Stadsrekening 1453
TER INLEIDING

Dit is de achtste heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1453 is een deel van de rekening bewaard gebleven. Deze rekening is wel in redelijke staat en is onlangs gerestaureerd. De voorpagina is vrijwel onleesbaar door vochtschade.
Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.
In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.

Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1453 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.
Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.

Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 947a: Rekening over 1452. 1 katern. N.B. beschadigd en vermoedelijk incompleet.
Deze laatste opmerking in het nota bene kunnen we zeker onderschrijven. De vermelding van het jaar 1452 moeten we wel in twijfel trekken. Aan het einde van de rekening wordt namelijk vermeld: van den jaare 1453. Overigens is dit wel een enkele eeuwen later aangebrachte vermelding. Ook in de tekst zelf komt een vermelding anno 1453 voor, zodat dit het meest waarschijnlijk is.
Tevens is nog opgenomen een losse bijlage, die in de rekening was tussengestoken.
Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.

Deze uitgave betreft alleen uitgaven over de bewaard gebleven periode.
Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.

Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.


P. van Beek,
streekarchivarisTranscriptie

1v

Item Schuertgen gegeven 1½ climmer dat hi der statslijck vander statstrate voerde bilanges der stathuus

Item Wolterkin gegeven 1½ climmer dat hi der stat eerde effende voer de Hillige Geestpoerte ant ricket (1)

Item Johan Lu

Item Wolterkin gegeven 4 climmer dat hi de dre poerten schone makede

Item Willem de sieke man gegeven 1½ climmer dat hi de slijck uut der Ghoerpoerte voerde mit sine karre

Item Dirc Boet gegeven 2 climmer dat hi den slijck (doorgehaald: voerde) effende buten tricket ende dat hi den slijck (doorgehaald: voerde) effende buten tricket ende dat hi den slijck doer tricket smeet

Item Ghert Heynoemzoen gegeven 2 climmer dat hi twe gate op de brugge strate ende dat hi (doorgehaald: dit) onder de brugge rumede voer Henric Lubbertzoen huus2

Des dinxdages pus dominica Reminiscere (2) de dekene van Veluwen gegeven (doorgehaald: van se) ½ punt maken 7½ butkin do hi to zene (3) sat

Item den dijcgreve van Oestenwolde geschenct tot enen ghelage 65 climmer tot Egbert Druuts huus ende enen witten stuver

Item tot Lutgerde huus van Meerten gegolden Ghert van Holte Henricszoen 5 climmer den ghesellen geschencket 5 climmer dat se den balken holpen brengen vanden kerchof opt over

Item Ghert van Holte Henricszoen den ghesellen gheschencket 5 climmer de den balke vanden kerchof brochten upt over de men doer sniden solden

Item tot Johan Ghertssoens huus to wijncope ghegolden 13 climmer do onse scepene enen stoer coften de se ons heren gnade senden

Item des vriedages na sunte Jacobdach (4) den heidene (5) gheschenket 3 postolaetsgulden
2v

Item ghehaelt to Willem Stickers 6 quaerte Hamborger biers maken 7½ climmer do onse scepene de banck inder kerken

Item den wielbischop van Utrecht gheschenket 10 quarte Hamborger biers maken 12½ climmer

Item Aernt van Erler, Henric ten Bleke ende Craft Iohanszoen gheschencket Ghert van Holte ende Willem Sticker do se burgermeisters weren 17½ climmer tot Willem Stickers huus

Item uutgegeven 1½ climmer voer een virendel bire [...] eenre grave Aernt te Boechop ende Ghert [..] Gertgen van der burgermeisterschup

Item Henric ten Bleke ende Lambert Andreeszoen verteert tot Mette Berent Assensoens huus 8 climmer do se vander stat wegen tArnhem toegen

Item Lambert Iohanszoen [...] tot Willem Stickers huus 10 blenken do hi vander stat wegen (doorgehaald: [...] genc mit enen breef an den richter van Veluwen

Item Ghert Luttike, Ghert Craftszoen ende Willem Sticker verteert tot Stine vanden Venen huus 10 climmer

Item Jacob de Vale ende (Ja) Lambert Iohan
Item Ghert Luttike gheschencket Lambert Iohanszoen ende Jacob de Vale 15 climmer dat se de sluse plegen up to wijnden ende dat se inder statdienst plegen to wesen

Item Ghert Luttike ende Willem Sticker ende Socijs verteert tot Henric Iohanszoens huus 4 climmer

Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Jacob Betten 6½ Rijnsche gulden vander statweert3

Item Johan gegeven 3½ climmer dat hi de dre poerten schone makede

Item Johan Lutgenszoen gegeven 22 climmer dat hi dat gat vullede after Ghert Lubbertzoen huus bi den toerne ende noch hem gegeven 6 climmer dat hi der stat twe reisen der stat dre poerten schone makede ende noch hem gegeven 8 climmer dat hi der stat rogge verwarmede summa maket 36 climmer

Item noch Johan Lutgenszoen gegeven 19 climmer ende 1 oertken dat hi twe dage de graft halp schone maken ende enen dach de kaedijck (doorgehaald: [...]) makede ende dat hi ende [...] up graef inden [...]3v

Item Ghert van Tye gegeven enen witten stuver dat hi onser stat enen breef brochte vander stat van Deventer dat onse scepene t Arnhem souden comen bi den Hensesteden des manendages na sunte Iohansdach anden portam latinam (6)

Item verteert do de dijcgreve schouwede (doorgehaald:verteert) 15 climmer tot 1

Item uutgegeven vanden statdijck te maken ende wetering to maken 15 climmer

Item verteert do men de havene schone makede 5 climmer

Item Jacob de kreemer gegeven 8 climmer dat hi der stat poyn voerde bi den siekenhuus ende beneven den meden

Item Aernt Stijp gegeven 3 climmer dat hi de dre poerten schone makede4

Item up sunte Marcusavent (7) den statspelude van Campen gheschencket 1 gulden, 17 butkins voir den gulden gerekent

Item op des Hilligen Cruusavent (8) gheschencket Trumpken ons heren speelman van Gelre 10½ witten stuver

Item des vriedages na sunte Urbanusdach (9) der statspelude van Zutphen gheschencket enen golden postolaetsgulden

Item der statspelude van Deventer gheschenct 17 alde butkins ende verteert 4 climmer ende 1 blenken

Item der statspelude van Zwolle gheschencket 8 witte stuvers

Item der statspelude van Amersfoert gheschencket 10 swarte stuvers

Item uutgegeven 1 postolaetsgulden voer ons heren breef van Gelre

Item Henric ten Bleke burgermeister gheschenct den burchgreve van Hatteme, Ghisebert van Mekeren ende Ghert Grulle 14 quaerte wijns in onse jaermarcket ende ellicke maket 6 climmer

Item Henric Heket gegeven 2 postolaetsgulden vander segel tangen to graven cleyn ende groet (10)

