Stadsrekening 1451-1453

NADERE TOEGANG

HERUITGAVE STADSREKENING ELBURG 1451/53


TER INLEIDING
Dit is de zevende heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiƫn maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1451 is een deel van de rekening bewaard gebleven. De rest van de rekening gaat over het jaar 1453. Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.

In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.

Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1451/53 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.
Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.

Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 946:
Rekening over 1451.
N.B. Het buitenblad dezer rekening is verloren.
Bij de heruitgave bleek dat de rekening ook het jaar 1453 behandelt
Tevens is nog opgenomen inventarisnummer 947:
Bijlagen bij de rekening over 1451.

2 stukken.
Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.

De uitgave begint met de inkomsten en behandelt daarna de uitgaven. Met name in dat laatste deel treft de onderzoeker veel historisch uitermate interessant materiaal aan. Ondermeer wordt duidelijk dat Elburg met vrij veel steden in Gelderland contacten onderhield. Dit geldt ook zeker voor de hanzesteden. Zo blijken er contacten met Lubeck te zijn. Een heel ander punt is de regelmatige vermelding van de aanvoer van grote hoeveelheden straatstenen.

Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.

Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.P. van Beek,
streekarchivarisGebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)

S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36.
(Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)

H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.

J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie

1
Item ontfangen van Henric Vrankenzoen 4 Rijnsche gulden ende 1 oert
vanden anwas beneven de schuren

Item ontfangen van Dibbelt Scride enen golden [...] van pachte ende 4
postolaetsgulden vanden weert[1] beneven ons kercheren huus

Item ontfangen van Ghert van Holte Henricszoen 3 postolaetsgulden ende
1/2 Rijnsche gulden van pachte betaelt noch 1/2 Rijnsche gulden

Item ontfangen van Johan Johanszoen 6 Rijnsche gulden ende 1 oert van de
helfte van Scherves maet 4 postolaetsgulden gerekent voir 3 Rijnsche
gulden

1451

Item ontfangen van Goede Busch 11 oert Rijnsche gulden van der weert an
dessijt des kercheren huus

Item ontfangen van Jacob Gertszoen 3 Rijnsche gulden ende 1 oert van
pachte vanden statweert

Item ontfangen van Ghert Heket 2 Rijnsche gulden ende 1/2 (doorgehaald:
h) oert van de naweide an ghensijt der havene

(doorgehaald: Item ontfangen van Ghert Craftszoen van Iohans wegen van
Monsteren 3 Aernhemse gulden vander statweert
Item)

Item ontfangen van Ghert Craftszoen 9 Rijnsche gulden ende 1 oert van de
voerweide vanden groten meden

vervolg 1

Item ontfangen van Lubbert Scherpinc 1 Rijnsche gulden van die voirweide
vanden meden

Item ontfangen van Johan van Monsteren 3 Rijnsche gulden van der
statweert

Item ontfangen van Henric Heket 9 Rijnsche gulden van die [et]groen
buten dikes vanden meden ende noch ontfangen [..] Rijnsche gulden mijn 1
postolaetsgulden

Item ontfangen van Lutgert te Boechop 1 postolaetsgulden vanden statwal
Item ontfangen van Gheise Mamens 7 oert Rijnsche gulden vanden statboete

Item ontfangen van Marie 32 climmer vander statwal
Item ontfangen van Pasman van Holten 1 postolaetsgulden ende 1 [...]
stoter vanden wal

Item ontfangen van wyllen Ghert Dircszoen wijf [.] Aernhemsche gulden
vanden weert ende Aernt ten Hove

2

Anno etc. 51

Item Ghert Craftszoen 141/2c betaelt 6 Rijnsche gulden betaelt Gert
Craftszoen van Gert Scobbe wegen 10 Aernhemsche gulden
Item Johan Hoppenbrouwer 19c betaelt 8 Rijnsche gulden
Item Johan Wolterszoen 18c betaelt 8 Rijnsche gulden betaelt 6 Rijnsche
gulden
(doorgehaald: Item Jacob Dircszoen 19c betaelt 6 Rijnsche gulden ende 4
Rijnsche gulden betaelt 5 Rijnsche gulden ende betaelt 4 Rijnsche gulden
ende 19 climmer)
Item Lambert Andreeszoen 19c betaelt 6 Rijnsche gulden
Item Aernt Mamen 15c ende 15c betaelt 4 Rijnsche gulden betaelt 8
Rijnsche gulden
Item Jacob Dircszoen 181/2c betaelt 5 Rijnsche gulden betaelt 4 Rijnsche
gulden ende 19 climmer betaelt 6 Rijnsche gulden 31/2 Rijnsche gulden
ende 14 climmer

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 1 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticke 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3 4
Item Jacob de Vale 2 2
Item Stine vanden Vene 3 1/2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 1 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen

2v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c betaelt 2 postolaetsgulden betaelt 1
postolaetsgulden 14 stuver ende 181/2 Vleemschen betaelt 3 Rijnsche
gulden
Item betaelt Johan Nagge 42 witte stuver betaelt 4 postolaetsgulden
betaelt 4 postolaetsgulden
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item betaelt 101/2 gulden, 1 oert van Craftes wegen
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Aernt Mamen 161/2c

Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Wyllem Sticker 3 z manz 1 lelier
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Hermen Winter 1
Item Dirc van Buren 2
item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 91/2 Rijnsche, 91/2 Vleemschen

3

Item Ghert Craftszoen 141/2 c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c betaelt 8 postolaetsgulden betaelt 4
postolaetsgulden
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger biers betaelt 2 vate
Hamborger biers
Item Jutte Schulten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Volquin Henricszoen 3 2 betaelt 3 vate

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

3v

item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 171/2c
item Johan Wolterszoen 18c ende 18c
Item Jacob Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 16c ende 15c

Item Jacob Willemszoen 3
Item Johan Ghertszoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3 3 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2 2 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Wyllem Sticker 2 21/2 4 betaelt 41/2 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 2 vate

Summa maket 12 Rijnsche gulden, 10 Vleemsche gulden

4

Item Ghert Craftszoen 15c 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Jacob Willemszoen 3 betaelt 1 vat
Item Johan Gertszoen 4
Item Jacob Gertszoen 3
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 2 3
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 4
Item Jacob de Vale 2 2 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 19 Rijnsche gulden, 41/2 Vleemsche gulden

4v

Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 15

Item Jacob Willemszoen 3
Item Johan Gertszoen 2
item Jacob Gertszoen 2
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2

Summa maket 7 Rijnsche gulden, 16 Vleemschen

5

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c 19c
Item Aernt Mamen 151/2c

Item Jacob Wyllemszoen 2
Item Johan Gertszoen 1 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Gertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 1 3 2 betaelt 4 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 1 betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 1 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3 betaelt 4 vate
Item Jacob de Vale 1 3 2 betaelt 4 vate
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 1
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 1 vat

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 91/2 Vleemschen

5v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Aernt Mamen 151/2c 141/2c

Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 4 2 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat betaelt 1 vat ende 3 vate
Hamborger
Item Stine vanden Vene 3 2 betaelt 2 vate betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 21 Vleemschen

6

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Aernt Mamen 17c

Item Johan Ghertszoen 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 2 2
Item Hanniken 2 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1 1
Item Wyllem Sticker 3 2 2 betaelt 1 vat betaelt 5 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Jutte Schulten 2 2
Item Volquyn Henricsoen 2 3 betaelt 1 vat betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen

6v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andrees 20c
Item Aernt Mamen 16c

Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Jacob de Vale 2 2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

7

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 181/2c
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 16c

Item Jacob Willemszoen 2 2 betaelt 1 vat betaelt 2 climmer
Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat (doorgehaald: z manz 1 Vleemschen)
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 ende manz 1 Vleemschen
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 3 2 betaelt 1 vat betaelt 5 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 2 vate ende 1 vat Hamborger biers
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 1 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Ghert Engbertszoen 2 vate Hamborger biers

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 16 Vleemschen

7v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c 181/2c
Item Aernt Mamen 151/2c

Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 2 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Herman Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Stine vanden Vene 1 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 1 vat Hamborger biers
Item Aernt ten Hove 1 vat Hamborger biers
Item Dirc van Buren 2 1
Item Jacob de Vale 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket (doorgehaald: 5) 9 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

8

Item Ghert Craftszoen 131/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 16c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Aernt Mamen 151/2c ende 151/2c

