. grintweg te spreken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 438
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Klein, Wijk S 75, is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 439
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Na Inspectie
Inhoud: Verzoekt uit het zakboekje van A. van Gelder te nemen een uitreksel omtrent zijne goederen enz. en hem dit in plaats van zijn boekje te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 440
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,24 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 512
Afzender: Commt. 3e Regiment Veld-Artillerie te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Aanvrage van wagens op 12 Augustus a.s.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 441
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juni j.l. saldo fl. 172,66
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 442
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl . 2136, is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 443
Afzender: Commt. 1e Regiment Veld-Artillerie alhier, IIe Afd.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 5 Juli a.s. te 5 uur v.m. 8 wagens te zijner beschikking te stellen in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 444
Afzender: Commt. 1e Regiment Veld-Artillerie alhier Ie Afd.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 5 Juli a.s. te 4.30 uur v.m. 13 wagens te zijner beschikking te stellen in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 445
Afzender: Commandant Vesting Art. Naarden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 8 Juli a.s. te 9.30 uur v.m. 8 wagens te zijner beschikking te stellen aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 446
Afzender: Commandant Cadetten Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 8 en 10 Juli a.s. te 9.30 uur v.m. 1 wagen te zijner beschikking te stellen aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 447
Afzender: Minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid Den Haag
Onderwerp: Broodbakkerij A.A. Schuld
Inhoud: Aan A.A. Schuld ontheffing verleend tot 1 Mei 1904 om den houten balk in de schoorsteen te doen vervangen door een ijzeren.
Gevolggeving: Aangetekend en het besluit uitgereikt aan Schuld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1901 Nummer: 448
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres van Dr. Ovink om schadelijk gedierte te schieten om raad en advies inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 534
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-07-1901 Nummer: 449
Afzender: H. Puttenstein
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 450
Afzender: Hoofdstembureau Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken bedoeld bij art. 97 der Kieswet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 451
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending van een kostelooze vergunning om te visschen voor W.Th. Snoek.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 452
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Inzending van een afschrift eener Ministerieele beschikking op het adres van J. Mensink (afwijzend).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 453
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Toezending van een order voor J. de Haan die zich naar Harderwijk moet begeven om straf te ondergaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 454
Afzender: Burgem. van alkmaar
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Aart van der Meulen kennis heeft gegeven dat hij zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 455
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Over 1901 zal ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Stbl no 156) uitbetaald worden fl. 6576,19.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 456
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving van 1 Juli j.l. ad. fl. 10, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 457
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onv. Uitgaven
Inhoud: Machtiging verleenende ter uitbetaling van eenig geld uit Onv. Uitgaven van 1900.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 458
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres van Mevr. van Pallandt om schadelijk gedeirte te doen schieten door H. Meester om advies toezendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 534
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 459
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente en J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 540
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 460
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed.
Inhoud: Inzending van eenige circulaires enz. betreffende opkomst met spoed onder de wapenen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Beantwoording: 06-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 461
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een aanzegging als bedoeld in art. 21 par. 1, 1ste lid der wet voor H.J. van Dragt en A.Schut ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt / Procesverbaal opgenomen
Beantwoording: 10-07-1901
Briefboeknr.: 546
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 462
Afzender: Commandant v/h Det. Cadetten alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt den voerman de kwitanties mede te geven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 463
Afzender: Postdirecteur te Hattem
Onderwerp: Militietelegram
Inhoud: Verzoekt hem op te geven waar eventueel een bericht omtrent het Militietelegram zou moeten worden aangeplakt te Hattemerbroek.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-07-1901
Briefboeknr.: 561
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 464
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Olldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Aanbieding van het procesverbaal van Kasopname bij den Ontvanger op 9 Mei 1901.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 465
Afzender: Commd. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger - Zakboekje
Inhoud: Het zakboekje voor W. van Essen terug zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 466
Afzender: Commt. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger - Zakboekje
Inhoud: Het zakboekje voor J. van de Werfhorst en A. van der Meulen terugzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 467
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Toezending van een staat van personen die in dienst der gemeente zijn, met verzoek zoo noodig veranderingen aan te brengen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-07-1901
Briefboeknr.: 550
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 468
Afzender: Burgem. van Wijk aan Zee en Duin
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat H.J. van Hattem 26 Aug. e.k. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen en door Mulder uitgereikt
Beantwoording: 12-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 469
Afzender: Hoofd de O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het begin des kwartaals ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 470
Afzender: J. van Keulen
Onderwerp: Seinwachter
Inhoud: Neemt op de gestelde regeling de taak van seinwachter weer op zich.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 471
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Ter vaststelling inznedende een suppletoir kohier voor de Personel bel. over 1901.
Gevolggeving: Het Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 472
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Bericht dat in Juli schietoefeningen op zee zullen worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1901 Nummer: 473
Afzender: Hoofd Adm Korps Mariniers te Amsterdam
Onderwerp: Aanhoudingskosten
Inhoud: Meedeeling dat een postwissel ad. fl. 16, is vezonden voor G.W. Garretsen voor de aanhoudingskosten van deserteurs.
Gevolggeving: Geld aan Garretsen ter hand gesteld
Beantwoording: 15-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1901 Nummer: 474
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eene aanzegging als bedoeld bij art. 21 par 1 1e lid der wet voor J. Junte en H. Berghorst ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal toegezonden a/d Schoolopz.
Beantwoording: 14-07-1901 / 15-07-1901
Briefboeknr.: 558
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 475
Afzender: Commandant Det. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 18 Juli a.s. te 5.45 uur 's morgens 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 476
Afzender: Controleur der Dir. Bel. te Arnhem
Onderwerp: Opname gebouwen
Inhoud: Verzoekt op 18 Juli eene vergadering van het College van Zetters te beleggen enz.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 477
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Meedeeling dat Jannes Duinkerken Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 15-07-1901
Briefboeknr.: 559
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 478
Afzender: Griffier der Staten
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Verzoekt ten opzichte van Mej. van Zanten nog in te vullen op lijst model A of Wezep haar eerste standplaats is.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 16-07-1901
Briefboeknr.: 567
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1901 Nummer: 479
Afzender: Rijksveldwachter te Hattem
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen die door hem als wakers zijn aangesteld bij den brand bij R. Tempelman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 480
Afzender: Directeur der Posterijen te 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Inzending van een Kon. Besluit betreffende wijziging van den dienst aangaande bestelling van telegrammen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 481
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier de schoolgelden over het 2e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Den Ontvanger ter hand gesteld
Beantwoording: 23-07-1901 / 22-07-1901
Briefboeknr.: 576
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 482
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 483
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 484
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 485
Afzender: H. vd Brink
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 486
Afzender: W. Held
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 487
Afzender: Provisoren van het Krankzinnigengesticht te Zutphen
Onderwerp: Opname Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat er geen plaats is voor een behoeftigen lijder.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 488
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van bewijzen voor H.J. Sander, S. en H. van Weeghel.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek.
Beantwoording: 19-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 489
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van 3 mandaten voor de Gemeente (Krankzinnigen en Besmettelijke ziekten).
Gevolggeving: Aan den Ontvanger uitgereikt / Ontvangsbericht
Beantwoording: 18-07-1901
Briefboeknr.: 570
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1901 Nummer: 490
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor J. Duinkerken.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 20-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1901 Nummer: 491
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat F.W. Bille Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 20-07-1901
Briefboeknr.: 575
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1901 Nummer: 492
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Elzerman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1901 Nummer: 493
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. van de Grift heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 494
Afzender: Burgem. van Hengelo
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: W. van Weeghel wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 495
Afzender: Hoofd Ing. v/d Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Geldersche kolk
Inhoud: Bericht dat geen bescheiden zijn gevonden die eenig licht verspreiden over het recht van eigendom der Geldersche kolk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 496
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Dennenoord
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling op welke voorwaarden G.J. Barneveld kan worden opgenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 497
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: W. van Weeghel moet 12 Aug. a.s. onder de wapenen komen.
Gevolggeving: Opgeroepen / vd Beek kennisgeving uitgereikt
Beantwoording: 23-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 498
Afzender: Directeur v/h Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt op te geven of alhier Spaar- en leenbanken bestaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-07-1901
Briefboeknr.: 581
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 499
Afzender: Geneesh. Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Toezending van staten van inlichtingen betreffende G.J. Barneveld.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 25-07-1901
Briefboeknr.: 580
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 500
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Opgave van verleende vergunningen bedoeld bij art 13 der wet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 501
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging als bedoeld bij art. 21 par 1 eerste lid der wet, voor D. Junte ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 24-07-1901
Briefboeknr.: 578
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 502
Afzender: Geneeh. Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt tezenden een verklaring van onvermogen betreffende G.J. Barneveld en een machtiging van L. Barneveld voor verlenging der rechtelijke machtiging.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 25-07-1901
Briefboeknr.: 579
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 503
Afzender: Minister van Oorlog
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Het verzoek van J. Bultman om uitstel van herhalingsoefeningen kan niet worden ingewilligd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 504
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor F.W. Bille.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 505
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent op zee te houden schietoefeningen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 506
Afzender: District Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Alsnog eenige bemerkingen omtrent den aanbouw der privaten meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1901 Nummer: 507
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-07-1901 Nummer: 508
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat het Provinciaal Subcidie voor L. Barneveld wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1901 Nummer: 509
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Gerrit Sneller zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1901 Nummer: 510
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Rekening 1900
Inhoud: Inzendende de rekening over 1900 met bijlagen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Ter visie gelegd
Beantwoording: 31-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 511
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Rekening 1900
Inhoud: Den Raad de Rekening aanbiedende
Gevolggeving: Behandeld in de vergadering
Beantwoording: 17-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 513
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Gemeenteontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 514
Afzender: W. Heine
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Meedeeling dat in de week van 4 Aug. de Uniecollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1901 Nummer: 515
Afzender: Commt. 2e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Opgave van op 10 Aug. a.s. benodigde wagens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1901 Nummer: 516
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht omtrent de aanvrage van plaatsing van lijders in een der onder het Centraal Bestuur staande gestichten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-08-1901 Nummer: 517
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Staat van inlichtingen Justitie
Inhoud: Verzoekt voortaan bij de processenverbaal wegens strooperij over te leggen een staat van inlichtingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-08-1901 Nummer: 518
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juli, saldo in kas fl. 2,85
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 519
Afzender: Dr. Plet
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Meedeeling dat in de week van 7-15 Aug. de Uniecollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 520
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt vóór 1 Sept. op te geven het benodigd getal lijsten enz. voor 1902 benodigd.
Gevolggeving: Opgegeven
Beantwoording: 12-08-1901
Briefboeknr.: 601
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 521
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Pap.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 522
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Op 5, 6 en 7 Aug. zal een transport buskruit plaats hebben bestemd voor de Legerplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 523
Afzender: G. Nijboer
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 524
Afzender: F. Hos
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Bericht dat een koe van G. Limburg vermoedelijk aan miltvuur is overleden.
Gevolggeving: Districts Veearts opgetelegrafeerd.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 525
Afzender: Districts Schoolopziener te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Nadere opmerkingen en voorstellen omtrent den bouw van privaten te Oldebroek meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 526
Afzender: Commandt. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Herhalings oefeningen
Inhoud: Verzoekt een geneeskundige verklaring betreffende A. van der Meulen
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 09-08-1901
Briefboeknr.: A89
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 527
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Nadere opgave van op 12 Aug. e.k. benoodigde wagens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 528
Afzender: J. van Unen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt vermindering van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 529
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare Stoffen
Inhoud: Op 9 Aug. zal per spoor trein aankomen eene hoeveelheid buskruit voor de Legerplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-08-1901 Nummer: 530
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Dokter.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 531
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Augustus zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 532
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Ter inzage zendende een staat van inlichtingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-08-1901
Briefboeknr.: 602
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 533
Afzender: G. Dokter
Onderwerp: Gemeentebezittingen
Inhoud: Verzoekt hem in koop af te staan eem perceeltje grond (deel van L no 2692).
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 534
Afzender: 1e Luit. Kwartiermeester Rust. Schutterij Hattemerbroek
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending van de begrooting van het 2e Bataljon voor 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 535
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending van staten van inlichtingen bij nevengevoegde processenverbaal.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 15-08-1901
Briefboeknr.: 610
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 536
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Inzending eener declaratie van verpleging van de vrouw van Hertsenberg in het Sophiaziekenhuis.
Gevolggeving: Bevelschrift gereedgemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 537
Afzender: Dr. Wagtho Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeeling van kosten voor behandeling van de vrouw van J. Tabak.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 538
Afzender: Arrondissements Schoolopz. Arnhem
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eenige aanzeggingen als bedoeld bij art. 21 par. 1 der Wet inzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Bericht verzonden
Beantwoording: 13-08-1901 / 14-08-1901
Briefboeknr.: 606
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 539
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeeling dat de wed. L. van Uchtrop fl. 1, hondenbelasting heeft betaald, doch de rest niet kan betalen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 540
Afzender: G. van Loo Jz.
Onderwerp: Straatvuil
Inhoud: Verzoekt hem het straatvuil voor 6 jaar te verpachten ad. fl. 4, 's-jaars.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 541
Afzender: Rijks Ontvanger
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 542
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landverhuizingen
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent de staat van landverhuizingen, daar tusschen de cijfers volgens de staten en door de Commissiën van toezicht afgegeven, nogal verschil bestaat.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-08-1901
Briefboeknr.: 618
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 543
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Ramaker.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 17-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-08-1901 Nummer: 544
Afzender: Ambtenaar van den Burg. Stand te Doornspijk
Onderwerp: Begraven van een lijk
Inhoud: Kennisgeving dat A. M. E. Rosbach alhier begraven zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 545
Afzender: L. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 546
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van eenige blanco staten van inlichtingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 547
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Legerplaats
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 24 Aug. a.s. 10 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 548
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Legerplaats
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 24 Aug. a.s. 10 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1901 Nummer: 549
Afzender: Commdt. Instructie Comp. Schoonhoven
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 26 Aug. a.s. 2 karren met 1 paard verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1901 Nummer: 550
Afzender: Dr. Schouten te Oldebroek
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat hem een verdacht geval van Dysenterie voorkomt bij J. vd Brink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 551
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Nadere aanmerkingen op den bouw der privaten meedeelende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-08-1901
Briefboeknr.: 631
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 552
Afzender: Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Verkiezingsstatistiek
Inhoud: Toezending van een exemplaar van de verkiezingsstatistiek over 1901.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 553
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Aanmerkingen Burg. Stand
Inhoud: Meedeeling van opmerkingen omtrent de registers over 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 554
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 555
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Uitnodiging om vóór 15 Octobrt a.s. mede te deelen de beschouwingen van den Raad omtrent de wenselijkheid van te nemen maatregelen bij vervoer van zware vrachten melk voor de melkfabriek.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-08-1901 Nummer: 556
Afzender: D. Mooi Westfalen
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijving 1902
Inhoud: Verzoekt zijn zoon in te schrijven voor de Nat. Militie, aangezien hij te Workum alwaar hij geboren isn niet kan worden ingeschreven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-08-1901
Briefboeknr.: 634
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-08-1901 Nummer: 557
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht & Visscherij
Inhoud: Opgave van personen in 1900 veroordeeld wegens jachtovertreding.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1901 Nummer: 558
Afzender: Commdt. 1e Regt. Vestingart. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 26 Aug a.s. 6 wagens aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1901 Nummer: 559
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: De lijst A geverifieerd terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 560
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. Goudbeek.
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 26-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 561
Afzender: H. Dekker
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt een bijdrage in de begrafeniskosten van A. Dekker.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 562
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Straatvuil
Inhoud: Het raadsbesluit tot verpachting van straatvuil aan G. van Loo goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 563
Afzender: Arronds. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplicht
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging bedoeld bij art 21 par 1 der wet voor J. Junte.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder
Beantwoording: 26-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1901 Nummer: 564
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat G.J. Barneveld het gesticht bij wijze van proef kan verlaten en verzoekt hem te doen ophalen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-08-1901
Briefboeknr.: 646
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 565
Afzender: Ds. Schokking te Wezep
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bericht dat omtrent de wed. Koopman door de diaconie nog geen beslissing genomen is, en verzoekt te willen bewerken dat G.J. Barneveld nog in 't gesticht blijft.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 566
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen in het 3e kwartaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 567
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het materieel voor de alphabetische lijsten voor de lichting 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 568
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een bewijs voor J. de Haan en H. Vlieger toezendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 569
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebestuur
Inhoud: Meedeeling dat de stukken inzake de verkiezing enz. der raadsleden H. de Heer, A. Stange en E. van der Werfhorst voor kennisgeving zijn aangenomen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 570
Afzender: Wed. F. Wensink
Onderwerp: Handenbelasting
Inhoud: Vraagt ontheffing der belasting omdat de hand is doodgegaan.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 571
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Eenige meedeelingen omtrent naleeving van sommige art. der Arbeidswet, overtreding van wed. Kroon, J. Borst, R.B. Grootenhuis en C. Achter de Molen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-08-1901
Briefboeknr.: 649
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-08-1901 Nummer: 572
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: De aanvulling der begorting voor 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1901 Nummer: 573
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een verbeterd blad voor de zomerdienstregeling der Ned. Centr. Spoorwegmij inzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1901 Nummer: 574
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of T. Beekman Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-09-1901
Briefboeknr.: 652
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 575
Afzender: Commandt. Instructie comp. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Sept. a.s. te 5 uur vm. 2 karren in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 576
Afzender: Districts schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Verzoekt nu bestek en tekeningen tvoor de aan te bouwen privaten op te maken en ter goedkeuring in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 17-09-1901
Briefboeknr.: 691
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 577
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnige G.J. Barneveld
Inhoud: Meedeeling dat er geen bezwaar bestaat Barneveld tot 1 October te verplegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 578
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Gemeenteontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 579
Afzender: Commandt. 1e Regt. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Sept. a.s. te 6 uur v.m. 6 wagens in het Kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1901 Nummer: 580
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling dat bij K.B. van 6 Aug j.l. nr 33 goedkeuring is verleend aan het besluit van GS van Gelderland tot aanvaarding van een schenking van H. Klumper.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1901 Nummer: 581
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Meedeeling van het zuiver bedrag der jaarwedden van de onderwijzers, dat tot grondslag moet strekken voor pensioenbijdrage.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1901 Nummer: 582
Afzender: IJkerchef van dienst te Arnhem
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Toezending van een staat houdende opgaaf van de namen van personen van wie maten of gewichten zijn afgekeurd enz.
Gevolggeving: Door de veldwachter nagegaan / Teruggezonden
Beantwoording: 27-09-1901
Briefboeknr.: 706
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1901 Nummer: 583
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Augustus j.l. saldo in kas fl. 0,53.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 584
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling der uitslag van de in Juli en Aug. gehouden premiekeuringen van fokmerriën met veulen, jonge merriën enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 585
Afzender: Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Bijstand gemeentepolitie
Inhoud: Daar J.C. Stuiver op 11 Sept. met verlof is, zoo zal G.W. Garretsen door hem voor den gevraagden dienst worden aangewezen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 586
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Begraving lijk wed. Bastiaan
Inhoud: Meedeeling dat geen bezwaar bestaat tegen het begraven van het lijk van wed. G. Bastiaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 587
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk H. Brouwer en E. Flier
Inhoud: Verzoekt hem onder toezending van geboorte extracten en overlijdensextract van partijen, te willen melden of er bezwaar bestaat tegen het voorgenomen huwelijk van H Brouwer met diens schoonzuster Everdientje Flier.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-09-1901
Briefboeknr.: 682
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1901 Nummer: 588
Afzender: Commdt. 3e Regt. Vesting Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 9 Sept a.s. 5 wagens met 2 paarden aan het station verzoekende te 12.13 nam.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1901 Nummer: 589
Afzender: Burgem. van Rotterdam
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Jan Geursen in het verlofgangersregister is ingeschreven.
Gevolggeving: Aangetekend in het reg. nr 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 590
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlof Burgemeester
Inhoud: Een verlof van 3 weken ingaande 12 Sept. a.s. wordt toegestaan voor den Burgemeester. Van terugkomst in de gemeente melding maken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1901
Briefboeknr.: 713
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 591
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting Gemeente
Inhoud: Voortaan in de memorie van Begroting (toelichting) nauwkeurig te vermelden den diensttijd en rang der onderwijzers en of de mann. onderwijzers gehuwd zijn.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 592
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Telkaarten
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent W. Kamp
Gevolggeving: Staat ingevuld en teruggezonden
Beantwoording: 09-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 593
Afzender: Commdt. I Batterij 3e Regt. Veldart. 's-Hertogenbosch
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Meedeeling dat op 24 Aug. j.l. door een korporaal aan een voerman fl. 1,20 is betaald, aangezien er des morgens van dien dag niet 4, zoals bedoeld was, maar slechts 3 wagens aanwezig waren. Verzoekt hem in te lichten des noods onder terugzending der fl. 1,20.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-09-1901
Briefboeknr.: 684
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 594
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Weerbaarheid - Handleiding tot het gebruik van patronen tot verkleinde afstanden.
Inhoud: Toezending van een hanleiding, nevens aangeduid, met verzoek die ter visie te leggen en daarvan openbare kennisgeving te doen.
Gevolggeving: Gepibliceerd
Beantwoording: 10-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 595
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Overzicht van den oogst
Inhoud: Ter invulling en terugzending voor 20 Sept. a.s. toezendende een tabel omtrent den oogst.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 17-09-1901
Briefboeknr.: 690
Inventarisnr.: 596332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 596
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Om advies en bericht inzendende een schrijven van D. Mooi omtrent een bewijs van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-09-1901
Briefboeknr.: 687
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 597
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Kaspenink.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1901 Nummer: 598 (580)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Timmer.
Gevolggeving: niet uitgereikt; gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-09-1901 Nummer: 599 (581)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen - Verkoop
Inhoud: Het Raadsbesluit tot verkoop van een perceeltje grond aan G. Docter goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1901 Nummer: 600 (582)
Afzender: Officier van Justitie te Leeuwarden
Onderwerp: Nat. Militie - Bewijs goed gedrag
Inhoud: Meedeeling dat Kerst van Veen niet in de strafregisters voorkomt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1901 Nummer: 601 (583)
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen W. de Weerdt
Inhoud: Verzoekt op te geven wanneer W. de Weerdt weer terug zal komen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-09-1901
Briefboeknr.: 689
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1901 Nummer: 602 (584)
Afzender: Commdt. 5e Serie Vesting Art. Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 4 sept. a.s. ten 6 uur 's morgens 5 wagens beschikbaar te stellen in de legerplaats alhier.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1901 Nummer: 603 (585)
Afzender: Commdt. 6e Serie Vesting Art. te Amsterdam
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 23 Sept. a.s. te 12 uur 15 min aan het station 6 wagens met 1 paard.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1901 Nummer: 604 (586)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van 3 aanzeggingen als bedoeld in art. 21 par 1 1e lid der wet.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal teruggezonden
Beantwoording: 18-09-1901
Briefboeknr.: 692
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1901 Nummer: 605 (587)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Landweerwet
Inhoud: Inzending van een exemplaar der wet tot wijziging en aanvulling van de Militiewet en tot regeling der Landweerwet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1901 Nummer: 606 (588)
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. Eggink zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1901 Nummer: 607 (589)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Meedeeling dat J. Berghorst den 31 Juli j.l. eene vrijwillige verbintenis heeft aangegaan.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1901 Nummer: 608 (590)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Verlofgangers
Inhoud: Opgaaf van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1901 Nummer: 609 (591)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige aanzeggingen als bedoeld in art 21 par 1 1e lid der wet ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder en vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 24-09-1901
Briefboeknr.: 700
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 239-1901 Nummer: 610 (592)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt van elke uitreiking (aanzegging als bedoeld in art 21 par 1 lid 1) een precesverbaal in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 249-1901 Nummer: 611 (593)
Afzender: J. Ruiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffening van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1901 Nummer: 612 (594)
Afzender: Burgem. van Enschede
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat D. Visscher zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 613 (595)
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften voor 't onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 26-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 614 (596)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor K. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 25-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 615 (597)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Vrije- en Orde Oefeningen
Inhoud: Voor wezep wordt opnieuw voor 6 jaren ontheffing verleend van het geven van onderwijs in vak J; voor Oldebroek en Hattemerbroek niet.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 616 (598)
Afzender: L. Temminck te Hattem
Onderwerp: Erfenis W. Koopman
Inhoud: Meedeeling omtrent de te verdeelen gelden van de erven van W. Koopman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 617 (599)
Afzender: K. Bosch stationchef Wezep
Onderwerp: Treinongeluk
Inhoud: Kennisgeving dat de remmer vd Weterink gisteravond van de rem gevallen en een zware beenbreuk heeft bekomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 618 (600)
Afzender: Commandt. van het Det. 2e Regt. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Okt. a.s. te 6 uur v.m. 6 wagens met 1 paard in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 619 (601)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat G.J. Barneveld het gesticht met een maand verlof heeft verlaten.
Gevolggeving: G.S. kennis gegeven
Beantwoording: 03-10-1901
Briefboeknr.: 718
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 620 (602)
Afzender: Kantonrechter te Apeldoorn
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Vraagt of er bezwaar bestaat tegen een eventuele herbenoeming van P. Boeree als Plaatsvervangend lid van de commissie van aanslag voor de Bedrijfsbelasting.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-10-1901
Briefboeknr.: 717
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 621 (603)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een aanzegging als bedoeld bij art 21 der wet voor E. v. Emst.
Gevolggeving: Uitgereikt en procesverbaal verzonden
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 719
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 622 (604)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Een exemplaar der Winterdienstregeling v/d Centraal inzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd en bericht verzonden
Beantwoording: 02-10-1901
Briefboeknr.: 715
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 623 (605
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2136, is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 624 (606)
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,24 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 625 (607)
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Het bedrag door de gemeente in de kwade posten der grondbelasting bij te dragen beloopt over 1898 fl. 0,195.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Bevelschrift afgegeven
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 720
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 626 (608)
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 627 (609)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Herhalingsoefeningen
Inhoud: Verzoekt A. vd. Meulen, verlofganger van 1898, naar het dichtstbijzijnd militair hospitaal over te doen brengen indien zijn toestand zulks gedoogt.
Gevolggeving: Beantwoord - 4 okt. naar Kampen gebracht
Beantwoording: 07-10-1901
Briefboeknr.: 111
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 628 (610)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 721
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 629 (611)
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Sept. j.l. saldo in kas fl. 10,655
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 630 (612)
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften voor onderwijs in nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1901 Nummer: 631 (613)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Nadere voorschriften omtrent vervoer van vee per spoor naar België, model verklaring veearts.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1901 Nummer: 632 (614)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Anth. Renes.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 633 (615)
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van Kasopname bij den Ontvanger.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 634 (616)
Afzender: Jantje van de Kamp
Onderwerp: Vergoeding schoonmaken School Wezep
Inhoud: Vraagt meerder belooning voor het schoonmaken der school te Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 635 (617)
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Belooning schrijfwerk
Inhoud: Verzoekt hem over 1901 weer een belooning toe te kennen voor verricht schrijfwerk op de Secretarie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 636 (618)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Een adres van A.F. Vos de Wael om schadelijk gedierte te doen schieten door H. en G.J. Veldkamp om bericht en advies inznedende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-10-1901 / 11-10-1901
Briefboeknr.: 707 / 734
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1901 Nummer: 637 (619)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor G.J. vd Put en G. Hulsman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1901 Nummer: 638 (620)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Militair vervoer
Inhoud: Meedeeling dat bij aansluitend vervoer niet meer dan één vervoersbewijs voor dienstreizen mag worden afgegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1901 Nummer: 639 (621)
Afzender: Burgem. van Kamperveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Korn. van Oene zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1901 Nummer: 640 (622)
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Arbeids- Veiligheidswet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een beschikking voor Jak. Reurink omtrent zijne broodbakkerij (geen uitstel verleend).
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 12-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 641 (623)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën - wet van 24 Mei 1897 Stbl 156
Inhoud: Verzoeken op te geven of de Kon. beslissing bedoeld bij art. 8 der wet zal ingeroepen worden, wanneer binnen 8 dagen geen bericht ontvangen is, zoo wordt het er voor gehouden zulks niet zal geschieden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 642 (624)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Op 9 - 11 Okt. a.s. zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 643 (625)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink waarvoor de kosten ad. fl. 2,85 worden ingewacht.
Gevolggeving: Uitgereikt / Geld verzonden
Beantwoording: 10-10-1901 / 11-10-1901
Briefboeknr.: 736
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 644 (626)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door de wed. F. Koopman is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 645 (627)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Reclame E. Westhoff - Hoofd. Omslag
Inhoud: Een adres van E. Westhoff om vermindering van Hoofd. Omslag in handen van den Raad stellende om bericht en raad.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 646 (628)
Afzender: Vereeng. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Uitnoodiging om evenals vorige jaren weder collecte te houden voor welke collecte bij Kon. Besluit verlof is verleend.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Collecte gehouden 30 en 31 Oct. / Geld verzonden
Beantwoording: 15-10-1901 / 05-11-1901
Briefboeknr.: 798
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1901 Nummer: 647 (629)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaratiën D. Mulder- Aflevering miliciens
Inhoud: De declaratie van D. Mulder inzake dienstreizen bij aflevering van miliciens terug zendende om inlichtingen voor zooveel den duur der reis aangaat.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-10-1901
Briefboeknr.: 745
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-10-1901 Nummer: 648 (630)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Uitnoodiging om te bevorderen dat de door de gemeente vepleegd wordende krankzinnigen te 's-Gravenhage enz. op 15 nov. 1901 naar een der onder beheer van Provisoren van het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Zutphen staande gestichten zullen worden overgebracht, wijl nu weder 2 nieuwe gestichten in gebruik zullen worden genomen.
Gevolggeving: beantwoord / Missive Provisoren / Missive G.S.
