Ingekomen stukken 1900-1902

Ingekomen stukken 1900-1902 (inbewerking)
Gemeentearchief Elburg

Volgnr: 201
Ingekomen: 01-05-1900
Bericht van: Burgemeester van Wilsum
Inhoud: Meededeeling dat verlofganger Hendrik J. Stoffer voornemens is zich in deze gemeente te vestigen
Verwijzing: Nationale militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 213
Ingekomen: 01-05-1900
Bericht van: Burgemeester en wethouders van Oldebroek
Inhoud: Terugzending der goedgekeurde rekening over1899 van den Elburg-Eper grindweg
Verwijzing: Elburg-Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 202
Ingekomen: 02-05-1900
Bericht van: Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 's Gravenhage
Inhoud: Toezending van een drietal exemplaren van eene bekendmaking omtrent de betekenis van de seinen van de stormwaarschuwingdienst
Verwijzing: Stormwaarschuwingdienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 203
Ingekomen: 02-05-1900
Bericht van: Rijksontvanger a.i. Elburg
Inhoud: Mededeeling van eene gedane betaling groot F 104,49 aan den ontvanger dezer gemeente
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 204
Ingekomen: 02-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Elburg
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Roelof Fidder
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 220
Ingekomen: 02-05-1900
Bericht van: A. van de Poll Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen zijn aanslag in de directe belasting naar het inkomen
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 205
Ingekomen: 03-05-1900
Bericht van: Gem. ontvanger te Elburg
Inhoud: Toezending staat v. achterstallige graspacht over 1899
Verwijzing: comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 206
Ingekomen: 03-05-1900
Bericht van: Gem.ontvanger te Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over april 1900
Verwijzing: Maandstaat Gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 207
Ingekomen: 03-05-1900
Bericht van: Gem. ontvanger te Elburg
Inhoud: Mededeeling van het ontvangen vergunningsrecht voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank
Verwijzing: Drankenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 208
Ingekomen: 04-05-1900
Bericht van: Diekman & Kölsch Nijmegem
Inhoud: Omtrent de bestelling van nader opgegeven benodigdheden voor het slachthuis
Verwijzing: Slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 209
Ingekomen: 04-05-1900
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Toezending extract vonnis inzake Frederik Stoffer, met verzoek den veroordeelde gevankelijk voor hem te doen geleiden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 210
Ingekomen: 04-05-1900
Bericht van: Gemeente directeuren Krankn. gld. Veldwijk-Ermelo
Inhoud: Mededeeling dat Willem Straatman niet hersteld is ontslagen. Maar met verlof de stichting heeft verlaten.
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 211
Ingekomen: 05-05-1900
Bericht van: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Inhoud: Ontvangstbericht der verordeningen tot wijziging en aanvullingen der verordening van politie
Verwijzing: Strafverordeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 212
Ingekomen: 05-05-1900
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Verzoek om terug zending van het extractvonnis inzake F. Stoffer
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 259
Ingekomen: 05-05-1900
Bericht van: Diensten Ned. Centr. Mij Utrecht
Inhoud: Beslissing op het verzoek den gem. besturen van Elburg-Doornspijk en Oldebroek voor trein 8.02 van het station Elb. Oldebroek te laten vertrekken(opening---)
Verwijzing: Spoorwegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 214
Ingekomen: 07-05-1900
Bericht van: mil.commisaris 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Omtrent het verzuim van den mili. verlofganger J. Beem wat betreft het laten aftekenen van zijn zakboekje
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 216
Ingekomen: 07-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgave van het aandeel der gemeente voor het innen der opcenten op de Grondbelasting, dienst 1899
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 217
Ingekomen: 08-05-1900
Bericht van: G. van Dorssen Elburg
Inhoud: Verzoek om ontheffing van zijn aanslag in de hondenbelasting voor het 2e half jaar 1900
Verwijzing: Hondenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 218
Ingekomen: 08-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeeling van het vervoer van een transport munitie van Zaandam naar de haven van Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 260
Ingekomen: 08-05-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit tot aanvulling der begrooting, dienst 1899
Verwijzing: Aanvulling begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 219
Ingekomen: 10-05-1900
Bericht van: N.S. Rambonnet jhr. F.F.F.Z. van Asch van Wijk en jhr. Bas Backer
Inhoud: Verzoek om toezegging tot deelneming in het maatschappelijk kapitaal der ontw. stoomtram lijn Nunspeet-Hattem voor 32/130 gedeelte
Verwijzing: Stoomtramlijn
Plaats: Elburg

Volgnr: 222
Ingekomen: 10-05-1900
Bericht van: B.C. Boks te Elburg
Inhoud: Betreffende de vermindering der subsidie voor de omnibus onderneming, in verband met de tolafschaffing
Verwijzing: Subsidie omnibusdienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 221
Ingekomen: 11-05-1900
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Bericht van de veroordeling van J. Goris en H.J. Hoeve wegens diefstal
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 224
Ingekomen: 11-05-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending oproepingsbrief voor D. Schreurs ter inlijving op donderdag 7 juni e.k.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 223
Ingekomen: 12-05-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Afschrift van het besluit waarbij de loteling Gerrit Schuurman ongeschikt wordt verklaard voor den dienst
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 225
Ingekomen: 14-05-1900
Bericht van: Commissaris de Kon. van Gelderland
Inhoud: Mededeeling van het vervoer van een transport buskruit van fort Asperen naar Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 226
Ingekomen: 15-05-1900
Bericht van: Firma T.H. Tomassen te Nijmegen
Inhoud: Mededeeling van de overname van de firma Dickmann & Kölsch van hare vertegenwoordiging den firma Kaiser & Co te Cassel (inrichting abattoir)
Verwijzing: Slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 227
Ingekomen: 16-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Frederik van der Heide, ter uitreiking aan de belanghebbende
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 228
Ingekomen: 17-05-1900
Bericht van: J.J. Bernd. van Berlikum Elburg
Inhoud: Verzoek om ontheffing van een gedeelte van zijn aanslag in de belasting naar het inkomen, dienst 1900 wegens vertrek
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 229
Ingekomen: 17-05-1900
Bericht van: IJker, chef van dienst Arnhem
Inhoud: Aangaande de op woensdag 6 en donderdag 7 juni a.s.in deze gemeente te houden herijk
Verwijzing: Herijk
Plaats: Elburg

Volgnr: 230
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Gedep. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het Raadsbesluit tot af-en overschrijving op posten der begroting en uitgaven, dienst 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 231
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Burgemeester van Zwolle
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger Cornelis Docter
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 232
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Dagelijks bestuur van de vereniging "Volksweerbaarheid" 's Gravenhage
Inhoud: Verzoek aan het dagelijks bestuur dezer gemeente om steun te verlenen aan "Volksweerbaarheid"
Verwijzing: Volksweerbaarheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 233
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Inspecteur der dienst belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van een suppletoir register der personeele belasting van denloopende dienst
Verwijzing: Personeele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 234
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Bestuur v.d. afd. Elburg der schippersver. "Schuttevaer"
Inhoud: Verzoek om de voor den aanleg eener stoomtramweg gevraagde subsidie wel te willen verleenen
Verwijzing: Stroomtramlijn
Plaats: Elburg

Volgnr: 235
Ingekomen: 18-05-1900
Bericht van: Mr. H.C. Pennink te Zutphen
Inhoud: Mededeling dat het Hof te Arnhem faillietverklaring van T. Koetsier heeft uitgesproken
Verwijzing: Gortelse tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 236
Ingekomen: 19-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor H.J. van Koot, met verzoek om uitreiking
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 237
Ingekomen: 22-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Bericht van het vervoer van een transport munitiën van Zaandam naar de haven alhier
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 238
Ingekomen: 22-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent de openbare kennisgeving v.h. onderzoek van verlofgangers en het zegelrecht van ziekte-attesten
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 239
Ingekomen: 22-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending drukwerk
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 240
Ingekomen: 22-05-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending van een model van de lijsten der instellingen van weldadigheid, waarop alleen de wijzigingen zijn te vermelden
Verwijzing: Armwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 242
Ingekomen: 23-05-1900
Bericht van: ontv. der dir. belast-en accijnsen a.i. Elburg
Inhoud: Opgave van de veranderingen in de lijst der huizen welke voor inkwartiering in aanmerking komen
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 243
Ingekomen: 23-05-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending v.e. afdruk eenen geheime aanschrijving van Z.E. den Minister van Justitie d.d.16 mei 1900, 2e afd. A/C nr. 18
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 541
Ingekomen: 23-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Kennisgeving van het vervoer van gevulde projectielen per schip naar Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 244
Ingekomen: 24-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Kennisgeving van het vervoer van eene lading gevulde springprojectielen naar Elburg bestemd voor de legerplaats/ bij Oldebroek
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 245
Ingekomen: 26-05-1900
Bericht van: Mr. H.C. Pennink Zutphen
Inhoud: Mededeling betreffende de procedure C a T. Koetsier en verzoek of hij de declaratie voor de gemeente kan inzenden
Verwijzing: Procedure Gortelsche tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 246
Ingekomen: 28-05-1900
Bericht van: Inspecteur v.h. Haagstoezicht op Krankzin. Leiden
Inhoud: Betreffende de verpleging van Evert H. van Koot ten huize van Jan van Dorp
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 247
Ingekomen: 28-05-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 7 mei 1900 no. 3 tot het aangaan eenen geldleening groot F 2.000,00
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 248
Ingekomen: 29-05-1900
Bericht van: Mr.H.C. Pennink Zutphen
Inhoud: Verzoek van mededeling of het voldoende is de kosten der procedure C a Koetsier in eene som op te geven of dat declaratie gedetailleerd moet zijn
Verwijzing: Procedure Gortelsche tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 249
Ingekomen: 29-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van de zeemilitie, die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 250
Ingekomen: 30-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van de nominatienen staat(2) van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 251
Ingekomen: 30-05-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent de indiening van de Staten V., betreffende het voorbereidend militair onderricht
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 252
Ingekomen: 01-06-1900
Bericht van: 1e luit.kwartiermeester. v.h. 2e bat. rustende Schutterij in Gelderland
Inhoud:
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 253
Ingekomen: 01-06-1900
Bericht van: Directeur v.h. Centraal Bureau voor de Statitiek 's Gravenhage
Inhoud: Terugzending van verzamelkaarten en individueele kaarten der volkstelling ter verbetering
Verwijzing: 8e Volkstelling
Plaats: Elburg

Volgnr: 254
Ingekomen: 02-06-1900
Bericht van: Rijks ontvanger a.i. Elburg
Inhoud: Mededeling van eene gedane betaling aan den gemeenteontvanger van een bedrag van F 104,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 255
Ingekomen: 02-06-1900
Bericht van: Directeur der Artill. schietschool legerplaats bij Oldebroek
Inhoud: Omtrent ongeregeldheden van militairen uit de Legerplaats te Oldebroek
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 256
Ingekomen: 05-06-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Omtrent het houden van premiekeuringen van hengsten en merriën voor het Geldersch paardenstamboek
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 257
Ingekomen: 05-06-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending lijst bekroonde stieren in 1899
Verwijzing: Ter betering Rundveestapel
Plaats: Elburg

Volgnr: 258
Ingekomen: 05-06-1900
Bericht van: Gem. ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over mei 1900
Verwijzing: Maandstaat gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 261
Ingekomen: 09-06-1900
Bericht van: Luitenant-Generaal C.L.W. Moorrees
Inhoud: Toezending plakkaat betreffende aantegane verbintenissen bij een der Korpsen der Artillerie of der Cavalerie
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 262
Ingekomen: 11-06-1900
Bericht van: Thesaurier v/h fonds van de gew. dienst
Inhoud: Onvangstbericht opbrengst Collecte gew. Dienst binnen deze gemeente
Verwijzing: Collecte Gew. Dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 263
Ingekomen: 11-06-1900
Bericht van: Inspecteur der dir. belasting Harderwijk
Inhoud: Verzoek opgave van de personen, die bezoldeging, vergoeding of subsidie uit de gemeente kas genieten
Verwijzing: Bedrijfsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 264
Ingekomen: 12-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. Arnhem
Inhoud: Kennisgeving getreffende de inlijving van D. Schreurs bij het regiment Infanterie
Verwijzing: Nat. Militie Inlijving
Plaats: Elburg

Volgnr: 265
Ingekomen: 12-06-1900
Bericht van: Commissaris der Konnigin Arnhem
Inhoud: Bericht betreffende te houden schietoefeningen in de stelling van den Helder
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 266
Ingekomen: 12-06-1900
Bericht van: Gedup. Staten van Gelderland
Inhoud: Afloop van de in April en Mei gehouden van één- en twee jarige hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 267
Ingekomen: 12-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. Arnhem
Inhoud: Verzoek bericht of in deze gemeente al dan niet een schietbaan voor het geweer aanwezig is
Verwijzing: Militaire zaken Schietbaan
Plaats: Elburg

Volgnr: 268
Ingekomen: 12-06-1900
Bericht van: Gedup. Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek aanvulling van een staat, in verband met eene nog ogenlijke herziening van het Reglement ter verkomingen en wering van zand verschuivingen in dit gewest
Verwijzing: Zandverstuivingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 269
Ingekomen: 13-06-1900
Bericht van: Commissaris de Koningin Arnhem
Inhoud: Toezending kosteloos van vergunningen om te wisselen
Verwijzing: Jacht en Visserij
Plaats: Elburg

Volgnr: 270
Ingekomen: 13-06-1900
Bericht van: B. Denekamp Elburg
Inhoud: Verzoek om ontheffing van zijn aanslag in de hondenbelasting over het 2e half jaar 1900
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 271
Ingekomen: 14-06-1900
Bericht van: J. Hollander Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen zijn aanslag in de plaatselijke directe belasting over 1900
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 272
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: Gezusters van Norel
Inhoud: Bezwaar tegen de lijst van inkwartiering
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 273
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: De Raad der Geref.Kerk Elburg
Inhoud: Uitnodiging aan den gemeente raad om tegenwoordig te zijn bij de afscheidsrede van den leeraar dr. G.J.B. Aalders
Verwijzing: Eeredienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 274
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling dat tegen de afwezigheid van den burgermeester gedurende eene maand, geen bezwaren bestaat
Verwijzing: Verlof burgemeester
Plaats: Elburg

Volgnr: 275
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: Gedup. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot betaling uit den post voor onvoorziene uitgaven der begroting v. 1899
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 276
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: Bestuur weesinrichting "Beth Pelet" Vianen
Inhoud: Kennnisgeving van zijn voornemen om in juni of juli in deze gemeente eene collecte langs de huizen te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 277
Ingekomen: 15-06-1900
Bericht van: Besturen polder Oldebroek
Inhoud: Antwoord op schrijven van 8 nov. 1899, no. 685 aangaande de kuim bij het bovenveen.
Verwijzing: waterlossingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 278
Ingekomen: 16-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een beroep van Nederlanderschap voor G.J.D Aalderen en gezin
Verwijzing: Nederlandschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 279
Ingekomen: 16-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Bericht van het vervoer van een schip met munitie bestemd voor de legerplaats bij Oldebroek, van Utrecht via Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 312
Ingekomen: 17-06-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende de verdeeling der Rijks in 9 inplaats van 6 arbeidsinspectiën
Verwijzing: Arbeidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 280
Ingekomen: 18-06-1900
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om nader te onderzoeken aan wie het in bijgevoegde procesverbaal bedoeld gras toebehoort en daarvan een relaas op te maken
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 281
Ingekomen: 18-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. van Gelderland
Inhoud: Bericht van van plaatsing van een milicien
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 282
Ingekomen: 18-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een reispas voor G.J.B. Aalders en gezin, ter uitreiking aan de belanghebbende
Verwijzing: Buitenlandsche paspoorten
Plaats: Elburg

Volgnr: 283
Ingekomen: 19-06-1900
Bericht van: FirmaT.H. Thomassen Nijmegen
Inhoud: Omtrent de montage van de toestellen voor de varkensslachterij
Verwijzing: Openbaar slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 284
Ingekomen: 21-06-1900
Bericht van: Gedup. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot af-en overschrijving op de begr. v. uitgaven v. 1899
Verwijzing: Comptabilitiet
Plaats: Elburg

Volgnr: 285
Ingekomen: 21-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. van Gelderland
Inhoud: Toezending verlengbewijs van Nederlandenschap voor Jacob Haze met verzoek om uitreiking
Verwijzing: Nederlandenschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 286
Ingekomen: 21-06-1900
Bericht van: Bestuur der afd. overvelen der Geld. ov. mij. van Landbouw
Inhoud: Omtrent de opleiding van onderwijzen voor de landbouwacte
Verwijzing: Landbouw onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 287
Ingekomen: 22-06-1900
Bericht van: Thesaurier fonds Gew. dienst Arnhem
Inhoud: Toezending gratifecatie voor den deelgerechtigde in deze gemeente
Verwijzing: Fonds gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 288
Ingekomen: 22-06-1900
Bericht van: Officier v. Justitie te Zwolle
Inhoud: Verzoek om Gerrigje Hup h/v R. Fidder verdacht van stroperij te hooren en eenige inlichtingen te verstrekken
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 289
Ingekomen: 26-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending bewijs van Nederlamdeschap voor Jannes Stoffer ter uitreiking aan de belanghebbende
Verwijzing: Nederlandenschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 290
Ingekomen: 26-06-1900
Bericht van: Wed. W. Hamel en anderen
Inhoud: Sollicitatiën naar het genot der opkomsten van de Lutteken Vicarie
Verwijzing: Lutteken Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 291
Ingekomen: 27-06-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling van de aanwijzing van den controleur der dir. belastingen v.h Kadaster, H.P. Cramer voor het doen der opnemeneen ter uitv. v.d. wet der grondbel.
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 292
Ingekomen: 29-06-1900
Bericht van: Min. van Marine
Inhoud: Betreffende afstand van soldij of zeetraktement van officieren en mindere schepelingen
Verwijzing: Soldijen
Plaats: Elburg

Volgnr: 293
Ingekomen: 29-06-1900
Bericht van: Mil. comm. 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Verzoek om den mil. verlofg. Hendrik Jan Westerink voor de na-inspectie op te roepen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 294
Ingekomen: 30-06-1900
Bericht van: Rijksontvanger a.i. Elburg
Inhoud: Verzoek van toezending v.e. opgave van de percelen in deze gem. waar bij het begin v. 1898 met vergunning sterke drank in 't klein mocht worden verkocht
Verwijzing: Drankenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 295
Ingekomen: 30-06-1900
Bericht van: Best. der comm. tot bevord. der verbetering v.h. rundvee in Gelderland
Inhoud: Toezending bedrag van f 50, premie der Prov. stierenkeuring in1899 voor H. de Leeuw
Verwijzing: Stierenkeuring
Plaats: Elburg

Volgnr: 296
Ingekomen: 30-06-1900
Bericht van: Burgem. van Wieringen
Inhoud: Mededeling dat de Kon. het vlootplan heeft goedgekeurd en dat dezelve gehouden zal worden op 3 augustus
Verwijzing: Revue van vischersvaartuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 297
Ingekomen: 02-07-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending extr. vonnis ten laste v. R. Vos met verzoek den veroordeelde te doen weten dat hij de boete voor 8 juli e.h. moet betalen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 298
Ingekomen: 02-07-1900
Bericht van: Commissaris
Inhoud: Omtrent het houden van schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 299
Ingekomen: 03-07-1900
Bericht van: Belastingdienst te Zwolle
Inhoud: Mededeling van eene gedane betaling aan den gem. ontvanger (van f 1.434.62 1/2)
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 300
Ingekomen: 04-07-1900
Bericht van: Ontvanger der gem. Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf voor juni 1900
Verwijzing: Maandstaat gemeente kas
Plaats: Elburg

Volgnr: 301
Ingekomen: 05-07-1900
Bericht van: Mil. comm 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Bericht dat een nieuwe geneeskundige verklaring is voor de afwezigheid o.i. verlofg. Westrink bij het onderzoek op 10 december te Harderwijk
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 302
Ingekomen: 05-07-1900
Bericht van: Ambt. van het openb. kantonger. te Zwolle
Inhoud: Toezegging procesverb. ca Alb. Westerink e.a. met verzoek om de bekeurden te verhooren en geb. extracten toe te zenden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 303
Ingekomen: 07-07-1900
Bericht van:
Inhoud: Procesverhaalen van opening der boeken en kas van den gemeenteontvanger op 7 juli 1900
Verwijzing: Procesverbaal kasopname
Plaats: Elburg

Volgnr: 304
Ingekomen: 07-07-1900
Bericht van: Rijksontv. o.i. Elburg
Inhoud: Mededeeling van eene gedane betaling aan den gem. ontvanger groot f 104,51
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 305
Ingekomen: 10-07-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van formulieren met opmerkingen omtrent het landbouwverslag over 1899
Verwijzing: landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 306
Ingekomen: 10-07-1900
Bericht van: Comm. dechem. infanterie artell. Muiden
Inhoud: Toezending ter aanplakking van eenige waarschuwingen in verband met de te houden schietoef. o.h. fort Pampus
Verwijzing: Waarschuwing schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 307
Ingekomen: 12-07-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent clandestiene verkoop van sterken drank in bier -en koffiehuizen, welke zich in de nabijheid van spoorwegstation bevinden
Verwijzing: Drankewet
Plaats: Elburg

Volgnr: 308
Ingekomen: 13-07-1900
Bericht van: Burgem. van Kampen
Inhoud: Toezending van een bedrag van f 40,65 zijnde pensioen 2e kwart j.l. voor wed. Grafhorst
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 309
Ingekomen: 13-07-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om in den vervolge bij toezending van relazen tevens te doen toekomen een behoorl. ingevulden staat van inlichtingen (toez. v. 25 ex. in blauw)
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 310
Ingekomen: 13-07-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Omtrent het vervallen der verplichting tot inzending v.d. opgave van in de gemeente bestaande instellingen van voorzorg
Verwijzing: Statistiek spaar-en leenbanken
Plaats: Elburg

Volgnr: 311
Ingekomen: 14-07-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld
Verwijzing: Nat. militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 313
Ingekomen: 17-07-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeeling dat Gerrit Frederik Hengeveld, niet op het strafregister voorkomt
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 314
Ingekomen: 25-07-1900
Bericht van: Firma T.H. Thomassen Nijmegen
Inhoud: Toezending van tekeningen voor de montage, met verzoek om terugzending na gebruikmaking
Verwijzing: Openbaar slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 315
Ingekomen: 28-07-1900
Bericht van: Commendant 8e reg, inf. 5e bat. Utrecht
Inhoud: Omtrent terugkeer van verlof den miliciens. Zwep zich bevindende in een gezin waar besmett. ziekte heerscht.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 316
Ingekomen: 30-07-1900
Bericht van: Wed. W. van Hamel (geb. A.E. Kuikhoven)
Inhoud: Dankbetuiging namens haren zoon / voor de begiftiging met Luttekens Vicarie
Verwijzing: Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 317
Ingekomen: 30-07-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling van het vervoer van een buskruit transport van Fort Vuren met bij lading naar Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 318
Ingekomen: 02-08-1900
Bericht van: Commedant de 2e comp. 5e Bat. 8 regm. Inf. Utrecht
Inhoud: Verlof toegestaan aan L. Zwep tot 04-08-1900
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 319
Ingekomen: 04-08-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending goedgekeurd kohier schoolgelden 2e kwart. 1900
Verwijzing: Pl. belastingen schoolgelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 320
Ingekomen: 04-08-1900
Bericht van: Onvanger der gem. te Elburg
Inhoud: Maanstaat van ontvangst en Uitgaaf over juli 1900
Verwijzing: Maandstaat gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 321
Ingekomen: 11-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Verzoek aan burg. en weth. om bericht en raad omtrent een adres van J.B. Verheij betreffende de begeving Lutteken Vicarie
Verwijzing: Lutteken Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 322
Ingekomen: 12-08-1900
Bericht van: J.M. Thiel Amersfoort
Inhoud: Betreffende de toestand van zijn vader J.H.Thiel
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 323
Ingekomen: 16-08-1900
Bericht van: Burg. van Doornspijk
Inhoud: Mededeling dat de verlofganger Lammert Hoeve aldaar heeft aangemeld, komende van zijn korps
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 324
Ingekomen: 17-08-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Bericht van de veroordeling van G. Hup wegens diefstal, tot 5 dagen gevangenisstraf
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 325
Ingekomen: 17-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Bericht dat schietoefeningen zullen plaats zullen hebben v.e. opstelling, bij den post aan het IJ Immetjeshorn
Verwijzing: Militaire zaken Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 326
Ingekomen: 17-08-1900
Bericht van: Inspecteur v.d. arbeid 8e - 7einsp. Groningen
Inhoud: Verzoek om inlichtingen aangaande vergunning bakkerij A. Hooijer
Verwijzing: Hinderwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 327
Ingekomen: 17-08-1900
Bericht van: Dircteur v.d. Centr. Beur. v.d. Statitiek 's Gravenhage
Inhoud: Terugzending van eenige kaarten betr. de volkstelling met verzoek om nadere gegevens
Verwijzing: Volkstelling
Plaats: Elburg

Volgnr: 328
Ingekomen: 17-08-1900
Bericht van: Gemeente dir. krank. gest. en J. van Delden Deventer
Inhoud: Inlichtingen omtrent den heer M. Oppenheim
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 329
Ingekomen: 18-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgave van miliciens die in het genot van grootverlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 330
Ingekomen: 20-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending v.h. drukwerk van dealphabetische lijst der ingeschrevenen voor de Nat. Militie, lichting 1901
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 331
Ingekomen: 22-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling van zijn voornemen om deze gemeente te komen bezoeken op maandagden 27 aug. eerstkomende
Verwijzing: Bezoek Commissaris der Koningin
Plaats: Elburg

Volgnr: 332
Ingekomen: 23-08-1900
Bericht van: Ridder van Rappard luit. der Artill. legerol. bij Olderbroek
Inhoud: Verzoek om gebruik te maken van den kerktoren tot het observeren van deoefeningen in de legerplaats
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 333
Ingekomen: 24-08-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Terugzending van de algemene lijst van de leden der schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 334
Ingekomen: 25-08-1900
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van de opening der boeken en kas van den gemeenteontvanger
Verwijzing: Procesverbaal van kasopening
Plaats: Elburg

Volgnr: 335
Ingekomen: 29-08-1900
Bericht van: Provisoren v.h. Oude en Nieuwe Gasth. Zutphen
Inhoud: Mededeling dat er in hun gesticht voor krankzinningen thans geen gelegenheid bestaat tot opname van een behoeftig lijderes
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 336
Ingekomen: 29-08-1900
Bericht van: 2e Luit. v. Rapperd i.d. legerplaats bij Olderbroek
Inhoud: Aangaande het gebruik van den kerktoren
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 337
Ingekomen: 30-08-1900
Bericht van: 1e Luit. kwartierm. 2e Bat. rustende Schutterij in Gelderland
Inhoud: Toezendingden begroting van het 2e bat. rustende schutterij in Gelderl. voor 1901
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 338
Ingekomen: 01-09-1900
Bericht van: Gemeente der krankz. gest. "Vedlwijk"Ermelo
Inhoud: Bericht dat Hein Straatman met verlof buiten het gesticht verblijft
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 339
Ingekomen: 01-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van bewijs van Nederlanderschap voor Lubbertus Klein, ter uitreiking a/d belanghebbende
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 340
Ingekomen: 03-09-1900
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eener gedane betaling groot f 104,50 aan den gemeente ontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 341
Ingekomen: 03-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent het houden van schietoefeningen van het IJmuiden
Verwijzing: Militaire zaken schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 342
Ingekomen: 03-09-1900
Bericht van: Gem. ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over maand augustus
Verwijzing: Maandstaat gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 343
Ingekomen: 03-09-1900
Bericht van: Administratie stichting "Veldwijk" Ermelo
Inhoud: Toezending declaratie in duplo van verpleeggelden van Driesje Kolleman
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 344
Ingekomen: 05-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Kabinet : aangaande het ontslag aan den dienaars van politie C. Simonsen en diens benoeming tot veldwachter
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 345
Ingekomen: 06-09-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Mededeling van het bedrag dat tot grondslag moet strekken, naar welken debijdrage voor pensioenen voor elken onderwijzer(es) berekend is.
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 346
Ingekomen: 06-09-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Opgaaf van den uitslag van de in Juli dezer jaars in deze prov. gehouden keuringen van fokmerriën met veulen en jonge merriën, almede voor het Geld. paardenstamboek
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 347
Ingekomen: 06-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent het houden van schietoefeningen in de nabijheid van Diemerdam
Verwijzing: Militairezaken schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 348
Ingekomen: 06-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent de reorganisatie der arbeidsinspectie
Verwijzing: Arbeidscoet
Plaats: Elburg

Volgnr: 349
Ingekomen: 07-09-1900
Bericht van: Ged. Staten in Gelderland
Inhoud: Besluit tot het verlenen der gewone prov. bijdrage voor de verpleging van Driesje Kolleman in het krankzinnigen gesticht "Veldwijk" te Ermelo
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 350
Ingekomen: 08-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending publicatie eenente houden aanbesteding van publieke werken, met verzoek van aanplakking
Verwijzing: Aanbestedingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 351
Ingekomen: 08-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap met verzoek van uitreiking aan den belanghebbende.
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 352
Ingekomen: 10-09-1900
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om ter kennis M. Vecht te brengen dat er geen termen gevonden om hem vervolging tegen Molijn te Nunspeet in te stellen.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 353
Ingekomen: 11-09-1900
Bericht van: Collage van de Zeevisserijen Amstedam
Inhoud: Toezending van bekendmaking van de nieuwe voorschriften betreffende den kleur den onderscheidingstekenen van de zeevissersvaartuigen ter uitreiking
Verwijzing: Zeevisserijen
Plaats: Elburg

Volgnr: 354
Ingekomen: 12-09-1900
Bericht van: Burg. en weth. van Aalten
Inhoud: Kennisgeving van het overlijden van Hendrik Gerrit van Doesburg wonende in deze gemeente
Verwijzing: Bevolking
Plaats: Elburg

Volgnr: 355
Ingekomen: 12-09-1900
Bericht van: firma T.H. Thomassen Nijmegen
Inhoud: Mededeling dat de firma Kaiser & Co te Cassel om spoedige uitvoering den opdracht dd. 7 sept. j.l. no. 417 is verzocht
Verwijzing: Slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 356
Ingekomen: 12-09-1900
Bericht van: Ambt v.d. burg. stand Aalten
Inhoud: Toezending extract (art.50 B.W.) uit den overl. akte van Hendrik Gerrit van Doesburg
Verwijzing: burgerlijke stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 361
Ingekomen: 12-09-1900
Bericht van: diverse personen
Inhoud: Brieven van solicitatie van de beschikking van ambtenaar tot secretaris dezen gemeente
Verwijzing: Ambtenaar der secretarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 357
Ingekomen: 13-09-1900
Bericht van: Administrateur gesticht "Veldwijk" Ermelo
Inhoud: Terugzending van een getekend contract inzake verpleging van Driesje Kolleman
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 358
Ingekomen: 14-09-1900
Bericht van: J.D.A.A. Verhage Elburg
Inhoud: Verzoek om zoo spoedig mogelijk eervol ontslag uit zijn betrekking van ambt ter secretarie
Verwijzing: Eervol ontslag ambtenaar secretarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 359
Ingekomen: 15-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap ter uitreiking
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 360
Ingekomen: 17-09-1900
Bericht van: Burgm. van Kampen
Inhoud: Verzoek om inlichting of Hendrikje van den Wetering, geb. alhier 19 nov. 1874, hoedanigheid van Nederlander bezit
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 362
Ingekomen: 20-09-1900
Bericht van: Officier der justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling dathet nazien der reg. van den burgelijkenstanden dezen gemeente tot geen opmerkingen heeft geleid
Verwijzing: Burgelijke stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 363
Ingekomen: 21-09-1900
Bericht van: Firma T.H. Thomassen te Nijmegen
Inhoud: Mededeling dat de bestelde vlugwerkende takelblokken (2 st.) door de firma Kaiser & Co. te Casel
Verwijzing: Slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 364
Ingekomen: 22-09-1900
Bericht van: Commissaris der Koningin tin Gelderland
Inhoud: Bericht dat hij bereid is den politiedienaar C. Simonse tot gemeenteveldwachter te benoemen
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 365
Ingekomen: 22-09-1900
Bericht van: Burgermeester van Zwolle
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger Frank Leusink
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 366
Ingekomen: 22-09-1900
Bericht van: Burgermeester van Ermelo
Inhoud: Alsvoren van den verlofganger Jozeph Beem
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 367
Ingekomen: 22-09-1900
Bericht van: Mevr. G. Wicherlink
Inhoud: Verzoek om toezending van een afschrift der missive van B en W dd. 28 november 1898 no. 586
Verwijzing: 21-09-1900
Plaats: Elburg

Volgnr: 368
Ingekomen: 22-09-1900
Bericht van: Theoauries fonds, gewestdienst Nederland Arnhem
Inhoud: Toezending gratificaten voor de deelgerechtigen in het fonds(F 31,50) ter uitreiking
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 369
Ingekomen: 24-09-1900
Bericht van: Mil. commissie in het 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Mededeling dat zitting van den militieraad voor de licht. 1904 dezen gemeente zal plaats hebben te Harderwijk 18 dec. a.s. nam. 1 1/2 uur
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 370
Ingekomen: 24-09-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek om beantwoording van vragen op een bijgevoegde lijst nopens de wijze waarop de burgelijke armenzorg voorziet in de verzorging van minderjarige armlastige kinderen
Verwijzing: Armewezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 371
Ingekomen: 24-09-1900
Bericht van: Commissaris der Koningin in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 372
Ingekomen: 25-09-1900
Bericht van: Burgemeester van Doornspijk
Inhoud: Mededeling dat aldaar zijn gecontracteerd eene gevallen van Mond-Klauwzeer
Verwijzing: Besmettelijke veeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 373
Ingekomen: 25-09-1900
Bericht van: van Esch en Co te Zwolle
Inhoud: Opgaaf der voorwaarden eenen tijdelijke leening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 374
Ingekomen: 26-09-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van paspoort van Evert Jan Tijdeman, ter uitreiking aan den belanghebbende.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 375
Ingekomen: 26-09-1900
Bericht van: commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending tabeloordeel omtrent de oogst over 1900 met verzoek die voor 5 oct. a.s. ingevuld terug te zenden
Verwijzing: Landbouw statistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 376
Ingekomen: 26-09-1900
Bericht van: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 's Gravenhage
Inhoud: Toezending van beschikkingen ter uitbreidingen aan enkele balken in deze gemeente
Verwijzing: Arbeid en fabriekswezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 377
Ingekomen: 27-09-1900
Bericht van: Min. van Marine 's Gravenhage
Inhoud: Betreffende afstand van soldij of zeetraktement van officieren en mindere schepelingen
Verwijzing: Soldijen
Plaats: Elburg

Volgnr: 378
Ingekomen: 28-09-1900
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling dat door A. Kroeze is aangegeven een uit nood geslacht kalf
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 379
Ingekomen: 28-09-1900
Bericht van: Ministerie van Justitie 's Gravenhage
Inhoud: Aanschrijving aan de procurreurs-generaal fungerende directeuren van politieomtrent de toepassing der vreemdelingenwet omtrent de uit Zuid-Afrika gezette Nederlanden van afkomst
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 380
Ingekomen: 29-09-1900
Bericht van: Penningmeester v/d ver. tot Chr.verzorging in Ned. Amsterdam
Inhoud: Omtrent de betaling der verpleeggelden van H. Straatman
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 381
Ingekomen: 01-10-1900
Bericht van: Controleur der dir. bel. van het kadaster Apeldoorn
Inhoud: Omtrent de schuttingen van enkele percelen voor de grondbelasting
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 382
Ingekomen: 01-10-1900
Bericht van: Burgemeester van Amsterdam
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger Jacob Stoffer
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 383
Ingekomen: 02-10-1900
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht eener gedane betaling aan den gemeente ontvanger groot F 1.434,62 1/2
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 384
Ingekomen: 03-10-1900
Bericht van: Gemeente ontvanger alhier
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over september 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 385
Ingekomen: 03-10-1900
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht eener gedane betaling aan den gemeenteontvanger groot F104,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 386
Ingekomen: 04-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit inzake betaling uit onvoorziene uitgaven den begroting voor 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 387
Ingekomen: 04-10-1900
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Verordening O.L. onderw. in deze gemeente, omtrent de tijdstippen van toelating der kinderen
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 388
Ingekomen: 05-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het kohier van schoolgelden over het 3e kwartaal van 1900
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 389
Ingekomen: 05-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot intrekking vroeger besluit en tot het aangaan eenen geldlening tot een maximum van F 4.000,00
Verwijzing: Geldlening
Plaats: Elburg

Volgnr: 390
Ingekomen: 06-10-1900
Bericht van: Firna T.H. Thomassen Nijmegen
Inhoud: Ontvangst bericht opdracht van goederen voot het slacthuis
Verwijzing: Openbaar slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 391
Ingekomen: 06-10-1900
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van opening der gemeentekas door burgemeester en wethouders
Verwijzing: Kas opening
Plaats: Elburg

Volgnr: 392
Ingekomen: 06-10-1900
Bericht van: Mr. G. Wicherlink
Inhoud: Mededeling dat woensdag j.l. de zaak van de fam. Top cq de gemeente Elburg is bepleit
Verwijzing: Procedure (voetpad)
Plaats: Elburg

Volgnr: 393
Ingekomen: 09-10-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Verzoek om een voorstel te doen nopens de aan C. Simonse als gemeenteveldwachter toe te hunnen jaarwedde
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 394
Ingekomen: 11-10-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Verzoek om dan den luitenant-generaal chef v/d generale staf op te geven de juiste plaats waar het gemeentehuis zich bevindt
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 395
Ingekomen: 15-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending van modellen van de lijsten enz. bedoeld bij de art. 18 en 19 de, leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 396
Ingekomen: 15-10-1900
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Verzoek om een onderzoek instellen aangaande de diefstal peren, bedoeld bij schrijven van 11 oct 1900 no. 360
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 397
Ingekomen: 15-10-1900
Bericht van: Burgemeester van Doornspijk
Inhoud: Mededeling dat zich eenige gevallen van mond-en klauwzeer hebben voorgedaan
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 398
Ingekomen: 15-10-1900
Bericht van: Burgemeester en wethouders van Oldebroek
Inhoud: Toezending eenen voordracht ter vervulling van officiersplaatsen bij de schutterij met verzoek die te tekenen en door te sturen
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 399
Ingekomen: 15-10-1900
Bericht van: Hoofdbestuur ver. Trouw aan Koning en Vaderland Utrecht
Inhoud: Verzoek om eene collecte te houden voor de verening in oct. of november
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 401
Ingekomen: 16-10-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending extract vonnis Lammert Binnenkamp met verzoek hem aanvankelijk naar het huis van bewaring te Zwolle te doen overbrengen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 400
Ingekomen: 17-10-1900
Bericht van: Ministerie van binnenlandse zaken 's Gravenhage
Inhoud: Toezending proclamatie betreffende de verloving van H.M. de Koningin met verzoek voor aanplakking
Verwijzing: Koninklijk Huis (verloving van H.M. de Koningin)
Plaats: Elburg

Volgnr: 402
Ingekomen: 18-10-1900
Bericht van: Burgemeester van Kampen
Inhoud: Toezending van een bedrag van F 40,65 zijnde het pensioen over het 3e kw. voor wed.Grafhorst
Verwijzing: Pensioenen
Plaats: Elburg

Volgnr: 403
Ingekomen: 18-10-1900
Bericht van: Burgemeester van Kampen
Inhoud: Informatie omtrent de hoedanigheid van Nederlander van Aaltje Leusink
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 404
Ingekomen: 18-10-1900
Bericht van: Commissaris der Koningin in Gelderland
Inhoud: Toezending van het noodige drukwerk voor het inschrijvingsregels van 1902
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 405
Ingekomen: 22-10-1900
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Omtrent assistentie van Rijksveldwachters en marechausee
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 406
Ingekomen: 23-10-1900
Bericht van: Inspecteur der directe belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van 2 suppl. registertjes der personeele belasting dienst 1900 met verzoek bekrachtiging door het college van zetters
Verwijzing: Personele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 407
Ingekomen: 26-10-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent de miliciens bij de onber. korpsen die met tijdelijk verlof zijn gezonden en bij terugkeer onder de korpsen wat daggeld en vervoersbewijzen betreft, zijn te beschouwen als groot- verlofgangers
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 408
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending aanstelling van Cornelis Simonse als gemeenteveldwachter
Verwijzing: Gemeenteveldwachters
Plaats: Elburg