Item Jacob Ghertszoen 1 2
Item Hanniken 2 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 1 2
Item Bette Segers 1 1
Item Willem Sticker 2 3 betaelt 4 vate ende 2 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 1
Item Jutte Schulten 1 1
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn Henricszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 14 Vleemschen

8v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 13c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Aernt Mamen 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 1
Item Dirc van Buren 2 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Willemszoen 2
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 131/2 Vleemschen

9

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c

Item Willem Sticker 1 betaelt 1 vat ende 5 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Willemszoen 2 betaelt 1 vat

Summa maket 5 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

9v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c

Item Johan Gertszoen 3 2
Item Jacob Ghertszoen 3 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2 betaelt 1 vat
Item Willem Sticker 3 1 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 3 4
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 4 betaelt 5 vate
Item Jacob Dircszoen 1 ende 1 vat Hamborger

Summa van desen weke maket 10 Rijnsche gulden, 7 Vleemschen

10

Item Ghert Craftszoen 141/2c 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Johan Gertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate z manz 1 blenken
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 2 betaelt 3 vate ende 2 vate Hamborger betaelt 2
vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

10v

Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2 2 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 1
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 1 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 1 4 1 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 121/2 Vleemschen

11

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacop Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Gertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3 z manz 1 blenken
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 1 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 1 3 betaelt 2 vate onse stat blift oer schuldich
2 grote
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 3 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 2
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

11v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens (doorgehaald: 191/2c) 14c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 1
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemschen

12

Item Ghert Craftszoen 15c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 17c 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 2 3
Item Egbert Druut 2 2
Item Bette segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 2 2 2 betaelt 5 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 1 2 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2
Item Dirc van Buren 2 3
Item Jacob de Vale 3 3 betaelt 5 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate z manz 1 blenken
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Gheise Everts 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen

12v

Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 14c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Stine vanden Vene 3 1 betaelt 1 vat z manz 1 blenken
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Lambert van Dorsten 2 vate koits
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 1 (doorgehaald: z manz 1 grote)
Item Jacob de Vale 3

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 51/2 Vleemschen

13

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 3 vate
Item Hanneken 3 3
item Egbert Druut 3 3 betaelt 5 vate
Item Bette Segers 2 2 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 3 betaelt 3 vate betaelt 4 vate ende 1 vat koits20
Item Hermen Winter 3 2 betaelt 3 vate z
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat z manz 1 blenken
Item Jutte Schulten 1 1 2
Item Jacob Willemszoen 4 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 4 betaelt 1 vat betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 3
Item Lambert van Dorsten 1 vate koits
Item Jacob Dircszoen 1

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

13v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise mamens 151/2c

Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jacob Willemszoen 4 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat
Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Gheise Everts 2 betaelt 1 vat

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemschen

14

Item Ghert Craftszoen 141/2c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 18c 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Willemszoen 4

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 22 Vleemschen

14v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2 2 betaelt 6 vate
Item Hermen Winter 2 2 betaelt 2 vate
Item Lutgert van Meerten 2 2 betaelt 3 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 3 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 3
Item Jutte Schulten 3
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Jacob Dircszoen 1/2 1/2
Item Gheise Everts 3

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 16 Vleemschen

15

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c (doorgehaald: 15) 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2 3 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 2 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 3 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt

Summa maket 13 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen

15v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 4 4 betaelt 6 vate
Item Bette Segers 3 3
Item Egbert Druut 3 3
Item Willem Sticker 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 1
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 111/2 Vleemschen

16

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 161/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2 1
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 1
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 1
Item Ghert Loye 3

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 101/2 Vleemschen

16v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c 181/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 171/2c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Gertszoen 2
Iten Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Bette Seger 2
Item Willem Sticker 11/2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 3 1 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2 1 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 6 Vleemschen20

17

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 141/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 151/2c

Item Johan Ghertszoen 2 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Hanniken 3 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3
Item Bette Segers 2 2
Item Willem Sticker 11/2 21/2 betaelt 21/2 vat ende 2 vate Hamborger
betaelt 11/2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 3 2
Item Hermen Winter 2 2
Item Lutgert van Meerten 2 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 1 2 1
Item Jacob Willemszoen 3 1 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 4 4 betaelt 4 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 1/2
Item Gheise Everts 3 3 betaelt 5 vate
Item Ghert Loye 4 3 betaelt 4 vate

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

17v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamen 15c

Item Mette Berent Assenzoen 3 2 (doorgehaald: betaelt 3)
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 2
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 3
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Willem Sticker 3 betaelt 21/2 vat
Item Bette Segers 2
Item Jutte Schulten 2

Summa maket 8 Rijnsche gulden myn 21/2 Vleemschen

18

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 181/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 15c

Item Johan Ghertszoen 3 3 betaelt 3 vate
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 5 vate
Item Hanniken 1 1 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 1 2 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Jutte Schulten 3
Item Jacob Willemszoen 3 betaelt 3 vate betaelt 1 vat betaelt 1 gulden
betaelt 27 climmer
Item Volquyn Henricszoen 3 3 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3 3 betaelt 5 vate
Item Ghert Loye 4
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 15 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen

(doorgehaald: Item des saterdages na Egidiusdach[2] mit Johan
Hoppenbrouwer aldus Beer gherekent ende hi blift onser stat schuldich 6
Rijnsche gulden ende 8 Vleemsche grote)


18v

Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c 18c betaelt 41/2 Rijnsche gulden an
Vleemschen
Item Johan Wolterszoen 181/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Mette Berent Assenzoen 1 2 3
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Jacob Willemszoen 1
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Hanniken 1

Summa mmaket 61/2 Rijnsche gulden ende 11 Vleemschen

19

Item Ghert Craftszoen 161/2c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 19c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2 1 1 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 2 3 1 betaelt 1/2 vat betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 1 3 1
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3 2 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 1 3
Item Jutte Schulten 1 2 1
Item Jacob Willemszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 3 1
Item Gheise Everts 3
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 101/2 Vleemschen

19v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 17c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 1 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3 3
Item Jacob de Vale 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 111/2 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

20

Item Ghert Craftszoen 121/2c 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 191/2c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 181/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 17c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacop Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 2 betaelt 1 vat
Item Hanniken 1 2
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 3 virendel ende 4 vate Hamborger betaelt 3 biren
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 3 1 betaelt 6 vate
Item Hermen Winter 3 3 betaelt 3 vate
Item Lutghert van Meerten 3 3
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 1 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Willemszoen 4
Item Ghert Loye 3
Item Jacop Dircszoen 1/2 1/2 ende 4 vate Hamborger biers

Summa maket 15 Rijnsche gulden ende 61/2 Vleemschen

20v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 161/2c
Item Johan Nagge 161/2c 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c 191/2c
Item Gheise Mamens 15c 15c

Item Johan Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 4 vate
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2 2
Item Willem Stickers 3 1
Item Mette Berent Assenzoen 4 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 3
Item Stine vanden Vene 4 1
Item Jutte Schulten 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Willemszoen 2
Item Ghert Loye 3
Item Lutgert van Meerten 1
Item Hermen Winter 3
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Aernt ten Hove 2

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen

21

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Jacob Ghertszoen 1 3
Item Gheise Everts 1 4 betaelt 2 vate
Item Hanniken 3 2 betaelt 2 vate
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 2 betaelt 5 vate ende 4 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 1 1 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Jutte Schulten 2 2
Item Jacob Willemszoen 3
Item Ghert Loye 4
Item Jacob Dircszoen 1/2
Item Egbert Druut 3
Item Johan Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 3 vate

Summa maket 131/2 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

21v

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 18c
Item Johan Wolterszoen 161/2c
Item Jacob Dircszoen 17
Item Lambert Andreeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Egbert Druut 2
Item Hanniken 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Lutgert van Meerten 2
Item Hermen Winter 3
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 9 Vleemschen (doorgehaald: 1
Vleemschen)

22

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolterszoen 161/2c 171/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 3 vate
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3 betaelt 3 vate ende 5 vate Hamborger betaelt 5 vate
Hamborger biers mitte gruutgelde
Item Egbert Druut 220
Item Bette Segers 11/2 2 3 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3 2
Item Jacob de Vale 2 2
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Dircszoen 6 vate Hamborger biers
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Hermen Winter 2
Item J

Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 1/2 Vleemschen

22v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 191/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 2 vate
Item Gheise Everts 4 betaelt 2 vate
Item Willem Sticker 3 vate Hamborger
Item Stine vanden Vene 2 3
Item Jutte Schulten 1
Item Ghert Loye 3
Item Mette Berent Assenzoen 3

