Stadsrekening 1461

Stadsrekening 1461


TER INLEIDING
Dit is de tiende heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1461 is een deel van de rekening bewaard gebleven, namelijk de vierde termijn. Deze rekening is in redelijke staat.
Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.
In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.
Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1461 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.
Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.


Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 955: Rekening van Gerrit Craftsz. en Henric van Kuenre, burgemeesters, 1461. 1 katern. N.B. Betreft den 4den termijn.
Tevens is nog opgenomen inventarisnummer 956: Bijlage bij bovengenoemde rekening van 1461. 1 stuk.
Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.
Deze uitgave betreft zowel de inkomsten als de uitgaven over de bewaard gebleven periode.
Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.
Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.


P. van Beek, 2000
streekarchivaris
Gebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)

S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36. (Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)

H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.

J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie stadsrekening 1461

1

In den jaar van LXI

Burgermeisteren:
Gerit Craftzoen quarti

Henric van Kuenre


Item Gert Craft mede gegeven to teergelde 1 pertgensgulden, 1 peterman, 4 gulden ende 7 oert Rijnsche gulden, noch 7 gulden.
Item hier van weden gecomen 1 pertginsgulden, 19 climmer


2

Item ontfangen van Aernt the Boechop ende Willem Stickers rekenschup (doorgehaald: 5.) 55 lichte gulden

Item ontfangen van Henric Bigge ½ Rijnsche gulden de hi weder brochte van Amsterdam vanden lotteri gelde


3

Item Ghert Craftzoen 15c 13c
Item Johan Hoppenbrouwer 20c 19 ½ c
Item Johan Boese 21c
Item Johan Wolterzoen 21c 10 ½ c
Item Jacob Dircszoen 18c 18c

Item Aernt Schobbe 2 2 3 2
Item Lutgert van Meerten 2 2
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Reinier Wijchmanzoen 2 2 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 2
Etem Egbert Druut 3 betaelt 3 vate ende 2 vate koits hoppen
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 2
Item Stine van den Vene 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Willem Sticker 2
Item Jacob Dircszoen ½ ½ ende 1 vat koits

Summa maket 35 gulden ende 5 climmer, 23 climmer voer den gulden gerekent.


3v


Item Gerit Craftzoen 15c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20c 20c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2
Item Lambert van Santen 2
Item Jutte Roueneters 3 3
Item Johan van Gangelt 3 3
Item Foise Iacobs 2 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 3 vate, betaelt 2 vate
Item Asse Berentzoen 3 2 2 betaelt 1 vat
Item Fie Feits 2
Item Stine van den Vene 2 ende 1 vat koits
Item Dirc de Brabander 1 ½
Item Dirc van Keppel 2
Item Wolter Nagge 3

Summa maket 22 gulden ende 2 ½ climmer


4


Item Ghert Craftzoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Boese 21 ½ c
Item Johan Wolterzoen 18c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 1
Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 2 2
Item Reyner Wijchmanzoen 2
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foise Jacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 1
Item Wolter Nagge 2
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 22 gulden myn 2 climmer.


4v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 18c
Item Jacob Dircszoen 20c

Item Lutgert van Meerten 1
Item Lambert van Santen 2 2 2
Item Henniken 2 1 ½ betaelt 2 vate
Item Reyner Wijchmanzoen 3 1
Item Jutte Schulten 2 2, betaelt 3 vate, betaelt 4 gulden, 4 climmer
Item Johan van Gangelt 2 betaelt 1 vat
Item Foyse Iacobs 1
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 1 2
Item Aernt ten Hove 1
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 3 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Keppel 3 3
Item Ghise Luxoel 1 1
Item Wolter Nagge 4 4
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 26 gulden myn 3 climmer


5

Item Ghert Craftzoen 15 ½ c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 19 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 2
Item Lutgert van Meerten 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 2 vate ende 3 vate koits
Item Reiner Wijchmanzoen 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1 ½
Item Dirc van Buren 3
Item Iacob Willemzoen 1
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2 ½
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 22 gulden, 2 ½ climmer


5v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18 ½ c
Item Johan Boese 20 ½ c
Item Johan Wolterzoen 19 ½ c
Item Jacob Dircszoen 19 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 14 ½ c

