Smedestraat 12

07-02-1616
Simon Lambertsen

 

1628
Simon Lambertsen

Griete Mense weduwe van Albert Gerritsen verklaart hoe dat zij zekere gifte zoals hier op 17 jan 1642 gepasseert uit goede affectie verklaart hierbij dat zij Aaltje Simons dochter van Simon Lamberts bemaakt haar huisje in de Westerbloemstraat waaraan westw de stege oostw Dirck Jansen Dijck zuidw Bie Momme en noordw de gedachte state gelandet is en waarvan zij bekent onterft te zijn en afstand te doen maar de tucht haar levenlang behoudt van gemeld huisje
Actum 13 sept 1651 coram Feith et Bigge

Griete Mense schenkt voor notoir gerack en andere diensten f 100,- uit de som van f 600,- die zij verplicht was uit te keren maar in casu van nood nog achter de hand houd enz enz
Actum ut supra coram eisdem

Griete Mense weduwe van Lubbert Gerrits schenkt om haar moverende redenen aan Simon Lamberts rademaker en Anna Jans echtel. al haar goederen zo gerede als ongerede , huisraad linnen wollen enz enz en een gres in het Goor enz doende hierbij afstand op voorwaarde dat zij haar zullen alimenteren met spijs en drank en in gerak en onderhoud behulpzaam zullen wezen Verder aan de erfgenamen te betalen f 50,- zoals aan de armen is toegezegt onder zekere consideratie enz enz.
get 5 dec 1651 coram Feith et Hegeman

Jan Jansen en Mense Veghen echtel. verkopen aan Simon Lambertsen en Aaltgen zijn vrouw vijfvierendeel voedergronds gaande te wandel met Stijne toe Water zo op de grote als op de Lutteken Mheen voor een somme ter neuge betaald
get 27 febr 1625 coram Greve en Hegeman

Henrick Gerritsen verkoopt aan Simon Lambertsen een mudde land waaraan oostw Gerrit Heeck zuidw Stoopscherenwegje, westw de stadweg en noordw Steven Kistemaker gelegen is
get 10 dec 1625 coram senatu


1635

Hendrick Simonsen met vrouw en moeder.


1653

Hendrick Simonsen en vrouw.


1664

Eigenaar: Hendrick Simonsen


1676

Schoorsteengeld: Hendrick Simonsen betaalt voor 3 schoorstenen.
Begraven 3 aug 1677 Elburg.

ca. 1700
Eigenaar: Willem Dekker, ontvanger


24 juni 1708

Verschenen Willem Decker als gevolm. van Ds van Diest te Zwartsluis verkoopt voor f 42,- aan Kars Stevensen en Geertje Jans echtel. een hof voor de Goorpoort
get 24 juni 1708


4 mei 1715

Folio 110: 
Verschenen Willem Dekker koopt voor f 300,- aan Jan Elbertsen en Adriana Dries echtel. een huis op de Olde strate neffens het huisje in de stege naast het huis van Meinhard Wolfsen en Willem Heerding staande welke comparant als ontvanger der accijnsen dezer stad voor achterstallige betaling verwonnen heeft bezwaard met een uitgang aan de Weezen van f 1- jaarlijks die koper tot last neemt
get 4 mei 1715


13 sept. 1718

Verschenen Rein Nucke, Lambert Hegeman en Willem Dekker als weesmeesters alhier verkopen aan Gerhard Witte en Maria Catharina Feith echtel een huis in de Nieuwepoortstraat tussen de wed. Loefsen en koper gelegen
get 13 sept 1718


4 sept. 1719

Compareede Henrikje Gorris wed. van Willem Camp en Jan Muller en Elisabeth Camp echtel. voorts Steven Louw en Jannetje Camp echtel. verkopen voor f 520,- aan Jacob Teunissen voor eerst een doorgaande huisinge aan de Beekstraat naast Rein Nucke en daer Harderwijk uithangt staande dan nog een stal in de Westerkerkstraat naast Hendrik Sum op de hoek van de steeg en een hof voor de Mheenpoort waaraan oostw Aart van Triest en westw Willem Decker en Benecamp zuidw gehovet is
get 4 sept 1719


