Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ingekomen stukken, 1569

  • maandag 25 juni 2012 13:45

Inventarisnummer: 149

Nummer 1

Copie.
Don Fernando Alvarez van Toledo, hertouch van Alve, stadtholder/gouverneur ende capitein generaell.
Edele walgeboren lieve ende besundere. Alzoe wij ons uuyt te royen ende te extirperen alle ferten, dwalingen, ende quaede leeringen, die altehans regneren, inden landen van herwertsovere onder anderen van nade bevonden hebben te weeren, ende te niette te doen alle quade verboden ende gerebrobeerde boicken dewelcke hangende de voirleden beruerten ende turbelen, ende daer te voeren inden voirseide landen in groote getale gebracht ende gesaeyt zijn geweest, ende tenselven eynde aenslach te doene aende alle de boucken, de welcke bevonden sullen worden ten huyse vanden boeckvercopers ende printers inden voirseide landen van herwartsover op dat deselve moegen gesien ende gevisiteert worden bij nutte (doorh.: pe) ende gequalificeerde persoenen

1.2
versoucken wij u daeromme dat ghij soe goet debvoir ende neersticheit doet over alle de steden inden furstendom Gelre ende graeffschap Zutphen, dat den voirseide aenslach aldaer preciselick gedaen ende volbracht mach worden nae onse goede meinonge den 17den dach van deser iegenwoirdiger maent doende ondersoucken de winckels ende cameren vanden voirseide bouckvercoepers ende printers dewelcke men sluyten ende besegelen sall, in sulcker vuegen dat aende zelve niemant toeganck en sall moegen hebben. Daernae sult ghij in elcke stadt ende elders daert van noede werdt een off meer geestelicke persoenen committeren lezen met eeren ende gheleerde mannen, den indie tegenwoirdicheit van een vanden gerechte oft anderen, die van hunnen wegen sall worden gecommitteert de voirseide boicken in

1.3
alder vliet ende voersichticheit to visiteren, de welcke zij zullen doen inventorieren bij notaris daer overgeroepen, die goede ende die quaede elck besundere, ende sullen (doorh.: st) die goede boucken wederom gegeven, ende gelevert worden in handen vanden genen die dieselve toebehoeren sullen, ende die quaede blijven in handen vanden geenen, die daer aff die visitatie gedaen sullen hebben mitten voerseide inventaris daer van zij die van onse raede een dubbell overschicken sullen, om daer inne voirts gedaen te worden nae behoiren. Ende op dat de voirseide visitatie te batt ende gevuechlicker mach worden gedaen, zeynden wij u zekere eise van vele ende diverssche verboeden boicken, die ghij overleveren sult, die persoenen bij u te committeren, om hun daermede te behelpen, ende boven all sult de rechteren ende amptluyden vande steden daert van noede

1.4
ernstlick bevelen van onsen tweeghen dese saecke secreet te houden, als wesende van zullicker importantie als ghij well beduncken kundt, u daer inne oick van uwen twegen vuegende ende employerende sou wij ons tuwerts des gantzelick betrouwen, edele waelgeboeren lieve ende besundere, onse heere Godt zij met u. Geschreven tot Bruessele den 8en dach van martio 1568 onderteickent Fernando Alvaren duc dAlva, ende noch beneden Mesdach, dopschrift was dese den edelen welgeboren grave van Megem, ridder vanden oirden, stadtholder, ende onsen lieven besunderen den luyden vanden raede onse heren des conincx in Gelderlant ter ordent.

(Copia. Brieff van Duc d 'Alva tegen de boecken, Anno 1568)


Nummer 2

Kaerll van Brimeu grave tho Megen, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdaingh ende Esperlecq etc ritter vander oirden des Gulden Vlies ende conincklicke majesteits der furstendombs Gelre - graeffschaps Zutphen ende der landen van Vrieslant, Overijssel, Groningen ende Lingen etc stadtholder ende capitein generael.

Erbare ende frome ersame ende voersichtige lieve bisundere, die durchluchtige ende hoichgeboren furst die hertouge tho Alva etc stadtholder, gouverneur ende capitaen generael etc alle deser conincklicke majesteits onses allergenedichsten heeren erffnederlanden schrijfft tegenwoerdelick aen ons sampt den heeren vanden raede alhier als ghij luyden uuyt hierinne versloten copie hebt to vernemen. Und is demnae van hoichstbemelter conincklicke majesteits wegen onse gantz ernst gesinnen, dat ghij luyden op overmorgen (diewijle der dach des angetogen aenslachs up overmorgen gepresigeert is worden) doet ondersoecken alle die huys ende winckelen ende cameren der ghoener die boecken printen veil hebben off verkopen binnen die stadt Elborch indien daer eenige zijn als wij trachten jae ende dieselve winckels ende cameren daer eenige boecken in sijn, toesluytet ende besegelt in der vuegen dat niemant toeganck daer toe en moege hebben und daerenteyndens dat ghij luyden dan ter allereerster gelegentheit beneffens den gheestelicken commissarissen (die wij u upt forderlicxst naemhafftich maecken sullen twellick wij nu noch omder ijlen will niet en hebben kunnen doen yemanden uuyt uwen collegio schickt ten voerseide huysen om alle die voerseide boecken in aller vliet ende voersichticheit to visiteren, ende bij notaris te doen inventariseren, bis to wellicke tijt ende dat bijden selven commissarissen ende uwer luyden verordenten mederaedtsfrundt beghonnen sall worden to handelen ende uwe commissie tho voltrecken, ghij luyden die winckelen ende cameren voerseid gesloten ende besegelt halden ende doen halden sullen. Wij sullen oick den voerseide commissarissen schicken die in zijner furstlicke genade schrijven vermelte liste der verbodener boecken und eyntlicke id sulle ghij luyden sich hoichgedachtes heeren hertougen schrijven allenthalven gemess halden ende id selvige vollentrecken ende naeleven, als bij zijne furstlicke genade sullicx bevelen wordet, und van hoichstgedachter conincklicke majesteits wegen wij uns alsoe tot u verscheen, want wij ons mit u luyden to ontschuldigen gemeint, mit bevelongh des Almechtigen. Gegeven tho Arnhem den 15en marty vijftienhonderd negenenzestig.
T. Roos.

2.2
Den erbaren ende fromen ersamen ende voersichtigen onsen lieven besunderen scholten, burgermeesteren, schepenen ende raedt der stadt Elborch, sampt ende bisunder.

????? Orig.
Ontfangen am 22en marti ante meridium […]


Nummer 3

Don Fernando Alvarez van Toledo hertoch van Alven etc, stadthouder gouverneur ende capiteyn generael.
Lieve ende besundere. Wij ordineren u, dat ghij bij uwen tresorier, oft bij zulcken anderen alst u goetduncken zal, terstont ende sonder vertreck doet maeken een rolle inhoudende de naemen ende toenaemen van alle degene, die eenige loss oft lijfrenten lichten ende heffen op de stede van Elburch, mit specificatie vanden somme van diere, redigerende al tzelve wel particulierlycken bij gescrifte, ende zult de voerseide rolle geauctentiseert ende behoorlycken onderteykent zijnde, overseynden die vanden raede an zijne majesteit neffens ons wesende, om hen daermede te behelpen, volgens den bevele die sij dien aengaende van ons hebben, ende hoe verre daer eenighe andere steden oft vlecken waeren wesende onder uwen districten aldaer ghij gewoendlyck zijt gelycke generaele ordinantien over te seynden, ende de welcke met eenighe renten souden wesen belast, zult hun tdubbel van desen overschicken, ende hen van onsen twegen wel expresselyck bevelen, dat zij hun vuegen ende reguleren nae d tinhouden van diere, ende des en zijt in geenen gebrecke. Lieve ende besundere onse heere God sij met u. Gescreven tot Brussele den lesten dache van martio 1568.
Bij ordinantie van zijn [.]
(get.) Onleesbaar.

3.2
Onsen lieven besunderen scholtis, burgermeesteren schepenen ende raedt der stadt Elborgh.

Wie lossrente, oft lijffrente heefft op de stadt van Elburch die salmen mit naemen ende toenaemen te Hove overschrijven, anno 1568.


Nummer 4

Ersaeme, wijse ende voirsichtige insunders gunstige guide vrunde. Wij worden berichtet, als dat een vrouw persoen, mit naemen Mense Boldewijns onlangs uth u edelen stadt Elburch, omdat sie hoer kyndt nae insettinge der hilleger karcken ende older catholycker religion uyet hefft willen laten kerstenen, gebannen, oft etlycker anderer diergelijcken quaeder sacken halven geweken solde sijn. Begeren demnae vruntlick u edelen willen der justitie toe guede onbesweert sijn ons bij brenger van desen schriflicken ende opt spoedichste to verstendigen, oft sulcke uthbanninge oft uthwijkinge der voerseide Mense geschiet zij oft nyet, mitz overschrivende, uuth wat oirsaeken sulcx geschiet solde moegen wesen, dair an sulen u edelen wel doen, ende wij sijnnen geneycht, tselve steetz in gelijken toe verschulden, kenne Godt die u edelen lange gefristen moeth, datum Campen den 29en aprilis anno etc negen ende zestich.
Burgermeysteren, schepenen ende raedh der stadt Campen.

4.2
Den ersaemen, wijsen ende voirsichtigen schultz, burgermeysteren, schepenen ende raeth der stadt Elburch, unsen insunders gunstigen guide vrunde.


Nummer 5

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdaingh und Esperlecq etc ritter vanden oirden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits der furstendombs Gelre graeffschaps Zutphen, Vrieslandt, Overijssel, Groningen, Lyngen etc stattholder ende capiteyn generael.

Ersame und voirsichtige lieve besunder, durch uuytdruckelick schriftelick bevel des durchluchtigen und hoichgeboren fursten und heeren hertoughen tho Alva etc lieutenantz gouverneurs und capiteyns generael etc. Alsoe sijne furstlicke genade verstendicht is worden, dat in desen furstendomb Gelre bij eenigen oisterlingen opgekofft und geladen wordet zeer groote mennichte van ijser und van hoppe diemen verluyden laetet oistwerdt te willen fuyren und brengen, doch sijn die meynongh die op Engellandt te schicken, is van wegen der coninclicke majesteits tho Hispanien etc onses allergenedigsten heren onse gesynnen und ernst bevel dat u ersamen allomme binnen die stadt Elborch vernhemen off daer eenige mennichte van hoppe und ijser sije offt gebracht worde om to schepe te doen, om tselve in oistlandt te vuyren und wat dan aldaer bevonden wordt dat u ersamen tselve aenhalden und arresteren tot wijderen bevehele und ordonnancie, een vlietich upschen daerop nemende dattet nyet en worde verbracht int heymelick noch int openbair, dess willen van hoichstberumpter coninclicke majesteits wegen wij uns alsoe tot uwen ersamen versihen mit dem aenhangende bevehele dat u ersamen uns opt allerspoedelicxst s[.]z overschrijven, wat sij hier inne gedaen, wat hun bejegent und wat zij bevonden sullen hebben, om hoichgedachte heren hertouge daer van to adverteren. U ersamen hiermit den Almechtigen heren bevehelende. Gegeven tho Arnhem den vierden dach july vijftienhonder negenenzestig.
T. Roos.

5.2
Den ersamen und voirsichtigen onsen lieven besunderen burgermeesteren, schepenen und raedt der stadt Elborch.


Nummer 6

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdaingh und Esperlecq etc ritter vanden oirden des Gulden Vlies und coninclicke majesteits statholder und capiteyn generael over Gelrelandt, Zutphen, Vrieslandt, Overijssel, Groninghen, Lynghen etc.
Ersame und voirsichtige lieve besundere. Alsoe wij woe ongetweijffelt uwe ersamen noch wael indechtich opten 4en deses maentz (durch bevel des durchluchtigen und hoichgeboren fursten und heeren hertough tho Alva etc) aen uwen ersamen geschreven dat u ersamen alle hoppe und ijser ophalden sollen etc woe nu sullicke onse schrijven allenthalven wijders vermeldet daer toe wij ons wederomme gerefereert hebben willen. Laeten van wegen der coninclicke majesteits tho Hispanien etc onses allergenedichsten heeren ende uuyt bevel als boven wij uwen ersamen daerbeneffens weten dat wij mede under denselven bevehele begrepen willen hebben, als wij oick bij desen verclaeren to begrijpen alle stael ende ijser ende cooperdraet die uwe ersamen oick in allergestalt als opgemelte hoppe und ijser aenhalden sullen doen sonder dess in gebreke to zijn. Ons gelijckfals overschrijvende als onse voirgaende bryeven vermelden doen. Und wij bevehelen u ersamen dem Almechtigen. Gegeven tho Arnhem den 25ste july vijftienhonderd negenenzestig.
T. Roos.

6.2
Den ersamen und voirsichtigen onsen lieven besunderen burgermeesteren schepenen und raedt der stadt Elborch.


Nummer 7

Eersaeme wijse voirsichtige insonders gunstige guide vrunde, wij konnen u edelen nyet verholden, welcker gestalt wij vergangen daegen alhier hebben doen apprehenderen ende in hachten stellen, eenen die in u edelen stadt Elburch dootgraver gewest solde sijn, mit naemen Willem Dirckssen Kynnegilde, die welcke bij ons alhier gediffameert is, als solde hij der kercken ende beeltstorminge (vergangen jaeren in u edelen stadt geboert) mede plichtich sou, ende die stucken der beelden nae huys gedraegen, oyck eenige insolentie inder kercken int kerstenen eens kyndes angerichtet hebben. Is demnae onse vruntlick begeren, u edelen willen der justitie toe guede nae die gelegenheyt der voerverhaelden saecken, ende oft sulcx bij hem geschiet sij, ende voorts nae ander seyten die bij den selven Willem Dirckssen in u edelen stadt oft elders begangen mochten sijn, eygentlicke ende behoerlicken toe vernemen ende ondersoecken ende ons daer van bij brenger van desen schriftlicken verstendigen, mitz overschrivende voor hij sich bij u ersamen geholden ende gedraegen hebbe, dat verschulden wij in gelijcken en meerderen steetz geerne. Vorder gunstige vrunde, moegen wij u edelen nyet bergen, hoe dat u edelen kosters soene wesende een kuyper sijns hantwercks (soe wij berichtet sijn) onderstaet tot diversen tijden sich alhier in onser stadt vrijheyt ende up Campervene to begeven ende aldaer contrarie der mandamenten ende onser gedaener publicatien duyven te vangen, begeren demnae vruntlicken u edelen willen denselven cuyper alsoe onderrichten, dat sulcx hen vorder naeblijven moege, off ingevalle wij hem dessals betreden konden, sollen hem straffen nae behoeren, doende u edelen hier mit den Heren bevolen, datum den 27en septembris anno vijftienhonderd negenenzestig.
Burgermeisteren, schepenen ende raeth der stadt Campen.

7.2
Den ersaemen wijsen ende voirsichtigen burgermeisteren, schepenen ende raeth der stadt Elburch, unsen insunders gunstigen guiden vrunden.


Nummer 8

Eersame wijse voersichtige insonders gunstige guede vrunde. Alsoe wij am lesten u edelen bij onse schriften hebben angesocht dat u edelen der justitie toe guede ons solden willen bij onsen boden schriftlicken verstendigen oft Willem Dirckssen Kinnegilde onse gevangen, der kercken ende beeltstorminghe (vergangen jaeren in u edelen stadt geboert) mede plichtich sij ende eenige andere feyten begangen hebbe. Wijderen inholt derselver onser schriften, daerop u edelen ons doemaels in antwoort geschreven, dat etlicker u edelen raedtsfrunde uthgereyst, die u edelen verhoopten den avent weder to huys te komen, ende dat u edelen ons alsdan van gemelten Wilhelm opt spoedelixter berichten wolden, twelck nochtans biss noch toe naegebleven is. Soe begeren wij overmaels u edelen alnoch in faveur van justitie nae die gelegentheit der voirseide saken ader feyten bij den selven Wilhelm Dirckssen in u edelen stadt oft elders begangen willen vernemen, ende ons daervan mit oyck woe hij sich bij u edelen gedragen hebbe bij brenger van desen opt spoedelixte schriftlicken verwittigen want bij gebreecke van dien, solden wij ons des schier oft morgen in vall der noottruft mit u edelen moeten verantwoerden, dan u edelen alle vruntschap to bewijsen sinnen wij geneycht, kenne Godt almachtich die u edelen lange gefristen moet. Datum die 7en octobris anno 1569.
Burgermeysteren schepenen ende raedt der stadt Campen.

8.2
Den eersamen wijsen ende voirsichtigen burgermeisteren schepenen ende raedt der stadt Elburch, onsen insonders gunstigen guiden vrunden.


Nummer 9

Ersame ende voersichtige besundere guede vrunden. Van wegen der coninclicke majesteits tho Hispanien etc onses allergenedichsten heeren ende durch schrifftelick bevel des durchluchtigen ende hoichgeboren fursten ende heeren hertougen tho Alva etc lieutenantz gouverveurs ende capiteins generaels over desen zijner majesteits erffnederlanden is onse gantz ernst gesinnen, dat u ersamen ons tusschen dit ende sinte Lucien nementlick derthienden dach decembris naestcomende claerlick ende eigentlick overschrijven wat costumen oder gebruyck ende previlegien uwer ersamen aldaer binnen die stadt Elborch hebben aengaende die proceduren der saicken crimineel buyten die dispositie vanden gemeinen rechten, nementlick:

  1. Voer eerst hoe ende in wat manieren wanneer u ersamen den aenfanck eeniger delinquanten oder oveldaders hoedanich die sijn gedaen off doen doen hebben, dieselve u ersamen daermede voerts procederen off u ersamen dieselve delinquanten moeten laeten verborgen off niet, und indien jae, in wat vuege ende hoe sullicke verborginge toegaet, und oick wanneer datter gheen verborginge togelaten wordet, off dat die verborginge geschiet zijnde, die delinquanten weder inne gemaent worden ende alsoe inne gemaent zijnde, weder inne gecomen off bijden burgen off anders wederomme in hafften gebracht zijn, hoe ende bij wat vuege uwe ersamen tegen hun dan proceduren ter torturen off pynlicke examinatie off u ersamen op sullicke examinatie off om daer toe to komen tzelve mit oirdel ende recht geschiet, off dat tselve sonder oirdel gedaen wordt, und eigentlick hoe sullicx geschiet.
  2. Und wanneer nu niet bij scherpe examinatie sommierlick maer ordinarie wordet geprocedeert tegen den delinquanten hoedat uwe ersamen tegen denselven die aenspraecke doen doen, wat tijt den gevangen gegeven wordet om to antwoirden, id sye nu dat die delinquant (doorh.: en) in hafften off dat hij verborcht sijt, hoe die kontschappen ende getugen beleidet worden bij wien ende durch wiens commissie und voerts hoe tot condemnatie geprocedeert ende gecontendeert, van wyen die condemnatie versocht ende verworven, ende daerenteyndens, nae dien die condemnatie geschiet is, wie die sententie pronuncieert und uuytspreeckt, waer sullicx geschiet ende voerts hoe ende waer totte executie derselver geprocedeert wordet.

