Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Stadsrekening 1451-1453

  • maandag 20 mei 2013 13:45

NADERE TOEGANG

HERUITGAVE STADSREKENING ELBURG 1451/53


TER INLEIDING
Dit is de zevende heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1451 is een deel van de rekening bewaard gebleven. De rest van de rekening gaat over het jaar 1453. Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.

In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.

Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1451/53 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.
Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.

Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 946:
Rekening over 1451.
N.B. Het buitenblad dezer rekening is verloren.
Bij de heruitgave bleek dat de rekening ook het jaar 1453 behandelt
Tevens is nog opgenomen inventarisnummer 947:
Bijlagen bij de rekening over 1451.

2 stukken.
Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.

De uitgave begint met de inkomsten en behandelt daarna de uitgaven. Met name in dat laatste deel treft de onderzoeker veel historisch uitermate interessant materiaal aan. Ondermeer wordt duidelijk dat Elburg met vrij veel steden in Gelderland contacten onderhield. Dit geldt ook zeker voor de hanzesteden. Zo blijken er contacten met Lubeck te zijn. Een heel ander punt is de regelmatige vermelding van de aanvoer van grote hoeveelheden straatstenen.

Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.

Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.P. van Beek,
streekarchivarisGebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)

S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36.
(Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)

H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.

J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie

1
Item ontfangen van Henric Vrankenzoen 4 Rijnsche gulden ende 1 oert
vanden anwas beneven de schuren

Item ontfangen van Dibbelt Scride enen golden [...] van pachte ende 4
postolaetsgulden vanden weert[1] beneven ons kercheren huus

Item ontfangen van Ghert van Holte Henricszoen 3 postolaetsgulden ende
1/2 Rijnsche gulden van pachte betaelt noch 1/2 Rijnsche gulden

Item ontfangen van Johan Johanszoen 6 Rijnsche gulden ende 1 oert van de
helfte van Scherves maet 4 postolaetsgulden gerekent voir 3 Rijnsche
gulden

1451

Item ontfangen van Goede Busch 11 oert Rijnsche gulden van der weert an
dessijt des kercheren huus

Item ontfangen van Jacob Gertszoen 3 Rijnsche gulden ende 1 oert van
pachte vanden statweert

Item ontfangen van Ghert Heket 2 Rijnsche gulden ende 1/2 (doorgehaald:
h) oert van de naweide an ghensijt der havene

(doorgehaald: Item ontfangen van Ghert Craftszoen van Iohans wegen van
Monsteren 3 Aernhemse gulden vander statweert
Item)

Item ontfangen van Ghert Craftszoen 9 Rijnsche gulden ende 1 oert van de
voerweide vanden groten meden

vervolg 1

Item ontfangen van Lubbert Scherpinc 1 Rijnsche gulden van die voirweide
vanden meden

Item ontfangen van Johan van Monsteren 3 Rijnsche gulden van der
statweert

Item ontfangen van Henric Heket 9 Rijnsche gulden van die [et]groen
buten dikes vanden meden ende noch ontfangen [..] Rijnsche gulden mijn 1
postolaetsgulden

Item ontfangen van Lutgert te Boechop 1 postolaetsgulden vanden statwal
Item ontfangen van Gheise Mamens 7 oert Rijnsche gulden vanden statboete

Item ontfangen van Marie 32 climmer vander statwal
Item ontfangen van Pasman van Holten 1 postolaetsgulden ende 1 [...]
stoter vanden wal

Item ontfangen van wyllen Ghert Dircszoen wijf [.] Aernhemsche gulden
vanden weert ende Aernt ten Hove

2

Anno etc. 51

Item Ghert Craftszoen 141/2c betaelt 6 Rijnsche gulden betaelt Gert
Craftszoen van Gert Scobbe wegen 10 Aernhemsche gulden
Item Johan Hoppenbrouwer 19c betaelt 8 Rijnsche gulden
Item Johan Wolterszoen 18c betaelt 8 Rijnsche gulden betaelt 6 Rijnsche
gulden
(doorgehaald: Item Jacob Dircszoen 19c betaelt 6 Rijnsche gulden ende 4
Rijnsche gulden betaelt 5 Rijnsche gulden ende betaelt 4 Rijnsche gulden
ende 19 climmer)
Item Lambert Andreeszoen 19c betaelt 6 Rijnsche gulden
Item Aernt Mamen 15c ende 15c betaelt 4 Rijnsche gulden betaelt 8
Rijnsche gulden
Item Jacob Dircszoen 181/2c betaelt 5 Rijnsche gulden betaelt 4 Rijnsche
gulden ende 19 climmer betaelt 6 Rijnsche gulden 31/2 Rijnsche gulden
ende 14 climmer

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 1 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticke 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3 4
Item Jacob de Vale 2 2
Item Stine vanden Vene 3 1/2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 1 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen

2v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c betaelt 2 postolaetsgulden betaelt 1
postolaetsgulden 14 stuver ende 181/2 Vleemschen betaelt 3 Rijnsche
gulden
Item betaelt Johan Nagge 42 witte stuver betaelt 4 postolaetsgulden
betaelt 4 postolaetsgulden
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item betaelt 101/2 gulden, 1 oert van Craftes wegen
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Aernt Mamen 161/2c

Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Wyllem Sticker 3 z manz 1 lelier
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Hermen Winter 1
Item Dirc van Buren 2
item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 91/2 Rijnsche, 91/2 Vleemschen

3

Item Ghert Craftszoen 141/2 c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c betaelt 8 postolaetsgulden betaelt 4
postolaetsgulden
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger biers betaelt 2 vate
Hamborger biers
Item Jutte Schulten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Volquin Henricszoen 3 2 betaelt 3 vate

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

3v

item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 171/2c
item Johan Wolterszoen 18c ende 18c
Item Jacob Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 16c ende 15c

Item Jacob Willemszoen 3
Item Johan Ghertszoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3 3 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2 2 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Wyllem Sticker 2 21/2 4 betaelt 41/2 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 2 vate

Summa maket 12 Rijnsche gulden, 10 Vleemsche gulden

4

Item Ghert Craftszoen 15c 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Jacob Willemszoen 3 betaelt 1 vat
Item Johan Gertszoen 4
Item Jacob Gertszoen 3
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 2 3
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 4
Item Jacob de Vale 2 2 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 19 Rijnsche gulden, 41/2 Vleemsche gulden

4v

Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 15

Item Jacob Willemszoen 3
Item Johan Gertszoen 2
item Jacob Gertszoen 2
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 7 Rijnsche gulden, 16 Vleemschen

5

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c 19c
Item Aernt Mamen 151/2c

Item Jacob Wyllemszoen 2
Item Johan Gertszoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Gertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 1 3 2 betaelt 4 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 1 betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 1 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3 betaelt 4 vate
Item Jacob de Vale 1 3 2 betaelt 4 vate
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 1
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 1 vat

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 91/2 Vleemschen

5v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Aernt Mamen 151/2c 141/2c

Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 4 2 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat betaelt 1 vat ende 3 vate
Hamborger
Item Stine vanden Vene 3 2 betaelt 2 vate betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 21 Vleemschen

6

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Aernt Mamen 17c

Item Johan Ghertszoen 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 2 2
Item Hanniken 2 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1 1
Item Wyllem Sticker 3 2 2 betaelt 1 vat betaelt 5 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Jutte Schulten 2 2
Item Volquyn Henricsoen 2 3 betaelt 1 vat betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen

6v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andrees 20c
Item Aernt Mamen 16c

Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Jacob de Vale 2 2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

7

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 181/2c
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 16c

Item Jacob Willemszoen 2 2 betaelt 1 vat betaelt 2 climmer
Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat (doorgehaald: z manz 1 Vleemschen)
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 ende manz 1 Vleemschen
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 3 2 betaelt 1 vat betaelt 5 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger biers
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 1 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Ghert Engbertszoen 2 vate Hamborger biers

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 16 Vleemschen

7v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c 181/2c
Item Aernt Mamen 151/2c

Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 2 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Herman Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Stine vanden Vene 1 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 1 vat Hamborger biers
Item Aernt ten Hove 1 vat Hamborger biers
Item Dirc van Buren 2 1
Item Jacob de Vale 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket (doorgehaald: 5) 9 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

8

Item Ghert Craftszoen 131/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 16c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 151/2c ende 151/2c

Item Jacob Ghertszoen 1 2
Item Hanniken 2 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 1 2
Item Bette Segers 1 1
Item Willem Sticker 2 3 betaelt 4 vate ende 2 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 1
Item Jutte Schulten 1 1
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn Henricszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 14 Vleemschen

8v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 13c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Aernt Mamen 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 1
Item Dirc van Buren 2 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Willemszoen 2
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 131/2 Vleemschen

9

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c

Item Willem Sticker 1 betaelt 1 vat ende 5 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Willemszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket 5 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

9v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c

Item Johan Gertszoen 3 2
Item Jacob Ghertszoen 3 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2 betaelt 1 vat
Item Willem Sticker 3 1 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 3 4
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 4 betaelt 5 vate
Item Jacob Dircszoen 1 ende 1 vat Hamborger

Summa van desen weke maket 10 Rijnsche gulden, 7 Vleemschen

10

Item Ghert Craftszoen 141/2c 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Johan Gertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate z manz 1 blenken
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 2 betaelt 3 vate ende 2 vate Hamborger betaelt 2
vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

10v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2 2 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 1
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 1 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 1 4 1 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 121/2 Vleemschen

11

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacop Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Gertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3 z manz 1 blenken
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 1 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 1 3 betaelt 2 vate onse stat blift oer schuldich
2 grote
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 2
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

11v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens (doorgehaald: 191/2c) 14c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 1
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemschen

12

Item Ghert Craftszoen 15c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 17c 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 2 3
Item Egbert Druut 2 2
Item Bette segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 2 2 2 betaelt 5 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 1 2 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Jacob de Vale 3 3 betaelt 5 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate z manz 1 blenken
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Gheise Everts 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen

12v

Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 14c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Stine vanden Vene 3 1 betaelt 1 vat z manz 1 blenken
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Lambert van Dorsten 2 vate koits
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 1 (doorgehaald: z manz 1 grote)
Item Jacob de Vale 3

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 51/2 Vleemschen

13

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 3 vate
Item Hanneken 3 3
item Egbert Druut 3 3 betaelt 5 vate
Item Bette Segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 3 betaelt 3 vate betaelt 4 vate ende 1 vat koits20
Item Hermen Winter 3 2 betaelt 3 vate z
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat z manz 1 blenken
Item Jutte Schulten 1 1 2
Item Jacob Willemszoen 4 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 4 betaelt 1 vat betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 3
Item Lambert van Dorsten 1 vate koits
Item Jacob Dircszoen 1

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

13v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise mamens 151/2c

Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jacob Willemszoen 4 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat
Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Gheise Everts 2 betaelt 1 vat

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemschen

14

Item Ghert Craftszoen 141/2c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 18c 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Willemszoen 4

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 22 Vleemschen

14v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2 2 betaelt 6 vate
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 2 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 3 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 3
Item Jutte Schulten 3
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Jacob Dircszoen 1/2 1/2
Item Gheise Everts 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 16 Vleemschen

15

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c (doorgehaald: 15) 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2 3 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 2 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt

Summa maket 13 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen

15v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 4 4 betaelt 6 vate
Item Bette Segers 3 3
Item Egbert Druut 3 3
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 1
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 111/2 Vleemschen

16

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 161/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2 1
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 1
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 1
Item Ghert Loye 3

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 101/2 Vleemschen

16v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Gertszoen 2
Iten Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Seger 2
Item Willem Sticker 11/2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 3 1 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 6 Vleemschen20

17

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 141/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 151/2c

Item Johan Ghertszoen 2 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Hanniken 3 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3
Item Bette Segers 2 2
Item Willem Sticker 11/2 21/2 betaelt 21/2 vat ende 2 vate Hamborger
betaelt 11/2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 3 2
Item Hermen Winter 2 2
Item Lutgert van Meerten 2 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 1 2 1
Item Jacob Willemszoen 3 1 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 4 4 betaelt 4 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 1/2
Item Gheise Everts 3 3 betaelt 5 vate
Item Ghert Loye 4 3 betaelt 4 vate

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

17v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamen 15c

Item Mette Berent Assenzoen 3 2 (doorgehaald: betaelt 3)
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 2
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 3
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Willem Sticker 3 betaelt 21/2 vat
Item Bette Segers 2
Item Jutte Schulten 2

Summa maket 8 Rijnsche gulden myn 21/2 Vleemschen

18

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 181/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3 3 betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 5 vate
Item Hanniken 1 1 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 1 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 3
Item Jacob Willemszoen 3 betaelt 3 vate betaelt 1 vat betaelt 1 gulden
betaelt 27 climmer
Item Volquyn Henricszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 3 betaelt 5 vate
Item Ghert Loye 4
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 15 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen

(doorgehaald: Item des saterdages na Egidiusdach[2] mit Johan
Hoppenbrouwer aldus Beer gherekent ende hi blift onser stat schuldich 6
Rijnsche gulden ende 8 Vleemsche grote)


18v

Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c 18c betaelt 41/2 Rijnsche gulden an
Vleemschen
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Mette Berent Assenzoen 1 2 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jacob Willemszoen 1
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Hanniken 1

Summa mmaket 61/2 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

19

Item Ghert Craftszoen 161/2c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 19c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2 1 1 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2 3 1 betaelt 1/2 vat betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 1 3 1
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 2 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 1 3
Item Jutte Schulten 1 2 1
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 3 1
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 101/2 Vleemschen

19v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 17c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 1 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 111/2 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

20

Item Ghert Craftszoen 121/2c 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 191/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 181/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 17c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacop Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 2 betaelt 1 vat
Item Hanniken 1 2
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 3 virendel ende 4 vate Hamborger betaelt 3 biren
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 3 1 betaelt 6 vate
Item Hermen Winter 3 3 betaelt 3 vate
Item Lutghert van Meerten 3 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 1 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Ghert Loye 3
Item Jacop Dircszoen 1/2 1/2 ende 4 vate Hamborger biers

Summa maket 15 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

20v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 161/2c
Item Johan Nagge 161/2c 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c 191/2c
Item Gheise Mamens 15c 15c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2 2
Item Willem Stickers 3 1
Item Mette Berent Assenzoen 4 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 4 1
Item Jutte Schulten 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Willemszoen 2
Item Ghert Loye 3
Item Lutgert van Meerten 1
Item Hermen Winter 3
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Aernt ten Hove 2

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen

21

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Jacob Ghertszoen 1 3
Item Gheise Everts 1 4 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3 2 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 2 betaelt 5 vate ende 4 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 1 1 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Jutte Schulten 2 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Ghert Loye 4
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 3
Item Johan Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 3 vate

Summa maket 131/2 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

21v

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 161/2c
Item Jacob Dircszoen 17
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Egbert Druut 2
Item Hanniken 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Lutgert van Meerten 2
Item Hermen Winter 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 9 Vleemschen (doorgehaald: 1
Vleemschen)

22

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 161/2c 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 3 vate
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3 betaelt 3 vate ende 5 vate Hamborger betaelt 5 vate
Hamborger biers mitte gruutgelde
Item Egbert Druut 220
Item Bette Segers 11/2 2 3 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3 2
Item Jacob de Vale 2 2
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Dircszoen 6 vate Hamborger biers
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Hermen Winter 2
Item J

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 1/2 Vleemschen

22v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 2 vate
Item Gheise Everts 4 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 vate Hamborger
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Jutte Schulten 1
Item Ghert Loye 3
Item Mette Berent Assenzoen 3

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen

23

Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14

Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 5
Item Gheise Everts 4 betaelt 2 vate
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Stickers 3 betaelt 3 vate ende 1 vat Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 2 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 1 2
Item Stine vanden Vene 5
Item Jutte Schulten 2 1 2 betaelt 4 vate
Item Ghert Loye 4 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa van desen weke maket 111/2 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen

23v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Jacop Gherts 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2 betaelt 11/2 vat
Item Willem Sticker 3 betaelt 3 vate ende 2 vate Hamborger biers
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 91/2 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

24

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 14c

Item Jacop Ghertszoen 3
item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 4 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 betaelt 1 vat betaelt 2 vate ende 4 vate Hamborger
biers
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Jutte Schulten 2
Item Ghert Loye 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 21/2 Vleemschen

24v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacop Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 16c

Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3 betaelt 1 vat
Item Hanneken 4
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 betaelt ende 4 vate Hamborger betaelt 1 postolaets
gulden 3 vate ende 1 postolaetsgulden
Item Willem Sticker 1 postolaetsgulden
Item Jutte Schulten 2 1
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2 ende 1 vat Hamborger
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Ghert Loye 3 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 111/2 Vleemschen

(doorgehaald: Item mit Gheise Mamens aldus voer gerekent ende se is onse
stat schuldich 26 Rijnsche gulden, betaelt 12 Rijnsche gulden, betaelt
noch 9 Rijnsche gulden)

25

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 151/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacop de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

25v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 1
Item Bette Segers 11/2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2 ende 3 Hambor
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 1 3
Item Ghert Loye 3 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 101/2 Rijnsche gulden ende 10 Vleemschen

26

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Jacop Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c 181/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 ende 6 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 1 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 4
Item Ghert Loye 2
item Jacob Dircszoen 1/2
Item Henrick Jacobzoen 1/2 vat Hamborger biers

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 91/2 Vleemschen

26v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Hanniken 3 1
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 2 1
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Henric Jacobszoen 1 vat Hamborger biers
Item Hermen Winter 4 betaelt 2 vate

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 1 Vleemschen

27

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 161/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c

Item Jacob Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 2 1
Item Hanniken 3 betaelt 4 vate ende 2 vate Hamborger biers
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 ende 4 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 3
Item Mette Berent Assenzoen 4 2 3
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3 4 betaelt 3 vate
Item Jacob de Vale 1
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Ghert Loye 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 3 vate Hamborger

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

27v

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 191/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolters 171/2c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 1
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 ende 3 2 vate Hamborger
Item Jutte Schulte 3
Item Mette Berent Assenzoen 4 4
Item Hermen Winter 3
Item Stine vanden Vene 3 2
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 1 vat Hambor

Item Mette Berent Assenzoen Manz 1 Vleemschen

Item mit Gheise Mamens gherekent ende se blift schuldich 61/2 Rijnsche
gulden, betaelt 4 postolaetsgulden, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt
2 postolaetsgulden ende 121/2 climmer

Item mit Ghert Craftssoen gerekent ende hi blift schuldich der stat 20
Rijnsche gulden, betaelt 3 Rijnsche gulden ende 6 climmer, betaelt 6
postolaetsgulden

Item Ghert Craftszoen blift schuldich 6 Rijnsche gulden, hier is van
betaelt 4 Rijnsche gulden

Summa van desen weke maket 111/2 Rijnsche gulden

28

(Doorgehaald: Item Jacob Dircszoen is schuldich 9 Rijnsche gulden ende
17 Vleemschen betaelt 4 postolaetsgulden, betaelt noch 4
postolaetsgulden, betaelt 4 postolaets gerekent ellike postolaetsgulden
voir 36 climmers
Item mit Jacob Dircszoen gerekent ende hi blift der stat schuldich
(doorgehaald: 38) 28 Rijnsche gulden ende 17 Vleemsche grote, betaelt 2
Rijnsche gulden, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt 21/2 Rijnsche
gulden, betaelt 8 postolaetsgulden, betaelt 8 postolaetsgulden

Item Johan Wolterszoen blift schuldich 4 Rijnsche gulden

Item mit Johan Wolterszoen gerekent ende hi blift schuldich 40 Rijnsche
gulden ende 1/2 Vleemschen, hier is van betaelt 8 Rijnsche gulden,
betaelt 8 Rijnsche gulden, betaelt noch 6 Rijnsche gulden, item betaelt
101/2 gulden ende 1 oert van eerstes wegen, betaelt 6 Rijnsche gulden,
betaelt 3 Rijnsche gulden, betaelt 4 Rijnsche gulden ende 71/2 climmer,
betaelt 4 postolaetsgulden

Item mit Johan Hoppenbrouwer gerekent ende hi blift schuldich 13
Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen
Item hier is van betaelt 41/2 Rijnsche gulden an Vleemschen, betaelt 4
Rijnsche gulden

Item Johan Hoppenbrouwer blift schuldich 4 Rijnsche gulden

Item mit Lambert Andreeszoen gerekent ende hi blift schuldich 101/2
Rijnsche gulden ende 13 climmer

vervolg 28

Item mit Lambert Andreeszoen gerekent ende hi blift der stat schuldich
46 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemsche grote, item hier is van betaelt 6
Rijnsche gulden, betaelt 2 postolaetsgulden, betaelt 7 postolaetsgulden,
betaelt 8 postolaetsgulden, betaelt noch 18 postolaetsgulden

Item Johan Nagge blift schuldich 3 Rijnsche gulden ende 20 Vleemsche
grote ende 19 Rijnsche gulden ende 2 (doorgehaald: Vleemschen) butkins
van pachte, betaelt 29 climmer voer ene tonne biers de den ghesellen
waert gheschenket do se de papegaye schoten[3], betaelt 4
Wilhelmusschilden ende 2 postolaetsgulden,betaelt 7 postolaetsgulden,
betaelt 4 postolaetsgulden)

28v

Item Stine vanden Vene is schuldich 101/2 Rijnsche gulden ende 9
Vleemsche grote

Item Jacob de Vale blift schuldich 61/2 Rijnsche gulden ende 3 Vleemsche
grote

Item Ghert van Holte ende Johan van Kuenre de hebben rekenschip gedaen
ende se sullen noch

Item Jacob de Vale blift schuldich 61/2 Rijnsche gulden ende 3 Vleemsche
grote, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 25
climmer, betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden,
betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2
Rijnsche gulden

Item Stine vanden Vene is schuldich 101/2 Rijnsche gulden ende 9
Vleemsche grote, betaelt 1 Rijnsche gulden,1 Rijnsche gulden, 1 Rijnsche
gulden, betaelt 33 climmer ende 1 blenken, betaelt 1 postolaetsgulden
ende 4 witte stuvers, betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 2
postolaetsgulden, betaelt 5 postolaetsgulden ende 5 blenken, betaelt 1
postolaetsgulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden

Item mit Lutgert van Meerten aldus Beer gerekent ende se blift schuldich
73 vate hoppen biers ende dat Hamborger bier is hiermede in gerekent
Item hier is van betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden,
betaelt 1 Rijnsche gulden ende 43 climmer, betaelt noch vijftich
climmer, betaelt noch 1 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden,
betaelt 1 postolaetsgulden, betaelt 121/2 climmer, betaelt 36 climmer

vervolg 28v

Item mit Willem Sticker al dinc doet gerekent ende hi blift der stat
schuldich 111/2 Rijnsche gulden ende 8 Vleemschen myn 1/2 climmer, item
betaelt Aernt van Erler van Willem Stickers wegen 11 Aernhemsche gulden
myn 2 climmer, betaelt noch 2 postolaetsgulden

Item Lutgert van Meerten blift schuldich 1/2 Rijnsche gulden

29

Item Aernt van Erler gegeven (doorgehaald: voir) 4 Rijnsche gulden voer
steen
Item Aernt Schobbe gegeven 21/2 Rijnsche gulden voer steen

Anno et cetera 53 up sunte Thomasavent[4] Berent Lambertszoen up de rijt[5]
gegeven 10 postolaetsgulden uppe den steen de onse scepene van hem
gecoft hebben

Item noch Berent Lambertszoen gedaen 10 postolaetsgulden

Item noch Berent vurseid gegeven 28 postolaetsgulden

Item Ghert van Holte Henricszoen gegeven tot enen godes penninc 1/2
olden brasdenier do hi dat calc voer cofte van Aernt Schobben

Item Ghert Craftszoen gecurtet (doorgehaald: van) Aernt

Item Gert Craftszoen gegeven van Aernt Schobben wegen 8 Aernhemsche
gulden

Item Gert Engbertszoen gecurt an de sise 12 Vleemschen van oeren
drinkelbier[6] in den craem te drinken
Item Ghert gegeven

Item Johan Nagge gegeven 8 Rijnsche gulden van calcke

vervolg 29

Item uutgegeven 43 postolaetsgulden ende 1 oert Rijnsche gulden
(doorgehaald: va) daer men to Deventer holt mede copen sal daer men de
(doorgehaald: schot) scotdoren[7] van (doorgehaald: mede) maken sal
Item den gesellen gheschenket 1 tonne biers maket 29 climmer, do se de
papegaije schoeten van Johan Nagge

Item Lambert van Dorsten gegeven 10 climmer voer die holt daer de bake[8]
up steet
Item Volquyn gesant bi Johan Wolterszoen 41/2 Aernhemsche gulden
Item Johan Wolterszoen gegeven 5 postolaetsgulden de hi Volquyn dede
Item in Lubbert Scherpincs rekenschip geleent 9 postolaetsgulden

Item Lubbert van Dri gegeven vanden kercken wegen 7 Rijnsche gulden, 4
postolaetsgulden voer 3 Rijnsche gulden gerekent

Item Lubbert van Dri gegeven vanden kercken wegen 8 Rijnsche gulden ende
41/2 climmer, 4 postolaets gerekent voir 3 Rijnsche gulden

Item des vreedages na ons Heren hemelvaetsdach[9] Trude Ludolfs monnics
gesant bi oeren boede 15 Rijnsche gulden
Item Aernt Schobbe gegeven 241/2 postolaetsgulden voer calck

vervolg 29

Item den richter van Veluwen gesant 25 Rijnsche gulden, 4
postolaetsgulden gerekent voer 3 Rijnsche gulden,49 climmer, 201/2
climmer ende 1 blenken ende daer to hem gesant 5 postolaetsgulden

Item Asse van Tie gegeven 1/2 Aernhemsche gulden dat hi ene reise to Epe
liep ende ene reise to Hatteme

29v

Item ontfangen van Herbert Goedenzoen

Item uutgegeven 4 climmer de der stat wech makede up den Meenwech bi den
meden

Item Clawes Timanszoen gegeven 24 (doorgehaald: 24) climmer dat hi vier
dage der statgraft halp schone maken
Item Johan Germans gegeven 24 climmer dat graft halp schone maken 4 dage
Item Aelt Ramp oer gegeven 24 climmer dat hi vier dage inde statgraft
was
Item Gert Swartgenzoen gesant bi Aelt Ramp (doorgehaald: dat hi) 6
climmer dat hi enen dach de graft halp schone maken

Item uutgegeven 14 climmer voer 1 voeder turves
Item dens statspelude van Utrecht gheschencket 1 gulden
Item Henric Drullinc gegeven 31/2 olden braspenningen voer een glas
boven de kaverreete up den soldre ende voer twe wijnyser[10] hem gegeven
enen climmer
Item Alijt Lutgens gegeven 401/2 climmer voer enen Reynaldus gulden

Item Peter van Buren gegeven 5 Aernhemsche gulden up sijn loen
Item 5 oert vimme[11] visch, item uutgegeven vimme solt herinc ende 1
kese, 8 climmer ende 3 blenken
Item uutgegeven 5 oert vimme visch
Item uutgegeven 9 climmer vimme snoeke
Item tot Bolemans huus (doorgehaald: verteert) gehaelt an biere 191/2
vimme do onse scepene nie scepene hadden gecoeren
Item uutgegeven 1/2 climmer voer 2 pont keersen

vervolg 29v

Item 2 climmer an eyerie
Item 2 climmer vimme appele, item 81/2 climmer vimme broet
Item uutgegeven 9 blenken vimme herinc, 7 blenken vimme solt ende 9
climmer vimme heket[12]
Item noch uutgegeven 41/2 climmer 3 pont botteren
Item Loef gegeven 4 climmer dat hi der stat wijn brochte van Campen
Item onse scepene gegeven voer oeren wondesdachsche gelde ende voer
(doorgehaald: ganse) oere gans 8 Rijnsche gulden ende 71/2 climmer

Item tot Willem Stickers huus ghehaelt an voere, do men nye schepene
gecoeren hadde

Item Reyner Druut gegeven 2 climmer dat hi wakede, do onse burgere des
nachtes weren [...] Berent Crede
Item onse scepene gheschenct tot Willem Stickers huus do onse schepene
nie schepene hadden gecoeren tot enen gelage 21/2 Rijnsche gulden

Item verteert tot Willem Stickers huus enen Rijnsche gulden, do onse
scepene Johan Wolterszoen an [...]en to lijfpensen
Item noch Willem Stickers huus gehaelt an Hamborger bier 8 taken[13] maken
20 climmer

Item Lambert Iohanszoen 1/2 Ghert Swartgen ende Aelt Evertszoen ellic
gegeven enen witten stuver, dat se des nachts bi den dijc waer do de
vloet gaen wolde
Item Herbert gegeven 6 blenken dat hi onse stat visch brochte van
Harderwijck

vervolg 29v

Item Lambert Smit, Hermen Koele ende Peterkin gegeven ellic enen witten
stuver dat se bi den dijck weren, do de vloet ghengen

Item uutgegeven Jacob ende Lambert dat se de dre poerten ende binnen den
stathuus schone ghemaket 4 climmer
Item uutgegeven 1 witten stuver voer ene mate boteren
Item uutgegeven 4 postolaets gulden voer wijn myn 6 witte stuver

(doorgehaald: Item 5 gulden 1 Arnoldus gulden

30

Item Johan Lambertszoen gegeven 1 oert an de sluse verdient

Item Henric Bigge ende Wyllem Sticker burgermeisteren den verwer van
Campen geschencket 1 gulden do hi mit onsen burgermeisteren overdroech
dat hi hi wonen solde

Item ontfangen vanden Ghoerscepene 12 climmer van knotwilligen, daer men
dat rickede mede makede ant Ghoer

Item op sunte Mathijsavent[14] Hans an heren geralde[15] gheschencket enen
gulden

Item des conincsspelude van Denemarken geschenket enen postolaets gulden

Item den breefdrager van Deventer gheschenct 4 climmer, do onse stat
enen breef brochte dat onse schepene to Harderwijck solden komen

Item Schuertgen gegeven 5 blenken dat hi den statslijcken wech voerde
(doorgehaald: br) vander statstrate bi den stathuus
Item Asse Berentszoen gegeven 3 oert dat hi onse schepene to Harderwijck
voerde, do de Hensesteden daer vergaert weren

Item Aernt Sticker, Volquyn Henricszoen, Jacob de Vale ende Lambert sijn
geselle to samen gegeven (doorgehaald: tot oeren goedes pe) 12 climmer
to godes penninge
Item Dirc Boet gegeven 1 golden Arnoldus gulden dat hi onse stat screef
die manier vanden draperie[16], verteert 6 climmer Henric Bleke

vervolg 30

Item Volquyn Henricszoen gegeven up sijn voer loen 8 gulden, 10
Vleemschen voer de gulden gerekent
Item Aelt Ramp ende Gert Swartgen gegeven ellic 14 climmer gegeven dat
se den wech makeden an den meden
Item Hans van Roden gegeven 12 climmer dat hi dat drif[17] uut den weert
brochte

Item Henric ten Bleke gegeven van Henric de Vos wegen 3 golden Rijnsche
gulden van sinen lande up den voert up rekenschip

Item Craft (doorgehaald: Iohans) Gosenssoen gegeven 10 golden Rijnsche
gulden van Henric de Vos wegen van sinen lande over den vaert

Item den dijckgreve (doorgehaald: gheschenct) mit sinen hemeraede
gheschencket tot Egbert Druuts huus 19 witte stuvers tot enen ghelache

Item uutgegeven 2 Vleemschen voer een boec peppiers

Item Lambert Johanszoen gegeven
Item Henric ten Bleke ende Johan van Dri burgermeisteren verteert tot
Iohan Gertszoen huus 3 climmer do de bake waert gericht op die [...]
Item Henric Bigge ende Socijs verteert tot Volquyns huus 4 climmer do se
de pale setten up dat dijctgen

Item Jacob de Vale ende Lambert de smijt gegeven to saemen 12 gulden to
volleste[18] ellic enen nien tabbert

vervolg 30


Item Johan Iohanszoen mede gegeven 5 gulden daer hi onser stat holt mede
copen solde to Sutphen

Item Lambert Andreeszoen gegeven 6 climmer voer planken daer men de
sluse mede maken solde
Item onse schepene mede gegeven to teergelde 11/2 gulden to Harderwijck
ende 8 Vleemschen
Item Jacob de Witte gegeven 10 witte stuvers van sinen canpiken buten
[...]es

30v

Item Henric Bigge ende Willem Sticker verteert tot Jacob Dircszoen mit
den Bre 19 climmer

Item Henric Bigge, Willem Sticker, Henric ten Bleke verteert mi Henric
de Bre 22 climmer

Item Henric Bigge ende Willem Sticker verteert mit den dekene ende
gheschencket 1 postolaets gulden, 4 witte stuvers

Item mit den richter van Veluwen verteert (10) 55 climmer ende 19
climmer

Item des konicsspelude van Denemarken verteert tot Jacop Dircszoen huus
14 climmer ende de boede van Deventer verteert 2 climmer

Item mit den richter van Veluwen verteert 17 climmer
Aernt [...], Gert Henricszoen, Aernt te Boechop, Aernt Erler, Henric
Bleke .anden
Item onse schepenen verteert mit den richter van Veluwen 20 climmer an
maeltiden, summa maket 4 Rijnsche gulden ende 4 climmer
Item Clawes Timanszoen gegeven 7 climmer dat enen dach groef an den
Oertcamp
Item Wijchman de holtsnider ende Mycheel gegeven 30 climmer dat se der
stat 30 wagenschoete[19] doersneden
Item uutgegeven 31/2 Rijnsche gulden ende 1 oert voor wagenschot

vervolg 30v

Item Henric ten Bleke ende Ghert Henricszoen verteert up de reise to
Sutphen (doorgehaald: [...]) 5 Aernhemsche gulden do se weren to
(doorgehaald: sunte) Sutphen mit den scrift van Henric Coepssoens
clage[20]
Item Jacob de Vale gegeven 1 Rijnsche gulden to volleste sinen nien
gevel

Item juffer Jutte ghesant des dinxdages na sunte Martensdach
tuslaconnis[21] bi Asse van Tie 621/2 Vleemsche gulden, 13 Vleemschen voer
den gulden

Item des dinxedages na sunte Martensdach tuslaconnis, juffer Jutte van
Putten ghesant bi Asse van Tie 621/2 Vleemsche gulden to gruutghelde[22]
dat wi oer jaerlix sijn schuldich up sunte Johansdach to middesomer[23]
ofte binnen de naeste 14 dage daernaest ombegrepen, daer onse stat ene
quitantie van heft

Item hiervan Asse van Tie gegeven enen gulden dat hi juffer Jutte dit
gruutgelt betaelt ende Asse van Tie ende Dirc van Muerse verteert, do hi
juffer Jutte dit vurseide gruutgelt betaelde (1) 11 climmer
Item her Engbert verteert mit enen peerde 7 witte stuvers, do hi was
gereden vander stat wegen to Vollenhoe[24]

vervolg 30v

Item Vos de smyt gegeven 6 climmer dat hi twe sloetel ant orgal makede
ende dat hi enen sloetel makede ant slot vanden sluse beneven de
schueren
Item Volquyn Henricszoen gegeven 8 gulden (5) 10 Vleemsche grote voer
den gulden gerekent up sijn naeloen
Item Aernt Sticker gegeven up sijn voerloen 8 gulden, 10 Vleemsche grote
voer den gulden gerekent
Item Ghert Heket gegeven 5 Rijnsche gulden van calcke 4 postolaets
gulden voir 3 Rijnsche gulden gerekent

