Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Jaarcongres HGV in Harderwijk, 25-28 mei

  • zondag 12 juli 2015 15:30

Jaarcongres Hansischer Geschichtsverein in Harderwijk, 25-28 mei

Eind mei vond het congres van de Hansischer Geschichtsverein, in samenwerking met het Streekarchivariaat, plaats in Harderwijk, met op 
de derde dag een excursie naar Elburg. Een internationaal gezelschap van meer dan tachtig deelnemers, voor het merendeel leden van de vereniging, was naar Harderwijk gekomen. 

Op 
Tweede Pinksterdag arriveerde de grootste groep. In hotel Baars namen ze deel aan een gezellig samenzijn en konden ze zich voor het congres inschrijven. Het zouden volle en geslaagde dagen worden. Op de volgende webpagina's is een overzicht van het programma opgenomen, met de nadruk op die lezingen die direct voor Harderwijk en Elburg van belang waren.

Op dinsdag 26 mei startte het officiële programma met een drietal lezingen.

Klaus Militzer vertelde ons dat hij voornamelijk over gegevens van mensen afkomstig uit Keulen beschikte. De stad was in staat een breed palet aan waren aan te Adolf Hofmeister besteedde aandacht aan de bemiddelingsrol van Harderwijk bij de vrede van 8 mei 1446, genoemd naar de stad, tussen Bremen, Stade en hun tegenstanders, Holland, Zeeland en Vlaanderen. Het ging primair om een conflict tussen Bremen en de zojuist genoemde tegenstanders en niet om een strijd van de Hanze als geheel. Een neutrale opstelling bood echter geen veiligheid. Want het risico voor de Zuiderzeesteden was groot om tijdens de strijd voor Hollander gehouden te worden. Hoewel Harderwijk de banden met Holland niet wilde schaden, liet de stad in de loop van het onderhandelingsproces toch duidelijk merken deel uit te maken van het Heilige Roomse Rijk, en dus van de Hanze. De vrede zorgde voor een adempauze in de strijd op zee, waarvan niet alleen Bremen, dat een schadeloosstelling had weten te verkrijgen, maar ook de Hollanders konden profiteren. Bremen liet zich vervolgens vaker zien op de Hanzevergaderingen. Holland stelde zich juist onafhankelijker op. bieden. Wijn vormde het belangrijkste product. Handelaars uit de Zuiderzeesteden kwamen graag naar Keulen, terwijl Kampen zich tot uitvoerhaven van de stad wist te ontwikkelen. Een enkele keer trof Militzer tijdens zijn onderzoek Harderwijkers die zich in Keulen gevestigd hadden en er vervolgens poorter waren geworden. Het ging daarbij doorgaans om vishandelaren. Ook de universiteit, de eerste door een Duitse stad gesticht, trok mensen uit Harderwijk.

Louis Sicking vertelde dat de afmeting van de verschillende vittes nauwkeurig werd bepaald. In 1316 werd bijvoorbeeld de vitte van Harderwijk zorgvuldig opgemeten. De stad beschikte al een halve eeuw eerder over een vitte dan de Hollandse en Zeeuwse steden. De Elburgse vitte bestond uit twee delen: dat suggereerde ruimtegebrek. De vitte van Kampen kwam in de lezing bovendien uitvoerig aan bod. Doorgaans is er op de vittes gehandeld tijdens het seizoen waarin de haring gevangen, verwerkt en verscheept werd. Schonen was dus ook een productiecentrum, omdat de vis er gezouten en voor de verkoop naar elders gereed gemaakt werd.

In de middag na de lunch konden de congresgangers met aanhang deelnemen aan rondleidingen door de stad, verzorgd door het Harderwijker Stadsgilde. Daarop volgde een borrel in het stadhuis, aangeboden door de burgemeester, die het gezelschap toesprak. De dag werd afgesloten met een publiekslezing in de Grote Kerk door historica en archivaris Marie-Christine Engels. Zij besteedde aandacht aan de opkomst van Harderwijk en Elburg in de tijd dat de zee voor de steden open kwam te liggen en de Veluwe aan het Gelderse territorium werd toegevoegd. In de tijd dat Gelre gekweld werd door interne strijd en nadat het hertogdom was opgegaan in grotere verbanden, kregen beide steden meer last van concurrentie van elders, maar voerden zij soms ook strijd om de visvangst met elkaar.
De volgende dag wachtte al vroeg weer een druk programma.

Volker Henn wees erop dat Harderwijk kort na het succesvolle vredesverdrag al niet meer aan de centrale vergaderingen deelnam. Vermoedelijk waren de kosten te hoog en was deelname niet lucratief genoeg meer. Overigens was er nog wel sprake van dagvaarten in de regio van Kleef en Westfalen, waardoor het bewustzijn van tot de Hanze te behoren voorlopig nog niet uitdoofde. Ongunstig voor de Zuiderzeesteden was ook dat de stokvis van Bergen slechts via Lübeck naar elders mocht worden vervoerd. Kampen was relatief vaak op vergaderingen aanwezig. De rol van die stad binnen de Hanze was dus aanzienlijk. Hattem lijkt daarentegen nooit een rol binnen de Hanze gespeeld te hebben.

Justyna Wubs demonstreerde welke subtiel spel er met kopieën van brieven gespeeld kon worden in geval van conflicten tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld bij het bepalen of een schip terecht was gekaapt of niet. Zij benadrukte daarbij dat de Zuiderzeesteden rond 1527 nog duidelijk tot de Hanze behoorden. Harm von Seggern zoomde vervolgens in op de vrede van Utrecht en de communicatie tijdens de vredesonderhandelingen.

