Transcriptie en index op de archivalia van de Kruisgemeente van Derk van Enk, Wezep 1838-1870

Ter inleiding

Deze uitgave is de dertiende in de serie nadere toegangen van het streekarchivariaat te Oldebroek. Het gaat hierbij om een transcriptie van alle nog bewaard gebleven van archivalia van de voormalige Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Wezep. Deze stukken bevinden zich in het archief van de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek en werden aangetroffen bij de inventarisatie van het archief.
Door diverse kerkhistorici is in de afgelopen jaren verschillende malen gepubliceerd over deze kleine Kruisgemeente te Wezep. Door het ontbreken van verdere informatie over gemeente en leden, krijgt een uitgave van de nog aanwezige bronnen een duidelijk belang.
De bewerker hoopt hiermee in een behoefte te voorzien.

 

Korte geschiedenis

In 1991 publiceerde dr. C. Smits zijn negende deel in de serie De Afscheiding van 1834
over de provincie Gelderland. In hoofdstuk 29 verhaalt hij de geschiedenis van de afgescheidenen in Wezep. Als onderdeel van die geschiedenis vermeldt hij ook de afgescheidenen in Wezep. Als onderdeel van die geschiedenis vermeldt hij ook de lotgevallen van de Kruisgemeente te Wezep onder leiding van Derk van Enk.
Een deel van dit verhaal nemen we hier ongewijzigd over.

In 1838-1839 braken enige leden van de Afgescheiden gemeente te Hattem, wonende te Wezep, met hun kerkverband. De meest op de voorgrond tredenden in deze zaak waren: Derk van Enk, Jan van Ommen - beiden waren ouderling alsmede Hendrik van Ommen en Jan Evert Puttenstein - diaken. Aangaande eerstgenoemde - die in 1820 te Wezep reeds als oefenaar en catechiseermeester optrad - noteren we het volgende.

Derk van Enk werd in 1786 te Heerde geboren. In 1837 huwde hij Petertje Hardlooper, in 1796 geboren te Doornspijk. Zijn beroep was timmerman. Eerder was Van Enk gehuwd geweest met Gerrigje Brummel. Op grond van de geboorteplaatsen van de kinderen kan worden bepaald dat het gezin Van Enk bij herhaling is verhuisd, zij het ook binnen een klein gebied. In 1818 is Hattem de woonplaats, in 1819 Wezep, in 1825 Heerde, en 1826 Doornspijk, in 1828 Zwollerkerspel (Langenholte) en tenslotte na 1837 Wezep (Oldebroek).

Vermoedelijk hebben de Afgescheidenen te Wezep, af en toe afzonderlijk van de gemeente te Hattem vergaderd, maar men bleef - zij het ook met 'eigen' ouderlingen en diakenen - deel uitmaken van laatstgenoemde organisatie.
De groep Van Enk voegt zich bij de Kruisgezinden; deze kwamen voor het eerst op 28 juni 1838 te Zwolle in een regionaal- getint convent bijeen. Op de voorgrond traden daarin aanstonds D. Hoksbergen uit Kampen, A. Schouwenburg uit Zwolle en W.W. Smitt, eveneens uit Zwolle.

Voor de verdere gang van zaken in de Kruisgemeente te Wezep zijn de bronnen uiterst schaars. We weten dat Van Enk zich vooral verbonden gevoelde met de voorganger van de Kruisgemeente te Kampen, Derk Hoksbergen. In 1839, als Van Enk het voornemen uit, de doop te bedienen aan de pas-geboren kinderen uit zijn gemeente, wordt hij door de classis Overijssel van de Kruiskerken geschorst. De anderen, Hoksbergen uitgezonderd, zijn nog niet zo ver! Toch zet Van Enk door, maar ook in zijn eigen gemeente ontstaat hierover verdeeldheid. Het uiteindelijke gevolg hiervan is dat in 1841 H. Boer, J. van Ommen, J.E. Puttenstein, R.M. van As en enige anderen met berouw terugkeren tot de Afgescheiden gemeente te Hattem.
De gemeente Van Enk blijft, hoewel gehavend, nog een kleine twintig jaren bestaan. De doopinschrijvingen beslaan het tijdvak 1839-1860; we tellen 42 dopelingen Van Enk legaliseert de inschrijving met 'ouderling' of 'voorganger'.
Evenals Derk Hoksbergen in Kampen eigent Van Enk zich de titel predikant niet toe. Het bedienen van het sacrament was voor hem slechts een 'noodmaatregel'.
In de jaren na 1841 stonden er naast Van Enk nòg twee ouderlingen: H. van Ommen en J. Brouwer. Diaken waren: H. van Enk en P. Lans. Gezien het aantal kinderen dat in een tijdvak van twintig jaren werd gedoopt, wordt de omvang van de groep geschat op ruim honderd personen. Gezegd moet worden dat de gemeente na 1841 buiten elk kerkverband stond.
Na 1860 vinden er geen doopinschrijvingen meer plaats. Derk van Enk is dan 73 jaar. Kon hij wellicht door ouderdomsgebreken niet langer voorgaan? Zekerheid hierover bestaat niet. Wat we weten is dat hij op 7 maart 1867 op 80-jarige leeftijd te Wezep is overleden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de meeste leden van zijn gemeente naar de in 1862 geïnstitueerde Nederlandse Hervormde Kerk van Wezep overgegaan. Verschillende gegevens wijzen in die richting. Zo werd het gezin Van Enk in 1860 nog in het volkstellingregister ingeschreven als christelijk afgescheiden. Later is dit 'christelijk afgescheiden' doorgehaald en veranderd in 'nederlands hervormd'. Ook de aanwezigheid van het schriftje met doopinschrijvingen van Van Enks gemeente in het Hervormd archief van Wezep wijst in die richting.