Item Aernt Schobbe 2 2 2 betaelt 4 vate
Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 2 betaelt 1 ½ vat
Item Reiner Wijchmanzoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2 2
Item Johan van Gangelt 1 2 betaelt 2 vate
Item Foyse Iacobs 1 2
Item Egbert Druut 2 2 betaelt 1 vat
Item Asse Berentzoen 2 2 2
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 2
Item Iacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 27 gulden ende 2 climmer


6

Item Ghert Craftzoen 14 ½ c
Item Johan Hoppenbrouwer 20c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20 ½ c 19 ½ c 18 ½ c
Item Jacob Dircszoen 18 ½ c 19 ½ c 18 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 18 ½ c

Item Aernt Schobbe 3 2
Item Lambert van Santen 1
Item Hanniken 2 betaelt ½ vat
Item Jutte Schulten 3
Item Johan van Gangelt 2 betaelt 5 vate
Item Foyse Iacobs 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 3 betaelt 2 vate
Item Asse Berentzoen 2 2 3
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob Willemzoen 1
Item Stine van den Vene 2
Item Dirc de Brabander 2
Item Dirc van Keppel 2
Item Ghise Luxoel 2
Item Wolter Nagge 3


Summa maket 33 gulden ende 10 ½ climmer


6v

Item Ghert Craftzoen 14 ½ c 15c
Item Johan Boese 20c
Item Johan Wolterzoen 20c

(doorgehaald: Item Aernt Schobbe 1)
Item Lutgert van Meerten 2 1
Item Lambert van Santen 4 3
Item Hanniken 2
Item Reyner Wijchmanzoen 3 2 betaelt 4 vate
Item Jutte Schulten 2 2 1
Item Johan van Gangelt 2
Item Foyse Iacobs 2
Item Egbert Druut 2
Item Asse Berentzoen 2 2
Item Fie Feits 2
Item Dirc de Brabander 1
Item Dirc van Keppel 2
Item Wolter Nagge 4
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 19 gulden ende 3 climmer myn 3 Vleemschen


7

Item Ghert Craftzoen 15c
Item (doorgehaald: Ghert) Ian Boese 21c
Item Johan Wolterzoen 20c 19 ½ c
Item Jacob Dircszoen 20c 19 ½ c
Item Ghert Iohanzoen 15 ½ c

Item Lutgert van Meerten 1 2
Item Lambert van Santen 2 2
Item Hanniken 1
Item Reiner Wijchmanszoen 1 2
Item Jutte Schulten 1 3
Item Johan van Gangelt 3 betaelt 1 vat
Item Foyse Jacobs 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Asse Berentzoen 2 3
Item Fie Feits 2
Item Aernt ten Hove 1 2
Item Dirc van Buren 2 2
Item Jacob Willemzoen 1 1
Item Dirc de Brabander 1
Item Ghise Luxoel 1 2 1
Item Wolter Nagge 3
Item Jacob Dircszoen ½ ½ ende 1 vat koits


(doorgehaald: Item mit Metten, Jacob Dircszoen wijf gerekent ende se blift schuldich 13 gulden ende 21 ½ climmer.

Item Johan Wolter is der stat schuldich 26 gulden ende 4 climmer myn 1 blenk
Item Jutte Schulten blift schuldich 5 climer ende 1 blenk)

Summa maket 27 gulden ende 4 ½ climmer.


Summa summarum maket 200 gulden, 33 gulden ende 21 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent.


7v


Item Henric Bigge gegeven 17 ½ climmer van Johan van Treest wegen van calcvate to beslaen

Item tot Asse Berentzoen verteert 2 Vleemschen Gert Craftzoen ende Gert Drullinc do se tArnhem solden trecken vander stat wegen.

Item Johan Aerntzoen den matselar gegeven 24 climmer up rekenschip de den stathuus deckenden an de kerchof

Item Aernt Mychaelszoen gegeen 2 Vleemschen dat hi enen breef brochte to Hatteme.