Item onse stat gecoft ene schute[25] van Iohan Houwinck voir 7 Rijnsche
gulden, hier heft onse stat Iohan Houwinck van betaelt 4 Rijnsche gulden
ende hem noch gegeven 3 Rijnsche gulden, 4 postolaetsgulden voer 3
Rijnsche gulden gerekent

31

Item des donredages na reminiscere[26] Volquyn Henricszoen gegeven 6
Aernhemsche gulden to volleste enen nyen tabbert

Item Ghert Henricszoen verteert tot seichuus 1 climmer do se de schure
vanden vanden ronneboem[27] haelde uut den graven
Item noch verteert 1/2 climmer do se den caeck[28] richten

Item verteert Gert Lutticke ende Lambert Andreeszoen 4 witte stuvers do
se weren to Garder bi do ander cleyne steden
Item Aernt van Erler gegeven 1 gulden voer den balken anden kaeck
Item den beginen gegeven 23 Vleemsche grote dat se uut den gruut heven

Item den statboede van Arnhem gheschencket 3 climmer ende 1 blenken, de
onse ene breef broch vander stat van Arnhem dat wi den richter van
Veluwe bijstant wolde doen

Item Gert van Holte ende Socijs verteert tot Jacob de Valen huus 3
climmer do se der statberre vercofte op een hoegen

Item Ghert Lutticke ende Lambert Andreeszoen verteert up die reise to
Zutphen 21/2 Rijnsche gulden ende twe Vleemsche grote, do se de van
Harderwijck hadden gebeden to Sutphen te komen, hiervan gegeven Asse
Berentzoen to vrachte enen Rijnsche gulden

vervolg 31

Item Ghert Henricszoen deen ghesellen gheschencket 6 climmer de den
ronneboem haelden

Item Clawes Timanszoen gegeven 14 climmer dat hi twe dage groef anden
Oertcamp bi den siekerhuus

Item Asse Berentszoen gegeven 1 gulden dat hi onse schepene ene reise
voerde to Garder

Item Asse Berentszoen gegeven enen Rijnsche gulden dat hi onse scepene
ene reise voerde to Sutphen

Item den heidenen gheschencket 5 Aernhemsche gulden

Item Ghert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren onse kerchere
ende sine vrende gheschencket tot Hermen Winters huus ende tot Johan
Nucken huus 30 climmer

Item Aernt Mycheelszoen gegeven 3 climmer dat hi den wech effende langes
den meden

Item Lubbert van Dry gegeven
Item onse kercmeisters gegeven 4 Rijnsche gulden

Item Ghert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren verteert mit
den kerchere tot (doorgehaald: Lam) Jacob de Valen huus 16 climmer
[Item] Gert Henricszoen verteert ende Socijs 6 climmer tot Willem
Stickers huus

[Item] Gert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren verteert 12
[...] tot Stine huus vanden Vene
[...] smyt gegeven 20 climmer (doorgehaald: dat H) van dre dachhuere
[... Jacob] de Vale gegeven 13 climmer van alle dagen gravens

vervolg 31

[...] van Empse gegeven 7 climmer van eenre dachhuere
[...] Johanszoen gegeven 12 climmer van twe dachhuere
[...] de holtsnider gegeven 7 climmer van ene dach
[...] Johanszoen gegeven (doorgehaald: van kercke wegen) van Hirtgens
wegen huere
[...] 41/2 Rijnsche gulden ende den kercken 1/2 oert, 1 Rijnsche gulden
[...] 4 Aernhemsche gulden, 1 Rijnsche gulden Henric ten Bleke gegeven
26 climmer

31v

Item ontfangen van Ghert Goedenzoen 6 Aernhemsche gulden van sine
vechtelick[29]
Item Peter onse koster gegeven 5 Aernhemsche gulden voer sijn loen
Item opgeslagen 121/2 climmer do men den statweert 1/2 verpachte an
dessijt Dorenspijk
Item des saterdages pus amte[30] den statspelude van Zutphen geschenct
postolaetsgulden
Item dese spelude verteert 3 Vleemsche grote te Mette Berent Assenzoen
Item Berent Henricszoen gegeven 51/2 climmer dat hi dat hecke verhenck
voer die Hillige Geestpoerte
Item die twe schoelmeisters gegeven elc 1 olden brasdenier to godes
penninge
Item Volquyn Henric gegeven 3 climmer dat hi Geertruut Stickers hof
[...]
Item Hermen Reinerszoen gegeven 2 climmer dat hi de sluse up den voert
slobbete[31] do der vloet ghenc
Item Aelt Ramp gegeven 14 climmer dat hi twe dage willigen snoide an den
meden ende dat hi den wech halp maken
Item Claes Timanszoen gegeven 7 climmer dat hi de willigen snoide bi den
meden ende dat hi den wech halp maken
Item wegen 41/2 climmer boec poppier
Item Lambert ende Volquyn gegeven 1 climmer dat hi der statwilligen
inder statplaes brochten
Item Lambert Smit gegeven 2 climmer dat hi eerde corde[32] an die brugge
an die meden
Item Henric ten Bleke ende Henric Bigge mede gegeven to [.] teergelde to
Harderwijck 16 witte stuver

vervolg 31v

Item tot Stine vanden Venens huus verteert 4 climmer den weert

Item Jacob de Witte gegeven to pachte 1/2 golden Rijnsche gulden
(doorgehaald: to pachte) van sinen lande beneven die schueren
Item den pastoer gegeven 6 libera maken 10c butkins
Item Henric Dorre gegeven 20 climmer, enen blenken myn dat hi Jacop de
Vale ende Lambert Smyt den statknechte ellic enen (doorgehaald: tab)
nien tabbert ende enen covele[33] gemaect
Item Gert Craftszoen knecht vertiert 7 climmer ene dachuere anden
Oertcamp
Item Gert Snelle gegeven 21/2 climmer dat hi den eerde effende voir die
Hillige Geestpoerte
Item Henric Bigge ende Willem Sticker uut den birgerve verteert tot
Lutgerts huus 6 climmer
Item Henric van Kuenre gegeven 10 climmer dat hi de willigen snoyede
ende op den olden kerchof
Item Henric Bigge ende Henric ten Bleke mede gegeven 13 witte stuvers
hier van weder gecomen 1 stuver ende 7 blenken hier van gegeven to
vrachte Asse Berentzoen to twe reisen 11/2 gulden
Item Gert Jacobszoen gegeven 10 Vleemsche grote voir 10 pale de men
maken solde ant ricket upt oever
Item Henric Johans gegeven 11/2 gulden to volleste sinen nien gevel
Item Berent Johanszoen gegeven 11/2 gulden to volleste sinen ghevel
Item Clawes Scherpinc ende Berent Sticker gegeven 6 climmer dat hi dat
hecke buten dikes to rickede mitten palen ende gegeven inden
Item die dekene van Veluwen gegeven 71/2 butkin

vervolg 31v

Item Johan Timanszoen gegeven 61/2 climmer van fuken staken de de vloet
(doorgehaald: Item Henric ten Bleke gegeven van Henric Vos wegen 3
golden Rijnsche gulden)

Item tot Willem Stickers huus verteert ende to wijncope gegolden 1/2
golden Rijnsche gulden
Item Henric Bigge ende Henric ten Bleke mede gedaen to teergelde
(doorgehaald: 1 Rijnsche gulden) 25 Vleemschen
Item Johan vander Lijnde gesant bi Aernt Sticker 40 golden Rijnsche
gulden van sinre lijfpensen
Item Willem Sticker ende Henric ten Bleke mede gegeven to teergelde 6
gulden ende 6 witte stuvers, hiervan gegeven to vrachte 2 gulden ende
41/2 climmer
Item Asse Berentzoen gegeven 1/2 gulden dat hi onse schepenen to [...]
voerde
Item Peter van Buren gegeven 1 olden brasdenier tot enen goede [...]
Item Henric ten Bleke gegolden to wijnc[ope] climmer do hi dat lant
cofte over den voer[...] Henric de Vos to Harderwijc


32

[Item ...] Lambertszoen gegeven 16 climmer dat hi den ronneboem ende de
bake
[Item] Johan Lambertszoen gegeven 1/2 gulden up rekenschip van tymmeren
Item sunte Anthonijs boede gegeven 3 olt grote maken 8 Vleemschen
Item Aernt van Erler ende Henric ten Bleke verteert 10 olde
braspenningen ende 4 Vleemsche grote up de reise do se weren up der
Susterendach[34] tegen den kerchere
Item Aernt Schobbe gegeven 25 climmer dat hi 21/2 dach matselde an die
brugge voir (doorgehaald: La) Jacob de Valen huus ende an enen toerne
Item Herbert Smyt gegeven 10 olde butkins dat hi 21/2 dach Aernt Scobben
upperknecht was
Item Jacob de Vale ende Lambert de smit gegeven to samen 12 climmer dat
se de brugge [...] schone maecten voer Jacob de Valen huus
Item Volquyn ende Asse Sticker gegeven 1 climmer dat se dat wijndetse
makeden an de sluse
Item onse scepene verteert tot Mettes huus van Buren 6 climmer
Item uutgegeven 61/2 Vleemsche grote voir een voeder turves
Item Lambert de Koldener gegeven 3 oert dat hi dat hecke makede an den
olden kerchof ende hiervan verteert 3 blenken
Item Jacob de Vale (doorgehaald: gegeven) ende Lambert gegeven to samen
2 Vleemsche grote dat se de poerte ende de strate schone makeden
Item Lambert Johanszoen ende Schuertgens gegeven to samen 14 climmer dat
se der statdijck ende weteringe makeden enen dach
Item uutgegeven 81/2 krumstaert voer 1 voeder turfs

vervolg 32

Item upgheslagen do (doorgehaald: men) onse ghoerschepenen den
statberren vercoften 21/2 climmer ende 171/2 climmer ende verteert 20
climmer onse schepenen
Item Johan Lecker gegeven 2 climmer van 5 solidus
Item des sonnendages na sunte Mauriciusdach[35] Lubbert van Dri ende Johan
Andreeszoen kercmeisteren gegeven 26 gulden daer se den matselers mede
loenden de dat koor matselden
Item Aernt van Erler gegeven voer een balke 1 gulden dat men onder de
plate makede up der stathuus
Item noch uutgegeven vimme steen 6 Rijnsche gulden, 24 Vleemschen voir
den Rijnsche gulden gerekent
Item Wijchman de holtsnider gegeven 2 witte stuvers van te sniden
holtdoer
Item Henric Luttike gegeven 8 climmer dat ene gruppe groef upt over bi
langes dat ricket
Item Hirtgen gegeven (doorgehaald: 52 climmer) 6 blenken dat onse stat
een voeder richolts haelde inden weert
Item Albert Iohanszoen gegeven up rekenschip 6 climmer (doorgehaald: up
rekenschip) van onsen statslijck wech te voeren ende 131/2 climmer und
noch gegeven
Item uutgegeven 14 climmer voer een voeder turfs
[Item] den statspelude van Doesburch gheschencket 1 gulden
[Item] Berent Lambertszoen knecht gegeven 25 gulden 17 butkins voir den
gulden gerekent voir tichel[36] stech an choer
[Item A]elt Ramp gegeven 36 climmer dat hi 6 dage de graft schone makede
[Item Ghert] Swartgen gegeven 30 climmer dat hi 5 dage de graft schone
makede

vervolg 32

[Item] Johan Hermenszoen gegeven 24 climmer dat hi vier dage de graft
scone makede
[Item] Clawes Hermenszoen gegeven 30 climmer dat hi 5 dage in de [...]
[Item Ghert] Swartgen ende Aelt Ramp gegeven to samen 6 climmer dat
[...] weert weren
[Item den gesellen] geschenct 2 climmer dat se den ronneboem settede

32v

Item Lambert Koldener gegeven 4 oert Rijnsche gulden
Item der statbreefdrager van Arnhem gheschenct 4 climmer
Item Aelt Ramp ende Clawes Timanszoen gegeven to samen 10 climmer dat se
den statwilligen snoyden langes de meden
Item Jacob de Vale ende Lambert gegeven to samen 6 climmer dat se de
poerten ende den statstrate schone makede
Item uutgeslagen 6 climmer do men der statriet verpachte
Item Werner van Eerberen gegeven 31/2 Rijnsche gulden ende 18 climmer
van smeden des sonnendages pus Martini[37] ende onse stat en blift hem
neet meer schuldich
Item verteert Aernt van Erler ende Henric ten Bleke op de reise tArnhem
2 Rijnsche gulden hiervan to vrachte gegeven 11/2 gulden
Item Aernt van Erler gegeven van der stat wegen 1 Rijnsche gulden
Item Lubbert van Dry gedaen 5 Rijnsche gulden ende enen witten stuver
dat hi den meister to Deventer geven solde up rekenschip de onser kerken
grawesteen solde leveren an die glasvinsteren ant choer
Item Mette Scriden gegeven 7 Vleemschen van oeren lande buten dikes
Item Han Johan gegeven 5 climmer dat hi slijc halp laden bi den
stathuus
(doorgehaald: Item Asse van Tie gegeven 1 gulden
Item H)
Item Hans ons heren geralde geschenct 1 gulden

vervolg 32v

Item des sonnendages na sunte Martensdach[38] Henric van Yselmuden gegeven
10 golden Rijnsche gulden de wi hem schuldich weren up sunte Martensdach
van die 11/2 golden Rijnsche gulden (doorgehaald: ende hiermede Henric
vurseid betaelt 11/2 golden Rijnsche gulden)
Item Willem Reynerszoen ghesant 4 Rijnsche gulden ende 1 oert voer 1
virendel waghenschots bi Peter Ghertszoen des Hilligen Geestes knecht
Item Lutgen den statbode geschenct (doorgehaald:6) 1/2 Vleemschen do
onse stat enen breef brochte
Item Willem Reynerszoen knecht geschenct 6 blenken
Item Johan Lambertszoen gegeven 8 Vleemsche grote to pachte van sinen
lande buten dikes
Item vertinset 4 olde grote maken 10 witte stuvers vanden molenwint[39]
ende vanden Ghoer
Item Asse van Tie gegeven 1/2 gulden dat hi den richter van Veluwen
brochte de uutscrift[40] tArnhem van onser jaermercket
Item Berent Willemszoen gegeven 7 gulden up sunte Katerinenavent[41] van
steve[42]
Item Eernst Henricszoen gegeven 7 Rijnsche gulden (doorgehaald: van
sijnre) 191/2 witten stuvers ende een oertken stuvers daerup voir elken
Rijnsche gulden gerekent van sijnre lijfrenten
Item den statspelude van Nyenmegen gheschenct 11/2 gulden

vervolg 32v

Item uutgegeven 1 krumstaert voer 1 turfmande
Item uutgegeven 5 climmer voer 1 boec poppiers
Item uutgegeven 2 climmer van de blaseballich to [..]ellen
Item Steven van Ghent gesant bi Steven [...]

bijlage bij de rekening 1


B D

Item inden jare van XLIX op sunte Margarietendach[43], doe dingede Lubbert
Bolliken ende Peter van Callenbroeck van Jacob Dircszoen tot behoef
Henrics Machorijssoen sinen tiende alse he de liggende heft inden
kerspel van Dorenspijck to Wessinge, voer dreendedartich mudde gueden
claeren winterrogge, to betalen die helfte vanden vurseide rogge to
sunte Martensdach[44] inden winter naestkomende na datum dese cedule, ende
die ander helfte to betalen to middewinter daer naestvolgende ende se
sullen Henric vurseid sinnen rogge betalen ende leveren to Herderwijck,
ter Elburgh ofte to Hatteme tot sinen schoensten, voert so hebben
Lubbert ende Peter vurseid desen tiende gedinget. In alsulcke manieren
ende vorwarden alsmen ons heren tiende van Gelre plecht te verdingen.
Burge voer Lubbert Bolliken Albert Wittop, burge voir Peter van
Callenbroeck Johan van Kote. Ende dese cedule sijnt der twe ghedeelt mit
der A B C D.

bijlage bij de rekening 2

Item Johan Everts becande dat hi schuldich is Ghert Swartgen vijftich
gulden te betalen to middewinter of 8 dage daerna onbegrepen
(doorgehaald: alse bi dubbelden gelde) ende van desen vurseide summe
gelts sal Johan vurseid betalen Ghert vurseid 13 gulden achte dage na
sunte Galle[45] alse bi dibbelden gelde ende bi des heren boete.
Item Hermen Henriczoen becande Johan Wolterszoen 11/2 gulden ende 1
blenken.
Item Jacob Ghertszoen becande Asse Berentszoen 1 oert Aernhemsche
gulden.


(doorgehaald:
Item Ghert Craftszoen 151/2 161/2c
Jan Hop 191/2
Item Nag 17c
Jan Wol 161/2 171/2c
Jacob Dircszoen 171/2 17c
Item Lambert Andreeszoen 181/2
Item Mamen 16c)

BIJLAGE


In 1451/53 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Aernhemsche gulden =3D muntsoort met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
Arnoldus gulden =3D zie Aernhemsche gulden
Blenken =3D blank, aanduiding van een zilverstuk van 1/4 stuiver
Butkins =3D muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
Climmer =3D klimmer
Gulden =3D gouden munt
Krumstaert =3D muntsoort met een waarde van 1 stuiver
Lelier =3D muntstuk met een lelie
Libera =3D pond
Mutkin =3D muter, muntsoort met een waarde van 1/8 stuiver
Oert(ken) =3D muntsoort met een waarde van een Rijnsche gulden
Olden brasdenier =3D braspenning
Olde braspenning =3D zilveren munt met een waarde van 1 1/4 stuiver
Olt grote =3D muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
Postolaetsgulden =3D goudgulden met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
Solidus =3D gouden Karolische munt
Stoter =3D munt met een waarde van 2 1/2 stuiver
Stuiver =3D muntsoort met een waarde van 1/20 gulden


Reynaldus gulden =3D munten geslagen ten tijde van hertog Reynald
Rijnsche gulden =3D gouden muntsoort met een waarde van 28 stuivers
Vleemsche(n) grote =3D Vlaamse munt, meestal een pond, zes gulden
Vleemsche gulden =3D Vlaamse gulden
Wilhelmuschild =3D gouden munt
Witte stuver =3D zilveren stuiver

INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Burgermeisteren:
Henric ten Bleke en Johan van Dri
Ghert Lutticke en Ghert Henricszoen
Henric Bigge en Wyllem Sticker

Kerckmeisteren:
Lubbert van Dri en Johan Andreeszoen

Aelt Evertszoen 29v
Aelt Ramp 29v, 30, 31v, 32, 32v
Aernt te Boechop 30v
Aernt van Erler 28v, 29, 30v, 31, 32, 32v
Aernt ten Hove 1, 7v, 20v
Aernt Mamen 2, 2v, 3v, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v
Aernt Mycheelszoen 31
Aernt Schobbe 29, 32
Aernt Sticker 30, 30v, 31v
Albert Johanszoen 32
Albert Wittop B1
Alijt Lutgens 29v
Asse Berentzoen 31, 31v, B2
Asse Sticker 32
Asse van Tie 29, 30v, 32, 32

Berentszoen 30
Berent Crede 29v
Berent Johanszoen 31v
Berent Henricszoen 31v
Berent Lambertszoen 29, 32
Berent Sticker 31v
Berent Willemszoen 32
Bette Segers 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20,
20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Bolleman 29v

Claes Timanszoen 31v
Clawes Hermenszoen 32
Clawes Scherpinc 31v
Clawes Timanszoen 29v, 30v, 31, 32v
Craft Gosenssoen 30

Dirc van Buren 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7, 7v, 8v, 9v, 10, 10v, 11,
11v, 12, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20,
20v, 21, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27
Dirc Boet 30
Dirc van Muerse 30v
Dibbelt Scribe 1

Eernst Henricszoen 32v
Egbert Druut 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10,
10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v,
30
Engbert (her) 30v

Geertruut Sticker 31
G(h)ert Craftszoen 1, 2, 2v, 3, 4, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10,
11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20,
20v, 21, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 29, 31v,
B2
Gert Scobbe 2
Ghert Dircszoen wijf 1
Ghert Engbertszoen 7, 29
Ghert Goedenzoen 31v
Ghert Heket 1, 30v
Gert Henricszoen 30v, 31
Ghert van Holte 1, 28v, 31
Ghert van Holte Henricszoen 29
Gert Jacobszoen
Ghert Loye 1, 5v, 16, 17, 18, 18v, 19, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 24,
24v, 25v, 26, 27, 27v
Gert Lutticke 31
Gert Snelle 31v
Gert Swartgen 30, 32, B2
Gert Swartgenzoen 29v

Gheise Everts 11, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v
Gheise Mamens 1, 10v, 11, 11v, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v,
27v
Goede Busch 1

Han Johan 32v
Hanniken 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v,
20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Hans 30, 32v
Hans van Roden 30
Henric ten Bleke 30, 30v, 31, 31v, 32v
Henric de Bre 30v
Henric Bigge 30, 30v, 31v
Henric Coepssoen 30v
Henric Dorre 31v
Henric Drullinc 29v
Henric Heket 1
Henric Johans 31v
Henrick Jacobzoen 26, 26v
Henric van Kuenre 31v
Henric Luttike 32
Henrick Machorijssoen B1
Henric Vrankenzoen 1
Henric de Vos 30, 31v
Henric van Yselmuden 32v
Herbert Goedenzoen 29v
Herbert Smyt 32
Hermen Henriczoen B2
Hermen Koele 29v
Hermen Reinerszoen 31v
Hermen Winter 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10v, 11,
11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 31
Hirtgen 32

Jacob 29v
Jacob Dircszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10,
10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18,
18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v,
27, 27v, 28, 30v, B1, B2
Jacob G(h)ertszoen 1, 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 26, 27, 27v, B2
Jacob de Vale 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9v, 10, 10v, 11, 11v,
12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20,
20v, 21, 22, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 28, 28v, 30, 30v, 31, 31v,
32, 32v
Jacob Wi(y)llemszoen 2, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8v, 9, 9v, 10,
10v, 11v, 12, 13, 13v, 14, 15, 15v, 16v, 17, 18, 18v, 19, 20, 20v, 21
Jacob de Witte 30, 31v
Jan Hop B2
Jan Wol B2
Johan Andreeszoen 32
Johan Everts B2
Johan van Dri 30
Johan Germans 29v
Johan G(h)ertszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 30
Johan Hermenszoen 32
Johan Hoppenbrouwer 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25v, 26, 26v,
27, 27v, 28
Iohan Houwinck 30v
Johan Johanszoen 1, 30
Johan van Kote B1
Johan van Kuenre 28v
Johan Lambertszoen 30, 32, 32v
Johan Lecker 32
Johan vander Lijnde 31v
Johan Nagge 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v, 9, 9v, 10, 11, 11v,
12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20v, 21v, 22,
23, 23v, 24, 25, 25v, 26, 27, 27v, 28, 29
Johan Nucke 31
I(J)ohan van Monsteren 1
Johan Timanszoen 31v
Johan Wolterszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
9v, 10, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17v, 18,
18v, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 25v, 26v, 27v,
28, 29, 29v, B2
Jutte Schulten 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Jutte van Putten (juffer) 30v

Lambert 30, 31v, 32v
Lambert Andreeszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26,
26v, 27v, 28, 30, 31, B2
Lambert van Dorsten 12v, 13, 29
Lambert J(I)ohanszoen 29v, 30, 32
Lambert de koldener 32, 32v
Lambert (de) smi(j)t 29v, 30, 31v, 32
Loef 29v
Lubbert Bolliken B1
Lubbert van Dri(y) 29, 31, 32, 32v
Lubbert Scherpinc 1, 29
Lutgert te Boechop 1
Lutgert van Meerten 2, 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8, 8v, 13, 13v, 14,
14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22,
23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 28v
Lutgen den statbode 32v

Mamen B2
Marie 1
Mette Berent Assenzoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v,
9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v,
26, 26v, 27, 27v, 31v, 32
Mette Scriden 32v
Mycheel 30c

Nag B2

Pasman van Holten 1
Peter van Buren 29v, 31v
Peter Ghertszoen 32v
Peterkin 29v
Peter de koster 31v
Peter van Callenbroeck B1

Reyner Druut 29v

Steven van Ghent 32v
Stine vanden Vene 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18,
18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v,
28v, 31v
Schuertgen 30, 32
Socijs 30, 31

Trude Ludolf 29

Volquyn Henricszoen 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18, 19, 19v,
20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v, 29, 30,
30v, 31, 31v, 32
Vos de smyt 30v

Werner van Eerberen 32v
Wijchman de holtsnider 30v, 32
Willem Reynerszoen 32v
Wi(y)llem Sticker 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v,
20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v,
28v, 29v, 30, 30v, 31, 31v

Functionarissen:

Breefdrager van Deventer 30, 30v
Conincsspelude van Denemarken 30
Statspelude van Nyenmegen 32
Statspelude van Utrecht 29v
Statspelude van Zutphen 31v
Satspelude van Doesburch 32

Dekene van Veluwen 31v
Dijckgreve mit sinen hemeraede 30
Goerschepenen 32
Kercmeisteren 32
Richter van Veluwen 30v, 31, 32
Statbreefdrager van Arnhem 32v
Statboede van Arnhem 31

INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.


Arnhem 31, 32v
Campen 30
Deventer 29, 30v, 32
Doesburch 32
Dorenspijk 31v, B1
Epe 29
Garder 31
Gelre B1
Harderwijck 29v, 30, 31, 31v, B1
Hatteme 29, B1
Nyenmegen 32, 32v
S(Z)utphen 30v, 31, 31v
Utrecht 29v
Veluwen 30v, 31v
Vollenhoe 30v
Wessinge B1

Elburg:
G(h)oer 30, 32v
Grote meden 1
Hillige Geestpoerte 31v
Meden 1, 31v
Mheenwech 29v
Oertcamp 30v, 31, 31v
Olden kerchof 32
Putten 30v
Scherves maet 1 Hensesteden 30
1 weert, wert: buitendijks land
2 4 september.
3 Papegaai schieten: volksspel waarbij een houten vogel (de gaai) op een lange
paal (gaaipers) bevestigd, door een schutter getroffen moet worden.
4 20 december.
5 afwateringskanaal
6 bier voor eigen gebruik
7 schotdore: valdeur in een sluis
8 waarschijnlijk geslacht varken
9 10 mei.
10 waarschijnlijk een stempel voor de wijnvaten
11 stapel van een bepaalde omvang
12 snoek
13 inhoudsmaat
14 21 september.
15 kunstenmaker
16 lakenbereiding.
17 het recht om het gemaal te halen en thuis te brengen
18 tegemoetkoming in de kosten
19 wagenschot: rechtdradig en gladde dunne eiken planken gezaagd uit over
de volle lengte gekloofde stukken
20 op schrift gestelde uitspraak in lijfstraffelijke zaken
21 ..
22 belasting voor het gruit
23 ...
24 Vollenhove
25 schuit, schip
26 5 april.
27 Slagboom.
28 Houten of stenen verhoging waarop, of schandpaal waaraan vroeger
misdadigers ten toon werden gesteld, gegeseld, gebrandmerkt enz.
29 Vechtpartij.
30 ..
31 Slobbe, vuil smerigheid.
32 corren, keren: vegen
33 muts
34 ..
35 23 september.
36 tegel
37 11 november.
38 18 november.
39 het recht tot de wind, belasting om te mogen malen op windkracht
40 afschrift
41 25 november.
42 staf.
43 13 juli.
44 11 november.
45 16 november.  

Stadsrekening 1471

  • maandag 20 mei 2013 13:30

Deze rekening uit 1471 is afkomstig uit Kampen, waar hij waarschijnlijk als voorbeeld heeft gediend.
In 1998 is de rekening aan de gemeente Elburg terug gegeven.
Doorhalingen [kremer] = cursief, of [doorgehaald] indien onleesbaar
Als ik er niet zeker van ben [kremer]
Deze rekening is door vocht aangetast, vandaar [...]
Bladzijde 74v. evan siconis. ???
1 [primi]
18 [secundi]
26 terci
42 querti
54 quanti
66 sexti
76 secundi
78 sexti
1 en 18 zijn niet geschreven, waar horen de nummers 76 en 78?
Het zit vreemd in elkaar.


1

Anno etc.LXXI


Burgermeisteren:
Arnt tho Boechop
Gheryt RijnvischItem ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincks restant 1½ Rijnss gulden


Item ontfangen van Holtens restant 21½ klimmer


2.
1
Item Gheryt Craftzoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Arnt Frankenszoin 17 18


Item Lambert van Zanten 22
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 2
Item Jan van Gangelt 2 2 3 2 betailt 7
Item Alijt Druyts 1 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2 2
Item Derick Nagge 2
Item Jan Derickszoin 2
Item Nanneman Ghijsbertszoin 1 vat


Summa facit [..] gulden, 10 klimmer


2v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lambert van Zanten 2
Item Tijman Berntszoin 1 vat knollen (1)
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Derick Egbertszoin 1 1
Item Derick Nagge 2 2
Item Jan Derickszoin 2 vate keuts (2)


Summa facit 9½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken


3.
3
Item Gheryt Craftszoin 16 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 4 vate keuts
Item Lambert van Zanten 2 2 ende 4 vate Hamborchs (3)
Item Tijman Berntszoin 2 vate keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2
Item Alijt Druyts 2
Item Derick Nagge 2 2 2
Item Jan Derickszoin 1
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 vate [...]
Item Henrick Heket 1 vat Hamborchs

Summa facit 16 gulden, 9½ klimmer ende [...]


3v.
4
Item Gheryt Crafszoin 16 16
Item Johan Wolterszoin 19 19½
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2
Item Tijman Berntszoin 2 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Alijt Druyts 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Gheryt Rolofszoin 2 ende 3 vate keuts
1 vat Hamborchs
Item Derick Nagge 2 2
Item Jan Derickszoin 2 vate keuts
Item Henrick Heket 3 vate Bremer byers (4)


Summa facit 17 gulden ende 3 klimmer


4.
5
Item Geryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Johan Boese 19
Item Henrick Heket 21½
Item Arnt Frankenszoin 19 18½


Item Lutgert van Meerten 3 vate Hamborchs
Item Lambert van Zanten 2 2
Item Tijman Berntszoin 1 ende 2 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2 3
Item Alijt Druyts 12 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2 1
Item Wolter Nagge 2 2 3
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Nagge 2 2


Summa facit 22½ gulden


4v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2
Item Derick Nagge 2
Item Jan Derickszoin 3 vate keuts


Summa facit 8 gulden ende 1½ klimmer


5.
7
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 18
Item Arnt Frankenszoin 17


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Alijt Druyts 3 5
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 3 3
Item Deryck Nagge 3 5 1
Item Reyner Hanegreve 2 vate keuts


Summa facit 18 gulden ende 1½ klimmer


5v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Jan Wolterszoin 20 20½
Item Jan Boese 21
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin3 2
Item Jan van Gangelt 2 2
Item Alijt Druyts 5
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 3


Summa facit 12 gulden ende 3 Vleemsch


6.
9
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 19½ 20½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lambert van Zanten 2 2 ende 2 vate Bremer byer
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 6 2
Item Alijt Druyts 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 3 3 2
Item Gheryt Rolofszoin 3
Item Derick Nagge 3 3 2
Item Henrick Heket 2 vate Bremer byer


Summa facit 18½ gulden ende 9 klimmer


Summa summarum facit 100 gulden, 41 gulden ende 10½ klimmer


6v.


Restant


Item Gert Craftszoin is sculdich 10½ gulden ende 9 blenken
Item Jan Wolterszoin 15½ gulden ende 3 blenken
Item Gert Hoppenbrouwer 5 gulden ende 4½ klimmer
Item Arnt Frankenszoin 12 gulden ende 20 blenken
Item Jan Boese 3½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Henrick Heket 3½ gulden ende 7½ klimmer
Item Lambert van Zanten 10½ gulden ende 1 Vleemsch betailt 27 stuver
Item Reyner Wijchmanszoin 10 gulden ende 1 oirtken
Item Alijt Druyts 8 gulden ende 1 brasspenninck betailt 6 gulden ende 1 brasden, item noch betailt 1½ gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 10½ gulden ende 1 Vleemsch betailt 20 gulden
Item Wolter Nagge 10½ gulden ende 4½ klimmer
Item Geryt Rolofszoin 6½ gulden ende 1 oirt
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 1 Vleemsch betailt 14 klimmer
Item Derick Nagge 13½ gulden ende 3 Vleemsch betailt 5 gulden betailt noch 5 gulden ende 1 stoeter
Item Nanneman Ghijsbertszoin 20 klimmer ende 1 oirtken
Item Reyner Hanegreve 13½ klimmer betailt an t wijnvat
Item Bijcken blijft sculdich 1 nyeden


Uutgeven van den restande binnen onsen tijden
Item tot Henrick Hekets huys verteert 2 gulden ende 1½ klimmer
Item mede gadain Henrick Frankenszoin ende Arnt tho Boechop 6 Rijnss gulden to teergelde (5) do sij van der stat wegen t Airnhem reysden
Item Lambert van Zanten gecort 4 tonnen axsijsen die hij niet tappen en konde
Item noch hem gecort 15 Vleemschen de dem verteert sijn do men heer Hertwich van [...] an nam
Item noch [...] vurseit gecort 10 stuver vur sijn peert
Item noch 2 swerstuvers die twee boden tot tween reysen dair verteert sijn
Item gecort Deric Nagge van Jan de ganseners wegen ½ gulden van sijn loon
Item noch Wolter Nagge gecort van Jans vurseits wegen 1 gulden, hyrmede hem betailt van sijn waken


7.


Item gegeven Henrick Bigge van Wolter Engbertszoins wegen 1 Rijnss gulden ende 3½ stuver, hyrmede betailt Wolters lijfrenthen
Item Lutgert van Meerten sall noch betaelen enen gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken ende dat anders is gecort an die renthen die zij jairlix uut hair huys geeft
Item Henrick Heket gecort 7 oirt gulden die onse stat hem sculdich was


Uutgeven van den restande
Item Gerit Nagge gecort 2 Vleemsch van drye-virendeel byers die hij niet tappen en konde
Item den boden die onsen stat enen hirt brochte die heer Wijnant scencte enen postulaetsgulden
Item Arnt tho Boechop gedain 3 enckel postulaetsgulden ende enen da.ts Rijnss gulden do onse scepenen den wijn deden halen upten hirt te drynken
Item Arnt Michielszoin gegeven 18 klimmer van 9 dagen buyten te waken in Gert van Holten tijde, hyrmede hem betailt
Item ontfangen van den gelde dair den wijn mede getapt wert dat dair over lyep 13 klimmer
Item Gert Spijker gegeven 2 klimmer van eerde te voeren
Item gegeven Arnt Dorre 19 swertstuver [van] 19 dagen dat hij Gert van Holten tijden die poirte gewacht heeft, hyrmede hem des saterdages post Petri (6) gegeven Daen Albertszoin 42 klimmer van dryen weken buyten te [waken] bij Gert van Holten tijden
Item Jan van Kuenre gegeven 14 klimmer van [.] pont loets
Item upten dach vurseit Henrick van Dry gegeven 2 gulden ende 13 blenken van, hyrmede Henrick 19½ dach tymmerens
Item gegeven vur 5 pont botteren 9½ klimmer [...]
Item gegeven vur broet 9 klimmer
Item gegeven den 6 gravers die de ha[ven] graven hebben 1½ Rijnss gulden
Item gedain Gert van Empse ende Gert [...] 2½ Arnoldusgulden

7v.