9.2

  1. Item dat u ersamen ons overschrijven in wat saecken crimineel u ersamen indien dieselve eenige verborginge to gestaden schuldich zijn, eenen gefangen onder behoerlicke burchtocht der hafften entledigen moeten, off sullicx generalick in allen delicten off oveldaden geschien moet, off datter eenige, als to weten "Crimen Lesæ ma tis divinæ & humanæ" ende andere delicten geprevilegieert als moort, moortbrant, valsche munte, kerckroovinge, valsche getuychenisse, venestie, kraemschenderije, vrouwenkracht ende diergelijcke geexcipieert oder uuytgesondert worden, und indien dat u ersamen ons int lange overschrijven, wellicke dat alsoe worden geexcipieert oder uuyt gesondert soe eigentlick alst doentlick sall zijn.
  2. Daerenboven off u ersamen oick gewoentelick zijn van eenighe delicten mitten delinquanten to composeren ende indien jae van wat delicten ende in wat saecken ende off uwe ersamen sullicx doen uuyt macht oirer previlegien, policien, commissien, instructien, off anders, und oick off u ersamen tselve doen van alle delicten off niet, und indien niet, ons specificeren die ghoene die uuytgesondert zijn, off u ersamen oick sullicx doen moegen off pretenderen to moegen doen buyten ende sonder consent van ons off vanden heeren van zijner majesteits rekencamere alhier, und generalick hoe u ersamen sullicx bis aenher geuseert ende gepleecht hebben, off uwer ersamen crachtens hebben off sollen moegen useren ende plegen.
  3. Und eyntlick ende generalick hoe u ersamen sich allenthalven in bovengemelte criminale saicken halden ende wat id gebruyck binnen die stadt Elborch daer van zije. Tselve alles voer soe voel doentlick, mit ons toeschickende extracten vanden lantbrieven, privilegien legerboicken, segel ende brieve, ende sunst geloofflicken schijve ende bewijse op yeder punct particulierlick doende blijcken, om folgents hoichgedachten heeren hertoughe to Alva etc aenstont van allet (zijner furstlicke genade bevels nae) to moegen schrifftelick verstendigen, und (wes u ersamen ons toeschrijven ende schicken) overseinden

9.3
und dat u ersamen hier inne niet suijmich noch naelatich te zijn, want daer aen geschiet niet alleen desselven heeren hertougen maer oick coninclicke majesteits ernste willen ende meinonge, twellick wij u ersamen niet en sollen verhalden. U ersamen den Almechtigen heeren bevelende. Geschreven tho Arnhem den 22en octobris vijftienhonderd negenenzestig.
Die stadtholder cantzler ende raden des conincx, geordonneert ten Gelderlandt,
T. Roos.

9.4
Den ersamen ende voersichtigen onsen bisunderen goeden vrunden burgermeesteren, schepenen ende raedt der stadt Elborch.


Nummer 10

Eersame voirsichtighe discrete lieve bijsondere goede frunden. Alzoe die excellentie vanden hertoghe onlancx aen die luyden vanden reeckeningen alhier gescreven heeft ten eynde zij mij ende allen anderen rentmeesteren belasten ende scriven zouden aenstont ende binnen een maent ten lancxten te laten afdoen in stucken breecken casseren ende uuthouden alle die wapenen geschildert ende gesneden up holtwerck ende anders der geexecuteerde, ende gebannen persoonen, ter zaicken vanden verleden troublen in ende buyten heure huyseren staende zonder aen de glaesen te gheraicken, als uwer ersamen uut de copie vanden missive vande reeckencamere hier inne geslooten, wijders zullen gelieven te vernemen ende die meeninge van zijnder excellentie verstaen, ende zoe ick om andere merckelycke zijne majesteits affairen zelfs nyet vaceren en mach, ende dat mede bij zijne excellentie bevolen wordt dzelve breeckinge off uutdoeninghe vanden wapenen te laten doen ten minsten coste van zijne majesteit ende dat die officieren alle behulp ende assisteren doen ende leysten zullen. Hoe is uut krachte mijnder commissie van wegen coninclicke majesteit mijn versoucken ende begheeren, dat uwer ersamen neffens die scholtis aldaer willen verordenen twee schepenen omme te gaen in ale die gebannen ende fugitive persoonen huyseren ende lusthuysen binnen der Elborch ende der zelver vrijheyt gelegen ende volgende de copie vanden voirseide missive vanden reeckencamere uut laet doen alle der zelver persoonen wapenen, voirde schoorsteenen upte bijslaegen bij holtwerck off elders, inde huysen der geener persoonen gemaict off geschildert zijnde zonder aen die glaesen te commen ende tgeene volgende de copie vanden voirseide missive vanden

10.2
reeckencamere alzoe gedaen zijnde, zullen uwer ersamen mij over zenden attestaetien onder der stadt zegel van ale die wapenen die uwer ersamen volgende de voerseide copie hebt laten breecken ende casseren ende hoe verre uwer ersamen van eenige wapenen twijfel hadden ende staen lieten, daer van zullen uwer ersamen mij de verclaeringhe mede over zeynden, omme dzelve attestaetien ende verclaeringhe volghende den bevele van zijnder excellentie bij mij inde reeckencamere alhier overgelevert te worden, ende zullen uwer ersamen tzelve laten doen ende mij dattestaetien ende verclaeringhe (als voirseid) over zenden binnen veerthien dagen naer ontfanck van desen, zonder hier inne eenich versuym off mangel te laten vallen des versie ick mij van zijne majesteits weghen alzoe tot uwer ersamen dien ick hier mede den Almechtighen bevele. Uut Arnhem den 25en octobris 1569. Levert brenger van dess attestaetien vanden ontfanck van dese missive mette copie vanden missive vanden reeckencamere hier inne gheslooten, soe verre die scholtis nyet bij huys en is en behoeven uwer ersamen nae zijn compste nyet te wachten mair tzelve in zijn afwesen laten doen deur twee schepenen als voirseid is.
Uwer eersamen dienstwilliger frundt, Gedeon vander Houve, lantexecuteur ende commissaris etc.

10.3
Eersame erntfeste und frome voirsichtighe discrete lieve bijzondere goede frunden scholtis, burgermeesteren schepenen ende raeden der stadt Elburch.

Ontfangen (doorh.: den) den 27en octobris vijftienhonderd negenenzestig des [avonds] umtrent sess uhren.

10.4
Copie.
Die luyden vanden reeckeningen des conincx tArnhem. Eersame besondere goede vrundt. Wij hebben ontfangen bevelen van zijnder excellentie van date 4en deses maents inholdende dat alzoe om die troublen, rebellen ende onderegeltheyden voirleden veel steden, dorpen, heerlickheyden ende gehuchten, casteelen, lusthuysen ende andere, verscheyden persoonen toebehoirt hebbende, zoe genumpte edelluyden burgers als andere geexecuteert ende gebannen, om der voirseide troublen, inde welcke bevonden werden heirluyden wapenen ende van anderen perticuliere zoe upter poirten muyeren huysen ende stadthuysen vanden zelve steden, dorpen, gehuchten ende heerlickheyden als upte poirten ende anderssins daer binnen ende buyten die voirseide casteelen ende huysen want die zelve goeden tegenwoirdelick zijne majesteit toebehoirende ende dat geensins behoirlick en zij dat yemandts perticuliere wapenen daer zijn zullen. Soe heeft zijne excellentie ons geordonneert dat wij van wegen der zelver terstont scriven ende u belasten zouden dat ghij binnen eenre maent naer ontfanck van desen zult laten affdoen in stucken breecken en casseren ten minsten coste van zijne majesteit als doenlick zijn zal alle de wapenen vande geexecuteerde ende gebannen persoonen om zaicken der troublen wiens goederen ter zaicken vanden troublen voirleden bij sententie aen zijne majesteit geappliceert zijn ,ende van gheen anderen, zoe uwe verheven wapenen als die gegraveert zijn ofte geschildert van wat sorte dattet zij die inde voirseide steden, dorpen, heerlickheyden, gehuchten, casteelen ende huysen voirseid sonder nochtans te geraecken aenden kercken cloisteren ende andere geestelycke plaetzen nochtans oick aenden glaesen vanden voirseide huysen ende casteelen ende andere edificien ende tgundt voirseid is wel ende behoirlyck gheexecuteert ende volbracht hebben, zult ghij ons daer van zeynden attestatien zulcke alst behoirt nae wijderen inholden vanden brieven van zijnder excellentie daer van wij u hier beneffens

10.5
toe schicken copie auctentyck inholdende de zelve oick mede dat alle officieren u in desen doende nyet letten maer alle behulp ende assistentie doen ende leysten zullen, demnae ist dat van weghen zijne excellentie wij u wel ernstelick bevelen tgheene voirseid is alzoe terstont ende zonder vertreck nae te gaen ende volcommen ende ons daer nae over to schricken behoirlicke verclaeronghe ende attestatien van alle de wapenen die ghij volgende den bevele voirseid zult hebben uut laten doen breecken ende casseren oick ofte ghij van eenige twijvel hadde ende staen liet sult ons daer insgelycx die verclaeringe aff overzeynden, waer van nyet suymich to zullen zijn versien van zijne majesteits weghen tot u. Gescreven inde camere vanden reeckeningen voirseid den 15en octobris vijftienhonderd negenenzestig. Ende was onderteyckent G. Dibbets zoon, de superscriptie was den eersamen onsen bezunderen goeden vrundt Gedeon van der Houve, landtexcecuteur generael van Ghelderlandt ende vande confisqueerde goederen binnen Arnhem, der Elburch, Harderwijck etcetera.


Nummer 11

Diploma pene extincti principis.

De wapenen van de rebellen die in geconfisqueerde huysen ende gebouwen, so in glaesen als uutgehouwen sijn, salmen t'samen verbreken ede uutwissen, voernamelick der binnen Aernhen, Elburch, ende Harderwijck anno 1569.

Nummer 12

Erentfeste ersame wijse voorsichtige besondere goede vrunden, naer voorgaende erbiedonghe, deste sall alleen dienen en uuyt beveel van erentfesten end vromen Willem van Scherpenseel, drost op Veluwen uwer ersamen end lieven tadverteren hoe dat idt aenstaende gericht up Veluwen gevarst end uytgestelt is, wes tot wijder vercondigongh. Daernae uwe ersamen ind lieven sich hebben te richten. Den Heer bevelen. Gescreven tot Arnhem den 28en octobris vijftienhonderd negenenzestig.
Uwe lieve dienstwillige vrundt Jacob Botter landtscrijver op Veluwen.

12.2
Den erentfesten ersamen wijsen ende voorsichtigen burgemeesteren schepenen ind raedt der stadt Elburch.


Nummer 13

Ersamen wijse voersichtige insonders gunstige guede vrunde. Alsoe wij tot tweemael toe an u edelen schriftlick versocht hebben, u edelen die justitie toe guede ons verstendigen wolden, oft Wilhelm Dirckssen Kinnegilde, der kercken ende beeltstorminge (in u edelen stadt geboert) mede plichtich sij, ende eenige ander feyten begangen hebbe. Daerop u edelen ons (onser begeerte nae) ghien eyntlick bescheit hebben toegescreven hoe wel (als wij nyet en twijfelen, dan eensdeels wel gespoert) u edelen van sijne begangene feyten, for inder kercken ende beeltstorminge als anders, eerwes voergekomen sij, oft vernomen hebben. Soe begeren wij noch eens, u edelen ons bij brenger van desen schriftlicken verstendigen willen, wes u edelen vandien feyten bij den selven Wilhelm Dirckssen (soe inder beeltstorminge als anders begangen) bewust oft voirgekomen is, oft daervan gehoert moegen hebben. Indien u edelen in voerweygeringe bliven des alsoe tot bevorderinge der justitien te doene, moeten wij sulx toe gelegener tijt an coninclicke majesteit ende Fernando Duc van Alva, ende an anderen oerden, daer die noot erfordert, verthoenen, welck wij liever vermijden segen, dan u edelen vruntschap to bewijsen sinnen wij geneycht, kenne Godt, die u edelen lange gefristen moet. Datum den 12en decembris anno 1569.
Burgermeysteren schepenen ende raedt der stadt Campen.

13.2
Den eersamen wijsen ende voersichtighen burgermeisteren Schepenen ende raedt der stadt Elburch onsen insonders gunstigen gueden vrunden.

Correspondentie

  • maandag 25 juni 2012 12:24

Stadsarchief Elburg
H. Kranenburg

1.  Ingekomen stukken, 1567-1568 
       Inv.nr. 147-148 
2.  Ingekomen stukken, 1569
       Inv.nr. 149
3.  Ingekomen stukken, 1570
       Inv.nr. 150
4.  Ingekomen stukken, 1571
       Inv.nr. 151
5.  Ingekomen stukken, 1572
       Inv.nr. 152
6.  Ingekomen stukken, 1573
       Inv.nr. 153
7.  Ingekomen stukken, 1574
       Inv.nr. 154
8.  Ingekomen stukken, 1575      
       Inv.nr. 155
9.  Ingekomen stukken, 1576
       Inv.nr. 156
10. Ingekomen stukken, 1577
       Inv.nr. 157
11. Ingekomen stukken, 1578
       Inv.nr. 158

12. Ingekomen stukken, 1579
        Inv.nr. 159
13. Ingekomen stukken, 1580
        Inv.nr. 160
14. Ingekomen stukken, 1590      
        Inv.nr. 170
15. Ingekomen stukken, 1595
        Inv.nr. 175
16. Ingekomen stukken, 1601      
        Inv.nr. 182 (niet compleet)
17. Ingekomen stukken, 1605
        Inv.nr. 186
18. Ingekomen stukken, 1610
        Inv.nr. 191
19. Ingekomen stukken, 1615
        Inv.nr. 196
20. Ingekomen stukken, 1620
        Inv.nr. 201
21. Ingekomen stukken, 1625
        Inv.nr. 206 
22. Ingekomen stukken, 1630
        Inv.nr. 211  

Stadsarchief Elburg

Uitgaande post, 1450-1556 (PDF)

Uitgaande post, 1450-1556 (PDF)
E. Kranenburg, 2011 

 

Gemeentebestuur Elburg archief 1814-1912

Ingekomen stukken, 1900-1902
S. van Zweden

 

Gemeentebestuur Doornspijk 1815-1914

Brievenboek Doornspijk 1823
H. Meijer

Brievenboek Doornspijk, Justitie en Politie 1900-1903
L. van den Burg, 2013
 

Volkstelling Elburg 1798

  • woensdag 20 juni 2012 10:42
Huisnr.:

