Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Ingekomen stukken 1900-1901

Gemeentearchief Oldebroek 1814-1919

Ingekomen: 01-01-1900 Nummer: 1
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bezwaarschriften Herkeuring Nat. Militie
Inhoud: L. Flier moet 3 januari a.k. ten provinciehuize verschijnen voor herkeuring
Gevolggeving: Kennisgeving uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1900 Nummer: 2
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en Klauwziekte waargenomen op 2 dec.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02 01-1900 Nummer: 3
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan de gemeenteontvanger fl. 133,70 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 4
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktafschaffing te Elst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 5
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jaarwedde wethouders
Inhoud: Besluit betreffende de regeling der jaarweddes der wethouders van Harderwijk
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1900 Nummer: 6
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 2.186,765 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1900 Nummer: 7
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. van den Berg wil zich alhier vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 8
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Kwitantie van storting
Inhoud: Toezending van een nieuwe kwitantie
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 9
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending maandstaat over dec. saldo fl. 868,145
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 10
Afzender: Districtscommissie Gewapende dienst
Onderwerp: Verslag commissie
Inhoud: Toezending ter uitreiking van verslagen en circulaires inzake het fonds
Gevolggeving: Uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 11
Afzender: Hoofd O.L. School Oldebroek Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigdheden onderwijs nuttig handwerken
Gevolggeving: Besteld door v.d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-01-1900 Nummer: 12
Afzender: A van den Hul
Onderwerp: Verhuring der bermen Zwarteweg
Inhoud: Verzoekt hem voor 6 jaren een blok van de bermen van de Zwarteweg te verhuren
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 13
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke belastingen
Inhoud: Mededeling, alle op 1 januari vervallende, opnieuw voorgedragen plaatselijk belastingen zijn goedgekeurd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 14
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Voorzorgsmaatregelen Pest
Inhoud: Besluit betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen tot wering van de Pest
Gevolggeving: Aangetekend ??
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 15
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Op 8 januari zijn enige gevallen van Mond- en Klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 16
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Opgave Leerlingen
Inhoud: Opgave leerlingen begin 1ste kwartaal 1900
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 17
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herkeuring
Inhoud: L. Flier is weder goedgekeurd voor den dienst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 18
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Elburg Epergrindweg subsidie
Inhoud: Ter teekening toezendende de declaratie ter verkrijging van het subtiëre van het rijk ad fl 500,- voor dien weg
Gevolggeving: Getekend teruggezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1900 Nummer: 19
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt te willen berichten of er bezwaar bestaat tegen het verleenen eener buitengewone machtiging tot schieten van schadelijk gedierte door H. van Dun en J. Bos
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-01-1900
Briefboeknr.: 65
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 20
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van 't Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Kadaster bijwerking
Inhoud: Verzoekt de leggers en plans ter bijwerking te zenden
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 09-01-1900
Briefboeknr.: 40
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 21
Afzender: Commissarisder koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad fl. 50, voor J. van Dam
Gevolggeving: Ontvangst bericht en uitgereikt
Beantwoording: 09-01-1900
Briefboeknr.: 42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-01-1900 Nummer: 22
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van der Ontvanger op dato
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 23
Afzender: Kantonrechter te Kampen
Onderwerp: Voogdij
Inhoud: Verzoekt uitreiking van een oproeping voor voogdijstelling van de zoon van wijlen H. Sanders
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 24
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Ziekte Mej. Dalhuizen
Inhoud: Bericht dat mej. Dalhuizen niet ter school is, vermoedelijk ziek zijnde
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1900 Nummer: 25
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin van het kwartaal ter schoolgaande
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1900 Nummer: 26
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Inzending om bericht en raad een adres van de diaconie der Nederlands Hervormde gemeente te Wezepinzake een making groot fl. 300, aan de diaconie armoe door wijlen L. Gavelschap-Visscher
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-01-1900
Briefboeknr.: 72
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 27
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Aantal leerlingen op 15 januari
Inhoud: Meedeeling dat als schoolgaande waren ingeschreven 165 leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 28
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Mond- en Klauwzeer
Inhoud: Bericht dat enige gevallen van mond- en klauwzeer zijn geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 29
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Vragen opgave van de in 1899 afgekondigde strafverordeningen
Gevolggeving: Beantwoord negatief
Beantwoording: 17-01-1900
Briefboeknr.: 66
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 30
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Geneeskundige Raden
Inhoud: Besluit Geneeskundige Raden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 31
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieplichten Vreemde onderdanen
Inhoud: Besluit betreffende militie-, schutterij- en inkwartiering van in Nederland gevestigde burgers van Rumenië en Liberia
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 31a
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: Meedeeling eener Min. missive omtrent onder de wapens komen van tijdelijke verlofgangers
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 32
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkings-statstiek
Inhoud: Toezending van materieel voor de statistiek voor 1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zegel- en Legesgelden
Inhoud: De invordering van zegel- en legesgelden t.b.v. Dep. Binnenl. zaken zal voortaan rechtstreeks door dit dep. geschieden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 34
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 4 bewijzen van Nederlandersschap
Gevolggeving: Uitgereikt door v. d. Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 35
Afzender: Commandant 5de Regiment Infantrie
Onderwerp: Verlofganger (tijdelijk)
Inhoud: Meedeeling dat J. van de Werfhorst tijdelijk verlof is verleend tot 31 maart 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 36
Afzender: U.S. 2de Compagnie Hospitaal-Soldaten
Onderwerp: Verlofganger (tijdelijk)
Inhoud: Meedeeling dat P. Eikelboom tijdelijk verlof is verleend tot 28 februari 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 37
Afzender: Inspectie der Directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Benoeming Schatter
Inhoud: Verzoek tot aanwijzing van een schatter voor huurwaarde Personele Belasting
Gevolggeving: Zetterscollege ingezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1900 Nummer: 38
Afzender: Inspectie der Personele belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Benoeming Schatter
Inhoud: Verzoek tot aanwijzing van een schatter voor mobilair 1900
Gevolggeving: Zetterscollege ingezonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 39
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Aantal leerlingen op 15 januari 1900
Inhoud: Op 15 januari j.l. stonden 41 leerlingen als werkelijk schoolgaanden bekend
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 40
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat A. Jolink gehuwd is
Gevolggeving: Aang. verlofsreg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 41
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-01-1900 Nummer: 42
Afzender: Commandant 8e Regiment Infanterie
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G.J. Kluinhaar is met tijdelijk verlof tot 31 maart 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-01-1900 Nummer: 43
Afzender: Commandant 1e Regiment Vesting Artillerie Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Doornewaard is met tijdelijk verlof tot 28 februari 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-01-1900 Nummer: 44
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 45
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding Schoolbouw
Inhoud: Uitnodiging om eventueele declaraties inzake schoolbouw voor 31 januari in te zenden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 46
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van het 4de stuk van het Landbouwverslag over 1896-1897
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1900 Nummer: 47
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang, Hoog opperwater
Inhoud: Besluit betreffende wijziging der voorz. ingeval van ijsgang en hoog opperwater
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1900 Nummer: 48
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingen
Inhoud: Verzoek declaratie in zake veeziekten zoo spoedig mogelijk in te zenden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-01-1900
Briefboeknr.: 77
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 49
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen per 15 januari 1900
Inhoud: Op 15 januari stonden als werkelijk schoolgaande bekend 111 leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 50
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onthouding goedkeuring Raadsbesluit Aflossing gemeenteschuld
Inhoud: Besluit betreffende beroep van den Raad van Culemborg inzake onthouding van goedkeuring van zijn besluit inzake aflossing van schuld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1900 Nummer: 51
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Sluiting der jacht en visscherij
Inhoud: Besluit betreffende de sluiting der jacht en visscherij
Gevolggeving: geoubliceerd
Beantwoording: 18-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1900 Nummer: 52
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpleging van Krankzinnigen
Inhoud: De prov. bijdrage ad fl.75, voor E van Essen wordt verleend
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1900 Nummer: 53
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 54
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 55
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nederklanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-01-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 56
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken bericht omtrent de toestand van die weg
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-01-1900
Briefboeknr.: 83
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 57
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige dienst
Inhoud: Toezending van een declaratie voor verpleging van wed. Faast
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1900 Nummer: 58
Afzender: Inspecteur directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Verzoek dit register vast te doen stellen door her Zettercollege
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 59
Afzender: A. Hengeveld, A. van Loo Gz en H.C. Wellink
Onderwerp: Aanbesteding Schoolbehoeften
Inhoud: Inschrijvingsbiljetten voor de aanbesteding der voor 1900 te leveren schoolbehoeften
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 60
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek Lager Onderwijs
Inhoud: Toezending van staten betreffende het verlaten van de school door leerlingen enz.
Gevolggeving: Aan de schoolhoofden verzonden
Beantwoording: 01-02-1900
Briefboeknr.: 96-100
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 61
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arrestantenlokaal
Inhoud: Besluit betreffende arrestantenlokalen, ministerieele missive wenselijkheid tot oprichting enz. daarvan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 62
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemiliciëns-verlofgangers
Inhoud: Besluit betreffende oproeping van Zeemiliciëns-verlofgangers der lichting 1898
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 63
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verbetering van de Rundveestapel
Inhoud: Meedeeling van de tijdstippen waarop de keuring van springstieren zal plaats hebben
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 64
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 518,75 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1900 Nummer: 65
Afzender: Bewaarder der Hypotheken te Arnhem
Onderwerp: Staten Grondbelasting
Inhoud: Toezending van staten en kennisgevingen betreffende de grondbelastingen
Gevolggeving: Gepubliceerd / Ontvangstbericht
Beantwoording: 01-02-1900 / 02-02-1900
Briefboeknr.: 101
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-02-1900 Nummer: 66
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: Bericht dat W. van den Berg JBz. eervol ontslagen is als 2e luitenant, en B.C. Blom als zodanig is benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 67
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den Ontvanger van Elburg voor die en deze gemeente fl. 500, is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 68
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Medische politie
Inhoud: Verzoekt voor 15 febr. op te geven of bij elke begraafplaats een lokaal tot tijdelijke bewaring van overledenen aan besmettelijke ziekten aanwezig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-02-1900
Briefboeknr.: 114
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 69
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeartsen
Inhoud: Meedeeling dat aan den districtsveearts te Utrecht wegens ongesteldheid tot 28 febr verlof is verleend, en de veearts te Haarlem hem zal vervangen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-02-1900 Nummer: 70
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie
Inhoud: De miliciens-verlofgangers der Cavalarie van 1896 worden overgeplaatst bij de treinafdeeling der Artillerie
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1900 Nummer: 71
Afzender: Inspecteur van de Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele bel.
Inhoud: Toezending ter vaststelling een register met een paar aanslagen van de Personele belasting.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1900 Nummer: 72
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Meedeeling dat bij kon. besluit machtiging tot aanvaarding van een legaat ad. fl. 1000, aan de Ned Herv kerk besproken, is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1900 Nummer: 73
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Bericht dat mond- en klauwzeer is geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 74
Afzender: ds. Plet en L. Kromdijk
Onderwerp: Landbouwbelang vergaderingen
Inhoud: Verzoek om voor vergaderingen van een eventueel op te richten landbouwvereniging van de school te Wezep gebruik te mogen maken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 75
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Ongesteldheid
Inhoud: Mededeling dat hij evenals mej. Dalhuizen door ongesteldheid verhinderd is school te houden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1900 Nummer: 76
Afzender: Dirctrice Sophia Ziekenhuis te Zwolle
Onderwerp: Herstelverklaring wed. Faast
Inhoud: Bericht da de wed. Faast door dr. Vitringa hersteld verklaard is en kan afgehaald worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 77
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlandschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 78
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang enz Rivieren
Inhoud: Besluit betreffende wijziging der voorzieningen ingeval van ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-02-1900 Nummer: 79
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: De stationnementen van en de dekgelden voor de provinciale hengsten voor 1900 meedeelende.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 80
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen F.J. Grootenhuis
Inhoud: Bericht dat zijn naam niet in de strafregisters voorkomt
Gevolggeving: Bewijs goed gedrag afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 81
Afzender: J.H. Blok
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld voor 1 kind over het 2e kwartaal.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 82
Afzender: Burg. van Avereest
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Meedeeling dat F.J. Grootenhuis Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1900 Nummer: 83
Afzender: Gemeente ontv. van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Januari jl. Saldo fl. 1064,45
Gevolggeving: B en W aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 84
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 85
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Collecte Gewapende dienst
Inhoud: De collecte moet dit jaar gehouden worden op 6 juni 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 18-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 86
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Opgave van nog ter dekking toegelaten hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 87
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Geneeskundige Raad
Inhoud: In plaats van J. de Haan, op verzoek eervol onstslagen, is J.A. Wijnhoff arts te Utrecht tot lid van den Geneesk. Raad benoemd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 88
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: De Arrond. Schoolopziener te Nijmegen is op verzoek eervol ontslag verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 89
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: De vorige betrekking (eervol ontslag Arr. opziener, ing. stuk 88) is tijdelijk opgedragen aan de Arr. schoolopziener te Tiel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 90
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lijst hoogstaangeslagenen 's Rijks directe belastingen
Inhoud: Meedeeling eener kennisgeving betreffende de hoogstaangeslagenen in 's Rijks Directe Belastingen
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 01-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 91
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Keuren Waterschappen
Inhoud: Besluit ketreffende keuren op politieverordeningen van Waterschappen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 92
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de tijsdstippen waarop de nakeuring van dekhengsten enz. zal geschieden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 93
Afzender: Commmandant Koloniaal-Werfdépôt Harderwijk
Onderwerp: Handgelden
Inhoud: Meedeeling van aan familiën enz. betaalde handgelden enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 94
Afzender: R.K. Parochiaal Armbestuur
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Meedeeling van bedoelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 95
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gem. te Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Kennisgeving dat in de week van 12-17 sept de gewone wintercollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1900 Nummer: 96
Afzender: Directeur der Rijkspostspaarbank
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Meedeeling van de namen van inleggers in de spaarbank
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 97
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Onderwijs
Inhoud: Bericht dat het geheele personeel weer aanwezig is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 98
Afzender: Diaconie Geref. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: In 1899 zijn geen personen voorkomende op de kiezerslijst bedeeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 99
Afzender: Diaconie Geref. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: R. vd Werfhorst is belast met de uitvoering der voorschriften bedoeld bij de Kieswet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1900 Nummer: 100
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: In 1899 is door hun college bedoeld J.H. Wentzel en B. Steert.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 101
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave voor benodigdheden voor 't onderwijs en nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 16-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 102
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Berghorst.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 15-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1900 Nummer: 103
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. Brem, voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-02-1900 Nummer: 104
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat L. Dokter zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 105
Afzender: Ministerie van Justitie
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Toezending der lijst bedoeld bij art. 22 der Kieswet.
Gevolggeving: Nagegaan, niemand uit Oldebroek erop
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 106
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: T. Smit heeft een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 107
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 108
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 109
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Wezep
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is, dit geldt ook voor lijst B.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 110
Afzender: Baron Mackay te 's Gravenhage
Onderwerp: Tollen Zuiderzeestraatweg
Inhoud: Meedeeling dat door de leden der Tweede Kamer geen wijziging in de concept overeenkomst inzake de tolafschaffing op den Z.Z.Straatweg kan aangebracht worden. De Minister is ook niet genegen het woordje "vooraf" daarin te plaatsen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 111
Afzender: J.FF. Roorda
Onderwerp: Drinkwater
Inhoud: Opgave van de kosten eener eventuele aansluiting met de waterleiding school Wezep.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 112
Afzender: Burgemeester van Apeldoorn
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt of J. Draaijer Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1900
Briefboeknr.: 127
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 113
Afzender: Commandant 2e Comp. Hospitaal Soldaten Utrecht
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat P. Eikelboom zich met verlof in deze gemeente bevindende, 28 febr. weder onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-02-1900 Nummer: 114
Afzender: Comm. 1ste Regiment Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat G. Doornewaard op 28 febr. in het genot van onbepaald verlof wordt gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1900 Nummer: 115
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat in S74 een koe uit nood geslacht zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-2-1900 Nummer: 834
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: De Provinciale toezegging ad. fl. 75,00 voor E. van Essen toegestaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 116
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen Statistiek
Inhoud: Toezending der tabellen voor de statistiek over 1899, met verzoek ter uitreiking enz.
Gevolggeving: Toegezonden a/d diaconiebesturen
Beantwoording: 22-02-1900
Briefboeknr.: 128-132
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 117
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingen
Inhoud: Besluit betreffende het indienen van schuldvorderingen
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 22-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 118
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Aflevering Miliciens
Inhoud: Besluit van de verzending van de oproepingsbrieven voor de aflevering bij de Nat. Militie Vrijdag 9 maart
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 119
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet statistiek
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent Kolkman en van Tuijl
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-02-1900
Briefboeknr.: 137
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1900 Nummer: 120
Afzender: Dag. bestuur van den Alg. Ned. Wielrijders Bond
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Verzoekt zooveel mogelijk te willen werken geen doorns van heggen langs de wegen op de wegen bij snoeiïng enz. blijven liggen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-02-1900 Nummer: 121
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op de kiezerslijs en op de lijst A geen namen van bedeelde personen in 1899 voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1900 Nummer: 122
Afzender: Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Inlichtingen omtrent de beroepen in te vullen op de kaarten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-02-1900 Nummer: 123
Afzender: Prov. Adj. in Gelderland
Onderwerp: Inlijving miliciens
Inhoud: Bericht dat geen lotelingen van 1900 uit Gelderland bij het 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle worden ingedeeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1900 Nummer: 124
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zutphen
Onderwerp: 8ste Volkstelling
Inhoud: Meedeeling dat Gerrit Zwep daar is ingeschreven.
Gevolggeving: Alhier doorgehaald
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 125
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe Belastingen
Inhoud: Terugzending van de presentatielijsten van 't College van Zetten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 126
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Besluit betreffende de regeling der zittingsdagen voor den herijk in 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-02-1900 Nummer: 127
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Statistiek der Levensberoovingen
Inhoud: Verzoek om voortaan zoo nauwkeurig mogelijk opgave te verstrekken inzake het plegen van zelfmoorden.
Gevolggeving: Gememoriseerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 128
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-02-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 129
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Besluit betreffende oproeping in werkelijken dienst van verlofgangers bereden troepen 1896.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 130
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Districtsveearts
Inhoud: De veearts te Druten is tot plaatsvervangend districtsveearts voor Utrecht aangewezen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 131
Afzender: Dijkstoel Polderdistrict Hattem
Onderwerp: Voskuil en Middeldijk
Inhoud: Het contract inzake overdracht onderhoud dier wegen toezendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 132
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Toezending van tabel nr 9 de andere staten niet, maken bezwaar daartegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 133
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van bedeelde personen voorkomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-02-1900 Nummer: 134
Afzender: R.C. Armbestuur
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van bedeelde personen voorkomen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1900 Nummer: 135
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-03-1900 Nummer: 136
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 137
Afzender: Burgemeester van Wijhe
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: M.J. Zijsvelt wil zich te Zwolle vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 138
Afzender: Gemeente ontvanger Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Februari saldo fl. 731,64
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1900 Nummer: 139
Afzender: Rijks ontvanger
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Meedeeling van uit nood geslacht vee, 3 koeien
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 140
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Shoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende eervol ontslag aan den schoolopziener te Zaltbommel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 141
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderreglement
Inhoud: Wijziging polderreglement Heukelum
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 142
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderreglement
Inhoud: Wijziging polderreglement Schipbeek
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 143
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Spaarbanken
Inhoud: Bericht dat voortaan niet meer behoeft te worden opgegeven aan de Gedeputeerde Staten meedelingen omtrent de spaar- en leenbanken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 144
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Vergoeding Lager Onderwijs 1900
Inhoud: In 1900 zal de uitkering van het Rijk in de jaarwedden der Onderwijzers bedragen fl. 2000,
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 145
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartiering
Inhoud: Opgave van de Inkwartieringspercelen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 146
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor D., C., en P. Eikelboom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1900 Nummer: 147
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht te Delft
Onderwerp: Krankzinnige E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen hersteld is en met een maand verlof de inrichting kan verlaten.
Gevolggeving: Door vd Beek opgehaald
Beantwoording: 06-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-03-1900 Nummer: 148
Afzender: Hoofd der O.L.School te Wezep
Onderwerp: Ziekte
Inhoud: Deelt mee hij ongesteld is en alzoo geen onderwijs kan geven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1900 Nummer: 149
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: E. vd Grift heeft zich bij hem aangemeld, komende van zijn corps.
Gevolggeving: Aang. verlofg. reg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 150
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Vestigt er de aandacht op dat 1 mei e.k. het Kon. Besluit inzake bepaling van het maximum der dranklokalen vervalt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-03-1900
Briefboeknr.: 163
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 151
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: T. Kroes heeft een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 152
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Gedistelleerd
Inhoud: Opgave van de in 1899 door tappersen slijters ingeslagen gedistelleerd.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 153
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: E.J. Mendel heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 154
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: D.J. Visser heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 155
Afzender: Commandant Detachement 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 12 maart a.s. 1 wagen met 1 paard aan het station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 156
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Legaten
Inhoud: Meedeeling dat machting tot aanvaarding eener schenking ad. fl. 300, aan de Ned. Herv. diaconie te Wezep is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 157
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekte kosten
Inhoud: Besluit betreffende kosten inzake veeziekten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-03-1900 Nummer: 158
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In de eerste helft van maart zullen schietoefeningen op zee worden gehouden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 159
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de keuring van hengsten enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 160
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Strafverordeningen
Inhoud: Opgaaf van de in 1899 afgekondigde strafverordeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 161
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg heeft zich aangemeld
Gevolggeving: Aanget. in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 162
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht Delft
Onderwerp: E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen 6 maart j.l. als hersteld is ontslagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1900 Nummer: 163
Afzender: Regenten Krankz. gesticht Delft
Onderwerp: E. van Essen
Inhoud: Bericht dat E. van Essen op 10 maart 1900 als hersteld ontslagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 164
Afzender: Inspecteur dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Pers. bel.
Inhoud: Verzoekt 19 maart Zettersverg. te beleggen
Gevolggeving: Uitgeschreven
Beantwoording: 15-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 165
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven
Inhoud: Goedkeuring raadsbesluit 3 maart jl. nr 11
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1900 Nummer: 166
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: Goedkeurende de af- en overschrijvingen raadsbesluit 3 maart jl. nr 10
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1900 Nummer: 167
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke omslag
Inhoud: Het Suppletoir kohier van den hoofd. omslag over 1899 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1900 Nummer: 168
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad fl. 10,50
Gevolggeving: Onntvangstbericht
Beantwoording: 16-03-1900
Briefboeknr.: 168
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 169
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpleging van krankzinnigen
Inhoud: Besluit betreffende verpleging van krankzinnigen. Overeenkomst met Zutphen en Ermelo Veldwijk
Gevolggeving: Aangetekend alph.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 170
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van de alsnog ter dekking toegelaten hengsten
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 20-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 171
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksvergoeding Lager Onderwijs 1898
Inhoud: Het bij voorschot te veel genotene over 1898 bedraagt fl. 162,62
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 172
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wateren Visscherij
Inhoud: Verzoekt aan den heer Lovink op te geven enige bijzonderheden omtrent waterbederf voor visscherij.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-03-1900
Briefboeknr.: 176
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1900 Nummer: 173
Afzender: Al de kleinhandelaren in sterke drank te Oldebroek
Onderwerp: Vergunning
Inhoud: Geven kennis dat zij de vergunning op den ouden voet willen voortzetten
Gevolggeving: Burg&Weth aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1900 Nummer: 174
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A.G. Koopman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1900 Nummer: 175
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. Doornewaard in het genot van onbepaald verlof is gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1900 Nummer: 176
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Rechtzaken
Inhoud: Vraagt of de vrouw van Jan Sneller en Corn. Doorneweerd weer hersteld zijn.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-03-1900
Briefboeknr.: 175
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1900 Nummer: 177
Afzender: Directeur v/h Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat de omschrijving van de Godsdienstkolom 8 der kaart wat betreft Gereformeerd, moet veranderd worden in Geref. kerken enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1900 Nummer: 178
Afzender: Command. 8ste Reg. Inf. te Arnhem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G.J. Kluinhaar 31 maart e.k. weer onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-03-1900 Nummer: 179
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor W.J. Rakhorst
Gevolggeving: Uitgereikt, ontr. bericht
Beantwoording: 26-03-1900
Briefboeknr.: 182
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 180
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratiën Krankzinnigen
Inhoud: De declaratiën wegens Rijks- en Prov. Subsidie voor de krankzinnigen terugzendende met nota van aanmerkingen.
Gevolggeving: Verbeterd teruggezonden
Beantwoording: 30-03-1900
Briefboeknr.: 188
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 181
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Burg. Pensioenwet
Inhoud: Besluit betreffende uitvoering van art. 9 bis. der Burgelijke Pensioenwet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 182
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: De arr. Schoolopziener te Geldermalsen is tijdelijk belast met de functiën van die te Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 183
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten Prov. blad
Inhoud: De kosten voor het Prov. Blad over 1899 ad. fl. 7, moeten binnen 14 dagen voldaan worden.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 184
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pl. belastingen
Inhoud: Meedeeling omtrent vaststelling van plaatselijke belastingen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 185
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationale Militie Inlijvingen
Inhoud: Inzending van staat, model No 19, ter bijwerking in de registers.
Gevolggeving: Bijgewerkt de registers. Teruggezonden
Beantwoording: 27-03-1900
Briefboeknr.: 186
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 186
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Paspoorten
Inhoud: Toezending der paspoorten voor de miliciens der lichting 1893
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek en Mulder
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1900 Nummer: 187
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Districtsveearts
Inhoud: Aanstelling van plaatsvervangende Districtsveearts Arnhem
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-03-1900 Nummer: 188
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent het vuren in de Legerplaats bij Oldebroek in het jaar 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1900 Nummer: 189
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Inlijving
Inhoud: Toezending van oproepingsbrieven voor J.W. Spronk en J. Geursen (donderdag 3 mei inlijving).
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 31-03-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 190
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat L. Flier en A. van de Beek zijn afgekeurd.
Gevolggeving: Aang. in de registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 191
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 3,00 (veeziekte)
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 31-03-1900
Briefboeknr.: 191
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 192
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Bericht dat met 7 mei e.k. een aanvang met de beschrijving zal worden gemaakt
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 01-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 193
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: 8ste Volkstelling
Inhoud: Meedeeling dat de verdeling van de beloning der tellers door hem wordt goedgekeurd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-03-1900 Nummer: 194
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Maart en April zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1900 Nummer: 195
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat H. Mulder en A. Kinket Nederlanders zijn door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 02-04-1900
Briefboeknr.: 198
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 196
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Maart, Saldo fl. 614,095
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 197
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Thijns
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge over 1899 tot inning van grondrente
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 198
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Bericht dat nog 36.000 dennen verzonden zijn naar Wezep.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 199
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan de nOntvanger fl. 2118,01 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1900 Nummer: 200
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1900 Nummer: 201
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Meedeeling dat bij de bezorging van Mellink 20 boekjes ontbraken.
Gevolggeving: Mellink daarover geschreven
Beantwoording: 06-04-1900
Briefboeknr.: 207
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-04-1900 Nummer: 202
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt inzending van een staat waarvan het model daarbij is gevoegd omtrent het aantal vergunningen enz.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 06-04-1900
Briefboeknr.: 208
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 203
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor A. Kinket en H. Mulder
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 07-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 204
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Bericht dat op 7 April een schip met buskruit naar Elburg voor de Legerplaats zal vertrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1900 Nummer: 205
Afzender: Griffier der Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen, Lijst der hoogstaangeslagenen Jhr. Reig. Versluijs
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent Jhr. A.W. van Reigersburg Versluijs.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-04-1900
Briefboeknr.: 204
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 206
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van veroordeelde personen wegens jachtovertreding.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 207
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: De palen enz. bedoeld bij dezer missive van 10 april '99 no 222 kunnen geplaatst worden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 208
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Machtiging tot het doen der nodige afpaling van het stuifzand van H. Klumpers en tot den aanleg van de beteugelingswerken enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 209
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Meedeeling dat de schoolbehoeften van Mellink ontvangen zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-04-1900 Nummer: 210
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter School gaande leerlingen 2de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 211
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Uitnodiging om te berichten aangaande de stuifznaden van J. Prins enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden, Beantwoord.
Beantwoording: 21-04-1900
Briefboeknr.: 237
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 212
Afzender: Burgemeester van Putten
Onderwerp: Statistiek
Inhoud: Toezending van een staat betreffende het gezin Joh. v.d. Veen, omtrent nataliteit en kindersterfte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 213
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der ter schoolgaande leerlingen, 2e kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-04-1900 Nummer: 214
Afzender: Command. 5e Reg. Infanterie Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat het verlof van J. van de Werfhorst tot 15 Augustus is verlengd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 215
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van kasopname bij den Ontvanger
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 216
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat eerlang het eerste gedeelte ad. fl. 114,78 vergoeding tellen ontvangen zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 217
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeartsen
Inhoud: Meedeeling van benoemde plaatsvervanger District veeartsen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 218
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Quitantiën
Inhoud: Toezending van een kwitantie voor A. van Olst gepasporteerd verlofganger.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 219
Afzender: Burgemeester van Ermelo
Onderwerp: Paspoort
Inhoud: Toezending van een paspoort voor Klaas van Eikenhorst
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1900 Nummer: 220
Afzender: Burgemeester van Middelburg
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat Jhr. A.W. van Reigersburg Versluijs is Nederlander van geboorte.
Gevolggeving: Brief van G.S. beantwoord
Beantwoording: 12-04-1900
Briefboeknr.: 218
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 221
Afzender: Inspectie der Directe belastingen te Harderwijk
Onderwerp: Oninbare posten
Inhoud: Toezending van een staat van oninbare posten dienst 1899
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 222
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het bewijs van H van Ommen met een jaar verlengd teruzendende
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 223
Afzender: Commandant 1ste Reg. Vesting-Artillerie Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 April e.k. 3 wagens te 5.55 v.m. aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1900 Nummer: 224
Afzender: Burgemeester van 's-Gravenhage
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat L.M. van Reigersberg Versluijs Nederlander is.
Gevolggeving: Bewijs afgegeven
Beantwoording: 12-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-04-1900 Nummer: 225
Afzender: Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Enige kaarten ter aanvulling en verbetering terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-04-1900
Briefboeknr.: 220
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1900 Nummer: 226
Afzender: G. Kleinkranenburg Heerde
Onderwerp: Plantsoen
Inhoud: Bericht dat hij wel beuken ad. fl. 6, de 100, doch geen elzen veeren heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1900 Nummer: 227
Afzender: Landmeter van het kadaster
Onderwerp: Opnemingen
Inhoud: Komt de volgende week te Oldebroek
Gevolggeving: Gepubliceerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 228
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat J.H. Volkers een koe uit nood geslacht heeft.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 229
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Meedeeling omtrent den toestand van den weg en bericht dat gecommitteerden in Juni de weg zullen opnemen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-04-1900 Nummer: 230
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam ad. fl. 50,
Gevolggeving: Uitgereikt en ontvangstbericht
Beantwoording: 14-04-1900
Briefboeknr.: 219
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 231
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Besluit betreffende nationaliteitsbewijzen , nieuw modellen voor aanvragen en van bewijzen van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 232
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Einexamen H.B.Scholen
Inhoud: Besluit betreffende het eindexamen voor de Hogere Burger Scholen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1900 Nummer: 233
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Marechaussee standplaatsen
Inhoud: Besluit betreffende standplaatsen van Districtscommandanten der Marechaussee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 234
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Statistiek
Inhoud: Opgave van huurwaarde van de huizen van Schuld en Joh. van de Veen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 235
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van de in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1900 Nummer: 236
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijs van Nederlanderschap voor 1 jaar verlengd H. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 237
Afzender: Officier van Justitie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Bericht dat Jhr. L.M. van Reigersberg Versluijs nimmer is veroordeeld.