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen

23

Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 181/2c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14

Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 5
Item Gheise Everts 4 betaelt 2 vate
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Stickers 3 betaelt 3 vate ende 1 vat Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 2 4
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger biers
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 1 2
Item Stine vanden Vene 5
Item Jutte Schulten 2 1 2 betaelt 4 vate
Item Ghert Loye 4 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa van desen weke maket 111/2 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen

23v

Item Ghert Craftszoen 141/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Jacop Gherts 3
Item Volquyn Henricszoen 4 betaelt 1
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2 betaelt 11/2 vat
Item Willem Sticker 3 betaelt 3 vate ende 2 vate Hamborger biers
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Hermen Winter 2
Item Lutgert van Meerten 2 ende 2 vate Hamborger
Item Dirc van Buren 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 91/2 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

24

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Nagge 161/2c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c
Item Gheise Mamens 14c

Item Jacop Ghertszoen 3
item Volquyn Henricszoen 5 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 4 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 betaelt 1 vat betaelt 2 vate ende 4 vate Hamborger
biers
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Jutte Schulten 2
Item Ghert Loye 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2

Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 21/2 Vleemschen

24v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacop Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 16c

Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 3 betaelt 1 vat
Item Hanneken 4
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 betaelt ende 4 vate Hamborger betaelt 1 postolaets
gulden 3 vate ende 1 postolaetsgulden
Item Willem Sticker 1 postolaetsgulden
Item Jutte Schulten 2 1
Item Mette Berent Assenzoen 1 2 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2 ende 1 vat Hamborger
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Ghert Loye 3 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 111/2 Vleemschen

(doorgehaald: Item mit Gheise Mamens aldus voer gerekent ende se is onse
stat schuldich 26 Rijnsche gulden, betaelt 12 Rijnsche gulden, betaelt
noch 9 Rijnsche gulden)

25

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 151/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacop de Vale 2
Item Stine vanden Vene 3

Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

25v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 181/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 171/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Volquyn Henricszoen 4
Item Gheise Everts 4
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 1
Item Bette Segers 11/2
Item Willem Sticker 3
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2 ende 3 Hambor
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 1 3
Item Ghert Loye 3 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen 1/2

Summa maket 101/2 Rijnsche gulden ende 10 Vleemschen

26

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Jacop Dircszoen 171/2c
Item Lambert Andreeszoen 181/2c 181/2c
Item Gheise Mamens 141/2c

Item Jacob Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 1
Item Willem Sticker 2 ende 6 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 1 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 2
Item Dirc van Buren 3
item Jacob de Vale 2
Item Stine vanden Vene 4
Item Ghert Loye 2
item Jacob Dircszoen 1/2
Item Henrick Jacobzoen 1/2 vat Hamborger biers

Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 91/2 Vleemschen

26v

Item Ghert Craftszoen 161/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 171/2c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Hanniken 3 1
Item Egbert Druut 2
Item Bette Segers 2
Item Wyllem Sticker 2 1
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Henric Jacobszoen 1 vat Hamborger biers
Item Hermen Winter 4 betaelt 2 vate

Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 1 Vleemschen

27

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 161/2c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 171/2c
Item Jacob Dircszoen 181/2c

Item Jacob Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Gheise Everts 2 1
Item Hanniken 3 betaelt 4 vate ende 2 vate Hamborger biers
Item Egbert Druut 3
Item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 ende 4 vate Hamborger
Item Jutte Schulten 3
Item Mette Berent Assenzoen 4 2 3
Item Hermen Winter 3
Item Dirc van Buren 3 4 betaelt 3 vate
Item Jacob de Vale 1
Item Stine vanden Vene 3 1
Item Ghert Loye 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 3 vate Hamborger

Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 11/2 Vleemschen

27v

Item Ghert Craftszoen 151/2c
Item Johan Hoppenbrouwer 191/2c
Item Johan Nagge 171/2c
Item Johan Wolters 171/2c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeeszoen 191/2c
Item Gheise Mamens 15c

Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Volquyn Henricszoen 3 1
Item Gheise Everts 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
item Bette Segers 2
Item Willem Sticker 3 ende 3 2 vate Hamborger
Item Jutte Schulte 3
Item Mette Berent Assenzoen 4 4
Item Hermen Winter 3
Item Stine vanden Vene 3 2
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Dircszoen 1/2 ende 1 vat Hambor

Item Mette Berent Assenzoen Manz 1 Vleemschen

Item mit Gheise Mamens gherekent ende se blift schuldich 61/2 Rijnsche
gulden, betaelt 4 postolaetsgulden, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt
2 postolaetsgulden ende 121/2 climmer

Item mit Ghert Craftssoen gerekent ende hi blift schuldich der stat 20
Rijnsche gulden, betaelt 3 Rijnsche gulden ende 6 climmer, betaelt 6
postolaetsgulden

Item Ghert Craftszoen blift schuldich 6 Rijnsche gulden, hier is van
betaelt 4 Rijnsche gulden

Summa van desen weke maket 111/2 Rijnsche gulden

28

(Doorgehaald: Item Jacob Dircszoen is schuldich 9 Rijnsche gulden ende
17 Vleemschen betaelt 4 postolaetsgulden, betaelt noch 4
postolaetsgulden, betaelt 4 postolaets gerekent ellike postolaetsgulden
voir 36 climmers
Item mit Jacob Dircszoen gerekent ende hi blift der stat schuldich
(doorgehaald: 38) 28 Rijnsche gulden ende 17 Vleemsche grote, betaelt 2
Rijnsche gulden, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt 21/2 Rijnsche
gulden, betaelt 8 postolaetsgulden, betaelt 8 postolaetsgulden

Item Johan Wolterszoen blift schuldich 4 Rijnsche gulden

Item mit Johan Wolterszoen gerekent ende hi blift schuldich 40 Rijnsche
gulden ende 1/2 Vleemschen, hier is van betaelt 8 Rijnsche gulden,
betaelt 8 Rijnsche gulden, betaelt noch 6 Rijnsche gulden, item betaelt
101/2 gulden ende 1 oert van eerstes wegen, betaelt 6 Rijnsche gulden,
betaelt 3 Rijnsche gulden, betaelt 4 Rijnsche gulden ende 71/2 climmer,
betaelt 4 postolaetsgulden

Item mit Johan Hoppenbrouwer gerekent ende hi blift schuldich 13
Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen
Item hier is van betaelt 41/2 Rijnsche gulden an Vleemschen, betaelt 4
Rijnsche gulden

Item Johan Hoppenbrouwer blift schuldich 4 Rijnsche gulden

Item mit Lambert Andreeszoen gerekent ende hi blift schuldich 101/2
Rijnsche gulden ende 13 climmer

vervolg 28

Item mit Lambert Andreeszoen gerekent ende hi blift der stat schuldich
46 Rijnsche gulden ende 71/2 Vleemsche grote, item hier is van betaelt 6
Rijnsche gulden, betaelt 2 postolaetsgulden, betaelt 7 postolaetsgulden,
betaelt 8 postolaetsgulden, betaelt noch 18 postolaetsgulden

Item Johan Nagge blift schuldich 3 Rijnsche gulden ende 20 Vleemsche
grote ende 19 Rijnsche gulden ende 2 (doorgehaald: Vleemschen) butkins
van pachte, betaelt 29 climmer voer ene tonne biers de den ghesellen
waert gheschenket do se de papegaye schoten[3], betaelt 4
Wilhelmusschilden ende 2 postolaetsgulden,betaelt 7 postolaetsgulden,
betaelt 4 postolaetsgulden)

28v

Item Stine vanden Vene is schuldich 101/2 Rijnsche gulden ende 9
Vleemsche grote

Item Jacob de Vale blift schuldich 61/2 Rijnsche gulden ende 3 Vleemsche
grote

Item Ghert van Holte ende Johan van Kuenre de hebben rekenschip gedaen
ende se sullen noch

Item Jacob de Vale blift schuldich 61/2 Rijnsche gulden ende 3 Vleemsche
grote, betaelt 2 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 25
climmer, betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden,
betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden, betaelt 1/2
Rijnsche gulden

Item Stine vanden Vene is schuldich 101/2 Rijnsche gulden ende 9
Vleemsche grote, betaelt 1 Rijnsche gulden,1 Rijnsche gulden, 1 Rijnsche
gulden, betaelt 33 climmer ende 1 blenken, betaelt 1 postolaetsgulden
ende 4 witte stuvers, betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 2
postolaetsgulden, betaelt 5 postolaetsgulden ende 5 blenken, betaelt 1
postolaetsgulden, betaelt 1/2 Rijnsche gulden