Achternaam: Voornaam: Beroep: Oud:
1 Voerman Teunis Cornelisz oppasser 38
2 Bos Barta breijster 63
3   Augustijn Henriks schuitevoerder 66
3   Geertjen Gerrits spinster 51
3   Jacob Meinerts daghuurder 48
3 Been Hendrik opperman 51
3 Broekhuizen Dirk jr. touwslager 18
3 Brouwer Berendje spinster 62
3 Burg Jan ter daghuurder 65
3 Eibergen Judith breijster 50
3 Grooten Beerd den kleermaker 33
3 Hulsen Jacob van schoenmaker 66
3 Ormlingen Aaltje van spinster 55
3 Zwart Reier Peters vissersknegt 42
4 Greve Beertje breijster 47
5 vacature      
6   Teunis Harmsen daghuurder 51
7 Wijnbelt Jan Harmsz vissersknegt 38
8 Timmerman Pieter kleermaker 32
9 Drost Jan kleermaker 76
10 Hoeve Jan Azn. voerman 39
11 Knoop Andries visschersknegt 26
11 Termaat Gerrit schoenmaker 35
12   Brand Jacobs daghuurder 30
12   Jacob Berends bouwman 60
13 Sparreboer Klaas schoenmakersknegt 36
14 Weijenberg Jan Jr. voerman 33
15 Pruis Jurrien voerman 28
16 Zwart Lambert kleermaker 39
17 Mark Peter la eekweger 58
18 Witteveen Gerrit koornkoper 73
19 - Harmen Jansen schipper 69
20 Trip Hannes chirurgijn 36
21 Hijman Johannes rentenier 35
22 Vries Antoni de schipper 34
23 Boneberg Jan van de schipper 29
23 Welsem Hannes van schippersknegt 19
24 Krop Coenraad mandemaker 48
25 Zwart Peter Beerds visscher 66
26   Gerrit Hendriks visscher 65
26   Wijntjen Hannes spinster 30
26 Voerman Teunis Gerr. timmerman 46
27 Nagelhout Dirk schipper 49
27 Vinke Dirk Jan visscher 31
28 Oostendorp Eibert schipper 50
29   Lubbertje Brands spinster 60
29 Erckelens Johan van oud-secretaris 60
30 Been Stijntje naaister 46
30 Westerink Coenraad visscher 69
30 Westerink Dirk visscher 38
31 Dojen Aaltje ten spinster 69
31 Zuuk Aart van turfdrager 36
32   Aalt Harmsen daghuurder 64
32 Tersteeg Jan van timerman 52
33   Albertje Reinderts spinster 60
33   Booij Gerrits visschersknegt 30
33 Hoen Elisabeth schoolmatres 40
34 Fidder Willem smit 66
35   Gerrit Wicherts visschersknegt 25
35   Hendrik Heimens visser 26
36   Brand Heimens visser 31
37 Westerink Gerrit zeilmaker 34
38 Bullink Hendrik wever 25
38 Westerink Jan Jacobsen visscher 34
39 Weijenberg Roelof zendbode 19
40 Ponstein Jan daghuurder 60
41 Lankman Hartger schippersknegt 51
42 Prins Harmen kramer 59
43   Henderina Gerrits rentenier 67
44 Westerink Jacob visscher 59
45   Rein Petersen visscher 66
45 Denks Jan Hend. gegageerd matroos 23
45 Hulst Jan visscher 75
45 Seebolt Jan gegageerd matroos 49
46   Geurt Jansen kleermaker 55
46   Willem Jansen voerman 56
47 Brummel Jan winkelier 47
47 Eibrink Timon gegageerd landvrm. 86
47 Sluis Jacob Peters van der daghuurder 55
48   Magteltje Stevens naaister 74
48 Zoet Hendrik Hzn. schippersknegt 22
48 Zwart Heimen Gerritsen schipper 54
48 Zwart Hendrik Gerrits sr. schippersknegt 65
49 Balk Gerbrand loodgieter 52
49 Beek Jannes van der scheepstimmerman 28
50 Vries Abraham de visscher 38
50 Wijnne Meijnert visschersknegt 19
51 Bekking Johanna Catharina schoolmatres 29
51 Beunink Elisabeth naaijster 63
52 Deenekamp Jan boodschuiver 28
52 Windhouwer Jan visscher 38
53 Toornman Albert schipper 45
54 Egeling Hendrik bakkersknegt 43
54 Stuurman Johannes apoteker 78
55 Beek Maria van der naaister 53
56 Ark Kaatje van waschter 60
56 Coopman Barend schipperskn. 27
57   Evertjen Hendriks warmoeseerster 59
58   Albert Reinderts visscher 56
58 Belt Fennigje van de naaister 25
58 Windhouwer Albert visscher 43
59 Wijnne Arent oud-schepen 73
59 Wijnne Gerrit Rijkert koopman 32
60 Rooseboom Hendrik Ernst koopman 28
61 Vos Hendrik scholarch 52
62 Sassenberg Hendrik van scholarch 25
63 Meijes Johanna rentenier 24
64 Berg Bernardus van de loodgieter 53
65 Zwart Beerd schipper 38
66   Hannisje Gerrits waschter 56
66 Ruis Jacobus metzelaer 52
67 Berckhout Jan oud-luitenant 30
68   Aaron Jacobs koopman 46
68 Doppenberg Hendrikje naaister 42
69   Alphert Alpherts advocaat 33
70   Moses Salomon koopman 55
71   Henricus Reinderts koperslagersknegt 21
71   Willem Stevens koperslager 57
71   Peter Reinderts koperslager 56
72   Hendrik Michiels kleermaker 57
72 Zwarts Eibert metzelaer 48
73   Gerrit Michielsen daghuurder 51
73 Heerding Eibert schipper 50
73 Hulst Jannetjen rentenier 69
74 Witteveen Geertje kooplui 66
75 Heineken Catharina Nicolette rentenier 28
75 Olst Jan van levreij bediende 30
76 Hein Georg Henrick predikant 41
77 Westerink Jan Koertsen visscher 41
78 Potgieter Jan visscher 32
79   Hendrik Petersen bouwman 44
80 vacature      
81 Leeuwen Hendrik van winkelier 56
82   Arent Gerrits schildersknegt 29
82 Heide Peter van der daghuurder 27
82 Holstein Hendrik schoenmakersknegt 35
82 Westerink Harmen Hendriksen visscher 22
83 Dojen Gerrit ten boodschuiver 53
84 Zwart Reier Jans koopman 50
85 Gelder Andries van speldemaker 62
86 Westerink Jan Hendriksen visscher 26
87   Jacobjen Peelen rentenier 69
87 Coops Beert Hendriks bouwman 29
88 Dijken Aart van kuiper 59
88 Dijken Dirk van kuijpersknegt 30
89 Been Jan boodschuiver 55
90 Essen Barend van bakker 31
90 Sardon Willemina rentenier 65
91   Beert Aartsen vissersknegt 24
91 Hulsen Antoni van kleermaker 24
91 Hulsen Cornelis van stadschirurg 59
91 Trip Jan Jzn. bierdrager 41
92 Someren Elisabeth van schoolmatres 56
92 Someren Jurrien van pompmaker 51
93 Leeuw Dries de voerman 41
94 Berkum Maria van naaister 63
94 Loos Evert koopman 62
95 Wijnne Evert grutter 35
96 Coehoorn van Houwerda M.L. van gepensioneerd rotmeester 44
97 Amptmeijer Ahzuerus slager 37
97 Mouw Margrietje naaijster 54
98 Lutteke Brouwer Arent advocaat 32
99 Waal Peter de hoevenier 56
100   Lubbert Beertsen bouwman 48
101 Stelten Aart op voerman 50
102 Prijs Hendrik Jan kleermaker 36
102 Ring Dirk timmerman 28
103   Albert Reinderts bouwman 45
104 Werven Willem van hovenier 52
105 Dulken Hanna breijster 23
105 Hoen Harmtjen braaijster 64
106 Hoen Eibert timmerman 33
107 Agron Antoni Nicolas rector 36
107 Grunske Jan Godfried schoolmeester Frans 22
107 Hoen Lubbertus timmerm.knegt 24
107 Hoen Roelof timmerman 64
108 Gerold Bernardus gegagageerd soldaat 38
108 Schot Johannes wever 44
109 Moes Jacob speldemakersknegt 70
110 Hulsen Hendrik van schoenmaker 39
111 Bullink Albertus weversknegt 18
111 Bullink Lubbert wever 59
111 Bullink Lucas kleermakersknegt 21
112 Hengevelt Abraham koster 36
112 Pruis Jacob klokluider 26
113   Gijsbertje Gerrits spinster 44
113   Hendrikje Jans spinster 58
113 Voorhorst Gerrit timmermansknegt 66
114   Gerrigje Timens spinster 65
115   Annigje Beerts spinster 59
115   Berendina Gerrits breijster 58
115   Grietjen Tomas breijster 59
115   Hilligjen Dirks spinster 59
115   Teuntje Gerrits breijster 67
115 Dokter Metjen spinster 50
115 Leurink Johanna breijster 69
115 Putten Gerritje van spinster 66
115 Vries Thomas de metzelersknegt 27
116 Julien H.A. oud-burgemeester 64
117 Fluiter Johan de chirurgijn 55
117 Heijmenberg Casper H. van oud-vroedschap 74
118 Krabbenbosch Jan wever 50
119 Zoet Teunis hovenier 45
120   Anna Jans spinster 51
121 Kok Willem daghuurder 63
122   Jan Willemsen oppasser 30
123 Bosch Evert hoornblaser 59
124 Wijnne Brand wolkammer 35
125 Brekelman Adrianus wever 66
125 Brekelman Cornelis wever 35
125 Gores Jacob scheepstimmerman 33
125 Zoet Hartger daghuurder 53
126 Muis Eibert kleermaker 61
126 Noort Cornelis van de gegageerd matroos 28
127   Willem Hendriks daghuurder 35
128 Brink Gerrit ten bouwman 47
128 Romb Mattijs gegageerd matroos 28
129 Brei Johanna spinster 36
129 Cracau Abram Victor blaauverver 55
130 Coulbaut Jacob Hendrik gepensioneerd vendrig 48
131   Cornelis Gerrits schippersknegt 20
131 Bokhorst Menzo schipper 66
132 Boot Hendrik schoenmaker 59
132 Lipke Jan Jurr.zn. orgeltreder 43
133 Wijnen Jan oud-burgemeester 45
134 Koopsen Jan catechesceermeester 25
135 Top Lambert Jzn. rentenier 69
136 Wijnne Hend. Arent municipaal 37
137   Lambert Gijsberts daghuurder 58
137 Velde Gerrit Jan van de hovenier 56
138 Jansen Jan Hendrik Will. rentenier 47
139 Dijkhuizen Harmen wagenmaker 39
139 Heide Fredrik van der daghuurder 57
140 Moolemans Hugo bakkersknegt 18
140 Top Willem bakker 38
141 Lipke Arentje turfmeeter 39
142 vacature      
143 vacature      
144 vacature      
145   Moses Heijmens koopman 27
145 Wolff Emanuel koopman 55
145 Wolff Hertog koopman 22
146 Hove Hendrik ten timmerman 31
146 Naselaer Hendrik koopman 28
146 Nazelaer Wolter verversknegt 24
147 Hulst Harmen koopman 65
147 Julien Pierre rentenier 63
148 Top Hendrik Tzn. visschersknegt 21
148 Top Tijs visscher 47
149 Linde Willem van de captein bij de Bat. Fr. 36
149 Olst Geertjen van naaister 45
150 Olnhausen Jan Hendrik van oud-zeeofficier 40
150 Smith Elisabeth rentenier 67
151 Lunterman Jan bouwman 47
152   Jan Barendsen schipperskn. 21
152 Bokhorst Gerrit schipper 43
153   Beert Eiberts daghuurder 34
153 Broekhuizen Dirk Jzn. visscher 70
153 Domseler E.J.W. v. rentenier 24
154 Feith Jan timmerman 51
154 Meijer Antoni opperman 30
155   Isac Abraham koopman 27
155   Joseph Abraham jun. koopman 20
156 Hoeve Berend klompmaker 58
156 Hoeve Jan Bz voerman 27
157   Arien Wessels daghuurder 36
157 Staal Willem bierdrager 50
158 Bartels Trijntjen waschster 37
159 Leeuwen Wijnand van chirurgijn 37
160 Straatman Beert poortier 42
161   Jan Lubbertsen daghuurder 52
162 Brommer Bartel daghuurder 72
163 Heer Hendrik den daghuurder 46
164   Dries Reijnderts daghuurder 54
165   Willem Rutgers daghuurder 76
166 Zomervelt Dirk touwslager 25
166 Zomervelt Hermanus hovenier 66
167   Cornelis Aaltsen bouwman 49
167   Gangelof Willems bouwknegt 30
167   Jan Cornelissen bouwknegt 32
168   Hendrik Aarts bouwknegt 57
168   Vrank Hendriks bouwman 55
169   Geeltje Everts spinster 63
169   Gerrit Jansen daghuurder 29
169   Jan Jansen daghuurder 59
170   Gijsbert Reiersen bouwknegt 27
170   Neeltjen Everts bouwlui 65
170 Wijk Evert Reiers van de bouwknegt 38
171   Jan Hermannessen bouwman 45
172   Dries Reiersen bouwknegt 61
172   Eibert Jansen bouwknegt 25
172   Evert Reiersen bouwman 55
172   Jelis Jansen kleermaker 50
173   Hendrik Hendriks bouwman 44
174   Hendrik Jansen bouwknegt 21
174 Schuiteman Jan bouwman 47
175   Hendrik Jansen bouwknegt 18
175 Vrieso Hendrik bouwman 51
176 Vos Jan Hendriksen bouwman 58
176 Vos Jan Jansen bouwknegt 24
177   Hendrik Gijsberts daghuurder 30
178 Coops Peele Hendriks bouwman 35
179 Stuurman Albert poirtier 53
180 Koerhuis Barn. opperman 64
181 Bekenkamp Hendrik hovenier 76
182   Martijn Hendriks spinster 65
183 vacature      
184 Wijnholt Jan Klaassen daghuurder 60
185 Gunst Albert van hooijweger 57
186 Limbach Stijntje spinster 43
187   Evert Berends daghuurder 38
188 Zegerius Lucas rector emeritus 78
188 Zegerius Zeger Lucas koopman 27
189 Boerendans Lubbert schippersknegt 28
189 Rensen Diecemer schipper 34
189 Rensen Hartger oud-schepen 68
189 Rensen Wichman rentenier 30
190 Sandberg Arnolda rentenier 59
190 Sandberg Rutger rentenier 50
191   Joseph Esechiel koopman 27
191   Salomon Levi koopman 54
191   Victor Abraham koopman 20
191 Veen Dirk van der timmerm. 46
192   Gerritjen Gerrits naaijster 62
192 Veldhoen Gerrit bakker 31
193 Hove Cornelis ten chirurgijn 25
193 Hove Dirk ten schoenmaker 53
194   Ditmer Jacobs postrijder 24
195 Roos Jan huisknegt 47
195 Staring A.H.C. oud-captein 55
196 Beek Evert van der koopman 45
197 Vinke Hendrik timmerman 44
198 Faillje L. la schoolmr. 23
198 Sassenberg G. van schoenm. 22
198 Sassenberg J. van schoenmaker 55
199 Holle Steven koopmansknegt 28
199 Scheffer Berend koopman 45
199 Swis Harmen koopman 38
200   Berend Jantz koopman 77
201 Goens J.W. van predikant 42
202 Rooseboom B.G. schipper 39
202 Rooseboom Gerrit koopman 60
203 Top Gerardus brouwer 29
203 Top Lambert Gzn. brouwer 45
203 Top Lubbertus schilder 40
204   Hendrik Gerritsen brouwersknegt 30
204 Top Beertjen rentenier 69
205   Moses Joseph slager 36
206   Isac Israel koopman 51
206   Meijer Michiels koopman 20
206   Michiel Israel koopman 53
207   Hendrik Jansen metzelaarsknegt 26
207   Hendrikje Jacobs bleeker 59
208   Jannetje Brands naaister 71
209   Jan Heimens vissersknegt 21
209 Zwart Jacob Beerts visscher 46
210 Hagen Harm Beerds uit de daghuurder 69
211 Oene Dirk van daghuurder 71
212   Timon Gerrits kleermaker 30
212 Greve Anna breijster 50
213   Jacob Peters schipperskn. 23
213 Balk Hendrik Roelof schipper 30
214 Coopman Gerritje rentenier 69
214 Coopman Hendrikje rentenier 67
214 Staal Michiel voerman 40
215   Aalt Hendriks voerman 65
215   Aaltje Jans breijster 80
215   Aaltje Vaals spinster 89
215   Gerrit Lamberts schoenm. 68
215   Rein Jansen bouwman 74
215   Michiel Jansz. schipper 77
215   Stijntje Willems breijster 66
215 Beer Gerrit Hendriks metzelaer 64
215 Deetman Beetjen breijster 85
215 Hengevelt Joh. castelein 62
215 Hove Hendrik ten chirurgijn 72
215 Klomp Gerrit schipp. 77
215 Kloosterman Hendrica breijster 67
215 Koopman Anna spinst. 85
215 Kooth Eibert van kastelein 84
215 Kronkel Jan wever 76
215 Mandemaker Gerritje spinst. 65
215 Putten Janna van waschster 77
215 Reket Jan schipper 70
215 Tuten Hannisjen waschster 75
215 Vos Theunis Ez. rentmeester 64
215 Waal C.J. de naaijster 66
215 Weijenberg Jan voerman 62
216   Hendrik Geerlofs bakker 46
217 Mouw Arn. municipaal 69
217 Mouw Melis koopman 28
218 Hoefhamer Dries secretaris 33
219 Straatman Willem municipaal 35
220   Grietje Gerrits waschvrouw 60
221 Hul Jantje van 't naaijster 59
222 Ruis Hendrik metzelaer 50
223 Teekman Antoni loodgieter 30
224   Michiel Willems daghuurder 37
225   Geerlof Jansen daghuurder 66
225   Hendrik Martens voerman 52
226   Lubbert Jansen bouwman 36
227   Gerritje Eimberts naaister 40
227 Oldenhof Geerlof bakkersknegt 54
228 Have Gerrit Wicherts te wagenmakersknegt 16
228 Have Wicher te timmerman 51
228 Ponstein Cornelis daghuurder 62
229 Boersen Teunis daghuurder 46
230 Ambtmeier Hendrik schilder 52
231 Gratie Jan de voermansknegt 27
231 Triest Aart van voerman 78
231 Triest Gerrit van sleeper 37
232 Wijnne Jacob bouwman 46
233   David Esechiel koopman 32
234 Hein Joh. Lucina rentenier 39
235   Cornelisjen Hendriks rentenier 51
235 Balk Sijbrand koopman 24
236   Hendrik Gerritsen voerman 25
236   Jan Reijkerts dr 29
237 Mulder Gerrit Jansen wagemaker 33
238   Jan Wessels daghuurder 35
239 Bosman Wijndelt bouwman 59
240 Scherpenzeel Jan Jansen senior v. hovenier 80
241 Deenekamp Dirk omroeper 38
242 Michielsen Jan Jansen nachtwaker 55
243 Nagelhout Aartje groenvrouw 49
244 Kuiper Manus smit 30
245   Moses Israël schoolmeester 60
246 Hoven Aart ten bouman 71
246 Westerink Harmen schipper 35
247 Vinke Beert timmerman 42
248 Hoen Gerrit timmerman 67
249 Borger Stefanus gegageerd matroos 48
249 vacature      
250   Gerrit Jansen daghuurder 44
251 Knauff Philip gegageerd soldaat 38
252 Nagelhout Evert bouwman 52
253   Jan Gerritsen bouwman 36
253 Beer Hend. Hend. bouwmansknegt 22
254 Tamp Tobias Samuel Timon Teuniszn. daghuurder 36
255   Gijsbert Jansen daghuurder 56
255   Hendrik Gijsberts daghuurder 25
256   Heimen Stoffers schipperskn. 22
256   Marten Beerds daghuurder 58
256 Boerendans Willem schipper 42
257   Beerd Peters bouwknegt 20
257   Peter Beerdsen bouwman 51
258 Haase Gerritje arbeidster 70
259   Jurrien Reiers daghuurder 55
259 Nagelhout Coenraad bouwman 63
260   Batjen Gerrits spinter 45
261   Otto Hendriks daghuurder 60
262   Gerrit Michielsen voerman 44
262   Hendrik Michielsen voerman 46
263   Peter Jansen daghuurder 37
263 Leeuw Jacob de voerman 38
264   Lubbert Hendriks voerman 76
265   Hendrik Jansen daghuurder 39
266 Zoet Jacob daghuurder 81
267   Liefert Jansz molenaarsknegt 24
267 Koopman Dries schipper 69
267 Mulder Teunis Jansz molenaar 32
268 Mulder Jan Gerritsen voerman 62
268 Mulder Reier bouwknegt 25
268 Zoet Hendrik daghuurder 49
269 Mulder Lambert Gerrits voerman 52
270   Jacob Egberts daghuurder 44
271 Mulder Jacobus goorhierde 52
272 Job Johannes gegageerd sergeant 57
273   Harmen Gerritsen schippersknegt 26
273 Ponstein Albert voerman 52
273 Ponstein Eibert voerman 23
273 Ponstein Gijsbert voerman 29
274 Maten Klaas van der koopman 23
274 Wijnne Wijnand koopman 30
275 Top Dirk castelein 41
275 Top Gerrit Willem wijnkooper 39
275 Top Hendrik Azn castelein 31
276 Balk Hendrik koopman 64
277 Lipke Jan jr. schildersknegt 24
277 Lipke Jan sr. schilder 52
278   Andries Abrahamsz koopman 48
279 Mol Teunis aanspreker 45
280 Gunst Willem de kuiper 49
281 Gerhardus Vos schilder 25
281 Vos Evert bakker 37
281 Vos Jan Tzn fijn schilder 34
281 Vos Petrus koopman 42
281 Vos Wijnand bakker 32
281 Vos Willem bakker 31
282 Maten Peter Jochems v.d. bouwman 37
283 vacature      
284   Gerrit Harmsen kleermaker 47
284 Groenewolt Klaas schipper 55
284 Koopman Harmen schipper 59
284 Triest Jacob van voerman 27
285   IJsbrand Jansz smit 61
285   Jurjen Jansz smit 53
286   Johannes Alexander gegageerd soldaat 41
287   Willemtjen Jans spinster 57
288 Trip Assuerus metselaar 33
288 Trip Jan Wzn. schilder 25
289 Zwart Hendrik Marten koopman 53
290   Jan Maarten daghuurder 58
291 Triest Cornelis van postrijder 44
292   Willem Everts bouwknegt 20
293 Vierhout Hendrik zilversmid 41
294 Fidder Gerrit schoenmaker 60
294 Fidder Jan schoenmakersknegt 22
295 Ponstein Jacob schipper 29
296 Hoeclum D.G. van municipaal 36
297 Zwart Eibert Gerrits slager 58
298 Esmeijer Jan Hendrik daghuurder 51
299 Groenewolt Gerritjen breijster 60
299 Pruis Jan schippersknecht 32
300 Been Derkjen houttelster 70
301 Koot Evert Hendrik van kloksteller 42
302 Zoet Eibert Hendriks schipper 59
302 Zoet Hendrik Eiberts schippersknecht 21
303 Schuurman Cornelis schippersknecht 46
304 Linden Adri. Im. Will. van oud-hoofdofficier 36
305 Gerritsheim Jan Celis van bakkersknecht 22
305 Laer Johannes van bakker 53
306   Simon Salomon koopman 27
306 Drost Gerrit schipper 65
307 Wolde Harmen van der schipper 81
307 Wolde Jan van der schipper 37
308 Beek Hendrik Lubberts van de koopman 65
309 Feith Albertus schipper 24
309 Vries Jantje de rentenier 28
309 Vries Pieter de schipper 36
310 Beek Jan van der schippersknecht 21
310 Veldkamp Gerrit bouwman 70
310 Veldkamp Heimen bouwman 30
310 Veldkamp Jacob schipper 28
311 Triest Beert van boodschuiver 41
312 Voerman Maria naaijster 41
313 Olst Roelofje van winkelierster 53
314 Goris Cornelis daghuurder 33
314 Holstein Bernardus visschersknecht 23
314 Lohuizen Vrankje van waschster 59
314 Triest Reier van visscher 32
315 Scherpenzeel Jan Jansen jr. van bleeker 49
315 Stephan Filip gegageerd matroos 28
316 Trip Bart schippersknecht 17
316 Zwart Hendrik Gerrits jr. schipper 52
317 Weijenberg Hendrik voerman 31
318 Dodevisch Jan schuitevaard 43
319   Goris Heimens visscher 32
320 Jordens Gijsbertjen naaister 64
321   Elisabeth Everts spinster 72
322 Hagen Theodora winkelier 65
323 Koot Hendrik van nachtwaker 38
324 Hooghordel Jan schilder 45
325 vacature      
326   Hendrik Beertsen kuiper 73
327   Filip Wolters schipper 29
327   Wolter Filips schipper 57
327 Muis Willem schippersknecht 23
328 Doesburg Jacobus van collect. van monopol 45
329   Gerrit Jansen voerman 46
330 Hulsen Gerrit van schoenmaker 42
330 Vos Jan Hzn schoenmakersknegt 22
331 Nijbaccer Christiaan Frans visschersknegt 24
331 Plas Johan paruckmaker 60
332 Deetman Gerbrand bakker 43
333 Ruis Jan metzelaar 48
334   Dirk Samuels visscher 54
335 Top Lambert Azn. grutter 44
335 Top Wijnand grutter 32
336   Isac Joseph koopman 28
336   Joseph Abraham koopman 71
337 Coops Jacob kerkmeester 67
338 Meilsma Renso proever 27
339 Stuurman Johannes oud-schepen 74
340 Gebhardt Johan Conrad commies 46
341 Camenier Jan Barends visscher 35
342 Stuurman Maria apoteker 55
343 Vos Alphert student 17
343 Vos Gerrit fiscaal 29
343 Vos Theunis Gzn oud-burgemeester 58
344 Manen Christiaan van medisch doctor 55
344 Manen Reinier Otto van student 18
345 Gunst Jan de daghuurder 45
345 Hofelt Barend zilversmid 30
345 Stelten Hendrik van daghuurder 47
346   Salomon Abraham koopman 68
347 Docter Arent boomkweker 21
347 Docter Harmen roedrager 27
347 Voerman Gerrit voerman 39
348   Jan Driessen voerman 27
348 Dodevisch Dirk visscher 40
348 Dodevisch Hendrik visschersknegt 26
349 Stelten Dirk van houtdrager 36
350 Pik Teunis Harms karreman 58
351   Gijsbert Lamberts poortier 36
352 Muis Willem daghuurder 62
353 Hoeve Hendrik jr. bouwman 62
354   Jansen Gerritsen daghuurder 50
355 Hoeve Hendrik Lzn. bouwman 32
355 Hoeve Lambert bouwman 62
355 Sittert Jacobus van koopman 58
356 Busweiler Johan Godfried portier 48
357 Bredenhorst Jan zadelmaker 57
358   Hendrikje Hendriks spinster 48
358 Hup Evert voerman 25
359 Swep Jan witweker 50
360 Deetman Willem oud-schepen 36
361 Deetman Steven lijnslager 44
362   Peter Gerritsen visscher 32
363 Heerink Teunis koopman 51
364 Hoen Cornelis Klaas olijslager 45
365 Konink Cornelis olijslager 26
366 Goris Teunis scheepstimmermansknegt 48
367 Keulsvader Hendrik voerman 42
368   Peter Gerritsen steenkopersknegt 55
368 Winthouwer Hendrik municipaal 60
369 Bosman Roelof knegt 19
369 Meier Gerrit castelein 44
370 Koopman Roelof castelein 52
371 vacature      
372 Greving Jan Berend meesterknegt in de runmole 40
373 Beek Dries van de coopman 55