 

Verantwoording

In 1995 is al eerder een transcriptie van dit materiaal gemaakt door de heer G. Hoekert te Oldebroek. Toch was er voldoende aanleiding om een nieuwe transcriptie in overweging te nemen. De waarde van een dergelijke uitgave neemt tevens toe door de toevoeging van een index op persoonsnamen en noten bij de transcriptie.
Bij het transcriberen van de oorspronkelijke stukken vormde de slechte materiële staat van de bron een extra probleem. Toch is getracht door reconstructie en vergelijking met andere beschikbare bronnen in het gemeentearchief de lacunes in te vullen en onzekerheden weg te werken.
Het taalgebruik van ouderling en schrijver Derk van Enk is doorspekt met dialect en fonetische notaties. Zoveel mogelijk en waar nodig wordt de transcriptie door noten aangevuld.

Het doopboekje gaat over de periode 1839 tot en met 1860. Enkele familie-aantekeningen zijn aan het einde toegevoegd en betreffende de jaren 1867 tot en met 1870.
De aantekeningen van de kerkenraadsvergaderingen lopen van augustus 1841 tot en met maart 1843.

Aan de oorspronkelijke tekst van het doopboekje zijn noten toegevoegd. Van de kinderen die in Oldebroek zijn geboren, zijn de geboortedatum en de namen van de ouders zoals die voorkomen in de akten van de burgerlijke stand vermeld.

De index op persoonsnamen gaat uit van de spelling van persoonsnamen zoals deze voorkomen in de akten van de burgerlijke stand. De nummering van de index verwijst naar de paginanummers van de nu gepubliceerde toegang.


P. van Beek
Streekarchivaris.Bijlage

Genealogische aantekeningen Van Enk
samengesteld door J. Kolkman

Dirk van Enk, ged. (ng) Hattem 7 mei 1786, timmerman, ovl. Oldeboek 7 maart 1867, z.v. Asje Jacobs van Enk en Hendrikje Beerts Kroeze, tr. (1) Hattem 12 dec. 1807 Gerrigje Willems Brummel. geb. Epe 3 okt. 1784, ovl. Hattem 7 april 1812, d.v. Willem Kornelisz Brummel en Grietje Jans Riphagen; tr. (2) Hattem 3 mei 1816 Petertje Hendriks Hardlooper, geb. Doornspijk 31 dec. 1795, ovl. Oldebroek 26 okt. 1885, d.v. Hendrik Jans Hardlooper en Jennigje Ryers Rozeboom.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrikje, geb. Hattem 23 mei 1808, ged. (ng) ald 26 mei 1808, ovl. Oldebroek 16 dec 1887, tr. Albert Gerard Bos, geb. Gorredijk (FR) 10 dec. 1800, bakker, winkelier, ovl. Oldebroek 14 sept. 1882, z.v. Willem Bos en Aleida Mariana Elizabeth Haverman.
   
 2. Willem, geb. Hattem 30 jan. 1810, ged. (ng) ald. 4 febr. 1810, timmerman, ovl. Brummen 28 sept 1853, woonde in de buurtschap Rheinderen, tr. Brummen 17 okt. 1835 Geesken van Goor, geb. Brummen 10 juli 1816, ovl. ald. 12 mei 1874, d.v. Jan van Goor en Geertruij Jacobs.
   
 3. Assien, geb. Hattem 8 dec. 181, ged. (ng) ald. 15 dec. 1811, ovl. Brummen 13 april 1839, woonde in de buurtschap Rheinderen.  

 

 


Uit het tweede huwelijk:

 1. Jannigje, geb. Hattem 14 maart 1817.
   
 2. Hendrik, geb. Oldebroek 8 nov. 1819, landbouwer, tr. Ald. 2 febr. 1842 Zwiertje van Ommen, geb. Oldebroek 10 sept. 1824, landbouwster, d.v. Hendrik Jans van Ommen en Jantje Harms Winter.
   
 3. Jan, geb. Oldebroek 6 dec. 1821, tr. Genemuiden 19 febr. 1852 Hanna Biezepol, geb. Zwolle, ovl. Genemuiden 12 mei 1886, d.v. Gerrit Herms Biezepol en Trientje Vaandering.
   
 4. Levenloos mannelijk kind, Oldebroek 6 dec. 1821.
   
 5. Jacob, geb. Oldebroek 22 jan. 1824, metselaar, tr. (1) Zwollerkerspel 21 april 1853 Marrigje Kooiker, geb. Zwollerkerspel 30 dec. 1821, ovl. Kampen 4 aug. 1874, d.v. Herm Kooiker en Aagje Herms van de Kolk; tr. (2) Kampen 19 nov. 1874 Johanna Groenenberg, geb. Zwolle 2 maart 1846, d.v. Willem Adam Groenenberg en Maria Schutte.
   