Item Ghert van Holte burgermeister gheschencket Aernt the Boechop do hi burgermeister waert tot Gheise Everts huus 20 climmer tot enen ghelage

Vervolg 4

Item (doorgehaald: Dirc vanden Kunc gheschencket) Aernt the Boechop ende Ghert Luttike burgermeisteren gheschencket tot Jacob Dircssoens huus 3 climmer an biere4v

Item Johan Dircszoen de leyendecker van Harderwijck gegeven 4½ gulden ende 4½ climmer dat hi onse scepene (doorgehaald: 4 dach dage ende ) 9 dage deckede uppet raethuus ende ande poerte

Item noch Johan vurseid gegeven 2 Rijnsche gulden ende 4 Vleemsche grote voer de (doorgehaald: nage de) leynagele

Item Hermen Johan Fackelerssoene gegeven 44 climmer dat hi den leyendecker vurseid 9 dage reschip dede ende dat hi twe dage upperknecht was ande Vischbrugge5

Item den schippers gegeven 2 postolaetsgulden de der kercken steen brochten

Item Henric Drullinc gegeven 3½ climmer dat hi onse stat sine schute leende do onse scepene der statmure leten maken after Koels huus

Item Henric Jacobszoen gegeven enen witten stuver voer ene sparre (11) de men ande sluse makede mede up te wijnden voer de schueren

Item Berent Vege gegeven 22 climmer voer twe wagenschotte (12) de men makede ander stat sitten

Item gheschencket den gesellen 7½ climmer do men Eernst Henricszoen begheve to Aernts huus ten Hove5v

Ick Henric ten Bleke ende Ghert van Holte verteert 1 gulden ende 2½ climmer do se weren an den richter van Veluwen weren ghetogen ter
Nierkercke

Item Henric ten Bleke ende Ghert van Holte verteert (doorgehaald: to twe reisen) up de reyse t Arnhem do de Hansesteden daer vergadert weren 6 Aernhemsche gulden ende twe postolaetsgulden

Item Asse Berentssoen gegeven 4 Aernhemsche gulden dat hi onse scepene voerde ene reise t Arnhem ende ene reise ter Nierkercke

Item Asse Berentsoen gegeven 2 gulden ende 8 climmer dat hi ene reise t Arnhem mit sinen wagen dede, do onse scepene ons heren genade enen stoer (13) sanden

Item Johan van Kuenre ende Henric ten Bleke verteert up de reyse to Engelanderholt ende dat se twe reisen t Epen deden (doorgehaald: toegen) an ons heren genade 15 olde braspenningen ende 13½ climmer

Item Asse Berentszoen gegeven 1 Rijnsche gulden ende 12½ climmer dat hi onse scepene ene reise voerde to Engelander ende twe reisen voerde to Epe an ons heren genade

Item Johan van Kuenre ende Henric ten Bleke verteert up de reise t Arnhem 5 Aernhemsche gulden ende enen postolaetsgulden do ons heren gnade onse stat gescreven hadde aldaer to comen bi den anderen steden ende ridderschap van Veluwen

Item hiervan Asse Berentsoen gegeven 2 gulden ende 4½ climmer dat hi onse scepene ene reise t Arnhem voerdeVervolg 5v

Item Ghert Luttike ende Henric ten Bleke verteert up de reise to Zutphen 6 Aernhemsche gulden ende 2 witte stuvers (doorgehaald: do se) umme te vernemen umme Volquyns sake

Item hiervan Asse Berentszoen gegeven to wagenhuere 50 climmer ende 7½ climmer6

Item den upreder (14) verteert tot Willem Stickers huus 15½ climmer do onse scepene mit um overdragen vanden ramen to setten

Item 7 climmer gegeven umme een vurenholt daer men ene rulle van maken solde daer men

Item van dre strijp repe ende van twe ellen gegeven uutgegeven 3½ climmer

Item Egbert Druut gegeven 2½ climmer dat hi wat timmerde an de sluse

Item Jacob de Witte to pachte 10 witte stuvers voer den Blekestede6v

Item Lambert Iohanszoen gegeven to teergelde ende to lone 24 climmer, wi dat hi tArnhem liep an den richter van Veluwen mit enen brief umme gheleide van Volquyn

Item Lambert Andrees geleent Henric ten Bleke do se vander stat wegen uut weren ½ Rijnsche gulden to teergelde (15)7

Item Ghert Heket gegeven van calke 24 Vleemschen ende 2 climmer

Item Lambert van Dorsten gegeven 20 climmer voer ene schale daer onse scepene ene banck leten van maken op die Vischbrugge

Item Aernt de smyt gegeven twe Vleemsche grote dat hi Ghert Craftszoen peert besloech daer her Engbert van onsen wegen mede reet to Vollenhoe

Item Schuertgen gegeven 3 climmer dat hi van Ghert Drullincs huus poyn voerde an de strate an ghensijt der siekenhuus

Item Henric Heynemansoen gegeven 2 climmer van twe speken de men makede an de sluse mede up te wijnden

Item Lambert Smit gegeven 2 climmer voer een ekenholt dat men maken solde de sluse mede up te wijnden

Item Wijchman de holtsnider gegeven 2 climmer dat hi een holt doer sneet, daer men mede rickede anden anwas7v

Item Henric Hermanszoen gegeven 20 climmer dat hi onse stat voerde uut den weert 9 voeder (doorgehaald: [...]) poeten ende garden ende tot Volemans huus verteert Henric 2 climmer dat is hiermede yn gerekent

Item Jacob de Vale ende Lambert gegeven to samen 4 witte stuver dat se de garden ende holt hulpen laden ende vlien ende de poten dragen do men de settede

Item Asse Berentszoen gegeven 1 climmer dat hi onse stat ½ climmer an broede ende ende ½ climmer an weggen van Harderwijck8

Item Heyneman Albertszoen gegeven 9 Vleemsche grote dat hi 900 elsen potede inden nyen weert an dessijt Dorenspijck

Item Heyneman Albertszoen noch gegeven 6 Vleemsche grote dat hi 600 elsen pote inden nijen weert an dessijt Dorenspijck

Item Heyneman Albertszoen gegeven 6½ Vleemschen dat hi 650 elsen potede inden weert

Item Aelt Ramp gegeven 16 witte stuver dat hi achte dake de willigen inden weert snoiede ende houwede ende biden beginenhof

Item Clawes Timanszoen gegeven 15 witte stuver dat hi 7½ dagen der stat willigen snoiede inden weert ende bi den beginenhof

Item Clawes Timanszoen gegeven 4 witte stuver dat hi twe dage der stat poten halp setten bilanges (doorgehaald: das dik) der statdijck

Item Aelt Ramp gegeven 4 witte stuver dat hi twe dage der stat potten halp setten bilanges der statdijck

Item de jonge Ghert Assensoen gegeven 7 climmer dat enen dach de slaghe (16) makede inden wech vanden meden

Item gegeven Schuertgen 5 climmer dat hi 10 voeder poijns voerde in een slach anden meden