25 oct. 1718

Verschenen Willem Decker als vader en momber van zijn zoon Cornelis Decker bij Wemmetje Geldrop geprocureert en enige erfgenamen van de nalatenschap van Elisabeth Geldrop wed. van Wilsum, die door Henrik Cuylenburg en de wed. van Steven Geldrop verlaten is, bekenne over gedragen voor f 185,- aan de scholt Potgieter en Anna van Brienen echtel. 3 voedergrondsen op de Mheen met consent van Clarewater gemeenen nog 2/3 parten van 6 voedergrondsen "den Thoon"gen. enz.enz.
get 25 oct 1718


11 nov. 1719

Verschenen Jacob Teunissen verkoopt voor f 540,- aan Jan Hengeveld en Egbertje Gerrits echtel. een doorgaand huisje aan de Beekstraat daar Harderwijk uithangt naast het huis van Rein Petersen Nucke staande en dan nog een huisje in de Westerkerkstraat naast Jan Willemsen en een hof voor de Mheenpoort waaraan oostw Aart van Triest, westw Willem Decker en zuidw Henrik Benecamp gehovet is
get 11 nov 1719


29 juni 1720

Verschenen Willem Decker, Lambert Hegeman en Marcus de Waal in qualiteit als Weesmeesters verkopen voor f 375,- aan Weime Aalberts wed. van Jan Jansen een doorgaande huisinge in de Nieuwepoortstraat waaraan westw de steeg en oostw de secret. Greve aangehuiset zijn
get 29 juni 1720


5 nov. 1721

Verschenen Lambert Hegeman en Willem Decker als curatoren over Jan en Gerrit Andriesen en verder Berent van Coot en Judith Andriesen echtel. allen erfgenamen van Andries van Zittert en Fennetje Gerrits echtel. verkopen voor f 170,- aan jan Elbertsen en Adriana Driesen echtel. een huis op de Olde strate alwaar het steegje noordw en albert Clasen oostw en kopers zuidw aangehuiset zijn bezwaard met 4 stuivers aan de Weezen
get 5 nov 1721


14 aug. 1724

Verschenen Marcus de Waal, Willem Decker en Berent Staal als mombers over het onmondige kind van Jan Pennink bij Geisje Staal geprocureert, verkopen voor f 48,- aan Evert Henriksen en Greite Dibbelts echtel. een hof voor de Goorpoort waar Henrik Reinberg oostw en Wolter van der Horst westw. aangehovet zijn
Dezelfden hebben voor f 40, overgedragen aan Willem Henriksen en Wobbetje Peters echtel. een hof voor de Goorpoort aan de stadsgracht alwaar westw de rector Ouwens en oostw Evert Cornelissen linnenwever aangehovet zijn
get 14 aug 1724


12 apr. 1715
Alsoo Johanna van der Beek wed. van Jacobus Bloemert weer hertrouwd is met Geurt Tijmons van der Veen is zij met de mombers van haar kind Willem Dekker en Lambert Hegeman over een gekomen dat het kind zal hebben 1/10 part in de papiermolen gelegen op Rollecate onder Vaassen en een 1/10 van een Lijmketel in die molen en een 1/10 in een dubbele groeve in de kerk van Vaassen en haar verder naar haar staat op te voeden 
get 12 april 1715

1e huw: Johanna van der Beek geh. 20-11-1712 Jacobus Bloemerts Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Engeltje Jacobs Bloemert (v) geb. ongeveer 1721 te Vaassen
 - Jacomina Bloemert geb. 22-10-1713 Elburg
2e huw: Johanna van der Beek, geh. 03-03-1715 Elburg met Geurt Tijmensze van der Veen
3e huw: Johanna van der Beek (wed), geh. 01-10-1719 Elburg, Arnoldus Novens begr. 03-05-1747 Elburg (woonden aan de Haven)