Item den boden van Arnhem 1 stoeter tot tween reysen verteert
Item gegeven der statdijck gemaict heeft, hyrmede hem betailt
Item den holtsnijder ende Bernt Vege elck gegeven 11½ klimmer up rekenscap
Item gegeven den vyer gesellen alse Gosen Lambertzoin, Gert Drullinc, Peter van Amerongen ende an Dirck Craftszoin tsamen een Rijnss gulden dat zij seven dagen des nachtes wake hielden to Putten
Item den boden van Hattem gegeven 13 blenken dat hij van heren Wijnant van Airnhem an der stat enen brieff brachte
Item Geryt Frankenszoin verteert ende vervoeren 7½ klimmer do hij t Herderwijck was
Item Geryt Frankenszoin gegeven van Beernt Jacopszoins wegen up rekenscap 15 klimmer
Item Jan Vrankenszoin gegeven 8 klimmer van 4 sperren
Item Deric van Nijmegen gegeven 12 klimmer van tween dachueren
Item up sunte Laurentiusdach (7) Jan Quant gegeven 22½ klimmer van 9 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Jacop Rabbertszoin gegeven 6½ gulden ende 1 klimmer van den toirn te tymmeren, hyrmede hem betailt
Item up Jacops pijlen Sticker gegeven 1 Rijnss gulden
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 3 golden Rijnss gulden van metselen, hyrmede hem betailt
Item heer Clais van Tessel gegeven [.] golden Rijnss gulden van sijnen lijfrenthen
Item Jan van Kuenre mede gadain 15 Camper kromstaerten dair hij dat geent mede betaelen sal dat den salpeter gecost heeft an die tonne te beslain
Item Alijt Hekets gegeven 5 klimmer van 3 pont [...] do man nije scepenen koes


8.


Item gecort Lambert Ghijsbertszoin 4½ klimmer de den vuyrwerckenmaker gescenct worden
Item noch Lambert vurseit gecort ½ gulden van Jan de ganseners wegen up sijn waken
Item noch Lambert vurseit gecort 6 Vleemsch van 2en tonnen byers die niet en dochten, zodat zij bij den geswoeren dragers uut gedragen worden
Item Arnt tho Boechop gegeven 2 Rijnss gulden van Coenraet de tychelers wegen
Item gecort Werner van Eertboeren van Geryt Craftszoins wegen 7 gulden ende 9½ klimmer
Item noch hem gecort 7½ klimmer [gulden] van steygerholt


9.


Uutgeven
Item gegeven vur punicigeld (8) do men rekenscap dede een Rijnssgulden ende 2 Rijnss gulden
Item gegeven 3 Camper kromstaerten vur 2 scalen die up die borstweeren (9) liggen boven Bernt anden zes boge
Item gegeven Jan de gansener een halven brassden dat hij to Oestenwolde Arnt Lubbertszoins peert haalde dair Arnt tho Boechop to Nijmegen mede gereden solde hebben
Item Jan Toll gegeven 18 klimmer van tween dagen metselens
Item Gert Janszoin gegeven 18 klimmer van tween dagen metselens
Item gegeven Henrick van Tije 22 klimmer van 8 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten, actum des saterdages post Galli (10)
Item gegeven Henrick Berntszoin 12 klimmer van tween dagen arbeidens
Item gegeven Jacop Treven 7½ klimmer van 10 kerren sants ende calcks te voeren an die poirte dair men metselde
Item (11)gegeven Jacop Rabbertszoin 21 [...] up rekenscap
Item gegeven Jan van Apeldoirn 8 [...] van sagen die mantel (12) up die poirte te sagen ende scheen (13) in t hecke
Item gegeven Gert Janszoin [6 klimmer] 9½ klimmer van [enen] dach metselens
Item gegeven Henrick Berntszoin 6 klimmer van [...]
Item gegeven Jan Toll 9½ klimmer van enen dach metselens
Item gegeven Henrick Hoppenbrouwer [...] van metselen


9v.


Item Henrick Druyt gegeven 4 klimmer dat hij den steen uuten haven brachte
Item Jacop Trevenzoin gegeven 3 klimmer van calck ende sant an die poirte te brengen
Item Henrick Drullinck 22½ klimmer dat hij buyten gewacht heeft, hyrmede hem betailt
Item upten heiligen Paesschavont (14) gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven [Wolter] Henrick van Tije 7 Camper kromstaerten
Item gegeven Geryt Dirckszoin 18 klimmer van 3 dagen te arbeiden
Item Jacop Rabberts
Item men sal Lambert Ghijsbertszoin corten 4½ klimmer die den vuerwerker mes[ter] gescenct worden


Uutgeven van den restande
Item Lambert Ghijsbertszoin gecort an sijn sijse ½ gulden van Jan de ganseners wegen
Item Lambert Ghijsbertszoin gecort 5½ Vleemschen van tween tonnen byers die zij niet tappen en konde ende bij den dragers uut gedragen, zo Arnt Michielszoin dat geghicht (15) heeft
Item Arnt tho Boechop gegeven 2 Rijnss gulden van Coenraet de tychelers wegen
Item gecort Jan Boese 7 witstuvers van steygerholt
Item gecort Gert Craftszoin van Werner van Eertboeren wegen 7 gulden ende 10 klimmer
Item noch hem gecort 7½ klimmer an steyger[holt]

14.


Van achtenste dagen renthen ende anders


Anno etc. LXXI


Item des vrijdages post Judica (16) gerekent mit Willem Sticker zodat hij van der doelen van tween jaeren sculdich is 3 golden Rijnss gulden ende 1½ oirt golden Rijnss gulden
Item noch is Willem vurseit sculdich 3½ Rijnss gulden ende 2 stuver
Item des sonnendages post Jacobi (17) aldinck
Item mit Willem vurseit doet gerekent ende hem gecort van den witten laken van een dach werc turfs ende van Goerts sijns zoins loen, zodat hij in als der stat sculdich bleeff 29 witstuvers
Actum bij Henrick Bigge, Gert Drullinck, Bernt an den Zee
Item noch is her Geryt Scerpincs wegen van der doelen
Item aldinck doet gerekent mit Jan van Kuenre van sijnen weert voir de doelen ende sijn loon gecort, zodat Jan vurseit der stat sculdich bleeff 3 golden Rijnss gulden ende 4 stuvers
Item Jan vurseit is noch sculdich 3 Rijnss gulden, 20 witstuver vur den Rijnss gulden van Lubbert Janszoins wegen
Item aldynck doet gerekent mit Jan van Kuenre, zodat hem gecort is sijn naloon tokomende van den jaer van LXXI ende sijn voirloon van den jaer LXXII, zo blijft Jan vurseit sculdich 8 stuvers ende 1 oirtken stuvers
Item aldinck doet gerekent mit Henrick Heket alss van der wijnaxsijse (18) ende van t geen dat tot sijnen huys verteert is, zodat hij der stat sculdich bleeff 5 [...] ende 1½ klimmer


14v.


Item des vrijdages post Judica gerekent mit Lambert van Zanten van der wijnaxsijse ende van den wijn die onse stat hem sculdich was, zodat hij der stat sculdich bleeff 6 Rijnss gulden ende 1 oirt
Item hyrup heeft Lambert vurseit betailt 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden bij Geryt Rijnvisch ende Tijman Bolle
Item noch Lambert vurseit betailt vijff oirt Rijnss gulden
Item betailt 2 Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item upten Palmavont (19) gerekent mi Geryt Frankenszoin, zodat hij van wijnsijse van steen tsamen sculdich bleeff ses stuvers 6½ stuvers
Item mit heer Arnt Nagge gerekent des vrijdages post Cantate (20)
Anno LXXI alldynck doet gerekent van t geen dat hij der stat sculdich was


Anno LXXI


Des saterdages post Martini (21) gerekent mit Koenraet Janszoin den tycheler, zodat onse stat hem sculdich is 17½ Rijnss gulden ende 4 kromstaerten, 20 stuvers vur den Rijnss gulden van 30000 middelsteens, zo heeft Coenraet vurseit belieft dat men Tijman Bolle van den vurseite gelde gerekent, 15 Rijnss gulden myn 1 oirtken ende Arnt tho Boechop 2 Rijnss gulden [...]


15.


Anno LXXI


Item des vrijdages post Jubilate (22) ontfangen van Jacop Coenraets zoin 7 Vleemschen van 2en cuypen ende 2 calcken
Item ontfangen van Bernt Schomaker 10 Vleemsch van 3 cuypen ende 2 calcken
Item ontfangen van Lambert Scuerman 6 Vleemsch van 2 cuypen ende 1 calck
Item ontfangen van Bernt Evertszoin 24½ klimmer ende 1 oirtken van van 4 cuypen ende 1 calck
Item ontfangen van Geryt Scemicke, 3 Vleemsch van een cupe
Item ontfangen van Geryt Scomaker 7 Vleemschen van 2en jaeren alse van den jaer van LXX ende LXXI en van 2en cuypen ende 1 calck


Anno LXXII


Item upten heiligen dertyenenavont (23) aldync doet gerekent mit Henrick Janszoin van den middelsteen die hij van den dach der stat gelevert heeft, zodat men hem sculdich bleeff 16½ Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden, hyrvan sal men Gert van Beynhem gegeven 4 Rijnss gulden ende 8 kromstaerten
Item Tijman Bolle 2 Rijnss gulden ende 4 kromstaerten
Item Johan Heynenzoin off yemant van sijne wegen 10 Stichtsche gulden
Aldus blijft men hem sculdich 6 Rijnss gulden, dese 6 Rijnss gulden heeft Gert van Holte Henrick vurseit betailt
Item Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin hebben Henrick Scerpinc van Jan Henrickzoin betailt 10 Stichtsche gulden
Item Henrick Wolterszoin van Gert van Beynhems wegen gegeven 4 Rijnss gulden ende 8 kromstaerten bij Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin


18.


Anno LXXI


Tijman Bolle
Gheryt Rijnvisch


Dat ontfanck van den renthen ende van anderen achterstadigen gelde


Int eerste ontfangen van Jan Luytkenszoin 20 witstuvers up sijn halve weert [al] alsdus heeft Jan in als betailt 4½ golden Rijnss gulden ende 5 stuvers ende hyrin sijn gerekent sess stuvers van Jacop Rabbertszoin ende ½ golden Rijnss gulden van den dijck te maken, aldus blijft hij sculdich enen golden Rijnss gulden ende een Rijnss gulden van 20 stuvers
Item ontfangen van Jan vurseit enen golden Rijnss gulden ende enen Rijnss gulden van 20 stuvers
Item ontfangen van heer Arnt Nagge 20 witstuvers, hyrmede alldinck betailt van afterstadigen pacht
Item ontfangen van meyster Henrick Peterszoin 1½ golden Rijnss gulden ende 11½ klimmer, hyrmede sijn halve weert betailt
Item ontfangen van Henrick de Voss 3 postulaetsgulden ende Airnoldusgulden, aldus blijft Henrick vurseit van sijne weert sculdich 3 golden Rijnss gulden ende 5½ stuver
Hyrup ontfangen 3 enckele Airnoldusgulden
Item noch ontfangen van Henrick vurseit 2 [...] aldus blijft hij sculdich 9 [...]
Item ontfangen van Henrick vurseit 9 stuvers [...]


18v.


Item ontfangen van Bernt Scene vijff oirt golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Henrick van Kuenre van Bernts wegen ½ golden Rijnss gulden
Item ontfangen van Rende Peterszoin 1 golden Rijnss gulden up sijn deel van den weert
Item ontfangen van Rende Peterszoin een derints Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up sijn virendeel van den weert
Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin een enckelen Gulix gulden ende een Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch van heer Engbert vurseit ontfangen 1½ Rijnss gulden, een ½ oirt gulden Rijnss gulden ende 2 stuvers ende hem gecort een oirt golden Rijnss gulden die hij t jaer verleden over betailde hyrmede sijn weert betailt
Item ontfangen van Wolter Nagge 2 Rijnss gulden ad 20 stuvers ende ½ Camper kromstaert
Item ontfangen van Lambert van Zanten 2 golden Rijnss gulden up sijn halven weert
Item noch ontfangen van lambert vurseit enen golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Lambert 3½ oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item ontfangen van den bagijnen 20 witstuvers van den steen, aldus blijven sij sculdich 6 witstuvers ende 1 oirtken stuvers
Item ontfangen van Lubbert Janszoin enen enkelen solvit facit 27
Item noch ontfangen van Lubbert Janszoin [...] witstuvers hyrmede betailt


19.


Item ontfangen van Derick Roloffszoin ende Lambert Scuerman tsamen 9 oirt Rijnss gulden van dat virendeel van den weert an geen sijt den olden kerkhoff
Item ontfangen van Truytken Bosch 2½ oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt den weert bij den Molenberg
Item onfangen van Geryt Gerytszoin anderhalven golden Rijnss gulden ende 6 witstuvers, aldus heeft hij betailt 3½ golden Rijnss gulden ende 6 witstuvers
Item noch 15 stuvers hyrmede betailt
Item ontfangen van Henrick tho Boechop 11 witstuvers van 5½ hondert mudde steens
Item ontfangen van Jan Goertszoin 10 stuvers van olts van wijnaxsijsen
Item ontfangen van Henrick Frankenszoins restant vijf oirt Rijnss gulden en hyrmede rekenscap gedain
Item ontfangen van Jan van Kuenre ende Gert Frankenszoin 12½ stuver, hyrmede betailt een [...] van den voirweyde van den Groten Meden

19v.


Item ontfangen van Henrick Heket 5½ gulden, 8 stuvers vur den gulden ende 2½ stuver, hyrmede sijn wijnsijse betailt
Item ontfangen van den bagijnen vijff stuvers van middelsteen, hyrmede betailt


22.


Uutgeven
Item uutgegeven 11 gravers elck 1 oirt gulden, facit 11 oirt gulden
Item Jan van Treest gegeven 9½ klimmer van eerde te voeren
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 witstuver van eerde te laden
Item 7 klimmer den gesellen gescenct die de zoden brachten
Item gegeven Rende Peterszoin 11½ klimmer ende 6 groten van zoden te brengen
Item men sal Rende vurseit noch corten 4 witstuvers an sijnen weert
Item 8 gesellen gegeven die in der statgrafte gegraven hebben 40 klimmer ende 3 blenken
Item noch 8 gravers gegeven 41 klimmer van een dachuer
Item Bernt Geritszoin gegeven 3½ klimmer van ½ dachhuer
Item Arnt Dorre ende Wolter van Kuenre gegeven 9 klimmer van eerde te effenen ende zoden te setten
Item gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin 6 Rijnss gulden, 20 witstuvers voir den Rijnss gulden gerekent
Item gegeven Lutgert Scobben 15 witstuvers do men hem jairlix sculdich is


22v.


Item gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin een Gulixgulden ende 1 Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch 3 Rijnss gulden ende 1 oirt gedain Henrick Bigge ende Bernt Andrieszoin
Item totten gelde van der scattinge gedain 12 Rijnss gulden,
20 witstuvers
Item gegeven Nanne 6 klimmer van die weteringe te maken van der statdijck
Item 3 blenken totten pijlen geleent do die betailt worden
Item Lubbert Janszoin [an] van Wolter van Kuenres wegen gecort 12 stuvers die hem noch to liepen van sijn cledinge
Item gegeven Geryt Scemicke [8 15 klimmer ende 1 oirtken van] van vijff sackskens dair men knipkruyt (24) in doet
Item gegeven Geryt Drullinc 10 witstuvers up dat eykenholt dat onse stat van hem gecoft heeft
Item gegeven Geryt Frankenszoin 14½ stuver, hyrmede hem betailt sijn voirloon van den jaer van LXXI
Item gegeven Jan Loefszoin 2 gulden van steen, calc ende sant te voeren, hyrmede hem [betailt]
Item Geryt van Empse ende Gert van Holte gedain [...]

23.


Item gegeven Geryt Roloffszoin 1 Rijnss gulden van metselen, hyrmede hem betailt
Item gedain Jan de gansener 7 witstuvers to teergelde do hij tot Airnhem ginck to Arnt van Doesburch
Item gegeven geryt Frankenszoin 3 Camper kromstaerten de tot upslagelde gebesicht worden do men den verre vercofte
Item gegeven Geryt Henrickszoin ende Henrick Frankenszoin 5 gulden
Item gegeven Jan van Bueren 4 Rijnss gulden die onse stat hem sculdich was, hyrmede hem betailt
Item gegeven Jan de gansener 2 stuvers dat hij een reyse to Herderwijck um ene boetscap was van der statt wegen
Item gedain Henrick Bigge van Wolter Engbertszoins wegen van sijnen lijfrenthen 2 Rijnss gulden ende 6½ witstuver
Item gegeven Tijman Bolle 1½ Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up sijn jairlixsche renthen26.


Anno etc. LXXI


Burgemeisteren Henrick Bigge terci
Bernt Andrieszoin


Item ontfangen van Gheryt Drullinck ende Jacop ter Brakens restant 45½ gulden,8 witstuvers vur den gulden gerekent
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincs restant 5½ gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken
Item noch ontfangen van Geryt Drullincsks ende Jacop ter Brakens restant 8 gulden
Item ontfangen van die twehondert golden Rijnss gulden die onse stat van heer Hertwich van den Vene up lijffrenthe nemen 16 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen van den twehondert Rijnss gulden vurseit 16 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen van den twehondert golden Rijnss gulden vurseit 10 Davits Rijnss gulden, dair men te Deventer holt [...]
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpincszoen uut haeren renthengelde [...] Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden


26v.


Item noch [van den] uutten budel dair heer Hertwichs twehondert golden Rijnss gulden in werde 12 Davits Rijnss gulden
Item noch ontfangen uutten budel vurseit 20 Arckelgulden Rijnss gulden
Item ontfangen van Henrick Vrankenszoins restant 2 gulden myn 3 blenken
Item ontfangen van Gerit Drullincs restant 10 gulden myn 4 klimmer
Item noch ontfangen uutten budel van den twehondert golden Rijnss gulden,1200 Wilhelmus schilden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Gheryt Rijnvisch 5½ Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Gert Rijnvisch een Gulix gulden ende een Davitsgulden van 20 stuvers
Item noch ontfangen van Tijman Bolle ende Gert Rijnvisch 3 Rijnss gulden ende 1 oirt


27.
1
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Boese 15½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 18 17½


Item Lambert van Zanten 3
Item Tijman Berntszoin 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 4 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 3 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 3


Summa facit 18 gulden ende 1 brasden


27v.
2
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Henrick Heket 16


Item Lambert van Zanten 3 ende 2 Bremer
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 6 2 betailt 6
Item Alijt Druyts 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 3 2 2 3
Item Derick Egbertszoin 2 3
Item Derick Nagge 2 2
Item Henrick Heket 3 vate Bremer


Summa facit 14½ gulden ende 9 klimmer


28.
3
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20 20½
Item Johan Boese 18½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 18 18


Item Lambert van Zanten 2 1 2
Item Tijman Berntszoin 4
Item Reyner Wijchmanszoin 32
Item Johan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 6 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 2
Item Ghijse van Luxhoel 2
Item Gheryt Roloffszoin 1 2 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 4 4


Summa facit 25½ gulden ende 7½ klimmer


28v.
4
Item Gheryt Craftszoin 15½ 16½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Arnt Frankenszoin 18


Item Lutgert van Meerten 2 vate Bremers
Item Lambert van Zanten 2 1
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2


Summa facit 11 gulden ende 1½ klimmer


29.
5
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Gherit Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 3 2 ende 3 vate Bremer
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Jan van Gangelt 4 2 5 betailt 4
Item Alijt Druyts 3 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Nagge 3 2 2 3
Item Derick Egbertszoin 2


Summa facit 20 gulden ende 10½ klimmer


29v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 17½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 2
Item Johan van Gangelt 2 5 2
Item Wolter Nagge 2 4 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2 3
Item Derick Nagge 3 3 2
Item Henrick Heket 1 vat Bremer
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2


Summa facit 21 gulden ende 1 brassden


30.
7
Item Gheryt Craftszoin 17 16½
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2
Item Jan van Gangelt 4 betailt 1 vat
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 2
Item Gheryt Roloffszoin 1
Item Derick Nagge 3
Item Henrick Heket 2 vate Bremer byer


Summa facit 9 gulden ende 10½ klimmer


30v.
8
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 21 18½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 18 18½


Item Lutgert van Meerten 1 keut ende 2 Bremer
Item Lambert van Zanten 2 ende 2 Bremer 5 keuten
Item Tijman Berntszoin 1 keut
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Jan van Gangelt 2 4 4 betailt 9
Item Alijt Druyts 3 3 ende 2 keuten
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 3
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 3 2
Item Derick Nagge 2 2 2 3
Item Henrick Heket 2 vate Bremer
Item Ghijse van Luxhoel 1


Summa facit 27 gulden ende 1½ klimmer


31.
9
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 2 ende 3 vate keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2
Item Johan van Gangelt 2 4 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2 2 2
Item Wolter Nagge 2 3 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Derick Egbertszoin 3 2
Item Derick Nagge 2 3 2


Summa facit 8 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


Summa summarum facit 100 gulden, 46 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


31v.


Restant
Item Geryt Crafszoin is sculdich 10 gulden myn 1 oirtken stuvers
Item Jan Wolterszoin 13½ gulden ende 1 oirt
Item Jan Boese 3 gulden ende 3 klimmer
Item Gert Hoppenbrouwer 5 gulden ende 4½ klimmer
Item Arnt Frankenszoin 10 gulden
Item Lambert van Zanten blijft sculdich 9½ gulden ende 2½ klimmer, betailt 4½ guldenende 2½ klimmer
Item Lutgert van Meerten 2 gulden myn 3 blenken
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 1 Vleemsch
Item Reyner Wijchmanszoin 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken
Item Lambert Ghijsbertszoin 10½ gulden ende 4½ klimmer
Item Wolter Nagge 18 gulden, 6½ klimmer ende 1 oirtken
Item ontfangen van Alijt Druyts 5½ gulden ende 1 oirt, item noch betailt 17 stuvers
Item Gheryt Roloffszoin 6½ gulden ende 1 oirt
Item Derick Nagge 16 gulden ende 7½ klimmer, betailt 4 gulden, betailt 12 gulden ende 1 stuver
Item Ghijse van Luxhoel 2 gulden ende 1 oirt, betailt 2 gulden ende 1 oirt
Item Derick Egbertszoin 15 witstuvers
Item Alijt Druyts blijft sculdich 20½ klimmer


Uutgegeven van den restande
Item gegeven Loeff Janszoin 1½ gulden ende 2½ klimmer, hyrmede hem betailt dat hij an den toirn gewerct heeft
Item Asse Berntszoin gegeven 9 oirt Airnoldusgulden [...] mit onse scepenen to Airnhem [...]
Item Henrick Bigge gegeven van Willem Albertszoins wegen [...]
Item Henrick Bigge gegeven 8 golden Rijnss gulden, hyrmede betailt sijn jairlixe renthen


32.


Uutgeven van den restande
Item gedain tot Jacop Witten lijfrenthen mede te betailen 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item verteert 22 Camper kromstaerten to Campen do Henrick Bigge ende Gert Craftszoin um dat gelt dair te werven waeren
Item Meister Arnt Smit gegeven 6 Rijnss gulden up rekenscap 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Henrick Bigge van Aelt Henrickszoins wegen 1 stoeter dat hij Willem Sticker ende Henrick Bigge etc. voerde to Oestenwolde do sij bestaden der statdijck te maken
Item den olden holtsnijder gegeven 10 klimmer van holt te snijden, hyrmede hem betailt
Item gegeven Hermen Yelijszoin 2 pertkengulden to volleste sijnen nijen gevel te maken
Item gegeven Tonijs van Roden gegeven 2 pertkengulden to volleste sijnen nijen gevel te maken
Item Henrick Vynke gegeven 14 Camper kromstaerten die Henrick Bigge, Willem Sticker, Arnt to Boechop huys van Oestenwolde verteerde, do zij van den erfgenamens wegen up die brugge waeren in die nailde
Item Gosen Zelle gegeven 1 Rijnss gulden van een halff laken blanc te veruuwen dair die knechten mede gecleet waeren
Item gegeven Geryt Dirckszoin 7 oirt gulden van die grafte schoen te maken, hyrmede hem betailt
Item gecort Dirck Nagge 20 witstuvers dair gescenct ende verteert worden dair die timmerluyden rekenden
Item Jacop Rabbertszoin ende Wolter Nagge gedain 20 klimmer
[...]


32v.


Uutgeven van den restande
Item gedain Henrick Frankenszoin 4 Rijnss gulden
Item Lambert van Zanten gecort 11½ stuver die onse scepenen mit meyster Bernt dair verteerden
Item noch dair verteert 4 stuvers myn 1 oirtken do men calc ende steen bestade te voeren up een vermuuren an den toirn achter Vegens huys
Item vijff klimmer noch gescenct do Wijcher Suvels wijff gestorven was
Item 2 stuvers des keysers aralt (25) gescenct
Item enen stuver den boden van Airnhem dair verteert
Item gegeven to turfgelde 4 olden groten, facit 19½ kromstaerten
Item Reyner Wijchmanszoin gecort 5½ vane byers die den metselers gescenct is
Item Bernt Henrickszoin gegeven 2 gulden ende 10 klimmer van tymmeren, hyrmede hem betailt
Item gegeven Werner van Eertboeren 5 Rijnss gulden
Item gegeven Peter Heyne 11 gulden myn 13 blenken van 20½ dusent mudde steens te halen van Henrick Janszoin 15000 ende 5500 van Jan van Ruerloe
Item Henrick Bigge gegeven 1 gulden van een reyse die Lubbert Ottenszoin mit onsen scepenen to Campen was ende een reyse Aelt Heinenszoin
Item Coenraet de tycheler gegeven 31 Camper kromstaerten hyrmede hem betailt 30000 middelsteens
Item gegeven Lutgert Baten 4 Camper kromstaerten die meyster Bernts knecht dair verteert heeft
Item gegeven Geryt Henrickszoin enen Rijnss gulden van Rutgers wegen van een scute die onse scepenen in den graften gebesicht hebben
Item Henrick Berntszoin gegeven 7 klimmer van tween dachueren steen up te setten
Item Gosen Lambertszoin hem gegeven 3 Rijnss gulden do men hem noch sculdich was van calck [...]
[...]


33.


Uutgeven
Item des saterdages post vocem jocunditatis (26) gegeven Arnt Dorre 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Peter van Zanten 2½ klimmer van 2 manden
Item Jacop Rabbertszoin gegeven 8 witstuvers up rekenscap


Item Jan van Kuenre gegeven een Camper kromstaert van lijm
Item Arnt ten Hove, Naneman Ghijsbertszoin, Henrick Hoppenbrouwer ende Jan Toll elck gegeven 4 gulden van tyen dagen metselen
Item Brant ten Velde ende Goert Sticker elck gegeven 3½ gulden ende 2½ klimmer van 9 dagen metselens
Item Arnt Dorre gegeven 2 gulden ende 5 klimmer van 6 dagen metselens
Item Henrick Berntszoin, Evert Egbertszoin ende Steven Jacopszoin elck gegeven 20 witstuvers van 10 dagen opperens


33v.


Item Derick van Nijmegen ende Jan van Echtelt elck gegeven 9 oirt Airnoldusgulden van 9 dagen opperens
Item Hilbrant Jacopszoin gegeven 2 gulden myn 1½ klimmer van 8 dagen een schoff opperens
Item Henrick van Tije gegeven 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item de mandemaker gegeven 9 Camper kromstaerten van 3 manden te maken
Item gegeven vur vijff basten 9½ Camper kromstaerten
Item Steven Tijmans gegeven 3 klimmer van enen halven dach arbeydens
Item gegeven Arnt van Holte 15 klimmer up sijn pijlen sticken
Item upten heilige Pinxteravont meister Willem, scoelmeister gegeven 1 Rijnss gulden
Item uptem heilige Pinxteravont (27) gegeven Jan van Kuenre 21 swertstuvers van 21 nachtens buyten te waken
Item upten dach vurseit gegeven Arnt Cuper ende Wolter Scemicke elck 21 klimmer up hair waken
Item Wolter van Kuenre gegeven 3½ Camper kromstaerten van 7 dagen die poirte te wachten
Item Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten, actum upten Pinxteravont


34.


Item gegeven den scipper die dat holt brachte 55 Camper kromstaerten
Item des saterdages na Pinxteren (28) gegeven Wolter van Kuenre vyerdehalven Camper kromstaert van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Wolter Scemicke 21 klimmer van 7 nachten buyten te waken
Item Henrick Druyt gegeven 14 klimmer ende 1 oirtken van 2 dagen holt te scepen ende die scute dair te te doin
Item Henrick Bigge gegeven van Henrick Ottenszoins wegen 14 klimmer, dat hij een voeder sperren to Campen haelde
Item Arnt Cuper gegeven 23 klimmer, hyrmede betailt sijn buyten waken
Item tot Rende Henrickszoin upten dijck verteert 21 Camper kromstaerten, do men der statdijck bestaede te maken
Item gebesicht to teergelde 13 klimmer
Item gegeven Henrick Bigge van Willem Loyens wegen 12 klimmer van tween dagen holt up te scepen
Item gegeven Wolter Scemicke 14 klimmer, hyrmede hem betailt binnen onse tijt
Item Voss gegeven vijff witstuvers van een peert te helen
Item des saterdages post Odulphij (29) gegeven Arnt Dorre 14 swertstuvers


34v.


Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van poirtwachten
Item Arnt Michielszoin gegeven een halven gulden up sijn elff oirt gulden die hem to lopen sijn cledinge
Item upten dach vurseit Wolter van Kuenre gegeven 3½ Stichtsche kromstaerten van poirtwachten
Item Bernt Vege ende den holtsnijder gegeven 4 klimmer van holtsnijden
Item Bernt Vege gegeven ½ gulden up rekenscap van holtsnijden
Item den olden holtsnijder gegeven 6 klimmer up rekenscap
Item gegeven 3 klimmer van Arnt Mamens beke schoin te maken
Item gegeven Henrick Druyt ende den cuper 4 philips van 4000 steens up te voeren
Item gegeven Michiel de scipper die den steen brachte 48 Camper kromstaerten van 8000 middelsteens hyr te brengen
Ontfangen van Henrick Janszoin
Item meyster Willem schoelmeister, gegeven 2 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden, hyrmede betailt
Item Arnt Michielszoin gegeven 9 oirt gulden, hyrmede betailt sijn cledinge
Item Jan de gansener gegeven 11 oirt gulden, hyrmede betailt sijn cledinge
Item gegeven Peter Heyne vijff oirt gulden van wegen Wolters van Kuenre up sijn cledinge


35.


Item Arnt Dorre gegeven 2 gulden ende 5 klimmer van 5½ dach metselen
Item Henrick Berntszoin gegeven 13 witstuvers van 6½ dach opperens
Item Jan van Echtelt gegeven 13 stuvers van 6½ dach
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 2½ gulden ende een swertstuver van 6½ dach metselens
Item Derick van Nijmegen gegeven 13 stuvers van 6½ dach
Item Asse Berntszoin gegeven 1½ klimmer van 1 wagen calcks te voeren an den nijen toirn
Item Jacop Kremer gegeven 2 witstuvers van 8 karren calcks te voeren
Item gegeven Evert Egbertszoin 14 stuvers van 6½ dach
Item gegeven Steven Jacopszoin 13 stuvers van 6½ dach
Item Hilbrant Jacopszoin 13 stuvers van 6½ dach
Item Jan Toll gegeven 2½ stuver ende 2½ klimmer van 6½ dach
Item Goert Sticker gegeven [14½] 15 klimmer up 6½ dach metselens
Aldus sal men Willem Sticker corten 2 gulden myn ½ klimmer
Item Peter Heyne gegeven 4 swertstuvers van 4000 steens up te voeren
Item Peter Jacopszoin ende Evert Lambertszoin gegeven 5½ gulden van 12000 middesteens hyr te brengen
Item ontfangen van Jan van Roerloe
Item gegeven Henrick Bigge 18 witstuvers van der dryer statknechte kovelen


35v.


Item gegeven Michiel de scipper 46 Camper krompstaerten van 7500 steens die hij later de van Henric Janszoins wegen
Item gegeven Henrick Berntszoin 1 gulden van 4 dagen
Iten Jacop Rabbertszoin gegeven een Davits Rijnss gulden van 20 stuvers up rekenscap
Item Jacop vurseit noch gegeven 2 Davits Rijnss gulden up rekenscap, aldus heft hij 4 Rijnss gulden up rekenscap
Item Lubbert Sijmenszoin gegeven 15 witstuvers up rekenscap


Item gegeven an Wijmke 7½ klimmer van wagenscot pijlen mede te sticken
Item Henrick Bigge van Jan de holtsnijders wegen 6 klimmer van holtsnijden
Item Krume Scobben gegeven 10½ blenken van pic (30)
Item Bernt Meyken gegeven 9 blenken van teer
Item Jan de gansener gegeven 7 stuvers van enen brieff to Airnhem te brengen
Item Arnt Dorre gegeven 1 gulden ende 5 klimmer van dryen dagen metselens
Item up sunte Jansavont (31) Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Bernt ten Velde gegeven 3 gulden, 7½ klimmer ende 1 oirtken van 8 dagen ende 1 schoff
Item Jan van Kuenre gegeven 10 gulden van 2 dachhueren
Item Goert Sticker gegeven 7 nyeden up rekenscap
[...]


36.


Item Jan van Gangelt gegeven 4 gulden van 9½ dach metselens, des blijft hij der stat sculdich ½ dach metselens
Item Arnt ten Hove gegeven 4 gulden van tyen dagen des blijf men hem ½ dach
Item Wolter van Kuenre gegeven 3½ Camper krompstaert
Item Derick van Nijmegen gegeven 1 gulden van 4 dagen opperens
Item noch hem gegeven 6 klimmer van enen dach tymmerens
Item Jan van Gelre gegeven 7 oirt gulden up rekenscap
Item Henrick Hoppenbrouwer gegeven 4 gulden van 10 dagen, aldus blijft men hem ½ dach
Item Steven Jacopszoin gegeven 1 gulden van 4 dagen opperens
Item Bernt Vege gegeven 12½ klimmer up rekenscap
Item up sunte Jansavont gegeven Daem Albertszoin 28 klimmer van 14 nachten buyten te waken
Item Evert Egbertszoin gegeven 11 klimmer up 4 dagen
Item Jan Heket gegeven [8 klimmer up] 8 witstuvers up rekenscap
Item noch hem gegeven 2½ gulden
Item Hermen Yeliszoin ende Bernt Meykens gegeven 7 swertstuvers van 7000 steens op te voeren
Item Bernt Meykens gegeven enen nyen [...] van een dusent myn een virendeel sant op te voeren


36v.