Volgnr: 409
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Burgemeester van Doornspijk
Inhoud: Bericht van een geval van Febris Thyhoidea ter huise van G. van der Maaten
Verwijzing: Besmettelijkeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 410
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: R.P.J. Tuteln Nolthenius ing. v/d Waterstaat Zutphen
Inhoud: Betreffende de havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 411
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Bewaarder der hypotheek en v/h kadaster
Inhoud: Verzoek om de kad. plano ter bijwerking op te zenden aan den heer Ing. Verif v/h kadatser te Arnhem
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 412
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek om alsnog op te geven aan weer de Bank van Leening zal worden verpacht
Verwijzing: Bank van Leening
Plaats: Elburg

Volgnr: 413
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring Raadsbesluit tot ingebruik geving van de Nutzaal gedurende het jaar 1901
Verwijzing: Gemeente bezittingen ingebruikgeving
Plaats: Elburg

Volgnr: 414
Ingekomen: 27-10-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Informatie of Herman Budde knecht bij den draaimolenhouder H. Akkerman in deze gemeente verblijf houd
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 415
Ingekomen: 01-11-1900
Bericht van: Luit. Kol. directeur der artillerieschool Legerplaats Oldebroek
Inhoud: Aangaande de vervaning van den Directeur der Artillerie-schietschool
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 416
Ingekomen: 02-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent de heffing van leges voor de aanstelling van C. Simonse tot gemeenteveldwachter
Verwijzing: Heffing van Leges
Plaats: Elburg

Volgnr: 417
Ingekomen: 02-11-1900
Bericht van: Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Inhoud: Mededeling dat er geen bezwaar tegen bestaat dat door den opzichter A.Maas poortwerkzaamheden worden verricht
Verwijzing: Waterstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 418
Ingekomen: 02-11-1900
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Bericht eener gedane betaling a.d. gemeente ontvanger groot F 104,49 1/2
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 419
Ingekomen: 03-11-1900
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangen en uitgaaf van october 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 420
Ingekomen: 03-11-1900
Bericht van: Gedep. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot ingebruikgeving in 1901 van de modderbakken der gemeente
Verwijzing: Gemeentebezittingen inbruikgeving
Plaats: Elburg

Volgnr: 421
Ingekomen: 03-11-1900
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Omtrent de kracht van een vonnis tot echtscheiding dat niet binnen den bij de wet gestelde termijn is ingeschreven
Verwijzing: Burgerlijke stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 422
Ingekomen: 05-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. Gelderland
Inhoud: Verzoek voor in de opgaaf voor het jaarboekje de veranderingen aan te leveren die daarin mochten zijn ontstaan
Verwijzing: Jaarboekje
Plaats: Elburg

Volgnr: 423
Ingekomen: 05-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. Gelderland
Inhoud: Toezending van 2 ex. van het landbouw verslag over 1900 met verzoek het eene en voor 15 dec. ingevuld terug te zenden.
Verwijzing: Landbouw verslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 424
Ingekomen: 06-11-1900
Bericht van: Majoor Commandant v/h 2e bat. rustende schutterij
Inhoud: Verzoek om alsnog u willen overgaan tot het opmaken eene voordracht te benoeming van een 2e luitenant
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 425
Ingekomen: 08-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van de namen van miliciens die en het genot van onbepaald verlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 426
Ingekomen: 08-11-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Vaststelling der rekening over den dienst 1899
Verwijzing: Gemeente rekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 427
Ingekomen: 10-11-1900
Bericht van: Directeur der dir. belasting Arnhem
Inhoud: Mededeling dat iemand die het beroep van kramer uitoefent en echter avond naar zijn vaste woonpl. terugkeert moet voorzien zijn van het bewijs bedoeld is art.34 de wet (bed. bel.)
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 431
Ingekomen: 10-11-1900
Bericht van: Penningmeester Ver. tot Chr. verz. van krankzinnige en zenuwlijders in Ned. te Amsterd
Inhoud: Betreffende kleedgeld van de krankzinnige D. Kolleman verpleegde in het gesticht "Veldwijk" te Ermelo
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 428
Ingekomen: 12-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending landbouwverslag van 1898 2e stuk
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 429
Ingekomen: 13-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van een zeemilicien (E. Zwart) die in't genot van onbepaald verlof is gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 430
Ingekomen: 13-11-1900
Bericht van: Burg. van 's Gravenhage
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger Johannes Willem van de Velde
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 433
Ingekomen: 15-11-1900
Bericht van: Mr. G. Wicherlink Zwolle
Inhoud: Mededeling van de officier van Justitie inzake de fam. Top cq de gemeente Elburg
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 432
Ingekomen: 16-11-1900
Bericht van: Coll. van Rechten Straffen Deventer
Inhoud: Mededeling van het verzenden van eenen postwissel groot F 31,-- zijnde uitgaanskas van J. Stoffer, met verzoek om bericht van uitreiking
Verwijzing: Uitgaanskas gevangene
Plaats: Elburg

Volgnr: 434
Ingekomen: 17-11-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Betreffende overschrijving uit hoofdstuk XV art. 1(onvoorz. uitg.) op andere begrotingsposten.
Verwijzing: Comptabilitiet
Plaats: Elburg

Volgnr: 435
Ingekomen: 17-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor J. van Klompenburg, ter uitreiking a.d. belanghebbende
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 436
Ingekomen: 19-11-1900
Bericht van: Gemeente inspecteur van Gelderland en Utrecht Arnhem
Inhoud: Bericht van zijn voornemen om de gemeente op 19 november te bezoeken, in verband met het geval van dysenterie
Verwijzing: Besmettelijke ziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 437
Ingekomen: 19-11-1900
Bericht van: Hoofdinspecteur voor het Stoomwezen 5e distr. Arnhem
Inhoud: Verzoek om de stoomketel in het baggervaartuig op 11 december gereed te hebben tot inwendig onderzoek
Verwijzing: Stoomwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 438
Ingekomen: 19-11-1900
Bericht van: Commedant 5e Regt Infa. 5e batj.Utrecht
Inhoud: Opgaaf van de milicien de lichting 1900 aan cori tijdelijk verlof is verleend naar deze gemeente
Verwijzing: Nat. militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 439
Ingekomen: 20-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende de Handplaatsen der korpsen van het leger
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 440
Ingekomen: 20-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Worden in herinnering gebracht enkele voorschriften inzake de overdracht van een gedeelte der soldij door personeel der Zeemacht
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 441
Ingekomen: 22-11-1900
Bericht van: Burgermeester van Doornspijk
Inhoud: Bericht dat de besmettelijk ziekte "Febris Typhoidea" ten huise van Gerrit van der Maaten geweken is.
Verwijzing: Besmettelijk ziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 442
Ingekomen: 26-11-1900
Bericht van: Ged. Staten in Gelderland
Inhoud: Terugzending gemeente begroting van 1901 met nota van aanmerkingen
Verwijzing: Gemeente begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 443
Ingekomen: 26-11-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending uittreksel v/h Kon. besluit van 31 october j.l. no. 77 tot toekenning Rijksbijdrage in de kosten van verpleging van een krankzinnige
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 444
Ingekomen: 27-11-1900
Bericht van: Burgermeester van Steenwijk
Inhoud: Mededeling dat de verlofgangers Jan Eleveld, voornemens zich in deze gemeente te vestigen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 445
Ingekomen: 28-11-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende het in achtnemen van maatregelen in het belang van het rijwiel verkeer in acht te nemen en het snoeien van heggen
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 446
Ingekomen: 30-11-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending van lijsten goed-en afgekeurde hengsten, enz. met verzoek die ter openbare kennis te brengen
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 447
Ingekomen: 30-11-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Herinnering aan de verbodsbepaling van art. 2 van het reglement ter bevordering der paardenfokkerij en verzoek om strenge handhaving
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 448
Ingekomen: 30-11-1900
Bericht van: B.F. Jansonius apotheker Elburg
Inhoud: Verslag van het onderzoek van het water uit de Nortonpomp in de Bloemsteeg
Verwijzing: Onderzoek van het drinkwater
Plaats: Elburg

Volgnr: 449
Ingekomen: 30-11-1900
Bericht van: H.J. Calkoen Burg. van Edam
Inhoud: Omtrent het houden van een bijeenkomst van afgevaardigen uit alle visschersplaatsen a.d. Zuiderzee in verband met de plannen tot drooglegging der Zuiderzee
Verwijzing: Drooglegging Zuiderzee
Plaats: Elburg

Volgnr: 450
Ingekomen: 30-11-1900
Bericht van: Prov. Comm. v.h. Geschenk aan het bieden aan H.M. de Koningin ter gelegenheid a.s. huwelijk
Inhoud: Aangaande het instellen eene plaatselijke commissie, voor het huwelijk aan H.M. de Koningin
Verwijzing: Huldeblijk aan H.M. de Koningin
Plaats: Elburg

Volgnr: 451
Ingekomen: 03-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezendinng afschrift kon. besluit tot goedkeuring van de heffing van Haven-vuur en kade geld.
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 452
Ingekomen: 03-12-1900
Bericht van: Directeur der directe bel. invoer recht enz. Arnhem
Inhoud: Betreffende de dagen en uren waarop de kantoren der ontvangers der dir. bel. geopend zijn.
Verwijzing: Rijks directe belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 453
Ingekomen: 03-12-1900
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over november 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 454
Ingekomen: 03-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending materiaal leerplichtstaat
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 455
Ingekomen: 04-12-1900
Bericht van: officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om inlichtingen omtrent Bastiaan de Bas
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 456
Ingekomen: 04-12-1900
Bericht van: Dir. off. v. gezondheid 1e kl. hoofd 2e distr. mil. Gemeen. dienst Utrecht
Inhoud: Verzoek om inlichtingen in verband met evacuatie ziekenverspreiding in oorlogstijd
Verwijzing: Militaire zaken (geneeskundige dienst)
Plaats: Elburg

Volgnr: 457
Ingekomen: 05-12-1900
Bericht van: Arrond. schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Omtrent de kosteloos uitreiking aan de ouders van schoolkinderen van een tractaat betreffende de leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 458
Ingekomen: 05-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Omtrent een mededeling in het formulier van het toegezonden landbouwverslag
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 459
Ingekomen: 05-12-1900
Bericht van: Rijks ontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling van den gemeente ontvanger groot F 104,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 460
Ingekomen: 06-12-1900
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Aanwijzingen omtrent de verschillende formulieren der leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 461
Ingekomen: 06-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending afschrift Kon. besluit van 27 nov. j.l. tot goedkeuring ondanks verpachting Bank van Leening
Verwijzing: Bank van Leening
Plaats: Elburg

Volgnr: 462
Ingekomen: 07-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Vaststelling van het bedrag den uitkering volgens art. 1 der wet van 24 mei 1897 Staatsblad nr. 156
Verwijzing: Gem. financien Rijksuitkering
Plaats: Elburg

Volgnr: 463
Ingekomen: 07-12-1900
Bericht van: Penningm. ver. tot Chr. verz. van krankzinn. en zenuwl. in Nederland
Inhoud: Betreffende de betaling der kosten van verpleging van behoefte ge krankzinnigen in dat gesticht.
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 465
Ingekomen: 07-12-1900
Bericht van: S.J.P. Kruger Staatspred. der Z. A. Rep. 's Gravenhage
Inhoud: Telegr. dankbetuiging voor het gezonden telegram van hulde en sympathie
Verwijzing: Staatspresident der Z. Afr. Republiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 464
Ingekomen: 08-12-1900
Bericht van: Voorz. Comm. Herz. v.d. bel. opbr. der geb. eigen domeinen
Inhoud: Omtrent de tervisie legging der Staten no. 1
Verwijzing: Grongbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 466
Ingekomen: 10-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending v.e. mandaat van betaling groot F 1,20 voor H.J. van Koot
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 467
Ingekomen: 10-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Hendrik Schuurman
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 468
Ingekomen: 11-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending ter kennisneming eene beschikking v.d. Min. v. Binn. Zaken nopens de begroting ged. inkomsten Lutteken Vicarie
Verwijzing: Lutteken Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 469
Ingekomen: 11-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende het berijden der Rijkswegen bij invallend door weder met wagens of andere voertuigen met meer dan 500 kg.
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 470
Ingekomen: 11-12-1900
Bericht van: Burg. en weth. van Oldebroek
Inhoud: Bericht van de herbenoeming van E. v/d Werfhorst Hz. tot commissaris v.d. Elburg- Epergrindweg
Verwijzing: Elburg-Eper grindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 471
Ingekomen: 12-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van twee verlengde bewijzen van Nederlanderschap Jacob ten Brink en Koob ten Brink
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 472
Ingekomen: 12-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending mandaat van betaling voor G. Jonker ter uitbetaling
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 473
Ingekomen: 14-12-1900
Bericht van: Burg. van Leiden
Inhoud: Informatie omtrent soliditeit van G. Romijn
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 474
Ingekomen: 15-12-1900
Bericht van: Commissie tot wering der bedelarij, enz.
Inhoud: Aangaande het houden eenen inzameling van gelden langs de huizen
Verwijzing: Inzameling (Nieuwjaars bedeling)
Plaats: Elburg

Volgnr: 475
Ingekomen: 15-12-1900
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Beschikking van den Min. v. Binnenl. Zaken inzake de begeving van 2/3 inkomsten v/d Luttekens Vicarie, met verzoek om dien na kennisneming uit te reiken
Verwijzing: Lutteken Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 476
Ingekomen: 15-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van de gemeente begroting dienst 1901
Verwijzing: Gemeente begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 477
Ingekomen: 17-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Opgaaf van een milicien die in 't genot van onbepaald verlof is gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 478
Ingekomen: 19-12-1900
Bericht van: Comm, van Politie Amersfoort
Inhoud: Mededeling dat gevolg is gegeven aan het verzoek vervat in dezedus schrijven van 15 dezer no. 570
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 479
Ingekomen: 19-12-1900
Bericht van: Burg. van 's Gravenhage
Inhoud: Bericht van uitreiking der beschikking afd. Min. v. binnenl. zaken aan W.S. van Hamel.
Verwijzing: Luttrkens Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 485
Ingekomen: 19-12-1900
Bericht van: Mackay lid v.d. 2e Kamer 's Gravenhage
Inhoud: Draadbericht, dat de gelden voor de havenverbetering door de 2e Kamer zijn toegestaan
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 486
Ingekomen: 20-12-1900
Bericht van: Comm. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Bevolkingsstatistiek betreffende eene nieuwe nomeclatuur der doodsoorzaken
Verwijzing: Bevolkingsstatitiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 480
Ingekomen: 21-12-1900
Bericht van: Dirct. dir. belasting Arnhem
Inhoud: Betreffende de uren waarop de kantoren der Rijks ontv. zullen geopend zijn voor de accijnzen
Verwijzing: Invoorrechten en accijnzen (kantoor uren)
Plaats: Elburg

Volgnr: 481
Ingekomen: 21-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring 1e suppl. kohier der hondenbelasting dienst 1900
Verwijzing: Hondenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 482
Ingekomen: 21-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Alsvoren v.h. 4e kwartaals kohier van schoolgelden dienst 1900
Verwijzing: Schoolgelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 483
Ingekomen: 21-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Alsvoren v.h. 1e suppl. kohier der belasting op het inkomen dienst 1900
Verwijzing: Inkomstenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 484
Ingekomen: 21-12-1900
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring aanvulling der begrooting voor 1900
Verwijzing: Aanvulling begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 487
Ingekomen: 24-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Wiechert Leusink
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 488
Ingekomen: 24-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende der statestiek van het Lager Onderwijs (toezending van materiaal)
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 493
Ingekomen: 28-12-1900
Bericht van: J.H. Acker te Elburg
Inhoud: Reclame tegen zijn aanslag in de pl. directe belastingdienst 1900
Verwijzing: Plaatselijke directe belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 489
Ingekomen: 29-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending materiaal Leerplichtwet en verzoek om mededeling of er kinderen zijn die slechte huisonderwijs genieten
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 490
Ingekomen: 29-12-1900
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Verzoek om toezending van de zakboekjes van de zeemiliciens v.d. lichtingen 1897, 1898 en 1899
Verwijzing: Nat. Militie zeemiliciens
Plaats: Elburg

Volgnr: 491
Ingekomen: 29-12-1900
Bericht van: Inspecteur v.d. arbeid 7e inspecteur Arnhem
Inhoud: Verzoek om inlichtingen aangaande het aantal uitgereikte en in omloop zijnde arbeidbaar, enz, enz
Verwijzing: Arbeidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 492
Ingekomen: 31-12-1900
Bericht van: Inspecteur der dir. belastingen acc, Harderwijk
Inhoud: Aanwijzingen van personen, tot uitvoering van art. 50 wet personele belasting (schatten)
Verwijzing: Directe belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 1
Ingekomen: 02-01-1901
Bericht van: Directeur v.h. Centr. Bureau v.d. statistiek
Inhoud: Betreffende de statistiek der Spaar-en Leenbanken
Verwijzing: Spaar en Leenbanken
Plaats: Elburg

Volgnr: 2
Ingekomen: 02-01-1901
Bericht van: Burgerm. van Doornspijk
Inhoud: Kennisgeving dat de verlofganger Lammert J. Boeve zijn voornemen heeft te kennen gegeven zich in deze gemeente te vestigen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 3
Ingekomen: 03-01-1901
Bericht van: Rijks betaalmeester te Zwolle
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan den gem. ontvangen groot F1.435,97 1/2
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 4
Ingekomen: 04-01-1901
Bericht van: Burgm. van Doornspijk
Inhoud: Mededeling dat eenige gevallen van besmettlijke veeziekte (mond-en klauwzeer) zijn geconstateerd
Verwijzing: Veeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 5
Ingekomen: 04-01-1901
Bericht van: Directeur v.h. Centr. Bur. v.d. Statistiek
Inhoud: Terugzending van 2 telkaarten, met verzoek van aanvulling
Verwijzing: 8e volkstelling
Plaats: Elburg

Volgnr: 6
Ingekomen: 04-01-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over december 1900
Verwijzing: Maandstaat Gemeente kas
Plaats: Elburg

Volgnr: 7
Ingekomen: 05-01-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan den gem. ontvangen groot F 104,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 8
Ingekomen: 05-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling dat de 2e en laatste termijn v.d. rijksuitkering ter gemoetkoming in de kosten der 8e volkstelling F 67,31 bedraagt
Verwijzing: Volkstelling
Plaats: Elburg

Volgnr: 9
Ingekomen: 05-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende eenen wijziging van verzamelstaat II, statistiek lager onderwijs
Verwijzing: Lager Onderwijs statistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 10
Ingekomen: 05-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Mededeling van de benoeming van officieren bij het 2e Bat. rustende Schutterij in Gelderland
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 11
Ingekomen: 05-01-1901
Bericht van:
Inhoud: Proces verbaal van de opening der boeken en kas van den gemeente ontvanger
Verwijzing: Proces verbaal Kasopening
Plaats: Elburg

Volgnr: 12
Ingekomen: 07-01-1901
Bericht van: P. Koops te Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen zijn aanslag in de hondenbelasting 2e helft 1900
Verwijzing: Hondenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 13
Ingekomen: 08-01-1901
Bericht van: L.Mb ten Hoope opz. der Zuiderzee visserij Edam
Inhoud: Verzoek om inlichting of op 6 nov. 1900 op de Doornspijkerberg eene petr.motorboot aan den grond is gevaren
Verwijzing: ongeval petr. motorboot
Plaats: Elburg

Volgnr: 14
Ingekomen: 08-01-1901
Bericht van: Wed. G. Hengeveld Elburg
Inhoud: Verzoek om wegens stijging van de prijzen van het glas. Den prijs van de zijruiten der gaslantaarns te mogen verhooggen
Verwijzing: Prijsverhooging glasruiten straatlantaarns
Plaats: Elburg

Volgnr: 15
Ingekomen: 09-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Vaststelling van de stationnementen van-en de dekgelden voor de provinciale hengsten gedurende 1901
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 16
Ingekomen: 09-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Nopens de rijksuitkering volgens de wet van 24 mei 18979
Verwijzing: Comptabiliteit (Rijksuitkering)
Plaats: Elburg

Volgnr: 17
Ingekomen: 09-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. van Gelderland
Inhoud: Betreffende de overplaatsing van de mil. verlofg. der licht 1897, beh. tot de Reg. Huzaren bij de trein afd. der Reg. Veld art.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 18
Ingekomen: 12-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending materieel koepokinenting
Verwijzing: materieel koepokinenting
Plaats: Elburg

Volgnr: 19
Ingekomen: 12-01-1901
Bericht van: Inspecteur v.h. Geneeskundig staatstoezicht van Gelderland en Utrecht
Inhoud: Omtrent plaatsing van drogisten op de lijst van geneeskundigen enz.
Verwijzing: Geneeskundig Staats toezicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 20
Ingekomen: 14-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgaaf van de in 1900 afgekondigde verordeningen ald bedoeld bij art 166 der gem. wet
Verwijzing: Verordeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 21
Ingekomen: 14-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Nopens de inzending van declaratiën inzake van de Rijksvergoeding in de kosten van schoolbouw
Verwijzing: Schuldvorderingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 22
Ingekomen: 14-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Verzoek om de declaratiën inzake onteigening enz. bij het voorkomen van besmettelijk ziekten, dienst 1900
Verwijzing: Schuldverordeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 23
Ingekomen: 15-01-1901
Bericht van: Bewaarder der Hypoth. en het Kadaster Arnhem
Inhoud: Verzoek om der kadastrale leggers ter bijwerking op te zenden
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 24
Ingekomen: 15-01-1901
Bericht van: G.W. Zwart en anderen Elburg
Inhoud: Verzoek om plaatsing van een lantaarn aan de havenkade tussen de huizen en de peilschaal
Verwijzing: Straatverlichting
Plaats: Elburg

Volgnr: 25
Ingekomen: 16-01-1901
Bericht van: Dir. Ned. Heidemaatschappij
Inhoud: Omtrent drooglegging van gronden door drainage
Verwijzing: Grondverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 26
Ingekomen: 16-01-1901
Bericht van: Burg. en weth. van Oldebroek
Inhoud: Terugzending declaratie in duplo inzake de Rijksbijdr. voor den Elb.-Eper grindweg
Verwijzing: Elburg-Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 27
Ingekomen: 16-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Toezending materiaal voor de statistiek van het armwezen over 1900
Verwijzing: Armwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 28
Ingekomen: 18-01-1901
Bericht van: Kapiteits Eerstocann. Ingen Zwolle
Inhoud: Terugzendingdeclaratie-bijdrage v.h. Rijk in de kosten van den Elburg-Epergrindweg
Verwijzing: Elburg-Eper grindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 29
Ingekomen: 19-01-1901
Bericht van: Burgem. van Kampen
Inhoud: Toezending van het bedrag van het pensioen over het 4e kwar, voor wed. C.J. van Grafhorst
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 30
Ingekomen: 19-01-1901
Bericht van: Voorzitter der commiss. v. herziening bel. opbr.
Inhoud: Opgaaf van de scannen der leden der hoofdcommissie voor de herziening van de belastbare en opbrengsten der gebouwen eigen dossieren
Verwijzing: Grondbelastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 31
Ingekomen: 19-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederladerschap voor Wolter ten Have
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 60
Ingekomen: 20-01-1901
Bericht van: Mr. H.H. Janssen Höfelt Kampen
Inhoud: Betreffende ondersteuning van Hendrik Schutte
Verwijzing: Armenwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 32
Ingekomen: 21-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Roelof Fidder
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 33
Ingekomen: 21-01-1901
Bericht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Inhoud: Nopens de redding van schipbreukelingen door gebr. de Graaf
Verwijzing: Redding van schipbreukelingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 34
Ingekomen: 21-01-1901
Bericht van: Controleur der dir. belastingen Apeldoorn
Inhoud: Betreffende de aanslag van het catechesatielokaal in de grondbelasting
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 35
Ingekomen: 24-01-1901
Bericht van: Mr. G. Wiecherlink Zwolle
Inhoud: Mededeling v/h vonnis inzake het reghtsgeding c.a. de fam. Top
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 36
Ingekomen: 24-01-1901
Bericht van: Commissaris van de Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van het materiaal ten behoeve der bevolkingsstatistieken over 1901
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 37
Ingekomen: 25-01-1901
Bericht van: Ontvanger der registratie en domeinen Elburg
Inhoud: Betreffende de aankoop van zeestranden door den gemeente
Verwijzing: Zeestrand
Plaats: Elburg

Volgnr: 55
Ingekomen: 25-01-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Nopens eenen herziening van de verdeeling der verkiesdistricten in stemdistr. (2e kamer)
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 38
Ingekomen: 26-01-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Terugzending van de processenverbaal M. Land en G. Lokhorst, met verzoek de verdachten te hooren en om inlichtingen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 39
Ingekomen: 26-01-1901
Bericht van: Burgm. van Bunschoten
Inhoud: Opgaaf van de juiste namen van Rutger de Graaf en Jacob de Graaf en betreffende het redden van de opvarende van een gezonken vaartuig
Verwijzing: Redding van schipbreukelingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 40
Ingekomen: 28-01-1901
Bericht van: Direct. der dir Belasting enz. Arnhem
Inhoud: Mededeling aan het Cool. v. Zetters J.C. Janknegt is aangewezen voor de opneming voor de personele belasting
Verwijzing: Rijksbelastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 41
Ingekomen: 28-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending materiaal voor de statistiek van het aantal kinderen, die de lagereschool voorgoed hebben verlaten, zonder volledig onderwijs hebben genoten
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 42
Ingekomen: 28-01-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Nopens eene misstelling in de circulaire betreffende de statistiek van het lager onderwijs
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 43
Ingekomen: 29-01-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending van stukken betr. hebbende op J. v. Dijk en J. v.d. Bosch, met verzoek om inlichtingen of het bestuur v/h Feithenhof vervolging wenscht
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 44
Ingekomen: 29-01-1901
Bericht van: Dirc. Ned. Heide mij Utrecht
Inhoud: Betreffende het houden van eener lezing over grondverbetering
Verwijzing: Grondverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 45
Ingekomen: 01-02-1901
Bericht van: Hypotheek bewaarder Arnhem
Inhoud: Toezending van 2 staten no. 75 met verzoek om terugzending na ter visie ligging
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 46
Ingekomen: 01-02-1901
Bericht van: Dir. en Comm. der Marine te Willemsoord
Inhoud: Terugzending zakboekje van den zeemilicien J. Westerink
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 47
Ingekomen: 02-02-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending uittreksel naamlijst van vrijwillig dienende personen die ingeschreven moeten worden voor de Militie
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 48
Ingekomen: 04-02-1901
Bericht van: Burgem. van Bunschoten
Inhoud: Verzoek om te willen onderzoeken of in deze gemeente eenige fuiken zijn aangespoeld of door visscher opgevist
Verwijzing: Visscherij
Plaats: Elburg

Volgnr: 49
Ingekomen: 04-02-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf der gemeente over januari 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 50
Ingekomen: 06-02-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling van eene gedane betaling aan den gemeenteontvanger, groot F 481, 25
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 51
Ingekomen: 06-02-1901
Bericht van: Burgem. van Bunschoten
Inhoud: Omtrent eenen vergoeding aan de gebr. Rutger en Jacob de Graaf voor het redden van schipbreukelingen
Verwijzing: Schipbreuk.
Plaats: Elburg

Volgnr: 52
Ingekomen: 07-02-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Willem Deetman
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 53
Ingekomen: 07-02-1901
Bericht van: Commendant 5e bat. 3c. 5e reg.infanterie Utrecht
Inhoud: Opgaaf van miliciens der lichting 1900 aan wie tijdelijk verlof is verleend
Verwijzing: Nat. militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 54
Ingekomen: 08-02-1901
Bericht van: Van Tets adj. v. H. M. de Koningin
Inhoud: Telegr. v. dankbetuiging namens H. Majest. en Z. Kon. Hoogh. voor aangeboden gelukwenschen
Verwijzing: Dankbetuiging H. Majest. en Z. Kon. Hoogh.
Plaats: Elburg

Volgnr: 56
Ingekomen: 11-02-1901
Bericht van: Geneesch. staatstoezicht Arnhem
Inhoud: Terugzendung van het gevisieerde diploma van den apotheker P. van Asperen
Verwijzing: Apotheker
Plaats: Elburg

Volgnr: 57
Ingekomen: 11-02-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgaaf hoeveel ambtenaren (werklieden hieronder inbegrepen) in vaste dienst der gemeente zijn.
Verwijzing: Pensioen gemeente ambtenaren
Plaats: Elburg

Volgnr: 58
Ingekomen: 11-02-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Betreffende de voorwaarden waarop de prov. hengsten Tourbillon en Tell ter dekking beschikbaar worden gesteld
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 59
Ingekomen: 11-02-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Nopens de inzending der opgaaf van lotelingen die zich vrijwillig hebben aangemeld voor de zeemilitie
Verwijzing: Zeemilitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 61
Ingekomen: 13-02-1901
Bericht van: Distr. Veearts Utrecht
Inhoud: Bericht op schrijven van 11 febr. j.l. no. 111, betreffende een geval van mond-en klauwzeer in de stal K. de Leeuw
Verwijzing: Besmettelijke Veeziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 62
Ingekomen: 14-02-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling van gedane betalingaan de ontvanger v. Elburg en Oldebroek groot F 500,--
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 63
Ingekomen: 15-02-1901
Bericht van: Arron. schoolopl. Harderwijk
Inhoud: Inlichtingen gevraagt ontrent lijst A. van Linderen
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 64
Ingekomen: 16-02-1901
Bericht van: Burgem. van Woubrugge
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger J.A. Kahlman
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 65
Ingekomen: 18-02-1901
Bericht van: J.F. Buisman te Elburg
Inhoud: Mededeling van de samenstelling van het bestuur de commissie tot wering van schoolverzuim
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 66
Ingekomen: 18-02-1901
Bericht van: Griffier b.d. Arron. rechtb. te Zwolle
Inhoud: Verzoek om toezending van de alphabetische tafels op de registers van den burgerlijke stand van 1900
Verwijzing: Burgelijke Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 67
Ingekomen: 18-02-1901
Bericht van: Prov. Comm. tot aanbeiding v.h. Nat. Cadeau huw. Koningin
Inhoud: Dankbetuiging aan den Burgem. voor zijn medewerking tot samenstelling eenen plaatselijk commissie.
Verwijzing: Huwelijk Koningin Nationaal cadeau
Plaats: Elburg

Volgnr: 68
Ingekomen: 18-02-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Betreffende het verstrekken eene jaarlijksche opgaaf van de personen, die zich in de gemeente vestigen of daaruit vertrokken, gerangschikt naar geslacht en geboortejaar
Verwijzing: Migratie Statistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 69
Ingekomen: 19-02-1901
Bericht van: Commiss. Koloniaal Werfdépót Harderwijk
Inhoud: Mededeling van de bedragen door bemiddeling van H.H. Burg? of plaatsel. comm. van de handgelden aan familiën door dienstnemende worden overgemaakt
Verwijzing: Koloniaal Werfdépót
Plaats: Elburg

Volgnr: 70
Ingekomen: 20-02-1901
Bericht van: Mr. Wiechelink Zwolle
Inhoud: Betreffende procedure fam. Top verzoek om inlichtingen omtrent opgeroepen getuigen
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 71
Ingekomen: 20-02-1901
Bericht van: Bestuur Elburger IJsvereniging
Inhoud: Toezending van 1 exemplaar v.h.Nieuwsb. en Advertentieblad voor Elburg en 1 exemplaar v.h. rege.de ijsver. om te deponeren in het archief
Verwijzing: Elburger IJsvereniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 72
Ingekomen: 20-02-1901
Bericht van: Dir. Ned. Heidemaatschappij Utrecht
Inhoud: Betreffende het houden eenen lezing over grondverbetering
Verwijzing: Grondverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 73
Ingekomen: 22-02-1901
Bericht van: M. Tydeman en E.D. van Dissel
Inhoud: Toezending vragen lijst betreffende aanplanting van coniferen met verzoek om beantwoording
Verwijzing: Boschcultuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 74
Ingekomen: 22-02-1901
Bericht van: Ontvanger der sucsessierechten Elburg
Inhoud: Inlichteingen aangaande aangifte voor de kiezerlijst wegens aandeel in eenen onverdeelde nalatenschap
Verwijzing: Kiesrecht
Plaats: Elburg

Volgnr: 75
Ingekomen: 22-02-1901
Bericht van: Minister van Justitie 's Gravenhage
Inhoud: Toezending der gewaarmerkte lijst bedoeld bij art. 22 der kieswet
Verwijzing: Kiesrecht
Plaats: Elburg

Volgnr: 76
Ingekomen: 23-02-1901
Bericht van: A. Maas te Harderwijk
Inhoud: Onder andere mededeeling opgaaf van de advertentie kosten voor de aanbesteding der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 77
Ingekomen: 23-02-1901
Bericht van: Mr. G. Wicherlink Zwolle
Inhoud: Betreffende de procedure de fam. Top. Uitnodiging tot een conferentie
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 78
Ingekomen: 25-02-1901
Bericht van: Mr. G. Wichelink
Inhoud: Betreffende de procedure de fam. Top. Uitnodiging tot eene conferentie
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 79
Ingekomen: 25-02-1901
Bericht van: Burg, van Oldebreok
Inhoud: Betreffende de vergoeding voor de aangeboden hulp bij de brand van 16dezer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 85
Ingekomen: 25-02-1901
Bericht van: Bestuur Ned. ver. v. Gemeente Belangen
Inhoud: Toezending model vragenlijst/ betreffende pensioen gemeente ambtenaren
Verwijzing: Pensioen gemeente ambtenaren
Plaats: Elburg

Volgnr: 80
Ingekomen: 26-02-1901
Bericht van: Burg. en Weth. van Doornspijk
Inhoud: Betreffende het beperking van het vervoer op enkele wegen in der gemeente
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 81
Ingekomen: 26-02-1901
Bericht van: Commissaris der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap Gerrit Lulof Slijkhuis ter uitreiking
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 82
Ingekomen: 26-02-1901
Bericht van: District veearts Urecht
Inhoud: Herstelverklaring van de door Mond-en Klauwzeer aangetaste kudde runderen enz. van H. de Leeuw
Verwijzing: Besmettelijke veeziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 83
Ingekomen: 27-02-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Opgaaf van het bedrag der Rijksvergoeding in de kosten v.h. Lager Onderwijs over 1899 en van hetgeen bij vootschot te veel is genoten
Verwijzing: Lager Onderwijs Rijksvergoeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 84
Ingekomen: 28-02-1901
Bericht van: Inspecteur der dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van een supp. register der pers. bel. dienst 1900 met verzoek om bekrachtiging door coll. v. zetters
Verwijzing: Personeelsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 86
Ingekomen: 01-03-1901
Bericht van: Kol. Verkouteren Epe
Inhoud: Toezending van het bedrag der opbrengst ( F 143,00) van de verpachting van de Gortelsche Tiend
Verwijzing: Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 87
Ingekomen: 01-03-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Lijst der veranderingen in de opgave percelen waarin inkwartiering van krijgsvolk kan plaats hebben
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 88
Ingekomen: 01-03-1901
Bericht van: Schoolopz. in het arrond. Harderwijk
Inhoud: Verzoek om opgave van den naam v. ouders of verpleger van het kind op model A voorkomende onder no. 341
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 89
Ingekomen: 02-03-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Opgaaf van het bedrag der Rijksvergoeding in de kosten v.h. l. onderwijs over 1901 't welk als voorschot wordt uitbetaald
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 90
Ingekomen: 04-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Terugzending van de presentielijst der vergadering van het college van zetters
Verwijzing: Presentielijst College van Zetters
Plaats: Elburg

Volgnr: 91
Ingekomen: 05-03-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling dat de achterstallig belasting door N.W. Mens voor 1 maart is aangezuiverd
Verwijzing: Kiesrecht
Plaats: Elburg

Volgnr: 97
Ingekomen: 05-03-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger alhier
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over februari 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 92
Ingekomen: 07-03-1901
Bericht van: Min. van Wat. H. en N. Den Haag
Inhoud: Afd. Waterstaat, Goedkeuring van het conceptbestek der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 93
Ingekomen: 07-03-1901
Bericht van: Inspec.der Dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van een staat betr. inslagen van gedistilleerd door tapper en slijters
Verwijzing: Kleinhandel in sterke drank
Plaats: Elburg

Volgnr: 94
Ingekomen: 08-03-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Omtrent de stationnementen van nieuw aangekochte provinciale hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 95
Ingekomen: 08-03-1901
Bericht van: Gedep. Staten van Gelderland
Inhoud: Omtrent het houden van premiekeuringen van één en tweejarige hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 96
Ingekomen: 08-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending v.e. afschrift eenen missive van de Minister van W.H.N. betreffende het verleenen van Rijkssubsidie voor den aanleg v.e. haven te Elburg
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 98
Ingekomen: 12-03-1901
Bericht van: Burg. van Aarlanderveen
Inhoud: Bericht van inschrijving van de verlofg. Thomas van de Wetering in het verlofgangersregister
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 99
Ingekomen: 13-03-1901
Bericht van: Burg. van Doornspijk
Inhoud: Betreffende de opheffing van het beperkt vervoer op enkele wegen in die gemeente
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 100
Ingekomen: 13-03-1901
Bericht van: Inspect. der dir. bel. Harderwijk
Inhoud: Nopens het uitschrijven eenen vergadering van het College van Zetters tot regeling der aanslagen in de personeele belasting over 1901
Verwijzing: Personeele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 101
Ingekomen: 15-03-1901
Bericht van: Offic. van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling van de veroordeling van M. Land en G. Lokhorst wegens stroperij
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 102
Ingekomen: 15-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending oproepingsbrief voor J.C. Aalders en materieel model no. 19
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 103
Ingekomen: 15-03-1901
Bericht van: Burgem. Elburg
Inhoud: Verslag van het onderzoek ingevolge art. 25 der Kieswet
Verwijzing: Kiesrecht
Plaats: Elburg

Volgnr: 104
Ingekomen: 16-03-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het bestek met voorwaarden voor de aanbesteding voor de uitbreiding en verbetering der haven
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 105
Ingekomen: 16-03-1901
Bericht van: Minister v. Binnenl. Zaken
Inhoud: Toezending 50 binnenvellen van model D (Leerplicht)
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 106
Ingekomen: 18-03-1901
Bericht van: Burg. van Valburg
Inhoud: Bericht van ontvangst en gedane uitreiking oproepingsbrief J. Chr. Aalders
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 107
Ingekomen: 18-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon. in Gelderland
Inhoud: Toezending exemplaar lijst van geneeskundigen enz. in Gelderland
Verwijzing: Medische politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 108
Ingekomen: 18-03-1901
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Ongeschikt verklaring voor den dienst van den loteling Wiechert Jansen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 109
Ingekomen: 19-03-1901
Bericht van: College voor de Zeevisscherijen Amsterdam
Inhoud: Verzoek om wijziging -zoo noodig- van der staat der visschersvloot en toezending van een verslag over de uitkomsten der zeevisscherij
Verwijzing: Zeevisscherij
Plaats: Elburg

Volgnr: 110
Ingekomen: 19-03-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Omtrent het vaststellen eener verordening als bedoeld bij art. 15den Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 111
Ingekomen: 20-03-1901
Bericht van: A. Maas te Harderwijk
Inhoud: Omtrent de aanstelling van een opzichter belast met het dagelijksch toezicht op het werk der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 112
Ingekomen: 20-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon.
Inhoud: Opgaaf van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 113
Ingekomen: 20-03-1901
Bericht van: Commendant 5e Bat. 5e regt. Infanterie
Inhoud: Opgaaf van verlofgangers (tijdl.) die met 30 maart a.s. naar hun garnizoen moeten terug keeren ( G.W. van Loo).
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 114
Ingekomen: 21-03-1901
Bericht van: Thesaur Fonds Gew. dienst Arnhem
Inhoud: Toezending van een bedrag groot F 31,50 voor de alhier wonende deelgerechtigden in het fonds
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 115
Ingekomen: 22-03-1901
Bericht van: H. Heijman Hoofd der 1e openb. school
Inhoud: Rapport omtrent leeftijd voor toelating van leerlingen v.d. l. school en betr. de tijden aan te wijzen voor het toestaan van verlof volgens art. 13 der leerplichtwet
Verwijzing: Lager Onderwijs ( Leerplicht)
Plaats: Elburg