Item Ghert Snelle gegeven 1 oert guldens dat hi dat gat dichte makede dat de sluse plach te staen8v

Item des manendages na ons Heren (doorgehaald: Heren) Hemelvaertsdach (17) onsen pastoer gegeven 6 punt dat wi hem jaerlix schuldich sin up sunte Walburgendach (18)

Item Aernt Sticker gegeven 8 gulden up sijn voerloen maket 80 Vleemsche grote
Item Aernt Sticker gegeven 8 gulden up sijn naeloen 10 Vleemsche grote voer den gulden gerekent, hiermede Aernt vurseid betaelt inden jare van 52
Item uutgegeven 7 golden Rijnsche gulden voer wijn de onse scepene leten tappen to sunte Galle (19) myn 9½ climmer

Item Johan Iohanzoen gegeven 51½ climmer ende 1 blenken van keersen (doorgehaald: der) ende van gaerne (20) ende van crappe (21) do onse statknechten dat Hillige sacrament wakeden inder kercken

Item upgheslagen (doorgehaald: 11 climmer) 12 climmer do onse scepene de voirweide vanden meden verhuerden 1 ende 18 climmer do verteert do onse (doorgehaald: [...]) scepene do vurseide voerweide verpachten

Item uutgegeven 2½ climmer voer 6 sule (22) daer men den statberren (23) anbant

Item upgheslagen 12 climmer do onse scepene den statberren vercoftenVervolg 8v

Item tot Jacob de Valen huus gegolden (doorgehaald: tot enen ghel) voer den scepene ende voer oer knechten 41 climmer, ende 1 blenken do onse Goerscepene den statberren vercoften

Item upgheslagen 6 climmer do onse scepene triet vercoften beneven der stat buten de Hillige Geestpoerte9

Item tot

Item tot Bolemans huus ghehaelt an biere 4½ climmer

Item tot Bolemans huus verteert 21 climmer de onse scepene den slach geven van Dirc Rolofssoons huys
Item tot Willem Stickers huus gehaelt 2 take (24) Hamborger biers
maken 6 climmer

Item tot Gheise Evertszoen ghehaelt an biere de onse schepene oeren maeltijt deden upt raethuus 7 take hoppen maken 7 climmer

Item tot Bolemans huus ghehaelt an biere de onse scepene up der stathuus eten in die vastelavent (25) 12 climmer
Item tot Bolemans huus ghehaelt an broede up de selve tijt 10 climmer

Item tot Wolter Durren huus ghehaelt an broede 11½ climmer up do selve tijt

Item Boleman verteert do hi der stat wijn haelde to Campen enen Vleeemschen

Item uutgegeven 5 postolaetsgulden ende 4½ witte stuver voir 37 quaerte wijns ende ene pinte de onse scepene drinken upt huus in die vastelavent

Item tot Lutgerde huus van Meerten ghehaelt 6 take biers maken de ses climmer do onse scepene de banken in die kerke ordenierden

Item Egbert Feit, Ghert Murre ende Ghert Heyn Aernszoen verteert tot Willem Stickers 5 climmer de onse stat den stoer uut der see haelde de onse scepene onse here van Gelre seynden

Item tot Lutgerde huus van Meerten gheschenct Ghert van Empse 11 climmerVervolg 9

Item gegolden to Gheise Everts huus 1 oert Rijnsche guldens do onse scepene de cleinen meden buten dikes weder overnemen van die etgroen

Item gegolden to Gheise Everts huus (doorgehaald: de onse) voer onse scepene to enen gelage 6 climmer ende 2 climmer up gheslagen10v

Item Henric Bigge gegeven 2½ Aernhemsche gulden van wegen Alberts kijndere ten Hove voer ½ half dach werck turfs

Item de voerlude de den turf brochten verteert tot Hannikens huus 2 climmer an biere

Item noch uutgegeven Asse Wittenzoen 5 oert voer twe voeder turfs

Item vertinset up sunte Lisebethdach (26) vanden Ghoer ende vanden molenwijnt 4 olde grote maket 10 witte stuvers

Item Aernt the Boechop gecurtet 22 climmer vanden statwal dat hi dat slot an den wal vermaken leet ende dat hecke11

Item Ghert Dircszoen mede gegeven to teergelde enen gulden do hi to Bunschoete ghenc umme enen toger (27) to copen

Item Albert de kuper gegeven 5 climmer voer een achtendeel daer onse scepene wijn leten komen tegen vastelavent

Item uutgegeven 1½ climmer voer enen bril de inden statkamer hinct

Item her Engbert gegeven enen witten stuver voer eenen durper de boven de doere licht an de doerelicht after ant plaes vanden stathuus

Item Ghert Crafts gegeven 58 climmer voer twe tonne biers de onse scepene den schulten schencten do se de papegaye schoten (28)

Item noch Ghert Craftszoen gegeven enen gulden dat sijn wagen onse stat een voeder wagen scholts haelde ende dat (doorgehaald: sijn) sijn soene mit enen peerde onser stat wijn haelde

Item Dirc van Keppel gegeven 8 climmer voer twe holfteren (29) up een hoerne boege

Item Aernt Scobbe gegeven 1½ gulden van metselen
Item Lutgen gegeven 7 postolaetsgulden van callic ende steen te voeren ende 2 blenken ende 1 Rijnsche gulden van vijftich climmer
Item Johan van Treest gegeven 8 gulden ende 1½ climmer dat hi verdient heft ander statmure
Item Loef gegeven 1 Rijnsche gulden ende 1 Gulixgulden
Item Nanneman gegeven 12 gulden ende 1 olden brasden dat hi verdient heft ander statmure
Item noch Ghert Heket gegeven 11 lichte gulden dat hi verdient heft ander statmure11v

Item tot Wolter Durren huus ghehaelt 4 climmer an krakelinge to vastelavent do onse scepene oeren (doorgehaald: maeltide) maeltijt deden upt raethuus12

Item Aernt Sticker gegeven 1 olden braspenning to godes pennink dat hi der stat een jaer solde dienen

Item Volquin Henricszoen gegeven 1 olden brasden dat hi der stat een jaer sal dienen

Item Aernt Dillinc ende Ghert Scherpinc gegeven to samen twe olde braspenninge dat se de schoele een jaer solden verwaeren tot oeren godes penninge

Item Lambert Smit ende Jacob de Vale gegeven tosamen twe olde braspenninge to oeren godes penninc de se der stat een jaerlanc solden dienen

Item Peter onsen koster gegeven tot enen godes penninck 1 olden braspenning

Item Johan van Kuenre gegeven 1 olden braspenninc tot enen godes penninc do hi ghewonnen weert

Item Aernt Engbertsoen gegeven enen olden braspenninc de onse scepene hem geven do se hem wonnen voer enen schoelmeister12v

Item den scepene ende raet ende oeren knechten gegeven voer oeren gans (doorgehaald: [...]) vier ende veertich olde braspenninge

