Stadsrekening 1454
TER INLEIDING

Dit is de negende heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade ontstaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden.

Van het jaar 1454 is een deel van de rekening bewaard gebleven. Deze rekening is wel in redelijke staat en is onlangs gerestaureerd. Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.

In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een heel jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers, genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.

Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamenlijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijk katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.

Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1454 nog te maken hebben met de tijdrekening oude stijl valt het jaarbegin op 25 december.

Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.


Verantwoording

De hier bewerkte stadsrekening is in de inventaris van Van der Ven terug te vinden onder inventarisnummer 948:
Rekening van Aernt van der Eket en Ghert Henricsz., rentmeesters, 1454. 1 katern.
Tevens is nog opgenomen inventarisnummer 949: Bijlage bij de rekening over 1454. 1 stuk.

Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.

Deze uitgave betreft enkel de inkomsten over de bewaard gebleven periode. De uitgaven over dit jaar zijn helaas niet bewaard gebleven
Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.
Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen.
Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijdenummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.
De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerker bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt doch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.


P. van Beek, 2000
streekarchivaris


Gebruikte literatuur:

F.C. Berkenvelder, Maandrekening van Zwolle. (serie)
S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36. (Bronnenpublikaties stadsarchief Zutphen 4)
H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.
H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.
Nederlands Historisch Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.Transcriptie

1

Anno ende etc. LIIII

Rentemeisteren Aernt van der Eket

Ghert Henricszoen

CCC ende 4 brouten

Als Ghert Reimerszoen, Henric Broec an geerst heft

Item Aernt vanden Eket ende Craft Gosenszoen de zellen ons gheleent uut oerre rekenschip 8 gulden, 13 Vleemschen gerekent den gulden, item noch 3 gulden ende 5 olde ... deer 13 voer den gulden

op des Hilligen Cruusdach (doorgehaald: avent) exaltatonnis (1)
Item Aernt Scobbe gegeven 5 postolaetsgulden
Item Ghert Heket gesant bi Aernt sinen knecht 5 postolaetsgulden
Item Nanneman gegeven 2 postolaetsgulden
Item Dirc Peterzoen gegeven 1 postolaetsgulden
Item Loef gesant be Johan van Kuenre 2 postolaetsgulden
Item dit vurseide gelt steet gescreven inden stat... budel de inder statkiste licht

Aernt vander Eket vanden stat geleent 13 climmer, 7 climmer

....gulden an gelde upslach2

Item her Johan van Dueren 23 overlantsche Rijnsche gulden des jaers ofte payment etc. to betalen alle jaere binnen der stat vanden Elburgh up sunte Benedictusavent (2) ofte binnen 14 dagen daer naest onbegrepen

Item Johan vander Lijnde veertich (doorgehaald: veertich) golden overlantsche Rijnsche gulden des jaers to betalen alle jare binnen der stat van Campen up onsen lieven dach Annunciaas (3) ofte binnen 14 dagen daer naest volgende

Item Wijcher Zubel van Campen 10 Rijnsche gulden des jaers to betalen binnen der stat van Campen alle jaere up des Hilligen Cruusdach Inventonnis (4)

Item Peter Henricszoen van Amesfoert 8 Rijnsche gulden ende 1 oert to betalen alle jaere op sunte Johannes baptistendach (5) to middesomer ofte binnen 14 dagen daerna onbegrepen

Item her Peter Dircszoen van Tessel vijf golden Rijnsche gulden des jaers to betalen (j) alle jaere binnen der stat vanden Elburgh up sunte Petersdach ad vincula (6) ofte binnen de naeste vier dagen daerna onbegrepen

Item Hermen Johanszoen uppe den zijl van Epe achte golden Rijnsche gulden des jaers to betalen alle jaere binnen der stat vanden Elburgh up sunte Petersdach ad vincula ofte binnen vier dagen daerna onbegrepen

Item Johan Kamerlinc 15 Rijnsche gulden des jaers to betalen alle jaere binnen der stat vanden Elburgh up sunte Gereonis ende Victordach (7)

Summa maket 14½ Rijnsche gulden ende2v

Item Aernt the Boechop is schuldich voer den wal after den kerchof 7 Rijnsche gulden to betalen to sunte Martensdach in winter (8)