Volgnr: 116
Ingekomen: 22-03-1901
Bericht van: Commiss. der Kon.
Inhoud: Toezending oproepingsbrief voor B. Hup en materieel model no. 19
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 117
Ingekomen: 22-03-1901
Bericht van: Adj. Directeur Heidemij Utrecht
Inhoud: Mededeling dat de gezonden stekken van Populier monoliferen gratis zijn
Verwijzing: Plantsoen
Plaats: Elburg

Volgnr: 118
Ingekomen: 23-03-1901
Bericht van: Commiss. der Konigin
Inhoud: Verzoek om berichten of het ontslag W. Smit als buitengew. gem. veldwachter al of niet eervol moet worden verleent.
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 119
Ingekomen: 25-03-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Betreffende de ongeschikt verklaring van den loteling Aart Deetman der lichting 1901
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 120
Ingekomen: 25-03-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Nopens de kosten van verpleging tot 1 juli 1901 in het Oude-en Nieuwe Gasthuis te Zutphen
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 121
Ingekomen: 25-03-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Bepaling dekgeld van de in de gemeente Doornspijk gestationeerde bruinen hengst Cupido
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 122
Ingekomen: 25-03-1901
Bericht van: Commisaris der Koningin
Inhoud: Toezending v.h. dubbel van het staatmodel no. 19, met verzoek van de daarop vermelde inlijvingen aantekening te houden in de mil. registers
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 123
Ingekomen: 25-03-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending paspoorten van miliciens der lichting 1894 en van de zeemilicien van 1896
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 124
Ingekomen: 26-03-1901
Bericht van: Hoofd commissie Nat. gesch. aan H.M. de Koningin
Inhoud: Mededeling van de uitreiking van het geschenk op 7 maart j.l. te Amsterdam
Verwijzing: Nationaal geschenk H.M. de Koningin
Plaats: Elburg

Volgnr: 125
Ingekomen: 27-03-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Opgaaf van de leden der Provinciale Staten die den 1e dinsdag van de maand Juli in dit jaar zullen aftreden
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 126
Ingekomen: 27-03-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Hendrik Koops
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 127
Ingekomen: 27-03-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om procesverbaal te willen opmaken van de klacht van D.D. Top
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 128
Ingekomen: 28-03-1901
Bericht van: Minister van binnenlandse zaken
Inhoud: Mededeling van de toekenning van de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan de gebroeders R. en J. de Graaf rbz.
Verwijzing: Belooning menschlievend hulpbetoon
Plaats: Elburg

Volgnr: 129
Ingekomen: 28-03-1901
Bericht van: v.d. Kouwen van Oord Arnhem
Inhoud: Telegram van gelukswensing van begin uitvoering van het belangrijk werk der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 130
Ingekomen: 30-03-1901
Bericht van: Comm., 5e bat.,3e comp./5e reg. infanterie Utrecht
Inhoud: Mededeling van verleend tijdelijk verlof tot 14 aug. 1901 aan Gerhardus Broekhuizen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 131
Ingekomen: 30-03-1901
Bericht van: Commisaris der Koningin
Inhoud: Eervol ontslag aan Willem Smit als onbez. buitengewoon gemeenteveldwachter
Verwijzing: Veldwachter
Plaats: Elburg

Volgnr: 132
Ingekomen: 01-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Terugzending der verklaring ten beh. v.d. loteling J.C. Aalders met verzoek toe te zenden een bewijsstuk volkomen eensluidend het model-23 litS
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 133
Ingekomen: 01-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van één exemplaar van het landbouwverslag van 1898 1e stuk
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 134
Ingekomen: 02-04-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Mededeling dat hij zich kan vereenigen met het plan de verordening volgens art.15 der Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 135
Ingekomen: 02-04-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan den gemeenteontvanger groot F 1408,--
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 136
Ingekomen: 02-04-1901
Bericht van: Gemeenteontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over maart 1901
Verwijzing: Maandstaat gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 137
Ingekomen: 03-04-1901
Bericht van: N.J. van de Maaten Elburg
Inhoud: Bericht dat hij voor het lidmaatschap van den Raad bedankt
Verwijzing: Gemeente bestuur (ontslag raadslid)
Plaats: Elburg

Volgnr: 138
Ingekomen: 04-04-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan de gemeenteontvanger groot F 104,81
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 139
Ingekomen: 04-04-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending van een uittreksel uit het register bedoeld in art. 13 der Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 140
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling dat Gerrit Veldhoen niet voorkomt op het strafregister
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 141
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Commissaris der Kon.
Inhoud: Betreffende vervoer van buskruit voor de Legerplaats te Oldebroek via Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 142
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Commissaris der Kon.
Inhoud: Toezending oproepingsbrief voor L.H. Wolf en materieel model 19
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 143
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Commissaris der Kon.
Inhoud: Toezending aanplakbiljetten betreffende de boterwet
Verwijzing: Boterwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 144
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Gedepu. Staten
Inhoud: Opgaaf van alsnog ter dekking in Gelderland toegelaten hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 145
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Gedepu. Staten
Inhoud: Goedkeuring kohier hondenbelasting dienst 1900
Verwijzing: Hondenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 146
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Gedep. Staten
Inhoud: Goekeuring 2e suppl. kohier inkomstenbelasting dienst 1900
Verwijzing: Inkomstenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 147
Ingekomen: 05-04-1901
Bericht van: Voorz. commissie herz. bel. opbr. geb. eig. Apeldoorn
Inhoud: Betreffende de inzending van declaraties voor vuur en licht of advertentie kosten
Verwijzing: Herxiening bel. opbr. geb. eigendommen
Plaats: Elburg

Volgnr: 148
Ingekomen: 09-04-1901
Bericht van: Gedep. Staten
Inhoud: Betreffende de ongeschikt verklaring van Hendrik Zoet voor den dienst der Nat. Militie
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 149
Ingekomen: 09-04-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Kennisgeving van noodslachting
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 150
Ingekomen: 09-04-1901
Bericht van: Voorzitter herz. comm. Apeldoorn
Inhoud: Verzoek overlegging der kwitantie v.d. plaatsing der bekendmaking volgens art. 26 der wet
Verwijzing: Herziening bel. opbr. gebouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 151
Ingekomen: 12-04-1901
Bericht van: C. Geerlofs Elburg
Inhoud: Verzoek van vergunning tot oprichting eenen smederij in het perceel West nr. 106
Verwijzing: Hinderwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 152
Ingekomen: 13-04-1901
Bericht van: Ged.Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring kohier inkomstenbelasting dienst 1901
Verwijzing: Inkomstenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 153
Ingekomen: 13-04-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Goedkeuring 1e kwartaal kohier van schoolgelden
Verwijzing: Schoolgelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 154
Ingekomen: 13-04-1901
Bericht van: Voorz. herz. comm. bel. opbr. geb. eigend.
Inhoud: Terugzending goedgekeurde declaraties
Verwijzing: Declaratie
Plaats: Elburg

Volgnr: 155
Ingekomen: 13-04-1901
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van opneming der boeken en kas van den gemeenteontvanger
Verwijzing: Kasopneming
Plaats: Elburg

Volgnr: 156
Ingekomen: 15-04-1901
Bericht van: Griffier der Staten van Gelderland
Inhoud: Verzoek om inlichtingen omtrent E.J.W. Top voorkomende op de lijst van hoogst aangeslagenen
Verwijzing: Lijst van hoogst aangeslagenen
Plaats: Elburg

Volgnr: 157
Ingekomen: 15-04-1901
Bericht van: Eerst aanw. ingenieur 1e comm. genie Utrecht
Inhoud: Informatie omtrent gegoedheid van H.J. Teekman sr. S. Jaarsma en H.J. Teekman jr.
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 158
Ingekomen: 16-04-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Betreffende de inzending der vast te stellen belasting verordening tot heffing van hoofdel. omslag of ink. bel.
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 159
Ingekomen: 16-04-1901
Bericht van: A.J. Veldhoen Elburg
Inhoud: Betreffende de begeving der onkomsten van de H. Jans vicarie
Verwijzing: Vicarieén
Plaats: Elburg

Volgnr: 160
Ingekomen: 17-04-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Verdaging der beslissing omtrent aankoop van perceel sectie C no. 1056 voor uitbreiding der 2e openb. l. school
Verwijzing: Gemeente eigendommen (aankoop)
Plaats: Elburg

Volgnr: 161
Ingekomen: 18-04-1901
Bericht van: Commis. der Koningin
Inhoud: Betreffende het houden van schietoefeningen in de nabijheid van Diemerdam
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 162
Ingekomen: 18-04-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Verzoek om nede te delen of het aldan niet verkiezelijk wordt geacht de stemmingen en herstemmingen voor de verk. van leden der Prov. Staten en 2e Kamer gelijktijdig te houden
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 163
Ingekomen: 18-04-1901
Bericht van: Distr. Commandant 3e dis. Kon. Mass. Zwolle
Inhoud: Mededeling dat verzoek om detachering van personeel der Kon. Marechausse moet worden gericht aan den Procureur-Generaal te Arnhem
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 164
Ingekomen: 19-04-1901
Bericht van: Landmeter v.h. kadaster Arnhem
Inhoud: Bericht van zijn komst in de volgende week tot het berichten der gewoone jaarlijksche op meetingen
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 165
Ingekomen: 20-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor de gemeente groot F 0,75.
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 168
Ingekomen: 20-04-1901
Bericht van: Burgm. van Kampen
Inhoud: Toezending het bedrag van het pensioen voor 1e kwartaal F 40,65 voor wed. Grafhorst
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 166
Ingekomen: 21-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende vervoer van ontplofbare stoffen
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 167
Ingekomen: 21-04-1901
Bericht van: Commissaris der Konigin
Inhoud: Toezending eenen quitantie v.e. milicien der lichting 1894 ter uitreiking
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 169
Ingekomen: 23-04-1901
Bericht van: Commissaris der Kon.
Inhoud: Betreffende de beschikbaar stellen van formulieren model 7 voor aanvragen van verlof bedoeld bij art. 13 leerplicht
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 170
Ingekomen: 23-04-1901
Bericht van: Eerst aann. ingenieur 1e Comm. genie Utrecht
Inhoud: Verzoek om 2 bestekken en het tarief betreffende aanbesteding v.e. verfwerk te doen ondertekenen door den aannemer en de borgen
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 171
Ingekomen: 24-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende het vervoer van minutie naar de legerplaats bij Oldebroek via Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 172
Ingekomen: 24-04-1901
Bericht van: Officier brandmeester
Inhoud: Lijst van uitgekeerde belooningen aan het personeel der brandweer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 173
Ingekomen: 25-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Mededeling dat Gerrit van Dorssen voor den tijd van 1 jaar ontheffing van werkelijken dienst is verleend
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 174
Ingekomen: 26-04-1901
Bericht van: 1e luitenat Distr. Comm. Kon. Mar. Zwolle
Inhoud: Betreffende het dienst doen tot nader aankondiging van een tweetal marechaussées iedere week van den zaterdags tot 's maandags.
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 175
Ingekomen: 26-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor de gemeente groot F 5,56
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 176
Ingekomen: 27-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Mededeling van de dagen bepaald voor de stemming en herstemming zoonodig per verkiezing v.e. lid der 2e Kamer
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 177
Ingekomen: 27-04-1901
Bericht van: Albaas ter Harderwijk
Inhoud: Havenverbetering toezending staat van meer en minder werk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 178
Ingekomen: 27-04-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Provinciaal blad betreffende verkiezingen van een lid der Provinciale Staten in het distr. Oldebroek
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 179
Ingekomen: 27-04-1901
Bericht van: Onvager der registratie Elburg
Inhoud: Toezending ontwerp akte van dading te sluiten tussen den Staat en de gemeente betreffende de voorwaarden aan zee
Verwijzing: Dading omtrent aanwassen aan Zee
Plaats: Elburg

Volgnr: 180
Ingekomen: 27-04-1901
Bericht van: C.M. Engelenberg Brielle
Inhoud: Verzoek om gedeeltelijk ontheffing van zijn aanslag in de omslag wegens vertrek
Verwijzing: Plaatslijke dir. belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 181
Ingekomen: 29-04-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Mededeling waarbij de loteling B. Hup in is gelijfd
Verwijzing: Nationale militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 182
Ingekomen: 30-04-1901
Bericht van: Burgm. van Oldebroek
Inhoud: Verzoek om opgaaf van het aantal kiezers voor de Prov. Staten volgens de kiezerslijst van 1901-1902
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 183
Ingekomen: 30-04-1901
Bericht van: Burgemeester en wethouders van Elburg
Inhoud: Inzending van het uitvoerig en beredeneert overleg van den toestand der gemeente van 1900.
Verwijzing: Gemeente verslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 252
Ingekomen: 00-05-1901
Bericht van: Bestuur Ned. vereen. v. Gem. Belangen
Inhoud: Betreffende pensioenen gemeente ambtenaren, toezending van 23 vragenlijsten
Verwijzing: Pensioenen van gemeente ambtenaren
Plaats: Elburg

Volgnr: 184
Ingekomen: 01-05-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Opgaaf van het door de gemeente verschuldigd bedrag voor de inning van opcenten op de grondbelasting dienst 1900
Verwijzing: Comptalibiteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 185
Ingekomen: 01-05-1901
Bericht van: Wed. Wijnne en Joh. Wijnne Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen den aanslag in de pl. dir. belasting naar het inkomen van G.R. Wijnne
Verwijzing: Plaatsel. dir. belastng
Plaats: Elburg

Volgnr: 186
Ingekomen: 02-05-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending drukwerk v.h. inschrijvingregister. de alph. lijst en het lot. reg. der Schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 187
Ingekomen: 02-05-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor het gemeentebestuur groot F26,50 1/2
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 190
Ingekomen: 02-05-1901
Bericht van: Militie commissaris 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Mededeling dat zijnerzijde geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek van de verlofgangers bedoeld in den brief van 29 April j.l.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 188
Ingekomen: 03-05-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending paspoort van Johannes Willem van de Velde ter uitreiking
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 189
Ingekomen: 03-05-1901
Bericht van: Burgem. van Urk
Inhoud: Bericht dat de verlofganger A. ten Hoope naar de gem. Kampen bertrekt
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 191
Ingekomen: 04-05-1901
Bericht van: N.J. van der Maaten
Inhoud: Dankbetuiging voor de waarderende woorden omtrent zijn persoon geuit in de raadsvergadering waarin zijn ontslag ter sprake kwam.
Verwijzing: Dank betuiging N.J. van der Maaten
Plaats: Elburg

Volgnr: 192
Ingekomen: 04-05-1901
Bericht van: Gedepu. Staten v. Gelderland
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een perceel van J, Jansen in verband met de voorgenomen uitbreidingen der 2e opb. l. school
Verwijzing: Gemeente bezittingen en lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 193
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Jan F. Meursing
Inhoud: Betreffende een op te richten Stoombootdienst Elburg - Amsterdam
Verwijzing: Stoombootdienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 194
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht eenen gedane betaling aan den gemeente ontvanger groot F 104,81
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 195
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over April 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 196
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Opgaaf van het ontvangen vergunningsrecht voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 197
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: gedepu. Staten
Inhoud: Prov. blad waarbij zijn vastgestelde dagen voor eventueelr stemming en herstemming bij de a.s. period. verkiezing van leden v.d. Prov. Staten
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 198
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Gedepu. Staten
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot verhuring van een stuk gemeentegrond aan A. Hagedoorn
Verwijzing: Gemeentebezittingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 199
Ingekomen: 06-05-1901
Bericht van: Inspecteur der directe belast. enz. Harderwijk
Inhoud: Toezending van eenen register van bewijzen bedoeld bij art. 34 der wet op de bedrijfsbelasting
Verwijzing: Bedrijfsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 200
Ingekomen: 07-05-1901
Bericht van: Burgem. van Doornspijk
Inhoud: Opgaaf van bezwaren tegen het verleene eenen vergunning tot het schieten van schadelijk gedierte aan D.D. Top
Verwijzing: Jacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 201
Ingekomen: 07-05-1901
Bericht van: Militie Comm. 1e distr. van N.-Brabant
Inhoud: Mededeling dat bij hem geene bezwaren bestaan tegen het deelnemen aan het onderzoek v. verlofg. alhier door G.J. van der Schuit uit Werkendam
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 202
Ingekomen: 07-05-1901
Bericht van: Militie Comm. 1e districht van N. Brabant
Inhoud: Alsvorens, door J. van Schoor en M. Langenberg uit Halsteren
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 203
Ingekomen: 07-05-1901
Bericht van: Militie 2e district N. Brant
Inhoud: Toezending paspoorten Berend ten Have en Ezechiël Beem ter uitreiking v.d. belanghebbende
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 204
Ingekomen: 09-05-1901
Bericht van: Burgem. van Kampen
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger Antonie ten Hoope, komende van Urk
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 205
Ingekomen: 09-05-1901
Bericht van: Majoor dir. van de artell. schietschool legerpl. B. Oldebroek
Inhoud: Betreffende ongeregeldheden van personeel van het Detachement Trein omtrent verhooren
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 207
Ingekomen: 09-05-1901
Bericht van: Gedepu. Staten
Inhoud: Betreffende het verhoogen der geldlening voor de boten de havenverbetering, met de renten eenen tijds leening
Verwijzing: Geldleningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 206
Ingekomen: 10-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. oproepingbrief voor H.J. Straatman ter inlijving op donderd. 13 juni a.s.
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 208
Ingekomen: 10-05-1901
Bericht van: G.J. van der Maaten Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming zijner benoeming tot lid van der Raad dezer gemeente
Verwijzing: Gemeente bestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 209
Ingekomen: 11-05-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Ongeschikt verklaring van den loteling B. Hup voor den militaire dienst
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 210
Ingekomen: 11-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Mededeling dat de loteling L.H. Wolf is ingelijfd bij het 8e Reg. Infanterie
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 211
Ingekomen: 11-05-1901
Bericht van: Gedep. Staten
Inhoud: Prov. blad betreffende het bepalen van de herstemming ter verkiesing v.o lid der Prov. Staten op een andere dag
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 212
Ingekomen: 11-05-1901
Bericht van: Wed. M.J. Vermeer
Inhoud: Bezwaarschrift tegen haar aanslag in de hoofdel. omslag
Verwijzing: Plaatsel. belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 213
Ingekomen: 13-05-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het Raadsbesluit tot het treffen eenen dading met de Staat Nederl. betr. aanwassen in zee.
Verwijzing: Dading (aanwassen in de Zuiderzee)
Plaats: Elburg

Volgnr: 214
Ingekomen: 13-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. quitantie (te goed op het zakboekje) voor den milicien J.W. van de Velde
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 215
Ingekomen: 14-05-1901
Bericht van: Burgemeester van Oldebroek
Inhoud: Opgaaf van candidaten, gesteld voor de verkiezing van een lid v.d. Prov. Staten
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 216
Ingekomen: 14-05-1901
Bericht van: Wed. J. Vloei
Inhoud: Bezwaarschrift tegen haar aanslag in den hoofdel. omslag
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 217
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Verschillende bankiers en Credietverenigingen
Inhoud: Opgaaf van voorwaarden voor crediet opening van F 50.000 (maximum) of ontkennend bericht
Verwijzing: Tijdelijke geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 218
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Burgemeester van 's Gravenhage
Inhoud: Ontvangst bericht v.d. kwitantie van Joh. Willem van der Velde, -----milicien
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 219
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Ambt. O. M. b.d. Kanton. arron. Zwolle
Inhoud: Opmerkingen aangaande processen verbaal inzake drankverkoop in het koffiehuis, de Engel"
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 220
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot onderhansche verhuiring van het pakhuis, sectie C no. 1056, aan Jan Janssen
Verwijzing: Verhuring van Gemeente eigendommen
Plaats: Elburg

Volgnr: 221
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot af-en overschrijving, begroting dienst 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 222
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Machtiging verleent tot betaling onvoorziene uitgaven dienst 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 223
Ingekomen: 17-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Machteging verleend tot betaling onvoorziene uitgaven dienst 1900
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 223a
Ingekomen: 18-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Besluit van Burgemeester en Weth. tot aanvulling der brandweer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 224
Ingekomen: 18-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending nominatieve staat van verlofgangers die in Juni onder de wapens moeten komen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 225
Ingekomen: 20-05-1901
Bericht van: Burgem. van Oldebroek
Inhoud: Toezending van een verzegeld pak met 417 stembiljetten voor de op 23 Mei e.l. te houden verkiezing van een lid v.d. Prov. Staten
Verwijzing: Kiesrecht
Plaats: Elburg

Volgnr: 226
Ingekomen: 20-05-1901
Bericht van: Militie comm. in Overijssel
Inhoud: Mededeling dat geen bezwaar bestaat tegen het onderzoek van den loteling dezer gemeente G.J. Zwep te Kampen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 227
Ingekomen: 21-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Afwijzende beschikking op het verzoek van D.D. Top om buitengew. machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte
Verwijzing: Jacht en Visserij
Plaats: Elburg

Volgnr: 228
Ingekomen: 21-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Terugzending der opgave bedoeld bij artikel 12 der drankwet met nota van aanmerkingen
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 229
Ingekomen: 22-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een excempl. van het landbouwverslag van 1898 3e druk
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 230
Ingekomen: 22-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende eenen herziening van de regeling van het herhalingsonderwijs
Verwijzing: Lager onderwijs (herhalingsonderwijs)
Plaats: Elburg

Volgnr: 231
Ingekomen: 22-05-1901
Bericht van: Burgem. en Weth. van Oldebroek
Inhoud: Terugzending der door den Raadofficier gemeente goedgekeurde rekening v.d. Elb.Epergrindweg over 1900 en bijlagen
Verwijzing: Elburg Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 232
Ingekomen: 22-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Besluit waarbij de ingezonden processen-verbaal betr. de verkiezing van een lid v.d. Raad en de beslissing door den Raad omtrent de geloofsbrieven voor kennisg. worden aangenomen.
Verwijzing: Gemeentebestuur (Verkiezing Raadslid)
Plaats: Elburg

Volgnr: 233
Ingekomen: 22-05-1901
Bericht van: Militie Comm. 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Mededeling dat bij hem geen bezwaar bestaat tegen het verzoek v.d. verlofganger bedoeld bij schrijven van 18 Mei no. 289
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 234
Ingekomen: 25-05-1901
Bericht van: Rijksarchivaris in Gelderland
Inhoud: Betreffende de St. Jans Vicarie(woonplaats vicarie)
Verwijzing: St. Jans Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 235
Ingekomen: 25-05-1901
Bericht van: L. Top WG
Inhoud: Berucht van aanneming der benoeming tot wethouder
Verwijzing: Gemeentebestuur (Wethouder)
Plaats: Elburg

Volgnr: 236
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: B. Vecht en echtg. Elburg
Inhoud: Klacht over hinder van het privaat bij de Zwolsche poort
Verwijzing: Reiniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 237
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Burgem. Smallingerland
Inhoud: Verzoek om te willen berichten of aan eene commissie uit der Raad der gemeente op 6 juni a.s.gelegenheid kan worden gegeven tot bezichtiging van de gasfabriek
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 238
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het Raadsbesluit tot het aangaan eenen tijdelijke geldleening ten beh. der haven-verbetering en uitbreiding
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 239
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Bepaling van het tijdstip waarop het werk der verbetering en uitbreiding van de haven moet zijn voltooid.
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 240
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Omtrent het vervoer van buskruit per spoor naar het station Elb. Oldebroek
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 241
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Bestuur van het Weeshuis in Elburg
Inhoud: Betreffende eene wijzinging in het regelement van het Weeshuis
Verwijzing: Armwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 245
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Omtrent den afloop van gehouden keuringen van één- en twee jarige hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 246
Ingekomen: 28-05-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen in de stelling van den Helder
Verwijzing: Militaire zaken (schietoefeningen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 242
Ingekomen: 29-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens eene nieuwe regeling betreffende de opkomst onder onder de wapenen met spoed
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 243
Ingekomen: 29-05-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Mededeling dat bij Kon. besluit ontheffing van werkelijken dienst is verleend aan J. Ch. Aalders
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 244
Ingekomen: 29-05-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Betreffende een tijdelijke geldleening
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 247
Ingekomen: 29-05-1901
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Betreffende betaling der kosten van verpleging van der krankzinnige H. Straatman door vrouw Straatman
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 248
Ingekomen: 30-05-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om toezending van een staat van inlichtingingen, betreffende den verdachte bedoeld bij deze schrijven van 28 Mei no. 3 en 4
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 249
Ingekomen: 30-05-1901
Bericht van: Inspecteur van den Arbeidsinspectie Arnhem
Inhoud: Bericht dat de door C. Geerlofs op te richten smederij zal voldoen aan de eischen krachtens art. 6 Veiligheidswet gesteld.
Verwijzing: Hinderwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 250
Ingekomen: 31-05-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Toezending van betalingsstukken, 1e termijn van het werk der havenverbetering en uitbreiding
Verwijzing: Haven verbetering en uitbreiding
Plaats: Elburg

Volgnr: 251
Ingekomen: 31-05-1901
Bericht van: Ambtenaar v.h. op Min. Zwolle
Inhoud: Betreffende zaak J. Engel (verkoop van sterken drank in 't klein zonder vergunning)
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 253
Ingekomen: 01-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Omtrent de beproeving van verlichtingsmiddelen aan den Hoek van Holland
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 254
Ingekomen: 01-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende eene opmerking omtrent het landbouwverslag van 1900
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 255
Ingekomen: 01-06-1901
Bericht van: Vlaer en Kol te Utrecht
Inhoud: Betreffende de afgifte van accepten voor het te ontvangen bedrag
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 256
Ingekomen: 01-06-1901
Bericht van: Vlaer en Kol te Utrecht
Inhoud: Ontvangst bericht promesse a. F 10.155,- en toezending per aangetekende brief van dat bedrag
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 257
Ingekomen: 01-06-1901
Bericht van: Militie Comm. 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Omtrent inzage van het register no. 26 op den dag van het onderzoek van de verlofgangers dezer gemeente
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 258
Ingekomen: 03-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Omtrent de opzending der zakboekjes van de zeemiliciën-verlofgangers
Verwijzing: Nationale Militei
Plaats: Elburg

Volgnr: 259
Ingekomen: 03-06-1901
Bericht van: Luit. kwartiermeester 2e bat. rustende schutterij in Gelderland
Inhoud: Toezending v.d. declaratie v.d. schuttersraad over 1900
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 260
Ingekomen: 03-06-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling, groot F 104,81 1/2 aan den gemeente ontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 261
Ingekomen: 03-06-1901
Bericht van: Administrateurs Weesinrichting "Beth Pelet Vianen"
Inhoud: Mededeling van het voornemen om in Juni ten behoeve der stichting eene collecte te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 262
Ingekomen: 04-06-1901
Bericht van: Ambten. v.h. op Ministerie Kanton gerecht Zwolle
Inhoud: Betreffende zaak J. Engel ( verkoop van sterken drank in 't klein zonder vergunning)
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 263
Ingekomen: 04-06-1901
Bericht van: Wed. G. van Triest Elburg
Inhoud: Verzoek om ontheffing of vermindering van haren aanslag in den hoofdbel. omslag
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 264
Ingekomen: 05-06-1901
Bericht van: Burgem. van Oldebroek
Inhoud: Mededeling van de gestelde Candidaten voor de verkiezing van 2 leden van de Prov. Staten
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 265
Ingekomen: 05-06-1901
Bericht van: Burgem. van Kampen
Inhoud: Alsvoren voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 266
Ingekomen: 05-06-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf der gemeente over Mei 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 267
Ingekomen: 05-06-1901
Bericht van: Wed. J. van Hamberg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen haaren aanslag in in de Plaatselijke directe belasting naar het inkomen decem. 1901
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 268
Ingekomen: 06-06-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek van eventueel opgaaf van de herstelling van Frederik Stoffer, die door de rechter Commissaris moet gehoord worden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 269
Ingekomen: 07-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nominatieve staat van verlofgangers toegezonden die in Juli, Aug. en Sept. onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 270
Ingekomen: 07-06-1901
Bericht van: Hoofd Inspec. Prov. waterstaat
Inhoud: Betreffende wijzigingen in het werk der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 271
Ingekomen: 08-06-1901
Bericht van: A.J. Dinetten der Nederl. Heide Mij.
Inhoud: Betreffende de verbetering van het weideland " Het Goor "
Verwijzing: Landverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 272
Ingekomen: 11-06-1901
Bericht van: R. van Schothorst Utrecht
Inhoud: Betreffende de afzending van bestelde uurwerkdeelen
Verwijzing: Torenuurwek
Plaats: Elburg

Volgnr: 273
Ingekomen: 11-06-1901
Bericht van: Thessman vh. Fonds van de gewapende Dienst
Inhoud: Ontvangstbericht opbrengst collecte
Verwijzing: Fonds van den Gewapenden Dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 274
Ingekomen: 11-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens de inlijving van den loteling J.C. Aalders
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 275
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Verzoek om te berichten of al of niet publicatie, waarin gegevens of mededeelingen voorkomen die betrekking hebben op arbeiders verzekering of bescherming, zijn of zullen woden uitgegeven
Verwijzing: Arbeid en Fabriekswezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 276
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een ex. beschikking Mei van oorlog nopens eene wijziging in het voorschrift betreffende dienstreizen van dienstpl. der Nationale Militie
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 277
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Gedup. Staten
Inhoud: Betreffende het houden van premiekeuringen van paarden en van keuringen voor het Geldersch paarden Stamboek
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 278
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Gedup. Staten
Inhoud: Toezending van eene lijst der vanwege de Prov. en het Rijk bekroonde stieren in 1901
Verwijzing: Verbetering rundveestapel
Plaats: Elburg

Volgnr: 279
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Burgem. van Kampen
Inhoud: Toezending van een pak stembiljetten voor de verkiezing van een lid van de 2e K. der Staten Generaal
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 280
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Burgem. van Oldebroek
Inhoud: Toezending van een pak stembiljetten voor de verkiezing van 2 leden der Prov. Staten
Verwijzing: Verkiezing
Plaats: Elburg

Volgnr: 281
Ingekomen: 12-06-1901
Bericht van: Burgem. van Oudehoorn
Inhoud: Mededeling dat de mil. verlofganger Thomas v.d. Wetering in het verlofg. reg. is ingeschreven
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 283
Ingekomen: 13-06-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Informatie omtrent levensgedrag en gegoedheid van Gerrit Jan Westerink
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 282
Ingekomen: 14-06-1901
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Nopens de kosten van verpleging van de krankzinnige H. Straatman
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 284
Ingekomen: 14-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling groot F0,60 voor H.J. van Koot
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 285
Ingekomen: 14-06-1901
Bericht van: Gedup. Staten
Inhoud: Toezending adviezen inzake de reclame grondbelasting betr. openbaar slachthuis
Verwijzing: Grongbelasting (Reclame)
Plaats: Elburg

Volgnr: 286
Ingekomen: 15-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen van het Fort nabij den Hoek van Holland
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 287
Ingekomen: 15-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de opzending van zakboekje van milicien-verlofgangers
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 288
Ingekomen: 15-06-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de zaak (verduistering van een kruiwagen) bedoeld bij schrijven van14 Jan., no; 337
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 289
Ingekomen: 17-06-1901
Bericht van: Wed. W.J. Vermeer Elburg
Inhoud: Mededeling dat zij het erfpachtrecht van het Zuiderbolwerk met 1 januari a.s. wenscht op te doen ophouden
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 290
Ingekomen: 17-06-1901
Bericht van: H.L Nahuijs van Limmen
Inhoud: Betreffende den Tour door Nederland door de Nederl. automobielclub
Verwijzing: Automobilisme
Plaats: Elburg

Volgnr: 291
Ingekomen: 17-06-1901
Bericht van: W. Deetman
Inhoud: Ontslagneming als provitor van het Weduwenhof tegen 1 juli a.s.
Verwijzing: Weduwenhof
Plaats: Elburg

Volgnr: 366
Ingekomen: 17-06-1901
Bericht van: N.W. Albens te Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen zijn aanslag in de plaatselijke directe belasting
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 292
Ingekomen: 18-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de inlijving van den loteling H.J. Straatman.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 293
Ingekomen: 20-06-1901
Bericht van: Gedup. Staten
Inhoud: Raadsbesluit tot aanvulling der begrooting van 1901 met aanteekening der goedkeuring G. v. Hattem
Verwijzing: Aanvulling begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 294
Ingekomen: 20-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending kostenlooze vergunningen om te visschen, dienst 1901-1902- ter uitreuking
Verwijzing: Jacht en visscherij
Plaats: Elburg

Volgnr: 295
Ingekomen: 22-06-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Betreffende eene wijziging in de uitvoering van het havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 296
Ingekomen: 24-06-1901
Bericht van: Bestuur der commmissie tot bevordering der verbetering van het rundvee in Gelderland
Inhoud: Toezending bedrag van F 100,-- zijnde toegekende premiën der Prov. Stierenkeuring in 1900 aan H. Koops en H. de Leeuw
Verwijzing: Premiën Stierenkeuring
Plaats: Elburg

Volgnr: 297
Ingekomen: 24-06-1901
Bericht van: Thesaurier fonds v.d. Gewap. Dienst
Inhoud: Toezending gratificatie voor de deelgerechtigden in het fonds voor het afgel. kwartaal
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 300
Ingekomen: 24-06-1901
Bericht van: Mil. Comm. 2e district van Gelderland
Inhoud: Toezending van een straforder voor Albert van Looverlofg. licht. 1896
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 298
Ingekomen: 26-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende invulling van de kolommen 15 en 15 bis van den sterftestaat G
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 299
Ingekomen: 26-06-1901
Bericht van: Controleur dir. bel. en v.h. kadaster in Arnhem
Inhoud: Betreffende zijn komst tot het opnemen der veranderingen in den toestand der gebouwde en ongebouwde eigendommen
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 301
Ingekomen: 27-06-1901
Bericht van: Militie comm. 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Toezending nieuwe straforder voor Albert van Loo, verlofg. licht. 1896
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 302
Ingekomen: 27-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende vervoer van gevulde projectielen naar de haven te Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbarestoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 303
Ingekomen: 28-06-1901
Bericht van: Notaris Verkouteren Epe
Inhoud: Betreffende de verpachting van de Gortelsche Tiend
Verwijzing: Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 304
Ingekomen: 28-06-1901
Bericht van: Hoofding. Prov. Waterstaat Arnhem
Inhoud: Nopens eene verandering in de uitvoering der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 305
Ingekomen: 28-06-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Mededeling van de overplaatsing van een miliciën der licht. 1901
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 306
Ingekomen: 28-06-1901
Bericht van: Gedup. Staten
Inhoud: Toezending adres A.J. Veldhoen nopens begeving inkomsten Stichting Jans Vicarie, met verzoek om bericht en raad
Verwijzing: Vicarie (St. Jans)
Plaats: Elburg

Volgnr: 307
Ingekomen: 28-06-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Toezending betaalingsstukken 2e termijn havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 308
Ingekomen: 29-06-1901
Bericht van: Mevr. J. Snijders Gorichem
Inhoud: Verzoek om de aanslag in den hoofd. omslag zijnen moeder Wed. W.M. Snijders te verlagen
Verwijzing: Plaatsel. Belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 309
Ingekomen: 01-07-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Toezending van een bedrag van F 10.155,-- tegen accenten (tijdel. geldleening)
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 310
Ingekomen: 01-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling dat het verzoek om inlichtingen bedoeld boj schrijven d.d. 24 juni no. 363, moet worden gericht aan den officier v. J. te Roermond
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 311
Ingekomen: 02-07-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht eenen gedane betaling aan den gemeente ontvanger groot F 1.432,75
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 312
Ingekomen: 03-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Informatie naar de voornamen van de moeder van Hendrika van de Wetering en haar geb. datum en plaats
Verwijzing: Burgerl. Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 313
Ingekomen: 03-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie Roermond
Inhoud: Mededeling dat geen vonnissen bekend zijn ten laste van J.W. Simonse
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 314
Ingekomen: 04-07-1901
Bericht van: G.J. van der Maat Elburg
Inhoud: Ontvangst bericht v.d. processenverbaal, betreffende candidaatstelling voor en benoeming tot lid v.d. Raad.
Verwijzing: Gemeentebestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 315
Ingekomen: 04-07-1901
Bericht van: B. Wolff Elburg
Inhoud: Ontvangst bericht v.d. processenverbaal betreffende zijn candidaatstelling voor en benoeming tot lid v.d. Raad
Verwijzing: Gemeentebestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 316
Ingekomen: 04-07-1901
Bericht van: Burg. en Wethouders Rheden
Inhoud: Toezending van een exemplaar van het Gemeenteoverleg over 1900
Verwijzing: Verslagen
Plaats: Elburg

Volgnr: 317
Ingekomen: 05-07-1901
Bericht van: Gemeenteontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over juni j.l.
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 318
Ingekomen: 05-07-1901
Bericht van: Gedupteerde Staten
Inhoud: Goedkeuring van een aanvulling van het bestek betreffende de uitbreiding en de verbetering van de haven
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 319
Ingekomen: 06-07-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Nota van opmerkingen omtrent de ingezonden verordeningen heffing hoofd. omslag
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 320
Ingekomen: 06-07-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending van een Staat vermeldende de som welke door het Rijk over 1901 aan de gemeente moet worden uitgekeerd
Verwijzing: Gemeente financiën Rijksuitkering
Plaats: Elburg

Volgnr: 321
Ingekomen: 06-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Bericht dat geen bezwaar bestaat tegen de afwezigheid uit de gemeentevan den Burgem. vanaf 13 juli a.s. ged. eenen maand
Verwijzing: Gemeente bestuur verlof
Plaats: Elburg

Volgnr: 322
Ingekomen: 06-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende een verzoek van Roelof Weijenberg om een bewijs van Nederl. schap
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 323
Ingekomen: 06-07-1901
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van kasopmening door Burgermeester en wethouders op 6 juli 1901
Verwijzing: Opneming gemeentekas
Plaats: Elburg

Volgnr: 324
Ingekomen: 08-07-1901
Bericht van: Bestuur v.d. administratie der gemeente in de Bommelerwaard.
Inhoud: Toezending afdruk v.e. adres a.d. Staten v. Gelderl. betreffende eene regeling omtrent het voeren van licht door rijtuigen en rijwielen en het rijdenmet automobielen met verzoek omdat adres testeunen
Verwijzing: Verkeer
Plaats: Elburg

Volgnr: 325
Ingekomen: 08-07-1901
Bericht van: Procureur Generaal afd. Dir. v. Pol. Arnhem
Inhoud: Betreffende de detachering van manschappen der Marechaussee der zaterdags en zondags alhier
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 326
Ingekomen: 08-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling groot F 104,02 voor G. Acker te Elb.
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 331
Ingekomen: 08-07-1901
Bericht van: G.J. van der Maaten
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot lid van den Raad
Verwijzing: Gemeentebestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 332
Ingekomen: 08-07-1901
Bericht van: B. Wolff Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot lid van den Raad
Verwijzing: Gemeentebestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 327
Ingekomen: 09-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende opkomst onder de wapenen met spoed
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 328
Ingekomen: 09-07-1901
Bericht van: E. Jaarsma Elburg
Inhoud: Verzoek om vergunning tot het jagen op de buitendijks gelegen gronden der gemeente
Verwijzing: Jacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 329
Ingekomen: 09-07-1901
Bericht van: Mevr. wed. Snijders Elburg
Inhoud: Reclame tegen haren aanslag in de directebelasting naar het inkomen
Verwijzing: Plaastelijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 330
Ingekomen: 09-07-1901
Bericht van: Directeuren Bur. voor Staats-en administr. recht adviezen
Inhoud: Mededeling van den werking van het burcratie voor staats-en administratief rechtelijke adviezen
Verwijzing: Administratief rechtelijk
Plaats: Elburg