Beantwoording: 14-10-1901 / 28-10-1901
Briefboeknr.: 738 / 772
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-10-1901 Nummer: 649 (631)
Afzender: Burgem. van Haarlem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Th. J. Verhorst zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-10-1901 Nummer: 650 (632)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat springgelatine van uit Lobith naar de Legerplaats zal vervoerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 651 (633)
Afzender: Commdt. Det. I Regt. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 19 Oct. a.s. te 6,50 uu v.m. 3 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 652 (634)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Opgave van de in het 3e kwartaal verleende verloven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 653 (635)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging voor J.G. Wolff zendende
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 16-10-1901
Briefboeknr.: 747
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 654 (636)
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Uitnodiging om de lotelingen die dit jaar uitstel van Inspectie gekregen hebben, op te roepen om op 4 Nov. e.k. voor hem te verschijnen.
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 15-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 655 (637)
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim
Onderwerp: Presentiegeld
Inhoud: Verzoeken aan elk der leden van de verschillende commissies een presentiegeld van fl. 1, per vergadering toe te staan.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-10-1901 Nummer: 656 (638)
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt te willen berichten of er bezwaar bestaat dat Jan Pos te Zwollerkerspel vergunning verleend wordt tot het schieten van schadelijk gedierte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-10-1901 / 23-10-1901
Briefboeknr.: 747 / 756
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1901 Nummer: 657 (639)
Afzender: Burgem. van Genemuiden
Onderwerp: Wegen - Stoomkorenmaalderij
Inhoud: Verzoekt op te geven op welken grond een Stoomkorenmaalderij 10 M. van een publieken weg moet staan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-10-1901
Briefboeknr.: 750
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1901 Nummer: 658 (640)
Afzender: F.H. Brouwer en H. van Zanten
Onderwerp: Scholen - Onderwijs in nuttige handwerken.
Inhoud: Vragen of opnieuw aan den Raad vergunning moet worden gevraagd of er des avonds voor het onderwijs in handwerkles een schoollokaal mag gebruikt worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-10-1901
Briefboeknr.: 751
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1901 Nummer: 659 (641)
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige Dienst
Inhoud: Inzneding eener declaratie wegens verpleegkosten van 2 zieken in het Sophia Ziekenhuis in het 3e kwartaal.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-10-1901 Nummer: 660 (642)
Afzender: Burgem van Zwollerkerspel
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Meedeeling dat Jan Bos onbezoldigd Rijksveldwachter is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 661 (643)
Afzender: D. van Pijkeren Jz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt nogmaals hem vrij te stellen van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 662 (644)
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen dienst gedaan hebbende bij den brand bij H. van Oene.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 663 (645)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eene aanzegging als bedoeld bij art 21 par 1 1e lid voor D. de Groot
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Precesverbaal toegezonden
Beantwoording: 25-10-1901 / 25-10-1901
Briefboeknr.: 759
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 664 (646)
Afzender: N.S. Rambonnet, Jhr. F.F.F.Z. Asch van Wijck en Jhr. A. Bas Backer
Onderwerp: Tram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Meedeeling dat zij voornemens zijn een stoomtramweg aan te leggen van Nunspeet - Hattem - Zwolle en verzoek toezegging te doen van deelnemeing in het vennottschappelijk kapitaal voor 32/130 ged. of te wel circa fl. 32.000,.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 665 (647)
Afzender: Ned. Buurtspoorweg Mij. te Utrecht
Onderwerp: Tram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Bericht dat door haar concessie is aangevraagd en meedeeling dat zij geen subsidiën noch van Staat, noch van Provincie noch van Gemeenten daarvoor vragen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 666 (648)
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Inzending van enige lijsten van achterstallige plaatselijke belastingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 667 (649)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Schipper.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd. Beek
Beantwoording: 25-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 668 (650)
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der ter school gaande kinderen in het 4e kwartaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 669 (651)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Breembroek zal een koe uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 670 (652)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D.J. Klein Tijssink zal een kalf uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 671 (653)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent G.J. Barneveld die met 1 mnd. verlof alhier is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 29-10-1901
Briefboeknr.: 771
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 672 (654)
Afzender: Directeur Generaal Posterij en Telegraphie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Inzending van een afdruk eener Min. Beschikking betreffende den dienst op Zon- en Feestdagen enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1901 Nummer: 673 (655)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J.G. Harms.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1901 Nummer: 674 (656)
Afzender: Provisoren van 't Oude & Nieuwe Gasthuis te Zutphen
Onderwerp: Krankzinnigen - overplaatsing
Inhoud: Bericht dat op 15 Nov. a.s. de 2 vrouwelijke patienten kunnen overgebracht naar "Groot Graffel"
Gevolggeving: Machtiging aan Ged. Staten gevraagd
Beantwoording: 28-10-1901
Briefboeknr.: 772
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 675 (657)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J.C. Stuiver en G.W. Garretsen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 30-10-1901
Briefboeknr.: 779
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 676 (658)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 677 (659)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De rekening over 1900 goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders en den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1901 Nummer: 678 (660)
Afzender: L. Westra te Kampen
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoekt vergunning om te Oldebroek een dag buscollecte te mogen doen voor het Leger des Heils.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1901
Briefboeknr.: 781
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1901 Nummer: 679 (661)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Hendrik van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 680 (662)
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie verlofgangers
Inhoud: Verzoekt zijne nota van 13 Oct. j.l. inzake oproeping van verlofgangers ter inspectie te Zutphen terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 01-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 681 (663)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigen Gesticht Loosduinen
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat G.J. Barneveld als hersteld ontslagen is.
Gevolggeving: Gedep. Staten meegedeeld
Beantwoording: 01-11-1901
Briefboeknr.: 786
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 682 (664)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Machtiging tot opname van J. van Boven en B. van 't IJssel in het Krankzinnigen gesticht te Warnsfeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 683 (665)
Afzender: Provisoren Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat de staten voor zover mogelijk, behoorlijk ingevuld worden terugverwacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 684 (666)
Afzender: Centraal Bestuur der Vereng. tot Chr. verzorging van Krankzinnigen te Amsterdam
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat vooralsnog niet gezegd kan worden of op 15 Nov. een maanel. lijder kan geplaatst worden volgens overeenkomst met de Gedep. Staten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 685 (667)
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat J. Eggink verlofganger (numverw.) dezer gemeente zich te Vorden zal vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1901 Nummer: 686 (668)
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Ontvanger is fl. 134,235 uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1901 Nummer: 687 (669)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Meedeeling van wegens Jachtovertreding veroordeelde personen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 688 (670)
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over October saldo fl. 11,77.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 689 (671)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet - Materieel
Inhoud: Toezending van het voor 1902 vermoedelijk benodigde materieel voor de uitvoering der Leerplichtwetten.
Gevolggeving: Toegezonden aan de schoolhoofden
Beantwoording: 05-11-1901
Briefboeknr.: 790-794
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 690 (672)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Blijvend gedeelte der lichting 1901 Onbereden Korpsen
Inhoud: Meedeeling dat de miliciens, die met tijdelijk verlof gezonden worden, bij wederopkomst als Groot-verlofgangers moeten beschouwd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 691 (673)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het verslag van den landbouw in Nederland over 1899 2 stuks.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 692 (674)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid - Ongevallenwet
Inhoud: Toezending, in dubbel, van een lijst betreffende de verzekeringsplichtige bedrijven , met verzoek 1 exemplaar nauwkeurig ingevuld voor 12 Nov. a.s. terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 11-11-1901
Briefboeknr.: 802
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1901 Nummer: 693 (675)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van 2 exemplaren van het verslag van den landbouw over 1901 ter invulling; 1 ex. voor 15 Dec. terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-12-1901
Briefboeknr.: 850
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1901 Nummer: 694 (676)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jaarboekje
Inhoud: Verzoek om in de daarbij gevoegde opgaaf de veranderingen voor het jaarboekje aan te geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 800
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 695 (677)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijvingen op de begrooting van 1901 (raadsbesluit van 26 Oct nr 9) goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 7-11-1901 Nummer: 696 678
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat Beertjen van 't IJssel de kleeren die zij in het gesticht draagt bij het transport kan aanhouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 697 (679)
Afzender: Centraal Bestuur der Vereeng. tot Chr. verz. van Krankzinnigen te Amsterdam
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat te Dennenoord nog een plaats voor van Essen beschikbaar is.
Gevolggeving: Gecorrespondeers met de Geneesheer Directeur
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 801
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 698 (680)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht te Grave
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Als boven nr 696 (678), geeft echter in overweging de terugreis over Ravenstein te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 699 (681)
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Blok is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 700 (682)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Landweerwet
Inhoud: Meedeeling dat de Landweerwet vermoedelijk niet in 't jaar 1902 in werking treedt en dus art. 41 en 42 voor 1902 niet geldig zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 701 (683)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Standplaatsen Korpsen
Inhoud: Inzending eener opgave der standplaatsen van de korpsen enz. op 1 Nov. 1901, met verzoek de oude opgave terug te zenden.
Gevolggeving: Gedeponeerd / Oude opgave teruggezonden
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 120A
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1901 Nummer: 702 (684)
Afzender: Provisoren Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen.
Onderwerp: Krankzinnigen - Overplaatsing
Inhoud: Bericht dat B. van 't IJssel op 15 Nov. na 3 uur zal verwacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 703 (685)
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Zitting Militieraad
Inhoud: De zitting voor deze gemeente zal gehouden worden Donderdag 19 Dec. a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 704 (686)
Afzender: Inspecteur Dir. Belas. Harderwijk
Onderwerp: Personele belastingen
Inhoud: Inzending van 2 registers met verzoek die door de zetter te bekrachtigen.
Gevolggeving: Ter vaststelling aan 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 705 (687)
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 706 (688)
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat G. H. van der Vegt zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 28-11-1901
Briefboeknr.: A126
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 707 (689)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het Kohier der Schoolgelden over het 3e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Aan den Ontvanger verzonden.
Beantwoording: 12-11-1901 / 12-11-1901
Briefboeknr.: 803
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 708 (690)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Het Suppletoir Kohier goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Aan den ontvanger verzonden
Beantwoording: 12-11-1901
Briefboeknr.: 803
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 709 (691)
Afzender: Grothe van Schellach Penningmr. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte metalen kruis enz.
Inhoud: De ontvangst van de gelden der gehouden collecte meldende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 710 (692)
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door A. Broekhuis is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 711 (693)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed
Inhoud: Aandringende steeds te zorgen voor zorgvuldige bewaring van de bescheiden betreffende de opkomst met spoed onder de wapenen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 712 (694
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: De sterftestaten terugzendende met het verzoek achter sommige beroepen nog het vak van handel in te vullen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 20-11-1901
Briefboeknr.: 812
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1901 Nummer: 713 (695)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 11,725.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 14-11-1901
Briefboeknr.: 806
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1901 Nummer: 714 (696)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: De rekening enz. over 1901 goedkeurende met verzoek de Begrooting aan te vullen voor zooveel aangaat het bepooten met dennen van het perceel van H. Klumpers.
Gevolggeving: Nieuwe Begrooting ingediend
Beantwoording: 22-11-1901
Briefboeknr.: 816
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 715
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen Opgave
Inhoud: Opgave van de in dit kwartaal ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 716
Afzender: P. Boeree en W.J. Rokhorst
Onderwerp: Wegen - Aankoop grond
Inhoud: Verzoeken hun in koop af te staan een strook van de gemeenteweg loopende over het "Vlakke".
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 717
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kamperveen
Onderwerp: Wegen - Zwarteweg
Inhoud: Meedeeling dat door belangstellenden fl. 200, is bijeengebracht voor verharding van den weg van ad. den Leidijk tot a/d grintweg langs Wittenstein en verzoeken thans tot verharding van dat eind weg over te gaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 17-121901
Briefboeknr.: 860
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 718
Afzender: Commandt. van 5e Regt. Inf.
Onderwerp: Tijdelijk verlof miliciens 1901
Inhoud: Opgave van miliciens van 1901 die tot 29 Maart 1902 tijdelijk verlof hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1901 Nummer: 719
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Extracten Stamboek
Inhoud: Meedeeling dat hij de stukken betreffende vrijstelling van de lotelingen der lichting 1902 voor 20 Nov. e.k. verwacht.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1901 Nummer: 720
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Verzekering tegen ziekte, kraam en overlijden.
Inhoud: Opgave vragende van ziekenkassen, ondersteuningskassen, begrafenisbussen enz. die eventueel moeten bestaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-11-1901
Briefboeknr.: 808
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-11-1901 Nummer: 721
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. J. Hendel wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 20-11-1901
Briefboeknr.: A123
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1901 Nummer: 722
Afzender: J.W. Scholten te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderwijzeres in nuttige handwerken
Inhoud: Vraagt met ingang van 1 Dec. a.s. eervol ontslag wegens vertrek naar elders.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-11-1901 Nummer: 723
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kampen
Onderwerp: Verkiezingen - Comptabiliteit
Inhoud: Inzending eener nota van de stembiltetten voor de verkeizing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 724
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Meedeeling dat voorlopig door hem c.a. 50.000 eenjarige dennen voor de gemeente zijn gereserveerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 725
Afzender: Griffier bij het Kantongerecht te Kampen
Onderwerp: Voogdijstelling
Inhoud: Bericht dat door het onduidelijk handschrift van een vorigen griffier niet duidelijk blijkt of Januari of Juni bedoeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 726
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Gerrit Muller
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 727
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 728
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling dat in Nov. of Dec. nog schietoefeningen zullen gehouden worden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 729
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor D. Mulder.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 26-11-1901
Briefboeknr.: 818
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 729/1
Afzender: J.A. van Wilsem
Onderwerp: Smederij
Inhoud: Vraagt vergunning tot oprichting eener Smederij.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 730
Afzender: G.J. Ruiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 731
Afzender: Districts-Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Het bestek enz. niet goedgekeurd terugzendende (nota van aanmerkingen v/d Rijksbouwkundige).
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 732
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Jaarwedden
Inhoud: Eenige bedenkingen van den Districts Schoolopz. tegen de verordening tot regeling van de jaarwedden enz. der Onderwijzers meedeelende.
Gevolggeving: Beantwoord / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-11-1901
Briefboeknr.: 863
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 733
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Terugzending der Sterftestaat Sept. met verzoek nog in te vullen van een persoon het vak enz. waarin hij werkzaam is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 28-11-1901
Briefboeknr.: 827
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 734
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijving
Inhoud: Uitnodiging om bij de publicatie in de maand December af te kondigen enkele artikelen der wet tekstueel te vermelden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 735
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eenige inlichtingen vragende omtrent de werking der Leerplichtwet.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-12-1901
Briefboeknr.: 873
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1901 Nummer: 736
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Jonker (X64) is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1901 Nummer: 737
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Nogmaals den Sterftestaat G over Maart om nadere invulling van den tak van dienst betreffende tolgaarder.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 02-12-1901
Briefboeknr.: 833
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1901 Nummer: 753
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim en Hoofden van Scholen
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeeling omtrent de werking der wet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 738
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Bepalingen omtrent het berijden van kunstwegen in de provincie Overijssel bij invallen dooi weder.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 06-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 739
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Zeemiliciëns
Inhoud: Uitnodiging om in de publicatie betreffende aangifte voor de Zeemilitie de beroepen te vermelden die het meest in aanmerking komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 740
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 741
Afzender: Commdt. Det. 1e Regt. Vest. Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Dec. e.k. te 7 uur één wagen met 1 paard verzoekend in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 742
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Nov. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1901 Nummer: 743
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Armwezen - Onderstand
Inhoud: Verklaren geen kostgeld meer voor de kinderen van A. v. Raalte te kunnen betalen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 744
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging bedoeld bij art. 21 par. 1 der wet voor J. Spanhaak.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 27-12-1901
Briefboeknr.: 839
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 745
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Een kennisgeving der zitting v/d militieraad voor G.J. van Olst ter uitreiking inzendende.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 746
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Statistiek
Inhoud: Het materieel voor de Schoolstatistiek voor 1901 toezendende.
Gevolggeving: Aan de Schoolhoofden verzonden
Beantwoording: 05-12-1901
Briefboeknr.: 837 1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1901 Nummer: 747
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk F. Boer en O. Boer
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent het voorgenomen huwelijk tusschen Frank Boer en Oetje Boer, wat de familiebetrekking aangaat enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-12-1901
Briefboeknr.: 847
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 748
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Een subcidie van fl. 27, voor het aankopen van dennen en het bepooten van het perceel stuifzand van Klumpers afkomstig.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 749
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Wessels is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 750
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Vraagt of er aanleiding bestaat tot het inrichten eener lijst bedoeld in art. 1 van 't K.B. van 18 Dec. 1896 Stbl 223.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-12-1901
Briefboeknr.: 844
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 751
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Arbeid - Veiligheidswet
Inhoud: Ter uitreiking zendende eene beschikking voor B. Grootenhuis waarbij geen verlenging van uitstel wat betreft verbouwing der bakkerij wordt verleend.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 752
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eene aanzegging als bedoeld bij art. 21 par. 1 der wet voor D. Eijkelboom zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 14-12-1901
Briefboeknr.: 848
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 754
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Gratificatie
Inhoud: Zijn dank betuigende voor de toegekende belooning.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 755
Afzender: F. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 756
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Voorbereidend Militair Onderricht
Inhoud: Opnieuw de medewerking der Gemeentebesturen inroepende voor de uitvoering van de regeling betreffende het Voorbereidend militair onderricht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1901 Nummer: 757
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst onder de wapenen met spoed
Inhoud: Een exemplaar van een wijziging in de Lijst van Gemeenten toezendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 758
Afzender: G. Kroeze te Wezep
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Verzoekt het kostgeld voor zijn zuster, wed. D. Ruiter, niet aan zijn vader te betalen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 759
Afzender: Kantonrechter te Kampen
Onderwerp: Voogdij
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent minderjarige kinderen van A. de Haan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-12-1901
Briefboeknr.: 845
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 760
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. Wijnen is gehuwd met J. Vredeveld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 762
Afzender: Bestuur der Vereeniging v. C.N.S. te Oldebroek
Onderwerp: Opening Bijz. School het Harde
Inhoud: Bericht dat op 1 Jan. 1902 te 't Harde een Bijz. School zal geopend worden.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 763
Afzender: Voorz. Militieraad 2e Distr. van Gelderland te Zutphen
Onderwerp: Huisonderzoek Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een lastgeving voor Dr. Rakhorst inzake onderzoek van den loteling A. Steert.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 764
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Onderzoek Verlofgangers
Inhoud: Aan Gerrit Vos te Ambt Almelo wordt toegestaan om door den Militieraad te Almelo te worden onderzocht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 765
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. Bultman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 766
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat er deze week broodcollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 767
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeelingen omtrent de werking der Leerplichtwet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 768
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk J. Boer en O. Boer
Inhoud: Verzoekt hem het request terug te zenden en Boer te kennen te geven dat geen ontheffing van art. 88 nodig is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 16-12-1901
Briefboeknr.: 853
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 769
Afzender: G.A.E. Jagtenberg
Onderwerp: Verpleging Weezen te Neesbosch
Inhoud: Meedeeling dat hij Maandag ter Secretarie wil komen om over de verpleging van de kinderen van A. van Raalte te spreken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 770
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door A. Lugtenberg zal een vaars uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 771
Afzender: Ds Trip van Zoutlande te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeeling dat aldaar geen diaconiebestuur bestaat en dat alzoo het verzoek om bijdrage voor kostgeld voor de kinderen van wijlen A. van Raalte aan den kerkeraad moet worden ingediend.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-12-1901
Briefboeknr.: 861
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 772
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Meedeeling dat de achterstallige belasting over 1898, 1899 en 1900 geind is, bij D. Rook kan geen garnisaire ingelegerd worden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 773
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wet tot regeling der gemeentefinanciën
Inhoud: Meedeeling van de Som die over het 4e kwartaal 1901 en 1e, 2e en 3e kw. 1902 zal uitbetaald worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-12-1901 Nummer: 774
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 132,85 (Dysenterie).
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-12-1901
Briefboeknr.: 864
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1901 Nummer: 775
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Huwelijk J. Boer en O. Boer
Inhoud: Verzoekt aan Jan Boer meedeeling te doen dat de door aanhuwelijking bestaande betrekking van bloedverwantschap tusschen hem en Oetje Boer geen beletsel oplevert voor het aangaan van een huwelijk.
Gevolggeving: Meegedeeld aan J. Boer.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 776
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het noodige drukwerk voor het inschrijvingsregister lichting 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 777
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging bedoeld in art. 21 par. 1, 1e lid voor G.E. Vosselman.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 20-12-1901 / 20-12-1901
Briefboeknr.: 867
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 778
Afzender: Officier van Gezondheid 1e Klasse Zutphen
Onderwerp: Nat. Militie - Huisonderzoek loteling
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent de woonplaats van Aart Steert.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-12-1901
Briefboeknr.: 130
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 779
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting
Inhoud: De begrooting voor 1902 goeggekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Beantwoording: 23-12-1901
Briefboeknr.: 877
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 780
Afzender: Inspecteur de directe bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Verzoek om door het College van Zetters voor 1902 aan te doen wijzen de personen belast met het schatten der huurwaarde en van het mobilair.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1901 Nummer: 781
Afzender: Directeur Centraal Bureau v/d Statistiek
Onderwerp: Kiezers- en Verkiezingsstatistiek
Inhoud: Inzending van een exemplaar van de uitgegeven kiezers- en verkiezingsstatistiek 1901.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 782
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Een gewijzigde lijst van schoolbehoeften inzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 783
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt W. Kamp voor hem te doen brengen teneinde gevangenisstraf te ondergaan of de boete te betalen.
Gevolggeving: Heeft de boete betaald.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 784
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag E. Westhoff
Inhoud: Besluit waarbij den aanslag van E. Westhoff in den hoofd. omslag wordt gehandhaafd.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1901 Nummer: 785
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaratiën
Inhoud: De declaratie betreffende vergoeding voor de huid der koe van G. Limburg terugsturende met aanmerkingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 27-12-1901
Briefboeknr.: 879
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1901 Nummer: 786
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke belastingen - Hoofd. Omslag
Inhoud: De verordening op de heffing van een hoofdelijke omslag Koninklijk goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afschift opgezonden aan G.S. / Afgekondigd
Beantwoording: 28-12-1901 / 30-12-1901
Briefboeknr.: 881
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 787
Afzender: Commdt. 8e Regt. Inf. Arnhem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Dries Vlieger is met tijdelijk verlof tot 29 Maart 1902 vertrokken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 788
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending materieel voor 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 789
Afzender: Auditeur Militair te Haarlem
Onderwerp: Militair Zaken
Inhoud: Verzoekt hem een verklaring van verlof van een 1e Luit. uit de legerplaats te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1902
Briefboeknr.: 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 790
Afzender: Standesbeambte te Borbeck
Onderwerp: Aufgebot
Inhoud: Toezending van een aufgebot voor G. van Gelder - A. Brosowski.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 05-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1901 Nummer: 791
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt aan E. Docter oproeping om de gevangenisstraf te ondergaan uit te reiken.
Gevolggeving: Mulder uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1901 Nummer: 792
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Werkeloosheid
Inhoud: Inzending van 2 staten met vragen omtrent de oorzaken van werkeloosheid met verzoek in te vullen en 1 ex. vóór 8 Jan. terug te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-01-1902
Briefboeknr.: 35
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 793
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Voorzitter en Secretaris
Inhoud: Meedeeling dat tot Voorz. en Secr. voor 1902 benoemd zijn resp. G.J. Puttenstein secr. en H. Gaasbeek voorz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 794
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Jaarverslag
Inhoud: Inzending van het verslag over het jaar 1901.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 795
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Handwerkonderwijs
Inhoud: Opgave van benodigdheden voor het geven van Onderwijs in het nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 796
Afzender: Geneeheer Directeur Krankzinnigengesticht Grave
Onderwerp: Verpleegkosten
Inhoud: Meedeeling dat de verpleegkosten voor Jansje van Boven fl. 34,50 zullen bedragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 01
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,24 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 02
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2168,19 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 03
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Blok is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 04
Afzender: Directeur der Art. Schietschool te Zwolle
Onderwerp: Verblijf van een Luitenant in de Legerplaats
Inhoud: Bericht dat op 5 Sept. j.l. in de legerplaats aanwezig was de 1e Luitenant L.G. Schuurman.
Gevolggeving: Bericht verzonden aan de Auditeur Militair te Haarlem
Beantwoording: 02-01-1902
Briefboeknr.: 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 05
Afzender: Inspecteur der Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Toezending van een nieuw register met verzoek het oude terug te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 02-01-1902
Briefboeknr.: 22
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1902 Nummer: 06
Afzender: Secr. Commissie tot W. van S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Presentielijst
Inhoud: Inzending der opgave van het aantal vergaderingen in Nov. en Dec.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1902 Nummer: 07
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeeling van de namen van leerlingen aan wie vergunning is gegeven om voor werkzaamheden ten behoeve van landbouw enz. de school tijdelijk niet te bezoeken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1902 Nummer: 08
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Inzending van een afdruk der nieuwe modellen voor de inschrijving enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1902 Nummer: 10
Afzender: J. Ruiter e.a.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Beklagen zich over den aanslag in het schoolgeld met het oog op anderen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1902 Nummer: 11
Afzender: Inspecteur van het Geneesk. Staatstoez. te Arnhem
Onderwerp: Geneeskundigen
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent de verblijfplaats van G. J. Goldbach.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-01-1902
Briefboeknr.: 27
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1902 Nummer: 12
Afzender: Burgem. en Weth.
Onderwerp: Procesverbaal Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van den ontvanger.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-01-1902 Nummer: 13
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 07-01-1902
Briefboeknr.: 37
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-01-1902 Nummer: 14
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Nog eenige bedenkingen tegen de verordening betreffende de salarisregeling der Onderwijzers.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-01-1902 Nummer: 15
Afzender: Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door L. Wolf Lz. is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-01-1902 Nummer: 16
Afzender: H. van Oene
Onderwerp: Aankoop grond - Erfpacht
Inhoud: Verzoekt hem een stukje grond naast de woning der vroedvrouw te Wezep in erfpacht af te staan, teneinde daarop een huisje te bouwen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-01-1902 Nummer: 17
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Inzending van 2 tabellen omtrent de Arbeidswet met verzoek een derzelve voor ultimo Februari ingevuld terug te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 18-01-1902
Briefboeknr.: 62
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1902 Nummer: 18
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt de kadastrale leggers en plans van het kadaster ter bijwerking op te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 09-01-1902
Briefboeknr.: 43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1902 Nummer: 19
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg-Epergrintweg
Inhoud: Inzending ter toekenning de declaratie ter verkrijging van het Rijkssubsidie voor den Elburg-Epergrintweg over 1901.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 09-01-1902
Briefboeknr.: 43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1902 Nummer: 20
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving ad. fl. 500, goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 21
Afzender: Hoofd der OLS te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen in het begin des kwartaals.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 22
Afzender: Inspecteur der Registratie te Amersfoort
Onderwerp: Repertoire
Inhoud: Verzoekt toezending van repertoiren en akten.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 11-01-1902
Briefboeknr.: 47
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 23
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartieringen
Inhoud: Opgave van veranderingen in de lijst van inkwartieringen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 24
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Herkeuring
Inhoud: L. Vos moet 14 Jan. a.s. te 11 uur vm. te Arnhem voor herkeuring verschijnen.
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 11-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 25
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling eener circulaire v/d Minister van Binnenl. Zaken omtrent de Wet op de Paardenfokkerij.
Gevolggeving: Gememoriseerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 26
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 3 bewijzen van Nederlanderschap voor E. P. en D. Eikelboom.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 27
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken op te geven in hoever gevolg is gegeven aan hun besluit betreffende overname v/d Heerder-Wezeper grintweg.
Gevolggeving: Beantwoord / Zie ook / Zie ook
Beantwoording: 15-02-1902 / 17-07-1902 / 06-08-1902
Briefboeknr.: 107 / 392 / 474
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 28
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: De aandacht vestigende op het K.B. van 30 nov. 1901 (Stbl. no 232) betreffende de wet op de Paardenfokkerij.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1902 Nummer: 29 1 en 2
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de goed- en afgekeurde dekhengsten enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 13-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1902 Nummer: 09
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Maanstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Dec. j.l. saldo fl. 364,30.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1902 Nummer: 30
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Bericht dat de fondsen het niet toelaten een kind van A. van Raalte in onderstand te houden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 31
Afzender: Hoofd der OLS te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de leerlingen in het begin des kwartaals schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 32
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Verzoekt tot indiening der declaraties in zake Rijksvergoeding in de kosten van Schoolbouw vóór 31 Jan .a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Verzoekt tot indiening der declaraties van kosten inzake onteigening bij besmettelijke ziekten bij menschen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-01-1902
Briefboeknr.: 53
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 34
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Voor 31 Jan. a.s. op te geven de in 1901 afgekondigde strafverordeningen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-01-1902
Briefboeknr.: 51
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 35
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Verzoekt alsnog omtrent een overledene het hoofdberoep en vak op te geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-01-1902
Briefboeknr.: 52
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-01-1902 Nummer: 36
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 13,75.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 13-01-1902
Briefboeknr.: 50
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 131-1902 Nummer: 708
Afzender: Bestuur der Rijksverzekeringsbank
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Opgave van letter en cijfer waaronder het lantaarnopstekersbedrijf in de boeken vermeld staat enz. G 3253.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1902 Nummer: 37
Afzender: Not. Hoefhamer
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Is niet genegen den strook weggrond langs zijn perceel op het Vlakke te koopen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1902 Nummer: 38
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door R. Rietberg is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1902 Nummer: 39
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. van Es.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1902 Nummer: 40
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de op 15 Jan. j.l. ter school gaande kinderen (53).