Item onse scepene ende raet gegeven voer hoer wonsdages gelt 14½ gulden ende 2½ climmer

Item uutgegeven 1 witten stuver voer pulver (30)

Item uutgegeven 46 climmer voer hekede (31), voer ael, voer botter cruut ende heersch (32)

Item tot Willem Stickers huus gehaelt an Hamborger bier ende an hoppen bier 22½ climmer do onse scepene eenen maeltijt deden upt huus

Item uutgegeven 2½ climmer umme eyeren
Item uutgegeven 1 climmer Ghert Heynoemsoen dat hi der stat een vat baten daer wijn ynne was

Item uutgegeven up de selve tijt 12½ climmer umme broet
Item uutgegeven 4½ climmer umme twe pont keersen
Item uutgegeven 5 blenken voer ½ pont keersen
Item uutgegeven 1 climmer voer vier heringe

Item Berent Druut gegeven 2 olde braspenninge dat hi der stat dinck (33) plach te spreken inden kercke

Item Henric ten Bleke ende Johan van Kuenre verteert up te reise to Campen 12½ krumstaerten do se weren van onser stat wegen umme hundert Rijnsche gulden te werven de onse scepene Henric de Vos solden lenen13

Item Volquyn Henricszoen gegeven 6 Aernhemsche gulden to volleste (34) enen nijen tabbert (35) mede to copen

Item Johan Wolterszoen gecurtet 6 postolaetsgulden de hi Volquyn dede (doorgehaald: tert)

Item Jacob de Vale gegeven 6 gulden to volleste enen nijen tabbert mede to copen

Item (doorgehaald: Jacob) Lambert Smijt gegeven sess Aernhemsche gulden to volleste enen nijen tabbert mede to copen
13v

Item des saterdages na Onser Liever Vrouwendach nativitatis maie (36) Peter Henricsoen ghesant bi sinen boede 8 golden Rijnsche gulden ende 1 oert de um (doorgehaald: en) verschenen waert an onser stat van sijnre lijfrenten up sunte Iohansdach to midde somer (37) daer onse stat en quitancie van heft besegelt mit sinen segel

Item up sunte Severijnsdach (38) Steven van Ghent ghesant bi sinen boede 12½ golden Rijnsche gulden
Item Wijcher Zuvel gesant 10 golden Rijnsche gulden de wi hem schuldich sijn to lijfrenten
Item des wonsdages na sunte Martensdach inden winter (39) Johan Wynnemarszoen gesant bi sinen knechte van Johan Wolterssoene weghen 15 Rijnsche gulden, 55 climmer voer den Rijnsche gulden gerekent de um verschenen weren an onser stat banden van sijnre lijfrenten up sunte Gereonis ende Victorsdach (40) daer onse stat enen besegelden breef van heft dattet an um betaelt is

Item des wonsdages nae sunte Agnietendach (41) Bertolt vander Schueren ghesant bi Wessel de Kremel 25 Wilhelmusschilde, 20½ witten stuver voer elken Wilhelmusschilde gherekent daer um verschenen weren up sunte Pontianusdach (42) daer onse stat ene quitancie van hebbenVervolg 13v

Item des saterdages na sunte Pauwelsdach (43) Alijt Lamberts gegeven 1 postolaetsgulden ende enen witten stuver, daer wi oer jaerlix geven to hantgelde (44)

Item des vriedages na [...] anno et cetera LIII her Johan van Buren gesant bi Aernt Lambertszoen 23 golden Rijnsche gulden van sijnre lijfrenten de um verschenen was up sunte Benedictusavent (45)

(doorgehaald: Item Gert Luttike ende Henric ten Bleke 6 gulden mede gegeven to Zutphen ende 2 witte stuvers)

Item inden jare van dre ende vijftich des manedages na beloken Paesschen (46) Johan vander Lijnde ghesant bi Aernt Sticker veertich golden Rijnsche gulden, 20 witte stuvers voer elken Rijnsche gulden gerekent de hem verschenen waert an onser stat op Onser Liever Vrouwendach annunciationis Marie (47) van sijnre lijfrenten daer onse stat ene quitancie van heft
Item Aernt Sticker up de reise verteert twe Vleemschen14

Item Lambert Iohanszoen gegeven 24 climmer dat hi vier dage der statgraft (48) halp schone maken

Item Lambert Iohanszoen gegeven 30 climmer dat hi vier dage der statgraven halp schone maken

Item Lambert Iohanszoen gegeven (doorgehaald: 24 climmer) 31 climmer vander statgraft schone te maken

Item Willem vanden Vene gegeven 24 climmer dat hi vier dage der statgraft halp schone maken
Item Willem vanden Vene gegeven (doorgehaald: 30 climmer) 27 climmer dat hi 4½ dach de statgraft halp schone maken
Item Willem vanden Vene gegeven 24 climmer dat hi der statgraft halp schone maken 4 dage

Item Henric Boestinc gegeven 24 climmer dat hi vier dage der statgraft halp schone maken
Item Henric Boestinc gegeven 30 climmer dat hi 5 dage der statgraft halp schone maken
Item Henric Boesting gegeven 24 climmer dat hi 4 dage der statgraft halp schone maken

Item Aelt Ramp gegeven 24 climmer dat hi der stat vier dage der statgraft halp schone maken
Item Aelt Ramp gegeven 30 climmer dat hi 5 dage der statgraft halp schone maken
Item Aelt Ramp gegeven 24 climmer dat hi 4 dage der statgraft halp schone maken

Item dese vurseide arbeitslude gheschenc do se der statgraft schone maken 6 climmer an biere14v

Item Gert Heket gegeven 2 gulden up rekenschip
Item Aernt Schobbe gegeven mit sinen knechte 4 gulden up rekenschip

Item uutgegeven 3 golden Rijnsche ende 2 postolaetsgulden daer men holt mede copen sal to (doorgehaald: dach) Deventer dat ende noch uutgegeven 3 golden Rijnsche gulden voer holt daer onse stat de schotdoeren (49) van deden maken noch 8 climmer

Item uutgegeven 5 postolaetsgulden voir 2 (doorgehaaald: hoeren) hoernen armborste (50)

(doorgehaald: Item Aernt de smit gegeven 14 climmer voer ene schale daer onse scepene ene banc laten van maken visch up te maken ende hem noch gegeven 2 Vleemsche grote (voer 2 hoefysen) dat hi Ghert Craftszoens peert besloech daer her Engbert mede reet to Vollenhoe van onser stat wegen)

Item Johan Andreeszoen gegeven 6 golden Rijnsche gulden daer hi den kercken steen mede betalen sal)

Item noch Johan Andreeszoen gedaen 10 golden Rijnsche gulden daer hi den kercken steen mede betalen sal

Item noch noch Andreeszoen gegeven 3½ golden Rijnsche gulden

(doorgehaald: Item noch Johan Andrees gegeven 10 golden Rijnsche gulden ende 2 clinkers daer hi steen mede betalen sal