Gevolggeving: Bewijs van goed gedrag afgegeven
Beantwoording: 19-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 238
Afzender: Not. Hoefhamer te Elburg
Onderwerp: Eekelenburg
Inhoud: Bericht dat het Bovenpad niet bij het perceel der gemeente behoort maar bij dat van Klaver
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1900 Nummer: 239
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat den 18 en 19 April e.k. een lading munitie voor het Kamp van Utrecht naar Elburg zal vertrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-04-1900 Nummer: 240
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet, Maximum vergunningen.
Inhoud: Inzending van een afschrift van het Kon Besluit van 31 Maart j.l. no 20, waarbij het wettelijk maximum der te verlenen vergunningen in deze gemeente wordt bepaald op 10 tot 1 Mei 1901
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-04-1900 Nummer: 241
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burger. Stand, Huwelijk A. van 't Hul
Inhoud: Is van oordeel dat de toestemming van den vader alleen voldoende is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1900 Nummer: 242
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Verzoekt de arbeiders er op te wijzen dat zij niet zonder bewijs van Nederlanderschap naar Duitschland mogen vertrekken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-04-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1900 Nummer: 243
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Ligger Polder Hattem Koppelsloot
Inhoud: Besluit tot vaststelling van den Ligger der watergangen en kunstwerken in het Polderdistrict Hattem, waarbij de gemeente als onderhoudsplichtige van de Koppelsloot wordt geroijeerd en het Polderdistrict zodanig wordt aangewezen.
Gevolggeving: den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1900 Nummer: 244
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. van Weeghel
Gevolggeving: Uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1900 Nummer: 245
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg - Eper Grindweg
Inhoud: Inzending van rekening en bijlagen van het onderhoud van den weg over 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1900 Nummer: 246
Afzender: Commissaris van Politie te Kampen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent een zekere Hendrikje Korenberg
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 26-04-1900
Briefboeknr.: 246
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-04-1900 Nummer: 247
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige dienst
Inhoud: Inzending eener nota wegens verpleegkosten van zieken in 't Sophia ziekenhuis 1ste kwartaal
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-04-1900 Nummer: 248
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Opgave omtrent Jan Endeman
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 27-04-1900
Briefboeknr.: 248
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-04-1900 Nummer: 249
Afzender: G.J. van den Brink
Onderwerp: Beloning Bevolkingsregisters
Inhoud: Verzoekt eene gratificatie voor het aanleggen van de nieuwe bevolkingsregisters
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-04-1900 Nummer: 250
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Besluit houdende ontheffing van het verbod vervat in art. 3 no 8 der Drankwet voor Schuld enz.
Gevolggeving: Uitgereikt en kosten overgemaakt
Beantwoording: 01-05-1900
Briefboeknr.: 260
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-04-1900 Nummer: 251
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,80 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 252
Afzender: Gemeente Ontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over April 1900 saldo fl. 441,305
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 253
Afzender: Rentmeester van 't Feithenhof te Elburg
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Wijst er op dat het perceel van Klumpers nog niet beteugeld is en dientengevolge de beteugeling van het Feitenhof niets baten zal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 254
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Besluit betreffende het onderzoek van de verlofgangers der Militie te land in 1900 Oldebroek 20 juni 1900
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 03-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 255
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Eindexamen Rijkslandbouwscholen
Inhoud: Besluit betreffende eindexamen van de Afd. Hoogere Land- en Boschbouwschool der Rijkslanbouwschool te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1900 Nummer: 256
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Oproeping in werkelijken dienst
Inhoud: Besluit betreffende oproeping onder de wapenen van verglofgangers der Militie te land.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 03-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 257
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Tijs van der Beek
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 258
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Pleiter
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1900 Nummer: 259
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van personen die wegens jachtovertreding veroordeeld zijn
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 260
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending van ee exemplaar der dienstregeling op den Nederlansche Centraal Spoorweg ter afkondiging en aanplakking
Gevolggeving: Afgekondigd en bericht verzonden
Beantwoording: 03-05-1900
Briefboeknr.: 264
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 261
Afzender: Burgemeester van Harderwijk
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt te willen opgeven of H. Dijkhof geb. 14 maart 1880 nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-05-1900
Briefboeknr.: 265
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 262
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Enige opgaven betreffende J. Spanhaak vragende
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-05-1900
Briefboeknr.: 269
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1900 Nummer: 265
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Bezwaarschrift Zomerdienstregeling Centraal Spoor
Inhoud: Inzending ter tekening en opzending een bezwaarschrift tegen de Zomerdienstregeling wat betreft de 1ste trein op de Centraal
Gevolggeving: Getekend opgezonden
Beantwoording: 05-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 263
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat door de Onderl. Verzekering een pink geslacht is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 264
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat zoo dra mogelijk het terrein van Jan Prins kan afgegraven worden en met dennestaketsels bezet worden, ingevolge opgave voor fl. 25, circa
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1900 Nummer: 266
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk A. van Olst
Inhoud: Bericht dat er z.i. geen bezwaar bestaat om door de bruid te doen verklaren dat Fennigje Brummel en Fennigje Tijs een en dezelde persoon is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 267
Afzender: Burgemeester van Heerde
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: K. Kanis heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in het register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 268
Afzender: Burgemeester van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Sneller heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 269
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving
Inhoud: Bericht dat J.W. Spronk en J. Geursen bij het 5de Regt. Infanterie zijn ingedeeld
Gevolggeving: Aangetekend in de Militieregisters
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-05-1900 Nummer: 270
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van enige bewijzen voor J. Endeman en 6 anderen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-05-1900 Nummer: 271
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Elgerman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 272
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Klein
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 273
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat de 2,5% vergoeding voor de inning der gemte. opc. op de grondbel. over 1899 bedraagt fl. 33,425.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 09-05-1900
Briefboeknr.: 272
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 274
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoek om aan de Provisoren van het Feithenhof meede te deelen dat in den a.s. herfst de stuifzanden van H. Klumpers zullen worden beteugeld.
Gevolggeving: Bericht verzonden
Beantwoording: 09-05-1900
Briefboeknr.: 274
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 275
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat met de beteugeling van het perceel van Klumpers kan worden gewacht tot den herfst
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1900 Nummer: 276
Afzender: Commissaris van Politie te Amsterdam
Onderwerp: Politie
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent J.C. Verhoeff
Gevolggeving: Verstrekt
Beantwoording: 16-05-1900
Briefboeknr.: 280
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 277
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Verzoekt de Schutterlijke positie van Frank Broekhuis in te zenden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-05-1900
Briefboeknr.: A28
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 278
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Toezending van materieel voor de inschrijving, loting enz. der schutterij
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 279
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Inlichtingen verzoekende omtrent Wiechert van Werven
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-05-1900
Briefboeknr.: 283
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 280
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Toezending vaan een model tabel instellingen van weldadigheid voor de veranderingen , telken jare het benodigd aantal op te geven
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 281
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting voor 1900 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1900 Nummer: 282
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De goedgekeurde af- en overschrijving van 1899
Gevolggeving: Den Raad Aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1900 Nummer: 283
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier voor 1900 goed gekeurd terugzendende
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-05-1900 Nummer: 284
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Inzending van een uittreksel uit het K.B. van 30 April j.l. no 34 waarbij het Rijkssubsidie ad fl. 40, voor E. van Essen wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1900 Nummer: 285
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Brand
Inhoud: Rapport omtrent den brand bij de wed. J. Kroneman
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1900 Nummer: 286
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: J. van Gelder heeft zich bij hem aangemeld voor vertrek naar IJsselmuiden.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 287
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der kiezerslijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 288
Afzender: Burgemeester van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: J. van Gelder heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 289
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg wil zich te Wilsum vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 290
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoeken voldoening der declaratie over het 4de kwartaal 1899 wegens verpleging van een armlastige in 't Sophia Ziekenhuis
Gevolggeving: Betaald door Mulder
Beantwoording: 17-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 291
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 114,78 is uitbetaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-05-1900 Nummer: 292
Afzender: Inspecteur Dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele bel.
Inhoud: Inzending ter vaststelling door de Zetters Suppletaire kohieren
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 19-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 293
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Voorschriften inrichting van gemeenterekening
Inhoud: Besluit betreffende voorschriften omtrent de inrichting der gemeenterekeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 294
Afzender: N.S. Rambonnet, Jhr. F.F.F.Z. van Asch van Wijck, Jhr. A. Bas Backer
Onderwerp: Subsidie aanvraag Stoomtram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Verzoeken onder meedeeling dat zij voornemens zijn een Stoomtram Nunspeet - Zwolle aan te leggen, toezegging te doen van deelneming in het vennootschappelijk kapitaal voor 32/130 ged. of fl. 32.000,, de begroting enz. wordt mede overlegd.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 295
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. de Groot is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: In orde, brief veearts
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 296
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Heerde
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-05-1900 Nummer: 297
Afzender: Burgemeester van Elburg
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 298
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 299
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: D. van Spijker wil zich te Zwollerkerspel vestigen
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 300
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door W. Stouwdam is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 301
Afzender: IJker, Chef van dienst te Arnhem
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Herinnering aan Prov. Blad no 126 van 1899 omtrent den herijk van maten en gewichten, met verzoek hem afdruk der publicatie te zenden.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Afdrukken verzonden
Beantwoording: 18-05-1900 / 18-05-1900
Briefboeknr.: 297 / 301 en 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 302
Afzender: Hoofd der O.L.School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 2de kwartaal ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 303
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke Omslag
Inhoud: Het kohier voor 1900 goed gekeurd terugzendende
Gevolggeving: Verzonden aan den Ontvanger / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-05-1900
Briefboeknr.: 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 304
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier voor 1900 goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Verzonden aan den Ontvanger / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-05-1900
Briefboeknr.: 302
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-05-1900 Nummer: 305
Afzender: Burgemeester van Brummen
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt te berichten of tegen het verleenen eener buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte aan Mr. M.P.D. Baron van Sijtzama bezwaren bestaan.
Gevolggeving: Beantwoorden
Beantwoording: 21-05-1900
Briefboeknr.: 307
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1900 Nummer: 306
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat D. van Spijker zich bij hem aangemeld heeft
Gevolggeving: Aangeteekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1900 Nummer: 307
Afzender: 1ste Luit. Kwartiermeester v/h 2de Bat. Rustende Schutterij
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Verzoekt op te geven het cijfer der bevolking op 31 Dec. 1899
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1900
Briefboeknr.: 310
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 308
Afzender: Commandt 2de Comp. Hospitaalsoldaten Utrecht
Onderwerp: Zakboekje Verlofganger
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk Onderdeel de verlofganger P. Eikelboom woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 309
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Op 19 Mei zal een schip gedeeltelijk gevuld met geladen projectielen bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek vertrekken van Hellevoetsluis naar Elburg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 310
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Onderzoek van verlofganger
Inhoud: Bericht dat de betrekkelijke kennisgevingen moeten behelzen dat gelegaliseerde ziekte-attesten niet vrij van zegel zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 311
Afzender: Burgemeester van Wilsum
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. van den Berg heeft zich bij hem aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 312
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Inzending van een afdruk der lijst voor 1900/1901
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1900 Nummer: 313
Afzender: Burgemeester van Diepenveen
Onderwerp: Veldwachter
Inhoud: Verzoekt enige inlichtingen omtrent R.B. Grootenhuis sollicitant naar de betrekking van gem Veldwachter aldaar.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-05-1900
Briefboeknr.: 311
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-05-1900 Nummer: 314
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Op 28 of 30 mei zal te Elburg een schip geladen met gevulde springprojectielen voor het Kamp aankomen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 315
Afzender: Burgemeester van de Bilt
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat F van den Berg zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 316
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Rijksveldwachter
Inhoud: Meedeeling dat de aanstellingen van J.C. Verhoeff en L. van de Brake als onbezoldigd Rijksveldwachter zijn ingetrokken
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1900 Nummer: 317
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Harmen van Rijssen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-05-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1900 Nummer: 318
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling dat Ant. Bourgonje 29 juni a.s. onder de wapenen moet komen met verzoek met hem, evenals met de andere verlofgangers uit deze gemeente te handelen
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 02-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 319
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat H. Junte zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 320
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, Voorbereidend militair onderricht
Inhoud: Verzoekt tot tijdige inzending der staten V voor het voorbereidend militair onderwijs voor 1 Augustus
Gevolggeving: Gepubliceerd en verzonden
Beantwoording: 9 juni en 2 juli
Briefboeknr.: 367
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 321
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inkwartieringsplichtigheid Burgers van Rümenië
Inhoud: Besluit betreffende inkwartieringsplichtigheid van in Nederland gevestigde burgers van Rumenië.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 322
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Oproeping in werkelijken dienst
Inhoud: Toezending van nominatieve staten van verlofgangers die dit jaar onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / gepubliceerd
Beantwoording: 20-30-05-1900 / 02-06-1900
Briefboeknr.: A43 / 314
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 323
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Verzoeken toezending van de Schutterlijke positie van G. Veldman
Gevolggeving: Beantwoord (teruggezonden)
Beantwoording: 01-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 324
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt meedeeling omtrent den godsdienst van G. Mulder en van Pijkeren
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-06-1900
Briefboeknr.: 317
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 325
Afzender: Commandt 2de Reg. Vesting Art. te Amsterdam
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 juni a.s. 6 wagens verzoekende aan het station Elburg-Oldebroek te 9:36 v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 326
Afzender: H. Bakker e.a.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken den Raad het verzoek tot tramaanleg niet in te willigen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 327
Afzender: E. Visch Hz. e.a.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken het gevraagde subsidie toe te staan
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 328
Afzender: Kerkeraden der Geref. Kerk en Ned. Herv. gemeente te Wezep
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoeken onder meedeeling zij het tot stand komen der tram in het algemeen zeer gewenscht achten, doch wanneer absolute zondagsrust niet te verkrijgen is, er op aan te dringen zoveel mogelijk de minimum beperkte dienst verzekerd zij.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-05-1900 Nummer: 329
Afzender: 1ste Luit. Kwartiermeester 2e Bat. Rustende Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Declaratie Schutterij
Inhoud: Inzending der declaratie over 1899 inzake de tractementen enz.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-05-1900 Nummer: 330
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting van 1900 ad fl. 259,51 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1900 Nummer: 331
Afzender: Inspecteur v/d Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Veiligheidsmat. Bakkerij
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent de bakkerij van H. Heerdink eigenaar J. Reurink
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-06-1900
Briefboeknr.: 329
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 332
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat door hem aan de Gemeenteontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 333
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending een kosteloze vergunning om te visschen voor H. Th. Snoek
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 334
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een tectuur voor het biljet der dienstregeling Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Aangeplakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-06-1900 Nummer: 335
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Een mandaat voor de gemeente ad. fl. 243,495 zendende
Gevolggeving: Ontvanger bericht
Beantwoording: 02-06-1900
Briefboeknr.: 321
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 336
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan L. van de Brake een kosteloze vergunning om te visschen uit te reiken.
Gevolggeving: Meegedeeld aan v.d. Brake
Beantwoording: 06-06-1900
Briefboeknr.: 325
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 337
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een nieuw bewijs voor Klaas Sprokholt.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 338
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van tijdstippen waarop premiekeuringen van hengsten en merriën zullen worden gehouden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 02-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 339
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Stierenkeuring
Inhoud: Uitslag van de in 1900 gehouden stierenkeuringen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 09-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 340
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: A. Kwakkel wil zich alhier vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 16-06-1900
Briefboeknr.: A40 / A42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1900 Nummer: 341
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Schipper is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1900 Nummer: 342
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Ontvangstbericht der missive betreffende opkomst onder de wapenen van E.J. Mendel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 343
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Dienstregeling Centraal
Inhoud: Inzending van een afschrift van het schrijven der directie omtrent de regeling der eerste trein richting Utrecht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 344
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Verslag brand G. Spronk
Inhoud: Inzending van het rapport der brand bij G. Spronk
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 345
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending van een geboorte-extract van Jan Veldkamp.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 335
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 346
Afzender: J. de Zwaan
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Acht zich bezwaard met zijn aanslag in den Hoofd. omslag en verzoekt vermindering
Gevolggeving: Den Raad Aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 347
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een verzoek van Dirk Mooi om een bewijs van Ned. in handen v/d Burg. stellende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-06-1900
Briefboeknr.: 346
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1900 Nummer: 348
Afzender: Gemeenteontvanger van Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Mei Saldo fl. 100,21
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 349
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Maakt bezwaar aan L. Vis Gz. een buitengewone machtiging te verleenen.
Gevolggeving: Meegedeeld aan L. Vis
Beantwoording: 11-06-1900
Briefboeknr.: 331
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 350
Afzender: Burg. van Haarlem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat Th. J. Verhorst zich aldaar heeft aangemeld komende van Amsterdam
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofreg.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 351
Afzender: W. van den Berg
Onderwerp: Visscherij
Inhoud: Verzoekt hem voor 12 jaar te verhuren het vischrecht op de Geldersche kolk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 352
Afzender: Commandant 3e Reg. Veldart. te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juni 12 wagens verzoekende aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 353
Afzender: Commandant 2de Regt. Vest. Art. te legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 15 Juni 6 wagens verzoekende in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1900 Nummer: 354
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt opgave van de bezoldigingen enz. van gemeenteambtenaren.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 336
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 355
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brandspuit
Inhoud: Meedeeling omtrent het onderzoek van de spuit te Wezep door Meuleman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 356
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lijst van hoogst aangeslagenen.
Inhoud: Meedeeling van de lijst der hoogstaangeslagenen in de Provincie Gelderland.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 357
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Opgave van de premiekeuringen van de een- en tweejarige hengsten in 1899 gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 358
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Inzendende ter invulling een staat omtrent de ligging, grootte enz der stuifzanden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 19-06-1900
Briefboeknr.: 350
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 359
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Juni - September a.s. zullen schietoefeningen op zee plaats hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 360
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Legalisatie van handteekeningen
Inhoud: Bericht dat de handteekeningen van geneeskundigen op ongezegelde ziekteattesten verlofgangers enz. niet mag gelegaliseerd zoo lang het stuk niet gezegeld is, dit zelfde geldt ook voor andere stukken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1900 Nummer: 361
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken Schietbanen
Inhoud: Verzoekt binnen 8 dagen aan te geven of al dan niet een schietbaan voor het geweer aanwezig is.
Gevolggeving: Negatief bericht
Beantwoording: 12-06-1900
Briefboeknr.: 337
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-06-1900 Nummer: 362
Afzender: Inspecteur derArtillerie en Cavalerie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Vrijwilligers
Inhoud: 6 stuks plakkaten betreffende aanwerving vrijwilligers toezendende, met verzoek deze op goed zichtbare punten aan te plakken.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 15-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 363
Afzender: K. Vierhout Gz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: De Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 364
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Onderwijzer school Oldebroek
Inhoud: Bericht dat bij zijn bezoek op 12 Juni in de school te Oldebroek aanwezig waren 50 a 54 leerlingen, terwijl het aantal op 15 Januari 41 bedroeg, met verzoek ten spoedigste een oproeping voor een onderwijzer te plaatsen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 20-06-1900
Briefboeknr.: 353
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 365
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van enige geboorte-extracten verzoekende.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 15-06-1900
Briefboeknr.: 344
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1900 Nummer: 366
Afzender: Burgemeester van Heerde
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat Hendrik Sprokholt ge. 12 nov 1836 Nederlander is door geboorte
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 15-06-1900
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 367
Afzender: Districts Commissie Fonds Gewapende dienst
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Ontvangstbericht van de toegezonden gelden , opbrengst collecte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 368
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen, aanleg bosch
Inhoud: Bericht dat hij in den loop der maand Juli wil disponeren over het hem toekomende bedrag ad. fl. 31,80 voor gezonden dennen.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 369
Afzender: Sub. Ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Junte is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 370
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor F. en H. Sprokholt
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 371
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: 2 bewijzen voor J. Duinkerken sr. en jr. voor een jaar geldig verklaard.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1900 Nummer: 372
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling dat den 15 en 16 Juni munitie voor de legerplaats zal worden geladen te Utrecht en vertrekken per schip naar Elburg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 373
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: P. Eikelboom is 15 Mei 1900 in het genot van onbepaald verlof gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 374
Afzender: Minister van Financiën
Onderwerp: Pachtgeld Tolgaarder
Inhoud: De beschikking voor A. van Rijssen verbeterd terugzendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 19-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1900 Nummer: 375
Afzender: Districts Schoolopziener te Arnhem
Onderwerp: Onderwijzer school Oldebroek
Inhoud: Wijst erop dat te Oldebroek hulp aan het hoofd der school moet toegevoegd worden, wijl het aantal leerlingen meer dan 40 bedroeg op 15 Januari
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / beantwoord
Beantwoording: 20-06-1900
Briefboeknr.: 352
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 376
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Besluit betreffende de benoeming van schoolopzienens in de arondissementen Nijmegen en Zaltbommel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 377
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening jacht op waterwild
Inhoud: De opening der jacht is bepaald op 14 Juli e.k.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 378
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nationaliteitsbewijzen
Inhoud: Uitnodiging om voortaan zorg te dragen steeds de juiste datum van geboorten bij aanvragen om bewijzen van Nederlanderschap worden opgegeven.
Gevolggeving: Geschiedt altijd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 379
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Hendr. Sprokholt sr.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1900 Nummer: 380
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Foom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 381
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Brand bij H. Heerdink
Inhoud: Rapport omtrent den brand bij H. Heerdink
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 382
Afzender: Opperbrandmeester te Oldebroek
Onderwerp: Beproeven van brandblusmiddelen
Inhoud: Rapport omtrent het beproeven der brandspuit enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 383
Afzender: Het bestuur der afd. Over Veluwe van de G. V. Landmij.
Onderwerp: Landbouwakte cursus
Inhoud: Vragend het oordeel over een eventueel hier in de buurt op te richten landbouwcursus
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-06-1900 / 09-07-1900
Briefboeknr.: 354 / 384
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1900 Nummer: 384
Afzender: Inspecteur van het Geneesk. Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Besmettelijke ziekten; Ontsmetting
Inhoud: Verzoekt hem eenige inlichtingen omtrent de ontsmetting van gebouwen enz. bij besmettelijke ziekte in 1899 door beantwoording der gestelde vragen te verschaffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-06-1900
Briefboeknr.: 357
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 385
Afzender: Commandant Ie Afd 3de Regt. Veldart. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 29 Juni a.s. te 7,30 uur 's morgens 10 karren in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 386
Afzender: Commandant 3de Regt. Veldart. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 29 Juli a.s. te 4,30 uur 8 wagens in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 387
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te willwn opgeven of op 28 Juni a.s. te 5 uur nam. op het gemeentehuis een zettersvergadering kan worden gehouden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-06-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-06-1900 Nummer: 388
Afzender: Militie Commissaris 2de District van Gelderland
Onderwerp: Na Inspectie
Inhoud: Verzoekt J. de Haan ter na inspectie op te roepen op 10 Juli e.k.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-06-1900
Briefboeknr.: A43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 389
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. van Weeghel 23 Aug e.k. onder de wapenen moet komen met verzoek voor die opkomst te willen zorgdragen.
Gevolggeving: Beantwoord / Opgeroepen
Beantwoording: 26-06-1900 / 27-06-1900
Briefboeknr.: A44
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 390
Afzender: Burgemeester van Breda
Onderwerp: Bevolking
Inhoud: Bericht dat J.E. Schelter aldaar in het bevolkingsregister is doorgehaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 391
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De gemeenterekeningen over 1899 moeten uiterlijk op 1 September worden ingezonden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1900 Nummer: 392
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende het instellen van markten te Wijk bij Duurstede.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-06-1900 Nummer: 393
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Jan Schoonhoven heeft zich bij hem aangemeld komende uit Kamperveen
Gevolggeving: Aangeteekend in 't Register no 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-06-1900 Nummer: 394
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Grondbelasting
Inhoud: H.P. Cramer Controleur van het Kadaster is in 1900 belast met de opneming voor de gebouwde eigendommen.
Gevolggeving: 't College van Zetters meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1900 Nummer: 395
Afzender: Hoofd der Bijz. School te Oldebroek
Onderwerp: Landbouwacte
Inhoud: Vraagt enige inlichtingen omtrent den cursus te Zwolle
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-07-1900
Briefboeknr.: 369
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1900 Nummer: 396
Afzender: Hoofden van Scholen en Onderwijzers alhier
Onderwerp: Salarissen
Inhoud: Verzoeken betere regeling van Salarissen, die rekening houdt met dienstijver, bekwaamheid en dienstjaren.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 369
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 397
Afzender: Burgemeester van Kamperveen
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. Schoonhoven zich te Kampen wil vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 398
Afzender: Commandant 3de Regt. Vesting Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Te 12.50 nam. op 2 Juli 5 wagens aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-06-1900 Nummer: 399
Afzender: Ingenieur van den Waterstaat te Zutphen
Onderwerp: Losplaats IJssel Katerveer
Inhoud: Opgave van de kosten voor het maken eener losplaats bij het Katerveer
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 427
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1900 Nummer: 400
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,80 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 401
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Besluit betreffende het bemeesteren van schadelijk gedierte (verstrekken van buitengewoone machtiging)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 402
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent in Juli te houden schietoefeningen op zee
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 403
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam
Gevolggeving: Uitgereikt en ontvangstbericht
Beantwoording: 03-07-1900
Briefboeknr.: 370
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 404
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Polderzaken
Inhoud: Besluit betreffende aantal en jaarwedde der poldermeesters in den Crobsche Waardpolder
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 405
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksbijdrage L.O.
Inhoud: Besluit betreffende beroep in zake Rijksbijdrage bedoeld bij art. 54bis der Wet op het L.O. (School te Elburg)
Gevolggeving: Notificatie--
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 406
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat G. Puttenstein uit nood een koe heeft geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 407
Afzender: Secr. Penningmeester Commissie bevordering van Rundvee
Onderwerp: Prov. subsidie
Inhoud: Toezending ter uitreiking een bedrag van fl. 250,00 voor de in 1899 goedgekeurde stieren.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 03-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 408
Afzender: Voorz. der afd. Zwollerkerspel N.O.G. te Westenholte
Onderwerp: Salarissen onderwijzers
Inhoud: Inzending van een adres houdende verzoek de jaarwedden der onderwijzers beter te regelen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 04-08-1900
Briefboeknr.: 425
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 409
Afzender: Ondervoorz. der Afd. OverVeluwe der G.O.L. te Nunspeet
Onderwerp: Landbouwakte
Inhoud: Beantwoording van enige vragen omtrent den driejarigen cursus voor Landbouwakte
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 410 1-8
Afzender: Hoofden van Scholen en Onderwijzers
Onderwerp: Landbouwakte
Inhoud: Meedeelende of zij al dan niet genegen zijn deel te nemen aan den cursus.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1900 Nummer: 411
Afzender: Commandant Cadetten te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 6 en 10 Juli a.s. 1 wagen met 2 paarden verzoekende voor overbrenging van bagage.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 411a
Afzender: Burgemeester van Apeldoorn
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inlichtingen omtrent J. Wijnen verzoekend
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 411b
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: G. Pompert vraagt buitengewone machtiging
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 380
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 412
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending 2 kosteloze vergunningen om te visschen
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 413
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Alb. Hulsman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 414a
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoek voor H. Meesters om schadelijk gedierte te schieten
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 379
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 414
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Vraagt inlichtingen omtrent den zich in gevangenschap bevindenden verlofganger A. de Haan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: 378
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 415
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. de Haan 23 Aug e.k. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-07-1900
Briefboeknr.: A48
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 416
Afzender: E. Westhoff
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 417
Afzender: H.A. van Beek
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1900 Nummer: 418
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2128, is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 419
Afzender: Meister te Wulfen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor R. Jungermann.
Gevolggeving: Aangevraagd / Toegezonden
Beantwoording: 11-07-1900 / 17-07-1900
Briefboeknr.: 388
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 420
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opnamen der boeken en kas van den ontvanger
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 421a
Afzender: Directeur PostSpaarbank
Onderwerp: A. van de Stege
Inhoud: Inlichtingen omtrent A. v.d. Stege vragend
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 421
Afzender: Sub. ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J.R. van den Brink is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 422
Afzender: Commandant IIe Serie Vesting Artillerie te Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 12 Juli 6 uur v.m. 5 wagens met 2 paarden verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 423
Afzender: Burgemeester van de Bilt
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt voor de opkomst onder de wapenen van F. v.d. Berg op 23 Aug. te willen zorgdragen.
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 07-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-07-1900 Nummer: 424
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juni (Saldo fl. 575,94)
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 425
Afzender: Griffier Rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Alphabetische tafels Burg. Stand
Inhoud: Verzoekt toezending der Alphabetische tafels over 1899
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 10-07-1900
Briefboeknr.: 387
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 426
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 09-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 427
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Lijst van ter schoolgaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 428
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken, Paarden
Inhoud: Besluit betreffende overneming van voor den krijgsdienst geschikte paarden. Beeediging Schatten enz.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 429
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gloeikousjes
Inhoud: Besluit betreffende de vervaardiging van harde gloeikousjes.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 430
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende herbenoeming Arron. Schoolopziener te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 431
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopzieners
Inhoud: Besluit betreffende eervol ontslag te Geldermalsen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1900 Nummer: 432
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Besluit betreffende Statistiek van het Armwezen, model voor register van bedeelden.
Gevolggeving: Notificatie, Exemplaar toegezonden aan de Diaconiebesturen
Beantwoording: 10-07-1900
Briefboeknr.: 386
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 433
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onderwijs
Inhoud: Besluit betreffende toezicht op Middelbaar Onderwijs.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 434
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rijksbijdrage L. Onderwijs art. 54bis
Inhoud: Besluit betreffende beroep inzake Rijksbijdrage bedoeld bij atr. 54bis der Wet (R.C.School Nijkerk).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-07-1900 Nummer: 435
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Verzoekt de daarbij gevoegde staten met aan- en opmerkingen over verslag 1899 te beantwoorden.
Gevolggeving: Beantwoord teruggezonden
Beantwoording: 20-07-1900
Briefboeknr.: 396
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 436
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Rekening 1899
Inhoud: Inzending der rekening met bijlagen over 1899
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 437
Afzender: Burgemeester & Wethouders van
Onderwerp: Rekening 1899
Inhoud: De rekening met bijlagen den Raad aanbiedende
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 438
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 11-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 439
Afzender: Hoofd der School Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Lijst van ter schoolgaande leerlingem inzendende
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1900 Nummer: 440
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 14 Juli te 7.50 v.m. 1 wagen met 1 paard aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 441
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juli 10.53 v.m. 11 wagens aan 't station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 442
Afzender: Commandant Iste Regiment Veld-Artillerie te Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 16 Juli 8.40 v.m. 8 wagens aan 't Station
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 443
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. v.d. Weg zich bij hem heeft aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1900 Nummer: 444
Afzender: Commandant dech. 1ste Reg. Vesting Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Zakboekje
Inhoud: Het Zakboekje voor W. Schoonhoven gewijzigd terugzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 445
Afzender: Commandant 3de Regiment Veld-Artillerie te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat postwissel ad fl 9, verzonden is als vergoeding voor het wachten bij aankomst van zijn transport
Gevolggeving: Uitgereikt a/d voerlui
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 446
Afzender: Burgemeester & Wethouders van 's-Gravenhage
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Bericht dat Grietje Dorst aldaar tijdens de volkstelling is ingescheven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 447
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. Schoonhoven in het genot van onbepaald verlof is gesteld
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-07-1900 Nummer: 448
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Verzoekt een waakzaam oog te houden de bier- en koffiehuizen nabij stations met het oog op stille verkoop van sterke drank.