Item Geryt Dirckszoin gegeven enen Rijnss gulden do men hem jairlix sculdich is
Item Peter Heyne gegeven 5500 middelsteens van Jan van Nierlo ende 5000 van Henrick Janszoin
Item Jacop Kremer gegeven 3 blenken van een kene calcks te voeren
Item Henrick Bigge gegeven 31 klimmer van 14 spaenen ende van so vele holts, dair men die veren [van] an den pijlen te maken
Item Henrick Bigge gegeven van den olden holtsnijders wegen up rekenscap 1 gulden, aldus heeft hij vijff oirt
Item Henrick van Dry mede gedain 12 Davits Rijnss gulden to Deventer holt mede te kopen
Item den metselers gescent 3 vanen
Item gegolden to wijncope (32) do Gert Dirckzoin die grafte an nam 3 vanen
Item gegeven vur t slot vur die kiste up die Goerpoirte hanct 1 rasden
Item des saterdages up sunte Peter ende Paulusdach (33) gegeven Wolter van Kuenre 12½ klimmer van vijff heele dagen die poirte te wachten
Item gebesicht tot upslagelgelde do onse stat den steen calck ende sant verdede te voeren up een verminren 7 nyeden
Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tije 22 klimmer van de poirten te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Jan van Kuenre een Rijnss gulden ende 10 klimmer van een [...] poirte wachten


37.


Item upten dach vurseit gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item Henrick van Dry gegeven 5½ witstuver die hij verlecht heeft an den holt te copen
Item noch Bernt Vege gegeven 5½ klimmer, aldus heeft hij ontfangen vijff oirt gulden
Item Arnt Michielszoin gegeven 2½ klimmer van enen dach buyten te waken
Item gegeven Arnt Michielszoin ende Gert Frankenszoin 6 blenken do zij die cloten (34) goeten van den knipbussen (35)
Item gedain totten gelde dair men salpeter um cofte ½ witstuver
Item des saterdages post translacionis martini (36) gegeven Henrick van Tije 11½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Willem Albertszoin 31 klimmer van calck te voeren ende van tyen karren steen te voeren
Item upten dach vurseit 17½ klimmer van vijff dagen die poirte [...]
Item gegeven Willem Loye (7) 6 gulden van sijn cledinge
Item gegeven vur een pont loets 7 blenken
Item noch gegeven vur 2 pont loets 3½ klimmer
Item Wolter van Kuenre gegeven 17½ klimmer van 7 dagen den poirt wachten
Item gegeven den scippers die die 11 voets holts brachten 66 Camper kromstaerten
Item [...] van Treest gegeven 2½ klimmer an den anvairt [...]
Item gegolden to wijncope do den calc [...]8 klimmer des sal men Gosen ende Gosen [...]


37v.


Item Evert van Empse gegeven 1 gulden van 8 voeder holts up te voeren
Item Tijs de muller gegeven 1 brassden van den holte van torn te voeren
Item Arnt Dorre gegeven 20 witstuvers ende een swertstuver van 7½ dach metselens
Item Goert Sticker gegeven 1½ gulden, aldus sal men Willem Sticker corten 1½ gulden ende 1½ klimmer
Item Nanneman Ghijsbertszoin gegeven 4 gulden myn 5 klimmer van 9½ dach metselens
Item gegeven Jan van Kuenre 14 stuvers ende 1 klimmer van 4½ dach
Item Jan van Gangelt gegeven 2½ gulden myn 2 klimmer van 6 dagen
Item Beernt ten Velde gegeven 2 gulden van vijff dagen
Item gegeven Henrick Hoppenbrouwer 22½ witstuver van 7 dagen
Item Jan Toll gegeven 4 gulden, 5 klimmer myn 1 oirtken van 10½ dach
Item [Arnt] ten Hove gegeven 20 stuvers ende [...] 7 klimmer
Item Henrick Berntszoin 7 oirt gegeven van 7 dagen
Item Deric van Nijmegen gegeven 7 oirt van 7 dagen
Item Hilbrant Jacopszoin 7 oirt gegeven van 7 dagen
Item Evert Egbertszoin gegeven 9 oirt gulden ende 1 klimmer van 9 oirt gulden
Item Jan van Echtelt gegeven 11 oirt gulden van 6 dagen
Item Steven Jacopszoin [...] van 7 dagen [...]
Item Aelt H[...] 4½ klimmer van 3 voeder holts te voeren
Item Bernt Vege ende den olden holtsnijder elc gegeven een oirt Rijnss gulden [...]
Item upten zonnendach post [...] gegeven Daem Albertszoin 26 [...] dagen buyten te waken
Item Lambert Coldener gegeven 6 klimmer van [.] dach holt te laden


38.


Item Aelt Scrijver gegeven van Wolter Jan Berntszoins wegen 12 postulaetsgulden de men Geyse Wolters huysvrouwe sculdig was van lijfrenthen
Item gegeven Wolter van Kuenre gegeven vijff swertstuvers, hyrmede hem sijn poirtwachten betailt
Item Henrick van Dry gegeven 1 Rijnss gulden up rekenscap
Item Henrick Bigge van Henrick van Drys wegen gegeven 16½ witstuvers myn een blenken
Item Geryt Drullinc, Henrick vurseit gedain 10 witstuvers
Item tot veel tijden tot Henrick Hekets huys mitten drost Hermen van Wije ende anders verteert tsamen 3 Rijnss gulden myn 3½ klimmer


Item Jan Loefszoin gegeven 3 gulden up rekenscap


38v.


Item gegeven 8 Camper kromstaerten vur 4 basten
Item gegeven 8 klimmer dat Bernt Scenens wagen die sperren van Campen brachte
Item Geryt van Campen gegeven 1½ gulden up rekenscap
Item Albert Craftszoin gegeven [11] 9 witstuvers van holt up te voeren
Item Arnt Michielszoin gegeven 23 witstuvers ende 1 klimmer van 6 weken buyten te waken, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item de cuper gegeven 7½ klimmer van tonnen te bynden ende tobben te verbodenen (37)
Item Werner van Eertboeren up rekenscap gegeven enen golden Rijnss gulden
Item gegeven Goert Sticker 19 klimmer up 4 dagen metselens
Item gegeven Jan van Kuenre 29½ klimmer van 3 dagen
Item Arnt Dorre gegeven 29½ klimmer van 3 dagen
Item Jan van Gangelt gegeven 29 klimmer van 3 dagen
Item Jan vurseit gegeven 15 klimmer van metselen


Item Henrick Berntszoin gegeven 6 oirt van 6 dagen
Item Derick van Nijmegen 6 dagen facit 1½ gulden gegeven
Item Jan van Echtelt gegeven [...] van 4½ dach


39.


Item Hilbrant Jacopszoin gegeven 5½ oirt van 5½ dach
Item Hilbrant vurseit 3½ klimmer van holten die in die mueren gelecht sijn haeckbussen (38) te stoeven mede [te] uut te sceten
Item Jan van Kuenre gegeven 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnnen onsen tijden
Item Henrick van Tije gegeven 13 klimmer van 7 dagen, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Henrick Drullinc gegeven 6 klimmer van enen dach arbeyden
Item Bernt Vege gegeven 20 klimmer dat hij to Campen liep do die spaenen gecoft worden
Item Jan van Treest gegeven 6 klimmer van holt te voeren an den toirn achter Veges huys
Item Arnt Dorre gegeven 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item den olden holtslager gegeven 20 klimmer up rekenscap
Item gegeven Gosen Lambertszoin 3 Rijnss gulden van calc myn 2 stuvers
Item gegeven Gheryt van Empse 1½ Rijnss gulden vur 12 pont cruyts
Item Geryt Greve Janszoin gegeven 1 Rijnss gulden up rekenscap
Item gegeven Henrick Bigge van Evert Egbertszoins wegen 7 swertstuvers


39v.


Item gegeven vur 40 sperren 20 swertstuvers
Item gegeven vur
Item gegeven Werner van Eertboeren 7 oirt Rijnss gulden up rekenscap


Item gedain Lyfken Everts 6 vanen die dair verteert sijn do men den poeyn bestade en wech to voeren
Item Wolter van Kuenre gegeven 5½ Camper kromstaerten van 11 halven dagen de poirte te wachten
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 brasden van een dach werc turffs in te dragen
Item gegeven Henrick Berntszoin 10 klimmer, hyrmede hem betailt
Item gegeven Nanneman Ghijsbertszoin 28 stuvers, aldus is blijft men hem sculdich 3 gulden
Item Evert Egbertszoin gegeven 24½ klimmer, hyrmede hem betailt
Item Goert Sticker ende Jan van Kuenre gegeven 29½ klimmer tsamen van 3en dagen metselens
Item Deric van Nijmegen gegeven 12 klimmer van tween dagen
Item Steven Jacopszoin gegeven 7 oirt van 7 dagen
Item Jan van Echtelt gegeven ½ gulden van 2 dagen
Item Brant Jacopszoin gegeven ½ gulden van 2 dagen

40.


Item Henrick Hoppenbrouwer gegeven 2 gulden ende 4½ klimmer myn 1 oirtken van 5½ dach
Item Brant ten Velde gegeven 2 gulden van 5 dagen
Item Jan Toll gegeven 2 gulden 4½ dach
Item Arnt Dorre gegeven 14 klimmer ende 1 oirtken van 1½ dach
Item gegeven vur 4 plancken 6½ klimmer Jan van Apeldoirn
Item Daem Albertszoin gegeven 14 klimmer van 7 dagen buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item den holtsnijders alse den olden Jan ende Vege gegeven 25 klimmer
Item gegeven den cuper Jan 5 klimmer van een vaetken te bynden
Item gegeven Bernt van Empse enen nyen penninck van 2 voeder holts


Item des vrijdages up sunte laurentiusavont (39) Henrick Bigge, Arnt tho Boechop, Gert Craftszoin ende Bernt Andrieszoin gerekent mit Jacop Rabbertszoin van den toirn te tymmeren, zodat die stat Jacop sculdich bleeff 6½ gulden ende 1 klimmer
Item dat pijlen sticken is ongerekent ende dat dairen heeft Jacop niet ontfangen
Item upten dach vurseit gerekent mit Bernt Henrickszoin, zodat [hij der] die stat hem sculdich bleeff 6½ gulden ende 2½ klimmer, hyrup hem betailt verte saluut
Item Geryt Rijnvisch, Jacop Rabbertszoin gegeven 6½ gulden ende 1 klimmer, hyrmede betailt dat tymmeren van toirn
Item Geryt vurseit noch Jacop vurgenoemt gegeven up dat pijlen sticken 1 Rijnss gulden


40v.


Bij Henrick Bigge, Gert Drullinc ende Bernt Andrieszoin
Item aldynck doet gerekent mit Jan Loefszoin van steen, calc ende sant ende holt te voeren so dat men hem sculdich bleeff 4½ gulden
Hyrup hem gegeven 2½ gulden van Jan van Kuenrens gelt
Item Bernt Henrickszoin an Jan van Gangelt aff gedain 1 postulaetsgulden
Item bij Geryt van Empse ende Gert van Holte gegeven Bernt vurseit 2½ gulden


42.


Burgemeisteren Gheryt van Empse querti
Gheryt van Holte


Item ontfangen van Arnt tho Boechop ende Geryt Rijnvisch 3½ Airnoldusgulden
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch 7 Camper kromstaerten
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch restant 2½ Airnoldusgulden
Item ontfangen uutten budel, dair heer Hertwicht tweehondert Rijnss gulden weren, twaelff golden Wilhelmus schilden
Item ontfangen van Tijman Bolle ende Geryt Rijnvisch 3 Rijnss gulden


Summa van den ontfangsten facit 46 gulden ende 5½ klimmer

43.
1
Item Gheryt Craftszoin 17 16
Item Jan Wolterszoin 20½
Item Jan Boese 21
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 19½ 19½


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Jan van Gangelt 5 2 6
Item Alijt Druyts 3 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 1 1
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 2
Item Gheryt Roloffszoin 3 3
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 2 1 2 3


Summa van den eersten weke maket 23 gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


43v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½
Item Johan Boese 20½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 15½
Item Arnt Frankenszoin 17½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Johan van Gangelt 4
Item Alijt Druyts 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 1
Item Wolter Nagge 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 1 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 3


Summa facit 14 gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


44.
3
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 20½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Johan van Gangelt 2 5 betailt 3
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 2 4
Item Ghijse van Luxhoelt 4 3 betailt 2
Item Gheryt Roloffszoin 3 2 2
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 2 1 3 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2


Summa facit 21 gulden ende 3 blenken


44v.
4
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Boese 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 6 2 4 betailt 6
Item Alijt Druyts 3 3
Item Wolter Nagge 3 2 ende 2 vate keuts
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 3 2 betailt 2
Item Derick Nagge 3 2 4 3


Summa facit 21½ gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken


45.
5
Item Gheryt Craftszoin 17
Item Johan Wolterszoin 20½ 20½
Item Johan Boese 22 21½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 16


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 3 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Johan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 4
Item Ghijse van Luxhoel 2 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 2 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3 4


Summa facit 22 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken

45v.
6
Item Gheryt Craftszoin 17
Item Johan Wolterszoin 20
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 3½ 3
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 4 3


Summa facit 12½ gulden ende ½ Vleemsch


46.


Actum des sonnedages post Bartholomei (40) hyrto heeft Henrick de Voss van Steenwijck mitten branweere overslagen, wes sij hem sculdich blijven


Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 21½ 21
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2 3
Item Tijman Berntszoin 1 vat Hamborger
Item Reyner Wijchmanszoin 4 3
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 5 3
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Gheryt Rolofszoin 2 3 2
Item Derick Nagge 2 3 4


Summa facit 22½ gulden ende 3 klimmer


46v.
8
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 21½
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 3 ende 2 vate koits
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 5 2
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 4 3 2


Summa facit 19½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken


47.
9
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 2 5 betailt 2 vate
Item Alijt Druyts 2 3
Item Wolter Nagge 2
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 2 2
Item Derick Egbertszoin 3
Item Derick Nagge 3 3


Summa facit 15 gulden ende 1½ klimmer


Summa summarum facit 100 gulden, 79 gulden ende 4 klimmer


48.


Uutgegeven van den restande
Item gegeven Jacop Rabbertszoin 12 gulden ende ½ klimmer van den ronneboem (41) te tymmeren ende anders, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item gegeven Wolter Scemicke enen swert stuver van den ronneboem helpen te setten
Item gedain Geryt Drullinck ende Jacop ten Brake 3 gulden to teergelde do zij to Herderwijck van den stat wegen reysden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 7 Rijnss gulden, hyrto noch 3 oirt Rijnss gulden
Item Henrick Berntszoin gegeven 8 gulden myn 1 stuver de men hem sculdich was van arbeyden
Item Willem Loye gegeven 4 gulden van sijn loon
Item gecort Geryt Craftszoin 3 vate byers die heer Dick Sceyde ter eersten missen gescenct worden facit 4 gulden ende 1 stuver
Item noch Henrick Bigge ende Gert Craftszoin verteert upt sant 7 klimmer
Item noch 2 brasspeningen van 4 pont loete gegeven dair men bussencloitken (42) van goet
Item zo is Werner van Eertboeren Geryt Craftszoin sculdich 14½ gulden ende 1½ klimmer
Item hyrvan Geryt vurseit gecort 5 gulden, 4 klimmer ende 1 oirtken, aldus blijft Werner Geryt sculdich 9 gulden,9 klimmer ende 1 oirt
Item Gert vurseit gecort 7½ gulden ende 3 klimmer, [...]
Item gecort Bernt Mennenzoin 10 Vleemschen van vijff boeck pampiers
Item gegeven Arnt upten Horst 14 Vleemschen van lande dat daer gegeven do men die haven groeff


48v.


Item gegeven Arnt tho Boechop 40 klimmer van Jan Mommens peert 10 dagen te halden
Item gegeven Jan Smit 4 Rijnss gulden van sijn smeden an den tonnen, aldus blijft men hem sculdich 4 Rijnss gulden ende 6 klimmer
Item gegeven Jan Smit 4 Rijnss gulden, hyrmede hem betailt
Item gegeven Arnt tho Boechop van Evert Ottenszoins wegen 11 oirt gulden, hyrmede Evert betailt sijn steen voeren an den room ende anders
Item gegeven Dibbelt Feyt 4 gulden van Jan de ganseners wegen de men hem sculdich was van sijnen waken
Item Derick Nagge gecort 20 klimmer van 16 quarten Hamborger byers do die scepenen van Zutphen, Airnhem ende Herderwijck heft weren
Item gegeven Henrick Janszoin de tycheler 6 Rijnss gulden, hyrmede betailt 27500 middelsteens
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 12 gulden
Item Ghijse van Luxhoel gecort een vat axijsen, zodat Wolter van Kuenre gegicht heeft dat hij een vat edick (43)s uut haere kelre gedragen heeft
Item Jacop Rabberts an Wolter Nagge gecort 20 klimmer
Item gegeven Werner van Eertboeren 5½ Rijnss gulden
Item gegeven den speelluyden van Nijmegen 1½ Rijnss gulden


49.


Item gecort Derick Nagge 3½ Vleemsch de den gesellen gescenct worden die den ronneboem setten
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 18 gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 25 stuvers


50.


Uutgegeven
Item tot Jan van Gangelts gehaelt 15 vanen byers do onse scepenen hair masscap hadden upten stathuys
Item Geryt Spijker gegeven 4½ klimmer van poyn upten wegen ende upten dijck te voeren
Item des saterdages up sunte Laurentiusdach (44) gegeven Arnt Michielszoin 12 swertstuvers van die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Henrick Janszoin 15 klimmer van 10 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten
Item upten dach vurseit Jan van Kuenre gegeven 28 swerstuvers van een maent die poirte te wachten
Item Aelt Henrickszoin gegeven ½ gulden van 6 voeders holt ende een balck van den haven te voeren
Item Jacop Kuenre gegeven 12 stuvers van poyn te voeren van tween toirnen
Item Wolter Scemicke gegeven 33 klimmer van 17 nachten buyten te waken
Item gegeven Henrick Bigge van Willem Olislagers wegen 4½ klimmer van treckelgelde do men den poyn bestade te voeren
Item gegeven smit ½ Vleemsch van een [...] weynich te vermaken
Item Steven Jacopszoin gegeven 26 klimmer van tween reysen den wijn to Campen to halen ende een reyse [...] zalpeter to [Zutphen to halen] Deventer to halen


50v.


Item gegeven 2 klimmer van spaenen in den toirn te brengen
Item Jan de gansener gegeven 2 stuvers van een reyse to Hattem te reysen
Item Willem Loye gegeven 2 stuvers van een reyse to Herderwijck to lopen
Item des saterdages up sunte Bartholomeusdach (45) Henrick Janszoin gegeven 7 witstuvers van 14 dagen die Heilige Geestpoirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Jan Quant 14 swertstuvers van 14 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 14 witstuvers van dryen weken buyten te waken
Item gegeven Willem Loye 15 witstuvers up sijn loon van waken
Item noch hem gegeven 17 witstuvers
Item des saterdages na sunte Jansdach Decollacoins (46) gegeven Wolter Scemicke 42 klimmer van 22 [dagen] nachten buten te waken
Item gegeven den holtsnijder ende Henrick Floer tsamen 2½ witstuver van holtsnijden binnen onsen tijden
Item Henrick Janszoin gegeven 10½ van 7 dagen die poirte te wachten
Item upten dach vurseit gegeven Arnt Michielszoin 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten
Item gegeven den mandemaker 2½ witstuver van manden te maken


51.


Item Ghijse van Luxhoel gecort 1 vat sijsen zo Wolter van Kuenre dat geghicht heeft dat den edick was geworden
Item Ghijse van Luxhoel gecort 1½ gulden de onse scepenen dairan byer liet halen do zij den hut tsamen eten, de heer Wijnant der stat scencte
Item Ghijse van Luxhoel gegeven 3½ klimmer van hecke te maken
Item gegeven Henrick upten Zijl 8 golden Rijnss gulden van sijn lijffrenthen die hem verscenen Petri ad vincula (47)
Item gegeven Devit van Nijmegen 1 brasspenninck van een reyse to Campen te lopen
Item gegeven Geryt van Campen 2 nyeden van een dach in die grafte te sloten
Item Jacop Rabbertszoin gegeven 40 klimmer up rekenscap
Item noch Jan van Kuenre van Jacops wegen gegeven 11 stuvers
Item Jan van Kuenre gegeven een Rijnss gulden
Item den holtsnijder ende Henrick Floer tsamen gegeven 7 Camper kromstaerten van holt to sagen dat an den ronneboem was
Item Geryt Frankenszoin eens to Campen ende to Herderwijc mit eren perden verteert tho samen 9½ Camper kromstaerten
Item Arnt Michielszoin gegeven 33½ [...] van 14 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden


51v.


Item Henrick Janszoin gegeven 11½ klimmer ende 2 groten van 11 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Jan de gansener gegeven 7 witstuvers van een reyse to Voirst ende voirt an Jan van Husse enen brieff te brengen
Item Jan Quant gegeven 15 witstuvers van 8 dagen die poirte te wachten
Item des saterdages up sunte Matheusdach (48) gegeven Henrick van Tije gegeven 1 brasden van dryen dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 42 klimmer van dryen weken buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item Henrick Berntszoin gegeven ½ gulden van tween dagen holt up te wijnden an den toirn achter Vegens huys
Item upten dach vurseit gegeven Jan van Kuenre 3½ gulden ende 2 klimmer van vijff weken buyten te waken
Item Wolter Scemicke gegeven 28 klimmer van 14 [dagen] nachten buyten te waken, hyrmede hem betailt
Item den gesellen gegeven 2 Vleemsch die die sluse stopten do sij in lyep
Item Bernt Henrickszoin gegeven 2½ gulden up dat men hem sculdich is van tymmeren
Item gegeven Eduart van Empse 3 witstuvers dat hij mit onsen scepenen voor up die brugge in die naelde


54.


Anno etc. LXXI


Burgermeisteren Gheryt Henrickszoin quanti
Henrick Frankenszoin


Item ontfangen van Tijman Bolle ende Geryt Rijnvisch 2 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden gerekent
Item ontfangen van Henrick Bigge [Frankenszoin] 4 Rijnss gulden


55.
1
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22½
Item Henrick Heket 17½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lambert van Zanten 2 2
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 32
Item Ghijse van Luxhoel 1
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 1 3


Summa facit 12½ gulden ende 1 Vleemsch


55v.
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Johan Boese 22
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 3 vate keuts
Item Tijman Berntszoin 2 vate Hamborger byers
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 2 5
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4 4
Item Gheryt Roloffszoin 4 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 3 4


Summa facit 22½ gulden ende 4½ klimmer


56.
3
Item Gheryt Craftszoin 16 15½ 15½
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 20½ 21½
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 2 vate Hamborger byers
Item Tijman Berntszoin 1 ende 2 vate Hamborger
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Johan van Gangelt 2 2 6
Item Alijt Druyts 5
Item Wolter Nagge 2 2 2 1
Item Ghijse van Luxhoel 3
Item Gheryt Roloffszoin 3 2
Item Derick Egbertszoin 1 2
Item Derick Nagge 2 2 3


Summa facit 25½ ende 3 blenken


56v.
4
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20 20
Item Johan Boese 22
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 4 keuten, 1 vat Hamborger
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner wijchmanszoin 3
Item Jan van Gangelt 2 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 6 3 4
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 4 3
Item Derick Nagge 6 3


Summa facit 24 gulden ende 7½ klimmer


57.
5
Item Johan Boese 21
Item Henrick Heket 16
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Tijman Berntszoin 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 6
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 2 3
Item Ghijse van Luxhoel 2 4
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3
Item Henrick Heket 1 vat Hamborchs
Item Willem Sticker 1 vat Hamborchs


Summa facit 15½ gulden ende 1 brasden

57v.
6
Item Gheryt Craftszoin 16
Item Johan Wolterszoin 20 20½
Item Johan Boese 20½ 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 4
Item Johan van Gangelt 7 2
Item Alijt Druyts 4
Item Wolter Nagge 33 1 ende groit vat jopen byers
Item Ghijse van luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 4 4 3


Summa facit 22½ gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken, facit behalven dat vat jopen byers


58
7
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Johan Boese 20
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17


Item Lambertvan Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 4
Item Ghijse van Luxhoel 6
Item Gheryt Roloffszoin 4 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 3 4


Summa facit 14 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


58v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 20
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert van Zanten 4
Item Reyner Wijchmanszoin 3
Item Johan van Gangelt 4 3 [.] 3
Item Alijt Druyts 3
Item Wolter Nagge 4
Item Derick Nagge 3


Summa facit 10 gulden ende 1½ klimmer


59.
9
Item Gheryt Craftszoin 15
Item Johan Wolterszoin 19½
Item Johan Boese 21
Item Arnt Frankenszoin 20


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 1 vat keuts
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 5 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 4 3


Summa facit 6 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


Summa summarum facit 100 gulden, 65 [...] ende 9 klimmer


59v.

Restant
Item Johan Wolterszoin is sculdich 13 gulden, 11 klimmer ende 1 oirtken
Item Johan Boese is sculdich 13 gulden, betailt 3 postulaetsgulden
Item Gheryt Hoppenbrouwer 4 gulden ende 1 stuver
Item Henrick Heket 3 gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken
Item Henrick vurseit betailt 14½ stuver
Item Arnt Frankenszoin 9 gulden ende 1½ klimmer, betailt 6½ gulden
Item Lutgert van Meerten 3½ gulden ende 10½ klimmer
Item Lambert van Zanten 10 gulden ende 3 klimmer, betailt 5 gulden myn 1 stuver
Item noch betailt 1½ Vleemsch ende 1 stuver
Item Reyner Wijchmanszoin 5 gulden ende 1 brassden
Item Tijman Berntszoin 3 gulden ende 3 Vleemsch
Item Johan van Gangelt 2½ gulden ende 1 Vleemsch
Item Alijt Druyts 7 gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken, betailt 4 gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 27 klimmer, betailt 18 klimmer myn 2 groetken
Item Wolter Nagge 15½ gulden ende 10½ klimmer, betailt 3½ Rijnss gulden myn 2 stuver
Item noch betailt 7 Airnoldusgulden, maict tsamen 15 gulden
Item Ghijse van Luxhoel 10 gulden ende 3 klimmer, betailt 6½ gulden ende 3 klimmer.
Aldus blijft Ghijse sculdich 3½ gulden, betailt 3½ gulden


60.


Item Gheryt Roloffszoin 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken, betailt 4 gulden
Item noch betailt 5 gulden myn 1 oirt
Item noch betailt 16 klimmer ende 1 oirtken
Item Derick Egbertszoin 7 oirt gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Derick Nagge 18 gulden, betailt 9 gulden, betailt 6 gulden
Item noch betailt 2 gulden
Item Willem Sticker vijff Vleemsch
Item Geryt Henrickszoin sal tot desen restande doin 4 gulden ende 1 oirt


60v.


uutgeven van den restande
Item Gheryt Craftszoin gekort van Werner van Eegen 7½ gulden ende 3 klimmer.
Aldus blijft men hem sculdich 7 oirt gulden ende 1 blenken, dit gesciede vur der rekenscap
Item Reyner Wijchmanszoin van Jacop van Rietbergens wegen ½ gulden up sijn holtsnijden
Item gedain Gheryt Craftszoin ende Henrick Scerpinck 15 gulden
Item gecort Ghijse van Luxhoel 24 taken byers die dair gehaelt worden, do men nije scepenen koes
Item Henrick Heket gecort 14½ witstuver die dan verteert worden do de wijckbisscop hyr was
Item Willem Loye gegeven 4 gulden van een vierdel Jans te waken
Item gegeven den deken van Veluwen 10 Camper kromstaerten van zeentgelden (49)
Item gegeven Werner van Eerboeren 12 Rijnss gulden up dat gheent dat men hem schuldich is van smeden
Item noch gedain Gheryt Craftszoin ende Henrick Scerpinck 12 Rijnss gulden, 20 stuver vur den Rijnss gulden gerekent


61.


Item Jan van Kuenre gegeven 1 klimmer van poyn ende eerde te effenen
Item Aelt Henrickszoin gegeven 5 klimmer van 17 kerren sants te voeren
Item Jan van Kuenre gegeven 1 Camper krompstaert van een turffmande
Item gedain Mette Vinken 5 Rijnss gulden, 20 stuver vur den Rijnss gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 4 Rijnss gulden
Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 9½ gulden
Item Geryt Frankenszoin van Hermen Mathijszoins wegen 12 stuvers de men hem sculdich was van enen peerde te weyden
Item gedain Arnt to Boechop ende Henrick Scerpinck 4 gulden ende 1 oirt


62.


Uutgeven
Item Jan de gansenaar gegeven 7 stuver dat hij enen brieff an der stat van Airnhem brachte
Item Derick van Nijmegen gegeven 4 stuvers dat hij twee reysen to Campen ghinck
Item Arnt Michielszoin gegeven 14 klimmer up rekenscap
Item Arnt Michielszoin gegeven 28 klimmer, hyrmede hem betailt sijn poirtwachten
Item Daem Albertszoin gegeven 15 witstuvers up rekenscap
Item noch hem gegeven 11 klimmer, hyrmede hem 1 maent betailt
Item Daem vurseit gegeven 1 witstuver van enen dach die poirte te wachten
Item gegeven Jan de gansener 4 nije penningen, hyrmede hem betailt sijn reyse die hij ginck an heer Arnt van Doesburch
Item Henrick Frankenszoin mede gedain 1½ klimmer do hij to Herderwijck was
Item Henrick van Tije mede gedain ½ [...] up rekenscap
Item gegeven Jan Voerst 2 stuvers van tween dagen die poirte te wachten
Item Arnt Dorre gegeven [...] 12 klimmer van 6 dagen [...]


62v.


Item Henrick van Tije gegeven 5 klimmer, hyrmede hem betailt van een maent
Item noch Henrick vurseit gegeven 9 klimmer myn 1 oirtken, hyrmede hem betailt 5 weken, actum des saterdages na sunte Lucasdach (50)
Item Henrick Janszoin gegeven 5 klimmer van 2 dagen die poirte te wachten
Item Peter van Zutphen ende Jacop Arntszoin gegeven 5 klimmer van elc enen dach die poirte te wachten
Item Lambert Willemszoin gegeven 5 klimmer van enen dach arbeyden
Item Henrick Berntszoin gegeven 10 klimmer van 2 dagen arbeyden
Item Henrick Peterszoin, meister Henrick ende Jacop Vreese elc gegeven 1 brasden van 1½ dach die poirte te wachten
Item gegeven Bernt van Holte 2 swertstuvers van tween dagen die poirte te wachten
Item Arnt van Holte gegeven 2½ klimmer van enen dach die poirte te wachten
Item Geert Sticker ende Wolter gegeven 10 klimmer van elc 2 dagen die poirte te wachten
Item Lambert Willemszoin gegeven 2½ klimmer [..] arbeyden
[...] dages post Crispini (51) gegeven [...] 3½ gulden van 9 [..] poirte te wachten


63.


Item gegeven den coster 1 Rijnss gulden up sijn loen
Item hem noch gegeven 1 Rijnss gulden
Item Wolter Scemicke gegeven 2 gulden up rekenscap
Item Daem Albertszoin gegeven 28 klimmer van 14 dagen
Item Geryt Bene Vresenzoin gegeven 5 klimmer dat hij die verre[n] (52) weder brachte
Item des saterdages post Wilbrordesdach (53) gegeven Henrick van Tije 7 klimmer myn 1 oirtken
Item Arnt Dorre gegeven 66 klimmer van een maent die poirte te wachten, hyrmede hem betailt
Item Jan van Kuenre gegeven 43 klimmer, hyrmede hem betailt binnen onsen tijden
Item Jan de gansener gegeven 2 gulden up sijn waken
Item gegeven Henrick van Tije 28 klimmer ende 1 oirtken, hyrmede hem betailt
Item Wolter van Kuenre gegeven 4 klimmer van poirte wachten
Item Willem Loye gegeven 4 klimmer van poirte wachten
Item Bernt Henrickszoin gegeven 1 braspenninck van tymmeren
Item Asse Berntszoin gegeven 20 [...] van tween reysen to Herderwijck
Item Daem Albertszoin [...], hyrmede hem betailt [...]
Item Wolter Scemicke gegeven [...] sijn waken, aldus [...] 10 witstuvers betailt [...] ende Johan Wolterszoin


63v.


[Item gegeven Tijman Bolle 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden gerekent ende 3½ stuver, hyrmede betailt sijn 9 golden Rijnss gulden de men hem jairlix sculdich is]


66.


Anno etc. LXXI


Burgermeisteren Tijman Bolle sexti
Johan Wolterszoin


Item ontfangen van Gheryt van Empse ende Gheryt van Holte 22 klimmer
Item ontfangen van Geryt Rijnvisch ende Henrick Scerpinck 1 gulden van haeren restant
Item des saterdages na suncte Clemensdach (54) aldinck doet gerekent mit Fenne Scerpincs als van den wage ende van hair ontfangen 10 Rijnss gulden ende 1 oirt Rijnss gulden ende hyrmede heeft sij betailt
Item ontfangen van Geryt van Empse ende Geryt van Holte restant 7 Rijnss gulden ende 1 oirt
Item ontfangen van Arnt tho Boechop ende Geryt Rijnvisch 19½ gulden, hyrmede rekenscap gedain van hair restant
Item ontfangen van Geryt van Empse ende Geryt van Holte restant 12 gulden
Item noch ontfangen van Geryt Rijnvisch restant 3 gulden
Item ontfangen van Geryt van [...] Geryt van Holte 18 [...]
Item ontfangen van [...] 1 Rijnss gulden
Item ontfangen van [...] Henrick Frankenszoin [...]


67.
1
Item Gheryt Craftszoin 16½
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 19
Item Arnt Frankenszoin 19½
Item Johan Wolterszoin 19


Item Lambert van Zanten 2 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 4
Item Johan van Gangelt 5
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Gheryt Roloffszoin 3 4
Item Derick Egbertszoin 1½
Item Derick Nagge 5 3
Item Henrick Heket 2 vate Hamborchs


Summa facit 18 gulden, 5 klimmer myn 2 groet


67v
2
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Henrick Heket 17
Item Arnt Frankenszoin 19½


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2
Item Derick Nagge 2
Item Nanneman Ghijsbertszoin 2 vate Hamborchs ende 1 vat keuts


Summa facit 8 gulden ende 7½ klimmer


68
3
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 19½
Item Gheryt Hoppenbrouwer 19
Item Arnt Frankenszoin 20
Item Henrick Heket 15½


Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Zanten 3 ende 3 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 3 3
Item Johan van Gangelt 6 2 6 betailt 11
Item Alijt Druyts 3 4
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 3
Item Wolter Nagge 4 3
Item Ghijse van Luxhoel 4 5
Item Gheryt Roloffszoin 3 3 4
Item Derick Egbertszoin 2
Derick Nagge 3 4 3 5
Item Henrick Heket 2 vate Hamborchs


Summa facit 31 gulden ende 9 klimmer

68v.
4
Item Johan Wolterszoin 19
Item Gheryt Hoppenbrouwer 15½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 2 3
Item Johan van Gangelt 3 5
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 1 3 3
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 2
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick Nagge 2 3 4 ende 4 vate Hamborchs


Summa facit 17½ gulden ende 1½ klimmer


69.
5
Item Gheryt Crafrszoin 14½ 16
Item Johan Wolterszoin 18 18
Item Johan Boese 19½
Item Arnt Frankenszoin 17


Item Lambert van Zanten 2
Item Johan van Gangelt 1
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 2
Item Wolter Nagge 4 2
Item Ghijse van Luxhoel 5
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 4


Summa facit 12½ gulden ende 3 Vlaamsch


69v.
6
Item Johan Boese 20½


Item Lambert van Zanten 2
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 3 5 2 betailt 2
Item Alijt Druyts 3 2
Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 2 2½
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 2 3
Item Derick Egbertszoin 1
Item Derick Nagge 2 4 3


Summa facit 14½ gulden, 9 klimmer ende 6 groten


70.
7
Item Gheryt Craftszoin 15
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 21
Item Gheryt Hoppenbrouwer 17½
Item Arnt Frankenszoin 19


Item Lambert Ghijsbertszoin 2
Item Wolter Nagge 4
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Derick Egbertszoin 2
Item Derick nagge 4


Summa facit 11 gulden ende 4½ klimmer


70v.
8
Item Gheryt Craftszoin 15½
Item Johan Wolterszoin 19½ 19½
Item Johan Boese 19½
Item Henrick Heket 16½
Item Arnt Frankenszoin 18½


Item Lambert van Zanten 2 2 ende 4 vate Hamborchs
Item Reyner Wijchmanszoin 2 2 ½
Item Johan van Gangelt 3 2 2
Item Alijt Druyts 3
Item Lambert Ghijsbertszoin 2 1
Item Wolter Nagge 2 3 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 2
Item Gheryt Roloffszoin 4
Item Derick Nagge 3 4


Summa facit 22 gulden ende 7½ klimmer


71.
9
Item Johan Wolterszoin 19
Item Johan Boese 19½ 19


Item Lambert van Zanten 3
Item Reyner Wijchmanszoin 3 2
Item Johan van Gangelt 5 2 5 betailt 2
Item Alijt Druyts 3 3
Item lambert Ghijsbertszoin 2 2 2
Item Wolter Nagge 3 3
Item Ghijse van Luxhoel 4
Item Rende Peterszoin 1
Item Gheryt Roloffszoin 3
Item Dirck Nagge 3 3 4


Summa facit 19 gulden ende 3 Vleemsch


Summa summarum facit 100 gulden, 60½ [gulden], 9½ klimmer ende 1 oirtken


71v.