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1902 Nummer: 41
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de op 15 Jan. j.l. ter school gaande kinderen (233).
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1902 Nummer: 42
Afzender: Commissaris van Politie te Arnhem
Onderwerp: Diefstal
Inhoud: Meedeeling omtrent op 13 Jan. aldaar ontvreemd geld ten bedrage van fl. 2000,.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1902 Nummer: 43
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door Jac. van Putten zal een koe uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1902 Nummer: 44
Afzender: Diaconiebestuur der Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat in deze week de gewone wintercollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1902 Nummer: 45
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat Gerrit Vos goedgekeurd is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1902 Nummer: 46
Afzender: W.G. Wellink, M. van Tuijl, A. van Loo G. en J.G. Boerendans.
Onderwerp: Aanbesteding schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van de som waarvoor zij de schoolbehoeften voor 1902 willen leveren.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1902 Nummer: 47
Afzender: Directeur der Dir. bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Huurwaarde Personel bel. Schatter
Inhoud: Meedeeling van de namen der deskundigen benoemd voor de schatting der huurwaarde der percelen voor Pers. bel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1902 Nummer: 48
Afzender: J. Ruiter
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van hoofdelijke omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1902 Nummer: 49
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen - Statistiek
Inhoud: Toezending van het materieel voor de statistiek van het Armwezen over 1901.
Gevolggeving: Toegezonden aan de diaconiebesturen
Beantwoording: 23-01-1902
Briefboeknr.: 66 1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1902 Nummer: 50
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een aanvrage van Dirk Mooi om een bewijs van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-01-1902
Briefboeknr.: 71
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1902 Nummer: 51
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Migratiestatistiek
Inhoud: Een nieuwe modelstaat voor de Migratiestatistiek inzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1902 Nummer: 52
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietbanen
Inhoud: Verzoekt opgave van alhier bestaande schietbanen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-01-1902
Briefboeknr.: 67
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1902 Nummer: 53
Afzender: Hoofd der OLS te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen op 15 Januari
Inhoud: Bericht dat op 15 Jan. j.l. 121 kinderen als werkelijk schoolgaande bekend stonden.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1902 Nummer: 54
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Bestuur - Benoemingen
Inhoud: Bericht dat tot Voorz. en Secr. herbenoemd zijn resp. W. Heins en E. ten Hoeve.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1902 Nummer: 55
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Verslag
Inhoud: Verslag over het jaar 1901.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-01-1902 Nummer: 56
Afzender: Controleur der Dir. bel. en van het Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Vrijdom van Belasting
Inhoud: Uitnodiging om de ingezetenen te herinneren aan eene vroegtijdige aanvrage van vrijdom van belasting enz. wegens ontginning van woesten grond.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 30-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-01-1902 Nummer: 57
Afzender: G. Kroeze
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-01-1902 Nummer: 58
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt hem mede te deelen of er bezwaar zou bestaan om evenals in Noord-Brabant, waarvan een afschrift der betrekkelijke missive hierbij gaat, een andere maatregel in te voeren omtrent het uitreiken van buitengewone machtigingen tot het schieten van schadelijk gedierte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-02-1902
Briefboeknr.: 106
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1902 Nummer: 59
Afzender: Keiz. Duitsch Cons. Generaal Amsterdam
Onderwerp: Legalisatie
Inhoud: Toezending van de gelegaliseerde akten voor G.J. van Gelder met verzoek fl. 6,70 voor kosten over te maken.
Gevolggeving: Beantwoord / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 30-01-1902
Briefboeknr.: 76
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1902 Nummer: 60
Afzender: Diaconie Geref. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Bericht dat op de kiezerslijst geen namen van bedeelden voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1902 Nummer: 61
Afzender: H.J. Hulsman en H. Hulsman
Onderwerp: Vergunning Sterke drank
Inhoud: Verzoeken hun vergunning te geven tot den verkoop van Sterken drank in het klein.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders aangeboden
Beantwoording: 30-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1902 Nummer: 62
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het verzoek van D. Mooi aandermaal om advies inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-02-1902
Briefboeknr.: 91
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-01-1902 Nummer: 63
Afzender: Hoofd OLS te Hattemerbroek
Onderwerp: Steenkolen
Inhoud: Vraagt nieuwe voorraad van steenkolen.
Gevolggeving: Besteld bij Theijsmijer
Beantwoording: 02-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-01-1902 Nummer: 64
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerplichtwet - Verslag
Inhoud: Inzending van het verslag over 1901.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1902 Nummer: 65
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Toezending van staten no 75 en kennisgevingen no 79 betreffende de grondbelasting.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1902 Nummer: 66
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Medische Politie
Inhoud: De aandacht vestigende op art. 29 der Wet op de Volksgezondheid en uitnoodiging om vóór 1 Maart a.s. aan H.M. de Koningin - zoo noodig - een verzoek omtrent de plaatselijke gezondheidscommissie in te zenden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1902 Nummer: 67
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de plaatsen waar Provinciale hengsten zullen gestationeerd worden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1902 Nummer: 68
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Januari j.l. sluitende met een batig saldo van fl. 117,08.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1902 Nummer: 69
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Geldbelegging
Inhoud: Bericht dat is aangekocht eene Inschrijving in het Grootboek der N.W.S. nominaal groot fl. 800,.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1902 Nummer: 70
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brand bij J. Hulshof
Inhoud: Meedeeling van de namen der personen die dienst gedaan hebben bij den brand bij J. Hulshof.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1902 Nummer: 71
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 518,75 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1902 Nummer: 72
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Meedeeling van personen die wegens jachtovertreding veroordeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1902 Nummer: 73
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen opgave
Inhoud: Opgave van de leerlingen in het 1e kwartaal ter school gaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1902 Nummer: 74
Afzender: Kerkeraad Geref. Kerk te Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat L. Dokter uitsluitend is belast met de uitvoering van de voorschriften vervat in art. 23 en 32 der Kieswet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1902 Nummer: 75
Afzender: Directeur der Rijks-Postspaarbank te Amsterdam
Onderwerp: Onbestelbaar Spaarbankboekje
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent den persoon E. van Essen wiens spaarbankboekje als onbestelbaar is terugontvangen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-02-1902
Briefboeknr.: 99
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-02-1902 Nummer: 76
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vogelwet
Inhoud: Onder meedeeling van een art. uit de Nijmeegsche Politieverordening betreffende het uitroeien van vogels enz. verzoekende voor zooveel noodig den Raad in overweging te geven om de politieverordening in den aangegeven zin aan te vullen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1902 Nummer: 77
Afzender: J. Nijboer
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt aan de erven H. Hulsman geen vergunning te geven tot verkoop te geven tot verkoop van sterken drank in het klein.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1902 Nummer: 78
Afzender: Diaconiebest. Geref. Kerk te Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat J. Hertsenberg ondersteuning gehad heeft in 1901.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1902 Nummer: 79
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. van 't Ende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 15-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1902 Nummer: 80
Afzender: Directeur der Rijks-Postspaarbank
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Opgave omtrent de spaarbankkiezers.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1902 Nummer: 81
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Opgave van personen die in 1901 door hun college bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1902 Nummer: 82
Afzender: Burgem. van Maartensdijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat F. van den Berg zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1902 Nummer: 83
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Nat. Militie - Bewijzen
Inhoud: Inzending eener circulaire van den Min. van Justitie omtrent de onderteekening van de bij een huwelijk over te leggen bewijzen van voldoening a/d wet v/d Nat. Mil.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1902 Nummer: 84
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Verzending van pakketten.
Inhoud: Bericht dat door hem een onderzoek zal worden ingesteld naar den ontevreden toestand van het pakket.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1902 Nummer: 85
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeelebelasting
Inhoud: Verzoekt het bij gemeld schrijven gevoegde register der pers. bel. over het 4e kwartaal 1901 door het Zetterscollege te bekrachtigen.
Gevolggeving: Aan voldaan / teruggezonden
Beantwoording: 01-03-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1902 Nummer: 86
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijvingen
Inhoud: Toezending van een naamlijst betreffende Jhr. L.M. van Reigersberg Versluijs die voor de Militie moet worden ingeschreven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-02-1902
Briefboeknr.: 117
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-02-1902 Nummer: 87
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Toezending van de opgave volgens art. 10 der Kieswet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-02-1902 Nummer: 88
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Toezending van de gewaarmerkte lijst bedoeld bij art. 22 der Kieswet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1902 Nummer: 89
Afzender: P. Boeree en W.J. Rakhorst
Onderwerp: Aankoop weggrond
Inhoud: Verzoeken thans de geheele weg op het Vlakke tot aan G. 181 aan hun voor fl. 10, en de kosten der akte in koop af te staan.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-02-1902 Nummer: 90
Afzender: Arrondissements schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplicht
Inhoud: Toezending van 3 schriftelijke aanzeggingen bedoeld in art 21 par. 1, 1e lid der Wet ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt en daarvan kennis gegeven
Beantwoording: 22-02-1902
Briefboeknr.: 118
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-02-1902 Nummer: 91
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan de ontvanger van Oldebroek en Elburg fl. 500, is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-02-1902 Nummer: 92
Afzender: Burgemeester van 's-Gravenhage
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of Gerard Wolthuis Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-02-1902
Briefboeknr.: 114
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-02-1902 Nummer: 93
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat langs de Z.Z.Straatweg een transport buskruit zal plaatsvinden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1902 Nummer: 94
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Schutterij
Inhoud: Meedeeling omtrent militaire en schuttersdiensten in België van Nederlandsche Onderdanen en omgekeerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1902 Nummer: 95
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Presentielijst Zetterscollege
Inhoud: Terugzending der presentielijst over 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1902 Nummer: 96
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Onderwijzer Wezep
Inhoud: Wijst er op dat thans aan de school te Wezep eene vacature bestaat en geeft in overweging een nieuw lokaal te bouwen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-02-1902
Briefboeknr.: 125
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 97
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijsten
Inhoud: Bericht dat G. Lokhorst alsnog zijne belasting heeft voldaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 98
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. van Gelder heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 99
Afzender: Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt opgave te doen van eventuele Spaar- en Leenbanken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-02-1902
Briefboeknr.: 121
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 100
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Medische Politie
Inhoud: Aan den Inspecteur voor het Geneeskundige Staatstoezicht te Arnhem is verlof verleend tot 4 April a.s., zijn functie zal worden waargenomen door den Inspecteur te Maastricht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 100bis
Afzender: Opzichter Rijkswaterstaat
Onderwerp: Wegen - Sneeuw
Inhoud: Vraagt wanneer alhier op de wegen de sneeuw opgeruimd is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-03-1902
Briefboeknr.: 146
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 101
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A.F. Harms en D. de Groot.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 102
Afzender: Diaconie Geref. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Meedeeling dat door hen geen onderstand verstrekt is aan een der personen voorkomende op lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 103
Afzender: Diaconie Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Meedeeling dat door hen geen onderstand verstrekt is aan een der personen voorkomende op de kiezerslijst en bericht dat zij bezwaar maakt de staten v/h Armwezen ingevuld terug te zenden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1902 Nummer: 104
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat Jan Viering en D.A. Tromp door hun college bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1902 Nummer: 105
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van bedeelde personen voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1902 Nummer: 106
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: G.H. van de Vegt heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1902 Nummer: 107
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een overdruk van een ministerieele beschikking houdende voorschriften ter uitvoering van de Militiewet enz.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 108
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Haas.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-02-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 109
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landverhuizing
Inhoud: Verzoekt in den staat alsnog te vermelden het geslacht en den ouderdom.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-02-1902
Briefboeknr.: 126
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 110
Afzender: Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk
Onderwerp: Dienstneming - Besteedde gelden
Inhoud: Meedeeling op welke wijze de gelden door de koloniale militairen worden gebruikt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 111
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door S. Pleiter is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 112
Afzender: R.C. Parochiaal Armbestuur
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: L. van 't Hekke en J.H. Hulsman zijn in 1901 bedeeld geworden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1902 Nummer: 113
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Terugzending van de lijst der ontvangen schoolbehoeften met nota van aanmerkingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1902 Nummer: 114
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Thijns
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge over 1901 tot inning der grondrenten.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1902 Nummer: 115
Afzender: Mej. F.M. Brouwer
Onderwerp: Ontslag onderwijzeres
Inhoud: Verzoekt met ingang van 1 Mei a.s. haar eervol ontslag te geven.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1902 Nummer: 116
Afzender: J. Ruiter e.a.
Onderwerp: Toelating van leerlingen
Inhoud: Verzoeken het tijdstip van toelating der leerlingen op de scholen te wijzigen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1902 Nummer: 117
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim
Onderwerp: Lager Onderwijs - Toelating van leerlingen
Inhoud: Verzoeken het adres van eenige ingezetenen om verandering van den leeftijd der leerlingen bij opname op de school in gunstige overweging te nemen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1902 Nummer: 118
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Vraagt eenige opgaven omtrent het procesverbaal van H.J. van Koot betreffende D. Hofman.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-02-1902
Briefboeknr.: 128
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1902 Nummer: 119
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een oproepingsbrief voor G.J. van Olst ter uitreiking en met verzoek de ontvangst te berichten.
Gevolggeving: Uitgereikt en ontvangstbericht
Beantwoording: 01-03-1902
Briefboeknr.: A9
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1902 Nummer: 120
Afzender: Ambtenaar v/d Burg. Stand te Zwolle
Onderwerp: Begraving van een lijk.
Inhoud: Bericht dat vergunning is verleend om het lijk van Aart van der Veen alhier te begraven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1902 Nummer: 121
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Verzoek om in staat 15 kolom 7 alsnog in te vullen.
Gevolggeving: Terugezonden
Beantwoording: 01-03-1902
Briefboeknr.: 132
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1902 Nummer: 122
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Februari saldo fl. 317,545
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1902 Nummer: 123
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Vierhout en A. van der Velde is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1902 Nummer: 124
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Bericht dat eerlang door het bestuur der Rijksverzekeringsbank zal gevraagd worden hoeveel exemplaren van een kennisgeving van verplichting tot aangifte, bedoeld in art. 32 der Ongevallenwet, zullen nodig zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1902 Nummer: 125
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Ontheffing van Werkelijken Dienst
Inhoud: Bij eventueele aanvragen om ontheffing van den werkelijken dienst, het persoonlijk gevoelen van den burgemeester nevens dat van Burgemeester & Wethouders inzenden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1902 Nummer: 126
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending ter aanvulling de sterftestaat G over Januari j.l.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-03-1902
Briefboeknr.: 155
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1902 Nummer: 127
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Rijksbijdrage
Inhoud: De Rijksvergoeding over 1902 zal bedragen fl. 3125,.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1902 Nummer: 128
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een overdruk van een Min. beschikking betreffende vergoeding bedoeld bij art. 113 Militiewet.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1902 Nummer: 129
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek
Inhoud: Toezending van eenige formulieren betreffende volstrekt leerverzuim in 1901 en 1902.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-03-1902 / 14-03-1902
Briefboeknr.: 158 / 177
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1902 Nummer: 130
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 6,.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 06-03-1902
Briefboeknr.: 160
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1902 Nummer: 131
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militie-zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling van de dagen waarop in 1902 in de Legerplaats zal gevuurd worden, met verzoek hiervan afkondiging te doen.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 10-03-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1902 Nummer: 132
Afzender: Burgem. van Putten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E.J. Mendel heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1902 Nummer: 133
Afzender: Wed. H.J. Spijker
Onderwerp: Onderwijs nuttige handwerken
Inhoud: Bericht dat zij de benoeming tot onderwijzeres in het nuttige handwerken te Hattemerbroek aanneemt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1902 Nummer: 134
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Bericht dat geen register zal aangeschaft worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1902 Nummer: 135
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Op lijst B komen geen namen van personen voor de bedeeld zijn in 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-03-1902 Nummer: 136
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Wezep
Onderwerp: Armwezen - Kiesrechten
Inhoud: Meedeeling dat zij een register zullen aanschaffen, dat in 1901 niemand is bedeeld, die voorkomt op lijst B en dat men van ondersteuning van de wed. Ruiter afziet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1902 Nummer: 137
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente te Hattem.
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat in 1901 geen onderstand is verstrekt aan personen op lijst B voorkomende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1902 Nummer: 138
Afzender: Diaconie Geref. Kerk Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat in 1901 geen onderstand is verstrekt aan personen op lijst B voorkomende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1902 Nummer: 139
Afzender: Diaconie Geref. Kerk Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling dat H. Meijer in 1901 wel is bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1902 Nummer: 140
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Request - Kwijtschelding van straf
Inhoud: Om bericht en consideratiën inzendende een adres van D. Dokter aan H.M. de Koningin om gratie (vermindering van straf) voor zijn zoon Eibert.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-03-1902
Briefboeknr.: 188
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1902 Nummer: 141
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Andermaal de stukken betreffende een bewijs van Nederlanderschap van D. Mooi inzendende, met verzoek alsnog de verklaring bedoeld bij Prov. Blad 36 van 1900 in te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord / Zie voorts ook schrijven
Beantwoording: 12-05-1902 / 10-03-1902, 17-03-1902 en 10-04-1902
Briefboeknr.: 322
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1902 Nummer: 142
Afzender: Commandt. 1e regt. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 Maart a.s. 1 wagen met 1 paard verzoekende aan 't station Elburg-Oldebroek.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1902 Nummer: 143
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Statistiek - Leerplichtwet
Inhoud: Opgave van leerlingen niet meer onder de bepalingen der Leerplichtwet vallende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1902 Nummer: 144
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door de wed. G. Vierhuis is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1902 Nummer: 145
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding L.O. 1900
Inhoud: Bericht dat in 1900 fl. 112,50 te veel genoten is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1902 Nummer: 146
Afzender: Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Verzoekt opgave van het benoodigd aantal aanplakbiljetten betreffende de aangifte van verzekeringsplichtige bedrijven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-03-1902
Briefboeknr.: 176
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1902 Nummer: 147
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 86,10.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 14-03-1902
Briefboeknr.: 178
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1902 Nummer: 148
Afzender: J. Pleiter
Onderwerp: Uitweg
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te geven tot het leggen van een dam naar den Mheneweg.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1902 Nummer: 149
Afzender: Burgem. van Apeldoorn
Onderwerp: Informatie A.M.A. Hoebink
Inhoud: Bericht dat A.M.A. Hoebink thans te Utrecht woonachtig is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1902 Nummer: 150
Afzender: Ambtenaar Burg. Stand te Hattem
Onderwerp: Burgelijke Stand
Inhoud: Toezending van een extract art. 50 Burg. Wetb., van H. van Es.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1902 Nummer: 151
Afzender: Burgem. van Raalte
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Bericht dat D. Mooi niet in de bevolkingsregisters voorkomt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1902 Nummer: 152
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier over het 4e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1902 Nummer: 153
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1902 Nummer: 154
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling begrooting
Inhoud: De aanvulling der begrooting ad. fl. 275,64 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1902 Nummer: 155
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Regeling Jaarwedden Onderwijzers
Inhoud: De regeling van de jaarwedden enz. van het onderwijzend personeel goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1902 Nummer: 156
Afzender: J.B. Tijm
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Inzending van sollicitatiestukken voor de betrekking van onderwijzer met hoofdakte te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1902 Nummer: 157
Afzender: Inspecteur der Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Debiet Gedistelleerd
Inhoud: Opgave van het debiet der kleinhandelaren over 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1902 Nummer: 158
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling dat al de kiezers voor zoover opgaaf gevraagd is, behalve Muntstege de belasting over 1901 betaald hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1902 Nummer: 159
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Verzending van postpakketten
Inhoud: Bericht dat het onderzoek omtrent het geschonden ontvangen pakeet tot weinig nut heeft geleid.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1902 Nummer: 160
Afzender: Burgem. van Wijk aan Zee en Duin
Onderwerp: Inlichtingen onderwijzer
Inhoud: Meedeeling omtrent gedrag enz. van de sollicitant voot onderwijzer te Wezep (J.B. Tijm).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1902 Nummer: 161
Afzender: Inspecteur der Dir. bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Uitnodiging tot het beleggen eener Zettersvergadering op 24 Maart a.s. voor behandeling Kohier Pers. bel.
Gevolggeving: Vergadering uitgeschreven
Beantwoording: 19-03-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1902 Nummer: 162
Afzender: Districts Schoolopziener te Arnhem
Onderwerp: Verordening Jaarwedden
Inhoud: Verzoekt hem een afschrift te zenden van de door Ged. Staten goedgekeurde verordening regelende de jaarwedden der onderwijzers enz.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 21-03-1902
Briefboeknr.: 971 1/2
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1902 Nummer: 163
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Hulsman zal een koe uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1902 Nummer: 164
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Joh. van Enk.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-03-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1902 Nummer: 165
Afzender: Burgem. van Arnhem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. W. Baron van Heeckeren van Molecaten heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1902 Nummer: 166
Afzender: Commt. 5e Regt. Inf. 1e Comp / 4e Comp / 3e Comp / Commdt. 8e Regt. Inf.
Onderwerp: Miliciens - Tijdelijk verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wier tijdelijk verlof verlengd is of die weer onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1902 Nummer: 167
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier der belasting op de honden goedgekeurd teurgzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Aan den ontvanger verzonden
Beantwoording: 24-03-1902
Briefboeknr.: 209
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1902 Nummer: 168
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen - Verkoop weg
Inhoud: Geven in overweging de te verkoopen weg op het Vlakke eerst aan den publieken dienst te ontrekken.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1902 Nummer: 169
Afzender: Burgem. van Hilversum
Onderwerp: Inlichtingen Mej. Hoebink
Inhoud: Bericht dat A.M.A. Hoebink te Utrecht woonachtig is, Jeruzalemsteeg 1.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1902 Nummer: 170
Afzender: Kantonrechter te Kampen
Onderwerp: Voogdij
Inhoud: Meedeeling dat de toeziend voogd over minderjarige Willemsen vermoedelijk te Zwolle benoemd is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1902 Nummer: 171
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt hem een afschrift der verordening op de heffing en invordering der hondenbelasting te zenden naar aanleiding van het tegen L. van Oene opgemaakte procesverbaal.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 01-04-1902
Briefboeknr.: 220
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1902 Nummer: 172
Afzender: Arrond. schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een schriftelijke aanzegging als bedoeld bij art. 21 par. 1 1e lid der wet voor M. Overdijk.
Gevolggeving: door vd Beek uitgereikt / procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 01-04-1902
Briefboeknr.: 221
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1902 Nummer: 173
Afzender: A. Westerhof , Onderwijzer te Tienderveen
Onderwerp: Inlichtingen vacature Wezep
Inhoud: Verzoekt hem eenige meedeelingen te doen omtrent de benoeming van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-03-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1902 Nummer: 174
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Meedeeling dat Jhr. F.F.F.Z. van Asch van Wijck tot plaatsvervangend lid der commissie van aanslag voor de bedrijfsbelasting kring Epe is benoemd, met uitnodiging de door den benoemde af te geven verklaring omtrent aanneming der benoeming spoedig in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 27-03-1902
Briefboeknr.: 216
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1902 Nummer: 175
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Motorrijtuigen
Inhoud: Inzending van een staat behelzende de namen van personen aan wie vergunning is verleend tot het gebruiken van motorrijtuigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-03-1902 Nummer: 176
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Huwelijk Heibrink
Inhoud: Bericht dat er geen bezwaar bestaat dat door partijen verklaard wordt dat Heibrink en Eibrink dezelfde persoon is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1902 Nummer: 177 1 en 2
Afzender: Commdt. 5e regt. Inf. te Utrecht
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht van tijdelijk verlof aan miliciens verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1902 Nummer: 178
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. van 't Ende is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1902 Nummer: 179
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de goed- en afgekeurde dekhengsten.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 01-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 180
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 2462,38 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 181
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-04-1902
Briefboeknr.: 235
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 182
Afzender: I.B. Cohen en H. Blaupot ten Cate
Onderwerp: Staats- en Administratiefrechtelijke adviezen
Inhoud: Meedeeling dat te Arnhem een bijkantoor is opgericht onder leiding van H.W. van Asch van Wijck en R.J. de Visser.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 183
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Woonplaats onderwijzer
Inhoud: Vraagt, met het oog op zijn huwelijk, om te Zwolle te mogen wonen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 184
Afzender: Commdt. 1e Regt. Vesting Art. Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Meedeeling dat den 8e april a.s. het kamp weer betrokken zal worden en verzoekt aldaar 3 wagens beschikbaar te stellen.
Gevolggeving: Mulder opgedragen.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 185
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt Beerd Winkeler voor hem te brengen.
Gevolggeving: Mulder overgebracht
Beantwoording: 03-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 186
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Declaratie not. Smeltzer
Inhoud: Verzoekt aan not. Smeltzer te vragen of hij zich met de declaratie ad. fl. 1,50 niet vergist heeft.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-04-1902
Briefboeknr.: 229
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1902 Nummer: 187
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Meedeeling dat miltvuur geconstateerd is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1902 Nummer: 188
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Maart, saldo fl. 166,03
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1902 Nummer: 189
Afzender: Burgem. van Tietjerksteradeel
Onderwerp: Inlichtingen onderwijzer
Inhoud: Meedeeling omtrent den onderwijzer L.A. de Vries.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1902 Nummer: 190
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Woonplaats onderwijzer
Inhoud: Verzoekt hem opnieuw vergunning te geven om te Zwolle te wonen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1902 Nummer: 191
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Meedeeling van de grondslagen voor het pensioen der onderwijzers.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1902 Nummer: 192
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Inlijving
Inhoud: Het duplicaat van staat model no 14 inzendende, onder uitnodiging van de inlijving enz. melding te maken in de registers en daarna de staat terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 07-04-1902
Briefboeknr.: A17
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1902 Nummer: 193
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1902 Nummer: 194
Afzender: Bestuur der Rijksverzekeringsbank
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Teozending van aanplakbiljetten in zake aangifte voor de ongevallenwet.
Gevolggeving: Aangeplakt op verschillende plaatsen.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1902 Nummer: 195
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Voordracht Onderwijs
Inhoud: Opgave van zijn adres en meedeeling dat de tijd tussen 9 en 12 april voor toezending enz. der voordracht wat kort is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1902 Nummer: 196
Afzender: Ambtenaar v/d Burgel. Stand te Elburg
Onderwerp: Begraving lijken
Inhoud: Bericht dat door hem toestemming is verleend tot het begraven van het lijk van J.R.P. Wijsman op de R.C. begraafplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 197
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herkeuring
Inhoud: G. Vos Lz. is wegens linkerliesbreuk afgekeurd
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 198
Afzender: District Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Verzoekt hem een afschrift der verordening op het herhalingsonderwijs te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-04-1902
Briefboeknr.: 246
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 199
Afzender: H. Kloosterziel
Onderwerp: Arbeidsloon
Inhoud: Meedeeling dat hij, niettegenstaande 15 cent per uur niet te hoog is, genegen is ook voor 14 cent per uur te werken voor de gemeente.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 200
Afzender: Burgem. en weth.
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van kasopname toezendende, in kas fl. 8,37.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 201
Afzender: L.A. de Vries te Eestrum
Onderwerp: Onderwijzer Sollicitant
Inhoud: Meldt zich aan als sollicitant naar de betrekking van onderwijzer met hoofdakte te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 202
Afzender: N.J. Swierstra te Donkerbroek
Onderwerp: Onderwijzer Sollicitant
Inhoud: Meldt zich aan als sollicitant naar de betrekking van onderwijzer met hoofdakte te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-04-1902 Nummer: 203
Afzender: P. Drost
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Opgave van personen bij den brand bij H. van Raalte dienst gedaan hebbende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1902 Nummer: 204
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Voordracht enz. Onderwijzer
Inhoud: De voordracht met bijlagen betreffende de te benoemen onderwijzer terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1902 Nummer: 205
Afzender: Controleur van den Waarborg te Utrecht
Onderwerp: Overlijden Horlogemaker
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent d zaak van wijlen J. Rozeboom.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-04-1902
Briefboeknr.: 251
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1902 Nummer: 206
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Request Gratie E. Dokter
Inhoud: Ter uitreiking aan D. Dokter zendende een afwijzende beschikking op het request om gratie voor zijn zoon Eibert.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-04-1902 Nummer: 207
Afzender: Griffier der Rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Burg. Stand
Inhoud: Verzoekt hem de alphabetische tafels op de registers over 1901 te zenden.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 14-04-1902
Briefboeknr.: 253
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-04-1902 Nummer: 208
Afzender: J. van den Bos
Onderwerp: Bedekking van een schuur
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te geven om zijn schuurtje met riet of stro te dekken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-04-1902
Briefboeknr.: 267
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-04-1902 Nummer: 209
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Op den 11e April is Miltvuut geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1902 Nummer: 210
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim Hattemerbroek
Onderwerp: Voorzitter en Secretaris
Inhoud: Bericht dat A. Roebers en H. Scholten zijn benoemd tot voorz. en secretaris.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1902 Nummer: 211
Afzender: D.A. Klompje
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1902 Nummer: 212
Afzender: S. Hooghiemstra
Onderwerp: Drankwet - Vergunning
Inhoud: Vraagt vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein in perceel C no 28
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders aangeboden
Beantwoording: 17-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1902 Nummer: 213
Afzender: A.A. Schuld, S. Hooghiemstra, M. Holtland, H. van Dorp, wed. J. Koops, B. Grootenhuis, J. Nijboer, J. Lucas
Onderwerp: Drankwet - Vergunning
Inhoud: Bericht dat zij de verkoop van sterken drank in het klein wenschen voort te zetten in dezelfde lokalen waarin dit in 1901/02 geschiedde.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1902 Nummer: 214
Afzender: Hoofd der School Hattemerbroek
Onderwerp: Opgave Leerlingen
Inhoud: Toezending der lijst van de begin April ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-04-1902 Nummer: 215
Afzender: N.J. Swierstra
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Bericht dat hij de benoeming tot onderwijzer te Wezep aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1902 Nummer: 216
Afzender: Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door W.J. Rabhorst is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1902 Nummer: 217
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave benoodigde schoolbehoeften 2e kwartaal onderwijs nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 22-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1902 Nummer: 218
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een aanzegging als bedoeld in art. 21 par 1 1e lid der Wet voor W. van Ommen ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 24-04-1902
Briefboeknr.: 216
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1902 Nummer: 219
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Toezending der lijst van de in 't begin van April ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1902 Nummer: 220
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet - Art. 3 no 8
Inhoud: Ontheffing verleenende van het verbod vervat in art. 3 no 8 der Wet aan A.A. Schuld, H. van Dorp, B. Grootenhuis en de wed. J. Koops.