Item mit Lutgert van Meerten aldus Beer gerekent ende se blift schuldich
73 vate hoppen biers ende dat Hamborger bier is hiermede in gerekent
Item hier is van betaelt 1 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden,
betaelt 1 Rijnsche gulden ende 43 climmer, betaelt noch vijftich
climmer, betaelt noch 1 Rijnsche gulden, betaelt 1 Rijnsche gulden,
betaelt 1 postolaetsgulden, betaelt 121/2 climmer, betaelt 36 climmer

vervolg 28v

Item mit Willem Sticker al dinc doet gerekent ende hi blift der stat
schuldich 111/2 Rijnsche gulden ende 8 Vleemschen myn 1/2 climmer, item
betaelt Aernt van Erler van Willem Stickers wegen 11 Aernhemsche gulden
myn 2 climmer, betaelt noch 2 postolaetsgulden

Item Lutgert van Meerten blift schuldich 1/2 Rijnsche gulden

29

Item Aernt van Erler gegeven (doorgehaald: voir) 4 Rijnsche gulden voer
steen
Item Aernt Schobbe gegeven 21/2 Rijnsche gulden voer steen

Anno et cetera 53 up sunte Thomasavent[4] Berent Lambertszoen up de rijt[5]
gegeven 10 postolaetsgulden uppe den steen de onse scepene van hem
gecoft hebben

Item noch Berent Lambertszoen gedaen 10 postolaetsgulden

Item noch Berent vurseid gegeven 28 postolaetsgulden

Item Ghert van Holte Henricszoen gegeven tot enen godes penninc 1/2
olden brasdenier do hi dat calc voer cofte van Aernt Schobben

Item Ghert Craftszoen gecurtet (doorgehaald: van) Aernt

Item Gert Craftszoen gegeven van Aernt Schobben wegen 8 Aernhemsche
gulden

Item Gert Engbertszoen gecurt an de sise 12 Vleemschen van oeren
drinkelbier[6] in den craem te drinken
Item Ghert gegeven

Item Johan Nagge gegeven 8 Rijnsche gulden van calcke

vervolg 29

Item uutgegeven 43 postolaetsgulden ende 1 oert Rijnsche gulden
(doorgehaald: va) daer men to Deventer holt mede copen sal daer men de
(doorgehaald: schot) scotdoren[7] van (doorgehaald: mede) maken sal
Item den gesellen gheschenket 1 tonne biers maket 29 climmer, do se de
papegaije schoeten van Johan Nagge

Item Lambert van Dorsten gegeven 10 climmer voer die holt daer de bake[8]
up steet
Item Volquyn gesant bi Johan Wolterszoen 41/2 Aernhemsche gulden
Item Johan Wolterszoen gegeven 5 postolaetsgulden de hi Volquyn dede
Item in Lubbert Scherpincs rekenschip geleent 9 postolaetsgulden

Item Lubbert van Dri gegeven vanden kercken wegen 7 Rijnsche gulden, 4
postolaetsgulden voer 3 Rijnsche gulden gerekent

Item Lubbert van Dri gegeven vanden kercken wegen 8 Rijnsche gulden ende
41/2 climmer, 4 postolaets gerekent voir 3 Rijnsche gulden

Item des vreedages na ons Heren hemelvaetsdach[9] Trude Ludolfs monnics
gesant bi oeren boede 15 Rijnsche gulden
Item Aernt Schobbe gegeven 241/2 postolaetsgulden voer calck

vervolg 29

Item den richter van Veluwen gesant 25 Rijnsche gulden, 4
postolaetsgulden gerekent voer 3 Rijnsche gulden,49 climmer, 201/2
climmer ende 1 blenken ende daer to hem gesant 5 postolaetsgulden

Item Asse van Tie gegeven 1/2 Aernhemsche gulden dat hi ene reise to Epe
liep ende ene reise to Hatteme

29v

Item ontfangen van Herbert Goedenzoen

Item uutgegeven 4 climmer de der stat wech makede up den Meenwech bi den
meden

Item Clawes Timanszoen gegeven 24 (doorgehaald: 24) climmer dat hi vier
dage der statgraft halp schone maken
Item Johan Germans gegeven 24 climmer dat graft halp schone maken 4 dage
Item Aelt Ramp oer gegeven 24 climmer dat hi vier dage inde statgraft
was
Item Gert Swartgenzoen gesant bi Aelt Ramp (doorgehaald: dat hi) 6
climmer dat hi enen dach de graft halp schone maken

Item uutgegeven 14 climmer voer 1 voeder turves
Item dens statspelude van Utrecht gheschencket 1 gulden
Item Henric Drullinc gegeven 31/2 olden braspenningen voer een glas
boven de kaverreete up den soldre ende voer twe wijnyser[10] hem gegeven
enen climmer
Item Alijt Lutgens gegeven 401/2 climmer voer enen Reynaldus gulden

Item Peter van Buren gegeven 5 Aernhemsche gulden up sijn loen
Item 5 oert vimme[11] visch, item uutgegeven vimme solt herinc ende 1
kese, 8 climmer ende 3 blenken
Item uutgegeven 5 oert vimme visch
Item uutgegeven 9 climmer vimme snoeke
Item tot Bolemans huus (doorgehaald: verteert) gehaelt an biere 191/2
vimme do onse scepene nie scepene hadden gecoeren
Item uutgegeven 1/2 climmer voer 2 pont keersen

vervolg 29v

Item 2 climmer an eyerie
Item 2 climmer vimme appele, item 81/2 climmer vimme broet
Item uutgegeven 9 blenken vimme herinc, 7 blenken vimme solt ende 9
climmer vimme heket[12]
Item noch uutgegeven 41/2 climmer 3 pont botteren
Item Loef gegeven 4 climmer dat hi der stat wijn brochte van Campen
Item onse scepene gegeven voer oeren wondesdachsche gelde ende voer
(doorgehaald: ganse) oere gans 8 Rijnsche gulden ende 71/2 climmer

Item tot Willem Stickers huus ghehaelt an voere, do men nye schepene
gecoeren hadde

Item Reyner Druut gegeven 2 climmer dat hi wakede, do onse burgere des
nachtes weren [...] Berent Crede
Item onse scepene gheschenct tot Willem Stickers huus do onse schepene
nie schepene hadden gecoeren tot enen gelage 21/2 Rijnsche gulden

Item verteert tot Willem Stickers huus enen Rijnsche gulden, do onse
scepene Johan Wolterszoen an [...]en to lijfpensen
Item noch Willem Stickers huus gehaelt an Hamborger bier 8 taken[13] maken
20 climmer

Item Lambert Iohanszoen 1/2 Ghert Swartgen ende Aelt Evertszoen ellic
gegeven enen witten stuver, dat se des nachts bi den dijc waer do de
vloet gaen wolde
Item Herbert gegeven 6 blenken dat hi onse stat visch brochte van
Harderwijck

vervolg 29v

Item Lambert Smit, Hermen Koele ende Peterkin gegeven ellic enen witten
stuver dat se bi den dijck weren, do de vloet ghengen

Item uutgegeven Jacob ende Lambert dat se de dre poerten ende binnen den
stathuus schone ghemaket 4 climmer
Item uutgegeven 1 witten stuver voer ene mate boteren
Item uutgegeven 4 postolaets gulden voer wijn myn 6 witte stuver

(doorgehaald: Item 5 gulden 1 Arnoldus gulden

30

Item Johan Lambertszoen gegeven 1 oert an de sluse verdient

Item Henric Bigge ende Wyllem Sticker burgermeisteren den verwer van
Campen geschencket 1 gulden do hi mit onsen burgermeisteren overdroech
dat hi hi wonen solde

Item ontfangen vanden Ghoerscepene 12 climmer van knotwilligen, daer men
dat rickede mede makede ant Ghoer

Item op sunte Mathijsavent[14] Hans an heren geralde[15] gheschencket enen
gulden

Item des conincsspelude van Denemarken geschenket enen postolaets gulden

Item den breefdrager van Deventer gheschenct 4 climmer, do onse stat
enen breef brochte dat onse schepene to Harderwijck solden komen

Item Schuertgen gegeven 5 blenken dat hi den statslijcken wech voerde
(doorgehaald: br) vander statstrate bi den stathuus
Item Asse Berentszoen gegeven 3 oert dat hi onse schepene to Harderwijck
voerde, do de Hensesteden daer vergaert weren