Gevolggeving: Gememoriseerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1900 Nummer: 449
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige Dienst
Inhoud: Toezending van een nota wegens verpleegkosten van een armlastige
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1900 Nummer: 450
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Jungeman
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 451
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Stoffers
Gevolggeving: Opgezonden
Beantwoording: 17-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 452
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: 't zelfde als no. 447
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 453
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit betreffende hooge uitgaven in zake veeziekten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 454
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Hooibroeien
Inhoud: Uitnodiging om een waakzaam oog te houden op het broeien van hooi, wijl het eerste hooi slecht is binnengekomen.
Gevolggeving: Hooiboren besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 455
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Reorganisatie der arbeidsinspectie (de Provincie Gelderland behoort nu tot de 7de Inspectie)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 456
Afzender: Sub. Ontvanger alhier
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J.R. v.d. Brink is een kalf uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 457
Afzender: Burgemeester van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. van Gelder zich bij hem heeft aangemeld
Gevolggeving: Aangetekend in 't register no 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-07-1900 Nummer: 458
Afzender: Ontvanger der Registratie te Elburg
Onderwerp: Grond eigendom van H. uit de Bulten
Inhoud: Verzoekt te willen bewerken dat H. uit de Bulten zich te zijnent vervoegd
Gevolggeving: vd Beek opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1900 Nummer: 459
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Meedeeling omtrent den verlofganger W. Schoonhoven die zich bij hem heeft aangemeld terwijl hij alhier woont.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-07-1900
Briefboeknr.: A52
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-07-1900 Nummer: 460
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor P. Nijboer met 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Toegezonden naar Duitschland
Beantwoording: 20-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 461
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H.J. Sanders nieuw bewijs.
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 23-07-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 462
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Instellen van markten te Wijk bij Duurstede
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1900 Nummer: 463
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Wijziging markten in de gem. Barneveld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1900 Nummer: 464
Afzender: Hoofd der O.L.School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoonmaak
Inhoud: Geeft kennis van de vacanties met verzoek de scholen schoon te laten maken
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-07-1900 Nummer: 465
Afzender: P. Boerée
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van zijn aanslag in den hoofd. omslag
Gevolggeving: Denraad aangeboden en beantwoord
Beantwoording: 06-08-1900
Briefboeknr.: 432
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1900 Nummer: 466
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeeling van een verzoek van de wed. J. Krooneman om ontheffing van Hondenbelasting.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden en beantwoord
Beantwoording: 01-08-1900
Briefboeknr.: 414
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-07-1900 Nummer: 467
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 468
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 469
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bewijzen voor R. Dokter, G. van Ommen en G.J. Wolf toezendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 01-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1900 Nummer: 470
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bewijs voor W. Goudbeek met 1 jaar verlengd
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 02-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1900 Nummer: 471
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein Bz. is een vaars uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 472
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door R. Wessels Gz. is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 473
Afzender: J. van Weeghel
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing over het 2e kwartaal 1899 wijl zijn kind toen van de school is geweerd als zijnde te jong
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-08-1900 Nummer: 474
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan E. Flier een kostelooze vergunning te visschen uit te reiken.
Gevolggeving: Meegedeeld aan belanghebbende
Beantwoording: 06-08-1900
Briefboeknr.: 433
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-08-1900 Nummer: 475
Afzender: Gemeente Ontvanger Oldebroek
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juli, saldo fl. 392,12
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-08-1900 Nummer: 476
Afzender: H. van den Berg
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Bericht dat hij niet genegen is voor 3 jaar het vischrecht van de Geldersche kolk te pachten.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 477
Afzender: J. Wassink
Onderwerp: School Wezep
Inhoud: Het opverven der school van buiten zal fl. 27,50 kosten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 478
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Verzoekt zoo spoedig mogelijk op te gevenof er dennen in 1900 nodig zullen zijn
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-08-1900
Briefboeknr.: 434
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1900 Nummer: 479
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het 3de kwartaal ter school gaande kinderen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1900 Nummer: 480
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier goedgekeurd terugzendende (2e kwartaal)
Gevolggeving: Den Raad aangeboden, Agekondigd enz.
Beantwoording: 09-08-1900
Briefboeknr.: 437
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 481
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Meedeeling dat de Arrond. Schoolopziener te Arnhem tijdelijk Districts Schoolopz. is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 482
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in Barneveld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 483
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hengstenkeuring
Inhoud: Besluit betreffende de in 1900 te houden keuringen van dekhengsten enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 13-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1900 Nummer: 484
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening Jacht
Inhoud: Meedeeling dat de Jacht op klein wild - behalve op hazen en fazanten, deze op 29 Sept. - zal geopend zijn op 01 Sept a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 13-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 485
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Kasperink
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 486
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Ramaker voor 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1900 Nummer: 487
Afzender: Commandt Instr. Comp. Schoonhoven
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 20 Aug te 12.41 n.m. 2 wagens aan 't station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 488
Afzender: Commandt. 1ste Reg. Vesting Art. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 20 Aug te 11 uur v.m. 5 wagens met 1 paard verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 489
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Veroordelingen Jachtrecht
Inhoud: Opgave van wegens Jachtdelict veroordeelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-08-1900 Nummer: 490
Afzender: Inspecteur der Rijsveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Bijstand Gemeentepolitie
Inhoud: Bericht dat de bijstand van de Gemeentepolitie op 16 dagen zal verkleind worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-08-1900 Nummer: 491
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Op 15 Aug 1900 v.d. zullen schietoefeningen op zee worden gehouden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1900 Nummer: 492
Afzender: H. Heins
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Bericht dat de Uniecollecte in de week van 3 Sept. a.s. zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-08-1900 Nummer: 493
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Opgave van de in het genot van onbepaald verlof gestelde Miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 494
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Jaarwedde
Inhoud: Het raadsbesluit tot verhooging der Jaarwedde van G. Splietelhoff en Muntstege goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 495
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende Marktwijziging in Zaltbommel
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 496
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van drukwerk voor de Alpha. lijst
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 497
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door W. Kragt is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 498
Afzender: A. Renes
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raag aangeboden, Meegedeeld
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 509
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 499
Afzender: H. Slijkhuis
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Verzoekt ontheffing hondenbelasting
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 500
Afzender: Mej. Tj. de Bruin te Hattem
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij haar stukken niet wil inzenden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1900 Nummer: 501
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Betuigt zijn dank voor de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-08-1900 Nummer: 502
Afzender: Hoofd O.L.School te Oldebroek
Onderwerp: Voordracht Onderwijzer
Inhoud: Rapport omtrent den te benoemen Onderwijzer aan zijn School
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1900 Nummer: 503
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Betuigt zijn dank voord de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1900 Nummer: 504
Afzender: G. Schoonhoven
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld; beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 504
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1900 Nummer: 505
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-08-1900 Nummer: 506
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: De algemene lijst geverifieerd terugzendende
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 507
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlof Burgemeester
Inhoud: Bericht dat tegen de afwezigheid van den Burgemeester gedurende 4 weken geen bezwaar bestaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 508
Afzender: Burgemeester van Zwolle
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of Frank Allon Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-08-1900
Briefboeknr.: 456
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 509
Afzender: Commandant Instr. Comp. te Legerpl. bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Aug. e.k. 2 wagens te 6.30 uur 's morgens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1900 Nummer: 510
Afzender: Commandant 1e Regt. Vesting Art. Legerpl. bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Aug. om 7 uur 'smorgens 5 wagens
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 511
Afzender: Commandant 3e Regt. Vest. Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Sept. a.s. te 12.51 nam. aan 't Station 6 wagens verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 512
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toestemming voor E. Beekhof om 12 mnd. naar Duitschland te gaan.
Gevolggeving: Aangetekend verz.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 513
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende oproeping in werkelijken dienst van lotelingen der lichting 1900 bij de Cavalerie enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 514
Afzender: H. en J. Koopman
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoeken vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 500
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 515
Afzender: H. Wijnen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 505
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1900 Nummer: 516
Afzender: B. Achter de Molen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Aan den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 502
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 517
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen - Zwarteweg
Inhoud: Een adres van het waterschap Kamperveen om verbetering van een gedeelte van den Zwarteweg om advies en raad inzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 518
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij - Officieren
Inhoud: Verzoekt zoodra mogelijk een voordracht ter vervulling der door het overlijden van O. Wolthuis opengevallen officiersplaats bij het 2de Bataljon Rustende Schutterij in te zenden.
Gevolggeving: aan voldaan
Beantwoording: 13 Oct / 6 Nov
Briefboeknr.: A82 / A 93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1900 Nummer: 519
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor Evert en Joh. Beekhof
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 30-08-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1900 Nummer: 520
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt uitreiking der stukken daarbij gevoegd
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1900 Nummer: 521
Afzender: 1e Luit. Kwartiermr. 2e Bat. Rust. Schuttterij te Oldebroek
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending der begroting voor het 2de Bataljon Rustende Schutterij voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 522
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Sansders en J.W. van Erven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 01-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 523
Afzender: J. Hensink
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Verzoekt hem voor 6 jaren te verhuren het jachtrecht van de gemeenteeigendommen in het Winkeldorp enz. gelegen
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-09-1900 Nummer: 524
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Meedeeling dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 2-09-1900 Nummer: 525
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, schietoefeningen
Inhoud: Op 4 Sept e.k. en volgende dagen zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1900 Nummer: 526
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Augustus j.l. saldo in kas fl. 306,61
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1900 Nummer: 527
Afzender: Districtscommandant Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Politie
Inhoud: Meedeling dat aan het verzoek omtrent surveillance van J.C. Stuiver op de schapenmarkt zal voldaan worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1900 Nummer: 528
Afzender: W. Held
Onderwerp: Salaris
Inhoud: Dankbetuiging voor de verhooging zijner jaarwedde
Gevolggeving: Den raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1900 Nummer: 529
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van ee nbewijs voor G.J. Schakelaar
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 530
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Onderwijzer Oldebroek
Inhoud: De voordracht en bijlagen voor een aan de school te Oldebroek te benoemen onderwijzer terugzendende.
Gevolggeving: den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 531
Afzender: P. Drost Wezep
Onderwerp: Brand bij G.J. Ruiter
Inhoud: Opgave van manschappen die dienst gedaan hebben bij den brand bij G.J. Ruiter.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 532
Afzender: Sollicitanten Onderwijzer Oldebroek
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer of onderwijzeres te Oldebroek
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 533
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Besluit omtrent de bekroonde fokmerriën en jonge merriën enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 534
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Besluit betreffende de bevolkingsstatisteik over 1899
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 535
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Meedeeling dat ter Adjunct Inspecteur in de 7de Inspectie is benoemd de heer G.J.Ph. Zaalberg (standplaats Arnhem)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1900 Nummer: 536
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent schietoefeningen op zee op 6 Sept en volgende dagen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1900 Nummer: 537
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Aanbestedingen
Inhoud: Ter afkondiging en aanplakking zendende eenige exemplaren van de publicatie eener te houden aanbesteding van publieke werken.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 08-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-09-1900 Nummer: 538
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaraties
Inhoud: De declaraties wegens verblijfkosten van J. van der Beek terugzendende met nota van aanmerkingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 10-09-1900
Briefboeknr.: 489
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 539
Afzender: Commandant der 4de Serie Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Sept e.k. 6 wagens met 2 paarden in het kamp verzoekende te 5.30 uur 's morgens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 540
Afzender: H. van Pijkeren
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 507
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 541
Afzender: H. Wolf Lz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 12-09-1900
Briefboeknr.: 506
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-09-1900 Nummer: 542
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 543
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers, Buitenl. Verlof
Inhoud: Toestemming voor G.J. Schakelaar om voor 12 mnd naar Duitschland te gaan.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 544
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De rekening over 1899 met nota van aanmerkingen terugzendende
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders ter behandeling aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1900 Nummer: 545
Afzender: J. Dijkhof e.a.
Onderwerp: Lantaarn
Inhoud: Verzoekt plaatsing van een lantaarn aan den hoek.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 661
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 546
Afzender: Commandant 15de Serie Vesting Art. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 17 Sept. a.s. te 11 uur v.m. 6 wagens met 1 paard aan het station verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 547
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaraties
Inhoud: De declaratie van den Burgemeester inzake reis- en vervoerskosten bij het afleveren der miliciens met nota van aanmerking terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-09-1900
Briefboeknr.: 527
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 548
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Pik.
Gevolggeving: Uitgereikt door v.d. Beek
Beantwoording: 13-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 549
Afzender: Ministerie van W.H. en N. te 's-Gravenhage
Onderwerp: Losplaats IJssel
Inhoud: Bericht dat vanwege het Rijk geen losplaats wordt daargesteld a/d IJssel.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-09-1900 Nummer: 550
Afzender: Hoofding. v/d Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling dat eerlang een ambtenaar van den Provincialen Waterstaat zal komen, teneinde de kaarten te raadplegen omtrent de stuifzanden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1900 Nummer: 551
Afzender: Belg. Nederl. Intercomunale Electr. Mij. te Brussel
Onderwerp: Electrische verlichting
Inhoud: Inlichtingen omtrent een eventueel op te richten Maatschappij voor Electrische verlichting.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1900 Nummer: 552
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Loting Nat. Militie
Inhoud: De tijd van loting voor de lichting 1901 bepalende voor Oldebroek op 27 October a.s. voorm. 11 uur.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 553
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Buitenl. Verlof
Inhoud: Vergunning voor H. van Loo om zich voor 12 md. naar Duitschland te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofgangersregister.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 554
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. van Loo
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 15-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1900 Nummer: 555
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een oproeping voor H. Kommer.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 17-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 556
Afzender: Burgemeester van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J. Pap Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 557
Afzender: Inspecteur van het Geneesk. Staatstoez. te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeelingen enz. omtrent het ontsmetten van goederen met lijders aan dysenterie in aanraking geweest zijnden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1900 Nummer: 558
Afzender: A. van de Weg
Onderwerp: Onderwijzer Oldebroek
Inhoud: Bericht dat hij de benoeming als onderwijzer te Oldebroek aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 559
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Meedeeling dat Schapenschurft is geconstateerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 560
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 5,50 inzake mond- en klauwzeer.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 18-09-1900
Briefboeknr.: 530
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 561
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verpleegden Opvoedingsgestichten
Inhoud: Besluit betreffende onderzoek naar voormalige verpleegden in 's Rijks Opvoedingsgestichten (niet door een veldwachter).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 562
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciale rekening
Inhoud: Afkondiging van de vastgestelde rekening over 1898.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 563
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pest
Inhoud: Besluit betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen tot wering van de pest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 564
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit omtrent samenvoeging van gemeenten tot levering van het nader te bepalen aandeel voor de lichting der Nat. Militie 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 565
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende terugzending van inschrijvingsregisters en alphab. lijsten voor de lichting van 1901.
Gevolggeving: Ter visie gelegd; Afgekondigd / Militiecommissaris teruggezonden
Beantwoording: 19-09-1900 / 29-09-1900
Briefboeknr.: A75
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1900 Nummer: 566
Afzender: Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Requireeren Rijksveldwachter
Inhoud: Bericht dat J.C. Stuiver nier ter geleide van een krankzinnige met den gemeenteveldw. mee mag.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1900 Nummer: 567
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigegesticht Den Haag
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Bericht dat B. van 't IJssel op 18 Sept is opgenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1900 Nummer: 568
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. de Groot en A. Bastiaan.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 19-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 569
Afzender: Directeur der Rijkspostspaarbank
Onderwerp: Spaarbankboekje
Inhoud: Verzoekt op te geven waar de persoon vermeld op daarbij gevoegde lijst woonachtig is.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 20-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 570
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezing
Inhoud: Bericht dat de stukken inzake de verkiezing van G. van der Streek Jz. voor kennisgeving zijn aangenomen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 571
Afzender: Burgemeester van Zalk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Schapenschurft geconstateerd op 18 Sept j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1900 Nummer: 572
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Burg. Stand Verificatie
Inhoud: Meedeeling van enige aanmerkingen op de registers van 1899.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 573
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verpachting Jachtrecht
Inhoud: Het raadsbesluit inzake verpachting van Jachtrecht aan J. Wensink goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 574
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Beschikkingen reclames
Inhoud: Beschikking op het bezwaarschrift van J. Bakker Pers. Bel. ter kennisneming toezendende.
Gevolggeving: Doorgezonden naar Inspecteur
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 575
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Inlichtingenstaat
Inhoud: Een staat van inlichtingen door Dr. Ovink in te vullen inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 20-10-1900
Briefboeknr.: 654
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1900 Nummer: 576
Afzender: Officier van Justitie te 's Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt op te geven of H. Overdijk het goedvindt dat door hem een procureur wordt aangewezen om de vereischte machtiging aan te vragen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-09-1900
Briefboeknr.: 537
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 577
Afzender: Burgemeester van Barneveld
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat E.J. Mendel zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 578
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Pap en T. Bastiaan.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 22-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1900 Nummer: 579
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor E. van Ommen met 1 jaar verlengd, met verzoek 60ct. kosten over te maken.
Gevolggeving: Uitgereikt / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 22-09-1900 / 22-09-1900
Briefboeknr.: 536
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 580
Afzender: Bestuur der Johannes Stichting
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeling omtrent het verplegen van armen in die Stichting.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 581
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Besm. Ziekten
Inhoud: Toezending van een kennisgeving omtrent dysenterie.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 582
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zittingen Militieraad
Inhoud: Besluit betreffende zittingen van den militieraad in 1900.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 583
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Een lijst ter beantwoording inzendende van verzorging van minderjarige armlastige kinderen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 600
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 584
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit omtrent invoer van paarden enz. in Duitschland
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 21-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 585
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat van 1 Jan. 1901 af de bewijzen niet meer behoren verlengd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 586
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeling van de namen der miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 587
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Zitting militieraad
Inhoud: De zitting van den Militieraad zal plaats hebben te Harderwijk 19 Dec. e.k. v.m. 11 uur.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 31-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 588
Afzender: Commandant 2de Bat. Rust. Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Schutterij, voordracht officier
Inhoud: Meedeeling omtrent de voordracht voor een officier, te benoemen in plaats van wijlen O. Wolthuis.
Gevolggeving: Voordracht opgemaakt en verzonden
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 589
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Beschikkingen Reclames
Inhoud: Inzending ter kennisneming 2 beschikkingen op reclames van A. van Bruggen en J. Fikse.
Gevolggeving: Doorgezonden aan den Inspecteur
Beantwoording: 24-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 590
Afzender: Rijksontvanger
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat het aandeel in de kwade posten op de grond- en pers. belasting dienst 1897 nihil is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1900 Nummer: 591
Afzender: P.C. Labrijn
Onderwerp: Klacht over een hond
Inhoud: Doet klachten over een hond van D.J. Klein Tijfink wegens bijten.
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging gereed gemaakt en afgegeven.
Beantwoording: 24/25-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 592
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een bewijs voor G.J. v.d. Put met 1 jaar verlengd zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 25-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 593
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Zakboekje verlofganger
Inhoud: Verzoekt op te geven of G.J. Schakelaar zich alhier aangemeld heeft.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-09-1900
Briefboeknr.: A72
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 594
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Reparatie School
Inhoud: Verzoekt enige reparaties aan de school.
Gevolggeving: Timmerman en metselaar opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 595
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1900 Nummer: 596
Afzender: Commandant 5de Serie Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 27 Sept a.s. te 5.30 uur v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1900 Nummer: 597
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt toezending van de kadastrale plannen.
Gevolggeving: Teogezonden
Beantwoording: 26-09-1900
Briefboeknr.: 550
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-09-1900 Nummer: 598
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Oordeel van den Oogst
Inhoud: Toezendende van een staat houdende overzicht van den Oogst over 1900.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 597
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1900 Nummer: 599
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij W. Limburg
Inhoud: Verzoekt bericht of de bakkerij van W. Limburg veranderd is, of procesverbaal op te maken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-09-1900
Briefboeknr.: 559
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-09-1900 Nummer: 600
Afzender: Commandant Vesting Art. te Naarden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 1 October a.s. te 9.35 v.m. 6 wagens met 1 paard aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 601
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Vreemdelingen Transvaal
Inhoud: Circulaire aan Procureurs-Generaal fungeerende Directeuren van Politie omtrent de vreemdelingen uit Transvaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 602
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen Subsidie
Inhoud: Meedeeling dat het Prov. Sunsidie ad. fl. 75, voor B. van 't IJssel wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1900 Nummer: 603
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Bekenkamp.
Gevolggeving: Aan vd Beek ter hand gesteld
Beantwoording: 28-09-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 604
Afzender: Secretarie Zwollerkerspel
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Bericht dat E. van de Beek niet te Zwollerkerspel maar te Zwolle werkzaam is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 605
Afzender: P.C. Labrijn te Hattem
Onderwerp: Klacht Honden
Inhoud: Deelt mede dat de bedoelde zwarte hand is van E.W. Hoogen.
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging afgegeven
Beantwoording: 01-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-09-1900 Nummer: 606
Afzender: Inspecteur der Registratie te Amersfoort
Onderwerp: Akten Repertoire
Inhoud: Verzoekt toezending van de akten loopende over het tijdvak 1 Mei 1898 - 31 Oct. 1899 met repertoires.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 29-09-1900
Briefboeknr.: 569
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 607
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 2.128, aan den Gemeente Ontvanger is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 608
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Oproeping Justitie
Inhoud: Ter uitreiking zendende een oproeping voor W. de Groot
Gevolggeving: door vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 609
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 133,80 aan den Ontvanger is uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 610
Afzender: Controleur der Dir. Bel. en het Kadaster te Apeldoorn
Onderwerp: Kadaster Opneming Geb. en Ongeb. Eigenaars
Inhoud: Inzending van een staat van eigendommen enz. die moeten geschat worden, met verzoek aan het lid van 't Zetters college daarvoor aangewezen ter hand te stellen.
Gevolggeving: Koops meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1900
Briefboeknr.: 578
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 611
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Ongeval D. Welman
Inhoud: Verzoekt nog op te geven of deze persoon gehuwd of ongehuwd is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-10-1900
Briefboeknr.: 575
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 612
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Joh. Hendr. Holtkamp
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 01-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-10-1900 Nummer: 613
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De Gemeenterekening over 1899 gewijzigd vastgesteld in Ontvangst op fl. 23.982,105 en in Uitgaaf op fl. 24.112,215 terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Ontvanger afschrift gezonden
Beantwoording: 02-10-1900
Briefboeknr.: 579
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 614
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciale Begrooting
Inhoud: Meegedeelde begroting der enkele Provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 615
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Meedeling dat tot Schoolopziener in het Arrond. Geldermalsen is benoemd J.Chr. Levaring te Nijmegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 616
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Tot zijn woonplaats wordt Nijmegen aangewezen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 617
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onderwijs, Jaarwedden Ede
Inhoud: Besluit ter meedeeling van een besluit omtrent regeling Onderwijzersjaarwedden in de gemeente Ede.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 618
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Besluit dat aan den Provinciale Waterstaat is opgedragen eene opneming de zandverstuivingen te doen, met verzoek de daarmee belaste ambtenaar aanwijzing enz. te verleenen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 619
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Opening Jacht
Inhoud: Besluit betreffende de opening en sluiting der jacht op grof wild.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 620
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een verlengd bewijs voor A. van Erven.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 621
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Toezending ter afkondiging een exemplaar der onlangs vastgestelde dienstregeling Centraal Spoor.
Gevolggeving: Afgekondigd / Bericht verzonden
Beantwoording: 03-10-1900 / 03-10-1900
Briefboeknr.: 582
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 622
Afzender: Ontvanger der Registratie te Elburg
Onderwerp: Successie
Inhoud: Verzoekt opgave omtrent de nalatenschap van J. Koster.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 623
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Nuttige Handwerken
Inhoud: Opgave van benodigdheden voor 't onderwijs in nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 03-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 624
Afzender: Militie commissaris te Zutphen
Onderwerp: Militie: Vrijstelling van dienst
Inhoud: Is van oordeel dat de loteling waarvan geschreven is moet dienen wanneer hij dienstplichtig nummer trekt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1900 Nummer: 625
Afzender: Ds. Plet Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 666
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1900 Nummer: 626
Afzender: wed. L. Uchtrop
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Vraagt ontheffing der belasting over 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 662
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1900 Nummer: 627
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Sept. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 628
Afzender: S.T. Pleiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 664
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 629
Afzender: Ondervoorz. Afd. Over Veluwe G.O. Landmij in Gelderland
Onderwerp: Landbouwcursus
Inhoud: Enige meedelingen omtrent de op te richten landbouw cursus
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 630
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Ant. Renes
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 04-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1900 Nummer: 631
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Schutterij; Officieren
Inhoud: Terugzending der gewijzigde conceptvoordracht voor officier bij de schutterij
Gevolggeving: Voordracht opgemaakt en verzonden aan de gemeente-besturen.
Beantwoording: 13-10-1900
Briefboeknr.: A82
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 632
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Salaris Klerk te secretarie
Inhoud: Verzoekt hem enige bezoldiging te geven als klerk ter secretarie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 633
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt om toezending van 2 geboorte extracten en opgave van graad van bloedverwantschap tusschen A. en C. van 't Hul en D. van 't Hul.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-10-1900
Briefboeknr.: 593
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 634
Afzender: Burgemeester van Putten
Onderwerp: Nat. Militie; geboorte extract
Inhoud: Toezending van een geboorte-extract ten dienste der Nat. Militie voor Harmen van de Veen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 635
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zwarteweg
Inhoud: De missive van GS van Overijssel omtrent den slechten toestand van den Zwarteweg om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 601
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1900 Nummer: 636
Afzender: Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling dat de dysenterie epidemisch heerscht in deze gemeente.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 05-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 637
Afzender: Burgemeester van Oldebroek
Onderwerp: Nat. Militie; Verlofganger
Inhoud: Bericht dat J. de Haan zich op 1 October j.l. naar zijn korps heeft begeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 638
Afzender: N. Cnopius arts te Hattem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling omtrent het ontsmetten enz. bij J. Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-10-1900 Nummer: 639
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 08-10-1900
Briefboeknr.: 596
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 640
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor Johannes Hulsman en Gerhardus Horenberg
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 641
Afzender: Controleur van het kadaster te Arnhem
Onderwerp: Zettersvergadering
Inhoud: Verzoekt vergadering te beleggen op 10 okt. a.s. v.m. 11 uur
Gevolggeving: Vergadering uitgeschreven
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 642
Afzender: Burgemeester van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Verzoekt om hem te berichten of er bezwaar tegen bestaat dat aan Klaas (Blom) Blom vergunning wordt verleend tot het schieten van schadelijk gedierte onder deze gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1900 Nummer: 643
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van opname der boeken en kas van den ontvanger
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 644
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Benoeming zetters
Inhoud: Besluit houdende benoeming van zetters voor 's Rijks directe belastingen. Oldebroek A. Broekhuis en E. vd Werfhorst
Gevolggeving: Akten uitgereikt / Bericht aanneming der benoeming verzonden
Beantwoording: 10-10-1900
Briefboeknr.: 608
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 645
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Stemdistricten
Inhoud: Besluit betreffende aanwijzing van Stemdistricten in de gemeente Tiel.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1900 Nummer: 646
Afzender: Commandant Detachement Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 oct. a.s. te 6.30 v.m. 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 647
Afzender: Commandant 2e Bataljon Rustende Schutterij in Gelderland
Onderwerp: Voordracht officieren Schutterij
Inhoud: Nadere opgave verstrekkende voor de op te maken voordracht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 648
Afzender: Hoofd der school Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter schoolgaande leerlingen in het 4de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 649
Afzender: Commandant Detachement Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 13 Oct. a.s. 3 wagens verzoekende in het Kamp te 6.30 uur v.m.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 650
Afzender: Hoofd der O.L. School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter schoolgaande leerlingen in het 4e kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 651
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat W. van Essen zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1900 Nummer: 652
Afzender: G.J. van Vredendaal Wilnis
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt het zoontje zijner vrouw op te sturen.
Gevolggeving: Notificatie / beantwoord
Beantwoording: 10-10-1900
Briefboeknr.: 610
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1900 Nummer: 653
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inkwartieringsstaat
Inhoud: Op te geven aan den C.d.K. in welke buurtschap enz. het gemeentehuis ligt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 12-10-1900
Briefboeknr.: 615
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1900 Nummer: 654
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat verlofgangers der militie te land niet onder de wapenen mogen komen zoolang de Dysenterie epidemisch heerscht enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-10-1900 Nummer: 655
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Inzending eener kennisgeving omtrent het voorkomen van besmettelijke ziekte bij H. Veluwenkamp.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1900 Nummer: 656
Afzender: H. Olthuis Jr.
Onderwerp: Brandmeester
Inhoud: Bedankt als brandmeester te Oldebroek
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-10-1900 Nummer: 657
Afzender: Geneesk. Inspecteur Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt voortaan wekelijks opgave van het aantal aangetasten en overleden personen.
Gevolggeving: Zal aan voldaan worden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 658
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 13 Oct. 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 659
Afzender: Vereeng. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoekt tot het houden eener collecte in Oct. of Nov. a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Opbrengst overgemaakt
Beantwoording: 31-10-1900 / 16-11-1900
Briefboeknr.: 710
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 660
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Koopman is een pink uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 661
Afzender: H. van Pijkeren
Onderwerp: Klacht hond D. de Groot
Inhoud: Klaagt over de hond van D. de Groot Wz. te Wezep
Gevolggeving: Bevel tot vastlegging afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 662
Afzender: Dr. Ooink
Onderwerp: Begraven Dysenterie
Inhoud: Verklaard dat het lijk van wed. B. Wolf op dien dag begraven moet worden.
Gevolggeving: Verlof afgegeven
Beantwoording: 15-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 663
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een verzoek van J. Riegersweide om een bewijs van Nederlanderschap voor zijne dochter verzoekende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-10-1900
Briefboeknr.: 625
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1900 Nummer: 664
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs
Inhoud: Inzending van de modellen van de leerplicht A, B, C en D voor zooveel nodig te verzenden aan de schoolhoofden.
Gevolggeving: Verzonden
Beantwoording: 16-10-1900
Briefboeknr.: 622
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1900 Nummer: 665
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Amsterdam
Onderwerp: Bevolking, Pensioen Ambtenaren
Inhoud: Verzoekt de daarbij ingesloten formulieren te controleren met geboorteregister enz. en daarna terug te zenden.
Gevolggeving: Terugezonden
Beantwoording: 18-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1900 Nummer: 666
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Verloving H.M. de Koningin
Inhoud: Een Proclamatie van 16 Oct. inzendende betreffende de verloving van H.M. de Koningin met verzoek dezelve aan te plakken.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 18-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 667
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Het nodige drukwerk voor het Inschrijvingsregister der Nat. Militie voor de lichting van 1902 inzendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 668
Afzender: Gecommitteerden van Gedeputeerde Staten
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Bericht dat zij 24 October a.s. eenige wegen waaronder ook het eindje zandweg van den Zwarteweg zullen nagaan, met verzoek den Burgr. op den grens van Heerde aan te treffen om 1.30 uur nam.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 669
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Beperking vervoer Rijkswegen
Inhoud: Besluit betreffende beperking van vervoer over de Rijks groote wegenbij invallend dooiweder.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 670
Afzender: H. Olthuis
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat R. Klein door hem als plaatsvervanger is aangesteld
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 671
Afzender: R. Klein
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat hij de verplichtingen als plaatsvervanger van H. Olthuis op zich neemt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-10-1900 Nummer: 672
Afzender: Ds. Plet en H. Groen Wezep Kerkraad Geref. Kerk.