Volgnr: 333
Ingekomen: 10-07-1901
Bericht van: M. Caland ing. v.d. waterstaat Zutphen
Inhoud: Verzoek om mededeling hoeveel termijnen volgens art. 536 v.h. bestek zijn verschenen
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 334
Ingekomen: 10-07-1901
Bericht van: Min. van Binnenlandse zaken
Inhoud: Herinnering aan het schrijven van 13 juni 1901 no. 6008 betreft krankzinnige H. Straatman
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 335
Ingekomen: 10-07-1901
Bericht van: Comm. det. pantserfort artill. Muiden
Inhoud: Toezending waarschuwingen in verband met te houden schietoefeningen van het fort Pampus
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 336
Ingekomen: 11-07-1901
Bericht van: Inspecteur dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Verzoek om opgave van personen die bezoldigingen uit de gemeentekas genieten
Verwijzing: Bedrijfsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 337
Ingekomen: 11-07-1901
Bericht van: Luit. ter Zee 1e kl. bur. Zeemilitie Willemsoord
Inhoud: Terugzending van 2 zakboekjes van Zeemiliciens (e. Zwart en J. Westerink)
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 338
Ingekomen: 11-07-1901
Bericht van: Inspecteur der dir. belasting te Harderwijk
Inhoud: Toezending suppl. registertje der pers. belasting net verzoek om behoeftiging door het Coll. v. zetters
Verwijzing: Directe belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 339
Ingekomen: 11-07-1901
Bericht van: E. van Olst Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming tot provisor van het Weduwenhof
Verwijzing: Weduwenhof
Plaats: Elburg

Volgnr: 340
Ingekomen: 12-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende het houden van schietoefeningen van het fort op de Harssens
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 341
Ingekomen: 12-07-1901
Bericht van: Proc. Generaal fd. Dir. der Politie Arnhem
Inhoud: Nopens politie versterking in verband met het havenwerk
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 342
Ingekomen: 13-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezendingen van een bewijs van Nederlanderschap voor Roelof Weijenberg ter uitreiking
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 343
Ingekomen: 13-07-1901
Bericht van: De kolonel Commendant v.h 4e reg. Inf.Leiden op Last De Kapitein Adjudant
Inhoud: Terugzending van eene zakboekje van een milicienverlofganger
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 344
Ingekomen: 15-07-1901
Bericht van: Kolonel Commandant v/h Regiment Grenadiers en Jagers te 's Gravenhage
Inhoud: Terugzending van 4 zakboekjes van miliciens verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 345
Ingekomen: 16-07-1901
Bericht van: Majoor van het 6e Reg. infanterie te Breda
Inhoud: Terugzending van een zakboekje van een miliciens-verlofganger
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 346
Ingekomen: 16-07-1901
Bericht van: Commendant v.h. 5e Reg. Inf. te Amersfoort
Inhoud: Terugzending van 2 zakboekjes van miliciens-verlofganhers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 347
Ingekomen: 16-07-1901
Bericht van: Majoor van het 8e Reg. Inf. te Arnhem
Inhoud: Terugzending van een zakboekje van een milicien-verlofganger
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 348
Ingekomen: 16-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Terugzending van staat kiezersstatistiek 1901 met betrekking tot de invulling van kolom 35, met verzoek om terug zending en inlichtinng. Toegelicht teruggezonden 16 juli 1901 420
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 349
Ingekomen: 17-07-1901
Bericht van: Commendant v.h. 5e Reg. Inf. te Amersfoort
Inhoud: Terugzending van een zakboekje van een milicien-verlofganger
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 350
Ingekomen: 17-07-1901
Bericht van: District Commendant tevens Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Inhoud: Bericht regeling voorlopige dienstverrichting v/d Rijksveldwachters van Koot en Balters op iedere zaterdag en zondag
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 351
Ingekomen: 17-07-1901
Bericht van: Majoor v/h 8e Reg. Infanterie te Utrecht
Inhoud: Terugzending van 2 zakboekjes miliciens-verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 367
Ingekomen: 17-07-1901
Bericht van: A. Docter te Elburg
Inhoud: Verzoek om aan hem in gebruik af te staan het Zuiderbolwerk
Verwijzing: Gemeente eigendom
Plaats: Elburg

Volgnr: 352
Ingekomen: 18-07-1901
Bericht van: 1e luitenant Commendant v/h 2e Comp.Hospitaal ol. dalen te Utrecht
Inhoud: Terugzending van een zakboekje van een milicien-verlofganger
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 353
Ingekomen: 18-07-1901
Bericht van: De Majoor oplast de 1e luit. Adj. v.h.5e Reg. inf. te Utrecht
Inhoud: Terug zending van 2 zakboekjes van miliciens-verlofgangers, met verzoek van bericht van ontvangst.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 354
Ingekomen: 18-07-1901
Bericht van: Commendant v/h 5e reg. inf. te Amersfoort naam deze de Luitenat Kolonel
Inhoud: Terugzending van 2 zakboekjes van miliciens-verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 355
Ingekomen: 18-07-1901
Bericht van: Commissie der Koningin
Inhoud: Verzoek om mededeling of dit ambshalve in-en afschrijveningen bedoeld bij dezerzijnsche missive d.d. 2 juli j.l. no. 370, hebben plaats gehad voor de volkstelling of wel nadien tijd
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 356
Ingekomen: 18-07-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van 2 mandaten van betaling i.z. besmettel. ziekten, ter name der gemeente Elburg, ad. F 59.- en ad. F 7,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 357
Ingekomen: 19-07-1901
Bericht van: Arrondissement school opziener te Harderwijk
Inhoud: Toezending van lijstmodel 76 betreffende mededeling van werken de vergunningen tot veldenheid aan schoolgaande kinderen gedurende het tijdvak 1 april tot 1 juli
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 358
Ingekomen: 19-07-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesl. d.d. 10 juli 1901, no. 5 tot het aangaan eener geldleening van F 1150,- á 4 % ten behoeve van de aankoop van het perceel sectie C, nr. 1056
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 359
Ingekomen: 20-07-1901
Bericht van: Kantoor te Harderwijk
Inhoud: Verzoek om mededeling aangaande het levensgedrag van J.G. Seidel alhier en of hij zich met zaakwaarneming inlaat
Verwijzing: Notariaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 360
Ingekomen: 20-07-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Mededeling aanneming voor kennisgeving van de processen-verbaal i.z. verkiezing G.J. v/d Maaten en B. Wolff tot leden van de raad met uitnodigging wat betreft toelating herbenoemde raadsleden te bevorderen, dat uit de raadsbesluiten in der vervolge blijkt dat art.32 des gem. wet. in acht is genomen
Verwijzing: Gemeente bestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 361
Ingekomen: 22-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Mededeling inzake de aangelegenheid bedoeld bij deze......... betreffende een door Gesina Samelina de Vries aan te gaan huwelijk
Verwijzing: Burgelijke Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 362
Ingekomen: 22-07-1901
Bericht van: Hoofd ingenieur v.d. Provinciale Waterstaat te Arnhem
Inhoud: Mededeling dat op de uitbetaling van het eerste gedeelte ad. F 8000,- der Rijksbedrage in de verbetering der haven orde wordt gesteld
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 363
Ingekomen: 22-07-1901
Bericht van: Luitenant Kolonel Devisie commandant te Zwolle
Inhoud: Toezending opgaaf van het personeel dat vanaf 27 april tot 14 juli a.a.v. alhier dienst heeft verricht
Verwijzing: Haven (Politie)
Plaats: Elburg

Volgnr: 364
Ingekomen: 23-07-1901
Bericht van: Dir. v.h. Centr. Bureau voor de statistiek
Inhoud: Betreffende statistiek der spaar-en leenbanken. Verzoek om mededeeling bij eventuele opheffing of vestiging
Verwijzing: Spaar- en Leenbanken
Plaats: Elburg

Volgnr: 365
Ingekomen: 23-07-1901
Bericht van: Postdirecteur Elburg
Inhoud: Nopens de aanplakking van - berichten ingeval de Militie buitengewoon bijeen geroepen mocht worden
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 368
Ingekomen: 24-07-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht v.e. gedane aangifte van een uit nood geslacht kalf
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 369
Ingekomen: 25-07-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 370
Ingekomen: 26-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om verlichting aangaande de gezondheidstoestand van den verdachte F. Stoffer
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 371
Ingekomen: 26-07-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om mededeling of in deze gemeente ook verblijf houdt Steven Mulder van Hattem
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 372
Ingekomen: 26-07-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring kohier van schoolgelden 2e kwartaal 1901
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 373
Ingekomen: 26-07-1901
Bericht van: Ontvanger der registratie en Domeinen Elburg
Inhoud: Mededeling dat de overeenkomst van dading betr. de aanvoer aan zee is goedgekeurd
Verwijzing: Dading
Plaats: Elburg

Volgnr: 374
Ingekomen: 27-07-1901
Bericht van: Burg. van Kampen
Inhoud: Toezending bedrag F 40,65 zijnde pensioen van het 2e kwartaal 1901 voor Grietje v.d. Put, wed. Grafhorst
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 375
Ingekomen: 29-07-1901
Bericht van: Waarn. secretaris Z.Z. vereniging
Inhoud: Verslag over den toestand der ZuiderZee vereniging
Verwijzing: Zuiderzee vereniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 376
Ingekomen: 31-07-1901
Bericht van: Gedepot. Staten
Inhoud: Beslissing op de reclame inzake de grondbelasting (schatting slachthuis)
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 377
Ingekomen: 31-07-1901
Bericht van: Burg. van Tilburg
Inhoud: Nopens de oproeping van den mile.verlofganger H. Tijdeman, om op 29 aug. a.s. onder de wapenen te komen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 378
Ingekomen: 02-08-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan den gemeenteontv. groot F 104,81
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 379
Ingekomen: 02-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende het bevolkings cijfer op 1 januari 1901
Verwijzing: Bevolkingsstatistie
Plaats: Elburg

Volgnr: 380
Ingekomen: 03-08-1901
Bericht van: Burg. en Weth. van Noordwijk
Inhoud: Verzoek om inlichtingen betreffende de gasfabriek
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 381
Ingekomen: 05-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende vervoer van buskruit bestemd voor de legerplaats bij Oldebroek
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 382
Ingekomen: 05-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Aangaande eene opgave van het materiaal in 1902 benoodigd ter uitvoering van de Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 383
Ingekomen: 05-08-1901
Bericht van: A. Hengeveld CCz Elburg
Inhoud: Verzoek om afstand van gemeente grond in erfpacht
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 384
Ingekomen: 05-08-1901
Bericht van: E.P. Faber Elburg
Inhoud: Verzoek om afstand van gemeentegrond in erfpacht
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 385
Ingekomen: 05-08-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over juli 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 386
Ingekomen: 06-08-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling eenen gadane betaling, groot F 8000,- aan den gemeenteontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 387
Ingekomen: 07-08-1901
Bericht van: Vlaer & Kol. Utrecht
Inhoud: Betreffende afgifte van accepten voor het te leenen bedrag
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 388
Ingekomen: 07-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende vervoer van buskruit naar de legerplaats bij Oldebroek
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 390
Ingekomen: 07-08-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Reclame wed. M.J. Vermeer inzake hoofdelomslag in handen gesteld van den Raad om bericht en raad
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 389
Ingekomen: 08-08-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Toezending betalingsstukken 3e termijn v.d. uitreiding en verbetering der haven
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 391
Ingekomen: 08-08-1901
Bericht van: Bestuur v.h. Krankzin. gesticht te Zutphen
Inhoud: Verzoek om alle brieven en stukken te adresseeren aan Provisoren of aan het Bestuur v.h. krankzinnigen gesticht te Zutphen
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 392
Ingekomen: 08-08-1901
Bericht van: Inspecteur v.d. Arbeid 7e inspectie Arnhem
Inhoud: Naar aanleiding der kennisgeving van een plaats gehad hebbende ongeval verzoek om inlichting
Verwijzing: Veiligheidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 393
Ingekomen: 09-08-1901
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Toezending van een bedrag groot F 2155,-
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 394
Ingekomen: 10-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 395
Ingekomen: 10-08-1901
Bericht van: Luit. kwartiermeester 2e bat.rustende schutterij
Inhoud: Toezending begrooting voor 1902 van den Schutterijraad v.h. 2e bat. rust. Schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 396
Ingekomen: 10-08-1901
Bericht van: L. Hup Elburg
Inhoud: Verzoek vergunning van oprichting van een rookerij
Verwijzing: Hinderwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 400
Ingekomen: 12-08-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om inlichtingen enz. betreffende dezaak M.J. Westerink
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 397
Ingekomen: 15-08-1901
Bericht van: Burgem. van Kamperveen
Inhoud: Bericht van aanmelding van den verlofganger D. Schreurs
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 398
Ingekomen: 15-08-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Raadsbesluit aanvulling begroting 1901 goedgekeurd
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 399
Ingekomen: 15-08-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Machtiging betaling onvoorz. uitgave, dienst 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 401
Ingekomen: 16-08-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de statistiek der landverhuizingen
Verwijzing: Landverhuizingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 402
Ingekomen: 17-08-1901
Bericht van: Centr. Comm. inz. afs. en drooglegging Zuiderzee
Inhoud: Verzoek om eenigen geldelijken steun ten behoefte der Centrale commissie
Verwijzing: Afsluiting en drooglegging-Zuiderzee
Plaats: Elburg

Volgnr: 403
Ingekomen: 17-08-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling G. Jonker
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 404
Ingekomen: 18-08-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling van de opmerkingen waartoe de naziening der registers v.d. Burgerlijke stand heeft geleid
Verwijzing: Burgelijke Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 405
Ingekomen: 18-08-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Mededeling dat de milicien L. Flier op 20 juli in het genot van onbepaald verlof is gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 406
Ingekomen: 20-08-1901
Bericht van: Inspecteur v/h Geneesk. Staats toez. Arnhem
Inhoud: Betreffende het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst door een ingezetene
Verwijzing: Medische politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 407
Ingekomen: 21-08-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Wordt in handen van den Raad gesteld een adres van eenige Burgermeester houdende verzoek om verscherping der bepalingen betreffende beperking v. vervoer v. vrachten over kustwegen
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 408
Ingekomen: 21-08-1901
Bericht van: Dr. T. Doevendans Elburg
Inhoud: Mededeling dat het voornemen bestaat op 28 a.s. de gewone jaarl. Uni collecte te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 409
Ingekomen: 21-08-1901
Bericht van: H.j. van Werven Epe
Inhoud: Gortelsche tiend omtrent het weghalen van de tiend door enkele schatplichtigen
Verwijzing: Gortelsche tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 410
Ingekomen: 24-08-1901
Bericht van: Geneesk. direct. v/h/ Rijkskrankzinnige gesticht Medemblik
Inhoud: Toezending volmacht betreffende verpleging van W.C. Kamerbeek ter ondertekening door dien echtgenoote
Verwijzing: Krankzinnige
Plaats: Elburg

Volgnr: 411
Ingekomen: 24-08-1901
Bericht van: Commiss. der Koningin
Inhoud: Terugzending algemeene lijst over de leden der Schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 412
Ingekomen: 24-08-1901
Bericht van: Bouwkundige A. Maas Harderwijk
Inhoud: Toezending betalingsstukken 4e termijn
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 414
Ingekomen: 26-08-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Toezending van een bedrag groot F 10.155,-
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 413
Ingekomen: 27-08-1901
Bericht van: Kaiserlich Duitscheconsulaat gen. Amsterdam
Inhoud: Betreffende legalisatie van stukken
Verwijzing: Legalisatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 415
Ingekomen: 28-08-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Beschikking op het adres van A.J. Veldhoen inzake de begeving v.d. inkomsten der St. Jans Vicarie
Verwijzing: St. Jans Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 416
Ingekomen: 28-08-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending drukwerk alphabetische lijst der ingeschrevenen voor de Nat. Militie
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 417
Ingekomen: 28-08-1901
Bericht van: Onderwijs personeel
Inhoud: Betreffende de regeling van de onderwijzers traktement
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 418
Ingekomen: 29-08-1901
Bericht van: Arrond. schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending aanzegging bet. in art. 2181 eerste lid der leerplichtwet voor Lammert Binnekamp
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 419
Ingekomen: 30-08-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending Staat van verlofgangers der lichting 1901, die onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 420
Ingekomen: 30-08-1901
Bericht van: Gemeente-geneesheer Elburg
Inhoud: Betreffende wijziging instructie-gemeente geneesheer
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 421
Ingekomen: 30-08-1901
Bericht van: Burgerm. Noordorp
Inhoud: Inlichtingen omtrent verzekering (brandwb. Mij de Jong) van Wed. C. Groen
Verwijzing: Informatie (Brandverz. wed. C. Groen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 422
Ingekomen: 31-08-1901
Bericht van: Burgemeester en wethouders Elburg
Inhoud: Aanbieding gemeentebegroting van 1902
Verwijzing: Gemeente begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 423
Ingekomen: 03-09-1901
Bericht van: IJker, chef der dienst Arnhem
Inhoud: Betreffende het opsporen van ijkovertredingen
Verwijzing: IJk
Plaats: Elburg

Volgnr: 424
Ingekomen: 04-09-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Betreffende vaststelling van der grongslag waaraan de pensioenbijdrage voor onderw. personeel is berekend
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 425
Ingekomen: 05-09-1901
Bericht van: Ged. Staten van Gelderland
Inhoud: Mededeling van den uitslag in juli en augustus dezer jaar in dezen provincie gehouden premiehengsten van paarden
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 426
Ingekomen: 05-09-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan der gemeente ontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 427
Ingekomen: 05-09-1901
Bericht van: Comm. 1e regt. Veld. Art. Arnhem
Inhoud: Bericht dat de milicien H.J. Straatman is ingedeeld bij de Treinafdeling
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 428
Ingekomen: 06-09-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring Raadsbesluit tot uitgifte van gemeentegrond en erfpacht aan A. Hengeveld Cc en E.P. Faber
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 429
Ingekomen: 06-09-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf voor augustus 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 430
Ingekomen: 07-09-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Omtrent de vermelding in de memorie's van toelichting der begrooting van gegevens omtrent diensttijd, rang enz. der onderwijzers
Verwijzing: Gemeente begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 431
Ingekomen: 07-09-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Weerbaarheid. Toezending handleiding tot het gebruik van patronen tot verkleinde afstanden
Verwijzing: Weerbaarheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 432
Ingekomen: 09-09-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending tabel overzicht van den oogst in 1901 met verzoek om invulling en terugzending
Verwijzing: Statistiek Overzicht Oogst
Plaats: Elburg

Volgnr: 433
Ingekomen: 10-09-1901
Bericht van: C. Balk Elburg
Inhoud: Verzoek om ontslag als brandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 434
Ingekomen: 10-09-1901
Bericht van: Mej. Y.A. Swart onderwijzer
Inhoud: Verzoek om haar toe te kennen de verhooging van F 50,- genoemd in de indertijd geplaatste advertentie
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 435
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de zaak Nathan Beem
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 436
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de zaak Dirk van de Beek. Verzoek om toezending der verordening en procesverbaal van verhoor.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 437
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Burg. Oudhoorn
Inhoud: Bericht van inschrijving in het reg. mod. 26 v.d. verlofganger Thomas v.d. Wetering
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 438
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Rijks ontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling v.d. aangifte van een zieke koe
Verwijzing: Veeartsenijkundig politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 439
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Gedep. Staten
Inhoud: Goedkeuring Raadsbesluit tot het aangaan eenen tijdel. geldleening voor kasgeld
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 440
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: Burg. van Werkendam
Inhoud: Inlichtingen gevraagd, aangaande gasverbruik enz.
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 441
Ingekomen: 12-09-1901
Bericht van: P.J. Post v.d. Heem 1e luit. ing. Utrecht
Inhoud: Betreffende de levering van gas voor doelballons en signaalballons
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 442
Ingekomen: 13-09-1901
Bericht van: H.J. van Werven
Inhoud: Betreffende schadevergoeding inzake de Gortelsche Tiend
Verwijzing: Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 443
Ingekomen: 16-09-1901
Bericht van: Commissaris v.d. Politie Zwolle
Inhoud: Nericht van een gepleegde diefstal
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 444
Ingekomen: 16-09-1901
Bericht van: Hoofdinspecteur Rijks Waterstaat Arnhem
Inhoud: Mededeling dat orde wordt gesteld op de het tweede gedeelte der rijkssubsidie
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 445
Ingekomen: 17-09-1901
Bericht van: J. v/d Post Steur Utrecht
Inhoud: Bericht van zijn komst op woensdag a.s. (zie volgnr. 441)
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 446
Ingekomen: 18-09-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een exemplaar van het verslag van den insp. v/d Arbeid i.d. 7e inspectie over 1899 en 1900
Verwijzing: Nijverheid (arbeidswet)
Plaats: Elburg

Volgnr: 447
Ingekomen: 18-09-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending wetten : wijziging der militiewet Landweerwet
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 448
Ingekomen: 18-09-1901
Bericht van: Commissaris der Konigin
Inhoud: Toezending van bewijzen van Nederlanderschap voor L. Klein, J.W. Westerink en Kars Karssen
Verwijzing: Nederlandersschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 450
Ingekomen: 18-09-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending van bescheiden, met verzoek aangelegenheid der heer H.A. Hoefhamer te willen komen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 449
Ingekomen: 19-09-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat v. betaling voor K.J. Balsters
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 451
Ingekomen: 21-09-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Bericht dat de F. Stoffer, aangeklaagd wegens diefstal, bij vonnis v.d. Arr. Rechtbank van rechtsvervolging is ontslagen met last tot plaatsing in een Rijks opv. gesticht
Verwijzing: Jusitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 452
Ingekomen: 21-09-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Informatie naar gedrag van Joh. Broekhuizen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 453
Ingekomen: 21-09-1901
Bericht van: Thessuaris v.h. Fonds voor den gewapende dienst
Inhoud: Toezending van een bedrag van F 31,50 voor deelgerechtigden dezer gemeente in het Fonds
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 454
Ingekomen: 21-09-1901
Bericht van: H.J. Hengeveld Oppenbr. Meester
Inhoud: Voordracht voor brandmeester opgemaakt door het college van brandweer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 455
Ingekomen: 23-09-1901
Bericht van: Commissaris der Konigin
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Hendrik Jan Hoeve
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 456
Ingekomen: 23-09-1901
Bericht van: J.G. Seidel Elburg
Inhoud: Verzoek om ontslag als commandant van de wacht bij de brandspuit no. 1
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 457
Ingekomen: 25-09-1901
Bericht van: Commissaris der Konigin
Inhoud: Opgaaf van de noemen van milicien die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 458
Ingekomen: 26-09-1901
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Toezending betalingsstukken 5e termijn havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 459
Ingekomen: 27-09-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Toezending van een bedrag groot F 5655. (tijdelijke geldlening)
Verwijzing: Geldlening
Plaats: Elburg

Volgnr: 460
Ingekomen: 28-09-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Toezending nota van rente provisie enz van op accepten opgenomen gelden
Verwijzing: Geldlening
Plaats: Elburg

Volgnr: 461
Ingekomen: 01-10-1901
Bericht van: Arrond. schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending van 3 aanzeggingen als bedoeld bij art. 21 par.1, 1e lid der leerplicht
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 462
Ingekomen: 01-10-1901
Bericht van: Burgermeester van Zaandam
Inhoud: Mededeling dat de verlofganger E. van de Maat zich heeft aangemeld voor vertrekt naar deze gemeente
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 463
Ingekomen: 02-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie
Inhoud: Betreffende het
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 464
Ingekomen: 02-10-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan den gemeenteontvanger, groot F 104,81
Verwijzing: Comptabilitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 465
Ingekomen: 02-10-1901
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling aan de gemeente ontvanger groot F5.932,75
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 466
Ingekomen: 02-10-1901
Bericht van: Bestuur Elb. Ijsverenging
Inhoud: Verzoek om afstand van een gedeelte, als dat is toegevroren, ten behoeve der verenging
Verwijzing: Gemeente bezittingen Verzoek in gebruikneming
Plaats: Elburg

Volgnr: 467
Ingekomen: 03-10-1901
Bericht van: Burgermeester van Zwolle
Inhoud: Mededeling dat de verlofganger Cornelis Docter heeft voornemen te zijn zich in deze gemeente te verblijven
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 468
Ingekomen: 03-10-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over september j.l.
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 469
Ingekomen: 03-10-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling groot F 50,-- voor F. Mos
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 470
Ingekomen: 04-10-1901
Bericht van: Vlaer en Kol
Inhoud: Onvangst bericht van dezerzijnde schrijven van 1 dezer van 564, met daarmee van accepten en terug 2x F 10.155,-
Verwijzing: Tijdelijke geldlening
Plaats: Elburg

Volgnr: 471
Ingekomen: 04-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om mededeling of opsporing van de verdachte bedoeld bij telegram v. heden resultaat heeft gehad.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 472
Ingekomen: 04-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling van J. Broekhuizen wegens mishandeling
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 473
Ingekomen: 04-10-1901
Bericht van: Arrond. schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Uittreksel uit het register de ingevolge art. 13 der leerplichtwet i.h. arr. Harderwijk verleende vergunningen van 1 juli - 30 sept. 1901
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 474
Ingekomen: 05-10-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende verscheping van de bepalingen betreffende de uitvoerhandel van vee naar België
Verwijzing: Veeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 475
Ingekomen: 07-10-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht van een uit nood geslachte pink
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 476
Ingekomen: 07-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Nopens de beplanting van den berm van den Rijksstraatweg
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 477
Ingekomen: 07-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om inlichtingen geb. extract en vaccinebewijs betreffende den veroordeelde F. Stoffer
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 478
Ingekomen: 08-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om inlichtingen betreffende twee verdachten
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 479
Ingekomen: 08-10-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Vervoer van militairen nopens de afgifte van vervoerbewijzen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 480
Ingekomen: 08-10-1901
Bericht van: Inspecteur v.h. Loodswezen 3e district Amsterdam
Inhoud: Mededeling dat naar zijn oordeel geen aanleiding bestaat dat het havenlicht alhier door het Rijk zoude worden bekostigt
Verwijzing: Havenlicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 481
Ingekomen: 08-10-1901
Bericht van: B en W van Maartensdijk en Koekange
Inhoud: Nopens den diensttijd van Mej. E.C. Temminch en J.D. Temminch als onderwijzer(es)
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 482
Ingekomen: 10-10-1901
Bericht van: Geduteerde Staten
Inhoud: Verzoek om mededeling of al of niet het voornemen bestaat ten oprichte van het vastgestelde bedrag de rijksbouwleening in beroep te komen!
Verwijzing: Gemeentefinanciën
Plaats: Elburg

Volgnr: 483
Ingekomen: 10-10-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen van het fort nabij den Hoek van Holland
Verwijzing: Militaire zaken schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 484
Ingekomen: 10-10-1901
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van kasopname v.d. gemeente ontvanger door burgermeester en wethouders op 10 oktober 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 485
Ingekomen: 10-10-1901
Bericht van: Hoofdbestuur van Trouw aan Koningin en Vaderland Utrecht
Inhoud: Betreffende het houden eene collecte in october of November dezes jaars
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 486
Ingekomen: 12-10-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goed keuring o/h Raadsbesluit dd. 24 september no. 5 tot het aangaan eenen geldleening groot F 33.000
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 487
Ingekomen: 14-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de plaatsing van Frederik Stoffels in het Rijksopvoedingsstichting "Veldzicht" te Avereest
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 488
Ingekomen: 14-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om Albert Engeltjes verdacht van diefstal van appels te horen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 489
Ingekomen: 15-10-1901
Bericht van: District opziener Arnhem
Inhoud: Betreffende de regeling van het herhalingsonderwijs
Verwijzing: Herhalingsonderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 490
Ingekomen: 16-10-1901
Bericht van: Burgermeester van Kampen
Inhoud: Toezending van een bedrag van F 40,60 zijnde pensioen 3e kwartaal voor wed. Grafhorst
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 491
Ingekomen: 16-10-1901
Bericht van: Allirol Kampen
Inhoud: Opgave van bouten van nieuwe
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 494
Ingekomen: 16-10-1901
Bericht van: Distr. Commandant Insp. der Rijksveldwachter Zwolle
Inhoud: Betreffende het beschikken over de hulp van rijksveldwachters
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 492
Ingekomen: 18-10-1901
Bericht van: Ambt. v.h. Openbare min. kantongerecht Zwolle
Inhoud: Verzoek om mededeling waar de overtreding van W. Jonker in strafbaarheid gesteld
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 493
Ingekomen: 18-10-1901
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Terugzending procesverbaal B. Jansen met verzoek een nader onderzoek in te stellen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 495
Ingekomen: 21-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende het declareren door H.J. van Koot brij. lit. voor verblijfheid in zoals overbrengen naar Zwolle en F. Stoffels.
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 496
Ingekomen: 22-10-1901
Bericht van: Ambtenaar van B.S Zwolle
Inhoud: Mededeling dat door hem verlof is verleend tot het begraven alhier van het lijk van Grietje Hulst vrouw van Hannes Vos
Verwijzing: Begraving
Plaats: Elburg

Volgnr: 498
Ingekomen: 23-10-1901
Bericht van: Nederl. Buurtspoorweg Mij. Utrecht
Inhoud: Betreffende een aanvraag om concessie voor een spoorweg als bedoeld in art. 2 der wet van 9 juli 1900 hbl 118, langs Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Hattem.
Verwijzing: Concessie-spoorweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 497
Ingekomen: 24-10-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending van een oproepingsbrief voor Joh. Broekhuizen, ter uitreiking
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 499
Ingekomen: 25-10-1901
Bericht van: Ds. T. Doevendans Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming zijne benoeming tot curator van de instituten van Kinsbergen
Verwijzing: Instituten van Kinsbergen benoeming curator
Plaats: Elburg

Volgnr: 500
Ingekomen: 28-10-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Terugzending van de Gemeente rekening en bijlagen, met nota van aanmerkingen
Verwijzing: Gemeenterekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 500a
Ingekomen: 28-10-1901
Bericht van: Diversen
Inhoud: Inschrijvingen op 50 aandeelen á F500 der 4% geldleening groot F 3300
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 501
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: W. Dikkers & Zoon Kampen
Inhoud: Ontvangstbericht v. dezerzijde schrijven dd. 26 octr. j.l betr. geldleening
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 502
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: L. Westra kapt. Leger des Heils Kampen
Inhoud: Verzoek om vergunning tot het houden van een buscollecte
Verwijzing: Leger des Heils
Plaats: Elburg

Volgnr: 503
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: E. v. Tongen ond. off. art. politieschool Legerpl. bij Oldebroek
Inhoud: Betreffende het door hem na 't sluitingsuur bezoeken van een woning met lokaal ingericht voor bier en koffiehuis
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 504
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor H.J. van Koot
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 505
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Opgaaf van de miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 506
Ingekomen: 29-10-1901
Bericht van: Officier v. justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de zaak B. Janssen bekl. wegens mishandeling
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 507
Ingekomen: 30-10-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht noodslachting door T. Busweiler
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 508
Ingekomen: 31-10-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Raadsbesluit dd. 29-10-1901, nr. 6, tot aanvulling van de gemeente begrooting voor 1901, goedgekeurd teruggezonden
Verwijzing: Aanvulling begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 509
Ingekomen: 01-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Bericht van de veroordeeling van D. van de Berk, wegens mishandeling
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 510
Ingekomen: 01-11-1901
Bericht van: Bestuur vereen. ter bev.en opv.v. verwaarloosde kinderen Groningen
Inhoud: Verzoek om bij verordening te verbieden om bij het venten langs den huizen, enz. kinderen beneden 12 jaaren mede te voeren
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 511
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van het materiaal in 1902 benodigt ter uitvoering van de leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 512
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending landbouwverslag voor 1899 (2de stuk)
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 513
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Gedupeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring v.h. raadsbesluit tot ingebruikgeving van de modderbokken
Verwijzing: Gemeentelijkbezittingen, ingebruikgeving
Plaats: Elburg

Volgnr: 514
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring v.h. raadsbesluit tot ingebruikgeving van de Nutzaal
Verwijzing: Gemeentelijke bezittingen, ingebruikgeving
Plaats: Elburg

Volgnr: 515
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elbur
Inhoud: Mededeling eener aan den gem. ontvanger gedane betaling groot F 104,811/2
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 516
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht van noodslachting door E. Kragt
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 517
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangsten en uitgaven der gemeente voor october 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 518
Ingekomen: 02-11-1901
Bericht van: v. Wassenaer, v. Catwijk Beek en Berg
Inhoud: Betreffende de verbetering en uitbreiding van de haven alhier
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 519
Ingekomen: 04-11-1901
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende terugkeer onder de wapenen van het blijvend gedeelte der lichting v. 1901bij de onbereden korpsen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 520
Ingekomen: 04-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending lijst van volgende ongevallenwet verzekeringplichtige bedrijven met verzoek om invulling
Verwijzing: Nijverheid (ongevallenwet)
Plaats: Elburg

Volgnr: 521
Ingekomen: 05-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van 2 exemplaren van het ter invulling bestemd model v.h. landbouwverslag over 1901 met verzoek 1 ex. voor 15 dec. a.s. ingevuld terug tezenden
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 522
Ingekomen: 05-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending opgaaf betreffende het jaarboekje v. Gelderland met verzoek om de veranderingen op te geven
Verwijzing: Jaarboekje
Plaats: Elburg

Volgnr: 523
Ingekomen: 05-11-1901
Bericht van: W. Dikkers & zoon Kampen
Inhoud: Terugzending geteekend mandaat en betreffende couponbladen
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 524
Ingekomen: 07-11-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Besluit tot verdaging der beslissing omtrent de regeling van het herhalingsonderwijs
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 525
Ingekomen: 07-11-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending aanzegging Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 526
Ingekomen: 08-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende de inwerkingtredening der Landweerwet
Verwijzing: Landweerwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 527
Ingekomen: 08-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie
Inhoud: Kennisgeving van de veroordeling van Frank van Triest tot 14 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling van een ambtenaar
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 528
Ingekomen: 08-11-1901
Bericht van: B. Wolff te Elburg
Inhoud: Nopens het erfpachtrecht van het perceel sectie no. 915
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 529
Ingekomen: 08-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending eenen opgave der standplaatsen van de korpsen enz. op 1 nov. 1901
Verwijzing: Militaire zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 530
Ingekomen: 09-11-1901
Bericht van: Mil. comm. 2e distr. van Gelderland
Inhoud: Mededeling dat de zitting v.d. Miltaire Raad voor deze gemeente zal plaats hebben te Harderwijk op 18 dec. a.s. 1 1/2 uur.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 531
Ingekomen: 09-11-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Ontvangstbericht v.e. bedrag v. F 2155,-- en terugzending vervallen accepten
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 532
Ingekomen: 09-11-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Goedkeuring kohier van schoolgelden 3e kwartaal 1901
Verwijzing: Plaatselijkebelastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 533
Ingekomen: 09-11-1901
Bericht van: H.J. Hengeveld te Elburg
Inhoud: Verzoek eervol ontslag als opperbrandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 534
Ingekomen: 09-11-1901
Bericht van: Inspecteur Dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van 2 suppl. pers. belasting dienst 1901, met verzoek om bekrachtiging door het Coll. v. zetters en tezending
Verwijzing: Personeelsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 535
Ingekomen: 11-11-1901
Bericht van: Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid Den Haag
Inhoud: Toezending (per s.s.) van 20 botermonsterpotjes en 200 etiketten
Verwijzing: Boterwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 536
Ingekomen: 12-11-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Beschikking inzake de reclame van wed. M.J. Vermeer, betr. haren aanslag in de dir. bel. naar het inkomen, dienst 1901
Verwijzing: Plaatselijk belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 537
Ingekomen: 12-11-1901
Bericht van: College van brandweermeesters
Inhoud: Voordracht coor commandant van de wacht bij brand
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 538
Ingekomen: 13-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Nopens de bewaring der bescheiden betreffende de opkomst onder de wapenen met spoed
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 539
Ingekomen: 13-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Verzoek om aanvulling van eeninge (5) staten G. der bev. statistiek, voor zooveel betreft de beroepen
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 540
Ingekomen: 15-11-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Vrijstelling verleend van de verplichting tot het doen geven van onderwijs in ook j van art. 2 der wet op het lager onderwijs aan de 1e op.l.school
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 541
Ingekomen: 15-11-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Mededeling van het besluit der Staten tot het verlenen eenen prov. bijdrage voor de havenverbetering en -uitbreiding tot een maximum van F 33.000,--
Verwijzing: Haven verbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 542
Ingekomen: 16-11-1901
Bericht van: College van Brandweer
Inhoud: Voordracht opperbrandweermeester 1 brandmeester en plaatsing opperbran.
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 543
Ingekomen: 16-11-1901
Bericht van: Comm. Reg. Gren. en Jagers 5e bat.
Inhoud: Opgaaf dat Gerard Zoet tot 29 maart 1902 met tijdelijk verlof naar deze gemeente vertrokken
Verwijzing: Brandweer ???
Plaats: Elburg

Volgnr: 544
Ingekomen: 16-11-1901
Bericht van: W. Dikkers & Zoon Kampen
Inhoud: Toezending obligatien no.1 19, 20, 21 en 22 met verzoek die op naam te stellen van het Grootburger Weeshuis te Kampen
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 545
Ingekomen: 16-11-1901
Bericht van: Ministerie van Binnenlandse zaken
Inhoud: Toezending verzoek van de statuten en reglementen van het laatste jaarverslag van ziekenfondsen, begrafenisfondsen enz. in deze gemeente
Verwijzing: Verzekering tegen ziekte, kraam en overlijden
Plaats: Elburg

Volgnr: 546
Ingekomen: 18-11-1901
Bericht van: Best. der vereen. tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam
Inhoud: Verzoek om toestemming tot het houden eener buscollecte langs de huizen ten behoeve dier vereeniging.
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 547
Ingekomen: 19-11-1901
Bericht van: A. Hengeveld en B. Weijenberg te Elburg
Inhoud: Bericht v. aanneming hunnen benoeming bij de brandweer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 549
Ingekomen: 20-11-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopziener
Inhoud: Toezending van 2 aanzeggingen als bedoeld in art 21, 1 br. Leerplichtwet, met verzoek van de uitbreiding proces-verbaal op te maken en daarin op te nemen dat de kinderen bij de aansprakelijk personen in wonen
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 550
Ingekomen: 20-11-1901
Bericht van:
Inhoud: Stukken betreffende subsidieaanvraag dezer gemeente ten behoeve van het verdere werk der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 551
Ingekomen: 21-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Terugzending relaas C. R.H.T.Postma met verzoek U melden waar de verdachte zich thans bevindt
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 552
Ingekomen: 21-11-1901
Bericht van: College van Brandmeesters
Inhoud: Voordracht van 2 personen voor commendant v.d. wacht bij brandspuit no. 1
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 553
Ingekomen: 21-11-1901
Bericht van: G. Hoekert Elburg
Inhoud: Bericht dat bij de benoeming tot commendant mandaat van de wacht bij brandspuit no. 1 niet aanneemt
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 554
Ingekomen: 21-11-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Toezending staat van meer werk inzake de havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 555
Ingekomen: 21-11-1901
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Betreffende verlenging van de termijn v. oplevering v.h. meer werk volgens de staat goedgekeurd dd.27 april 1901
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 556
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: Commendant 2e comp. hospitaal soldaten
Inhoud: Opgaaf van met tijdelijk verlof gezonden milicien uit dezer gemeente (L.W. Hooghordel)
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 557
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: B en W. van Kampen
Inhoud: Toezending nota wegens door dezer gemeente verschuldigde kosten van stembiljetten- verkiezing 2e Kamer
Verwijzing: Verkiezingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 558
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: Offcier van Justitie Zutphen
Inhoud: Toezending verzoek om gratie van Frank van Triest, van met terugzending te dienen van berichten raad
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 559
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: Officier v. Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling van een veroordeling van J. ten Hoope tot 8 dagen gev. straf wegens mishandeling
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 560
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: Bestuur der Chr. school Elburg
Inhoud: Mededeling van het voornemen om op 27 nov. a.s. ten behoeve der school een collecte langs de huizen te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 561
Ingekomen: 22-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Informatie naar gedrag en bekendheid enz. van Bernard Jansen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 562
Ingekomen: 23-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om ter zijner tijd kennis te geven van het herstel van de gem. veldwachter G. Land
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 563
Ingekomen: 25-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende veroordeling van Johannes Broekhuizen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 564
Ingekomen: 25-11-1901
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Vaststelling van de gemeente rekening over 1900
Verwijzing: Gemeente rekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 565
Ingekomen: 26-11-1901
Bericht van: J. Jansen Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming zijner benoeming tot commendant v.d. wacht bij spuit no. 1
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 566
Ingekomen: 26-11-1901
Bericht van: Vlaer en Kol Utrecht
Inhoud: Ontvangstbericht van het toegezonden bedrag á F 10.155,-- en terug zending 2 accepten
Verwijzing: Tijdelijke geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 567
Ingekomen: 27-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Beantwoording verzocht van eenige vragen inzake de werking der leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 568
Ingekomen: 27-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende de openbare kennisgeving aangaande de inschrijving voor de Nat. Militie in 1902
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 569
Ingekomen: 27-11-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Terugzending van staat G der bev. statistieken over sept. met verzoek pm aanvulling, wat betreft beroepen
Verwijzing: Bevolkingsstatistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 570
Ingekomen: 29-11-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Nopens de verblijfplaats van den verdachte bedoeld in dezer schrijven v. 21 nov. 1901 no. 667
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 571
Ingekomen: 29-11-1901
Bericht van: Burg. en Weth. Olderbroek
Inhoud: Toezending nota van aandeel dezen gemeente in de kosten der verkiezingen voor de Prov. Staten on 1901
Verwijzing: Verkiezingen kosten stembiljetten
Plaats: Elburg