Verschenen Johanna van der Beek weduwe van Geurt Tijmensen van der Veen verklaart dat zij haar kinderen bij Willem van Ems verwekt voor hun vaders versterf belooft heeft te zullen voldoen bij mondigheid een som van f 1250,-
Johan van Ems heeft zijn 1/5 deel verkocht aan moeder voor f 150,- enz. get 15 maart 1719

Bron: Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1707-1728, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

 

1707
Lisabeth van Wilsum-Geldrop

Verschenen Willem Decker als vader en momber van zijn zoon Cornelis Decker bij Wemmetje Geldrop geprocureert en enige erfgenamen van de nalatenschap van Elisabeth Geldrop wed. van Wilsum, die door Henrik Cuylenburg en de wed. van Steven Geldrop verlaten is, bekenne over gedragen voor f 185,- aan de scholt Potgieter en Anna van Brienen echtel. 3 voedergrondsen op de Mheen met consent van Clarewater gemeenen nog 2/3 parten van 6 voedergrondsen "den Thoon"gen. enz. 
get 25 oct 1718


29-05-1726

Alexander van Dedem verkoopt voor f.425- een huis aan de diakenen, staande in de Westerbloemstraat alwaar Marcus de Waal zuidw. en weduwe Jan Been noordw. gehuijsd sijn.

Ouders van Alexander van Dedem:
Gijsbert van Dedem geb. 01-10-1612 Harderwijk, ol. 15-09-1672 Zwolle,
geh. 26-11-1643 Hasselt met Anna Catharina Coppier Van Cuylenburg, geb. 25-02-1614 Hasselt, ovl. 31-05-1698 Zwolle

Uit dit huwelijk:
1.  Coenraad Willem van Dedem Heer van De Gelder geb. 18-09-1644 Zwolle, ovl. 18-02-1714 Zwolle, begr. 27-02-1714 Wijhe, 
Beroepen:
  1693 Officier infanterie
  1703 Gouveneur van Maastricht
  1704 Luitenant-generaal
  rond 1709 Gouveneur van Bergen op Zoom
  Kolonel van een regiment infanterie
  Commandeur van Zwolle
  Gedeputeerde naar de Landdag van Overijssel
geh. 04-10-1685 Genemuiden met Anna Elisabeth van Echten, geb. 1656, ovl. 26-11-1732 in Huis De Gelder in Wijhe
Uit dit huwelijk:
- Gijsbert van Dedem Heer van Gelder geb. 12-08-1686 Zwolle, ovl. 21-01-1738, begr. 29-01-1738 Wijhe
  huw. 20-09-1712 Oldebroek met Johanna Gerhardina van Haersolte geb. 01-08-1690 Zwolle, ovl. 02-10-1739 Huize den Gelder in Wijhe

2.  Willem Johan Hoevelaken, Den Berg en Oldenaller van Dedem Heer van Maurik geb. 30-06-1656 Zwolle, ovl. 03-12-1738 Arnhem
Beroepen:
  Ridderschap van Overijssel
  Stadhouder van de lenen en dingwaarder van de Hoge Bank
  (plaatsvervanger van de Stadhouder) Ridderschap van de Veluwe
  Heer van den Berg
  Dingwaarder van de Hoogebank
  Stadhouder van lenen
  Ambtsjonker van Rheden
geh. 1696 met Gerberge van Deelen geb. 18-11-1660 Arnhem, ovl. 06-12-1733 Arnhem.
Uit dit huwelijk:
- Gijsbert Willem van Dedem Heer Van Den Berg en Driesberg, geb. 07-03-1697 Zwolle, ovl. 18-06-1762 Kleef
geh. Theodora Judith Margaretha van Ijsselmuiden Vrouwe van Rollecate. Zij kregen 3 kinderen
- Geertrui van Dedem Vrouwe van Maurik en Oldenaller geb. 31-10-1699 Zwolle, ovl. 06-12-1733.
geh. 20-02-1727 Velp met Jasper Hendrik van Lynden Heer van Ressen. geb. 04-10-1696 Ressen, ovl. 28-03-1759 Arnhem. Zij kregen 2 kinderen.