Onderwerp: Stoomtram Nunspeet - Zwolle
Inhoud: Verzoekt het vorige besluit te handhaven en alzoo afwijzend op het ingediende of nog in te dienen adres te beschikken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 660
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1900 Nummer: 673
Afzender: W. Heins
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van de benodigde aantallen stalen voor 1900
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-10-1900 Nummer: 674
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Maken bezwaar de ingezonden voordracht ter benoeming van officieren te bekrachtigen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-10-1900
Briefboeknr.: A89
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 675
Afzender: G.J. Duim
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt vermindering of vrijstelling van schoolgeld over 1899
Gevolggeving: Deen Raad aangeboden / Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 665
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 676
Afzender: A. van Bruggen
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt ontheffing van Hoofd. omslag voor D. van Bruggen 17 mei j.l. overleden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 663
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1900 Nummer: 677
Afzender: dr. Ovink
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeling dat het van D. Wijnen nog dien dag moet begraven worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 678
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: 200 schriften zijn voor 1901 benodigd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 679
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande kinderen 4de kwartaal
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-10-1900 Nummer: 680
Afzender: Det. Commandant 1ste Reg. Vest. Art. Legerplaats bij Olderbroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 25 october a.s. 9.30 uur v.m. 2 wagens in het kamp verzoekende
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 681
Afzender: J. van Boven
Onderwerp: Wegen, Uitweg Mheneweg
Inhoud: Verzoekt op den Mheneweg tusschen Straatweg en Bovenpad een loopbrugje te leggen, een uitweg te verleggen en nog een uitweg te verleggen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 682
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht te 's-Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Opgave vab de verpleegkosten voor B. van 't IJssel met verzoek op te geven hoe gehandels moet worden met het transport van het kind waarvan zij eerlang bevallen zal.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-10-1900 / 01-11-1900
Briefboeknr.: 654 / 677
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 683
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs jaarwedden
Inhoud: Onthouden hunner goedkeuring aan het raadsbesluit inzake jaarwedde onderwijzer A. vd Weg.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 684
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Inzending van een mandaat voor J. vd Beek ad fl. 9,
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 26-10-1900
Briefboeknr.: 644
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1900 Nummer: 685
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor Arend Berghorst en D. van Enke.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 686
Afzender: Commandant 3de Reg. Vesting Art. Gorkum
Onderwerp: Militie
Inhoud: Bericht dat A. van Gelder is overgeplaatst bij dat regiment
Gevolggeving: Aangetekend in het Militieregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 687
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Prov. Staten Verkiezing
Inhoud: De verkiezing vvo een lid der Staten district Putten is bepaald op 13 Nov. as.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 688
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolopziener
Inhoud: Bericht dat met ingang van 16 nov a.s. tot Districtsschoolopziener te Arnhem wordt benoemd J.E. van Renesse.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 689
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat met de verlofgangers (tijdelijk) gehandeld moet worden als met de groot-verlofgangers.
Gevolggeving: Aangetekend in Alphabetische Index
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 690
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt alsnog inzending van de verklaring bedoeld bij Prov. Blad 36 van 1900 betreffende M.E. Riezenweide.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 29--10-1900
Briefboeknr.: 650
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1900 Nummer: 691
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending bewijs van Nederlanderschap voor H.V. de Weerdt met 1 jaar verlengd.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 26-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 692
Afzender: J. Sellis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 667
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 693
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Lijsten van achterstallige belastingen over 1898 en 1899
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 31-10-1900
Briefboeknr.: 670
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 694
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele Bel.
Inhoud: Inzending van 2 registers ter vaststelling door de zetters.
Gevolggeving: Zetters ter behandeling aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 695
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. vd Ziel en G. Muller
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 27-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-10-1900 Nummer: 696
Afzender: Hoofdingenieur vd Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoekt de genummerde latjes op de grenzen der stuifzanden aangebracht, te vervangen door palen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-11-1900
Briefboeknr.: 682
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1900 Nummer: 697
Afzender: Ingenieur 3de Rivierarrond. te Zutphen
Onderwerp: Bestek Verfwerk
Inhoud: Inzending van een aankondigingsbiljet van aan te besteden verfwerk langs den IJssel.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 30-10-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1900 Nummer: 698
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Ziekten
Inhoud: Inzending van een verklaring van N. Cnopius omtrent besmettelijke ziekten onder Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1900 Nummer: 699
Afzender: F. Hartman e.a.
Onderwerp: Wegen, lantaarn
Inhoud: Verzoeken Bultmansveldweg te verharden en aldaar een lantaarn te plaatsen.
Gevolggeving: Den raad aangeboden / de beslissing meegedeeld
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 751
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 700
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door L. Lucassen is een vaars uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 701
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen Dienstregeling
Inhoud: Inzneding eener tectuur op de dienstregeling der Ned. Centraal Spoorweg Mij.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-10-1900 Nummer: 702
Afzender: W. A. Dalhuizen
Onderwerp: Ontslag onderwijzeres
Inhoud: Verzoekt met ingang van 1 januari a.s. eervol ontslag uit hare betrekking
Gevolggeving: Den Raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 703
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 704
Afzender: Burgemeester van Zwollerkerspel
Onderwerp: Veeziektes
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 26 october j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1900 Nummer: 705
Afzender: G. Meester
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Neemt de benoeming to brandmeester aan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1900 Nummer: 706
Afzender: Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent Dysenterie en een eventueel aan te schaffen barak.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-11-1900
Briefboeknr.: 686
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1900 Nummer: 707
Afzender: Direcreur Artillerie Schietschool te Zwolle
Onderwerp: Vervaning van directeur
Inhoud: Bericht met ingang van heden Luit. Kolonel Bischoop vervangen wordt als Directeur der Artillerie Schietschool door W.A.P.F.L. Rovers
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 708
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Bericht dat door G. Puttenstein een pink uit nood geslacht is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 709
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave der benodigde buiten- en binnenvellen voor de staten C en D Leerplichtmat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 710
Afzender: Burgemeester van Wilnis
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Vraagt enige inlichtingen omtrent het kind van E. van Ommen
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 05-11-1900
Briefboeknr.: 685
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 711
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over October j.l. saldo fl. 504,305
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-11-1900 Nummer: 712
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen H. Kommer
Inhoud: Vraagt opgave omtrent de verblijfplaats van H. Kommer
Gevolggeving: Beantwoord
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 713
Afzender: N. Cnopius
Onderwerp: Dysenterie J. Mensink
Inhoud: Bericht omtrent het verbranden enz. van beddegoed bij Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 714
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Overtuigingsstukken A. Bourgonje
Inhoud: Verzoekt te bevorderen dat de overtuigingsstukken in zake A. Bourgonje worden gedeponeerd te Harderwijk.
Gevolggeving: vd Beek opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 715
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Meedeeling dat Gecommiteerden den Zwarteweg en Heerder-Weezeper grintweg in een goeden staat bevonden hebben en aan het Gemeentebestuur van Kampen in overweging gegeven hebbende om het onderhoud van den Heerder- Weezeper grintweg tegen een billijke vergoeding aan de gemeenten Oldebroek en Heerde over te dragen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 716
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Besluit betreffende stempelmerken voor den ijk en herijk in1901 (letter k schnijvorm)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 717
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieraden
Inhoud: Besluit meedeelende de benoeming van voorzitter enz. in de militieraden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 718
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: 2 exemplaren van het verslag van den landbouw over 1900 inzendende waarvan 1 voor 15 dec. a.s. terug verwacht wordt.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 15-12-1900
Briefboeknr.: 784
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 719
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jaarboekje
Inhoud: Enige opgaven voor het jaarboekje voor 1901 vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: 690
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 720
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor E. Christoffels
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1900 Nummer: 721
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van het aantal benodigde tabellen enz. voor de leerplichtwet en reparatie aan de pomp opgevende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 722
Afzender: Commandant 2de Bat. Rust. Schutterij te Heerde
Onderwerp: Voordracht officieren
Inhoud: De voordracht voor te vervallen officiersplaats inzendende.
Gevolggeving: Opgezonden a/d C.d. K.
Beantwoording: 06-11-1900
Briefboeknr.: A93
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 723
Afzender: Geneesheer directeur Krankzinnigengesticht te 's-Gravenhage
Onderwerp: B. van 't IJssel kind
Inhoud: Meedeeling dat het te verwachten kind van B. van 't IJssel zoo spoedig mogelijk vervoerd moet worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-11-1900 Nummer: 724
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van namen van veroordeelde personen wegens jachtdelict.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1900 Nummer: 725
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave der benodigde tabellen enz. voor de leerplichtwet
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 726
Afzender: Geneeskundig inspecteur te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt spoedige toezending van de lijst inzake dysenterie
Gevolggeving: Was 6 nov. verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 727
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1900 Nummer: 728
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving van 30 October j.l. goedkeurende.
Gevolggeving: De Raad meegedeeld / Afschrift aan de ontvanger
Beantwoording: 09-11-1900
Briefboeknr.: 696
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 729
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier over het 3de kwartaal goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Afgekondigd / Ontvanger ter hand gesteld / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 09-11-1900 / 09-11-1900
Briefboeknr.: 697
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 730
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Opgave van het benodigd aantal tabellen C en D.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1900 Nummer: 731
Afzender: A. Roebers, secr. R.C. Par. Armbestuur
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt voortaan op te geven wie door de gemeente bedeeld wordt tot de R.C. Parochie behorende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 732
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij officieren
Inhoud: De voordracht ter benoeming van officieren ter aanvulling terugzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 15-11-1900
Briefboeknr.: A96
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 733
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Wolf
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 734
Afzender: Directeur der Directe Bel. enz. te Arnhem
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Enige meedelingen omtrent kramers, die niet voorzien zijn van het bewijs bedoeld in art. 34 der Wet betreffende de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-11-1900 Nummer: 735
Afzender: Burgem. van Ermelo
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J. de Zwaan nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 10-11-1900
Briefboeknr.: 699
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 736
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciaal verslag
Inhoud: Besluit betreffende overzicht van de gemeentefinanciën in het Prov. Verslag.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 737
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Uitkomsten de 8e Algemene 10 j. Volkstelling, zielengetal voor Oldebroek 5767
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 738
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Toezending van een exemplaar landbouwverslag over 1898
Gevolggeving: Notificatie, Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1900 Nummer: 739
Afzender: Burgem. van Amsterdam
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of J. H. van der Brink geb. 3 febr. 1871 Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-11-1900
Briefboeknr.: 707
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 740
Afzender: Prov. Adjudant in Gelderland
Onderwerp: Garnizoensplaats
Inhoud: Bericht dat eerst in januari e.k. wordt opgegeven of er al dan niet lotelingen uit Gelderland bij de 9e en 10e Comp. 1ste Reg. Vesting Art. zullen ingedeeld worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 741
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: De voordracht betreffende benoeming van Officieren terugzendende.
Gevolggeving: Toegezonden a/d C.d.K.
Beantwoording: 15-11-1900
Briefboeknr.: A96
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1900 Nummer: 742
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen vertrouwelijk
Inhoud: Verzoeken inlichtingen omtrent eventueele wijziging der Kieswet wat aangaat de uitleg der stemmingen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 743
Afzender: Geneesk. Inspecteur te Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Verzoekt onder inzending van het advies van Dr. Ovink te willen melden of er bezwaar tegen bestaat de epidemisch verklaring op te heffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 713
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 744
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Vacature Onderwijzeres
Inhoud: Wijst er op dat de voorziening in de vacature ontstaan door het ontslag aan Mej. Dalhuizen te geven, sollicitanten behoren opgeroepen te worden
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 711
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 745
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan de Zwaan.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-11-1900 Nummer: 746
Afzender: Commandant 1e Comp. 8e Reg. Inf. te Boesburg
Onderwerp: Verlof miliciens
Inhoud: Bericht dat E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie / Aangetekend in het Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 747
Afzender: Inspecteur der Registratie en Domeinen te Amersfoort
Onderwerp: Zegel rekeningen enz.
Inhoud: Verzoekt ter viseering op te zenden de mandaten enz over 1897 en 1898 alsmede de registers van ontvangst enz.
Gevolggeving: Opgezonden 20Notificatie
Beantwoording: 720
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 748
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: L. Onderwijs Jaarwedde.
Inhoud: Het raadsbesluit in zake de jaarwedde van den onderwijzer A. van de Weg niet goedkeurende en meedeelende dat zij genegen zijn eene regeling ad. fl. 500, goed te keuren.
Gevolggeving: Den raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1900 Nummer: 749
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Provinciaal verslag gemeentefinanciën
Inhoud: De ingezonden staat van de ontvangsten en uitgaven over1899 terugzendende met verzoek een nieuwe overeenkomstig 't laatst vastgestelde model terug te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 16-11-1900
Briefboeknr.: 715
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1900 Nummer: 750
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor A. Lindeboom voor één jaar verlengd; met verzoek 60 ct voor de kosten over te maken.
Gevolggeving: Toegezonden; Geld verzonden
Beantwoording: 17-11-1900
Briefboeknr.: 716
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 751
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Toezending van een tectuur voor het biljet Ned. Centraal Spoorweg.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 752
Afzender: Hoofdingenieur van de Prov. waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Toezending van een kaartje van de verschillende perceelen stuifzand met verzoek na gebruik te retourneren.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 28-11-1900
Briefboeknr.: 724
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 753
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 754
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 755
Afzender: Commandant 5e Regt. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Miliciens verlof
Inhoud: Opgave van miliciens wie tijdelijk verlof is verleend.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-11-1900 Nummer: 756
Afzender: Inspecteur geneeskundig staatstoezicht Arnhem
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat de epidemisch-verklaring der Dysenterie is ingetrokken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 19-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 757
Afzender: Grothe van Schellach te Utrecht
Onderwerp: Collecte
Inhoud: De ontvangst der gelden van de collecte voor de metalen kruisen Citadel medaille dragers berichtende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 758
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken
Inhoud: Overdracht vaan een gedeelte der soldij door personeel der Zeemacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 759
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken, Standplaatsen korpsen
Inhoud: Veranderingen in de opgave van Standplaatsen der Korpsen.
Gevolggeving: Aangetekend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 760
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het met één jaar verlengde bewijs van nederlanderschap voor D. Bultman terugzendende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1900 Nummer: 761
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Het met één jaar verlengde bewijs voor Johannes Berghorst zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-11-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-11-1900 Nummer: 762
Afzender: Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Besluit dat zij M. Overdijk geen onderstand kan verstrekken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-11-1900 Nummer: 763
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres met bijlagen van Mr. Vos de Wael om schadelijk gedierte te doen schieten door gebr. Veltkamp om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Toegezonden aan Heerde / Terug a/d C.d.K.
Beantwoording: 23-11-1900 / 28-11-1900
Briefboeknr.: 722 / 725
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1900 Nummer: 764
Afzender: Officier van Gezondheid te Utrecht
Onderwerp: Militaire Geneesk. Dienst
Inhoud: Enige opgaven omtrent inrichting van verpleging van zieken tijdens een oorlog vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-12-1900
Briefboeknr.: 787
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1900 Nummer: 765
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Het Rijkssubcidie ad. fl. 40, voor B. van 't IJssel wordt toegestaan
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1900 Nummer: 766
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Opgave verzoekende van naam enz. van den overleden Kapitein O. Wolters
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-11-1900
Briefboeknr.: A102
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1900 Nummer: 767
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat E.J. Wendel zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 30-11-1900
Briefboeknr.: A104
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-11-1900 Nummer: 768
Afzender: Commandant 1e Regiment Vesting Artillerie alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 30 Nov. a.s. 1 wagen met 1 paard verzoekende te 7.30 uur in 't kamp.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 769
Afzender: Ch. van Ginneken Zundert
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Verzoekt opgaaf van de in 1901 benodigde dennen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-12-1900
Briefboeknr.: 810
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 770
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Boer is een pink uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 771
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militieplichtigen, ziekten
Inhoud: Besluit betreffende ongezegelde ziekte-attesten voor onvermogende militieplichtigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 772
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Besluit betreffende toezicht op den gezondheidstoestand van ten uitvoer bestemd vee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 773
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Uitnodiging omtrent bekendmaking van opsnoeiing van doornheggen voor fietsrijders.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 774
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling omtrent de gooedgekeurde rekening en begroting voor de stuifzanden en inzake het perceel van H. Klumpert.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / beantwoord
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 769
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 775
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Eenige meedeelingen betreffende G. Sanders verzoekende
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-13-1900
Briefboeknr.: 729
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-11-1900 Nummer: 776
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Brandstoffen
Inhoud: Verzoekt hem brandstoffen voor de school te verstrekken.
Gevolggeving: Besteld bij Theijmijer
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 777
Afzender: P. Drost
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen dienst gedaan hebbende bij den brand bij Niemeijer.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 778
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 28 Nov j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 779/1, 2, 3
Afzender: H. Welmaren, W.C. Wellink en H. Meelma
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Inschrijvingsbiljetten voor de voor 1901 benodigde schoolbehoeften.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1900 Nummer: 780 1, 2
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Overzicht van de goedgekeurde hengsten enz. enz. inzendende
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1900 Nummer: 781
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee.
Inhoud: Door H. Steenbergen is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 782
Afzender: rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den ontvanger is fl. 133,80 betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 783
Afzender: Directeur der Dir. bel. te Arnhem
Onderwerp: Zitdagen Rijks Ontvanger
Inhoud: Meedeeling van de tijdtippen waarop de Rijks Ontvanger te Hattem zitting heeft
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1900 Nummer: 784
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting 1900
Inhoud: De begrooting voor 1901 met nota van aanmerkingen terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Teruggezonden
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 759
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1900 Nummer: 785
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs; Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van het materieel voor de schoolstatistiek (leerplichtwet) 1901
Gevolggeving: Aan den hoofden verzonden
Beantwoording: 05-12-1900
Briefboeknr.: 739-743
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 786
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: IJsgang rivieren
Inhoud: Besluit betreffende voorzieningen in geval van ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 787
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Een fout komt voor in dat verslag over 1900, op bladz. 61 Aantal geslachte varkens over 1900, en niet 1899.
Gevolggeving: Veranderd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 788
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Locaal Spoor en Tramwegen
Inhoud: Besluit betreffende aanleg en exploitatie van Locaalspoor en Tramwegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 789
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Geeft in overweging om aan de ouders een exemplaar van het tractaat uitgegeven door Busé te Hardinxveld omtrent de leerplichtwet ter hand te stellen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 790
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Breembroek is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 791
Afzender: Dr. Jonker te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt hulp voor ondersteuning van het gezin van H.J. Eikelenkamp
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 792
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Dankbetuiging Gratificatie
Inhoud: Betuigt zij dank voor de verleende gratificatie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1900 Nummer: 793
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Nov. j.l. saldo fl. 448,65
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1900 Nummer: 794
Afzender: Dr. Jonker te Hattem
Onderwerp: Werkverschaffing
Inhoud: Verzoekt namens het Ziekencomité te Hattem aan de arbeiders wier gezinnen door Dysenterie zijn geteisterd werk te verschaffen in den aankomende winter.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-12-1900 Nummer: 795
Afzender: Inspecteur der Posterijen te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoren
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent het vergoeden tot vestiging dier kantoren te Old. en Wezep als grootte der kom enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-12-1900
Briefboeknr.: 29
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-12-1900 Nummer: 796
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van de verschillende modelen bij de leerplichtwet bedoelde en inlichtingen omtrent de modellen A-D.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 797
Afzender: G.J. Beltman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 798
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Nadere opgave van leerlingen nog in het 4de kwartaal ter school gaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 799
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rundveestapel
Inhoud: Meedeeling betreffende ontslag en benoeming van den Voorzitter der Commissie tot bevordering der verbetering van het rundvee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 800
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Besluit houdende meedeeling van de som die de gemeente krachtens de wet van 1897 van het Rijk toekomt fl. 6545,545
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1900 Nummer: 801
Afzender: Penningmr. der Vereeng. tot Chr. verz. van Krankz. enz. te Amsterdam
Onderwerp: Verpleeggelden Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat na 1 Januari a.s. krachtens aangegane overeenkomst met de Provinsie geen verpleeggelden ad. fl. 300, 's jaars door hem zullen in rekening worden gebracht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 802
Afzender: Voorzitter der commissie van de herziening der bel. opbrengsten gebouwde eigendommen te Apeldoorn
Onderwerp: Belastbare opbrengsten geb. eigendommen
Inhoud: Bericht dat de opgaaf bedoeld bij art. 26 der wet van 2 mei 1897 (Stbl 124) is afgezonden, met verzoek die ter visie te leggen, ontvangst daarvan met opgave der datum van kennisgeving te berichten en na afloop van de termijn terug te zenden.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Gepubliceerd / Teruggezonden
Beantwoording: 10-12-1900 / 10-12-1900 / 05-01-1901
Briefboeknr.: 757 / 42
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 803
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J.C. Stuiver
Gevolggeving: Ontvangst bericht
Beantwoording: 10-12-1900
Briefboeknr.: 755
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 804
Afzender: Inspecteur der dir. bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te willen opgeven op op 13 Dec. a.s. te 5 uur nam. een lokaal voor het houden eener vergadering beschikbaar is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 10-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 805
Afzender: E. v.d. Werfhorst Hz. te Oldebroek
Onderwerp: Elb. Eper grintweg
Inhoud: Neemt de benoeming tot Commissaris weder aan.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 806
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Besluit betreffende beperking van vervoer op de wegen in Overijssel.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 807
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Sluiting Jacht
Inhoud: Besluit betreffende de sluiting der jacht (31 dec).
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 808
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: De inzending der staten betreffende afgegeven bewijzen kan voortaan nagelaten worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-12-1900 Nummer: 809
Afzender: H. v.d. Weg
Onderwerp: Brandweer
Inhoud: Bericht dat hij B. van de Grift als zijn plaatsvervanger aangesteld heeft.
Gevolggeving: Brandmeester kennisgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 810
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Bericht dat hij de schoorsteen van den oven van wed. Kanis nader zal onderzoeken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 811
Afzender: wed. K. Spijkerboer
Onderwerp: Stoomkoren maalderij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot het oprichten vaan eener Stoomkorenmaalderij.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Vergunning verleend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1900 Nummer: 812
Afzender: H. Olthuis
Onderwerp: Kuiperij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot het oprichten vaan eener Stoomkuiperij
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Vergunning verleend
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1900 Nummer: 813
Afzender: Geneesheer Directeur Ermelo Veldwijk
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Bericht dat voor G. van Essen geen plaats is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-12-1900 Nummer: 814
Afzender: Mej. Brouwer
Onderwerp: Onerwijzeres; Jaarwedde
Inhoud: Dankbetuiging voor de verhooging van jaarwedde.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1900 Nummer: 815
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Politie
Inhoud: Deelt mede dat te Elburg eenige Oostenrijkse coupons vermist of ontvreemd zijn met verzoek zoo mogelijk te informeren bij commissionairs enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1900 Nummer: 816
Afzender: A.J. Wolbers, H. van Zanten, T. de Bruin en M. Dwars
Onderwerp: Sollicitatie onderwjzeres Wezep
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten voor de vacante betrekking te Wezep.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-12-1900 Nummer: 817
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van de nog gevraagde modellen voor de leerplichtwet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 818
Afzender: E.J. Dannenberg
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Inzending der sollicitaitestukken voor onderwijzeres te Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 819
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of A. Ruiter e.a. Nederlander zijn.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-12-1900
Briefboeknr.: 792
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 820
Afzender: Commandant 2e Afd. 1e Regiment Veld-Artillerie Amersfoort
Onderwerp: Zakboekje Verlofgangers
Inhoud: Toezending van een zakboekje voor A. van Gelder
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 19-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 821
Afzender: Voorz. van de Militieraad te Harderwijk
Onderwerp: Huisonderzoek Loteling
Inhoud: Een verzoek voor Dr. Ovink om G.B. Kroeze thuis te onderzoeken.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 822
Afzender: Burgem. van Wilsum
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: H. v.d. Berg wil zich te Zwolle vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1900 Nummer: 823
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. van Pijkeren
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1900 Nummer: 824
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begroting
Inhoud: De begroting voor 1901 goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 825
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs
Inhoud: Het Raadsvbesluit betreffende jaarwedde van A. v.d. Weg goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 826
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Het raadsbesluit betreffende de regeling van de jaarwedde der onderwijzeressen te Wezep goedkeurende.
Gevolggeving: De raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 827
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving op de begroting voor 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 828
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling begroting
Inhoud: De aanvullingen op de begroting voor 1900 goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 829
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofdelijke Omslag
Inhoud: Het Suppletoir kohier Hoofd. omslag goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Gepubliceerd en verzonden aan de ontvanger.
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 799
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 830
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Verzoeken te willen bewerken dat zoo spoedig mogelijk het perceel van Klumpers kosteloos worden overgeschreven op naam van de Provincie.
Gevolggeving: Beantwoord / zie ook brief
Beantwoording: 15 -01-1901 / 29-12-1900
Briefboeknr.: 63 / 837
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 831
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Besluit betreffende het aandeel in de lichting voor 1901 (Oldebroek 13).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 832
Afzender: Burgemeester van Epe
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en Klauwzeer geconstateerd
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 833
Afzender: Officier van Justitie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Krankzinnige
Inhoud: Verzoekt op te geven of A.J. van Gelder goed vindt dat door hem een Procureur wordt aangewezen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-12-1900
Briefboeknr.: 804
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 835
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolking Statistiek, Doodsoorzaken
Inhoud: Toezending van enige circulaires voor Doctoren betreffende invulling van de briefjes van overlijden (oorzaken van den dood).
Gevolggeving: 1 exemplaar gedeponeerd; verzonden aan de Dokters
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 795/797
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 836
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt op te geven of A.J. Boersma nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-12-1900
Briefboeknr.: 798
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 837
Afzender: H.J. van Gulik en G.H. van Kleef
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Melden zich aan als sollicitanten voor Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 838
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat J.G. Harms nederlander is door geboorte
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 839
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jaarwedde Secretaris Apeldoorn
Inhoud: Besluit betreffende verhooging van jaarwedde van de secretaris van Apeldoorn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 840
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Reglement weiden en leiden van stieren
Inhoud: Besluit betreffende het weiden en leiden van stieren.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 841
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeente financiën
Inhoud: Het raadsbesluit tot verevening der door de Dysenterie veroorzaakte kosten goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1900 Nummer: 842
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Schipper
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 21-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 843
Afzender: Burgem. van Meenaldumadeel
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: G. Kroeze wil zich te Rheden vestigen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 844
Afzender: L.J. Unger; Bezooien
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meldt zich aan als sollicitant voor Wezep
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1900 Nummer: 845
Afzender: Directeur Ned. Heidemij
Onderwerp: Woeste gronden
Inhoud: Vraagt opgave van de grootte van woeste gronden der gemeente.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-01-1901
Briefboeknr.: 53
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 846
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Bericht dat hij denneplanten zal bewaren
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 847
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Ongeluk Wellman
Inhoud: Verzoekt enige opgaven omtrent Wellman, die in sept. j.l. gewond werd
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1901
Briefboeknr.: C
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1900 Nummer: 848
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager onderwijs statistiek
Inhoud: Toezneding van Staten A, B en C voor de school statistiek 1901
Gevolggeving: Verzonden aan de Schoolhoofden
Beantwoording: 27-12-1900
Briefboeknr.: 827/831
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-12-1900 Nummer: 849
Afzender: Hoofd derschool te Wezep
Onderwerp: Sollicitanten onderwijzeres
Inhoud: Opgave van sollicitanten die proefles dienen te geven
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 29-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 850
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemiliciens
Inhoud: Verzoekt de zakboekjes van de zeemiliciens van 1897, 1898 en 1899 op te zenden.
Gevolggeving: Niet van toepassing
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 851
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt voortaan bij het aanvragen van buitengewone machtigingen tot het schieten van schadelijk gedierte de inhoud van dit Prov. Blad te raadplegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 852
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van eenig materieel voor de leerplichtwet
Gevolggeving: Gezonden aan de schoolhoofden
Beantwoording: 31-12-1900
Briefboeknr.: 842/15
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 853
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Markten
Inhoud: Besluit betreffende marktwijziging in de gemente Bergh.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 854
Afzender: G.E. Vosselman
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling over 1900
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 855
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Eenige opgaven omtrent uitgereikte arbeidskaarten enz. in 1900 vragende voor ultimo Februari
Gevolggeving: Verstrekt
Beantwoording: 02-02-1901
Briefboeknr.: 153
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-12-1900 Nummer: 856
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J.G. Harms
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 29-12-1900
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 857
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Broodbakkerijen
Inhoud: Meedeling dat de bakkerij van de wed. Kanis en Schuld nog niet aan de eischen der wet voldoet, met verzoek die menschen daarmede in kennis te stellen.
Gevolggeving: Belanghebbenden meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 858
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Verzoekt door het college van zeters 2 taxateurs aan te wijzen voor 1901.
Gevolggeving: Beantwoord Zetters.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 859
Afzender: F. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 860
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hypotheek
Inhoud: Bericht dat geen goedkeuring vereischt wordt op het raadsbesluit betreffende het verstrekken van geld aan K. ten Cate onder eerste hypothecair verband.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 861 1/2
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door de wed. J. Koops en door B. Grootenhuis is vee uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-12-1900 Nummer: 862
Afzender: Commandant Det. 1e Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat voor A. vd Veen fl. 1,25 per postwissel is verzonden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 1
Afzender: Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt op te geven of in deze gemeente Spaar- of Leenbanken worden aangetroffen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1901
Briefboeknr.: 7
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 2
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Sollicitanten Onderwijzeres
Inhoud: Deelt mee dat mej. de Bruin niet op de voordracht geplaatst mag worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-01-1901 Nummer: 3
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van 't Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Zandverstuivingen, perceel Klumper
Inhoud: Deelt mede dat het door Klumpers afgestane gedeelte van zijn perceel stuifzand niet buiten eene notariele akte op naam der Provincie kan gebracht worden.
Gevolggeving: Gedep. Staten hieromtrent bericht
Beantwoording: 15-01-1901
Briefboeknr.: 63
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-01-1901 Nummer: 4
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Een mandaat voor J. van Dam zendende ad. fl. 30,
Gevolggeving: Uitgereikt en Ontvanger bericht
Beantwoording: 04-01-1901
Briefboeknr.: 33
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-01-1901 Nummer: 5
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 133,795 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 6
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2161,545 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 7
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Veeziekte
Inhoud: Mond- en klauwzeer geconstateerd op 03 januari 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 8
Afzender: Commandant 5e Reg. Infanterie te Utrecht
Onderwerp: Verlof Milicien
Inhoud: Aan J.W. Spronk is tijdelijk verlof verleend tot 30 maart 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 9
Afzender: W. van Pijkeren
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt nogmaals om ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden / Raadsbeslissing meegedeeld
Beantwoording: 21-01-1901
Briefboeknr.: 83
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 10
Afzender: J. van den Bosch
Onderwerp: Leverantie
Inhoud: Verzoekt op zijn beurt te mogen worden belast met leverantie voor de gemeente.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-01-1901 Nummer: 11
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat voor Dec. j.l. saldo fl. 779,36
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 12
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Meedeling zijner zienswijze omtrent samenstelling der voordracht voor een aan zijn school te benoemen onderwijzeres.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 13
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Achtste Volkstelling
Inhoud: Bericht dat eerlang de tweede uitkering in die kosten ad. fl. 144,735 zal gezonden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 14
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schoolstatistiek
Inhoud: Herstelling van een fout in verzamelstaat II kolom I der schoolstatistiek
Gevolggeving: Veranderd in de desbetreffende circulaire.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 15
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeling omtrent de aangevraagde modellen voor de Leerplichtwet
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 16
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij Officieren
Inhoud: Inzending van een afschrift van een K.B. houdende benoeming van J. Rip tot 2e Luitenant.