Volgnr: 573
Ingekomen: 30-11-1901
Bericht van: H. Koops
Inhoud: Verzoek om een dam te mogen leggen in de sloot welke zijn perceel "Het Hooge Eekt" van den Nieuwenweg
Verwijzing: Wegen (uitweg)
Plaats: Elburg

Volgnr: 572
Ingekomen: 02-12-1901
Bericht van: Burg. van Zaandam
Inhoud: Bericht van aanmelding van den milicien verlofganger Engel van de Stadt
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 574
Ingekomen: 03-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Nopens de vermelding van de beroepen, het meest geschikt voor opleiding voor de diensten bij de Zeemilitie, bij de openb. kennisgeving voor de aangiftes
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 575
Ingekomen: 03-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende beperking van het vervoer bij invallende dooi weder op de Rijkswegen in de prov. Overijssel
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 576
Ingekomen: 03-12-1901
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending eenen aanzegging als bedoeld in art. 21 81,1 lid der leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 577
Ingekomen: 03-12-1901
Bericht van: Gemeenteontvanger
Inhoud: Maandstaat gemeentekas over november 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 578
Ingekomen: 04-12-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling a.d. gemeenteontvanger groot F 104.81
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 580
Ingekomen: 04-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een attest v. werkelijke dienst met verzoek dat te zenden aan den Militie- Commissaris in het district
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 579
Ingekomen: 05-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van materieel voor de statistiek van het lager onderwijs
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 581
Ingekomen: 05-12-1901
Bericht van: Directeur Gasfabriek Kampen
Inhoud: Toezending ingekomen prijsopgavens voor een gashouder van 150 kub inhoud
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 582
Ingekomen: 06-12-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling noodslachting van een kalf
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 583
Ingekomen: 06-12-1901
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Bericht van de veroordeling van B. Jansen wegens mishandeling tot F10,00 of 14 dagen hechtenis
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 584
Ingekomen: 06-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluiten tot in gebruikgeving van gemeentebezittingen (geddeelte gracht aan de ijsverening en kelderruimte gemeentehuis aan J.C. Vaders)
Verwijzing: Gemeentebezittingen in gebruik geving
Plaats: Elburg

Volgnr: 585
Ingekomen: 06-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit strekkende om, met 1 jan. a.s., overname erfpachtsrecht B. Wolff en uitgifte omdien datum in erfpacht aan J. Janssen
Verwijzing: Gemeentebezittingen in gebruikgeving
Plaats: Elburg

Volgnr: 586
Ingekomen: 06-12-1901
Bericht van: Baron Mackay van Wassenaar Katwijk, Den Haag
Inhoud: Betreffende rijkssubsidie van havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 587
Ingekomen: 07-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring gemeentebegroting voor 1901
Verwijzing: Gemeentebegroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 588
Ingekomen: 07-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Opmerking betreffende de salarisregeling der onderwijzers met verzoek v.d. Raad die te overwegen
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 589
Ingekomen: 07-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. mandaat v. betaling voor G. Jonker, groot F 114,20
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 590
Ingekomen: 10-12-1901
Bericht van: Officier v. Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending van een oproeping in hechtenis van Jan ten Hoope, ter uitreiking aan de belanghebbende
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 591
Ingekomen: 10-12-1901
Bericht van: J. Rook Gasfitter
Inhoud: Rapport omtrent aanbiedingen van eenen nieuwe gashouder
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 592
Ingekomen: 11-12-1901
Bericht van: Jonker en Stans, Hendrik Ido Ambacht
Inhoud: Ontvangst bericht v.h. schrijven, houdende opdracht v.d. levering v.e. gashouder
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 593
Ingekomen: 11-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende de medewerking der gemeente besturen inzake voorbereidend militair onderricht
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 594
Ingekomen: 11-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende benoeming v. leden en plaatsverv. leden der Commissie van aanslag inzake de bedrijfsbelasting
Verwijzing: Bedrijfsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 595
Ingekomen: 12-12-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek van Jan ten Hoope, visscher, gevankelijk voor hem te geleiden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 596
Ingekomen: 13-12-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zutphen
Inhoud: Toezending afwijzende beschikking op gratie verzoek Frank van Triest ter uitreiking v.d. belanghebbende
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 597
Ingekomen: 14-12-1901
Bericht van: Inspecteur van den Arbeid
Inhoud: Betreffende ongeval A.M. van der Nat verzoek om inlichtingen
Verwijzing: Veiligheidswet(ongeval)
Plaats: Elburg

Volgnr: 598
Ingekomen: 14-12-1901
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om uitreiking van Frank van Triest v.e. oproeping tot het ondergaan van zijn straf
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 599
Ingekomen: 17-12-1901
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Kennisgeving dat geen leraren aanwezig zijn voor inwilliging van het verzoek van de Raad deze gemeente vrijstelling voor meisjes de gelegenheid te verschaffen buiten avonduren (96 uur) in het jaar herhalingsonderwijs te genieten
Verwijzing: Lageronderwijs(herhalingsonderwijs)
Plaats: Elburg

Volgnr: 600
Ingekomen: 17-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Mededeling van een uittreksel uit den staat betreffende de uitkering over 1901 aan de gemeente ingevolg art. 1 der Wet van 24 Mei 1897,(Staatsblad no. 156) onderverwijzing naar het in de eerste kolom van den Staat vermelde bedrag
Verwijzing: Comptabiliteit (Rijksuitkering)
Plaats: Elburg

Volgnr: 601
Ingekomen: 18-12-1901
Bericht van: Rijksontvanger te Elburg
Inhoud: Mededeling Noodslachting van een koe
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 602
Ingekomen: 19-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van het inschrijvingsregister voor 1903
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 603
Ingekomen: 19-12-1901
Bericht van: Burg. en Weth. van Oldebroek
Inhoud: Mededeling dat is herbenoemd als Commissaris over den Elburg-Eper grintweg de Heer W. Stouwdam Hzn.
Verwijzing: Wegen (Elburg-Eper grintweg)
Plaats: Elburg

Volgnr: 604
Ingekomen: 19-12-1901
Bericht van: Administrateur v/h Krankz. gest. "Veldwijk"te Ermelo
Inhoud: Mededeling dat Driesje Kolleman die voor rekening van Ged. Staten verpleegd werd, heden hersteld is ontslagen waarbij toezending eenen bevolkingskaart
Verwijzing: Krankzinnig (ontslag Driesje Kolleman)
Plaats: Elburg

Volgnr: 605
Ingekomen: 20-12-1901
Bericht van: Inspecteur der dir. bel. te Harderwijk
Inhoud: Toezending formulier i.z. benoeming van 2 personen voor het schatten van de waarde van het mobilair v/d/ personelebelast. Verzoek om opgave v/d door het college van zetters aangewezen personen voor de schatting der huurwaarde
Verwijzing: Directe belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 606
Ingekomen: 20-12-1901
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d 6 dezer no. 4 tot onderhandsche aanbesteding van de levering van een nieuwegashouder voor de gasfabriek
Verwijzing: Gemeente-eigendommen (aanbesteding)
Plaats: Elburg

Volgnr: 607
Ingekomen: 21-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring en aanneming voor kennidgeving van het raadsbesluit d.d. 21 october 1901, no. 4 betreffende de verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs in deze gemeente.
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 608
Ingekomen: 23-12-1901
Bericht van: Thesauri en Fonds voor den gew. dienst
Inhoud: Toezending voor een bedrag van F31,50 voor de deelgerechtigden dezer gemeente in het Fonds
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 609
Ingekomen: 23-12-1901
Bericht van: Burgermeester van Oldebroek
Inhoud: Betreffende lossing van water afkomstig uit de Veenen te Oldebroek
Verwijzing: Waterlossing
Plaats: Elburg

Volgnr: 610
Ingekomen: 24-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending afschrift v/h Kon. Besluit met bij behorende staat houdende goedkeuring van bijgaande verordening op de hoofde (Omslag met verzoek om toezending van een gewaarmerkt afschrift v/d heffing en invordering dierverordening
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 611
Ingekomen: 27-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van het materiele voor de bewerking der bevolkingsstatistiek van 1902
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 612
Ingekomen: 27-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending vragenlijst nopens werkeloosheid, met met verzoek om beantwoording
Verwijzing: Statistiek Werkloosheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 613
Ingekomen: 27-12-1901
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Terugzending van het gekwileerde mandaat
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 614
Ingekomen: 27-12-1901
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Toezending der betalingsstukken betreffende de Staat van meerwerk d.d. 31 Oct. 1901
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 615
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: L. Brand aannemer Giessendam
Inhoud: Verzoek om bericht wanneer de 6e termijn v. betaling van het havenwerk kan worden ontvangen
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 616
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring v/h kohier van schoolgelden over het 4e kwartaal 1901
Verwijzing: Plaatselijke belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 617
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring v.h. kohier leerplicht houdenbelasting, dienst 1901
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 618
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Statem
Inhoud: Goedkeuring 1e leerplicht kohier belasting naar het inkomen, dienst 1901
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 619
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedgekeurd raadsbesluit tot aanvulling der gemeentebegroting voor 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 620
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedgekeurd raadbesluit tot af-en overschrijving op posten v. uitgaaf der begroting voor1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 621
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedgekeurd raadsbesluit tot het doen van betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven, begroting 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 622
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit tot het aangaan eenen geldleening groot F1.000,--
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 623
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending v.e. uittreksel uit het Kon. besluit waarbij de onderhandsche verpachting v.d. bank van leening voor 1 jaar is goedgekeurd
Verwijzing: Bank van Leening
Plaats: Elburg

Volgnr: 624
Ingekomen: 28-12-1901
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Toezending vervallen acceptanten groot F 5655 en nota van verschuldigde rente enz.
Verwijzing: Geldleening (tijdelijk)
Plaats: Elburg

Volgnr: 625
Ingekomen: 30-12-1901
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Betreffende de betaling v.d. 6e termijn voor het werk der havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 626
Ingekomen: 30-12-1901
Bericht van: Comm. 8e Reg. Inf. Arnhem
Inhoud: Betreffende het vervoer van den milicien H.J. Vos naar de naastbij gelegen ziekeninrichting
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 627
Ingekomen: 30-12-1901
Bericht van: Mej. IJ.A. Swart, onderwijzeres
Inhoud: Verzoek om tijdelijk verlof, wegens ziekte, met behoud van traktement
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 628
Ingekomen: 31-12-1901
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende niet goedkeuring salarisregeling onderwijzend personeel
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 629
Ingekomen: 31-12-1901
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van nieuwe modellen ten uitv. van de Militiewet
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 630
Ingekomen: 31-12-1901
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht v. aangifte door G.J. Deetman van een uit nood geslacht kalf
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 001
Ingekomen: 02-01-1902
Bericht van: Arron. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Uittreksel uit het register der ingevolge art. 12 der leerplichtwet in het arr. Harderwijk verleende vergunningen over de maanden octr-dec 1901
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 002
Ingekomen: 02-01-1902
Bericht van: Vlaer en Kol Bankiers Utrecht
Inhoud: Ontvangst bericht nieuw accepten en terugzending vervallen acc.
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 003
Ingekomen: 02-01-1902
Bericht van: Inspecteur der dir. bel. Harderwijk
Inhoud: Toezending v.e. register "nieuw material" van aangifte bewijzer in de bedrijfsbelasting
Verwijzing: Directe belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 004
Ingekomen: 02-01-1902
Bericht van: F.Mos directeur op slachthuis
Inhoud: Overzicht van het geslachte vee en het gekeurd vleesch enz. aan het slachthuis, van 15 oct. 1900-1jan. 19001 en van 01 jan. 1901-01 jan. 1902
Verwijzing: Openbaar slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 005
Ingekomen: 03-01-1902
Bericht van:
Inhoud: Missive van 28 dec. 1901 betr. eene aanvrage om machtiging tot het schieten op schadelijk gedierte, van A. Hoekert, gericht a. t. Burg van Doornspijk, Oldebroek en Ermelo, terug ontvangen met aantekening van gen. Burgermeester dat tegen de afgifte geen bezwaar bestaat
Verwijzing: Jacht-en Visserij
Plaats: Elburg

Volgnr: 006
Ingekomen: 04-01-1902
Bericht van: Swart te Franeker
Inhoud: Mededeling dat zijn dochter Ytje Swart verhinderd in haar betrekking op 6 jan. a.s. te vervullen en dat er niet aan gedachtvoorts ontslag te vragen
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 007
Ingekomen: 04-01-1902
Bericht van: M. Calant ing. bur. Rijkswater Zutphen
Inhoud: Betreffende uitvoering havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 008
Ingekomen: 04-01-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf der gemeente over december 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 009
Ingekomen: 04-01-1902
Bericht van: Hetllirol Kampen
Inhoud: Terugzending tubening van de door Jonker 2 stano bij den gashouder te leveren calorosere
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 010
Ingekomen: 04-01-1902
Bericht van: Rijks ontvanger Elburg
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling groot F 104,81 aan den gemeenteontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 011
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling eenen gedane betaling, groot F 1133,35 aan den gemeente ontvangen
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 12
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Toezending staat v. afrekening van den staat van meer en minder werk, goedgek. 27 april 1901
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 13
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Betreffende de voltooiing uitvoering van het haven werk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 14
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Betreffende de inwerking treding van de wet op de paardenfokkerij
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 15
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende inwerking treding van de wet op de paardenfokkerij
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 16
Ingekomen: 06-01-1902
Bericht van: Arron. schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Mededeling van zijn komst op woensdag 08-01e.h.
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 17
Ingekomen: 07-01-1902
Bericht van: Inspecteur v.d. Arbeid i.d. 82 in tijdelijke bevoegd in de 7 ,2 inspectie
Inhoud: Inlichtingen gevraagd betreffende de werking van de arbeidswet
Verwijzing: Arbeidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 18
Ingekomen: 07-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. mandaat v. betaling groot F 50,00 voor F. Mos
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 19
Ingekomen: 08-01-1902
Bericht van: Hyptheek bewaarder Arnhem
Inhoud: Toezending verzocht van de kadastrale leggers en plans, ter bijwerking
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 20
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Jonker en Stans Hendrik Ido Ambacht
Inhoud: Ontvangst bericht v. dezerrijzend schrijven v. 7 jan. 1902
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 21
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Wordt gewezen op de verbodsbepalingen van art.1 der wet op de paardenfokkerij 1901
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 22
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending van lijsten van goedgekeurde en afgekeurde hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 23
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Opgaaf van personen die tengevolge van natierealisatie in Pruisen de Nederl. nationaliteit verloren hebben
Verwijzing: Nederlanderschap (verlies door naturalisaie in Pruisen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 24
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending adres J. ten Brink ( verz. om vergunning tot tijdel. verblijf buiten 's lands) met verzoek om bericht en raad
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 25
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. bewijs van Nederlanderschap voor J. van Klompenburg
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 26
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Commendant 8ste Reg. Infant. Arnhem
Inhoud: Opgaaf van een met tijdel.verlof gezonden milicien (L. Wolff)
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 27
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: A. Maas Bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Toezending betalingsstukken staat meer en minder werk, goedgekeurd 27 april 1901
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 34
Ingekomen: 09-01-1902
Bericht van: Fam. Swart Franeker
Inhoud: Mededeling van het overlijden van de onderwijzeres Y. Swart
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 28
Ingekomen: 10-01-1902
Bericht van: Ing. v.d. Waterstaat Zutphen
Inhoud: Antwoord op schrijven van 8 jan. '02 betreffende de berading op het oostelijk beloop van de streng
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 29
Ingekomen: 10-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Oproeping v.d. loteling bedoeld bij schrijven van 24 dec. no. 727 om ter herkeuring te verschijnen der provincie huize
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 30
Ingekomen: 10-01-1902
Bericht van: Burg. en weth. van Oldebroek
Inhoud: Terugzending der getekende declaraties inz. subsidies Elburg-Epergrintweg
Verwijzing: Elburg-Epergrintweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 31
Ingekomen: 10-01-1902
Bericht van: Secr. Comm. tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Dankbetuiging namens de commissie van de toekenning v. prestatiegeld en vergoeding te claimen
Verwijzing: Leerplichtwet commissie tot wering van schoolverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 32
Ingekomen: 11-01-1902
Bericht van: Comm. der Konigin
Inhoud: Toezending materieel koepokinenting
Verwijzing: Materieel koepokinenting
Plaats: Elburg

Volgnr: 33
Ingekomen: 11-01-1902
Bericht van: Burg. van Kampen
Inhoud: Mededeling dat de verlofganger Jacob ten Brink niet in verzuim is
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 40
Ingekomen: 11-01-1902
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van kasopneming bij de gemeente ontvanger door de Burgmeester en wethouders
Verwijzing: Procesverbaal Kasopneming
Plaats: Elburg

Volgnr: 41
Ingekomen: 11-01-1902
Bericht van: A. Hengelveld, commendant schietvereniging Elburg
Inhoud: Verzoek om vergunning tot oprichting eenen schietvereniging
Verwijzing: Hinderwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 35
Ingekomen: 13-01-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Herinnering aan de inzending der declaratien- besmettelijke ziekten bij menschen, dienst 1902
Verwijzing: Besmettelijke ziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 36
Ingekomen: 13-01-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Terugzending van Staten G. ter aanvulling van de opgave omtrent de bedrijven
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 37
Ingekomen: 13-01-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Verzoek om voor het einde der maand op te geven welke verordeningen, het bij art. 166 der gemeente wet 1901 zijn afgekeurd
Verwijzing: Strafverordening
Plaats: Elburg

Volgnr: 38
Ingekomen: 13-01-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Verzoek om inzending voor 31 jan. a.s. van een opgaaf v.h. vermoedelijke bedrag aan de gemeente moet worden uitgekeerd voor Stichting School
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 39
Ingekomen: 13-01-1902
Bericht van: Kapitein Eerstaanwesen Ing. Zwolle
Inhoud: Terugzending declaratie (in dubbel) bijdrage Elburg-Epergrintweg
Verwijzing: Elburg-Epergrintweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 42
Ingekomen: 14-01-1902
Bericht van: ambt. O. kantonger. arrond. Zwolle
Inhoud: Toezending procesverbaal overtr. leerplichtwet met het verzoek den beklaagde te hooren
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 43
Ingekomen: 15-01-1902
Bericht van: Hoofdbest. fonds gewapende dienst
Inhoud: Circulaire en verslag betreffende het fonds voor de gewapende dienst
Verwijzing: Fonds gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 44
Ingekomen: 17-01-1902
Bericht van: Mej. Petrie Hierden
Inhoud: Bericht van aanvaarding van de betrekking van onderwijzers (tijdelijk) aan de 2e openbare lagerschool
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 45
Ingekomen: 17-01-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Vergunning aan den verlofganger J. ter Brink om zich gedurende 12 maanden in Duitsland op te houden mits zijn adres steeds bij den burgermeester van Elburg bekend is.
Verwijzing: Nat. militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 46
Ingekomen: 20-01-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending mandaat van betaling voor H.J. van Koot te Elburg groot F 1,50
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 47
Ingekomen: 20-01-1902
Bericht van: Directeur der dir. belastingen Arnhem
Inhoud: Aanwijzing van J.C. Janknegt voor het doen van opnemningen van de vaststelling der huurwaarden v.d. persoon.belasting
Verwijzing: Personeels belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 48
Ingekomen: 20-01-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Vrijstelling van den loteling M.K.G. Hoefhamer wegens lichaamlijke gebreken
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 49
Ingekomen: 20-01-1902
Bericht van: G. Acker Elburg
Inhoud: Bezwaarschrift tegen zijn aanslag in den hoofdel. omslag
Verwijzing: Plaatselijke belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 50
Ingekomen: 21-01-1902
Bericht van: Gedep. Staten
Inhoud: Toezending blanco tabellen-statistiek armenwezen
Verwijzing: Armenwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 51
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: Mr. G. Wicherlink Zwolle
Inhoud: Verzoek van betaling proceskosten inzake C. Top
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 52
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de inrichting van de staten migratiestatistiek
Verwijzing: Migratiestatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 53
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: Comm. der Konigin
Inhoud: Verzoek om voor 1 febr. a.s. te zenden een opgaaf of negatiefbericht betreffende de in de gemeente aanwezige schietbanen
Verwijzing: Schietbanen
Plaats: Elburg

Volgnr: 54
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Bericht van zijn terugkomst te Harderwijk
Verwijzing: Terugkomst van verlof
Plaats: Elburg

Volgnr: 55
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Toezending van de opgave, bedoeld bij art. 10, 1e lit, der kieswet van 1902
Verwijzing: Kiezerslijst
Plaats: Elburg

Volgnr: 56
Ingekomen: 22-01-1902
Bericht van: Burgermeester van Kampen
Inhoud: Toezending bedrag van het pensioen voor wed. Grafhorst over het 4e kwartaal 1901
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 57
Ingekomen: 24-01-1902
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Bericht van de veroordeling van A. Engeltjes tot 2 dagen gev. straf wegens strooperij en vereeniging
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 58
Ingekomen: 24-01-1902
Bericht van: L. Brand Giesendam
Inhoud: Verzoek om bericht inzake havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 59
Ingekomen: 25-01-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Mededeling eene gedane betaling aan den gemeente ontvanger groot F300.75
Verwijzing: Comptabilitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 60
Ingekomen: 25-01-1902
Bericht van: A. v/d Zee hoofd der school Elburg
Inhoud: Bericht omtrent sollicitanten voor onderwijzeres aande 2e openb. l. school te Elburg
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 61
Ingekomen: 27-01-1902
Bericht van: J. Cohen
Inhoud: Mededeling dat hij zijnde aan de beurt van aftreding als commissielid tot wer. van schoolverzuim als zoodanig niet weer in aanmerking wenst te komen
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 62
Ingekomen: 27-01-1902
Bericht van:
Inhoud: Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de 2e openbare lagere school alhier
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 63
Ingekomen: 27-01-1902
Bericht van: Arron. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Terugzending der getekende voordracht voor onderwijzeres ad. 2e openb. l. school alhier
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 65
Ingekomen: 27-01-1902
Bericht van: Mr. G. Wichelink Zwolle
Inhoud: Toezending der vonnissen inzake gem. Elburg en fam. Top
Verwijzing: Rechtsgeding
Plaats: Elburg

Volgnr: 66
Ingekomen: 27-01-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Terugzending proc. verbaal Fr. en Joh. Stoffer met verzoek om hen te horenen om inlichtingen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 76
Ingekomen: 28-01-1902
Bericht van: A. Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Betreffende de stand van de werkzaamhedender uitbreiding
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 64
Ingekomen: 01-02-1902
Bericht van: Hypotheek bewaarder
Inhoud: Toezending 1 st. no. 75 betreffende meeting, en 2st. no.75 betreffende schatting, met verzoek om bericht van ontvangst
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 67
Ingekomen: 01-02-1902
Bericht van: Mej. J.G. Petrie Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot onderwijzeres
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 68
Ingekomen: 03-02-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf der gemeente over januari 1902
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 69
Ingekomen: 03-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde staten
Inhoud: Nopens de stationnementen voor de provinciale dekhengsten en de voorwaarden waarop zij beschikbaar gesteld worden
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 70
Ingekomen: 03-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende de gezondheidscommissie en de zorg voor de volksgezondheid
Verwijzing: Medische politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 71
Ingekomen: 03-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende statistieke opgaven omtrent het armenwezen ( zie prov.blad no.6 v. 1902)
Verwijzing: Armenwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 72
Ingekomen: 04-02-1902
Bericht van: J. Davidson Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot lid der comm. tot wering van schoolverzuim
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 73
Ingekomen: 04-02-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Antwoord op schrijven van 2 febr. betr. de landbouwer R. Schoonhoven
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 74
Ingekomen: 05-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende periodieke aftredeing van leden der comm. tot wering van schoolverzuim
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 77
Ingekomen: 07-02-1902
Bericht van: J.L. Boks
Inhoud: Verzoek om vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein in het perceel zuid no. 1 en 2
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 75
Ingekomen: 10-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende het nemen van maatregelen om het uitroeien van zangvogels zooveel mogelijk te voorkomen
Verwijzing: Vogelwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 78
Ingekomen: 10-02-1902
Bericht van: Wachtcommendant der kon. Marchausse te Apeldoorn
Inhoud: Betreffende de opsporing van ontvreemde goederen
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 79
Ingekomen: 11-02-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap Reinder Schoonhoven
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 80
Ingekomen: 12-02-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending aanstelling v. Hendrik Jan Wissink als buitengewoon gem. veldwachter
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 81
Ingekomen: 12-02-1902
Bericht van: Inspecteur der Regim. Amersfoort
Inhoud: Verzoek om Vrijdag a.s. ten doen bezorgen ter kantore der registratie mandaten van gem. rekeningen enz. ten einde te worden nagezien
Verwijzing: Zegelwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 82
Ingekomen: 13-02-1902
Bericht van: Armbestuur Israel gemeente alhier
Inhoud: Mededeling van het voornemen tot het houden der gewone jaarl. collecte
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 83
Ingekomen: 14-02-1902
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Bericht van noodslachting van een kalf door A. Kroese
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 84
Ingekomen: 14-02-1902
Bericht van: Commendant 2e comp. hospitaal sold. Utrecht
Inhoud: Opgaaf van miliciens die onder de wapenen moeten terugkeeren
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 85
Ingekomen: 14-02-1902
Bericht van: H. Brand Lz. aannemer Giesendam
Inhoud: Betreffende oplevering havenwerk, afgifte betalingsstukken en mededeling dat hij genegen is tot het houden eenen conferentie
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 86
Ingekomen: 14-02-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededeling van eene missive van den Min. van Justitie betreffende de ondertekening (met naamstempel) van militiebewijzen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 87
Ingekomen: 14-02-1902
Bericht van: J.G. Buisman secr. Com. v schoolverzuim Elburg
Inhoud: Mededeling van het ontstaan eenen vacature in den commissie
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 88
Ingekomen: 17-02-1902
Bericht van: Directeur werkinrichting voor blinden Utrecht
Inhoud: Betreffende verspreiding van circulares en verslagen ter beloning van deelneming en steun ten beh. der vereeniging
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 89
Ingekomen: 17-02-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Mededeling dat hij verhinderd is Dinsdag a.s. in Elburg te komen en bericht van door den aannemer gedane stappen betreffende de uitbetaling van den 6e termijn van betaling
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 90
Ingekomen: 19-02-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht van gedane betalingen aan den gemeente ontvanger
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 91
Ingekomen: 19-02-1902
Bericht van: Inspecteur der directe belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending van een suppl. register der pers. belasting dienst 1901 met verzoek het met het vereischte aantal leden v.h. Zetters coll.te willen bekrachtigen
Verwijzing: Personeelsbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 92
Ingekomen: 20-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de vervulling van militie en schutterplicht door personen die zoowel Nederlander als Belg zijn
Verwijzing: Nat. Militie Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 93
Ingekomen: 20-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Terugzending presentielijst der vergaderingen van het Coll. van Zetters
Verwijzing: Directe belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 94
Ingekomen: 20-02-1902
Bericht van: Arron. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Terugzending aanzeggingen Leerplichtwet voor Gerrit Lokhorst en Jan Jansen
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 95
Ingekomen: 20-02-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Telegram mededeling van zijn komst op Maandag a.s.
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 96
Ingekomen: 21-02-1902
Bericht van: Directeur Centr. bur. v.d. Statistiek
Inhoud: Verzoek van opgave van de spaar en leenbanken in den gemeente aanwezig
Verwijzing: Statistiek Spaar-en Leenbanken
Plaats: Elburg

Volgnr: 97
Ingekomen: 22-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende de tijdelijke waarneeming der betrekking van geneesk. inspecteur voor Gelderland en Utrecht
Verwijzing: Medische politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 98
Ingekomen: 22-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Terugzending bijlage dezerzijnde missive d.d. 18 februari 1902, not. 12, met verzoek te bevorderen dat het daarbij ged. verzoek op gezegelde papier worde gesteld
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 99
Ingekomen: 25-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende regeling onderwijzers-jaarwedden
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 100
Ingekomen: 25-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende rijksvergoeding in de kosten v.h. lageronderwijs opgaaf v.h. over 1900 te veel genotene
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 101
Ingekomen: 25-02-1902
Bericht van: Comm. van politie Arnhem
Inhoud: Mededeling dat J. Hup op 22 febr. j.l. Zwolle naar hier op transport is gesteld
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 102
Ingekomen: 26-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending v.e. overdruk van de bank v.d. Min. van oorlog, houdende voorschriften ter uitvoering der mil. wet vergroten v.h. Kon. besluit van 2 dec. 1901art. no. 230
Verwijzing: Nat. Mil.
Plaats: Elburg

Volgnr: 103
Ingekomen: 26-02-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending v.e. procesverbaal, met verzoek om onder terugzending daarvan den O. v. J. in te lichten omtrent het het gesticht "Feithenhof"
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 104
Ingekomen: 27-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Terugzending v.e. Maat G. de bevolkingstatistiek
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 105
Ingekomen: 27-02-1902
Bericht van: Nat. bureau v. Vrouwenarbeid Den Haag
Inhoud: Betreffende het bemiddelend optreden v.h. bureau tusschen tehuis zoekende en tehuis aanbiedenden
Verwijzing: Opvoeding en onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 106
Ingekomen: 27-02-1902
Bericht van: Rijksontvanger Elburg
Inhoud: Lijst v. veranderingen in de opgave der percelen waar inkwartiering kan plaats hebben
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 109
Ingekomen: 27-02-1902
Bericht van: Distr. Schoolopz. Arnhem
Inhoud: Verzoek om inzending van een afschrift van de goedgekeurde verandering regelden de onderw. jaarwedden.
Verwijzing: Lager Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 107
Ingekomen: 28-02-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Betreffende rijkssubsidie voor de havenverbetering
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 108
Ingekomen: 28-02-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van enkele bladen van de aan de topographische inrichting vervaardigde kaarten
Verwijzing: Topographische kaart
Plaats: Elburg

Volgnr: 110
Ingekomen: 01-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Eervol ontslag verleend aan Cornelis Timmer als gemeenetveldwachter
Verwijzing: Gemeenteveldwachter
Plaats: Elburg

Volgnr: 111
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending v.h. adres van H. Peper veldwachter te Overasselt om benoeming alhier met verzoek om bericht en raad
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 112
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Oproeping in werkelijken dienst van zeemiliciens verlofgangers der lichting 1900
Verwijzing: Nat.Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 113
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Minister van binnenlandse zaken
Inhoud: Betreffende bekendmaking van verplichting tot aangifte bedoeld in art. 32 der ongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 114
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens de toepassing van de 4de zinsnede, in verband met de 3e en laatste zinsnede van art. 113 der Militiewet 1901
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 115
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Inspecteur der dir. belasting Harderwijk
Inhoud: Verzoek om op 7 maart a.s, eenen vergadering v.h. college v. Zetter bijeen teroepen
Verwijzing: Personeele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 116
Ingekomen: 03-03-1902
Bericht van: Burgm. van Oldebroek
Inhoud: Ontvangst bericht oproepingsbrief voor Gerrit Jan van Olst
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 117
Ingekomen: 04-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederladerschap voor Roelof Fidder
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 118
Ingekomen: 04-03-1902
Bericht van: B. Verkouteren tot Epe
Inhoud: Toezending v.e. bedrag van F 107,- zijnde opbrengt van Gortelsche tiend
Verwijzing: Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 119
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Mededeling dat de rijksbijdrage in de kosten van het lager onderwijs bedraagt de som van F 1500,--
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 120
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Nopens het verstrekken van gegevens voor eene statistiek van volstrekt leerverzuim bij den aanvang v.h. jaar 1901 en v.h. jaar 1902
Verwijzing: Statistiek (leerverzuim)
Plaats: Elburg

Volgnr: 121
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending Min. beschikking houdende voorschriften ter uitvoering van het Kon. besluit van 28 jan. 1902 (art. 113 Mil. wet)
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 122
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Ontvanger der gemeente
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf der gemeente over febr. 1902
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 123
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Min. van binnenl. zaken
Inhoud: Betreft vermelding v. gegevens in verband met de voorbereiding v.e. wetsontwerp tot verzekering tegen geldl. gevolgen van ongevallen in het zeevisschersbedrijf
Verwijzing: Ongevallen Statistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 124
Ingekomen: 05-03-1902
Bericht van: Mevr. Goseling & Clausing advocaten en procureurs te Amsterdam Singel 318
Inhoud: Omtrent betaling aan den aannemer v.h. havenwerk van den 6e betalingstermijn
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 125
Ingekomen: 06-03-1902
Bericht van: A. Hengeveld cc1 Elburg
Inhoud: Verzoek voor de bestrating van de Zuiderwoldweg te herleggen
Verwijzing: Straten
Plaats: Elburg

Volgnr: 126
Ingekomen: 10-03-1902
Bericht van: Inspec. der dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Toezending v.e. staat houdende renseignementen omtrent inslagen van gedistilleerd door tappers en slijters
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 128
Ingekomen: 10-03-1902
Bericht van: Arrond. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Opgave inzake Statistiek leerverzuim in de aanvang v. 1902
Verwijzing: Statistiek (leerverzuim)
Plaats: Elburg

Volgnr: 127
Ingekomen: 11-03-1902
Bericht van: Bestuur Rijksverzekeringsbank Amsterdam
Inhoud: Verzoek om op te geven het aantal aanplakbiljetten betr. aangifte van verzekeringplichtige bedrijven volgens ongevallenwet. dat voor de deze gemeente wordt noodig geacht
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 130
Ingekomen: 11-03-1902
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Opgaaf verzoeke van den naam van ieder die voorkomt in het reg. v. visschersvaartuigen met aanmelding van het aantal hem toebehoorende vaartuigen
Verwijzing: Ongevallenstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 129
Ingekomen: 12-03-1902
Bericht van: Arrond. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending aanzegging als bedoeld bij art. 21 lid 1, der leerplichtwet voor Jan Hup, ter uitreiking a.d. belanghebbende
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 131
Ingekomen: 12-03-1902
Bericht van: A. v.d. Zee hoofd 2e ob. school alhier
Inhoud: Verzoek van verlof als hoofd der school tot 15 April a.s. tot herstel van gezondheid
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 132
Ingekomen: 13-03-1902
Bericht van: Coll. voor de Zeevisscherijen Amsterdam
Inhoud: Toezending staat houdende gegevens omtrent de visschersvloot met verzoek dien naar den tegenw. toestand te wijzigen en daarbij tevens in te zenden een verslag van 1901
Verwijzing: Zeevisscherij
Plaats: Elburg

Volgnr: 133
Ingekomen: 13-03-1902
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Betreffende het verstrekken van inlichtingen voor de statistiekleerverzuim
Verwijzing: Statistiek leerverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 136
Ingekomen: 13-03-1902
Bericht van: Comm. tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Verslag der Commissie over het jaar 1901
Verwijzing: Verslag der Commissie tot wering van Schoolverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 134
Ingekomen: 17-03-1902
Bericht van: Besturen der Zuiderzee-vereeniging
Inhoud: Mededeling van verklaringen der Regering inzake den droogmaling van den Zuiderzee
Verwijzing: Droogmaling Zuiderzee
Plaats: Elburg

Volgnr: 135
Ingekomen: 17-03-1902
Bericht van: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Inhoud: Bericht dat zijnen geen bezwaar bestaat dat de gemeente reeds dir jaar op eigen risico tot de uitvoering v.h. havenwerk overgaat
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 137
Ingekomen: 20-03-1902
Bericht van: Commendant Reg. Gren. en Jagers 5e bat. Den Haag
Inhoud: Nominatie opgaaf van miliciens aan wie tijdelijk verlof is verleent
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 138
Ingekomen: 21-03-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Mededelingen van de veroordeling van F. Stoffer en J. Stofferwegens diefstal
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 139
Ingekomen: 21-03-1902
Bericht van: Comm. van Politie Middelburg
Inhoud: Inlichtingen omtrent Cornelis van Bergen, houden van verlotingen, tombola's enz.
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 140
Ingekomen: 21-03-1902
Bericht van: H. Brand Lz. aannemer Giesendam
Inhoud: Bericht dat hij vordert de inwinning van het advies eenen commissie omtrent oplevering havenwerk en verzoek een van de Commissie te benoemen
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 141
Ingekomen: 22-03-1902
Bericht van: Distr. Schoolopz. Arnhem
Inhoud: Betreffende het verlenen eenen gratificatie aan den onderwijzen der 2e openb. lagere school
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 142
Ingekomen: 22-03-1902
Bericht van: Fonds gew. dienst Arnhem
Inhoud: Toezending van een bedrag van F 31,50 zijnde gratificatiën voor deelgerechtigden in het Fonds
Verwijzing: Fonds gew. Dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 143
Ingekomen: 24-03-1902
Bericht van: Ambt.O.M. bd. Kanton ger. arr. Zwolle
Inhoud: Toezending procesverbaal inzake overtreding v.d. Leerplichtwet, met verzoek te onderzoeken wie aansprakelijk, enz.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 144
Ingekomen: 24-03-1902
Bericht van: Burg. van Bunschoten
Inhoud: Nopens het verlies van een zwaard door den visscher H. Hopman uit die gemeente, dat alhier is aangespoelt
Verwijzing: Strandvonderij
Plaats: Elburg

Volgnr: 145
Ingekomen: 24-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor Barend Hup
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 146
Ingekomen: 26-03-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Ontvangst bericht nieuwe accepten en terugzending vervallen accepten á F5500.en F 255
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 147
Ingekomen: 26-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Lijst van namen en woonplaatsen van personen, houders der Rijksvergunningen met motorrijtuigen te rijden
Verwijzing: Politie (motorrijtuigen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 148
Ingekomen: 27-03-1902
Bericht van: H.M. Blom Arnhem
Inhoud: Betreffende het optreden der comm. van advies inzake oplevering havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 149
Ingekomen: 29-03-1902
Bericht van: Hoofding. Blom Arnhem
Inhoud: Mededeling dat op de betaling v.e. gedeelte rijkssubcidie ad. F 7500 orde wordt gesteld
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 150
Ingekomen: 29-03-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending publicatie aanbesteding publiekewerken met verzoek om afkondiging en aan plakking
Verwijzing: Aanbesteding
Plaats: Elburg