Bert Looper liet zien hoe de Zuiderzee ontstond. Op de lange duur was dit nadelig voor Staveren dat grote concurrentie ging ondervinden van de IJsselsteden. Die ontwikkelden vanaf 1170 een sterke marktfunctie, omdat de weg naar open zee, als gevolg van overstromingen, veel korter en gemakkelijker was geworden. Staveren had al langer dan de IJsselsteden van dat voordeel kunnen genieten. Hoewel behorend tot Friesland, kon Staveren qua activiteiten eerder tot de IJsselsteden worden gerekend. Gelegen op een schiereiland, beschikte het niet over een handig achterland en het was daardoor van de rest van Friesland geïsoleerd. Vrachtvervoer was daarom een belangrijk middel van bestaan. De mensen in Staveren bleven dikwijls Hollands gezind, ook omdat er veel Hollandse producten vervoerd konden worden. In 1412 viel de stad als Hollands steunpunt. Het zou een behoorlijke tijd duren voor het weer beter ging met Staveren.

André van Holk besteedde aandacht aan de ontstaansgeschiedenis en doorontwikkeling van de kogge, het schip dat ook voor relatief ondiep water geschikt was. Naast invloeden uit de noordelijke scheepsbouwtraditie, was er sprake van invloeden uit Zuid Europa. De vorm en de grootte van de kogge waren vermoedelijk afhankelijk van de inzet in diep of minder diep water. Opvallend is dat de meeste wrakken die in de Flevopolders gevonden zijn, stammen uit de veertiende eeuw, de bloeitijd van de Hanze. Het lijkt erop dat archeologisch onderzoek en archiefonderzoek elkaar hier mooi kunnen aanvullen.

Ten slotte gaf Hanno Brand als afsluiting van het officiële deel van het congres nog een samenvatting.


 
Daarop volgde het uitstapje naar de tentoonstelling met etsen van Rembrandt in het Stadsmuseum. Ook kon er het enige tastbare bewijs in ons archief van de vrede van Harderwijk in een vitrine bewonderd worden. Het betrof een brief van de stad Stade, dat zich akkoord verklaarde met het vredesvoorstel. De brief werd onder meer geflankeerd door het welbekende Hanzepaardje, dat tegenwoordig dient als symbool voor de Harderwijkse Hanze. Dit bezoek, dat door Harderwijk en Elburg aan de gasten was aangeboden, vormde een mooie afsluiting van de tweede congresdag. De zon scheen die dag bovendien uitbundig, dus het was goed toeven met een drankje en een hapje in de museumtuin.
Op de laatste dag was iedereen opnieuw vroeg uit de veren om met de gereedstaande bus op excursie naar Elburg te gaan. Daar volgde een ontvangst met koffie en kloosterwegge in Museum Elburg en kon vervolgens een kleine tentoonstelling met documenten over een handelsboycot bekeken worden. Deze rijksban trof de stad in 1419, als gevolg van een conflict tussen de stad en een koopliedenfamilie in Dortmund die stelde dat ze een betaling niet ontvangen zou hebben. Uiteindelijk bleek de betaling wel plaatsgevonden te hebben en werd de rijksban, opgelegd door Rooms koning Sigismund, in 1422 door dezelfde vorst weer opgeheven. Formeel mochten, zo lang de ban liep geen contacten, van wat voor aard ook, met de bewoners worden onderhouden. Elburg moet zeker enige hinder van de boycot hebben ondervonden, gezien de brieven die de stad uit Brugge bereikten. De Hanzekooplieden daar wilden namelijk geen risico lopen ook zelf door zo’n ban getroffen te worden.


Een mooie bijvangst bij het onderzoek naar de rijksban vormde de identificatie van het portret van oud-burgemeester Jan Rutger van Oldenbarneveld, dat in het museum hangt. Het was tot voor kort onduidelijk wie er op het schilderij stond. Extra leuk is dat deze oud-burgemeester van Elburg, samen burgemeester Van Spaen van Hardenstein, de rechtshistoricus Bondam en de gemeentesecretaris Hoefhamer vermoedelijk ook een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van het historisch archief, waarin we voor het congres en de tentoonstelling met veel plezier onderzoek hebben gedaan. Wellicht werd Jan Rutger daarbij geïnspireerd en heeft hij gebruik gemaakt van informatie uit de dissertatie over Elburg van zijn oudere broer Albert Willem die toen reeds overleden was. In het museum kon bovendien onder meer het zilver van het Schipluidengilde bekeken worden. Overigens stamt dit uit een tijd dat het gilde formeel al niet meer functioneerde.


Daarna volgden rondleidingen met gidsen door de stad. De touwslagerij was onder meer in bedrijf te zien. Helaas begon het vervolgens te regenen, maar het Gruithuis was in de route opgenomen en daar zaten leden van de historische vereniging Arent thoe Boecop klaar om uitleg te geven. Ook de Vischpoort vormde een mooi punt om even te schuilen, terwijl aan het eind van de rondleiding de gasten de Grote Kerk konden bezichtigen, en een klein orgelconcert van Herman Witter kregen. Hierna volgde een uitgebreide Nederlandse warme lunch met onder meer vis en kroketten bij De Haas. De wethouder van Cultuur, de heer Boukema, kon daar het gezelschap nog namens burgemeester De Lange van Elburg toespreken. Vervolgens wachtte de bus en werd het gezelschap eerst naar station Apeldoorn gebracht om een goede aansluiting te hebben op de internationale treinen. Degenen die nog langer in Nederland bleven konden meerijden tot Harderwijk.

Al met al een geslaagd congres, waar we met tevredenheid op kunnen terugkijken. Onze dank gaat daarbij ook uit naar de fonds die ons reeds een subsidie hebben verleend: het Van Kinsbergenfonds .


Marie-Christine Engels