Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Onderwerpen vrijwillige rechtspraak

Van de volgende onderwerpen is het nodig een nadere verklaring te geven:

Akte van verband / Verbandbrief:
een geschreven overeenkomst tussen partijen, bijvoorbeeld een schuldbekentenis. Ook kan het eenbepaling zijn bij uiterste wil over het vererven van een onroerend goed gedurende meerdere geslachten. (fideicommissair verband met een verbod van vervreemding)

Aanstelling van functionarissen:
in deze verzameling protocollen treft u een aantal aan waarin de benoeming van functionarissen vermeld zijn. Deze benoemingen zijn voor één jaar. Opvallend is dat sommige functionarissen (bijv. de schepenen) meer periodes achtereen benoemd zijn, terwijl de benoeming voor een andere functies slechts voor één periode geldt.

Borgstelling/borgtocht/verborging:
Na het overlijden van bijvoorbeeld één van de ouders wordt het uitvoeren van het testament "verborgd" bij meestal twee personen. Deze staan dan met hun bezittingen borg voor een goede uitvoering van dat testament. Hun functie is te vergelijken met die van een "executeur-testamentair" in deze tijd. Zie ook onder 'Functionarissen" bij ontvanger.

Dank aan voogden:
als kinderen bij het overlijden van hun ouders nog onmundig (minderjarig) waren, werd een momber (voogd) aangesteld. Hiervan werd ook een protocol opgesteld. Als deze kinderen mundig werden werd de momber vaak bij akte ontheven van zijn momberschap. Hierbij werd steeds de dank uitgesproken voor het werk dat deze momber verricht had.

Dank voor een goede administratie na verburging:
de erfgenamen spraken met dit protocol hun dank uit aan de borgen die de afhandeling van het testament verzorgd hadden (zie bij verburging).

Peinding:(= panden):
dit is het leggen van beslag op goederen ter executie. Meestal is dit het gevolg van het niet voldoen aan de voorwaarden van een schuldbekentenis. Van het woord 'panden' is onder andere afgeleid het woord 'pander'(= peinder); dit is de functienaam van de gerechtelijke beslaglegger.

Tuchtrecht:
dit is het recht van vruchtgebruik. In dit verband komt ook het woord 'tocht recht' voor. Tucht of tocht betekent vruchtgebruik of lijfrente. Allerlei andere woorden zijn hiervan afgeleid: tochtbrief, tochten (het vruchtgebruik van iets genieten), tochtenaar (vruchtgebruiker), tochtgoet (goed dat men in vruchtgebruik heeft).

Verburging van een erf- of sterfhuis:
na het overlijden van iemand werd een burge (borg) aangesteld bij protocol. Deze borg regelde alles met betrekking tot de nalatenschap (al of niet bij testament geregeld). In onze tijd wordt zo iemand een executeur-testamentair genoemd.