 6. Gerrit Dirk, geb. Oldebroek 27 maart 1826, schipper, tr. Zwartsluis 30 aug. 1854 Jantje van der Horst, geb. Zwartsluis 28 sept. 1831, d.v. Jan van der Horst en Geertje Welmers.
   
 7. Albert, geb. Zwollerkerspel 25 dec. 1828, winkelier, tr. Kampen 5 okt. 1865 Willemina Jacoba Ruijs, geb. 25 juni 1848, d.v. Tomas Marinus Ruijs en Barta Anna Reuijl.
   
 8. Kornelis, geb. Zwollerkerspel 18 juli 1832, veehouder, winkelier, ovl. Hasselt 19 okt. 1868, tr. Kampen 17 maart 1864 Aaltje Last, geb. Genemuiden 10 maart 1843, ovl. Oldebroek 16 febr. 1930, d.v. Jan Last en Jacobje Post.
   
 9. Aaltje, geb. Oldebroek 6 april 1835, tr. Ald. 5 juni 1861 Hendrik Ruiter, geb. Olde-broek 6 jan. 1827, landbouwer, ovl. Ald. 22 okt. 1894, z.v. Egbert Ruiter en Maria uit de Bulten.
   
 10. Peter, geb. Oldebroek 13 juni 1838, ged. door zijn vader op 26 nov. 1839 (zie deze uitgave bladzijde 8), landbouwer, ovl. Ald. 28 dec. 1885, tr. Ald. 8 dec. 1866 Geertje Lans, geb. Oldebroek 15 sept. 1848, landbouwster, ovl. Ald. 4 dec. 1904, d.v. Frederik Lans en Hendrika van Enk.

 

 

 

 

Doopboekje, 1839 - 1860

1839 Den 26 November zijn alhier voor ons verschenen Derk van Enk en Peetien Henderks Hertlooper als eegteliede om hun kent te laaten doopen met naamen Peter is gedoop Den 13 junij 1839

Den 26 November dito
Is voor ons verscheen Henderk Vierhuijzen met des zelfs huijs vrouw Meijntien Splenter egtelieden om haar kent te laaten doopen met naam Albert is gedoop

Den 11 december
Is (doorgehaald: als) voor ons verscheen Jan van Ommen met zijn huijs vrouw Janna van Euenne als egte lieden om hun kent te laaten doopen met de naam van Dries is gedoop

Den 18 december
Is voor ons verscheenen Henderk van Enk met zijn huijsvrouwe Gertje Janssen Bos om hun kent te laat doopen met de naam van Jan is geboor den den 31 Janneuwri 1839

Den 26 desember
Is voor ons verscheen Regnirus Martinus van As om zijn kent te laaten doopen met de naam Gerrit det kent is gebooren den 10 desember 1838 'smorgens om half zes uur de vrouwe was niet tegenwordig haar naam is Gertrut Bosch dee nog neet afgescheiden is

Den 27 (doorgehaald: 29) september op zondag nade medag heeft Henderik Beinekamp en Janneie Kerzijn egtelieden hun kind laaten doopen met de naame van Altje
Det kent is gebooren den 1 september 1840 angeven te Oldebroek

Het kind van Jan van Boven en van Jannegeije Wijnnen is gebooren den den 23 september 1840 angegeven in het Oudebroek
is gedoopt met de naame van Gerrigje op zondag den 11 october in de namedags Gods Diens

Het kind van Freederik lans en Henderika van Enk is gebooren onder het Kanton Oldebroek in het burschap Weezop den 31 october in 1840
en bij de afgescheijden kerk gedoopt met de naam van Henderik op den 31 Januwaari

Het kend van Jacob Veltman en Jannegij Staal beijde leeden van de afgescheijden gemeente en eegtelieden
haar kendnd laaten doopen bij ons in de gemeente van Wezup op zondag den 28 feberuwari 1841 met de naame Jannigje
angegeven te Oudebroek
D. van Enk ouderleg van de gemeente scarriba

Het kind van Gerrit Pleijter van Waapenvelde is gebooren den 29 Janneuwarie angegeven te Heerde in den jaare 1841
en ten doop gebragt door des zelfs vader en moeder bij ons op den 14 maart met de naam van Mergien.

op Maandag den 12 april is bij ons het kind van Jan Waagenvoort ten doop gebragt met de naam Gerriet angegeven in het Oudebroek de moeder is overleeden 1841

Op zondag den … is alhier bij ons in de kerk gedoop het kend van Vrank Groen en Geertje Eieijzerman egte lieden gebooren den 23 junij 1841
met de voornaam van Henderik in het ampt van het Oldenbroek

1841 op zondag den 5 september is bij ons alhier verscheenen Henderik Kroone en Mergin van Ommen als Eegte lieden om hun kendt te laaten doopen met de naam van Derk

1841 op zondag den 5 maart is bij ons verscheenen Jan van Ommen Henderkzoon met zij vrouwe Janna van Euene om haar kint ten doopt te houden en de naam van het kend is Griete