Item Johan Andreeszoen gedaen 5 pertgensgulden, 5 postolaetsgulden, enen clinkert ende enen Beyertsgulden daer hi Lutgen van Dri mede betalen sal sijn loen15

Item Herbert Smit gegeven 33 climmer dat hi sess dage Aernt Schobben ende Henric Hekets upperknecht was an de schole ende voert (51)

Item Herbert Smit gegeven 36 climmer dat hi ses dage upperknecht was an de schole ende an der statmure

Item Aernt Schobbe gegeven mit sijne knechte twe hundert climmer ende veertich climmer dat sijn knecht ende hi matselden ellic 12 dage an de schole ende ander statmure

Item Gert Heket gegeven hundert climmer ende 10 climmer dat hi onse stat matselde an de schole ende an der statmure 11 dage

Item Aernt Schobbe gegeven 25 climmer dat hi ofte sijn knecht der stat 2½ dach matselde

Item de man de after in Egbert Druuts huus woent gegeven 4 climmer dat hi groef inder graft buten de Hillige Geestpoerte een deel eerden up der graft ende dat hi de eerde vander muren rummede

Item Jacob Kreemer gegeven 9 climmer dat hi calck ende steen voerde voer de Hillige Geestpoerte do

Item Berent Luttike gegeven 3½ climmer dat hi twe holtere (52) makede an(doorgehaald: den) de sluse daer men de sluse mede up winnen sal ende dat hi twe clampe (53) makede ande doere (doorgehaald: [...])

(doorgehaald: Item Peter)Vervolg 15


Item Johan Andreeszoen gegeven van onsen koster wegen 5 Aernhemsche gulden up sijn voerloen

Item des saterdages na sunte Luciendach (54) Peter onse koster gegeven 5 Aernhemsche gulden up sijn naeloen15v

Item Hirtgen gegeven 18 climmer dat hi onse stat haelde 9 voeder sants

Item Hirtgen gegeven 10½ climmer dat hi 7 voeder calkes voerde vanden oven

Item Hirtgen gegeven 4½ climmer dat hi dre voeder calkes voerde vanden oven voer de Medenpoerte

Item Hirtgen gegeven 8 climmer dat hi 4 voeder sants der stat voerde

Item Hirtgen gegeven 9 climmer ende 2 climmer dat hi 9 voeder steens voerde vanden kerchof an de Oestpoerte

Item des sonnedages na sunte Bartholomeusdach (55) sunte Anthonijs boede gegeven 3 olt grote maken 6 witte stuver dat se jaerlix bueren vander stat uut der gruut ter Elburch

Item Johan de Brabander gegeven 1 witte stuver dat hi dat drif uut der graft toech bi Coels huus de onse scepene de (doorgehaald: mul) mure leet vermaken16

Item Berent Vege ende Henric van Dri gegeven 2 climmer dat se een holt doersneden

Item Wijchman de holtsnider gegeven 5½ climmer (doorgehaald: dat) van enen balke doer te sniden

Item Berent Vege gegeven 1 climmer dat hi Henric van Dri een holt halp doersniden

Item Berent Vege gegeven 4 climmer dat hi onser stat diende mit holt doersniden

Item Henric van Dru gegeven 4 climmer dat hi mit Berent Vege holt doersneet

Item Wijchman de holtsnider ende Henric sijn geselle gegeven 8 climmer dat se achte wagenschots doersneden

Item Henric Dorre gegeven 12 witte stuver dat hi der stat dre knechte ellic enen nien tabbert makede ende ellic ene covele (56)

Item Henric van Dru gegeven 3 oert dat hi ene doere makede after an der statplaets
Item Henric van Dri gegeven 6 gulden dat hi der stat een sitten (57) makede upt raethuus
Item Henric van Dri gegeven 36 climmer van timmeren up der stathuus do de leyendeckers der stathuus verdeckede
(doorgehaald: Henric van Dri gegeven)

Item her Engbert gegeven voir twe spaenen (58) 10 climmer16v

Item Aelt Ramp gegeven 28 climmer dat hi vier dage groef an den wech bi Marien camptken

Item Clawes Timanszoen gegeven 17½ climmer dat hi 2½ dach groef an den wech bi Marien camptken

Item Ghert vanden Holte gegeven 6½ Rijnsche gulden (doorgehaald: gulden) ende 4 Vleemsche grote voer 60 tonne calcs

Item uutgegeven to tinse enen olden braspenninge van twe jaeren up sunte Martensdach (59) to putten vanden lande up den voert beneven Ghert Craftsoens (doorgehaald: vij) vrijthof (60)17

Item Bette, Ghert Johanszoen wedue gegeven 40 climmer de wi oer jaerlix schuldich sin also lange als Bertruut Coets leeft

(doorgehaald: Item Johan Wolterszoen gegeven 6 postolaetsgulden de hi Volquyn dede to teergelde)

Item des manendages na sunte Katherinendach (61) Aernt Schobbe gegeven 18 postolaetsgulden voer callick ende 3 postolaetsgulden hem noch gegeven

Item inden jare van 54 Berent Andreeszoen gegeven 12 postolaetsgulden van Johan Andreeszoen [...] van calke dat [gevengnis] (doorgehaald: voer den) waert an den koer (62)
Item noch Johan vurseid 6 postolaetsgulden gegeven
Item Aernt Schobbe gegeven 8 lichte gulden dat hi verdient heft an der statmure17v

Item tot Jacob de Valen huus verteert de ghesellen 6 climmer de de bake richte op de haven

Item des manendages na sunte Poncianusdach (63) de beginne gesant bi Aernt Sticker 24 Vleemsche grote de se uut der gruut ter Elburgh hebben

Item des vriedages na sunte Anthoniusdach (64) brueder Wolter gegeven 10 postolaetsgulden maken 7½ Rijnsche gulden van Scherves maet

Item Henric ten Bleke mede gegeven 1 lichten gulden to teergelde do hi mit den schulte solde trecken ter Nierkerke anden richter van Veluwe

Item Henric Henricszoen gegeven 1 climmer voer ene rije weitens broets

Item Pele gegeven twe olde brasden dat (doorgehaald: se) hi Henric ten Bleke ende Johan van Kuenre voerden to Campen umme de hundert Rijnsche gulden te verwerven de onse scepene Henric de Vos solden lenen18

Item uutgegeven 10 golden Rijnsche gulden voir (doorgehaald: 5 virendel van ene) den wijn do onse here van Gelre hier was ende 8 krumstaerte, item noch uutgegeven 2 Vleemsche grote voer den vurseide wijn

Item up de selve tijt uutgegeven 4 postolaetsgulden ende 8½ krumsterte voir twe tonne Hamborger biers ende voir kroese

Item Johan van Kuenre verteert to Swolle (doorgehaald: ende) do hi der stat wijn cofte ende up to setten ende over de Ysele te voeren 3 olde brasden
Item Asse Berentszoen medegegeven 10 witte stuver do hi den wijn halen solde