3.  Alexander Vosbergen en Werfhorst van Dedem Heer van Oldenborg geb. 25-10-1658 Zwolle, ovl. 11-09-1741 Arnhem, begr. te Oldebroek.
Beroepen:
  1681 Veluwse ridderschap
  Burgemeester
  1705-1708 Gecommiteerde Raad van State en Staten-Generaal
  1706 Curator academie
  1708 Richter van het Nijbroek
  1711 Gecommiteerde ter generaliteit
  1717-1741 Gedeputeerde
  1730 Richter van Arnhem en de Veluwezoom
  1701 tot 1703 was Alexander van Dedem eigenaar van de papiermolen ''De Werfhorst" Doornspijk. De Molen is ca. 1760  afgebroken. De molen heeft gestaan achter de Mezenbergerweg Doornspijk.
geh. 27-06-1697 Oosterwolde met Eusebia Wendelina van Zuylen van Nyevelt geb. rond 1670 Oldebroek, ovl 19-01-1706 Oldebroek zij was toen 36 jaar.
Uit dit huwelijk:
- Gijsbert Frederik Baron van Dedem Heer van Vosbergen geb. rond 1698 Schouwenburg, ol. 17-10-1763 Heerde.
Beroepen:
  1718 en 1746 Ridderschap van Veluwe
  1718 Ambtjonker van Heerde
  1761 Lid gedeputeerde Staten

Anno 1719 den 24 juny hebben de heren Alexander van Dedem heer tot Vosbergen gedeputeerde en rigter te Oldebroek, als vader en wettige voogt van sijn onmondige kynderen, met namen Henrica, Cristina, Florentina en Coeraet Willem van Dedem. in ehestant geprocureert bij vrouwe Eusebia Wendelina van Zuilen van Nievelt zall.
Alsmede de heer Willem Jan van Dedem heer van den Bergh, dinkweerder van de hooge bank van Justitie en stadholder van Leenen der provincie Overijssel, en de heer Gerrit Willem van Zuilen van Nievelt, heer tot Schouwenburg, colonel over een regiment als Oom en naeste bloetverwanten van gemelde kynderen mitsgaders Gijsb. Fred. Van Dedem ontvanger der gemeine middelen der baronnie van Breda als prinsenlant, en Anna Catharina van Dedem geass. met W.J. van Dedem haar Oom als haer momber met voorbedacht rijpe rade gecedeert en getransporteert aen Fred. Hend. Van Dedem haer soon neef en broeder haer anparten in alle goederen op de Werfhorst gelegen, soo door dode van vrouwe Eusebia Wendelina van Zuilen van Nievelt haar moeder zall. op haer verstorven sijn, niets uitgesondert
Met houtgewassen bomen, papiermolen, regt van 't water etc met alle regt en geregtigheyt raet en onraet van olts tot die goederen gehorent sijnde vrij allodiaal tinsgoet Waervan comparante bij desen afstand doet en vertijen als regt is sulx dat van af de heer Fred Hend. Van Dedem aen die goederen volkomen geeigent geerft en gegoedet sal sijn sonder tegenspraek van iemant onsentwegen , soo nogtans dat de heer Alexander van Dedem aen die goederen behout de tugt en vrugtbebruick sijn levenlanck gedurende en dat Fred. Hend. Belooft en aenneemt aen sijn broederen en susters na het overlijden van vader uit die boedel en goederen soo veel uit te keren als die goederen alsdan waardig sullen bevonden worden
Dit vermogens de orginele acte gepasseert voor geerfden Lambert Zegerius predikant en Aert Dijck scholt in Oldebroek betekent en bezegelt quo relatio den 1 aug 1719


05-05-1727

De Diaconen verkopen dan dit huis weer aan Jan Kemper en Wobbetjen Aalts geb. 03-07-1673 Elburg d.v. Aalt Tijmens en Eva Jansz.


