Stadsrekening 1447


TER INLEIDING


Dit is de zesde heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.
Van het jaar 1447 is de rekening niet geheel compleet bewaard gebleven.
Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.

In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.

Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.

Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 14471 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.

Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.


Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven niet terug te vinden. Deze rekening is een latere aanvulling en is opgenomen onder inventarisnummer 945b.
De rekening bevindt zich in slechte staat. Door vochtschade zijn bepaalde tekstgedeelten slecht od niet meer leesbaar.

Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.
Deze uitgave begint met de inkomsten en behandelt daarna de uitgaven. Met name het laatste deel treft de onderzoeker veel historisch uitermate interessant materiaal aan. Ondermeer wordt duidelijk dat Elburg met vrij veel steden in Gelderland contacten onderhield
Dit geldt ook zeker voor de hanzesteden. Een heel ander punt is de regelmatige vermelding van de aanvoer van grote hoeveelheden straatstenen en onderhoud aan stadseigendommen.

Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.
Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

Hierbij spreken we dan ook de hoop uit dat de heruitgave van deze oude stadsrekening onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.

De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.


P. van Beek, 2000
streekarchivaris
Gebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)

S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36. (Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)

H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.

J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie stadsrekening 1447

1

Item ontfangen van Aernt te Boechop 4 Rijnse gulden vanden wal after den kerchof betaelt noch 3½ Rijnse gulden

Item ontfangen van Wolter van Kuenre 2½ Rijnse gulden vanden weert an dessijt Dorenspijck
Item ontfangen van Henric Andreeszoen 3 olde braspenninge
vanden boge bi Henric Lubbertzoen huus
Item ontfangen van Johan van Monster 2½ Rijnse gulden
enen oert vanden weert (1) beneven des kerchen[...]
Item ontfangen van Johan Andreeszoen 4½ olde braspenninck vanden boege after sijn huus
Item ontfangen van Lambert van Dorsten 2½ braspenninge van sijnre kupe stede
Item ontfangen van Goede Busch 2 braspenninge van boege after Johan Bollen huus ende voir twe olde braspenninge schoer hi de stat knechte laken daer se nye tabberde van hebben solden
Item ontfangen van Berent de backer 8 Vleemsche grote van sijnre kupe stede
Item ontfangen van Johan Quant 3 Vleemsche grote van sijnre kupe stede

Item ontfangen van Berent Druut op rekenschip 1 Rijnse gulden van saien weert betaelt 3 Rijnse gulden ende 1½ oert betaelt enen Rijnse gulden
Item ontfangen van Henric Vrankenzoen 8 olde brasden vanden boege after sijn huus
Item ontfangen van Johan Wolterszoen van Gheriken Visch 4 libera van broeke
Item ontfangen van (doorgehaald: Berent Druut) Jacop Ghertszoen vanden weert 6 Rijnse gulden

Item ontfangen van Aernt te Boechop van Johan Nagge wegen 7 Aernhemse gulden
Item ontfangen van Aernt de smijt 1 postulaten gulden van die voirweide vanden meden
Item ontfangen van Ghert van Holte Berentzoen 3 clikerde ende enen Rijnse gulden van die voirweide ende 2 Aernhemse gulden
Item ontfangen van Evert Scherpinc 18 golden Rijnse gulden van die etgroen buten dikes
Item ontfangen van Henric de Vos 1 g Wilhelmusschilt van die voerweide vanden meden ende 3 Aernhemse gulden
Item ontfangen van Hillebrant Boese van de stat anwas 3 Arnoldesgulden op rekenschip

Item ontfangen van Johan Nagge 4 Rijse gulden ende 4 [...] gulden betaelt 1½ gulden Aernt Gans van Johan Nagge [...]
Item ontfangen van Aernt van Erler van Wolfs wegen [...] van die voerweide
Item ontfangen van Henric Lubbertszoen 3 pont van die voerweide vanden meden


1v

Item ontfangen van Henric Henriczoen van sijnre [...] stede 14 climmer
Item ontfangen van Johan van Voerst 6 olde braspenninge
Item ontfangen van Ghert van Holte ende van Ghert Crafts 1½ Rijnse gulden van pachte
Item ontfangen van Aernt te Boechop 3 Rijnse gulden ende 1 oert vanden wal
Item ontfangen van Henric Vinke vanden meden buten dikes van die voerweide 5 Rijnse gulden

Item ontfangen van Henric Morre 1 Rijnse gulden van die etgroen buten dikes an ghensijt der havene

Item ontfangen van Johan Vrese vanden wal 2 golden Rijnse gulden

Item ontfangen van Craft Johanszoen van Evert Vresen wegen 2½ Rijnse gulden ende 1½ oert


2

Item Evert Vrese heft die voirweide ghepacht vanden groten meden an dessijt der havene voir 11½ Rijnse gulden burge Henric Andreeszoen

Item Ghert van Holte Henriczoen heft die voerweide ghepacht an ghensijt der havene voir 2½ Rijnse gulden burge Henric Evertszoen

Item Passeman Sticker heft die etgroen ghepacht buten dikes vanden groten meden an dessijt der havene voir 22 Rijnse gulden burge Albert Schuerman

Item Henric Murre heft ghepacht die etgroen an ghensijt der havene voir 4 Rijnse gulden burge Aernt van Holte

Item Ghert van Holte Berentzoen gecoft twe berren (2) voir 18 Aernhemsegulden burge Henric Murre
Item Lambert Andreeszoen ghecoft 1 berre voir 5½ gulden ende ½ oert burge Henric Vinke
Item Rolof van Treest gecoft enen berre voir 6 gulden burge Henric Jacopzoen
Item Albert Gheerlichzoen ghecoft enen berre voir 5 gulden burge (doorgehaald: Lambert Andreeszoen) Ghert ter Brake de oelde
Item Henric Murre enen berre gecoft voir 5 gulden burge Henric ten Bleke


2v

Item ontfangen van Stine vanden Vene 20 climmer

Item ontfangen van Ghert Iohanszoen ende van Lambert Andreeszoen 20 climmer

(doorgehaald: Item in Aernt van Erlers ende Henric Biggen rekenschip gedaen 2 Rijnse gulden)


3

Inden jare XIIII ende XLVII (3)

Item Ghert Drullinc 15c
Item Jacob Dircszoen 18c (doorgehaald: betaelt 2 postulaten gulden betaelt 5 Aernhemse gulden ende 3 gulden betaelt noch 1½ gulden
Item Aernt Mamen 15c
Item Johan van Gangelt 15c, item Aernt Hirt betaelt voir Johan van Gangelt 4½ gulden

Item Evert Heynenzoen 5 betaelt 2 vate
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Hermen Aerntszoen 4 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 3 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 3
Item Mette Filips 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Willemszoen 3
Item Johan van Gael 1
Item Johan Nagge 2

Summa van desen weke maket 11 gulden ende 1 oert ende 3 gulden


3v

Item Johan Hoppenbrouwer 16½c betaelt 2 postulaten gulden
Item Ghert Drullinc 15c
Item Jacop Dircszoen 18c 18c
Item Lambert Andreeszoen 17c
Item Aernt Mamen 15c
Item Ghert Craftzoen 16c betaelt 2 Rijnse gulden an Vleemsch ende 4 Aernhemse gulden betaelt
Item Johan Wolterszoen 17½c 17c betaelt 1 postulaten gulden an Asse van Tie ende betaelt an Eernst Henriczoen 5 Rijnse gulden

Item Hanniken 5
Item Hermen Aerntszoen 2
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 1
Item Jutte Rou eters 4
Item Tideman Luttike 3 (doorgehaald: betaelt)
Item Mette Filips 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Johan van Gael 3

Summa van desen weke maket 17½ gulden ½ climmer


4

Item Johan Hoppenbrouwer 14½c
Item Jacop Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Ghert Craftzoen 16½c
Item Johan van Gangelt 15½c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Johan Nagge 3
Item Hanniken 5
Item Hermen Aerntszoen 1 betaelt ½ vat
Item Mette Berent Assen 3 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2 betaelt 1 vat
Item Mette Filips 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 3 betaelt 1 vat
Item Dirc van Vuren 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Willemszoen 1

Summa van desen weke maket 13½ gulden ende 5½ climmer


4v

Item Ghert Craftzoen 16½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c (doorgehaald: 19c) 18½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Johan Wolterszoen 18c 17c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 19½c 15c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Nagge 2
Item Herman Aerntszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Hermen Winter 1
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 2 betaelt 1 vat
Item Mette Filips 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Johan van Gael 3 betaelt 2 vate

Summa van desen weke maket 16½ gulden, 1 butkin ende ½ climmer


5

Item Ghert Craftzoen 16½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 6 betaelt 1 vat
Item Jacop Ghertzoen 2
Item Johan Nagge 3
Item Hanniken 4
Item Stine vanden Vene 1
Item Mette Berent Assen 5 betaelt 4 vate
Item Tideman Luttike 1 vat Hamborgher
Item Mette Filips 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 4 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 9½ gulden ende ½ oert ende 8 climmer


5v

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 16c
Item Lambert Andreeszoen 18½c

Item Evert Heynenzoen 1
Item Hermen Aerntszoen 2 betaelt ½ vat
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 4 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen ½
item Jacop de Vale 1
Item Dirc van Vuren (doorgehaald; 4) 3

summa van desen weke maket 9½ gulden ende 4½ climmer


6

Item Ghert Craftszoen 17c 17c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 17c
Item Johan Wolterszoen 17½c 18c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Johan van Gangelt 15c
Item Lambert Andreeszoen (doorgehaald; 19c) 18½c

Item Evert Heynenzoen 9 betaelt 3 vate betaelt 5
Item Jacop Ghertszoen 5 betaelt 1 vat
Item Johan Nagge 4
Item Hanniken 5
Item Hermen Aerntszoen 2 betaelt ½ vat
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 5
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 3 betaelt 1 vat 1 Hamborger betaelt 2 vate
Item Mette Filips 2
item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 3 betaelt 3 vate 1 Hamborger
Item Jacop de Vale 4 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 3
Item Johan van Gael 2

summa van desen weke maket 24½ gulden ende 5½ climmer


6v

Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 16½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Johan van Gangelt 15c

Item Evert Heynenzoen 4 1
Item Jacop Ghertszoen 2
Item Hanniken 4
Item Stine vanden Vene 1
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 4 betaelt 3 vate
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 4
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 4 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 3

Summa van desen weke maket 14 gulden, 3½ climmer ende ½ butkin


7

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 15c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 15c
Item Lambert Andreeszoen 18

Item Stine vanden Vene 1
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 2
Item Dirc van Vuren 2
Item Hermen Clamp 3
Item Johan Nagge ½ betaelt dubbelt

Summa van desen weke maket 9½ gulden ende 4½ climmer


7v

Item Ghert Craftzoen 16½c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 15c
Item Johan Wolterszoen 17½c ende 16½c
Item Jacop Dircszoen 19c 16½c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Evert (doorgehaald: zoen) Hermenzoen 3
Item Johan Nagge 1
Item Hanniken 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 2
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 2
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 4 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 2

Summa van desen weke maket 14½ gulden ende 3½ climmer


8

Evert Scherpinc
Ghert van Empse ......