Item uutgegeven 9 climmer voir 4 punt keersen do onse here van Gelre upt raethuus sinne maeltijt dede

Item Asse Berentszoen gegeven 12½ climmer dat hi to Clarenwater onse scepene 5 virendel ame (65) wijns

Item Henric Bigge gegeven 2 climmer voer een blec (66) dat men makede an de Goerpoerte daer de doere upgeet

Item den statboede van Arnhem gheschenct 5 climmer do onse stat ene breef brochte (doorgehaald: dat) de onse scepene scepene enen breef brochte18v

Item up sunte Iohansdach to middesomer (67) Werner van Eerberen gegeven 4 Rijnsche gulden, 4 postolaetsgulden voer 3 Rijnsche gulden gerekent up rekenschip
Item gerekent mit Werner van Eerberen vurseid op Unse Lieve Vrouwenavent nativitas maie (68) al durt doet ende wi betaelden hem do 8 Aernhemsche gulden ende 20 climmer ende onse stat en bleef hem do ter tijt neet schuldich van smeden

Item Andrees Wittenzoen 4½ climmer dat hi enen dach onderknecht was te decken an de schole ende 1 blenken19

Item juffer Jutte van Putten ghesant bi Johan van Kuenre 62½ Vleemsche gulden gerekent van oeren gruutgelde

item juffer Jutte van Putten gesant bi Aernt vander Horst 62½ Vleemsche gulden, 13 Vleemschen voer elken Vleemsche gulden gerekent boeven oeren gruutgelde daer onse stat enen quitancie van hebben besegelt dat dit termijn van was up sunte Barbarendach (69)
Item Aernt vurseid 3 Vleemsche grote to teergelde

Item Asse van Tie gegeven 5 climmer dat hi de beetschap brachte dat Steven van Gent doet is

Item uutgegeven 4½ climmer voer 1 boec pappiers19v

Item Jacob de Vale ende Lambert Smit gegeven to samen 5½ climmer dat se der stat (doorgehaald: helpen)

Item Jacob de Vale ende Lambert gegeven 2 climmer dat se pale in heieden an de sluse bi den schomakerswal20

Item des bisschop van Collen (70) sinen gheralde (71) gheschencket 10½ swarste stuvers des sonnedages post Bartolomei (72)

Item Craft Johansoen gegeven (doorgehaald:4) 4 postolaetsgulden to volleste sinen nien gevel21

Item van Dri gegeven 17 climmer [...] noch hem gegeven 1 gulden ende ½ gulden

Item uutgegeven 3 gulden den Drontendijck to maken betaelt 2½ Aernhemsche gulden

Item Henric ten Bleke ende soens mede gedaen 15 brasden, 10 climmer do se tot Engelander toegen van

Item Lambert Iohanszoens mede gedaen to teergelde 1 postolaets do hi vander stat wegen enen breef brochte ander Lubeke

(doorgehaald: Item Henric ten Bleke ende Lambert Andreeszoen gegeven mede gegeven to teergelde 6 Aernhemsche gulden do se tArnhem mede den trecken et cetera

Item Henric ten Bleke ende Gert van Holte mede gegeven to to teergelde 2 gulden do se ter Nijenkercke an den richter van Veluwe toegen)

Item Fackeler gegeven up rekenschip 24 climmer

Item Henric ten Bleke megegeven to teergelde 6 gulden Aernhems hiervan Assen gegeven to Aernhem 50 climmer

Item Evert Stubbe is schuldich van twe krumsterten des jaers 5 Vleemsche grote ende dat eerste jaer sal hije gebruken voer den wijncoep
Item Johan van Treest is schuldich des jaers 5 Vleemsche grote

Item ontfangen van Gert van Holte 24 tonne calcke [..] tonnen ende 12 tonnen, 6 tonne calce


BIJLAGE

Ic Snellikus Egbertssoen doe kont ende mane kenlic allen luden ende bekenne in desen openen breef voer my [ende] mine erfgename, dat Johan Stovernest ende Stine sijn echte wijf ende oere erfgename van my ende van minen [erfgename] weder copen ende lossen moegen (doorgehaald: mijn) dat huus mitter hofstede mitten hoff de daer to behoert mit enen ac[ker] roggelants de groet is ummetrent negen schepel saet roggelants ende is gelegen inden kerspel van Doren[spijck] upten Bokeler enck. Daer is up de oester zijt naest gelant Berent Feit ende up de wester zijt de kercke [van Dor]enspijck. Ende licht mitten noert ende an erve Hermen Careweges erfgename ende mitten zuut eynde [...] de voergenoemde hoffstede. Daer ic enen openen besegelden erfcoepsbreef van hem (doorgehaald: hebbe) of sprekende hebbe binnen naeste vier jaer lanc after ene voldende, up alle sunte Petersdach ad Cathedram (73) ende up anders gh[ene] tijt wilke jaere vurseid nu ingengen up sunte Petersdach ad Cathedram na dach datum sbreefs mit 10 golden Arnoldusgulden, al alsulke Arnoldusgulden als up dach datum sbreefs gelden ellefte halve stuver ofte daer ummetrent off payment dat daer guet voer is inden tijt der betalinge ende mitter rente de daerto verschenen ende onbetaelt were. Ende ist sake dat Johan ende Stine vurseid of oer erfgename (doorgehaald: [...]) dat huus mitter hoffstede, mitten hoff ende mit enen acker roggelants vurseid neet en lossen upten [...] alse vurseid is, soe en hebben ze ofte oer erfgename daer ghiene losse an ende dat huus mitter hofstede [mitten] hoff mitten acker roggelants vurseid sint my ende mine erfgename voer de summe gelts vurseid verstaen ende sullen onbespeert van Johan ende Stine vurseid ende oeren erfgename of van anders yemant in yeniger wijs. Sonder argelist

Item do de richter van Veluwen [...]
Item Ghert van Holte, Ghert Henricszoen [...] (doorgehaald:Johan) Aernt Sticker Volken elc ene maeltijt
Item des manendages 9 maeltide ende des avents 15 maeltide ende to biere gegolden 72 quaerte Hamborger biers ende 11 quaerten

Item noch mit den richter inden vastene verteert
Item Ghert van Holte, Ghert Henricszoen, Ian van Dri, Ghert Vaelholt elc 1 maeltijt
Item to biere gegolden 1½ Aernhemsche gulden
Item Trumpken ons heren knecht 1 maeltijt, 2 vate haveren, 2 climmer to biere
Item noch Gert van Holte ende Willem Sticker verteert mit den wielbisscop (74) 9 maeltide
Item Gert van Holte ende Willem Sticker elc 1 maeltijt (doorgehaald: ende H) mit her Wolters
Item noch 2 maeltide ende 5 climmer de spelude van Zutphen geschencket
Item mit den richter van Veluwen 4 maeltide verteert ende 20 climmer to biere
Item noch mit den richter van Veluwen verteert 7 maeltide ende 16 climmer to biere
Item Johan van Dri ende Lubbert Scherpinc verteert mit Henric de Vos 2 maeltide ende 7½ climmer