Gevolggeving: Uitgereikt / C.d.K. bericht verzonden der eedaflegging
Beantwoording: 06-02-1901
Briefboeknr.: A6
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-01-1901 Nummer: 16a
Afzender: Directeur Centraal Bureau v/d Statistiek
Onderwerp: Volkstelling
Inhoud: Eenige kaarten ter nadere invulling zendende
Gevolggeving: Teruggezonden zonder begeleidend schrijven
Beantwoording: 26-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1901 Nummer: 17
Afzender: H. vd. Berg
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Verzoekt hem het vischrecht der Geld. hoek voor fl. 5,00 's jaars voor 12 jaar te verpanden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-01-1901 Nummer: 18
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt toezending van enige ex. model IV en vraagt inlichtingen omtrent de wet.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-01-1901
Briefboeknr.: 43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 19
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen opgave
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin des kwartaals schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 20
Afzender: Rentmeester van 't Feitenhof te Elburg
Onderwerp: Sloot Eekelenburg
Inhoud: Bericht dat voor rekening van 't Feitenhof die sloot niet wordt schoongemaakt, doch zulks kan wel geschieden voor rekening van de gemeente.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 21
Afzender: Burgem. van Rheden
Onderwerp: Verlofganger
Inhoud: Bericht dat G. Kroeze zich aldaar gevestigd heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 22
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Inkwartiering
Inhoud: Opgave betreffende veranderingen in de perceelen waarin inkwartiering kan geschieden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 23
Afzender: Commissie voor 't Fonds v/d/ Gewapende Dienst te Amsterdam
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Meedeeling van de gelden in 1900 verzameld en uitgaven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 24
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling der Standplaatsen enz. van dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 10-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 25
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Meedeeling welk bedrag voor 1901 voorlopig wordt uitgekeerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 26
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jacob Schoonhoven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 27
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Overplaatsing van miliciëns-verlofgangers der Cavalerie bij de treinafd. der Veld-Art.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-01-1901 Nummer: 28
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Procesverbaal van het opnemen der boeken en kas van den Ontvanger
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1901 Nummer: 29
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Namen van verlofgangers in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-01-1901 Nummer: 30
Afzender: Ds. Plet
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Deelt mede dat de wed. H. Riezeweide niet meer tot de Geref. Kerk behoort.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 31
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent 2 personen
Gevolggeving: Verstrekt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 32
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het begin des kwartaals ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 33
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Verzoekt voor 31 Januari a.s. de declaraties wegens onteigening bij ziekten enz. in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 25-01-1901
Briefboeknr.: 121
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 34
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldeverordeningen
Inhoud: Verzoek tot inzending der declaraties van eventuelen Schoolbouw in 1900 voor 31 Januari a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 35
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verordeningen
Inhoud: Opgaaf van de in 1900 afgekondigde strafverordeningen in te zenden voor 31 Januari a.s.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-01-1901
Briefboeknr.: 75
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 36
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Voordracht onderwijzeres
Inhoud: De voordracht met bijlagen van de te Wezep te benoemen onderwijzeres terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-01-1901 Nummer: 37
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Vaccinebewijzen
Inhoud: Toezending van eenige vaccinebewijzen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 38
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor G. en J. van 't Ende
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 39
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburger-Eper Grindweg
Inhoud: De declaratie voor het Rijkssubcidie in 2-voud ter toekenning inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-01-1901
Briefboeknr.: 57
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 40
Afzender: Hoofden der scholen
Onderwerp: School- en absentieboekje
Inhoud: Hun beschouwingen omtrent het boekje van Pera meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-01-1901 Nummer: 41
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Bericht dat hij over het 3de kwartaal 1900 abusief 2 kinderen voor A. van Ommen vermeld heeft, dit moet zijn 1 kind.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 42
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Verzoekt de kadastrale leggers ter bijwerking op te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 43
Afzender: Commissie voor het Geschenk aan te bieden aan H.M. de Koningin.
Onderwerp: Subsidie Schoolfeest
Inhoud: Verzoekt den Raad fl. 500, te schenken teneinde al den schoolkinderen te tracteren en zoo mogelijk eene uitdeeling te doen aan de armen bij gelegen van H.M. Huwelijk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 44
Afzender: Inspecteur van den arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Bericht dat de stoomkorenmaalderij van de wed. Spijkerboer aan de eischen bij de wet gesteld zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 45
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Heeft geen bezwaar tegen de te stellen voorwaarden aan de oprichting der stoommaalderij alleen zou hij het wenselijk vinden nog bepalingen te maken met 't oog op brandgevaar.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 46
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. van den Berg zich aldaar gevestigd heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 47
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Armwezen
Inhoud: Toezending van de noodige tabellen enz. voor de statistiek van het armwezen over 1900.
Gevolggeving: Verzonden aan de besturen
Beantwoording: 18-01-1901
Briefboeknr.: 64/1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-01-1901 Nummer: 48
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. van Barneveld
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 49
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. Eikelboom
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 50
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 51
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Aantal leerlingen
Inhoud: Het aantal leerlingen op 15 januari j.l. bedroeg 196.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 52
Afzender: G. Wessels
Onderwerp: Aankoop grond
Inhoud: Verzoekt hem in koop af te staan Sectie F, no 1195 tegen billiken prijs.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 53
Afzender: Directeur der Waterleiding te Wezep
Onderwerp: Sintels
Inhoud: Bericht dat de hoeveelheid sintels van de waterleiding te gering is om aan te beiden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 54
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Dysenterie - Schuldverordening
Inhoud: Een adres van J. Wensink een schadevergoeding voor verbrande bedden om bericht en raad inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 25-01-1901
Briefboeknr.: 128
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-01-1901 Nummer: 55
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave leerlingen in 't begin des kwartaals schoolgaande.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 56
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Het aantal leerlingen op 15 Januari j.l. bedroeg 113
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 57
Afzender: A. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt ontheffing van Schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 58
Afzender: W. Broekhuis
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 59
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Woonplaats
Inhoud: Verzoekt met 't oog op zijn a.s. huwelijk hem vergunning te verlenen om buiten de gemeente te wonen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 60
Afzender: Burgemeester van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. Junte aldaar gehuwd is
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 61
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 10,
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-01-1901
Briefboeknr.: 73
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-01-1901 Nummer: 62
Afzender: G. Meester
Onderwerp: Hoofd. omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van hoofd. omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-01-1901 Nummer: 63
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Meedeeling omtrent ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 64
Afzender: Hoofd der school te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen en Reparaties
Inhoud: Meedeeling omtrent ter schoolgaande leerlingen en opgave van reparaties.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 65
Afzender: C.W. Baron van Heeckeren van Molecaten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat hij zich te Monster gevestigd heeft.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 66
Afzender: H. van Zanten
Onderwerp: Onderwijzeres
Inhoud: Bericht dat zij de benoeming tot onderwijzeres te Wezep aanneemt.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-01-1901 Nummer: 67
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: Opgave van personen die door hen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 68
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Bericht dat 120 leerlingen ter school gaan, met 't oog op 't feest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 69
Afzender: Hoofd der R.C. School
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Bericht dat 28 leerlingen ter school gaan, met 't oog op 't feest.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-01-1901 Nummer: 70
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Leerplicht
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid der commissie aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-01-1901 Nummer: 71
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bricht dat B. van 't IJssel bevallen is
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 72
Afzender: Minister van Binnenlandse zaken
Onderwerp: Materieel leerplicht
Inhoud: Toezending van materieel buiten- en binnenvellen model D.
Gevolggeving: Verzonden a/d hoofden der scholen
Beantwoording: 28-01-1901
Briefboeknr.: 129-133
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 73
Afzender: Notaris Smeltzer
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 74
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 75
Afzender: H. v.d. Weg
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming niet aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 76
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending van materiaal voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-01-1901 Nummer: 77
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aan E. Beekhof wordt vergunning gegeven zich voor 12 maand buitenlands te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-01-1901 Nummer: 78
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Verzoeken voor 9 Febr. a.s. op te geven of wijziging in Stemdistricten of Kiesdistricten nodig geacht worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-02-1901
Briefboeknr.: 165
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 79
Afzender: Diaconiebestuur Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat in deze week de wintercollecte gehouden zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 80
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor H. en E. Beekhof.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 81
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Statistiek
Inhoud: Toezending van tabellen voor de schoolhoofden ter weder inzending voor 15 maart a.s.
Gevolggeving: Verzonden a/d schoolhoofden / Verzonden a/d commissaris
Beantwoording: 29-01-1901 / 07-03-1901
Briefboeknr.: 135/1-5 / 227
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 82
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplicht Huisonderwijs
Inhoud: Toezending der gevraagde formulieren voor huisonderwijs
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 83
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs Statistiek
Inhoud: Meedeeling dat in de circulaire waarbij de tabellen enz. voor de schoolstatistiek een fout is ingesloten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-01-1901 Nummer: 84
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Jachtovertredingen
Inhoud: Bij verbalen wegens jachtovertreding behoeft de staat niet overlegd te worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-01-1901 Nummer: 85
Afzender: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Rijkstelephoonkantoren
Inhoud: Beschikking houdende dat tegen de vestiging van Rijkstelephoonkantoren te Oldebroek en Wezep geen bezwaar bestaat, met uitnodiging voorstellen omtrent het personeel en de lokaliteiten voor den telephoondienst in te zenden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 86
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezendeing van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 157,72
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 31-01-1901
Briefboeknr.: 140
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 87
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor P. Eilander
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-01-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 88
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Den Haag
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Wijst er op dat volgens bekomen inlichtingen het kind van M. Overdijk een slechte opvoeding zal genieten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 89
Afzender: H. Meester
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Bedankt voor de benoeming
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 90
Afzender: A. Roebers
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Bedankt voor de benoeming
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 91
Afzender: H. v.d. Brink
Onderwerp: Commissie tot wering schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 92
Afzender: Directeur der directe belastingen te Arnhem
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Aanwijzing van Ambtenaren voor de schatting van huurwaarde.
Gevolggeving: Notificatie
Briefboeknr.: -
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 93
Afzender: Diaconie der ger. kerk Oldebroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Bericht dat R. v.d. Werfhorst voor 1901 voor de uitvoering van de voorschriften vervat in art. 23 en 32 der Kieswet is belast.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 94
Afzender: Ambtenaar Burg. Stand Den Haag
Onderwerp: Overlijden art. 50 B.W.
Inhoud: Toezending van een extract art. 50 B.W. betreffende Jansje Lingeman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 95
Afzender: R. vd Werfhorst
Onderwerp: Kiezerslijst
Inhoud: L. van 't Hof heeft in 1900 onderstand genoten.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 96
Afzender: W. Heins
Onderwerp: Comm. Wering Schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid van de commissie aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-01-1901 Nummer: 97
Afzender: R. Wentzel
Onderwerp: Commissie tot Wering Schoolverzuim
Inhoud: Neemt de benoeming tot lid der Commissie aan
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 98
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inlichtingen verzoekende omtrent een persoon.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 04-02-1901
Briefboeknr.: 155
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 99
Afzender: L. Mooi en B. Grootenhuis
Onderwerp: Commissie Wering Schoolverzuim
Inhoud: Nemen de benoeming tot lid der Commissie voorlopig aan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 100
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onvoorziene Uitgaven
Inhoud: Het raadsbesluit tot beschikking op het fonds voor onv. uitgaven goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger
Beantwoording: 01-02-1901
Briefboeknr.: 148
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 101
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: Het Raadsbesluit van 19 jan. j.l. goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d Ontvanger
Beantwoording: 01-02-1901
Briefboeknr.: 148
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-02-1901 Nummer: 102
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier der Schoolgelden over het 4de kwartaal goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Gepubliceerd / aan den Ontvanger verzonden
Beantwoording: 02-02-1901 / 02-02-1901
Briefboeknr.: 154
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-02-1901 Nummer: 103
Afzender: Hypotheekbewaarder Arnhem
Onderwerp: Kadaster
Inhoud: Inzending van staten en kennisgevingen betreffende grondbelastingen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 104
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Gemeente-Ontvanger is fl. 686,47 betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 105
Afzender: Dr. Schut Nunspeet
Onderwerp: Ziekten
Inhoud: Bericht dat de besmettelijke ziekte bij Theijs Meijer geweken is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 106
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor L. Klumpje
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd. Beek
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-02-1901 Nummer: 107
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor F. Bastiaan
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 05-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 108
Afzender: Gemeent-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Jan. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 109
Afzender: R.B. Grootenhuis
Onderwerp: Bakkerij
Inhoud: Verzoekt vergunning tot oprichting eener bakkerij in Wijk W. no 59
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / gepubliceerd
Beantwoording: 07-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-02-1901 Nummer: 110
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat de kosten der notarieele akte inzake het perceel van Klumpers voor rekening der Provinsie zullen genomen worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1901 Nummer: 111
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent Hendrik Steenbergen, die niet op lijst model A voorkomt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 06-02-1901
Briefboeknr.: 162
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-02-1901 Nummer: 112
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften (Onderwijs in nuttige handwerken)
Gevolggeving: Besteld bij wed. J. Koops
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 113
Afzender: Inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem
Onderwerp: Sterftestaat
Inhoud: Verzoekt omtrent een overledene nog in te vullen of doodschouw heeft plaats gehad
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-02-1901
Briefboeknr.: 169
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 114
Afzender: J. Nijboer
Onderwerp: Vergunning sterke drank
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verleenen tot verkoop van sterken drank in het klein in W 590.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Beantwoording: 09-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-02-1901 Nummer: 115
Afzender: Burgem. van Sloten
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat R. de Jong zich alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-02-1901 Nummer: 116
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schulverordeningen Dysenterie
Inhoud: Ter uitreiking aan J. Mensink zendende een besluit van dat College waarbij afwijzend op het verzoek van J. Mensink om tussenkomst wordt beschikt
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 09-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 117
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pensioenen Gemeente Ambtenaren
Inhoud: Verzoeken op te geven het aantal ambtenaren enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-03-1901
Briefboeknr.: 250
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 118
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling omtrent gestationeerde dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-02-1901 Nummer: 119
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Zeemilitie
Inhoud: Verzoekt zoo noodig nog voor 6 febr. a.s. op te geven het aantal lotelingen dat zich voor de zeemilitie heeft aangemeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 120
Afzender: Secr. R.C. Par. Armbestuur te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bericht dat H. Spijker niet door dat Armbestuur kan bedeeld worden.
Gevolggeving: Voor bedeeling zorg gedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 121
Afzender: Secr. R.C. Par. Armbestuur te Hattemerbroek
Onderwerp: Kieswet
Inhoud: Opgave van personen die in 1900 bedeeld werden.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 122
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen en Telegrphie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Posterijen
Inhoud: Bericht dat aan het verzoek om een 2de dagelijksche bestelling van brieven etc. in de buitenwijken van Oldebroek en Wezep niet kan worden voldaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 123
Afzender: Directeur der Rijs Postspaarbank Amsterdam
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Meedeeling omtrent de spaarbankrekeningen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-02-1901 Nummer: 124
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Hoogers
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 12-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1901 Nummer: 125
Afzender: Diaconie Ger. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat H Meijer in 1900 bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-02-1901 Nummer: 126
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. Lokhorst zich aldaar aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't verlofregister
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 127
Afzender: Sub. Ontvanger te Oldebroek
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B. Doorneweerd is een pink uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 128
Afzender: Prov. Adjudant van Gelderland
Onderwerp: Garnizoensplaats
Inhoud: Meedeeling dat dit jaar geen miliciens te Zwolle of Utrecht bij het 1ste Reg.Vesting Art. worden ingedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 129
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Een bevel voor P. Hofman ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-02-1901
Briefboeknr.: 177
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 130
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van eenige ex. der staten van inlichtingen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 131
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat fl. 500, is uitbetaald aan den Ontvanger en dien van Elburg (gezamenlijk).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-02-1901 Nummer: 132
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. van Gelder.
Gevolggeving: Uitgreikt aan van de Beek
Beantwoording: 14-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 133
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Migratie-statistiek
Inhoud: Meedeeling dat voortaan elk jaar vóór 1 Maart, in 1901 vóór 1 Oktober, moet worden ingezonden een staat zoals hierbij is aangegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 134
Afzender: Commandant Koloniaal Werfdepôt Harderwijk
Onderwerp: Handgelden
Inhoud: Meedeeling omtrent de besteding van de handgelden
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 135
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Kiezerslijsten
Inhoud: Inzending der kiezerslijst opgave van aangeslagenen over 1900
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-02-1901 Nummer: 136
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek.
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Opgave van bedeelde personen in 1900
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-02-1901 Nummer: 137
Afzender: Diaconie Ger. Kerk te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat niemand der op de kiezerslijst voorkomende personen bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 138
Afzender: Prov. Commissie Huldeblijk H.M. de Koningin
Onderwerp: Opbrengst Collecte
Inhoud: Betuigt den verschillende Burgemeesters haar dank, onder meedeeling dat de collecte in Gelderland fl. 27.000, heeft opgebracht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 139
Afzender: Minister van Justitie
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Verzoekt wegens een begaan verzuim ten spoedigste de gezonden opgave terug te sturen.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 18-02-1901
Briefboeknr.: 182
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 140
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Bakkerij R.B. Grootenhuis
Inhoud: Verzoekt op de teekening alsnog te willen doen vermelden de schaal van de op te richten bakkerij van Grootenhuis.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-02-1901
Briefboeknr.: 197
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-02-1901 Nummer: 141
Afzender: Burgem. van den Bilt
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat F. vd Berg 2 mei onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen bij publicatie
Beantwoording: 02-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 142
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G.J. Koele.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 22-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 143
Afzender: Kerkraad N.H. Gemeente te Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen persoon op de kiezerslijst van 1900 voorkomende bedeeld is.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 144
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Opgave van voor Jachtovertreding veroordeelde personen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 145
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Terugzending van de concept-akte in zake overdracht van het perceel stuifzand van Klumpers.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 146
Afzender: Opperbrandmeester Oldebroek
Onderwerp: Brandspuit Elburg
Inhoud: Meedeling omtrent het requireeren der brandspuit door den burgemeester van Elburg
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 147
Afzender: Burgem. van Anloo
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent L. Fidder.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1901
Briefboeknr.: 193
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 148
Afzender: Britsche Consul Amsterdam
Onderwerp: Engelsche onderdanen
Inhoud: Verzoekt op te geven of alhier Engelsche onderdanen wonen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-02-1901
Briefboeknr.: 194
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-02-1901 Nummer: 149
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personele belasting
Inhoud: Ter behandeling door het College van Zetters zendende een suppletoirregister Pers. bel. 1900.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 150
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt hem omtrent 2 kinderen in te lichten
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-02-1901
Briefboeknr.: 198
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 151
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht omtrent de langdurige verblijfplaats van L. Klaver.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-02-1901 Nummer: 152
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kampen
Onderwerp: Heerder-Wezeper grintweg
Inhoud: Verzoeken de voorwaarden op te geven waarop deze gemeente het eind van dien weg van de grens van Heerde tot Wezep wil overnemen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 153
Afzender: Bestuur der Ned. Ver. van Gemeentebelangen
Onderwerp: Pensioen Gemeenteambtenaren
Inhoud: Inzending eener circulaire met model-vragenlijst in zake pensioen voor Gemeenteambtenaren met verzoek eventuele vragen voor 3 mrt. te willen kenbaar maken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 154
Afzender: Burgem. van Gemert
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H.J. van Hattem zicht alhier wil vestigen
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld; Bericht
Beantwoording: 09-03-1901
Briefboeknr.: A21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-02-1901 Nummer: 155
Afzender: Diaconie Gerf. Kerk Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat geen der op de lijst B voorkomende personen bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 156
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. Wessels
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 157
Afzender: R.C. Par. Armbestuur alhier
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen personen voorkomen, die in 1900 bedeeld zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-02-1901 Nummer: 158
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen; Beperking vervoer
Inhoud: Meedeling en inzending van hun besluit omtrent beperking van vervoer op de Wold- en Mheeneweg.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-02-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-02-1901 Nummer: 159
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Aart Lokhorst op 28 Febr. j.l. is gehuwd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-03-1901 Nummer: 160
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Febr. j.l. saldo fl. 557,88.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 161
Afzender: Joh. van Weeghel
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 162
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat E.J. Mendel zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 163
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Miltvuur geconstateerd op 26 febr. jl.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 164
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoek om alsnog een nader relaas van de veldwachters betreffende J. Mensink over te leggen.
Gevolggeving: aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 165
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending eener ambteedige verklaring wat aangaat het bevel tot vastlegging van honden van Klein Tijssink en Hulsman.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 04-03-1901
Briefboeknr.: 221
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-03-1901 Nummer: 166
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt de namen der ouders van de in het schrijven vermelde leerlingen op te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 04-03-1901
Briefboeknr.: 222
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 167
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W.J. Hulsman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 05-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 168
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Inzending van een uitreksel uit een K.B. betreffende het verlenen van subsidie voor E. van Essen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-03-1901 Nummer: 169
Afzender: Inspecteur vd Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Hinderwet
Inhoud: Bericht dat de bakkerij van R.B. Grootenhuis aan de gestelde eisschen zal voldoen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 170
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Op lijst B komen geen personen voor in 1900 bedeeld zijn.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 171
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Directe belastingen
Inhoud: De presentielijst van het Zetterscollege terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-03-1901 Nummer: 172
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten L. Onderwijs
Inhoud: Meedeling dat het teveel genotene in 1900 fl. 150,00 begdraagt. (over 1901 fl. 2000,00)
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-03-1901 Nummer: 173
Afzender: Inspecteur Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Opgave van het debiet over 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 174
Afzender: Diaconie N. H. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Op de lijst komen geen namen van bedeelde personen voor.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 175
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Tijd en plaats van de premiekeuringen van 1 en 2 jarige hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 176
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeling omtrent stationnement en dekgeld van Provinciale hengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 08-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 177
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Kosten L. Onderwijs
Inhoud: Het te veel genotene bedraagt over 1899 fl. 150,00
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 178
Afzender: W. Geursen e.a.
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Verzoeken op het Harde een school te bouwen
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 179
Afzender: Arrond. Schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoek nog een tweetal namen van ouders op te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 08-03-1901
Briefboeknr.: 232
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 180
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Vraagt om toezending van een verklaring model A voor J. Mensink.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 08-03-1901
Briefboeknr.: 233
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 181
Afzender: Diaconie bestuur N.H. Gem. te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 182
Afzender: Diaconiebestuur N.H. Gem. Oldebroek
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 183
Afzender: Diaconiebestuur Geref. Kerk te Wezep
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-03-1901 Nummer: 184
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Bericht dat op lijst B geen namen van personen voorkomen door hun in 1900 bedeeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 185
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent Gerrit Koops.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-03-1901
Briefboeknr.: 236
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 186
Afzender: Commandant Det. 1ste Reg. Vesting Art. te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 maart a.s. te 9.42 v.m. 1 wagen met 2 paarden aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 187
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van bewijzen voor J.H. Scheffer, J. Weerdmeester en W. van Weeghel.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 188
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-03-1901 Nummer: 189
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Pensioenbijdrage Onderwijzers
Inhoud: Meedeeling dat het zuiver bedrag dat tot grondslag moet strekken voor A. van de Weg is bepaald op fl. 500,00.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1901 Nummer: 190
Afzender: Graaf van Regteren Limpurg te Scheveningen
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Verzoekt hem het jachtrecht van het Gemeenteerf en den Eekelenburg te verpachten voor 6 jaren en hem uitsluitend te vergunnen schadelijk gedierte te schieten.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-03-1901 Nummer: 191
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Openstelling Hulpkantoren op Zondag
Inhoud: Verzoekt hem mede te deelen of er bezwaar tegen bestaat om de hulpkantoren der posterijen te Wezep en Oldebroek des Zondags maar een uur voor het publiek open te stellen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-03-1901
Briefboeknr.: 238
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-03-1901 Nummer: 192
Afzender: Landmeter van het Kadaster te Arnhem
Onderwerp: Kadastrale opname
Inhoud: Bericht dat hij in den loop van de volgende week een aanvang zal maken met de gewone jaarlijksche opmetingen.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1901 Nummer: 193
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Wegen; Beperking van vervoer
Inhoud: Meedeeling van een besluit omtrent het eindigen van het tijdstip betreffende verbod van vervoer van zware vrachten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-03-1901 Nummer: 194
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen Dysenterie J. Mensink
Inhoud: Een adres van J. Mensink omtrent onteigening zijner bedden om bericht en raad verzoekende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-03-1901
Briefboeknr.: 252
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-03-1901 Nummer: 195
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Beerd Winkeler
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 196
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een exemplaar der geneeskundigen, vroedvrouwen enz. in deze provincie op 1 Januari j.l.
Gevolggeving: Notificatie
Beantwoording: 16-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 197
Afzender: J. Nijboer
Onderwerp: Wegen; Uitweg
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verleenen tot het maken van een uitweg naar den Hilsdijk.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-03-1901 Nummer: 198
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit; Zandverstuivingen
Inhoud: Bericht dat in den loop dezer maand een bevelschrift zal afgegeven worden voor de toegestane subsidies.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-03-1901 Nummer: 199
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat R. Schoonhoven Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1901 Nummer: 200
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Begraven lijk G.J. van Loo
Inhoud: Verleent toestemming tot het begraven van het lijk van G.J. van Loo.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-03-1901 Nummer: 205
Afzender: Opzichter Rijkswaterstaat te Harderwijk
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Meedeeling dat voor het plaatsen van een staketsel als anderzints vergunning moet gevraagd worden van den Commissaris der Koningin
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 201
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Materieel Koepokkenenting
Inhoud: Toezending van enig materieel
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 202
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoek tot inzending van een model A betreffende Hendr. Dijkslag.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-03-1901
Briefboeknr.: 260
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 203
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof aan Miliciens verleend
Inhoud: Bericht dat K. van Oene 31 maart weer onder de wapenen moet komen
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 204
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof aan Miliciens verleend
Inhoud: Bericht dat G.J. Kloek 31 maart weer onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-03-1901 Nummer: 206
Afzender: Arrond. schoolopziener te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Deelt mede dat waar de Commissie tot wering van schoolverzuim nog niet in functie zijn de stukken maar ter Secretarie moeten bewaard worden. Beveelt tevens aan eene verordening ingevolge art. 15 der wet in het leven te roepen.
Gevolggeving: Notificatie / Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-03-1901 Nummer: 207
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D. Visser is een koe uit nood geslacht
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 208
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijksafkondiging Duitschland
Inhoud: Geeft in overweging om de Aufgebot voor D. van Pijkeren ter zijde te leggen, daar deze door een particulier bezorgd is. Vraagt men uit Duitschland er om, dan kosten voor zegel, translaat enz. opgeven.
Gevolggeving: Aan van Pijkeren meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 209
Afzender: Al de kleinhandelaren in deze gemeente
Onderwerp: Vergunning
Inhoud: Geven te kennen dat zij den kleinhandel voor 1901 - 1902 wenschen voort te zetten in het zelfde lokaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 210
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving Nat. Militie
Inhoud: Een oproepingsbrief voor D. Vlieger zendende, moet 25 April te 11 uur v.m. worden afgeleverd.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 211
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent de tijden waarop in 1901 in de Legerplaats gevuurd zal worden met verzoek tot afkondiging.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 23-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-03-1901 Nummer: 212
Afzender: Hofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Vraagt eenige benoodigdheden voor 't onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld bij de wed. Koops.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-03-1901 Nummer: 213
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Vergadering Zetters
Inhoud: Uitnodiging om op 30 maart a.s. eene Zettersvergadering te beleggen tot vaststelling van het kohier der Pers. Bel.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 214
Afzender: Commandant 5de Red. Inf. te Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat het verlof van F. de Groot, J. Schoonhoven en J.W. Spronk is verlengd tot 14 Aug. 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 215
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie; Herkeuring
Inhoud: Meedeeling dat W. van Loo wegens algemeene lichaamszwakte is afgekeurd.
Gevolggeving: Aangeteekend in de registers voor 1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 216
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Bericht dat het dekgeld van de in de gemeente Doornspijk gestalde hengst op fl. 6, wordt bepaald
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 217
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat de met het College van Provisoren van het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Zutphen gesloten overeenkomst eerst 1 juli ingaat.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 218
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Paspoorten
Inhoud: Toezending ter uitreiking de paspoorten voor de Miliciens van KS94.
Gevolggeving: Uitgereikt en doorgehaald en aangetekend in de registers.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-03-1901 Nummer: 219
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Inlijving Nat. Militie
Inhoud: Het duplicaat van den staat model no19 zendende met verzoek in het lotings- en inschrijvingsregister de datum van inlijving en het korps in te vullen.
Gevolggeving: Aan voldaan, beantwoord
Beantwoording: 26-03-1901
Briefboeknr.: 267
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 220
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Schoonhoven
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 221
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verkiezing Prov. Staten
Inhoud: Meedeeling van de namen der leden van Provinciale Staten die dit jaar moeten aftreden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 222
Afzender: Minister van Binnenlandsche Zaken
Onderwerp: Materieel Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van de gevraagde binnenvellen van model C.
Gevolggeving: Uitgereikt aan Gaarboer.
Beantwoording: 26-03-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-03-1901 Nummer: 223
Afzender: Baron Bentinck te Raalte
Onderwerp: Vischrecht
Inhoud: Deelt mede dat spoedig zijn antwoord op dezerzijdsch schrijven omtrent verhuring vischrecht volgt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 224
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen; Rijksbijdrage
Inhoud: Bericht dat de Rijksbijdrage voor E. van Essen stilzwijgend doorloopt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 225
Afzender: Commandant 5de Reg. Inf. Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat J. Geursen verlof is verleend tot 14 Augustus 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-03-1901 Nummer: 226
Afzender: Commandant 5de Reg. Infanterie Utrecht
Onderwerp: Verlof van Miliciens
Inhoud: Bericht dat H. Wolf en G. Vosselman verlof is verleend tot 14 Augustus 1901.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 227
Afzender: Burgem. van Schoterland
Onderwerp: Paspoort
Inhoud: Een paspoort voor R. de Jong zendende ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 04-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 228
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Opgave leerlingen
Inhoud: Een opgave van leerlingen die na zijn opgave in Januari de School bezochten, inzendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 229
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het Landbouwverslag over 1898.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-04-1901 Nummer: 230
Afzender: Directeur Generaal der Posterijen
Onderwerp: Telephoonkantoren Oldebroek en Wezep
Inhoud: Inzending van een afschrift van een Min. Beschikking van 25 nov. 1899 no 4096, betreffende oprichting van telephoonkantoren.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1901 Nummer: 231
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-04-1901 Nummer: 232
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2135,63 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 233
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit, Veeziekten
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 8,50 voor kosten inzake Veeziekten.
Gevolggeving: Aan den Ontvanger ter hand gesteld / Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 293
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 234
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit; Zandverstuivingen
Inhoud: Toezending van een mandaat ad. fl. 462,50 voor kosten inzake zandverstuivingen.
Gevolggeving: Aan den Ontvanger ter hand gesteld / Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 294
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 235
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam
Gevolggeving: Uitgereikt / Ontvangstbericht
Beantwoording: 04-04-1901 / 04-04-1901
Briefboeknr.: 292
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-04-1901 Nummer: 236
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Maart saldo fl. 139,915.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 237
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Procesverbaal kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van Kasopname inzendende.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 238
Afzender: Majoor Directeur der Art. Schietschool te Zwolle
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Bericht dat hij 10 April a.s. met zijn detachement in de Legerplaats zal komen en verzoekt op dien dag te 6.43 uur v.m. 3 wagens aan 't Station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-04-1901 Nummer: 239
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 240
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 3 bewijzen voor J. Burgmeijer, J. Goudbeek en A.J. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 06-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 241
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 242
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Vervoer van ontplofbare stoffen
Inhoud: Meedeeling van vervoer van buskruit enz. bestemd voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 243
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Boterwet
Inhoud: Toezending van eenige aanplakbiljetten betreffende de Boterwet
Gevolggeving: Aan de veldwachters uitgereikt ter aanplakking enz.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 244
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van den uitslag der gehouden nakeuringen van dekhengsten.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 04-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 245
Afzender: Gemeenteontvanger alhier
Onderwerp: Prijsopgave Rogge Grondrente
Inhoud: Vraagt prijsopgave der rogge over 1900 tot inning der grondrente over 1900.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 246
Afzender: Voorzitter van de Commissie tot herziening der belastb. opbrengsten v/d gebouwde eigend. te Apeldoorn
Onderwerp: Declaratie , Kosten, Advertenties enz.