08-10-1728

Grietje van Griethuijsen verkoopt voor f.250- aan Wobbetje Aalts, weduwe van Jan Kempe een half huis in de Westerbloemstraat staande tussen de huizen van Marcus de Waal en weduwe Jan Been


20-05-1729

Verschenen Evert Hendriksen en Grietje Dibbelts echtel. verkopen voor f 70,- aan Wobbetje Aalts wed. Kempe 2/3 in 6 1/2 voedergrondsen op de Mheen. coram Feith et Ingen 20 mei 1729


01-01-1747

Resolutieboek nr. 1:
Jacob Gerrits Veneman en Wobbigje Aalts (Wobbina Aalts Tant) geven een huis aan het Weeshuis, als zij zo lang zij leven door het Weeshuis verzorgd worden. (huw. 25-11-1731 Elburg)


1749

Jan Harmsen van der Maten, ol. 26-02-1782 Elburg, rentenier-koopman,
1e huw. Hendrikjen Franks, ol. 30-10-1755 Elburg.
2e huw. 15-02-1756 Elburg met Geurtje Peters Vierhouten, ol. 11-03-1806 Elburg (woonden in 1749 Smedestraat 12)
Kinderen uit het 2e huwelijk:
 - Hendrika Margarita van der Maten geb. 30-01-1757 Elburg
 - Pieter Jochem van der Maten geb. 20-07-1761 Elburg, ovl. 12-04-1816 Elburg
 - Stijntje van der Maten geb. 19-04-1764 Elburg


1783

Eigenaar: Peter Jochems van der Maten


1786

Eigenares: Stijntje van der Maten, gehuwd met Willem van der Linden.


1798

Huisnr. 282
Peter Jochems van der Maten, 37 jr, bouwman, geh.

Protocol van Bezwaar van ambt Doornspijk 1803-1810:
Fiche 349
Verschenen te Elburg Geurtje Peters Vierhouten weduwe van Jan van der Maten en verklaarde dat zij bij magescheid van 26 maart 1786 haar kinderen wegens hun vaders versterf had afgegoedet, haar bezittinge als volgt te verdelen in 3 porties
Haar zoon Peter Jochems van der Maten en haar dochter Stijntjen gehuwd met kapitein Willem van der Linde die zij om haar moverende redenen uitsluit. Verder haar kleindochter Johanna Geertruida Gigandet dochter van Gijsbert Gigandet en Hendrica Margaretha van der Maten die indien zij niet tegen de wil van haar ouders trouwt, na haar overlijden zullen erven.
Get. 30 maart 1799.

Dezelfde wijzigt haar testament, nadat haar dochter Stijntje van haar man Willem van de Linde gescheiden is, en nadat zij in haar hoge ouderdom door haar dochter verzorgt is bemaakt zij aan Stijntje vooraf een som van f.1500-.
Get. Elburg 16 september 1801.


1818

Huisnr. 297
Eigenaar: D.J. van der Linde, luitenant-kolonel
Een huis met 9 deuren en vensters.


1829

West 297
Petronella Goris-de Heer (wed.) geb. Elburg, 34 jr., 41 jaar arbeidster.


1832

Kadastraal eigenaar: D.J. van der Linde.

1839-1849
West 297
Gerrit Jan van Dijk geb. 19-01-1829 Elburg, timmerman, ol. 20-08-1873 akte 44 Elburg
geh. Eibertje Lipke geb. Elburg, 34 jr. ol. 15-09-1869 akte 40 Elburg
Ouders van Eibertje: Jurjen Lipke en Maria van de Wijle
Ouders van Gerrit Jan: Liefert Jansen van Dijk en Aaltje ten Hoope
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrika van Dijk geb. 00-00-1835 Elburg,
geh. 16-05-1863 akte 11 Elburg met Gerbrand Zoet geb. 1834 Elburg (ouders van Gerbrand: Jacob Zoet en Annaatje Willems)
 - Lieferd van Dijk geb. 13-02-1836 akte 8 Elburg, ovl. 28-12-1924 akte 84 Eibergen,
1e huw. 08-05-1858 akte 4 Elburg met Hendrika Vennebrugge geb. 1830 Den Ham (ouders van Hendrika: Mannes Vennebrugge en Berendina Tjonk)
2e huw. 06-05-1865 akte 9 Elburg met Alberdina Vennebrugge geb. 1835 Den Ham (ouders van Alberdina: Mannes Vennebrugge en Berendina Tjonk)
3e huw. 31-05-1877 akte 14 Den Ham met Hendrika van den Kamp geb. 1848 Hardenberg, Ambt (ouders van Hendrika: Gerrit van den Kamp en Fennigje Brand)
4e huw. 13-11-1896 akte 38 Den Ham met Geertje Praas geb. 1838 Ommen, Ambt (ouders van Geertje: Roelof Praas en Jennigje Waaijer)
 - Aaltje van Dijk geb. 10-02-1842 akte 8 Elburg, ovl. 27-10-1845 akte 43 Elburg (3 jr.)
 - Maria van Dijk geb. 1851 te Elburg, ovl. 31-07-1914 akte 40 Hattem
geh. 26-04-1877 akte 20 Zwollerkerspel met Jan van der Kolk geb. 1850 Oldeneel (Zwollerkerspel), ovl. 22-03-1932 akte 9 Hattem