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 17c 17½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 14½c
Item Johan van Gangelt 15c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Ghertszoen 1
Item Johan Nagge 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 3 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 2
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen ½
Item Jacop Ghertszoen 2
(doorgehaald: Item Johan Nagge 1)
Item Hermen Aerntszoen 1

Summa van desen weke maket 13 gulden ende 5½ climmer


8v

Item Ghert Craftzoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Ghertzoen 3
Item Hanniken 4
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 3 vate
Item Hermen Aerntzoen 2½
Item Hermen Winter 2
Item Jutte Schulten 4
Item Tideman Luttike 5 betaelt 2 vate
Item Mette Filips 3
item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 3
Item Dirc van Vuren 6

Summa van desen weke maket 16 gulden ende 10½ climmer


9

Item Ghert Drullinc 16c
Item Aernt Mamen 13½c

Summa van desen weke maket 1½ gulden, 2½ butkin


9v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Lambert Andreeszoen 17½c
Item Johan van Gangelt 15c

Item Evert Heynenzoen 9
Item Jacop Ghertszoen 5 betaelt 4 vate
Item Johan Nagge 1
Item Hanniken 1 4 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3 betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
Item Hermen Aerntszoen 3
Item Jutte Schulten 3 2 betaelt 1 vat
Item Tideman Luttike 3 1 betaelt 4 vate ende 4 vate Hamborger
Item Mette Filips 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Lifer Toyserszoen 2 Hamborger
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 3

Summa van desen weke maket 19 gulden, 1½ oert ende ½ climmer


10

Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Evert Heynenzoen 2
Item Hermen Aerntzoen 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 3
Item Mette Berent Assen 4
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Lifer 2 vate Hamborger (doorgehaald: ende 1 bire)
Item Tideman Luttike 4 betaelt 2 vate
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen ½ ende 1 vat Hamborger
Item Jutte Roueneters 6

Item Lifer Manz 1 bire vat Hamborgher

Summa van desen weke maket 13 gulden ende 1½ oert


10v

Item Ghert Craftzoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 16c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Johan van Gangelt 15½c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 4 betaelt 1 vat
Item Nagge 1
Item Hanniken 4
Item Hermen Aerntszoen 1
Item Stine vanden Vene 1 Hamborgh
Item Mette Berent Assenzoen 3 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 1
Item Jutte Schulten 2
Item Tideman Luttike 2 betaelt 2 vate 1 Hamborgh
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen 4 Hamborgh
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Lifer 2 Hamborgher

Summa van desen weke maket 17½ gulden ende achte climmer


11

Item Ghert Drullinc 16c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Aernt Mamen 14½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 9 betaelt 7 vate
Item Jacop Ghertzoen 2 betaelt 1 vat
Item Ghert Engbertszoen 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Roueneters 5 betaelt 1 vat
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen ½ 1 vat Hamborgher
Item Jacop de Vale 2
Item Dirc van Vuren 3 betaelt 1 vat
Item Johan Ghertszoen 2 vate koits (4)
Item Ghert Luttike 4 vate Hamborgher

Summa van desen weke maket 16 gulden ende 5½ climmer


11v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 18c 18c
Item Jacop Dircszoen 16½c

Item Hanniken 4
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item (doorgehaald: Winter) Hermen Winter 1
Item Jutte Schulten 4
Item Tideman Luttike 2
Item Mette Filips 2 Hamborgher
Item Egbert Druut 4 betaelt 4 vate Hamborgher
Item Ghert Luttike 5 vate Hamborgher
item Ghert Engbertzoen 3 1 vat koits

Summa van desen weke maket 13½ gulden, ½ climmer ende ½ olt butkin


12

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 16½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 4 6
Item Jacop Gherts 2 3 betaelt 3 vate
Item Johan Nagge 2
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 5 betaelt 4 vate
Item Tideman Luttike 3
Item Mette Filips 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Vuren 3
Item Ghert Engbertszoen 5
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 15 gulden ende 10½ climmer


12v

Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 17c 17½c
Item Aernt Mamen 14c

Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Mette Filips 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Lifer Toyserszoen 1 vat Hamborgher biers
Item Tonijs 1 vat Hamborgher biers, daer hevet Alijt enen ketel voer staen

Summa van desen weke maket 8 gulden ende 2 climmer


13

Johan Bollewerc
Ghert Craftzoen

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Johan van Gangelt 15c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heermenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Johan Nagge 2
Item Hanniken 4
Item Ghert Engbertzoen 5 betaelt 3 vate
Item Stine vanden Vene 3
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 7
Item Tideman Luttike 4 betaelt 1 vat ende betaelt 2 vate
Item Mette Filips 1
Item Jacop de Vale 3 betaelt 1 vat
Item Lifer Toiser 2 vate Hamborgher

Summa van desen weke maket 16½ gulden ende 9½ climmer


13v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacop Dircszoen 16½c ende 17½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Johan Nagge 2½
Item Hanniken 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 2 betaelt ende 2 vate Hamborgher 2 vate
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen ½
Item Engbert Druut 3 betaelt 3 vate 2 vate koits
Item Jacop de Vale 3
Item Dirck van Vuren 3
Item Ghert Engbertszoen 2

Summa van desen weke maket 17 gulden, ½ butkin ende ½ climmer


14

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Aernt Mamen 14c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Iohan Nagge 2
item Stine vanden Vene 2
Item (doorgehaald: Be) Mette Berent Assenzoen 3 betaelt 3 vate
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 3 betaelt 1 vat
Item Dirc van Vuren 3
Item Ghert Engbertszoen 6
Item Liefer Toyser 1 vat Hamborgher

Summa van desen weke maket 13½ gulden ende 7 blenken


14v

Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen16c
Item Johan van Gangelt 14½c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Johan Nagge 3
item Hanniken 3
Item Ghert Enbertszoen 6
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 7 betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 4 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 4
Item Tideman Luttike 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 1 2 vate koits betaelt 1 vat
Item Jacop de Vale 3 betaelt 1 vate
Item Dirc van Vuren 3
(doorgehaald: Item ten Hove 2)
Item Lifer 1 vat Hamborgher
Item Aernt ten Hove 2

Summa van desen weke maket 18½ gulden ende 4 climmer


15

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen 16c
Item Aernt Mamen 14½c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Bettenzoen 3
Item Johan Nagge 2
Item Hanniken 1
Item Egbert Druut 1
Item Stine vanden Vene 1
Item Dirc van Vuren 3
Item Mette Berent Assenzoen 6 betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Roueneters 3
Item Tideman Luttike 2
Item Jacop Dircszoen 2

Summa van desen weke maket 13 gulden ende 4½ climmer


15v

Item Ghert Craftzoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Ghert Drullinc 14½c
Item Johan Wolterszoen 16½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Iacop Ghertszoen 3
Item Johan Nagge 3
Item Hanniken 4
Item Ghert Engbertszoen 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 5 3 betaelt 7 vate
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 3
Item Jutte Roueneters 5 3 virendel
Item Tideman Luttike 4 betaelt 1 vat
Item Mette Filips 2
Item Egbert Druut 2 4 vate koits
Item Jacop de Vale 4
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 20½ gulden ende 1 climmer


16

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Wolterszoen 16½c
Item Jacop Dircszoen 16c
Item Aernt Mamen 14c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Nagge 2
Item Ghert Engbertzoen 2 2 vate koits
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 4
Item Hermen Winter 3
Item Mette Filips 2
Item Jacop Dircszoen 1 ½
Item Dirc van Vuren 1
Item Tideman Luttike 2 betaelt 1 vat

Summa van desen weke maket 13 gulden ende enen climmer


16v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Ghert Drullinc 15c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 16½c


Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 2 vate
Item Johan Nagge 2
Item Hanniken 1
Item Ghert Engbertszoen 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 5
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Wolterszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 3 betaelt 1 vat
Item Tideman Luttike 1
Item Mette Filips 3
Item Jacop Dircszoen 1
Item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 2
Item Dirc van Vuren 3

Summa van desen weke maket 16 gulden ende 9 climmer


17

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Aernt Mamen 14c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Johan Nagge 3
Item Hanniken 6 betaelt 4 vate
Item Egbert Druut 2 3 vate koits betaelt 1 vat 3 vate
Item Jacop de Vake 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Vuren 4
Item Mette Berent Assenzoen 9 ende 3 biren betaelt 8 vate
Item Hermen Winter 5 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 3
Item Jutte Roueneters 8
Item Ghert Engbertzoen 3 4 vate Amesfoerder
Item Tideman Luttike 4 betaelt 2 2 vate koits vate ende 2 vate betaelt
Item Mette Filips 4
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 24 (doorgehaald: climmer) gulden ende 4 climmer


17v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 14½c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 18½c 18½c
Item Aernt Mamen 14c
Item Johan van Gangelt 15c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynen 6
Item Jacop Ghertszoen 4 1 betaelt 4 vate
Item Nagge 2
Item Hanniken 2
Item Ghert Engbertzoen 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 6
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 5 betaelt 2 vate
Item Tideman Luttike 3 1
Item Mette Filips 3
item Jacop de Vale 4 betaelt 1 vat
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 15½ gulden 9 climmer


18

Henric Bigge
Henric Murre quarti

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 16½c
Item Aernt Mamen 13½c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Ghertszoen 4 betaelt 3 vate
Item Johan Nagge 1 3
Item Hanniken 5
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Bernt Assenzoen 5 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 7
Item Tideman Luttike 5 betaelt 2 vate
Item Mette Filips 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 16½ gulden ende 10½ climmer


18v

Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Jacop Dirczoen 16c
Item Lambert Andreeszoen 16c

Item Evert Heynenzoen 2
Item Jacop Ghertszoen 2
Item Johan Nagge 1
Item Stine vanden Vene 1
Item Mette Berent Assenzoen 5, betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2,betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 1
Item Tydeman Lutticke 1
Item Jacop de Vale 2
Item Jacop Dircks ½

Summa van dese weke maket 7½ gulden ende 10 climmer


19

Item Ghert Craftszoen 15½c, 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Ghert Drullic 15½
Item Johan Wolterszoen 17½c, 16½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 16c
Item Johan van Gangelt 15c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen4, betaelt 1 vat
Item Johan Nagge 2
Item Hanniken 1
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berents Assenzoen 6, betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Tideman Luttike 5 vate koits, betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van dese weke maket 17 gulden ende 6 climmer


19v

Item Johan Wolterszoen 17½c 17c
Item Jacop Dircszoen 18½c
Item Aernt Mamen 14½c

Item Evert Heynenzoen 9
Item Jacop Ghertszoen 1
Item Hanniken 3
Item Stine vanden Vene 4
Item Mette Berent Assenzoen 8 betaelt 6 vate
Item Hermen Winter 2 1 betaelt 2 vate
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 4 ende 3 virendel
Item Tideman luttike 2 3 vate koits betaelt 1 vat ende 4 vate betaelt
Item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 4 betaelt 3 vate
Item Jacop Dircszoen ½
Item Jacop Ghertszoen 4
Item Johan Nagge 2

Summa van desen weke maket 17 gulden, 3 climmer ende 1 blenken


20

Item Ghert Craftszoen 15½c 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 1 2 2
Item Hanniken 2
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Willemszoen 5
Item Jutte Schulten 3 betaelt 1 vat
Item Tideman Luttike 2
Item Egbert Druut 1
Item Jacop de Vale 3
Item Dirc van Vuren 3
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket (doorgehaald: 15) 14½ gulden ende 3 climmer


20v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 17c
Item Johan Wolterszoen 16½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Aernt Mamen 13½c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Nagge 3
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Mette Berent Assenzoen 6 betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Jacop de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 17 gulden