Inhoud: Vraagt opgave van kosten en inzending der declaratie voor locaalhuur en plaatsing van advertenties enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-04-1901
Briefboeknr.: 332
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-04-1901 Nummer: 248
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat H. vd Berg zich te Zwolle wil vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 247
Afzender: G. Nijboer
Onderwerp: Vergunning sterke drank
Inhoud: Verzoekt hem vergunning te verlenen tot den verkoop van sterken drank in het klein in IJ no 27
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 249
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Verzoekt opgave van juiste geboortedatum van een kind en of dat kind op school mag worden toegelaten.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-04-1901
Briefboeknr.: 326
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-04-1901 Nummer: 251
Afzender: Burgme. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat bij hem tegen de afgifte van een bewijs voor D. Kroeze geen bezwaar bestaat.
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 11-04-1901
Briefboeknr.: 322
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-04-1901 Nummer: 250
Afzender: Det. Commandant Kon. Marechaussee Legerplaats alhier.
Onderwerp: Marechaussee
Inhoud: Bericht dat het detachement 10 April vertrekt
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 252
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor W. Schoonhoven en J. Mulder.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 253
Afzender: Graaf van Regteren Limpurg te Scheveningen
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: Bericht dat hij genegen is het jachtrecht der gemeente onder de gestelde voorwaarden te pachten
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 254
Afzender: H. Roebers
Onderwerp: Commissie tot wering van schoolverzuim
Inhoud: Deelt mede dat hij genegen is de benoeming tot lid der commissie aan te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 255
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. v.d. Berg heeft zich bij hem aangemeld, komende uit IJsselmuiden.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 256
Afzender: A. van Loo Jz.
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeling dat zijn hond al voor een maand gestorven is en verzoekt om ontheffing der belasting over 1901.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 257
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat bij hem geen bezwaar bestaat tegen afgifte van een bewijs van Nederlanderschap voor Aart Mulder.
Gevolggeving: Aangevraagd
Beantwoording: 13-04-1901
Briefboeknr.: 328
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-04-1901 Nummer: 258
Afzender: Secretaris der Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Bestuur
Inhoud: Bericht dat verkozen is tot voorzitter W. Heins, tot secretaris E. ten Hoeve.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-04-1901 Nummer: 259
Afzender: Secretaris der Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Bestuur
Inhoud: Bericht dat verkozen is tot voorzitter A. Roeben, tot secretaris H. Scholten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 260
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke Belastingen
Inhoud: Verzoeken vóór 15 Juni a.s. de verordening op de heffing van hoofd. omslag met toelichting enz. in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 06-04-1901
Briefboeknr.: 522
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 261
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. Kroeze.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 262
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. Schoonhoven wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 16-04-1901
Briefboeknr.: A25
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-04-1901 Nummer: 263
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 264
Afzender: Hoofd der O.L. School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benodigde schoolbehoeften in 't 2de kwartaal.
Gevolggeving: Besteld bij de wed. Koops
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 265
Afzender: Griffier bij de rechtbank te Zwolle
Onderwerp: Alphabet. tafels Burg. Stand
Inhoud: Verzoekt toezending der alphabetische tafels op de registers over 1900
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 18-04-1901
Briefboeknr.: 362
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 266
Afzender: Voorz. van de commissie Schattingsdistrict Harderwijk
Onderwerp: Quitantie kosten
Inhoud: Verzoekt nog te overleggen de quitantie voor de geplaatste advertentie.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 362
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 267
Afzender: Baron Bentinck te Schoonheten
Onderwerp: Visrecht
Inhoud: Deelt mede dat sinds 1857 het Visrecht der Gelderse kolk door hem en zijn familie is verpacht, waardoor hij niet kan treden in eene gezamenlijke verpachting.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 268
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratiën Krankzinnigen
Inhoud: De declaraties over 1900 met een nota van aanmerkingen terugzendende ter verbetering.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 27-04-1901
Briefboeknr.: 342
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 269
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Prov. Staten
Inhoud: Verzoeken te willen meedelen of er bezwaar bestaat om de stemming en herstemming voor de Prov. Staten gelijktijdig te houden met die der Tweede Kamer.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-04-1901
Briefboeknr.: 344
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 270
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen; Militaire zaken
Inhoud: Op 23 April e.v. dagen zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-04-1901 Nummer: 271
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling van de namen der in het genot van onbeperkt verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 272
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Aart Mulder.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 20-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 273
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg Eper grintweg
Inhoud: Inzending der rekening en bijlagen van den Elburg-Eper grindweg over 1900.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 274
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt toezending van een bewijs model A voor Wm. Kroeze.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 275
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Het kohier over 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901 / 20-04-1901
Briefboeknr.: 361
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 276
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Het kohier over 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 358
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 277
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier over 1ste kwartaal 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Aan den ontvanger verzonden / gepubliceerd
Beantwoording: 20-04-1901
Briefboeknr.: 360
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 278
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begroting
Inhoud: De aanvulling der begroting voor 1901 ad. fl. 325, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift ad ontvanger verzonden
Beantwoording: 19-04-1901
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-04-1901 Nummer: 279
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De aanvulling van Af- en overschrijving over 1900 ad. fl. 143, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / afschrift aan de ontvanger
Beantwoording: 19-04-1901
Briefboeknr.: 345
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1901 Nummer: 280
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Jachtrecht
Inhoud: De onderhandsche verpachting van het jachtrecht goedkeurende
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-04-1901 Nummer: 281
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht van aankomst buskruit voor de legerplaats alhier.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 282
Afzender: Hoofd der O.L.S. te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der leerlingen in het begin des kwartaals schoolgaande
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 283
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door B. van Weeghel is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-04-1901 Nummer: 284
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet; Veldarbeid
Inhoud: Inzending van een exemplaar formulier model VII aanvrage vacantie veldarbeid. Modellen op aanvraag te verkrijgen bij Min. van Binnenlandsche Zaken.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 24-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 285
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Besluit waarbij ontheffing verleend wordt voor de dranklokalen van Schuld, van Dorp, de wed. Koops en B. Grootenhuis van art. 328 met verzoek fl. 11,40 kosten over te maken.
Gevolggeving: Uitgereikt / Kosten overgemaakt
Beantwoording: 27-04-1901 / 27-04-1901
Briefboeknr.: 371
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 286
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van 2 bewijzen voor Hendrik van Loo en Dirk van Loo.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-04-1901 Nummer: 287
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Vervoer van ontplofbare stoffen voor de Legerplaats bij Oldebroek.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1901 Nummer: 288
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor G. van Loo.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-04-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-04-1901 Nummer: 289
Afzender: Voorz. der Commissie tot herz. der bel. opbr. van geb. eigendommen te Apeldoorn
Onderwerp: Declaratie advertentie
Inhoud: De declaratie wegens advertentiekosten goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-04-1901 Nummer: 290
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verkiezingen Tweede Kamer
Inhoud: Meedeeling dat de verkiezing voor één lid der Tweede Kamer zal plaats hebben op 4 juni; de stemming en herstemming eventueel op 11 en 27 Juni a.s.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-04-1901 Nummer: 291
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Inlijving
Inhoud: D. Vlieger is ingedeeld bij het 8e Reg. Infanterie.
Gevolggeving: Aangetekend in de Registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-04-1901 Nummer: 292
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen; Verkoop Grootboek
Inhoud: De beslissing omtrent het Raadsbesluit tot verkoop van fl. 1000, der 3% Inschrijvingen, verdagende en nadere inlichtingen vragende omtrent de aanvulling der begroting.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-05-1901
Briefboeknr.: 392
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 293
Afzender: Commandant 5de Regt. Infanterie te Amersfoort
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk onderdeel der gemeente D. vd Ziel woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-05-1901
Briefboeknr.: A30
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 294
Afzender: Commandant 2e Regt. Vesting Art. te Naarden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verzoekt op te geven in welk deel der gemeente Jan van Gelder woonachtig is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 01-05-1901
Briefboeknr.: A31
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 295
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerlingen Houtschillers
Inhoud: Deelt mede dat de leerlingen die met hunne ouders naar Drente vertrekken enz. van de lijst model C moeten afgevoerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 296
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee.
Inhoud: Door R. Vierhout is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 297
Afzender: H. A. van Beek
Onderwerp: School Wezep
Inhoud: Opgave van benoodigde steen bij de school te Wezep.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 01-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 298
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Opgave van het aantal kiezers voor de Peov. Staten op de lijst van 1901/02.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-05-1901 Nummer: 299
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Oldebroek
Onderwerp: Vergaderingen
Inhoud: Verzoekt wijziging van het Reglement voor zooveel betreft het houden van de vergaderingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 300
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl. 134,24 is betaald
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 301
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 347.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 302
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Toezending van het materiaal voor de Schutterij voor 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 303
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Inzending van formulieren model VII.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-05-1901 Nummer: 304
Afzender: Officier van Justitie te Zutphen
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Enige opgaven omtrent J.W. van Erven vragende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-05-1901
Briefboeknr.: 402
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 305
Afzender: Burgem. van Epe
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 13333.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 306
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers voor de Prov. Staten voor 1901/02 bedraagt 296.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 307
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door F. Scholten is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 308
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 14,60.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 03-05-1901
Briefboeknr.: 391
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 309
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Meedeeling van namen van personen door wie jachtovertreding is gepleegd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 310
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Maakt bezwaar aan J. Mensink Fz. een buitengewone machtiging te verleenen tot het schieten van schadelijk wild.
Gevolggeving: Aan Wensink kennis gegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 311
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Het ontvangloon wegens de inning der gemeente Opcenten op de grondbelasting bedraagt fl. 33,45.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 02-05-1901
Briefboeknr.: 388
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-05-1901 Nummer: 312
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over April saldo fl. 349,78.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1901 Nummer: 313
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldvorderingsadres J. Mensink
Inhoud: Het Adrs van J. Mensink in zake vernietigd beddengoed met schrijven van de Minister om nadere toelichting in zendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-05-1901
Briefboeknr.: 407
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-05-1901 Nummer: 314
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Inzending van een exemplaar der dienstregeling op den Ned. Centr. Spoorweg ter afkondiging.
Gevolggeving: Afgekondigd / Den Commissaris hiermee in kennis gesteld
Beantwoording: 06-05-1901 / 06-05-1901
Briefboeknr.: 393
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-05-1901 Nummer: 315
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Het aantal kiezers besdraagt na 15 mei a.s. 460.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-05-1901 Nummer: 316
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Vergadering
Inhoud: Stelt wijziging van het huishoudelijk reglement voor wat betreft het houden der vergaderingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-05-1901 Nummer: 317
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor tijdelijk verblijf in Pruissen.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 08-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 318
Afzender: Inspecteur der Posterijen en Telegraphie te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Maakt geen bezwaar om J.J. Koops als kantoorhouder voor te dragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 319
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: G. Sneller heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 320
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Opgave van ter school gaande leerlingen
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-05-1901 Nummer: 321
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Klein
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1901 Nummer: 322
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor C. van Barneveld.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 10-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-05-1901 Nummer: 323
Afzender: Molitie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Meedeeling dat door den Commissaris der Koningin ontheffing moet gegeven worden van de inspectie en dat duplicaat zakboekje voor Hoonberg en Jolink moeten aangevraagd worden.
Gevolggeving: a/d Commissaris geschreven om ontheffing / Duplicaat zakboekje aangevraagd
Beantwoording: 14-05-1901 / 13-05-1901
Briefboeknr.: A39 / A36
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1901 Nummer: 324
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huw. afkoniging D. van Pijkeren
Inhoud: Het bewijs van gedane huwelijksafkondiging ter verdere behandeling inzendende.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-05-1901
Briefboeknr.: 409
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-05-1901 Nummer: 325
Afzender: Not. Smelzer
Onderwerp: Land Oosterwolde
Inhoud: Opgave van de opbrengst van het hooiland te Oosterwolde fl. 312,.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-05-1901 Nummer: 326
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: L. van Brummen heeft zich aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1901 Nummer: 327
Afzender: D. van Pijkeren Jz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-05-1901 Nummer: 328
Afzender: Commissie tot wering van Schoolverzuim te Hattemerbroek
Onderwerp: Vergaderingen
Inhoud: Acht wijziging van het reglement niet noodzakelijk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1901 Nummer: 329
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt hem te berichten waarom Mensink niet te Zwolle verschenen is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-05-1901
Briefboeknr.: 414
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-05-1901 Nummer: 330
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending voor een bewijs voor H. Bultman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 17-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 331
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: De aanvulling voor de begroting voor 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 332
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Verkoop, Inschrijving Grootboek
Inhoud: Hetraadsbesluit tot verkoop van fl. 1000, nominaal goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 332a
Afzender: Ned. Ver. voor Gemeentebelangen
Onderwerp: Pensioen
Inhoud: Eenige vragenlijsten omtrent eventueel pensioen van gemeenteambt. inzendende
Gevolggeving: Ingevuld teruggezonden
Beantwoording: 01-06-1901
Briefboeknr.: 452
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 333
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Heerde
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 334
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Hattem
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 335
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Doornspijk
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 336
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 337
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Epe
Onderwerp: Kiesrecht
Inhoud: Inzending der kiezerslijst voor de Prov. Staten voor 1901/1902.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 338
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het landbouwverslag
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 339
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs
Inhoud: Verzoekt wanneer een verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs bestaat met het oog op art. 34 der Leerplichtwet, dezelve zoo spoedig mogelijk te herzien.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 340
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Dreis van Ommen.
Gevolggeving: Uitereikt
Beantwoording: 21-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 341
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. van Gelder, loteling der lichting 1900 met paspoort wegens lichaamsgebreken ontslagen is.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 342
Afzender: Inspecteur der Posterijen enz. te Zwolle
Onderwerp: Telephoonkantoor
Inhoud: Kennisgeving dat hij op 21 Mei a.s. zich ten gemeentehuize zal vervoegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 343
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen
Inhoud: Toezending van de nominatie van staat van verlofgangers, die in Juni onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Ontvangsbericht
Beantwoording: 24-05-1901 en 20-06-1901 - 20-05-1901
Briefboeknr.: A43
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 344
Afzender: Commissaris van Politie te Zwolle
Onderwerp: Veiligheidswet
Inhoud: Verzoekt H. Veluwenkamp te hooren omtrent een hem overkomen ongeval.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 23-05-1901
Briefboeknr.: 432
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-05-1901 Nummer: 345
Afzender: Stationchef te Hattem
Onderwerp: Ongeval Locaalspoorweg
Inhoud: Meedeeling dat een kindje van W. Kamp onder den Locaalspoor geraakt is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1901 Nummer: 346
Afzender: Burgem. van Brummen
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt mee te deelen of er bezwaar bestaat om aan W. M. P. D. baron van Sijtzama een buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte te verleenen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 22-05-1901
Briefboeknr.: 431
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-05-1901 Nummer: 347
Afzender: G. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 348
Afzender: wed. J. Koops
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van den aanslag in den hoofdelijken omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 349
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Th. W. Koopman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 23-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 350
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers Inspectie
Inhoud: Verzoekt op te geven in welke streek van Duitschland G. Horenberg zich ophoudt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-05-1901
Briefboeknr.: A46
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-05-1901 Nummer: 351
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Aan P. Eikelboom wordt verlog gegeven om zich tijdelijk naar Duitsland te begeven.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1901 Nummer: 352
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Huwelijksafkondiging
Inhoud: Meedeeling dat de handtekening op het Duitsche stuk (huwelijksafkondiging) moet gelegaliseerd worden op de gebruikelijke wijze.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-05-1901 Nummer: 353
Afzender: Commandant 1e Serie Vesting Art. te Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 28 Mei a.s. te 11.30 uur v.m. zijn 6 wagens benodigd aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1901 Nummer: 354
Afzender: H.J. Raterink
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van personen die door hem zijn aangemeld als wachters bij plaats gehad hebbende branden.
Gevolggeving: Bevelschrift gereed gemaakt.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-05-1901 Nummer: 355
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Declaratie Krankzinnigen
Inhoud: De declaraties wegens de Rijksbijdrage in de verplegingskosten van krankzinnigen met een nota van aanmerkingen terugzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-05-1901
Briefboeknr.: 443
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 356
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Elburg
Onderwerp: Elburg-Eper grindweg
Inhoud: Bericht dat G.J. van der Maaten in de plaats van N.J. van der Maaten is benoemd tot commissaris.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 357
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging als bedoeld bij art. 21 par. 1e lid der wet voor H.J. van Dragt toezendende.
Gevolggeving: door Mulder uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 26-05-1901 / 28-05-1901
Briefboeknr.: 440
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-05-1901 Nummer: 358
Afzender: Hoofdstembureau te Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken bedoeld in art. 97 der kieswet betreffende de verkiezingen op 23 mei j.l.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 359
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een exemplaar van het verbeterd blad voor het aankondigingsbiljet van den Zomerdienst op den Centraal inzendende.
Gevolggeving: Aangeplakt
Beantwoording: 27-05-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 360
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Meedeeling dat op 28 mei a.s. een partij buskruit aan het station Elburg Oldebroek zal aankomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 361
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Vischerij
Inhoud: Een verzoek van B. van der Ziel om schadelijk gedierte te mogen schieten inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 30-05-1901
Briefboeknr.: 442
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 362
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In den loop der eertvolgende 4 maanden zullen er schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-05-1901 Nummer: 363
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van bekroonde hengsten in 1901
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-05-1901 Nummer: 364
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordening J. Mensink
Inhoud: Toezending van een afschrift van het adres van J. Mensink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1901 Nummer: 365
Afzender: Burgem. van IJsselmuiden
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: J. van Gelder wil zich alhier aanmelden (vestigen).
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-05-1901 Nummer: 366
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie, Opkomst onder de wapenen, met spoed.
Inhoud: Toezending van een nieuwe kennisgeving inzake Militietelegram, meedeeling omtrent het opzenden van zakboekjes enz.
Gevolggeving: Gedeponeerd / In de kast doos militietelegram.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 367
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aande ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 368
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving op dienst 1900 goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift verzonden a/d ontvanger
Beantwoording: 13-06-1901
Briefboeknr.: 453
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-06-1901 Nummer: 369
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken
Inhoud: Meedeeling omtrent beproeving van verlichtingsmiddelen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 370
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen met spoed
Inhoud: Meedeeling omtrent het opzenden van zakboekjes van zeemiliciens.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 371
Afzender: Burgem. van Hengelo
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Wichert van Weeghel zich heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't Register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 372
Afzender: E. van den Bosch
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vrijstelling ven hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-06-1901 Nummer: 373
Afzender: Luit. Kwartierm. 2e Bat. Reserve. Sch. alhier
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending der declaratie wegens de kosten over 1900.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 374
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan H. van Ommen om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 375
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan G. Horenberg om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 376
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Verlof verleend aan P. Eikelboom om voor 12 md. naar Duitschland te gaan en inspectie te maken in november a.s.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-06-1901 Nummer: 377
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verkiezing Tweede Kamer
Inhoud: Opgave van de op 14 Juni gestelde Candidaten voor de Tweede Kamer.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 05-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-06-1901 Nummer: 378
Afzender: Commandt. 1e Serie Vesting Art. Legerpl. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 7 Juni 6 wagens met 1 paard verzoekende te 5.30 's morgens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-06-1901 Nummer: 379
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat ober Mei j.l. saldo in kas fl. 1331,01
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 380
Afzender: Niesart Schloss Lembeck
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs van Nederlanderschap voor R. Jungerman ter verlenging.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-06-1901
Briefboeknr.: 472
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 7-06-1901 Nummer: 381
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie Opkomst onder de wapenen.
Inhoud: Toezending van een nominatieven staat van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 07-06-1901
Briefboeknr.: 461
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 382
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor H. Berghorst
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 383
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Drankwet
Inhoud: Een afschrift van het Kon. Besluit van 13 Mei 1901 no 104 betreffende het maximum van het aantal dranklokalen inzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 384
Afzender: A. Allon
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt ontheffing van het betalen van Hoofd. Omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-06-1901 Nummer: 385
Afzender: Commandt. 3e Regt. Vesting Art. Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 11 Juni a.s. te 12.40 nam. 6 wagens aan 't station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-06-1901 Nummer: 386
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van een bewijs voor R. Jungerman, met verzoek 60ct kosten over te maken.
Gevolggeving: Toegezonden kosten a/d Commissaris / 't bewijs gezonden aan Neisert
Beantwoording: 11-06-1901 / 12-06-1901
Briefboeknr.: 464 / 472
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-06-1901 Nummer: 387
Afzender: P. Drost
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van manschappen dienst gedaan hebbende bij den brand bij J. van Putten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 388
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van drie bewijzen voor J. Duinkerken Sr en Jr en K. Sprokhoek.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 12-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 389
Afzender: E. Westhoff
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt vermindering van hoofd. omslag over 1901
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-06-1901 Nummer: 390
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een nieuw verbeterblad van de Zomerdienst inzendende.
Gevolggeving: Aangeplakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-06-1901 Nummer: 391
Afzender: Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Bericht dat met de voorgestelde lokalen en personen genoegen wordt genomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 392
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Arbeid en Fabriekswezen
Inhoud: Uitnodiging om vóór 1 Juli a.s. te berichten of er al dan niet publicaties omtrent arbeidersverzekering of arbeidersbescherming zullen uitgevaardigd worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-06-1901
Briefboeknr.: 495
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 393
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Dienstreizen van dienstplichtigen
Inhoud: Een exemplaar van de gewijzigde voorschriften betreffende dienstreizen inzendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 394
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling van tijden en plaatsen van keuringen van fokmerriën enz.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 11-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 395
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Rundvee - Stierenkeuringen
Inhoud: opgaaf van de in 1901 bekroonde stieren.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-06-1901 Nummer: 396
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Stembiljetten
Inhoud: Bericht dat de stembiljetten voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer zijn afgezonden.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 12-06-1901
Briefboeknr.: 473
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-06-1901 Nummer: 397
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Stembiljetten
Inhoud: De goede ontvangst berichtende van het pak stembiljetten voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 398
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat F. van den Berg in het genot van onbepaald verlof is gesteld.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 399
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Verzoekt te berichten of op 20 Juni a.s. des nam. te 2 ure een lokaal beschikbaar is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 400
Afzender: Ambt. O.M. te Zwolle
Onderwerp: Vastlegging hond
Inhoud: Verzoekt een verklaring te zenden omtrent het afgegeven bewijs van vastlegging des honds van H. Prins.
Gevolggeving: Verklaring toegezonden
Beantwoording: 14-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 401
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor G. W. Garretsen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 14-06-1901
Briefboeknr.: 479
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-06-1901 Nummer: 402
Afzender: Hypotheekbewaarder te Arnhem
Onderwerp: Geldersche kolk
Inhoud: Bericht omtrent het eigendomsrecht van Sectie A, no 1 (Gelderschekolk)
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 403
Afzender: Opperbrandmeester Oldebroek
Onderwerp: Beproven brandspuit
Inhoud: Rapport omtrent het beproeven der brandblusmiddelen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 404
Afzender: Commandt. 1e Regt. Veldart. Amersfoort
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juni a.s. 8 karren met 1 paard verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 405
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat A. Jolink zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 406
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed
Inhoud: De zakboekjes van de verlofgangers bij de bereden korpsen ingedeeld van de lichting 1901 behoeven niet opgezonden te woden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-06-1901 Nummer: 407
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling van te houden schietoefeningen op zee.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-06-1901 Nummer: 408
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Ant. Toorn.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 18-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 409
Afzender: Thesaurier Fonds v/d Gewapende dienst te Arnhem.
Onderwerp: Collecte
Inhoud: De ontvangst berichtende van de gelden der op 5 Juni gehouden Collecte.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 410
Afzender: Commandt. 3e Regt.Vest. Art. Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 21 Juni a.s. te 5 uur 's morgens 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 411
Afzender: Commdt. 1e Regiment Veld-Artillerie Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 22 Juni a.s. 2 wagens verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 412
Afzender: J. van Keulen
Onderwerp: Seinwachter
Inhoud: Verzoekt hem een gratificatie van fl. 3, en niet van fl. 2, te verstrekken.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-06-1901 Nummer: 413
Afzender: Hoofdstembureau te Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken enz. van de verkiezing van 2 leden voor de Prov. Staten.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-06-1901 Nummer: 414
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt opgave van de bezoldiging van de Secretarissen der Commissies tot Wering van Schoolverzuim.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-06-1901
Briefboeknr.: 489
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 415
Afzender: Burgem. van Alkmaar
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: A. van der Meulen heeft zich bij hem gemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in't Register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 416
Afzender: Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Zwolle
Onderwerp: Gelderse kolk
Inhoud: Meedeeling dat omtrent het eigendomsrecht der Geldersche kolk niets te vinden zal zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-06-1901 Nummer: 417
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Opname School Oldebroek
Inhoud: Bericht dat hij in den loop der volgende week de school in Oldebroek zal opnemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1901 Nummer: 418
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: D. van der Ziel moet 12 Aug. a.s. onder de wapenen komen.
Gevolggeving: Oproeping gereed gemaakt, Mulder ter hand gesteld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-06-1901 Nummer: 419
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Jacht en Visscherij; Schadelijk gedierte
Inhoud: Vraagt of er bezwaar bestaat dat aan K.B. Blom een buitengewone machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte uitgereikt wordt.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-06-1901
Briefboeknr.: 490
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-06-1901 Nummer: 420
Afzender: Burgem. van Zwollerkerspel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat J. de Haan 12 Augustus a.s. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 421
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Twee kostelooze vergunningen om te visschen toezendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 422
Afzender: Burgem. van Zwolle
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Ontvangst bericht omtrent de missive opkomst onder de wapenen van een verlofganger.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 423
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Ontvangst bericht omtrent de missive opkomst onder de wapenen van een verlofganger.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-06-1901 Nummer: 424
Afzender: Hoofdofficier Reserevekader den Haag
Onderwerp: Voorbereidend Militair onderricht
Inhoud: Meedeeling omtrent het voorbereidend Militair onderricht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 425
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Na-Inspectie
Inhoud: Oproeping van A. van Gelder ter Na-Inspectie en J. de Haan om straf te ondergaan.
Gevolggeving: Opgeroepen en gepubliceerd
Beantwoording: 25-06-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 426
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Meedeeling van straf door J. Berghorst ondergaan.
Gevolggeving: Bewijs van goed gedrag afgegeven.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 427
Afzender: B. Kroon
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Vraagt vermindering van hoofd. omslag.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-06-1901 Nummer: 428
Afzender: Directeur Generaal Posterijen 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Bericht dat voortaan geen 10 cent meer mag geheven worden van telegrammen in de kom besteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 429
Afzender: J. Rozeboom
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering van Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 430
Afzender: Burgem. van Zalk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: H. Stoffer heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 431
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van 100 stuks model VII Veldarbeid.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-06-1901 Nummer: 432
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nomenclatuur
Inhoud: De kolommen 15 en 15bis van den sterftestaat moet door den Inspecteur worden ingevuld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-06-1901 Nummer: 433
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Meedeeling dat M. van Dijk is overgeplaatst bij de 2de Comp. Hospitaalsoldaten.
Gevolggeving: Aangetekend in de registers
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 434
Afzender: Wed. H.J. Pleiter
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 435
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Eenige aanmerkingen meedeelende omtrent den aanbouw van privaten te Oldebroek.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 436
Afzender: Geneeheer Directeur Krankz. Gesticht Veldwijk
Onderwerp: Krankzinnigen; Overlijden H. Groen
Inhoud: Meedeeling dat H. Groen op 28 juni j.l. overleden is.
Gevolggeving: Gedep. Staten bericht
Beantwoording: 03-07-1901
Briefboeknr.: 517
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 437
Afzender: Burgem. van Heerde
Onderwerp: Heerde-Wezeper grintweg
Inhoud: Bericht dat hij nog niet te Kampen geweest is om over den overdracht van den H.W. grintweg te spreken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 438
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Klein, Wijk S 75, is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 439
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Na Inspectie
Inhoud: Verzoekt uit het zakboekje van A. van Gelder te nemen een uitreksel omtrent zijne goederen enz. en hem dit in plaats van zijn boekje te geven.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 440
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,24 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-07-1901 Nummer: 512
Afzender: Commt. 3e Regiment Veld-Artillerie te Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Aanvrage van wagens op 12 Augustus a.s.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 441
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juni j.l. saldo fl. 172,66
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 442
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den ontvanger fl . 2136, is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 443
Afzender: Commt. 1e Regiment Veld-Artillerie alhier, IIe Afd.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 5 Juli a.s. te 5 uur v.m. 8 wagens te zijner beschikking te stellen in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 444
Afzender: Commt. 1e Regiment Veld-Artillerie alhier Ie Afd.
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 5 Juli a.s. te 4.30 uur v.m. 13 wagens te zijner beschikking te stellen in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 445
Afzender: Commandant Vesting Art. Naarden
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 8 Juli a.s. te 9.30 uur v.m. 8 wagens te zijner beschikking te stellen aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 446
Afzender: Commandant Cadetten Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 8 en 10 Juli a.s. te 9.30 uur v.m. 1 wagen te zijner beschikking te stellen aan het station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-07-1901 Nummer: 447
Afzender: Minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid Den Haag
Onderwerp: Broodbakkerij A.A. Schuld
Inhoud: Aan A.A. Schuld ontheffing verleend tot 1 Mei 1904 om den houten balk in de schoorsteen te doen vervangen door een ijzeren.
Gevolggeving: Aangetekend en het besluit uitgereikt aan Schuld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-07-1901 Nummer: 448
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres van Dr. Ovink om schadelijk gedierte te schieten om raad en advies inzendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 534
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-07-1901 Nummer: 449
Afzender: H. Puttenstein
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Verzoekt vermindering Hoofd. Omslag
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 450
Afzender: Hoofdstembureau Oldebroek
Onderwerp: Verkiezingen
Inhoud: Inzending der stukken bedoeld bij art. 97 der Kieswet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 451
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Toezending van een kostelooze vergunning om te visschen voor W.Th. Snoek.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 452
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schuldverordeningen
Inhoud: Inzending van een afschrift eener Ministerieele beschikking op het adres van J. Mensink (afwijzend).
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-07-1901 Nummer: 453
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Toezending van een order voor J. de Haan die zich naar Harderwijk moet begeven om straf te ondergaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 454
Afzender: Burgem. van alkmaar
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Aart van der Meulen kennis heeft gegeven dat hij zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 455
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën
Inhoud: Over 1901 zal ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Stbl no 156) uitbetaald worden fl. 6576,19.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 456
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijving van 1 Juli j.l. ad. fl. 10, goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 457
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Onv. Uitgaven
Inhoud: Machtiging verleenende ter uitbetaling van eenig geld uit Onv. Uitgaven van 1900.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 458
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Een adres van Mevr. van Pallandt om schadelijk gedeirte te doen schieten door H. Meester om advies toezendende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 534
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 459
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente en J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 08-07-1901
Briefboeknr.: 540
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-07-1901 Nummer: 460
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed.