Restant
Item Gheryt Craftszoin is sculdich 6½ gulden ende 1 Vleemsch
Item Johan Wolterszoin 10 gulden, 10 klimmer ende 1 oirtken, betailt 5 gulden ende 8 klimmer
Item Johan Boese 9½ gulden ende 4½ klimmer
Item Gheryt Hoppenbrouwer 4 gulden ende 9 klimmer
Item Arnt Frankenszoin 8 gulden ende 1½ klimmer
Item Henrick Heket 4½ gulden ende 8 klimmer
Item Lutgert van Meerten 2 vate, facit 13½ klimmer
Item Lambert van Zanten 20 vate hoppen ende 9 vate Hamborger byers, facit 9½ gulden, 8 klimmer ende 1 oirtken
Item Lambert vurseit blijft sculdich 6 gulden myn 1 oirtken
Item Lambert vurseit blijft sculdich 2 gulden ende 1 oirtken
Item Reyner Wijchmanszoin 8½ gulden, 5 klimmer ende 1 oirtken
Item Alijt Druyts 27 vate, facit 7½ gulden ende 1 Vleemsch, betailt 3½ gulden ende 1 Vleemsch
Item noch betailt 2 gulden ende 6 grote
Item noch betailt 1 gulden
Item Lambert Ghijsbertszoin 30 vate, facit 8 gulden ende 10½ klimmer, betailt 2 gulden myn 2 grote
Item Wolter Nagge vijftichste halff vat, facit 14½ gulden , 10 klimmer ende 2 grote
Item Wolter vurseit blijft sculdich 5 gulden
Item Ghijse van Luxhoel 35 vate, facit 9½ gulden, 3 klimmer ende 1 oirtken, betailt 18 stuver


72.


Item Gheryt Roloffszoin 34 vate facit 9½ gulden ende 1½ klimmer, betailt 6 gulden myn 1 stuver
Item noch betailt 3½ gulden
Item Derick Egbertszoin 9½ vat facit 2½ gulden, 4 klimmer ende 2 grote
Item Derick Nagge 68 vate hoppen ende 4 Hamborchs facit 21 gulden, betailt 2 gulden
Item noch betailt 6 gulden, noch betailt 2½ Rijnss gulden
Item Dirck vurseit blijft sculdich 1 gulden
Item Nanneman Ghijsbertszoin 2 vate Hamborchs facit 18 klimmer
Item Rende Peterszoin 6 vate facit 2½ gulden ende 4½ klimmer
Item Johan van Gangelt 10 vate facit 2½ gulden ende 7½ klimmer


Summa facit 100 gulden, 4 [...]


Uutgeven
Item Gheryt Craftszoin gecort 7 oirt gulden ende 1 blenken van Werner van Eertboerens wegen
Item tot Lamberts huys van Zanten gegolden 2 stuvers do men mit Henrick Ygerman [...] als van sijn lijfrenthen
Item den speelluyden van Amersfoort [...] 2 stuvers
Item den bode van Airnhem verteert [...] huys van Zanten 1 stuver
Item gegeven Tijman Bolle [...] hij mitten erfgenaemen van Oestenwolde [...]
Item gegeven Geryt Spijker [...] dachhuer
Item gegeven Jan [...]


72v


Item den boden van Hattem verteert tot Lamberts huys van Zanten
Item Henrick Heket gecort 2 Rijnss gulden myn 4 klimmer an t geen datter verteert is mit heer Wijnant mitten drossten mit die van Zuthen etc.
Item meyster Willem betailt an Wolter Nagge 1 Rijnss gulden
Item gesant Henrick [Kuymeturff] 10½ Rijnss gulden do die bestadinge gegain wert
Item noch 3 maeltijden 5½ klimmer
Item noch gegolden [9 maeltijden] vur scepenen ende vur die knechten, facit 13 klimmer
Item noch verteert up een tijt 8 klimmer myn een oirtken, do Henrick Bigge ende Tijman Bolle van den erffgenamens wegen 7 noieden an den dijck weren
Item noch Gert Henrickszoin verteert 1 brasden do hij an den dijck was van den erffgenamen
Item gedain Willem Sticker ende Henrick van Kuenre 2½ Rijnss gulden
Item Willem Sticker ende Henrick van Kuenre gedain 4 gulden, dair sij den gesellen hair cledinge mede betailden
Item gegeven Jan Wolterszoin van Willem Loyen wegen 4 gulden van een virendeel jair te [waken]
Item gegolden to wijncope do den straetsteen [...] wert 17 klimmer ende 1 oirtken
Item noch gegeven vur een tonne 9 klimmer
Item [...] ende verteert tot dair [...] 20½ klimmer ende 1 oirtken
Item [...] Bigge gecort ½ gulden van [...] wegen


73.


Uutgeven
Item gedain totten gelde dair men Jacop Witten lijffrenthen mede betailde 10 Rijnss gulden ende 1 oirtken, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Arnt Dorre 15 klimmerup sijn poirtwachten
Item noch hem gegeven 41 klimmer, hyrmede hem betailt een maent
Item des saterdages post Lucye (55) gegeven Wolter Scemicke 56 klimmer, hyrmede hem een maent betailt van buten te waken
Item upten dach vurseit gegeven Daem Albertszoin 56 klimmer van een maent buyten te waken
Item Johan van Kuenre gegeven 56 klimmer van een maent die poirte te wachten
Item Henrick van Tije gegeven 35 klimmer van een maent die Heilige Geestpoirte te wachten
Item den vijff gesellen die de Goirpoirte 4 dagen wachten vijftich klimmer
Item den tween gesellen gegeven 41 klimmer van 3½ dach die Medenpoirte te wachten
Item den dryen knechten gegeven [...] sluysdoeren of nemen [...]
Item gegeven den knechten [...]
Item gegeven 5 blenken van die poirte schoen te maken


73v.


Item gegeven heer Wolter Dirkszoin 7 Vleemsch van hoylande, dair die haven duer gegraven is
Item gegeven 5 blenken van een lutken straets te maken
Item gegeven Tijman Bolle vijff Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden de hij jairlix heeft van der stat
Item gegeven Geryt Frankenszoin 29 stuvers ende 1 klimmer de hij der stat verlecht heeft, do Geryt Drullinck ende Jacop ten Braeck to Herderwijck reysden
[Item Arnt van Gangelt verlecht an treckelde gelden 27 stuvers, do men sijn huys vercofte]
Item gebesicht to treckelgelde 2½ Rijnss gulden do men de voirweyden ende naweyden medede
Item Geryt de holtsnijder 3 klimmer van een plancke dair men een banke van maicte
Item gegeven Arnt Dorre 15 klimmer van 14 dagen die poirte te wachten ende eens die poirte schoen te maken
Item gegeven Johan de holtsnijder de [...]
Item gegeven Wolter Scemicke 10 witstuvers do men hem sculdich was in Geryt [...]zoins rekenscap


74.


Item Tijman Bolle gegeven 3 Rijnss gulden ende 3½ stuver, hyrmede betailt sijn 9 golden Rijnss gulden de de stat hem jairlix sculdich is
Item Johan de gansener gegeven 2 stuvers dat hij to Herderwijck gynck
Item gerekent mit Werner van Eertboeren alldynck doet zo dat onse stat hem sculdich bleeff 28 Rijnss gulden [ende 1 oirt] 20 stuvers vur den Rijnss gulden, actum des saterdages na den nijenjairsdach anno LXXII (56) bij Henrick Bigge, Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin
Item verteert 5 stuvers do men mit Werner vurseit rekende bij Gert van Holte van den vurseit gegeven 5½ Rijnss gulden
Item gegeven Henrick van Tije 12½ klimmer van 10 dagen die poirte te wachten, hyrmede hem betailt
Item des sonnendages up dertyenenavond (57) gegeven Arnt Dorre 28 klimmer van 24 dagen die poirte te wachten
Item gegeven Jacop Rabbertszoin 1 Rijnss gulden up sijn pijlen sticken, aldus heeft hij 2 Rijnss gulden
Item Hermen Muys gegeven 4 klimmer van 2 nachten buten te waken
Item Arnt Kuper ende Jan van Kuenre ende [...] van Kuenre gegeven elck 2 klimmer vur enen nacht buten te waken
Item gegeven Geryt Aeltszoin 4 klimmer vur 2 dagen die poirte te sconen
Item Werner van Eertboeren [...] up rekenscap
Item den knechten [...] dat sij 1500 wagenscots [...]


74v.


Item gegeven Tijman Bolle 6 klimmer van den wagenscot up te voeren
Item Evert Ottenszoin gegeven 2½ klimmer van wagenscot up te voeren
Item Aelt Heinenzoin ende Lubbert Ottenszoin gegeven 2½ klimmer van wagenscot up te voeren
Item Daem Albertszoin ende Wolter Scemicke gegeven elck 42 klimmer van sijn poirte wachten
Item Jan van Kuenre gegeven 42 klimmer, hyrmede hem betailt 3 weken buten te waken, actum des saterdages post [(onleesbaar) Evan sicoins] (58)
Item gegeven Luytken de kuiper 12 witstuvers van 1500 wagenscots van Campen te halen
Item gegeven Jan de gansener 2 witstuvers van een reyse to Herderwijck enen brieff te brengen
Item des saterdages post Pontiani (59) gegeven Jan van Kuenre 1 gulden up sijn poirtwachten ende 4 klimmer, hyrmede betailt 14
Item gegeven Henrick van Dry up rekenscap ½ Rijnss gulden up rekenscap
Item noch hem gegeven 14 stuvers
Item Brant Jacopszoin gegeven 6 klimmer van plancken ende van tymmeren
Item Daem Albertszoin gegeven 28 klimmer van 14 dagen buten te waken, hyrmede hem betailt
Item Arnt Dorre gegeven 14 klimmer, hyrmede hem betailt sijn poirte wachten
Item Jan van Kuenre gegeven 42 klimmer, hyrmede hem betailt 3 weken sijn poirt te wachten
Item den jonge holtsnijder ende Jacop van rietbergen elc gegeven 1 gulden up rekenscap


75.


Item den olden holtsnijder gegeven 1 gulden ende Henrick Floer gegeven 3 oirt gulden up hair holtsnijden
Item gegeven Tijman Bolle 3 klimmer van 3 voeder plancken an den toirn te voeren
Item Lambert van Zanten gecort 14 klimmer van Arnt Dorren wegen
Item gegeven den speelman 2½ stuver do onse scepenen hair masscap hadden
Item onse scepenen mitten knechten tot tween tijden 44 maeltijden facit 3 Rijnss gulden ende 6 stuvers
Item gegeven 11 blenken vur broet


76.


Anno etc. LXXII


Tijman Bolle secundi
Johan Wolterszoin


Dat ontfang van den renthen na der rekenscap
In t eerste ontfangen van Bernt Morre enen enckelen golden Wilhelmus schilt
Item noch van Bernt vurseit ontfangen 2½ stuver
Item ontfangen van Rende Peterszoin 12 witstuvers, hyrmede betailt die voirweyde van den Cleynen Meden
Item ontfangen van Wolff van Erler 2 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden up die voirweyde van den Grote Meden
Item noch van Wolff ontfangen 25 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 5 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 20 stuvers
Item noch ontfangen van Wolff 15 klimmer.
Item noch ontfangen van Wolff vurseit 53 klimmer
Item ontfangen van Willem van Norle ene golden Rijnss gulden ende 20 stuvers up sijn wegen
Item noch ontfangen van Willem vurseit 3 gulden myn 1 stuver, 20 stuver vur den Rijnss gulden blijft hij sculdich 7 stuvers
Item ontfangen van Wolter Nagge 20 stuvers vur sijn weert
Item noch ontfangen van Wolter Nagge [...]
Item ontfangen van Henrick [...] Herderwijck enen klinckel [...]
Item noch Henrick [...]


76v.


Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin enen golden Rijnss gulden, aldus heeft hij drie golden Rijnss gulden betailt
Item noch betailt 3½ oirt golden Rijnss gulden hyrmede betailt
Item ontfangen van Bernt Scene 22 stuvers, aldus heeft hij betailt 2 golden Rijnss gulden ende 3 stuvers
Item noch ontfangen van Bernt vurseit 20 stuvers
Item ontfangen van Fenne Evert Mamens wedue 10½ stuver van den acker over den voert
Item ontfangen van Geryt Craftszoins ende Henrick Scerpincs restant 5½ gulden
Item ontfangen van Willem Stickers ende Henrick van Kuenre 3 Rijnss gulden
Item ontfangen van Loeff Janszoins 7½ stuver, aldus blijft hij sculdich 1½ stuver


Summa facit 26 Rijnss gulden ende 2½ stuver


Anno LXXII up sunte Anthoniusavont (60) gerekent [Jan] van Kuenre, zodat hij sijn pacht [...] weert betailt heeft van den jaer van [...] bleeff Jan vurseit sculdich 14½ klimmer


77.


Item gerekent mit Wolff van Erler van den weert ende van die voirweyde van den Groten Meden [ ] sodat hij der stat sculdich bleeff 2½ Rijnss gulden 20 stuvers vur den Rijnss gulden ende 2 stuvers, actum des wonsdages up Onse Lieve Vrouwenavont visitacoinis (61) anno LXII
Hyrup heft Wolff 1 Rijnss gulden van 20 stuvers betailt
Item Tijman Bolle ende Jan Wolterszoin restant van den achterstadigen renthen
Item Arnt tho Boechop blijft sculdich 17 klimmer van die vorweyde van die Grote Meden


Dat ontfang na den rekenscap van den renthen
Item ontfangen 14 stuvers van Jan Wolterszoin ende hyrmede heeft Fenne Mamens voirt hair deel van der pacht van den acker bij den voirt betailt
Item ontfangen van Wolter Nagge 2 golden Rijnss gulden ende 1 oirtken van een brasden, hyrmede sijn halve weert betailt
Item Arnt tho Boechop van desen gelde gedain t Airnhem totten behoeff [...] gulden, actum ipso die Pancratij (62)
Item ontfangen van Mathijs Michielszoin, actum bij den voerte van den [...]
Item gedain totten gelde [...] sijn 10 golden Rijnss gulden ter lijfrenthen [...] worden 2 Rijnss gulden ad 20 stuvers
Item Tijman Bolle gegeven 20 [...] then van den jaer van [...]


78.


Anno LXXI


Burgemeisteren Tijman Bolle sexti
Johan Wolterszoin


Dat ontfang van den renthen
In t eerste ontfangen van Jan Luytkenszoin 40 witstuvers up sijnen halven Groten Weert
Item Jan Luykenszoin gecort an sijn halve weert 6 gulden van riede 5½ gulden van een verre ½ Rijnss gulden van dijken 5 klimmer ende 1 oirtken van arbeiden upten meden upten wech
Item ontfangen van meister Henrick Peterszoin 40 witstuvers up sijnen halven Groten Weert
Item noch ontfangen van meister Henrick vurseit 3 Rijnss gulden, 20 stuvers vur den Rijnss gulden
Item noch ontfangen van meister Henrick 1 Rijnss gulden ad 20 stuvers
Item men sall meister Henrick vurseit corten 2 [...] van Jan de ganseners wegen
Item noch ontfangen 7½ stuver ende oirtken, hyrmede betailt
Item ontfangen van heer Engbert Engbertszoin 43 witstuvers up sijnen halven weert


78v.


Item ontfangen van Geryt Wymkenszoin 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt, hyrmede betailt sijn halve weert up geensijt den weert
Item ontfangen van Albert ter Hare 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt, hyrmede betailt sijn halve weert up geensijt den voirt
Item ontfangen van Truytken, Jan van Mijnden wedue 3½ golden Rijnss gulden ende 1½ oirt
Item ontfangen van Asse Berntszoin 7 oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt een achtendeel van die werde van den Groten Meden
Item ontfangen van Henrick Scerpinck 10 Airnoldus gulden myn 1 oirt, hyrmede betailt een voeren deel van den naweyde van den Groten Meden
Item ontfangen van Brant ten Velde ende Egbert Luytkenszoin 10 gulden myn 1 oirt, hyrmede betailt een virendel van den etgroen van den Groten Meden
Item ontfangen van Reyner Wijchmanszoin 14½ [...] ende 1 stuver, hyrmede betailt 1½ virendel [...] etgroen van den Groten Meden hyrme


79.


Item ontfangen van Lambert van Zanten 2 golden Rijnss gulden van den wall
Item noch heeft Lambert vurseit upt wall betailt 2½ golden Rijnss gulden ende 1½ oirt Rijnss gulden
Item Lambert vurseit heeft noch betailt 3½ oirt golden Rijnss gulden up sijn halve weert
Item ontfangen van Bernt Evertszoin golden Wilhelmus schilt ende 1 Johannes schilt up sijn halve weert
Item noch van hem ontfangen 23½ stuver ende 1 oirtken
Item ontfangen van Bernt Meye 9 oirt golden Rijnss gulden, hyrmede betailt een virendel van sijnen weert
Item ontfangen van Bernt Schene 24 stuver ende 9 oirt golden Rijnss gulden
Item ontfangen van Derick Roloffszoin 3 postulaets gulden ende 9 oirt Rijnss gulden
Item ontfangen van Asse Berntszoin 17 stuvers, 1 klimmer van een negende deel van den [...] de van den Grote Meden
Item ontfangen van Wolff van Erler 3 Rijnss gulden ende 1 oirt, 20 stuvers van den Rijnss gulden up die weyde van den Grote Meden


79v.


Item ontfangen van Gert van Empse 2½ golden Rijnss gulden, hyrmede betailt sijn [voir] naweyde van den Cleyne Meden
Item ontfangen van Jan van Treest 16 stuvers up een virendel van den voirweyde van den Cleyne Meden
Item noch ontfangen van Rende Peterszoin ½ golden Rijnss gulden up die voirweyde van den Cleyne Meden
Item noch ontfangen van Rende vurseit ½ golden Rijnss gulden
Item noch ontfangen van Rende vurseit 15 stuvers
Item ontfangen van Johan van Kuenre 1 Rijnss gulden up sijn weert
Item ontfangen van Egbert van der Eket 2 Rijnss gulden van Jan van Kuenres wegen
Item van lubbert Janszoin 5½ golden Rijnss gulden [...] Vleemsch up sijn weert


80.


Item ontfangen van Henrick de Voss van Steenwijc 10 Rijnss gulden up sijnen weert, 20 stuvers vur den Rijnss gulden


80v.


Uutgegeven van den renthen
Item gedain tot ten gelde dair men Jacop Wittens lijfrenthen mede betailde 4 Rijnss gulden, 20 witstuvers vur den Rijnss gulden
Item gegeven Truytken Bosschs wedue 2 Rijnss gulden van calc, hyrmede hair betailt
Item gegeven Henrick Scerpinck 10 Stichtsche gulden van Henrick Janszoin de tychelers wegen
Item gegeven Brant ten Velde 10 witstuvers van grawensteen, dair een bussengat (63) mede gemaict is
Item gegeven Werner van Eertboeren enen enckelen [luwe] leeuwe, aldus heeft hij ontfangen 12 Rijnss gulden ende 3 stuvers up 28 Rijnss gulden
Item gegeven Tijman Bolle tot behoeff des weduenhuys van Werner van Eertboerens wegen 15 stuvers
Item gegeven den speelluyden van Nijmegen 1 Rijnss gulden
Item gegeven Tijman Bolle 3 golden Rijnss gulden ende ½ oirt up sijn 15 Rijnss gulden [...] sculdich is
Item noch van Gert [...] wegen hem gecort 2 golden Rijnss gulden
Item Asse Berntszoin gegeven 15 stuvers [...] een reysen to Herderwijck ende [...] sant te voeren
Item [...] Geryt van Beynhem 4 Rijnss gulden [...] krompstaerten de an Johan Wolterszoin betailt sijn
Item [...] van Campen gegeven 1 Rijnss gulden [...] zoin sculdich is [do men] [...]


81.


Item Johan Wolterszoin gegeven 1½ van Jan de ganseners wegen up sijn waken
Item Geryt Frankenszoin gegeven ½ gulden van gansenens wegen up sijn waken
Item Bernt Evertszoin gecort 2 gulden up de ganseners wegen, hyrmede sijn waken hent men nije scepen koes
Item mede gedain Geryt Drullinc ende Johan Wolterszoin 2 Rijnss gulden do zij to Herderwijck reysden
Item gegeven Henrick Ygerman ende Zeyne sijn broeder 11½ Rijnss gulden ende 4 Camper krompstaerten, hyrmede hem betailt van den jaer van LXXI
Item gegeven Gheryt Frankenszoin 16 Vleemsche gulden van sijn loon, facit 6 Rijnss gulden
Item gegeven Peter van Delfft [...] 1 swertstuver van den wijn [...] wert do men nije scepenen coes [...]
Item Jacop Rabbertszoin gegeven [...]
Item Jacop Rabbertszoin gegeven [...]
Item gegeven Tijman Bolle [...] hem jairlix geeft van [...] mede om des wille [...] jairlix licht
Item gesant Henrick [...] gulden, 20 stuvers vur den [...] up 150 wagenscotsVoetnoten:

1. Dun zwaar bier.

2. Biersoort.

3. Bier uit Hamburg.

4. Bier uit Bremen.

5. Reisgeld.

6. 23 februari.

7. 10 Augustus.

8. Boete.

9. Stenen onderbouw boven de grond.

10. 19 Oktober.

11. ----

12. Houten bekleding.

13. Lange smalle strook van metaal of hout.

14. 13 April.

15. Bekennen.

16. 12 april.

17. 23 November.

18. Belasting op wijn.

19. 13 April.

20. 17 Mei.

21. 16 November.

22. 10 Mei.

23. 6 Januari.

24. Soort buskruit.

25. Herald van de keizer.

26. 21 April.

27. 1 Juni.

28. 8 Juni.

29. 15 Juni.

30. Pek.

31. 23 Juni.

32. Wijn die gedronken wordt na bekrachtiging van een overeenkomst.

33. 29 Juni.

34. Kogels.

35. Vuurroeren.

36. 6 Juli.

37. Van een nieuwe bodem voorzien.

38. Vuurroer

39. 9 Augustus.

40. 25 Augustus.

41. Slagboom.

42. Loden kogels.

43. Azijn.

44. 10 Augustus.

45. 24 Augustus.

46. 31 Augustus.

47. 1 Augustus.

48. 21 September.

49. Geldelijke bijdrage voor de zeent,{rondreis of vergadering van een gestelijke}

50. 19 Oktober.

51. [...]

52. Jonge stier.

53. 9 November.

54. 30 November.

55. 14 December.

56. 4 Januari.

57. 6 Januari.

58. [...]

59. 19 januari.

60. 16 Januari.

61. 1 Juli.

62. 12 Mei.

63. Schietgat in grauwe steen. 

Stadsrekening 1461

  • maandag 20 mei 2013 13:15

Stadsrekening 1461


TER INLEIDING
Dit is de tiende heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1461 is een deel van de rekening bewaard gebleven, namelijk de vierde termijn. Deze rekening is in redelijke staat.
Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.
In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.
Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1461 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.
Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.


Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 955: Rekening van Gerrit Craftsz. en Henric van Kuenre, burgemeesters, 1461. 1 katern. N.B. Betreft den 4den termijn.
Tevens is nog opgenomen inventarisnummer 956: Bijlage bij bovengenoemde rekening van 1461. 1 stuk.
Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.
Deze uitgave betreft zowel de inkomsten als de uitgaven over de bewaard gebleven periode.
Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.
Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.


P. van Beek, 2000
streekarchivaris
Gebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)

S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36. (Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)

H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.

J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie stadsrekening 1461

1

In den jaar van LXI

Burgermeisteren:
Gerit Craftzoen quarti

Henric van Kuenre


Item Gert Craft mede gegeven to teergelde 1 pertgensgulden, 1 peterman, 4 gulden ende 7 oert Rijnsche gulden, noch 7 gulden.
Item hier van weden gecomen 1 pertginsgulden, 19 climmer


2

Item ontfangen van Aernt the Boechop ende Willem Stickers rekenschup (doorgehaald: 5.) 55 lichte gulden

Item ontfangen van Henric Bigge ½ Rijnsche gulden de hi weder brochte van Amsterdam vanden lotteri gelde


3

Item Ghert Craftzoen 15c 13c
Item Johan Hoppenbrouwer 20c 19 ½ c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Wolterzoen 21c 10 ½ c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c

Item Aernt Schobbe 2 2 3 2
Item Lutgert van Meerten 2 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Reinier Wijchmanzoen 2 2 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 2
Etem Egbert Druut 3 betaelt 3 vate ende 2 vate koits hoppen
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 2
Item Stine van den Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Willem Sticker 2
Item Jacob Dircszoen ½ ½ ende 1 vat koits

Summa maket 35 gulden ende 5 climmer, 23 climmer voer den gulden gerekent.


3v


Item Gerit Craftzoen 15c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20c 20c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2
Item Lambert van Santen 2
Item Jutte Roueneters 3 3
Item Johan van Gangelt 3 3
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 3 vate, betaelt 2 vate
Item Asse Berentzoen 3 2 2 betaelt 1 vat
Item Fie Feits 2
Item Stine van den Vene 2 ende 1 vat koits
Item Dirc de Brabander 1 ½
Item Dirc van Keppel 2
Item Wolter Nagge 3

Summa maket 22 gulden ende 2 ½ climmer


4


Item Ghert Craftzoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Boese 21 ½ c
Item Johan Wolterzoen 18c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 1
Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 2 2
Item Reyner Wijchmanzoen 2
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Jacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 22 gulden myn 2 climmer.


4v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 18c
Item Jacob Dircszoen 20c

Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Henniken 2 1 ½ betaelt 2 vate
Item Reyner Wijchmanzoen 3 1
Item Jutte Schulten 2 2, betaelt 3 vate, betaelt 4 gulden, 4 climmer
Item Johan van Gangelt 2 betaelt 1 vat
Item Foyse Iacobs 1
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 1 2
Item Aernt ten Hove 1
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 3 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Keppel 3 3
Item Ghise Luxoel 1 1
Item Wolter Nagge 4 4
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 26 gulden myn 3 climmer


5

Item Ghert Craftzoen 15 ½ c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 2 vate ende 3 vate koits
Item Reiner Wijchmanzoen 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1 ½
Item Dirc van Buren 3
Item Iacob Willemzoen 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2 ½
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 22 gulden, 2 ½ climmer


5v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20 ½ c
Item Johan Wolterzoen 19 ½ c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 14 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 2 betaelt 4 vate
Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 1 ½ vat
Item Reiner Wijchmanzoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 2
Item Johan van Gangelt 1 2 betaelt 2 vate
Item Foyse Iacobs 1 2
Item Egbert Druut 2 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentzoen 2 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 2
Item Iacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 27 gulden ende 2 climmer


6

Item Ghert Craftzoen 14 ½ c
Item Johan Hoppenbrouwer 20c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20 ½ c 19 ½ c 18 ½ c
Item Jacob Dircszoen 18 ½ c 19 ½ c 18 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 18 ½ c

Item Aernt Schobbe 3 2
Item Lambert van Santen 1
Item Hanniken 2 betaelt ½ vat
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 2 betaelt 5 vate
Item Foyse Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 2 vate
Item Asse Berentzoen 2 2 3
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3


Summa maket 33 gulden ende 10 ½ climmer


6v

Item Ghert Craftzoen 14 ½ c 15c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20c

(doorgehaald: Item Aernt Schobbe 1)
Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Lambert van Santen 4 3
Item Hanniken 2
Item Reyner Wijchmanzoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Jutte Schulten 2 2 1
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Dirc de Brabander 1
Item Dirc van Keppel 2
Item Wolter Nagge 4
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 19 gulden ende 3 climmer myn 3 Vleemschen


7

Item Ghert Craftzoen 15c
Item (doorgehaald: Ghert) Ian Boese 21c
Item Johan Wolterzoen 20c 19 ½ c
Item Jacob Dircszoen 20c 19 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 15 ½ c

Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 1
Item Reiner Wijchmanszoen 1 2
Item Jutte Schulten 1 3
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 1 vat
Item Foyse Jacobs 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentzoen 2 3
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1 2
Item Dirc van Buren 2 2
Item Jacob Willemzoen 1 1
Item Dirc de Brabander 1
Item Ghise Luxoel 1 2 1
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½ ½ ende 1 vat koits


(doorgehaald: Item mit Metten, Jacob Dircszoen wijf gerekent ende se blift schuldich 13 gulden ende 21 ½ climmer.

Item Johan Wolter is der stat schuldich 26 gulden ende 4 climmer myn 1 blenk
Item Jutte Schulten blift schuldich 5 climer ende 1 blenk)

Summa maket 27 gulden ende 4 ½ climmer.


Summa summarum maket 200 gulden, 33 gulden ende 21 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent.


7v


Item Henric Bigge gegeven 17 ½ climmer van Johan van Treest wegen van calcvate to beslaen

Item tot Asse Berentzoen verteert 2 Vleemschen Gert Craftzoen ende Gert Drullinc do se tArnhem solden trecken vander stat wegen.

Item Johan Aerntzoen den matselar gegeven 24 climmer up rekenschip de den stathuus deckenden an de kerchof

Item Aernt Mychaelszoen gegeen 2 Vleemschen dat hi enen breef brochte to Hatteme.

Item Wolter van Kuenre gegeven 5 climmer dit hi enen stucke plancken makede van sinen holte an de brugge ende dat he plancken (doorgehaald: […]) droech daer de brugge mede waert gelappet ende dat hi 5500 steens up settede mit 8 anderen.

Item Hermen Fackeler gegeven 2 climmer dat hi der stat latten up voerde.


8


Item Asse Berentzoen gegeven 5 oert dat hi onse scepe en to (doorgehaald: Beckbergen) Garber voerden ene reise.

Item den stratemeisters den stratemaker geschencket (doorgehaald: 10) 5 ½ climmer

Item do onse scepene verdingen (1) vijftich dusent steens up tot voeren verteert tot Asse Berentzoen huus 20 climmer.

Item Asse Berentzoen

Item Berent Druut gegeven 3 ½ climmer voir 7 […]

Item Albert Kuper gecort 5 blenken van 1 tunpe to verbijnden

Item Gert Dirc gegeven 3 climmer dat hi de strate stiet binnen de poerte.

Item Gert Dircsoen zoen gegeven 1 ½ climmer dat hi de aerde effende buten de Hillige Geestpoerte.

Item Henric Bigge ende Socijs verteert tot Aernt Schobben huus 27 climmer do se […] 50.000 steens coften van Jacob Lambertsoen, dair sal men Jacob van korte 500 steens.

Item Ghert Henriczoen verteert ende geschencet 6 ½ blenke do hi de (doorgehaald: br) vallebruggen leet maken.


8v

Item Johan Woltersoen gegeven 4 ½ gulden, 13 climmer voir den gulden gerekent, van Berent Henriczoen wegen van timmeren an den stathuus an den kerchof.

Item up den selven tijd Johan Wolterzoen gegeven 5 gulden ende 8 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent, van Egbert Druuts wegen dat Teleman de leyendecker tot Egbert Druuts huus verteert hadde.

Item den gesellen geschenket 40 climmer de den wegh woeghen an gensijt Gerit Drullincs koe weide.

Item Henric Bigge gegeven van dreen kovelen de der stat poertenwachters hebben 4 ½ oert, 2 gulden

Item den meister de den stathuus deckede an den kerchof tot Jutte Schulten huus 7 ½ climmer.


9


Item Johan de holtsnyder gegeven up rekenschup 10 climmer van holt doer te snyden.

Item noch Johan gegeven 43 climmer van 2 dagen holt te sniden mit sinen soene.


9v


Item gehalden tot wijncop 1 ½ climmer do hi ende Henric Bigge coften 50.000 steens van Gosen Lambert.

Item Henric Bigge gegeven sesstichte gulden van Iohan van Kuenres cledinge wegen.

Item Johan Andreeszoen gegeven ½ gulden voer ene schale (2) daer de brugge mede waert gemaect.

Item Wolter, Willem Stickers soene gegeven 10 ½ climmer dat he ghenc to Deventer ghenc an den man de onse stathuus decken sal an den kerchof.


10

Item Wolter van Kuenre gegeven 12 climmer dat hi twe dage […] dat huus biden karchof.

Item up sunte Martensdag (3) uutgegeven tot tinse int hof to Putten ½ olden brasdenier maket 1 olt Brabanschen vanden landen aver den voert.

Item de stratemakers verteert tot Jacob Dircszoen huus 2 Rijnsche gulden, 4 witte stuvers ende 4 climmer.

Item Henric van Kuenre, Ghert Craftzoen, Henric ten Bleke verteert mit den richter van Veluwen tot Jacob Dircszoen huus 3 maeltide maket 3 witte stuvers ende noch 4 climmer an biere ende 1 ½ climmer.

Item Ghert Luttike (doorgehaald: verteert) ende Socijs verteert tot Jacob Dircssoens huus mit den rentemeister ende mit den richter 8 maeltiden maket 8 stuvers ende noch 21 climmer an Hamborger biers.


10v

Item Ghert Dircszoen ende Henric Iohansoen tot samen gegeven 23 climmer dat se den syngelgraft scone makeden after […] van Erlers huus.

Item des vriedages na Onsen Liever Vrouwendag assumptionis (4) her Henric van Dri gegeven 40 golden Rijnsche gulden 20 ½ witten stuvers voir den Rijnsche gulden gerekent van sijnre lijfrente.

Item des wonsdages na Onsen Liever Vrouwendach nativitas (5) maien het Claes van Tessel gesant bi sinnen boede 5 golden Rijnsche gulden daer onser stat ene quitancie van hebben.

Item Wolter van Kuenre gegeven 7 climmer dat hi de eerde effende buten de Ghoerpoerte ende buten de twe poerten.