Item Rikelt Philips is schuldich 5 Rijnsche gulden ende ½ oert voer den weert an dessijt Dorenspijck

(doorgehaald: Item Lambert Coldener is schuldich 6 Rijnsche gulden voer den weert an dessijt den voert, hiervan Lambert vurseid betaelt 1 Rijnsche gulden ende 1 postolaetsgulden, betaelt Lambert vurseid 3 golden Rijnsche gulden ende 4 climmer)

Item Aelt Ramp ende Clawes Timanssen 10 Rijnsche gulden voer den weert beneven der nieer stat

(doorgehaald: Item Jacob Gertszoen heft hier van betaelt 4 lichte gulden ende 1 oert) betaelt Iohan van Monsteren 3 postolaetsgulden betaelt Clawes Timans van Jacobs wegen 11 climmers

Item betaelt Ramp 3 Rijnsche gulden , 3½ climmer ende 1 Rijnsche gulden

Item betaelt Iacob Gertszoen 2½ Rijnsche gulden

Item Ghert van Holte is schuldich 7 Rijnsche gulden ende 1 oert voir den weert an ghensijt des kercherenhuus burge Lambert Busch

Item ontfangen van Ghert van Holte vurseid 3½ Rijnsche gulden ende ½ oert (doorgehaald: item hier van Iacob Ghertszoen) betaelt 4 lichte (doorgehaald: gulden ende 1 oert)

Item betaelt Gode Busch 3 postolaetsgulden ende twe Wilhelmusschilt
Item Beernt Meiken is schuldich 4 Rijnsche gulden ende 1 oert voer den weert beneven des kercherenhuus, burge Henric Enbertszoen, item betaelt Henric de Vos 2½ Rijnsche gulden, betaelt Aernt Koster 2 lichte gulden, Manz 1 Rijnsche gulden ende 7 climmer
Item Evert Vrese is schuldich 4 Rijnsche gulden ende 1 oert voer den weert an dessijt Berent Meikens weert, burge Henric Peterszoen

Item Henrick Peterszoen is schuldich 4 Rijnsche gulden voer den weert an dessijt Evert Vresen weert burge Evert Vrese

Item summa maket dat men der stat schuldich is van rente 18½ Rijnsche gulden ende 7½ climmer


3

Item Johan van Santen is schuldich 2 Rijnsche gulden ende ½ oert voer den weert an ghensijt den Molenbergh, burge Berent Henricszoen betaelt 3 postolaetsgulden

Item Beernt Sticker is schuldich 5½ Rijnsche gulden voer den weert beneven de schueren, burge Ghert van Holte betaelt 4 golden Rijnsche gulden

Item lambert van Dorsten is schuldich 2 Rijnsche gulden ende 1 oert voer dat riet voer de Hillige Geest poerte to betaelt to sunte Petersdach ad cathedram (9) naest comende

Item Willem Sticker is schuldich 1 Rijnsche gulden voer de voer ende naweide beneven de Hattemermaet

Item Johan Boese Hillebrantssoen is schuldich 14½ (doorgehaald: 15½) Rijnsche gulden voer de (doorgehaald: voerweide) naweide vanden groten meden buten dikes, item ontfangen van Johan Boese 16 postolaets gulden, betaelt 2½ Rijnsche gulden ende 16 witte stuvers
Item Berent Meiken is schuldich 3½ Rijnsche gulden voer de voerweide vanden meden an ghensijt der havene, item betaelt Egbert Evertszoen 2 postolaetsgulden, Manz 2 Rijnsche gulden ende 6 climmer

Item Berent Andreeszoen is schuldich 3½ Rijnsche gulden ende 1 oert voer de naweide vanden cleinen meden an ghensijt der havene

Item Henric Dorre is schuldich 2 Rijnsche gulden voer de bleke stede ende men sal hem curten voer den wijncoep 1½ oert Rijnsche gulden

Item de voerweide vanden groten meden 15 postolaetsgulden

Item ontfangen van de voerweide 2 pertgens gulden, 2 golden Rijnsche gulden, 8 postolaetsgulden, ½ brasden ende ½ 1 virendel stuver summa 15 postolaetsgulden ende 1½ climmer

Summa maket 14½ Rijnsche gulden ende 3

3v

Item ontfangen van Johan Boese 15 lichte gulden van der stat willigen an dessijt, Aernts schuere ten Hove