Volgnr: 150a
Ingekomen: 30-03-1902
Bericht van: Diverse personen
Inhoud: Sollicitatiestukken gemeente veldwachter gedeeltelijk teruggezonden
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 151
Ingekomen: 31-03-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Betreffende het havenwerk. Nopens het verwijderen van de zomermat
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 152
Ingekomen: 01-04-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Mededeling van den uitslag der gehouden voorjaarskeuringen van hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 153
Ingekomen: 01-04-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Wordt gewezen op de verbodsbepalingen van artikel 1 der wet op de paardenfokkerij
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 154
Ingekomen: 01-04-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Nat. Militie ongeschiktverklaring van den milicien Evert Jan Hup
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 155
Ingekomen: 01-04-1902
Bericht van: Bureau van Staats-en administratiefrechtelijke adviezen
Inhoud: Bericht dat van het bureau een bijkanton is gevestigt te Arnhem
Verwijzing: Bureau van Staats-en administratiefrechtelijke adviezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 156
Ingekomen: 02-04-1902
Bericht van: Inspec. der dir. belastingen Harderwijk
Inhoud: Inlichtingen gevraagd nopens de belastingdruk voor een kommies met een inkomen van F700,- á F 750,- en 2 á 3 kinderen
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 157
Ingekomen: 02-04-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Terugzending van vervallen accepten
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 158
Ingekomen: 02-04-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht van eenen gedane betaling v.d. gemeente ontvangen groot F1477.-
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 159
Ingekomen: 02-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van een mandaat van betaling voor F. Mos
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 160
Ingekomen: 03-04-1902
Bericht van: Maas bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Betreft het havenwerk. Opening rietbeslag en krammat
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 161
Ingekomen: 03-04-1902
Bericht van: Officier van Justitie Utrecht
Inhoud: Toezending klacht C.F. Heitz tegen Linninbank te Utrecht , met verzoek der klager, zijn klacht eenigszins uitvoeringer te willen doen opgeven
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 162
Ingekomen: 03-04-1902
Bericht van: Burgm. van Doornspijk
Inhoud: Mededeling dat in zijn gemeente eenige gevallen van "Miltvuur" zijn geconstateerd.
Verwijzing: Veeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 163
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat gemeentekas over Maart 1902
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 164
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring 1e kwart. kohier van schoolgelden over 1902
Verwijzing: Plaatselijk belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 165
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: L. Veenhoven gem. secretaris Elburg
Inhoud: Verzoek om eervol ontslag als de secretaris dezer gemeente
Verwijzing: Ontslag-secretaris
Plaats: Elburg

Volgnr: 166
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: Vlaer & Kol bankiers Utrecht
Inhoud: Toezending gewijzigde nota's interest enz.
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 169
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending v.d. staat model 14, om v. d. inlijving aantekeningen te maken in mil.registers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 170a
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: W. Jonker
Inhoud: Verzoek om vergunning drankwet, huis zuid 50
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 178
Ingekomen: 04-04-1902
Bericht van: J.G. Noppe Amsterdam
Inhoud: Betreffende een havenbootlijn Elburg-Amsterdam v.v.
Verwijzing: Stoombootdienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 167
Ingekomen: 05-04-1902
Bericht van: Bestuur Rijksver. bank Amsterdam
Inhoud: Toezending van 20 aanplakbiljetten inzake de aangifte voor de ongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 168
Ingekomen: 05-04-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Inlichtingen gevraagt aangaande de aanbieding ter inschr. v.h. vonnis tot echtscheiding dooe Joh. Dijkslag
Verwijzing: Burgerlijke Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 170
Ingekomen: 05-04-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Vaststelling van de gronglagen voor de pensioen bijdragen
Verwijzing: Lageronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 171
Ingekomen: 05-04-1902
Bericht van: H.Hendriks hoofding. prov. te Arnhem
Inhoud: Bericht dat hij bezwaar moet maken te voldoen aan de uitnoodiging om op te treden als lid der comm. v. Advies enz. oplever havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 172
Ingekomen: 06-04-1902
Bericht van: Direct. gem. werken Kampen
Inhoud: Betreffende de komst v.h. gem. bestuur
Verwijzing: Gem. werken
Plaats: Elburg

Volgnr: 173
Ingekomen: 07-04-1902
Bericht van: Direct. schoolopziener Arnhem
Inhoud: Betreffende de inrichting der schoollokalen
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 176
Ingekomen: 08-04-1902
Bericht van: K. de Nidal de 1e dir . gemeente Kampen
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot lid der Comm. van Advies, inzake tot havenwerk
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 177
Ingekomen: 08-04-1902
Bericht van: K. de Nidal de 1e dir . gemeente Kampen
Inhoud: Betreffende de komst van het gem. bestuur op zaterdag 12 april 1902
Verwijzing: Gem. werken
Plaats: Elburg

Volgnr: 174
Ingekomen: 09-04-1902
Bericht van: Mevr. Goseling & Clausing Amsterdam
Inhoud: Verzoek om bericht omtrent de benoeming van een lid der Commissie van Advies
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 175
Ingekomen: 09-04-1902
Bericht van: Inspec.van het Minsterie van Onderwijs de Groot
Inhoud: Verzoek om beantwoording eenen vragenlijst (aantal hoofdopz. oprichten teekenaar enz. in dienst der gemeente)
Verwijzing: Middelbaaronderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 179
Ingekomen: 10-04-1902
Bericht van: Comm. der koningin
Inhoud: Toezending adres v.h. bestuur der Elburgsche schietverenging alhier om toestemming tot oprichting met verzoek om bericht en raad
Verwijzing: Weerbaarheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 180
Ingekomen: 10-04-1902
Bericht van: Nat. Bur. van Vrouwenweerbaarheid Den Haag
Inhoud: Verzoek om beantwoording van eenige vragen aangaande haringspecerijen
Verwijzing: Haringspecerijen
Plaats: Elburg

Volgnr: 181
Ingekomen: 11-04-1902
Bericht van: Gedeput. Staten
Inhoud: Goedkeuring kohier van den hoofdel. omslag dienst 1902
Verwijzing: Hoofdel. omslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 182
Ingekomen: 12-04-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Betreffende de inschrijving van een echtscheidingsvonnis
Verwijzing: Burgerl. Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 183
Ingekomen: 14-04-1902
Bericht van: A.J.J. van den Andel Amsterdam
Inhoud: Betreffende de stranding van een schip met hout
Verwijzing: Stranding
Plaats: Elburg

Volgnr: 184
Ingekomen: 14-04-1902
Bericht van: Voorz. en ter. v.h. Bestuur der vereniging tot het bouw. arb. wooningen
Inhoud: Verzoek om een stuk gemeentegrond in erfpacht te mogen ontvangen
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 185
Ingekomen: 14-04-1902
Bericht van: W. Dikkers & zoon Kampen
Inhoud: Toezending van 4 obligatien dezer gemeente met verzoek die op naam te stellen vanhet Grootburger Weeshuis aldaar
Verwijzing: Obligatie-geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 186
Ingekomen: 15-04-1902
Bericht van:
Inhoud: Procesverbaal van opneming der boeken en kas van den gemeente ontvanger door Burg. en wethouders
Verwijzing: Kasopneming
Plaats: Elburg

Volgnr: 187
Ingekomen: 16-04-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Betreffende havenbetering, beroding enz.
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 188
Ingekomen: 17-04-1902
Bericht van: Burg. van Kampen
Inhoud: Toezending bedrag F 40.60, zijnde pensioen 1e kwartaal 1902 voor Grietje van de Put, wed. Grafhorst
Verwijzing: Pensioenen
Plaats: Elburg

Volgnr: 189
Ingekomen: 18-04-1902
Bericht van: Ambtenaar Kantonger. arr. Zwolle
Inhoud: Naar aanleiding proc. verbaal leerplichtwet C. Verzoek om te onderzoek wie aansprakelijk is voor het verzuim. enz.
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 190
Ingekomen: 18-04-1902
Bericht van: Maj. Comm. der Koningin March. Zwolle
Inhoud: Toezending, ter inzage extract strafregister van Albert Hendr. Poppen gep. marchaussee
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 191
Ingekomen: 18-04-1902
Bericht van: Arrond. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending aanzegging art. 21,1der leerplichtwet, voor Derkje Westerink, vr. van H. ten Have
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 192
Ingekomen: 18-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Mededeling verleende ontheffing v.d.werkel. dienst aan den loteling Gerrit van Dorssen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 193
Ingekomen: 21-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Bericht van vervoer van een schip munitie via haven Elburg naar de legerplaats bij Oldebroek
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 194
Ingekomen: 22-04-1902
Bericht van: Arrond. schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending v. aanzeggingen art. 21, 1 der leerplichtwet voor A. Aperloo en H. Hoope en H. Sloffer en J.v. Dijk
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 195
Ingekomen: 22-04-1902
Bericht van: Ambt. openbare ministerie Kantonontv. arrond. Zwolle
Inhoud: Betreffende overtreding der leerplichtwet
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 196
Ingekomen: 22-04-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring regeling jaarwedde van het onderwijzend personeel
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 197
Ingekomen: 23-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Betreffende vervoer van buskruit via haven Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 198
Ingekomen: 24-04-1902
Bericht van: Magram.der artt. Naarden
Inhoud: Betreffende vervoer van buskruit via haven Elburg (gevulde projectielen)
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 199
Ingekomen: 24-04-1902
Bericht van: A. Maas havenverbetering Harderwijk
Inhoud: Toezending v.h. ontwerp bestek en begrooting v. kosten schroeiïngen en aanlegsteiger
Verwijzing: Havenverbetering
Plaats: Elburg

Volgnr: 200
Ingekomen: 24-04-1902
Bericht van: Verschillende personen
Inhoud: Aanmelding als sollicitanten naar het vacante secretaris dezer gemeente
Verwijzing: Gemeente bestuur personeel
Plaats: Elburg

Volgnr: 207
Ingekomen: 24-04-1902
Bericht van: Burgemeester en Wethouders Elburg
Inhoud: Aanbieding gemeenteverslag over 1901
Verwijzing: Gemeenteverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 201
Ingekomen: 25-04-1902
Bericht van: Officier van Justitie Utrecht
Inhoud: Toezending van stukken met verzoek den heer C.F. Heitz met de inhoud daarvan in kennis te willen stellen en ze daarna terug te zenden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 202
Ingekomen: 25-04-1902
Bericht van: Jonker en Stans te Ido Hendrik Ambacht
Inhoud: Mededeling dat zij in 2 á 3 weken zullen aanvangen met het stellen van gashouder en kuip
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 203
Ingekomen: 25-04-1902
Bericht van: Ontvanger der directe belastingen alhier
Inhoud: Opgaaf van het aan het Rijk verschuldigde voor het innen opc. op de grondbelasting dienst 1901
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 204
Ingekomen: 25-04-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Bericht van een munitietransport via haven Elburg
Verwijzing: Vervoer van ontplofbare stoffen
Plaats: Elburg

Volgnr: 205
Ingekomen: 25-04-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Bericht dat is ingetrokken de aanstelling van C. Simonse tot onbez. Rijksveldwachter
Verwijzing: Rijksveldwachter
Plaats: Elburg

Volgnr: 206
Ingekomen: 26-04-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Toezending v.e. bevel tot aanmelding v. gevangenisstraf voor ter uitreiking a.d. belanghebbende
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 208
Ingekomen: 28-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending drukwerk inschrijvingsregister enz. schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 209
Ingekomen: 28-04-1902
Bericht van: Bouwkundige A. Maas Harderwijk
Inhoud: Mededeling van den inhoud van no. 496 der A.V. ing. Commissie v. Advies
Verwijzing: Havenverbetering Commissie v. Advies
Plaats: Elburg

Volgnr: 210
Ingekomen: 30-04-1902
Bericht van: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Doornspijk
Inhoud: Kennisgeving van verleend verlof tot het begraven van het lijk van Willem Spijkerboer alhier
Verwijzing: Burgerl. Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 211
Ingekomen: 30-04-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Mededeling i.z. doortocht van Duitsche oorlogsvoertuigen, omstreeks half Mei a.s.
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 212
Ingekomen: 30-04-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Toezending van biljetten ter aanplakking betreffende de uitslag van de keuring van 2 hengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 213
Ingekomen: 30-04-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Verzoek om nauwlettend toe te zien op een strenge handhaving van de verbodsbepalingen van artikel 1 der Wet op de paardenfokkerij 1901
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 214
Ingekomen: 30-04-1902
Bericht van: M. Meijer te Sliedrecht
Inhoud: Mededeling dat de benoeming tot secretaris dezer gemeente door hem wordt aangenomen
Verwijzing: Secretariaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 215
Ingekomen: 01-05-1902
Bericht van: L. Brand dr. te Giessendam
Inhoud: Verzoek om binnen 3 dagen uuwen plaats vast te stellen, waarop met diens zoon als gemachtigde het overleg kunnen worden gepleegd bedoeld bij 496 der Algemene Voorschriften op het havenbestek
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 216
Ingekomen: 02-05-1902
Bericht van: Dr. W.R. Kalshoven te Elspeet
Inhoud: Bericht opschrijven d.d. 29 April j.l. no. 267, o.z. opmaking contract aanwassen aan sec.
Verwijzing: Aanwassen aan zee
Plaats: Elburg

Volgnr: 217
Ingekomen: 02-05-1902
Bericht van: Ambtenaar v.h. Openbare Ministerie te Zwolle
Inhoud: Schrijven i.z. alhier opgemaakt proces verbaal contra Jan Dukel, in verband met art. 48 der pol.verord.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 218
Ingekomen: 03-05-1902
Bericht van: A. Maas bouwkundige te Harderwijk
Inhoud: Bericht op missive d.d. 2 Mei j.l. no. 274 in verband met het schrijven van der aannemer d.d. 30 April j.l., i.z. machteging tot uitvoering der havenwerken
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 219
Ingekomen: 03-05-1902
Bericht van: Comm. van Politie te Utrecht
Inhoud: Verzoek van opsporing aankondiging en opzending van Emma van Kreijfelt ontvlucht uit haar ouderlijk woning te Utrecht
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 220
Ingekomen: 03-05-1902
Bericht van: Burgem. te Sliedrecht
Inhoud: Bericht opschrijven d.d. 30 April j.l., i.z. datum van ingang van eervol ontslag van den 1e ambtenaar secretaris W. Meijer te Sliedrecht, benoemd secretaris alhier
Verwijzing: Secretariaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 220a
Ingekomen: 03-05-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek
Inhoud: Maandstaat
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 221
Ingekomen: 05-05-1902
Bericht van: Rijksontvanger te Elburg
Inhoud: Mededeling van een aan den gemeenteontvangeruitgekeerd bedrag ad. F125,69
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 222
Ingekomen: 05-05-1902
Bericht van: De Rechtercommissaris voor strafzaken te Zwolle
Inhoud: Toezending van een procesverbaal met het verzoek om onderterugzending daarvan alsmede van bijgaand schrijven opgave te doen van de juiste in dat procesverbaal vermelde namen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 223
Ingekomen: 05-05-1902
Bericht van: Comm. der Koningin
Inhoud: Toezending van eenen exemplaar van het verslag over den Landbouw in Nederland over 1899. Eerste stuk
Verwijzing: Landbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 249
Ingekomen: 06-05-1902
Bericht van: A. Maad bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Voorstel tot het in gebreke stellen van den aannemer en het ommazen van de borgen
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 224
Ingekomen: 07-05-1902
Bericht van: G. Wilson te 's Gravenhage
Inhoud: Bericht dat G. Wilson voornemend den 16 mei a.s. wenscht te beschikken over het bedrag zijner rekening ad. F 26,73.
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 225
Ingekomen: 07-05-1902
Bericht van: C.R.B. Becker kapitein v.h. Leger des Heils te Kampen
Inhoud: Verzoek om vergunning tot het houden van eene straatcollecte in deze gemeente op 15 mei a.s.
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 226
Ingekomen: 07-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een aanstelling en infrainstructievoor S. Sikkens als gemeenteveldwachter alhier met verzoek om uitreiking daarvan tegen betalingskosten á F 4,55
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 227
Ingekomen: 07-05-1902
Bericht van: De Raadadviseur chef der afd. Militairezaken bij het department van Koloniën
Inhoud: Toezending van een extract strafboek betreffende de gegageerden militair van het leger in Nederlandsch-Indië G. Houwer en terugzending daarvan na gemaakt gebruik
Verwijzing: Militaire Zaken
Plaats: Elburg

Volgnr: 228
Ingekomen: 08-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Machtiging verleend tot het doen van uitgaven uit den post voor onvoorziene uitgaven den begrooting voor 1901. Waartoe werd besloten bij raadsbesluit d.d. 24 april j.l. no. 7
Verwijzing: Begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 229
Ingekomen: 08-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 24 april j.l. no.6 tot aanvulling der begrooting voor 1902
Verwijzing: Begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 230
Ingekomen: 08-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het kohier van de belasting op de honden tot een bedrag van F 402,50
Verwijzing: Belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 250
Ingekomen: 08-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Nopens het houden van schietoefeningen van uit een opstelling naast de Kustbatterij nabij Diemerdam
Verwijzing: Militaire Zaken( Schietoefeningen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 231
Ingekomen: 09-05-1902
Bericht van: S. Sikkens benoeming veldwachter alhier
Inhoud: Mededeling dat de benoemde a.s. Woensdag of Donderdag zijne betrekking als gemeente veldwachter zal kunnen aanvaarden
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 232
Ingekomen: 09-05-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over de maand april 1902
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 233
Ingekomen: 09-05-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Mededeling van het ontvangen vergunningsrecht voor het uit oefenen van de kleinhandel in sterke drank
Verwijzing: Drankenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 234
Ingekomen: 10-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 24 april j.l. n. 9 tot het aangaan eener lijdelijke geldleening tot een maximumvan F 3.000,-- ter voorziening in het kasgeld
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 235
Ingekomen: 10-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van van het raadsbesluit d.d. 24 April j.l. n. 10 tot het opnemen van gelden tot een maximum van F5.000,-- te behoeve van de verbetering en uitbreiding van de haven alhier
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 236
Ingekomen: 12-05-1902
Bericht van: Minister van Binnenlandse zaken
Inhoud: Toezending van een staat i.z.ongevallenstatistiek in het zeevisschersbedrijf met verzoek deze ingevuld terug te zenden met eenige reeds toegezonden staten alsnog mede worden worden terug verwacht.
Verwijzing: Visscherij
Plaats: Elburg

Volgnr: 237
Ingekomen: 12-05-1902
Bericht van: Officier van justitie te Zwolle
Inhoud: Bericht dat Gerrit Frederik Hengeveld bedoeld bij de zeszijdsche missive d.d. 6 mei j.l. 286 niet in het ter Griffie berustend strafregister voorkomt
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 238
Ingekomen: 12-05-1902
Bericht van: Betaalmeester te Zwolle
Inhoud: Bericht dat aan den gemeenteontvanger een bedrag van F7.500,-- is betaald
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 239
Ingekomen: 13-05-1902
Bericht van: Distr. schoolopz. te Arnhem
Inhoud: Dankbetuiging voor aan de den onderwijzer Temminck uitgekeerde gratificatie ad. F 100,- -
Verwijzing: Omderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 240
Ingekomen: 14-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een staat met betrekking tot het landbouwverslag over 1901 met verzoek deze uiterlijk 20 mei ingevuld terug te zenden
Verwijzing: Landbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 241
Ingekomen: 14-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Toezending van een lijst met vraagpunten met verzoek deze in te vullen naar den tot stand op 1juni a.s. en voor 15 juni a.s. terug te zenden
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 251
Ingekomen: 14-05-1902
Bericht van: Vlair en Kol
Inhoud: Tusschen tijdsche aflossing maandelijksch acept groot F 5655,--
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 242
Ingekomen: 15-05-1902
Bericht van: H. Hendriks te Arnhem
Inhoud: Verzoek om mededeling omtrent de tegenwoordige stand van de voorgenomen aanleg van de tram Nunspeet-Hattem in verband met eventuele de subsidieaanvraag
Verwijzing: Tram
Plaats: Elburg

Volgnr: 243
Ingekomen: 15-05-1902
Bericht van: Gedeputeerde Staten
Inhoud: Machtiging verleend tot het doen van uitgaven uit den post voor onverziene uitgaven der begrooting van 1902
Verwijzing: Begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 244
Ingekomen: 16-05-1902
Bericht van: 1e luiten. v/h 2e bat.rust schutterij in Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgave van het bevolkingsreg. per dezer gemeente op 31 december 1901
Verwijzing: Bevilking
Plaats: Elburg

Volgnr: 245
Ingekomen: 16-05-1902
Bericht van: L. Brand dr. te Giessendam
Inhoud: Mededeling te zullen voldoen aan den eiser van het Dagelijks Bestuur, van zijn zoon als diens gemachtigde eene notarieele volmacht te verstrekken
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 246
Ingekomen: 16-05-1902
Bericht van: J.G. Koppe ondernemer van stoombootdienst te Amsterdam
Inhoud: Bericht op schrijven dat 8 April j.l. no. 222 inzake alhier op te richten stoombootdienst
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 247
Ingekomen: 16-05-1902
Bericht van: Jonker en Stans Gashouderfabrikanten te Hendrik Ido Ambacht
Inhoud: Bericht dat de gashouder gashouderkuip calorifere en buizen den 18de dezer alhier zal gesteld worden.
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 248
Ingekomen: 16-05-1902
Bericht van: Rijksontvanger te Elburg
Inhoud: Bericht van eene uit nood geslachte koe van E. Zoet alhier
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 252
Ingekomen: 20-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Verzoek om opgaaf van de in de gemeente bestaande "Hofjes", Begijnen horen en dergelijke instellingen
Verwijzing: Armewezen (Onderzoek hofjes)
Plaats: Elburg

Volgnr: 253
Ingekomen: 20-05-1902
Bericht van: IJker, Chef van dienst Arnhem
Inhoud: Aangaande de op woensdag 4 en donderdag 5 juni a.s. in dezer gemeente te houden herijk.
Verwijzing: Herijk
Plaats: Elburg

Volgnr: 254
Ingekomen: 21-05-1902
Bericht van: Rijksontvanger te Elburg
Inhoud: Mededeling van gedane aangifte door E. Jonker van een uit nood geslachtte koe
Verwijzing: Noodslachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 255
Ingekomen: 23-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 5 mei 1902 tot het doen van af-en overschrijvingen op de begrooting voor 1902
Verwijzing: Begrooting
Plaats: Elburg

Volgnr: 257
Ingekomen: 23-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van van een exemplaar van het verslag over den landbouw over 1899 derde stuk
Verwijzing: Landbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 265
Ingekomen: 23-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 5 mei 1902 no. 5 tot het uitgeven tot wederopzeggings van een gedeelte van het plantsoen aan de bouwvereniging Elburg
Verwijzing: Gemeente eigendommen
Plaats: Elburg

Volgnr: 258
Ingekomen: 24-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Mededeling dat Ph. Pruis loteling licht. 1899 18e 5de 26 april j.l. wegens lichaams gebreken is ontslagen met verzoek hiervan aantekening te maken op de militieregisters
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 259
Ingekomen: 24-05-1902
Bericht van: Griffier v/h kantonger. te Harderwijk
Inhoud: Toezending van een afschriftvan de beschikking op het request inzake benoeming van het derde lid in de commissie van adviezen voor de uitvoering der havenwerken met het verzoek de kosten ad. F 267 1/2 per postwissel over te maken
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 260
Ingekomen: 26-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Verdaging der beslissing omtrent het raadsbesluit d.d. 5 Meij.l., no. 4 tot verkoop van de veldwachters woningen, met verzoek van meedeeling, of onderhansch dan wel openbare verkoop wordt bedoeld
Verwijzing: Gemeente eigendommen
Plaats: Elburg

Volgnr: 261
Ingekomen: 26-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Toezending eener nota van aanmerkingen gevallen op de daarbij terug gezonden staten A en B bedoeld bij art. 12 der Drankwet met vezoek deze beantwoord terug te zenden
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 262
Ingekomen: 27-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Verzoek om mededeeling omtrent het verlangen tot vaststelling van het aantal lesuren i.z. herhalingsonderwijs in verband met te verleenen Rijksbijdrage voor het het herhalingsonderwijs
Verwijzing: Lager onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 263
Ingekomen: 27-05-1902
Bericht van: Griffier der Staten Gelderland
Inhoud: Verzoek om mededeling voor 15 juni o.h. of alhier gewestelijke bepalingen bestaan op het voeren van licht door rijtuigen en rijwielen
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 264
Ingekomen: 27-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van een exemplaar van een nieuw voorschrift ter vervanging van het bestaande betreffende dienstreizen van dienstplichtigen der Nationale Militie enz
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 265
Ingekomen: 28-05-1902
Bericht van: M.Caland Ingenieur v/d Waterstaat in het 5e district te Zutphen
Inhoud: Toezending in duplo van een procesverbaal van overdrachten overneming van hetgeen geborgen is bij het wegruimen van het wrak der Esperance in de Zuiderzee, met verzoek een der procesverbaal geteekend terug te zenden
Verwijzing: Waterstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 267
Ingekomen: 29-05-1902
Bericht van: Ged. Staten
Inhoud: Mededeeling naar aanleiding van dezerzijdsche schrijven d.d. 22 nei j.l. no. 3171 dat geen sprake is van afsluiting krachtens art 35 van het wegenreglement doch van eene die overeenkomstig art. 51en met machtiging van Plan Blad no. 109 van 1886 bekend te geschieden
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 268
Ingekomen: 29-05-1902
Bericht van: Hoofd inspecteur van Politie te Amsterdam
Inhoud: Toezending ter uitreiking aan de belanghebbende van een acte van eervol ontslag als buitengewoon veldwachter van de eervol ontslagen agent van politie te Amsterdam S. Sikkens
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 269
Ingekomen: 29-05-1902
Bericht van: Mr. S. Gratama advocaat en procureur te Zwolle
Inhoud: Bericht zijne benoeming tot 3e lid in de commissie van advies i.z. de uivoering der havenwerken, aan tenemen
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 270
Ingekomen: 30-05-1902
Bericht van: Commissaris der Koingin
Inhoud: Mededeeling van een in het genot van onbepaald verlof gestelde zeemilicien
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 271
Ingekomen: 30-05-1902
Bericht van: 1e Luitenant Kwartiermeester van het 2e bat. rustende schutterij van Gelderland
Inhoud: Toezending declaratie van den schuttersraad over 1901 v/h 2e bat. rust.schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 272
Ingekomen: 30-05-1902
Bericht van: Jonker en Stans te Hendrik Ido Ambacht
Inhoud: Verzoek om mededeling welke dag van de volgende week het past. De beide betalingstermijnen van gashouder en kuip in bezit tenemen
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 273
Ingekomen: 30-05-1902
Bericht van: P.H. Hoos en zoon te Rotterdam
Inhoud: Aanbieding van enkele soorten Engelsche gas kolen.
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 274
Ingekomen: 02-06-1902
Bericht van: P.H. Hoos en zoon kolenhandelaars te Rotterdam
Inhoud: Bericht van ontvangst van dezerzijdsch schrijven d.d. 30 mei j.l. 335 met verzoek om mededeling of met de tweede lading kolen "Hickley"dan wel Tokoneleymaingaskolen wordt bedoeld
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 275
Ingekomen: 03-06-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Mededeling dat de sunumerair der D-B enz. J.J. Voorthuis is aangewezen om zelfstandig met de zetters werkzaam te zijn van het doen van opmetingen
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 276
Ingekomen: 03-06-1902
Bericht van: College van zetters
Inhoud: Bericht dat het bovenstaand (nr. 275) te hunner kennis is gebracht
Verwijzing: Grondbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 277
Ingekomen: 04-06-1902
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Opgaaf van gestarte gelden (F140,70/5)
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 278
Ingekomen: 05-06-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Opgaaf van kosten ad. F 7,45 voor topografische kaarten
Verwijzing: Kadaster Topografische kaarten
Plaats: Elburg

Volgnr: 279
Ingekomen: 05-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit tot verkoop van 2 woningen
Verwijzing: Verkoop ont. goed
Plaats: Elburg

Volgnr: 280
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Bericht van te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 280a
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek
Inhoud: Maandstaat
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 281
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: Burg. Doornspijk
Inhoud: Bericht dat bezwaren gemaakt worden aan B en G Fikse machteging werd verleend tot schieten op schadelijk gedierte
Verwijzing: Schieten schadelijk gedierte
Plaats: Elburg

Volgnr: 282
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: Ged. St. Gelderland
Inhoud: Uitnodiging om inzake uitbreiding gasfabriek, hiervan mededeling te doen aan den Inspecteur van den Arbeid (art. 5 bis hinderwet)
Verwijzing: Uitbreiding gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 283
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de afgifte van verklaringen van overlijden door geneeskundigen
Verwijzing: Burg. Stand Afgifte verklaringen van overlijden
Plaats: Elburg

Volgnr: 284
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending lijst van bekroningen van stieren
Verwijzing: Rundveestapel
Plaats: Elburg

Volgnr: 285
Ingekomen: 06-06-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat over Mei 1902
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 286
Ingekomen: 07-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Staat van mutatieraad miliciens
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 287
Ingekomen: 09-06-1902
Bericht van: G. van Dorsen Oudega
Inhoud: Bericht omtrent de academische studieën van zijn zoon
Verwijzing: Academische opleiding
Plaats: Elburg

Volgnr: 288
Ingekomen: 09-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending materiaal Arbeidswet
Verwijzing: Arbeidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 289
Ingekomen: 09-06-1902
Bericht van: B. W. Oldebroek
Inhoud: Terugzending goedgekeurde rekening enz. van den Elburg-Epergrindweg
Verwijzing: Rekening grintweg Elburg-Epe
Plaats: Elburg

Volgnr: 290
Ingekomen: 09-06-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om bericht of er bezwaren bestaan voor het seizoen 1902 aan enige personen machtiging te verlenen tot het schieten op schadelij gedierte
Verwijzing: Machtiging schieten schadelijk gedierte
Plaats: Elburg

Volgnr: 291
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: District commissie Fonds Gew. dienst Arnhem
Inhoud: Bericht van ontvangst der gehouden collecte
Verwijzing: Collecte Gew. Dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 292
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: Am. school opziener Harderwijk
Inhoud: Toezending eenen aanzegging ingevolge srt. 21-1. 1 lid der Leerplichtwet ter uitreiking aan H. Broekhuizen
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 293
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending aanvulling militie-instructie 1902
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 294
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de kosten van verpleging van arme krankzinnigen
Verwijzing: Krankzinnigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 295
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende het onderzoek van verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 296
Ingekomen: 10-06-1902
Bericht van: Griffier Proc. Staten Gelderland
Inhoud: Terugzending van een comptabiliteitsbesluit ter verbetering
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 297
Ingekomen: 11-06-1902
Bericht van: Arr. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending eene aanzegging als bedoeld bij art. 21-I, 1e lid der leerplichtwet ter uitreiking aan J. v. Dragt
Verwijzing: Leerplichtwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 298
Ingekomen: 12-06-1902
Bericht van: Dijkgraaf voor Veluwe Terwolde
Inhoud: Bericht dat de opzichter Dorst nog kan blijven als opzichter bij de havenwerken
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 299
Ingekomen: 12-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending kosteloze visakten
Verwijzing: Visserij
Plaats: Elburg

Volgnr: 300
Ingekomen: 12-06-1902
Bericht van: Ambt. O.K. kant. Zwolle
Inhoud: Toezending eenige processen verbaal inzake Leerplicht
Verwijzing: Leerolicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 301
Ingekomen: 12-06-1902
Bericht van: W. Dikker en Zn. Kampen
Inhoud: Aanbieding levering van gelden inzake een te sluiten geldleening
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 302
Ingekomen: 14-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de inzending van stukken inzake de uitbreiding der gasfabriek
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 303
Ingekomen: 14-06-1902
Bericht van: Directeur der A.H. Schutschool Oldebroek
Inhoud: Antwoord op missive d.d. 13 dozen no. 363
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 304
Ingekomen: 16-06-1902
Bericht van: H.A. Bickers Caarten Elburg
Inhoud: Verslag betreffende een in deze gemeente voorkomend geval van besmettelijke ziekte(tebris typhoidea)
Verwijzing: Besmettelijke ziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 305
Ingekomen: 17-06-1902
Bericht van: H. Westerink Elburg
Inhoud: Bericht dat hij bedankt als Brandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 306
Ingekomen: 17-06-1902
Bericht van: Mirol dir. gasfabriek Kampen
Inhoud: Bericht dat de geplaatste gashouder in orde is
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 307
Ingekomen: 17-06-1902
Bericht van: M.s. Gratema, G.A. v. Spanje, K. de Vidaldi, St. German
Inhoud: Verzoek om verschillende gegevens inzake de kwestie betreffende de haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 507
Ingekomen: 17-06-1902
Bericht van: Ingenieur Rijkswaterstaat Zutphen
Inhoud: Bericht dat nog eenige werkzaamheden verricht moeten worden alvorens kan worden verklaard dat het werk is voltooid
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 308
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Comm. der Koningin Gelderland
Inhoud: Mededeling betreffende schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 309
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Comm. der Koningin Gelderland
Inhoud: Bericht betreffende de bevolkingsstatistiek
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 310
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Opgaaf Rijksuitkering
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 311
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Opper brandmeester
Inhoud: Aanbeveling van Brandmeester (vac. H. Westerink)
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 312
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: W. Verkouteren Epe
Inhoud: Bericht betreffende de voorwaarden van verkoop van roerende goederen
Verwijzing: Voorwaarden verkoop roerende goederen
Plaats: Elburg

Volgnr: 313
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Comm. der Koningin Gelderland
Inhoud: Verzoek om alsnog in te zenden een opgaaf betreffende de Kieswet
Verwijzing: Kieswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 314
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Comm. der Konigin Gelderland
Inhoud: Toezending ordonnantie daggelden aan militieplichtingen (f6-/dj 1901)
Verwijzing: Daggelden Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 315
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Inspecteur v.d. Arbeid Arnhem
Inhoud: Terugzending van stukken inzake de hinderwet (oprichting gashouder)
Verwijzing: Gashouder
Plaats: Elburg

Volgnr: 316
Ingekomen: 18-06-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin Gelderland
Inhoud: Toezending bewijs van Nederlanderschap (H. Koop)
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 317
Ingekomen: 19-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd comptabilitietsbesluit
Verwijzing: Comptabilitiet
Plaats: Elburg

Volgnr: 318
Ingekomen: 19-06-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd comptabilitietsbesluit
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 319
Ingekomen: 20-06-1902
Bericht van: Verschure Amsterdam
Inhoud: Bericht de regeling van de stoombootdiensten en aangaande het havengeld
Verwijzing: Stoomboot dienst haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 320
Ingekomen: 20-06-1902
Bericht van: Mevr. Goseling & Clausing Amsterdam
Inhoud: Toezending van stukken betreffende het haven geschil
Verwijzing: Havenkwestie
Plaats: Elburg

Volgnr: 321
Ingekomen: 20-06-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Voordracht tot benoeming van een opzichter bij de uitbreiding en verbetering der haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 322
Ingekomen: 20-06-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Voorstel om den aannemer van de werkzaamheden aan de haven in gebreke te stellen
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 515
Ingekomen: 20-06-1902
Bericht van: Rijksarchieven Amsterdam
Inhoud: Terugzending van 2 ter leen verstrekte boeken uit het gemeente archief
Verwijzing: Archief
Plaats: Elburg

Volgnr: 323
Ingekomen: 21-06-1902
Bericht van: Comm. der Koningin Gelderland
Inhoud: Voorschriften betreffende te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 324
Ingekomen: 23-06-1902
Bericht van: Bestuur der vereniging "Elburgs Bloei"
Inhoud: Verzoek tot het heffen van zoodanige maatregelen, dat geduurende de zomermaanden aan het vegen der straten eene besproeiing vooraf gaat
Verwijzing: Straatreiniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 325
Ingekomen: 24-06-1902
Bericht van: Fonds gewapende dienst Arnhem
Inhoud: Toezending van een bedrag van f 31,50 met bijgaande quitanties ten behoeve van deelgerechtigen in het fonds v.d. gewapende dienst
Verwijzing: Gew. dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 326
Ingekomen: 24-06-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin Gelderland
Inhoud: Mededeeling dat bij koninklijk besluit d.d. 7 juni j.l. n. 61van den loteling J.C. Aalders voor één jaar ontheffing van de werkelijke dienst is verleend.
Verwijzing: Nat. Militie (Dienst ontheffing)
Plaats: Elburg

Volgnr: 327
Ingekomen: 24-06-1902
Bericht van: A. Maas opzichter van 's Rijks Waterstaat te Harderwijk
Inhoud: Toezending van eene nota i.z. haven verbetering en uitbreiding, bedoeld bij dezerzijde missive d.d. 17 juni j.l. n. 372 teneinde deze in handen van de commissie van advies te stellen
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 328
Ingekomen: 24-06-1902
Bericht van: A. Maas opzichter van 's Rijks Waterstaat te Harderwijk
Inhoud: Terugzending van de bij dezerzijdsche missive d.d. 20 juni j.l. n. 386 toegezonden stukken en in vollediging geving het schrijven van de HeerenMr. Gorseling en Clausing te Amsterdam, voor kennisgeving aan te nemen
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 329
Ingekomen: 25-06-1902
Bericht van: Mw. Verkouteren
Inhoud: Bepaling van den dag waarop de Gortelsche Tend wordt verpacht
Verwijzing: Verpachting Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 330
Ingekomen: 26-06-1902
Bericht van: Ged. Staten van Zd Holland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd comptabilitietsbesluit
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 331
Ingekomen: 26-06-1902
Bericht van: Landmeter van het kadaster Arnhem
Inhoud: Bericht wanneer de kadastrale opmetingen zullen aanvangen
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 332
Ingekomen: 26-06-1902
Bericht van: Directrice Nationaal vrouwenarbeid 's Grravenhage
Inhoud: Verzoek om nog eenige inlichtingen aangaande de haring speterij
Verwijzing: Inlichtingen haringspeterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 333
Ingekomen: 26-06-1902
Bericht van: A. Maas Bouwkundige Harderwijk
Inhoud: Terugzending van stukken betreffende de Havenkwestie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 334
Ingekomen: 26-06-1902
Bericht van: Ged. Staten van Zd. Holland
Inhoud: Toezending van stukken aangaande de uitbreiding der gasfabriek ter uitvoering ingevolge de Hinderwet
Verwijzing: Uitbreiding gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 335
Ingekomen: 27-06-1902
Bericht van: M. Oppenheimer Zwolle
Inhoud: Missive over de uitgebrachte exploiten tegen de borgen van den aannemer der haven. L. Brand
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 336
Ingekomen: 27-06-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Bericht van ontvangst van stukken betreffende de havenkwestie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 337
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Bericht dat G.P. van Tongeren voor den dienst N.M. is afgekeurd
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 338
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Opgaaf van het letterteeken voor de zeevissersvaartuigen
Verwijzing: Zeevisserij
Plaats: Elburg

Volgnr: 339
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending goedgekeurd comptabiliteitsbesluit
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 340
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: Ingenieur Ver. Kadaster Arnhem
Inhoud: Missive betreffende de vernieuwing van kad. kaarten
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 341
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Toezending aankondigingen courant inzake den dienst eener stoombootvaart op Amsterdam
Verwijzing: Stoombootvaart
Plaats: Elburg

Volgnr: 342
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Verzoek om met eenige concessies de firma tegemoet te komen inzake de stoombootvaart op Amsterdam
Verwijzing: Stoombootvaart
Plaats: Elburg

Volgnr: 343
Ingekomen: 28-06-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Missive betreffende een te houden proeftocht met de stoomboot op de Zuiderzee
Verwijzing: Stoombootvaart proeftocht
Plaats: Elburg

Volgnr: 344
Ingekomen: 30-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht behelsende schietoefeningen van het fort te Ijmuiden
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 345
Ingekomen: 30-06-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Opgave van in Nederland rijdende motorrijtuigen
Verwijzing: Motorrijtuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 346
Ingekomen: 30-06-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Missive betreffende de te houden proeftocht per stoomboot
Verwijzing: Stoombootvaart
Plaats: Elburg

Volgnr: 347
Ingekomen: 01-07-1902
Bericht van: Gem geneesheer Elburg
Inhoud: Bericht dat de besmettelijke ziekte te huize J.W. Stoffer is geweken
Verwijzing: Besmettelijke ziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 348
Ingekomen: 01-07-1902
Bericht van: Arr. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending van aanzeggingen inzake leerplicht ter uitreiking
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 349
Ingekomen: 01-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending eenen declaratie ter uitreiking aan F. Mos
Verwijzing: Toezending ordonnatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 350
Ingekomen: 01-07-1902
Bericht van: Ingenieur Waterstaat Zutphen
Inhoud: Toezending procesverbaal van overname van verschillende voorwerpen afkomstig van een wrak
Verwijzing: Overblijfselen wrak
Plaats: Elburg