Gevolggeving: Uitgereikt aan de kleinhandels / De kosten ad. fl. 11,40 overgemaakt
Beantwoording: 24-04-1902
Briefboeknr.: 277
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-04-1902 Nummer: 221
Afzender: N.J. Swierstra
Onderwerp: Infunctietreding Onderwijzer
Inhoud: Bericht dat hij vermoedelijk niet voor 1 Juni in functie zal kunnen treden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-04-1902 Nummer: 222
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Op 21 en 22 April zal munitie vervoerd worden van Utrecht naar de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1902 Nummer: 223
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Grondbelasting
Inhoud: Toezending van een staat van oninbare posten der grondbelasting over 1901.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 23-04-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1902 Nummer: 224
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratiën Krankzinnigen
Inhoud: De declaratie wegens Rijks- en Prov. bijdragen voor de verpleging van krankzinnigen met een nota van aanmerkingen terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-04-1902
Briefboeknr.: 273
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1902 Nummer: 225
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat op 26 April een transport buskruit zal vertrekken van Muiden naar Elburg, bestemd voor de Legerplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1902 Nummer: 226
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat het door de gemeente verschuldigde ontvangloon wegens inning der gemeente-opcenten op de grondbelasting over 1901 fl. 33,56 bedraagt.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 26-04-1902
Briefboeknr.: 280
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1902 Nummer: 227
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Ten opzichte van hetzuiver bedrag dat tot grondslag moet strekken voor pensioenbijdrage voor H.Gaasbeek verwijzende naar Prov. Blad nr 52 van 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1902 Nummer: 228
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Bericht dat de beslissing omtrent het raadsbesluit tot bepaling van het getal en de plaats der scholen is verdaagd.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1902 Nummer: 229
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Hollander wordt een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-04-1902 Nummer: 230
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H.G. Breunis wordt een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-04-1902 Nummer: 231
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Toezending van het materieel voor de inschrijving van schutters enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-04-1902 Nummer: 232
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: F.W. Feith verlofganger voor de gemeente Zwollerkerspel wil zich te Oldebroek vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / bericht verzonden
Beantwoording: 05-05-1902 / 05-05-1902
Briefboeknr.: A20 en 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-04-1902 Nummer: 233
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken
Inhoud: Bericht dat omstreeks half Mei Duitsche oorlogschepen door binnenwateren van ons land naar Dusseldorf zullen stoomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-04-1902 Nummer: 234
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Besluit betreffende buitengewone keuring van 2 dekhengsten en toezending van desbetreffende aanplakbiljetten.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 01-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1902 Nummer: 235
Afzender: G. Koele Sr
Onderwerp: Hoofd Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1902 Nummer: 236
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Verordening Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt toezending van een afschrift der geldende bepalingen omtrent het getal der scholen enz. waarvoor in de plaats treedt de verordening van 15 April j.l. nr. 4.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1902 Nummer: 237
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger is uitbetaald fl. 161,85.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1902 Nummer: 238
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling begroting
Inhoud: Het besluit tot aanvulling der begroting 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d ontvanger
Beantwoording: 02-05-1902
Briefboeknr.: 307
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1902 Nummer: 239
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: Het besluit tot af- en overschrijving der begroting voor 1901 geoedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d ontvanger
Beantwoording: 02-05-1902
Briefboeknr.: 307
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1902 Nummer: 240
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Het kohier voor 1902 goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / afgekondigd / a/d ontvanger toegezonden.
Beantwoording: 03-05-1902
Briefboeknr.: 308
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1902 Nummer: 241
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgelden
Inhoud: Het kohier der schoolgelden 1e kwartaal 1902 goedgekeurd terguzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afgekondigd / a/d ontvanger toegezonden
Beantwoording: 03-05-1902
Briefboeknr.: 308
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1902 Nummer: 242
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van wegens jachtovertreding veroordeelde personen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1902 Nummer: 243
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over April sluitende met een saldo van fl. 246,
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 244
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Verzoeken alsnog een tijdvak op te geven binnen welk de Mheneweg moet afgesloten worden alsmede omtrent te nemen voorzorgsmaatregelen enz. een voorstel te doen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 07-05-1902
Briefboeknr.: 315
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 245
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen
Inhoud: Het raadsbesluit tot verkoop van een nominaal bedrag der 3% Inschrijvingen in het Grootboek goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 246
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat G. Sneller zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 247
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Ter uitreiking zendende eene beschikking voor de erven J. Kanis, waarbij afwijzend wordt beschikt op het verzoek om verlenging van den termijn om de bakkerij te behouden in den tegenwoordigen staat.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 248
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Ooststellingwerf
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Bericht dat N. J. Swierstra niet voor 1 Juni a.s. eervol ontslag zal krijgen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 249
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van een gedrukt exemplaar van het landbouwverslag over 1899.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 250
Afzender: J.B. Tijm
Onderwerp: Onderwijzer - Proefles
Inhoud: Opgave van de reiskosten inzake de gehouden proefles te Wezep.
Gevolggeving: Geld toegezonden per postwissel.
Beantwoording: 06-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 251
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Spelling van plaatsnamen.
Inhoud: Vraagt opgave van de juiste spelling van het woord Wezep
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-05-1902
Briefboeknr.: 311
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1902 Nummer: 252
Afzender: Districts Schoolopz. Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Bericht dat hij het bestek thans zal goedkeuren.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-05-1902 Nummer: 253
Afzender: D. van 't Veen
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Vraagt vergunning tot oprichting eener broodbakkerij.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Gepubliceerd
Beantwoording: 07-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 254
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Oprichting Broodbakkerij
Inhoud: Bericht dat de wet niet verbiedt het dak van een huis waarin een broodbakkerij zal opgericht worden van stroo of riet gemaakt worde.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 255
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending van een exemplaar der dienstregeling op de Centraalspoorweg.
Gevolggeving: Afgekondigd en daarvan bericht gezonden.
Beantwoording: 12-05-1902 / 12-05-1902
Briefboeknr.: 321
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 256
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Op 5 Mei en volgende dagen zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 257
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Rapport omtrent een plaats gehad hebbende brand in het veld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 258
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. Foeke heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 259
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Woonplaats Onderwijzer
Inhoud: Betuigt zijn dank voor de verleende vergunning om te Zwolle te mogen wonen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1902 Nummer: 260
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J.H. Wolf is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-05-1902 Nummer: 261
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Visch is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 262
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. van Weeghel is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 263
Afzender: Ds. Plet
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Bericht dat de diaconie fl. 25, per jaar tot wederopzeggens toe wil verleenen voor de wed. W. Koopman.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 264
Afzender: Ds. Schokking
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: De diaconie der Ned. Herv. Gemeente te Wezep is niet genegen ondersteuning te verstrekken aan de wed. W. Koopman.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 265
Afzender: Ds. Plet
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Bericht dat de diaconie der Geref. Kerk niet meer dan fl. 25, per jaar voor de wed. W. Koopman wil toestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 266
Afzender: N. J. Swierstra
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Meedeeling dat hij 1 Juni in functie zal treden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 267
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Korn. van Oene heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-05-1902 Nummer: 268
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat K. van Oene zich te Kampen wil vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1902 Nummer: 269
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Toezending van een lijst betreffende de verleende vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein enz. met verzoek dezelfde voor 15 Juni terug te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-06-1902
Briefboeknr.: 390
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1902 Nummer: 270
Afzender: E. van 't Hul
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van hondenbelasting, daar zijn hond dood is.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1902 Nummer: 271
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burg. Stand
Inhoud: Meedeeling dat voor het huwelijk van J. Pleiter met H. Visch geen ontheffing behoeft aangevraagd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1902 Nummer: 272
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Vacantie
Inhoud: Verzoekt 1 dag vacantie te mogen geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 329
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1902 Nummer: 273
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Proefles
Inhoud: Verzoekt een door hem opgegeven 4-tal onderwijzeressen voor proefles uit te nodigen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1902 Nummer: 274
Afzender: Hoofdingenieur v/d Prov. Waterstaat
Onderwerp: Mheneweg
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent de afsluiting van den Mheneweg.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 334
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1902 Nummer: 275
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een staat houdende op- en aanmerkingen op het Landbouwverlag over 1901.
Gevolggeving: Aangevuld teruggezonden
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 330
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1902 Nummer: 276
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Russchenberg is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1902 Nummer: 277
Afzender: 1e Luit. Kwartiermr. 2e Bat. Rustende Schutterij
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Vraagt opgave van het bevolkingscijfer op 31 Dec. 1901.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-05-1902
Briefboeknr.: A28
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1902 Nummer: 278
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Koele is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 279
Afzender: Th. Hulsman
Onderwerp: Bierhuis
Inhoud: Bericht dat hij een bierhuis heeft opgericht in wijk V no 43.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 280
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Toezending van de kiezerslijst voor 1902/03 voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 281
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Toezending van de kiezerslijst voor 1902/03 voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 282
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Heerde
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Toezending van de kiezerslijst voor 1902/03 voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 283
Afzender: Burgemeester van Zalk en Veecaten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. Kroes heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1902 Nummer: 284
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Meedeeling dat het zuiver bedrag, dat tot grondslag moet strekken voor pensioenbijdrage voor H. Gaasbeek fl. 1050, bedraagt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1902 Nummer: 285
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Armwezen - Hofjes
Inhoud: Verzoekt tot meedeeling van eventueel bestaande "Hofjes" Begijnhoven enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 338
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1902 Nummer: 286
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor W.J. Rakhorst ad. fl. 5,.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 337
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1902 Nummer: 287
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg Epergrintweg
Inhoud: Toezending van de rekening over het jaar 1901, aandeel Oldebroek fl. 311,955.
Gevolggeving: Den Raad ter vaststelling aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1902 Nummer: 288
Afzender: IJker, Chef van Dienst te Arnhem
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Meedeeling omtrent den in 1902 te houden zitting voor den Herijk.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 23-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 289
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Koele.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 22-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.01
Afzender: J.S.E. Hissink
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 332/333
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.02
Afzender: J. Jontien
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 332/333
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.03
Afzender: A.M. de Haan
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 15-05-1902
Briefboeknr.: 332/333
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.04
Afzender: G.H. van Kleef
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 15-05-1902/22-05-1902
Briefboeknr.: 332/333/343
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.05
Afzender: A. Smith
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.06
Afzender: E.W. Ephraim
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.07
Afzender: L. Slangenberg
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.08
Afzender: M. Molenkamp
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.09
Afzender: J. Deinum
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.10
Afzender: F.C. Niekerk
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.11
Afzender: E. Wijma
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.12
Afzender: G.H. van den Gronden
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.13
Afzender: T. Tulner
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1902 Nummer: 290.14
Afzender: J.G. Kobus
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich onder overlegging der vereischte stukken aan als sollicitant voor de betrekking van onderwijzer te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Zie voorts schrijven
Beantwoording: 20-05-1902
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1902 Nummer: 291
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Voordracht Onderwijzeres
Inhoud: Indiening van een voorstel omtrent de op te maken voordracht voor de benoeming van eene onderwijzeres aan zijne school.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1902 Nummer: 292
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Voordracht Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat Mej. van Kleef te Genemuiden is benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1902 Nummer: 293
Afzender: J. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1902 Nummer: 294
Afzender: A. v.d. Hul
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1902 Nummer: 295
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Verzoeken spoedig de verpleegkosten voor 2 zieken over het 3e kwartaal 1901 te voldoen.
Gevolggeving: Geld toegezonden
Beantwoording: 21-05-1902
Briefboeknr.: 344
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1902 Nummer: 296
Afzender: Ds. H. Schorteling
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Bericht dat het diaconiebestuur de bedeeling van de wed. Ruiter opzich neemt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1902 Nummer: 297
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen - Afsluiting Mheneweg
Inhoud: Vergunning tot afsluiting van den Mheneweg voor vernieuwing van den duiker op 26-31 Mei a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd / zie ook brieven
Beantwoording: 23-05-1902 / 23-05-1902
Briefboeknr.: 347 / 1en2
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 298
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat E. van der Put Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 24-05-1902
Briefboeknr.: 350
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 299
Afzender: Burgem. van Zalk en Veecaten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. Kroes wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 300
Afzender: A. van Rijssen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van Hoofdelijken Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 301
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H.J. van Pijkeren zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 302
Afzender: G.H. van Kleef
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij de benoeming tot onderwijzeres te Genemuiden heeft aangenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1902 Nummer: 303
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek - Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van een exemplaar van het verslag van den landbouw over 1899
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1902 Nummer: 304
Afzender: W. Mulder
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van haren aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1902 Nummer: 305
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Dirk Bekenkamp.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1902 Nummer: 306
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Bericht dat op 22 Mei j.l. een geval van miltvuur is geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1902 Nummer: 307
Afzender: wed. G. Meesters
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Verzoekt ontheffing van hondenbelasting aangezien haar hond is doodgeschoten.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1902 Nummer: 308
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Kiezerslijsten
Inhoud: Toezending der keizerslijst voor den Prov. Staten voor 1902/03.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1902 Nummer: 309
Afzender: A.W. Hoogers
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1902 Nummer: 310
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Onderwijzeres Voordracht
Inhoud: Meedeeling aangaande de op den voordracht te plaatsen onderwijzeressen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1902 Nummer: 311
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen opgave
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin des kwartaals ter schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1902 Nummer: 312
Afzender: 1e Luit. Kwartiermr. 2e Bat. Rust. Schutterij te Hattemerbroek
Onderwerp: Schutterij - Declaratie
Inhoud: Inzending der declaratie voor 1902. Aandeel Oldebroek fl. 18,13.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 313
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Dienstreizen
Inhoud: Toezending van een nieuw voorschrift betreffende dienstreizen van dienstplichtigen der Nat. Militie.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 314
Afzender: Griffier der Staten
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Verzoekt voor 15 Juni a.s. te berichten of alhier bepalingen omtrent het voeren van licht door rijtuigen en rijwielen bestaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-05-1902
Briefboeknr.: 352
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 315
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Vóór 15 Juli a.s. aan GS. op te geven of voor deze gemeente een hooger cijfer dient vastgesteld te worden voor lesuren herhalingsonderwijs.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 05-07-1902
Briefboeknr.: 415
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 316
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Informatiën
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent Jan van de Hoeve, die zich om opname in een der gestichten van liefdadigheid heeft aangemeld.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-06-1902
Briefboeknr.: 357
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 317
Afzender: H. van den Brink
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1902 Nummer: 318
Afzender: Burgem. van Wilsum
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aart van der Meulen wil zich te Kampen vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1902 Nummer: 319
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Een missive van den Inspecteur van het L.O. betreffende het beluit van de raad omtrent het getal scholen enz. in zendende, met verzoek dezelve in overweging te nemen en den uitslag daarvan G.S. mede te deelen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 10-06-1902
Briefboeknr.: 381
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1902 Nummer: 320
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Voordracht Onderwijzeres
Inhoud: De voordracht voor de benoeming van een onderwijzeres te Wezep goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1902 Nummer: 321
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aart van der Meulen heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1902 Nummer: 322
Afzender: Commandt. 3e Regt. Vesting Art.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Juni 5 wagens met 2 paarden aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1902 Nummer: 323
Afzender: Regenten der strafgevangenis te Deventer
Onderwerp: Gelden Uitgaanskas
Inhoud: Bericht dat een postwissel ad. fl. 22,50 is verzonden zijnde de uitgaanskas van A. Burgmeijer, die 30 Mei ontslagen wordt.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 02-06-1902
Briefboeknr.: 354
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1902 Nummer: 324
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking eene schriftelijke aanzegging (art. 21 par 1, 1e lid) voor E. Wolf.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt
Beantwoording: 02-06-1902
Briefboeknr.: 354
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1902 Nummer: 325
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor E. van de Put.
Gevolggeving: Aan vd Beek gezonden ter uitreiking
Beantwoording: 31-05-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1902 Nummer: 326
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 280,84.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 02-06-1902
Briefboeknr.: 356
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1902 Nummer: 327
Afzender: Ambtenaar v/d Burg. Stand te Steenwijkerwold
Onderwerp: Overlijdensextract Burg. Stand.
Inhoud: Inzending van een overlijdensextract van Teunis de Zwaan art. 50 B.W.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1902 Nummer: 328
Afzender: H.M. Volkers
Onderwerp: Bierhuis
Inhoud: Bericht dat hij in zijn huis S no 29 bier wil verkoopen,
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1902 Nummer: 329
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Mei j.l. saldo fl. 4,035.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1902 Nummer: 330
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 87,41.
Gevolggeving: Ontvangstbericht.
Beantwoording: 03-06-1902
Briefboeknr.: 360
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1902 Nummer: 331
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe Belastingen - Grondbelasting
Inhoud: Bericht dat de surnumerair der directe bel. en van het kadaster J.J. Voorthuis dit jaar met de Zetters zal werkzaam zijn voor de schatting.
Gevolggeving: 't College van Zetters meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1902 Nummer: 332
Afzender: R. Port
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1902 Nummer: 333
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Gemeenteontvanger is fl. 286,805 betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 334
Afzender: G. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt andermaal om ontheffing van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 335
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Inzending van een tectuur voor het biljet Zomerdienstregeling Centraal Spoor.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 336
Afzender: R. Tempelman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 337
Afzender: wed. E. Puttenstein
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 338
Afzender: A. Esselink
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 339
Afzender: C.M.W. Plet
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 340
Afzender: B.J. Schutman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1902 Nummer: 341
Afzender: Korn. Vierhout Gz.
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 342
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door R. Wessels is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 343
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Bericht dat N.J. Swierstra Maandag j.l. in dienst is getreden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 344
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. Wijnen heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 345
Afzender: J. Jongtien
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij de benoeming tot onderwijzeres te Wezep aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 346
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Mutatiën
Inhoud: D. J. Hoogers is 1 Mei j.l. overgeplaatst bij de 2e Comp. Hosp. Soldaten.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 347
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: M. van Dijk is 15 Mei j.l. in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 348
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In de maand Juni zullen eenige Schietoefeningen op Zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 349
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek - Verklaringen van overlijden
Inhoud: Toezending van een afdruk der circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de afgifte van verklaringen van overlijden.
Gevolggeving: De Geneesheeren hieromtrent ingelicht
Beantwoording: 17-06-1902
Briefboeknr.: 393 / 1-3
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 350
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verbetering van de Rundveestapel
Inhoud: Meedeeling van de in dit jaar bekroonde stieren, vanwege het Rijk en de Provincie.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 09-06-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 351
Afzender: J. van den Bos
Onderwerp: Bierhuis
Inhoud: Bericht dat hij een bierhuis opgericht heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1902 Nummer: 352
Afzender: E. Zielhuis
Onderwerp: Bierhuis
Inhoud: Bericht dat hij een bierhuis opgericht heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1902 Nummer: 353
Afzender: J. Bosman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1902 Nummer: 354
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor E. van den Bosch.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt
Beantwoording: 10-06-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1902 Nummer: 355
Afzender: Commandt. 1e Serie Vesting Art. Legerplaats
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Juni 5 wagens verzoekende in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 356
Afzender: Coommandt. 2e Serie Vesting Art. te Amsterdam
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 Juni 6 wagens verzoekende aan 't Station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 357
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Toezending van de lijst der kiezers voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 358
Afzender: Inspecteur van den Arbeid in de 7e Inspectie
Onderwerp: Hinderwet - Broodbakkerij
Inhoud: Bericht dat voor zoover hem thans blijkt, de door D. van 't Veen op te richten broodbakkerij aan de bij de Hinderwet gestelde eischen zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 359
Afzender: Districts-Commissie Fonds Gewap. Dienst te Arnhem
Onderwerp: Collecte
Inhoud: De goede ontvangst van de toegezonden gelden berichtende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 360
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen - Verplegingskosten
Inhoud: Voortaan moeten de kosten van verpleging van krankzinnigen, bedoeld bij Prov. Blad no 28 van 1900, gestort worden na afloop van het kwartaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 361
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Onderzoek Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat waar nog niet bekend is welke verlofgangers onder de wapenen moeten komen, ook zij, die dit jaar voor herhalingsoefeningen moeten komen, aan het onderzoek moeten deelnemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 362
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militei - Militie Instructie 1902
Inhoud: Toezending eener militie-instructie (model art 26).
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1902 Nummer: 363
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Een adres van W.J. Rakhorst e.a. te Wezep om schadelijk gedierte te doen schieten door J. Bosch om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-06-1902
Briefboeknr.: 383
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1902 Nummer: 363a
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving dd. 5 Juni 1902 no 5, goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 126-1902 Nummer: 364
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Kostelooze vergunningen
Inhoud: Toezending van een 3 tal kostelooze vergunningen om te visschen.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-06-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1902 Nummer: 365
Afzender: H. van de Weg
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Geeft kennis dat hij als plaatsvervanger heeft aangesteld Johannes van Dorp.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1902 Nummer: 366
Afzender: Controleur van den Waarborg van Goud en Zilver
Onderwerp: Horlogemakers Stempelmerken
Inhoud: Toezending van 2 stuks gewijzigde formulieren betreffende stempelmerken voor gouden en zilveren werken, ter uitreiking aan de 2 hologemakers.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-06-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 367
Afzender: J. Pruim
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 368
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkoop Weggrond Vlakke
Inhoud: Het Raadsbesluit van 5 Juni j.l. nr 8 strekkende tot verkoop van weggrond aan Boerée en Rakhorst goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 369
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Meedeeling dat de som welke over 1902 aan de gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Stbl. br. 156) zal uitgekeerd worden fl. 6631,805 bedraagt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 370
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Meedeeling dat ook al zijn personen aan wie een getuigschrift van woonplaats-verandering is afgegeven, slechts een paar dagen in hun nieuwe woonplaats geweest, toch in de bevolkingsregisters der nieuwe gemeente moeten worden ingeschreven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 371
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Bericht dat in Juni weder schietoefeningen op zee zullen worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1902 Nummer: 372
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt op te geven het aantal H.A. grond door de aanvragers van buitengewone machtigingen bezeten wordende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-06-1902
Briefboeknr.: 396
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1902 Nummer: 373
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente te Wezep
Onderwerp: Armwezen - Onderstand N. Kroes
Inhoud: Verzoekt omtrent de ondersteuning van Neeltje Kroes nader in overleg te treden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1902 Nummer: 374
Afzender: Commandt. Det. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 27 Juni a.s. 6 wagens met 1 paard verzoekende in het kamp om 6 uur v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1902 Nummer: 375
Afzender: J. Blaauw Hz.
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofdelijken Omslag voor hem en zijne zuster de wed. W. Berghuis.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1902 Nummer: 376
Afzender: W. vd Meulen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1902 Nummer: 377
Afzender: H. Pol
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van het betalen van hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1902 Nummer: 378
Afzender: wed J.J. Brants
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1902 Nummer: 379
Afzender: wed. Joh. Koopman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1902 Nummer: 380
Afzender: Opperbrandwacht te Oldebroek
Onderwerp: Beproeving brandblusmiddelen
Inhoud: Inzending van het rapport omtrent de beproeving der brandblusmiddelen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1902 Nummer: 381
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Maken bezwaar het besluit van den Raad van 15 April j.l. nr 4 voor zooveel noodig goed te keuren, tenzij punt IV zoals aangegeven is worde aangevuld.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1902 Nummer: 382
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: G. Sneller wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 383
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Hardewijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een schriftelijke aanzegging voor A. Berghorst.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 28-06-1902
Briefboeknr.: 399
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 384
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietoefeningen
Inhoud: In de maanden Juli, Aug. en Sept. zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 385
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat E. Koele in het genot van onbepaald verlof is gesteld.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 386
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kampen
Onderwerp: Heerder Wezeper grintweg
Inhoud: Bericht dat zij de gestelde voorwaarden voor overname van het onderhoud van de H.W. grintweg te bezwarend vinden om den Raad derwege een voorstel te doen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 387
Afzender: Commdt. 2e Regt. Veldart. Leiden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Juli a.s. 6 wagens met 1 paard verzoekende aan 't Station te 11:46 v.m.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1902 Nummer: 388
Afzender: Commdt. 2e Regt. Veldart. den Haag
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: 6 wagen met 1 paard verzoekende aan 't Station, op 7 Juli a.s. om 10.49 v.m. en op 6 Juli a.s. om 12.25 n.m.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1902 Nummer: 389
Afzender: Landmeter v/h kadaster.
Onderwerp: Kadastrale opnemingen
Inhoud: Bericht dat hij in den loop van de volgende week de gewone jaarlijkse opnemingen komt verrichten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1902 Nummer: 390
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw Lager Onderwijs
Inhoud: Bestek en tekening van den aanbouw der privaten goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1902 Nummer: 391
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een schriftlijke aanzegging voor J. Sanders.
Gevolggeving: vd Beek ter uitreiking gezonden
Beantwoording: 01-07-1902
Briefboeknr.: 402
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1902 Nummer: 392
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den gemeenteontvanger is fl. 149,78 uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-06-1902 Nummer: 393
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Op 12 en 14 Juli zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-06-1902 Nummer: 394
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Politie - Motorrijtuigen
Inhoud: Meedeeling van verleende en ingetrokken vergunningen voor Motorrijtuigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1902 Nummer: 395
Afzender: F. Brouwer
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1902 Nummer: 396
Afzender: A. Tijdeman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1902 Nummer: 397
Afzender: D. van Haarst
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1902 Nummer: 398
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 01-07-1902
Briefboeknr.: 409
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1902 Nummer: 399
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor A. Berghorst.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 02-07-1902 / 02-07-1902
Briefboeknr.: 410
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1902 Nummer: 400
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Ontvanger is fl. 2425,25 uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1902 Nummer: 401
Afzender: wed. Ds. K. van de Werfhorst
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van den aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1902 Nummer: 402
Afzender: J. Lucas
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van den aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1902 Nummer: 403
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Bericht dat aan de eigenaren voorkomende in het schrijven van 21 Juni j.l. no 396 buitengewone machtigingen zijn verzonden, omtrent de andere personen wordt het verzoek voorlopig nog in overweging gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1902 Nummer: 404
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den ontvanger is fl. 391,945 betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-07-1902 Nummer: 405
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeeling van de namen van leerlingen aan wie verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-07-1902 Nummer: 406
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juni (saldo fl. 2,93).
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-07-1902 Nummer: 407
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor E. van Emst.
Gevolggeving: Door vd Beek uitgereikt / procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 07-07-1902
Briefboeknr.: 424
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1902 Nummer: 408
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Toezending der lijst van de in het begin des kwartaals ter schoolgaande kinderen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1902 Nummer: 409
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 81,54.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 07-07-1902
Briefboeknr.: 422
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1902 Nummer: 410
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van den Ontvanger op 07 Juli 1902.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1902 Nummer: 411
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Lager Onderwijs - Materieel
Inhoud: Toezending van eenige modellen VII (Leerplichtwet).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1902 Nummer: 412
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt op te geven hoeveel H.A. grond door H. van Rijssen in eigendom wordt bezeten.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-07-1902
Briefboeknr.: 428
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1902 Nummer: 413
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Het aangevulde bestek goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1902 Nummer: 414
Afzender: Commdt. 2e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Opgave van op 19 Juli e.k. benoodigde voertuigen.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-07-1902 Nummer: 415
Afzender: E. Westhoff
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-07-1902 Nummer: 416
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Opgave verzoekende van den dag van infunctietreding van den onderwijzer N.J. Swierstra.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-07-1902
Briefboeknr.: 431
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-07-1902 Nummer: 417
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-07-1902 Nummer: 418
Afzender: Directeur der Ned. Centraal Spoorweg
Onderwerp: Spoorwegen - Brand
Inhoud: Meedeeling dat de door de Regeering uitgevaardigde voorschriften steeds stipt worden opgevolgd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1902 Nummer: 419
Afzender: Opzichter der Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Bericht dat de voor de aan te leggen telephoonlijn toestellen door hem zijn aangevraagd, welke ten gemeentehuize zullen aankomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1902 Nummer: 420
Afzender: Inspecteur der directe bel. te Harderwijk
Onderwerp: Directe Belastingen
Inhoud: Verzoekt eventueele veranderingen in de bezoldiging enz. van de gemeenteambtenaren op te geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-07-1902
Briefboeknr.: 432
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1902 Nummer: 421
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Herhalingsoefeningen
Inhoud: Inzending van een nominatieven staat van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 16-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1902 Nummer: 422
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Rekening 1901
Inhoud: Inzending der rekening van Ontvangsten en Uitgaven over 1901 met de noodige bijlagen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Ter visie gelegd en afgekondigd
Beantwoording: 16-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 423
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Rekening en verantwoording
Inhoud: Bieden de rekening met de noodige bescheiden den Raad aan.
Gevolggeving: Den Raad ingezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 424
Afzender: Commdt. Instructie Comp. Schoonhoven
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juli a.s. 's middags te 12.35, 2 karren met 1 paard aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 425
Afzender: Commdt. 3e Serie Vesting Art. te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juli 's morgens te 10 ure 6 karren met 1 paard aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 426
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Vacantie
Inhoud: Vraagt of de zomervacantie niet eene week vervroegd kan worden.