Ingekomen stukken, 1567-1568

  • maandag 25 juni 2012 10:26

Inventarisnummers: 147 en 148

Nummer 1

Kaerl van Brimeu , grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdainge und Esperlecge, ritter vanden oirden des Gulden Vlies und coninclicke Majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen statholder und capitein generael.

Ersame und voirsichtighe lieve bisundere. Id heeft coninclicke majesteit onsen allergenedichsten her belieft aen ons te schrijven betreffende zijner majesteits overkhompste in desen nederlanden und die erleupsnisse den durchluchtiger hoichgeborner furstinnen hertoughinnen tho Parma ende vanden gouvernemente generael und instellinghe des oick durchluchtighe hoichgeboren furste une heren hertoughe tho Alva ech inden selven gouvernemente und regieronge yetzgerurter nederlanden ech als ghyluyden uuyt hier inne versloeten uuyten frantzoyse in nederlandtscher talen overgesattel und affgedruckte copie tho verneemen und is derhalven van zijner majesteits wegen onse gesynnen dat ghyluyden yetshoichgedachten heren hertoughe tho Alva ende voir sullicx halve achten und zijn furstlicke genade behoirlicke gehoirsaemheyt leysten alzo zijner conincklicke majesteits will und meyninghe is u luyden den Almechtighe Here bevehelende. Gegeven tho Arnhem de derden dach februarii vijftienhonderd achtenzestig.
Anderdeyls alzoe vast nyettegenstaende allen gedanen verboden die rebelle onderdanen sijner majesteits die de heer van Brederoede gedient hebben, in desen zijner majesteits landen blijven zwerven ende lopen, und wij daurinne versihen, willen derhalven hebben concipieren laeten een placaet und ordonnancie daer toe dyentlick. Demnae schicken wij u luyden copie desselve oick hierinne verwaert toe. Mit van wegen zijner majesteits ernstigen bevehele dat ghijluyden sich daernae onweygerlick ende onversuymlick richte und halden, daermit onnoedich sye dieselve to bedencken. Actum ut supra.
T. Roos.


Nummer 2

COPIE:
Van zekere missive bij conincklicke majesteit to Hispanien onsen aller genedigsten heer/ aenden grave van Megem etc. stadtholder ende capiteyn generael der furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen / geschreven.
Uutten frantzoise in nederlantscher spraken overgeset.

2.2

Copie van zekere missive bij coninclicke majesteit to Hispaniën in casu onsen allergenedighen heer aenden grave to Megem in casu stadtholder ende capiteyn generael der furstendomes Gelre ende graeffschaps Zutphen geschreven / vuytten frantzoise in nederlantscher spraken overgeset.

Neve, alsoe over etlicken maenden ick aen mijne fruntlicke lieve zustere die hertoughinne van Parme ende Plaisance regente ende gouvernante van mijnen Nederlanden / ende oick aen anderen daer idt mij goet gedocht / geschreven / mij binnen desen nu voerledenen somer derwaertsover te sullen vynden laten / ende tot open eynde oick allen moegelicken vliet ende ernsticheyt aengekeert om mijne krijchsvolck daertoe noedich sich to doen gereet maecken / die wellicke ick gemeint hedde veerdich te sullen zijn int beginsel van die oo( g)stmaent laetstvoirleden / hun die dingen in der gestalt vertogen ende verwijlet / soe wel ter oirsaecken vanden prov(i)anden ende munitien als vanden schepen (die welcke van uut Andelozien tot aen dander zee (gemerckt dat mijn eerste voirnhemen was gewest to reilen durch dandere zijde van Italien) gebracht sollen sijn geworden) dat die selve eerst int beginsel ter maent septembris ter plaetzen daer toe verordent aengekomen zijn / twelck nu was een gelegentheit van tijde seer sorchlick / und (woe yederen kundich) der schipvaert gantz tho weder / ende hoewel dat om so wichtichen geschefften als nementlick die heylige religie ende die waelfaert mijner landen van derwaerts

2.3

over / und om in deene end dander gebuerliche remedie tho stellen ick geresolveert ende gesloten was niet tho mijden off weigeren eenige pericull noch mij van sullicke mijne goede voirnemen to laten affkeeren / Nochtans siende ende aenmerckende dat (overmits soe sondlingen gratie ende genade van Godt / ende durch uwen ende mijner goeder / getrouwer dienaren ende vasallen goeden middelen ende diensten) die quade varstoten zijn geworden van oiren opsetten ende voirnemen ende die saicken weder gebracht in sullicker gestalt / dat sij apparentelick mit die hulpe van Godt (hopende dat hem durch zijne gratie believen sall to volvueren tgene dat hij so wael begonst heefft, ende gelijcke goede diensten ende middelen to onderhalden) sullen moegen lijden een weynich vertrecks mijner aenkompste alwaer /soe heeft mij (tot dienste Godes ende to der waelfaert van staten mijner voirscreven landen) gedocht / datter minder quaet sijn sal mijn reise van hier / noch uut te stellen totten lenten naestcomende /dan mij to geven in oogenschijnlicken pericull der voirscreven inconvenienten / to welcke tijde ick achte mijn kompste derwerts to wesen niet alleenlick allernoodichste maer ick halde die dingen over oirsaicken der selver reysen so wichtich / datmen die in gener manieren kan noch en behoert to excuseren / wall verstaende end overwegende soe voel daer aen / ende dat ickt tenselven tijde executere / gelegen to zijn / dat up gebreke van dien allerwes; bis aenheer wael gedaen ende begaft ende alle arbeyt ende genomene mueyenisse gheen effect dragen od hebben sollen kunnen bovendien (twellck optmeest staet aen to wercken) dat de voerscreven gratie ende genade die Godt almachtich mij end opgemelten mijnern landen ende staten tho verleenen beliefft heefft. Betreffende die reductie der saicken in sulcker fuegen ende maten als zij yet

2.4
zijn) niet en solten gewinnen die vruchten die zij to gewinnen behoiren / Noch ick ertoonen sol die behoirlicke kennisse ende danckseggongh die ick und mijne voirscreven landen hem schuldich zijn / Indien ick onderliete off langer vertoge mijn vertreck van hier ende die assistencie den seinen landen mit mijne persoenlicke tegenwoirdicheit aldaer to doen / Aengemerckt dat sonder dieselve mijne tegenwoirdichheyt die saicken niet en kunnen geremedieert worden / unde to dien eynde doe ick tegen denselven tijdt bereet in sichten allent well toe wel aen dien als an desen oirden noodich mach zijn / Dergestalt dat (mitter hulpen van Godt) alsdan gheen beter off vorlengerongh meer voervallen werdt.
Anderdeils alsde mijne voirscreven suster to verscheijden stonden groot vervolch aen mij gedaen om te moegen vertrecken in oiren selffs landen / ende bij der selver staten soe wael ter oirsaicken oirer lijffs zwackheit als anderer oirer merckelicker gescheften diewiele sij so lange uuyten oiren huyse geweest / van wellicke ick altijts begeerts willen continueren in oiren laste van voirscreven gouvernemente generael Aenmerckende den tijt yetzr, lopende ende dat nu in durkompste soe bijder hant was / Aenscouw oick nemende op die groote erperientie ende wetenschap soe zij hadde vanden saichen van derwaerts over int administreren van wellicken sij sich soe wael ende deuchdelick ende mit sullicke ernsticheyt / arbeyt ende pijne (dat idt ongeloofflick zye) gequeten // doch sij sullicken begeren niettegenstaende nu wederommen nye vervolch gedaen / To dem eynde oick hebbende aen mij expresselick geschickt eenen van oiren dienaers / dergestalt dat ick haer (woewael tot mijnen grooten leytwesen (niet langer hebbe oire begeerte weygeren kunnen / Unde daeromme ende

2.5
aengemerckt dat id nodich / dat midler tijt ende tot mijne overkoempste aldaer mijn voerscreven landen niet onversien en blijven van gouverneur ende regent generael. So ist dat aengemerckt die sonderlinge ende groote wijsheyt / getrouwicheyt ende erfarenheyt mit anderen gestaltenissen mijnes zeer lieven neven des hertogen van Alva ech (nu tegenwoerdelick voer mij ende in mijne plaetze zijnde capiteyn generael van mijnen landen van derwaerts over) Ick hem (bij forme van provisie) gecommitteert heb inden staet van goeverneur generael van mijner Nederlanden voerscreven / waer van ick u wael heb willen adverteren unde versekeren bij desen / u versoeckende ende niettomin ordonerende in onsen name hem toe leisten alle ghehoersaemheyt als sullicx eenen goeverneur ende capiteine generael toebehoert ende daer aencleefft.
Daerenteijndens ick heb ontfanghen uwe brieven van den 8en ende achthienden van julio laetst vergangen / waer op id ghoene wesz boven verhaelt voer andtwoerde sall dienen / u danckende van uwe goede vliet ende ernsticheyt / ende ghij sult wael doen daer ume to volherden / und ick en werde sullicx in geene vergetongh stellen / Hier mit neve onse heere Godt behalde u in zijn scherm und behoedenis / Uut Madrid den 13 e octobris anno domini zevenenzestig. Onderteickent stile / und dopschrifft was dese. Aen mijnen neve den grave van Megem, ridder van mijnder Oirden, gouverneur ende capitein generael van mijnen furstendomme Gelre ende graeffschappe Zutphen.

2.6
Am 18den february anno 1567 gediteert
Den coninck van Hispaingien wil om oirsaecke, in de Nederlanden koemen anno 1568.


Nummer 3

Eersame wijse voersichtige insondere gunstige guede vrunde.