Item Aernt Nagge gegeven 75 climmer dat hi Rolof gevoert heft sant, stratensteen ende van garden.

Item Johan Bigge gegeven 17 climmer dat hi ene reise to Campen lijfrenten borchten an Wijchaer Zuvel ende dat he (doorgehaald: twe) dre reisen to Campen leyenagelen haelt.


11


Item Ghert Craftzoen gegeven voer een holt dat ant nije huus waert gemaeckt 43 climmer an de hange kamer.

Item Henric Berentzoen gegeven 51 climmer dat he 9 dach upperknecht was an de bruggen ende buten de (doorgehaald: Ghoer) Medenpoerte ende an traethuus.

Item Johan Wesselzoen gegeven 12 climmer dat he twe dagen upperknecht was an treaethuus.

Item Dirc van Nijmmegen gegeven 3 climmer dat he ½ dach upperknecht was an traethuus.


11v

Item enen man gegeven (doorgehaald: 4) twe leliers gegeven umme Godes […] de van den hilligen grave quam.

Item den boede van Arnhem gegeven ½ gulden de onser stat enen breef bracht vanden Duitschen Hensensteden.

Item uutgegeven 1 postolaetsgulden van een horn armborst (6) te vermaken.


12


Item Aernt Ghisebertzoen gegeven 39 krumsterten to brachten dat he voerde de 55.000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertzoen.

Item Henric Scherpinc gegeven up rekenschup 1 peterman.

Item in Gert Luttiken ende Henric Scherpinc rekenschup gedaen 2 pertgensgulden ende 1/2 rider.


12v

[…] enen postolaets gulden […] Drontendijck mede leet maken.

Item Ghert Loie gegeven 14 climmer dat hi se den stat daer (doorgehaald: dae) de Drontendijck mede waert gemaect.

Item noch een braentman gegeven 14 climmer van saeden te steken […] up rekenschup.

Item noch Dirk gegeven 31 climmer voer eerde daer der stat Drontendijck mede waert gemaect.

(doorgehaald: Item uutgegeven 1 postolaetsgulden van een hoeren armborst te vermaken to Campen)

Summa summarum […] gulden 33 gulden, 21 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent.

Item ontfangen 55 licht gulden ende ½ Rijnsche gulden.

Item uutgegeven 100 gulden ende 20 gulden.

Item de brouwers sijn schuldich 100 gulden, myn 3 gulden.

Item de tappers bliven schuldich 70 gulden

BIJLAGE BIJ DE REKENING

Dits restant dat de tappers Ghert Craftszoen ende Henric van Kuenre schuldich bliven.

Item Lutgert van Meerten 17 vate

Item Fie Feits 19 vate

Item Stine van den Vene 11 vate hoppen ende 1 vat koits

Item Dirck van Keppel 20 ½ vat

Item Wolter Nagge 32 vate hoppen

Item Jacob Willemzoen 4 vate

Item Dirc de Brabander 6 vate

Item Dirc van Keppel blift schuldich 2 gulden en 10 climmer.

Item tot Wolter Naggen huus gehaelt 2 quaerte hamborger biers.

Item uutgegeven 1 climmer voer twe doesen

Item Fie Feits 19 vate

Item Johan Sticker den borger (7) vander Elburgh geschencket tot Stinen huus vanden Vene tot enen gelage 20 climmer.

Item in Gherts van Holten ende Tideman Bollen rekenschup gedaen 25 ½ gulden.
BIJLAGE


In 1461 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Blenk = blank, zilverstuk van ¼ stuiver
Braentman = muntsoort
Climmer = klimmer
Krumstert = muntsoort van 1 stuiver
Lelier = muntstuk met een lelie
Lichte gulden = gulden van minder gewicht
Olden brasdenier = braspenning
Olt Brabandschen = kleine munt
Pertgensgulden = munt met afbeelding van vorst te paard
Peterman = muntsoort
Rider = rijder, gouden munt van 24 stuiver
Rijnsche gulden = gouden muntsoort van 28 stuiver
Vleemschen = Vlaamse munt, meestal een pond, zes gulden
Witte stuver = zilveren stuiver
INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.
De in de bijlage voorkomende namen worden aangegeven met de letter B.

Aernt the Boechop 2
Aernt Ghisebert 12
Aernt ten Hove 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Aernt Mychaelszoen 7v
Aernt Nagge 10v
Aernt Schobbe 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 6v, 8
Albert Kuper 8
Asse Berentzoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8

Berent Druut 8
Berent Henriczoen 8v

Claes van Tessel 10v

Dirc de Brabander 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Dirc van Buren 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Dirc(k) van Keppel 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, B
Dirc van Nijmmegen 11

Egbert Druut 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v
van Erler 10v

Fie Feits 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Foi(y)se I(J)acobs 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7

G(h)er(i)t Craft(s)zoen 1, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 10, 11, B
G(h)ert Dirc(soen) 8, 10v
Ger(i)t Drullinc 7v, 8v
Ghert Henriczoen 8
Ghert van Holten B
Ghert Iohanzoen 5v, 6, 7
Ghert Loie 12v
Ghert Luttike(n) 10, 12
Ghise Luxoel 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Gosen Lambert 9v

Ha(e)nniken 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Henric Berentzoen 11
Henric Bigge 2, 7v, 8, 8v, 9v
Henric ten Bleke 10
Henric van Dri 10v
Henric Iohansoen 10v
Henric van Kuenre 1, 10, B
Henric Scherpinc 12
Herman Fackeler 7v

Jacob Dircszoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 10
Jacob Lambert(s)oen 8, 12
J(I)acob Willemzoen 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, B
Johan de holtsnyder 9
Johan Aerntzoen 7v
Johan Andreeszoen 9v
Johan Bigge 10v
J(oh)an Boese 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Johan van Gangelt 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Johan Hoppenbrouwer 3, 4, 4v, 5, 5v, 6
Iohan van Kuenre 9v
Johan Sticker B
Johan van Treest 7v
Johan Wesselzoen 11
Johan Wolterzoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v
Jutte Roueneters 3v
Jutte Schulten 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v

Lambert van Santen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Lutgert van Meerten 3, 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7, B

Mette 7

Reinier (Reyner) Wijchmanzoen 3, 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7
Rolof 10v

Socijs 8, 10
Stine van den Vene 3, 3v, 4, 4v, 5v, 6, B

Teleman de leyendecker 8v
Tideman Bollen B

Willem Sticker 2, 3, 9v
Wolter van Kuenre 7v, 10, 10v
Wolter Nagge 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Wolter Willems Sticker, 9v
Wijchaer Zuvel 10v
BIJLAGE OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.
De in de bijlage voorkomende namen worden aangegeven met de letter B.Elburg:
Brugge 7v, 9v, 11
Drontendijck 12v
Ghoerpoerte 10v, 11
Hillige Geestpoerte 8
Hof to Putten 10
Kerchof 7v, 8v, 9v, 10
Medenpoerte 11
Poerte 8
Raethuus 11
Stathuus 7v, 8v, 9v
Syngelgraft 10v
Vallebrugge 8


Arnhem 7v, 11v
Amsterdam 2
Beckbergen 8
Campen 10v, 12v
Deventer 9v
Garber 8
Hatteme 7v
Hilligen grave 11v
Voetnoten


1 Over de prijs onderhandelen.

2 Wsch. van schaaldeel: stuk hout dat aan twee zijden rond is, bestemd voor het samenstellen of versterken van rondhouten.

3 11 november

4 15 sugustus

5 8 september

6 boog

7 geldschieter 

Stadsrekening 1462

  • maandag 20 mei 2013 13:22

Stadsrekening 1462.

1

Anno et cetera LXII

Burgermeisteren Henrick Bigge (doorgehaald: quarti)
Aernt the Boechop quinti

(Item des saterdages na sunte Severusdach (1) mit Jacob Lambertsoen al dinck doet gerekent van stene de hi der stat gelevert heft (5½ dach) so dat onse stat Jacob bliven schuldich 14½ Rijns gulden ende ½ krumstaert

Item Aernt the Boechop ende [...] mede gegeven to teergelde twe gulden do se to Harderwijck toegen)

Item upgeslagen do de weerden et cetera 1½ gulden

[...]gelt dat Ghert Luttike inden statkiste hadde dat onse scepene her Berent Luttike Gertsoen deden hier na betaelt

Item 3 Davids gulden, item seven lewen, item (post 11) 20 postolaetsgulden, item 3 nobelen, item 5 Reinaldus gulden, item 3 kronen, item 2 riders, item 2 clinkers, item ½ saluut

1v

Item ontfangen van heren Aernt inden Oldenbroeck 15 witte stuvers van holte

Item ontfangen van Henrick Bigge, Gert Rijnvisch et cetera vanden schattinge gelde 1 Rijns gulden

Item ontfangen van Dirck Druut 2 climmer van 1 spare (2)

Item ontfangen van Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen rekenschup 97 Aernhemsche gulden, 24 climmer voer den gulden gerekent, item noch (van hem) ontfangen 19 gulden, 1 oert ende 1 brasden van Gert Rijnvisch ende van Berent Andreessoen restant
Item noch ontfangen van Gert Rijnvisch ende Berent Andreessoen restant 9 gulden ende 4 climmer ende 1 blenken ende noch ontfangen van Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen 1½ Rijns gulden ende 4½ climmer

Item ontfangen vanden Drontendijcs gelde 7 gulden

2

Item ontfangen (ende) 19½ climmer van Johan toernemaker van 10 sparen

Item ontfangen van Ghert Craftsoen, Tideman Bolle ende Henrick Scherpinc rekenschup van Oldenbroeken gelde 2½ Rijns gulden

Item ontfangen van Henrick Heket 3 climmer van 50 steens

Item ontfangen van Lambert van Santen ende Dirc Naggen 9 climmer van achte matsboemen (3)

Item ontfangen van [...] Ghertssoen 26 climmer ende 1 blenken voir 14 sparren

Summa dat wi ontfangen hebben maket 150 gulden ende 1 gulden, 1 climmer, 26 climmer ende 1 blenken
Summa vanden sisen (4) 200 gulden ende 30 gulden myn 8 climmer

Item uutgegeven 88 Rijns gulden ende 1 oert

3

Item Ghert Craftssoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Wolterssoen 19½c 20 gulden, 1 brasden
Item Mette Jacobs 20½c
Item Ghert Iohansoen 14½c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 5
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Dirc van Buren 4
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2 ende 3 vierdel
Item Dirc van Keppel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 20½ gulden ende 1 oert myn 1 blenken

3v

Item Johan Boese 21c 21c
Item Johan Woltersoen 19½c
Item Mette Jacobs 21c 19½c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 1 3, item betaelt 8 gulden, item betaelt noch 6 gulden
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Reiner Wijchmansoen 1 4
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 1 3
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentsoen 2 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 3 2
Item Dirck van Keppel 2 2
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 24½ gulden myn 5 climmer

4

Item Ghert Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½ 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 20½c 20c
Item Mette Jacobs 19½c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2 2 betaelt 1 vat
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Johan van Gangelt 1
Item Egbert Druut 1
Item Asse Berentsoen 1
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 1½
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 20½ gulden myn 6 grote

4v

Item Ghert Craftsoen 15½c 15½c
Item Griete Hoppenbrouwers 19c
Item Johan Boese 21c 22c 20c
Item Johan Woltersoen 19½c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3 3 ende 2 vate koits
Item Lambert van Santen 2 2 2 4
Item Hanniken 2 1½ betaelt 2½ vate
Item Reiner Wijchmansoen 1 3 3
Item Jutte Schulten 1 3 2 betaelt 3 vate
Item Johan van Gangelt 3 3 betaelt 4 vate
Item Foise Iacobs 2 2 (doorgehaald: betaelt 1 vat) betaelt 3 vat
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 3 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 4 4 betaelt 4 vate
Item Stine vanden Vene 3
Item Wolter Nagge 2 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1 2
Item Willem Sticker 1
Item Albert Roede 1
Item Mette Iacobs ½ ½

Summa maket 37 gulden myn 7 climmer ende 1 blenken

5

Item Ghert Craftsoen 17½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Iacobs 19½c 21c

Item Lutgert van Meerten 2 vate Hamborger biers
Item Lambert van Santen 3 ende 4 vate Hamborgers
Item Hanniken 2 3 1 vierdel ende 2 vate Hamborger
Item Reiner Wijchmanssoen 3
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 1 vat
Item Foise Iacobs 1
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 3 2 2
Item Dirc van Keppel 2 2
Item Ghise Luxoel 1 2 ende 3 vierdel
Item Willem Sticker 3 vate Hamborger biers
Item Aernt ten Hove 2 vate Hamborger biers
Item Mette Iacobs ½ vat ende 2 vate Hamborger

(doorgehaald: Summa maket 30½ gulden myn 12½ krumstaert)
Summa maket 30 gulden myn 4½ krumstaert

5v

Item Ghert Craftsoen 17½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 20½c
Item Mette Iacobs 20½c
Item Ghert Iohansoen 15½c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 4 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmanssoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 21½ gulden myn 7½ blenken

6

Item Gerit Craftsoen 15½c 15½c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 20c 20c
Item Mette Iacobs 20c
Item Gertt Iohansoen 15½c

Item Lutgert 3 ende 2 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentsoen 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Wolter Nagge 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1
Item Mette Jacobs ½ ende 1 vat Hamborger

Summa maket 22½ gulden myn 3 krumstaerten

6v

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Iacobs 20½c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 2 Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 1 2
Item Reiner Wijchmansoen 4 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 19 gulden myn 6½ krumstaerten ende 1 oertkin

7

Item Ghert Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 16c
Item Johan Boese 21½c 21½c
Item Johan Woltersoen 20c
Item Mette Jacobs 20c 21c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 5 vate Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2, 6 vate Hamborger
Item Hanniken 1 2
Item Reiner Wijchmansoen 1 2 2
Item Jutte Schulten 1 2 2
Item Johan van Gangelt 1 2 3 betaelt 1 vat betaelt 4 vate
Item Foyse Iacobs 2 2
Item Egbert Druut 2 3
Item Asse Berentsoen 2 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Mette Iacobs ½

Item Johan Boese is schuldich 5½ gulden
Item Ghise Luxoel is schuldich 4 gulden myn 13 blenkenen
Item Lambert van Santen is schuldich 13 gulden myn 4 climmer
Item Ghert Craftsoen is schuldich 3 gulden
Item Henric Heket blift schuldich 19 gulden ende 1 oert
Item Stine vanden Vene is schuldich 5 gulden ende 1½ climmer
Item Johan Woltersoen is schuldich 20 gulden ende 1 olden brasden
Item Ghert Iohansoen is schuldich 9½ gulden myn 3 climmer
Item Johan Boese is schuldich 23 gulden ende 7 climmer
Item Wolter Nagge 11½ gulden myn 1 climmer
Item Dirc van Keppel 6 gulden, ½ Vleemsche betaelt 3½ gulden ½ Vleemsche
Item Egbert Druut 12 vate
Item Hanniken 20 vate ende 1 vierdel

(Summa maket 35½ gulden ende 6 grote)
Summa maket 35½ gulden ende 6 grote

Summa summarum maket 200 gulden, 30 gulden myn 8 climmer

7v

Item Johan Boese gegeven van Warnar van Eertberen wegen 10 gulden


8

Item Aernt the Boechop, Henric Bigge, Ghert Henricksoen, Ghert Craftsoen, Ghert van Holte (Bertolt) Gert van Emse verteert tot Henrick Hekets huus (mitten richter mitten) mitten rentemeister ende tot tween tiden mitten richter ende mit den schatmeisters 7 oert Rijns gulden

Item onse schepene verteert tot dreen reise to Harderwijck (tot dreen reisen) 4½ gulden myn 2½ climmer do se daer weren


8v

(Item Berent Evertsoen gegeven)

Item Berent Luttike gegeven 5 climmer dat he ½ dach de schotdoere makede an de sluse

Item Aernt Berentsoen gegeven 3 climmer dat he de schotdoere halp maken

Item Berent Luttike gegeven 35 climmer dat he der stat vier dage timmerde an den toerne hiermede Berent vurseit al up betaelt van timmeren

Item Johan Kamerlinc geschencket ende mit um verteert tot Lutgerde huus van Meerten 6 climmer ende 1 blenken doe onse scepene um sine lijfrente betaelden


9

Item Aernt de Grevensoene gegeven 11 climmer dat he dre vierdel van enen dach eerde voerde (mit vier peerden) an den stat Drontendijck
Item dre manne op den Somerdijck gegeven ellic ses climmer dat se ellic enen dach dikeden anden stat Drontendijck, maken to samen 18 climmer
Item Clawes Timansoen gegeven 6 climmer van eenre dachhuere
Item Willem Lubbertsoen gegeven ses climmer dat enen dach dikede an den stat Drontendijck
Item Egbert Heimansoen gegeven 4 climmer van biere
Item Clawes Timansoen gegeven sess climmer dat he enen dach halp diken an den stat Drontendijck
Item Aert Nagge gegeven 38 climmer van den stat Drontendijc to maken mit 1 menwagen
Item Egbert Evertsoen gegeven 4 climmer dat he Henric Bigge voerde binne den Somerdijck do Henric de gesellen wan dat se den stat Drontendijck solden maken ende to Oestenwolde den wagen wan
Item Dirck Rolofsoen gegeven 79 climmer voir eerde daer der stat Drontendijck mede waert gemaect
Item Jacob Clawessoen gegeven 10 Camper krumstaerten dat hi eerde voerde mit sinnen wagen an den Drontendijck
Item Willem Sticker verteert vijf climmer do hi den stat Drontendijck leet maken tot Aernt de Greven huus
Item Lambert Willemsoen gegeven 1 gulden dat he (der stat) vier dage den stat Drontendijc makede
Item Albert Iohansoen gegeven 1 gulden dat hi (der) vier dagen den stat Drontendijc makede
Item Lambert Hermansoen gegeven 1 gulden dat hi vier dagen den stat Drontendijc halp maken
Item Johan Lubbertsoen gegeven ½ gulden dat hi twe dagen den stat Drontendijc halp maken
(Item Johan)
Item Henric Bigge ende Johan Woltersoen verteert tot Bartgens ende Aernt de Greven huus 12 climmer
Item Willem Lubbertsoen gegeven 11 climmer dat he twe dagen dikede anden Drontendijck
Item Willem Rikeltsoen gegeven 11 climmer dat he twe dage halp diken anden stat Drontendijck
(Item Henric Bigge verteert tot des kosters huus van Oestenwolde den statdijc leet maken)
Item Henric Bigge verteert tot des kosters huus van Oestenwolde 5 climmer ende 1 blenken do he den stat dijc leet macken
Item Johan Boister gegeven 7½ gulden voir holt ende garden daer den statdijck mede gewart getuunt
Item Willem Herbertsoen gegeven 20 climmer dat [...] vier dagen den statdijck tuunden
Item [Willem] Sticker gegeven van wagenhueren ende van dachhuere [...] anden Drontendijck


10

Item Henric Bigge, Ghert van Emse, Johan Woltersoen ende Tideman Bolle verteert de se rekenden mit Aelt Heinensoen van steen ende calc te voeren tot Egbert Druuts huus 10 climmer, daer sal Aelt Heinensoen voer de helfte voeren der [...] stat gelde alst onse stat to doen hebben

Item Johan Woltersoen, Tideman Bolle ende Henrick Bigge verteert 5 climmer tot Egbert Druuts huus ende voer Aert Lubbertsoen gegolde de se van Johan Boister schoiden


11v

Item Henrick Bigge , Aernt the Boechop, Ghert Craftsoen, Engbert van Holte ende Willem Sticker mit den rentmeister verteert ende hem geschencket tot Willem Stickers huus to maeltiden ende gelag (dre) twe pertgensgulden ende 22½ climmer


12

Item Henrick, Ghert Henricksoen soen gegeven 21 witte stuvers dat he mede halp matselen an der statmure

12v

Item uutgegeven 1 Rijns gulden ende 2 Camper krumstaerten voir sparren daer de brantledderen worden van gemaect

Item Aelt Heinensoen gegeven 9 climmer dat hi den steen vergaderde ende samen voerde

Item Johan Woltersoen gegeven 4 climmer van ene stoele daer ene banc waert van gemaect up te poert


13

Item des saterdages na Onser Lieven Vrouwendach conceptionis (5) mit den matselars gerekent hierna bescreven

Item onse stat bliven schuldich Aernt ten Hove 10 gulden (ende 7 blenkenen), item hier is van betaelt 3 gulden ende de schatmeisters, item (Henrick) Ghert Henricksoen ende Hermen Frankensoen hebben Aernt vurseit betaelt 3 gulden, item noch Aernt gegeven 2 gulden

(Item onse stat bliven schuldich Andrees van Tie 12½ gulden
Item hier is van betaelt 3 gulden (item betaelt noch 2 Rijns gulden), item noch Andrees gegeven 4½ gulden ende daermede is he up betaelt)

Item onse stat bliven Brant schuldich 16 gulden myn 2½ climmer, item betaelt 3 gulden (ende de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 witte stuvers)
Item de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 witte stuvers
Item Brant gegeven 9 gulden, item de schatmeisters hebben Brant gegeven 15 stuvers ende daermede heft he up betaelt

Item op Sunte Luciendach (6) mit Johan van Gangelt al dinck doet gerekent van matselen so dat onse stat um schuldich bliven 9 gulden ende 5 climmer
Item Johan van Gangelt gegeven noch 9 gulden, 5 climmer
Item hiermede Johan vurseit al up betaelt

(Item up sunte Luciendach mit Henric Berentsoen gerekent al dinck so dat wi um enen olden schilt gecurt)

Item Henrick Berentsoen gegeven 7 oert Aernhemsche gulden ende hiermede Henric vurseit al up betaelt dat hi upperde an der statmure ende calck beslaen

[Item] des donredages up sunte Silvestersavent (7)
Item mit Nanneman al dinck doet gerekent van matselen so dat wi Nanneman bliven schuldich 4½ gulden, 5½ climmer, des hebben hem de schatmeisters gegeven 15 witte stuvers


13v

Item tot Lambert van Santen gegolden to wijncope 19 climmer ende 2 grote do onse wercmeisters steen copen solden van JohanV Bormar, dair sal hi noch steen an leveren

Item Lambert van Santen huus gehaelt 10 climmer an Hamborger biers de onse scepene scenkden de scepenen van Harderwijck

Item op sunte Martensdach (8) (avent) vertinset to Putten enen Brabantsche maket ½ olden brasden ende enen groten vanden statlant over den voert (9) gelegen

Item Asse Berentsoen gegeven 3 gulden dat he onse scepene voerde ene reise tArnhem ende noch ene reise onse scepene to Harderwijc voerden

Item Aernt Nagge gegeven 10 climmer dat he Johan Woltersoen ende Henrick Bigge de leste reise to Oestenwolde voerde

Item Henrick Reiner Druut gegeven 6 climmer ende 1 blenken dat he enen dach halp onder de brugge ende 1 blenken voer beseme


14

Item Ghert Craftsoen ende Ghert Drullinc medegegeven 9 gulden myn 4 climmer


14v

Item op onse kermesdach den statspelude (10) van Campen geschencket 1 Arnoldus gulden

Item Egbert Druut gegeven 1 Vleemsche dat hi der stat een schepel (11) ikede

(Item des saterdages up sunte Dioniciusdach (12) (avent) Tideman Ghisebertsoen gegeven Tideman Ghisebertsoen gegeven 10 Rijns gulden

Item op den selven dach Jacob Lambertsoen gegeven 10½ Rijns gulden ende 1 witten stuver)

Item des saterdages up sunte Dionisiusdach Tideman Ghisebertsoen gegeven 10 Rijns gulden van stene

Item up de selve tijt Jacob Lambertsoen gegeven 10½ Rijns gulden ende 1 witten stuver van stene


15

Item Berent Henricsoen gegeven ses brantledderen to maken dre, haken, een hecke voer den meden ende twe bancke up de poerten 2½ gulden ende 1 oert

[Item] Wolter van Kuenre gegeven 8 climmer van willigen on to loven, den wech to effenen ende sant te effenen voir de [...]


15v

Item Johan van Gangelt gegeven 2 Rijns gulden van matselen
Item noch Johan van Gangelt gegeven 3 gulden ende 2 Rijns gulden betaelt

Item Ghert Heket gegeven 3 gulden ende 1 oert van matselen hiermede up betaelt Gert vurseit van matselen

Item Brant ten Velde gegeven 2 Rijns gulden van matselen (ende 3 oert Rijns gulden van sine schattingen)

Item her Ghert van Tie gegeven 2 Rijns gulden van Andrees sijns broeders wegen van matselen betaelt noch 3 gulden

Item Aernt ten Hove betaelt 3 gulden ende 7 blenkenen

Item Nanneman gegeven 3 Rijns gulden van matselen

Item Alijt, Ian Iohanssoen wijf gegeven 40 climmer van oesbaten voir harsen ende een boec pappiers

Item den heidenen (13) geschencket 1 Arnoldus gulden dat se van hier trecken solden


16

(Item Wolter van Kuenre gegeven 9 climmer dat he ses halve dage de poerte wachte)

Item Wolter van Kuenre gegeven 2½ climmer dat he twe voeder turfs weech ende holt droech van (up) de havene in den statkelre

Item Albert de Roede gegeven twe Rijns gulden van sinen callick vuer

Item Aernt Sticker gegeven dre Vleemschen van Ghisen Luxoels tonne biere acsisen (14)

(Item den schatmeisters geschencket tot Metten Jacobs huus an wine 66 witte stuvers tot enen gelaghe des sonnendages na Onser Liever Vrouwendach nativitatis (15))

Item des sonnendages na Onser liever Vrouwendach nativitatis Henric Bigge, Aernt the Boechop, Ghert van Holte, Henrick ten Bleke, Ghert Craft ende Ghert Drullinc den schatmeistere geschencket ende mit verteert tot Mette Jacobs huus 3 Rijns gulden ende 6 witte stuvers


16v

Item Willem Hugensoen gegeven 2 golden Rijns gulden voir 24 kussene

Item Aernt Nagge gegeven 20 climmer dat he 20 voeder eerden voerde inden nien wech be langes de meden

Item Jacob Kremer gegeven 8 climmer ende 1 blenken van calck ende sant to voeren

Item ons scepene verteert mit den statknechten tot Lutgerde huus van Meerten 12½ climmer, 1 blenken do den statberren worden vercoft

Item Berent Druut gegeven 3½ climmer voir seven sole (16) daer den statberren (17) an gebonden werden

Item Berent (Henric) Lutticke gegeven ½ Rijns gulden up rekenschup

Item Johan de holtsnider gegeven 11 climmer van holt doer te sniden

Item Johan van Gangelt gegeven 1½ climmer dat hi den statdijc makede


17

Item Wolter van Kuenre gegeven 9 climmer dat he sess halve dage de poerte wachte
Item Henrick van Tie gegeven 21 climmer dat he 7 dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer dat he 3½ dach de poerte wachte ende noch gegeven 1 krumstaert dat he den statstrate schone makede bi langes Craes huus
Item Hermen Sackelar gegeven 15 climmer dat he 2½ dach opperknecht was hiermede Hermen vurseit up betaelt
Item Henrick van Tie gegeven 21 climmer dat se seven dagen de poerte wachte, item hiermede Henrick vurseit al up betaelt
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer dat he seven halven dage de poerte wachte
Item Ian van Treest gegeven
Item Aernt Nagge gegeven
Item Ian van Treest gegeven 21 climmer dat he seven dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven 10 ½ climmer dat he seven halve dagen de poerte wachte
Item Wolter van Kuenre gegeven des saterdages na sunte Crispiniusdach (18) dat he 14 dagen de poerte gewacht (heft hiermede Wolter al up betaelt 23) 21 climmer hiermede Wolter vurseit al up betaelt
Item op sunte Bricciusdach (19) Wolter van Kuenre gegeven 21 krumstaerten dat he 21 dage de poerte wachte
Item Lambert van Santen gegeven van Johan van Treest wegen 21½ witten stuver van de poerte wachten
Item Wolter van Kuenre gegeven 10½ climmer van 6½ dach de poerte wachte
Item Henrick Bigge gegeven van Johan van Treest wegen 23½ climmer ende 1 blenken


17v

Item Iohan Lubbertsoen gegeven up rekenschup 30 climmer van der statgraft schone to maken
Item noch Johan vurseit gegeven 30 climmer van 5 dagen der statgrafte schone te maken

Item Lambert Hermansoen geegeven up rekenschup 1 gulden van der statgraft schone to maken ende noch Lambert gegeven 1 gulden ende 1 climmer ende noch hem 11 climmer dat hi der stat 10 dagen der statgraft halp schone make

Item Albert Iohansoen gegeven (up rekenschup) 1 Rijns gulden dat hi 10 dagen der statgraft halp schone maken

Item Lambert Willemsoen gegeven 1 Rijns gulden (up rekenschup) dat hi der stat 10 dagen der statgraften schone makede

Item Aert Sticker gegeven sine goeds penninc 1 braspenninc ende sijn gans 4 nye Vleems
Item Jan van Kuenre gegeven 1 braspenninc to goeds penninc ende 4 nye Vleems voir de gans
Item Wolter van Kuenre gegeven 1 braspenninc to goeds penninc ende 4 nye Vleems voir de gans
Item Aernt Mycheelssoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye Vleems voer de gans
Item Zicher Ghertsoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye Vleems voerde [gans]
Item Timan Beertsoen ghegeven 1 braspenninck to godes penninck ende 4 nye penninghe [voer de] gans


18

(Item Clawes Timansoen gegeven 6 climmer dat he enen dach dikede anden stat Drontendijc
Item Egbert Heinemansoen gegeven vier climmer van vier
Item Aernt Nagge gegeven 38 climmer van 1½ dach den statdijc to maken ende van eerde to voeren)

Item Aernt Nagge gegeven 8 climmer van vier voeder willigen to voeren vanden dike after traethuus

Item Aernt Nagge gegeven van ses voer eerde to voeren 8 climmer

Item broder Bofar Enbertsoen gegeven 3½ Rijns gulden van lijftocht (20)

Item in de scattinge geleget 23 golden Rijns gulden

Item Henrick Bigge heft gegeven 6 blenkenen voir ½ spijnt (21) salts ende 1 nye Aernhemsche penninck
Item up sunte Agathendach (22) Henrick Biggen ende Bhart Drullinck mede gegeven doe sij tArnhem voren mit der scattingen 11 lichte gulden

Item Dirc Nagge gegeven voir 1 scepel voir vast krijt, marlijnde (23) ende rosel (24) 22½ climmer


18v

(Item Willem Sticker gegeven up rekenschup 50 climmer ende (..) 20 climmer
Item noch Willem gegeven 27 climmer

Item Henrick Bigge, Aernt te Boechop, Gert Craftsoen, Gert van Holte ende Willem Sticker verteert mit den rentmeister tot Willem Stickers huus 33 climmer

Item Henrick Bigge, Ghert Craftsoen ende Gert Drullinc mede gegeven to teergelde (25) 12 gulden)

Item Ghert Craft)

Item Dirctgen gegeven 3 climmer, 1 blenken dat hi (twe) dre poerten schone makede

Item Brant ten Velde gelevert 16 sparren ende 6 matsboemen

Item Wolter Henricksoen schuldich 10½ climmer van 200 steens myn 25

Vanden berren

Item Berent Evertsoen 5½ gulden burge Lubbert Ottensoen
Item Ghert Engbertsoen 7½ gulden burge Mathijs Henricsoen
Item Rikelt Filips 9½ gulden burge Flore Ghertsoen
Item Lambert Andreessoen 8½ gulden burge Ian van Treest
Item Berent Andreessoen 6½ gulden ende 1 oirt burge Ghert Craft
Item Gosen Lambertsoen 5½ gulden burge Berent Mamensoen


19

Uutgegeven vanden restande

Item up heylige Palmavont (26) gegeven Arnt Dorre 7 swertstuvers van 7 dagen die poirte te wachten

Item upten dach vurseit gegeven Jacob Rabbertszoin 20 klimmer hijrmede hem betaelt

Item upten Palmavont gegeven Wolter Scemicke 2 gulden van 24 nacht buyten te waken

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tye 11½ klimmer ende 2 groeten van 7 dagen die Heilige Geestspoirte te wachten
Item Jacop Cremer gegeven 3 oirtken van een kerre calcks te voeren

Item gegeven Peter Amerongen 12 klimmer van die bussen (27) schoen te maken ende die te begeten

Item Jan de ganseren gegeven 10 groeten van [...] beyden

Item gegeven Henrick Janszoin Tycheler 11½ gulden Stichts ende 5 Camper krompstaerten, hijr mede den middelsteen tsamen betailt

Item gegeven Wolter van Kuenre gegeven 1 klimmer van die brugge schoen te maken

Item Henrick Berntszoin gegeven 8 klimmer vanden middelsteen te loegen

Item Jacop Kremer gegeven 6 blenkenen van zaet te voeren an die vallbrugge

Item Jacop Rabbertszoin gegeven 44 klimmer hijrmede hem up betailt

Item Jan Janszoin gegeven vijff klimmer van tween sperren

Item Albert Gerijtszoin gegeven 2 klimmer van poeyn en wech te voeren

Item upten heiligen Paesschavent (28) gegeven Arnt Dorre 17½ klemmer van 7 dagen die poirte te wachten

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van Tye 7 Camper krompstaerten van 7 dagen

Item gegeven Gert Dircszoin 18 klimmer van dekken hijrmede van betaelt


19v

Uutgeven vanden restande

Int eerste Jan Arntszoin gegeven 9½ klimmer van een peert te beslain

Item Arnt tho Boechop mede gedain 2 Rijnss gulden ende 5 klimmer to teergelde do hij vander stat wegen tArnhem reet

Item des saterdages post Letare Jhierusalem (29) Arnt Dorre gegeven 35 klimmer

Item gegeven Jan van Treest 34 klimmer van 17 nachten buyten te waken

Item gegeven Gheryt Dircszoin 12 klimmer van tween dagen arbeydens

Item upten saterdach post Letara Jhierusalem gegeven Henrick van Tye 7 Camper krompstaerten

Item Bernt Andrieszoin gegeven 2½ golden Rijnss gulden hijrmede is den calck betaelt

Item Lambert van Zanten gecort 35½ witstuver vander scepenen maeltiden ende van 11 vanen um tween boden van Arnhem hoir teringe tsamen

Item Henrick Heket gecort 3 gulden ende 9 blenkenen die mitten drosst-rentmeister ende thinssheren dair verteert sijn ende anders

Item gegeven den heydenen een postulaetsgulden um dess will dat hij van hijr trecken solde

Item gegeven Arnt tho Boechop 11½ Camper kromstaerten voir vijftehallff hondert stuvers

Item Lijefert Toll gegeven 2 pertkengulden to valleste sijne nyen gevel

Item uutgegeven 7 klimmer van puniciegelde (30)

Item Jan van Treest gegeven 4 klimmer van tween nachten buyten te waken

Item gegeven Jacob Voss 19½ Camper krompstaerten van 19500 steens up te voeren

Item Arnt tho Boechop ende Gert Craftszoin mede gedain 3 Rijnss gulden myn 3 Rijns gulden ende 1 stoeter


20

Item gegeven den bode van Harderwijck 3 nye penningen do hij onser stat enen brieff brachte van hertoch Adolf

Item gegeven vur haeckbussencruyt 7 oirt Rijnss gulden

Item Jan van Brummen gegeven 2 stuver to vrachte van haeckbussen (31) hijr te bringen van Arnhem ende vanden cruyde