Item ontfangen van Lambert van Dorsten twe Rijnsche gulden voer triet voer de Hillige Geestpoerte
Item ontfangen van Aernt vander Eker ende van Craft Gosenszoen 11 gulden ende 5 Vleemsche grote, 13 Vleemsche grote voer den gulden gerekent

Summa maket 6 Rijnsche gulden ende 4 Vleemschen

Item ontfangen van Lubbert Scherpincs ende Henric Vrankensoens rekenschip 3 Rijnsche gulden, 24 Vleemschen grote voer den Rijnsche gulden gerekent

Item des donredages voer sunte Margarietendach (10) ontfangen van Ghert van Holte ende van Johan van Kuenre oere rekenschip 30 postolaetsgulden ende 83 climmer

Item Ghert van Holte ende Johan van Kuenre bliven noch schuldich 22 Rijnsche gulden, 50 climmer voer den Rijnsche gulden gerekent

Item ontfangen uut Ghert van Holten ende Johan van Kuenre rekenschip 15 Aernhemsche gulden ende ..
Item noch ontfangen 2 postolaetsgulden ende noch 1 Rijnsche gulden ende 13 climmer

Item inden jare van LV des donredages na sunte Johannesdach an portam latinam (11) ontfangen van Lubbert Scherpinc ende van Johan van Kuenre 5 postolaetsgulden, 1 pertgensgulden ende 2 Arnoldusgulden daer men Johan van Duren sine lijfpense mede betaelden

Summa maket 57 Rijnsche gulden, 43 climmer


4

Item Ghert Craftszoen 14c betaelt 7 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent betaelt 5 postolaetsgulden ende 1 Gulixgulden

Item Johan Hoppenbrouwer 17c betaelt 12 postolaetsgulden, 36 climmer voer den (doorgehaald: [...]) postolaetsgulden gerekent ende 3 Rijnsche gulden, 24 Vleemschen voer den Rijnsche gulden gerekent betaelt 7 Rijnsche gulden, 50 climmer voer den Rijnsche gulden gerekent betaelt 1½ Rijnsche gulden

Item betaelt 9 pertgensgulden
Item Johan Wolterszoen 17½c, betaelt 10 postolaetsgulden voer 36 gerekent betaelt 4 pertgensgulden ende 4 postolaetsgulden
Item Jacob Dircszoen 18c betaelt 6 lichte gulden

betaelt 3 pertgensgulden

3 climmer myn betaelt 6 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent betaelt 8 postolaetsgulden betaelt 12 Rijnsche gulden ende 12 climmer, betaelt 25 climmer verteert do de richter sat, betaelt 4 postolaets gulden
Item Lambert Andreeszoen 19c betaelt 8 postolaetsgulden, 14 witte stuvers voer elken postolaetsgulden gerekent betaelt 6 postolaetsgulden betaelt 13 witte stuvers
Item Gheise Mamens 16c betaelt 4 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent, item betaelt noch 4 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent betaelt 5 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent betaelt 4 postolaetsgulden betaelt 2 postolaetsgulden betaelt 2 postolaetsgulden

Item Willem sticker 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 3
Item Volquyn 3
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 5 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 1
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3

Item Henric Johanszoen 2 betaelt 1 vat
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 2 vate
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3 2 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 14½ Rijnsche gulden ende 3


4v

Item Ghert Craftszoen 16½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 15½c betaelt 1 clinkert ende 36 Vleemschen betaelt 4 postolaetsgulden, 14 witte stuvers voer den postolaetsgulden gerekent
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 4 betaelt 3 vate
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 3
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 1
Item Aernt ten Hove 1
Item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 2
Item Henric Iohanszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3 2
Item Johan van Kuenre 3 3 2 betaelt 1 vat betaelt 3 vate betaelt 3 vate
Item Lutgert van Meerten 2 3 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 2 betaelt 6 vate
Item Johan Aeltszoen 2 vate Hamborger
Item Jacob Dircszoen 1
Item Aernt ten Hove 3 vate Hamborger biers

Summa maket 11½ Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen


5

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Johan Nagge 15c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 17½c
Item Lambert Andreeszoen 19½c

Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Henric Iohanszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 6 1 betaelt 4 vate
Item Lutgert van Meerten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Johan Aeltszoeen 3 vate Hamborger biers