21

Item Ghert Craftszoen 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Johan van Gangelt 15½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat . man..2 butkin
Item Johan Nagge 3
Item Mette Berent Assenzoen 6 (doorgehaald: betaelt 1) betaelt 5 vate
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 3
Item Jacop Dircszoen ½
Item Jacop de Vale 2
Item Dirc van Vuren 2
Item Jutte Roueneters 3 virendel

Summa van desen weke maket 14½ gulden ende 3 climmer


21v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Ghert Drullinc 16½c
Item Johan Wolterszoen 16½c
item Jacop Dircszoen 16c
Item Aernt Mamen 14½c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Hermenzoen 2
Item Hanniken 3
Item Ghert Engbertzoen 2 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 5
Item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 1
Item Jutte Schulten 2 2 ende 3 virendel
Item Tideman Luttike 2 2 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 3
Item (doorgehaald: Lisebeth) Dirc van Vuren
Item Craft Koel 1
Item Jacop Dircszoen ½
Item Stine vanden Vene 2 2

Summa van desen weke maket 16½ (doorgehaald: climmer) gulden ende 5 climmer


22

Item Ghert Craftszoen 15c 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c 17c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 14½c
Item Johan van Gangelt 14½c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 9
Item Jacop Ghertszoen 5 betaelt 4 vate . man.. 2 butkin
Item Hanniken 4 6 vate koits betaelt 8 vate
Item Ghert Engbertszoen 4 2 5 vate koits betaelt 2 vate
Item Stine vanden Vene 3 4
Item Mette Berent Assenzoen 7 4 betaelt 8 vate
Item Hermen Winter 3 1
item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 1 4
Item Jacop Dircszoen 3
Item Egbert Druut 4 (doorgehaald: betaelt 4 vate) betaelt 3 vate
Item Jacop de Vale 3 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 4
Item Craft Koel 3 1 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 3
(doorgehaald: Item Ghert Engbertzoen 2)
Item Tideman Luttike 2
Summa van desen weke maket 31 gulden, 1 oert ende 2½ climmer


22v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Wolterszoen 15c

Item Evert Heynenzoen 1
Item Hanniken 4
Item Ghert Engbertszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 3 betaelt 3 vate
Item Hermen Winter 4 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 3
Item Jutte Schulten 4 betaelt 2½ vat
Item Tideman Luttike 2 betaelt 2 vate 1 vat Hamborgher
Item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 2 1
Item Dirc van Vuren 3
Item Craft Koel 2½
Item Aernt ten Hove 1
Item Jacop Dircszoen ½

Summa van desen weke maket 11½ gulden, 1 oert ende 2 climmer, ½ butkin


23

Item Ghert Craftzoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 14½c
Item Johan Wolterszoen 17c 17c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Johan van Gangelt 15½c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Hermen Winter 1
Item Jacop Willemszoen 2½
Item Tideman Luttike 1 vat Hamborgher
Item Dirc van Vuren 3
Item Craft Koel 1 1 betaelt ½ vat

Item Johan Hoppenbrouwer aldus vier gerekent ende hi blift schuldigh 14 Rijnse gulden hier is van betaelt 11 Aernhemse gulden
Item noch Johan vurseid betaelt (doorgehaald: van Lutgers wegen) 5 Rijnse gulden

Summa van desen weke maket 14 gulden ende 2½ climmer


23v

Item Ghert Craftzoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 16c
Item Aernt Mamen (doorgehaald: 15) 14½c
Item Lambert Andreeszoen 17c

(doorgehaald: Item Evert Heynenzoen 6)
(doorgehaald: Item Jacop Ghertszoen 3)

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Hanniken 4 2 betaelt 4 vate
Item Ghert Engbertszoen 3 1
Item Jacop de Vale (doorgehaald: 3) 2 3 betaelt 4 vate
Item Stine vanden Vene 2
Item Dirc van Vuren 3
Item Hermen Winter 3
Item Jacop Willemszoen 3 betaelt 2 vate
Item Tideman Luttike 1 Hamborgher
Item Tideman vurseid 2
Item Egbert Druut 3 1
Item Mette Berent Assenzoen 2 3 3 betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 3
Item Craft Koel 3

Summa van desen weke maket 17 gulden ende 1 oert ende 10 climmer


24

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 15½c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt van Mamen 14c
Item Johan van Gangelt 13½c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 4 betaelt 3 vate (doorgehaald: 1 . man. 2 butkin)
Item Hanniken 2
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 6 betaelt 3 vate
Item Hermen Winter 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 4
Item Tideman Luttike 3 betaelt 1 vat 3 vate koits betaelt 1 vat koits betaelt 2 vate
Item Jacop Dircszoen ½
Item Jacp de Vale 2
Item Dirc van Vuren 2
Item Craft Koel 4 betaelt 3½ vat
Item Willem Sticker 6 vate Hamborgher

Summa van desen weke maket 20 gulden ende 9 climmer


24v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Ghert Drullinc 15c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Lambert Andreeszoen 16c

Item Evert Heynenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Hanniken 5 betaelt 2 vate
Item Ghert Engbertszoen 6
Item Stine vanden Vene 5
Item Mette Berent Assen 5 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 2 betaelt 2 vate 2 vate koits
Item Craft Koel 8
Item Jacop Dircszoen ½
Item Engbert Druut 3
Item Jacop de Vale 1
Item Dirc van Vuren 2

Summ van desen weke maket 19 gulden ende 8 climmer


25

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacop Dircszoen 16c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Lambert Andreeszoen (doorgehaald: 17c) 16c

Item Evert Heermenzoen 6
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Ghert Engbertszoen 2 betaelt 2 vate 10 vate Hamborg
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assen 1 2
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 4 betaelt ½ vat
Item Tideman Luttike 3
Item Egbert Druut 4 betaelt 1 vat ende betaelt 2 vate
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker 2 betaelt 2 vate 12 vate Hamborger

Summa van desen weke maket 24 gulden ende 1 oert


25v

Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Ghert Drullinc 15c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Aernt Mamen 15c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Heynenzoen 7
Item Jacop Ghertszoen 4 betaelt 2 vate (doorgehaald: . man.. 3 blinken)
Item Ghert Engbertszoen 1
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3 1
Item Tideman Luttike 3
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker

Summa van desen weke maket 11½ gulden ende 3½ climmer


26

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 16½c 16½c
Item Jacop Dircszoen 15½c
Item Johan van Gangelt 14c

Item Hanniken 4
Item Ghert Engbertszoen 6
Item Stine vanden Vene 4
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 3 vate
item Hermen Winter 2
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 3
Item Craft Koel 2 betaelt 1½ vat
Item Jacop Dircszoen 4 vate Hamborgher
Item Egbert Druut 4 betaelt 1 vat ende 2 vate betaelt
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker 2

Summa van desen weke maket 16½ gulden ende 1 oert, 1 climmer ende ½ butkin


26v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Ghert Drullinc 15½c
Item Jacop Dircszoen 17c
Item Aernt Mamen 15½c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 6 ende 2 vate Hamborg
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen (doorgehaald: 4) 1
Item Hermen Winter 3 betaelt 2 vate
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jacop Dircszoen ½
Item Dirc van Vuren 2

Summa van desen weke maket 9½ gulden ende 4 climmer ende een olt butkin


27

Item Ghert Craftszoen 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Ghert Drullinc 16½c
Item Johan Wolterszoen 17½c 17c
Item Jacop Dircszoen 18c
item Aernt Mamen 14½c
Item Johan van Gangelt 14½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c

Item Evert Heynenzoen 4
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 2 vate 1 . man.. 1 olt butkin
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Ghert Engbertszoen 4 1
Item Stine vanden vene 2 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1 betaelt 4 vate
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 4
Item Tideman Luttike 2
Item Craft Koel 2½
Item Jacop Dircszoen ½
Item Egbert Druut 1
Item Willem sticker 2 betaelt 2 vate hoppen (5) ende 4 vate Hamborgher

Summa van desen weke maket 19½ gulden ende 2 climmer


27v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½

Item Johan Nagge 1
Item Mette Berent Assenzoen 1
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Roueneters 3
Item Tideman Luttike 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Dircszoen 6 vate Hamborgher
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker 2 6 vate Hamborgher

Summa van desen weke maket 10 gulden ende 6 climmer


28

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Ghert Drullinc 16c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacop Dircszoen 17½c
Item Aernt Mamen 14c
Item Lambert Andreeszoen 16½c

Item Evert Heynenzoen 5
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Ghert Engbertszoen 4
Item Stine vanden Vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
item Jutte Schulten 3
Item Craft Koel 2½
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jacop de Vale 1
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker 1

Summa van desen weke maket 15½ gulden ende 10½ climmer


28v

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacop Dircszoen 18c
Item Aernt Mamen 15c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Item Evert Heynenzoen 6 2 ende 6 vate Hamborgher bier
Item Jacop Ghertszoen 3
Item Johan Nagge 2½ 6 vate Hamborgher
Item Ghert Engbertszoen 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Mette Berent Assenzoen 5 betaelt 3 vate
Item Hermen Winter 3 betaelt 1 vat
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 3
Item Tideman Luttike 2
Item Craft Koel 3
Item Jacop Dircszoen ½ ende 4 vate Hamborgher
Item Dirc van Vuren 2
Item Willem Sticker 3 ende 4 vate Hamborg

Summa van Johan Naggen wegen maket 11 Rijnse gulden 5½ Aernhemse gulden ende 5½ climmer, betaelt 4 Rijnse gulden ende 3 Aernhemse gulden, betaelt 7 Rijnse gulden
Item Tideman Luttike blift schuldigh 2 Rijnse gulden, betaelt 1 Rijnse gulden

Item Jacop Dircszoen blift schuldgh 7 Rijnse gulden

Item Henric Evertszoen is schuldigh 27 gulden, hier is van betaelt 4 gulden, betaelt 3½ gulden ende 7 climmer
Betaelt 1 postulatusgulden, betaelt 3 gulden, betaelt 2 postulatusgulden

Summa van desen weke maket 24 gulden, 1 oert ende 5 climmer


29

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Jacop Dircszoen 17c 18c
Item Aernt Mamen 16c
Item Lambert Andreeszoen 17c

Summa van desen weke maket 6½ gulden ende 4 climmer
Summa summarum maket 800 gulden 33½ ende 1 oert

Item Evert Heynenzoen 4
Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3
Item Ghert Engbertszoen 4 ende ½ Rijnse gulden van Hamborgher bier
Item Stine vanden vene 2
Item Mette Berent Assenzoen 4 betaelt 3 vate
Item Jacop Willemszoen 2
Item Jutte Schulten 5
Item Tideman Luttike 2
Item Craft Koel 2
Item Egbert Druut 2
Item Jacop de Vale 2
Item Dirc van Vuren 3
Item Willem Sticker 3
Item Henric van Meerten 4 vate Hamborgher betaelt 2 vate Hamborgher biers

Item Aernt Mamen is schuldigh 12 Rijnse gulden 19 climmer ende ½ oelt butkin

(doorgehaald: Item Willem Sticker is schuldigh aldus Beer 11½ Rijnse gulden ende 1 oert, betaelt 4½ Rijnse gulden, betaelt 3 Rijnse gulden, betaelt 9 oert Rijnse gulden
Item an Vos de smit betaelt 1½ Rijnse gulden
Item Jacop Dircszoen blift schuldich 12 Rijnse gulden ende 35½ climmer , 20 vate Hamborger biers ende 22½ vate hoppen, betaelt 5 gulden, betaelt 2 Rijnse gulden, betaelt 1 Rijnse gulden, betaelt 4 Rijnse gulden, betaelt 3 Rijnse gulden
Item Johan Wolterszoen is schuldigh 15 Rijnse gulden ende 1 oert Rijnse gulden, 1 Vleemsch ende 1 butkin, betaelt 5 Rijnse gulden, betaelt 3 Rijnse gulden
Item Johan Wolterszoen is schuldigh 2 Rijnse gulden)