Item gegeven 4 witstuvers vur 28 maetken dair men knipbussen (32) mede vult

Item gegeven den wuerwerkenmaker vijff oirt Rijnss gulden

Item gebesicht to upslagelgelde 6 nye penningen do men steen, calc ende sant verdingede to voeren

Item gegeven enen braspenninck van die (...) grote kameren uut te boren ende te reynigen et cetera

Item des saterdages post Quasi modo (33) Arnt Dorre gegeven 35 klimmer van 14 dagen die poirt te wachten

Item Henrick van Tye gegeven 14 Camper krompstaerten van 14 dagen die poirte te wachten actum ut supra

Item Jan de Ganseren gegeven 2 witstuver van enen brieff te brengen to Campen an heer Hertwick vanden Vene

Item Jacob van Rietbergen 3½ gegeven van twee wit boinen scalen

Item Henrick Drullinc gegeven 1½ gulden van upt oirgel te blasen

Item gegeven van Peter Aeltszoin van wegen heren Henricks van Dry 6 golden Rijnss gulden hijrmede sijn lijfrenthen betaelt

Item gedain Geryt Craftszoin ende Arnt tho Boechop to teergelde 15 stuver de zij to Harderwijck reysden van der stat wegen


20v

Item Jan de Ganseren gegeven 2 witstuvers ende eenen Vleemschen do hij to Zwolle ene brieff brachte ende nader antwoirde wachte

Item meister Derick gegeven 4 nye penningen van een uutscrifte

Item Jan vurseit gegeven 6½ witstuvers to teergelde do hij tArnhem enen brieff bringen solde

Item den dijckgreve gescenct een Rijns gulden ende 2½ klimmer do hij die besten dinge g[..]ken

Item 27 klimmer gegolden do men steen ende sant verdingede te voeren (..) an heer Engberts torn

Item de boden van Arnhem verteert 7 klimmer tot tween reysen tot Wolter Nagges huys

Item gegeven Arnt Dorre 17½ klimmer van 7 dagen die poirte te wachten actum des saterdages post Cri.. in .... (34)

Item upten dach vurseit gegeven Henrick van (Kuenre) Tye 9½ klimmer up sijnen poirtwachten

Item Bernt Henrickzoin gegeven 1 braspenninck van tymmeren an die valbrugge

Item Wolter van Kuenre gegeven 1½ klimmer van straetsteen upten poirten te brengen

Item gegeven 21 nye penningen to puniciegelde do Geryt Drullinc ende Jacop ten Brake rekenscap deden

Item gegeven Jacop Rabbertszoin 32 klimmer van tymmeren binnen onser tijden


21

Item noch Jan de gansener gegeven 4½ witstuver van die reyse tArnhem ende van teringe

Item gegeven Wolter Scemicke ½ Rijnss gulden up sijn waken
Item
Item Arnt Cuper gegeven ½ Rijnss gulden up sijn waken

Item Jan van Zwolle gegeven 39 klimmer van 6½ dach calck te beslain

Item Jan Smit gegeven 3 Vleemsche van Jan Mammen peert te beslain

Item des saterdages post Jubilate (35) gegeven Arnt Dorre 7 swertstuvers van 3 dagen die poirte te wachten

Item Derick van Nymegen gegeven 33 klimmer van 5½ dach calck te beslain

Item gegeven Henrick van (Kuenre) Tye 8 klimmer myn 2 groetkens hijrmede hem betailt binnen onsen tyden van poirtwachten

Item des saterdages post Jubilate gegeven Wolter van Kuenre 6 Camper krompstaerten van 12 dagen die poirte te wachten hijrmede hem betailt binnen onsen tijden

Item gegeven den gesellen vijff blenkenen dat sij wagenscot uuten scepe gehaelt hebben

Item Evert Egbertszoin gegeven 16½ klimmer dat hij drye dagen een schoiff mijn moirto gemaict heeft

Item gedain Henrick Bigge 5½ gulden, 9½ klimmer ende 1 oirtken


21v

Item Gerart, Arnt Scemikenzoin 3 klimmer van een birkenholt dat anden torn achter heer Engberts huys gebesicht wert

Item gegeven den man die de pijlen hijr bracht vijff Camper kromstaerten

Item Rende Peterszoin gecort 16 klimmer die hij verdient heeft dat hij zoden hijr bracht

Item gedain Tijman Bolle ende Johan Wolterszoin 1 gulden


22

Uutgeven

Item gegeven Geryt van Campen ½ gulden hijrmede hem betailt

Item gegeven to thinse 4 olde grote schilden, 32 klimmer voir dat Goer ende den molenwijnt

Item gegeven mijns genedigen heren Trompen 1 postulaetsgulden to drynckgelde

Item gegeven den 4 knechten 8 klimmer van die sluysdoeren of te doin

Item gegeven Henrick Ottenzoin 1½ Vleemschen van 3 voeder planken te voeren

Item gegeven Geryt van Campen ½ gulden van dat rijct te meyen achter die muere

Item gegeven Arnt Michielszoin 1 Vleemschen dat hij 2 reysen int Broeck ghinck

Item heer Wolter Dircszoin gegeven 7 Vleemschen die men hem jairlix sculdich is aen hoylande

Item Arnt upten Horst gegeven van Wolff van Erlers wegen 14 Vleemschen die men jairlix sculdich is van hoylande dair die haven doer gegraven is

Item Henrick Scerpinc, Bernt Vege gegeven 1½ klimmer dat Bernt Vege to Campen enen brieff brachte

Item Arnt Smit gegeven 1 brassden van een voeder messes ende een voeder messes dair die sluyse mede gestoppet worde


22v

Item Henrick Berntszoin gegeven 1½ klimmer dat hij dat cleyn commekijn opende anden meden

Item Geryt Derickszoin gegeven 3 klimmer van waken et cetera

Item Arnt Michielszoin gegeven 2 klimmer van to Oesterwolde te gain

Item gegeven Jan Smit voir 1 voer ende 1 gudse dair men die knipbussen mede gerat maickte 5 klimmer

Item gegeven vur 1½ pont callicks dair men die bussen mede begoet 1 swertstuver

Item to wijncope gegolden 1 Rijns gulden ende 5½ klimmer do die stat die twe halve calckvuren cofte

Item Henrick Bigge gegeven up sijn renthen then 5 golden Rijns gulden ende 6 stuver
Item noch hem gegeven 67 stuver hijrmede hem sijn 8 golden gulden
Item Henrick Berntszoin gegeven 24 klimmer van achtenhalven dach te arbeyden

Item Peter van Amerongen gegeven 37 klimmer ende 1 oirtken voir 19 wit bomen planken

Item Wolter van Kuenre gegeven 6 klimmer ende 1 oirtken van vijff nachten te waken

Item noch Wolter vurseit gegeven 11 klimmer van 11 halve dagen die poirte te wachten actum des saterdages post Theodore (36)

Item Arnt Michielszoin gegeven 11 klimmer van (3½) 11 dagen (te) de poirte te wachten

23

[...] jaere van LXII

Burgermeisteren Gerit Drullinck secundi
Jacob ter Brake

Item ontfangen van Hase Hobbelei 1 olden schilt van oere pont schattinge

(Item Ghert van Amse, Johan Wolter ontfangen 13½ (...) Rijns gulden, 11 Aernhemsche gulden, 12 gulden, 23 climmer voir den gulden gerekent)


23v

Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Ghert Rijnvisch 24½ Rijns gulden

Item ontfangen van Gert van Holte ende Gert Rijnvisch van afterstedige (37) sisen van Stine vanden Vene 4 gulden myn 9 blenkenen


24

Item ontfangen van Lambert Schuerman van sijnre broeken (38) 1 golden Rijns gulden ende 1 pertgensgulden (2 Rijns gulden, 20 witte stuvers voir den Rijns gulden gerekent)

Item ontfangen van Marie, Ghert de Brunen suster 1 pertgensgulden van Ghert de Brunen broeken ende 17½ climmer, hier (van) mede heft Gert de Brune sine broeken al up betaelt

Item ontfangen vanden Drontendijcs gelden 4½ golden Rijns gulden
Item noch ontfangen vanden Dronten gelde 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer


24v

Item ontfangen van Ghert van Holte ende Ghert Rijnvisch 3 gulden ende 5 climmer van oeren restande

Item ontfangen van Liefer Toiferssoen 8 Rijns gulden van Fie Feits wegen van sisen


25

Item Gerit Craftssoen 16c 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
Item Jacob Dircssoen 20c
Item Ghert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 2 biere ende 1 vat dubbelt knollen
Item Reiner Wijchmansoen 2
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Dirc van Buren 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Ghise Luxoel 1, item hier
Item Jacob Dircssoen ½

[Summa maket] 20 gulden, 16 climmer myn 2 groten


25v

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 20c 20½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 15c
Item Ghert Iohansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 1 2
Item Hanniken 3 2 betaelt 4 vate ende 1 vat knollen betaelt 1 vat
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 1 2
Item Johan van Gangelt 3 2 betaelt 4 vate
Item Foise Iacobs 2 1 vetaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3 2 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Dirc van Keppel 2 3
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 1 3
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 27 gulden ende 3 climmer


26

Item Johan Boese 20½c
Item Iohan Woltersoen 19c 19c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 ende 1 vat knollen
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½
Item Dirc van Buren 3

Summa maket 14 gulden ende 2 climmer


26v

Item Ghert Craftssoen 16½c 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21½c 21½c
Item Johan Wolterssoen 18c
Item Jacob Dircssoen 19c
Item Gert Iohansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2 2
Item Foise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3 bataelt 2 vate
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 21 gulden myn 3½ climmer ende 1 blenkenen

27

Item Ghert Craftsoen 14½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 20c 19½c
Item Gert Iohansoen 13½c

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 2
Item Johan van Gangelt 3 3 betaelt 3 vate
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 2
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise luxoel 2 1
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 26 gulden myn 3 blenkenen


27v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
It

Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Lambert van Santen 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 4 betaelt 1 vat
Item Foise Iacobs 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 5 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 4
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 17½ gulden myn 1 blenkenen


28

Item Gerit Craftsoen 16c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Jacob Dircssoen 20c
Item Ghert Iohansoen 14½c

Item Lambert van Santen 4 vate Hamborger biers
Item Hanniken 2 1 1 vate Hamborger biers betaelt 3 vate Hamborger biers
Item Stine vanden Vene 1 vat Hamborger biers

Summa maket 14 gulden myn 1½ climmer


28v

Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen (...) 19c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 2 vate Hamborger biers
Item Lambert van Santen 2 2 2 2
Item Hanniken 2 2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 3 2
Item Johan van Gangelt 3 3
Item Foise Iacobs 2 3 betaelt 4 vate
Item Egbert Druut 3 4
Item Dirc van Buren 3
Item Dirc de Brabander 2 2
Item Dirc van Keppel 2 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 2 1 3
Item Jacob Dircssoen ½

Summa maket 16 gulden myn 3 blenkenen


29

Item Ghert Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 19c

Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 3
Item Hanniken 1 vat Hamborger biers
Item Reiner Wijchmansoen 4 ende 1 vat Hamborger
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 2 vate
Item Voise Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircssoen ½

Item Lutgert blift schuldich 33 climmer
Item Ghise Luxoel blift schuldich 2½ gulden
Item Hanniken blift schuldich 4 gulden ende 3 climmer
Item Ghert Craft blift schuldich 3½ gulden ende 1 oert
Item Gert Iansoen blift schuldich 10 climmer
Item Johan Boese is schuldich 22 gulden ende 2½ climmer
Item hier is van betaelt 12 gulden
Item Hanniken blift schuldich 2 gulden (ende) myn 12½ climmer

Summa maket 15 gulden ende 7 climmer

Summa summarum maket [..] gulden 82 (ende) myn 2 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent


30

Item mit den richter van Veluwen ende den dekene verteert ende geschencket to samen 10 witte stuvers myn ½ climmer

Item Johan Woltersoen gecurt van sijnre sisen 15½ gulden ende 1 oert dat wi van sinen callic vuer schuldich weren, hiermede Johan Wolter al up betaelt van calke, balken ende spanen

Item Johan Sticker ten uutslage gegeven 4½ Rijns gulden dat he de bogedie wil verwaeren to schoen bren (desen herfste)

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen gedaen in oere rekenschup daer se (...)dat gruut mede betaelden 12 Rijns gulden


30v

Item Johan van Treest gegeven 66 climmer dat he 11 dagen callic besloech
Item Johan van Treest gegeven noch 18 climmer van dre dachhueren (39)

Item Johan de Ho
Item Henric Bigge gegeven van Johan de holtsnyders wegen 11 climmer van holt doer to snyden

Item onse stat is schuldich Henric Berentsoen 34 witte stuvers van 17 dachhueren calck to beslaen

Item hier van Henric vurseit gegeven up rekenschup 2 gulden

Item Berent Henricssoen gegeven vier climmer (vier) dat he to (Ass) Asten wolde genc umme holt to copen


31

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen gheschencket tot enen gelage tot Hannikens huus 12 swarte stuvers do se burgermeisteren worden


31v

Item schipper Bertolt gegeven van 5500 middelsteens to voeren 1 Rijns gulden ende 2½ krumstaert ontfangen van Jacob Lambertssoen

Item Tideman Ghisebertsoen gegeven 4 gulden, 15 krumstaerten voir den gulden gerekent up 6000 middelsteens ende noch hem gegeven 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer

Item uutgegeven 1 climmer voir krijt


32

Item Henric Meye gegeven 30 climmer dat he vijf dagen (dat he) inden weert snoiede, groef, potede ende timmede

Item Lambert Willemsoen gegeven 24 climmer dat he snoiede, tuunde ende pote inden weert vier dagen

Item Johan Quant gegeven 28 climmer van 17 pale daer men den weert mede rickede (40) ende makede

Item Wolter van Kuenre gegeven 3 climmer dat he den weert halp ricken

Item uutgegeven 2 climmer voer holt daer den statricket waert gemaect

Item Henric op den
Item Henric ten Bleke gegeven van Henric op den Diken wegen umclimmer de 8 ontbreken van Johan van Eymeurs wegen

Item des manendages na den sonnendach Letare (41) Werner van Eertberen gegeven van den telelars wegen ½ Rijns gulden de wi den tegelar schuldich bliven van decken


32v

Item tot Jut
Item Albert Schuerman gegeven 3 olde brasden voir holt daer de weert (42) mede waert gericket

Item ons heren boede ge
Item verteert 9 climmer up her Andrees kamer (9 climmer) do ons heren boede onser stat enen breef brochte

Item uutgegeven 7 Camper krumstaerten voir een touwe dat gemaect waert an de schotdoere mede up to wijnden bi Koels huus

Item op sunte Benedictusavent (43) Henric Dorre gegeven 3 Rijnsgulden, 20 witte stuvers voir den Rijns gulden gerekent van sijnre draperien dat wi um jaerlix schuldich sijn

Item Gosen de verwer gegeven 4 Rijns gulden van sijnre verwerien dat wi um iaerlix schuldich sijn

Item Mette Vinken gegeven 8½ golden Rijns gulden van (...) hoerre lijfrenten

Item des vriedages na (lata) letaere (44) broeder Peter Henric gegeven van broeder Wolter Engbertsoens wegen 3½ Rijns gulden van sijnre lijfrenten dat onse stat ene quitancie van hem heft besegelt

Item Aernt Mycheelssoen gegeven 1½ gulden dat he enen breef brach van onser stat wegen an ons heren genade van Gelre

Item op sunte Benedictusavent Werner van Eertberen gegeven 1 Rijns van smeden, hiermede Werner vurseit al up betaelt van smeden

33

Item Egbert Evertsoen gegeven 24 climmer van 8 voeder (45) holts to halen ende twe voeder garden (46)

Item Johan de ganser gegeven 6 climmer dat he der stats holt der neder houwede

Item uutgegeven 12 climmer dat he der stat twe dagen holt houwede

Item uutgegeven 6½ blenkenen voer ene spare daer een putswengen (47) waert van gemaect buten de Hillige Geestpoerte

Item to wijncope gegolden tot Jutte Schulten huus 8 climmer ende 1 blenkenen do (gh) onse scepene tholt coften van Aernt ter Horst

Item Asse Berentsoen gegeven 1½ climmer van een spijnt garsten (48) daer der statswanen mede warden gevoert

Item Berent (d) Lutticke gegeven noch 4½ climmer van timmeren hiermede Berent vurseit al up betaelt van timmeren

(Item uut)
Item Gert Henric gegeven 5 blenkenen van twe rickholten (49)

Item den statknechten verteert 3½ climmer de se de swanen haelden


33v


Item schipper Claes gegeven 2 Rijns gulden (doorgehaald: van b) voir holt dat men an den havene gebesiget heeft

Item Gert Drullinc ende Henric Bigge verteert up de reise tArnhem 2 Rijns gulden, 19½ climmer ende 1 blenkenen do se weren an den richter van Veluwen umme de vier manne van Amesfoerde de hi gevangen
Item Asse Berentsoen gegeven van desen reisen 9 oert Aernhemsche gulden

Item op Paessche-avent (50) meister Evert Kortkin gesant 1 clinkert van sijnre lijfrenten

Item Johan Bigge gegeven 3½ climmer dat he meister Evert Kortkin sijn gelt brochte to Campen in sunte Agnietencloester

Item Ghert Craftsoen ende Arent to Boechop verteert to Hatteme 30 climmer
Item Gert Craftsoen gegeven van Bartgens wegen 20 climmer

Item Ghert Drullinc ende Henric ten Bleke verteert up de reise tArnhem 3½ Rijns gulden do ons heren genaden onser stat aldair gescreven hadden 1
Item van desen reisen Asse Berentsoen gegeven to wagenhuere 64 climmer

Item Johan Heket gegeven 6 climmer voer ene tonne callics


34

Item meister Ghirt, meister Henric onsen schoelmeister ende meister Koenraet geschencket tot enen gelage 42½ climmer

Item op den hilligen Paessche-avent Wilhelmus onsen schoelmeister gegeven 20 witte stuvers

(Item Ghert
Item Tideman Ghisebertsoen gegeven 4 Aernhemsche gulden van steen
Item noch Tideman Ghisebertsoen gegeven van stene 2½ Rijns gulden ende 20½ climmer)

Item Gert Dircssoen gegeven 3 climmer dat he de eerde effende voir de Hillige Geestpoerte


34v

(Aernt Mycheelssoen mede gegeven to teergelde 24 climmer do hi to Grave toech

Item Ghert Dr
Item Henric Bigge ende Johan Woltersoen mede gegeven steigerholt ende balken mede to copen ende 4 brede 11 Rijns gulden myn 4½ witte stuver, (item an den) gelde gegeven schipper Bertolt 42 krumstaerten to vrachte 6000 middelsteens, untfangen van [Jacob Lambertsoen] Tideman Ghisebertsoen

Item vanden Drontendiken gelde mede genomen Henric ten Bleke ende Gerit Drullinc 4½ golden Rijns gulden do se tArnhem toegen vander stat wegen)

Item den schipper gegeven to vrachte 1½ Rijns gulden ende 3½ climmer de onser stat holt voerde van Deventer

Item den dekene van Veluwen gegeven 7½ olt butkin maket ½ pont dat wi um jaerlix schuldich sijn vander seenten (51)

Item Henric Bigge mede gegeven umme holt to copen to Deventer 6½ Rijns gulden

(Item Gert Drullinc ende Henric Bigge mede gegeven to teergelde 3 Rijns gulden do se tArnhem toegen vander gevangen wegen)

Item Johan Woltersoen mede gegeven 3 Rijns gulden ende ½ stuver sparren mede to kopen

Item Gert Drullinc ge[…]
Item bet. 14 climmer


35

Burgermeisteren Gerit Rijnvisch
Berent Andreessoen terti

Item onse stat is schuldich Albert Gertssoen 4 witte stuvers van de reise to Campen

Item Wolter van Kuenre gegeven up rekenschup 6 climmer cledinge
Item Gert Dircssoen gegeven up rekenschup 6 climmer cledinge

Item [...] voirwarden so hebben onse scepen [...] een jaer voeget to wesen so [...] schuldich sullen geven vier Rijns gulden ende [...] gelt uut leget vander stat wegen [...] dat die voirdien an geet
[...] sal [...] onse scepene berrechtigen dat bewijslic is

Item Henric ten Bleke, Gert Drullinc mede gegeven to teergelde 1 Rijns gulden do se tArnhem toechen

Item [... ] van Assen [...] to wagenhuere 9 oert Aernhemsche gulden


35v

Item ontfangen van Gert van Holte ende Tideman Bolle 27 Rijns gulden

Item ontfangen van Gert van Holte ende Tideman Bollen restant van Johan Boesen 16 gulden ende 2 climmer, 23 climmer voir den Rijns gulden gerekent ende Rijns gulden

Item ontfangen van Johan Woltersoen 24 climmer ende 1 blenkenen van Dirc Naggen wegen van pachten

Item ontfangen vanden gelde dat inden budelen (52) lach 8 Rijns gulden ende 1 oert

Item ontfangen vanden gelde dat inden statkiste lach inder doesen 12 Rijns gulden

36

Item ontfangen van Seger Mathijssoen 1 Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Gert Berentsoen van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Willem Willemsoen 15 climmer van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Ioest Matheussoen 1 oert Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Joest de wevars burgerschup 15 climmer
Item ontfangen van Gert Iacobsoen burgerschup 15 witte stuvers
Item ontfangen van Wolter Henricsoen 1½ Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lubbert ten Hare ½ Rijns gulden van sine burgerschup
Item ontfangen van Henric Meye ½ Rijns gulden an sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lambert Willemsoen ½ Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Henric de mulner 1 oert Rijns gulden van sijnre burgerschup
Item ontfangen van Lambert Schuermans broeken 2 Rijns gulden, 20 witte stuver voir den Rijns gulden gerekent
Item betaelt noch 2 Rijns gulden
Item ontfangen dre oert Rijns gulden (gulden) van Willem Sticker van Jacob Schemicken kupe steden

Item ontfangen van Ghert Korewevel 10 witte stuvers van sijnre burgerschup

[...] 6 climmer van [...] van Geise Tol wegen

[...] stat wegen 9½ gulden


36v

Item ontfangen van Ghert Drullinc ende Jacob ten Brake 12 Rijns gulden (daer) dair wi tgruutgelt mede betaelden tArnhem


37

Item Ghert Craftsoen 15½c
Item Johan Boese 20c 17½ gulden myn 1 olde brasden, item betaelt 10 gulden, 10 groten
Item Johan Woltersoen 20c 22 gulden, 1 olden brasden
Item Mette Jacobs 20½c 19½c 15 gulden, 3 Vleemschen
Item Ghert Iohansoen 14c 6 gulden ende 5 Vleemschen

Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Hanniken 3 2
Item Reiner Wijchmansoen 3
Item Jutte Schulten 4
Item Johan van Gangelt 4
Item Foise Iacobs 4
Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
Item Dirc de Brabander 3 2
Item Dirc van Keppel 1 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Mette Jacobs ½

[Summa maket] 13½ gulden myn ½ climmer, 24 [...]


37v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c 9½ gulden, 2½ climmer
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19½c 19½c 19½c

Item Lambert van Santen 2 (betaelt 4 vate) ende 2 vate Hamborger betaelt 1 vat
Item Reiner Wijchmansoen 1
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 3 ende 2 vate Hamborger
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Wolter Nagge 2 2
Item Albert Roede 2 vate Hamborger biers
Item Dirc de Brabander 2
Item Ghise Luxoel 2
(Item Wolter)

Summa maket 21 gulden ende [...]


38

Item Ghert Craftsoen 15½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21½c
Item Johan Woltersoen 19c
Item Mette Jacob 19c
Item Gert Iansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2
Item Reiner Wijchmansoen 2
Item Jutte Schulten 3 2 betaelt 2 vate
Item Johan van Gangelt 2 3 betaelt 2 vate
Item Foise Iacobs 2 2
Item Egbert Druut 2 3 betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 3 2
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Wolter Nagge 1
Item Mette Jacobs ½

[Summa] maket 20 gulden myn 4 climmer, 1 blenken


38v

Item Gerit Craftsoen 16c
Item Griete Hoppenbrouwers 17c
Item Johan Boese 21c 19c
Item Johan Woltersoen 19c 18½c
Item Mette Jacobs 20½c 20c
Item Gerit Iohansoen 14½c

Item Lutgert van Meerten 4 3 ende 2 Hamborger, item betaelt 7 ( [...]) item betaelt 1 vat Hamborger
Item Lambert van Santen 2 2 3 3
Item Hanniken 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Jutte Schulten 2 3
Item Johan van Gangelt 2 3
Item Foyse Iacobs 2 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 3 betaelt 1 vat, betaelt 3 vate
Item Asse Berentsoen 2 2 3
Item Dirc van Buren 2
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 3 2
Item Wolter Nagge 2 2 ende 1 vat Hamborger
Item Dirc van keppel 2
Item Ghise Luxoel 2 2
Item (Ge) Mette Iacobs ½ ½

Summa maket 37gulden ende 7 [...]


39

Item Gerit Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 16½c

Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 2

[Summa] maket 8 gulden, 8 climmer ende [...]


39v

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Johan Boese 20½c
Item Johan Woltersoen 19½c 19½c
Item Mette Jacobs 20½c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 2 2
Item Johan van Gangelt 2 3
Item Foise Iacobs 2 1 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2 2
Item Asse Berentsoen 2 1 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 1
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2½
Item Mette Jacobs ½

[Summa] maket 21 gulden myn [...]


40

Item Ghert Craftsoen 16½c
Item Griete Hoppenbrouwers 15c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 20½c
Item Mette Iacobs 21c
Item Ghert Johansoen 14c

Item Lutgert van Meerten 3
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 (betaelt 1 vat) betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 1 3
Item Dirc van Buren 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc de Brabander 3
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 2 3
Item Mette Iacobs ½

Summa maket 21 gulden myn 5 blenkenen


40v

Item Gerit Craftsoen 17c
Item Griete Hoppenbrouwers 15½c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Woltersoen 11½c

Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate ende 1 vat koits (53)
Item Lambert van Santen 2 2
Item Reiner Wijchmansoen 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Johan van Gangelt 3 2 betaelt 3 vate
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 2
Item Asse Berentsoen 3 2
Item Dirc van Buren 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 1
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Iacobs ½ (ende 1 vat koits)

Summa van desen weke maket 20 gulden ende ½ climmer

Item Gert Craftsoen 18c
Item Ian Boese 21c
Item Johan Woltersoen 19c 19c
Item Mette Jacobs 20c
Item Gert Iansoen 15c

Item Lutgert van Meerten 3 ende 1 vat koits
Item Lambert van Santen 2
Item Hanniken 2
Item Reiner Wijchmansoen 2 1
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 3
Item Foise Iacobs 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentsoen 2
Item Dirc van Buren 3
(Item Dirc van Keppel is schuldich 3 oert ende 5 blenkenen)
Item Stine vanden Vene 1 2 betaelt 2 vate
Item Dirc de Brabander 2
Item Wolter Nagge 2 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Mette Jacobs ½

Summa maket 21 gulden, 3 climmer ende 1 blenkenen
Summa summarum maket hundert gulden, 93 [...], 1 climmer


41

Item Johan van Treest gegeven [..] 19 witte stuver dat he 9½ dach upperknecht was anden toerne
Item Aernt Kuper gegeven 13 witte stuvers dat he 6½ dach upperknecht was anden toerne
Item Henric Berentsoen gegeven 18 witte stuver van calc te beslaen ende sant te graven hiermede Henric vurseit al up betaelt calc ende sant to graven ende te beslaen
Item Reiner Druut gegeven 14 witte stuvers van ([...]) seven dagen te upperen
Item Aernt ten Hove gegeven 21 climmer van dre dagen steen to houwen
Item Aernt then Hove gegeven up rekenschup 3 gulden ende noch Aernt vurseit 3 gulden, noch hem gegeven 1 Rijns gulden
(Item Andrees van Tie gegeven up re)

Item Andrees van Tie gegeven up rekenschup 1 gulden, item betaelt Andrees vurseit twe Rijns gulden, item Andrees vurseit gegeven 1 Rijns gulden

Item Johan van Gangelt gegeven 21 climmer van 3 dagen steen to houwen
Item Johan van Gangelt gegeven 14 climmer dat he twe dagen in der stat niehuus matselde de pipe ende de doere

Item Henric Sackelar gegeven (21) 14 witte stuvers van 7 dagen te [w] upperen

Item Nanneman gegeven 5½ gulden ende 2½ climmer van 14 dagen matselen

Item Brant ten Velde gegeven 14 climmer van steen te houwen

Item Henric Drullinc gegeven 24 climmer van 7000 steens van holtsparren ende muulrebrede (54) do up te voeren

Item op sunte Bonifatiusavent (55) (dach)meister Koenraet gegeven up rekenschup 4 Rijns gulden ende 4 Rijns gulden


41v

[...]
Item Reiner Druut gegeven 10 witte stuvers van vijf dagen upperknecht

Itwm Aernt de kuper gegeven 10 stuvers van vijf dagen upperknecht

Item Hermen Sackelar gegeven (10) 6 witte stuvers dat he 5 dagen upperknecht was anden toerne

Item Aernt Nagge gegeven twe gulden dat he Henric Bigge ende Johan Woltersoen voerde to Hasselte ende to Campen (ende) up ene andere reise ende dat he 50 haerstene to Campen haelde ende twe voeder holts vanden havene inder stat gevart

Item meister Koenraet geschencket 6 vanen (56) tot Egbert Druuts huus

Item Aelt Heinensoen gegeven enen oert Rijns gulden dat he een vooder sparren to Campen gehaelt heft

Item Brant ten Velde gegeven up rekenschup 6 gulden

Item Hermen Ielijssoen gegeven 4 witte stuvers van (4 d) twe dachhueren
(Item Hermen Ielijssoen gegeven 4 witte stuvers van twe dach)

Item Ghert van Emse gegeven 1½ gulden van Henric Drullinc wegen dat he upt orgel placht te blasen

42

Item Aelt Heinen gegeven enen Rijns gulden van der stat steen up te voeren, item Henric ten Bleke gegeven 16 climmer van Aelt Heinensoen wegen

Item Johan
Item Henric Bigge gegeven van Johan van Treest wegen 10 witte stuvers van vijf dachhueren

Item Johan de holtsnider gegeven 1½ oert Rijns gulden dat he dre dage holt onsen sneet mit sinen soene

In dre weke to sunte Iansdach (57)

Item Sackelar gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item Sackelar gegeven 21 witte stuvers van 10 dagen
Item Aernt Kuper gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item noch hem gegeven 11 witte stuvers van 5½ dach
Item Reiner Druut gegeven 18 witte stuvers van 9 dagen
Item noch
Item Johan van Treest gegeven 20 witte stuvers van 9½ dach ende 1 vierdel

Item Aernt Nagge gegeven (van) ½ Rijns gulden dat he enen balke ende sparren ende grawesteen haelde

Item Alijt Vinken gegeven 15 climmer van 5 cubben ende 8 vaedem (58) touwes

Item Dirc [...] gulden up rekenschup van baste
Item noch Dirc gegeven 1 Rijns gulden van baste van [...] et cetera

Item Henric Bigge [...] Egbertsoen gegeven 1 oert Rijns gulden [...] he enen balken ende sparren to Campen haelden


42v

Item Dirctgen gegeven 6 witte stuvers van dre dagen

Item Johan de holtsnider gegeven 15 climmer dat he ende sijn soene enen dach holtsneden

Item Berent (Mek) Meiken gegeven 3 climmer van 1 bast

(Item des wonsdages voir Pinsterdach (59) den voeget van Kampen gegeven 2 Rijns gulden

Item onsen schoelmeister geschencket ene tonne biers mit sinen vrenden do sine broeder hier weren

Item den steenwagenluden geschencket enen tonne biers

Item der statspelude van Zwolle geschenket 15 Camper
krumstaerten


43

Item in Henric Biggen ende Johan Woltersoen (rekenschup) schatboeck (60) gedaen 12 Rijns gulden

Item in Henric Biggen ende Aernts the Boechop rekenschup [...] 17 Aernhemsche gulden, 24 climmer voir den gulden gerekent


44

Item Henric Heket gegeven 3 Rijns gulden van Lambert Roeden wegen

Item verteert mit den richter van Veluwen 5 witte stuvers tot Mette Jacobs huus


44v

Item Johan Iohansoen gegeven 10 climmer van gaerne ende van crappen ende 8 noch gegeven ½ climmer voer 1 doese

Item Ghert Rijnvisch ende Berent Andreessoen geschencket Ghert van Emse ende Johan Woltersoen tot enen gelage tot Egbert Druuts huus 24 climmer do se burgermeisteren worden

Item Johan Iohansoen gegeven 10½ climmer voir vier baste (61)

Item Peter Hermensoen gegeven 3½ climmer dat he den wech makede over den meden

Item des saterdages na sunte Serianusdach (62) Peter onsen koster gegeven up sijn voerloen (ge) 5 gulden, 24 climmer voir den gulden gerekent
Item noch Peter onsen koster gegeven 3 Vleemsche voer de dre poertwachtars
Item Gert Dircssoen gegeven 1½ gulden voir sijn loen dat um onse stat schuldich is van sinen wakengelde
Item Seger Gertssoen gegeven 1½ gulden dat um ontbrect van sijnre cledinge ende noch Seger gegeven 5 oert , 9 blenkenen myn van sijnre cledinge hiermede Seger betaelt sine cledinge
Item Dirc Nagge gegeven van Wolter van Kuenres wegen 1 gulden
Item noch Wolter gegeven 6 climmer
Item Ghert Dircssoen gegeven 7 oert van sijnre cledinge ende noch hem gegeven 21½ climmer hiermede Gert vurseit al op betaelt van sijnre cledinge


45

Item Henric van Tie gegeven 12 climmer ende 1 blenken dat he seven dagen de poerte wachte
Item Aernt Dorre gegeven 11½ climmer ende 2 grote dat he seven dagen de poerte wachte

Item (Berent) Lambert Willemsoen gegeven (..) 7½ climmer vander havene te maken

(Item up Pinxsteravent (63) den voeget van Campen gegeven 2 Rijns gulden)
Item des wonsdages voir Pinxsterdach (64)den voeget van Campen gegeven 2 Rijns gulden
Item uutgegeven 5 oert Rijns gulden voer ½ hondert sparren
Item uutgegeven 19 witte stuvers Johan Woltersoen voer ene balken de he to Campen haelden


Item Henric Bigge gegeven (..) 7 krumstaerten van enen balken to laden ende [...] to Campen
Item Albert Craftsoen gegeven 2 krumstaerten voir sinen (maeltide) maeltijt to Campen

Item uutgegeven 7 krumstaerten voir een beken den dair dat sant waert [...]