Wes onse mitburgersche Truyken Berents, die huysfrouwe van Berent Rotgertssen an ons bij supplicatie verthoent ende angeholden heft, betreffende zekre hoere uthstaende schulden ende daerop voer u edele gerichte angefangene rechtsforderingen ende proceduren, hebben u edelen uth inliggende hoere supplicatie gunstichlicken wijders to vernemen, dewijle dan wij der voerbenante suppliante tot hoeren gueden rechte seer geerne verhulpen segen, hebben wij hoer die versechte voerschriften wel willen mitdeelen, is demnae onse gantz vruntlick ende nabuerlich begeren dat u edelen den inholt der inverwaerter supplication ten besten erwegende, gunstichlicken gelieven wille der voirseide suppliante behulpelich to erschijnen ende mit vorderlicke expeditie van institie to verhelpen, op dat sie ten spoedichsten nae lanckwilich verbeijden tot een guet eynde ende tottet ghene daertoe sie gerechtiger bevonden sal worden geraken moege. Doende daerinne als u edelen wolden hoeren burgeren ingelijcken toe geschiene dat selve verschulden wij steetz geerne kenne Godt almachtich die u edelen lange gefristen moet; datum den 6en februarii anno 1568.
Burgermeisteren scepenen ende raedt der stadt Campen.


Nummer 4

Kaerll van Brimeu grave tho Megen, friheer tho Humbercourt heer tho Honsdaingh ende Esperlecq etc, ritter van der Oirde des Gulden Vlies ende conincklicke Majesteits der furstendombs Gelre ende graeffschaps Zutphen stadtholder ende capitein generael.

Ersame lieve bisundere wellicker gestalt die durchluchtige hoichgeboren furst die hertoughe tho Alva etc. lieutenant gouverneur ende capitein generael coninclicke majesteits onses allergenedichste heren erffnederlanden aen ons ende zijner majesteits cantzler ende raed alhier geschreven hebben ghijluyden uuyt hier inne versloten autenticke affschrifft tho vernemen und diewijls wij den bevehele in sullick schrijven begrepen voer soe wel tselve ons betrefft gemeint zijn nae tho komen, doch wanneer wij van u verstaen hebben sullen, wat ghij luyden binnen een drie maenden (nae ontfanck van desen inde saecke) inden selven schrijven geruert, gedaen sult hebben ende demnae is van hoichstvernunpter conincklicke majesteits wegen durch bevehel hoichgedachten heeren hertoughen, onse gantz ernst gesinnen, dat ghijluyden aenstont aenschens dese brieffs daer aen sijt ende verschafft, dat ene gebrokene verdorven ende van beelden berooffde kercken altaren ende cloosters wederomme opgemaeckt, gerepareert ende in eherlicken ende behoerlicken wesen ende state gestelt werden, dergestalt als sijne furstlycke genade beveelt, ende to dem eynde ende binnen opgemelten drie maenden in sijner furstlycke genades schrijven vermeldet, und dat voerts ghijluyden oick achtervolligende tselve schrijven ons off onses affwesens den heere cantzler ende raed voerseid certifficeren, tgoene wess die aengaen sall gedaen wesen, om voerts sijne furstlycke genade daer aff (achtervolligende derselver meinongh) bij ons to worden verstendiget, dat oick ghijluyden gheen ontschult off uuytstellinge en doet off laetet nemen op die costen die daeromme sullen gedaen moeten worden, und sunst dat ghij allenthalven verschafft, dat coninclicke majesteits ende sijner furstlycke genades meinonghe in desen onversuymlick ende onverbrekelick worden naegeleefft, ende sijner furstlycke genades schrijven in allen puncten vollentrocken. Want bij gebreke van dien, wij sijne furstlycke genade (woe billick ende eerstener bevel mitbrenght ) allet particulierlick ende waer ende aen wijen id gebreck valt, over to schrijven, und ons mit u luyden to verdedinge gemeint zijn. Daer op ghij u moeget weten to bedencken. Gegeven tho Arnhem den 21ste february vijftienhonderd achtenzestig.
T. Roos.


Nummer 4, bijlage

Copia.
Don Fernande Alvares de Toledo, hertouch van Alva ech lieutenant gouverneur ende capitein generael.
Walgeboren inne besundere. Alsoe mij bericht worden dat in eenige steden ende dorpen alwaer in de verledene beroerte men die beelden kercken altare ende cloosteren gestormt gebroken geruineert ende beroofft heefft, deselve kercken noch alsoe blijven liggen sonder dat men yet doet om die wederomme op te maicken ende verciere alst behoert tot grooten scandale. Waer inne wij willen dat met nersticheit geremedieert worde. Ontbieden u daeromme ende ordineren van wegen des conincx onses allergenedichsten heeren met ernst dat ghij terstont ende sonder vertreck allen officieren ende wethouderen der steden ende dorpen soe wel sijner majesteits als derselver vasallen uwer jurisdiction daer eenige brekinge vereerninge ende beroovinge van beelden kercken altaren ende cloisteren is geweest van wegen derselver zijner majesteits weten laet ende zeer scherpelick beveelt dat sij vervuegen dat deselve kercken cloisters ende altaren wederomme opgemaect gerepareert ende in eerlicken ende behoirlicke wesen ende staet gestelt worden, soe dat den dienst Godts ende die kerckelicke ende geestelicke officien daer mogen gedaen worden met sullicke betaemlicheit ende werdicheit als sullicx behoert. Ende dit alles binnen den tijt van drie maenden te rekenen van den dach aff dat dit tegenwoerdich gebott hen gedaen sal zijn geweest. Ende dat terstont nae ombganck der drie maenden die voerseide officiers ende wethouders u certificeren tghene dyen aengaende gedaen sall zijn geweest om sullicx voerts ons bij u geadverteert te worden wel particulierlick ende bij goede speciale declaratie. In wat steden ende dorpen daer brekinge verderving ende beroovinge van beelden kercken ende cloisters is geweest, ghij dit gebott sult hebben doen doen. In wellicken men bij reparatie ende restauratie als geseit is, denselven gebode genoech gedaen sall hebben ende in wellicke niet met overschrijvinge die redenen ende oirsaicken van sullick gebreecken om voirder daer inne te ordineren als nae gesteltenisse der saecken wij bevinden sullen te behoiren. Sonder dat wij verstaen dat men eenige ontschult offt uuytstellinge der voerseide reparatien sall moegen nemen op de costen die daer op sullen mogen lopen, naedyen gantz redelick ende billick is, dat eenyegelick hem willich bewijse tot hulp der restauratie des huys ende tempels Goidts wesende allen goeden christen menschen gemein, behoudelick dat men naemaels sall moegen besien om sullicx te verhalen op den ghenen die oersaecke sijn geweest van het quaet, ende gegaen hebben tot andere sermonen dan catholycke, ende anderssins hen bewesen hebben der nieuwicheiden vanden sectarysen toegedaen ende gunstich geweest te zijne, ende daeromme dat in tghoene voerseid is gheen gebreck is valle. Welgeboren lieve besundere, God sije met u. Geschreven te Bruessele den 14en dach february vijftienhonderd achtenzestig, onderteickent Fernande Alvares duc d 'Alva, ende noch beneden Berty Dopstynst was dese dem waelgeboren heeren Kaerl van Brimeu ech stadtholder ende unsen lieven besundere cantzler ende raed des conincx in Gelderlant verordent.
Dese copie gecollationneert zijnde mit oiren rechten originnales. Is daermit bevonden te accorderen. Bij mij,
T. Roos


Nummer 5

Kaerll van Brimeu, graeff thoe Megem, friher t' Humbercourt, here toe Hernsdaingh ende Esperlecqx, ritter van der oirden der Guldenen Vlies, coninclicke majesteit toe Hispanien der statholder unnd capitein generael des furstendombs Gelder und graeffschaps Sutphen.

Erentfeste ersaeme voirsichtige unnd fromhe goede frunden. Wij hebben yetzondt dem erentfesten manaftten Adam van Stockum unses yegenwirttiges regumentz hopman mit hondert knechten affgeverttiget. Unnd ist onse gesynnenn, ghij die selve onsuymich in lait, unnd opt gelegenst forieren doit, dair aene geschiet onse meinongh die selve dem Almechtigen befelhent. Datum Arnhem denn irstenn marty, anno 1568.
Charles de Brimeu.


Nummer 6

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, vrijher tho Humbercourt, her tho Heusdaing und Esperlecq, ritter vanden Orden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen, stadtholder und capiteyn generael.

Ersame lieve besundere, alsoe van wegen der coninclicke majesteits tho Hispanien ech onses allergenedichsten heere wij yetz aldaer geschickt peteren van sinte Peters lehengreffier, dair oick Adam van Stockhem hoopend mit eenige knechten zijn werdt, Is in statt hoichstberumpter conincklicke majesteits onse gesynnen dat ghijluyden ghoene wess u bijden vurseide lehengreffier [..]sant operlecht und bevelen sal worden unverbreklick und onweigerlick doen bij soe lieff als conincklicke majesteit u luyden is die wij hier mit dem lmachtige heeren bevehelen. Gegeven tho Arnhem den eersten dach marty vijftienhondend achtenzestig.
Charles de Brimeu.


Nummer 7

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdanigh und Esperlecq etcetara ritter vanden Oirden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen statholder und capitein generael.

Erbare ersame und voirsichtighe lieve bisundere. Wij worden yetz durch Hartger Symonszen aengesocht ende gebeden als ghij luyden hier inne verwaert vernhemen und so demnae van wegen der conicklicke majesteits tho Hispanien etc. onses allergenedichsten here onse gesynnen dat ghijluyden denselven Hertger Symonszen tegen den vrunden und bloetzbewanten zaliger Henricks Wege voir gewalt schutten und schermen und hem die handt der vursseide vrunden affhalden. Edoch voirbehalden conincklicke majesteit derselver recht und den vursseide vrunden oire gerichtelick voirnehmen indyen sij eenich tegen hem to hebben vermeynen u dem Almechtighen heren bevehelend. Gegeven tho Arnhem den 6e marty vijftienhonderd achtenzestig.
T. Roos.

Nummer 8

Erentfeste ersame voirsichtighe bijsondere goede heeren und vrunden. Mijnen dienst ende wes ick Goets vermaech zij u ersamen yder tijt thoe vorens und daernae kan ick dselve nyet verhalden zoe mij die nooth verordert mijnre belofte ende toeseghen nae eenyghe penninghen op te moeten brengen. Dat mijn gantz vruntlijck begeren is u lieden willen durch brenger deses mijnen jonghen mij bestellen die 20 dalers, zoe mij vanden jaelixen rente ende vuraten vermogens mijn memoriael ordre Dybbolt Feijt uwer ersame stoelbroeder lestmael mede gegeven toekomen ende resteren, waer inne ick u ersame voir derselven persoonen, ende oick die ersame stadt wederom dienst kan gedoen, zal tot allen tijden onbezweert zijn, kenne Godt die u ersame in Godtlijcke schutz und scheren langhe verhalden ende gefrischen wil. Uuyt Arnhem den 8ste aprilis anno 1568.
U eersame gantz geneijchte dienstwillighe Frederick van Boeijmer.
Dese missive zal u ersamen dienen voir quitantie.

Die pais in Vranckrijck is gemaect den 12en marty ende met trompetten gepubliceert den 25sten daar aen volghende. Men seyt dat keyserlycke majesteit arbeydende is om oick een goet middel tuschen conincklycke majesteit ende dese landen te vinden. Godt geve datter zalich moet zijn ende voortganck gewinnen.


Nummer 9

Ersame wijse ende vursichtige besondere goede vrunde. Soe als tusschen Rijckt van Dijrman tho eynen ind ons ter ander zijden op Veluwen aen den bancken to Putten eyn rechtforderinge hangende, dairaf ut ordel van eyn edele exceptie aen Bartolt Veghe doe u edele mede raitzfrunt, bestadet ind in dem process enighe vitia van uytschrijven befonden dairom onss soe als onlanx als int leste vanden verleden soemer dair geweest sijn. Wie u edele noch wall indechtich ind uwen secretaris vurstendig wesen sall ind wanttan die vitia (wie aen dem gericht lest verspraken was, noch niet gelesen off gecorrigeert sijn wie Bartolt kundich is. Ind hij nu (als wij verstaen, langert niet in uw edeles rait is, soe dat hij als litmaet, dat ordell aender bancken niet foneren noch sich beleren kan. Is derhalven onse vlijtige ende fruntlige bede u edelen der saicken ende gerechticheyt to goede dat process van Bartolt vurseid (dwiele ut van hem nu niet uytgericht kan werden, weder tot sich ind in der stat bewart nemen willen onvermindert pand onbevandersaet ind gelijck het aen lesten besien ind gelesen is om datter ten naesten gericht van der stat wegen mach int gericht gebracht ind aen eyne ander ordellwijser bestaet werden als dat behoert, waer in wij u edele tgemontlih ende besonder wederom dienst doen bonnen, dairtoe werden ons bereit vinden u edele die onse here Got in seligen regmient ende walfaren bewaren will, Gescreven den 12den dach aprilis anno ech 68.
Uwer ersame dienstwillige frunde,
Claes van Oldenbarnefelt, dijckgraeff in Arckemede mit sinen adherenten then Nijckercken.


Nummer 10

Nae alle behoirlicke recommandatie aen u luyden geschreven eersaeme heer pastoer vander Elborch. Ick en kan u luyden niet verbergen als dat ick voer mijn ghenoemen hadt gelyck als ick versocht was van eenen van de heeren dat ick in octavis pasche ter Elborch soude hebben ghecoemen, dan nu overmidts mij te vooren sijn ghecoemen notelijcke saken. Alsoe dat ick van Utrecht mijn niet en mach absenteren. Soe sal ick dese sake vertrecken tot dallet alder ghelegenste sal wesen, daer ick u luyden sal af doen adverteren. Ick begheer dat u luyden tselfde den eersaemen raedt wilt gheven te kennen an wye ick mijn selve seer ghedienstelicken recommandere, hier mede blyeft God bevoelen die u luyden langhe spaere ghesondt. Uuyt Utrecht metter haest den 22 aprilis 1568.
U luyden frundt,
Johan Knijff,
biscop van Deventer.

10.2
Bisschop Knijff van Deventer beloefft binnen Elburch te koemen, anno 1568.

Den eersamen wijsen ende voersienighe heere pastoer vander Elborch ons goede vrind tot Elburch.


Nummer 11

Na allen behoerlicke recommandaad en u luyden ghescreven eersamen mensen unde zeer descreten heren burghemeisteren ende scepen. Ic kan u luyden nicht onthalden, als nadenmaele u luyden ter tijden als wij tot Harderwijc waren ons versocht te willen commen tot der Elborch om onss dienst totter consecracien vanden altaer ende kercke te volbrenghen na der ordonnancie der heyligher kercke, ghelijc oec mede doer ordonnancie der konincklicke majesteit bevolen is, sijn wij dien tijt u nicht ghecommen moeghten want wij in ander sake belet waren. Also nu want wij nu een bequaem tijt hebben bevonden, om u luyden godlick begheerte te voldoen, so sal ic op heylich sacraments avont mijn bij u luyden laten vynden, begherende u luyden ons willen ordonneren een bequaem plaets om te logeren, dat doende sellen u luyden ons frunscap doen, anders en weet ic u luyden nicht te scrijven dan ic ghebeeden ende frundelicke tot u luyden. Uuyt Utrecht mitter haest den 15 juny anno vijftienhonderd achtenzestig.
U luyden ghunstigen frund,
Johan Knijff, biscop tot Groningen.


Nummer 12

Ersame und vursichtighe bisonders gude frunde. Alsoe u luyden uns ein stucke stoens hebben tho geschicket ind daermede verehrt bedancken wij u luyden desselffsten seer hoichlich und fruntlich waer wij u luyden s[.]s herweder gunst fruntschap und besstenisse konnen erthoenen willen uns ongespartz flitz alwes flitich und willich inne finden laeten. Kennt der Almechtige die u luyden in frendlicher ind heilsamer waelfart gefriste. Geschreven soensdaiges nae petry und pauly apostorum anno ech achtenzestig.
Burgermeistere schepen ind rhaidt der stadt Zutphen.


Nummer 13

Eersame voersichtige bysunders gunstege guede vrinden end naeburen, up u eerder an mij
gescicte missive dat u eersamen gerne gead[…]ren begeren tzijn vander komst des
hartougen van Alva wat sie [.]sien van sijn genaden komst und tocht mij verseken wair wides
inhalt u eersame mittdeylen. So ist gunstege vrinden dat ick mitten eersame vrundt van Hattem vergangen maenden van den durchluchtigen furst van Alva syn genaden eigen hant ontfangen dat syn ffurstlicke genade aldaer ganss gemeent ende dess syns was op huyden donredach off morgen ten langesten syn toch und reyse to maecken op Zwolle, volgens op Hattem datmen dat voher mitten scuten pontten ende scepen gernt ende dair tegen vuradich solde hebben. Oick hebben wij dessen morgen onssen […] gesent tho Zwoll omder o[…].
Item om erfr[..]ge wes oir lieve end eersame vander komst des hartougen van Alva vernomen
die onss hebben doen berichten dat oir lieve ende eerder scriftlicken inscriveren syn dat syne
genade syn tocht wordt nemen op Campen ende niet op Zwoll off Hattem. Dit is tgene dat wy
alnoch int seker weten dat wy inden selven oick gead[…]teren niet komende buten u
eersamen den Heren bevelende. Gegeven Hattem donredach 5en augusti anno 68.

Oire eersame ontwilligen Willem Bl[…]byll Schenk.

13.2
Den eersamen wijsen end voersichtige borgemeisteren scepen und raedt ther stadt Elborch mijnen gunstige vrunden.\


Nummer 14

Erentfesten ende bijsonder gunstighe heeren und vrunden.
Soe hier duer diversche tijdinghe ende rumoer gecomen uns dat men (doorh.: die) u lieden stat solde erschriken, hebbe ick mij gevoecht bij onse Censelaer van Overijssele, omme sulcks toe verhoeren, heft hij mij toe antwoert gegeven dat zijne genade duc de Alva, neit hier solde coemen omme eenyghe tyrannye, dat hij volck bijnnen Utrecht alle staeten van desse landen verschriven, omme sijne genade (doorh.: dan) daer (doorh.: ge) die gebrecken van dessen landen toe openen, anders hebbe ick vanden canselaer niet l[..]en vereijschen, ende mijn heeren van Berlemont heft Arent to Bocop ghysteren bij hem gegeten, ende oeck gesecht dat hij sulcke tyrannye niet gebruiken solde. Hier mede den Almachtighe bevoelend. Datum den 5 augusti anno 1568.
Himon Glaudor u lieden guede vrunt alhier.


