Documentatie

 

Verhalen

Kindermoord 1743 te Elburg

Ingewonnen by onpartydige RECHTSGELEERDEN, Op en teegens de Persoonen van CATHARINA KASPERS en JOANNA WILLEMS, Synde MOEDER en DOGTER.
Geëxecuteert binnen de STADT ELBURGH op den 6 October 1743.
Over het ombrengen van haar Eygen Kind, op den 11 July 1743.

Doornspijk, sociaal en zedelijk

Eenige gegevens omtrent toestanden en gebruiken in de Gemeente Doornspijk gedurende de jaren 1915 - 1935; met een korte nabeschouwing over de toestand op heden.
Voor alles is het noodig te beseffen dat deze gegevens verre van voltallig of volledig zijn.

Lutteken vicarie

De Lutteke-vicarie was eene van de elf vicarieën en prebenden, die in den loop der 15e en 16e eeuw in de parochiekerk te Elburg  waren gesticht. Deze was, als zoovele kerken langs de kust, gewijd aan St. Nicolaus en Maria Magdalena. Zij was een dochterkerk van Doornspijk, zie aan de Benedictijner abdij Werden behoorde.  Derhalve lag ook het patronaatsrecht van de parochiekerk van Elburg in handen van den abt dezer beroemde Rijksabdij.

Gelderlands voormalige steden: Elburg

Elburg heeft eene grootte van 869 H.A. en telt 2716 inwoners. (In 1866 stierven hier op de 2403 inwoners 46 aan de cholera, Prov. Verslag 1866 bl. 235)
Tot de gemeente behooren de gehuchten Vrijheid en Nieuwstad. Hare oude benamingen zijn Elborch, Elburch, Elburgh of Eijlborch, Latijnsch Elburgensis, ook Elbeurgensis; volgens sommigen in het jaar 1025 mede Helbergen (Zie Sloet, Oorkondenboek No. 152). Denkelijk is de benaming ontleend aan eene streek gronds, de El, Elle of Eijl genaamd, waarop oudtijds een burg was gebouwd.

Onthulling Heldenmonument

Bij deze onthulling op het oude Walbastion Zuidoosthoek is de belangstelling dinsdagmiddag 13 April zeer groot geweest. Een talrijk publiek was tegen half drie buiten een afzetting bij het monument samengekomen, in afwachting van de stoet, die zou naderen van de kant van de Chr. School. Gelukkig werd het gewichtig gebeuren door goede weersgesteldheid begunstigd.

Topografie van een kleine stad

Dit artikel bestaat uit twee delen: Het Eerste Klooster van Elburg en de Poorten van Elburg. Beide onderwerpen staan ter discussie en zijn belangrijk genoeg om er in breder verband kennis van te nemen. Hoe is het toch mogelijk dat er in Elburg geen heugenis meer is aan het kloosterbegin tussen de Beeckstrate en de Olderstrate en evenmin aan de juiste ligging van de voornaamste stadspoort, de Heilige Geestpoort?

Burgemeester Elburg gevangen gehouden op kasteel Bleijenbeek van 1582-1586 (PDF)
E. en H. Kranenburg, 2004

 

Transcripties

Agnietenklooster

Gereformeerde willekeur der stad Elburg, 1719 (PDF)

Hanze, Ingekomen stukken, 1365-1529 (PDF)
E. Kranenburg-van de Beek, 2005
Inv.nr. 182

Transcriptie van Ingekomen stukken
H. Kranenburg 
Stadsarchief Elburg
Inv.nr. 170

Transcriptie en index op de archiefstukken van het Melatenhuis te Elburg, 1442-1643 (PDF)
H. Kranenburg en E. Kranenburg-van der Beek, 1997

Transcriptie Burgerboek Elburg, 1725-1806 

Transcriptie op de akten van Leenkamer Putten (PDF)
H. Kranenburg, 2001-2003
Inv.nrs. 700-755

Transcriptie op de akten van Leenkamer Putten (PDF)
H. Kranenburg, 2001-2003
Inv.nrs. 756-810

Transcriptie op de akten van Leenkamer Putten (PDF)
H. Kranenburg, 2000-2002
Inv.nrs. 811-867

Transcriptie op het Pandboek 1564 (PDF)
H. Kranenburg, 2003
Oud-rechterlijk archief
Inv.nr. 97 

Resolutieboek Elburg 1703-1745
Stadsarchief Elburg
Inv.nr. 1 

Minuten van testamenten Elburg 1626-1810 
H. Kranenburg, 2013
Oud-rechterlijk archief
Inv.nr. 143

Huwelijksvoorwaarden en testamenten 
H. Kranenburg 2013
Oud-rechterlijk archief
Inv.nr. 144

Oud-rechterlijk archief (PDF)
H. Kranenburg, 2013
Inv.nr. 151

Transcriptie Kroniek van Elburg 1566-1593
H. Kranenburg, 2014
Stadsarchief Elburg
Inv.nr. 394 

Elburger Almanak 1768

Transcriptie archiefstukken van het Weduwenhofje (PDF)
E. Kranenburg, 2003
uit Stadsarchief

Diverse transcripties financiële stukken
Werkgroep Oorkondeboek
Stadsarchief Elburg 

Diverse transcripties (2) uit Stadsarchief Elburg
Werkgroep Oorkondeboek
Stadsarchief Elburg

Diverse transcripties (3) uit Stadsarchief Elburg 
Werkgroep Oorkondeboek
Stadsarchief Elburg

 

Indexen

Registre civique Elburg 1811

Bevolkingslijst uit het jaar 1811. Deze lijst bevat per plaats de volwassen mannelijke bevolking met opgave van beroep en geboortedatum. De geboortedatum is niet nauwkeurig, omdat men bang was om ingelijfd te worden in het leger van Napoleon. 

Volkstelling Elburg 1798

Besturen van Elburg/Doornspijk


Elburger Courant (PDF)