Item Johan van Gangelt is schuldigh 4 Rijnse gulden enen Aernhemse gulden myn ½ climmer, betaelt 2 Rijnse gulden ende 3 Aernhemse gulden betaelt

Item Ghert Craftszoen is schuldigh 13 Rijnse gulden ende 14 Vleemsche grote, betaelt 5 Rijnse gulden ende 2½ Rijnse gulden betaelt
Item Ghert Drullinc is schuldigh 4½ Rijnse gulden

(doorgehaald: Item Ghert Drullinc is schuldigh 11 Rijnse gulden, 8 Vleemsche grote 1 butkin, betaelt 3 Rijnse gulden, betaelt 3 Aernhemse gulden)

Item lambert Andreeszoen is schuldigh (doorgehaald: 19) 18 Rijnse gulden ende ½ butkin
Item hier is van betaelt 8 Rijnse gulden ende 3½ Rijnse gulden ende 1 oert, betaelt 4½ Rijnse gulden
Item Lambert Andreeszoen is onse stat schuldigh 3½ Aernhemse gulden de onse stat Johan Andrees dede (doorgehaald: van baven)


29v

Item Berent Hont gegeven 3 climmer van 12 fuken staken de men besigde in die Hillige Geestpoerte do men de makede

Item uutgegeven Aernt Sticker, Henric Evertszoen, Ghert Dircszoen ende Lambert Johanszoen to samen 12 climmer voer oere goedes penninghen

Item Asse Berentzoen gegeven (doorgehaald: 3) vijf oert dat hi onse scepene to Garder voerde ene reise

Item tot Hannikens huus ghehaelt 4 take (6) biers maket 15 blenken opt huus ghedruncken

Item Henric Aerntzoen te Boechop gegeven voer die wijn de onse schepene druncken 9 gulden ende 6 krumsterte

Item Henric Bentinc gegeven (doorgehaald: 25) 24 Rijnse gulden van sinne nederlage ende 10 climmer

Item Asse van Tie gegeven to teergelde enen gulden

Item Eve van Kuenre gegeven van Steven van Ghents wegen van sijnre lijfpense (doorgehaald: 12½) 3½ Rijnse gulden hier mede Steven betaelt inden jare van 46 jaer

Item medegenomen to teergelde 4 gulden do Aernt van Erler ende Henric ten Bleke solden toecken tUtrecht mit do van Dorenspijck Item van desen 4 gulden vurseid ontfangen van Aernt van Erler 1½ gulden
Item hier van to wagenhuere gegeven Asse Berentzoen 1½ gulden

Item uutgegeven 2 Rijnse gulden voer Henric Bentincs vangenisse (7)


30

Item Lambert Johanszoen gegeven 4 climmer dat hi van onser stat wegen ene reise ghenc to Epe int Oldebroeck ende to Bisele ende noch Lambert vurseid gegeven 2 climmer ende 3 climmer

Item des manendaghes na Oculi (8) Hans ons heren geralde (9) gheschenct 1 gulden

Item Aelt Neefkin ende Ghert Dircszoen ghedruncken 1 quaerte biers maken 9 groten dat se die eerde evenden buten die Hillige Geestpoerte

Item Hermen Reyerszoen gegeven 9 climmer dat hi die dage heer Lubberts kare loet die onse stat die eerde loet voeren buten die Hillige Geestpoerte ant ricket

Item Henric van Voerst gegeven 2½ gulden ende ½ climmer dat hi 12 dage groef inden weert, snoiede die willigen op den olden kerchop ende dat hi die potten settede inden meden

Item Aelt Ramp gegeven 35 climmer dat hi (doorgehaald: dat) der stat halp graven inden weert ende willigen halp snoyen op den olden kerchof ende dat hi die poten halp setten an die meden

Item den dekene van Veluwen gegeven 11 climmer voir die seent (10) op sunte Benedictusavent (11)

Item Asse Berent
Item Flore Ghertszoen gegeven 1½ gulden dat hi onser stat een peert leende (doorgehaald: dat) daer Lambert Andreeszoen mede to Wesel reet

Item Henric Evertszoen gegeven enen gulden dat hi oppet oergal plecht te blasen

Item tot Hannikens huus verteert do Lambert Andreeszoen van Wesel quam 11 climmer

Item tot Hannikens huus verteert do onse stat an nam heer Johan van Duren ter lijfpensen 50 climmer

Item Ghert van Holte Henriczoen verteert tot Hannikens huus 3½ climmer ende enen blenken

Item den dekene van Veluwen geschencket een ghelach tot Hannikens huus (doorgehaald: 30 climmer) 34 climmer

Item Ghert Dircszoen tot Mette Filips huus verteert

Item uutgegeven 8 Rijnse gulden daer men Berent vanden Holtemede betaelde (doorgehaald: sine) sijn gelt vanden ossene


30v

Item Craft Johanszoen gegeven 33 climmer dat hi der stat knechte twe tabberde ende twe covelen (12) gemaect hebben

Item Ghert Dircszoen gegeven 2 climmer dat hi buten der Hillige Geestpoerte die eerde effende

Item Clawes Tymanszoen gegeven op rekenschup enen Aernhemse gulden (doorgehaald: de) van de poten te setten beneven den meden ende van de willige te snoien

(doorgehaald: Item Ghert van Campen gegeven 3 gulden op sijn loen

Item Ghert van Campen gegeven 2 climmer vanden statboet te verwaeren (13)

Item Henric van Voerst gegeven 22 climmer dat hi anden meden een slach makede ende an die brugge makede vier dage

Item Henric van Voerst gegeven 2 climmer van sijns zoens wegen (doorgehaald: 2 climmer) dat hi den stat ½ dach halp

Item Johan vander Lynde ghesant bi Aernt Sticker 5½ Rijnse gulden des mannendaghes pus Passchen (14)

Item tot Egbert Druuts ghehaelt 2 quaerte (15) biers maket 5 blenken

Item den boede van Arnhem gheschenct 4 climmer de onser stat enen brief brenchten van der stat Arnhem

Item Evert Scherpinc mede gedaen to teergelde 1½ gulden do hi in Brabant solde riden do hi tArnhem an solde riden van onser stat wegen mit sinen peerdehuere

Item uutgegeven 10 climmer voer twe boeckpoppiers

(doorgehaald: Item Henric Bentinc ghesant bi Asse van Tie 2 Rijnse gulden do hi to Meyeavent (16) in solde riden to Wesel)

Item Evert Scherpinc ende Aernt van Erler verteert op die reise to Deventer vanden Hanse wegen 3 gulden ende 1 Arnoldusgulden

Item hier van Asse Berentzoen gegeven to wagenhuere 1½ gulden 5 climmer


31

Item Asse Berentzoen gegeven 3 climmer van twe voeder garten te halen

Item Heyneman Albertzoen gegeven 7½ climmer dat hi 350 else pluckede ende pote bi langes den Metweert [...] graven

Item Clawes Timanszoen gegeven 3 climmer dat hi makede voerden Oesterpoerte

Item den boede van Arnhem gheschenct 4 climmer de onser stat enen breef brochte dat onse scepenen dair comen solde

Item den boede van Herderwijck geschenct 5 climmer dat hi onser stat brochte een uutscrift als die Hensesteden ghededinct hadde to Deventer

Item die statspelude van Campen gheschencket enen gulden

Item Evert Scherpinc verteert op die reyse tArnhem ende to peerdehuere gegeven 2½ gulden ende 7 climmer do (doorgehaald: onse) die stat van Arnhem onser stat gescreven hadde

Item der statboede van Herderwijck voer gegolden tot Egbert Druuts huus 3½ climmer ende 2½ grote de onse stat de uutscrift brochte dat die Hansestede ingheset hadde to Deventer

Item des saterdaghes na sunte Laurentiusdach (17) mit Vos de smit gherekent van smeden ende onse stat is hem schuldich 22 Aernhemse gulden 1½ climmer myn enen, hier is van betaelt hier na bescreven

Item Vos de smyt gegeven op rekenschip 3 gulden ende noch Vos vurseid gegeven 8 gulden ende betaelt noch 2 gulden, betaelt noch 2 Rijnse gulden, noch Vos vurseid betaelt 2 gulden ende 2½ gulden ende 2 climmer

Item Vos de smyt gegeven 9½ climmer ende 1 blenken voer dree spaenen de men maecte ant becke


31v

Item Steven Ghent ghesant bi Steven knechte 1½ Rijnse gulden van sijnre lijfrente

Item Johan van Kuenre gegeven enen gulden voir twe glase de men an des kercherenhuus makede

Item Ghert Luttike heft to wijncope gegolden ½ Rijnse gulden (doorgehaald: de hi der stat) do hi dat laten van Jacop de Witte cofte to behoef der stat vander Elburgh

Item der statboede van Arnhem gegeven 4 climmer dat hi onser stat enen breef brochte vander stat van Arnhem dat onse scepenen to Nyemegen solden comen des manendaghes na ons Heren Hemelvaertsdach (18)
Item der statboede van Arnhem verteert tot Everts huus (doorgehaald: 1½) 2 climmer

Item Bate gegeven 2 climmer voer weiten broet (19) doe men nie scepene koes
Item Lambert Andreeszoen mede gegeven to teergelde 4 Aernhemse gulden do hi de 200 Rijnse gulden solde brengen to Wesel voir Henric Bentinc

Item broeder Steven ghesant van Trude Ludolf monnics wegen to Campen 4 Rijnse gulden van oere lijfrenten

Item Johan Johanszoen gegeven 4 gulden op rekenschip van Henric Evertszoen tabbert ende 1 gulden noch Johan gegeven an oirtkins ende 5 oert (doorgehaald; ½ oert) ende 1 oert Rijnse gulden (doorgehaald: na hey)
Item uutgegeven 1 olt butkin voir moss daer men der statboet mede solde maken

Item Evert Evert Scherpinc mede gegeven to teergelde 2½ gulden do hi vander stat wegen tArnhem waer

Item Evert Scherpinc ende Henric ten Bleke mede gegeven to teerge 7 gulden ende 1 oert do die stat van Arnhem onser stat enen breef gescreven hadden
Item noch Evert vurseid verteert op enen reise tArnhem 3 gulden


32

Item Johan Lambertszoen gegeven 3 oert dat hi den statboet ghemaket heft

Item den bode van Arnhem gheschencket 5½ climmer die onse stat enen breef brochte dat onse scepene to Nijmegen solden trecken to dage (20)

Item den bode gegeven 5 climmer de enen breef hadde besegelt van die hertoge wegen van Burgonden dat hi mochte bidden omme die husen

Item Aernt Sticker verteert ende verrekent 4 climmer ende 1 blenken do hi Trude Ludolfs oere lijfpense brochte to Campen

Item uutgegeven 1 climmer voir werck do men den statboet makede

Item Ghert Dircszoen gegeven 6 climmer dat hi (doorgehaald: 1½) anderhalven dach halp den statboet dichte make