Item Wolter van Kuenre gegeven 5 climmer dit hi enen stucke plancken makede van sinen holte an de brugge ende dat he plancken (doorgehaald: […]) droech daer de brugge mede waert gelappet ende dat hi 5500 steens up settede mit 8 anderen.

Item Hermen Fackeler gegeven 2 climmer dat hi der stat latten up voerde.


8


Item Asse Berentzoen gegeven 5 oert dat hi onse scepe en to (doorgehaald: Beckbergen) Garber voerden ene reise.

Item den stratemeisters den stratemaker geschencket (doorgehaald: 10) 5 ½ climmer

Item do onse scepene verdingen (1) vijftich dusent steens up tot voeren verteert tot Asse Berentzoen huus 20 climmer.

Item Asse Berentzoen

Item Berent Druut gegeven 3 ½ climmer voir 7 […]

Item Albert Kuper gecort 5 blenken van 1 tunpe to verbijnden

Item Gert Dirc gegeven 3 climmer dat hi de strate stiet binnen de poerte.

Item Gert Dircsoen zoen gegeven 1 ½ climmer dat hi de aerde effende buten de Hillige Geestpoerte.

Item Henric Bigge ende Socijs verteert tot Aernt Schobben huus 27 climmer do se […] 50.000 steens coften van Jacob Lambertsoen, dair sal men Jacob van korte 500 steens.

Item Ghert Henriczoen verteert ende geschencet 6 ½ blenke do hi de (doorgehaald: br) vallebruggen leet maken.


8v

Item Johan Woltersoen gegeven 4 ½ gulden, 13 climmer voir den gulden gerekent, van Berent Henriczoen wegen van timmeren an den stathuus an den kerchof.

Item up den selven tijd Johan Wolterzoen gegeven 5 gulden ende 8 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent, van Egbert Druuts wegen dat Teleman de leyendecker tot Egbert Druuts huus verteert hadde.

Item den gesellen geschenket 40 climmer de den wegh woeghen an gensijt Gerit Drullincs koe weide.

Item Henric Bigge gegeven van dreen kovelen de der stat poertenwachters hebben 4 ½ oert, 2 gulden

Item den meister de den stathuus deckede an den kerchof tot Jutte Schulten huus 7 ½ climmer.


9


Item Johan de holtsnyder gegeven up rekenschup 10 climmer van holt doer te snyden.

Item noch Johan gegeven 43 climmer van 2 dagen holt te sniden mit sinen soene.


9v


Item gehalden tot wijncop 1 ½ climmer do hi ende Henric Bigge coften 50.000 steens van Gosen Lambert.

Item Henric Bigge gegeven sesstichte gulden van Iohan van Kuenres cledinge wegen.

Item Johan Andreeszoen gegeven ½ gulden voer ene schale (2) daer de brugge mede waert gemaect.

Item Wolter, Willem Stickers soene gegeven 10 ½ climmer dat he ghenc to Deventer ghenc an den man de onse stathuus decken sal an den kerchof.


10

Item Wolter van Kuenre gegeven 12 climmer dat hi twe dage […] dat huus biden karchof.

Item up sunte Martensdag (3) uutgegeven tot tinse int hof to Putten ½ olden brasdenier maket 1 olt Brabanschen vanden landen aver den voert.

Item de stratemakers verteert tot Jacob Dircszoen huus 2 Rijnsche gulden, 4 witte stuvers ende 4 climmer.

Item Henric van Kuenre, Ghert Craftzoen, Henric ten Bleke verteert mit den richter van Veluwen tot Jacob Dircszoen huus 3 maeltide maket 3 witte stuvers ende noch 4 climmer an biere ende 1 ½ climmer.

Item Ghert Luttike (doorgehaald: verteert) ende Socijs verteert tot Jacob Dircssoens huus mit den rentemeister ende mit den richter 8 maeltiden maket 8 stuvers ende noch 21 climmer an Hamborger biers.


10v

Item Ghert Dircszoen ende Henric Iohansoen tot samen gegeven 23 climmer dat se den syngelgraft scone makeden after […] van Erlers huus.

Item des vriedages na Onsen Liever Vrouwendag assumptionis (4) her Henric van Dri gegeven 40 golden Rijnsche gulden 20 ½ witten stuvers voir den Rijnsche gulden gerekent van sijnre lijfrente.