Gevolggeving: Beantwoord / Zie missieves
Beantwoording: 16-07-1902
Briefboeknr.: 433, 434, 435
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 427
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In de maand Juli zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 428
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vlaggen - Verjaardag Koningin
Inhoud: Meedeeling van een Ministerieel schrijven, waarbij wordt verzocht het vlaggen van de publieke gebouwen, wijl de verjaardag van H.M. de Koningin op Zondag valt, op Maandag 1 sept. te doen plaats hebben.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1902 Nummer: 429
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onteigeningen ten algemeenen nutte
Inhoud: Toezending van een ministerieele circulaire betreffende Onteigeningen bij andere dan in de wet van 4 December 1872 (Stbl no 134) genoemde ziekten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1902 Nummer: 430
Afzender: A.U. Theijsmeijer
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1902 Nummer: 431
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Het zuiver bedrag, dat tot grondslag moet strekken voor de pensioenbijdrage voor N.J. Swierstra bepalende op fl. 700,.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 432
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D. Kluiver Dz. is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 433
Afzender: Commandt. IIe Afd. 1e Regiment Veld-Artillerie Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Aug. a.s. 11 wagens verzoekende te 7.53 v.m. aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 434
Afzender: Commandt. Detachement 1e Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 31 Juli a.s. 1 wagen verzoekende om 10.04 v.m. aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 435
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Voor 10 Sept. a.s. opgave te doen van de opmerkingen welke zich voorgedaan hebben omtrent de inschrijving voor de N.M.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-09-1902
Briefboeknr.: A53
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 436
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers - Herhalingsoefeningen
Inhoud: Toezending van een nominatieven staat van de verlofgangers, die in deze maand onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 22-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-07-1902 Nummer: 437
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Subsidiën voor kerkelijke doeleinden
Inhoud: Verzoeken binnen 14 dagen op te geven of aan eenig kerkgenootschap bijdragen worden verstrekt voorkomende op de begrooting van 1902.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-07-1902
Briefboeknr.: 442
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1902 Nummer: 438
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Het raadsbesluit betreffende het getal scholen enz. goedkeurende, met uitzondering van punt IV van het besluit van 15 April 1902 no 4 wat aangaat den leeftijd op welken de leerlingen de school moeten verlaten.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1902 Nummer: 439
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoek om te berichten of er bezwaar tegen bestaat dat aan R.B. Blom vergunning tot het schieten van schadelijk wild verleend wordde.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-07-1902
Briefboeknr.: 444
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-07-1902 Nummer: 440
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor A. Wittinge en H. vd Streek.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder
Beantwoording: 24-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-07-1902 Nummer: 441
Afzender: B. Doornewaard
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt of er geen vergissing met zijn aanslag in den hoofd. omslag heeft plaats gehad.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-07-1902 Nummer: 443
Afzender: Comdt. Det. 1e Regiment Veld-Artillerie Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Aug. a.s. te 7.53 v.m. 2 karren aan het station Elburg Oldebroek verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-07-1902 Nummer: 444
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Verzoekt toezending van het bestek en tekeningen enz. inzake den aanbouw van privaten bij de school te Oldebroek.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 25-07-1902
Briefboeknr.: 447
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-07-1902 Nummer: 445
Afzender: E. J. Mendel
Onderwerp: Morellen tegen het Gemeentehuis
Inhoud: Verzoekt wijl de morellenbomen dood gegaan en uitgeroeid zijn hem te ontslaan als pachter en eene schadevergoeding van fl. 2,50 toe te kennen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1902 Nummer: 442
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 3e kwartaal ter school gaande kinderen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 446
Afzender: L. Lucassen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 447
Afzender: A. Veldhoen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 448
Afzender: Wed. L. Zielhuis
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 449
Afzender: H. Gaasbeek, W. Held en H. van Zanten
Onderwerp: Verzoek om belooning voor werkzaamheden
Inhoud: Vragen vergoeding voor meerdere werkzaamheden tijdens eene vacature.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 450
Afzender: H. Gaasbeek
Onderwerp: Vacantie
Inhoud: Verzoekt tijdens de vacantie eenige borden te doen verven enz.
Gevolggeving: Den Schilder opgedragen.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 451
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Inzending eener declaratie wegens verplegingskosten voor de wed. F.W. Garretsen.
Gevolggeving: Mandaat gereedgemaakt.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1902 Nummer: 452
Afzender: Commandant 1e Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Aug. a.s. 2 wagens met 1 paard verzoekende aan het station te 10.04 v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1902 Nummer: 453
Afzender: K. Veldhoen
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Inschrijvingsbiljet voor de aanbouw van privaten bij de school te Oldebroek fl. 1060,
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1902 Nummer: 454
Afzender: A. Veldhoen
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Inschrijvings biljet voor de aanbouw van privaten bij de school te Oldebroek fl. 1096,
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 455
Afzender: Commdt. Instructie Comp. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Aug. te 6 ure v.m. 2 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 456
Afzender: 4e Afd. Prov. Bestuur
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat voortaan niet eerst aan Provisoren van het gesticht te Zutphen om plaatsing behoeft gevraagd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 457
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Terugzending van de toegezonden teekeningen met verzoek om alsnog te zorgen voor goede ventilatie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 458
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Stellen voor om te adviseeren dat het aantal leden der commissie wier zetel te Elburg gevestigd is, op Zeven, alzoo voor elke gemeente 1, bepaald worde.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-07-1902
Briefboeknr.: 453
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 459
Afzender: A. Dokter
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt vrijstelling van het betalen van Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 460
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Verzoekt vóór 10 Aug. a.s. eene opgaaf te verstrekken van de oppervlakte van de belastbare gronden der gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-08-1902
Briefboeknr.: 487
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 461
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Herhalingsoefeningen
Inhoud: Inzending van een nominatieven staat van verlofgangers die in Aug. en Sept. onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1902 Nummer: 462
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Politie
Inhoud: Een aanvullingslijst van door den Minister van W. H. en N. verleende vergunningen tot het berijden van de Rijkswegen met motorvoertuigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-07-1902 Nummer: 463
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezneding van 2 bewijzen voor A. de Groot en H. Hertzenberg.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 31-07-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-07-1902 Nummer: 464
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: De staat G terugzendende ter aanvulling van 2 beroepen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-07-1902
Briefboeknr.: 455
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-07-1902 Nummer: 465
Afzender: Commandt. 3e Serie Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Aug. te 6 ure v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-07-1902 Nummer: 466
Afzender: H. Olthuis Jr.
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1902 Nummer: 467
Afzender: Mej, G.W.C. Vermandel
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van haar aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1902 Nummer: 468
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Vrijstelling van opkomst in werkelijken dienst
Inhoud: Een adres van J. Schoonhoven, H. Vaessen en G. Binnekamp om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-07-1902
Briefboeknr.: A38, A39, A40 en A41
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1902 Nummer: 469
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Ant. Bourgonje 10 Sept. a.s. voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 07-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 470
Afzender: Burgemeester van Zaandam
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. van Gelder op 2 Sept a.s. voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 07-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 471
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het drukwerk voor de Alphabetische lijst voor de ingeschrevenen voor de N.M. in 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 472
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet - Materieel
Inhoud: Verzoekt vóór 1 Sept. a.s. opgave te doen van de benoodigde tabellen enz. ter uitvoering van de Leerplichtwet voor 1903.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-08-1902
Briefboeknr.: 488
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 473
Afzender: Inspecteur de Infanterie 's Gravenhage
Onderwerp: Nat. Militie - Voorbereidend Militair Onderricht
Inhoud: Bericht dat eerlang een nieuwe regeling, betrekkelijk het voorbereidend militair onderricht zal worden toegezonden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 474
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Toezending van bestek en teekening inzake den aanbouw van privaten zoals deze te Oldeholtwolde gebouwd zijn.
Gevolggeving: Teruggezonden en Beantwoord
Beantwoording: 08-08-1902
Briefboeknr.: 483
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 475
Afzender: M. Holtland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 476
Afzender: B. Koster
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 477
Afzender: G. Broekhuis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 478
Afzender: W. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 479
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Inzending eener lijst van achterstallige belastingen over 1901.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 480
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juli 1902 (saldo fl. 297,145).
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1902 Nummer: 481
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den gemeenteontvanger fl. 169,235 is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1902 Nummer: 482
Afzender: Burgemeester van Putten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. J. Mendel wil zich te Oldebroek vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1902 Nummer: 483
Afzender: Ds. Plet
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Bericht dat de Uniecollecte dit jaar zal worden gehouden in de week van 3 Aug.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1902 Nummer: 484
Afzender: Burgemeester van Zuid en Noord Schermer
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Verzoekt te willen bewerken dat door Sanders, Burgmeijer en Spanhaak betaald worde een tweetal rekeningen van gemaakte kosten in dië gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord en het verschuldigde gedeeltelijk toegezonden
Beantwoording: 07-08-1902
Briefboeknr.: 481
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1902 Nummer: 485
Afzender: Burg. van Bennebroek
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Bericht dat Baron van Meeckeren van Molecaten sinds Juni 1902 gedomiliceerd is op den huize "Molecate".
Gevolggeving: 't Getuigschrift aangevraagd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1902 Nummer: 486
Afzender: R. Wentsel
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijke omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1902 Nummer: 487
Afzender: J. Kip
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1902 Nummer: 488
Afzender: Directeur van 's Heeren Loo
Onderwerp: Idioot / Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat door hem voor de overbrenging van Karel Mensink naar een Krankzinnigengesticht zal worden zorg gedragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-08-1902 Nummer: 489
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: verzoekt hem te zenden een ex. der kiezerslijst van 1902/03.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 11-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-08-1902 Nummer: 490
Afzender: D. van Pijkeren Jzn.
Onderwerp: Hoofd. Omslag / Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt hem vrij te laten van het betalen van Schoolgeld en Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-08-1902 Nummer: 491
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Verzoekt vóór 20 Aug. a.s. een voorstel te doen omtrent de toelage voor den Secretaris dergezondheidscommissie en de kosten ter bestrijding van de uitgaven dier commissie, en in overweging gevende zulks te bepalen op fl. 800, en fl. 200, het laatste voor de maanden Sept t/m Dec.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 19-08-1902
Briefboeknr.: 500
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-08-1902 Nummer: 492
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. van den Berg zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / bericht verzonden
Beantwoording: 14-08-1902
Briefboeknr.: A46
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-08-1902 Nummer: 493
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent schietoefeningen te houden op zee op 19-25 Aug. a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 494
Afzender: Commdt. 1e Afd. 1e Regiment Veld-Artillerie te Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 14 Aug. te 4 uur 'smorgens 8 wagens me 1 paard in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 495
Afzender: Commdt. 2e Afd. 1e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 14 Aug. om 5 uur 'smorgens 11 wagens met 1 paard in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 496
Afzender: Commandt. 1e Afd. 3e Regiment Veld-Artillerie 's Hertogenbosch
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 18 Aug. te 11.09 v.m. en 2.12 n.m. 4 wagens aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 497
Afzender: Centraal Bestuur v/d Vereeng. tot Chr. verzorging van Krankzinnigen enz. te Amsterdam
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen over een 14 dagen naar Veldwijk kan worden overgeplaatst en dat omtrent R. Mensink met den Geneesheer Directeur van 's Heeren Loo in overleg zal worden getreden.
Gevolggeving: Hieromtrent bericht verzonden naar Veldwijk en 's Heeren Loo.
Beantwoording: 12-08-1902
Briefboeknr.: 490 en 491
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 498
Afzender: Commdt. 8e Regt. Infanterie Arnhem
Onderwerp: Verlofgangers Zakboekje
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een zakboekje voor Dries Vlieger.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-08-1902 Nummer: 499
Afzender: Directie van het Ned. Weezengesticht "Weldadigheid" te Vianen
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoek tot het houden eener collecte in deze of volgende maand.
Gevolggeving: Notificatie / niet beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1902 Nummer: 500
Afzender: Geneesheer Directeur van het Krankzinnigengesticht "Veldwijk"
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: E. van Essen kan op 1 Sept. a.s. naar Veldwijk worden overgebracht.
Gevolggeving: Bericht verzonden naar 's Gravenhage
Beantwoording: 16-08-1902
Briefboeknr.: 493
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1902 Nummer: 501
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Lager Onderwijs - Infunctietreding Onderwijzeres
Inhoud: Mej. J. Jongtien is 12 Aug. j.l. in functie getreden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1902 Nummer: 502
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burg. Stand
Inhoud: Inzending van de nota van opmerkingen op de registers over 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1902 Nummer: 503
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit van 5 Aug. 1902 no 7 tot aanvulling der begrooting.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d ontvanger
Beantwoording: 15-08-1902
Briefboeknr.: 492
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1902 Nummer: 504
Afzender: Directie Holl. IJzeren Spoorweg Mij
Onderwerp: Overweg Locaal Spoorweg
Inhoud: Bericht dat zij niet genegen is verandering aan te brengen wat betreft een afsluitboom nabij het Station Hattem, wijl de tegenwoordige toestand de beste is.
Gevolggeving: Hieromtrent nader geschreven a/d Raad van Toezicht
Beantwoording: 27-10-1902
Briefboeknr.: 638
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1902 Nummer: 505
Afzender: Commandt. 3e Regiment Veld-Artillerie Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 18 Aug. 10 wagens aan het Station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1902 Nummer: 506
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Meedeeling van een schrijven omtrent de voor te dragen personen voor lid van de Gezondheidscommissie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1902 Nummer: 507
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke belastingen
Inhoud: Het kohier der Schoolgelden over het 2e kwartaal 1902 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Aan den ontvanger verzonden
Beantwoording: 18-08-1902 / 16-08-1902
Briefboeknr.: 494
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-08-1902 Nummer: 508
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Riek Dokter.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 509
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 432,25.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-08-1902
Briefboeknr.: 499
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 510
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Meedeeling dat in de circulaire van 29 Juli j.l. no 3424/2 fouten zijn ingeslopen wat betreft het inzenden der Alphabetische naamlijst der Nat. Militie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 511
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Bericht dat op 19 Aug. buskruit voor de Legerplaats naar Elburg zal vervoerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 512
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen - Verkoop
Inhoud: Het raadsbesluit tot verkoop van een nominaal bedrag van fl. 800, der 3% Inschrijvingen in het Grootboek voor Schoolbouw goedkeurende.
Gevolggeving: Na genomen afschrift gezonden aan Jolles en Co
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 513
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken de gevoerde correspondentie in zake de overname van het onderhoud van den weg met Kampen over te leggen.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 21-08-1902
Briefboeknr.: 503
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 514
Afzender: Ds. C.H.W. Plet
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Bericht dat de Uniecollecte tot het laatst dezer week is uitgesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1902 Nummer: 515
Afzender: Burgem. van Zuid- en Noord Schermer
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Ontvangstbericht van de toegezonden gelden voor den bakker Weijman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1902 Nummer: 516
Afzender: A. Broekhuis
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1902 Nummer: 517
Afzender: Geneesheer Directeur van het Krankzinnigengesticht te 's Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat van Essen met de kleeren van dat gesticht kan vervoerd worden mits ze zoo spoedig mogelijk worden teruggezonden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1902 Nummer: 518
Afzender: Rijksontvanger te Elburg
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Gemeenteontvanger is fl. 432,25 betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-08-1902 Nummer: 519
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige schriftelijke aanzeggingen bedoeld bij art. 21 der Leerplichtwet ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesenverbaal toegezonden a/d Schoolopziener.
Beantwoording: 23-08-1902
Briefboeknr.: 506
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1902 Nummer: 520
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Terugzending der algemeene lijst van de leden der Schutterij.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-08-1902 Nummer: 521
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Schakelaar.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 522
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een afdruk eener Ministerieele beschikking betreffende mutatiën voor het verlofgangersregister enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 523
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Huwelijk van ingelijfden bij de Militie
Inhoud: Meedeeling dat voortaan aan de betrokken korpsen geen meedeeling behoeft te geschieden van voltrokken huwelijken van verlofgangers.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 524
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Voorbereidend militair onderricht
Inhoud: Toezending van een overdruk van de nieuwe regeling van het voorbereidend militair onderricht.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 525
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt hem te onderrichten of door H. van Oene de verschuldigde boete is betaald.
Gevolggeving: Beantwoord door den Burgemeester
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 526
Afzender: Commdt. Ie Afd. 3e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Meedeeling van op 30 Aug. a.s. benoodigde voertuigen voor overbrenging van bagage.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1902 Nummer: 527
Afzender: Commdt. IIe Afd. 3e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Meedeeling van op 30 Aug. a.s. benoodigde voertuigen voor overbrenging van bagage.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1902 Nummer: 528
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Meedeeling dat een Commissie uit G.S. op 30 Aug. a.s. voornemens is den toestand van de O.L.S. te Oldebroek in verband met de gevraagde ontheffing voor de vrije- en ordeoefeningen op te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1902 Nummer: 529
Afzender: Jb. van Dijk
Onderwerp: Slachterij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot oprichting eener varkensslachterij in perceel Wijk J no 170.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders aangeboden
Beantwoording: 28-08-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1902 Nummer: 530
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Art. 113 der wet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van 3 Ministerieele beschikkingen in zake verzoeken van verlofgangers om ontheffing van dienst of geldelijke tegemoetkoming (alle 3 afwijzende).
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 01-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1902 Nummer: 531
Afzender: Ambtenaar v/d/ Burg. Stand te Zwolle
Onderwerp: Overlijden
Inhoud: Bericht dat verlof is verleend tot het begraven van het lijk van J. van Ommen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1902 Nummer: 532
Afzender: Commdt. 3e Regt. Vesting Art. te Gorinchem
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Sept e.k. 6 wagens verzoekende aan 't Station om 10.45 v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1902 Nummer: 533
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De rekening over 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Aan den Gemeenteontvanger kennis gegeven
Beantwoording: 01-09-1902
Briefboeknr.: 519
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1902 Nummer: 534
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 3e kwartaal schoolgaande kinderen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1902 Nummer: 535
Afzender: Administrateur Krankz. gesticht Veldwijk
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen in het krankzinnigengesticht is opgenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1902 Nummer: 536
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. Jolink heeft zich bij hem aangemeld, komende van zijn korps.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1902 Nummer: 537
Afzender: G.L. Koopman
Onderwerp: Oprichting Broodbakkerij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot oprichting eener broodbakkerij in perceel Y no 32.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders aangeboden
Beantwoording: 03-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1902 Nummer: 538
Afzender: Inspecteur der Directe Bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Pers. Belasting
Inhoud: Toezending ter teekening van 2 suppletoire registers personeele belasting dienst 1902.
Gevolggeving: Teruggezonden na in de Zettersvergadering behandeld te zijn
Beantwoording: 08-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1902 Nummer: 539
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Verzoekt vóór 15 Sept. op te geven wanneer een verordening tot regeling van het Herhalingsonderwijs zal worden vastgesteld enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 04-09-1902
Briefboeknr.: 531
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1902 Nummer: 540
Afzender: Geneesheer Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat 1 Sept. 1902 Eimert van Essen als niet hersteld ontslagen is (overgebracht naar Veldwijk).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1902 Nummer: 541
Afzender: Gemeenteontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Aug. j.l. saldo in kas fl. 329,835.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1902 Nummer: 542
Afzender: Burgem. van 's Gravenhage
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Toezending van 2 duplicaat aanslagbiljetten hoofd. omslag van Jhr. A.W. van Reigersberg Versluijs en L.J. Daendels.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1902 Nummer: 543
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gemeentebestuur - Verlof
Inhoud: Meedeeling dat er geen bezwaar tegen bestaat dat de Burgemeester zich voor 4 weken buiten de gemeente begeeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1902 Nummer: 544
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Politie
Inhoud: Bericht dat tijdens de a.s. najaarsmanoeuvers gebruik zal worden gemaakt van motorrijtuigen, waarvoor de snelheid hoogstens 30 K.M. in het uur zal zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1902 Nummer: 545
Afzender: Districts Commdt. Inspecteur des Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Schapenmarkt - Politie
Inhoud: Bericht dat een der Rijksveldwachters uit Elburg den 10 Sept. e.k. tijdens de Schapenmarkt in het dorp Oldebroek zal surveilleeren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1902 Nummer: 546
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Meedeeling dat door B. Spronk en J. van Weeghel een rund uit nood is geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1902 Nummer: 547
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Bericht dat eenige gevallen van vlekziekte zijn geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1902 Nummer: 548
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: M. van Dijk heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofgangersregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1902 Nummer: 549
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Vrije- en Ordeoefeningen
Inhoud: Tot 1 Sept. 1903 de gevraagde vrijstelling tot het doen geven van Onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen der Gymnastiek verleenende voor de school te Oldebroek met uitnodiging door verplaatsing van het branspuithuisje of het hek voor de tuin van den onderwijzer de speelplaats grooter te maken.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1902 Nummer: 550
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen - Elburg Eper grintweg
Inhoud: Meedeeling dat het onderhoud van den Elburg Eper grintweg speciaal wat betreft het gedeelte vanaf de Eper grens tot aan den spoorweg te wenschen overlaat en ernstige voorziening wordt aanbevolen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1902 Nummer: 551
Afzender: Commdt. Det. Vesting Art te Naarden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Sept. a.s. te 9.30 uur v.m. 6 wagens aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1902 Nummer: 552
Afzender: Commdt. 4e Serie Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Sept. a.s. te 5.30 uur (gewone tijd) v.m. 6 wagens met 2 paarden in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1902 Nummer: 553
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Uitnoodiging om op te geven op welke uren het telephoonkantoor te Oldebroek en Wezep geopend zal zijn.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-09-1902
Briefboeknr.: 545
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1902 Nummer: 554
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Meedeeling dat omtrent eene electrische geleiding van het telephoonkantoor naar de woning der bode een verzoek moet gericht worden tot den Directeur Generaal en dan voor waarschuwing van het publiek in het wachtlokaal geen gebruik mag gemaakt worden van het toestel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1902 Nummer: 555
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Het Provinciaal Subsidie ad. fl 75, voor den krankzinnige E. van Essen welke 1 Sept. naar Veldwijk is overgeplaatst opnieuw verleend zoolang de verpleegkosten ten laste der gemeente blijven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-09-1902 Nummer: 556
Afzender: 1e Luit Kwartiermr. 2e Bat. Rustende Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Schutterij - Begrooting
Inhoud: Inzending der begrooting van den Schuttersraad over 1903, aandeel Oldebroek fl. 60,80.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-09-1902 Nummer: 557
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften - Onderwijs nuttige handwerken
Inhoud: Opgave van benoodigdheden voor het onderwijs inde nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 12-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1902 Nummer: 558
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat hij zich met de concept verordening kan vereenigen maar de lesuren liever zou bepaald zien op half 6 to half 8 avonds.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1902 Nummer: 559
Afzender: Hoofd der O.L.S. Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat hij zich met de concept verordening kan vereenigen maar zou gaarne vóór het woord "lager" in art. 6 voldoend geplaatst zien.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1902 Nummer: 560
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek - Oordeel Oogst 1902
Inhoud: Inzendende ter invulling een tabel betreffende de Oogst over 1902 met verzoek dezelve vóór 20 Sept. terug te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-09-1902
Briefboeknr.: 547
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1902 Nummer: 561
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijvingen
Inhoud: Meedeeling dat in het Aphabetisch register over het loopende jaar de alphabetische orde is verbroken tusschen de no 10 -15.
Gevolggeving: Verbeterd teruggezonden
Beantwoording: 13-09-1902
Briefboeknr.: A55
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1902 Nummer: 562
Afzender: Secretaris van de Raad van State te 's Gravenhage
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Uitnoodiging om voor 27 Sept. a.s. eventueele memoriën of bewijsstukken inzake het besluit van den raad van 5 April 1902 no 4, aangevuld bij dat van 5 Juli j.l. no 3, voor zoover dat niet is goedgekeurd door G.S. wat aangaat den leeftijd der leerlingen waarop zij de O.L.S. moeten verlaten, in te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-09-1902
Briefboeknr.: 549
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1902 Nummer: 563
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt aan verbeterden staat betreffende het benoodigd materieel voor de Leerplichtwet, of toelichting der gezonden staat, in te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-09-1902
Briefboeknr.: 542
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1902 Nummer: 564
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor A. Kwakkel en D. Rook.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 16-09-1902
Briefboeknr.: 543
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1902 Nummer: 565
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B.A. Koops is een pink uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1902 Nummer: 566
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent D. Post die om vrijstelling van opkomst onder de wapenen voor herhalingsoefeningen verzocht heeft en wiens vrouw alhier vertoeft.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-09-1902
Briefboeknr.: A56
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1902 Nummer: 567
Afzender: J. Wolf Lz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1902 Nummer: 568
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Eenige opmerkingen omtrent de concept verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1902 Nummer: 569
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Meedeeling dat de toelage voor de Secretarissen der Gezondheidscommissiën voor den tijd van 2 jaren op fl. 400, is bepaald, en dat het bedrag der kosten, die benoodigd zullen zijn ter bestrijding van de Uitgaven van elke gezonheidscommissie gedurende 1902 op fl. 100, wordt begroot, waarvan door Oldebroek fl 14,72 moet worden bijgedragen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-09-1902 Nummer: 570
Afzender: Bestuur der Zendingsstichting te Ermelo
Onderwerp: Vermissing van een verpleegde
Inhoud: Bericht dat sinds 14 Sept. j.l. vermist is Leopold Stracke met verzoek tot aanhouding en opzending.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-09-1902 Nummer: 571
Afzender: Burgemeester van Ermelo
Onderwerp: Vermissing van een verpleegde
Inhoud: Bericht dat sinds 14 Sept. j.l. vermist is Leopold Stracke met verzoek tot aanhouding en opzending.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1902 Nummer: 572
Afzender: Commdt. Det. Vesting Art. Legerplaats alhier.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 26 Sept. a.s. te 5.45 uur 'smorgens 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1902 Nummer: 573
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Opgave van personen wegens overtreding der Drankwet veroordeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1902 Nummer: 574
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften - Nuttige Handwerken
Inhoud: Opgave van benoodigdheden voor het onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 19-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1902 Nummer: 575
Afzender: Sub Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B. Doorneweerd is een pink uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1902 Nummer: 576
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit Verificatie
Inhoud: Meedeeling dat het aandeel der gemeente in de kwade posten der grondbelasting 1899 fl. 0,09 bedraagt met verzoek de ontvangst te berichten en het verschuldigde binnen 2 maanden te voldoen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-09-1902
Briefboeknr.: 548
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 577
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Meedeeling dat bij K.B. van 6 Sept 1902 no 59 o.a. vrijstelling is verleend van den eisch gesteld in het 4e lid van art. 45 der Onderwijswet voor de School te Wezep van 15 januari tot 1 juni 1902.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 578
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Bericht dat voor J. Jongtien fl. 500, ter grondslag moet strekken voor pensioenbijdrage.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 579
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Boterwet
Inhoud: Toezending van eenige exemplaren van een aanplakbiljet betreffende de Boterwet.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 20-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 580
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Meedeeling dat in de 7e Inspectie bevoegd zijn de Inspecteur G.J. van Thienen, de adj. Inspectrice Mej. dr. E. Kleerekoper, de adj. Insp. C.J. Ph. Zaalberg en H.J. Scholte en de opzichter W.F.H. Bonnekamp.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 581
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gezondheidsweg
Inhoud: Besluit tot vaststelling van het aantal leden der Gezondheidscommissie op 9.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1902 Nummer: 582
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Verlofgangers
Inhoud: Opgave van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1902 Nummer: 583
Afzender: Bestuur der Zendingsstichting te Ermelo
Onderwerp: Vermissing van een verpleegde
Inhoud: Meedeeling dat de vermiste persoon weer terecht is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1902 Nummer: 584
Afzender: A. van den Hul
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt andermaal hem vrij te stellen van het betalen van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1902 Nummer: 585
Afzender: Districtsschoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Toestand school Hattemerbroek
Inhoud: Verzoekt dringend de school te Hattemerbroek, daar herhaaldelijk bij hem klachten over den onvoldoende toestand zijn ingekomen, te vergrooten. Aan het hoofd der school is kennisgegeven dat hij niet meer leerlingen mag toelaten dan volgens de regelen van het K.B. mag.
Gevolggeving: Beantwoord / Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Beantwoording: 30-09-1902
Briefboeknr.: 569
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-09-1902 Nummer: 586
Afzender: Districtsschoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Een nota betreffende de concept verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-09-1902
Briefboeknr.: 567
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-09-1902 Nummer: 587
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van materieel voor Inschrijvingsregister Nat. Militie.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-09-1902 Nummer: 588
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1902 Nummer: 589
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Meedeeling der oppervlakte en inhoud van zijne School.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1902 Nummer: 590
Afzender: Surnumerair der Dir. Bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Opname Geb. eigendommen
Inhoud: Meedeeling dat hij op 1 Oct. de gebouwen zal opnemen met een zetter en verzoekt 2 Oct. a.s. vergadering te beleggen.