Item Evert Scherpinc ende Ghert van Empse burgermeisteren gheschenct den burgermeisteren van Campen ende den burgermeisteren van Herderwijck 40 climmer tot Evert Heynenzoen huus

Item tot Evert Heynenzoen huus ghehaelt an biere 6½ climmer ende 1 blenken

Item Wijcher Suvel van Campen ghesant 3 Rijnse gulden van sijnre lijfrente

Item Evert Scherpinc ende Willem Sticker verteert op die reise (doorgehaald: tArhem) tArnhem 8 gulden

Item Asse Berentszoen gegeven 4½ gulden dat hi onse scepene twe reisen voirde tArnhem

Item (doorgehaald: Evert) Evert Scherpinc verteert op die reise tArnhem 2½ gulden do die stede van Veluwen ende die ridderscap tArnhem comen solden


32v

Item Ghert Johanszoen uutgelecht 12½ climmer van teere dar men den statboet mede teerde

Item opgeslagen do (doorgehaald: den) men den statweert verpachtede an ghensijt der voere op een hoegen 2 climmer

Item (doorgehaald: verteert to) to wijncope gegolden 3 climmer ende 6 grote de men den statdijc benoerden bestade te maken

Item ons heren boede gheschenct 6 climmer do onser stat enen breef brochte dat onse stat (doorgehaald: oere) de schattinge solde voeren van oeren burgeren

Item Roelken van Treest gegeven 2½ gulden voir vier voeder turfs

Item Johan Vrese Johanszoen gegeven 5 oert Rijnse gulden

Item verteert tot Evert Heynenzoen huus do men den weert verhuerde 30 climmer

Item (doorgehaald: den dijcgrave)

Item Bolle Johanszoen ende Ghert Craftszoen burgermeisteren den dijcgrave gheschencet 6 climmer

Item Johan Hirt gegeven 7 climmer dat hi den wech halp maken enen dach (doorgehaald: do) anden meden

Item uutgegeven enen gulden voir stratensteen

Item Ghert Dircszoen gegeven 10½ climmer dat hi halp maken den wech de men over den meden gheet 1½ dach

Item Albert Johanszoen gegeven 11 krumsterten voir 3½ tonne stratensteen ende 1 biren


33

Item uutgegeven voir muulrebrede 6½ oert Rijnse gulden ende 6½ climmer daer men dat huusken mede decken solden buten der Oesterpoerte

Item tot Mette Berent Assenzoen huus verteert Henric ten Bleke ende (doorgehaald: Henr) Evert Scherpinc do se solden tecken van onser stat wegen to Arnhem do onse heren genade de scattinge hebbe wolde van onser stat 8½ climmer ende 9 grote

Item Johan van Oss gegeven 3 climmer dat onser stat de boetschap brochte dat Johan Timerman ghestorven was

Item Henric Clamp gegeven ½ gulden op rekenschip dat hi (doorgehaald:der stat ha) Johan Heket halp 4 dage do Johan Heket onser stat matselde ende 8½ climmer noch Henric vurseid gegeven

Item Berent Schomaker gegeven 1 gulden ende ½ krumsterte voir 600 steents daer onse stat der statmure leet mede maken

Item Ghert Dircszoen gegeven 10 climmer dat hi 1½ dach slotede (21) inder statgraft

Item Aernt Bentinc gegeven 1 climmer dat hi der statberre halp uut den graven trecken bi nachte

Item Henric Clamp gegeven 4 climmer dat hi dat water halp keren do die vloet gaen wolde bevoerde

Item Johan lambertzoen geven 20 climmer vanden huusken buten der Oesterpoerte te decken hiermede Johan vurseid al betaelt vanden vurseide huusken

Item tot Tideman Luttiken huus (doorgehaald:5) ghehaelt 4½ blenken an biere ene quaerte do Johan Lambertzoen dat huusken makende ende men matselde an den stathuus


33v

Item Wolterkin gegeven 2 climmer dat hi der stat [..]

Item Lambert Johanszoen gegeven 2 climmer dat hi den statweteringe makede

Item Wolterkin gegeven 1 climmer dat hi de eerde effende voer die Hillige Geestpoerte

Item Peter Henriczoen gegeven enede Griete sijn wijf van sijnre lijfrente 5 oert Rijnse gulden

Item Ghert van Empse gegeven 9 oert voer een hecke

Item uutgegeven 4 climmer an biere dat men oppet huus dranck

Item Dirc Rolofs gegeven 3½ gulden ende enen oert 3 climmer dat hi den stat Dronterdijc makede bevoerde

Item Henric ten Bleke ende Henric Bigge mede gegeven to teergelde 1 gulden do se solden trecken to Hattem oftmen verliken (22) konde mit der stat van Hattem vanden wechgelde. Item Henric ten Bleke ende Henric Bigge gegeven 6 gulden ende (doorgehaald: l) 16½ leliers ende 5½ climmer do se van onser stat wegen tArnhem toegen
Item Ghert Craftszoen ende Henric ten Bleke mede gegeven to teergelde 3 gulden do se toegen an den richter van Veluwen binnen onse mercket (23)

Item (doorgehaald: Clawes Hermenszoen) Johan Hermenszoen van Urke gegeven op rekenschap 2½ Rijnse gulden van stratensteen noch betaelt vier vaenken (24) an Stine vanden Vene
Item noch Clawes vurseid gegeven 2 Rijnse gulden an Vlaemse grote
Item noch Clawes vurseid gegeven 1 Rijnse gulden.
Item noch betaelt Ghert Engbertszoen van (doorgehaald: cl) Johan Hermenszoen wegen van Urke 2 gulden van teringe ende 40 climmer to wijncope ende hier sal hi onser stat sess tonne steens voer corten
Item Evert Scherpinc gegeven 20 climmer van dre muulrebrede

Item Ghert Luttike verteert tot Stines huus vanden Vene ende voer den stratemakers Aernt Sticker ende Henric Everts gegolden 16 climmer

Item Henric van Voerhorst gegeven van Johan Hermenszoen wegen 1 Rijnse gulden

Item Clawes Hermeszoen gegeven 7½ climmer voer steen ende Berts Segers 10 climmer


34

Item Ghert Craftzoen verteert tot Mette Berent Assenzoen 6 climmer

Item de ghevangene verteert 2 climmer an biere ende 2 climmer an broede

Item Ghert Heymanszoen gegeven 1½ climmer van ene tonne to bijnden

Item des saterdaghes na sunte Johansdach decollacoins (25) Henric Evertszoen gegeven op sijn loen twe gulden

Item Berent vanden Holte gegeven 1 gulden dat Evert Scherpinc sijn peert reet ene reise tArnhem

Item Evert Scherpinc uutgelecht 10 butkins vander stat wege do hi betaelde 1½ Rijnse gulden an ons hee[re]n genaden de daer an ontbreken van die (doorgehaald: 10) 1½ Rijnse gulden

Item Lubbert van Dri gegeven 52 climmer voir die twe Vleemsche gulden de her Johan Hoegenap der kercket heft gegeven
( doorgehaald: Item Teleman de leyendecker gegeven van decken 28 Aernhemse gulden
Item he)
Item Lutgen van Dri gegeven 5 postulatus gulden 24 Vleemsche grote , 5 Rijnse gulden, 5½ Rijnse gulden ende 8 Aernhemse gulden , 10 Rijnse gulden, 5 Rijnse gulden, 5½ Rijnse gulden
Item Lutgen van Dri gegeven 2½ Rijnse gulden (doorgehaald: ende 2½ Rijnse) ende 2 Rijnse gulden ende noch Lutgen gegeven enen Rijnse gulden (doorgehaald: ende 2½ Rijnse) ende 2 Rijnse gulden
Item noch Lutgen vurseid gegeven 8 Aernhemse gulden

Item betaelt Egbert Druuts wijf van (doorgehaald: 11) Lutgens wegen 20 climmer

Item uutgegeven Lutgen van Dri voer enen osse 7 Rijnse gulden
Item Lutgen gegeven 2 Rijnse gulden dat he de stattrappe makede
Item Lutgen gecurtet 2 Rijnse gulden ende sijns zoens broke (26) van die trappe to maken

Item Johan Hekt gegeven op rekenschip enen gulden ende noch Johan vurseid gegeven 1½ gulden ende 1 climmer dat hi onser stat 6½ dach matselde

Item Asse van Tie verteert 16½ climmer do hi vander stat wegen toech an Johan van Steenhuus omme geleide van onsen burgeren
Item Johan van Steenhuus gheschencket 2 Rijnse gulden


34v

Item Ghert Luttike (doorgehaald: mit) Henric Bigge mit den stratemakers verteert ende voer hem ghegolden 19 climmer

Item tot Stine vanden Venen huus ghehaelt an biere ende den gesellen gheschencket de den steen brachte 9 climmer

Item de boede van Arnhem gheschencket 11 climmer to tween reisen de onser stat enen breef brochte van der van Arnhem

Item Wolterkin gegeven 1 climmer de den slijck effende buten de Hillige Geestpoerte

Item tot Evert Heinenzoen huus verteert do men der statberren vecoften ½ Rijnse gulden ende to wijncope ghegolden

Item Dirc Hamer gegeven 18 climmer ende (doorgehaald: 3 Vlemsen) 7 grote voir vier tonne stratensteen

Item Jacop de Valenzoen gegeven enen gulden voer 5 tonne (doorgehaald: voeder) stratensteen

Item Henric Stevenszoen gegeven 15 climmer dat hi den stratemaker halp 5 dage do hi der stat makede buten der Oesterporte

(doorgehaald: Item Lutgen den statboede van Arnhem gegeven (doorgehaald: 5) 4 climmer de onser stat enen breef brochte vander stat van Arnhem)

Item tot Jacop de Valen huus ghehaelt 3 quarte biers do onse scepene broet setteden (27) hoe swaer dattet wegen solde maket 5½ blenken, 6 blenken ende 2½ grote

Item Albert Johanszoen gegeven 18 climmer ende 6 grote voer vier tonnen stratesteen

Item Henric gegeven 1 climmer dat eerde schoet bi langes de sante buten der Oesterpoerte


35

Item Evert Cobbinc gegeven 5 climmer dat hi de stratenmaker enen dach (doorgehaald: halp) reschip dede
Item Wolter Durre gegeven ½ gulden voir 2½ tonne stratesteen

Item Ghert (doorgehaald: hap) Hamer gegeven 2½ olt butkin voir 5 sele (28) daer men der statberren an bant do men de vercofte

Item Jacop de Vale gegeven 2½ gulden voir 12½ gulden tonne stratesteen

Item Henric Bigge, Henric Murre, Aernt the Boechopo ende Henric ten Bleke verteert tot Jacop Dircszoen huus mit den dekene van Veluwen 11 climmer

Item ons heren boede van Gelre verteert tot Jacop Dircszoen huus 2 maeltiden maket 4 butkins

Item ve
Item Dirc de stratemaker gegeven 1 Rijnse gulden ende noch Dirc vurseid gegeven 7 gulden (doorgehaald: ende) myn 4 climmer van 14 rode straten de hi makede voer der Oesterpoerte

Item Henric van Voerst gegeven enen gulden op rekenschip ende noch hem gegeven 2 gulden betaelt noch 1 gulden ende (doorgehaald: 13) 12 climmer

Item Albert de kuper gegeven 7 climmer dat hi opt burger huusken de gaere vermakede

Item Asse van Tie gegeven 17 climmer dat hi enen breef brachte an Johan van Steenhuus binne gheleide