Jannes van Werven en Gergien van Wije bijden egtelieden hebben hun kind laaten doopen op zondag den 24 aprel 1842 is gebooren te Wapenvelde angegen te Heerde en gebooren den 25 janneuwer van het zelve jaar
De naam vanhet kintd is Frederik

Henderk van Enk en Gertien Bos ook op zondag 24 aprel haar kind te doop gehouden met naam van Geertjen het is gebooren den 15 maart 1842 angegeven in het Oudebroek

Het kind van de zuster van Jannes Brouwer gebooren in onegt is alhier ten doop gehouden door Jannes Brouwer is gedoop met naam Hermiena angeven inhet Oudebroek gedoop den ….mije 1842
voor oneegt de moeders naam is Feimie

(doorgehaald: Willem van)
Jan van enk en Anna Kamenes hun kent tendoop gebr met de naam van .?.


Op zondag den 5 juni heeft Hendrik Vierhuijzen en Hermina Splinter kind ten doop
gehouden is gedoop met den naam van Gerrit gebooren den 24 mije onder het Oudebroek an gegeven in het jaar 1842 no. 63

Op heeden zondag den 13 november is Jan van Booven en Jannegin Wijnnen als egte lieden met hun kind te laaten doopen in ons medden verscheenen det kind zijn naam is Berend daar mee gedoop
is an gegeven in het Oldebroek 1842

1843 op den 27 janneuwari heeft Weilem Kroes met zijn vrouwe Gerrtje Splenter heur kind hier ten doop gehouden
De naam van het kind is Harmen en het is den 9 janeuarij onder het ampt van het Oudebroek gebooren

Op den 12 maart heeft Frederik Lans en Henderika van Enk hun kindt ten doop gehouden
en is gedoop met de naam Jannetje 1843


Het kendt van Henderk van Enk en Zweiertje van Ommen is gedoop op den 20 feberuwaari en is gebooren op den 25 jannewaari 1843 de naam van het kind is Jantje

Henderik Kroon en Mergien van Ommen als egtelied sijn op den dertigsen aprel voor ons al hier in de kerk verscheenen om hun kind te laaten doopen en is gedoop met de naame van Epje 1843

Het kind van Jacob Veltman en van Jannigje Staal gebooren den 19 october 1843 is bij ons door hun beijde als egtelieden ten doop gehouen op zondag den 5 november met de naam van Gerritjen

Het kind van (doorgehaald: Jan) Blauwenoord van Wapenvelde is gedoop al hier op den desember 1843 met de naam van Jan


Kind ten doop gehouden op….. op den 9 feberuwari 1845 is gedoop met de voornaam van Willem is gebooren den den 15 janneuwari gedoop door D. van Enk

Frederik Lans met zijn vrouwe Henderik van (doorgehaald: van) Enk hebben hun kind ten doop gehoude op zondag den 13 april 1845 is gedoop met de voornaam van Zwaantij is gebooren den 12 maart onder het Oudebroek

Henderk van Enk met zijn vrouwe Geertje Bos hebben hun kindt dat gebooren is den 4 desember 1845 laaten doop me de naam van Henderikje op den (doorgehaald:13) 26 janneuwaari 1846 door D. van Enk voorganger en ouderling van de gemeente Jesu Christi Hattemer WezupDen 8 maart
heeft Jan van Ommen met zijn vrouwe Janna van Euenne haar kind ten doop gehouden is gedoop met de voornaam van Jantje

Den 7 juni heeft Herrem Kroes met zijn vrouwe Aaltje Splenter haar kindt ten doop gehouden met de voornaam van Jan
gebooren den 22 mij 1846 te Hattemer Wezeup

Den 11 julij heeft Jacob Veltman zijn kind angegeeven
En den 1 augustus laaten doopen met de voornaam Gerriet 1846

Het kind van Willem Riezewey en Henderikje Kroes gebooren den 5 julij gedoop den 25 ju-lij met de naame van Jannes in 1852 door de ouderling D. van Enk

Jan Blaaunoort met zijn vrouwe Janna hebben hun kindt ten doop gehouden den 29 augustus 1852
het geboor onder Heerde den 10 juni 1851
het is gedoop met de naame van Grades
gedoop de ouderleng D. van Enk

Henderik van Enk met zijn vrouwe Zwirten van Ommen hun kind ten doop gehouwen den 9 janneuwari 1853
gedoop door de ouderleng D. van Enk
het is gebooren in 1852 den 13 desember onder het ampt Oudebroek
De naam van het kind is Derkje

Jan Staal met zijn vrouwe Grietje hebben hun kind ten doop gehouden
gedoopt met de naam van Peter
gedoop door D. van Enk den 13 november 1853

Gerriet van Ommen heeft zij kindt ten doop gehouden den 14 jannewaari 1854
is gedoop met de naame van Henderikje door D. van Enk ouderlig
is gebooren in het jaar 1853

Freederik Lans en Henderike van Enk hun kind ten doop gehouden en laaten doopen met de naam van Beerent in de maat van april 1854 door D. van Enk ouderling.