Item Aernt Sticker, Volquyn Henricszoen, Jacob de Vale ende Lambert sijn
geselle to samen gegeven (doorgehaald: tot oeren goedes pe) 12 climmer
to godes penninge
Item Dirc Boet gegeven 1 golden Arnoldus gulden dat hi onse stat screef
die manier vanden draperie[16], verteert 6 climmer Henric Bleke

vervolg 30

Item Volquyn Henricszoen gegeven up sijn voer loen 8 gulden, 10
Vleemschen voer de gulden gerekent
Item Aelt Ramp ende Gert Swartgen gegeven ellic 14 climmer gegeven dat
se den wech makeden an den meden
Item Hans van Roden gegeven 12 climmer dat hi dat drif[17] uut den weert
brochte

Item Henric ten Bleke gegeven van Henric de Vos wegen 3 golden Rijnsche
gulden van sinen lande up den voert up rekenschip

Item Craft (doorgehaald: Iohans) Gosenssoen gegeven 10 golden Rijnsche
gulden van Henric de Vos wegen van sinen lande over den vaert

Item den dijckgreve (doorgehaald: gheschenct) mit sinen hemeraede
gheschencket tot Egbert Druuts huus 19 witte stuvers tot enen ghelache

Item uutgegeven 2 Vleemschen voer een boec peppiers

Item Lambert Johanszoen gegeven
Item Henric ten Bleke ende Johan van Dri burgermeisteren verteert tot
Iohan Gertszoen huus 3 climmer do de bake waert gericht op die [...]
Item Henric Bigge ende Socijs verteert tot Volquyns huus 4 climmer do se
de pale setten up dat dijctgen

Item Jacob de Vale ende Lambert de smijt gegeven to saemen 12 gulden to
volleste[18] ellic enen nien tabbert

vervolg 30


Item Johan Iohanszoen mede gegeven 5 gulden daer hi onser stat holt mede
copen solde to Sutphen

Item Lambert Andreeszoen gegeven 6 climmer voer planken daer men de
sluse mede maken solde
Item onse schepene mede gegeven to teergelde 11/2 gulden to Harderwijck
ende 8 Vleemschen
Item Jacob de Witte gegeven 10 witte stuvers van sinen canpiken buten
[...]es

30v

Item Henric Bigge ende Willem Sticker verteert tot Jacob Dircszoen mit
den Bre 19 climmer

Item Henric Bigge, Willem Sticker, Henric ten Bleke verteert mi Henric
de Bre 22 climmer

Item Henric Bigge ende Willem Sticker verteert mit den dekene ende
gheschencket 1 postolaets gulden, 4 witte stuvers

Item mit den richter van Veluwen verteert (10) 55 climmer ende 19
climmer

Item des konicsspelude van Denemarken verteert tot Jacop Dircszoen huus
14 climmer ende de boede van Deventer verteert 2 climmer

Item mit den richter van Veluwen verteert 17 climmer
Aernt [...], Gert Henricszoen, Aernt te Boechop, Aernt Erler, Henric
Bleke .anden
Item onse schepenen verteert mit den richter van Veluwen 20 climmer an
maeltiden, summa maket 4 Rijnsche gulden ende 4 climmer
Item Clawes Timanszoen gegeven 7 climmer dat enen dach groef an den
Oertcamp
Item Wijchman de holtsnider ende Mycheel gegeven 30 climmer dat se der
stat 30 wagenschoete[19] doersneden
Item uutgegeven 31/2 Rijnsche gulden ende 1 oert voor wagenschot

vervolg 30v

Item Henric ten Bleke ende Ghert Henricszoen verteert up de reise to
Sutphen (doorgehaald: [...]) 5 Aernhemsche gulden do se weren to
(doorgehaald: sunte) Sutphen mit den scrift van Henric Coepssoens
clage[20]
Item Jacob de Vale gegeven 1 Rijnsche gulden to volleste sinen nien
gevel

Item juffer Jutte ghesant des dinxdages na sunte Martensdach
tuslaconnis[21] bi Asse van Tie 621/2 Vleemsche gulden, 13 Vleemschen voer
den gulden

Item des dinxedages na sunte Martensdach tuslaconnis, juffer Jutte van
Putten ghesant bi Asse van Tie 621/2 Vleemsche gulden to gruutghelde[22]
dat wi oer jaerlix sijn schuldich up sunte Johansdach to middesomer[23]
ofte binnen de naeste 14 dage daernaest ombegrepen, daer onse stat ene
quitantie van heft

Item hiervan Asse van Tie gegeven enen gulden dat hi juffer Jutte dit
gruutgelt betaelt ende Asse van Tie ende Dirc van Muerse verteert, do hi
juffer Jutte dit vurseide gruutgelt betaelde (1) 11 climmer
Item her Engbert verteert mit enen peerde 7 witte stuvers, do hi was
gereden vander stat wegen to Vollenhoe[24]

vervolg 30v

Item Vos de smyt gegeven 6 climmer dat hi twe sloetel ant orgal makede
ende dat hi enen sloetel makede ant slot vanden sluse beneven de
schueren
Item Volquyn Henricszoen gegeven 8 gulden (5) 10 Vleemsche grote voer
den gulden gerekent up sijn naeloen
Item Aernt Sticker gegeven up sijn voerloen 8 gulden, 10 Vleemsche grote
voer den gulden gerekent
Item Ghert Heket gegeven 5 Rijnsche gulden van calcke 4 postolaets
gulden voir 3 Rijnsche gulden gerekent

Item onse stat gecoft ene schute[25] van Iohan Houwinck voir 7 Rijnsche
gulden, hier heft onse stat Iohan Houwinck van betaelt 4 Rijnsche gulden
ende hem noch gegeven 3 Rijnsche gulden, 4 postolaetsgulden voer 3
Rijnsche gulden gerekent

31

Item des donredages na reminiscere[26] Volquyn Henricszoen gegeven 6
Aernhemsche gulden to volleste enen nyen tabbert

Item Ghert Henricszoen verteert tot seichuus 1 climmer do se de schure
vanden vanden ronneboem[27] haelde uut den graven
Item noch verteert 1/2 climmer do se den caeck[28] richten

Item verteert Gert Lutticke ende Lambert Andreeszoen 4 witte stuvers do
se weren to Garder bi do ander cleyne steden
Item Aernt van Erler gegeven 1 gulden voer den balken anden kaeck
Item den beginen gegeven 23 Vleemsche grote dat se uut den gruut heven

Item den statboede van Arnhem gheschencket 3 climmer ende 1 blenken, de
onse ene breef broch vander stat van Arnhem dat wi den richter van
Veluwe bijstant wolde doen

Item Gert van Holte ende Socijs verteert tot Jacob de Valen huus 3
climmer do se der statberre vercofte op een hoegen

Item Ghert Lutticke ende Lambert Andreeszoen verteert up die reise to
Zutphen 21/2 Rijnsche gulden ende twe Vleemsche grote, do se de van
Harderwijck hadden gebeden to Sutphen te komen, hiervan gegeven Asse
Berentzoen to vrachte enen Rijnsche gulden

vervolg 31

Item Ghert Henricszoen deen ghesellen gheschencket 6 climmer de den
ronneboem haelden

Item Clawes Timanszoen gegeven 14 climmer dat hi twe dage groef anden
Oertcamp bi den siekerhuus

Item Asse Berentszoen gegeven 1 gulden dat hi onse schepene ene reise
voerde to Garder

Item Asse Berentszoen gegeven enen Rijnsche gulden dat hi onse scepene
ene reise voerde to Sutphen

Item den heidenen gheschencket 5 Aernhemsche gulden

Item Ghert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren onse kerchere
ende sine vrende gheschencket tot Hermen Winters huus ende tot Johan
Nucken huus 30 climmer

Item Aernt Mycheelszoen gegeven 3 climmer dat hi den wech effende langes
den meden

Item Lubbert van Dry gegeven
Item onse kercmeisters gegeven 4 Rijnsche gulden

Item Ghert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren verteert mit
den kerchere tot (doorgehaald: Lam) Jacob de Valen huus 16 climmer
[Item] Gert Henricszoen verteert ende Socijs 6 climmer tot Willem
Stickers huus