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 6 Vleemschen


5v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c 19c
Item Johan Nagge 15½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 19c 18c
Item Lambert Andreeszoen 20c
Item Gheise Everts 13c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken Rosendals 2
Item Egbert Druut 1
Item Jutte Schulten 3
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Henric Johanszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 ende 4 Hamborger betaelt 2 vate
Item Herman Winter 2
Item Johan van Cuenre 5 3 betaelt 5 vate
Item Mette Berent Assen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Johan Aeltszoen 3 Hamborger

Summa maket 13 Rijnsche gulden myn 2 Vleemschen


6

Item Gherts Craftszoen 15c 16½c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 20c
Item Gheise Mamens 16c

Item Wyllem Sticker 2 betaelt 1 vat
Item Hanniken Rosendaels 2
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn 2
Itemacob Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Jacop Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 5 1 betae;t 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat

Summa maket ([..])10 Rijnsche gulden myn 1½ Vleemschen


6v

Item Ghert Craftszoen 16½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c 18c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 19½c
Item Gheise Mamens 15c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 3 2 betaelt (doorgehaald: 1 vat) 4 vaten
Item Gheise Evertszoen 5 3 betaelt 5 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Henric Iohanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Mette Berent Assen 3 1
Item Jocob Dircszoen ½
Item Johan Aeltszoen 4 vate Hamborger biers

Summa maket 12½ Rijnsche gulden


7

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18c 18c
Item Jacob Dircszoen 17½c 18½c
Item Lambert Andreeszoen 18½c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn 1
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 2
Item Henric Iohanszoen 1
Iten Stine vanden Vene 2 betaelt 3 vat ende 2 vate Hambor
Item Hermen Winter 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Jacob Dircszoen ½

Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 9 Vleemschen


7v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19½c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen (doorgehaald: 19½c) 19½c
Item Lambert Andreeszoen 19½c

Item Willem Sticker 1
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Henric Iohanszoen 1
Item Stine vanden Vene 3 vate Hamborger
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Jacob Dircszoen 1½

Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen8

Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Gheise Mamens 14½

Item Willem Sticker 2 betaelt 2 vate ende 6 vate Wissemer
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 2 2
Item Henric Iohanszoen 1
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 2 3 betaelt 5 vate ende sess vate Wissemer
Item Mette Berent Assenzoen 1 2
Item Jacob Dircszoen 1
Item Aernt ten Hove 2

Summa maket (doorgehaald: 9) 11 Rijnsche gulden ende 9 Vleemschen


8v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 19½c
Item Johan Nagge 16c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Lambert Andreeszoen 18½c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Volquyn Henricszoen 2 2
Item Jacob Ghertszoen 2 2
Item Gheise Everts 2 2 z manz 2 grote
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Jacob Dircszoen 1
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Henric Iohanszoen 2


Summa maket 9 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen


9

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen (doorgehaald: 15) 20c
Item Gheise Mamens 15c

Item Willem Sticker 1
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 2 vate ende 2 vate Hamborgher
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3 2
Item Lutgert van Meerten 2 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 1 2
Item Jacob Dircszoen ½
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Henric Iohanszoen 1


Summa maket 10 Rijnsche gulden myn 3 Vleemschen9v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c 19c
Item Johan Wolterszoen 17½c 18½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 20c
Item Gheise Mamens 16c

Item Willem Sticker 1
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3 3 betaelt 3 vate
Item Johan van Kuenre 3 3
Item Lutgert van Meerten 2 3 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 betaelt 1 postolaetsgulden
Item Jacob Dircszoen 1


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 3½ Vleemschen


10

Item Ghert Craftszoen 15½c 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 19½c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 17c
Item Jacob Dircszoen 18c 18½c
Item Gheise Mamens 14c

Item Hanniken Rosendaels 3
Item Willem Sticker 2
Item Egbert Druut betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 2
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 2
Item Aernt ten Hove 2 2
Item Jacob de Vale 2 2
Item Dirc van Buren 2 2
Item Henric Iohanszoen 1
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3 2
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 1 2
Item Jacob Dircszoen ½


(doorgehaald: Item wi bliven Mette Berent Assenzoen wedue 4 climmer, 1 blenken)


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen


10v

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Nagge 16c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 18½c