1850-1860
West 297
Albert van Ommen geb. 04-12-1806 Elburg, visser, ovl. 13-02-1884 akte 12 Elburg (wedn. Fijtje Tijssen Fidder, echt. v.Femmigjen Gores.) 
Ouders van Albert: Reindert van Ommen en Geertje Hissink
1e huw. 24-03-1838 akte 1 Bunschoten met Aalbertje Nagel geb. 1796 Bunschoten ovl. 02-06-1866 akte 27 Elburg (weduwe van Lammert Ruijzendaal).
Ouders van Aalbertje: Gerrit Nagel en Mietje van Halteren
Kinderen uit dit huwelijk:
 - NN van Ommen geb. 28-08-1840 akte 10 ovl. levenloos geb. Bunschoten
2e huw. 20-09-1866 Elburg akte 18 met Fijtje Tijssen Fidder geb. 08-08-1815 Doornspijk akte 25 (wed. Evert van Dragt) 
Ouder van Fijtje Tijssen Fidder: Aard Tijssen Fidder en Aartje Mulder
3e huw. 29-04-1874 akte 3 Elburg met Femmigje Gores geb. 25-11-1837 Elburg akte 7, ovl. 26-06-1890 akte 29 Elburg
Ouders van Femmigje Gores: Fedde Gores en Aaltjen Janssen


1860-1875

West 297
Hendrik de Vries geb. 17-12-1839 Elburg akte 75, ovl. 22-03-1889 Elburg akte 14, visser
Ouders van Hendrik: Tjebbe de Vries en Hendrika Burgemeester
geh. 17-11-1860 Elburg akte 18 met Jentje Smit geb. 06-10-1836 Elburg akte 55, ovl. 15-09-1905 Elburg akte 30, naaister
Ouders van Jentje: Gerrit Smit en Heintje Brouwer
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrika de Vries geb. 06-07-1861 Elburg akte 39, ovl. 20-09-1861 akte 46 Elburg (2 mnd)
 - Hendrika de Vries geb. 16-10-1862 Elburg akte 55, ovl. 23-08-1866 akte 71 Elburg (4 jr.)
 - Hendrika Aleida de Vries geb. 23-11-1863 Elburg akte 13, ovl. 28-04-1872 akte 25 Elburg ( 8 jr.)
 - Tjibbe de Vries geb. 15-00-1866 Elburg akte 77, ovl. 13-02-1941 akte 9 Elburg,
 - Hendrika de Vries geb. 12-03-1868 Elburg akte 24, ol. 22-05-1920 akte 19 Elburg,
 - Gerrit de Vries geb. 23-12-1869 Elburg akte 83, ovl. 29-05-1870 akte 42 Elburg (5 mnd)
 - Harmina de Vries geb. 27-06-1871 Elburg akte 34, ovl. 27-10-1871 akte 85 Elburg (4 mnd)
 - Gerrit Rijk de Vries geb. 04-10-1872 Elburg akte 56, ovl. 23-11-1873 akte 65 Elburg (1 jr.)
 - Hendrika Aleida de Vries geb. 09-02-1874 Elburg akte 13, ovl. 25-01-1892 akte 23 Elburg (17 jr.)
 - Gerritje de Vries geb. 03-11-1876 Elburg akte 94, ovl. 03-11-1876 akte 56 Elburg (1 dag)