Nummer 15

Erentfeste vroeme, ende voirsichtige insunders gunstige guide vrunde, ick kan u edele v/ guider meynunge nieth verholden, als dat die durchluchtige ende hoich geboirne furst hertoch van Alva ech unse genedige heer als morgen umtrent tusschen negen ende thien urhen in u edele stadt ancoemen werdt, weshalven ick u edele innaeme conicklicke majesteit in crafft van desen ermanet ende bruck, dat u edele tegens morgen tijdelick alle proviande van wijn bier butter keese broeth ende anders (doorh.: onleesb.) tot onderholdinge des durchluchtigen ende hoichgeboirne fursten ende hertoch van Alva, ech crysvolck noedich, bestellet ende dair to foederinge van peerden, op des ghien gebreck en geschiet, sulcks versie ick mij tot u edele gantselick doende die selve den heren hier mede brucken, datum Campen den vijfften dach augusti anno ech 68.

U edele guitgunstige vrundt, coninclicke majesteits commissarius,
Gocockx


Nummer 16

Don Fernande Alvarez van Toledo, hertoch van Alve ech, lieutenant gouverneur ende capitein generael.

Lieve besundere. Wij hebben verordent dat het vendel lantsknechten tegenwoerdlyck liggende binnen Campen onder den hopman Frederick Man terstont binnen der Elburgh trecken (doorh.: sal) ende aldaer sig tot anderen bevel blijven liggen sal waeromme van wegen des conincx onses genedichsten heeren wij u bevelen met gantzen ernst tvoirnoemde venle knechten innetelaeten, ontfanghen (doorh.: ende) logeren ende te doen geriefven van oire noodtdrufft als dat behoert sonder des gebreckelijck te sijn, verlaeten in statt coninclicke majesteits wij ons alzoe tot u. Gegeven te Harderwijck den 7en dach augusti vijftienhonderd achtenzestig.
Fernande Alvarez duc dAlva.

Secretaris.


Nummer 17

Don Fernande Alvarez van Toledo hertoch van Alver ech, lieutenant gouverneur ende capitein generael.

Lieve besundere. Alzoe der tijt yetsunder gantz seltzaem ende geferlick is, und dan oyste geschwinde practicken umbgaen und gedreven wordden, hebben nyet sollen onderlaeten u to ermaenen, und nyettomin van wegen des conincx onses genedichsten herren bevelen mit ernst, dat ghij verschaffet dat scherpe hoede und waeckt gehalden werdde aen den poirten und sunst aldaern daermit alle onverschenlijcke verrassinghe voirgecommen werdden daerbenevens oyck dat gheyn crychsvolck (sij sijn dan wy sij willen) aldaer inne gelaeten en wordden, sij en brenghen dan onsen schriftelijck bevel mit bij onse eyghen hant onderteyckent, woe ghij dan wael gesien dat wij gemeynlijck schrijven doen, und bevelen den steden und vlecken daer wij crijchsvolck hin schicken, die to ontfanghen (willen in statt sijner coninclicke majesteits. Wij ons alzoe tot u verschen) Datum im veltlegher to Nederhaeren aen der Maezen den 18e da septembris vijftienhonderd achtenzestig.
Fernande Alvarez duc dAlva.

Secretaris.


Nummer 18

Kaerl van Brimeu grave tho Megem friheer tho Humbercourt heer tho Housdaingh und Esperlecg ech ritter vanden Oirden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits statholder und capiteyn generael over Gelreland Zutphen oick Vrieslandt Overijssel Groninghen und Lynghen ech.

Ersame und voirsichtige lieve besundere. Alzoe woe van wegen der conincklicke majesteits tho Hispanien ech unses allergenedigsten durch den durchluchtighen hoichgeboren furst, und her den hertouge tho Alva (lieutenant gouverneur ende capiteyn generael ech) uns geschreven yetz hoichst berumpter conincklicke majesteits zoone onse genedichste heere, Carolus hoich lofflicker memorien opten 24 dach july laetstvergangen, deser werldt overleden und in Godt verstorven is, hebben drye daeghen daerbevoiren mit grooter devotie sijne heylighe sacramenten ontfanghen und sullicke christelicken uuytganck gehadt oick zijnde mit sullicken berouw und contritie overleden, dat ie zelve hoichstgedachte coninclicke majesteit in dem donck rouw und droefheyt, daerinne sijne majesteit (overmits desselvigen zijner majesteits zoons doot) gevallen und daermit sijne majesteit sich was bevindende, to grooten trooste und consblatie gereyckt und geweest sije, wellick die zelve zijne majesteit bevolen in allen desen zijnder majesteits erffnederlanden to kennen te geven und voirts begenckenissen uuytfaerden ende andere demonstrantien van rouwe und druck to doen, demnae is overmits sullicken und voirts durch uuytdruckelicken schriftelicken bevehlen hoichgedachtes heer hertougen tho Alva ech onse gesynnen dat ghij den gheestelickheyt ende religieusen persoonen der stadt Elburch vermanen und bevehelen Godt den heere to bidden voir die zaligen der zyelen hoichstgedachtes heren princen mitsgaders om voirspoet ende directie vanden saecken zijner conincklicke majesteits to zijnen Godtlicken dienst und voirts inder moeder und parochie kercke to der stadts koste mitsgaders inden cloosteren

18.2
unde goidthuysen oick tot koste derzelver cloosteren ende goidthuysen zullicke und dergelijcke diensten beganckenissen und uuytvaerden to doen doen und celebreren als sullicx over gelijcken prince behoirt (doorh.: onleesb.) und dat ghij u hierinne guyten und die voirseide geestelickhen sich gwyten doen, als zij te raede vinden sullen und hun guedtduncken zall, und dat ter eerster gelegentheyt ende soe haest alst moegelick zijn sall biddende (woe boven gesacht) Godt den heer voir die ziele hoichgemeltes here prinsen und dat bij zijne Godlicke genade onses alleigen here den connincks saecken beweget ende gedirigeert worden tot waelfaert ruste und vrede van alle zijner majesteits staten, connickxrijcken, landen und ondersaten. Daer aen geschiet zijne majesteit aengenaeme dyenst, und wij versihen van derzelver wegen uns alzoe tot u, die den Almechtygen heren bevehelende. Gegeven tho Arnhem, den tweden dach octobris vijftienhonderd achten zestig.
T. Roos.


Nummer 19

Alsoe meister Jacob Garbrants des [..]echser quartiers rentmeesters bij zelve instructie van mijne heeren vanden finantie befolen wordt goet regardt te doen nemen dat het meel twelcke die vanden Elborch sumpt anderen steeden sullen leveren, oprecht ende goet zij is als h[..] nodich dat in het daer inne toe versicht . Draegen op dat het selve meel oick in goede droge vaeten oft tonnen wordt gedaen und alsoe overgelevert om voirden moyte ende in[.]meten te scouwen Actum tArnhem 8sten octobris 1568.
Jacob Garbrants.


Nummer 20

B.
Wij n.n. burgemeesters der stadt van der Elborch verclaeren und certificeren mits desen opten eedt in tstuck onser offitie gedaen, uuytgeroepen ende gepubliceert hebben nair schepenclockluydinge van onser stadthuys aff in gewoentlycker maniere die commissie ende bevel der commissaryss Johans Werd, raedt ende momboir conincklicke majesteits onsers allergenedichsten heeren in deser furstendomb Gelre ende graefschap Zutphen ende Henrick die Ghoer scholtis der voirsseide stadt vander Elborch overgelevert in date den 17 den idts loependes maents octobris anno vijftienhondert achtenzestig ende voirts geciteert ende verdachvaert die personen hier nae beschreven, als namentlijck Lambert Franckenzoon, Franck Henricxsen, Henrick van Holt, secretaris, Johan Thijssen, wever, Jacob Arntsen, halffpaep een weert zijnde, Henrick Listemaecker, Herman Brinck, Herman Dismers, Johan van Putten, Henrick ten Wolde, Jonas Feijt, Rijck Reeffs, Aelbert Dieppo, Herman Scherpinck, Henrick Scherpinck, Aelt Raijmaecker, Henrick die moeler, Helmich Aeltman, Jacob Jansen, stadtdiener, Gerrit Piecker, Wilhelm Dirricxsen, kinnegilde, Johan Ffeijt, Henrick Reeffs die jongen, Johan toe Water ende Chiman Lakeij nair uuytwijsinge ende conformiteyt der selver commissie oder bevel, ende voirts bevoelen, onser (doorh.: gewoerentlycke) geswoeren ende gewoentlycken stadtdiener der voirsseide commissie bevel ende verdachvaerdinge te denuncieren ende vercondigen ten laesten woenstadt binnen Elburch van die personen inde voirsseide commissie ende bevel genomineert, ende voerts die selve commissie ende dach vaerdinge schriftlick is geaffigeerten ende op te slaen an de doore vanden laesten woenstadt van die personen, mitsgaders anden portale vanden principaele kercke ende stadthuys voirsseid. Des toirconde hebben wij dit bij onsen zecretaris (doorh.: onleesb.) doen onderteyckenen.

C.
Instructie voir den gerichtsboode ofte stadtsdienair, omme te maecken zijne relatie.

Ick n. geswoeren stadtsdienaer oft gerichtsboode der stadt Elburch, verclaert ende certificere mits desen onder den eedt in tstuck mijner offitie gedaen, die schriftlicke commissie, bevelen ofte verdachvaerdingen mij bijder burgemeesteren deser stadt Elborch n. ende n. gelevert, vercondicht hebben in iegenwoerdicheit der naebueren opten n. dach octobris vijftienhonderd achtenzestig ten laesten woenstede binnen Elborch van n. ende n. Ende die selve schriftlycke bevelen ende verdachvaerdinge opgeslagen ande doore van zijnen laesten woenstede voirsseid, mitsgaders anden portaels vanden principaele kercke ende deser stadthuys. Oirconde mijner hanteycken hier onder gestelt opten n. dach n. anno vijftienhonderd achtenzestig.

A.
Nota voir memorie van burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elburch.

Ieerstlich, als die bevelschriften der commissaryssen, belangenden die daginge ende verdachvaerdinge der personen inde selve bevelschriften genoemt, gepubliceert ende affgeroepen zijn, sullen burgemeesteren, schepen ende raedt ten selven tijde ende aenstondt uuytroepen ende seggen tghuudt nairvolcht, als te weten.
Burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elborch citeren ende verdachvaerden mits desen alle die personen ende ieder van hun in dese uuytgelesene ende gepubliceerde commissie, genoemt, naer uuytwijsen, vermoegen, forme ende tenoir der voirsseide bevelschriften, te erschijnen voer zijne excellentie ofte der selver gecommitteerde, opten 26e dach novembris desses loependes jaers vijftienhonderd achtenzestig.

20.2
Ende tselve gedaen zijnde, sullen vande voirsseide bevelschriften der commissarissen, copie auctentycke laeten maecken, ende daer onderschriven aldus. Dese publicatie ende verdachvaerdinge, is nair collatie van dese copie auctenttycke gedaen bij burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elburch opten 21en dach octobris anno vijftienhonderd achtenzestig naer schepenclockluydinge voir stadthuys aff. Oirconde thanteycken van mij n. secretaris der selver stadt.
Ende sullen alsdan die voirsseide copie auctentycke van die bevelschriften der commissarissen mit hoerlieder certificatie hier boven int naeste angetogene artikel verhaelt, dair bij gevuecht, doch affigeren ende opslaen an de dooren van iedere geciteerde persoen, mitsgaders an die doore der portaele vanden kercke ende stadthuys, uuytwijsens der voirsseide bevelschrifft.


Nummer 20, bijlage

Onse hier ingelachte beveel schriften sijn na schepen clockluidungh gepubliciret van des stats raedthuis; die personen dair in genumpt int g[..] und in soenderheit g[..] und der ginder in uutslach gelacht als die Na ende Nn Johan Werd coninclicke majesteits raedt und momber dair van to geschickt breven mit brengen. In datum anno vijftienhonderd achtenzestig aen eenentwintigsten octobris.


Nummer 21

Ersame wijse end voirsichtige bijsunders gunstege guede vrunden.
Durch uuytdtrucklicke end scriftlicke beveell onss genadigen heren stadtholder dess graven
van Megen etc omme solempnele uuytfaert begencknissen end andre ceremonien tdoen end tlaten geschien bynnen Hattem end den doot van onss genegigen heren end natuyrelicken erffheren den coninck van Spaengen etc, sijn majesteits soon den prinss van Spaenghen etc wess seele God genedige so dan die exequien inhalt der fursten op onssen stadt kosten gescien weren moeten, is unsse vruntlicke begeren u eerder alsse unsse nabuere vrunden bij thoenen dessen scriftlicken verstendigen und ad[…]teren wo van in wat gestalt u ersamen die uuytfaert laten celebreren mit watt pertheen und demonstratien end bewijse van unkosten end ceremonien wolden wij onss derselven geboiren na oick wye gehoirnsamen uuthoiren und off die selve uuytfaert ind noch bij und van u eerder gescien waren dat u ersamen onss […]. In welcken frage u eerder gen[…] na tot sijn genade ord[…] und forstlicke beveel na toebebr[…] verfullen en wij ingelicken tegen dselve u eerder inne die Almachtigen [..] fristen in wesheiden end voirspoet. Datum Hattem den 27 octobris anno ech achtenzestig.
Borgemeisteren scepenen end raidt der stadt van Hattem.

21.2
De stadt van Hattem bevraget aen de stadt Elburg hoe sij de uutvaert over den prince van Spaengien celebreren sullen, anno 1568.

Dem eersamen wijsen und voirsenigen borgermeisteren scepen uns raidt der stadt Elborch unssen bijsunderen gunstigen vrunden bij desen.


Nummer 22

Kaerl van Brimeu grave tho Meghem, friheer tho Humbercourt heer tho Housdainghe und Esperlecq ende ritter vanden oirden des Gulden Vlies und coninclicke majesteits stattholder und capiteyn generael over den landen van Gelre, Zutphen, Vrieslandt, Overijssel, Groningen ende Lyngen ech.

Ersame und voirsichtige lieve besundere. Alsoe die durchluchtige und hoich geboren furst und heere die hertouge tho Alva ech bij sijner furstliche genade bryeven geschreven inden leger tot Taniere den dertiende deses maents mijnen heren den raeden van staten ende dieselve heren raeden van state voorts aen ons ende den raeden onses aller genedichststen heren des connincks in zijner majesteits furstendomme van Gelre und graeffschappe van Zutphen verordent geschreven ende verwitticht vant overlijden ende dootlicken affganck wijlen onser allergenedchgsten vrouwen der coninghinne tho Hispanien ech hoichstberumpter coninclicke majesteits gemahels nae dat oire majesteit (voir derzelver tijt) gelegen was van eene jonge dochter diewellicke nochtans bij der gratie Goidts je heyligie sacrament des doopsels ontfangen hadde, und ons operlacht in allen steden der voirsseide furstendombs und graeffschaps over oirer conincklicke majesteits ziele te doen celebreren uuytfaerden beganckenissen ende dyensten ech, demmae is van hoichstberumpter coninclicke majesteits wegen durch uuytdruckelick bevel als boven onse gesynnen dat u ersamen ter eerster gelegentheyt ende soe haest alst moegelick wesen zall, sullicke uuytfaerden beganckenissen ende diensten inde stadt Elburch inde moeder ende parochij kercke voirt inden cloosteren ende Goidtshuysen derzelver stadt doen doch und celebreren in aller gestalt als tzelve over den durchluchtichsten, hoichstgebornen fursten hoichstbemelter conincklicke majesteits soone den prince tho Hispanien ech geschiet und to geschien bevolen is, doende aenroepen ende bidden sijn aenroepen ende biddende devotelick und demuetelick die guedertierenheyt Godes almachtich voer die zalicheijt hoichstgedachter coninghinnen twellic

22.2
zijne conincklicke majesteit voir aengenamen dyenst wirdt nemen boven die verlichteneste und troost dat zullicx sijne majesteit wesen zall in zijner majesteits rouwe und droefheyt die diezelve heefft, overmits id verlies derzelver soe gueder und deuchdelicker coninghinnen ende princessen wyens eijnde geweest is als oire christlick leven und overmits dyen dess to beter to lijden, und dulden, tghaene wess Godt almechtich oirenthalven to disponeren beliefft heefft, sonderlinge om tvaste betrouwen datmen mach hebben dat zijne Godtlicke barmherticheyt diezelve coninghinne uuyt deser werelt rijcken gehaelt und genomen, om oir van id zijne to maecken deylhafftich und des to meher als hebbende, zijne conincklicke majesteit achtergelaten twee dochteren, diewellicke Godt durch zijne genade in langen und zaligen leven gesparen und bewaren wille und dat u ersamen desen alsoe onverbrekelick und onversuymlick naeleven und doen naeleven sullen willen unde dickhoichstbemelter coninclicke majesteits wegen wij ons alzoe tot denzelven versihen, die den almechtighen heren bevehelende. Gegeven tho Arnhem den drieentwintigsten novembris vijftienhonderd achtenzestig.

T. Roos.


Nummer 23

Erentfeste ersame zeer discrete bijsonder goede heren, nae mijne dienstlijck erbiedongh uwer ersamen voege dselve te weten hoe dat ick die missive van u ersamen met die bij gevoeghte beslotene dosen aenden momber des conincx heb bestelt ende heeft voir antwoort gegeven hoe dat die verseide missive geen antwoort en eijschte. Dit heb ick u ersamen dienstlijcke meijnongh nyet kunnen verhalen daer mede u ersamen den Almechtige here bevelende. Uuyt Arnhem den twee en twinstigsten decembris anno 1568.
U ersamen dienstwillige,
Frederick van Boeymer.