Inhoud: Inzending van eenige circulaires enz. betreffende opkomst met spoed onder de wapenen.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Beantwoording: 06-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 461
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een aanzegging als bedoeld in art. 21 par. 1, 1ste lid der wet voor H.J. van Dragt en A.Schut ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt / Procesverbaal opgenomen
Beantwoording: 10-07-1901
Briefboeknr.: 546
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 462
Afzender: Commandant v/h Det. Cadetten alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt den voerman de kwitanties mede te geven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 463
Afzender: Postdirecteur te Hattem
Onderwerp: Militietelegram
Inhoud: Verzoekt hem op te geven waar eventueel een bericht omtrent het Militietelegram zou moeten worden aangeplakt te Hattemerbroek.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-07-1901
Briefboeknr.: 561
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 464
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Olldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Aanbieding van het procesverbaal van Kasopname bij den Ontvanger op 9 Mei 1901.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-07-1901 Nummer: 465
Afzender: Commd. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger - Zakboekje
Inhoud: Het zakboekje voor W. van Essen terug zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 466
Afzender: Commt. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Verlofganger - Zakboekje
Inhoud: Het zakboekje voor J. van de Werfhorst en A. van der Meulen terugzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 467
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Toezending van een staat van personen die in dienst der gemeente zijn, met verzoek zoo noodig veranderingen aan te brengen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-07-1901
Briefboeknr.: 550
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 468
Afzender: Burgem. van Wijk aan Zee en Duin
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat H.J. van Hattem 26 Aug. e.k. onder de wapenen moet komen.
Gevolggeving: Opgeroepen en door Mulder uitgereikt
Beantwoording: 12-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 469
Afzender: Hoofd de O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de in het begin des kwartaals ter schoolgaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 470
Afzender: J. van Keulen
Onderwerp: Seinwachter
Inhoud: Neemt op de gestelde regeling de taak van seinwachter weer op zich.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 471
Afzender: Inspecteur der Dir. Bel. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Ter vaststelling inznedende een suppletoir kohier voor de Personel bel. over 1901.
Gevolggeving: Het Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-07-1901 Nummer: 472
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Bericht dat in Juli schietoefeningen op zee zullen worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1901 Nummer: 473
Afzender: Hoofd Adm Korps Mariniers te Amsterdam
Onderwerp: Aanhoudingskosten
Inhoud: Meedeeling dat een postwissel ad. fl. 16, is vezonden voor G.W. Garretsen voor de aanhoudingskosten van deserteurs.
Gevolggeving: Geld aan Garretsen ter hand gesteld
Beantwoording: 15-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-07-1901 Nummer: 474
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eene aanzegging als bedoeld bij art. 21 par 1 1e lid der wet voor J. Junte en H. Berghorst ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal toegezonden a/d Schoolopz.
Beantwoording: 14-07-1901 / 15-07-1901
Briefboeknr.: 558
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 475
Afzender: Commandant Det. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 18 Juli a.s. te 5.45 uur 's morgens 6 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 476
Afzender: Controleur der Dir. Bel. te Arnhem
Onderwerp: Opname gebouwen
Inhoud: Verzoekt op 18 Juli eene vergadering van het College van Zetters te beleggen enz.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 477
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Meedeeling dat Jannes Duinkerken Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 15-07-1901
Briefboeknr.: 559
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-07-1901 Nummer: 478
Afzender: Griffier der Staten
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Verzoekt ten opzichte van Mej. van Zanten nog in te vullen op lijst model A of Wezep haar eerste standplaats is.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 16-07-1901
Briefboeknr.: 567
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-07-1901 Nummer: 479
Afzender: Rijksveldwachter te Hattem
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen die door hem als wakers zijn aangesteld bij den brand bij R. Tempelman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 480
Afzender: Directeur der Posterijen te 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Inzending van een Kon. Besluit betreffende wijziging van den dienst aangaande bestelling van telegrammen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 481
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het kohier de schoolgelden over het 2e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Den Ontvanger ter hand gesteld
Beantwoording: 23-07-1901 / 22-07-1901
Briefboeknr.: 576
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 482
Afzender: G. Splietelhoff
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 483
Afzender: H. Muntstege
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 484
Afzender: H. Scholten
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 485
Afzender: H. vd Brink
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 486
Afzender: W. Held
Onderwerp: Onderwijzer - Standplaats
Inhoud: Opgave van de standplaats van hem den onderwijzer.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 487
Afzender: Provisoren van het Krankzinnigengesticht te Zutphen
Onderwerp: Opname Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat er geen plaats is voor een behoeftigen lijder.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 488
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Inzending van bewijzen voor H.J. Sander, S. en H. van Weeghel.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek.
Beantwoording: 19-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-07-1901 Nummer: 489
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van 3 mandaten voor de Gemeente (Krankzinnigen en Besmettelijke ziekten).
Gevolggeving: Aan den Ontvanger uitgereikt / Ontvangsbericht
Beantwoording: 18-07-1901
Briefboeknr.: 570
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1901 Nummer: 490
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor J. Duinkerken.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 20-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-07-1901 Nummer: 491
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Bericht dat F.W. Bille Nederlander is door geboorte.
Gevolggeving: Bewijs aangevraagd
Beantwoording: 20-07-1901
Briefboeknr.: 575
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1901 Nummer: 492
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Jan Elzerman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 24-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-07-1901 Nummer: 493
Afzender: Burgem. van Doornspijk
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. van de Grift heeft zich bij hem aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 494
Afzender: Burgem. van Hengelo
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: W. van Weeghel wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 495
Afzender: Hoofd Ing. v/d Prov. Waterstaat te Arnhem
Onderwerp: Geldersche kolk
Inhoud: Bericht dat geen bescheiden zijn gevonden die eenig licht verspreiden over het recht van eigendom der Geldersche kolk.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 496
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Dennenoord
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling op welke voorwaarden G.J. Barneveld kan worden opgenomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 497
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: W. van Weeghel moet 12 Aug. a.s. onder de wapenen komen.
Gevolggeving: Opgeroepen / vd Beek kennisgeving uitgereikt
Beantwoording: 23-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 498
Afzender: Directeur v/h Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Spaar- en Leenbanken
Inhoud: Verzoekt op te geven of alhier Spaar- en leenbanken bestaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 27-07-1901
Briefboeknr.: 581
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 499
Afzender: Geneesh. Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Toezending van staten van inlichtingen betreffende G.J. Barneveld.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 25-07-1901
Briefboeknr.: 580
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 500
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Opgave van verleende vergunningen bedoeld bij art 13 der wet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 501
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging als bedoeld bij art. 21 par 1 eerste lid der wet, voor D. Junte ter uitreiking zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 24-07-1901
Briefboeknr.: 578
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 502
Afzender: Geneeh. Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt tezenden een verklaring van onvermogen betreffende G.J. Barneveld en een machtiging van L. Barneveld voor verlenging der rechtelijke machtiging.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 25-07-1901
Briefboeknr.: 579
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-07-1901 Nummer: 503
Afzender: Minister van Oorlog
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Het verzoek van J. Bultman om uitstel van herhalingsoefeningen kan niet worden ingewilligd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 504
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor F.W. Bille.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 25-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 505
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling omtrent op zee te houden schietoefeningen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-07-1901 Nummer: 506
Afzender: District Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Alsnog eenige bemerkingen omtrent den aanbouw der privaten meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-07-1901 Nummer: 507
Afzender: Hoofd der school te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-07-1901 Nummer: 508
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat het Provinciaal Subcidie voor L. Barneveld wordt toegestaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1901 Nummer: 509
Afzender: Burgem. van Hoogeveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Gerrit Sneller zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-07-1901 Nummer: 510
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Rekening 1900
Inhoud: Inzendende de rekening over 1900 met bijlagen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden / Ter visie gelegd
Beantwoording: 31-07-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 511
Afzender: Burgemeester & Wethouders
Onderwerp: Rekening 1900
Inhoud: Den Raad de Rekening aanbiedende
Gevolggeving: Behandeld in de vergadering
Beantwoording: 17-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 513
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Gemeenteontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-08-1901 Nummer: 514
Afzender: W. Heine
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Meedeeling dat in de week van 4 Aug. de Uniecollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1901 Nummer: 515
Afzender: Commt. 2e Regiment Veld-Artillerie Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Opgave van op 10 Aug. a.s. benodigde wagens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-08-1901 Nummer: 516
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht omtrent de aanvrage van plaatsing van lijders in een der onder het Centraal Bestuur staande gestichten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-08-1901 Nummer: 517
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Staat van inlichtingen Justitie
Inhoud: Verzoekt voortaan bij de processenverbaal wegens strooperij over te leggen een staat van inlichtingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-08-1901 Nummer: 518
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Juli, saldo in kas fl. 2,85
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 519
Afzender: Dr. Plet
Onderwerp: Uniecollecte
Inhoud: Meedeeling dat in de week van 7-15 Aug. de Uniecollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 520
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt vóór 1 Sept. op te geven het benodigd getal lijsten enz. voor 1902 benodigd.
Gevolggeving: Opgegeven
Beantwoording: 12-08-1901
Briefboeknr.: 601
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 521
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J. Pap.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 06-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 522
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Op 5, 6 en 7 Aug. zal een transport buskruit plaats hebben bestemd voor de Legerplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-08-1901 Nummer: 523
Afzender: G. Nijboer
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 524
Afzender: F. Hos
Onderwerp: Miltvuur
Inhoud: Bericht dat een koe van G. Limburg vermoedelijk aan miltvuur is overleden.
Gevolggeving: Districts Veearts opgetelegrafeerd.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 525
Afzender: Districts Schoolopziener te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Nadere opmerkingen en voorstellen omtrent den bouw van privaten te Oldebroek meedeelende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-08-1901 Nummer: 526
Afzender: Commandt. 5e Regt. Inf. te Amersfoort
Onderwerp: Herhalings oefeningen
Inhoud: Verzoekt een geneeskundige verklaring betreffende A. van der Meulen
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 09-08-1901
Briefboeknr.: A89
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 527
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Breda
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Nadere opgave van op 12 Aug. e.k. benoodigde wagens.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 528
Afzender: J. van Unen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Vraagt vermindering van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-08-1901 Nummer: 529
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Ontplofbare Stoffen
Inhoud: Op 9 Aug. zal per spoor trein aankomen eene hoeveelheid buskruit voor de Legerplaats.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-08-1901 Nummer: 530
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor R. Dokter.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 09-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 531
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: In Augustus zullen nog schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 532
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Ter inzage zendende een staat van inlichtingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 12-08-1901
Briefboeknr.: 602
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 533
Afzender: G. Dokter
Onderwerp: Gemeentebezittingen
Inhoud: Verzoekt hem in koop af te staan eem perceeltje grond (deel van L no 2692).
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 534
Afzender: 1e Luit. Kwartiermeester Rust. Schutterij Hattemerbroek
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: Inzending van de begrooting van het 2e Bataljon voor 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-08-1901 Nummer: 535
Afzender: Ambtenaar O.M. te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt toezending van staten van inlichtingen bij nevengevoegde processenverbaal.
Gevolggeving: Toegezonden
Beantwoording: 15-08-1901
Briefboeknr.: 610
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 536
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Inzending eener declaratie van verpleging van de vrouw van Hertsenberg in het Sophiaziekenhuis.
Gevolggeving: Bevelschrift gereedgemaakt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 537
Afzender: Dr. Wagtho Zwolle
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeeling van kosten voor behandeling van de vrouw van J. Tabak.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 538
Afzender: Arrondissements Schoolopz. Arnhem
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eenige aanzeggingen als bedoeld bij art. 21 par. 1 der Wet inzendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Bericht verzonden
Beantwoording: 13-08-1901 / 14-08-1901
Briefboeknr.: 606
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-08-1901 Nummer: 539
Afzender: Gemeente Ontvanger
Onderwerp: Hondenbelasting
Inhoud: Meedeeling dat de wed. L. van Uchtrop fl. 1, hondenbelasting heeft betaald, doch de rest niet kan betalen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 540
Afzender: G. van Loo Jz.
Onderwerp: Straatvuil
Inhoud: Verzoekt hem het straatvuil voor 6 jaar te verpachten ad. fl. 4, 's-jaars.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 541
Afzender: Rijks Ontvanger
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 542
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landverhuizingen
Inhoud: Verzoekt inlichtingen omtrent de staat van landverhuizingen, daar tusschen de cijfers volgens de staten en door de Commissiën van toezicht afgegeven, nogal verschil bestaat.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-08-1901
Briefboeknr.: 618
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-08-1901 Nummer: 543
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Ramaker.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek
Beantwoording: 17-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-08-1901 Nummer: 544
Afzender: Ambtenaar van den Burg. Stand te Doornspijk
Onderwerp: Begraven van een lijk
Inhoud: Kennisgeving dat A. M. E. Rosbach alhier begraven zal worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 545
Afzender: L. van Ommen
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vermindering van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 546
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Toezending van eenige blanco staten van inlichtingen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 547
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Legerplaats
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 24 Aug. a.s. 10 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-08-1901 Nummer: 548
Afzender: Commandt. 3e Regt. Veldart. Legerplaats
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 24 Aug. a.s. 10 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1901 Nummer: 549
Afzender: Commdt. Instructie Comp. Schoonhoven
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 26 Aug. a.s. 2 karren met 1 paard verzoekende aan 't station.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-08-1901 Nummer: 550
Afzender: Dr. Schouten te Oldebroek
Onderwerp: Dysenterie
Inhoud: Meedeeling dat hem een verdacht geval van Dysenterie voorkomt bij J. vd Brink.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 551
Afzender: Districts Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Nadere aanmerkingen op den bouw der privaten meedeelende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-08-1901
Briefboeknr.: 631
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 552
Afzender: Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek
Onderwerp: Verkiezingsstatistiek
Inhoud: Toezending van een exemplaar van de verkiezingsstatistiek over 1901.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 553
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Aanmerkingen Burg. Stand
Inhoud: Meedeeling van opmerkingen omtrent de registers over 1900.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 554
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-08-1901 Nummer: 555
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Uitnodiging om vóór 15 Octobrt a.s. mede te deelen de beschouwingen van den Raad omtrent de wenselijkheid van te nemen maatregelen bij vervoer van zware vrachten melk voor de melkfabriek.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-08-1901 Nummer: 556
Afzender: D. Mooi Westfalen
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijving 1902
Inhoud: Verzoekt zijn zoon in te schrijven voor de Nat. Militie, aangezien hij te Workum alwaar hij geboren isn niet kan worden ingeschreven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 24-08-1901
Briefboeknr.: 634
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-08-1901 Nummer: 557
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht & Visscherij
Inhoud: Opgave van personen in 1900 veroordeeld wegens jachtovertreding.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1901 Nummer: 558
Afzender: Commdt. 1e Regt. Vestingart. Utrecht
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 26 Aug a.s. 6 wagens aan het station verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-08-1901 Nummer: 559
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schutterij
Inhoud: De lijst A geverifieerd terugzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 560
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor W. Goudbeek.
Gevolggeving: vd Beek uitgereikt
Beantwoording: 26-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 561
Afzender: H. Dekker
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Verzoekt een bijdrage in de begrafeniskosten van A. Dekker.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 562
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Straatvuil
Inhoud: Het raadsbesluit tot verpachting van straatvuil aan G. van Loo goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-08-1901 Nummer: 563
Afzender: Arronds. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplicht
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging bedoeld bij art 21 par 1 der wet voor J. Junte.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder
Beantwoording: 26-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-08-1901 Nummer: 564
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat G.J. Barneveld het gesticht bij wijze van proef kan verlaten en verzoekt hem te doen ophalen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 28-08-1901
Briefboeknr.: 646
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 565
Afzender: Ds. Schokking te Wezep
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Bericht dat omtrent de wed. Koopman door de diaconie nog geen beslissing genomen is, en verzoekt te willen bewerken dat G.J. Barneveld nog in 't gesticht blijft.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 566
Afzender: Hoofd der school te Wezep
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen in het 3e kwartaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-08-1901 Nummer: 567
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het materieel voor de alphabetische lijsten voor de lichting 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 568
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Een bewijs voor J. de Haan en H. Vlieger toezendende.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-08-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 569
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebestuur
Inhoud: Meedeeling dat de stukken inzake de verkiezing enz. der raadsleden H. de Heer, A. Stange en E. van der Werfhorst voor kennisgeving zijn aangenomen.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 570
Afzender: Wed. F. Wensink
Onderwerp: Handenbelasting
Inhoud: Vraagt ontheffing der belasting omdat de hand is doodgegaan.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-08-1901 Nummer: 571
Afzender: Inspecteur van den Arbeid te Arnhem
Onderwerp: Arbeidswet
Inhoud: Eenige meedeelingen omtrent naleeving van sommige art. der Arbeidswet, overtreding van wed. Kroon, J. Borst, R.B. Grootenhuis en C. Achter de Molen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-08-1901
Briefboeknr.: 649
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-08-1901 Nummer: 572
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Aanvulling Begrooting
Inhoud: De aanvulling der begorting voor 1901 goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-08-1901 Nummer: 573
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Spoorwegen
Inhoud: Een verbeterd blad voor de zomerdienstregeling der Ned. Centr. Spoorwegmij inzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 31-08-1901 Nummer: 574
Afzender: Burgem. van Kampen
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Verzoekt op te geven of T. Beekman Nederlander is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-09-1901
Briefboeknr.: 652
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 575
Afzender: Commandt. Instructie comp. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Sept. a.s. te 5 uur vm. 2 karren in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 576
Afzender: Districts schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Verzoekt nu bestek en tekeningen tvoor de aan te bouwen privaten op te maken en ter goedkeuring in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Beantwoording: 17-09-1901
Briefboeknr.: 691
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 577
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnige G.J. Barneveld
Inhoud: Meedeeling dat er geen bezwaar bestaat Barneveld tot 1 October te verplegen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 578
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Gemeenteontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-09-1901 Nummer: 579
Afzender: Commandt. 1e Regt. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Sept. a.s. te 6 uur v.m. 6 wagens in het Kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1901 Nummer: 580
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Meedeeling dat bij K.B. van 6 Aug j.l. nr 33 goedkeuring is verleend aan het besluit van GS van Gelderland tot aanvaarding van een schenking van H. Klumper.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-09-1901 Nummer: 581
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Pensioenbijdrage
Inhoud: Meedeeling van het zuiver bedrag der jaarwedden van de onderwijzers, dat tot grondslag moet strekken voor pensioenbijdrage.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1901 Nummer: 582
Afzender: IJkerchef van dienst te Arnhem
Onderwerp: Herijk
Inhoud: Toezending van een staat houdende opgaaf van de namen van personen van wie maten of gewichten zijn afgekeurd enz.
Gevolggeving: Door de veldwachter nagegaan / Teruggezonden
Beantwoording: 27-09-1901
Briefboeknr.: 706
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-09-1901 Nummer: 583
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Augustus j.l. saldo in kas fl. 0,53.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 584
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Paardenfokkerij
Inhoud: Meedeeling der uitslag van de in Juli en Aug. gehouden premiekeuringen van fokmerriën met veulen, jonge merriën enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 585
Afzender: Inspecteur der Rijksveldwacht te Zwolle
Onderwerp: Bijstand gemeentepolitie
Inhoud: Daar J.C. Stuiver op 11 Sept. met verlof is, zoo zal G.W. Garretsen door hem voor den gevraagden dienst worden aangewezen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 586
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Begraving lijk wed. Bastiaan
Inhoud: Meedeeling dat geen bezwaar bestaat tegen het begraven van het lijk van wed. G. Bastiaan.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-09-1901 Nummer: 587
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk H. Brouwer en E. Flier
Inhoud: Verzoekt hem onder toezending van geboorte extracten en overlijdensextract van partijen, te willen melden of er bezwaar bestaat tegen het voorgenomen huwelijk van H Brouwer met diens schoonzuster Everdientje Flier.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-09-1901
Briefboeknr.: 682
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1901 Nummer: 588
Afzender: Commdt. 3e Regt. Vesting Art. te Gorkum
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 9 Sept a.s. 5 wagens met 2 paarden aan het station verzoekende te 12.13 nam.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 06-09-1901 Nummer: 589
Afzender: Burgem. van Rotterdam
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Jan Geursen in het verlofgangersregister is ingeschreven.
Gevolggeving: Aangetekend in het reg. nr 26
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 590
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlof Burgemeester
Inhoud: Een verlof van 3 weken ingaande 12 Sept. a.s. wordt toegestaan voor den Burgemeester. Van terugkomst in de gemeente melding maken.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-10-1901
Briefboeknr.: 713
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 591
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting Gemeente
Inhoud: Voortaan in de memorie van Begroting (toelichting) nauwkeurig te vermelden den diensttijd en rang der onderwijzers en of de mann. onderwijzers gehuwd zijn.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 592
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Telkaarten
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent W. Kamp
Gevolggeving: Staat ingevuld en teruggezonden
Beantwoording: 09-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 593
Afzender: Commdt. I Batterij 3e Regt. Veldart. 's-Hertogenbosch
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Meedeeling dat op 24 Aug. j.l. door een korporaal aan een voerman fl. 1,20 is betaald, aangezien er des morgens van dien dag niet 4, zoals bedoeld was, maar slechts 3 wagens aanwezig waren. Verzoekt hem in te lichten des noods onder terugzending der fl. 1,20.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 09-09-1901
Briefboeknr.: 684
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-09-1901 Nummer: 594
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Weerbaarheid - Handleiding tot het gebruik van patronen tot verkleinde afstanden.
Inhoud: Toezending van een hanleiding, nevens aangeduid, met verzoek die ter visie te leggen en daarvan openbare kennisgeving te doen.
Gevolggeving: Gepibliceerd
Beantwoording: 10-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 595
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Overzicht van den oogst
Inhoud: Ter invulling en terugzending voor 20 Sept. a.s. toezendende een tabel omtrent den oogst.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 17-09-1901
Briefboeknr.: 690
Inventarisnr.: 596332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 596
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Om advies en bericht inzendende een schrijven van D. Mooi omtrent een bewijs van Nederlanderschap.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-09-1901
Briefboeknr.: 687
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-09-1901 Nummer: 597
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor A. Kaspenink.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 11-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-09-1901 Nummer: 598 (580)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Timmer.
Gevolggeving: niet uitgereikt; gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-09-1901 Nummer: 599 (581)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentebezittingen - Verkoop
Inhoud: Het Raadsbesluit tot verkoop van een perceeltje grond aan G. Docter goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1901 Nummer: 600 (582)
Afzender: Officier van Justitie te Leeuwarden
Onderwerp: Nat. Militie - Bewijs goed gedrag
Inhoud: Meedeeling dat Kerst van Veen niet in de strafregisters voorkomt.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-09-1901 Nummer: 601 (583)
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Inlichtingen W. de Weerdt
Inhoud: Verzoekt op te geven wanneer W. de Weerdt weer terug zal komen.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-09-1901
Briefboeknr.: 689
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-09-1901 Nummer: 602 (584)
Afzender: Commdt. 5e Serie Vesting Art. Legerplaats alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 4 sept. a.s. ten 6 uur 's morgens 5 wagens beschikbaar te stellen in de legerplaats alhier.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1901 Nummer: 603 (585)
Afzender: Commdt. 6e Serie Vesting Art. te Amsterdam
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Verzoekt op 23 Sept. a.s. te 12 uur 15 min aan het station 6 wagens met 1 paard.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-09-1901 Nummer: 604 (586)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van 3 aanzeggingen als bedoeld in art. 21 par 1 1e lid der wet.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder / Procesverbaal teruggezonden
Beantwoording: 18-09-1901
Briefboeknr.: 692
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-09-1901 Nummer: 605 (587)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Landweerwet
Inhoud: Inzending van een exemplaar der wet tot wijziging en aanvulling van de Militiewet en tot regeling der Landweerwet.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-09-1901 Nummer: 606 (588)
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. Eggink zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-09-1901 Nummer: 607 (589)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Meedeeling dat J. Berghorst den 31 Juli j.l. eene vrijwillige verbintenis heeft aangegaan.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-09-1901 Nummer: 608 (590)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Verlofgangers
Inhoud: Opgaaf van miliciens die in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Gevolggeving: Hebben zich allen aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-09-1901 Nummer: 609 (591)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eenige aanzeggingen als bedoeld in art 21 par 1 1e lid der wet ter uitreiking.
Gevolggeving: Uitgereikt door Mulder en vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 24-09-1901
Briefboeknr.: 700
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 239-1901 Nummer: 610 (592)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Verzoekt van elke uitreiking (aanzegging als bedoeld in art 21 par 1 lid 1) een precesverbaal in te zenden.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 249-1901 Nummer: 611 (593)
Afzender: J. Ruiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffening van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-09-1901 Nummer: 612 (594)
Afzender: Burgem. van Enschede
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat D. Visscher zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 613 (595)
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften voor 't onderwijs in de nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 26-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 614 (596)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor K. van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd Beek
Beantwoording: 25-09-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-09-1901 Nummer: 615 (597)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Vrije- en Orde Oefeningen
Inhoud: Voor wezep wordt opnieuw voor 6 jaren ontheffing verleend van het geven van onderwijs in vak J; voor Oldebroek en Hattemerbroek niet.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 616 (598)
Afzender: L. Temminck te Hattem
Onderwerp: Erfenis W. Koopman
Inhoud: Meedeeling omtrent de te verdeelen gelden van de erven van W. Koopman.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 617 (599)
Afzender: K. Bosch stationchef Wezep
Onderwerp: Treinongeluk
Inhoud: Kennisgeving dat de remmer vd Weterink gisteravond van de rem gevallen en een zware beenbreuk heeft bekomen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-09-1901 Nummer: 618 (600)
Afzender: Commandt. van het Det. 2e Regt. Vesting Art. Legerplaats bij Oldebroek
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 3 Okt. a.s. te 6 uur v.m. 6 wagens met 1 paard in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 619 (601)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. Gesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Meedeeling dat G.J. Barneveld het gesticht met een maand verlof heeft verlaten.
Gevolggeving: G.S. kennis gegeven
Beantwoording: 03-10-1901
Briefboeknr.: 718
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 620 (602)
Afzender: Kantonrechter te Apeldoorn
Onderwerp: Bedrijfsbelasting
Inhoud: Vraagt of er bezwaar bestaat tegen een eventuele herbenoeming van P. Boeree als Plaatsvervangend lid van de commissie van aanslag voor de Bedrijfsbelasting.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 03-10-1901
Briefboeknr.: 717
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 621 (603)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van een aanzegging als bedoeld bij art 21 der wet voor E. v. Emst.
Gevolggeving: Uitgereikt en procesverbaal verzonden
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 719
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 622 (604)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid
Inhoud: Een exemplaar der Winterdienstregeling v/d Centraal inzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd en bericht verzonden
Beantwoording: 02-10-1901
Briefboeknr.: 715
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 623 (605
Afzender: Betaalmeester te Zwolle
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 2136, is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-10-1901 Nummer: 624 (606)
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,24 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 625 (607)
Afzender: Rijks Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Het bedrag door de gemeente in de kwade posten der grondbelasting bij te dragen beloopt over 1898 fl. 0,195.
Gevolggeving: Ontvangstbericht / Bevelschrift afgegeven
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 720
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 626 (608)
Afzender: Hoofd der O.L. School te Hattemerbroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave van de ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-10-1901 Nummer: 627 (609)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Herhalingsoefeningen
Inhoud: Verzoekt A. vd. Meulen, verlofganger van 1898, naar het dichtstbijzijnd militair hospitaal over te doen brengen indien zijn toestand zulks gedoogt.
Gevolggeving: Beantwoord - 4 okt. naar Kampen gebracht
Beantwoording: 07-10-1901
Briefboeknr.: 111
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 628 (610)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J. van Dam.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 04-10-1901
Briefboeknr.: 721
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 629 (611)
Afzender: Gemeente ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Sept. j.l. saldo in kas fl. 10,655
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-10-1901 Nummer: 630 (612)
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Opgave van benoodigde schoolbehoeften voor onderwijs in nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1901 Nummer: 631 (613)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Veeziekten
Inhoud: Nadere voorschriften omtrent vervoer van vee per spoor naar België, model verklaring veearts.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-10-1901 Nummer: 632 (614)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Anth. Renes.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 633 (615)
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Oldebroek
Onderwerp: Kasopname
Inhoud: Het procesverbaal van Kasopname bij den Ontvanger.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 634 (616)
Afzender: Jantje van de Kamp
Onderwerp: Vergoeding schoonmaken School Wezep
Inhoud: Vraagt meerder belooning voor het schoonmaken der school te Wezep.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 635 (617)
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Belooning schrijfwerk
Inhoud: Verzoekt hem over 1901 weer een belooning toe te kennen voor verricht schrijfwerk op de Secretarie.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-10-1901 Nummer: 636 (618)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Een adres van A.F. Vos de Wael om schadelijk gedierte te doen schieten door H. en G.J. Veldkamp om bericht en advies inznedende.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-10-1901 / 11-10-1901
Briefboeknr.: 707 / 734
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1901 Nummer: 637 (619)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs van Nederlanderschap voor G.J. vd Put en G. Hulsman.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 07-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-10-1901 Nummer: 638 (620)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Militair vervoer
Inhoud: Meedeeling dat bij aansluitend vervoer niet meer dan één vervoersbewijs voor dienstreizen mag worden afgegeven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1901 Nummer: 639 (621)
Afzender: Burgem. van Kamperveen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Korn. van Oene zich bij hem heeft aangemeld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-10-1901 Nummer: 640 (622)
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Arbeids- Veiligheidswet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een beschikking voor Jak. Reurink omtrent zijne broodbakkerij (geen uitstel verleend).
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 12-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 641 (623)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeentefinanciën - wet van 24 Mei 1897 Stbl 156
Inhoud: Verzoeken op te geven of de Kon. beslissing bedoeld bij art. 8 der wet zal ingeroepen worden, wanneer binnen 8 dagen geen bericht ontvangen is, zoo wordt het er voor gehouden zulks niet zal geschieden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 642 (624)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Schietoefeningen
Inhoud: Op 9 - 11 Okt. a.s. zullen schietoefeningen op zee worden gehouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 643 (625)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Eibrink waarvoor de kosten ad. fl. 2,85 worden ingewacht.
Gevolggeving: Uitgereikt / Geld verzonden
Beantwoording: 10-10-1901 / 11-10-1901
Briefboeknr.: 736
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 644 (626)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door de wed. F. Koopman is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 645 (627)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Reclame E. Westhoff - Hoofd. Omslag
Inhoud: Een adres van E. Westhoff om vermindering van Hoofd. Omslag in handen van den Raad stellende om bericht en raad.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 10-10-1901 Nummer: 646 (628)
Afzender: Vereeng. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Uitnoodiging om evenals vorige jaren weder collecte te houden voor welke collecte bij Kon. Besluit verlof is verleend.
Gevolggeving: Gepubliceerd / Collecte gehouden 30 en 31 Oct. / Geld verzonden
Beantwoording: 15-10-1901 / 05-11-1901
Briefboeknr.: 798
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-10-1901 Nummer: 647 (629)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaratiën D. Mulder- Aflevering miliciens
Inhoud: De declaratie van D. Mulder inzake dienstreizen bij aflevering van miliciens terug zendende om inlichtingen voor zooveel den duur der reis aangaat.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 15-10-1901
Briefboeknr.: 745
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-10-1901 Nummer: 648 (630)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Uitnoodiging om te bevorderen dat de door de gemeente vepleegd wordende krankzinnigen te 's-Gravenhage enz. op 15 nov. 1901 naar een der onder beheer van Provisoren van het Oude- en Nieuwe Gasthuis te Zutphen staande gestichten zullen worden overgebracht, wijl nu weder 2 nieuwe gestichten in gebruik zullen worden genomen.
Gevolggeving: beantwoord / Missive Provisoren / Missive G.S.