Item Volquyn Henricszoen 4
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Evertszoen 4 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirck van Buren 3
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 4 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 6½ Rijnsche gulden ende 10½ Vleemschen


11

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19½c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Willem Sticker 2 betaelt 2 vate ende 3 vate Hamborger biere
Item Hanniken 2 4
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 2 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 3 betaelt 4 vate
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen


11v

Item Johan Hoppenbrouwer 13c
Item Johan Nagge 15½c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19½c
Item Gheise mamens 14½c

Item Jutte Schulten 1
Item Volquyn Henricszoen 4 4
Item Jacob Ghertszoen 3 2 betaelt 3 vate
Item Gheise Everts 4 4 betaelt 5 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2 1
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Loye 2 1 betaelt 2 vate
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 2 vate ende 3 Hamborger
Item Johan van Kuenre 3 3
Item Mette Berent Assenzoen 3 3 1
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 11½ Rijnsche gulden ende 4½ Vleemschen


12

Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Johan Wolterszoen 19½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 18½c
It

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken Rosendaels 4
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2 1 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Loye 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3 2
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½

Item Egbert Druut blift schuldich 1½ climmer


Summa maket 7½ Rijnsche gulden myn ½ Vleemschen


12v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 13c

Item Willem Sticker 3
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 4
Item Volquyn Henricszoen 5
Item Jacob Ghertszoen 5 betaelt 3 vate
Item Gheise Everts 6 betaelt 1 vat
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 2
Item Jacob Dircszoen 1


Summa maket 12 Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen


13

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 15½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 4 betaelt 2 vate betaelt 2 vate ende 1½ climmer blift se schuldich
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Loye 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 2 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 betaelt 1 postolaets
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen13v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c
Item Johan Wolterszoen 19c 18½c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 3 betaelt 1 vat
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 4
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3 betaelt 1 vat
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Loye 2 betaelt 1 vat
Item Jacob Willemszoen 3
Item Stine vanden Vene 3
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3 2
Item Lutgert van Meerten 3 1 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 1
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 11½ Rijnsche gulden ende 8 Vleemschen


14

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 18c

Item Johan Ghertszoen 3
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 1
Item Gheise Everts 3
Item Johan van Kuenre 2 vate koits
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 betaelt 2 postolaets gulden


Summa maket 4½ Rijnsche gulden ende 6½ Vleemschen


14v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Johan Nagge 17c
Item Johan Wolterszoen 19 19
Item Jacob Dircszoen 18½c 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2 2 betaelt 3 vate
Item Volquyn 3 3
Item Jacob Ghertszoen 3 3
Item Gheise Everts 3 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Loye 3 betaelt 1 vat
Item Jacob Willemszoen 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3 3
Item Johan van Kuenre 3 3 2
Item Lutgert van Meerten 3 3 betaelt 1 vat betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 3 3
Item Jacob Dircszoen ½ ½


Summa maket 16 Rijnsche gulden ende ½ Vleemschen


15

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Willem Sticker 3 betaelt 2 vate
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3 ende hi blift 1½ climmer betaelt 2 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Jacob Willemszoen 3
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 2
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 8 Rijnsche gulden myn ½ Vleemschen


15v

Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 19½c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2 3
Item Volquyn Henricszoen 3 3
Item Jacob Ghertszoen 2 3
Item Gheise Everts 3 3
Item Jacob de Vale 1
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Ghert Loye 1½
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 2 3
Item Lutgert van Meerten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Jacob Dircszoen 1


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende ½ Vleemschen


16

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 20c 18½c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 15c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate (doorgehaald: ende hi blift 1½ climmer)
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 2 vate
Item Jacob de Vale 3 1 2
Item Dirc van Buren 3 2
Item Ghert Iohanszoen 1 2
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Willemszoen 2 betaelt 1 vat ende hi blift schuldich 1 blenken
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 3 2 betaelt 3 vate
Item Johan van Kuenre 3 3
Item Lutgert van Meerten 3 4 betaelt 3 vate
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen 1