Zoe ick maendach lestleden van Antwerpen gecomen ben, heb aldaer verstaen dat mijn conincklicke heer stadthalder ontrent dit aenstaende hoichtijt alhyer tot Arnhem mocht zijn, ende men spreeckt starck van generael pardoun dat van wegen conincklicke majesteit balde zolde uuytgaen.
Ende zoe mij (als u ersame bewust is) noch komen van V[..]en (doorh.: onleesb.) tot Utrecht lestmael gedaen, ses dalers, zolde wel begeren u ersamen mij dselve eerstdaeghs wilde senden.


Nummer 24

Mijn frundtlycken gruet, ende onverdroeten bereitwilligen dienst toebersoerens, eersaeme wyese voersichtighe lieve guetgunstighe heeren, verthoens ende gheve ick Gerryt vann Empse, u ersamen nae geboerlicker eerbiedonghe demoetlicken indem besten te verstaen, woe u edele stadt rentmeesters mijn ghuet ende huysz geraet alwaer tot myenen groeten achterdeell beletten, alsoe dat sye mij dat selffde nyet willen laeten volgen, allegierende ende voernoemdende, dat die stadt vander Eylburg, bij mij noch ten achteren solde wesen, bedraegende die summa van thien gulden, die ick dorch borchtaell van weghen mijn zaliger zwaeger meester Johan Boeve noch solde plichtich sijnn, als ye vermenen tseggen, dann datt ick die stadt soe voele die borchtaell van dien belangende is, voll ende all betaelt hebbe, te weten, vijfftich gulden hebben u eersamen uuth inliggende copie bij een geswoeren notarium tegens een seeckere cedule dorch Henrick van Holten u edele eertidts secretariun geschreven, gecopieert ende gecollationeert, inden besten wijders runnd expresselick te vernemen, neffens dem, latenn hair die gemelte rentmeesters voerlueden, woe gek die stadt, in broecke vervallen sij, ende sye dair durch van mij de selfde vermenen te vorderen, offt van stondest ann op myene guederen dess verhaelen. Ende die alsoe dessals in pantschap tholden, soe ist dierhalven, dat ick vernoetsaict worde, u edele demoetlicken an toe soicken, biddende ende begeerende u edelen willen gunstlicken gelieven, mij in disse saicke behulpelick toe erschinen, ende denn genoemden rentmeesters inn den besten onderrichtenn ,op dat ick daermit tot mijn huyszgeraet mach geraeckenn, soe doch u edelen, dorch u achtbaere wijsheyt, ende angeborenen discretie well erkennen, dat ick nae rechte voir die broeck noch ter tijt neet angesproecken, noch molestiert kan, noch behoere twordenn, soe ick die stadt unnd mijne armoet

24.2
bess heertoe , tot myenen merckelicken scaeden, leider hebbe moeten wijcken ende ick doch noyt voir die broicke gemaent, angesproicken noch verwonnen bynn, dann soe ick als ick myt Goedes hulpe verhoepe, noch all daer bij den myenen mach geraecken ende ter woene koeme eerbiede ick mij alsdann als een gehoersaemer tot erkentenisse van mijn eersamen heerenn tho draegen sulcx vertroeste ick suppliant vursseid mij tot u edelen gantz toe versienlicken dat doende præsentieve ick desen wederom uuyt myenen bereitwilligen geringen dienst waer ick kan oft mach teghens u edelen toe erkennen ende verschuldigenn kenne Godt almachtich, die u edelen in gelucksaeliger ende lanckwiliger gesontheyt gefristen moet. Datum op nye jaers avent anno vijftienhonderd achtenzestig.
U edelen onderdaene ende bereitwillige
Gerryt van Empse.


Nummer 25

Mijn heeren burgemeesters schepen ende raet, soe men bevindt dat die guederen der kerckenschenders versteken ende verbracht worden, ersamen van wegen conincklicke majesteits unsses allergenedichsten heeren het gesynnen uwer ersamen alle die burgeren opden raethuyse bescheytz ende hemluyden ende elcx van hen beveelt gheen guederen die uuyt ter kerckenschenders huyseren verbracht, by sich tho holden oft te verbergen dan ter contrarie die selve tusschen dit ende te een uwen naemiddaech te voerschijn brenghen om geinventariseert te worden op pene soe verre sij sulcx nyet en doen ende sulcke guederen bij hem bevonden worden, dat sij alle oere guederen daer mede verbuert sullen hebben ende geacht worden als die schuldighe.

Bij mij Pieter van Fijte Pieters leengriffier ende commissaris deser saecken.

Registre civique Elburg 1811

  • vrijdag 24 februari 2012 10:08

Naam:
 