Volgnr: 351
Ingekomen: 01-07-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Toezending van accepten en bericht van ontvangst van gezonden nieuwe accepten.
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 352
Ingekomen: 02-07-1902
Bericht van: Directeur gem werken Kampen
Inhoud: Bericht dat een opzichter het biezenplanten eens zal nagaan en hierover rapport zal uitbrengen
Verwijzing: Biezenplanten
Plaats: Elburg

Volgnr: 353
Ingekomen: 02-07-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Missive van de zending van stukken inzake de havenkwestie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 354
Ingekomen: 02-07-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Missive over invitaties betreffende de stoombootvaart
Verwijzing: Stoomboot
Plaats: Elburg

Volgnr: 355
Ingekomen: 02-07-1902
Bericht van: Griffier Arr. Rechtbank Zwolle
Inhoud: Verzoek om terugzending tafels Burg. Stand 1901
Verwijzing: Burg. Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 356
Ingekomen: 02-07-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Opgaaf van gestorte gelden
Verwijzing: Storting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 357
Ingekomen: 03-07-1902
Bericht van: Sec.der commissie tot bevordering ter verbetering van het rundvee in Gelderland
Inhoud: Toezending van premieën der prov. stierenkeuringin 1901 ter uitreiking aan H. de Leeuw en wed. A. Fikse
Verwijzing: Premie stierenkeuring
Plaats: Elburg

Volgnr: 358
Ingekomen: 03-07-1902
Bericht van: M. Oppenheimer Zwolle
Inhoud: Toezending van 2 aan de borgen van den aannemer Brand beteekende sommatie's
Verwijzing: Haven betekening sommatie's
Plaats: Elburg

Volgnr: 359
Ingekomen: 04-07-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Oproeping om voor de commssie van advies te verschijnen en opgaaf der anderen verschijnde partijen
Verwijzing: Haven oproeping commssie
Plaats: Elburg

Volgnr: 360
Ingekomen: 05-07-1902
Bericht van: Burgermeester Goes
Inhoud: Verzoek om uitreiking van stukken aan Mej. A.R. Born
Verwijzing: Uitreiking stukken
Plaats: Elburg

Volgnr: 361
Ingekomen: 05-07-1902
Bericht van: M. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Toezending copie repliek van L. Brand inzake de haven
Verwijzing: Haven Repliek L. Brand
Plaats: Elburg

Volgnr: 362
Ingekomen: 05-07-1902
Bericht van: Hyp. Buro Arnhem
Inhoud: Missive over het erfpachtrecht van plantsoen (Zuiderbolwerk)
Verwijzing: Erfpacht Zuiderbolwerk
Plaats: Elburg

Volgnr: 363
Ingekomen: 05-07-1902
Bericht van: Kapitein commendant pantserinf. Artt. Muiden
Inhoud: Missive betreffende te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 364
Ingekomen: 07-07-1902
Bericht van: A. Maas
Inhoud: Toezending dupliek inzake de havenkwestie
Verwijzing: Haven Dupliek A. Maas
Plaats: Elburg

Volgnr: 365
Ingekomen: 07-07-1902
Bericht van: Gem. ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat juni
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 366
Ingekomen: 07-07-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending goedgekeurde kohier van schoolgelden
Verwijzing: Schoolgelden kohier
Plaats: Elburg

Volgnr: 367
Ingekomen: 07-07-1902
Bericht van: Commissie tot weigering van schoolverzuim
Inhoud: Missive betreffende het schoolverzuim van kinderen, die door werkgevers tijdelijk in dienst worden genomen
Verwijzing: Schoolverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 368
Ingekomen: 08-07-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Missive i.z. havenkwestie. (cautie stellen door de aannemer)
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 369
Ingekomen: 08-07-1902
Bericht van: Commissaris van Politie te Harderwijk
Inhoud: Verzoek van bericht naar aanleiding van een in te stellen onderzoek naar de uit hare ouderlijke woning vermiste Reintje de Lange te Harderwijk
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 372
Ingekomen: 08-07-1902
Bericht van: A. Maas te Harderwijk
Inhoud: Bericht op dezerzijdsche missive d.d. 5 juli 1902 n. 432 i.z. havenkwestie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 370
Ingekomen: 09-07-1902
Bericht van: Verschure& Co te Amsterdam
Inhoud: Bericht op schrijven d.d. 7 dezer, n. 436
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 371
Ingekomen: 09-07-1902
Bericht van: Ministerie Binnenlandse Zaken
Inhoud: Bericht op schrijven d.d. 3 juli 1902, 422 betreffende ongevallenstatistiek in het zeevisschersbedrijf
Verwijzing: Ongevallenstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 373
Ingekomen: 09-07-1902
Bericht van: Ambtenaar v/h openb. min. Zwolle
Inhoud: Verzoek om toezending van een proces verbaal van verhoor van den aansprakelijken persoon i.z. schoolverzuim
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 374
Ingekomen: 10-07-1902
Bericht van: Burg. van Kampen
Inhoud: Toezending van een bedrag van f40,60 met bijbehorende mandaat, betreffende pensioen van G. van de Put, wed. C.J. Grafhorst, over het 2e kwartaal
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 375?
Ingekomen: 10-07-1902
Bericht van: De algemene Rekenkamer
Inhoud: Beschikking op de bijderen zij dien
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 376
Ingekomen: 10-07-1902
Bericht van: Burgermeester van Hilversum
Inhoud: Mededeeling naar aanleiding dezerzijdesche schrijven d.d. 4 juli j.l. nr. 428, dat de wed. Geerts op heden nog in leven is.
Verwijzing: Pensioën
Plaats: Elburg

Volgnr: 377
Ingekomen: 10-07-1902
Bericht van: A. Maas te Harderwijk
Inhoud: Bericht op schrijven van Burg. en Weth. van Elburg d.d. 8 juli 1902, nr. 441 i.z. havenkwestie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 378
Ingekomen: 10-07-1902
Bericht van: Mr. Gratema
Inhoud: Bericht dat de vergadering der commissie van advies doorgaat
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 379
Ingekomen: 11-07-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Toezending besluit goedkeuring geldleening
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 380
Ingekomen: 11-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending afschrift Kon. besluit houdende goedkeuring oprichting eenen schietvereniging
Verwijzing: Schietvereniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 381
Ingekomen: 11-07-1902
Bericht van: Gen. majoor 21 Mil. afdeling Utrecht
Inhoud: Toezending voorschrift betreffende de Elburgsche schietvereniging
Verwijzing: Schietvereniging
Plaats: Elburg

Volgnr: 382
Ingekomen: 11-07-1902
Bericht van: B. en W. van Elburg
Inhoud: Procesverbaal van kasopname
Verwijzing: Kasopname
Plaats: Elburg

Volgnr: 383
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: Directeur Armbezoek Amsterdam
Inhoud: Verzoek om inlichtingen betreffende den fiantieelen toestand van Rubens alhier
Verwijzing: Inlichtingen nopens personen
Plaats: Elburg

Volgnr: 384
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: Jonker en Stans Hendrik Ido Ambacht
Inhoud: Missive voor de termijn van betalingen van de geleverde gashouder
Verwijzing: Gashouder
Plaats: Elburg

Volgnr: 385
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: Landmeter Arnhem
Inhoud: Bericht van zijn komst betreffende een opmeting der strandlijn en haven
Verwijzing: Kadaster opmeting
Plaats: Elburg

Volgnr: 386
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending nominatieve opgave van hen, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 387
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: Inspecteur D.B. Harderwijk
Inhoud: Verzoek om een opgave van de bezoldiging van gemeenteambtenaren
Verwijzing: Dir. belastingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 388
Ingekomen: 14-07-1902
Bericht van: Com. v. Pol Nijmegen
Inhoud: Missive betreffende eene strafzaak van J. van Zeil en v.d. Boogaard
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 389
Ingekomen: 15-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende de feestviering der verjaardagen van de Koningin
Verwijzing: Verjaardag Koningin
Plaats: Elburg

Volgnr: 390
Ingekomen: 15-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 391
Ingekomen: 15-07-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Toezending circulaire betreffende onteigening inzake besmettelijke ziekte
Verwijzing: Onteigening
Plaats: Elburg

Volgnr: 392
Ingekomen: 16-07-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek
Inhoud: Maandstaat over juni 1902
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 393
Ingekomen: 17-07-1902
Bericht van: K. de Vivalde st. Germain Kampen
Inhoud: Officieuse mededeeling betreffende de uitspraak den commissie van advies inzake de havenkwestie
Verwijzing: Uitspraak Havenkwestie
Plaats: Elburg

Volgnr: 394
Ingekomen: 17-07-1902
Bericht van: Maas Harderwijk
Inhoud: Voorstel tot wijziging der verordening op de haven betreffende het strijken der zeilen voor schepen die de haven binnenkomen
Verwijzing: Havenverordening
Plaats: Elburg

Volgnr: 395
Ingekomen: 19-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Terugzending Staat G. (bevolkingsstatistiek) ter verbetring
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 396
Ingekomen: 19-07-1902
Bericht van: Dir. Centraal bureau Statistiek
Inhoud: Terugzending blanco materieel inzake de spaarbankstatitiek
Verwijzing: Spaarbankstatitiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 401
Ingekomen: 20-07-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Missive van de levering van bazaltzetsteen voor de haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 397
Ingekomen: 21-07-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missive over nog over te leggen stukken inzake den bouw van een nieuwegashouder
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 398
Ingekomen: 21-07-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende de subsidien voor kerkelijk doeleinden
Verwijzing: Subsidie Kerk
Plaats: Elburg

Volgnr: 399
Ingekomen: 21-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om mededeeling of de inschrijving voor de Nat. Militie ook aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 400
Ingekomen: 21-07-1902
Bericht van: G. Ponstein Elburg
Inhoud: Verzoek om verhoging van zijn arbeidsloon
Verwijzing: Werkloon arbeiders
Plaats: Elburg

Volgnr: 402
Ingekomen: 22-07-1902
Bericht van: Mr. Gratema Zwolle
Inhoud: Toezending 1 exemplaar van het advies inzake het havengeschil
Verwijzing: Haven geschil
Plaats: Elburg

Volgnr: 403
Ingekomen: 24-07-1902
Bericht van: Landmeter Arnhem
Inhoud: Resultaat van gedane opmetingen gedaan bij de haven
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 404
Ingekomen: 24-07-1902
Bericht van: Hoofd school Elburg
Inhoud: Aanvraag schoolbehoeften
Verwijzing: School behoeften
Plaats: Elburg

Volgnr: 405
Ingekomen: 24-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om te dienen van advies van het getal leden van de gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezongheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 406
Ingekomen: 24-07-1902
Bericht van: Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid Den Haag
Inhoud: Missive van een verkeerd gezonden stuk
Verwijzing: Verzending stukken
Plaats: Elburg

Volgnr: 407
Ingekomen: 24-07-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Toezending eener aanstelling als buitengewoon veldwachter ter uitreiking aan G. van de Wetering
Verwijzing: Buitengewoon Veldwachter
Plaats: Elburg

Volgnr: 408
Ingekomen: 25-07-1902
Bericht van: J.S. van Veen adj. commies Rijksarchief Arnhem
Inhoud: Verzoek om eenige gegevens uit het oud archief
Verwijzing: Archief
Plaats: Elburg

Volgnr: 409
Ingekomen: 25-07-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om gegevens betreffende het bedrag van toelage aan secretaris gezondheidscommissie en raming kosten dier commissie
Verwijzing: Gezongheiscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 410
Ingekomen: 26-07-1902
Bericht van: Brand Giessendam
Inhoud: Telegr. bericht verhindering bijwoning vergadering van Burg. en Weth.
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 411
Ingekomen: 28-07-1902
Bericht van: Maas Harderwijk
Inhoud: Bericht dat hij bezwaar maakt om de kosten der commissie van advies inzake de havenkwestie te betalen en verzoek om ontheven te worden van de verdere leiding der werkzaamheden
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 412
Ingekomen: 28-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending van bewijs van Nederlanderschap voor E. Jonker
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 413
Ingekomen: 28-07-1902
Bericht van: H. van den Hoorn Gortel
Inhoud: Missive over het afgraven van Tienden van grond te Gortel
Verwijzing: Gortelsche Tiend
Plaats: Elburg

Volgnr: 414
Ingekomen: 29-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om mededeling van de oppervlakte der belastbaregronden te Elburg
Verwijzing: Oppervlakte gemeente
Plaats: Elburg

Volgnr: 415
Ingekomen: 29-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Lijst van motorrijtuigen
Verwijzing: Motorrijtuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 416
Ingekomen: 29-07-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending nominatieve opgave van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 417
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: J.S. van Veen Arnhem
Inhoud: Verzoek om toezending van eenige archiefstukken
Verwijzing: Archief
Plaats: Elburg

Volgnr: 418
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: A. v/d Zee schoolhoofd Elburg
Inhoud: Toezending eener lijst van benoodigde schoolbehoeften
Verwijzing: Schoolbehoeften
Plaats: Elburg

Volgnr: 419
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: Distr. commendant inspecteur der Rijksvelwachters Zwolle
Inhoud: Verzoek om toezending van een door S. Sikkens eigenhandig opgemaakt proefproces- verbaal
Verwijzing: Onbezoldige-rijksveldwachter
Plaats: Elburg

Volgnr: 420
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: B. en W. Doornspijk
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 421
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: B. en W. Hattem
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 422
Ingekomen: 30-07-1902
Bericht van: B. en W. Heerde
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 423
Ingekomen: 31-07-1902
Bericht van: B. en W. Olderbroek
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 424
Ingekomen: 31-07-1902
Bericht van: K. de Vidal de St. Germain Kampen
Inhoud: Voorloopige mededeeling zijner overkomst in een vergadering van B. en W.
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 425
Ingekomen: 31-07-1902
Bericht van: College van Regenten strafgevangenis Deventer
Inhoud: Toezending uitgaanskas ter uitreiking aan J. Stoffer
Verwijzing: Uitgaanskas
Plaats: Elburg

Volgnr: 426
Ingekomen: 31-07-1902
Bericht van: Algemene rekenkamer Den Haag
Inhoud: Toezending goedgekeurde rekening van den verkoop van het wrak "Espérance"
Verwijzing: Rekening wrak "Espérance"
Plaats: Elburg

Volgnr: 426a
Ingekomen: 31-07-1902
Bericht van: B. en W. Elburg
Inhoud: Toezending gem. rekening 1901 v/den Raad
Verwijzing: Gem. rekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 427
Ingekomen: 01-08-1902
Bericht van: H. Westerink Elburg
Inhoud: Verzoek van vermindering der betaling van haven gelden
Verwijzing: Havengelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 428
Ingekomen: 01-08-1902
Bericht van: A. Maas Harderwijk
Inhoud: Missive betreffende a staat voor meer of minder werk inzake de haven, e/ verschillende archiefstukken c/ de voltooiing van het havenwerk
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 429
Ingekomen: 02-08-1902
Bericht van: Korpscommandant v/h Reg. Grenadiers Jarers Den Haag
Inhoud: Toezending v/h zakboekje van den milicien G. Zoet tijdelijk verlofganger. d.d. 14 aug. grootverlof wordt verleend, met verzoek dat aan de belanghebbende te doen uitreiken
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 430
Ingekomen: 04-08-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Vergunning verleend tot oprichting van een tweede gashouder voor de gasfabriek met verzoek hiervan afkondiging doen en een afschrift van de publicatie te zenden aan den inspecteur van den Arbeid
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 431
Ingekomen: 04-08-1902
Bericht van: Commissaris der Koningin
Inhoud: Toezending van het drukwerk v/d alphabetische lijst der ingeschrevende 1902 welke bij lijsten voor 7 september a.s. wordt ingewacht
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 432
Ingekomen: 04-08-1902
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Mededeeling dat er bij justitie geen bezwaar is tegen het begraven van het lijk bedoeld bij uwer schrijven d.d. 2 aug j.l. n. 496
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 433
Ingekomen: 04-08-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over Juli 1902
Verwijzing: Compabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 434
Ingekomen: 05-08-1902
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Opgaaf van gestorte Gelden
Verwijzing: Stroting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 435
Ingekomen: 05-08-1902
Bericht van: M. Offenheimer Zwolle
Inhoud: Toezending declaratie inzake de verschotten (havenkwestie)
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 436
Ingekomen: 05-08-1902
Bericht van: B. en W. Voorst
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 437
Ingekomen: 05-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek van opgaaf van het benoodigd materieel voor de Leerplicht (1903)
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 438
Ingekomen: 06-08-1902
Bericht van: Ambt. O.K. kant. Zwolle
Inhoud: Verzoek om eenige aansprakelijke personen te hooren inzake de leerplichten
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 439
Ingekomen: 06-08-1902
Bericht van: Burg. Apeldoorn
Inhoud: Verzoek om bij not. Hoefhamer te informeren omtrent verpachting van roggeland
Verwijzing: Verpachting
Plaats: Elburg

Volgnr: 440
Ingekomen: 07-08-1902
Bericht van: K. de Vidal de St. Germain Kampen
Inhoud: Toezending van een recept voor betonspecie te gebruiken aan de kop van den havendam
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 441
Ingekomen: 07-08-1902
Bericht van: B. en W. Epe
Inhoud: Advies aangaande het aantal leden der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 442
Ingekomen: 08-08-1902
Bericht van: J.S. van Veen Arnhem
Inhoud: Terugzending van ter inzage gezonden archief stukken
Verwijzing: Archief
Plaats: Elburg

Volgnr: 443
Ingekomen: 08-08-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Circulaire over de niet portvrijdom in verband met de uitvoering der gezondsheidwet
Verwijzing: Gezongheidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 444
Ingekomen: 09-08-1902
Bericht van: D. Doeveren Elburg
Inhoud: Verzoek om een collecte te mogen houden
Verwijzing: Unicollecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 445
Ingekomen: 09-08-1902
Bericht van: Dir v/h Ned/ Wezengesticht Weldadigheid
Inhoud: Kennisgeving van een te houden collecte
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 446
Ingekomen: 11-08-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 447
Ingekomen: 11-08-1902
Bericht van: Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid Den Haag
Inhoud: Verzoek om mededeeling van den dag der goedkeuring aanbesteding havenverbetering
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 448
Ingekomen: 12-08-1902
Bericht van: Verschure & Co Amsterdam
Inhoud: Missive betreffende het plaatsen van een opslagloods bij de haven
Verwijzing: Opslagloods haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 449
Ingekomen: 13-08-1902
Bericht van: Inspecteur van den Arbeid Arnhem
Inhoud: Verzoek om toezending van een afschrift van het vergunningsbesluit tot uitbreiding der gasfabriek
Verwijzing: Gashouder
Plaats: Elburg

Volgnr: 450
Ingekomen: 13-08-1902
Bericht van: Brand Dz. Giessendam
Inhoud: Missive van een door A. Maas aan L. Brand Dz. gezonden missive over de uitzending der declaratie
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 451
Ingekomen: 13-08-1902
Bericht van: J.W. Roellofs Papendrecht
Inhoud: Verzoek om bericht omtrent om levering van basaltsteunen
Verwijzing: Levering basaltsteunen
Plaats: Elburg

Volgnr: 452
Ingekomen: 13-08-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Opmerkingen betreffende den Burgerlijken Stand
Verwijzing: Burgelijk Stand
Plaats: Elburg

Volgnr: 453
Ingekomen: 14-08-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek Elburg
Inhoud: Maandstaat over Juli 1902
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 454
Ingekomen: 15-08-1902
Bericht van: H.Brand Dz. Giessendam
Inhoud: Toezending declaratie havenverbetering
Verwijzing: Haven Declaratie
Plaats: Elburg

Volgnr: 455
Ingekomen: 15-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende de samenstelling der Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 456
Ingekomen: 15-08-1902
Bericht van: B en W Hattem
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondsheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 457
Ingekomen: 16-08-1902
Bericht van: Min. v. Just. 's Gravenhage
Inhoud: Verzoek om een advies op een verzoek van het bestuur der verening "Elburg-Bloei" om rechtspersoonlijkheid.
Verwijzing: Rechtspersoonlijkheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 458
Ingekomen: 16-08-1902
Bericht van: J.F. Buisman Elburg
Inhoud: Verzoek om een collecte te mogen houden en toezending van stukken betreffende een onderwijzer eener bijz. school
Verwijzing: Collecte en Visa bijz. onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 459
Ingekomen: 16-08-1902
Bericht van: K. de Vidal de St. Germain Kampen
Inhoud: Bericht betreffende de meting van vissersvaatuigen
Verwijzing: Vissersvaartuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 460
Ingekomen: 19-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive van een te maken verbetering in eener circulaire van 20 juli 1902
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 461
Ingekomen: 19-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende het vervoer van buskruit
Verwijzing: Buskruit
Plaats: Elburg

Volgnr: 462
Ingekomen: 19-08-1902
Bericht van: B. en W. Heerde
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 463
Ingekomen: 19-08-1902
Bericht van: B. en W. Doornspijk
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 464
Ingekomen: 20-08-1902
Bericht van:
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 465
Ingekomen: 20-08-1902
Bericht van: K. de Vidal de St. Germain Kampen
Inhoud: Missive over de meting van visschervaartuigen
Verwijzing: Visschersvaartuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 466
Ingekomen: 20-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending eener ordonantie groot f 150,70 ter uitreiking aan G. Jonker
Verwijzing: Ordonantie
Plaats: Elburg

Volgnr: 467
Ingekomen: 21-08-1902
Bericht van: B. en W. Epe
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 468
Ingekomen: 21-08-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Terugzending lijsten der Schutterij
Verwijzing: Schutterij
Plaats: Elburg

Volgnr: 469
Ingekomen: 21-08-1902
Bericht van: Bestuur Chr. Nat. Schoolonderwijs
Inhoud: Verzoek om van gemeentewege een riool te maken ten behoeve der bijz. school
Verwijzing: Riolering
Plaats: Elburg

Volgnr: 470
Ingekomen: 21-08-1902
Bericht van: J. Jansen Elburg
Inhoud: Mededeling dat hij de huur opzegt van het pakhuis op Hoog Soerel
Verwijzing: Gemeentebezittingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 471
Ingekomen: 23-08-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Bericht van goedkeuring van het bestek om het maken van beschoeingen en een aanlegsteiger aan den haven van Elburg
Verwijzing: Beschoeiing haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 472
Ingekomen: 24-08-1902
Bericht van: Commissie tot wering van schoolverzuim Elburg
Inhoud: Advies ter bestrijding van schoolverzuim van kinderen die den leerplichtigenleeftijd vallen
Verwijzing: Schoolverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 473
Ingekomen: 25-08-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om op de hoogte gehouden te worden van eenige verdachte personen
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 474
Ingekomen: 26-08-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Toezending ter kennisgeving een overdruk eenen regeling inzake N.M.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 475
Ingekomen: 26-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending ter kennisgeving eener overdruk inhoudende eene nieuwe regeling van het voorbereidend militaironderricht
Verwijzing: Voorbereidend militair onderricht
Plaats: Elburg

Volgnr: 476
Ingekomen: 26-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende huwelijken van miliciens
Verwijzing: Huw. miliciens
Plaats: Elburg

Volgnr: 477
Ingekomen: 26-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending van ordonnantie van het gemeentebestuur ad. f 61,50 (kosten besm. ziekte)
Verwijzing: Ordonnantie
Plaats: Elburg

Volgnr: 478
Ingekomen: 27-08-1902
Bericht van: B. en W. Voorst
Inhoud: Missive betreffende de kosten der gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 479
Ingekomen: 27-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om toezending der opgaven betreffende de Gezondheidscommissie
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 480
Ingekomen: 27-08-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht dat aan den gemeenteveldwachter Sikkens de aanstelling van onbezoldigt rijksveldwachter is gezonden
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 481
Ingekomen: 28-08-1902
Bericht van: L. Brand Dg. Giessendam
Inhoud: Missive van de gedetailleerde declaratie betreffende de verbetering van de haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 482
Ingekomen: 28-08-1902
Bericht van: Mevr. van Hamel-Kuijkhoven 's Gravenhage
Inhoud: Bericht dat haar zoon als vicaris der Lutke Vicarie het propodentisch examens heeft afgelegd
Verwijzing: Vicaris Lutke Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 483
Ingekomen: 28-08-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd comptabiliteitskohier
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 484
Ingekomen: 30-08-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om bericht, waar de verdachten wegens gepleegde mishandeling zich bevinden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 485
Ingekomen: 01-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Mededeling dat geen bezwaar betreft tegen een verlof van den Burgermeester gedurende een maand
Verwijzing: Verlof
Plaats: Elburg

Volgnr: 486
Ingekomen: 01-09-1902
Bericht van: Algemene Rekenkamer 's Gravenhage
Inhoud: Terugzending rekening betreffende verkoop van een wrak, gezonken in de Zuiderzee met verzoek om aanvulling van stukken.
Verwijzing: Rekening gezonken wrak
Plaats: Elburg

Volgnr: 487
Ingekomen: 01-09-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Toezendinng goedgekeurd besluit eener geldleening
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 488
Ingekomen: 01-09-1902
Bericht van: Insp. D.B. Harderwijk
Inhoud: Toezending 2 suppletoire register der pers. bel. ter teeking door het zetterscollege
Verwijzing: Pers. belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 489
Ingekomen: 01-09-1902
Bericht van: Hoofd Bijz. school Elburg
Inhoud: Uitnodiging aan den Raad tot bijwoning der inwijding van 2 nieuwe lokalen der school
Verwijzing: Inwijding lokalen bijz. school
Plaats: Elburg

Volgnr: 490
Ingekomen: 04-09-1902
Bericht van: H.E. Oving jr. Rotterdam
Inhoud: Bericht dat een ingenieur hr. Kooy, een onderhoud zal hebben met Burg. en Weth.
Verwijzing: Opslagloods
Plaats: Elburg

Volgnr: 491
Ingekomen: 04-09-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat over Aug.
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 492
Ingekomen: 08-09-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Toezending eener ordonnantie ter uitreiking aan H.J. van Koot
Verwijzing: Ordonnatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 493
Ingekomen: 08-09-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende het rijden met motorrijtuigen bij de a.s. najaarsmanoeuvers
Verwijzing: Motorrijtuigen
Plaats: Elburg

Volgnr: 494
Ingekomen: 08-09-1902
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Twee missive om inlichtingen betreffende personen die bekeurd zijn wegens mishandeling
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 495
Ingekomen: 08-09-1902
Bericht van: Rijksarchivaris Gelderland
Inhoud: Verzoek om eenige bescheiden uit het gemeentearchief
Verwijzing: Gemeentearchief
Plaats: Elburg

Volgnr: 496
Ingekomen: 09-09-1902
Bericht van: Officier van Justitie te Zwolle
Inhoud: Bericht dat geen bezwaar bestaat tegen het begraven van het lijk van Arend Westerink, overleden 7 sept. j.l.
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 497
Ingekomen: 09-09-1902
Bericht van: Burgm. van Doornspijk
Inhoud: Bericht dat op 6 dezer eenige gevallen van vlekziekte zijn geconstateerd
Verwijzing: Veeziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 498
Ingekomen: 09-09-1902
Bericht van: Arrond. schoolopz. te Harderwijk
Inhoud: Toezending eeber aanzegging i.z. leerplicht ter uitreiking en opmaken van proces-verbaal daarvan
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 499
Ingekomen: 10-09-1902
Bericht van: B. en W. Amsterdam
Inhoud: Bericht van toevalling overlijden van Aaltje Engel
Verwijzing: Bevolking overlijden
Plaats: Elburg

Volgnr: 501
Ingekomen: 11-09-1902
Bericht van: 1e luitenant, 2e Bat. Rustende Schutterij Hattemerbroek
Inhoud: Begroting voor 1903
Verwijzing: Schutterij begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 502
Ingekomen: 11-09-1902
Bericht van: Rijksarchieven Arnhem
Inhoud: Bericht van ontvangst van archiefstukken
Verwijzing: Archief
Plaats: Elburg

Volgnr: 500
Ingekomen: 12-09-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Verzoek voor invulling van een tabel betreffende het landbouwverslag
Verwijzing: Landbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 503
Ingekomen: 15-09-1902
Bericht van: Ged. St.
Inhoud: Vaststelling voor het tijdvak van 2 jaren op f 400,- van de toelage van den secretaris der gezondheidscommisie en vaststelling op f 100,- waarvan f 6,85 1/2 cent in lade dezer gemeente van de raming der kosten gedurende 1902
Verwijzing: Medische Politie (gezongheids coll.)
Plaats: Elburg

Volgnr: 504
Ingekomen: 16-09-1902
Bericht van: H.E. Oving Rotterdam
Inhoud: Bericht dat de ingenieur Kooy niet op 17 sept. ter gemeentehuis kan komen
Verwijzing: Conferentie
Plaats: Elburg

Volgnr: 505
Ingekomen: 16-09-1902
Bericht van: Bestuur zendingsgesticht te Ermelo
Inhoud: Bericht dat de verpleegde Leopold Strache verhuist wordt.
Verwijzing: Ontvluchteling verpleegde
Plaats: Elburg

Volgnr: 506
Ingekomen: 17-09-1902
Bericht van: Burgermeester te Ermelo
Inhoud: Bericht dat de verpleegde Leopold Strache verhuist wordt.
Verwijzing: Ontvluchteling verpleegde
Plaats: Elburg

Volgnr: 508
Ingekomen: 18-09-1902
Bericht van: Ambt O.M. Kantongerecht Zwolle
Inhoud: Opgaaf aan personen die wegens dronkenschap zijn veroordeeld
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 509
Ingekomen: 18-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending bewijs van Nederlanderschap ter uitreiking aan M. Stoffer
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 510
Ingekomen: 19-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Mededeling dat de gezondheidscommissie zullen bestaan uit 9 leden
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 511
Ingekomen: 19-09-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Bericht van indeling van het personeel der Arbeidsinspectie
Verwijzing: Arbeidsinspectie
Plaats: Elburg

Volgnr: 512
Ingekomen: 19-09-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Toezending biljetten betreffende de boterwet ter aanplakking
Verwijzing: Boterwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 513
Ingekomen: 19-09-1902
Bericht van: Commendant detachement Pantserfort Muiden
Inhoud: Toezending biljetten betreffende te houden schietoefeningen ter aanplakking
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 514
Ingekomen: 19-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Staat van mutantien van miliciens
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 519
Ingekomen: 20-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending van het materieel inschrijvingsregister 1903
Verwijzing: Nat. militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 520
Ingekomen: 20-09-1902
Bericht van: Algemene Rekenkamer 's Gravenhage
Inhoud: Toezending goedgekeurde rekening van de overblijfselen van het wrak "de Jonge Jan"
Verwijzing: Verkoop wrak
Plaats: Elburg

Volgnr: 516
Ingekomen: 22-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Staat van mutantien van miliciens
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 517
Ingekomen: 22-09-1902
Bericht van: Burgermeester Apeldoorn
Inhoud: Verzoek om beantwoording van eenige vragen betreffende J.C. Walraven om deze antwoorden op te zonder van de officier van justitie Zutphen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 518
Ingekomen: 22-09-1902
Bericht van: Ambtenaar O.M. kantongerecht Zwolle
Inhoud: Toezending procesverbaal leerplichtovertreding
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 521
Ingekomen: 23-09-1902
Bericht van: Arr. Schoolopz. Harderwijk
Inhoud: Toezending van aanzeggingen inzake leerplicht ter uitreiking
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 522
Ingekomen: 23-09-1902
Bericht van: Fonds gew. dienst Arnhem
Inhoud: Toezending van f 31,50 ter uitreiking aan 3 personen F2 á F9,25 -1 F13,-
Verwijzing: Gewapende dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 523
Ingekomen: 23-09-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek
Inhoud: Maandstaat van augustus
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 524
Ingekomen: 24-09-1902
Bericht van: R.D.B. Arnhem
Inhoud: Bericht van het te houden zettersvergadering
Verwijzing: College van zetters
Plaats: Elburg

Volgnr: 525
Ingekomen: 24-09-1902
Bericht van: Ambtenaar O.M. kantongerecht Zwolle
Inhoud: Verzoek om een procesverbaal van verhoor inzake leerplicht op te maken
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 526
Ingekomen: 24-09-1902
Bericht van: Commendant Pantserfort art. Muiden
Inhoud: Verzoek betreffende het aanplakken van biljetten
Verwijzing: Aanplakbiljetten
Plaats: Elburg

Volgnr: 527
Ingekomen: 24-09-1902
Bericht van: Commendant van Politie Amsterdam
Inhoud: Terugzending procesverbaal op gemaakt tegen G.A. van den Bogaard met het bericht dat hij niet in Amsterdam te vinden is. Gevolg-omschr[
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 528
Ingekomen: 24-09-1902
Bericht van: Boeren-generaals verblijvende in Nederland
Inhoud: Verzoek om een collecte doen houden ten bate der slachtoffers in Z-Afrika
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 529
Ingekomen: 26-09-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema
Inhoud: Brief van te betalen kosten inzake de haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 530
Ingekomen: 26-09-1902
Bericht van: Comm. v. Pol Amsterdam
Inhoud: Verzoek om bericht of aanhouding verlangd wordt van C. Vontijn
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 531
Ingekomen: 26-09-1902
Bericht van: Burg. en Weth. Oldebroek
Inhoud: Bericht dat het onderhoud der Elburg-Epergrindweg werken en overlaat en daarin verbetering moest cendengeplaatsd.
Verwijzing: Elburg-Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 532
Ingekomen: 26-09-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending afschrift Kon. Besluit tot verlaging van het maximum vergunning op zeven
Verwijzing: Drankwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 533
Ingekomen: 27-09-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht dat de Gezondheidsraad nog bereid is nader aanbeveling betreffende de Gezondheidscommissie in ontvangst te nemen
Verwijzing: Gezondheidscommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 534
Ingekomen: 27-09-1902
Bericht van: Comm. Pol Nijmegen
Inhoud: Bericht dat G.A. van den Boogaard te Amsterdam woont
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 535
Ingekomen: 27-09-1902
Bericht van: Comm. Pol Amsterdam
Inhoud: Bericht dat J. Top zich moet wenden tot den Burgermeester van Elburg inzake een te Elburg gepleegden diefstal
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 536
Ingekomen: 27-09-1902
Bericht van: Comm. v. Pol Amsterdam
Inhoud: Terugzending procesverbaal opgemaakt tegen C. Vaartjes beschuldigd wegens diefstal
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 537
Ingekomen: 28-09-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Bericht aangaande een gehouden conferentie met M. Goseling en Brand. Mededeling van Brand dat hij zich tevreden stelt met f 13.800,--
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 538
Ingekomen: 01-10-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Terugzending van 3 vervallen accepten met opgave van verschuldigde rente
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 539
Ingekomen: 02-10-1902
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Opgaaf van gestorte gelden ad f 1507,--
Verwijzing: Storting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 540
Ingekomen: 02-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgaaf van redenen waarom aan D.D. Top een jachtacte wordt geweigerd
Verwijzing: Jacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 541
Ingekomen: 02-10-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek van eenige verhoren te doen inzake de zaak van G.A. v.d. Boogaard
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 542
Ingekomen: 03-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending eener ordonnantie ter uitreiking aan F. Mos
Verwijzing: Ordonnantie
Plaats: Elburg

Volgnr: 543
Ingekomen: 04-10-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om bericht of de Kon. beslissing ingeroepen zal worden ten opzichtte der Rijksuitkering
Verwijzing: Rijksuitkering
Plaats: Elburg

Volgnr: 544
Ingekomen: 04-10-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Bericht dat de wisselop A'dam as f 13.700,-- Mr. S. Gratema te Zwolle is afgezonden. met verzoek om toezenden accepten
Verwijzing: Comptabiliteit (accepten)
Plaats: Elburg

Volgnr: 545
Ingekomen: 04-10-1902
Bericht van: Gem. ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat over September
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 546
Ingekomen: 06-10-1902
Bericht van: Mil. comm. Zutphen
Inhoud: Bericht dat de zitting der militieraad zal plaats hebben op woensdag 17 dec. 's nam. half 2
Verwijzing: Zitting militieraad
Plaats: Elburg

Volgnr: 547
Ingekomen: 06-10-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Bericht dat Mr. S. Gratema te Zwolle is gezonden een bedrag van f 13.700,--
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 548
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: Burgermeester Nunspeet
Inhoud: Telegr. verzoek van opsporing van een gestolen portefeuille met tijdschriften
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 549
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: Geneesheer Bicker Gorter Elburg
Inhoud: Bericht van geweken ziekte te huize van A. ten Have
Verwijzing: Medische politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 550
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: Mr. S. Gratema Zwolle
Inhoud: Toezending van de door L. Brand getekende kwitantie van algehele kwijting inzake de aanneming voor de haven
Verwijzing: Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 551
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Ontvangst bericht voor gezonden accepten
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 552
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: Burg. en Weth. Elburg
Inhoud: Procesverbaal van kasopname
Verwijzing: Kasopname
Plaats: Elburg

Volgnr: 553
Ingekomen: 07-10-1902
Bericht van: D.J. Leusink Elburg
Inhoud: Verzoek om een stukje grond acheter het huis Z n. 13 in erfpacht te mogen hebben
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 554
Ingekomen: 08-10-1902
Bericht van: Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending van aanzeggingen inzake Leerplicht ter uitreiking, met verzoek om een huidigde verklaring van uitreiking
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 555
Ingekomen: 08-10-1902
Bericht van: Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending uittreksel ingevolge art. 13 der Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 556
Ingekomen: 08-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending der statistiek wegens volstrekt leerverzuim, met verzoek om eenige verbeteringen
Verwijzing: Statistiek leerverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 557
Ingekomen: 09-10-1902
Bericht van: Min. v. Waterstaat 's Gravenhage
Inhoud: Bericht dat het bestek betreffende de haven beschoeiing is goedgekeurd
Verwijzing: Havenbeschoeiing
Plaats: Elburg

Volgnr: 558
Ingekomen: 10-10-1902
Bericht van: A. Lerol directeur der gasfabriek Kampen
Inhoud: Bericht dat de gashouder in orde is, met toezending eenen declaratie salari en voorschotten
Verwijzing: Gashouder
Plaats: Elburg

Volgnr: 559
Ingekomen: 11-10-1902
Bericht van: Hoofdbestuur van Trouw en Vaderland Utrecht
Inhoud: Verzoek om collecte te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 560
Ingekomen: 14-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending van een afdruk van een beschikking van de Min. v. Oorlog betreffende N.M.
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 560a
Ingekomen: 14-10-1902
Bericht van: Administrateur gasfabriek
Inhoud: Maandstaat gasfabriek over sept.
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 561
Ingekomen: 14-10-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending nota van opmerkingen betreffende de gemeente rekening
Verwijzing: Gemeente rekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 562
Ingekomen: 15-10-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om inbeslagneming van goederen toebehorende aan den verdachte Boogaard
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 563
Ingekomen: 15-10-1902
Bericht van: Adm. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending aanzegging inzake Leerplicht ter uitreiking
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 563a
Ingekomen: 16-10-1902
Bericht van: Ambt. O.K. kant. Zwolle
Inhoud: Verzoek om een procesverbaal op te maken
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 564
Ingekomen: 18-10-1902
Bericht van: Rechter comm. Zwolle
Inhoud: Verzoek om eenige personen te horen in de zaak Vaartjes
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 565
Ingekomen: 18-10-1902
Bericht van: Burgermeester Kampen
Inhoud: Toezending van het pensioen ter uitreiking aan G. v.d. Put
Verwijzing: Pensioen
Plaats: Elburg

Volgnr: 566
Ingekomen: 20-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om bericht omtrent aantal arrestaties inzake de wet op de Nat. Militie of negatief bericht
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 567
Ingekomen: 20-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de invulling van vervoersbewijzen inzake de N.M.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 569
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: Mil. comm. Lochem
Inhoud: Verzoek om aan 2 onderofficieren nachtkwartieren te verlenen
Verwijzing: Inkwartiering
Plaats: Elburg