45v

Iten schipper Bertolt gegeven to vrachte (51) 62 krumstaerten van 6000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Ghise Tols swager gegeven to vrachte 35 Camper krumstaerten van 5000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertsoen

(Item Bertolt
Item schipper Bertolt gebracht 12000 middelsteens
Item Bertolt)
Item schipper Bertolt gegeven 2 Rijns gulden up rekenschup van 12000 steens to voeren

Item onse stat bliven schipper Bertolt schuldich 12 krumstaerten

Item schipper Stofragen gegeven to vrachte 49 krumstaerten van 7000 middelsteens van Jacob Lambertsoen

Item lange Aernt gegeven 43 Camper krumstaerten voer 9000 middelsteens te vrachte, ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Johan Lutgerssoen gegeven to vrachte 56 Camper krumstaerten van 8000 middelsteens to voeren tot Campen van Jacob Lambertsoen

Item schipper Henric Moye gegeven 21 Camper krumstaerten van 3000 middelsteens to vrachte ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item grote Aert gegeven 38½ Camper krumstaerten dat hi 5500 middelsteens onser stat voerde, ontfangen van Jacob Lambertsoen

Item Gert van Holte gegeven 27 climmer daer hi holt mede cofte van ( [...]) Klaesken daer de havene mede waert gemaect

46

Item uutgegeven 2 postolaets gulden voir 50 haerstenen

Item uutgegeven 3½ witten stuver, enen Hollander voir holt daer onse scepene cloten (65) van leten maken

Item uutgegeven 20 krumstaerten voer (ene) een touwe daer men de steen manden mitten steen mede up plecht to wijnden

Item Johan Bigge gegeven 3 climmer dat he ene boetschup dede an meister Koenraet

Item uutgegeven ½ climmer voer ene mande daer de matselars de [...] in doen solden

[Item] onse statknechten gegeven ½ gulden de se onse stat verlogeden do onse scepene ½ laken wits coften daer so

Item uutgegeven [.] Rijns gulden ende 3 [...]

[...] Rijns gulden, 1 oert ende [..] climmer
[...] 35 gulden myn 2 gulden ende 2 climmer


46v

Item enen schipper gegeven to vrachte 33½ krumstaerrt ende 1 oertkin dat do schipper der stat voerde muulrebrede ende balken van Deventer

Item Coneman gegeven 12 climmer dat he twe voeder graensteens voerde van Campen ter Elburgh
Item des dinxdages na ons Heren Hemelvaertsdach (66) onsen pastoer gegeven 2½ Rijns gulden maken 6 punt dat um onse stat jaerlix schuldich syn

Item uutgegeven 2½ krumstaerten voer ene pijgert tonne

Item uutgegeven 4 gulden voir stratensteen voir 25 tonnen
Item unse stat blift den schipper schuldich do den steen brochte 15 tonne stratensteen
Item hier van Wolter van Kuenre gegeven 7 climmer dat allen steen heeft [...]voirleden, item hier van den schipper betaelt 13 climmer an den steen

(Item Henric Bigge mede gegeven 5 Rijns gulden [...] mede to copen do he to Amstelredamme me solde [...]

Item Wijchman Zuvel gesant 10 golden [...] lijfrente ende ½ brasden

Item uutgegeven Henric Bigge 4 Rijns gulden [...] ende voer vrachte van Amsterdamme

Item Henric Bigge gegeven 1 Rijns gulden vanJohan de holtsnider ende sijns (doorgehaald: wegen) soens wegen van vier dachhuerenholt doer te sniden

Item uutgegeven umme holt voer 5½ Rijns gulden [...] drager ende noch 12 plancken

Item uutgegeven 7 climmer [...] van holt te voeren van Hasselt to Campen

Item Lubbert [...]

BIJLAGE

In 1462 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Aernhemsche gulden gelijk aan Arnoldus gulden
Arnoldus gulden gouden munt,waarde ½ Rijns gulden geslagen in de tijd van Arnold van Gelre,
blenken blank, een zilverstuk, waarde ¾ stuiver
braspenninck zilveren munt, waarde 1¼ stuiver
brasden zie braspenninck
climmer gelijk aan klimmer
clinker  
Davids gulden gouden munt geslagen in de tijd van David van Bourgondie
grote ½ stuiver
gulden gouden muntstuk
gulden Stichts  
kroon gouden muntstuk
krumstaert (Camper) Vlaamse munt, waarde 1 stuiver
lewen gouden munt, waarde 30 stuivers
lichte gulden  
nye Aernhemsche penninck  
nye penninck  
nye Vleems  
nobel gouden munt geslagen in de tijd van Hendrik VI
oert muntstuk, waarde ¼ stuiver
olden brasden  
olden schilt  
pertgensgulden munt met afbeelding van een vorst te paard
punt, pont hoeveelheid munten (zie uitleg bij Van Gelder)
postolaetsgulden gouden munt, waarde ½ Rijns gulden
Reinaldus gulden gulden geslagen in de tijd van Reinaldus
rider gouden munt, waarde 24 stuivers
Rijns gulden gouden munt, waarde 28 stuivers
saluut gouden munt geslagen in de tijd van Hendrik VI
stoeter zilveren munt (Engels, 4 pence)
swerte stuver koperen stuiver
Vleemsche Vlaamse munt
Witte stuver zilveren stuiver

INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Aelt Heinensoen 10,12v,41v,42
Aernt (inden Oldenbroeck her) 1v
Aernt Berentsoen 8v
A(e)rnt (Arent) t(h)e Boechop 1,8,11v,16,18v,19v,20,33v
A(e)rnt C(K)uper 21,41,41v,42,43
Arnt Dorre 19,19v,20,20v,21,45
Aernt de Greven 9
Aernt de Grevensoene 9
Aernt (grote) 45v
A(e)rnt upten (ter) Horst 22,33
Aernt ten Hove 5,13,15v,41
Aernt (lange) 45v
Aert Lubbertsoen 10
A(e)rnt Michielszoin 22,22v,32v,34v
Aer(n)t Nagge 9,13v,16v,17,18,41v,42
Arnt Smit 22
Aernt Sticker 16,17v
Adolf (hertog) 20
Albert Craftsoen 45
Albert Ger(ij)tszoin 19,35
Albert Iohansoen 9
Albert (de) Roede 4v,16,37v
Albert Iohansoen 17v
Albert Schuerman 32v
Alijt, Ian Iohanssoens wijf 15v
Alijt Vinken 42
Andrees (her) 32v
Andrees van Tie 13,41
Asse Berentsoen 3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13v,33,33v,37v,38,38v,39v,40,40v

Bartgen 9,33v
Bhart Drullinck 18
Berent Andreessoen 1v,18v,30,31,35,44v
Berent Druut 16v
Berent Evertsoen 8v,18v
Ber(e)nt Henricsoen 15,20v,30v
Berent Lutti(c)ke 8v,16v,33
Berent Lutticke Gertsoen 1
Berent Mamensoen 18v
Berent Meiken 42v
Bernt Vege 22
Bertolt (schipper) 31v,34v,45v
Brant 13
Brant ten Velde 15v,18v,41,41v
Bofar Engbertsoen 18

Claes (schipper) 33v
Clawes Timansoen 9
Coneman 46v

Dirc de Brabander 3,25,25v,27,28v,37,37v,38v,39,39v,40,40v
Dirc van Buren 3,4,4v,5,5v,6v,725,25v,26,27,27v,28v,29,37v,38,38v,39,40,40v
Dirc Nagge 2,18,35v,44v
Derick van Nymegen 21
Dirc(k ) van Keppel 3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25v,27,28v,37,39,39v,40v
Dirc Rolofsoen 9
Dirctgen 18v,42v
Derick (meister) 20v

Egbert Druut 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,10,14v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v39v,40,40v,41v,44v
Egbert Evertsoen 9,33
Egbert Hei(ne)mansoen 9,18
Engbert (her) 20v,21v
Engbert van Holte 11v
Evert Egbertszoin 21
Evert Kortkin 33v

Fie Feit 24v
Flore Ghertsoen 18v
Foi(y)se Iacobs 3,3v,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v

Ghert van Amse 23
Gerart, Arnt Scemikenzoin 21v
Gert Berentsoen 36
Ghert de Brunen 24
G(h)ert (Gerit) Craftsoen 2,3,4,4v,5,5v,6,6v,7,8,11v,14,16,18v,19v,20,25,25v,26,27,27v,28,29,33v,37,37v, 38,38v,39,39v,40,40v
Gert (Geryt) Dirczoin 19,19v,22v,34,35,44v
Ghert Drullinc(k) 14,16,18v,20v,23,33v,34v,35,36v
Ghert van Emse 8,10,41v,44v
Ghert Engbertsoen 18v
Ghert Heket 15v
Ghert Henricsoen 8,13,33
Ghert van Holte 8,16,18v,23v,24v,35v,45v
Gert Iacobsoen 36
Ghert (Gerit) I(oh)ansoen 3,3v,4,4v,5v,6,7,25,25v,26,27,28,29,37,38.38v,40,40v
Geryt van Campen 22
Ghert Korewevel 36
Ghert Lutticke 1
Ghert (Gerit) Rijnvisch 1v,23v,24v,30,31,35,44v
Ghert van Tie 15v
Ghirt (meister) 34
Ghise Luxoel 4v,5,5v,6,6v,7,16,25,25v,26v,27v,28v,29,37,37v,38v,39,39v,40,40v
Ghise Tols swager 45v
Clawes Timansoen 18
Griete Hoppenbrouwers 3,4,4v,6v,7,25,25v,26,27,27v,29,37v,38,38v,39,40,40v
Gosen Lambertsoen 18v

Hanniken 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,28,28v,29,31,37,38v,39,39v,40,40v
Hase Hobelei 23
Henric (schoelmeister) 34
Henric Ber(e)ntsoen 13,19,22v,30v,41
Henric(k) Bigge 1,2,8,9,10,11v,13v,16,17,18,18v,21,22v,30v,33v,34v,41v,41,43,45,46v
Henric ten Bleke 16,32,33v,34v,35,42
Henric op den Dike 32
Henric Dorre 32v
Hendrick van Dry
Henrick Drullinc 20,41,41v
Henric Druut 13v
Henric, Ghert Henricksoen 12
Henric(k) Heket 2,7,8,19v,44
Henric Janzoin 19
Henric Meye 32,36
Henric moye (schipper) 45v
Henric de mulner 36
Henrick Ottenzoin 22
Henric(k) Scerpinc 2,22
Henric(k) van Ti(y)e,19v 17,19,19v,20,20v,21,45
Henrick vanden Vene 20
Hermen Frankensoen 13
Hermen Ielijssoen 41v
Hermen Sackelar 17,41,41v

Jacob ten Brake 20v,23,36v
Jacob Dircssoen 25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29
Jacob Clawessoen 9
Jacob K(C)remer 16v,19
Jacob Lambertsoen 1,14v,31v,34v,45v
Jacob Rabbertszoin 19,20v
Jacob van Rietbergen 20
Jacob Schemicken 36
Jacob Vos 19v
Ian Arntszoin 19v
Jan van Brummen 20
Jan Janszoin 19
Jan (de) Ganseren 19,20,20v,21
Ian van Kuenre 17v
Jan Mammen 21
Jan Smit 21,22v
Jan van Treest 17,18v,19v,30v
Jan van Zwolle 21
Johan Bigge 33v,46
Johan (Ian) Boese 3,3v,4,4v,5,5v,6,7,7v,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,35v,37,37v,38, 38v,39v,40,40v
Johan Boister 9,10
Johan Eymeurs 32
Johan van Gangelt 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13,15v,16v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v,41
Johan de ganser 33
Johan Heket 33v
Johan de holtsnider 16v,30v,42,42v,46v
Johan Iohansoen 44v
Johan Kamerlinc 8v
Johan Lubbertsoen 9,17v
Johan Lutgerssoen 45v
Johan Sticker 30
Johan Quant 32
Johan van Treest 17,41,41
Johan de toernemaker 2
Johan Vormar 13v
Johan Woltersoen 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,9,10,12v,13v,22,23,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,30,34v,35v,37,
37v,38,38v,39,40,40v,41v,43,44v,45
Ioest Matheussoen 36
Joest de wevar 36
Jutte Schulten 3,3v,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,33,37,37v,38,38v,39v,40,40v

Klaesken 45v
Koel 32v
Koenraet (schoelmeister)34,41,41v,46

Lambert Andreessoen 18v
Lambert Hermansoen 9,17v
Lambert Roeden 44
Lambert van Santen 2,3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,13v,17,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,37,37v,38,38v,39,
39v,40,40v
Lambert Schuerman 24,36
Lambert Willemsoen 9,17v,32,36
Lijefert Toll 29v
Liefer Toifersoen
Lubbert ten Hare 36
Lubbert Ottensoen 18v
Lutgert van Meerten 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,8v,16v,25,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,38,38v,39v,40,40v

Mathijs Henricsoen 18v
Marie, Ghert Brunen suster 24
Mette Iacobs 3,3v,4,4v,5,5v ,6,6v,7,16,37,38,38v,39v,40,40v,44
Mette Vinken 32v

Nanneman 13,15v,41

Peter de koster 44v
Peter Aeltszoin 20
Peter van Amerongen 19,22v
Peter Henric (broeder) 32v
Peter Hermensoen 44v

Reiner Druut 41,41v,42
Reiner Wijchmansoen 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,25,25v,26,26v,27,27v,28,28v,29,37,37v,38,38v,39v,40,40v
Rende Peterszoin 21v
Rikelt Filips 18v

Sackeler 42
Seger Gertsoen 44v
Seger Mathijssoen 36
Stine vanden Vene 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,23v,28,37v,38,38v,39,40,40v
Stofragen (schipper) 45v

Tideman Bolle 2,10,35v
Tideman Ghisebertsoen 14v,31v,34,34v
Timan Beertsoen 17v
Tijman Bolle 21v
Trompen (heren) 22

Werner van Eertberen 7v,32,32v
Wijchman Zuvel 46v
Wilhelmus (schoelmeister) 34
Willem Herbertsoen 9
Willem Hugensoen 16v
Willem Lubbertsoen 9
Willem Rikeltsoen 9
Willem Sticker 4v,5,9,11v,18v,36
Willem Willemsoen 36
Wolter Dircszoin 22
Wolter Engbertsoen 32v
Wolter Henricsoen (broeder) 18v,36
Wolter van Kuenre 15,16,17,17v,19,20v,21,22v,32,35,44v,46
Wolter Nagge 3,3v,4,4v,5,5v,6,6v,7,20v,25v,26,26v,27,27v,28v,29,37,37v,38,38v,39,39v,40,40v
Wolter Scemicke 19,21
Wolff van Erler 22
Zicher Ghertsoen 17v


Burgemeisteren:

Secundi:
Gerit Drullinck
Jacob ter Brake
Terti:
Gerit Rijnvisch
Berent Andreessoen
Quarti:
Henrick Bigge
Aernt the Boechop

INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Amsterdamme 46v
Amesfoerde 33v
Arnhem 13v,19v,20,20v,21,33v,34v,35,36v
Asten 30v
Brock 22
C(K)ampen 14v,20,22,33v,35v,41v,42,42v,45,46v
Deventer 34v.46v
Elburch 46v
Grave 34v
Harderwijck 1,8,13v,20
Hasselte 41v,46v
Hatteme 33v
Oester(n)wolde 13v,22v
Oldenbroeck 1v
Putten 13v
Zwolle 20v,42v

Agnieten cloester 33v
havene 16,33,45,46v
Heilige Geestpoirte 19,33,34
Goer 22
raethuus 18
(stat) Drontendijck 9,18
statdijck 9,16v,18
statgraft 17
Somersijck 8


Voetnoten:

1. 23 oktober
2. lange dunne paal
3. paal of lat die gebruikt werd bij het metselen
4. schatting, accijns
5. 8 december
6. 13 december
7. 30 december
8. 11 november
9. doorwaadbare plaats
10. muzikanten
11. maat voor droge waar, vrl. Graan: ½ mud
12. 9 oktober
13. plattelander
14. accijns
15. 12 september
16. zware wielploeg
17. varkens
18. 26 juni
19. 9 juli
20. levensonderhoud
21. ¼ van 1 schepel
22. 5 februari
23. dun, sterk touw 24. reuzel
25. reisgeld
26. 11 april
27. vuurroer
28. 17 april 29. 3 april
30. boete
31. ....
32. handbus, vuurroer
33. 25 april
34. ....
35. 15 april
36. 3 april 37. achterstallige
38. boete
39. dagloon
40. afrasteren 41. 29 maart
42. buitendijks land
43. 20 maart
44. 2 april
45. 0.14 ha
46. takken
47. hefboom boven een put, waaraan de putemmer hangt
48. gerst
49. rikkepaal = paal van een afrastering
50. 17 april
51. rondreis van de deken door zijn werkgebied tot uitoefening van het geestelijk recht
52. beurs
53. koit, kuit: een biersoort
54. muulrebort: soort plank
55. 55 4 juni
56. inhoudsmaat, vooral van bier
57. 24 juni
58. vadem, afstand tussen de toppen van de middelvingers bij zijwaarts gestrekte armen
59. 2 juni
60. belasting kohier
61. van boomschors vervaardigd touw
62. ....
63. 5 juni
64. 2 juni
65. ballen
66. 1 juni
 

Stadsrekening 1456

  • maandag 20 mei 2013 13:05

Transcriptie stadsrekening 1456.

1

Anno etc. LVI.

Burgermeisteren:
Lubbert Scherpinc
Johan van Dry secundi.


Item Ghert Henriczoen geleent 10½ climmer
Item ontfangen van Jelijs Dorre 2 punt

[Item Aernt Sticker de stat geleent 1 pertgensgulden
Item Henric Scherpinc onser stat geleent 6 pertgensgulden, betaelt 3 golden Rijnsche gulden ende 1 Gulics gulden]

Den heidenen ghegeven 2 gulden

Item Aernt van Erler betaelt 3 kone (1) 66½ climmer
Item her Engbert 4 kone 76½ climmer

Item inden jaere van LVI op sente Tiburtiusdach (2) de rekenden onse gemene scepenen mit Ghert Dircszoen al dinc doet van waken ende van allen gebreke de se mit malcanderen hebben ende van allen gelde [dat] de onsen scepene ouc schuldich weren ende se schenken malcanderen quijt van allen lonen to

Item Ghert Luttike is der stat schuldich 3½ gulden


1v

[Item ontfangen van Dirck Nagge van sijnre moeder wegen van oere afterstedighe schult 10 lichte gulden

Item ontfangen van Lubbert Scherpinc ende van Henric Vrankenzoen 3½ Rijnsche gulden mijn ½ Vleemschen]

Item ontfangen vanden visscherie 25 climmer

Item ontfangen van Henric Vrankenzoen ende van Ghert van Emse 2 saluten ende 4 golden Rijnsche gulden

Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Henric Vrankenzoen 23 Rijnsche gulden ende 1 oert van oere rekenschup ½ Rijnsche gulden

Item ontfangen van Gert Craftszoen van Egbert Evertszoen wegen 3 Rijnsche gulden ende 1 oert vande voerweide (3) vanden cleinen meden

Item ontfangen van Gert Johanzoen van Campen 1 rider van sine burgerschup

Item ontfangen van Dirc Nagge 4½ Rijnsche gulden voer de naweide (4) vanden cleine meden (5)

Item ontfangen van Johan Ghertszoen [8] 10 Rijnsche gulden ende 4 climmer van de etgroen (6) vanden meden buten dikes

Item Johan Ghertszoen de blift schuldich [] 1½ Rijnsche gulden ende 1 oert [ende 2 Rijnsche gulden

Item ontfangen van Vrederics wijf van Vrederics broeke (7) 9 climmer]

Item ontfangen van Craft Johanzoen 4 Rijnsche gulden van de voerweide vanden meden van 7 kone van Johan van Dri ende 15 climmer, hiermede Craft betaelt

Item ontfangen van Ghert Henriczoen 1 golden Rijnsche gulden van dre konen te voerweiden

Item ontfangen van Johan van Kuenre 38 climmer van 2 kone voerweiden 1 ende 14½ climmer


2

Item Ghert Craftszoen 14½c 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Fenne Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18½c betaelt 2 pertgens gulden
Item Jacob Dircszoen 21c [betaelt 2 pertgens gulden
Item betaelt noch 2 pertgens gulden]
Item Gheise Mamens 14½c

Item Hanniken 2 2
Item Egbert Druut 2 1
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob de Vale 2 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Ghert Johanszoen 1
Item Stine vanden Vene 1 betaelt 25 climmer
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 1
Item Jacob Dircszoen ½
Item Hubert de verver 4

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 5½ climmer, 1 blenk


2v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Fenne Naggen 14c
Item Johan Wolterszoen 18½c 18c
Item Jacob Dircszoen 21c 19c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Willem Sticker 1
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 9½ Rijnsche gulden ende 3½ climmer


3

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c 18c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 21c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Hanniken 2 2 betaelt vijf vate hoppen ende 1 Hamborger (8)
Item Egbert Druut 2
Item Lambert van Santen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
[Item Jacob de Vale 2]
Item Dirc van Buren 2 2 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2 vate Hamborger
Item Ghert Johanszoen 1 2
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 3 3 betaelt 4 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 3 1
Item Hubert de verver 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 11 Rijnsche gulden mijn 4½ climmer


3v

Item Fenne Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18c

Item Hanniken 1
Item Dirc van Buren 1
Item Stine vanden Vene 4 vate Hamborger
Item Johan van Kuenre 2½ vat Hamborger
Item Jacob Dircszoen 7 [tonne] vate Hamborger
Item Hubert 4 vate Hamborger

Summa maket 6 Rijnsche gulden ende 5 climmer


4

Item Gert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Gheise Mamens 14c

Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 2 vate betaelt 3 vate
Item Lambert van Santen 4
Item Jacob Ghertszoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 4 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemzoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Hubert 2 betaelt 1 vat
Item Wolter van Kuenre 2

Summa maket 10 Rijnsche gulden mijn ½ climmer


4v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Fennen Naggen 13½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 4
Item Lambert van Zanten 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3 1
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 2
Item Hubert 1 2

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 10 climmer


5

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 19½c ende 19c

Item Hannike 2 1
Item Egbert Druut 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Wissemer (9)
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Johanzoen 2
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 1 vat Wissemer biere betaelt 1 climmer
Item Pensen 1
Item Hermen Winter 2

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 19 climmer


5v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Fenne Naggen 14c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 20½c 20½c
Item Geise Mamens 14½c

Item Hanniken 3 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger betaelt 2 vat
Item Egbert Druut 4
Item Henric Peterszoen 2
Item Lambert van Santen 2
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Geise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 3 betaelt 1 vat
Item Pense 1

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 1 oert ende 3½ Vleemschen


6

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 4
Item Henric Peterszoen 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Johanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 1
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 4 ende 1 vat Wissemer
Item Lutgert van Meerten 4 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Jacob Dircszoen ½
Item Wolter van Kuenre 2
Item Pense 3

[Item Ghert Craftszoen is schuldich 11 lichte gulden ende 1 Vleemschen, betaelt 9 gulden

Item Fenne Naggen is schuldich 76 Vleemschen

Item Johan Hoppenbrouwer is schuldich 7 Rijnsche gulden ende 1 climmer]

Item Gheise Mamens blift schuldich 1½ Rijnsche gulden mijn 3 Vleemschen

Item Jacob Dircszoen is schuldich 10½ Rijnsche gulden ende 6½ climmer, betaelt 4 Rijnsche gulden, betaelt 5 Rijnsche gulden

Summa van desen weke maket 9½ Rijnsche gulden ende 14 climmer
Summa summarum maket 85 Rijnsche gulden, 1 oert ende 9 climmer


6v

Item des saterdages na Kiliaensdach (10) Johan van Kuenre gegeven 8 gulden, 10 Vleemsche groten voir den gulden gerekent up sijn [nae] voerloen

Item Albert Johanszoen gegeven 19 climmer

Item Peter Hermanszoen gegeven 27 climmer dat hi vier dage arbeide inden weert (11)

Item her Iohan van Duren gegeven 23 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten

Item juffer Jutte van Putten gesant bi Asse Berentzoen 31½ pertgensgulden vanden gruutgelde (12), Item noch uutgegeven 4 postolaetsgulden ende 2 Arnoldus gulden

[Item Otte den leyendecker gegeven 6 lichte gulden ende 2 leliede kromstaerten dat hi den toerne deckede]

Item Jacob de Vale gegeven 27 climmer dat hi vier dage arbeide anden weert over den voert (13)

Item Henric Grawert gegeven 19 climmer van dre dachhueren


7

Item up Pinsteravent (14) Lutgen van Dri gegeven 2 gulden up rekenschup

Item den dijcgreve mit sinen hemeraden geschencket tot enen gelage 1 golden Rijnsche gulden ende 6 witte stuvers tot Egbert Druuts huus

Item Johan Wolterszoen gegeven 1 golden Rijnsche gulden van sijnre Moren Betten wegen de wi oer schuldich weren up Paesschsdach (15) also lange als Bertruut Coels levede

Item Dirck van Keppele gegeven 19 climmer dat hi putten halp verwaeren inden stock (16) do hi ghevangen was

Item Asse Wittenzoen gegeven 15½ climmer ende 1 blenken voer een voeder turfs

Item Henric van Tie, Ghert Dircszoen, Aernt Mycheelszoen ende Henric [Jacob] Johanszoen verteert tot Hermen Winters huus 6 climmer do se de bussen (17) besochten

Item uutgegeven 11 blenken voer enen bril

Item Gert van Holte ende Henric Vrankenzoen gedaen in oere rekenschip 2 Rijnsche gulden


7v

[Aernt Schobbe 5 dage
Pense 5 dage
Johan van Treest 5 dage]

Item Johan van Treest gegeven 27½ climmer dat hi 5 dage upperknecht was anden toerne after Johan Dorren huus

Item Johan van Treest gegeven 27½ climmer dat hi hundert tonne calcs ende 37½ tonne calcs besloech

Item Hirtgen gegeven 14 climmer dat hi steen, calck ende sant voerde anden toerne after Johan Dorren huus

Item Henric Bigge, Ghert Drullinc ende Aernt Sticker verteert 5 climmer ende 1 blenken tot Aernt huus ten Hove do se de bussen besochten

Item Aernt Schobbe gegeven 1 pertgensgulden up rekenschip up de tien dage van sijnen knechte ende van 8 selven ende noch Aernt vurseid gegeven 2 gulden, ½ gulden ende ½ brasden dat Aernt ende Pense den statgoten leden
Item Aernt Scobbe gegeven 1 Rijnschen van dan calke


Item des sonnendages voir Pinsterdach (18) Aernt Schobbe gegeven 5 Rijnsche gulden ende 12 climmer voir calck, 52 climmer voir den Rijnsche gulden gerekent, hiermede Aernt vurseid al up betaelt van calke ende van allen schulde


8

Item [Lutgen] Alijt Druuts gegeven ½ gulden van Lutgens wegen van Dri

Item des saterdages na sunte Tiburtiusdach (19) Henric Bigge gegeven van Ghert Dircssoen wegen van sijnre cledinge de um ontbreken 2½ gulden mijn ½ climmer ende hiermede Ghert vurseid betaelt 7 gulden van sijnre cledinge

Item tot Geise Everts huus gegolden 9 [6] climmer tot enen gelage Lubbert Scherpinc, Henric ten Bleke ende Socijs

Item tot Dirc van Buren huus verteert 1 quaerte biers maket 9 grote do se de bussen besochten

Item des sonnendages voir Pinxsterdach (20) Ghert Heket gegeven 2 golden Rijnsche gulden voir calc
Item hiermede Ghert vurseid al up betaelt van callic ende van metselen


8v

Item Ghert Luttike verteert [ 2

Item verteert ende to wijncope (21) gegolden [2] 9 blenken do [se] Ghert Luttike ende sijn gesellen souden [...] maken een heck an den weert

Item Ghert van Campen gegeven 1 climmer dat hi ontfenck 7 tonne stratensteens

[Item uutgegeven]

Item uutgegeven to vrachte 10 kromstaerten de der stat leyenagele brochte van Utrecht

Item des manendages na beloken Paesschen (22) Johan vanden Lijnde gesant bi Aernt Sticker 40 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten
Item Aernt Sticker verteert 3 kromstaerten de hi verteert ende 2 kromstaerten
Item uutgegeven 18 climmer an verloren gelde dat onse stat oer gelt verwisselden tot gueden gelde

[Item des saterdages na sunte Ambrosiusdach (23) gegeven Aernt Schobbe gegeven 2 gulden [gegeven] dat dat hi do goten [legelede] legede after Johan Dorren huus up den toerne]

Item Loef gegeven 1 Vleemschen dat hi stratensteen voerde van den havene anden strate bi der siekenhuus

Item Tideman Bolle [gegeven] wijf gegeven [20] 19 climmer voir [calc] rosel (24) dat onse stat besigden anden toerne after Johan Dorren huus

Item Aernt van Erler wijf gegeven 16 climmer van rosel

Item Oitbrich Scherpincs gegeven 5 climmer voir 2 pont keersen

Item Lubbert van Dri gegeven 8 climmer van talge (25)


9

Item verteert Lubbert Scherpinc ende gheschencket ende Socijs den scepenen vanden Elburgh 15 climmer tot Johans huus van Kuenre

Item Henric Berentzoen gegeven 16 climmer dat hi de toerne schone makede after Johan Dorren huus

Item tot Egbert Druuts huus verteert 10 climmer ende 2 groten de Henric Bigge ende Socijs, Hirtgen ende Loef Wennen calc to voeren

Item Asse Berent Assenzoen gegeven 6 blenken voir een pont rosels dat men besigde do de bussen worde besocht

Item inden jaere van LVI up sunte Gregorius [dach] avent (26) mit Wolf van Erler al dinc doet gerekent van sinen lande ende van die voerweide vanden meden ende men is hem schuldich van sinen lande 14 Vleems des jaere

Item wolf van Erler gegeven 6½ climmer ende 1 Vleemschen van sinen lande buten dikes

Item Ghert Dircszoen gegeven 5 climmer dat hi 150 tonne calcs ontfenc vander stat wegen ende dat hi dat rickede (27) makede bi de have


9v

Item der statbreefdrager van Lubeke gheschencket 1 olde brasden de onse stat enen breef brochte vander stat van der Lubeke
Item de statbreefdrager gheschencket 1 witte stuver to Aernt huus ten Hove
Item Ghert Dircszoen, [Aernt] Henric Johanzoen ende Dirc van Keppel to samen gegeven 3 climmer dat se der stat goten inden toerne settede

Item Berent Luttike gegeven 2 olde brasden dat hi de sluse makede do se leckede

Item der statspelude van Zuthen tot Metten [huus ver] Berent Assenzoen huus verteert 14 climmer

Item Ghert Dircszoen gegeven 3 climmer dat se die damme makede

Item Gert Dircszoen gegeven 6 climmer dat hi den Cadijk makede ende enen damme daerup makede

Item Gert van Emse gegeven 2½ climmer voer [garg] garden (28) daer se [da] den dam mede makede

Item den leyendecker gegeven 4 pertgensgulden up rekenschup vanden boede Letaere Jherusalem (29)

Item Ghert Dircszoen gegeven 1 climmer dat hi de bussen rade in de Hillige Geeste brochte

Item des manendages na Letaere Jherusalem (30) Wijchman ten Oortbeke [sijn knecht gesant] gesant bi sinen knechte 4 pertgensgulden ende 16 olde brasden

Item tot Ghert Druuts huus gehaelt 9 blenken an biere

Item Ghert Dircszoen ende Aernt Micheelszoen gegeven to samen 4½ blenken dat se de planken uutwonnen an de brugge

Item Gert Dircszoen gegeven 1 kromstaert dat hi de planken in den stattoerne settedeBIJLAGE

In 1456 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Arnoldusgulden = gouden munt, waarde 14 stuivers.
Blenken = zilveren munt, waarde ¾ stuiver.
Brasden = zilveren munt, waarde 1¼ stuiver.
Climmer = 52 climmer = 1 Rijnsche gulden.
Gulden = gouden munt, waarde 28 stuivers.
Gulicsgulden
Kromstaert = zilveren munt, waarde 1 stuiver.
Leliede = zilveren munt.
Lichte gulden = zilveren munt, waarde 10 stuivers.
Oert = waarde ¼ stuiver.
Pertgens gulden = munt met afbeelding van een vorst te paard.
Postolaetsgulden = gouden munt, waarde 14 stuivers.
Rijnsche gulden = gouden muntsoort, waarde 28 stuivers.
Saluut = Bourgondische munt.
Vleemsche(n) (grote) = Vlaamsche munt, waarde 8 penningen.
Witte stuiver = zilveren stuiver.INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Aernt van Erler
Aernt van Erler (wijf)
Aernt ten Hove
Aernt Mycheelszoen
Aernt Schobbe
Aernt Sticker
Albert Johanszoen
Alijt Druut
Asse Berentzoen
Asse Berent Asenzoen
Asse Wittenzoen

Berent Luttike
Bertruut Coels
Boleman

Craft Johanzoen

Dirc van Buren
Dirc van Keppel(e)
Dirc Nagge

Egbert Druut
Egbert Evertszoen
Engbert (her)

Fenne Naggen

Gheise Everts
Gheise Mamens
Ghert van Campen
Ghert Craftszoen
Ghert Dircszoen
Ghert Drullic
Ghert Druut
Ghert van Emse
Ghert Heket
Ghert Henriczoen
Ghert van Holte
Ghert Johanszoen
Ghert Johanzoen van Campen
Ghert Luttike

Hanniken
Henric Berentzoen
Henric ten Bleke
Henric Bigge
Henric Grawert
Henric Johanszoen
Henric Peterszoen
Henric Scherpinc
Henric van Tie
Henric Vranckenzoen
Hermen Winter
Hirtgen
Hubert de verver

Jacob Dircszoen
Jacob Ghertszoen
Jacob de Vale
Jacob Willemzoen
Jelijs Dorre
Johan Dorre
Johan van Dr(i)y
Johan Hoppenbrouwer
Johan Ghertszoen
Johan van Kuenre
Johan vanden Lijnde
Johan van Treest
Johan Wolterszoen
Jutte van Putten (juffer)

Lambert van Santen
Loef
Loef Wennen
Lubbert Scherpinc
Lutgen van Dri
Lutgert van Meerten

Mette Berent Assenzoen
Moren Betten

Oitbrich Scherpincs
Otte den leyendecker

Pense(n)
Peter Hermanszoen

Socijs
Stine vanden Vene

Tideman Bolle (wijf)

Volquyn
Vrederics wijf

Willem Sticker
Wijchman ten Oortbeke
Wolter van Kuenre
Wolf van Erler

burgermeisteren:
Lubbert Scerpinc
Johan van Dry

scepenen van Elburgh:
Socijs
Lubbert Scherpinc


Dijcgreve mit sinen hemeraden

Statbreefdrager van Lubeke

Statspelude van ZuthenINDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Campen
Lubeke
Utrecht

Cadijk
havene
Hillige Geest[e]Voetnoten:

1 Onvruchtbaar vrouwelijk dier.

2 14 April.

3 Hooiland, eerst gebruikt als weiland.

4 Het beweiden van land na de hooibouw.

5 Gemeenschappelijke weiden.

6 Het tweede grasgewas dat na het maaien van het eerste opschiet.

7 Laagland, weiland.

8 bier uit Hamburg

9 bier verkregen door Oostzee handel uit Wissemer, Wismar, Wissem

10 10 Juli.

11 Buitendijks land.

12 Belasting voor het gruit.

13 Doorwaadbare plaats.

14 15 Mei.

15 28 Maart.

16 Strafwerktuig, gevangenis.

17 Vuurroer.

18 9 Mei.

19 15 April.

20 9 Mei.

21 Handgeld, goodspenning of drinkgeld, door de koper gegeven bij een eigendomsoverdracht.

22 5 April.

23 10 April.

24 Reuzel.

25 Vet of smeer.

26 11 Maart.

27 Afrastering.

28 Takken.

29 7 Maart.

30 8 Maart.