Summa maket 13½ Rijnsche gulden ende ½ Vleemschen

Item onse stat blift Ghert Iohanszoen schuldich 1 vat sisen myn 1½ climmer


16v

Item Ghert Craftszoen 16c
Item Johan Hoppenbrouwer 19c 18c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 20½c
Item Lambert Andreeszoen 19c 19c
Item Gheise Mamens 17½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
Item (doorgehaald: Jut) Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 2
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 2 betaelt 1 vat
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3 betaelt 2 vate
Item Mette Berent Assenzoen 3 betaelt 1 postolaets gulden
Item Jacob Dircszoen ½
Item Ghert Loye 2


Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 10½ Vleemschen


17

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 19½c
Item Jacob Dircszoen 21c

Item Willem Sticker 3 betaelt 1 vat
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 2 vate
Item Gherts Iohanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
Item Hermen Winter 1 3 betaelt 1 vat et manz 6 blenken
Item Johan van Kuenre 2 4
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 9½ Rijnsche gulden ende ½ Vleemschen


17v

Item Johan Hoppenbrouwer 18½c
Item Johan Nagge 16c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 3 betaelt 3 vate ende 2 vate koits
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 1
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 2 vate
Item Jacob de Vale 3 1 3 (doorgehaald; ende hi blift schuldich 1 blenken
Item Dirc van Buren 2 3
Item Ghert Iohanszoen 2 2
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Willemszoen 1 ende hi blift schuldich 1 blenken
Item Hermen Winter 3 z manz 6 blenken
Item Johan van Kuenre 2 4
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2 1 1
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 14 Rijnsche gulden ende 1 Vleemschen


18

Item Ghert Craftszoen 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 16c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 20½c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 3
Item Hanniken 4
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 2
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn 3
Item Jacob Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 3
Item Jacob de Vale 1
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Ghert Loye 3
Item Jacob Willemszoen 3
Item Stine vanden Vene 1
Item Hermen Winter3
Item Johan van Kuenre 5
Item Lutgert van Meerten 4 betaelt 1 vat
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 4 Vleemschen


18v

Item Johan Hoppenbrouwer 19½c
Item Johan Wolterszoen 17½c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 2 1
Item Hanniken 1
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 3 betaelt 2 vate
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Johan Ghertszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3 betaelt 2 vate
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Ghert Loye 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 betaelt 1 postolaets gulden
Item Jacob Dircszoen ½
Item Stine vanden Vene 3 betaelt 1 vat


Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 2½ Vleemschen


19

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 16½
Item Gheise Mamens 14½

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn Henricszoen 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 3 vate
Item Jacob de Vale 2 3
Item Dirc van Buren 2 3
Item Ghert Iohanszoen 1 3
Item Ghert Loye 1 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 12 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen


19v

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18c

Item Willem Sticker 3 1
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
Item Ghert Iohanszoen 1 2 1
Item Ghert loye 2
Item Jacob Willemszoen 1 ende hi blift 6 grote
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 betaelt 1 postolaetsgulden
Item Jacob Dircszoen ½
Item Stine vanden Vene 4 betaelt 2 vate


Summa maket 9 Rijnsche gulden myn 1½ Vleemschen


20

Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 18½c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 2
Item Johan Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
Item Volquyn 3
Item Jacob Ghertszoen 4
Item Gheise Everts 4
Item Ghert Iohanszoen 4 vate koits (doorgehaald: betaelt 1 vat hoppen)
Item Jacob Willemszoen 1
Item Stine vanden Vene 1


Summa maket 5½ Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen


20v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Joahn Nagge 15½c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 19½c

Item Willem Sticker 1
Item Hanniken 3 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vat
Item Jutte Schulten 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Iohanszoen 1 betaelt 1 vat ende 4 koits
Item Ghert Loye 1
Item Stine vanden Vene 2
Item Herman Winter 3
Item Johan van Kuenre 3
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 7½ Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen


21

Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Willem Sticker 2 vate Hamborger biers ende 2 vate koits
Item Ghert Iohanszoen 1
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Jacob Dircszoen ½
Item Gheise Everts 4
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 3


Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 1 Vleemschen

Item onse stat blift Aernt ten Hove schuldich 1 vat sise


21v

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Jacob Dircszoen 20c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 12c
Item Ghert Craftszoen 13c