Item des wonsdages na Onsen Liever Vrouwendach nativitas (5) maien het Claes van Tessel gesant bi sinnen boede 5 golden Rijnsche gulden daer onser stat ene quitancie van hebben.

Item Wolter van Kuenre gegeven 7 climmer dat hi de eerde effende buten de Ghoerpoerte ende buten de twe poerten.

Item Aernt Nagge gegeven 75 climmer dat hi Rolof gevoert heft sant, stratensteen ende van garden.

Item Johan Bigge gegeven 17 climmer dat hi ene reise to Campen lijfrenten borchten an Wijchaer Zuvel ende dat he (doorgehaald: twe) dre reisen to Campen leyenagelen haelt.


11


Item Ghert Craftzoen gegeven voer een holt dat ant nije huus waert gemaeckt 43 climmer an de hange kamer.

Item Henric Berentzoen gegeven 51 climmer dat he 9 dach upperknecht was an de bruggen ende buten de (doorgehaald: Ghoer) Medenpoerte ende an traethuus.

Item Johan Wesselzoen gegeven 12 climmer dat he twe dagen upperknecht was an treaethuus.

Item Dirc van Nijmmegen gegeven 3 climmer dat he ½ dach upperknecht was an traethuus.


11v

Item enen man gegeven (doorgehaald: 4) twe leliers gegeven umme Godes […] de van den hilligen grave quam.

Item den boede van Arnhem gegeven ½ gulden de onser stat enen breef bracht vanden Duitschen Hensensteden.

Item uutgegeven 1 postolaetsgulden van een horn armborst (6) te vermaken.


12


Item Aernt Ghisebertzoen gegeven 39 krumsterten to brachten dat he voerde de 55.000 middelsteens ontfangen van Jacob Lambertzoen.

Item Henric Scherpinc gegeven up rekenschup 1 peterman.

Item in Gert Luttiken ende Henric Scherpinc rekenschup gedaen 2 pertgensgulden ende 1/2 rider.


12v

[…] enen postolaets gulden […] Drontendijck mede leet maken.

Item Ghert Loie gegeven 14 climmer dat hi se den stat daer (doorgehaald: dae) de Drontendijck mede waert gemaect.

Item noch een braentman gegeven 14 climmer van saeden te steken […] up rekenschup.

Item noch Dirk gegeven 31 climmer voer eerde daer der stat Drontendijck mede waert gemaect.

(doorgehaald: Item uutgegeven 1 postolaetsgulden van een hoeren armborst te vermaken to Campen)

Summa summarum […] gulden 33 gulden, 21 climmer, 23 climmer voir den gulden gerekent.

Item ontfangen 55 licht gulden ende ½ Rijnsche gulden.

Item uutgegeven 100 gulden ende 20 gulden.

Item de brouwers sijn schuldich 100 gulden, myn 3 gulden.

Item de tappers bliven schuldich 70 gulden

BIJLAGE BIJ DE REKENING

Dits restant dat de tappers Ghert Craftszoen ende Henric van Kuenre schuldich bliven.

Item Lutgert van Meerten 17 vate

Item Fie Feits 19 vate

Item Stine van den Vene 11 vate hoppen ende 1 vat koits

Item Dirck van Keppel 20 ½ vat

Item Wolter Nagge 32 vate hoppen

Item Jacob Willemzoen 4 vate

Item Dirc de Brabander 6 vate

Item Dirc van Keppel blift schuldich 2 gulden en 10 climmer.

Item tot Wolter Naggen huus gehaelt 2 quaerte hamborger biers.

Item uutgegeven 1 climmer voer twe doesen

Item Fie Feits 19 vate

Item Johan Sticker den borger (7) vander Elburgh geschencket tot Stinen huus vanden Vene tot enen gelage 20 climmer.