Jan van Ommen Hendrik zoon met zijn vrouwe Janna van Oene hen kindt ten doop gehouwen den 19 augustus 1854
gedoop met de naam van Janna door ouderleng D. van Enk

Hendrik van Enk met egtgenoot Ziertje van Ommen hebben hen kind ten doop gehouden op den derden september 1854
Is gedoop met de naam van Zwiertje

Vrank Groen met zijn vrouwe Geertien hebben hun kind ten doop gehouden op den 22 octoer 1854 gedoop door Derk van Enk ouderleng
De naam van het kind Goosen

1854 den 29 october heeft Wolter Uitslag en Jantje van Ommen hun kind ten doop gehouden
De naam van het kind is Hendrik

1855 den 14 januwaarij heeft Harrmen Kroes en Joana Sanandrs haar kent ten doop gehouden
de naame van het kint is Johanna gedoopt door D. van Enk

1855 den 1 juli
heeft Kneelis van Ueene met zijn vrouwe hun kind ten doop gehouden
het is gedoop door D. van Enk met de naame van Esseline

Henderik van Enk met zijn vrouwe Zwierje van Ommen hebben hen kendt ten doop gehouden
Op den 30 maart is gedoopt door D. van Enk met de naeme van Henderik 1856


1856
Jan St(aal met zijn vrouwe) Gritje (van 't Hul hebben) hun kendt (ten doop gehouden) en laaten dopen op 10 juni met den naam van Helmeg
gedoopt door D. van Enk

1847 den 8 feeberwaari heeft Wolter Uitslag met Jantje van Omenen hun kend ten doop gehouden en laaten doopen met de naam van Gieltje
gedoop door de ouderlig D. van Enk

1847 den 14 juni Herrem Kroes en zijn vrouwe het kendt ten doop gehouden is gedoop met de naam van Hermpje door de ouderleg Derk van Enk

(…1858 Freederik Lans m)et zijn vrouwe (Henderi)ka van van Enk haar kindt ten doop gehouden
is gedoop met de name van Henderik Jan
gedoop door de ouderlig Derk van Enk

Den 14 october 1858
heeft Henderk van Enk met zijn vrouwe Zwerje van Ommen haar kendt ten doop gehouden en laaten doopen met de naame van Derk
gedoop door Derk van Enk ouderleng

Herrem Kros met zijn vrouwe hen kind ten doop gehouden is gedoop met naam van Jannes den 16 jannewaari 1859 door ouderleng Derk van Enk

Jan van Ommen met zijn vrouwe Janna van Euene hen kind laaten doopen met de naam van Janna
Den 16 janneuwaari 1859 door de ouderling Derk van Enk

Henderik van Enk met zijn vrouwe haar kindt ten doop gehouden
Het kinds naame is Zwiertje den 22 junni 1860
gedoop door Derk van Enk ouderling

Het kint van P v Enk en G Lans
genamt Derk gebooren 1868 9 juli
overleden den 17 juli 1868
Petertje gebooren 1869 17 julij
ooverleeden 1870 15 feeberuwaari

Henderika van Enk gebooren den 4 juni 1867Notulen van kerkeraadsvergaderingen, 1841 - 1843

kapittel 13,
nazang Psalm 133,
nagebed door te ouderling D. van Enk

Kerkevergadering op den 19 austus,
degenwodig waren ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken H. van Enk,
voorzang Psalm 35 vers 4.5,
vorgelezen zendebrief Petri het 2,
vastgestel zondag voorbereiding,
nazang Psalm 89,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk.

Kerkvergadering op den 2 september,
tegewoordig waren de ouderling D. van Enk, H. van Ommen, Jannes Brouwer, diaken H. van Enk, P. Lans,
voorzang Psalm 102 vs. 8 en 9,
voorgelezen uit den erste zendbrief Johannes 3 kapittel,
nazang Psalm 68 vs. 10,
voorgebet en dankzegging door Derk van Enk, ouderling.
N.P. Daar is ook beslooten dat op de eerstkoomende vergaderinge de geen die begevige waa.. haar zouden laaten onderzoeken en da… zouden aangenoomen worden… en daar is gesprooken

[over] onze diaken P. Lans dinsdage op …[pl]aatze moet koomen daar hij in bragte zoo lan-ge niet te kunnen zetten en dat wij anders ander meddelen moeten zoeken of om een schein-der in zijn plaas te zoeken.
Daar op is goed gevonden om det tot nuwe jaar zoo te laaten blijven.
Daar is ook gesprooken over de pag van de weudu Henderk Smet
en dat over een maant de twee dieaken zouden reeken over de uitgaave en de in bueringe van den aarmstaat
provizie on-neel geschreeven

Kerkvergadering op den 16 september,
tegenwoordig waren D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, ouderlingen, diaken H. van Enk, P. Lans,
voorzang Ps. 86 vs. 6 en 7, voorgelez[en] uit Timoti 4,
tegenwoordig waren W. Staal, H. van Enk en J. van Enk, Hendrikus Kroes en Grietje van 't Hul en Jan van den Brink om als tot leeden an genoomen te worden door de zeer ouderleng Derk van Enk,
daar is voorders niets bijzonders behandelt,
gebed en dankzegging door den ouderling D[er]k [van Enk]

Kerkvergadering op den 30 september,
tegenwoordig waren te ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, te diaken H. van Enk,
voorzank Psalm 78,
voorgelezen sendbrief Joannes het 3 kapittel,
nazang Psalm 68 vers 10,
nagebed door de ouderling D. van Enk.