Volgnr: 570a
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: Mw. Dikkers, Buisman-Grat Zwolle en W.M. Meursing Hoogeveen
Inhoud: Aanbieding geld restant leening f 8.000,--
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 570
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: Distict Schoolopziener Arnhem
Inhoud: Verzoek om bericht aangaande de verbetering der kostelozeschool
Verwijzing: Schoolbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 571
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Staat een mutatien van verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 572
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: Ged. Staten Gelderland
Inhoud: Terugzending der Statistiek armewezen om eenige verbeteringen aan te brengen
Verwijzing: Statistiek armewezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 573
Ingekomen: 21-10-1902
Bericht van: G. Hulstein Leger des Heils Kampen
Inhoud: Verzoek om eene collecte te mogen houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 575
Ingekomen: 23-10-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Bericht van goedkeuring van het raadsbesluit tot ingebruikgeving der modderbokken
Verwijzing: Modderblokken
Plaats: Elburg

Volgnr: 574
Ingekomen: 24-10-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Bericht van goedkeuring van het raadsbesluit, tot in gebruikgeving der Nutzaal
Verwijzing: Nutzaal
Plaats: Elburg

Volgnr: 576
Ingekomen: 24-10-1902
Bericht van: Ged. Staten Zd Holland
Inhoud: Bericht dat de provinciale subsidie ad. f 2.400,-- zal uitgekeerd worden
Verwijzing: Subsidie Haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 577
Ingekomen: 24-10-1902
Bericht van: Ged. Staten Zd Holland
Inhoud: Ontvangst bericht aan goedgekeurde verordeningen tot wijziging der algemene politie verordening
Verwijzing: Politie verordening
Plaats: Elburg

Volgnr: 578
Ingekomen: 24-10-1902
Bericht van: Ged. Staten Zuid Holland
Inhoud: Toezending goedgekeurde kohier der schoolgeld 3e kwartaal 1902
Verwijzing: Schoolgeldkohier
Plaats: Elburg

Volgnr: 579
Ingekomen: 24-10-1902
Bericht van: Arr. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Verzoek om van het vervolg te berichten wanneer het bewijs bedoeld in art. 51 lett.C der wet is afgegeven
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 568
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende het nemen van maatregelen om het stuk gooien van isalatoren tegen te gaan
Verwijzing: Telegraaf en telefoonlijnen
Plaats: Elburg

Volgnr: 580
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht van te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 581
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de militie plichtigen, die zich in gestchten, gevangenissen enz bevinden
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 582
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: N.G. Veldhoen Elburg
Inhoud: Sollicitatie naar het genot der St. Jans Vicarie
Verwijzing: St. Jans Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 583
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Bericht betreffende de aflossing van 2 accepten elk groot f 20310,-- en f 13700,--
Verwijzing: Accepten
Plaats: Elburg

Volgnr: 584
Ingekomen: 28-10-1902
Bericht van: P.h. Hoos en zn. Rotterdam
Inhoud: Bericht betreffende de levering van Mickleykolen
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 584a
Ingekomen: 29-10-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Inzending van stukken vanaf verzoek om bericht
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 585
Ingekomen: 29-10-1902
Bericht van: P. van Asperen Elburg
Inhoud: Rapport betreffende het drinkwater
Verwijzing: Drinkwater
Plaats: Elburg

Volgnr: 586
Ingekomen: 29-10-1902
Bericht van: Arr. schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Toezending ter uitreiking van eene aanzegging in zake de leerplicht
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 587
Ingekomen: 30-10-1902
Bericht van: W.H. Meursing Hoogezand
Inhoud: Bericht dat op 1 November 1902 f 8.000,-- zal gestort worden
Verwijzing: Geldleening
Plaats: Elburg

Volgnr: 588
Ingekomen: 30-10-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Tezending goedgekeurd comptabiliteitsbesluit
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 589
Ingekomen: 30-10-1902
Bericht van: Inspecteur R.D.B. Harderwijk
Inhoud: Toezending suppl. register der pers. bel.ter ondertekening door het college van zetters
Verwijzing: Personele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 590
Ingekomen: 31-10-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending aanplakbiljetten (Koloniale werving)
Verwijzing: Aanplakbiljetten
Plaats: Elburg

Volgnr: 591
Ingekomen: 01-11-1902
Bericht van: G. van Dorssen Oudega
Inhoud: Dankbetuiging voor ontvangen opbrengst der St, Jans Vicarie ten behoeve der studie van zijn zoon.
Verwijzing: St. Jans Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 592
Ingekomen: 03-11-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurde gemeenterekening
Verwijzing: Gemeente rekening
Plaats: Elburg

Volgnr: 593
Ingekomen: 03-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de statistiek volstrekt leerverzuim
Verwijzing: Statistiek leerverzuim
Plaats: Elburg

Volgnr: 594
Ingekomen: 03-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende te houden schietoefeningen
Verwijzing: Schietoefeningen
Plaats: Elburg

Volgnr: 595
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending blanco materieel van het landbouwverslag
Verwijzing: Landbouwverslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 596
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: District schoolopziener Arnhem
Inhoud: Missive betreffende de inrichting van de school n. 2 met verzoek een plan tot verbetering in te zenden
Verwijzing: Schoolbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 597
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending statistiek der gemeenteschulden, met verzoek om eenige nadere toelichting
Verwijzing: Statistueken gem. financiën
Plaats: Elburg

Volgnr: 598
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: Gem. ontv. Elburg
Inhoud: Maandstaat van October 1902
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 599
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: Burgermeester Enchede
Inhoud: Missive betreffende de toezending van een verordening op de straat belasting
Verwijzing: Verordening straatbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 600
Ingekomen: 05-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending mandaat ten name der gemeente groot f 24.000,-- (subsidie haven)
Verwijzing: Subsidie haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 601
Ingekomen: 06-11-1902
Bericht van: Bestuur der Rijksverz. Bank Amsterdam
Inhoud: Verzoek om mededeling of het slachten in het abattoir geschied door werklieden in dienst van de vleeschhouwers
Verwijzing: Abattoir
Plaats: Elburg

Volgnr: 602
Ingekomen: 07-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive inhoudende bericht der wijziging in de lijst van standplaatsen der korpsen van het leger
Verwijzing: Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 603
Ingekomen: 07-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending van een afdruk van de eischen betreffende het voorbereiden van militair onderricht
Verwijzing: Militie onderricht
Plaats: Elburg

Volgnr: 604
Ingekomen: 07-11-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de toepassing der stoomrails ten aanzien van tramlocomotieven
Verwijzing: Stoomwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 605
Ingekomen: 07-11-1902
Bericht van: Ambt. O.M. Kapt. Zwolle
Inhoud: Verzoek van onderzoek in te stellen aangaande een proces-verbaal inzake schoolverzuim
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 606
Ingekomen: 08-11-1902
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om een onderzoek in te stellen betreffende de mishandeling zoek A. v. Renselaar
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 607
Ingekomen: 08-11-1902
Bericht van: Officier van justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om bericht aangaande het onderzoek inzake verduistering van den Boogaard
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 608
Ingekomen: 08-11-1902
Bericht van: Comm. tot wering van schoolverzuim Elburg
Inhoud: Toezending van een afschrift der in de gemeente Franekeradeel vastgestelde verordering tot bevordering van getrouw schoolbezoek
Verwijzing: Leerplicht verordering schoolbezoek
Plaats: Elburg

Volgnr: 609
Ingekomen: 10-11-1902
Bericht van: Distr. schoolopziener Arnhem
Inhoud: Verzoek om een vergadering van B en W te beleggen ten einde eenige school aangelegenheden te bespreken
Verwijzing: Schoolbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 610
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: Vlaer & Kol Utrecht
Inhoud: Ontvangst bericht van afgelost geld te bedrage van F 29010,- en nieuw accept groot F 5000,-
Verwijzing: Aflossing tijd opgen. geld
Plaats: Elburg

Volgnr: 610a
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgave den veranderingen in het Prov. Jaarboekje
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 611
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: C. d. K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om bericht aangaande scholen voor hoogeronderwijs alhier
Verwijzing: Hooger onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 612
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: Comm. v. Pol Nijmegen
Inhoud: Inlichtingen betreffende het kanton van A. Eeuwen te Nijmegen
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 613
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: Ambt. O.M. kantongerecht Zwolle
Inhoud: Verzoek om de verdachten J. Post, v/d Linde en B. Aitton te hooren
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 614
Ingekomen: 11-11-1902
Bericht van: Burgermeester Apeldoorn
Inhoud: Missive betreffende gepleegde verduistering van een hondenkar door M.Y. Ykema
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 615
Ingekomen: 12-11-1902
Bericht van: Officier Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om J. Top te hooren wegens diefstal, gepleegd door een bij hem in dienst geweest zijnde knecht
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 616
Ingekomen: 12-11-1902
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Verzoek om een afdruk der verkiezerslijst 1902-1903
Verwijzing: Kiezerslijst
Plaats: Elburg

Volgnr: 617
Ingekomen: 12-11-1902
Bericht van: Administrateur Gasfabriek
Inhoud: Maandstaat van October 1902
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 618
Ingekomen: 12-11-1902
Bericht van: v. Deursen Amonnemis Ver. van Dierenbescherming 's Gravenhage
Inhoud: Toezending van 100 exemplaren van het boekje "Gids voor het leiden van trekdieren"
Verwijzing: Dierenbescherming
Plaats: Elburg

Volgnr: 619
Ingekomen: 14-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending materieel leerplicht 1903
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 620
Ingekomen: 14-11-1902
Bericht van: Hoofd Inp. Rijks Waterstaat Arnhem
Inhoud: Bericht dat op de uitbetaling der Rijkssubsidie orde zal wordengesteld
Verwijzing: Subsidie haven
Plaats: Elburg

Volgnr: 621
Ingekomen: 15-11-1902
Bericht van: Boekhouder kadaster Arnhem
Inhoud: Toezending van 3 nieuwe kaarten van het kadaster
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 622
Ingekomen: 17-11-1902
Bericht van: Min. Marine 's Gravenhage
Inhoud: Toezending van een certificaat van werkelijken dienst van D. van Klompenburg
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 623
Ingekomen: 19-11-1902
Bericht van: Burgermeester Apeldoorn
Inhoud: Bericht dat de inbeslag genomen kar aan Johannes van Dracht kan teruggegeven worden
Verwijzing: Politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 626
Ingekomen: 20-11-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Circulaire betreffende het berijden van wegen bij dooi na vriezend weer
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 624
Ingekomen: 21-11-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de inzending der opgave Watersnoodcommissie
Verwijzing: Watersnoodcommissie
Plaats: Elburg

Volgnr: 625
Ingekomen: 22-11-1902
Bericht van: Ambt. O.M. Zwolle
Inhoud: Verzoek om een verhoor te leiden
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 627
Ingekomen: 22-11-1902
Bericht van: Bestuur der Chr. school Elburg
Inhoud: Verzoek om collecte te houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 628
Ingekomen: 24-11-1902
Bericht van: Ged. St. Gelderland
Inhoud: Verzoek om bericht of er in deze gemeente eene verordening is betreffende het houden van inzamelingen
Verwijzing: Armewezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 629
Ingekomen: 24-11-1902
Bericht van: Ged. St. Gelderland
Inhoud: Staat van de te verstrekken rijksuitkering
Verwijzing: Rijksfinancien
Plaats: Elburg

Volgnr: 630
Ingekomen: 24-11-1902
Bericht van: J. Rook gasfitter
Inhoud: Dankbetuiging voor gedane traktement verhooging
Verwijzing: Gasfabriek
Plaats: Elburg

Volgnr: 631
Ingekomen: 24-11-1902
Bericht van: Hoofd inspecteur Stoomwezen Arnhem
Inhoud: Bericht van het in gereed houden der stoomketel in de baggermachine tot inwendig onderzoek
Verwijzing: Stoomwezen
Plaats: Elburg

Volgnr: 632
Ingekomen: 27-11-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd Comptabiliteitskohier
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 633a
Ingekomen: 27-11-1902
Bericht van: Hoofd school I
Inhoud: Plan ter verbetering zijnen school
Verwijzing: Schoolbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 634
Ingekomen: 28-11-1902
Bericht van: Bestuur Elburg's Bloei
Inhoud: Toezending van 1 exemplaar der statuten
Verwijzing: Statuten Elburg's Bloei
Plaats: Elburg

Volgnr: 635
Ingekomen: 28-11-1902
Bericht van: Ambt. O.M. kant. Zwolle
Inhoud: Verzoek om bericht betreffend
Verwijzing:
Plaats: Elburg

Volgnr: 636
Ingekomen: 28-11-1902
Bericht van: Distr. Schoolopziener Arnhem
Inhoud: Terugzending Model A. Herhalingsonderwijs, met verzoek om wijziging
Verwijzing: Herhalingsonderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 637
Ingekomen: 29-11-1902
Bericht van: Comm. 3e comp. 5 Reg. Infanterie Utrecht
Inhoud: Opgaven van miliciens l. 1902 aanzien tijdelijk verlof is verleend A. Sneller en G.J. Broekhuizen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 638
Ingekomen: 29-11-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om mededeling aan wie en welke som de gewezen veldwachterswoningen verhuurd zullen worden
Verwijzing: Gemeente bezittingen
Plaats: Elburg

Volgnr: 639
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending voor gedrukte aanwijzingen betreffende de mobilisatie van de schutterijen
Verwijzing: Mobilisatie schutterijen
Plaats: Elburg

Volgnr: 640
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht dat de brug te Westervoort voor het verkeer is geopend
Verwijzing: Bruggen
Plaats: Elburg

Volgnr: 641
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Circulaire waarbij gewezen wordt op de verbod bepalingen van art. 1 der wet op de paardefokkerij 1901
Verwijzing: Paardefokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 642
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending aanplakbiljettenbetreffende paardefokkerij
Verwijzing: Paardefokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 643
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om advies betreffende voortestellen nieuwe maatregelen aangaande collecten
Verwijzing: Collecten
Plaats: Elburg

Volgnr: 644
Ingekomen: 01-12-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Missive betreffende het bijhouden der bevolkingsregister
Verwijzing: Bevolkingsregister
Plaats: Elburg

Volgnr: 645
Ingekomen: 02-12-1902
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Kennisgeving van een uit nood geslachte pink
Verwijzing: Veeziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 646
Ingekomen: 02-12-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Toezending marsorders en bons betreffende opkomst met spoed voor zeemiliciens
Verwijzing: Opkomst met spoed
Plaats: Elburg

Volgnr: 647
Ingekomen: 03-12-1902
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Opgaaf van gestorte gelden
Verwijzing: Storting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 648
Ingekomen: 03-12-1902
Bericht van: H. Postema Baflo en anderen
Inhoud: Solicitatie onderwijzers
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 649
Ingekomen: 03-12-1902
Bericht van: J.L.v. Hout Scherpenisse
Inhoud: Solicitatie onderwijzer
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 650
Ingekomen: 03-12-1902
Bericht van: E. v. Pijkeren Weesp
Inhoud: Verzoek om afschrijving van h.o. wegens vertrek
Verwijzing: Hoofdelijke omslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 651
Ingekomen: 04-12-1902
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om terugzending van gelezen verhoor zie missive 729
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 652
Ingekomen: 04-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending exemplaar landbouw verslag
Verwijzing: Landbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 653
Ingekomen: 04-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Voorschriften betreffende de afgifte van attertatie vote
Verwijzing: Attertatie devita
Plaats: Elburg

Volgnr: 654
Ingekomen: 04-12-1902
Bericht van: Hyp. Bew. Arnhem
Inhoud: Verzoek om toezending der kad. leggers-plans
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 655
Ingekomen: 04-12-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Voorschriften betreffende beoordelingsstatistieken
Verwijzing: Beoordeelingsstatistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 656
Ingekomen: 05-12-1902
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van ontvangst en uitgaaf over November
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 657
Ingekomen: 06-12-1902
Bericht van: Distr. schoolopziener te Arnhem
Inhoud: Bericht op schrijven d.d. 26 Nov. no. 720, om een voorstel tot verdeeling van school no. 2 in 3 vertrekken als opbijgaande tekening is aangegeven
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 658
Ingekomen: 08-12-1902
Bericht van: Betaalmeester te Zwolle
Inhoud: Mededeling van gedane uitbetaling van f 5000 aan den gemeente ontvanger
Verwijzing: Storting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 659
Ingekomen: 09-12-1902
Bericht van: Distr. schoolopziener Arnhem
Inhoud: Bericht op schrijven van 3 Dec.1902/ n. 733 betreffende herhalingsonderwijs
Verwijzing: Herhalingsonderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 660
Ingekomen: 09-12-1902
Bericht van: Vlaer en Kol te Utrecht
Inhoud: Ontvangstbericht van dezerzijde als schrijven d.d. 6 dezer n. 736 terugzending accept a.d. f 5000 en bijvoeging rentenote ad. f20.93
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 661
Ingekomen: 09-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de inzending der schoolstatistieken
Verwijzing: Schoolstatistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 662
Ingekomen: 10-12-1902
Bericht van: Burgermeester Epe
Inhoud: Bericht dat er een geval van miltvuur is geconstateerd
Verwijzing: Besmettelijk veeziekte
Plaats: Elburg

Volgnr: 662a
Ingekomen: 11-12-1902
Bericht van: A.J. Veldhoen
Inhoud: Verzoek om een collecte te mogen houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 670
Ingekomen: 12-12-1902
Bericht van: Distr. commissie v/h fonds van de Gewapende Dienst
Inhoud: Mededeeling de dat J. Slaap alhier op de solicitanten lijst is geplaatst daarbij met zijnde f 561 pensioen nog werkelijk hulpbehoevend is
Verwijzing: Gewapende Dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 663
Ingekomen: 13-12-1902
Bericht van: Inspecteur der Directe belastingen
Inhoud: Voorstel ons met het college van Zetters te beginnen als deskundigen voor schattingswaarde mobilaire person. bel. Cagaling Cozijnsen te Harderwijk en verzoek opant. v/d door de college van Zetters aanwezen persoon voor schatting huurwaarde alhier
Verwijzing: Personeele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 664
Ingekomen: 13-12-1902
Bericht van: Ambt. v/h Openb. Ministerie Zwolle
Inhoud: Mededeeling van onherroepelijk te veroordeelde ingezeten dezer gemeente
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 665
Ingekomen: 13-12-1902
Bericht van: Ged. St.
Inhoud: Toezending afschrift Kon. besluit met bijbehorende uittreksel, houdende goedkeuring tot het heffen van 30 opcenten op de perso eele belasting
Verwijzing: Belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 666
Ingekomen: 13-12-1902
Bericht van: Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid
Inhoud: Intrekking v/d betrekkingen van den M.v. B.I. d.d. 3 Mei 1898 A 2014, afd. Landb. ( Staatcourant 103) i.z. opheffing van maatregelingen met betrekking tot het mond-en klauwzeer
Verwijzing: Veterinaire politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 667
Ingekomen: 16-12-1902
Bericht van: Burgermeester Elburg
Inhoud: Ter teekening door het College van Zetters een stuk, ten blijke dat het zich kan vereeningen met de aanwijzing van L. Top Wz. voor de schatting der huurwaarden ingevolge de wet op de Pers. Belasting
Verwijzing: Personele belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 668
Ingekomen: 16-12-1902
Bericht van: H.de Goeij te Alphen aan de Rijn
Inhoud: Verzoek aan de Raad; bod afstand van een strook grond mistens 500 m2 in erfpacht tot het bouwen van loodsen, enz. ten behoeve van zijn houthandel
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 669
Ingekomen: 17-12-1902
Bericht van: Distr. Schoolopziener te Arnhem
Inhoud: Bericht op schrijven d.d. 8 dec. j.l. no. 739, betreffende inrichting van de lokalen school no., zooals op bijgaande teekening is aangegeven
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 671
Ingekomen: 18-12-1902
Bericht van: Ged. S.
Inhoud: Toezending uittreksel Kon. Besluit houdende de machtiging aan den Raad tot onderhansche verpachting der Bank van Leening gedurende het jaar 1903
Verwijzing: Bank van Leening
Plaats: Elburg

Volgnr: 672
Ingekomen: 18-12-1902
Bericht van: Hoofdadministratie v/h 1e veldart. te Utrecht
Inhoud: Betreffende het aarden veearts F. Mos alhier reeds uitgekeerd bedrag ad. f 177,50 waarnemendveld veterinaire dienst in de legerplaats bij Oldebroek
Verwijzing: Veterinairepolitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 673
Ingekomen: 19-12-1902
Bericht van: Minister Binnenl. Zaken
Inhoud: Toezending van een formulier ter invulling betreffende salarering van anbtenaar of bediende ter secretarie werkzaam
Verwijzing: Gemeente bestuur
Plaats: Elburg

Volgnr: 674
Ingekomen: 20-12-1902
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Missive betreffende inschrijving voor de militie van miderjarige Nederlanders wier ouders in het Deutsche Rijk woonplaats hebben
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 675
Ingekomen: 24-12-1902
Bericht van: Ambt. O.M. kanton Zwolle
Inhoud: Toezending procesverbaal Leerplichtwet
Verwijzing: Leerplicht
Plaats: Elburg

Volgnr: 677
Ingekomen: 24-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending ter kennisneming eene beschikking van den Min. Binnenlandse zaken houdende confermatie begaving inkomsten St. Jans Vicarie te Elburg
Verwijzing: St. Jans Vicarie
Plaats: Elburg

Volgnr: 678
Ingekomen: 27-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de toezending van verkeerd materieel der schoolstatistieken
Verwijzing: Schoolstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 679
Ingekomen: 27-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending materieel bevolkingsstatistiek
Verwijzing: Bevolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 680
Ingekomen: 27-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om bericht en raad op een verzoek van F. Mos voor benoeming tot plaatsvervangende district veearts
Verwijzing: Benoeming plv. districtsveearts
Plaats: Elburg

Volgnr: 676
Ingekomen: 29-12-1902
Bericht van: Min. Binnelandse Zaken Den Haag
Inhoud: Verzoek bericht of of voor de pl. commissie in zake de ongevallen een vergader lokaal beschikt baar is.
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 681
Ingekomen: 29-12-1902
Bericht van: Distr. schoolopziener Arnhem
Inhoud: Toezending model A herhalingsonderwijs voor aanvulling
Verwijzing: Herhalingsonderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 682
Ingekomen: 29-12-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goed gekeurde gemeente begroting
Verwijzing: Gemeente begroting
Plaats: Elburg

Volgnr: 683
Ingekomen: 29-12-1902
Bericht van: Fonds van de gewapende dienst Arnhem
Inhoud: Toezending van f 31,50 ter uitreiking aan 3 personen alhier
Verwijzing: Uitkeering gew. dienst
Plaats: Elburg

Volgnr: 684
Ingekomen: 31-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Terugzending van 2 bewijzen van Nederlanderschap
Verwijzing: Nederlanderschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 685
Ingekomen: 31-12-1902
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missieve betreffende de standplaatsen van dekhengsten
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 686
Ingekomen: 31-12-1902
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de uitvoering van art. 16 der Beroepswet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 687
Ingekomen: 31-12-1902
Bericht van: B. en W. Doornspijk
Inhoud: Toezending eenen publicatie inzake het reglement op de wegen
Verwijzing: Reglement op de wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 1
Ingekomen: 02-01-1903
Bericht van: Secretaris militieraad Vorden
Inhoud: Toezending eenen lastgeving aan de arts Bicker Caarten alhier tot het instellen van eenen geneeskundig onderzoek van een loteling van Doornspijk
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 2
Ingekomen: 02-01-1903
Bericht van: Inspecteur van den Arbeid Arnhem
Inhoud: Toezending materieel den arbeidsstatistieken
Verwijzing: Arbeisstatistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 501
Ingekomen: 02-01-1903
Bericht van: Secretaria Militieraad Vorden
Inhoud: Toezending eener last geving aan den arts Bicker-Caarten alhier, tot het instellen van een geneeskundig onderzoek van een loteling van Doornspijk
Verwijzing: Nationale Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 502
Ingekomen: 02-01-1903
Bericht van: Inspecteur van de Arbeid Arnhem
Inhoud: Toezending materieel den Arbeidsstatistiek
Verwijzing: Arbeidstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 503
Ingekomen: 02-01-1903
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht van gestorte gelden
Verwijzing: Storting van gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 3
Ingekomen: 03-01-1903
Bericht van: Betaalmeester Zwolle
Inhoud: Bericht voor gestorte gelden
Verwijzing: Storting voor gelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 4
Ingekomen: 03-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om een aanbeveling van personen, die zitting zullen nemen in de commissie betreffende de ongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 504
Ingekomen: 03-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om aanbeveling van personen die zitting zullen nemen in de commissie betreffende de ongevallenwet.
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 505
Ingekomen: 05-01-1903
Bericht van: Bestuur Rijksverzekeringen te Amsterdam
Inhoud: Toezending materiaal ter uitreiking aan werkgevers inzake de ongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 506
Ingekomen: 05-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending eenen ordonantie groot f 139,76 ter uitreiking aan G. Jonker
Verwijzing: Ordonantie
Plaats: Elburg

Volgnr: 507
Ingekomen: 05-01-1903
Bericht van: Hoofdschool 1 Elburg
Inhoud: Bericht omtrent de benoeming van een onderwijzer aan de o.l. school n.1
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 508
Ingekomen: 05-01-1903
Bericht van: Gemeente ontvanger Elburg
Inhoud: Maandstaat van December
Verwijzing: Maandstaat
Plaats: Elburg

Volgnr: 11
Ingekomen: 07-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Terugzending ter uitreiking aan F. Mos mandaat groot f 50,--
Verwijzing: Ordonantie
Plaats: Elburg

Volgnr: 509
Ingekomen: 07-01-1903
Bericht van: Ambt. Schoolopziener Harderwijk
Inhoud: Terugzending goedgekeurde voordracht van de benoeming van een onderwijzer voor school 1
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 510
Ingekomen: 07-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende het onderzoek naar de geoefendheid van loteling van de lichting 1903
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 12
Ingekomen: 08-01-1903
Bericht van: Secr. Mil.raad Gelderland
Inhoud: Verzoek om inzending declaratie geneesheer entriplo Zie L.J. n.1
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 13
Ingekomen: 08-01-1903
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Toezending eindstaat wegens uitgekeerde gemeente opcenten der pers. bel.
Verwijzing: Pers. belasting (opcenten)
Plaats: Elburg

Volgnr: 14
Ingekomen: 09-01-1903
Bericht van: Ontv. R.D.B. Elburg
Inhoud: Bericht van een uit nood geslachte koe
Verwijzing: Veterinaire politie
Plaats: Elburg

Volgnr: 15
Ingekomen: 12-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Ter circulaire van het Dep. van Justitie en materieel betreffende de verzending van portovrije stukken inzake de beroepswet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 16
Ingekomen: 12-01-1903
Bericht van: B. en W. Oldebroek
Inhoud: Toezending (onderteekend) de declaratie betreffende Rijksbijdrage Elburg-Epergrindweg
Verwijzing: Declaratie Elburg-Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 17
Ingekomen: 13-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Toezending materieel betreffende de armenstatistiek
Verwijzing: Armenstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 18
Ingekomen: 14-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de inrichting van brandblusmiddelen
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 19
Ingekomen: 14-01-1903
Bericht van: P.L. Kurtz Zwolle
Inhoud: Bericht dat hij zijn benoeming tot onderwijzer aanneemt
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 20
Ingekomen: 14-01-1903
Bericht van: M.H. v/d Wolde Elburg
Inhoud: Sollicitatien voor ambt ter secretatie
Verwijzing: Ambt ter secrecatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 21
Ingekomen: 14-01-1903
Bericht van: J. Brouwers Elburg
Inhoud: Bericht dat hij ontslag neemt als Brandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 22
Ingekomen: 14-01-1903
Bericht van: Opperbrandmeester
Inhoud: Voordracht ter kennismaking van een brandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 23
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: Hoofdinspecteur Volksgezondheid 's Hertogenbosch
Inhoud: Verzoek om inlichtingen betreffende het register voor geneeskundiging
Verwijzing: Volksgezondheid
Plaats: Elburg

Volgnr: 24
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek aan Mr. Hoefhamer om uit te reiken eene beschikking van den M. Justitie betreffende het verzoek om de Kon. bewilliging tot oprichting van naaml. vennootschap "Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen"
Verwijzing: Uit reiking van stukken
Plaats: Elburg

Volgnr: 25
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om ook integer door een voordracht van de plaatsvervangende voorzitter der Burgerongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 26
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: Directeur Centraal Bureau van de Statistiek 's Gravenhage
Inhoud: Missive betreffende de statisriek der Spaar en leenbanken
Verwijzing: Spaar en leenbanken
Plaats: Elburg

Volgnr: 27
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: Armbestuur der Isz. Gemeente Elburg
Inhoud: Verzoek om collecte te mogen houden
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 28
Ingekomen: 15-01-1903
Bericht van: Kapitein Eerstaanwezend ingenieur Zwolle
Inhoud: Terugzending der declaratie inzake onderhoud Elburg-Epergrindweg
Verwijzing: Elburg-Epergrindweg
Plaats: Elburg

Volgnr: 29
Ingekomen: 16-01-1903
Bericht van: Officier van Justitie Zwolle
Inhoud: Verzoek om bij de toezending div. staten nog eenige opgave teverschaffen
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 30
Ingekomen: 16-01-1903
Bericht van: H. de Goeij te Alfen aan de Rijn
Inhoud: Bericht dat hij de erfpachtprijs van grond v/d of afslaan
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 31
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om toezending van declaraties inzake onteigenig bij het voorkomen van besmettelijke ziekten
Verwijzing: Declaratie besmettelijke ziekten
Plaats: Elburg

Volgnr: 32
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om toezending van declaratie schoolbouw
Verwijzing: Declaratie schoolbouw
Plaats: Elburg

Volgnr: 33
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: Majoor directeur der Art. Schietschool Zwolle
Inhoud: Toezending van 3 stukken ter uitreiking D.E. Beem. E. Cracau en J. Meijer
Verwijzing: Uitreiking van stukken
Plaats: Elburg

Volgnr: 34
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om invulling van staat I
Verwijzing: Bvolkingsstatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 35
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: Nederlansche Maatschappij van Brand verzekering Tiel
Inhoud: Missive over den brand van het huis van Top bij de Zw. poort
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 36
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: Hoofdbestuur Fonds Gew. Dienst A'dam
Inhoud: Circulaire betreffende te houden collecte
Verwijzing: Collecte
Plaats: Elburg

Volgnr: 37
Ingekomen: 17-01-1903
Bericht van: B. en W. Elburg
Inhoud: Proces-verbaal van kasopname
Verwijzing: Kasopname
Plaats: Elburg

Volgnr: 38
Ingekomen: 20-01-1903
Bericht van: B. en W. Doornspijk
Inhoud: Opgave van schoolgaande ten behoeve der schoolstatistieken
Verwijzing: Schoolstatistieken
Plaats: Elburg

Volgnr: 39
Ingekomen: 20-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Vaststelling grongslad der pensioenbijdrage van onderwijzers
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 40
Ingekomen: 20-01-1903
Bericht van: E.J. de Vries Elburg
Inhoud: Bericht aanneming benoeming lid der brandweer
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 41
Ingekomen: 22-01-1903
Bericht van: E. Jaarsma Elburg
Inhoud: Bericht van aanneming der benoeming tot brandmeester
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 42
Ingekomen: 22-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toezending uittreksel van vrijwillig dienende ter inschrijving van de Nat. Militie
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 43
Ingekomen: 22-01-1903
Bericht van: Gedeputeerde St. Gelderland
Inhoud: Terugzending 2 goedgekeurde comptabilitiets besluiten
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 44
Ingekomen: 22-01-1903
Bericht van: Directeur openbaar slachthuis
Inhoud: Overzicht van het slachten van vee in het openbaar slachthuis
Verwijzing: Slachthuis
Plaats: Elburg

Volgnr: 45
Ingekomen: 23-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd kohier (1 suppl.) hoofdomslag
Verwijzing: Kohier hoofdomslag
Plaats: Elburg

Volgnr: 46
Ingekomen: 23-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurde kohier (1 suppl.) Hondenbelasting
Verwijzing: Kohier hondenbelasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 47
Ingekomen: 23-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurde kohier (1 suppl.) schoolgelden (4 kw)
Verwijzing: Kohier schoolgelden
Plaats: Elburg

Volgnr: 48
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: Officier Justitie
Inhoud: Verzoek om nog meer aanvulling te maken in een proces-verbaal
Verwijzing: Justitie
Plaats: Elburg

Volgnr: 49
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de overplaatsingvan milicieën verlofgangers der cavalerie
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 50
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missive betreffende de vrijdom van port inzake de Gezondheidswet
Verwijzing: Gezondheidswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 51
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om opgaaf welke strafverordening in 1902 zijn afgekondigd
Verwijzing: Strafverordening
Plaats: Elburg

Volgnr: 52
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Missive om te houden rijksvoorjaarskeuringen
Verwijzing: Paardenfokkerij
Plaats: Elburg

Volgnr: 53
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: 332/3
Inhoud: Herinnering aan de bepaling van art. 7 5e wet Ned.schap zie P2 Bl. 35 van 1894
Verwijzing: Nederlandenschap
Plaats: Elburg

Volgnr: 54
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om toezending van de opgaven betreffende Beroepswet
Verwijzing: Beroepswet (Ongevallen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 55
Ingekomen: 26-01-1903
Bericht van: Burgermeester Harderwijk
Inhoud: Aanbeveling leden Com. Beroepswet
Verwijzing: Beropeswet (Ongevallen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 56
Ingekomen: 27-01-1903
Bericht van: Burgermeester Oldebroek
Inhoud: Aanbeveling leden Commisie Beroepswet
Verwijzing: Beroepswet (ongevallen)
Plaats: Elburg

Volgnr: 57
Ingekomen: 28-01-1903
Bericht van: Burgermeester Doornspijk
Inhoud: Toezending formulieren inzake art. 3 K.B. 8 dec. 2 (beroepswet)
Verwijzing: Beroepswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 58
Ingekomen: 28-01-1903
Bericht van: Burgermeester Ermelo
Inhoud: Aanbeveling leden der Commissie inzake Beroepswet
Verwijzing: Beroepswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 59
Ingekomen: 28-01-1903
Bericht van: B. en W. Doornspijk
Inhoud: Toezending publicatie verbod rijden op wegen
Verwijzing: Wegen
Plaats: Elburg

Volgnr: 60
Ingekomen: 29-01-1903
Bericht van: Gem. ontvanger Elburg
Inhoud: Verzoek om den deurwaarder Willemsen aan te wijzen als ambtenaar belast met het met het beteekenen van een dwangbevel aan v. Asperen
Verwijzing: Vervolging pleidooi bel.
Plaats: Elburg

Volgnr: 61
Ingekomen: 29-01-1903
Bericht van: Directeur R.D.B. Arnhem
Inhoud: Aanwijzing van J.P. Jonkers tot ambtenaar voor het doen van opneming huurwaarde
Verwijzing: Pers. belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 62
Ingekomen: 29-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Toez. missive van den M.v.B.Z. betreffende het alsnog opgave van werkgevers inzake de ongevallenwet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 63
Ingekomen: 29-01-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Nadere voorschriften betreffende de migratiestatistiek
Verwijzing: Migratiestatistiek
Plaats: Elburg

Volgnr: 64
Ingekomen: 30-01-1903
Bericht van: Vlaer & Kol
Inhoud: Ontvangst bericht van een mandaat
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 65
Ingekomen: 30-01-1903
Bericht van: Burgermeester Doornspijk
Inhoud: Aanbeveling van leden der Commissie Beroepswet
Verwijzing: Beroepswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 66
Ingekomen: 31-01-1903
Bericht van: Min. Waterstaat
Inhoud: Missive betreffende de keuring van voor uitvoer bestemd vleesch
Verwijzing: Uitvoer van vleesch
Plaats: Elburg

Volgnr: 67
Ingekomen: 31-01-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Verzoek om inlichtingen betreffende het onderwijzend personeel
Verwijzing: Onderwijs
Plaats: Elburg

Volgnr: 68
Ingekomen: 01-02-1903
Bericht van: Majoor 5 regt. inf. Utrecht
Inhoud: Telegrafisch verzoek om oproeping van miliciens met tedelijk verlof
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 69
Ingekomen: 01-02-1903
Bericht van: Majoor 5 Regt. Inf. Utrecht
Inhoud: Telegrafisch verzoek om oproeping van miliciens met tedelijk verlof. Telegrafisch tegenbericht van het bovenstaande
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 70
Ingekomen: 01-02-1903
Bericht van: Majoor 5 Regt. Inf. Utrecht
Inhoud: Missive van miliciens met tijdelijk verlof die onder de wapenen moeten komen.
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 71
Ingekomen: 01-02-1903
Bericht van: Bewaarder Hup, Arnhem
Inhoud: Toezending metingsstaten enz.
Verwijzing: Kadaster
Plaats: Elburg

Volgnr: 72
Ingekomen: 02-02-1903
Bericht van: Burgermeester Harderwijk
Inhoud: Brief met inlichtingen vetreffende G. Hagen
Verwijzing: Informatie
Plaats: Elburg

Volgnr: 73
Ingekomen: 02-02-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Terugzending goedgekeurd comptabiliteitsbesluit
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 74
Ingekomen: 03-02-1903
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Toezending eenen bekendmaking betreffende den raad van beroep
Verwijzing: Beroepswet
Plaats: Elburg

Volgnr: 75
Ingekomen: 03-02-1903
Bericht van: G.S. Gelderland
Inhoud: Besluit voor goedkeuring van het raadsbesluit verhuring van een huis
Verwijzing: Gemeente bezitting
Plaats: Elburg

Volgnr: 76
Ingekomen: 03-02-1903
Bericht van: Gemeente ontvanger
Inhoud: Maandstaat over januari 1903
Verwijzing: Comptabiliteit
Plaats: Elburg

Volgnr: 77
Ingekomen: 05-02-1903
Bericht van: C.d.K Gelderland
Inhoud: Telegr. oproeping van verlofgangers lichting 1902
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 78
Ingekomen: 05-02-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Telegr. oproeping lichting 1900 en 1901
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 79
Ingekomen: 05-02-1903
Bericht van: Insp. R.D.B. Harderwijk
Inhoud: Toezending 1 suppl. kohier der pers. belasting
Verwijzing: Pers. belasting
Plaats: Elburg

Volgnr: 80
Ingekomen: 06-02-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Verzoek om een onderzoek in te stellen naar de clandestine verkoop van sterke drank
Verwijzing: Sterke drank
Plaats: Elburg

Volgnr: 81
Ingekomen: 06-02-1903
Bericht van: A. Bikkers Co Rotterdam
Inhoud: Missive betreffende een te houden beproeving met een nieuwe handspuit
Verwijzing: Brandweer
Plaats: Elburg

Volgnr: 82
Ingekomen: 06-02-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Nader telegram over de opkomst van verlofgangers
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 83
Ingekomen: 06-02-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Telegram dat ook de verlofgangers uit andere gemeente opgeroepen moet worden
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 84
Ingekomen: 06-02-1903
Bericht van: Minsterie van B. Z. 's Gravenhage
Inhoud: Dankbetuiging voor verleende regeling betreffende het gebruik van een vergaderlokaal Ongevallen wet
Verwijzing: Ongevallenwet
Plaats: Elburg

Volgnr: 85
Ingekomen: 07-02-1903
Bericht van: L.H. de Bruin
Inhoud: Verzoek om verlenging in erfpacht van een huisje e/d Mheenpoort C919
Verwijzing: Erfpacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 86
Ingekomen: 07-02-1903
Bericht van: Burgermeester Doornspijk
Inhoud: Bericht betreffende de opkomst voor A. van de Venis
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 87
Ingekomen: 08-02-1903
Bericht van: C.d.K. Gelderland
Inhoud: Bericht dat ook de Grenadiers en Jagers onder de wapenen moeten komen
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 88
Ingekomen: 08-02-1903
Bericht van: Burgermeester Dantumadeel
Inhoud: Bericht betreffende de opkomst D. Kuit
Verwijzing: Nat. Militie
Plaats: Elburg

Volgnr: 89
Ingekomen: 08-02-1903
Bericht van: Burgermeester Doornspijk
Inhoud: Bericht dat G.Fikse bekend staat als een stroper
Verwijzing: Jacht
Plaats: Elburg

Volgnr: 90
Ingekomen: 09-02-1903
Bericht van: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Mededeling der samenstelling der commissie
Verwijzing: Schoolverzuim
Plaats: Elburg