Gevolggeving: Vergadering uitgeschreven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1902 Nummer: 591
Afzender: Inspecteur v/d Arbeid in de 6e Inspectie Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Meedeeling dat voor zover hem uit de stukken blijkt de broodbakkerij van G.L. Koopman aan de bij de Veiligheidswet gestelde eischen zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1902 Nummer: 592
Afzender: Boerengeneraals
Onderwerp: Ondersteuning Collecte voor de Boeren
Inhoud: Uitnoodiging om zoo mogelijk eene commissie te vormen om gelden in te zamelen voor de ongelukkigen in Transvaal en Oranje Vrijstaat.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1902 Nummer: 593
Afzender: Commdt. 1e Afd. 1e Regt. Vest. Art. te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 Oct. a.s. te 9.30 v.m. 6 wagens aan het Station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1902 Nummer: 594
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen en Telegraphie te 's Gravenhage
Onderwerp: Telephoonkantoor Oldebroek
Inhoud: Meedeeling dat met ingang van 8 October 1902 de commies ter Telegraphie te Zwolle J.H. Harsman belast wordt met het tijdelijk beheer van het Rijkstelephoonkantoor te Oldebroek enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1902 Nummer: 595
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen en Telegraphie te 's Gravenhage
Onderwerp: Telephoonkantoor Wezep
Inhoud: Meedeeling dat met ingang van 16 October 1902 de commies ter Telegraphie te Zwolle J.H. Harsman belast wordt met het tijdelijk beheer van het Rijkstelephoonkantoor te Wezep enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1902 Nummer: 596
Afzender: De Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoren Oldebroek en Wezep
Inhoud: Meedeeling dat de Rijkstelephoonkantoren te Oldebroek zullen geopend worden voor het algemeen verkeer resp. 8 en 16 October a.s. met een diensttijd van op werkdagen: 8.30 - 11.30 v.m., 12.30 - 2.30 n.m., 6.30 - 7.30 avonds, terwijl op Zon- en feestdagen die kantoren gesloten zullen zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1902 Nummer: 597
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Albert Bastiaan.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 27-09-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1902 Nummer: 598
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Meedeeling dat vóór 8 October nog aan den Centralen Gezondheidsraad eene aanbeveling voor benoeming van leden der Gezondheidscommissie kan ingezonden worden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 02-10-1902
Briefboeknr.: 578
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1902 Nummer: 599
Afzender: N.J. Swierstra
Onderwerp: Schoollokaal - Zang
Inhoud: Verzoekt hem een lokaal der O.L.S. te Wezep af te staan voor zangoefeningen, één avond per week.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1902 Nummer: 600
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor Hendrik Heideveld.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 30-09-1902 / 01-10-1902
Briefboeknr.: 574
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1902 Nummer: 601
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Boer is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1902 Nummer: 602
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending van een exemplaar der vastgestelde winterdienstregeling Centraal Spoor ter afkondiging en aanplakking.
Gevolggeving: Agekondigd en aangeplakt
Beantwoording: 02-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1902 Nummer: 603
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den ontvanger fl. 2425,25 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1902 Nummer: 604
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding Kosten Schoolbouw
Inhoud: Meedeeling dat slechts éé'n exemplaar der declaratie en van het daarbij behoorende afschrift inzake de Rijksvergoeding kosten Schoolbouw op zegel behoeft gesteld te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1902 Nummer: 605
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een tectuur van het aankondigingsbiljet dienstregeling lijn Barneveld - Ede -
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 03-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1902 Nummer: 606
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat hij zich met de concept verordening tot regeling van het Herhalingsonderwijs vereenigt.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1902 Nummer: 607
Afzender: Vice-President Raad van State te 's Gravenhage
Onderwerp: Lager Onderwijs - Beroep - Leeftijd van leerlingen
Inhoud: Oproeping om, zoo het wenschelijk geacht wordt, op Woensdag 8 October a.s. te 11 uren in de vergadering der Afdeling te verschijnen omtrent de belangen betreffende het raadsbesluit van 15 April j.l. no 4, aangevuld bij dat van 5 Juli d.a.v. no. 3 voor zooveel daaraan goedkeuring is onthouden.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1902 Nummer: 608
Afzender: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige schriftelijke aanzeggingen bedoeld bij art. 21 der Wet.
Gevolggeving: Uitgereikt / vd Beek toegezonden / Procesverbaal verzonden
Beantwoording: 06-10-1902 / 07-10-1902
Briefboeknr.: 579
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1902 Nummer: 609
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wet Gemeentefinanciën
Inhoud: Uitnoodiging om te kennen te geven of al dan niet de Kon. beslissing omtrent de Rijksuitkeering zal worden ingeroepen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1902 Nummer: 610
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 07-10-1902
Briefboeknr.: 580
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1902 Nummer: 611
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Sept. j.l., in kas fl. 225,755.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1902 Nummer: 612
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat hij niets heeft op te merken omtrent de concept verordening.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1902 Nummer: 613
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat hij niets heeft op te merken omtrent de concept verordening.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1902 Nummer: 614
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Zitting Militieraad
Inhoud: De zitting zal dit jaar gehouden worden te Harderwijk 18 Dec. a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 30-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1902 Nummer: 615
Afzender: Commdt. 1e Regt. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 Oct. a.s. te 6 uur v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1902 Nummer: 616
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek - Volstrekt leerverzuim 191 en 1902
Inhoud: De toegezonden staten terugzendende met verzoek de opgaven alsnog aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 10-10-1902
Briefboeknr.: 588
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1902 Nummer: 617
Afzender: wed. J. Altelaar
Onderwerp: Leverantie steenkolen
Inhoud: Verzoekt ook steenkolen voor de school te mogen leveren.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-10-1902
Briefboeknr.: 586
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1902 Nummer: 618
Afzender: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeeling van verleende vergunningen wegens het niet bezoeken der school in het 3e kwartaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1902 Nummer: 619
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Materieel Koepokinenting
Inhoud: Toezending van 40 binnenvellen voor de verklaringen betreffende koepokinenting.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1902 Nummer: 620
Afzender: Vereeng. Trouw aan Koning en Nederland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoekt in Oct. of Nov. in deze gemeente collecte te houden.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Gelden overgemaakt
Beantwoording: 08-11-1902 / 14-11-1902
Briefboeknr.: 673
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1902 Nummer: 621
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen opgave
Inhoud: Opgave van de in het 4e kwartaal ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1902 Nummer: 622
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Meedeeling dat er geen bezwaar tegen bestaat om de Hoofden der Scholen aan te wijzen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1902 Nummer: 623
Afzender: Burgemeester en Wethouders
Onderwerp: Procesverbaal van Kasopname
Inhoud: Inzending van het Procesverbaal van opname de boeken en kas van den Ontvanger.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1902 Nummer: 624
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat G. Kroese Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 13-10-1902
Briefboeknr.: 594
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1902 Nummer: 625
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van schriftelijke aanzeggingen bedoeld bij art 21 par. 1 der Wet.
Gevolggeving: Uitgereikt / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 14-10-1902
Briefboeknr.: 596
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1902 Nummer: 626
Afzender: Districts Schoolopz.
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: De concept verordering goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1902 Nummer: 627
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending eener gewijzigde circulaire betreffende de Nat. Militie.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1902 Nummer: 628
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Bericht dat Mr. J. Nanninga Uitterdijk geen kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1902 Nummer: 629
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Onderwijzer - Splietelhoff Huidziekte
Inhoud: Wijst er op dat Splietelhoff aan eene huidziekte in het aangezicht lijdt en vraagt daaromtrent inlichtingen.
Gevolggeving: Beantwoord / Zie ook brief
Beantwoording: 29-10-1902 / 16-10-1902
Briefboeknr.: 641 / 600
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1902 Nummer: 630
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw - Oldebroek
Inhoud: Eenige opmerkingen meedeelende omtrent de nieuwe banken enz. in de School te Oldebroek.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1902
Briefboeknr.: 649
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1902 Nummer: 631
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Kampen
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftel;ijke aanzegging voor M. Bos.
Gevolggeving: Uitgereikt - Procesverbaal verzonden
Beantwoording: 20-10-1902
Briefboeknr.: 604
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 632
Afzender: Generale Boeren Hulpfonds
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Dankbetuiging voor de genomen moeite wat de te houden collect betreft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 633
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door P. Buitenhuis is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 634
Afzender: Commies ter Prov. Griffier te Arnhem
Onderwerp: Krankzinnigen - Verplegingskosten
Inhoud: Uitnodiging om binnen 14 dagen de verschuldigde verpleegkosten over het 3e kwartaal ad. fl. 100,415 te voldoen.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 20-10-1902
Briefboeknr.: 606
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 635
Afzender: Burgemeester & Wethouders van 's Gravenhage
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Bericht dat L.J. Daendels geen kinderen beneden de leeftijd van 12 j. leeftijd heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 636
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Verzoekschrift Gratie wed. A. Harms
Inhoud: Meedeeling dat het verzoekschrift om gratie voor de wed. A. Harms, als zijnde ongezegeld en niet belegd met een behoorlijk bewijs van onvermogen, is terzijde geschoven met uitnoodiging adressant daarmee in kennis te stellen.
Gevolggeving: wed. Harms meegedeeld / Adres teruggezonden
Beantwoording: 18-10-1902 / 18-10-1902
Briefboeknr.: 601
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 637
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Kroese.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1902 Nummer: 638
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Een afschrift van een Kon. Besluit tot goedkeuring van de verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting inzendende.
Gevolggeving: Afschrift der verordening verzonden / Gepubliceerd
Beantwoording: 10-11-1902 / 20-10-1902
Briefboeknr.: 666
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1902 Nummer: 639
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging bedoeld bij art 21 par. 1 voor J. Kwakkel.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal verzonden
Beantwoording: 20-10-1902
Briefboeknr.: 604
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 640
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Het zuiver bedrag, dat tot grondslag voor de pensioenbijdrage van H. Muntstege moet strekken op fl. 650, bepalende.
Gevolggeving: Meedeeling gedaan aan Muntstege
Beantwoording: 21-10-1902
Briefboeknr.: 611
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 641
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 642
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Vervoersbewijzen
Inhoud: Nogmaals wijzende op het vestrekken van slechts één vervoersbewijs bij aansluitend vervoer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 643
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Arrestatie van nalatige miliciens
Inhoud: Voor 25 October e.k. op te geven hoeveel persoonen sedert 1 Januari 1890 in verzekerde bewaring moesten worden gehouden - Art. 164 Militiewet 1901.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-10-1902
Briefboeknr.: 629
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 644
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Telegraaf- en Telephoonlijnen
Inhoud: Verzoek zoveel mogelijk te willen beveiligen de isolatoren van telegraaf- en telephoonlijnen.
Gevolggeving: De hoofden der scholen hiermede in kennis gesteld.
Beantwoording: 21-10-1902
Briefboeknr.: 607 / 1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 645
Afzender: Js. E. Hissink te Ommen
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt de bij het geven der proefles te Wezep gemaakte reiskosten ad. fl. 1, te vergoeden.
Gevolggeving: Postwissel verzonden
Beantwoording: 23-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 646
Afzender: G. Hulstein & J.K. Vergragt
Onderwerp: Collecte Leger des Heils
Inhoud: Vragen vergunning tot het houden eener collecte voor het Leger des Heils op 6 en 7 November a.s.
Gevolggeving: Toegestaan
Beantwoording: 20-10-1902
Briefboeknr.: 605
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1902 Nummer: 647
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige dienst
Inhoud: Inzending eener declaratie voor verpleegkosten in 't Sophia Ziekenhuis.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Beantwoording: 21-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-10-1902 Nummer: 648
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. Jolink wil zich te Halfweg vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-10-1902 Nummer: 649
Afzender: Directeur van 's Heeren Loo
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat K. Mensink den 16e October j.l. naar Veldwijk is overgeplaatst.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1902 Nummer: 650
Afzender: Commdt. Det. 1e Regt. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Onder meedeeling dat hij met zijn onderhoorig detachement 25 Oct. as. naar Zwolle vertrekt verzoekende op genoemden dag 3 wagens ter zijner beschikking te stellen.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1902 Nummer: 651
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Opgave Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1902 Nummer: 652
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderwijzer
Inhoud: Meedeeling dat de huidziekte van den Onderwijzer Splietelhoff zich na zijn herstel niet weder geopenbaard heeft.
Gevolggeving: Bericht verzonden desbetreffende aan de Districts Schoolopziener.
Beantwoording: 29-10-1902
Briefboeknr.: 641
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1902 Nummer: 653
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbanken
Inhoud: Meedeeling dat het tafelblad van de schoolbanken te Oldebroek te smal is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1902
Briefboeknr.: 649
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1902 Nummer: 654
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een schriftelijke aanzegging voor G. Gelderman.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 27-10-1902 / 25-10-1902
Briefboeknr.: 634
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1902 Nummer: 655
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door R.B. Wessels is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1902 Nummer: 656
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een schriftelijke aanzegging bedoeld bij art 21 par. 1 der wet voor M. van Boven inzendende.
Gevolggeving: Aan Mulder ter hand gesteld / Procesverbaal verzonden
Beantwoording: 25-10-1902
Briefboeknr.: 634
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1902 Nummer: 657
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt hem voortaan kennis te geven wanneer bewijs art 51 lett. c, wordt afgegeven en of maandelijkse toezending van tabel model H Leerplichtwet gewenscht is
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-10-1902
Briefboeknr.: 636
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1902 Nummer: 658
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat er bij hem geen bezwaar bestaat om A. vd Weg, N.J. Swierstra en H. Muntstege als onderwijzers van bijstand te benoemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1902 Nummer: 659
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H.J. van Pijkeren heeft zich bij hem aangemeld, komende van zijn korps.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1902 Nummer: 660
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Om advies inzendende een verzoek van de vrouw van Jan van Gelder om vergoeding voor het onder de wapenen komen van haar man.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-11-1902
Briefboeknr.: A72/73
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1902 Nummer: 661
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling dat op 28 Oct. a.s. en volgende dagen schietoefeningen zullen worden gehouden van het fort op de Harssens.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1902 Nummer: 662
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Militieplichtigen die zich in gestichten enz. bevinden
Inhoud: Uitnoodiging om de bestuurders van de in de gemeente gevestigde gestichten enz. voor zooveel noodig indachtig te maken aan de bepalingen vervat in art. 13 van het Kon. Besluit van 2 Dec. 1901 (Stbl 230).
Gevolggeving: Niet van toepassing
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1902 Nummer: 663
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. Jolink wil zich niet te Halfweg maar te Sloten (N.H.) vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1902 Nummer: 664
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Opgave van leerlingen die zich voor het Herhalingsonderwijs hebben aangemeld.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1902 Nummer: 665
Afzender: Burgem. van Sloten N.H.
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. Jolink heeft zich bij hem aangemeld op dato.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1902 Nummer: 666
Afzender: Inspecteur der Directe bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele Belasting
Inhoud: Toezending van een suppletair register der Personele belasting.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1902 Nummer: 667
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen Subsidie
Inhoud: Meedeeling dat de gewone Subsidie ad. fl. 75, voor K. Mensink zal uitgekeerd worden zoolang hij te Veldwijk verpleegd wordt.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1902 Nummer: 668
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: De aanvulling der Begrooting van Inkomsten en Uitgaven voor 1902 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d Ontvanger
Beantwoording: 31-10-1902
Briefboeknr.: 647
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1902 Nummer: 669
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Beschikking Onv. Uitgaven
Inhoud: Machtiging verleenende tot uitbetaling uit den post Onv. Uitgaven van 1902 ad. fl. 31,25.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d/ Ontvanger
Beantwoording: 31-10-1902
Briefboeknr.: 647
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1902 Nummer: 670
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 4e kwartaal ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 671
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Opgave der leerlingen die zich voor herhalingsonderwijs hebben aangemeld.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 672
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Koloniale Werving
Inhoud: Toezending ter aanplakking van eenige biljetten betreffende de bevordering van de belangen der Koloniale Werving.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 31-10-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 673
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. vd Beek en de gemeente.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 01-11-1902
Briefboeknr.: 653
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 674
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D. van Enk zal een kalf uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 675
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Het Kohier der Schoolgelden over het 3e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afgekondigd / Den Ontvanger ter hand gesteld
Beantwoording: 03-11-1902 / 01-11-1902
Briefboeknr.: 651
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 676
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Het Suppl. Kohier Hondenbelasting voor het 3e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afgekondigd / Ontvanger toegezonden
Beantwoording: 03-11-1902 / 01-11-1902
Briefboeknr.: 652
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 677
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Het Suppl. Kohier Hoofdelijken Omslag voor het 3e kwartaal geoedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afgekondigd / Den Ontvanger toegezonden
Beantwoording: 03-11-1902 / 01-11-1902
Briefboeknr.: 652
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1902 Nummer: 678
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: De beslissing omtrent de verordening tot regeling van het Herhalingonderwijs verdagende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1902 Nummer: 679
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Verzoek om gratie wed. A. Harms
Inhoud: Inzending om advies enz. een request om gratie voor de wed. A. Harms, ingediend door een zoontje van haar aan de Koningin.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1902
Briefboeknr.: 648
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1902 Nummer: 680
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Meedeeling dat zich geen leerlingen hebben aangemeld.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1902 Nummer: 681
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Statistiek volstrekt leerverzuim
Inhoud: Uitnoodiging om mee te deelen hoe de lijst bedoeld bij art. 18 1e lid der Leerplichtwet is ingericht.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 04-11-1902
Briefboeknr.: 659
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1902 Nummer: 682
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Op 4-8 Novbr. a.s. zullen schietoefeningen op zee plaats hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1902 Nummer: 683
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid - Spoorwegen
Inhoud: Toezending eener tectuur van het aankondigingsbiljet der loopende dienstregeling op den Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 04-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1902 Nummer: 684
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgaaf van de namen der personen die wegens jachtovertreding veroordeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1902 Nummer: 685
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van 2 ex. van het Landbouwverslag ter invulling, waarvan 1 voor 15 Dec. e.k. terug verwacht wordt.
Gevolggeving: Aan voldaan / Eén ex. teruggezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1902 Nummer: 686
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Verzoek om gratie wed. A. Harms
Inhoud: Vraagt alsnog op te geven door wie het request geschreven is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-11-1902
Briefboeknr.: 662
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1902 Nummer: 687
Afzender: Gemeente Ontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over October j.l. saldo in kas fl. 1880,925.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1902 Nummer: 688 1/2
Afzender: Bischoff Tullegen/Job vd Have
Onderwerp: Fijnsparren
Inhoud: Prijsopgave van fijnsparren van 1,25 á 150 hoog.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1902 Nummer: 689
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Standplaats der korpsen van het leger.
Inhoud: Meedeeling dat in de opgave alleen veranderd zal worden de standplaats van het 3e en 4e Eskadron 3e Regt. Huzaren, waarom geen nieuwe staten gedrukt zullen worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1902 Nummer: 690
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Voorbereidend militair onderricht
Inhoud: Toezending van een overdruk eener beschikking van den Minister van Oorlog betreffende het voorbereidend militair onderricht.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1902 Nummer: 691
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid - Toepassing Stoomwet Tramlocomotieven
Inhoud: Meedeeling dat de op 1 Novbr. j.l. in werking getreden Wet houdende nadere regelen aangaande de Spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, de voor de hoofden der gemeente uit de Stoomwet voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van ketels geplaatst op tramlocomotieven, is vervallen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1902 Nummer: 692
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jaarboekje
Inhoud: Verzoek om de bij het schrijven gevoegde opgaaf voor het jaarboekje voor zooveel noodig te wijzigen en daarna terug te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-11-1902
Briefboeknr.: 664
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 693
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bijzondere scholen voor Hooger Onderwijs
Inhoud: Vóór 1 Dec. e.k. op te geven het aantal bijzondere scholen voor hooger onderwijs enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-11-1902
Briefboeknr.: 665
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 694
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling der namen van miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 695
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Dankbetuiging Herhalingsonderwijs
Inhoud: Betuigt zijn dank voor de benoeming als onderwijzer belast met het geven van herhalingsonderwijs.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 696
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat zich op dato 3 jongens voor het Herhalingsonderwijs aangemeld hebben en vraagt wat hij daarmee aan moet.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 13-11-1902
Briefboeknr.: 672
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 697
Afzender: Hoofd der School Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Inzending van het leerplan voor het Herhalingsonderwijs, met opgaaf van den naam van een leerling, welke verzuimd was op te geven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 698
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Leeftijd leerlingen
Inhoud: Een missieve van den Minister van Binn. Zaken inzendende omtrent het raadsbesluit ter bepaling van den leeftijd der schoolleerlingen om bericht enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-11-1902
Briefboeknr.: 671
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 699
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw Oldebroek
Inhoud: Meedeeling dat hij moet volharden bij zijn verzoek om de schoolbanken te Oldebroek zoo te plaatsen dat aan het bestek enz. voldaan is.
Gevolggeving: Beantwoord.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 700
Afzender: Niesart Schloss Lembeck
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor R. Jungerman.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1902 Nummer: 701
Afzender: Alg. Verzek. Mij. Providentia Amsterdam
Onderwerp: Verzekering tegen Ongelukken
Inhoud: Vragen of, waar de arbeiders in de ongevallenwet vallen, voor de gemeenteveldwachters geen verzekering zal worden aangegaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-11-1902 Nummer: 702
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde milicien.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-11-1902 Nummer: 703
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending eener kostelooze vergunning om te visschen voor R. Klein.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-11-1902 Nummer: 704
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Kampen-Zwolle
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eener schriftelijke aanzegging voor E. van Heerde.
Gevolggeving: Procesverbaal van uitreiking toegezonden
Beantwoording: 15-11-1902
Briefboeknr.: 674
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-11-1902 Nummer: 705
Afzender: Raad-Adviseur Dep. van Koloniën
Onderwerp: Nationale Militie - Extract Stamboek
Inhoud: Bericht dat het extract van vd Starre op of na 15 Nov. zal worden afgegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1902 Nummer: 706
Afzender: B.W. Willems te Zeddam
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt onder meedeeling dat hij 2 Nov. de gemeente met der woon verlaten heeft, restrictie van betaalde Hoofdelijke Omslag.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1902 Nummer: 707
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige schriftelijke aanzeggingen ter uitreiking.
Gevolggeving: Procesverbaal van uitreiking toegezonden
Beantwoording: 15-11-1902
Briefboeknr.: 675
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1902 Nummer: 709
Afzender: W.J.C. Brebner
Onderwerp: Collecte Generale Boeren Hulpfonds
Inhoud: Ontvangst berichtende van de toegezonden gelden onder dankbetuiging voor de genomen moeite.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1902 Nummer: 710
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: De rekening en verantwoording betreffende de zandverstuivingen goedkeurende, met verzoek op de Begrooting voor 1903 het nadelig slot der rekening te brengen.
Gevolggeving: Nieuwe begrooting toegezonden
Beantwoording: 17-11-1902
Briefboeknr.: 678
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1902 Nummer: 711
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften Herhalingsonderwijs
Inhoud: Opgave van benoodigde Schoolbehoeften voor het Herhalingsonderwijs.
Gevolggeving: Besteld bij A. v Loo Gz.
Beantwoording: 18-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1902 Nummer: 712
Afzender: Penningmr. der Vereeng. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat hij de toegezonden gelden ontvangen heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1902 Nummer: 713
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van het materieel dat in 1903 vermoedelijk benoodigd zal zijn.
Gevolggeving: Aan de hoofden der Scholen verzonden.
Beantwoording: 18-11-1902
Briefboeknr.: 680-685
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1902 Nummer: 714
Afzender: Departement van Koloniën
Onderwerp: Uitreksel Stamboek Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het gevraagde certificaat van den dienst voor de Nat. Militie voor J. vd Starre.
Gevolggeving: Toegezonden a/d Militie Commissaris
Beantwoording: 18-11-1902
Briefboeknr.: A78
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1902 Nummer: 715
Afzender: Hoofd der School Hattemerbroek
Onderwerp: Opgave Leerlingen
Inhoud: Bericht dat het kind van Grootenhuis na 1 Juli de school niet bezocht heeft, dat van Jan Nijboer wel.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1902 Nummer: 716
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid - Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een ex. van eene tectuur voor het aankondigingsbiljet der loopende dienstregeling Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 19-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1902 Nummer: 717
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Inzending eener Ministerieele beschikking waarbij aan Jan van Gelder voor de tijd, welken hij onder de wapenen geweest is , fl. 12,50 vergoeding wordt toegekend.
Gevolggeving: Uitgereikt aan J. van Gelder
Beantwoording: 20-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1902 Nummer: 718
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Verzoekt voor 1 Januari a.s. op te geven het aantal leerlingen dat aan het herhalingsonderwijs deel neemt in Dec. enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1902 Nummer: 719
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Vergoeding Woninghuur
Inhoud: Geeft kennis dat hij 13 Nov. j.l. gehuwd is en verzoekt hem vergoeding voor woninghuur toe te kennen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1902 Nummer: 720
Afzender: Hoofdadministratie 2e Regt. Vesting Art. Amsterdam
Onderwerp: Nationale Militie - Vergoeding voor militieplichtigen
Inhoud: Toezending van een bedrag van fl. 25, voor J. van Gelder ter uitreiking tegen quitantie.
Gevolggeving: Aan Van Gelder betaald / Quitantie teruggezonden
Beantwoording: 22-11-1902 / 24-11-1902
Briefboeknr.: A79
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-11-1902 Nummer: 721
Afzender: Ambtenaar v/h O.M. te Zwolle
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt hem mee te deelen of A. Berghorst wegens armoede zijn kind niet naar school kan zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-11-1902
Briefboeknr.: 687
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-11-1902 Nummer: 722
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen - Collecten
Inhoud: Verzoeken in te zenden een afschrift van eventueel bestaande verordeningen op het houden van collecten.
Gevolggeving: Afschrift - uitreksel verzonden
Beantwoording: 24-11-1902
Briefboeknr.: 688
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-11-1902 Nummer: 723
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Het Gemeente financiën
Inhoud: Meedeeling van de over het 4e kwartaal 1902 en 1e, 2e en 3e kwartaal 1903 te ontvangen sommen, ingevolge de Wet van 24 Mei 1897 (stbl no 156).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-11-1902 Nummer: 724
Afzender: Wed. Joh. Koopman
Onderwerp: Verloting
Inhoud: Vraagt vergunning tot het houden eener verloting van st. Nicolaas en krentenbrood op 6 Dec. a.s.
Gevolggeving: Vergunning gegeven.
Beantwoording: 25-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-11-1902 Nummer: 725
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Meedeeling eener beschikking van den Commissaris der Koningin in Overijssel omtrent het vervoer van vrachten bij dooi weder.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1902 Nummer: 726
Afzender: Amb. v/d Burg. Stand Kampen
Onderwerp: Verlof tot begraving
Inhoud: Bericht dat door hem verlof is verleend tot het begraven van het lijk van A.C. Mantijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1902 Nummer: 727
Afzender: H. Wensink
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Verzoekt hem vrij te stellen van het betalen van Hondenbelasting.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1902 Nummer: 728
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Vraagt of er bezwaar bestaat tegen het verleenen eener buitengewone machtiging tot schieten van Schadelijk gedierte aan Jan Bos te Zwollerkerspel.
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1902 Nummer: 729
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Attest Werk. dienst
Inhoud: Inzending van een attest van werkelijken dienst van Jhr. L. M. van Reigersberg-Versluijs met verzoek de ontvangst te berichten en hetzelfde op te zenden aan den Militie Commissaris.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Opgezonden a/d Mil. Commissaris (post van 5.30 uur avonds)
Beantwoording: 28-11-1902 / 28-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1902 Nummer: 730
Afzender: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van schriftelijke aanzeggingen bedoeld bij art. 21 der wet, voor H. Mulder en H. van Gelder.
Gevolggeving: Aan vd Beek gezonden / Procesverbaal toegezonden a/d Districts Schoolopz.
Beantwoording: 28-11-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1902 Nummer: 731
Afzender: F. van Dam
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Meedeeling van den financieelen toestand van J. A. Noordman.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 732
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Nov. j.l. saldo fl. 1778,34.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 733
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Toezending van tabellen houdende opgaaf van goed- en afgekeurde dekhengsten en uitnoodiging om toe te zien op de verbodsbepaling vervat in art. 1 der Wet op de Paardenfokkerij 1901.
Gevolggeving: Aangeplakt / Afgekondigd
Beantwoording: 02-12-1902 / 02-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 734
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen - Collecten
Inhoud: Verzoeken mede te deelen of, daar het K.B. van 22 Sept. 1823 (Stbl no 41) vermoedelijk zal ingetrokken worden, het wenschelijk is de daarbij bedoelde collecten enz. bij de Wet te regelen of wel aan de gemeenteraden over te laten enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 735
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij - Mobilisatie
Inhoud: Toezending van een uittreksel uit de Aanwijzing betreffende de mobilisatie van de Schutterijen enz. met verzoek dat ex. te doen opleggen bij de bescheiden betreffende de opkomst onder de wapenen met spoed.
Gevolggeving: Gedeponeerd in de doos Mobilisatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 736
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen - Brug te Westenvoort
Inhoud: Meedeeling dat de brug te Westenvoort en de omlegde Rijks groote weg op 1 Dec. voor het verkeer zulle nworden geopend.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 02-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 737
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsregisters
Inhoud: Inzending van een afschrift van een circulaire van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende afgifte van getuigschriften van werkeljke woonplaatsverandering aan personen die er om vragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 738
Afzender: Commdt. Bat. Grenadiers en Jagers 's Gravenhage
Onderwerp: Verlof milicien
Inhoud: Bericht dat aan H.G. Koopman tijdelijk verlof is verleend tot 26 Maart 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1902 Nummer: 739
Afzender: Commdt. 5e Regt. Inf. Utrecht
Onderwerp: Verlof Milicien
Inhoud: Bericht dat aan K. van Zalk en H. van de Veen tijdelijk verlof is verleend tot 26 Maart 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1902 Nummer: 740
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Leerplannen - Herhalingsonderwijs
Inhoud: De leerplannen terugzendende en eenige wijzigingen aanbevelende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1902 Nummer: 741
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Inzending om advies enz. van een adres om schadelijk gedierte te doen schieten door H. en G. Veldkamp onder Oldebroek en Heerde.
Gevolggeving: Gezonden aan de Burgem. van Heerde / Teruggezonden
Beantwoording: 03-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1902 Nummer: 742
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Opkomst onder de wapenen met spoed
Inhoud: Toezending van 2 marschorders en 10 bons bestemd voor de zeemiliciens ingeval van opkomst met spoed.