Kerkvergadering op den 14 october,
tegenwoordig waren Derk van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, ouderlingen, H. van Enk, P. Lans, diaken,
voorzang Ps. 77 vs 6 en 7,
voorgelezen uit de zenbrief Paulus aan de Testalonicensen het 3 kapittel,
nazang Pesalm 139 vers 10-11,
dankzegging door D. van Enk.
N.P. Op deeze vergaderinge is reekinge gedaan van den ontfans en de uitgave.

[Ker]kvergadering op den 21 october,
voorzange Psalm 23,
voorgelezen Tiemotus het 3 kapittel,
tegenwodig waren ouderlingen waren D. van Enk, J. Brouwer, diaken H. van Enk,
nazank Psalm 68 vers 10,
die ziegt onttrek van de kerkvergadering op boete van 2 stuivers,
nagebed door te ouderling D. van Enk.

Kerkvergadering op den 11 november
voorzang Psalm 24 vers 1 en 2,
voorgelezen uit den twee sendebrief Joannes het,
tegenwoordig waren ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken H. van Enk,
voors is her niet bijzonders,
voor en nagebed door de ouderling D. van Enk,
nazang uit Psalm 68 vers 10.

Kerkvergadering op den 25 november,
voor[zang[ Ps. 67 vs. 1 en 2,
voorgelezen uit de Zendbrief [van] Paulus aan de Hebreen 12 kapittel,
tegenwoordig waren ouderlingen Derk van Enk, Hendrik van Ommen, Jannes Brouwer, dia-ken H. van Enk, P. Lans,
voorts nies bezonders voorgevallen,
voor en na gebet door Derk van Enk ouderling,
nazang uit Ps. 97 vs. 6 en 7.

Kerkvergadering op den 9 december,
voorzang Ps. 23 vs. 1 en 2,
voorgelezen uit den 2 Zendbrief van den Apostel Petri het tweede kapittel,
tegenwoordig waren de ouderlingen Derk van Enk, H. van Ommen, Jannes Brouwer, diaken H. van Enk, P. Lans,
voor en na gebet door Derk van Enk ouderling,
nazang Ps. 74 vs. 17 en 18 en 19 en 20.
Daar is door de kerkenraatsvergadering verkoren tot diaken Jan van Boven en H. van Enk Derkszoon in plaats te dienen voor H. van Enk en P. Lans.
En Gerrit van Ommen blijft als voorzanger en koster.

Kerkvergadering op den 23 december,
voorzang Ps. 3 vs. 1 en 2,
voorgelezen uit Hebreen 2,
tegenwoordig waren (doorgehaald: Derk van) de ouderlingen Derk van Enk, H. van Ommen, Jannes Brouwer, diaken H. van Enk, P. Lans,
voorts niets voorgevallen,
voor en na gebed door de ouderling D. van Enk,
nazang Ps. 68 vs. 10.

Kerkvergadering op den 6 janwaerij,
voorzang Ps. 30 vs. 1 en 2,
voorgelezen uit de Zenddebrief Johannes het 3 kapitel,
tegenwoordig waren Derk van Enk, ouderling, H. Ommen, ouderling, Jannes Brouwer, ouderling, diaken H. van Enk Derkzoon en Jan van Boven, diaken,
H. van Enk en P. Lans hebben in de tegenwoordigheid van de ouderlingen met de aangestelde diakenen Jan van Boven en H. van Enk Derkzoon afgerekent voor de inbuering en uitgave wegens den armen, zo dat zij niets meer van ons hebben te p....deren en hebben het voor haar rekening overgenomen,
voor en na gebet door ouderling Derk van Enk,
nazang Ps. 133 vs. 1 en 2 en 3.

Kerkraadsvergaderinge op den 17 maart,
voorzang Ps. 71 vers 9 en 10,
voorgelezen uit den sendebrief van de Romijnen het 12 karpittel,
tegenwoordig waren de ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken J. van Boven, H. van Enk,
daar gesproken van Jannes Rademaker, dat die niet te vrede met gave van den armen, voor en nagebet door de ouderling D. van Enk,
nazang Ps. 25
N.P. daar is ook gesprooken over de steen daar Jan van Booven en Hendrik van Ommen goed voor gezegt hebben en een briefie voor hebben afgegen, hebben alletijd voor den ar-men zouden blijven als zij uit de armenkas moesten betaald worden, det is alle gemeen beslooten om det dan af t'wagten wat er van geworden zal.

Kerkenraatsvergaderinge den 31 maart,
degenwoordig waren de ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken J. van
Boven, H. van Enk,
voorzank Psalm 71 vers 1-2,
voorgezen uit den eersten sendebrief van Joannes het eersten kapittel,
daar is besloten zondag over ach dagen de voorbereidigen te houden,
nazank Psalm 133,
voor en nagebet door te ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 15 april,
voorzang Psalm 23 vers 1-2,
voorgelezen uit den Zendebrief Joannes het eerst kapittel,
degenwoordig waren ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken J. Boven,
H. van Enk,
den 10 april Avondmaal [des] Heeren gehouden.

voors is niets bij zonders,
nazank Ps[alm..] vers 10,
nagebed door den ouderling D. van Enk.
Kerkenraatsvergaderinge op den 2 mei,
voorzang Psalm 46 vers 1 en 2,
voorgelezen uit den Sendebrief van Joanes het twee kapittel,

degenwoordig waren te ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken J. van
Boven,
nazank Psalm 133,
voor en nagebet dooor te ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 16 mei,
voorgelezen uit het eerste boek der Konigen het 13 kapittel,
voorzang Psalm 73 vers 13 en 14,
tegenwoordig waren te ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken J. Boven, H. van Enk,
voors is niets bij zonders,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk,
nazang Psalm 86 vers 6.