Geboren: Beroep (Fr): Beroep:
Aalt Albertsen 03-09-1789 valet laboureur leerling arbeider
Aart Cornelissen 15-01-1785 voiturier vervoerder
Albert Jans 12-03-1743 laboureur landman
Albert Rensen 28-06-1753 laboureur landman
Albert Rensen 28-06-1753 laboureur landman
Aron Jakobs 02-10-1760 boucher slager
Beerd Beerdsen 19-01-1777 valet leerling
Beert Aaltsen 31-01-1783 voiturier vervoerder
Brand Jakobus 16-06-1755 journalier dagloner
Carel Willemsen 28-08-1783 journalier dagloner
Coenraad Koop 26-02-1756 vanier mandenmaker
David Ezechiels 06-08-1762 marchand koopman, winkelier
Diecemer Rensen 22-04-1764 batelier schipper
Dirk Gerrits 09-05-1725 pensionnaire gepensioneerd
Ditmar Jacobs 22-12-1773 journalier dagloner
Dries Hendriks 18-04-1745 voiturier vervoerder
Dries Jansen 25-11-1785 valet leerling
Dries Reinders 11-11-1739 journalier dagloner
Egbert Jansz 02-05-1779 agriculteur landbouwer
Eibert Jans 02-03-1773 laboureur landman
Evert Barends 12-01-1761 laboureur landman
Evert Reijersen 18-07-1764 agriculteur landbouwer
Frank Hendriks 18-10-1746 journalier dagloner
Gerbrand Augustijn 12-04-1781 garcon batelier schippersjongen
Gerrit Augustijns 02-11-1790 pecheur visser
Gerrit Cornelis 23-03-1785 laboureur landman
Gerrit Heijmens 19-06-1784 garcon batelier schippersjongen
Gerrit Hendriks 14-11-1788 voiturier vervoerder
Gerrit Hendriks 15-07-1733 pensionnaire gepensioneerd
Gerrit Jansen 12-08-1779 marchand koopman, winkelier
Gerrit Jansen 21-08-1760 journalier dagloner
Gerrit Jansen 21-08-1760 journalier dagloner
Gijsbert Lammert 05-11-1762 macon metselaar
Hannes Evertsz 04-07-1773 batelier schipper
Heijmen Gerrits 00-10-1743 batelier schipper
Hendrik Dirksen 17-06-1789 batelier schipper
Hendrik Geerlofs 29-12-1751 boulanger bakker
Hendrik Gerrits 09-06-1787 cocher koetsier
Hendrik Gerritsen 14-06-1746 pecheur visser
Hendrik Jansen 22-02-1761 journalier dagloner
Hendrik Jansen 18-10-1771 journalier dagloner
Hendrik Magielsen 15-01-1741 tailleur kleermaker
Hendrik Magielsen 28-02-1759 charretier voerman
Hendrik Peters 12-03-1757 agriculteur landbouwer
Hendrik Teunissen 16-05-1790 valet agricultier leerling landbouwer
Hendrik Theunis 01-01-1765 journalier dagloner
Hendrik Willemsen 23-01-1756 journalier dagloner
Herman Cornelis 15-01-1771 journalier dagloner
Isaak Abrahams 01-05-1766 marchand koopman, winkelier
Isaak Levi 22-08-1771 boucher slager
Jacob Driessen 25-03-1776 charpentier timmerman
Jacob Goosen 02-03-1762 journalier dagloner
Jacob Koop 14-01-1730 rentier rentenier
Jacobs Berends 29-02-1784 instructeur onderwijzer
Jakob Geerlof 06-12-1774 laboureur landman
Jakob Magielsen 12-05-1783 batelier schipper
Jan Alexander 26-02-1768 soldat pensionner gepensioneerd soldaat
Jan Beerdsen 19-01-1790 valet leerling
Jan Eibertsen 13-03-1763 journalier dagloner
Jan Gerrits 13-11-1780 laboureur landman
Jan Hendriks 18-02-1756 laboureur landman
Jan Hendriks 09-03-1772 journalier dagloner
Jan Jelis 02-05-1789 tailleur kleermaker
Jan Lubbertsen 13-04-1750 journalier dagloner
Jan Mannes 02-11-1752 agriculteur landbouwer
Jan Reijkerts 30-01-1769 commis ambtenaar
Jan Reijnsen 18-02-1784 laboreur landman
Jan Willems 16-04-1764 journalier dagloner
Jan Willemsen 17-04-1772 laboureur landman
Jochem Heimen 19-02-1786 garcon batelier schippersjongen
Johannes Job 10-08-1785 cordonnier schoenmaker
Joseph Abraham 10-09-1728 banquier de la petite banque bank van lening
Joseph Ezegiel 01-01-1766 marchand koopman, winkelier
Joseph Levi 25-05-1764 marchand koopman, winkelier
Jurrien Jans 09-03-1745 marchal smid
Koops Jans 14-06-1791 valet huillier leerling olieslager
Lammert Driessen 03-05-1784 laboureur landman
Lammert Gijsbert 10-09-1787 macon metselaar
Levi Moses 06-03-1750 boucher slager
Liefert Jans 15-03-1773 munnier molenaar
Lubbert Beerdsen 15-11-1754 journalier dagloner
Lubbert Jansen 15-02-1762 laboureur landman
Lubbert Jansen 05-09-1784 voiturier vervoerder
Machiel Willems 01-01-1761 agriculteur landbouwer
Moses Izaak Abrahams 20-01-1758 marchand koopman, winkelier
Peter Gerrits 13-11-1747 journalier dagloner
Peter Jansen 15-06-1760 journalier dagloner
Pieter Beerdsen 06-03-1746 laboureur landman
Pieter Jans 07-05-1776 commies ambtenaar
Reijnder Cornelissen 02-02-1765 berger schaapherder
Rik Theunisse 02-11-1779 laboureur landman
Solomon Abraham 03-06-1788 marchand koopman, winkelier
Theunis Harmsen 25-11-1779 charretier voerman
Willem Beerds 03-03-1789 agriculteur landbouwer
Willem Evert 12-08-1775 agriculteur landbouwer
Willem Geerlofs 11-03-1784 boulanger bakker
Willem Hendrik 12-08-1769 journalier dagloner
Alpherts, Alfert 15-01-1765 rentier rentenier
Ambmeijer, Gerrit 18-03-1789 valet tiserant leerling wever
Ambtmeijer, Aswerus 18-03-1781 boucher slager
Ambtmeijer, Hendrik 24-09-1786 valet charpenier leerling timmerman
Andrau, Jan Francois 19-02-1766 marchand koopman, winkelier
Andrau, Willem Hendrik 31-06-1788 sindic administrateur
Ardesch, Jakobus 02-03-1770 ancien oud bestuurder
Balk, Dirk Dewis 07-05-1782 charpentier de raisjeau timmerman
Balk, Sijbrand 02-02-1774 marchand koopman, winkelier
Beek, Ernst Cornelis van der 28-12-1786 marchand koopman, winkelier
Beek, Evert van der 26-05-1756 maitre du pais officier vredesgerecht
Beek, Hendrik Lubberts van der 10-03-1753 rentier rentenier
Been, Hendrik 01-04-1748 pensionnaire gepensioneerd
Been, Jan 06-06-1743 batelier schipper
Beer, Hendrik den 23-05-1773 journalier dagloner
Benekamp, Gerrit 13-09-1784 marchal smid
Berg, Antonie van den 20-04-1777 cardeur de laine wolkammer
Berg, Johannes van de 12-02-1784 cordeur de laine wolkammer
Berg, Lammert van den 23-10-1782 journalier dagloner
Berkenhof, Hermanus Leonardus 03-07-1786 instructeur a l institut onderwijzer aan het Instituut
Boele, Evert Hendrik 01-04-1782 fabriquer des epinglier speldenmaker
Boerendans, Lubbert 16-07-1773 batelier schipper
Boerendans, Willem 01-05-1789 batelier schipper
Boerendans, Willem 06-03-1785 batelier schipper
Boerendans, Willem Gz 26-12-1771 batelier schipper
Bogt, Harmen 10-09-1751 ministre dienaar
Bokhorst, Menzo 16-08-1732 batelier schipper
Bonenberg, Jan 12-05-1769 batelier schipper
Boon, Harmen 05-05-1762 batelier schipper
Boonzaijer van Jeveren, Hendrik 27-10-1787 instructeur a l institut onderwijzer aan het Instituut
Bosch, Evert 15-02-1735 pensionnaire gepensioneerd
Boschman, Roelof 03-08-1778 cabaretier kroeghouder
Bosman, Wijndeld 15-02-1740 marchand koopman, winkelier
Bredenhorst, Lammert 04-11-1784 cordonnier schoenmaker
Bredenoort, Roelof 07-01-1773 laboureur landman
Brink, Gerrit ten 06-02-1756 marchand koopman, winkelier
Broekhuisen, Hannes 22-02-1786 garcon batelier schippersjongen
Broekhuisen, Hendrik Hannes 08-09-1773 garcon batelier schippersjongen
Bruin, Jan de 08-05-1758 soldat pensionner gepensioneerd soldaat
Brummen, Jan 09-08-1750 jardenier tuinman
Bullink, Albertus 29-07-1779 tiserant wever
Bullink, Jan 10-07-1786 tiserant wever
Bullink, Lubbert 05-04-1789 tiserant wever
Buswijler, Jan Godfried 23-01-1760 tailleur kleermaker
Cerviks, Cornelis 20-12-1777 pecheur visser
Chalmot, Willem Lodewijk 21-09-1785 marchand koopman, winkelier
Chappe, Louis Bergeron 25-08-1783 instructeur francoise onderwijzer Frans
Coryel, Samuel 20-05-1766 marchand koopman, winkelier
Coulbaut, Jakobus Hendrik 22-06-1750 adjunct maire wethouder
Deetman, Gerrit Jan 12-03-1785 boulanger bakker
Deetman, Gerrit Jan 28-07-1790 valet du fabriquer d corde leerling touwslager
Deetman, Steven 09-10-1751 valet du fabriquer d corde leerling touwslager
Deetman, Willem 09-11-1762 fabriquer du corde touwslager
Denekamp, Dirk 02-04-1759 cordonnier schoenmaker
Denekamp, Teunis 26-02-1783 cordonnier schoenmaker
Dijk, Peter van 01-05-1743 garcon batelier schippersjongen
Dijken, Aard van 09-12-1739 pensionnaire gepensioneerd
Dijkhuisen, Herman 12-06-1760 laboureur landman
Dijkhuisen, Lammert 07-05-1764 charron wagenmaker
Dijkhuizen, Aart van 10-03-1778 pecheur visser
Dijlen, Aart 13-12-1739 tonnelier kuiper
Dijlen, Dirk 11-03-1767 tonnelier kuiper
Docter, Arend 30-05-1778 pepinieriste boomkweker
Docter, Hendrik Bibo 24-09-1772 peintre schilder
Docter, Herman 12-12-1770 commies ambtenaar
Dodevis, Jan 14-06-1754 batelier schipper
Dodevisch, Dirk 10-03-1761 pecheur visser
Doesburg, Hendrik van 23-12-1784 garcon batelier schippersjongen
Doesburg, Jakobus van 18-08-1753 marchand koopman, winkelier
Doesburg, Jan Gerrit van 18-01-1789 sous maitre onderofficier
Doesburg, Wolter Reijer van 13-11-1782 cordonnier schoenmaker
Domselaer, Eibert Jan Willem van 08-04-1773 commissaire zaakwaarnemer
Dores, Pieter 19-01-1731 pensionnaire gepensioneerd
Drachstett, Frederik Lodewijk Ferdinand van 24-09-1761 ancien l. collonel oud colonel
Dragt, Elbert 24-07-1772 journalier dagloner
Dull, Bart 28-10-1788 valet tiserant leerling wever
Engelen,, Hendrik 01-04-1754 valet boulanger leerling bakker
Essen, Jan van 19-03-1769 charpentier timmerman
Feijt, Albert Wz 28-07-1773 batelier schipper
Feijth, Albert Jzn 23-09-1784 garcon batelier schippersjongen
Feijth, Berend Bz 26-10-1777 boulanger bakker
Feijth, Jan Willem 11-11-1747 charpenier timmerman
Fidder, Jan 28-09-1775 cordonier schoenmaker
Flier, Lammert 23-02-1766 cardeur de laine wolkammer
Fluiter, Jan de 08-03-1743 valet huillier leerling olieslager
Geral, Barnard 07-08-1761 tiserant wever
Geunst, Jan de 08-03-1780 tonnelier kuiper
Gigas, Gerrit 10-07-1777 cardeur de laine wolkammer
Goens, Jan Willem van 13-06-1756 ministre dienaar
Gorris, Cornelis Czn 21-04-1765 journalier dagloner
Gorris, Jakob 17-03-1756 charpentier timmerman
Gorris, Theunis 20-05-1754 valet charpenier leerling timmerman
Groenewoud, Klaas 13-08-1740 pensionnaire gepensioneerd
Groot, Beert de 01-04-1764 tailleur kleermaker
Gunst, Albertus de 07-05-1741 pensionnaire gepensioneerd
Gunst, Jan de 20-07-1755 journalier dagloner
Gunst, Willem de 19-11-1786 journalier dagloner
Hamburg, Isaak Joseph 10-12-1770 marchand koopman, winkelier
Hase, Gerrit 19-10-1791 charpentier timmerman
Haverkamp, Jan 02-04-1787 tailleur kleermaker
Heer, Hendrik den 02-02-1752 journalier dagloner
Heerink (Heerdink), Teunis 11-09-1746 marchand koopman, winkelier
Heiden, Albertus van der 26-09-1751 pariqurier herbergier, haarsnijder
Heiden, Willem van der 08-07-1774 journalier dagloner
Heijden, Aart van der 10-09-1775 journalier dagloner
Heijden, Jan van der 20-10-1785 journalier dagloner
Heijden, Peter van der 18-03-1770 journalier dagloner
Heimen, Moses 28-05-1762 boucher slager
Heimens, Aart 18-03-1749 voiturier vervoerder
Heimens, Geurt 06-06-1765 garcon batelier schippersjongen
Heimens, Hendrik 01-09-1771 pecheur visser
Heimens, Jan 13-12-1777 tiserant wever
Hein, George Hendrik 27-05-1757 prediceur au ministre predikant
Hengeveld, Abraham 21-12-1762 tailleur kleermaker
Hengeveld, Hendrik 06-10-1788 tailleur kleermaker
Hoefhamer, Andries 05-12-1784 commies ambtenaar
Hoefhamer, Dries 02-06-1764 juge de pais vredesrechter
Hoefhamer, Hendrikus 01-11-1783 recteur de l ecole latina rector Latijnse school
Hoen, Eibert 08-07-1766 charpenier timmerman
Hoen, Gerrit 12-12-1729 pensionnaire gepensioneerd
Hoen, Lubbertus 12-12-1773 marchand koopman, winkelier
Hoeve, Berend 28-10-1740 pensionnaire gepensioneerd
Hoeve, Hendrik Az 09-03-1765 voiturier vervoerder
Hoeve, Jan Bz 12-03-1769 voiturier vervoerder
Hoeven, Hendrik ten 27-04-1766 valet charpenier leerling timmerman
Hoeven, Hendrik Lzn 09-03-1779 voiturier vervoerder
Hofeld, Barend 22-12-1767 expediteur vrachtondernemer, veerdienst
Hooghordel, Jan 29-10-1756 peintre schilder
Hoope, Gerrit ten 25-06-1764 charon wagenmaker
Hoope, Jakobus ten 04-06-1748 laboureur landman
Hoope, Jan Gerrits ten 15-06-1735 voiturier vervoerder
Hoope, Renier ten 20-02-1774 voiturier vervoerder
Hoope, Teunis Gerrit ten 08-06-1787 journalier dagloner
Horst, Gerrit 18-08-1751 tailleur kleermaker
Horst, Johan Coenraad 06-05-1761 tailleur kleermaker
Hoven, Kornelis ten 30-03-1771 barbier barbier
Huisman, Albert 01-12-1744 pensionnaire gepensioneerd
Hulsen, Antonij van 12-10-1770 tailleur kleermaker
Hulsen, Cornelus van 17-10-1739 chirurgein dokter
Hulsen, Gerrit van 14-01-1756 cordonnier schoenmaker
Hulsen, Hendrik van 01-04-1757 cordon valet leerling schoenmaker
Hulsen, Jan van 13-09-1780 journalier dagloner
Hulst, Herman 08-03-1733 rentier rentenier
Hulst, Jan 23-11-1716 pensionnaire gepensioneerd
Hulst, Pieter 25-10-1772 garcon batelier schippersjongen
Hup, Evert 16-10-1770 voiturier vervoerder
Hup, Hendrik 06-09-1738 voiturier vervoerder
Israel, Izak 05-02-1745 marchand koopman, winkelier
Israel, Machiels 01-12-1743 marchand koopman, winkelier
Job, Johannes 07-04-1742 sergeant pentionner gepensioneerd sergeant
Julien, Pierre 11-06-1785 rentier rentenier
Kamenier, Jan 19-05-1766 batelier schipper
Karsten, Bart 12-06-1780 peintre schilder
Keulsvaarder, Hendrik 20-01-1786 charretier voerman
Klamberg, Godlieb Christiaan 29-05-1755 capitaine pentioner gepensioneerd kapitein
Knoop, Jan Harmsen 24-07-1781 tailleur kleermaker
Knottenbeld, Hannes 21-03-1784 tiserant wever
Kok, Willem 23-05-1784 journalier dagloner
Koning, Cornelis 23-03-1772 journalier dagloner
Koopman, Jan 02-04-1780 batelier schipper
Koops, Beerd 30-08-1769 agriculteur landbouwer
Koops, Peele 14-09-1764 agriculteur landbouwer
Koopsen, Jan 02-06-1773 instructeur a l ecole onderwijzer aan een school
Koot, Evert Hendriks 08-05-1757 journalier dagloner
Koot, Hendrik van 01-02-1758 journalier dagloner
Koot, Peter van 06-10-1786 journalier dagloner
Kort, Christoffel 13-05-1788 valet marchal leerling smid
Kraus, Johannes Adam 15-08-1760 soldat pentionner gepensioneerd soldaat
Kruithof, Hendrik 20-02-1782 jardenier tuinman
Kuiper, Willem 25-07-1780 marchand koopman, winkelier
Laar, Johannes van 19-04-1745 rentier rentenier
Lafaille, Lotz 05-03-1775 maitre d' ecole schoolmeester
Leeuw, Dries de 05-03-1750 voiturier vervoerder
Leeuwen, Hendrik van 03-12-1741 marchand koopman, winkelier
Leeuwen, Wijnand van 06-12-1760 chirurgein dokter
Lenten, Dirk van 12-10-1757 charpenier timmerman
Leuzink, Bart 05-03-1783 voiturier vervoerder
Limbach, Pieter 18-02-1748 sergeant pentionner gepensioneerd sergeant
Lipke, Jan 21-03-1745 tiserant wever
Lipke, Jan Jz 30-09-1754 valet charpenier leerling timmerman
Lipke, Jurrien 16-05-1787 valet charpenier leerling timmerman
Loos, Evert 10-03-1736 cabaretier kroeghouder
Lutteken Brouwer, Arend 12-01-1766 supliant die juge de pais waarnemend bij het vredesgerecht
Maaten, Gerrit van der 03-09-1763 cordonnier schoenmaker
Machiels, Israel 08-07-1785 marchand koopman, winkelier
Maissan, Jan Francois 05-09-1773 sergeant de police politie
Manen, Christiaan van 10-03-1743 docteur en medicine doctor in de geneeskunde
Manen, Reinier Otto Hendrik van 22-07-1780 maire burgemeester
Maten, Klaas van der 20-02-1775 marchand koopman, winkelier
Maten, Pieter Jochem van der 28-07-1761 cardeur de laine wolkammer
Mauritius, Hendrik 30-01-1743 journalier dagloner
Meijer, Gerrit 07-03-1756 voiturier vervoerder
Mendel, Jan 28-06-1768 apothecaire apotheker
Moes, Jakob 03-10-1727 valet epinglier leerling speldenmaker
Mol, Teunis 13-04-1753 marchal smid
Mooijen, Gerrit Hendrik 04-11-1778 marchand koopman, winkelier
Mulder, Jan Willem 20-09-1757 journalier dagloner
Nagelhout, Coenraad 05-09-1735 agriculteur landbouwer
Nagelhout, Dirk 08-05-1750 batelier schipper
Nagelhout, Evert 08-07-1744 voiturier vervoerder
Nagelhout, Hendrik 15-08-1779 voiturier vervoerder
Nagelhout, Jan 06-01-1788 garcon batelier schippersjongen
Nagelhout, Marten 19-02-1784 garcon batelier schippersjongen
Nazelaar, Wolter 29-09-1773 boulanger bakker
Noorle, Jan van 26-09-1767 ecrivain schrijver
Ommen, Reijndert van 01-04-1778 journalier dagloner
Oostendorp, Eib. Gerritsen 16-09-1756 batelier schipper
Oostendorp, Lubbert 14-10-1757 laboureur landman
Ponstein, Eibert 14-03-1776 voiturier vervoerder
Ponstein, Gerrit 30-10-1779 jardenier tuinman
Ponstein, Kornelis 10-08-1730 pensionnaire gepensioneerd
Potgieter, Jan 16-05-1764 pecheur visser
Potgieter, Timen 14-05-1766 cordonnier schoenmaker
Preijs, Hendrik Jan 01-06-1762 tailleur kleermaker
Prins, Harmen 03-10-1738 marchand koopman, winkelier
Prins, Johannes Franciscus 16-07-1746 marchand koopman, winkelier
Pruis, Coenraad 08-04-1769 journalier dagloner
Pruis, Jakob 10-04-1755 epinglier speldenmaker
Pruis, Jan 01-08-1751 macon metselaar
Pruis, Jurrien 21-11-1765 voiturier vervoerder
Reijners, Jacobus 20-12-1782 valet chaudronnier leerling koperslager
Reijners, Pieter 20-12-1782 chaudronnier koperslager
Rensen, Albert 28-06-1753 laboureur landman
Romo, Matthijs 07-08-1769 matelot pentioner gepensioneerde matroos
Roozeboom, Gerrit 02-03-1740 marchand koopman, winkelier
Roozeboom, Hendrik Ernst 13-10-1769 percepteur ontvanger belasting
Ruis, Jakobus Jz 25-09-1789 macon metselaar
Ruis, Johannes 07-01-1787 agriculteur landbouwer
Salomon, Marcus 10-11-1768 marchand koopman, winkelier
Salomon, Simon 05-11-1771 marchand koopman, winkelier
Santen, Johannes van 09-12-1786 cardeur de laine wolkammer
Sassenberg, Gerhardus 24-08-1776 cordonnier schoenmaker
Sassenberg, Hendrik van 28-01-1773 courroyeur bode
Sassenberg, Johan 12-04-1742 cordonnier schoenmaker
Schermerts, Johan Diederik 05-02-1763 adjunct maire wethouder
Scherpenzeel, Jan Jansen 20-03-1757 blanchisseur wasbaas, bleker
Schot, Johan 02-06-1754 tiserant wever
Schubert, Ferdinant Augestin 21-08-1786 cardeur de laine wolkammer
Spaan, Jan 21-01-1760 directeur de la maison directeur ??
laboratrois
Staal, Machiel 11-11-1769 journalier dagloner
Staal, Willem Wz 22-09-1782 journalier dagloner
Staveren, Kornelis van 25-03-1773 tisserant wever
Steeg, Jan van ter 18-12-1743 charpentier timmerman
Steeg, Jan van ter 18-12-1743 charpentier timmerman
Stelten, Gerrit van 03-02-1784 journalier dagloner
Stelten, Hendrik van 23-05-1748 journalier dagloner
Stephan, Philip 12-09-1765 matelot pentioner gepensioneerde matroos
Stoffels, Heijmen 11-09-1773 batelier schipper
Stoffer, Arend 05-09-1769 valet peintre leerling schilder
Stoffer, Booij Gerrits 27-03-1766 pecheur visser
Stoffer, Booy Gerrits 27-03-1766 pecheur visser
Stoffer, Gerrit Hendriks 11-10-1783 journalier dagloner
Straatman, Beerd 28-03-1755 journalier dagloner
Straatman, Willem 28-02-1762 agriculteur landbouwer
Teekman, Antonij 03-01-1764 plombier loodgieter
Temminck, Librecht Jan 13-12-1780 commissaire de police commissaris van de politie
Timmerman, Aegidius 04-09-1783 directeur Institut kostschoolhouder
Timmerman, Marinus 03-05-1787 conseil municipal et secretair secretaris gemeente
Top, Gerardus 13-12-1769 brasseur bierbrouwer
Top, Gerrit Willem 23-10-1758 cabaretier kroeghouder
Top, Hendrik Az 23-12-1765 cabaretier kroeghouder
Top, Hendrik Tz 10-03-1779 pecheur visser
Top, Lammert 17-12-1756 gruautier kruidenier
Top, Lammert Az 26-10-1753 gruautier kruidenier
Top, Lammert Gzn 14-06-1753 brasseur bierbrouwer
Top, Lammert Jzn 27-01-1780 rentier rentenier
Top, Lubbertus 14-06-1758 peintre schilder
Top, Ties 08-05-1748 pecheur visser
Top, Wijnand 05-03-1768 cabaretier kroeghouder
Top, Willem 02-09-1760 boulanger bakker
Triest, Aart van 02-05-1761 voiturier vervoerder
Triest, Aart van 12-12-1790 garcon batelier schippersjongen
Triest, Reijer Aardsen van 16-06-1766 batelier schipper
Triest, Willem van 25-06-1787 voiturier vervoerder
Trip, Asewerus 28-05-1766 macon metselaar
Trip, Beert Jz 27-01-1786 metselaar metselaar
Trip, Hannes 05-06-1762 barbier barbier
Trip, Jan Hz 16-02-1782 journalier dagloner
Tuimelaar, Dries Beerdsen 20-08-1767 pecheur visser
Ut, Willem Jansen 11-06-1773 journalier dagloner
Veen, Dirk van der 11-06-1752 charpentier timmerman
Velden, Gerrit Jan van de 17-09-1743 jardenier tuinman
Veldhoen, Gerrit 16-02-1768 marchand koopman, winkelier
Veldkamp, Jakob 20-03-1769 batelier schipper
Vinke, Beert 12-10-1757 charpenier timmerman
Vinke, Dirk Jan 12-08-1768 batelier schipper
Vinke, Hendrik Jan 02-02-1756 charpentier timmerman
Visch, Aart 14-09-1780 laboureur landman
Voerman, Gerrit Corn. 18-12-1759 voiturier vervoerder
Voerman, Gerrit Theunisz 14-02-1788 voiturier vervoerder
Voerman, Theod (Theunis) Cornelissen 29-12-1751 pensionnaire gepensioneerd
Voerman, Theunis Cornelis 18-02-1756 journalier dagloner
Vos, Evert 24-09-1760 boulanger bakker
Vos, Gerardus 29-01-1770 fabriquer de cafe kunstkoffiemaker
Vos, Hendrik 19-12-1746 conseil municipal raadslid
Vos, Jan 20-04-1763 instructeur a l institut onderwijzer aan het Instituut
Vos, Jan Hzn 10-03-1774 cordonnier schoenmaker
Vos, Jan Hzn 22-11-1741 laboureur landman
Vos, Petrus 10-12-1755 boulanger bakker
Vos, Willem 02-02-1767 boulanger bakker
Vries, Abraham de 14-02-1757 pecheur visser
Vries, Jakob de 01-12-1754 batelier schipper
Vries, Lammert de 06-09-1778 pecheur visser
Vries, Pieter de 15-10-1761 batelier schipper
Vries, Thomas de 13-03-1771 macon metselaar
Vries, Toon de 26-07-1761 journalier dagloner
Waal, Peter de 28-07-1743 cordonier schoenmaker
Waal, Willem de 17-11-1788 cordonnier schoenmaker
Wagner, George 05-08-1775 instructeur almande onderwijzer Duits
Wagner, Johan Jacob 03-10-1760 tonnelier pentionner kuiper, gepensioneerd
Weienberg, Roelof 26-08-1773 macon metselaar
Weijenberg, Jan 22-12-1733 pensionnaire gepensioneerd
Welsum, Teunis van 06-03-1780 pecheur visser
Welsum, Willem van 07-01-1790 garcon batelier schippersjongen
Wessel, Arien 11-04-1762 valet huillier leerling olieslager
Wessel, Jan 13-02-1760 journalier dagloner
Westerink, Dirk Coertsen 26-03-1751 pecheur visser
Westerink, Gerrit 07-08-1764 voilier zeilmaker
Westerink, Harmen 12-03-1764 batelier schipper
Westerink, Herman Hzn 09-04-1775 pecheur visser
Westerink, Jakob 15-11-1747 pecheur visser
Westerink, Jan 29-04-1764 maitre d' ecole schoolmeester
Westerink, Jan Coersen 16-09-1756 batelier schipper
Westerink, Jan Hzn 27-01-1771 pecheur visser
Wijnna, Brand 08-03-1761 cardeur de laine wolkammer
Wijnne, Evert 09-07-1762 gruautier kruidenier
Wijnne, Gerrit Richard 26-11-1765 laboureur landman
Wijnne, Hendrik Arend 20-11-1760 conseil municipal raadslid
Wijnne, Wijnand 29-04-1769 marchand koopman, winkelier
Windhouwer, Hendrik 15-03-1765 journalier dagloner
Winthouwer, Albert 24-04-1738 marchand koopman, winkelier
Witter, Frederik 20-06-1770 boulanger bakker
Wolden, Herman van der 20-08-1716 batelier schipper
Wolff, Isaak Manuel 21-06-1785 marchand koopman, winkelier
Wolff, Jacob 08-11-1782 marchand koopman, winkelier
Wolff, Manuel 12-06-1748 marchand koopman, winkelier
Wouters, Philip 25-09-1768 batelier schipper
Zegerius, Zeger Lucas 11-06-1769 marchand koopman, winkelier
Zoet, Hendrik 07-05-1748 journalier dagloner
Zoet, Hendrik Eibert 17-10-1773 batelier schipper
Zoet, Hendrik Hartgers 05-03-1772 garcon batelier schippersjongen
Zoet, Jakob Hendriks 01-05-1783 journalier dagloner
Zoet, Teunis 14-08-1755 journalier dagloner
Zomerveld, Harmen 29-09-1743 journalier dagloner
Zwart, Beert Eijbertsen 11-01-1765 journalier dagloner
Zwart, Beert Jakob 11-12-1784 batelier schipper
Zwart, Gerrit Jakob 08-11-1789 batelier schipper
Zwart, Jakob Beerdsen 14-06-1758 batelier schipper
Zwart, Reijer Jansen 20-12-1749 marchand koopman, winkelier
Zwarts, Lammert 11-10-1757 tailleur kleermaker
Zwarts, Roelof 16-08-1769 tailleur kleermaker
Zwep, Herman 21-09-1780 sergeant de decoontje politie
Zwep, Jan 24-07-1755 ecorcheur vilder
Zwep, Willem 24-03-1785 journalier dagloner