1875-1900
West 297
Peter Brouwer geb. 03-08-1843 Elburg, voerman
geh. 07-09-1864 akte 12 Elburg met Geeltje Denekamp geb. Elburg 05-08-1840.
Ouders van Peter: Willem Brouwer en Crecia Docter
Ouders van Geeltje: Hemdrik Denekamp en Petronella Leusink
Kinderen uit dit huwelijk:
 - NN Brouwer (v) geb. 21-03-1865 akte 12 Elburg (levenloos geb.)
 - NN Brouwer (m) geb. 02-05-1871 akte 40 Elburg (levenloos geb.)
 - NN Brouwer (m) geb. 03-06-1872 akte 30 Elburg (levenloos geb.)
Op 03-02-1881 vertrokken naar Wortendijke in Noord-Amerika.


1875-1900
West 63
Elbert van Zoeren geb. 29-07-1853, ovl. 18-10-1934 akte 22 Elburg, schipper, spekslager
geh. 24-09-1880 (akte 19) Elburg met Geertje Engel, geb. 12-01-1859 Landsmeer, ovl. 04-05-1928 akte 14 Elburg
Ouders van Eibert: Marten van Zoeren en Antje Dorrepaal
Ouders van Geertje: Klaas Engel en Suzanna Pronk
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Martinus van Zoeren geb. 23-12-1880 akte 101 Elburg, ovl.
geh. 18-06-1902 akte reg. 22, fol. 2 Amsterdam met Roelofje van de Wetering geb. 00-00-1880 Elburg (dochter van Frederik Jan v/d Wetering en Gerrigje Schenk)
 - Klaas van Zoeren geb. 05-04-1883 akte 30 Elburg,
geh. 21-11-1906 akte reg.5k;fol. 13 Amsterdam met Jansje Stoffer 1882 Elburg (erk. 1 kind, echtscheiding 03-11-1928)
 - Pieter van Zoeren geb.09-07-1885 akte 48 Elburg,
geh. 29-10-1908 akte 18 Elburg met Anna Maria van Tongeren geb. 1886 Elburg (Peter van Tongeren en Aleida Houtman)
 - Suzanna van Zoeren geb. 10-11-1887 akte 75 Elburg, ol. 18-02-1888 akte 11 Elburg (3 mnd)
Suzanna van Zoeren geb. 17-12-1888 akte 94 Elburg,
geh. 26-10-1920 akte 13 Elburg met Sjoerd Kromhout geb. 1884 Groningen.
 - Antonie van Zoeren geb. 07-01-1891 akte 4 Elburg,
geh. 23-04-1913 akte reg.5 B; fol. 34v Amsterdam met Maria Anthonia Luckner geb. 1882 Weesp (Frits Luckner en Catharina Anna Elisabeth Escherich) echtscheiding 26-08-1918
 - Klaas Bas van Zoeren geb. 21-07-1894 akte 40 Elburg, ol. 24-04-1935 akte 231 Zwolle
Op 11-10-1901 is Eibert van Zoeren vertrokken naar Amsterdam.


09-03-1883
Notarieel archief:
Nr. 1168
Aan Eibert van Zoeren het huis WKC. 962 staande in de Smeestraat voor f.1700-.