Item Willem Sticker 8 vate koits ende 1 vat hoppen
Item Hanniken 1
Item Egbert Druut 1 1
Item Jutte Schulten 1
Item Johan Ghertszoen 2
Item Volquyn Henricszoen 3
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 3
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 2
Item Henric Peterszoen 1 2
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Iohanszoen 3 ende 1 vat koits
Item Stine vanden Vene 3 ende 4 vate koits betaelt 4 vate koits
Item Hermen Winter 1 3
Item Johan van Kuenre 3 ende 6 vate koits ende 2 vate koits
Item Lutgert van Meerten 2 3
Item Mette Berent Assenzoen 4 3
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen


22

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c
Item Johan Nagge 15½c
Item Johan Wolterszoen 17c 18½c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 2 2
Item Hanniken 2 2 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 7 vierdel
Item Jutte Schulten 2
Item Johan Ghertszoen 1 2
Item Volquyn 2
Item Jacob Ghertszoen 1 3 betaelt 2 vate
Item Gheise Everts 1 4 betaelt 4 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 3
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4 1
Item Jacob Dircszoen ½
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Henric Peterszoen 5


Summa maket 11½ Rijnsche gulden ende 6 Vleemschen ende 6 blenken


22v

Item Ghert Craftszoen 13c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Nagge 15c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 20c 19c
Item Lambert Andreeszoen 17c
Item Gheise Mamens 13½c

Item Egbert Druut 1 3 betaelt 1 vat ende 1 vierendel
Item Willem Sticker 3
Item Hanniken 3
Item Jutte Schulten 3 2
Item Johan Ghertszoen 3
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 1
Item Gheise Everts 4 betaelt 3 vate
Item Aernt ten Hove 3 betaelt 1 vat ende 3 Hamborger betaelt 2 vate
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 4
Item Ghert Iohanszoen 3
Item Jacob Willemszoen 1 ende 1 blift 6 grote
Item Stine vanden Vene 3 vate Hamborger ende 4 Hamborger
Item Johan van Kuenre 4
Item Hermen Winter 3
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 3
Item Jacob Dircszoen ½ ende 4 vate Hamborger


Summa maket 15½ Rijnsche gulden


23

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 18½c 17 ½
Item Lambert Andreeszoen 17c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 2 ende 2 Hamborger
Item Hanniken 1 betaelt 1 vatende 1 Hamborger betaelt 1 vat Hamborger biers
Item Egbert Druut 1
Item Jutte Schulten 1
Item Jacob Ghertszoen 1 2 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 2 2 betaelt 2 vate
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Henric Peterszoen 1½
Item Ghert Loye 1 1
Item Jacob Willemszoen 1
Item Stine vanden Vene 3
Item Johan van Kuenre 2 vate Hamborger
Item Lutgert van Meerten 2 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Jacob Dircszoen 1 vat Hamborger biers
Item Johan Ghertszoen 1
Item Volquyn 2


Summa maket 10 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen


23v

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Nagge 15½c
Item Johan Wolterszoen 18c 18½c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Lambert Andreeszoen 17½c
Item Gheise Mamens 14½

Item Hanniken 2 vate Hamborger biers betaelt 2 vate Hamborger biers
Item Aernt ten Hove 2
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 5
Item Ghert Iohanszoen 1 2
Item Henric Peterszoen 1
Item Jacob Willemszoen 1
Item Stine vanden Vene 3 vate Hamborger
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 5
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 1 betaelt 4 vate
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 9 Vleemschen


24

Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Nagge 15c
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Willem Sticker 3 2 betaelt 4 Hamborger ende 2 vate koits
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vierendel vat
Item Jutte Schulten 3
Item Johan Ghertszoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Boleman 3 2
Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 5 vate z m..net ½ climmer Item Gheise Everts 4 4 betaelt 4 vate
Item Ghert Iohanszoen 3
Item Henric Peterszoen 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4 ende 4 Hamborger
Item Lutgert van Meerten 4 ende 4 Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 13½ Rijnsche gulden ende 8 Vleemschen


24v

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 2 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate ende 1 Hamborger betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 2
Item Boleman 2
Item Jacob Ghertszoen 3
Item Gheise Everts 2 2
Item Aernt ten Hove 2 betaelt 2 vate 2 Hamborger
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 3
Item Henric Peterszoen 1
Item Jacob Willemszoen 1 1
Item Stine vanden Vene 2
Item Stine vanden Vene 1 vat Hamborger
Item Hermen Winter 2 betaelt 1 vat
Item Johan van Kuenre 2 2 ende 2 Hamborger
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 3 2 betaelt 3 vate
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 11 Rijnsche gulden ende 5 Vleemschen