Item Hirtgen gegeven 14 climmer dat hi sant ende poeyn voerde an die strate ende Aernt Hirt noch gegeven 1 gulden ende Aernt Durre gegeven van Aernt Hirts wegen 1 gulden
Item Aernt Hirt noch gegeven 1½ gulden
Item noch Aernt Hirt gegeven 22 climmer van sant te voeren an die strate buten den Oesterpoorte
Item noch Aernt Hirt gegeven 6 climmer dat hi (doorgehaald: sess) vier voeder poyns voer an die strate

Item die bisschop van Utrecht sine spelude gheschencket 1½ gulden


35v

Item Asse Berentzoen gegeven ½ gulden dat hi onse scepene to Hatteme voerde vander stat wegen

Item onse stat is Aernt van Erler schuldigh (doorgehaald: 11 p 11 postulatengulden ende 1½ gulden ende 12 Vleems ende 3 climmer
Item hier is van betaelt 1 postulatengulden an silveren gulden)

(doorgehaald: Item onse stat is Ghert Johanszoen schuldigh 1 Rijnse gulden 23 Vleemsch, 1 gulden ende 2 postulatengulden)

Item Henric gegeven ½ climmer dat hi die eerde effende buten die Hillige Geestpoerte

Item Albert de kuper gegeven 4 climmer dat hi onser stat ene mate makede daer men schelpen mede plecht to meten

Item tot Evert Heinenzoen huus verteert (doorgehaald: 17) 14½ climmer dat men die wijnsise (29) verdingede

Item Lutgen de boede van Arnhem voer hem gegolden tot Evert Heinenzoen huus 2½ climmer

Item Ghert Luttike verteert tot Evert Heinenzoen 8 climmer do men die strate makede voer der Oesterpoerte ende 1½ climmer

Item Luutken den statboede van Arnhem gheschencket 8 climmer dat hi der stat tot tween reisen onser stat enen breef brochte


36

Item Henric Bentinc noch gegeven 11 Rijnse gulden voer sine teringe, peerde ende ander onraet [...] dat hi verteert heft op den wech to Wesel

(doorgehaald: Item onse stat is Ghert Johanszoen schuldigh 5 postulatengulden ende 23 Vleemsche van geleenden gelde ende 5 Rijnse gulden an olden brasponningen geleent hier is van betaelt 2 postulatengulden ende 1 postulatengulden betaelt ende noch 2 postulaten noch betaelt)

Item vertinset te Puthen 4 olde groten vanden passe maken 15½ climmer, 1 blenken ende 6½ climmer

Item die preesters gheschencket tot Hannikens huus 4½ climmer de onse kercke ende sinen cappellaen den breef lesen die (doorgehaald: onse stat ende die van Dorenspijck) den dekene van Veluwen onse stat seynde

Item Henric Bigge burgermeister gheschoncket den ghesellen do se die havene schoene maecten 26 climmer

Item Henric Evertszoen gegeven 1 gulden van die strate (doorgehaald: schoene te maken stiet voir die poerte) te stoten (30) op rekenschip

Item vertinset op sunte Elisabethdach (31) 4 olde grote maken 26½ [...] climmer eende 1 blenken vanden Ghoer ende van den molenwijnt (32)


36v

Item Jacop de Vale gegeven 7 oert van diken ende der statgraven schone te maken

Item Aernt te Boechop ende Ghert van Holte burgermeisteren gheschencket Johanszoen van Steenhuus 10 climmer tot Jacop Ghertszoen huus

Item Lutgen den boede van Arnhem gheschencket 4 climmer do hi onser stat enen breef brochte vander stat van Arnhem dat onse daer solde komen

Item opgheslagen 5 climmer do onse stat der stat Woerden verpachten solde

Item Johan Lambertszoen wijf ghesant 17 climmer dat (doorgehaald: we) onse stat hem jaerlics sullen geven voer sijn voeder gronts daer die brugge op licht

Item Henric van Voerst gegeven 15 climmer dat hi onser stat 3 dage halp willigen snoyen inden weert ende dat hi voer der Oesterpoerte an die brugge makede

Item Trumpken ons heren speelman gheschencket 1 gulden

Item Lubbert Wal gegeven 5½ climmer dat hi der stat 6 voeder slijcs voerde vanden statstrate

Item uutgegeven 5 oert berren riet daer men de schoele mede decken solde

Item Johan de daker gegeven 18 climmer dat hi der stat twe dage deckede an die schoele

Item Ghert Alferszoen gegeven 8 climmer dat hi Johan de daker twe dage halp do hi der stat de schole deckede

Item Craft Koel ende Lambert Johanszoen gegeven 4 climmer dat se der statkelre after schoene makede


37

Item Lambert Johanszoen gegeven 1½ climmer dat hi halp Lubbert Wal vijf voeder slijce laden ende dat hi leem brochte op (doorgehaald: die) den kerchof do men die schoele deckede

(doorgehaald: Item Eernst Henriczoen gegeven op rekenschip 4 gulden
Item noch Eernst gegeven 14½ Rijnse gulden
Item noch Eernst gegeven 2 Rijnse gulden)

Item Eernst Henriczoen gegeven sijnre lijfrenten 26 Rijnse gulden

Item Clawes Scherpinc gegeven 8 climmer dat hi onse stat dat hecke voerde an ghensijt den voert ende dat hi den weert halp uut palen ende dat hi een voeder gharde (33) haelde inden weert
Item Clawes vurseid gegeven ½ gulden dat hi 20 voeder poynts voerde an die Mestrate

Item opgheslagen do men den statweerden verpachten ende do men de meden buten dikes verpachtede (doorgehaald: buten dikes) 2 gulden ½ Rijnse gulden ende 10½ climmer ende 8 climmer
Item noch opgheslagen ½ Rijnse gulden do men den statweerde verpachtede

Item Luutgen van Dri gegeven 5 postulatengulden 24 Vleemsche grote ende 5 Rijnse gulden an braspenningen

Item Luutgen van Dri gegeven 2 Rijnse gulden dat hi die trappe makede an der stathuus

Item Lutgen vurseid ghecurtet 2 Rijnse gulden vander trappe van sijns zoen broeke


37v

Item Henric van Voerst gegeven

Item do onse scepene nye scepene hadden ghecoren do worden hen gegeven ende oeren knechten voer oere gans 6 gulden ende 16 climmer

Item uutgegeven 5 climmer binnen leem doe men die schoele deckede

Item uutgegeven 5½ climmer an herinc (34) opt huus ghehaelt do men nie scepene solden kesen ende 8 climmer an broede do men nie scepene kesen solden

Item uutgegeven 3 climmer verme eyere do men nie scepene kesen solde

Item Alijt Lutgens gegeven twe postulatengulden de wi oer jaerlix plegen te gheven vanden hantgelde


38

Item tot Evert Heynenzoen huus verteert ende to wijnkope gegolden do men den statweerde verpachten 9 gulden ende 9 climmer

Item tot Evert Heynenzoen huus ghehaelt an (doorgehaald: biere) Hamborger bier do men nie scepene solden kessen ende an Hoppen(doorgehaald: brouwer) bier 2 gulden ende 14 climmer

Item to wijncope ghegolden to Herderwijck 2 Rijnse gulden ende 6 climmer do onse scepene van Henric Bentinc scheide van sijnre nederlage de hi inden lande van Gulic hadde van onser stat wegen

Item opgheslagen do men der stat gravene verpachten 10½ climmer ende enen blenken

Item Mette Jacob Dircszoen wijf gegeven vier gulden (doorgehaald: di) voer die maeltijt do onse scepene nie scepene hadden ghecoeren

Item her Andrees ten Bleke gheschencket tot Jacop Dircszoen huus Ghert van Empse burgemeister (doorgehaald: 6) vier gulden do hi sine eerste misse sanck

Item Steven Ghent sine boede gheschencket 2 maeltide tot Jacop Dircszoen huus maket 4 butkins

Item (doorgehaald: Jacop) Aernt te Boechop ende Henric Bigge verteert tot Jacop Dircszoen huus mit Dirc vander Kuil 6 maeltide maken 12 olde butkins

Item Lambert Andreeszoen ende Henric Bigge den ghesellen gheschencket do se Onsen Lieven Vrouwen kercken spoelden 1½ Rijnse gulden


38v

Anno etc. 48
Item Steven Ghent ghesaten bi sinen boede 6½ Rijnse gulden op sunte Vitalisdach (35)

(doorgehaald: Item Alijt Lambert Lutgens gegeven 8 Reynaldusgulden vanden 32 Reinaldusgulden

Item Berent Andreeszoen gegeven 11 climmer vander garden daer men twe bekene van twuden an die meden an die brugge)

Item mit Aernt Sticker ende mit Henric Evertszoen gerekent
des vriedaghes na sunte Petersdach ad Cathedram (36) ende se hebben ellic ontfangen van onser stat wegen 16 gulden, 16 Vleemsche grote voir den gulden gerekent ende hiermede Aernt ende Henric vurseid betaelt oer loon inden jare van 47

Item op die selve tijt van Aernt Sticker ontfangen van die sluse beneven die schueren 3 Rijnse gulden 1 oert ende 2 climmer

Item Stine Nucken gegeven 2 Rijnse gulden vanden kercken wegen

Item verteert tot Evert Heynenzoen huus do men den pass veilde ende verhoechde ½ Rijnse gulden ende 11½ climmer

Item tot Jacop de Valen huus huus ghehaelt an biere 11 blenken
Item Jacop de Vale gegeven 1 climmer dat hi vander stat wegen enen nacht wakede

Item Lambert Andreeszoen gegeven 7½ Rijnse gulden ende 1 oert voir die koe die onse kercmeisters koften van Henric Andreeszoen


39

Item her Johan Nucke gegeven 9 rider do onse stat hem betaelde

Item Evert Scherpinc gegeven 4½ witte stuver voir teringe ende peerdehuere do hi Johan vander Lynde 40 Rijnse gulden betaelde vander stat wegen

Item onse stat is schuldich Alijt Lambert Lutgens wijf 32 Reynaldusgulden daer plegen se oer voer to gheven twe Reynaldusgulden des jaers
Item hier heft onse stat Ghert van Holte Henricszoen van betaelt van Alide wegen wegen 8 Reynaldusgulden
Item hier heft onse stat Ghert ten Holte Henriczoen van betaelt van Alide wegen 8 Reynaldus gulden hoefstoels ende daer sal men oer des jaers van gheven 1½ Reynaldusgulden

Item broeder Stevens van Clakenwater ghesant 11 Rijnse gulden bi Aernt Sticker 5

Item (doorgehaald: Ae) Henric ten Bleke ende Aernt Sticker verteert do se een deel lijfrenten van Jacop ten Sterte voerden van Johan vander Lynde wegen 7 climmer

Item des saterdaghes na sunte Ambrosiusdach (37) (doorgehaald: Ae) Henric Murre ende Aernt van Holte gegeven van Johan Vresen wegen (doorgehaald: 24 golden) 32 clikerde mits pacht hem onse stat schuldich was

Item Aernt de smyt gegeven 1 postulatengulden van een hangelsche (38) an die Hillige Geestpoerte
Item Aernt de smit gegeven 8 climmer van 1½ viren scherpe le..ge

Item Johan vander Lynde gesant 40 golden Rijnse gulden bi Evert Scherpinc des manendaghes na sunte Ambrosiusdach (39)