Beantwoording: 14-10-1901 / 28-10-1901
Briefboeknr.: 738 / 772
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-10-1901 Nummer: 649 (631)
Afzender: Burgem. van Haarlem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat Th. J. Verhorst zich bij hem aangemeld heeft.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-10-1901 Nummer: 650 (632)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Buskruit
Inhoud: Bericht dat springgelatine van uit Lobith naar de Legerplaats zal vervoerd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 651 (633)
Afzender: Commdt. Det. I Regt. Vesting Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 19 Oct. a.s. te 6,50 uu v.m. 3 wagens in het kamp verzoekende.
Gevolggeving: Mulder besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 652 (634)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Opgave van de in het 3e kwartaal verleende verloven.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 653 (635)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Een aanzegging voor J.G. Wolff zendende
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 16-10-1901
Briefboeknr.: 747
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 654 (636)
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie
Inhoud: Uitnodiging om de lotelingen die dit jaar uitstel van Inspectie gekregen hebben, op te roepen om op 4 Nov. e.k. voor hem te verschijnen.
Gevolggeving: Opgeroepen
Beantwoording: 15-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 15-10-1901 Nummer: 655 (637)
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim
Onderwerp: Presentiegeld
Inhoud: Verzoeken aan elk der leden van de verschillende commissies een presentiegeld van fl. 1, per vergadering toe te staan.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-10-1901 Nummer: 656 (638)
Afzender: Burgem. van Hattem
Onderwerp: Schadelijk gedierte
Inhoud: Verzoekt te willen berichten of er bezwaar bestaat dat Jan Pos te Zwollerkerspel vergunning verleend wordt tot het schieten van schadelijk gedierte.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 14-10-1901 / 23-10-1901
Briefboeknr.: 747 / 756
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-10-1901 Nummer: 657 (639)
Afzender: Burgem. van Genemuiden
Onderwerp: Wegen - Stoomkorenmaalderij
Inhoud: Verzoekt op te geven op welken grond een Stoomkorenmaalderij 10 M. van een publieken weg moet staan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-10-1901
Briefboeknr.: 750
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1901 Nummer: 658 (640)
Afzender: F.H. Brouwer en H. van Zanten
Onderwerp: Scholen - Onderwijs in nuttige handwerken.
Inhoud: Vragen of opnieuw aan den Raad vergunning moet worden gevraagd of er des avonds voor het onderwijs in handwerkles een schoollokaal mag gebruikt worden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 18-10-1901
Briefboeknr.: 751
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-10-1901 Nummer: 659 (641)
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Zwolle
Onderwerp: Geneeskundige Dienst
Inhoud: Inzneding eener declaratie wegens verpleegkosten van 2 zieken in het Sophia Ziekenhuis in het 3e kwartaal.
Gevolggeving: Bevelschrift afgegeven
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-10-1901 Nummer: 660 (642)
Afzender: Burgem van Zwollerkerspel
Onderwerp: Jacht en Visscherij - Schadelijk gedierte
Inhoud: Meedeeling dat Jan Bos onbezoldigd Rijksveldwachter is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 661 (643)
Afzender: D. van Pijkeren Jz.
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt nogmaals hem vrij te stellen van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 662 (644)
Afzender: Opperbrandmeester te Wezep
Onderwerp: Brand
Inhoud: Opgave van de personen dienst gedaan hebbende bij den brand bij H. van Oene.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-10-1901 Nummer: 663 (645)
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending van eene aanzegging als bedoeld bij art 21 par 1 1e lid voor D. de Groot
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Precesverbaal toegezonden
Beantwoording: 25-10-1901 / 25-10-1901
Briefboeknr.: 759
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 664 (646)
Afzender: N.S. Rambonnet, Jhr. F.F.F.Z. Asch van Wijck en Jhr. A. Bas Backer
Onderwerp: Tram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Meedeeling dat zij voornemens zijn een stoomtramweg aan te leggen van Nunspeet - Hattem - Zwolle en verzoek toezegging te doen van deelnemeing in het vennottschappelijk kapitaal voor 32/130 ged. of te wel circa fl. 32.000,.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 665 (647)
Afzender: Ned. Buurtspoorweg Mij. te Utrecht
Onderwerp: Tram Nunspeet - Hattem
Inhoud: Bericht dat door haar concessie is aangevraagd en meedeeling dat zij geen subsidiën noch van Staat, noch van Provincie noch van Gemeenten daarvoor vragen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 666 (648)
Afzender: Gemeenteontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Inzending van enige lijsten van achterstallige plaatselijke belastingen.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 667 (649)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor H. Schipper.
Gevolggeving: Uitgereikt aan vd. Beek
Beantwoording: 25-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 668 (650)
Afzender: Hoofd der School te Oldebroek
Onderwerp: Leerlingen
Inhoud: Opgave der ter school gaande kinderen in het 4e kwartaal.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-10-1901 Nummer: 669 (651)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door E. Breembroek zal een koe uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 670 (652)
Afzender: Rijks ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door D.J. Klein Tijssink zal een kalf uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 671 (653)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Bloemendaal
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent G.J. Barneveld die met 1 mnd. verlof alhier is.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 29-10-1901
Briefboeknr.: 771
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-10-1901 Nummer: 672 (654)
Afzender: Directeur Generaal Posterij en Telegraphie te 's-Gravenhage
Onderwerp: Telephoon
Inhoud: Inzending van een afdruk eener Min. Beschikking betreffende den dienst op Zon- en Feestdagen enz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1901 Nummer: 673 (655)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor J.G. Harms.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 28-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 28-10-1901 Nummer: 674 (656)
Afzender: Provisoren van 't Oude & Nieuwe Gasthuis te Zutphen
Onderwerp: Krankzinnigen - overplaatsing
Inhoud: Bericht dat op 15 Nov. a.s. de 2 vrouwelijke patienten kunnen overgebracht naar "Groot Graffel"
Gevolggeving: Machtiging aan Ged. Staten gevraagd
Beantwoording: 28-10-1901
Briefboeknr.: 772
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 675 (657)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor J.C. Stuiver en G.W. Garretsen.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 30-10-1901
Briefboeknr.: 779
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 676 (658)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van miliciens in het genot van onbepaald verlof gesteld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 29-10-1901 Nummer: 677 (659)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Gemeenterekening
Inhoud: De rekening over 1900 goedgekeurd terug zendende.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders en den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1901 Nummer: 678 (660)
Afzender: L. Westra te Kampen
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Verzoekt vergunning om te Oldebroek een dag buscollecte te mogen doen voor het Leger des Heils.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 31-10-1901
Briefboeknr.: 781
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-10-1901 Nummer: 679 (661)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Hendrik van Ommen.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 30-10-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 680 (662)
Afzender: Militie Commissaris te Zutphen
Onderwerp: Inspectie verlofgangers
Inhoud: Verzoekt zijne nota van 13 Oct. j.l. inzake oproeping van verlofgangers ter inspectie te Zutphen terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 01-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 681 (663)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigen Gesticht Loosduinen
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat G.J. Barneveld als hersteld ontslagen is.
Gevolggeving: Gedep. Staten meegedeeld
Beantwoording: 01-11-1901
Briefboeknr.: 786
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 682 (664)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Machtiging tot opname van J. van Boven en B. van 't IJssel in het Krankzinnigen gesticht te Warnsfeld.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 683 (665)
Afzender: Provisoren Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat de staten voor zover mogelijk, behoorlijk ingevuld worden terugverwacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 684 (666)
Afzender: Centraal Bestuur der Vereng. tot Chr. verzorging van Krankzinnigen te Amsterdam
Onderwerp: Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat vooralsnog niet gezegd kan worden of op 15 Nov. een maanel. lijder kan geplaatst worden volgens overeenkomst met de Gedep. Staten.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-11-1901 Nummer: 685 (667)
Afzender: Burgem. van Gorssel
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Meedeeling dat J. Eggink verlofganger (numverw.) dezer gemeente zich te Vorden zal vestigen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1901 Nummer: 686 (668)
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Aan den Ontvanger is fl. 134,235 uitbetaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 02-11-1901 Nummer: 687 (669)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Inhoud: Meedeeling van wegens Jachtovertreding veroordeelde personen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 688 (670)
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over October saldo fl. 11,77.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 689 (671)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet - Materieel
Inhoud: Toezending van het voor 1902 vermoedelijk benodigde materieel voor de uitvoering der Leerplichtwetten.
Gevolggeving: Toegezonden aan de schoolhoofden
Beantwoording: 05-11-1901
Briefboeknr.: 790-794
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 690 (672)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Blijvend gedeelte der lichting 1901 Onbereden Korpsen
Inhoud: Meedeeling dat de miliciens, die met tijdelijk verlof gezonden worden, bij wederopkomst als Groot-verlofgangers moeten beschouwd worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 691 (673)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van een exemplaar van het verslag van den landbouw in Nederland over 1899 2 stuks.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-11-1901 Nummer: 692 (674)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nijverheid - Ongevallenwet
Inhoud: Toezending, in dubbel, van een lijst betreffende de verzekeringsplichtige bedrijven , met verzoek 1 exemplaar nauwkeurig ingevuld voor 12 Nov. a.s. terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 11-11-1901
Briefboeknr.: 802
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1901 Nummer: 693 (675)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Landbouwverslag
Inhoud: Inzending van 2 exemplaren van het verslag van den landbouw over 1901 ter invulling; 1 ex. voor 15 Dec. terug te zenden.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 14-12-1901
Briefboeknr.: 850
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-11-1901 Nummer: 694 (676)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Jaarboekje
Inhoud: Verzoek om in de daarbij gevoegde opgaaf de veranderingen voor het jaarboekje aan te geven.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 800
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 695 (677)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Af- en Overschrijving
Inhoud: De af- en overschrijvingen op de begrooting van 1901 (raadsbesluit van 26 Oct nr 9) goedkeurende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 7-11-1901 Nummer: 696 678
Afzender: Geneesheer Directeur Krankzinnigengesticht Den Haag
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat Beertjen van 't IJssel de kleeren die zij in het gesticht draagt bij het transport kan aanhouden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 697 (679)
Afzender: Centraal Bestuur der Vereeng. tot Chr. verz. van Krankzinnigen te Amsterdam
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Bericht dat te Dennenoord nog een plaats voor van Essen beschikbaar is.
Gevolggeving: Gecorrespondeers met de Geneesheer Directeur
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 801
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 07-11-1901 Nummer: 698 (680)
Afzender: Geneesheer Directeur Krankz. gesticht te Grave
Onderwerp: Overplaatsing Krankzinnigen
Inhoud: Als boven nr 696 (678), geeft echter in overweging de terugreis over Ravenstein te nemen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 699 (681)
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door H. Blok is een kalf uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 700 (682)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Landweerwet
Inhoud: Meedeeling dat de Landweerwet vermoedelijk niet in 't jaar 1902 in werking treedt en dus art. 41 en 42 voor 1902 niet geldig zijn.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-11-1901 Nummer: 701 (683)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire Zaken - Standplaatsen Korpsen
Inhoud: Inzending eener opgave der standplaatsen van de korpsen enz. op 1 Nov. 1901, met verzoek de oude opgave terug te zenden.
Gevolggeving: Gedeponeerd / Oude opgave teruggezonden
Beantwoording: 08-11-1901
Briefboeknr.: 120A
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-11-1901 Nummer: 702 (684)
Afzender: Provisoren Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen.
Onderwerp: Krankzinnigen - Overplaatsing
Inhoud: Bericht dat B. van 't IJssel op 15 Nov. na 3 uur zal verwacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 703 (685)
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Zitting Militieraad
Inhoud: De zitting voor deze gemeente zal gehouden worden Donderdag 19 Dec. a.s.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 12-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 704 (686)
Afzender: Inspecteur Dir. Belas. Harderwijk
Onderwerp: Personele belastingen
Inhoud: Inzending van 2 registers met verzoek die door de zetter te bekrachtigen.
Gevolggeving: Ter vaststelling aan 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 705 (687)
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Puttenstein is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 706 (688)
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat G. H. van der Vegt zich alhier wil vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 28-11-1901
Briefboeknr.: A126
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 707 (689)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Het Kohier der Schoolgelden over het 3e kwartaal goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afgekondigd / Aan den Ontvanger verzonden.
Beantwoording: 12-11-1901 / 12-11-1901
Briefboeknr.: 803
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-11-1901 Nummer: 708 (690)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag
Inhoud: Het Suppletoir Kohier goedgekeurd terugzendende
Gevolggeving: Aan den ontvanger verzonden
Beantwoording: 12-11-1901
Briefboeknr.: 803
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 709 (691)
Afzender: Grothe van Schellach Penningmr. Trouw aan Koning en Vaderland
Onderwerp: Collecte metalen kruis enz.
Inhoud: De ontvangst van de gelden der gehouden collecte meldende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 710 (692)
Afzender: Rijksontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door A. Broekhuis is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 711 (693)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst met spoed
Inhoud: Aandringende steeds te zorgen voor zorgvuldige bewaring van de bescheiden betreffende de opkomst met spoed onder de wapenen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-11-1901 Nummer: 712 (694
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: De sterftestaten terugzendende met het verzoek achter sommige beroepen nog het vak van handel in te vullen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 20-11-1901
Briefboeknr.: 812
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1901 Nummer: 713 (695)
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 11,725.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 14-11-1901
Briefboeknr.: 806
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-11-1901 Nummer: 714 (696)
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: De rekening enz. over 1901 goedkeurende met verzoek de Begrooting aan te vullen voor zooveel aangaat het bepooten met dennen van het perceel van H. Klumpers.
Gevolggeving: Nieuwe Begrooting ingediend
Beantwoording: 22-11-1901
Briefboeknr.: 816
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 715
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerlingen Opgave
Inhoud: Opgave van de in dit kwartaal ter school gaande leerlingen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 716
Afzender: P. Boeree en W.J. Rokhorst
Onderwerp: Wegen - Aankoop grond
Inhoud: Verzoeken hun in koop af te staan een strook van de gemeenteweg loopende over het "Vlakke".
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 717
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kamperveen
Onderwerp: Wegen - Zwarteweg
Inhoud: Meedeeling dat door belangstellenden fl. 200, is bijeengebracht voor verharding van den weg van ad. den Leidijk tot a/d grintweg langs Wittenstein en verzoeken thans tot verharding van dat eind weg over te gaan.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld / Beantwoord
Beantwoording: 17-121901
Briefboeknr.: 860
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-11-1901 Nummer: 718
Afzender: Commandt. van 5e Regt. Inf.
Onderwerp: Tijdelijk verlof miliciens 1901
Inhoud: Opgave van miliciens van 1901 die tot 29 Maart 1902 tijdelijk verlof hebben.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1901 Nummer: 719
Afzender: Militiecommissaris te Zutphen
Onderwerp: Extracten Stamboek
Inhoud: Meedeeling dat hij de stukken betreffende vrijstelling van de lotelingen der lichting 1902 voor 20 Nov. e.k. verwacht.
Gevolggeving: Aan voldaan
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-11-1901 Nummer: 720
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Verzekering tegen ziekte, kraam en overlijden.
Inhoud: Opgave vragende van ziekenkassen, ondersteuningskassen, begrafenisbussen enz. die eventueel moeten bestaan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 19-11-1901
Briefboeknr.: 808
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-11-1901 Nummer: 721
Afzender: Burgem. van Barneveld
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: E. J. Hendel wil zich alhier vestigen.
Gevolggeving: Heeft zich aangemeld / Bericht verzonden
Beantwoording: 20-11-1901
Briefboeknr.: A123
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-11-1901 Nummer: 722
Afzender: J.W. Scholten te Hattemerbroek
Onderwerp: Onderwijzeres in nuttige handwerken
Inhoud: Vraagt met ingang van 1 Dec. a.s. eervol ontslag wegens vertrek naar elders.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 22-11-1901 Nummer: 723
Afzender: Burgemeester & Wethouders van Kampen
Onderwerp: Verkiezingen - Comptabiliteit
Inhoud: Inzending eener nota van de stembiltetten voor de verkeizing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 724
Afzender: Ch. van Ginneken
Onderwerp: Dennen
Inhoud: Meedeeling dat voorlopig door hem c.a. 50.000 eenjarige dennen voor de gemeente zijn gereserveerd.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 725
Afzender: Griffier bij het Kantongerecht te Kampen
Onderwerp: Voogdijstelling
Inhoud: Bericht dat door het onduidelijk handschrift van een vorigen griffier niet duidelijk blijkt of Januari of Juni bedoeld is.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 726
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor Gerrit Muller
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 727
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Opgave van in het genot van onbepaald verlof gestelde miliciens.
Gevolggeving: Hebben zich aangemeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 25-11-1901 Nummer: 728
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Militaire zaken - Schietoefeningen
Inhoud: Meedeeling dat in Nov. of Dec. nog schietoefeningen zullen gehouden worden.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 729
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor D. Mulder.
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 26-11-1901
Briefboeknr.: 818
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 729/1
Afzender: J.A. van Wilsem
Onderwerp: Smederij
Inhoud: Vraagt vergunning tot oprichting eener Smederij.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 26-11-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 730
Afzender: G.J. Ruiter
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt vrijstelling van het betalen van Schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 731
Afzender: Districts-Schoolopz. te Arnhem
Onderwerp: Schoolbouw
Inhoud: Het bestek enz. niet goedgekeurd terugzendende (nota van aanmerkingen v/d Rijksbouwkundige).
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-11-1901 Nummer: 732
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Jaarwedden
Inhoud: Eenige bedenkingen van den Districts Schoolopz. tegen de verordening tot regeling van de jaarwedden enz. der Onderwijzers meedeelende.
Gevolggeving: Beantwoord / Den Raad meegedeeld
Beantwoording: 18-11-1901
Briefboeknr.: 863
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 733
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Terugzending der Sterftestaat Sept. met verzoek nog in te vullen van een persoon het vak enz. waarin hij werkzaam is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 28-11-1901
Briefboeknr.: 827
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 734
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Inschrijving
Inhoud: Uitnodiging om bij de publicatie in de maand December af te kondigen enkele artikelen der wet tekstueel te vermelden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-11-1901 Nummer: 735
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eenige inlichtingen vragende omtrent de werking der Leerplichtwet.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 21-12-1901
Briefboeknr.: 873
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1901 Nummer: 736
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door J. Jonker (X64) is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-11-1901 Nummer: 737
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Nogmaals den Sterftestaat G over Maart om nadere invulling van den tak van dienst betreffende tolgaarder.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 02-12-1901
Briefboeknr.: 833
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 01-12-1901 Nummer: 753
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim en Hoofden van Scholen
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeeling omtrent de werking der wet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 738
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Wegen
Inhoud: Bepalingen omtrent het berijden van kunstwegen in de provincie Overijssel bij invallen dooi weder.
Gevolggeving: Gepubliceerd
Beantwoording: 06-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 739
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Zeemiliciëns
Inhoud: Uitnodiging om in de publicatie betreffende aangifte voor de Zeemilitie de beroepen te vermelden die het meest in aanmerking komen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 740
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Bericht dat aan den Ontvanger fl. 134,235 is betaald.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 741
Afzender: Commdt. Det. 1e Regt. Vest. Art. alhier
Onderwerp: Transportmiddelen
Inhoud: Op 5 Dec. e.k. te 7 uur één wagen met 1 paard verzoekend in het kamp.
Gevolggeving: Mulder opgedragen
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 03-12-1901 Nummer: 742
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Maandstaat
Inhoud: Inzending der maandstaat over Nov. j.l.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 04-12-1901 Nummer: 743
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Hattem
Onderwerp: Armwezen - Onderstand
Inhoud: Verklaren geen kostgeld meer voor de kinderen van A. v. Raalte te kunnen betalen.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 744
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending ter uitreiking van een schriftelijke aanzegging bedoeld bij art. 21 par. 1 der wet voor J. Spanhaak.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 27-12-1901
Briefboeknr.: 839
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 745
Afzender: Burgem. van Elburg
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Een kennisgeving der zitting v/d militieraad voor G.J. van Olst ter uitreiking inzendende.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 05-12-1901 Nummer: 746
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Lager Onderwijs - Statistiek
Inhoud: Het materieel voor de Schoolstatistiek voor 1901 toezendende.
Gevolggeving: Aan de Schoolhoofden verzonden
Beantwoording: 05-12-1901
Briefboeknr.: 837 1-5
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 08-12-1901 Nummer: 747
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk F. Boer en O. Boer
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent het voorgenomen huwelijk tusschen Frank Boer en Oetje Boer, wat de familiebetrekking aangaat enz.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-12-1901
Briefboeknr.: 847
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 748
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Zandverstuivingen
Inhoud: Een subcidie van fl. 27, voor het aankopen van dennen en het bepooten van het perceel stuifzand van Klumpers afkomstig.
Gevolggeving: Burgemeester & Wethouders meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 749
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door G. Wessels is een koe uit nood geslacht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 750
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Vraagt of er aanleiding bestaat tot het inrichten eener lijst bedoeld in art. 1 van 't K.B. van 18 Dec. 1896 Stbl 223.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 11-12-1901
Briefboeknr.: 844
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 09-12-1901 Nummer: 751
Afzender: Minister van Binnenl. Zaken
Onderwerp: Arbeid - Veiligheidswet
Inhoud: Ter uitreiking zendende eene beschikking voor B. Grootenhuis waarbij geen verlenging van uitstel wat betreft verbouwing der bakkerij wordt verleend.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 13-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 752
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Eene aanzegging als bedoeld bij art. 21 par. 1 der wet voor D. Eijkelboom zendende.
Gevolggeving: Uitgereikt door vd Beek / Procesverbaal toegezonden
Beantwoording: 14-12-1901
Briefboeknr.: 848
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 754
Afzender: L. Zielhuis
Onderwerp: Gratificatie
Inhoud: Zijn dank betuigende voor de toegekende belooning.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 755
Afzender: F. Braakman
Onderwerp: Schoolgeld
Inhoud: Verzoekt ontheffing van het betalen van schoolgeld.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 11-12-1901 Nummer: 756
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Voorbereidend Militair Onderricht
Inhoud: Opnieuw de medewerking der Gemeentebesturen inroepende voor de uitvoering van de regeling betreffende het Voorbereidend militair onderricht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 12-12-1901 Nummer: 757
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Opkomst onder de wapenen met spoed
Inhoud: Een exemplaar van een wijziging in de Lijst van Gemeenten toezendende.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 758
Afzender: G. Kroeze te Wezep
Onderwerp: Onderstand
Inhoud: Verzoekt het kostgeld voor zijn zuster, wed. D. Ruiter, niet aan zijn vader te betalen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 759
Afzender: Kantonrechter te Kampen
Onderwerp: Voogdij
Inhoud: Verzoekt eenige inlichtingen omtrent minderjarige kinderen van A. de Haan.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 13-12-1901
Briefboeknr.: 845
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 13-12-1901 Nummer: 760
Afzender: Burgem. van Dalfsen
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Bericht dat J. Wijnen is gehuwd met J. Vredeveld.
Gevolggeving: Aangetekend in 't register
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 762
Afzender: Bestuur der Vereeniging v. C.N.S. te Oldebroek
Onderwerp: Opening Bijz. School het Harde
Inhoud: Bericht dat op 1 Jan. 1902 te 't Harde een Bijz. School zal geopend worden.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 763
Afzender: Voorz. Militieraad 2e Distr. van Gelderland te Zutphen
Onderwerp: Huisonderzoek Nat. Militie
Inhoud: Toezending van een lastgeving voor Dr. Rakhorst inzake onderzoek van den loteling A. Steert.
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 764
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie - Onderzoek Verlofgangers
Inhoud: Aan Gerrit Vos te Ambt Almelo wordt toegestaan om door den Militieraad te Almelo te worden onderzocht.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 14-12-1901 Nummer: 765
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nederlanderschap
Inhoud: Toezending van een bewijs voor D. Bultman
Gevolggeving: Uitgereikt
Beantwoording: 16-12-1901
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 766
Afzender: Diaconie Ned. Herv. Gemeente Oldebroek
Onderwerp: Collecte
Inhoud: Bericht dat er deze week broodcollecte zal gehouden worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 767
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Meedeelingen omtrent de werking der Leerplichtwet.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 16-12-1901 Nummer: 768
Afzender: Officier van Justitie te Zwolle
Onderwerp: Huwelijk J. Boer en O. Boer
Inhoud: Verzoekt hem het request terug te zenden en Boer te kennen te geven dat geen ontheffing van art. 88 nodig is.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 16-12-1901
Briefboeknr.: 853
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 769
Afzender: G.A.E. Jagtenberg
Onderwerp: Verpleging Weezen te Neesbosch
Inhoud: Meedeeling dat hij Maandag ter Secretarie wil komen om over de verpleging van de kinderen van A. van Raalte te spreken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 770
Afzender: Rijks-Ontvanger te Hattem
Onderwerp: Uit nood geslacht vee
Inhoud: Door A. Lugtenberg zal een vaars uit nood geslacht worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 771
Afzender: Ds Trip van Zoutlande te Hattem
Onderwerp: Armwezen
Inhoud: Meedeeling dat aldaar geen diaconiebestuur bestaat en dat alzoo het verzoek om bijdrage voor kostgeld voor de kinderen van wijlen A. van Raalte aan den kerkeraad moet worden ingediend.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 17-12-1901
Briefboeknr.: 861
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 772
Afzender: Gemeente-Ontvanger
Onderwerp: Achterstand
Inhoud: Meedeeling dat de achterstallige belasting over 1898, 1899 en 1900 geind is, bij D. Rook kan geen garnisaire ingelegerd worden.
Gevolggeving: Den Raad aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 17-12-1901 Nummer: 773
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Wet tot regeling der gemeentefinanciën
Inhoud: Meedeeling van de Som die over het 4e kwartaal 1901 en 1e, 2e en 3e kw. 1902 zal uitbetaald worden.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 18-12-1901 Nummer: 774
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Comptabiliteit
Inhoud: Toezending van een mandaat voor de gemeente ad. fl. 132,85 (Dysenterie).
Gevolggeving: Ontvangstbericht
Beantwoording: 19-12-1901
Briefboeknr.: 864
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 19-12-1901 Nummer: 775
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Huwelijk J. Boer en O. Boer
Inhoud: Verzoekt aan Jan Boer meedeeling te doen dat de door aanhuwelijking bestaande betrekking van bloedverwantschap tusschen hem en Oetje Boer geen beletsel oplevert voor het aangaan van een huwelijk.
Gevolggeving: Meegedeeld aan J. Boer.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 776
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Nat. Militie
Inhoud: Toezending van het noodige drukwerk voor het inschrijvingsregister lichting 1903.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 777
Afzender: Arrond. Schoolopz. te Harderwijk
Onderwerp: Leerplichtwet
Inhoud: Toezending eener schriftelijke aanzegging bedoeld in art. 21 par. 1, 1e lid voor G.E. Vosselman.
Gevolggeving: Door Mulder uitgereikt / Procesverbaal opgezonden
Beantwoording: 20-12-1901 / 20-12-1901
Briefboeknr.: 867
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 778
Afzender: Officier van Gezondheid 1e Klasse Zutphen
Onderwerp: Nat. Militie - Huisonderzoek loteling
Inhoud: Vraagt eenige inlichtingen omtrent de woonplaats van Aart Steert.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 20-12-1901
Briefboeknr.: 130
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 779
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Begrooting
Inhoud: De begrooting voor 1902 goeggekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld / Afschrift a/d ontvanger verzonden
Beantwoording: 23-12-1901
Briefboeknr.: 877
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 20-12-1901 Nummer: 780
Afzender: Inspecteur de directe bel. enz. te Harderwijk
Onderwerp: Personeele belasting
Inhoud: Verzoek om door het College van Zetters voor 1902 aan te doen wijzen de personen belast met het schatten der huurwaarde en van het mobilair.
Gevolggeving: 't Zetterscollege aangeboden
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 21-12-1901 Nummer: 781
Afzender: Directeur Centraal Bureau v/d Statistiek
Onderwerp: Kiezers- en Verkiezingsstatistiek
Inhoud: Inzending van een exemplaar van de uitgegeven kiezers- en verkiezingsstatistiek 1901.
Gevolggeving: Gedeponeerd
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 782
Afzender: Hoofd der School te Hattemerbroek
Onderwerp: Schoolbehoeften
Inhoud: Een gewijzigde lijst van schoolbehoeften inzendende.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 783
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt W. Kamp voor hem te doen brengen teneinde gevangenisstraf te ondergaan of de boete te betalen.
Gevolggeving: Heeft de boete betaald.
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 23-12-1901 Nummer: 784
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Hoofd. Omslag E. Westhoff
Inhoud: Besluit waarbij den aanslag van E. Westhoff in den hoofd. omslag wordt gehandhaafd.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1901 Nummer: 785
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Declaratiën
Inhoud: De declaratie betreffende vergoeding voor de huid der koe van G. Limburg terugsturende met aanmerkingen.
Gevolggeving: Teruggezonden
Beantwoording: 27-12-1901
Briefboeknr.: 879
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 24-12-1901 Nummer: 786
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Plaatselijke belastingen - Hoofd. Omslag
Inhoud: De verordening op de heffing van een hoofdelijke omslag Koninklijk goedgekeurd terugzendende.
Gevolggeving: Afschift opgezonden aan G.S. / Afgekondigd
Beantwoording: 28-12-1901 / 30-12-1901
Briefboeknr.: 881
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 787
Afzender: Commdt. 8e Regt. Inf. Arnhem
Onderwerp: Verlofgangers
Inhoud: Dries Vlieger is met tijdelijk verlof tot 29 Maart 1902 vertrokken.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 788
Afzender: Commissaris der Koningin in Gelderland
Onderwerp: Bevolkingsstatistiek
Inhoud: Toezending materieel voor 1902.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 789
Afzender: Auditeur Militair te Haarlem
Onderwerp: Militair Zaken
Inhoud: Verzoekt hem een verklaring van verlof van een 1e Luit. uit de legerplaats te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 02-01-1902
Briefboeknr.: 21
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 26-12-1901 Nummer: 790
Afzender: Standesbeambte te Borbeck
Onderwerp: Aufgebot
Inhoud: Toezending van een aufgebot voor G. van Gelder - A. Brosowski.
Gevolggeving: Afgekondigd
Beantwoording: 05-01-1902
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1901 Nummer: 791
Afzender: Officier van Justitie
Onderwerp: Justitie
Inhoud: Verzoekt aan E. Docter oproeping om de gevangenisstraf te ondergaan uit te reiken.
Gevolggeving: Mulder uitgereikt
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 27-12-1901 Nummer: 792
Afzender: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Onderwerp: Statistiek Werkeloosheid
Inhoud: Inzending van 2 staten met vragen omtrent de oorzaken van werkeloosheid met verzoek in te vullen en 1 ex. vóór 8 Jan. terug te zenden.
Gevolggeving: Beantwoord
Beantwoording: 07-01-1902
Briefboeknr.: 35
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 793
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Voorzitter en Secretaris
Inhoud: Meedeeling dat tot Voorz. en Secr. voor 1902 benoemd zijn resp. G.J. Puttenstein secr. en H. Gaasbeek voorz.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 794
Afzender: Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Wezep
Onderwerp: Jaarverslag
Inhoud: Inzending van het verslag over het jaar 1901.
Gevolggeving: Den Raad meegedeeld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 795
Afzender: Hoofd der School te Wezep
Onderwerp: Handwerkonderwijs
Inhoud: Opgave van benodigdheden voor het geven van Onderwijs in het nuttige handwerken.
Gevolggeving: Besteld
Inventarisnr.: 332

Ingekomen: 30-12-1901 Nummer: 796
Afzender: Geneeheer Directeur Krankzinnigengesticht Grave
Onderwerp: Verpleegkosten
Inhoud: Meedeeling dat de verpleegkosten voor Jansje van Boven fl. 34,50 zullen bedragen.
Gevolggeving: Notificatie
Inventarisnr.: 332