Item in Gherts van Holten ende Tideman Bollen rekenschup gedaen 25 ½ gulden.
BIJLAGE


In 1461 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Blenk = blank, zilverstuk van ¼ stuiver
Braentman = muntsoort
Climmer = klimmer
Krumstert = muntsoort van 1 stuiver
Lelier = muntstuk met een lelie
Lichte gulden = gulden van minder gewicht
Olden brasdenier = braspenning
Olt Brabandschen = kleine munt
Pertgensgulden = munt met afbeelding van vorst te paard
Peterman = muntsoort
Rider = rijder, gouden munt van 24 stuiver
Rijnsche gulden = gouden muntsoort van 28 stuiver
Vleemschen = Vlaamse munt, meestal een pond, zes gulden
Witte stuver = zilveren stuiver
INDEX OP PERSOONSNAMEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.
De in de bijlage voorkomende namen worden aangegeven met de letter B.

Aernt the Boechop 2
Aernt Ghisebert 12
Aernt ten Hove 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Aernt Mychaelszoen 7v
Aernt Nagge 10v
Aernt Schobbe 3, 3v, 4, 5, 5v, 6, 6v, 8
Albert Kuper 8
Asse Berentzoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8

Berent Druut 8
Berent Henriczoen 8v

Claes van Tessel 10v

Dirc de Brabander 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Dirc van Buren 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Dirc(k) van Keppel 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, B
Dirc van Nijmmegen 11

Egbert Druut 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v
van Erler 10v

Fie Feits 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Foi(y)se I(J)acobs 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7

G(h)er(i)t Craft(s)zoen 1, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 10, 11, B
G(h)ert Dirc(soen) 8, 10v
Ger(i)t Drullinc 7v, 8v
Ghert Henriczoen 8
Ghert van Holten B
Ghert Iohanzoen 5v, 6, 7
Ghert Loie 12v
Ghert Luttike(n) 10, 12
Ghise Luxoel 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 7
Gosen Lambert 9v

Ha(e)nniken 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Henric Berentzoen 11
Henric Bigge 2, 7v, 8, 8v, 9v
Henric ten Bleke 10
Henric van Dri 10v
Henric Iohansoen 10v
Henric van Kuenre 1, 10, B
Henric Scherpinc 12
Herman Fackeler 7v

Jacob Dircszoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 10
Jacob Lambert(s)oen 8, 12
J(I)acob Willemzoen 4, 4v, 5, 5v, 6, 7, B
Johan de holtsnyder 9
Johan Aerntzoen 7v
Johan Andreeszoen 9v
Johan Bigge 10v
J(oh)an Boese 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Johan van Gangelt 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Johan Hoppenbrouwer 3, 4, 4v, 5, 5v, 6
Iohan van Kuenre 9v
Johan Sticker B
Johan van Treest 7v
Johan Wesselzoen 11
Johan Wolterzoen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v
Jutte Roueneters 3v
Jutte Schulten 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8v

Lambert van Santen 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7
Lutgert van Meerten 3, 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7, B

Mette 7

Reinier (Reyner) Wijchmanzoen 3, 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7
Rolof 10v

Socijs 8, 10
Stine van den Vene 3, 3v, 4, 4v, 5v, 6, B

Teleman de leyendecker 8v
Tideman Bollen B

Willem Sticker 2, 3, 9v
Wolter van Kuenre 7v, 10, 10v
Wolter Nagge 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, B
Wolter Willems Sticker, 9v
Wijchaer Zuvel 10v
BIJLAGE OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.
De in de bijlage voorkomende namen worden aangegeven met de letter B.Elburg:
Brugge 7v, 9v, 11
Drontendijck 12v
Ghoerpoerte 10v, 11
Hillige Geestpoerte 8
Hof to Putten 10
Kerchof 7v, 8v, 9v, 10
Medenpoerte 11
Poerte 8
Raethuus 11
Stathuus 7v, 8v, 9v
Syngelgraft 10v
Vallebrugge 8


Arnhem 7v, 11v
Amsterdam 2
Beckbergen 8
Campen 10v, 12v
Deventer 9v
Garber 8
Hatteme 7v
Hilligen grave 11v
Voetnoten


1 Over de prijs onderhandelen.

2 Wsch. van schaaldeel: stuk hout dat aan twee zijden rond is, bestemd voor het samenstellen of versterken van rondhouten.

3 11 november

4 15 sugustus

5 8 september

6 boog

7 geldschieter