Item des vriedaghes na den sonnendach Circumdederunt (40) her Johan van Duren gegeven van sijnre lijfrenten de hem verschenen weren op sunte Benedictusdach (41) 13½ golden Rijnse gulden


39v

(doorgehaald: Item inden jare [etc.40] 14 [...] 48 her Bertoldus onsen kercheren gegeven 6 libera)

Item inden jare van 48 des saterdaghes na Pincsterdach (42) her Bertoldus onsen kercheren gegeven 6 libera de onse stat hem jaerlix schuldich is op Meydach (43)

Item Willem Sticker mede gegeven to teergelde op Pinsteravent (44) 2 Rijnse gulden do hi van onser stat wegen to Buren trecke solde

Item inden jare van 48 Wijcher Suvel gesant 5 Rijnse gulden ende 3 Vleemsche ende 6 krumsterten van sijnre lijfrenten bi Henric Bigge
Item Aernt Sticker verteert ende to waghenhuere gegeven do hi Wijcher Suvels wijf (doorgehaald; sijnre) oers lijfpense brochte 6½ climmer

Item Egbert Scherpinc verteert ende to peerdehuere gegeven 11½ climmer do hi an die stat van Heerderwijck was gereden omme te vervueren (45) do se te Bueren trecke wolden

Item Ocken Picarens gegeven (doorgehaald: gegeven) van onsen kercke wegen 2 Rijnse gulden

Item (doorgehaald: uut) verteert tot Tideman Luttiken 10 climmer

Item den boede van Heerderwijck geschenct 3½ climmer ende 1 blenken de onse stat enen breef brochte dat onse scepene

Item uutgegeven 5½ gulden van der stat Dronterdijck

Item uutgegeven 10 climmer voer enen Hamborger tonne daer men stratesteen mede pleges to meten

Item gegolden to wijncope ende ons heren boede van Utrecht gheschenken do onse scepene riet coften 9 climmer ende 1 blenken

Item uutgegeven Henric Bigge in sijnre rekenschip 6 gulden ende 9 blenken


40

Item den rentemeister vde gheschencket 54 climmer an wine

Item voer die kercke gegolden 32 climmer

Item Henric Heket gegeven 5 climmer dat hi der statkannen tekende ende dat hi enen Arnoldusgulden soldierde ende dat hi der stat een iser groef daer men die oertkens mede tekende

Item den bode van Herderwijck gheschencket 3 climmer de onse stat enen breef brachte

Item Ghert Luttike ende Evert Scherpick mede gegeven to teergelde 1½ gulden do se van onser stat wegen to Becbergen toegen (doorgehaald: bi) hier is van weder gecomen 4 climmer

(doorgehaald: Item Be Tideman Luttike)
Item Berent Luttike gecurtet van timmeren 1 Rijnse gulden van sijns broeder wegen
Item Ghert Luttike, Ghert Craftszoen, Henric ten Bleke ende Aernt to Boechop verteert tot Jacop Dircszoen huus do men ons Henric Tienden verdingeden 13 climmer

(doorgehaald: Item Egbert Druut gegeven 1½ climmer van een wagenschot doer to snijden
Item op sunte Stevensdach (46) Tileman de leyendecker gegeven 28 gulden
Item den leyendeckers gegeven

Item onsen kercke gegeven 16 Rijnse gulden ende 3½ Rijnse gulden

Item Lubbert van Dri gegeven van onsen kercken wegen 4 Rijnse gulden

Item Ghert Drullinc gecurtet van sijnre sise van Egbert Druuts wegen 4½ Rijnse gulden (doorgehaald: ende noch Egbert vurseid gegeven 13 gulden van die leyendeckens wegen)
Item Aernt Schobben wijf gegeven 2 Aernhemse op rekenschip van metselen

Item Johan Andreeszoen gegeven 3½ Aernhems gulden de he Stine Aernts Steven wijf gaf van onsen kercken wegen

(doorgehaald: Item Aernt Schobbe gegeven 2 Aernhemse gulden van metselen)

Item Steven van Ghent gesent 3 Rijnse gulden

Item opgheslagen do men der statberre vercofte 20 climmer

Item Henric de leyendecker gegeven 15 Aernhemse gulden van decken

Item Lambert Andreeszoen gecurtet van Egberts Druuts wegen van die leyendeckers wegen 1½ Rijnse gulden


40v

Item Evert Scherpinck mit sijnen gheselle do he hemeraet was den dijcgreve gheschencket 1 gulden ende 20 (doorgehaald: climmer) olde luckins

Item uutgegeven 10 climmer voer een voeder turves

Item uutgegeven 1½ gulden voir Rijcholt daer men dat reckede mede makede buten die Hillige Geestpoerte

Item Jacop de Vale gegeven 2 gulden ende climmer dat hi der stat 7 dage die graft schone makede ende dat he enen dach inden wech groef

Item in Aernts van Erler ende Henric Biggen rekenschip gedaen 2 Rijnse gulden

(doorgehaald: Berent Schomaker gegeven 4 butkins)

Item Berent Schomaker (doorgehaald: gegeven) gecurtet 8 butkens daer hi den kercken oer leer touwede (47) ende sineerde dare men die blasebalge van makede opt orgael (48) hiermede betaelt inde jare van 47 ende (doorgehaald: 47) 48

Item des donredaghes na sunte Anietendach (49) Bertolt vanden Schuere ghesant bi Bessel van Hatteme 11 Wilhelmusschilde van sijnre lijfrente

(doorgehaald: Item uutgegeven)

Item Aernt van Erler ende in Henric Biggen oere rekenschip gedaen 9½ Aernhemse gulden ende 1½ Rijnse gulden


41
Item op sunte Paulusavent (50) do dede Lubbert Scherpinc rekenschip ende he bleef schuldich van sijnre rekenschup 27½ gulden ende 2½ climmer

Item Hermen Clamp is schuldich van sisen 4 gulden

Item Mette Filips 2½ glden

Item Aernt ten Hove 1½ gulden

Item Ghert Engbertszoen ½ Rijnse gulden, 5 gulden ende 1 oert

Item Egbert Druut 3 oert ende 10 Vleemsche grote

Item Stine vanden Vene 5 Vleemsche grote

Item Willem Sticker 7 Rijnse gulden ende 1 oert

Item Johan van Dry 10 olde braspenninge van 4 jaeren

Item Ghert Luttike ½ Rijnse gulden

Item Johan Nagge 3 postulatusgulden vanden wijnsise

Item Ghert van Holte is schuldich vanden meden buten dikes

Item Jacop Dircszoen 7 Rijnse gulden


44v

(doorgehaald: Item Berent Druut 2 Rijnse gulden ende ½ gulden
Item Hillebrant Boese 5½ climmer
Item Ghert van Holte Berentszoen is schuldich vanden meden
Item Aernt de koster van die visscherie
Item Wolf van Erler 22½ climmer
Item Johan Nagge 32 climmer
Item Aernt van Gangelt 32 climmer
Item Johan Nagge is schuldich van pachte
Item Ghert Luttike is schuldich ½ Rijnse gulden vanden wal
Item Passeman Sticker 4½ oert Rijnse gulden
Item Johan Hoppenbrouwer 2 libera

Concepao tua dei genix (51)

daer so op geantwert hebben ende seggen dat seet oeren moye hebben doen bruken dat heve alse lange als se leeft


Stadsrekening 1447.

Los papier bij blz. 10.

Item des donredaghes na sunte Severijnsdach (52) do quame voer schulte ende voer schepene int gherechte Johan van Kuenre ende Johan van Kuenre, ghebroedere Johans zoenen van Kuenre ende becenden gerichtlike ende bekenne dat oere pande (doorgehaald: [her]) de hen de kerckmeisters afghepent sijn voir 80 rijst (53) leyen dat de verwonnen ende versteken (54) sijn mit allen rechte ende se willen de leyen leveren tusschen die ende Vastelavent (55)
BIJLAGE

In 1447 in de rekening en bijlage voorkomende muntsoorten.

Aernhemsegulden is gelijk aan Arnoldusgulden
Arnoldus gulden gouden munt, 1 Rijnse gulden = 2 Arnoldus gulden
blenken blank, aanduiding van een zilverstuk, waarde van 3/4 stuiver
braspenning zilveren munt, waarde van 1 1/4 stuiver
butkin munt, waarde 1/2 stuiver
climmer gelijk aan clemmer
clickerde onbekend
groten 1/2 stuiver
gulden gouden muntstuk
kromstaart Vlaamse munt, waarde van 1 stuuiver
leliers muntstuk met een lelie
libera pond
luckins onbekend
oert of oirtkin muntstuk, waarde van 1/4 stuiver
olde groten zie grote
olde braspenningen zie braspenning
olt butkin zie butkin
pond hoeveelheid munten (zie uitleg bij Van Gelder)
postulatengulden gouden munt, waarde 1/2 Rijnse gulden
Reynoldusgulden gulden geslagen in de tijd van Reijnoldus
rider of rijder gouden munt, waarde van 24 stuiver
Rijnse gulden gouden munt
silveren gulden van zilver geslagen gulden
Vleemsche grote Vlaamse munt
Wilhelmusschilt gouden munt, oorspronkelijk ter waarde van 40 groten
witte stuiver zilveren stuiver
INDEX OP PERSOONSNAMEN