Gevolggeving: Gedeponeerd in de doos Mobilisatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1902 Nummer: 743
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. van Dam is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 744
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan de Gemeenteontvanger is fl. 142,85 uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 745
Afzender: F. van Dam
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt in den vervolge zijn aanslag in den Hoofd. Omslag te verminderen en de aanslag van J.A. Noordman, over wien hij volmacht is, te verminderen, daar deze bij lange na het geschatte inkomen niet bezit.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 746
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag 1900
Inhoud: Inzending van een ex. van het Landbouwverslag van 1900 2e stuk.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 747
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Attestatiën de Vita
Inhoud: Uitnodiging bij de afgifte van attestatiën de Vita de gegeven voorschriften in acht te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 748
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor W. Goudbeek.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 05-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1902 Nummer: 749
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Meedeeling eener Min. beschikking betreffende de bevolkingsstatistiek (sterftekaarten).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 750
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Bericht dat 12 jongens aan het herhalingsonderwijs deelnemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 751
Afzender: H. Zielhuis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt vermindering van Schoolgeld voor het bij hem inwonende kind.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 752
Afzender: Commdt. 4e Bat. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Tijdelijk verlof miliciens
Inhoud: Aan H. Dickhof is tijdelijk verlof verleend tot 26 Maart 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 753
Afzender: Commdt. 2e Bat. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Tijdelijk verlof miliciens
Inhoud: Aan D. Knol is tijdelijk verlof verleend tot 26 Maart 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 754
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat de jaarlijksche bijdrage ad. fl. 75, verleend wordt voot S. van Essen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1902 Nummer: 755
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Voor 1903 een subsidie verleenende van fl. 22,35 voor aanleggen enz. van beteugelingswerken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1902 Nummer: 756
Afzender: Commdt. Det. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 Dec. a.s. te 8.00 uur v.m. 1 wagen in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1902 Nummer: 757
Afzender: E. ten Hoeve
Onderwerp: Onderwijs - Opening School 't Harde enz. Stukken Art. 51
Inhoud: Inzending der bij de Wet vereischte stukken voor afgifte van het bewijs bedoeld in art. 51 letter c.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1902 Nummer: 758
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting
Inhoud: De Begrooting voor 1903 gegekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Afschrift verzonden a/d Ontvanger
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1902 Nummer: 759
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Herhalingsonderwijs
Inhoud: De verordening tot regeling van het Herhalingsonderwijs voor zooveel noodig goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1902 Nummer: 760
Afzender: Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Meedeeling dat m.i.v. 10 Dec. 1902 de beschikking van 3 Mei 1898 wordt ingetrokken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1902 Nummer: 761
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan van Oene.
Gevolggeving: Uitgereikt aan v/d Beek
Beantwoording: 13-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1902 Nummer: 762
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending om bericht en raad een verzoek van A. Rijnbende te Hilversum om schadelijk gedierte te schieten onder Oldebroek, Ede en Barneveld.
Gevolggeving: Toegezonden a/d burgem. van Ede en Barneveld en aan de Commissaria der Koningin
Beantwoording: 13-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1902 Nummer: 763
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Inzending van het materieel voor de statistiek van 1903.
Gevolggeving: Toegezonden a/d schoolhoofden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1902 Nummer: 764
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Op 8 Dec. is een geval van Miltvuur geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1902 Nummer: 765
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Benoeming Schatters Person. Bel.
Inhoud: Uitnodiging tot aanzijzing van een deskundige voor het schatten der waarde van het mobilair enz.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1902 Nummer: 766
Afzender: Sub, Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Lokhorst is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1902 Nummer: 767
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Is van oordeel dat mej. H. van Zanten met het geven van onderwijs in nuttige handwerken moet belast worden.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1902 Nummer: 768
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Meedeeling dat Geertje van Dijk met 1 Dec. j.l. op de school is toegelaten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1902 Nummer: 769
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderwijs - Nuttige handwerken
Inhoud: Meedeeling dat de wed. H.J. Spijker ongeschikt is als onderwijzeres in nuttige handwerken en in overweging gevende om een der onderwijzeressen van Wezep als zoodanig aan te wijzen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1902 Nummer: 770
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt op te geven of 22 Dec. a.s. 2.30 uur nm. een locaal op het gemeentehuis beschikbaar is voor het houden eener vergadering.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1902 Nummer: 771
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pensioenbijdrage
Inhoud: Meedeeling dat het bedrag dat tot grondslag moet strekken voor de pensioenbijdrage van H. Muntstege fl. 700, beloopt.
Gevolggeving: Muntstege meegedeeld
Beantwoording: 18-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-12-1902 Nummer: 772
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen - Beperking van vervoer
Inhoud: Toezending van hun besluit van dato tot bepaling van den tijd waarop een verbod als daarbij bedoeld in werking treedt.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 19-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1902 Nummer: 773
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Bezoldliging Ambtenaren enz. ter Secretarie
Inhoud: Een vragenlijst betreffende de bezoldiging der ambtenaren en bedienden der gemeentesecretariën ter invulling toezendende.
Gevolggeving: Ingevuld terugzendende
Beantwoording: 23-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1902 Nummer: 774
Afzender: Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Kiezersstatistiek
Inhoud: Toezending van een ex. van de door het Centraal Bureau uitgegeven Kiezersstatistiek 1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd / Ontvangstbericht
Beantwoording: 22-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1902 Nummer: 775
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor G.W. Garreken en J.C. Stuiver ad. fl. 0,30
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Uitgereikt aan Garretsen
Beantwoording: 22-12-1902 / 22-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1902 Nummer: 776
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Verzoek P. Hoogland om naar Amerika te gaan
Inhoud: Inzending om bericht en raad van een adres van P. Hoogland, verlofganger dezer gemeente, om naar Amerika te mogen gaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-12-1902 Nummer: 777
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Inschrijvingen
Inhoud: Meedeeling dat voortaan door Burgemeester & Wethouders zal kennis gegeven worden van de inschrijving voor de Nat. Militie van minderjarige Nederlanders wier ouders in Duitsland terwijl zij zelve elders wonen, aan het bestuur der laatste woonplaats hier te lande.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-12-1902 Nummer: 778
Afzender: G. van Balen te Brakel
Onderwerp: Onderwijzer - Bewijs art. 51 c
Inhoud: Inzending van zijn stukken als onderwijzer met het oog op zijne benoeming aan de Bijz. School alhier.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Schoolopzieners kennisgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1902 Nummer: 779
Afzender: Surnumerair der Directe bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Gebouwen Grens Hattem
Inhoud: Meedeeling dat aldaar niet kan uitgemaakt worden of het bewuste huisje onder Hattem dan wel onder Oldebroek ligt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1902 Nummer: 780
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending van het materieel voor de bewerking der bevolkingsstatistiek over 1903.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1902 Nummer: 781
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Bericht dat de mogelijkheid bestaat dat onder de toegezonden staten model A exemplaren voorkomen die onbruikbaar zijn als bevattende den toestand op 15 Jan. 1901-1902 met verzoek eventueel anderen aan te vragen voor 29 Dec.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1902 Nummer: 782
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen - Heerder Wezeper grintweg
Inhoud: Onder toezending van een bericht van den Hoofding. omtrent de overname van het onderhoud van den weg verzoekende de onderhandelingen op de door den Hoofding. aangegeven basis voort te zetten.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1902 Nummer: 783
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Opgave van meisjes die zich voor het herhalingsonderzoek hebben aangemeld.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1902 Nummer: 784
Afzender: Districts schoolopz. Arnhem
Onderwerp: Leerplannen Herhalingsonderwijs
Inhoud: De leerplannen goedgekeurd terugzendende met verzoek hem afschrift te doen toekomen.
Gevolggeving: Afschrift verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1902 Nummer: 785
Afzender: B. Schakelaar
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-12-1902 Nummer: 786
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Herkeuring
Inhoud: Uitnodiging om G. Fijn 30 Dec. a.s. ten Arnhem te doen verschijnen voor de aangevraagde herkeuring.
Gevolggeving: Opgeroepen en meegedeeld
Beantwoording: 29-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1902 Nummer: 787
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Boer is een kalf ui nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1902 Nummer: 788
Afzender: J. van de Weg
Onderwerp: Opperbrandmeester
Inhoud: Verzoekt hem met ingang van 1 Jan. 1903 als opperbrandmeester te ontslaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1902 Nummer: 789
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Meedeeling dat zich geen meisjes voor het herhalingsonderwijs hebben aangemeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1902 Nummer: 790
Afzender: Commdt. 8e Regt Inf. Arnhem
Onderwerp: Onderzoek lotelingen
Inhoud: Verzoekt ten spoedigste opgave te doen van de lotelingen die zich aangemeld hebben voor het onderzoek.
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1902 Nummer: 791
Afzender: J.H. Bos te Kampen
Onderwerp: Aanbesteding schoolbehoeften
Inhoud: Meedeeling dat hij door uitstedigheid niet kan inschrijven.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1902 Nummer: 792
Afzender: 1e P. Out, 2e W.C. Mellink en 3e M. van Kuyl
Onderwerp: Aanbesteding Schoolbehoeften
Inhoud: Inschijvingsbiljet voor de levering van de Schoolbehoeften.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1902 Nummer: 793
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Verzoekt voor Februari eenige opgaven te doen omtent uitgereikte arbeidskaarten enz.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1902 Nummer: 795
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen - Beperking van Vervoer
Inhoud: Toezending eener publicatie tot opheffing van het verbod vervoer van zware vrachten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1902 Nummer: 796
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim Oldebroek
Onderwerp: Verslag 1902
Inhoud: Verslag van de werkzaamheden in het afgeloopen jaar.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1902 Nummer: 797
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim Wezep
Onderwerp: Verslag 1902
Inhoud: Verslag van de werkzaamheden in het afgeloopen jaar.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1902 Nummer: 798
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim Wezep
Onderwerp: Verschotten
Inhoud: Opgaaf van verschotten voor petroleum
Gevolggeving: Betaald
Beantwoording: 31-12-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1902 Nummer: 799
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim Wezep
Onderwerp: Boenoeming voorzitter & secretaris
Inhoud: Meedeeling dat H. Gaasbeek als voorz. en G.J. Puttenstein als secretaris is herkozen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-01-1903 Nummer: 01
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den Ontvanger fl. 2481,055 is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-01-1903 Nummer: 02
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de Stationmenten van - en dekgelden voor de Provinciale hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-12-1902
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-01-1903 Nummer: 03
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Inzending van een afschrift van het Kon. Besluit van 3 Dec. j.l. no 12 waarbij de verordening tot heffing van Schoolgeld voor herhalingsonderwijs wordt goedgekeurd.
Gevolggeving: Afschrif verzonden aan den Ontvanger / Aan G.S. / Gepubliceerd
Beantwoording: 05-01-1903 / 05-01-1903 / 05-01-1903
Briefboeknr.: 28 / 29
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-01-1903 Nummer: 04
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: De Sterftestaat over Sept. j.l. ter aanvulling van een beroep terugzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 05-01-1903
Briefboeknr.: 30
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-01-1903 Nummer: 05
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ongevallenwet - Uitvoering art 16 der Beroepswet
Inhoud: Toezending eener circulaire van den Minister van Binnenl. Zaken betreffende de uitvoering van ..
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-01-1903 Nummer: 06
Afzender: Standesbeamte Duisburg
Onderwerp: Burg. Stand
Inhoud: Ter teekening zendende een verklaring (Duitsche) beredende dat er geen bezwaar bestaat tegen een huwelijk van M.E. Riezeweide.
Gevolggeving: Ongeteekend teruggezonden
Beantwoording: 05-01-1903
Briefboeknr.: 27
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-01-1903 Nummer: 07
Afzender: Bestuur der Rijksverzekeringsbank
Onderwerp: Beroepswet
Inhoud: Toezending van een opgave van de werkgevers die een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefenen en van 30 stuks formulieren.
Gevolggeving: Formulieren toegezonden aan de werkgevers
Beantwoording: 06-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 05-01-1903 Nummer: 08
Afzender: Gemeentontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Dec. j.l. saldo fl. 1160,335.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 05-01-1903 Nummer: 09
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Bezwaarschriften
Inhoud: Verzoek om den loteling B. van Essen op te roepen op 6 Jan. a.s. te 11.30 v.m. ten Provinciehuize te verschijnen voor herkeuring.
Gevolggeving: Meegedeeld onder uitreiking der voorgeschreven verklaring
Beantwoording: 06-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-01-1903 Nummer: 10
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Leeftijd van Leerlingen
Inhoud: Toezending van een afschrift van het K.B. van 16 Dec. j.l. no 33 waarbij het ingestelde beroep tegen het besluit van G.S., waarbij de goedkeuring is onthouden aan het besluit van den Raad van 15 April 1902 no 4, aangevuld bij dat van 5 Juli 1902 no 3, voor zooveel betreft den leeftijd, waarop de kinderen de openbare school moeten verlaten, ongegrond wordt verklaard.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-01-1903 Nummer: 11
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Meedeeling dat zijne echtgenoote genegen is voorloopig onderwijs in nuttige handwerken te geven.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 07-01-1903 Nummer: 12
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat G. Fijn opnieuw voor den dienst geschikt verklaard is en de uitspraak van den Militieraad ter zijner opzicht gehandhaafd is.
Gevolggeving: Notificatie / Een afschrift uitgereikt aan Fijn.
Beantwoording: 08-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 07-01-1903 Nummer: 13
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Onderzoek naar de geoefendheid van lotelingen
Inhoud: Bericht dat lotelingen van de lichting 1902, die in 1903 ingelijfd worden, kunnen toegelaten worden tot het in deze maand te houden onderzoek, doch dat het te verwerven getuigschrift geen recht kan geven op inlijving tot korte oefening, maar wel aanspraak op indeeling bij het korps hunner keuze.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 07-01-1903 Nummer: 14
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam ad. fl. 50,.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Uitgereikt
Beantwoording: 08-01-1903 / 09-01-1903
Briefboeknr.: 38
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 08-01-1903 Nummer: 15
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van kasopname bij den Ontvanger op 8 Jan. '03.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Een ex. aan G.S. gezonden
Beantwoording: 08-01-1903
Briefboeknr.: 39
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 08-01-1903 Nummer: 16
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Inzending van een staat betreffende de Ontvangsten der Opcenten op de Grondbelasting over 1902.
Gevolggeving: Aan de Ontvanger ter hand gesteld
Beantwoording: 09-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 08-01-1903 Nummer: 17
Afzender: Regenten Krankzinnigengesticht 's-Gravenhage
Onderwerp: Verpleegkosten
Inhoud: Inzending eener declaratie over 2e halfjaar 1902 ad. fl. 57, betreffende E. van Essen.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 08-01-1903 Nummer: 18
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt toezending der kadastrale leggers en plans ter bijwerking.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 08-01-1903
Briefboeknr.: 37
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-01-1903 Nummer: 19
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg Eper grintweg
Inhoud: Toezending der toekenning van een declaratie betreffende de Rijksbijdrage voor den Elburg Eper grintweg over 1902.
Gevolggeving: Geteekend teruggezonden
Beantwoording: 10-01-1903
Briefboeknr.: 45
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-01-1903 Nummer: 20
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Verhuizing naar Noord-Amerika
Inhoud: Inzending eener beschikking van den Minister van Oorlog, dd. 5 Jan. 1903 VII' Afd. no 91, waarbij aan P. Hoogland vergunning verleend wordt zijn nog overigen diensttijd buitensland door te brengen.
Gevolggeving: Na genomen afschrift uitgereikt aan P. Hoogland
Beantwoording: 12-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-01-1903 Nummer: 21
Afzender: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Onderwerp: Herhalingsonderwijs - Nuttige handwerken
Inhoud: Geeft in overweging een der Onderwijzeressen te Wezep het herhalingsonderwijs in nuttige handwerken te Hattemerbroek op te dragen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-01-1903
Briefboeknr.: 44
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-01-1903 Nummer: 22
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Herkeuring
Inhoud: Toezending van hun besluit dd. 6 Jan. j.l. no 109 waarbij B. van Essen opnieuw voor den dienst is aangewezen.
Gevolggeving: Een ex. uitgereikt aan B. van Essen
Beantwoording: 10-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-01-1903 Nummer: 23
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek - Armwezen
Inhoud: Toezending van het materieel voor de Statistiek van het Armwezen over 1902.
Gevolggeving: Toegezonden a/d Diaconiebesturen / Toegezonden aan G.S.
Beantwoording: 13-01-1903 / 24-04-1903
Briefboeknr.: 48 1-5 / 278
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-01-1903 Nummer: 24
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Meedeeling eener circulaire van den Minister van Justitie betreffende verzending (aanteekening) per post van de aangiften bedoeld in art 1 van het K.B. van 8 Dec. 1902 (Stbl 212).
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-01-1903 Nummer: 25
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Pers. Belasting
Inhoud: Toezending van een Staat van aangiften om ontheffing van Pers. belasting over 1902.
Gevolggeving: Aan 't Zetterscollege meegedeeld.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-01-1903 Nummer: 26
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Verslag Commissie 1902
Inhoud: Verslag van de werkzaamheden der commissie over het jaar 1902.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-01-1903 Nummer: 27
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het begin van het kwartaal ter School gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-01-1903 Nummer: 28
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Ontheffing van dienst G. Eibrink.
Inhoud: Een adres van G. Eibrink, loteling van 1903, om ontheffing van werkelijken dienst daar hij kostwinner is, inzendende om bericht en advies.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Teruggezonden
Beantwoording: 24-01-1903
Briefboeknr.: A3
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 141-1903 Nummer: 29
Afzender: Hoofdinspecteur Volksgezondheid te 's Hertogenbosch
Onderwerp: Register Geneeskundigen
Inhoud: Verzoekt voor 20 Jan. a.s. nadere opgave te verstrekken omtrent de geneeskundigen enz.
Gevolggeving: Opgave van Geneeskundigen gevraagd / Beantwoord
Beantwoording: 15-01-1903 / 19-01-1903
Briefboeknr.: 52 1-5 / 64
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-01-1903 Nummer: 30
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Ongevallenwet - Commissie - Benoeming
Inhoud: Vraagt inzending eener aanbeveling voor de benoeming van Voorz. en Lid der Commissie, waarvan de zetel te Elburg is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-01-1903
Briefboeknr.: 79
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 15-01-1903 Nummer: 31
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Benoeming voorzitter en secretaris
Inhoud: Bericht dat W. Heins tot voorz. en E. ten Hoeve tot secr. is benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 15-01-1903 Nummer: 32
Afzender: Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt opgave te zenden van de alhier bestaande Spaar- en Leenbanken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-01-1903
Briefboeknr.: 53
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 15-01-1903 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Burgerlijke Stand
Inhoud: Toezending van een schrijven van den Ambt. v/d Burg. Stand te Duisburg omtrent de afgifte van een verklaring betreffende een huwelijk van M.E. Riezeweide, met verzoek om daaromtrent inlichtingen te verstrekken.
Gevolggeving: Zie brief Burgem. Duisburg / Beantwoord
Beantwoording: 22-01-1903 / 22-01-1903
Briefboeknr.: 71 / 72
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-01-1903 Nummer: 34
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Verzoekt nog opgave te verstrekken van het aantal leerlingen dat in den vorigen winter aan het herhalingsonderwijs deelnam enz.
Gevolggeving: Negatief bericht
Beantwoording: 17-01-1903
Briefboeknr.: 56
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-01-1903 Nummer: 35
Afzender: Burgem. van Kamperveen
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Toezending van eene naamlijst der kinderen die de bijz. school te Kamperveen bezoeken en te Oldebroek wonen.
Gevolggeving: Gedeponeerd en vergeleken met lijst model A
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-01-1903 Nummer: 36
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Bij de aanbeveling voor Voorzitter enz. - Zie volgnr 30 - ook te wegen een aanbeveling voor plaatsv. voorz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-01-1903
Briefboeknr.: 79
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-01-1903 Nummer: 37
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Grensscheiding Hattem en Oldebroek
Inhoud: Meedeeling dat zij zich vereenigen met het voorstel om de grens uit te doen baken door een landmeter, met verzoek mee te deelen wanneer de Landmeter komen zal enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-01-1903 Nummer: 38
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Uitnoodiging om, wanneer nog declaratiën ten laste van het Rijk in zake Schoolbouw te wachten zijn, dezelven voor 31 Jan. a.s. in te zenden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-01-1903 Nummer: 39
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Verzoek om vóór 31 Jan. a.s. de declaratiën in zake onteigening bij het voorkomen van besmettelijke ziekten over 1902 in te zenden.
Gevolggeving: Negatief bericht
Beantwoording: 19-01-1903
Briefboeknr.: 58
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-01-1903 Nummer: 40
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek Staat I
Inhoud: Verzoekt de staat I der woonplaatsveranderingen over Januari, Maart, Mei enz. van 1902 op te tellen en daarna terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 19-01-1903
Briefboeknr.: 59
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-01-1903 Nummer: 41
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Eenige opgaven omtrent Joh. Burgmeijer vragende
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-01-1903
Briefboeknr.: 68
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-01-1903 Nummer: 42
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartieringslijst
Inhoud: Opgave van veranderingen in de lijst van Inkwartiering te maken.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 19-01-1903 Nummer: 43
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Lager Onderwijs - Statistiek
Inhoud: Toezending eener opgave van aldaar ter Schoolgaande kinderen uit deze gemeente.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-01-1903 Nummer: 44
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zalk en Veecaten
Onderwerp: Lager Onderwijs - Statistiek
Inhoud: Toezending eener opgave van aldaar ter Schoolgaande kinderen uit deze gemeente.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-01-1903 Nummer: 45
Afzender: Regenten Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Declaraties
Inhoud: Bericht dat de declaratie over 1902 voor E. van Essen bereids zijn afgezonden en gedeeltelijk al betaald zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-01-1903 Nummer: 46
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Meedeeling van den Grondslag voor pensioenbijdrage voor H. vd Brink en H. Scholten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-01-1903 Nummer: 47
Afzender: C. van der Poll
Onderwerp: Stoomkorenmaalderij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot oprichting eener Stoomkorenmaalderij in zijn perceel Wijk I 14, Sectie K no 1132.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld, Gepubliceerd, Inspecteur kennisgegeven.
Beantwoording: 22-01-1903 / 22-01-1903
Briefboeknr.: 69/70
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 22-01-1903 Nummer: 48
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Eene oproeping voor Jan Jonker ter uitreiking zendende
Gevolggeving: Uitgereikt aan Mulder
Beantwoording: 22-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 22-01-1903 Nummer: 49
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van de leerlingen uit deze gemeente, die te Hattem ter School gaan.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 22-01-1903 Nummer: 50
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Nuttige handwerken
Inhoud: Opgave van benoodigdheden voor het onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 23-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 22-01-1903 Nummer: 51
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Beroepswet
Inhoud: Inzending van 2 uittreksels van formulieren bedoeld bij art 2 van het K.B. van 8 Dec. 1902 (Stbl no 212).
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-01-1903 Nummer: 52
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Beroepswet
Inhoud: Inzending van een uittreksels van een formulier bedoeld bij art 2 van het K.B. van 8 Dec. 1902 (Stbl no 212).
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-01-1903 Nummer: 53
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van het aantal leerlingen als werkelijk Schoolgaande bekend staande.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-01-1903 Nummer: 54
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter School gaande kinderen (1e kwartaal).
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-01-1903 Nummer: 55
Afzender: J.FF. Roorda
Onderwerp: Ongevallenwet Commissie
Inhoud: Meedeeling dat hij eene eventueele benoeming als lid der Commissie, bedoeld in art 86 der wet, denkt aan te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-01-1903 Nummer: 56
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Johanna Berghorst
Gevolggeving: Opgezonden naar Duitschland
Beantwoording: 24-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 57
Afzender: Diaconiebestuur N. H. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat in deze week de gewone winter-collecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 58
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Meedeeling dat op 20 Januari 1903 de milicien-verlofgangers van 1899 behorende tot de Huzaren, worden overgeplaatst bij de Trein Afdeling Veld-Artillerie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 59
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: De aandacht vestigende op den inhoud van Prov. Blad no 25 van 1894.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 60
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Beroepswet
Inhoud: Verzoekt op den 29e Jan. a.s. zoo spoedig mogelijk de opgave van het aantal werkgevers en werklieden op te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 29-01-1903
Briefboeknr.: 84
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 61
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Posterijen - Vrijdom van post
Inhoud: Inzending van een afdruk van het K.B. van 24 Dec. 1902 no 18, waarbij o.a. vrijdom van briefpost is verleend voor Gemeentebestuur met Hoofdinspecteur, Inspecteurs Volksgezondheid, Gezondheidscommissien enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 62
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Uitnoodiging om voor 10 Feb. a.s. opgave te doen van de in 1902 afgekondigde Strafverordeningen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-01-1903
Briefboeknr.: 77
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 63
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeelingen van de in 1903 te houden keuringen van dekhengsten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 64
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Wegen - Beperking van vervoer
Inhoud: Toezending van hun besluit waarbij op sommige wegen het vervoer beperkt wordt.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 27-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-01-1903 Nummer: 65
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat B. Veluwenkamp Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 26-01-1903
Briefboeknr.: 81
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 27-01-1903 Nummer: 66
Afzender: Kerkeraad Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Meedeeling dat met de uitvoering der voorschriften vervat in art. 23 en 32 der Kieswet, uitsluitend is belast J. Pruim.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 28-01-1903 Nummer: 67
Afzender: Commies Prov. Griffie J. van Rijsewijk
Onderwerp: Comptabiliteit - Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat het aandeel der gemeente in de verpleegkosten van krankzinnigen over het 4e kwartaal fl. 189,83 beloopt.
Gevolggeving: Bevelschrift gereddgemaakt - Bedrag toegezonden
Beantwoording: 31-01-1903
Briefboeknr.: 95
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 28-01-1903 Nummer: 68
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Migratiestatistiek
Inhoud: Toezending de twee Staten I der woonplaatsverandering voor 1902, met verzoek die 2 te totaliseren en te vergelijken met het totaal van de tabel betreffende de Migratiestatistiek.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 30-01-1903
Briefboeknr.: 91
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 69
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Toezending eener ministerieele missive omtrent de verzekeringsplichtige bedrijven, waarbij verzocht wordt om wanneer zich alhier nog personen (werkgevers) zijn wier bedrijf verzekeringsplichtig is en die niet op de toegezonden lijst voorkomen, deze op te geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-02-1903
Briefboeknr.: 117
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 70
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Berend Veluwenkamp
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 71
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Inschrijving
Inhoud: Toezending van een uittreksel uit een naamlijst van vrijwillige dienende personen en wel betreffende F.J. Grootenhuis, die voor de Militie moeten worden ingeschreven.
Gevolggeving: Ingeschreven / Bericht verzonden
Beantwoording: 29-01-1903 / 29-01-1903
Briefboeknr.: A285
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 72
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen - Beperking vervoer
Inhoud: Een exemplaar van hun besluit betreffende den tijd waarop een verbod van vervoer van zware vrachten in werking treedt.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 29-01-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 73
Afzender: Regenten van het Krankzinnigengesticht te 's Gravenhage
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Het voor voldaan geteekende mandaat ad. fl. 57, voor verpleegkosten terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 74
Afzender: Directeur der Directe Bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Bericht dat de beide Commiezen te Hattem aangewezen zijn als schatters der huurwaarde voor de Person. bel. over 1903.
Gevolggeving: 't Zetterscollege meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 75
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: R. Koopman heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 3332

Ingekomen: 29-01-1903 Nummer: 76
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt te berichten of er bezwaar tegen bestaat dat aan Mr. P.A.G. van Diggelen vergunning verleend wordt tot het schieten van schadelijk gedierte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-01-1903
Briefboeknr.: 90
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 31-01-1903 Nummer: 77
Afzender: Standesbeamte Duisburg
Onderwerp: Huwelijk H.E. Riezeweide - Burg. Stand
Inhoud: Bericht dat bij hem geen beletselen bekend zijn tegen het voorgenomen huwelijk van H.E. Riezeweide en verzoekt alsmee toezending der Zeugnis.
Gevolggeving: Verklaring afgegeven / Ter legalisatie a/d Duitshe Consul / Toegezonden Standesbeamte Duisburg
Beantwoording: 31-01-1903 / 31-01-1903 / 05-02-1903
Briefboeknr.: 92 / 110
Inventarisnr.: 3332

Ingekomen: 31-01-1903 Nummer: 78
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoeken voor 15 Febr. as. de daarbij gevoegde staat betreffende de jaarwedden enz. van het Onderwijzend personeel ingevuld terug te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 02-02-1903
Briefboeknr.: 100
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 31-01-1903 Nummer: 79
Afzender: Inspecteur v/d Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet Molen C. vd Poll
Inhoud: Deelt mee dat hij niet bevoegd is omtrent het plaatsen van zuiggenerator in een houten loods bij C. van de Poll een uitspraak te doen. Brandgevaar is weinig.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 31-01-1903 Nummer: 80
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele Belasting
Inhoud: Toezending ter vaststelling een kohier der Personeele Bel. (4e kwartaal 1902) aan het College van Zetters te Oldebroek.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-02-1903 Nummer: 81
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Op 29 Jan. j.l. is aldaar Miltvuur geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-02-1903 Nummer: 82
Afzender: Comm. 5e Regt. Inf. Utrecht
Onderwerp: Verlofgangers - Nationale Militie - Onverwijlde opkomst
Inhoud: Bericht dat K. van Zalk en H. van de Veen onverwijld onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Waren reeds opgeroepen - Later telegram onvangen dat 't niet behoeft.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-02-1903 Nummer: 83
Afzender: Commdt. Regt. Grenadiers en Jagers den Haag
Onderwerp: Verlofgangers - Nationale Militie - Onverwijlde opkomst
Inhoud: Bericht dat G.H. Koopman onverwijld onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Is niet opgeroepen, daar een telegram ontvangen is vóór het schrijven ontvangen werd.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-02-1903 Nummer: 84
Afzender: Bewaarder van het Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Grondbelasting
Inhoud: Toezending van de Staten betreffende metingen en schatting en de betrekkelijke kennisgeving.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-02-1903 / 02-02-1903
Briefboeknr.: 103
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-02-1903 Nummer: 85
Afzender: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Keuring van voor uitvoer bestemd vleesch
Inhoud: Toezending van eenige formulieren van aanvrage voor kosteloos onderzoek van vleesch voor uitvoer, met verzoek te publiceren dat die formulieren van 2 Febr. a.s. ter Secretatie verkrijgbaar zijn.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 86
Afzender: Districts schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt in de Staten B alsnog de onderwijzeressen in nuttige handwerken te vetmelden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-02-1903
Briefboeknr.: 12B
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 87
Afzender: Diaconie Geref. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Meedeeling dat op de kiezerslijsten geen namen van bedeelde personen voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 88
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 518,75 is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 89
Afzender: Duitsche Consulaat Generaal Amsterdam
Onderwerp: Legalisatie
Inhoud: Verzoekt alsnog op de verklaring betreffende huwelijk Riezeweide in Duitschland het zegel der gemeente te plaatsen enz. en de kosten ad. fl. 3,90 over te maken.