Item mit den dekene verteert 40 climmer
Item mijn heren van Gelre verteert 10 Rijnsche gulden
Item noch 1 golden gulden voer Ian de tynnemaker voer de prente
Item den tinsheren (75) 15 climmer verteert
Item Lutgen de bode van Arnhem 1 mailtijt, de bode van Zutphen 1 mailtijt
Item de man uut Vlanderen 1 brasdenier, item 1 golden Rijnsche gulden den dijcgrave geschenct
Item noch (doorgehaald 16) 14 climmer mit den dijcgrave geschenct

Item noch mit den richter verteert 8 maeltide ende 61 climmer to biere

Item do men den tins versetten solde mit den richter van Arnhem, Henric ten Bleke 1 mailtijt, Ghert Luttike 1 mailtijt, Ghert Henric 1 mailtijt

Summa maket 22 Rijnsche gulden ende 21 climmer, 52 climmer voer den Rijnsche gulden gerekent

Gebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)
S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36. (Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)
H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.
H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.
Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.

INDEX OP PERSOONSNAMEN
N.B. Voor een naam voorkomende in de bijlage is de letter a gebruikt.

Aelt Ramp 8, 14, 16v
Aernt the Bouchop 2v, 4, 8v
Aernt Dillinc 12
Aernt Engbertsoen 12
Aernt van Erler 2v
Aernt vander Horst 19
Aernt ten Hove 4v
Aernt Lambertszoen 13v
Aernt Scobbe 11, 14v, 15, 17
Aernt de smyt 7, 14v
Aernt Sticker 9v, 12, 13v, 17v
Aernt Sticker Volken a
Aernt Stijp 3v
Albert ten Hove 8v
Albert de kuper 11
Alijt Lamberts 13v
Andrees Wittenman 18v
Asse Berents(s)oen 5v, 7v, 18
Asse 21
Asse van Tie 19
Asse Wittenzoen 8v

Bette 17
Berent Andreeszoen 17
Berent Druut 10v
Berent Feit a
Berent Luttike 15
Berent Vege 4v, 16
Bertolt vander Schueren 13v
Bertruut Coets (Bette) 17
Boleman 9

Craft Iohanszoen 2v, 20
Clawes Timanszoen 8, 16v
Dirc Boer 1v
Dirc van Keppel 11
Dirc vanden Kunc 4
Dirc Rolofssooen 9
Dri (van) 21

Engbert (her) 7, 11, 14v, 16
Egbert Feit 9
Eernst Henricszoen 4v
Egbert Druut 2, 6, 15
Evert Stubbe 21

Fackeler 21

Ghert Assensoen 8
Ghert Crafts(zoen) 2v, 7, 11, 14v, 16v
Ghert Dircszoen 11
Ghert Drullinc 7
Ghert van Empse 9
Ghert Ghertgen 2v
Ghert Grulle 4
Gert Heket 14v, 15
Ghert Heyn Aernszoen 9
Ghert Heynoemzoem 1v, 10v
Ghert Henrics(zoen) a
Ghert Heket 7, 11
Ghert van Holte a, 2v, 4, 5v, 16v, 21
Ghert van Holte Henricszoen 2
Ghert Johanszoen 17
Ghert Lubbertzoen 3
Ghert Luttike a, 2v, 4, 5v, 13v
Ghert Murre 9
Ghert Scerpinc 12
Ghert Snelle 8
Ghert van Tye 3v
Ghert Vaelholt a
Gheise Everts(zoen) 4, 9
Ghisebert van Mekeren 4

Hanniken 8v
Henric 16
Henric ten Bleke a, 2v, 4, 5v, 6v, 10v, 13v, 17v, 21
Henric Bigge 8v, 18
Henric Boestinc 14
Henric van Dri 16
Henric Dorre 16
Henric Drullinc 4v
Henric Heket 4, 15
Henric Henricszoen 17v
Henric Heyneman 7
Henric Hermanszoen 7v
Henric Jacobszoen 4v
Henric Iohanszoen 2v
Henric Lubbertzoen 1v
Henric de Vos a, 10v, 17v
Herbert Smit 15
Hermen Carewege a
Hermen Johan Fackelersoene 4v
Hirtgen 15v

Ian van Dri a

Jacob Betten 2v
Jacob Dircssoen 4, 4v
Jacob de kreemer 3v, 15
Jacob de Vale 2v, 7v, 9v, 10v, 12, 17v, 19v
Jacob de Witte 6
Johan 3
Johan Andreeszoen 14v, 15, 17
Johan van Buren 13v
Johan de Brabander 15v
Johan van Dri a
Johan Ghertssoen 2
Johan Iohanzoen 9v
Johan van Kuenre 5v, 10v, 12, 17v, 18, 19
Johan vander Lijnde 13v
Johan Lutgenszoen 3
Johan Stovernest a
Johan van Treest 11, 21
Johan Wolterszoen 10v, 13v, 17
Jutte van Putten (juffer) 19

K(C)oel 4v, 15v

Lambert 7v
Lambert Andreeszoen 2v, 6v, 21
Lambert Iohanszoen 2v, 6v, 14, 21
Lambert van Drosten 7
Lambert Smit 7, 12, 13, 19v
Loef 11
Lubbert Scherpinc a
Lutgen a
Lutgen van Dri 14v
Lutgerde van Meerten 2, 9

Mette Berent Assensoen 2v

Nanneman 11

Pele 17v
Peter Henricsoen 13v
Peter (koster) 12, 15


Schuertgen 1v, 7, 8
Steven van Gent 13v, 19
Stine a
Stine vanden Vene 2v
Snellikus Egbertssoen a
Socijs 17v

Trumpken a, 4

Volquyn 5v, 6v, 13, 17
Volquyn Henricszoen 12
Voleman 7v

Werner van Eerberen 18v
Wessel de kremel 13v
Willem Sticker a, 2v, 6, 9, 10v
Willem de sieke man 1v
Willem vanden Vene 14
Wijcher Zuvel 13v
Wijchman de holtsnider 7, 16
Wynnemarszoen 13v
Wolter (her) a
Wolter (brueder) 17v
Wolterkin 1v
Wolter Durren 9, 11v
BEROEPEN
bisschop (van Collen) 20
brueder (Wolter) 17v
bode van Arnhem (Lutgen) a, 18
bode van Zutphen a
burchgrave van Hatteme 4
burgemeesteren 2v, 4
dekene a
dekene (Veluwen 2
dijcgreve a, 3v
dijcgreve (Oesterwolde) 2
Goerscepene 9v
her Engbert 2v, 7, 11, 14v, 16v
her Wolter a
heren van Gelre a, 4, 9, 18
holtsnider (Wijchman) 7, 16
juffer Jutte van Putten 19
kreemer (Jacob) 3v, 15
koster (Peter) 12, 15
kuper (Albert) 11
leyendecker van Harderwijck 4v
richter van Arnhem a
richter van Veluwen a, 2v, 5v, 6v, 17v21
scepene
schulte 17v
smit (Aernt) 14v
spoelman, ons heren knecht (Trumpken) a, 4
statspelude van Amersfoert 4
statspelude van Campen 4
statspelude van Deventer 4
statspelude van Zutphen a, 4
statspelude van Zwolle 4
tynnemaker (Ian) a
Vlanderen (man uut) a
wielbisschop a
wielbisschop van Utrecht 2vburgemeisteren:
Aernt the Bouchop 2v, 4
Ghert Ghertgen 2v
Ghert van Holte 2v, 4
Ghert Luttike 4
Henric ten Bleke 4
Willem Sticker 2v

INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN
N.B. Voor een naam voorkomende in de bijlage is de letter a gebruikt.