[Item] Gert Lutticke ende Ghert Henricszoen burgermeisteren verteert 12
[...] tot Stine huus vanden Vene
[...] smyt gegeven 20 climmer (doorgehaald: dat H) van dre dachhuere
[... Jacob] de Vale gegeven 13 climmer van alle dagen gravens

vervolg 31

[...] van Empse gegeven 7 climmer van eenre dachhuere
[...] Johanszoen gegeven 12 climmer van twe dachhuere
[...] de holtsnider gegeven 7 climmer van ene dach
[...] Johanszoen gegeven (doorgehaald: van kercke wegen) van Hirtgens
wegen huere
[...] 41/2 Rijnsche gulden ende den kercken 1/2 oert, 1 Rijnsche gulden
[...] 4 Aernhemsche gulden, 1 Rijnsche gulden Henric ten Bleke gegeven
26 climmer

31v

Item ontfangen van Ghert Goedenzoen 6 Aernhemsche gulden van sine
vechtelick[29]
Item Peter onse koster gegeven 5 Aernhemsche gulden voer sijn loen
Item opgeslagen 121/2 climmer do men den statweert 1/2 verpachte an
dessijt Dorenspijk
Item des saterdages pus amte[30] den statspelude van Zutphen geschenct
postolaetsgulden
Item dese spelude verteert 3 Vleemsche grote te Mette Berent Assenzoen
Item Berent Henricszoen gegeven 51/2 climmer dat hi dat hecke verhenck
voer die Hillige Geestpoerte
Item die twe schoelmeisters gegeven elc 1 olden brasdenier to godes
penninge
Item Volquyn Henric gegeven 3 climmer dat hi Geertruut Stickers hof
[...]
Item Hermen Reinerszoen gegeven 2 climmer dat hi de sluse up den voert
slobbete[31] do der vloet ghenc
Item Aelt Ramp gegeven 14 climmer dat hi twe dage willigen snoide an den
meden ende dat hi den wech halp maken
Item Claes Timanszoen gegeven 7 climmer dat hi de willigen snoide bi den
meden ende dat hi den wech halp maken
Item wegen 41/2 climmer boec poppier
Item Lambert ende Volquyn gegeven 1 climmer dat hi der statwilligen
inder statplaes brochten
Item Lambert Smit gegeven 2 climmer dat hi eerde corde[32] an die brugge
an die meden
Item Henric ten Bleke ende Henric Bigge mede gegeven to [.] teergelde to
Harderwijck 16 witte stuver

vervolg 31v

Item tot Stine vanden Venens huus verteert 4 climmer den weert

Item Jacob de Witte gegeven to pachte 1/2 golden Rijnsche gulden
(doorgehaald: to pachte) van sinen lande beneven die schueren
Item den pastoer gegeven 6 libera maken 10c butkins
Item Henric Dorre gegeven 20 climmer, enen blenken myn dat hi Jacop de
Vale ende Lambert Smyt den statknechte ellic enen (doorgehaald: tab)
nien tabbert ende enen covele[33] gemaect
Item Gert Craftszoen knecht vertiert 7 climmer ene dachuere anden
Oertcamp
Item Gert Snelle gegeven 21/2 climmer dat hi den eerde effende voir die
Hillige Geestpoerte
Item Henric Bigge ende Willem Sticker uut den birgerve verteert tot
Lutgerts huus 6 climmer
Item Henric van Kuenre gegeven 10 climmer dat hi de willigen snoyede
ende op den olden kerchof
Item Henric Bigge ende Henric ten Bleke mede gegeven 13 witte stuvers
hier van weder gecomen 1 stuver ende 7 blenken hier van gegeven to
vrachte Asse Berentzoen to twe reisen 11/2 gulden
Item Gert Jacobszoen gegeven 10 Vleemsche grote voir 10 pale de men
maken solde ant ricket upt oever
Item Henric Johans gegeven 11/2 gulden to volleste sinen nien gevel
Item Berent Johanszoen gegeven 11/2 gulden to volleste sinen ghevel
Item Clawes Scherpinc ende Berent Sticker gegeven 6 climmer dat hi dat
hecke buten dikes to rickede mitten palen ende gegeven inden
Item die dekene van Veluwen gegeven 71/2 butkin

vervolg 31v

Item Johan Timanszoen gegeven 61/2 climmer van fuken staken de de vloet
(doorgehaald: Item Henric ten Bleke gegeven van Henric Vos wegen 3
golden Rijnsche gulden)

Item tot Willem Stickers huus verteert ende to wijncope gegolden 1/2
golden Rijnsche gulden
Item Henric Bigge ende Henric ten Bleke mede gedaen to teergelde
(doorgehaald: 1 Rijnsche gulden) 25 Vleemschen
Item Johan vander Lijnde gesant bi Aernt Sticker 40 golden Rijnsche
gulden van sinre lijfpensen
Item Willem Sticker ende Henric ten Bleke mede gegeven to teergelde 6
gulden ende 6 witte stuvers, hiervan gegeven to vrachte 2 gulden ende
41/2 climmer
Item Asse Berentzoen gegeven 1/2 gulden dat hi onse schepenen to [...]
voerde
Item Peter van Buren gegeven 1 olden brasdenier tot enen goede [...]
Item Henric ten Bleke gegolden to wijnc[ope] climmer do hi dat lant
cofte over den voer[...] Henric de Vos to Harderwijc


32

[Item ...] Lambertszoen gegeven 16 climmer dat hi den ronneboem ende de
bake
[Item] Johan Lambertszoen gegeven 1/2 gulden up rekenschip van tymmeren
Item sunte Anthonijs boede gegeven 3 olt grote maken 8 Vleemschen
Item Aernt van Erler ende Henric ten Bleke verteert 10 olde
braspenningen ende 4 Vleemsche grote up de reise do se weren up der
Susterendach[34] tegen den kerchere
Item Aernt Schobbe gegeven 25 climmer dat hi 21/2 dach matselde an die
brugge voir (doorgehaald: La) Jacob de Valen huus ende an enen toerne
Item Herbert Smyt gegeven 10 olde butkins dat hi 21/2 dach Aernt Scobben
upperknecht was
Item Jacob de Vale ende Lambert de smit gegeven to samen 12 climmer dat
se de brugge [...] schone maecten voer Jacob de Valen huus
Item Volquyn ende Asse Sticker gegeven 1 climmer dat se dat wijndetse
makeden an de sluse
Item onse scepene verteert tot Mettes huus van Buren 6 climmer
Item uutgegeven 61/2 Vleemsche grote voir een voeder turves
Item Lambert de Koldener gegeven 3 oert dat hi dat hecke makede an den
olden kerchof ende hiervan verteert 3 blenken
Item Jacob de Vale (doorgehaald: gegeven) ende Lambert gegeven to samen
2 Vleemsche grote dat se de poerte ende de strate schone makeden
Item Lambert Johanszoen ende Schuertgens gegeven to samen 14 climmer dat
se der statdijck ende weteringe makeden enen dach
Item uutgegeven 81/2 krumstaert voer 1 voeder turfs

vervolg 32

Item upgheslagen do (doorgehaald: men) onse ghoerschepenen den
statberren vercoften 21/2 climmer ende 171/2 climmer ende verteert 20
climmer onse schepenen
Item Johan Lecker gegeven 2 climmer van 5 solidus
Item des sonnendages na sunte Mauriciusdach[35] Lubbert van Dri ende Johan
Andreeszoen kercmeisteren gegeven 26 gulden daer se den matselers mede
loenden de dat koor matselden
Item Aernt van Erler gegeven voer een balke 1 gulden dat men onder de
plate makede up der stathuus
Item noch uutgegeven vimme steen 6 Rijnsche gulden, 24 Vleemschen voir
den Rijnsche gulden gerekent
Item Wijchman de holtsnider gegeven 2 witte stuvers van te sniden
holtdoer
Item Henric Luttike gegeven 8 climmer dat ene gruppe groef upt over bi
langes dat ricket
Item Hirtgen gegeven (doorgehaald: 52 climmer) 6 blenken dat onse stat
een voeder richolts haelde inden weert
Item Albert Iohanszoen gegeven up rekenschip 6 climmer (doorgehaald: up
rekenschip) van onsen statslijck wech te voeren ende 131/2 climmer und
noch gegeven
Item uutgegeven 14 climmer voer een voeder turfs
[Item] den statspelude van Doesburch gheschencket 1 gulden
[Item] Berent Lambertszoen knecht gegeven 25 gulden 17 butkins voir den
gulden gerekent voir tichel[36] stech an choer
[Item A]elt Ramp gegeven 36 climmer dat hi 6 dage de graft schone makede
[Item Ghert] Swartgen gegeven 30 climmer dat hi 5 dage de graft schone
makede

vervolg 32

[Item] Johan Hermenszoen gegeven 24 climmer dat hi vier dage de graft
scone makede
[Item] Clawes Hermenszoen gegeven 30 climmer dat hi 5 dage in de [...]
[Item Ghert] Swartgen ende Aelt Ramp gegeven to samen 6 climmer dat
[...] weert weren
[Item den gesellen] geschenct 2 climmer dat se den ronneboem settede