Kerkeraadsvergaderinge op den 30 mei,
voorgelezen uit den 2 sendebrief Timothuis het 3 kapittel,
voorzang Psalm 37 vers 15 en 16,
degenwoordig waren de ouderlingen D. van Enk, H. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v. Boven
H. van Enk is 2 maal apsent dat niet geweest is.

is schuldig 4 stuivers voor den armen,
voors is vastgesteld die zigt ontrekt van den vergaderinge die is schuldig een 5 stuivers
voor den armen,
nazang Psalm 68 vers 10,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 13 junij,
voorgezonden Psalm 77 vers 8 en 9,
voorgelezen de sendebrief Jacobi het eerste kapittel,
tegenwoordig waren te ouderlingen D. van Enk, H. van Ommen, J. Brouwer, diaken
J. van Boven, H. van Enk,
nazang Psalm 68 vers 10,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk.

Kerkeraatsvergaderinge op den 27 junij,
voorzang Psalm 37 vers 2 en 3,
voorgelezen uit de sendebrief van Joannes het 2 kapittel,
degenwoordig waren de ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J.v.
Boven, H. v. Enk,
nazank Psalm 84 vers 6,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 18 julij,
voorzang Psalm 89 vers 13,
voorgelezen uit den sendebrief Joannes het 5 kapittel,
degenwoordig waren te ouderlingen D. v. Enk, H. Ommen, J. Brouwer, diaken J.v.
Boven, H. v. Enk,
daar is besloten om aantstaan zondag te voorbereidinge te houden op den 24 julij,
nazang Psalm 133,
voor en nagebet door te ouderling D. v. Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 8 augustus,
voorzank Psalm 84,
voorgelezen den tweede sendebrief Petri het eerste kapittel,
degenwoordig waren te ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. van Boven, H. van Enk,
voors is bij zonders,
nazank Psalm 68 vers 10,
voor en nagebet door te ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 23 austes,
voorzank Psalm 91 vers 1 en 2,
voorgelezen uit den sendebrief Timothuis het vierde kapittel,
degenwoordig waren ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken H. v. Enk, J. v. Boven,
voort is niets bijzonders,

[na]zank Psalm 84 vers 6,
voor en [na]gebed door te ouderling D. v. Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 5 september,
voorzang Psalm 45 vers 1 en 2,
voorgelezen uit den sendebrief D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,
voors is niets bijzonders,
nazank Psalm 80 vers 9 en 10, voro en nagebet door de ouderling D. v. Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 19 september,
voorzank Psalm 37 vers 11 en 12,
voorgelezen uit den sendebrief Joannes het eerst kapittel,
degenwoordig waren ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,

voorts is niets bij zonders
nazank P[salm…] vers 5 en 6,
voor en nagebet door de ouderling D. v. Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 3 ottober,
voorzang Psalm 46 vers 1 en 2,
voorgelezen uit den sendebrief Joannes het 5 kapittel,
degenwoordig waren de ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,
voors is niets bijzonders,
nazang Psalm 84 vers 6,
voor en nagebet door de ouderling D. van Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 17 ottober,
voorzang Psalm 77 v. 6.7,
voorgelezen uit den 2 sendebrief Corenten het 21 kapittel,
degenwoordig waren ouderlingen H. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,
Voors is er besloten om op aanstaan zondag over 8 dagen te voorbereiding houden.

[nazang…..],
voorge[lezen…],
[voor en nagebet door de ouderling] D. v. Enk.

Kerkeraadsvergaderinge op den 2 november,
voorzank Psalm 62 vers 4 en 5,
voorgelezen uit den sendebrief Joannes het 3 kapittel,
degenwoordig waren de ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken H. v. Enk, J. Boven,
voors is er niets bijzonders,
nazang Psalm, 45 v. 10,
voor en nagebet door te ouderling D. Enk.

Den bedieninge gehouden op den 5 november,

Kerkeraatsvergaderinge op 16 november,
degenwoordig waren de ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,
voors is niets bijzonders,
voor en nagebet door ouderling D. v. Enk.

Kerkvergadering op den 20 janwarij
voorzang Psalm 59 vers 2 en 3,
voorgelezen uit timotiuis he 3 kapittel,
tegenwoordig waren te ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. v.
Boven, H. v. Enk,
voors niets voorgevallen,
voor en nagebet door de oudeling D. v. Enk,
nazang Ps. 698 v. 10.

Kerkvergaderinge op den 4 fewarij,
voorzang Ps. 71 ves 1-2,
voorgelezen uit Joannes zenddebrief het 2 kapittel,
tegenwoordig waren ouderlingen D. v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J. van
Boven,
voors is niets voorgevallen,
voor en nagebet door de ouderling D. v. Enk,
nazang Psalm 69.