1914-1918
Smedestraat 10
Aart Beekman geb. 11-11-1842 Barneveld, ovl. 23-01-1876 Ermelo, Molenaar op de molen "de Koe" (1869) bij Ermelo,
geh. 15-10-1869 Ermelo met Grietje van Boeijen, geb. 19-01-1847 Ermelo, ovl. 16-08-1879 Ermelo
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Lubbertje Beekman geb. 22-02-1870 akte 25 Ermelo,
geh. 18-08-1893 met Cornelis van Zetten geb. 1870 (3 kind.)
 - Hendrik Beekman geb. 15-03-1872 akte 49 Ermelo, ol. 13-10-1965 Ermelo spekslager, schippersknecht en havenmeester Elburg
1e huw. 30-04-1896 Elburg met Willemina Janna Heerding geb. 05-05-1866 Elburg, ovl. 13-11-1933
(Ouders Willemijna Janna: Koenraad Heerding en Kristina Johanna de Fluiter)
2e huw. 13-05-1936 met Jacoba Moehlmann geb. 05-02-1882 Amsterdam, ovl. Elburg
 - Johanna Beekman geb. 12-04-1874 akte 45 Ermelo, 
geh. 28-10-1892 met Gerrit Huisman geb. 1873
 - Lubberta Beekman geb. 12-04-1874 akte 46 Ermelo,
geh. 16-04-1897 met Willem Pasman geb. 1868, ol. 1941
 - Maria Beekman geb. 18-10-1875 akte 104 Ermelo, 
geh. 31-05-1901 met Jan Willem van Rossem geb. 1875, ovl. 1929
 - Aart Beekman geb. 03-09-1876 akte 101 Ermelo, ovl. 10-04-1877 Ermelo (7mnd) 


Gezin Hendrik Beekman en Willemijna Janna Heerding:
Aart Beekman geb. 02-04-1897 Ermelo, ol. 04-06-1963 Kampen,
1e huw. 04-05-1922 Elburg met Jannetje Weijenberg geb. 15-06-1886 Elburg(1 kind ??)
2e huw. 26-02-1959 Kampen met Maria Potkamp geb. 1897
 - Koenraad Christiaan geb. 01-06-1898 Elburg, ovl. 23-05-1973 Elburg
 - Lubbertus Beekman geb. 24-09-1899 Elburg, ovl. 01-12-1981 Oldebroek, huisschilder
 - Christiaan Beekman geb. 11-09-1902 Elburg, ovl. 28-04-1976 Apeldoorn
 - Grietje Beekman geb. 03-04-1906 Elburg, 14-05-1926 van Apeldoorn


Koenraad Christiaan Beekman, geb. 01-06-1898, akte 34 te Elburg, slager
geh. Elburg met Roelofje Pleijsier, geb. 24-04-1899 Genemuiden, ovl. 26-06-1989 Elburg komt 13-05-1927 van Renkum
Ouders van Koenraad Chr.: Hendrik Beekman en Willemijna Janna Heerding
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Willemijna Janna Beekman geb. 07-12-1924 Apeldoorn
 - Jentje Hendrika Beekman geb. 20-03-1928 Elburg, ovl. 11-06-1947 akte 14 Elburg (19 jr.)
 - Hendrikje Beekman geb. 01-06-1929 Elburg, geh. met Gerrit Ponsteen
 - Hendrik Beekman geb. 07-12-1930 Elburg
 - Johanna Beekman geb. 02-01-1932 Elburg, ovl. 11-09-1932 akte 21 Elburg (9mnd)(tweeling met Aart)
 - Aart Beekman geb. 02-01-1932 Elburg(tweeling met Johanna)ol. 1986 Elburg
 - Johanna Beekman geb. 00-04-1941 Elburg, ovl. 21-10-1941 akte 32 Elburg (6 mnd)
 - Johannes Lubbertus Beekman geb. 05-11-1942 Elburg, ovl. 17-08-1945 akte 59 Elburg (2 jr.)

 

25-08-1950 Gerrit Ponsteen (geh. J.C. Kwakkel) vorig adres Ermelo. 
15-10-1951 Vertrokken naar Ermelo.


24-05-1962 Hendrikje Ponsteen-Beekman vorig adres Weesp. 
15-12-1962 Vertrokken naar Westerwalstraat 53.


31-08-1966
Koenraad Chr. Beekman vertrok naar Smedestraat 14.

31-08-1966 Aart Beekman (geh. zoon van K. Chr. Beekman)
22-11-1979 Vertrokken naar Smedestraat 14.

 

Geheel in gebruik als slagerij Beekman in naam.


1985
Gerrit Ponsteen slager