32v

Item Lambert Koldener gegeven 4 oert Rijnsche gulden
Item der statbreefdrager van Arnhem gheschenct 4 climmer
Item Aelt Ramp ende Clawes Timanszoen gegeven to samen 10 climmer dat se
den statwilligen snoyden langes de meden
Item Jacob de Vale ende Lambert gegeven to samen 6 climmer dat se de
poerten ende den statstrate schone makede
Item uutgeslagen 6 climmer do men der statriet verpachte
Item Werner van Eerberen gegeven 31/2 Rijnsche gulden ende 18 climmer
van smeden des sonnendages pus Martini[37] ende onse stat en blift hem
neet meer schuldich
Item verteert Aernt van Erler ende Henric ten Bleke op de reise tArnhem
2 Rijnsche gulden hiervan to vrachte gegeven 11/2 gulden
Item Aernt van Erler gegeven van der stat wegen 1 Rijnsche gulden
Item Lubbert van Dry gedaen 5 Rijnsche gulden ende enen witten stuver
dat hi den meister to Deventer geven solde up rekenschip de onser kerken
grawesteen solde leveren an die glasvinsteren ant choer
Item Mette Scriden gegeven 7 Vleemschen van oeren lande buten dikes
Item Han Johan gegeven 5 climmer dat hi slijc halp laden bi den
stathuus
(doorgehaald: Item Asse van Tie gegeven 1 gulden
Item H)
Item Hans ons heren geralde geschenct 1 gulden

vervolg 32v

Item des sonnendages na sunte Martensdach[38] Henric van Yselmuden gegeven
10 golden Rijnsche gulden de wi hem schuldich weren up sunte Martensdach
van die 11/2 golden Rijnsche gulden (doorgehaald: ende hiermede Henric
vurseid betaelt 11/2 golden Rijnsche gulden)
Item Willem Reynerszoen ghesant 4 Rijnsche gulden ende 1 oert voer 1
virendel waghenschots bi Peter Ghertszoen des Hilligen Geestes knecht
Item Lutgen den statbode geschenct (doorgehaald:6) 1/2 Vleemschen do
onse stat enen breef brochte
Item Willem Reynerszoen knecht geschenct 6 blenken
Item Johan Lambertszoen gegeven 8 Vleemsche grote to pachte van sinen
lande buten dikes
Item vertinset 4 olde grote maken 10 witte stuvers vanden molenwint[39]
ende vanden Ghoer
Item Asse van Tie gegeven 1/2 gulden dat hi den richter van Veluwen
brochte de uutscrift[40] tArnhem van onser jaermercket
Item Berent Willemszoen gegeven 7 gulden up sunte Katerinenavent[41] van
steve[42]
Item Eernst Henricszoen gegeven 7 Rijnsche gulden (doorgehaald: van
sijnre) 191/2 witten stuvers ende een oertken stuvers daerup voir elken
Rijnsche gulden gerekent van sijnre lijfrenten
Item den statspelude van Nyenmegen gheschenct 11/2 gulden

vervolg 32v

Item uutgegeven 1 krumstaert voer 1 turfmande
Item uutgegeven 5 climmer voer 1 boec poppiers
Item uutgegeven 2 climmer van de blaseballich to [..]ellen
Item Steven van Ghent gesant bi Steven [...]

bijlage bij de rekening 1


B D

Item inden jare van XLIX op sunte Margarietendach[43], doe dingede Lubbert
Bolliken ende Peter van Callenbroeck van Jacob Dircszoen tot behoef
Henrics Machorijssoen sinen tiende alse he de liggende heft inden
kerspel van Dorenspijck to Wessinge, voer dreendedartich mudde gueden
claeren winterrogge, to betalen die helfte vanden vurseide rogge to
sunte Martensdach[44] inden winter naestkomende na datum dese cedule, ende
die ander helfte to betalen to middewinter daer naestvolgende ende se
sullen Henric vurseid sinnen rogge betalen ende leveren to Herderwijck,
ter Elburgh ofte to Hatteme tot sinen schoensten, voert so hebben
Lubbert ende Peter vurseid desen tiende gedinget. In alsulcke manieren
ende vorwarden alsmen ons heren tiende van Gelre plecht te verdingen.
Burge voer Lubbert Bolliken Albert Wittop, burge voir Peter van
Callenbroeck Johan van Kote. Ende dese cedule sijnt der twe ghedeelt mit
der A B C D.

bijlage bij de rekening 2

Item Johan Everts becande dat hi schuldich is Ghert Swartgen vijftich
gulden te betalen to middewinter of 8 dage daerna onbegrepen
(doorgehaald: alse bi dubbelden gelde) ende van desen vurseide summe
gelts sal Johan vurseid betalen Ghert vurseid 13 gulden achte dage na
sunte Galle[45] alse bi dibbelden gelde ende bi des heren boete.
Item Hermen Henriczoen becande Johan Wolterszoen 11/2 gulden ende 1
blenken.
Item Jacob Ghertszoen becande Asse Berentszoen 1 oert Aernhemsche
gulden.


(doorgehaald:
Item Ghert Craftszoen 151/2 161/2c
Jan Hop 191/2
Item Nag 17c
Jan Wol 161/2 171/2c
Jacob Dircszoen 171/2 17c
Item Lambert Andreeszoen 181/2
Item Mamen 16c)

BIJLAGE


In 1451/53 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Aernhemsche gulden =3D muntsoort met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
Arnoldus gulden =3D zie Aernhemsche gulden
Blenken =3D blank, aanduiding van een zilverstuk van 1/4 stuiver
Butkins =3D muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
Climmer =3D klimmer
Gulden =3D gouden munt
Krumstaert =3D muntsoort met een waarde van 1 stuiver
Lelier =3D muntstuk met een lelie
Libera =3D pond
Mutkin =3D muter, muntsoort met een waarde van 1/8 stuiver
Oert(ken) =3D muntsoort met een waarde van een Rijnsche gulden
Olden brasdenier =3D braspenning
Olde braspenning =3D zilveren munt met een waarde van 1 1/4 stuiver
Olt grote =3D muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
Postolaetsgulden =3D goudgulden met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
Solidus =3D gouden Karolische munt
Stoter =3D munt met een waarde van 2 1/2 stuiver
Stuiver =3D muntsoort met een waarde van 1/20 gulden


Reynaldus gulden =3D munten geslagen ten tijde van hertog Reynald
Rijnsche gulden =3D gouden muntsoort met een waarde van 28 stuivers
Vleemsche(n) grote =3D Vlaamse munt, meestal een pond, zes gulden
Vleemsche gulden =3D Vlaamse gulden
Wilhelmuschild =3D gouden munt
Witte stuver =3D zilveren stuiver

INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Burgermeisteren:
Henric ten Bleke en Johan van Dri
Ghert Lutticke en Ghert Henricszoen
Henric Bigge en Wyllem Sticker

Kerckmeisteren:
Lubbert van Dri en Johan Andreeszoen

Aelt Evertszoen 29v
Aelt Ramp 29v, 30, 31v, 32, 32v
Aernt te Boechop 30v
Aernt van Erler 28v, 29, 30v, 31, 32, 32v
Aernt ten Hove 1, 7v, 20v
Aernt Mamen 2, 2v, 3v, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v
Aernt Mycheelszoen 31
Aernt Schobbe 29, 32
Aernt Sticker 30, 30v, 31v
Albert Johanszoen 32
Albert Wittop B1
Alijt Lutgens 29v
Asse Berentzoen 31, 31v, B2
Asse Sticker 32
Asse van Tie 29, 30v, 32, 32

Berentszoen 30
Berent Crede 29v
Berent Johanszoen 31v
Berent Henricszoen 31v
Berent Lambertszoen 29, 32
Berent Sticker 31v
Berent Willemszoen 32
Bette Segers 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20,
20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Bolleman 29v

Claes Timanszoen 31v
Clawes Hermenszoen 32
Clawes Scherpinc 31v
Clawes Timanszoen 29v, 30v, 31, 32v
Craft Gosenssoen 30