Kerkvergaderige op den 18 febrewarij,
voorzank Psalm 44 vers 10 en 11,
voorgelezen uit den zendbrief Joannes,
de woordig waren de ouderlingen D. v. Enk, J. Brouwer, diaken J. v. Boven, H. v. Enk,
daar is besloten dat de vrouwe van Hendrik Vierhuizen een jak zoude hebben,
nazank Psalm 68 vers 10,
nagebed door te ouderling D. v. Enk.

Kerkraadsvergaderinge op den 3 maart,
voorzang Psalm 46 vers 1,
voorgelezen uit den eerste zendbrief Joannes het vierte kapittel,
degenwoordig waren de ouderlingen D.v. Enk, H. v. Ommen, J. Brouwer, diaken J.
Boven, H. v. Enk,
voors is niets voor gevallen,
nazank uit Psalm 119 vers 1,
voor en nagebet door de ouderling D. v. Enk.

 Index op persoonsnamen

As, Gerrit van 8
As, Regnirus martinus van 8

Beekenkamp, Everdina 10
Binnenkamp, Aaltje 8
Binnenkamp Hendrik 8
Bla(a)u(w)enoor(t)d, Jan 13, 16
Blaaunoort Grades 16
Borst, Geertje 8, 11, 14
Bosch, Gertrut 8
Boven, Berend van 12
Boven, Gerrigje van 9
Boven, Jan van 9, 12, 14, 29-42
Boven, Willem van 14
Brink, Jan van den 26
Brouwer, Femmetje 11
Brouwer, Hermina 11
Brouwer, Jannes 11, 25-42
Brummel, Hilligje 17

Enk, Dirk (Derk) van 8, 23, 25-42
Enk, Dirk Hendrikszoon 21
Enk, Derkje van 16
Enk, Gerritje van 11
Enk, Hendrik van 25-30
Enk, Hendrik (D(e)irkszoon) van 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 30-42
Enk, Hendrik Hendrikszoon 19
Enk, Hendrika van 9, 12, 14, 17, 21
Enk, Hendrika van 23
Enk, Hendrikje van 14
Enk, H. van 26
Enk, Jan van 8, 11
Enk, Jantje van 13
Enk, J. van 26
Enk, Marrigje van 11
Enk, Peter van 8, 23
Enk, Petertje van 23
Enk, Zwiertje van 18, 22

Groen, Frank, 10, 18
Groen, Goossen 18
Groen, Hendrik 10

Hardloper, Petertje 8
Hul, Grietje van 't 17, 20, 26

Kamenes, Anna 11
Karzijn, Jantje 8
Kroes, Harmen 12, 15, 19, 20, 22
Kroes, Harmpje 20
Kroes, Hendrikje 16
Kroes, Hendrikus 26
Kroes, Jan 15
Kroes, Jannes 22
Kroes, Johanna 19
Kroes, Willem 12
Kroon, Dirk 10
Kroon, Egbertje 13
Kroon, Hendrik 10, 13

Lans, Berend 17
Lans, Frederik 9, 12, 14, 17, 21
Lans, Geertje 23
Lans, Hendrik 9
Lans, Hendrik Jan 21
Lans, Jannetje 12
Lans, P. 25-30
Lans, Zwaantje 14

Oene, Cornelis van 19
Oene, Esselina van 19
Oene, Janna van 8, 10, 15, 18, 22
Ommen, Dries van 8
Ommen, Gerrit van 29
Ommen, Gerrit Janszoon van 17
Ommen, Grietje van 10
Ommen, Hendrik van 25-42
Ommen, Hendrikje van 17
Ommen, Jan (Hendrikszoon) van 8, 10, 15, 18, 22
Ommen, Janna van 18, 22
Ommen, Jantje van 15, 18, 20
Ommen, Marrigje van 10, 13
Ommen, Zwiertje van 13, 16, 18, 19, 21, 22

Pleijter, Gerrit 10
Pleijter, Mergien 10

Rademaker, Jannes 31
Rekman, Janna 11
Riezeweide, Jannes 16
Riezeweide, Willem 16

Sanders, Johanna 19, 20, 22
Smet, Henderk 26
Snikker, Hendrika 19
Splinter, Aaltje 15
Splinter, Gerritje 12
Splinter, Hermina 8, 12, 42
Staal, Helmig 20
Staal, Jan 17, 20
Staal, Ja(e)nnigje (Jannetje) 9, 13, 15
Staal, Peter 17
Staal, W. 26

Uitslag, Geeltje 20
Uitslag, Hendrik 18
Uitslag, Wolter 18, 20

Veld(t)man, Jak(c)ob 9, 13, 15
Veltman, Jannigje 9
Veltman, Gerrit 15
Veltman, Gerritje 13
Vierhuizen, Albert 8
Vierhuizen, Gerrit 12
Vierhuizen, Hendrik 8, 12, 42

Wagenvoort, Gerrit 10
Wagenvoort, Jan 10
Werven, Frederik van 11
Werven, Jannes van 11
Wije, Gergien van 11
Wijnen, Jannigje 9, 14

IJzerman, Geertje 10,18