Arnhem 2v, 3v, 5v, 6v, 21
Bokeler enk (Dorenspijck) a
Bunschoten 11
Campen 9, 10v, 17v
Clarenwater 18
Deventer 3v, 14v
Dorenspijck a
Drontendijc 21
Elburch 15v, 17v
Epe(n) 5v
Engelander(holt) 5v, 21
Harderwijck 7v
Lubeke 21
Marien camptken 16v
Nienkercke 5v, 17v, 21
Scherves maet 17v
Swolle 18
Veluwen (steden ende ridderschappen) 5v
Vollenhoe 7, 14v
Ysele 18
Zutphen 5v, 13v


Elburg
Blekestede 6
bake (haven) 17v
beginenhof 8
Dorenspijck (kercke van) a
cleine meden 9
havene 3v
Hensesteden 3v, 5v
Hillige Geestpoerte 1v, 9v, 15
Ghoer 8v
Ghoerpoerte 1v, 18
kaedijck 3
kerchof 2, 15v
kercke 9, 9v, 14v
meden 3v, 8
Medenpoerte 15v
Oestpoerte 15v
raethuus 4v, 9, 11v, 16, 18
schoelmeister 12
schole 15, 18v
schomakerswal 19v
siekenhuus 3v, 7
statdijck 3v, 8
statgraft 14, 15v
stathuus 1v, 9, 11, 16
statkamer 11
statmure 11, 15, 15v, 17
statplaets 16
statwal 8v
statweert 2v
sluse 2v, , 5, 6, 7, 8, 15
toerne 3
Vischbrugge 4v, 7
voert 15
weert 7v, 8
weert (Dorenspijck) 8
wetering 3v

VOORKOMENDE MUNTSOORTEN

Aernhemsche gulden = gouden munt, waarde 14 stuiver
Arnoldusgulden = gouden munt, waarde 14 stuiver
Beyertsgulden = guden munt
braspenning = zilveren munt, waarde ¼ stuiver
brasdenier, brasden = braspenning
blenk = zilveren munt, waarde ¼ stuiver
butkin (olde) = waarde ½ stuiver
climmer = klimmer
clinkert = gouden schilt
grote = kleine muntsoort, waarde 1/72 stuiver
gulden = gouden munt, waarde 20 stuiver
Gulixgulden = goudenmunt
krumstaerten = zilveren munt, waarde 1 stuiver
oertken = waarde ¼ stuiver
postolaetsgulden = gouden munt, waarde 14 stuiver
punt = koperen munt, waarde ½ penning
Rijnsche gulden = gouden munt, waarde 28 stuiver
stuver (witte) = zilveren munt, waarde 1/20 gulden
stuver (halve) = zilveren munt, waarde ½ stuiver
Vleemsche grote = zilveren munt, waarde 8 penningen
Wilhelmusschilde = gouden schilt, waarde 40 grotenVoetnoten

 1. lattenstelsel, vlechtwerk waarmee men het land afrastert.
 2.  

 3. 27 februari.
 4.  

 5. Vergadering van geestelijken.
 6.  

 7. 29 juni.
 8.  

 9. plattelander.
 10.  

 11. 7 mei.
 12.  

 13. 25 april.
 14.  

 15. 7 april.
 16.  

 17. 1 juni.
 18.  

 19. segeltange, werktuig tot het aanbrengen van zegel of waarmerk op stoffen.
 20.  

 21. lange lat, stang.
 22.  

 23. gladde dunne eiken planken.
 24.  

 25. steur.
 26.  

 27. upreden, in orde maken.
 28.  

 29. reis, drinkgeld.
 30.  

 31. kuil of gat geslagen in een weg.
 32.  

 33. 10 mei.
 34.  

 35. 1 mei.
 36.  

 37. 16 november.
 38.  

 39. graan.
 40.  

 41. gebraden vlees.
 42.  

 43. priem, els.
 44.  

 45. varkens.
 46.  

 47. inhoudsmaat.
 48.  

 49. 8 februari.
 50.  

 51. 19 november.
 52.  

 53. sleeper (met visnet?).
 54.  

 55. papagaye, nagemaakte vogel waarnaar door de schutters geschoten werd.
 56.  

 57. foedraal.
 58.  

 59. poeder, buskruit.
 60.  

 61. snoek.
 62.  

 63. gierst.
 64.  

 65. zaak de stad betreffende.
 66.  

 67. tegemoetkoming in de kosten.
 68.  

 69. lang afhangend overkleed.
 70.  

 71. 8 september.
 72.  

 73. 24 juni.
 74.  

 75. 23 oktober.
 76.  

 77. 14 november.
 78.  

 79. 10 oktober.
 80.  

 81. 21 januari.
 82.  

 83. 14 januari.
 84.  

 85. 25 januari.
 86.  

 87. jaarlijkse rente.
 88.  

 89. 20 maart.
 90.  

 91. 9 april.
 92.  

 93. 25 maart.
 94.  

 95. stadsgracht.
 96.  

 97. valdeur in sluis of poort.
 98.  

 99. boog.
 100.  

 101. voort, doorwaadbare plaats.
 102.  

 103. holte.
 104.  

 105. haken.
 106.  

 107. 20 oktober.
 108.  

 109. 26 augustus.
 110.  

 111. kap, mantelkap.
 112.  

 113. zetel.
 114.  

 115. spade.
 116.  

 117. 11 november.
 118.  

 119. vrijthof, voorhof van een kerk; omsloten tuin.
 120.  

 121. 26 november.
 122.  

 123. wachter, torenwachter.
 124.  

 125. 15 januari.
 126.  

 127. 19 januari.
 128.  

 129. inhoudsmaat van vloeistof.
 130.  

 131. lapje leer.
 132.  

 133. 24 juni.
 134.  

 135. 7 september.
 136.  

 137. 4 december.
 138.  

 139. Keulen
 140.  

 141. potsenmaker.
 142.  

 143. 26 augustus.
 144.  

 145. 22 februari.
 146.  

 147. hulpbisschop die de bisschop bijstaat in zijn ambt, dus geen eigen diocees heeft.
 148.  

 149. eigenaren van tinsgoed.

 150.