Dirc van Buren 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7, 7v, 8v, 9v, 10, 10v, 11,
11v, 12, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20,
20v, 21, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27
Dirc Boet 30
Dirc van Muerse 30v
Dibbelt Scribe 1

Eernst Henricszoen 32v
Egbert Druut 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10,
10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v,
30
Engbert (her) 30v

Geertruut Sticker 31
G(h)ert Craftszoen 1, 2, 2v, 3, 4, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10,
11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20,
20v, 21, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 29, 31v,
B2
Gert Scobbe 2
Ghert Dircszoen wijf 1
Ghert Engbertszoen 7, 29
Ghert Goedenzoen 31v
Ghert Heket 1, 30v
Gert Henricszoen 30v, 31
Ghert van Holte 1, 28v, 31
Ghert van Holte Henricszoen 29
Gert Jacobszoen
Ghert Loye 1, 5v, 16, 17, 18, 18v, 19, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 24,
24v, 25v, 26, 27, 27v
Gert Lutticke 31
Gert Snelle 31v
Gert Swartgen 30, 32, B2
Gert Swartgenzoen 29v

Gheise Everts 11, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v
Gheise Mamens 1, 10v, 11, 11v, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v,
27v
Goede Busch 1

Han Johan 32v
Hanniken 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v,
20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Hans 30, 32v
Hans van Roden 30
Henric ten Bleke 30, 30v, 31, 31v, 32v
Henric de Bre 30v
Henric Bigge 30, 30v, 31v
Henric Coepssoen 30v
Henric Dorre 31v
Henric Drullinc 29v
Henric Heket 1
Henric Johans 31v
Henrick Jacobzoen 26, 26v
Henric van Kuenre 31v
Henric Luttike 32
Henrick Machorijssoen B1
Henric Vrankenzoen 1
Henric de Vos 30, 31v
Henric van Yselmuden 32v
Herbert Goedenzoen 29v
Herbert Smyt 32
Hermen Henriczoen B2
Hermen Koele 29v
Hermen Reinerszoen 31v
Hermen Winter 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10v, 11,
11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 31
Hirtgen 32

Jacob 29v
Jacob Dircszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10,
10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18,
18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v,
27, 27v, 28, 30v, B1, B2
Jacob G(h)ertszoen 1, 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 26, 27, 27v, B2
Jacob de Vale 2, 2v, 3, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9v, 10, 10v, 11, 11v,
12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20,
20v, 21, 22, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 28, 28v, 30, 30v, 31, 31v,
32, 32v
Jacob Wi(y)llemszoen 2, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8v, 9, 9v, 10,
10v, 11v, 12, 13, 13v, 14, 15, 15v, 16v, 17, 18, 18v, 19, 20, 20v, 21
Jacob de Witte 30, 31v
Jan Hop B2
Jan Wol B2
Johan Andreeszoen 32
Johan Everts B2
Johan van Dri 30
Johan Germans 29v
Johan G(h)ertszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18,
19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 30
Johan Hermenszoen 32
Johan Hoppenbrouwer 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25v, 26, 26v,
27, 27v, 28
Iohan Houwinck 30v
Johan Johanszoen 1, 30
Johan van Kote B1
Johan van Kuenre 28v
Johan Lambertszoen 30, 32, 32v
Johan Lecker 32
Johan vander Lijnde 31v
Johan Nagge 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v, 9, 9v, 10, 11, 11v,
12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20v, 21v, 22,
23, 23v, 24, 25, 25v, 26, 27, 27v, 28, 29
Johan Nucke 31
I(J)ohan van Monsteren 1
Johan Timanszoen 31v
Johan Wolterszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
9v, 10, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17v, 18,
18v, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 25v, 26v, 27v,
28, 29, 29v, B2
Jutte Schulten 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19,
19v, 20, 20v, 21, 21v, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v
Jutte van Putten (juffer) 30v

Lambert 30, 31v, 32v
Lambert Andreeszoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26,
26v, 27v, 28, 30, 31, B2
Lambert van Dorsten 12v, 13, 29
Lambert J(I)ohanszoen 29v, 30, 32
Lambert de koldener 32, 32v
Lambert (de) smi(j)t 29v, 30, 31v, 32
Loef 29v
Lubbert Bolliken B1
Lubbert van Dri(y) 29, 31, 32, 32v
Lubbert Scherpinc 1, 29
Lutgert te Boechop 1
Lutgert van Meerten 2, 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8, 8v, 13, 13v, 14,
14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22,
23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 28v
Lutgen den statbode 32v

Mamen B2
Marie 1
Mette Berent Assenzoen 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v,
9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v,
18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v,
26, 26v, 27, 27v, 31v, 32
Mette Scriden 32v
Mycheel 30c

Nag B2

Pasman van Holten 1
Peter van Buren 29v, 31v
Peter Ghertszoen 32v
Peterkin 29v
Peter de koster 31v
Peter van Callenbroeck B1

Reyner Druut 29v

Steven van Ghent 32v
Stine vanden Vene 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18,
18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v,
28v, 31v
Schuertgen 30, 32
Socijs 30, 31

Trude Ludolf 29

Volquyn Henricszoen 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, 8, 8v, 9v, 10, 10v,
11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 18, 19, 19v,
20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v, 29, 30,
30v, 31, 31v, 32
Vos de smyt 30v

Werner van Eerberen 32v
Wijchman de holtsnider 30v, 32
Willem Reynerszoen 32v
Wi(y)llem Sticker 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v,
10, 10v, 11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v,
20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v,
28v, 29v, 30, 30v, 31, 31v

Functionarissen:

Breefdrager van Deventer 30, 30v
Conincsspelude van Denemarken 30
Statspelude van Nyenmegen 32
Statspelude van Utrecht 29v
Statspelude van Zutphen 31v
Satspelude van Doesburch 32

Dekene van Veluwen 31v
Dijckgreve mit sinen hemeraede 30
Goerschepenen 32
Kercmeisteren 32
Richter van Veluwen 30v, 31, 32
Statbreefdrager van Arnhem 32v
Statboede van Arnhem 31

INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.


Arnhem 31, 32v
Campen 30
Deventer 29, 30v, 32
Doesburch 32
Dorenspijk 31v, B1
Epe 29
Garder 31
Gelre B1
Harderwijck 29v, 30, 31, 31v, B1
Hatteme 29, B1
Nyenmegen 32, 32v
S(Z)utphen 30v, 31, 31v
Utrecht 29v
Veluwen 30v, 31v
Vollenhoe 30v
Wessinge B1

Elburg:
G(h)oer 30, 32v
Grote meden 1
Hillige Geestpoerte 31v
Meden 1, 31v
Mheenwech 29v
Oertcamp 30v, 31, 31v
Olden kerchof 32
Putten 30v
Scherves maet 1 Hensesteden 30
1 weert, wert: buitendijks land
2 4 september.
3 Papegaai schieten: volksspel waarbij een houten vogel (de gaai) op een lange
paal (gaaipers) bevestigd, door een schutter getroffen moet worden.
4 20 december.
5 afwateringskanaal
6 bier voor eigen gebruik
7 schotdore: valdeur in een sluis
8 waarschijnlijk geslacht varken
9 10 mei.
10 waarschijnlijk een stempel voor de wijnvaten
11 stapel van een bepaalde omvang
12 snoek
13 inhoudsmaat
14 21 september.
15 kunstenmaker
16 lakenbereiding.
17 het recht om het gemaal te halen en thuis te brengen
18 tegemoetkoming in de kosten
19 wagenschot: rechtdradig en gladde dunne eiken planken gezaagd uit over
de volle lengte gekloofde stukken
20 op schrift gestelde uitspraak in lijfstraffelijke zaken
21 ..
22 belasting voor het gruit
23 ...
24 Vollenhove
25 schuit, schip
26 5 april.
27 Slagboom.
28 Houten of stenen verhoging waarop, of schandpaal waaraan vroeger
misdadigers ten toon werden gesteld, gegeseld, gebrandmerkt enz.
29 Vechtpartij.
30 ..
31 Slobbe, vuil smerigheid.
32 corren, keren: vegen
33 muts
34 ..
35 23 september.
36 tegel
37 11 november.
38 18 november.
39 het recht tot de wind, belasting om te mogen malen op windkracht
40 afschrift
41 25 november.
42 staf.
43 13 juli.
44 11 november.
45 16 november.