Aelt Neefkin, 30
Aelt Ramp, 30
Aernt Bentinc, 33
Aernt te Boechop, 1, 1v, 35, 36v, 38, 40
Aernt van Erler, 1, 2v, 29v, 30v, 35v, 40v
Aernt van Gangelt, 44v
Aernt Gans, 1
Aernt Hirt, 35
Aernt van Holte, 2, 39
Aernt ten Hove, 14v, 22, 22v, 41
Aernt de koster, 44v
Aernt Mamen, 3, 3v, 4v, 5v, 6v, 7, 8, 9, 10, 11, 12v, 13, 14, 15, 16, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20v, 20v, 21, 21v, 22, 23v, 24, 25, 25v, 26v, 27, 28, 28v, 29
Aernt Schobben, 40
Aernt de smyt, 1, 39
Aernt Sticker, 29v, 30v, 32, 33v, 38v, 39, 39v
Albert Gheerlichzoen, 2
Albert Johanszoen, 32v, 34v
Albert de kuper, 35, 35v
Albert Schuerman, 2
Alijt (Alida) (Lambert) Lutgens, 37v, 38v, 39
Andrees ten Bleke, 38
Asse Berentzoen, 29v, 30, 30v, 31, 32, 35v
Asse van Tie, 29v, 30v, 34, 35
Bate, 31v
Beer, 29
Berent Andreeszoen, 38v
Berent de backer, 1
Berent Druut, 1, 44v
Berent vanden Holte, 30, 34
Berent Hont, 29v
Berent Luttike, 40
Berent Schomaker, 30v, 40v
Berts Segers, 33v
Bertoldus, 39v
Bertolt vanden Schuere, 40v
Bessel van Hatteme, 40v
Bolle Johanszoen, 32v
Clawes Hermenszoen, 33v
Clawes Scherpinck, 37
Clawes Ty(i)manszoen, 30v, 31
Craft Johanszoen, 1v, 30v
Craft Koel, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 26, 27, 28, 28v, 29, 36v
Dirc(k) van Buren, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 12, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 28v, 29
Dirc Hamer, 34v
Dirc vander Kuil, 38
Dirc Rolofs, 33v
Dirc de stratemaker, 35
Eernst Henriczoen, 3v, 37
Egbert Druut, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 18, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23v, 24v, 25, 26, 27, 28, 29, 30v, 31, 34, 40, 41
Egbert Scherpinck, 39v
Eve van Kuenre, 29v
Evert Cobbinc, 35
Evert He(e)rmenzoen, 7v, 13, 21v, 25
Evert Heynen(zoen), 3, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 12, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26v, 27, 28, 28v, 29, 32, 32v, 34v, 35v, 38, 38v
Evert Scherpinck, 1, 8, 30v, 31v, 32, 33, 33v, 34, 39, 40, 40v
Evert Vrese, 1v, 2
Flore Ghertszoen, 30
Ghert Alferszoen, 36v
Ghert ter Brake de oelde, 2
Ghert van Campen, 30v
Ghert Crafts, 1v
Ghert Craftzoen, 3v, 4, 4v, 5, 6, 7, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 13, 13v, 14, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 32v, 33v, 34, 40
Ghert Dircszoen, 29v, 30, 30v, 32, 32v, 33
Ghert Drullinc, 3, 3v, 4v, 5v, 6, 7, 7v, 9, 10, 11, 12, 13v, 14, 15v, 16v, 17v, 19, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25v, 26v, 27, 28, 29, 40
Ghert van Empse, 8, 32, 33v, 38
Ghert Engbertszoen, 11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 28, 28v, 29, 33v, 41
Ghert Hamer, 35
Ghert Heymanszoen, 34
Ghert van Holte, 1v, 36v, 41
Ghert van Holte Berentszoen, 1, 2, 44v
Ghert van Holte Henriczoen, 2, 30, 39
Ghert Johanszoen, 2v, 32v, 35v, 36
Ghert Luttike, 11, 11v, 31v, 33v, 34v, 35v, 40, 41, 44v
Gheriken Visch, 1
Goede Busch, 1
Griete, 33v
Hanniken, 3v, 4, 5, 6, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 26, 27, 28, 29, 29v, 30, 36
Hans, 30
Henric Andreeszoen, 1, 2, 38v
Henric Bentinc, 29v, 30v, 31v, 36, 38
Henric Bigge, 2v, 18, 33v, 34v, 35, 36, 38, 39v, 40v
Henric ten Bleke, 2, 29v, 31v, 33, 33v, 35, 39, 40
Henric Aerntszoen te Boechop, 29v
Henric Clamp, 33
Henric Everts, 33v
Henric Evertszoen, 2, 28v, 29v, 30, 31v, 34, 36, 38v
Henric Heket, 40
Henric Henriczoen, 1v
Henric Jacopzoen, 2
Henric de leyendecker, 40
Henric Lubbert(s)zoen, 1
Henric van Meerten, 29
Henric Morre, 1v
Henric Murre, 2, 18, 35, 39
Henric Stevenszoen, 34v
Henric Vincke, 1v, 2
Henric van Voerst, 30, 30v, 35, 36v, 37v
Henric (van) Voerhorst, 33v
Henric de Vos, 1
Henric Vranckenzoen, 1
Hermen Aerntszoen, 3, 3v, 4, 4v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v
Hermen Clamp, 7, 41
Hermen Reynerszoen, 30
Hermen Winter, 3, 3v, 4, 4v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27, 28, 28v
Heyneman Albertzoen, 31
Hillebrant Boese, 1, 44v
Hirtgen, 35
Jacob Bettenzoen, 15
Jacop Ghertszoen, 1, 3, 4, 4v, 5, 6, 6v, 8, 8v, 9v, 10v, 11, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26v, 27, 28, 28v, 29, 36
Jacop Dircszoen, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 35, 38, 40, 41
Jacop ten Sterte, 39
Jacop de Vale, 3v, 4, 5, 5v, 6, 6v, 7v, 8v, 9, 10v, 11, 13, 13v, 14v, 15v, 16v, 17, 17v, 18v, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 28v, 29
Jacop de Valenzoen, 34v
Jacop Willemszoen, 3, 3v, 4, 10v, 11, 12, 12v, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 28v, 29
Jacob de Witte, 31v
Jacop Wolterszoen, 16v
Johan Andrees(zoen), 1, 29, 40
Johan Bollen, 1
Johan Bollewerc, 13
Johan de daker, 36v
Johan van Dry, 41
Johan van Duren, 39
Johan van Gael, 3, 3v, 4v, 6
Johan van Gangelt, 3, 4, 6, 6v, 8, 9v, 10v, 13, 14v, 17v, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29
Johan Ghertszoen, 11
Johan Heket, 33, 34
Johan Hirt, 32v
Johan Hoegenap, 34
Johan van Kuenre, 31v, 45 los papier
Johan Hermenszoen, 33v
Johan Hoppenbrouwer, 3v, 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11v, 12, 13, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 20, 20v, 21, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v, 28, 28v, 44v
Johan Johanszoen, 31v
Johan Lambert(s)zoen, 32, 33, 36v
Johan vander Lynde, 30v, 39
Johan van Monster, 1
Johan Nagge, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7v, 8, 9v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16v, 17, 18, 18v, 19, 19v, 21, 27v, 28v, 41, 44v
Johan Nucke, 39
Johan van Oss, 33
Johan Quant, 1
Johan van Steenhuus, 34, 35, 36v
Johan Timerman, 33
Johan Vrese, 1v, 39
Johan Vrese Johanszoen, 32v
Johan van Voerst, 1v
Johan Wolterszoen, 1, 3v, 4v, 6, 6v, 7v, 8, 8v, 10v, 11v, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 26, 27, 28, 28v, 29
Jutte Roueneters, 3v, 10, 11, 15, 15v, 17, 21, 27v
Jutte Schulten, 3, 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7v, 8, 8v, 9v, 10v, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 16v, 17v, 18, 18v, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 28, 28v, 29
Lambert Andreeszoen, 1, 2, 2v, 3v, 4, 5, 5v, 6, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 11, 12, 13, 13v, 14, 14v, 16, 16v, 17, 17v, 18v, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 28, 28v, 29
Lambert van Dorsten, 1
Lambert Johanszoen, 29v, 30, 33v, 36v, 37
Lambert Lutgens, 39
Lubbert, 30
Lubbert van Dri, 34, 40
Lubbert Scherpinc, 41
Lubbert Wal, 36v, 37
Lu(u)tgen (Luutken) van Dri, 34, 34v, 35v, 36v, 37
Lifer, 10, 10v, 14v
Lifer Manz, 10
Lifer Toy(i)ser(szoen, 9v, 12v, 13, 14
Mette Jacob Dircszoen wijf, 38
Mette Berent Assen(zoen), 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 33, 34
Mette Filips, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 30, 41
Nagge, 4c, 10v, 16, 17v, 20v
Ocken Picarens, 39v
Passeman Sticker, 2, 44v
Peter Henriczoen, 33v
Roelken van Treest, 32v
Rolof van Treest, 2
Steven, 31v
Steven van Clakenwater, 39
Steven (van) Ghent, 29v, 31v, 38, 38v, 40
Stine Aernts Stevens wijf, 40
Stine Nucken, 38v
Stine vanden Vene, 2v, 3, 4v, 5, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9v, 10, 10v, 11, 12, 13, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 26, 27, 28, 28v, 29, 33v, 34v, 41
T(i)eleman de leyendecker, 34, 40
T(y)ideman Luttike(n), 3v, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 27, 27v, 28v, 29, 33, 39v, 40
Trude Ludolfs, 31v, 32
Trumpken, 36v
Tonys, 12v
Vos de smy(i)t, 29, 31
Willem Sticker, 24, 25, 25v, 26, 27, 27v, 28, 28v, 29, 32, 39v, 41
Wijcher Suvel, 32, 39v
Wolf, 1
Wolterkin, 33v, 34v
Wolter Durre, 35
Wolter van Erler, 44v
Wolter van Kuenre, 1


INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Arnhem, 30v,31, 31v, 32, 33, 33v, 34, 34v, 35v, 36v
Becbergen, 40
Bisele, 30
Brabant, 30v
Bu(e)ren, 39v
Campen, 31, 31v, 32
Clakenwater, 39
Deventer, 30v, 31
Dorenspijck, 1, 29v, 36
Dronterdijc, 33v, 39v
Elburgh, 31v
Epe, 30
Garder, 29v
Gelre, 35
Ghoer, 36
Gulic, 38
Hattem(e), 33v, 35v
He(e)rderwijck, 31, 32, 38, 39v, 40
Ny(e)megen, 31v, 32
Oldebroeck, 30
Puthen, 36
Urke, 33v
Utrecht, 29v, 35, 39v
Veluwe, 32, 33v, 35, 36
Wesel, 30, 30v, 31v, 36
Woerden, 36vVoetnoten:

1. Weert, wert: buitendijks land
2. Berren: waarschijnlijk worden hier varkens bedoeld
3. 1447
4. koit, kuit: een biersoort
5. Hoppe: uit hop gebrouwen bier
6. Take, taak: inhoudsmaat, vaak voor wijn, 2½ kan
7. Vangenisse: krijgsgevangenschap
8. Oculi: 12 maart, de maandag erna in 1447 is 13 maart
9. Geralde: potsenmaker, kunstenmaker
10. Seent: rondreis van de deken door zijn werkgebied tot uitoefening van het geestelijk recht
11. Sunte Benedictusavont: 20 maart 1447
12. Covel: mantelkap, muts
13. Verwaren: oppassen, letten op
14. 10 April 1447
15. Quarte: kwart, inhoudsmaat
16. 30 April 1447
17. 12 augustus 1447
18. 22 mei 1447
19. Weiten broet: tarwebrood
20. Dage: rechtszitting
21. Sloten: een sloot graven
22. Verliken: eens worden met, verzoenen, overeenkomen
23. Mercket, marct: kleinste gemeenschappen op het platteland met gronden in gemeenschappelijk gebruik
24. Vaenken, vane: inhoudsmaat, vooral van bier
25. 2 September 1447
26. Broke: kapot gemaakt
27. Setteden: bepaalden, in dit geval het gewicht en de prijs van brood
28. Seel: touw
29. Wijnsise: wijnbelasting
30. Staten: stampen, fijn stoten
31. 16 November 1447
32. Molenwint: het windrecht
33. Gharde, gaerde: tuinland, moesgrond
34. Herinc: haring
35. 28 April 1448
36. 23 februari 1448
37. 6 April 1448
38. Hangelsche, hangele: haak, hengel
39. 8 April 1448
40. Sonnedach Circumdederunt: 20 januari, de vrijdag erna is 25 januari 1448
41. 21 maart 1448
42. 18 mei 1448
43. 1 mei 1448
44. 11 mei 1448
45. Vervueren, vervoeren: overhalen
46. 26 December 1447
47. Touwen: leer bereiden
48. Bij de transcriptie van deze stadsrekening werd ontdekt dat er in 1447 al een orgel in de kerk aanwezig is.

Tot nu was de oudste vermelding uit het jaar 1517.

In deze post in de rekening zien we dat aan een zekere Berent, die waarschijnlijk schoenmaker was,

geld werd betaald voor het bewerken van leer waar de blaasbalg voor het orgel van wordt gemaakt.
49. 24 januari 1448
50. 24 januari 1448
51. Letterlijk vertaald, betekent dit: jouw ontvangenis is van goddelijke afkomst
52. Waarschijnlijk 30 november 1447
53. Rijst, rijs: bundel
54. Verwonnen ende versteken: veroordeeld tot afstand van
55. 16 februari 1448