Gevolggeving: Kosten overgemaakt
Beantwoording: 05-02-1903
Briefboeknr.: 110
Inventarisnr.: 33

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 90
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Kampen
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging art. 21 par. 3 1e lid voor den verzorger van Jantje Bosch.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Toegezonden Procesverbaal
Beantwoording: 05-02-1903 / 06-02-1903
Briefboeknr.: 115
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-02-1903 Nummer: 91
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ongevallenwet
Inhoud: Toezending van ee nafdruk der kennisgeving bedoeld in het 1e lid van art 11 van het K.B. van 8 Dec. 1902 (Stbl no 212).
Gevolggeving: Gepubliceerd en Afschrift aangeplakt
Beantwoording: 04-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 05-02-1903 Nummer: 92
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Toezending der maandstaat over Januari, saldo fl. 1454,255
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1903 Nummer: 93
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt hem voor 15 Maart e.k. mede te deelen op ten opzichte van winkelnering en tapperij (gecombineerd) wel goed de voorschriften worden in acht genoem.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-02-1903
Briefboeknr.: 143
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-02-1903 Nummer: 94
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor het gemeentebestuur inzake kosten beteugeling zandverstuivingen ad. fl. 22,35
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Mandaat a/d Ontvanger ter hand gesteld
Beantwoording: 07-02-1903
Briefboeknr.: 116
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-02-1903 Nummer: 95
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Jan van de Beek
Gevolggeving: Toegezonden aan v/d Beek
Beantwoording: 07-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 96
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie / Aanvragen om ontheffing van werkelijken dienst
Inhoud: Uitnoodiging om bij al dien lotelingen voor den dienst zijn aangewezen, die recht op vrijstelling meenen te kunnen doen gelden wijl hun broeder van de lichting 1902 in 1903 eerst onder de wapenen moet komen, er op te wijzen dat zij zich per adres tot den Minister van Oorlog om vrijstelling kunnen wenden.
Gevolggeving: Notificatie en Niet van Toepassing
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 97
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inkwartieringstafelen
Inhoud: Vraagt opgave wanneer in 1902 aan het voorschrift van Prov. Blad no 102 van 1899 is voldaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-02-1903
Briefboeknr.: 123
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 98
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Inlijving bij de Militie
Inhoud: Inhoud gelijk ongeveer als die van Volgnr 96
Gevolggeving: Niet van toepassing
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 99
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Bericht dat ook de verlofgangers Regt. Grenadiers en Jagers moeten opkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 100
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten - Making aan de R.K. Armen
Inhoud: Om bericht en raad in de handen van Burgemeester & Wethouders stellende eene aanvrage van het R.K. Parochiaal Armbestuur ten machtiging tot aanvaarding van eene making groot fl. 1000, aan de R.K. armen besproken door wijlen H. Zeppelebroeke
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-02-1903
Briefboeknr.: 142
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-02-1903 Nummer: 101
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten - Making aan de R.K. Armen
Inhoud: Om bericht en raad in de handen van Burgemeester & Wethouders stellende eene aanvrage van het R.K. Parochiaal Armbestuur ten machtiging tot aanvaarding van eene making groot fl. 600, aan de R.K. Kerk en fl. 1000, + ca. fl. 2000, aan de R.K. School
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-02-1903
Briefboeknr.: 141
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-02-1903 Nummer: 102
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der lijsten no 15 en 16 betreffende de aanslagen in de Rijks Directe belastingen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-02-1903 Nummer: 103
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat L. van 't Hof en W. van de Poppe onderstand genoten hebben.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-02-1903 Nummer: 104
Afzender: Burgem. van Amsterdam
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt of Johannes Fidder Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10
Briefboeknr.: 121
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-02-1903 Nummer: 105
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat Hendrik Kinket Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 10-02-1903
Briefboeknr.: 120
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 11-02-1903 Nummer: 106
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brand bij J.H. Hulsman
Inhoud: Inzending van het Rapport omtrent de door den brandweer verrichte diensten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 11-02-1903 Nummer: 107
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Oproeping onder de wapenen
Inhoud: Verzoekt per keerende post op te geven wanneer het telegram omtrent de oproeping van verlofgangers op 10 dezer ontvangen is en of de termijn ook korter kan gesteld worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-02-1903
Briefboeknr.: 128
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 11-02-1903 Nummer: 108
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen - Beperking van vervoer
Inhoud: Toezending van een besluit waarbij de beperking van vervoer op sommige wegen opgeheven wordt.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 11-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 11-02-1903 Nummer: 109
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 500, is betaald voor rekening der gemeente Elburg en Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 11-02-1903 Nummer: 110
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Kampen
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging, bedoeld bij art 21 par 3, voor den verzorger van Jantje Bosch (H2).
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 16-02-1903
Briefboeknr.: 130
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 111
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging, bedoeld bij art 21 par 3, voor G. van Ommen, J. Sanders en J. Uitslag.
Gevolggeving: Uitgereikt door v/d Beek / Procesvebaal toegezonden
Beantwoording: 16-02-1903
Briefboeknr.: 130
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 112
Afzender: Inspecteur van den Arbeid
Onderwerp: Korenmaalderij C. van de Poll.
Inhoud: De Stoomkorenmaalderij van C. van de Poll zal voldoen aan de eischen bij art. 6 der Veiligheidswet gesteld.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 113
Afzender: Burgem. van Utrecht
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Jan Geursen heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 114
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. van de Werfhorst heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 115
Afzender: Directeur der Rijkspostspaarbank
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: De toegezonden lijst van kiezers voor zoover de spaarbank betreft terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 116
Afzender: Districtscommt. Rijksveldw. te Zwolle
Onderwerp: Requireeren Rijksveldwachters - Staking Spoorwegpersoneel
Inhoud: Bericht dat de Proc. Generaal fung. Directeur van 's Rijks Politie te Arnhem heeft goedgevonden dat de Rijksveldwachters van Koot en Balsters tot afzetting van stations gerequireerd worden, terwijl mede de Onbez. Rijksveldw. gerequireerd kunnen worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-02-1903 Nummer: 117
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. de Groot.
Gevolggeving: Toegezonden aan v/d Beek
Beantwoording: 13-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 118
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Kinket.
Gevolggeving: Toegezonden aan v/d Beek
Beantwoording: 14-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 119
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een schriftelijke aanzegging voor Aart van 't Hul.
Gevolggeving: Mulder uitgereikt / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 16-02-1903
Briefboeknr.: 131
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 120
Afzender: Coomdt. Marechaussee Zwolle
Onderwerp: Marechaussee - Telegramkosten
Inhoud: Toezending van een antwoordbewijs, voor telegram, wijl over dienstzaken ten laste van het Rijk kosteloos kan getelegrapheerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 121
Afzender: Diaconie Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Alleen H. Meijer is door hun in 1902 bedeeld wat kiesgerechtigden aangaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 122
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Alleen Bart Steert is door hun in 1902 bedeeld wat kiesgerechtenden aangaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-02-1903 Nummer: 123
Afzender: Commdt. Koloniaal Werfdepot Harderwijk
Onderwerp: Handgeld Militairen
Inhoud: Meedeeling omtrent de in 1902 aan vrijwilligers uitbetaalden gelden enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-02-1903 Nummer: 124
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gezondheidscommissie
Inhoud: Tot Secretaris der Gezondheidscommissie te Elburg is benoemd H.A. Bickers Caarten, arts te Elburg.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-02-1903 Nummer: 125
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Gezondheidscommissie
Inhoud: Meedeeling van de benoemde leden der Gezondheidscommissie, wier zetel in Elburg is gevestigd.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 15-02-1903 Nummer: 126
Afzender: R.C. Parochiaal Armbestuur
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Van de kiesgerechtigden heeft in 1902 onderstand genoten L. voor 't Hekke en J.H. Hulsman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 127
Afzender: Commandt. 8e Regt. Infanterie te Arnhem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat de verlofganger E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten niet op 10 dezer onder wapenen is gekomen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-02-1903
Briefboeknr.: A19
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 128
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der gewaarmerkte lijst bedoeld bij art. 22 der Kieswet.
Gevolggeving: Gedeponeerd en nagegaan.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 129
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek - Sterftekaarten
Inhoud: Voortaan moeten de Sterftekaarten aangevraagd worden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Gevolggeving: Aangeteekend Alph. Ind.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 130
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: De sterftekaart over October 1902 terugzendende met verzoek voortaan duidelijk aan te geven of men in een vak baas, of knecht is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 17-02-1903
Briefboeknr.: 133
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 131
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Oproeping onder de wapenen
Inhoud: Verzoekt ten spoedigste aan de betreffende commandanten op te geven de namen van verlofgangers die 10 Febr. jl. niet onder de wapenen zijn gekomen met vermelding der reden en hem te berichten wanneer die opgaaf gedaan is.
Gevolggeving: Beantwoord / a/d Comdt. 8e Regt. Inf. omtrent E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten bericht.
Beantwoording: 17-02-1903 / 17-02-1903
Briefboeknr.: A19 / A19/20
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-02-1903 Nummer: 132
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Oproeping onder de wapenen
Inhoud: Vraagt inlichtingen waarom E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten niet onder de wapenen is gekomen, daar hij - hoewel tot 1899 behorende - wegens uitstel van eerste oefening tot 1900 gerekend moet worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-02-1903
Briefboeknr.: A19
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-02-1903 Nummer: 133
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Vrijstelling van dienst kostwinner
Inhoud: Toezending eener beschikking van den Minister van Oorlog waarbij afwijzend wordt beschikt op het verzoek van Gerrit Eibrink om vrijstelling van dienst en meegedeeld dat een verzoek om geldelijke tegemoetkoming ingewilligd zal worden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beschikking na genomen afschrift uitgereikt
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-02-1903 Nummer: 134
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: De lijst A van de veranderingen voorgevallen in het personeel enz. over Januari j.l. deugdelijk verklarende en de grondslagen voor pensioenbijdrage vaststellende voor H. vd Brink, H. Scholten en G. Splietelhoff.
Gevolggeving: De betrokken onderwijzers meegedeeld
Beantwoording: 18-02-1903
Briefboeknr.: 135-137
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-02-1903 Nummer: 135
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten - Miltvuur
Inhoud: Op 14 Februari j.l. is een geval van Miltvuur geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-02-1903 Nummer: 136
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Wessels is een vaars uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-02-1903 Nummer: 137
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken
Inhoud: Verzoekt ingeval van oorlog of oorlogsgevaar te voldoen aan de door de Eerste toegevoegde Officieren der Genie te richten uitnoodiging betreffende het verspreiden van kennisgevingen omtrent de toepassing van de bepalingen der Wet van 15 April 1896 (Stbl 71).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-02-1903 Nummer: 138
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Art. 109 der Wet
Inhoud: Meedeeling dat de miliciens van de lichting 1902 behoorende tot de Vesting Art. Pontonniers enz. met den meesten spoed naar hunne korpsen moeten gedirigeerd worden.
Gevolggeving: Niet van toepassing voor deze gemeente
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-02-1903 Nummer: 139
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Grondbelasting
Inhoud: Verzoeken meedeeling van de uitkomsten der schatting van het perceel der Provincie.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-02-1903
Briefboeknr.: 139
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-02-1903 Nummer: 140
Afzender: A. Lindeboom
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verklaart dat hij Nederlander wenscht te blijven.
Gevolggeving: Ontvangstbericht afgegeven / Toegezonden
Beantwoording: 23-02-1903 / 24-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-02-1903 Nummer: 141
Afzender: Brigade Commdt. Marechaussee te Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Politei - Staking van Spoorwegpersoneel
Inhoud: Bericht dat hij zich niet buiten het kamp mag begeven en alzoo niet voldoen kan aan het verzoek om op 23 dezer aan het station Elburg Oldebroek te komen.
Gevolggeving: Hierover aan de Districtscommandant geschreven
Beantwoording: 23-02-1903
Briefboeknr.: 149
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-02-1903 Nummer: 142
Afzender: Bevelhebber in de 2e Militaire Afdeling te Utrecht
Onderwerp: Schutterij - Mobilisatie
Inhoud: Vraagt opgave van het aantal schutters in deze gemeente aanwezig.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1903
Briefboeknr.: A22
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 143
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Collecte Th. Holtkamp
Inhoud: Vraagt vergunning tot het houden eener collecte met eene lijst ten behoeve van Th. Holtkamp die door brand ongelukkig is geworden.
Gevolggeving: Vergunning verleend
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 144
Afzender: Inspecteur van den Arbeid in de 7e Inspectie te Arnhem
Onderwerp: Ongeval L. Dekker
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent het aan L. Dekker onder Hattem overkomen ongeval.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-02-1903
Briefboeknr.: 152
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 145
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan van Hoorn.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 146
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Dienstreizen Militieplichtigen
Inhoud: Toezending van een ex. van een Min. beschikking omtrent wijzigingen in het Voorschrift betreffende dienstreizen van dienstplichtigen der Nat. Militie enz.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 147
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Vervoersbewijzen Model no 3
Inhoud: Wijst er op dat reeds dadelijk de nieuwe bewijzen model no 3 voor vervoer per spoor moeten gebruikt worden, en bij de aanvrage moet vermeld worden of men al dan niet het laatst vastgestelde model verlangt, daar de ouden nog voor tram en stoomboot dienstig zijn.
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 24-02-1903
Briefboeknr.: 153
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 148
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij- Situatielijsten
Inhoud: Meedeeling dat voortaan op de Situatielijsen de naam van den commandant moet vermeld worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 149
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Kabinet - Staking Spoorwegpersoneel
Inhoud: Toezending van een afschrift van de missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende eventueele staking van het Spoorwegpersoneel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 23-02-1903 Nummer: 150
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Kabinet - Staking Spoorwegpersoneel
Inhoud: Toezending van een afschrift van de missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende eventueele staking van het Spoorwegpersoneel. (is door de burgemeester achtergehouden).
Gevolggeving: Rijksveldwachten enz. aangeschreven, Commissaris bericht.
Beantwoording: 21-02-1903
Briefboeknr.: 147
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-02-1903 Nummer: 151
Afzender: Inspecteur Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Politie
Inhoud: Bericht dat van de onbez. Rijksveldw. te Doornspijk geen hulp kan gevorderd worden.
Gevolggeving: Rijksveldw. meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-02-1903 Nummer: 152
Afzender: Gezondheidscommissie te Elburg
Onderwerp: Gezondheidswet
Inhoud: Verzoekt toezending van een afdruk der verordening bedoeld bij art. 7 der Wet en opgave van het op de Begrooting voor 1903 uitgetrokken bedrag bedoeld bij art. 28 der wet.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-02-1903
Briefboeknr.: 154
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-02-1903 Nummer: 153
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Inlijving
Inhoud: Toezending van een oproepingsbrief voor Aart v/d Beek ter onlijving bij de Nat. Militie op 10 Maart a.s.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-02-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-02-1903 Nummer: 154
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Wijziging voorschriften
Inhoud: Toezending van een overdruk van een Min. beschikking omtrent wijziging in de voorschriften ter uitvoering der Militiewet 1901 gegeven.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-02-1903 Nummer: 155
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe Belastingen
Inhoud: Terugzending der presentielijst over 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 25-02-1903 Nummer: 156
Afzender: Ontvanger der Registratie
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling dat B. Wolf kiesgerechtigd is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 25-02-1903 Nummer: 157
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Ongevallenwet - Commissie art. 86
Inhoud: Meedeeling der benoemde leden in de Plaatselijke commissie bedoeld in art. 86 der Ongevallenwet (zetel te Elburg) voor Oldebroek benoemd tot plaatsvervangend lid werkgever H. Jonker en evenzo werkman J.F.F. Roorda.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-02-1903 Nummer: 158
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H.J. Hanekamp zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-02-1903 Nummer: 159
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen en Telegraphie
Onderwerp: Bestelloon Telegrammen
Inhoud: Meedeeling dat voor bestelloon van telegrammen over het 2e halfjaar 1902 fl. 2,80 wordt toegekend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 27-02-1903 Nummer: 160
Afzender: Inspecteur van den Arbeid in den 7e Inspectie te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Vraagt nog eenige inlichtingen omtrent de in 1902 gehouden Inspectie.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-03-1903
Briefboeknr.: 164
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 01-03-1903 Nummer: 161
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Onderzoek Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat verlofgangers die wegens ziekte niet bij het onderzoek kunnen verschijnen voortaan, mits gezegelde gelegaliseerde geneesk. verklaringen overleggende, niet op een nader te bepalen dag behoeven onderzocht te worden.
Gevolggeving: Geneeskundigen hiermee in kennis gesteld
Beantwoording: 04-03-1903
Briefboeknr.: A28 1-3
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 01-03-1903 Nummer: 162
Afzender: Directie Ned. Brandwaarborg Mij. Gouda
Onderwerp: Inlichtingen brand bij Hulsman
Inhoud: Verzoekt op te geven of het officieel onderzoek naar de oorzaak der brand nog tot iets geleid heeft.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-03-1903
Briefboeknr.: 165
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-03-1903 Nummer: 163
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Terugkeer bij het korps
Inhoud: Meedeeling dat de lotelingen aan wie in 1902 uitstel van eerste oefening of ontheffing verleend is, in Maart niet onder de wapenen behoefden te komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-03-1903 Nummer: 164
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Verlof tot nadere oproeping van ingelijfden 1903
Inhoud: Bericht dat door het groot effectief, thans bij verschillende korpsen van het leger onder de wapenen, de Provinciale Adjudanten gemachtigd zijn de in Maart voor volledige oefening in te lijven miliciens, voorzoover de onbereden korpsen aangaat, met onbepaald verlof, terug te zenden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-03-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-03-1903 Nummer: 165
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Rijksbijdrage
Inhoud: Meedeeling dat het bij voorschot te veel genotene der Rijksbijdrage over 1901 fl. 16,665 bedraagt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 02-03-1903 Nummer: 166
Afzender: Gezonheidscommissie te Elburg
Onderwerp: Adresseering van brieven aan de Inspecteurs der Volksgezondheid.
Inhoud: Verzoekt namens den Hoofdinspecteur op de aan de Inspecteurs der Volksgezondheid te richten brieven de familienaam te vermelden enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 03-03-1903 Nummer: 167
Afzender: Diaconiebestuur der Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen der op lijst B voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 168
Afzender: G.J. Hoogers
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Verzoekt onderstand voor zijne vrouw, welke ziek is en melk en eiers moet gebruiken.
Gevolggeving: Briefje afgegeven
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 169
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Indeeling lichting 1903
Inhoud: Meedeeling eener circulaire van den Minister van Oorlog omtrent lotelingen, die ingelijfd moeten worden en in Duitschland of elders verkeeren.
Gevolggeving: Niet van toepassing
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 170
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat de personen bedoeld in schrijven van 2 Maart j.l. no. 157 de Hoofd. Omslag over 1902 voldaan hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 171
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der Maandstaat over Februari j.l. saldo fl. 1128,835.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 172
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Grondrente
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge voor inning der grondrente over 1902.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 173
Afzender: Diaconie Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen der op lijst B voorkomende personen in 1902 onderstand genoten heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 04-03-1903 Nummer: 174
Afzender: Diaconie der Geref. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen der op lijst B voorkomende personen in 1902 onderstand genoten heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 05-03-1903 Nummer: 175
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat van de op lijst B voorkomende personen in 1902 J. Viering en H. Spaan onderstand genoten hebben.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 05-03-1903 Nummer: 176
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Amsterdam
Onderwerp: Pensioen
Inhoud: Verzoeken na te gaan of de opgave betreffende J.J. Brants juist is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 06-03-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-03-1903 Nummer: 177
Afzender: Inspecteur der Directe bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Drankwet - Debiet 1902
Inhoud: Opgave van het debiet over 1902 van de verschillende klein-handelaren.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 06-03-1903 Nummer: 178
Afzender: Ambtenaar Openbaar Ministerie te Zwolle
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige processenverbaal wegens overtreding der Leerplichtwet met verzoek beklaagden te hooren.
Gevolggeving: Gehoord / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 09-03-1903
Briefboeknr.: 171
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 07-03-1903 Nummer: 179
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling dat geen der op lijst B voorkomende personen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 07-03-1903 Nummer: 180
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling dat geen der op lijst B voorkomende personen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-03-1903 Nummer: 181
Afzender: J. Strijkert
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt hem vrij te laten van het betalen van hoofdelijke Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-03-1903 Nummer: 182
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeeente ad. fl. 8,25.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 09-03-1903
Briefboeknr.: 170
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-03-1903 Nummer: 183
Afzender: Directeur Post- en Telegraafkantoor Elburg
Onderwerp: Militie - Telegram
Inhoud: Verzoekt op te geven aan wien bij afwezigheid van den Burgemeester het Militietelegram kan afgegeven worden en op welke plaatsen een "Bericht"moet worden aangeplakt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-03-1903
Briefboeknr.: 175
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-03-1903 Nummer: 184
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. van Weeghel zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no. 21
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 09-03-1903 Nummer: 185
Afzender: R.C. Par. Armbestuur te Hattemerbroek
Onderwerp: Kiesrecht - Armwezen
Inhoud: Onder meedeeling dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld is, inzendende de Statistiek van het Armwezen over 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-03-1903 Nummer: 186
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Woningwet
Inhoud: Toezending van een afdruk van eene Min. beschikking houdende vaststelling van het model voor de aangiften van verhuurders van woningen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 10-03-1903 Nummer: 187
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Politie - Onbezoldigd Gemeenteveldwachter
Inhoud: Om bericht en raad inzendende een adres van Kerkvoogden der N.H. Gemeente te Oldebroek om aanstelling van H. Magré tot onbezoldigd gemeenteveldwachter.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-03-1903
Briefboeknr.: 182
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-03-1903 Nummer: 188
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging art. 21 par 3 voor G. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek - Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 14-03-1903
Briefboeknr.: 177
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-03-1903 Nummer: 189
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Groningen
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Bericht dat zij bezwaar maken het getuigschrift voor G. Kuijpers te zenden op de aanvrage.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 12-03-1903 Nummer: 190
Afzender: Commandt 3e Regt. Huzaren te Leiden
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Meedeeling dat H. van Loo met tijdelijk verlof tot 1 October a.s. naar Oldebroek gaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-03-1903 Nummer: 191
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van de mandaten van betaling voor heeren Zetters.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 13-03-1903 Nummer: 192
Afzender: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging voor het kind van B. Franke.
Gevolggeving: Door v/d Beek uitgereikt / Proces verbaal toegezonden
Beantwoording: 18-03-1903
Briefboeknr.: 187
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-03-1903 Nummer: 193
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Opgave van de leerlingen die de herhalingsschool bezocht hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-03-1903 Nummer: 194
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Inhoud: Verzoekt één avond per maand gebruik te mogen maken van een lokaal der school voor repetitie van het herhalingsonderwijs.
Gevolggeving: Toegestaan
Beantwoording: 18-03-1903
Briefboeknr.: 186
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 14-03-1903 Nummer: 195
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Herhalingsonderwijs - Verslag
Inhoud: Inzending van het verslag van het Herhalingsonderwijs over de cursus 1902/1903.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-03-1903 Nummer: 196
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie - Art 113 Geldelijke tegemoetkoming G. Eibrink.
Inhoud: Toezending van een beschikking van den Minister van Oorlog waarbij aan het gezin van de wed. M. Eibrink gedurende den tijd dat de zoon G. Eibrink onder de wapenen is fl. 12, per tijdvak van 30 dagen zal worden uitgekeerd.
Gevolggeving: Na genomen afschrift uitgereikt aan belanghebbende.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 16-03-1903 Nummer: 197
Afzender: Commandt. Det. 1e Regt. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 maart a.s. een wagen met 2 paarden verzoekende te 9.13 aan het station Elburg-Oldebroek.
Gevolggeving: Besteld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-03-1903 Nummer: 198
Afzender: Jacob de Groot
Onderwerp: Levering Petroleum Straatlantaarns
Inhoud: Verzoekt ook op zijn beurt met de levering van petroleum te worden begunstigd.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 17-03-1903 Nummer: 199
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. van der Ziel.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-03-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 18-03-1903 Nummer: 200
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de in Februari j.l. goed- en afgekeurde dekhengsten, met uitnoodiging op een strengere handhaving van de verbodsbepalingen van art 1 der Wet op de paardenfokkerij 1901 toe te zien.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 19-03-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-03-1903 Nummer: 201
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Voorschotten op Pensioenen
Inhoud: Meedeeling omtrent de uitbetaling van pensioenen en onderstanden Land- en Zeemacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-03-1903 Nummer: 202
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Woningwet
Inhoud: Toezending van formulieren van aangifte van verhuurders van woningen welke 3 of minder ter bewoning bestemde vertrekken bevatten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 20-03-1903 Nummer: 203
Afzender: Landmeter van het kadaster te Arnhem
Onderwerp: Grensscheiding Oldebroek-Hattem
Inhoud: Bericht dat wegens de vele werkzaamheden ten bureele voorlopig niet aan het verzoek omtrent uitmeten grensscheiding kan voldaan worden. Wanneer zulks geschiedt zal vooraf tijd en dag worden opgegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 204
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderwijzeres nuttige handwerken
Inhoud: Meedeeling dat zijn vrouw niet genegen is onderwijs in nuttige handwerken te geven en in overweging gevende de beide onderwijzeressen te Wezep als zoodanig aan te wijzen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 205
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Hattemerbroek
Onderwerp: Verslag Herhalingsonderwijs
Inhoud: Inzending van het verslag omtrent het herhalingsonderwijs cursus 1902/1903.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 206
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J.B. Lans.
Gevolggeving: Toegezonden aan v/d/ Beek
Beantwoording: 21-03-1903
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 207
Afzender: Not. Smeltzer
Onderwerp: Verhuring Hooiland
Inhoud: Meedeeling dat bij de hooilandverpachting het opgeld er wel af zal zijn en de onkosten door den verkooper te dragen 9% zullen beloopen en verzoek om voor 1 April te berichten of men zich bij de nieuwe regeling nederlegt.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 208
Afzender: G. Christoffels te Doornspijk
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Verzoekt de sloot langs den Zwarteweg, alwaar hij een huisje wil bouwen, te mogen dichtmaken.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 209
Afzender: Inspecteur der Directe bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Zettersvergadering
Inhoud: Verzoekt Zaterdag 28 maart te 10.30 v.m. Zettersvergadering te beleggen.
Gevolggeving: Meegedeeld dat alleen op Dinsdag 31 Maart vergadering kan gehouden worden.
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 210
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Wezep
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Bericht dat de beide onderwijzeresen genegen zijn onderwijs in nuttige handwerken te Hattemerbroek te geven voor een belooning van fl. 60, 's jaars ieder.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 211
Afzender: Inspecteur der Directe Bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Zettersvergadering
Inhoud: Verzoekt vergadering te beleggen op 31 Maart a.s. te 10.30 uur v.m.
Gevolggeving: Vergadering uitgeschreven
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 212
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buitengewone gemeenteveldwachter
Inhoud: Toezending eener aanstelling voor H. Magré als buitengewoon gemeenteveldwachter.
Gevolggeving: Uitgereikt / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 23-03-1903
Briefboeknr.: 193
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 21-03-1903 Nummer: 213
Afzender: Bestuur der Ned. Ver. voor Gemeentebelangen
Onderwerp: Pensioneering Gemeenteambtenaren
Inhoud: Inzending van een ex. van de Medeelingen bevattende de rapporten omtrent het ingestelde onderzoek aangaande pensioneering van gemeenteambtenaren, met verzoek een bijdrage in eens te verleenen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-03-1903 Nummer: 214
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Verordening L.O.
Inhoud: Verzoekt toezending van de verordening betreffende het Lager Onderwijs, zooals die laatst is vastgesteld.
Gevolggeving: Afschrift toegezonden
Beantwoording: 28-03-1903
Briefboeknr.: 215
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-03-1903 Nummer: 215
Afzender: A.A. Schuld en de andere klein-handelaren in sterken drank
Onderwerp: Vergunning Verkoop Sterke drank
Inhoud: Geven kennis dat zij hun bedrijf op den ouden voet wenschen door te zetten.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 24-03-1903 Nummer: 216
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding L.O.
Inhoud: Meedeeling dat aan deze gemeente over 1903 fl. 3150, zal uitgekeerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 26-03-1903 Nummer: 217
Afzender: Burgem. van Oostdongeradeel
Onderwerp: Lager Onderwijs - Inlichtingen N.J. Swierstra
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent N.J. Swierstra, die solliciteert naar de betrekking van Hoofd der School te Ee.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-03-1903
Briefboeknr.: 221
Inventarisnr.: 333

Ingekomen: 27-03-1903 Nummer: 218
Afzender: Griffier Arrond. Rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Alphabetische Tafels B