25

Item Ghert Craftszoen 14c
Item Johan Nagge 14½c
Item Jacob Dircszoen 18½c
Item Lambert Andreeszoen 18c

Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat z manz ½ climmer
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 2 1 betaelt 2 vate
Item Jacob Willemszoen 1
Item Mette Berent Assenzoen 3
Item Hermen Winter 2


Summa maket 4½ Rijnsche gulden ende 3 Vleemschen


25v

Item Ghert Craftszoen 15½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Wolterszoen 19c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 3 1
Item Hanniken 3
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 virendel vat
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Ghertszoen 2 3 betaelt 4 vate (doorgehaald: ½ manz ½ climmer)
Item Gheise Everts 5 5
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 2
Item Jacob Willemszoen 2 1
Item Henric Peterszoen 3
Item Stine vanden Vene 1 3
Item Johan van Kuenre 4 1 Hamborger
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 3 2

(doorgehaald: Jacob Dircszoen ½ 5 vate Hamborger biers ende 1)
Item Jacob Dircszoen ½ ende 1 vat Hamborger biers ende 5 vate Hamborger


Summa maket 8 Rijnsche gulden


26

Item Ghert Craftszoen 13½c
Item Johan Hoppenbrouwer 17c 16½c
Item Johan Nagge 16c
Item Johan Wolterszoen 18½c
Item Jacob Dircszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 15c

Item Egbert Druut 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 2 1
Item Jacob Willemszoen 1
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 4 ende 1 Hamborger
Item Lutgert van Meerten 3 ende 2 Hamborger
Item Mette Beernt Assenzoen 4
Item Jacob Dircszoen ½ ende 2 Hamborger


Summa maket 10½ Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen


26v

Item Johan Wolterszoen 18½c
Item

Item Willem Sticker 2 1
Item Hanniken 2 1 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 2
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob Ghertszoen 1 2 betaelt 1 vat
Item Gheise Everts 5 3
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 3
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 4
Item Jacob Dircszoen ½ 3 vate Hamborger

(doorgehaald: Item Jacob Ghertszoen 2)
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 2 betaelt 1 vat


Summa maket 8 Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen


27

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Johan Nagge 16c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Lambert Andreeszoen 18½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 1
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 vierendel vat
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Everts 5
Item Jacob de Vale 2
Item Ghert Iohanszoen 2 2 betaelt 2 vate
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemszoen 2 1
Item Johan van Kuenre 2 vate Hamborger
Item Mette Berent Assenzoen 1
Item Jacob Dircszoen 1 vat Hamborger


Summa maket 7 Rijnsche gulden ende 4½ Vleemschen


27v

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Hoppenbrouwer 18c 17c
Item Johan Nagge 15c
Item Johan Wolterszoen 18½ 18½
Item Jacob Dircszoen 19c
Item Lambert Andreeszoen 18c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 2 2 ende 4 Hamborger
Item Hanniken 2
Item Egbert Druut 1
Item Jutte Schulten 2
Item Jacob de Vale 2
Item Dirc van Buren 2
Item Jacob Willemszoen 2
Item Stine vanden Vene 2 3 vate Hamborger
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 4
Item Lutgert van Meerten 3
Item Mette Berent Assenzoen 2 2 2
Item Jacob Dircszoen ½


(doorgehaald: Item Johan Boese Ghertszoen is schuldich 15 Aernhemsche gulden voer de willigen de uppe dat dijctgen an dessijt der schueren staen to betalen to Vastelavent (12) burge Johan Boese Hillebrantszoen)


Summa maket 12½ Rijnsche gulden ende 1 Vleemschen


28

Item Ghert Craftszoen 14½c
Item Johan Wolterszoen 18c
Item Lambert Andreeszoen 19c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willen Sticker 3 ende 2 Hamborger
Item Hanniken 3 2
Item Egbert Druut 1 2 3 betaelt 3 vate ende 1 virendel
Item Jutte Schulten 3
Item Jacob Ghertszoen 2
Item Gheise Evertszoen 3 5 betaelt 7 vate
Item Jacob de Vale 3
Item Dirc van Buren 2
Item Ghert Iohanszoen 2 2
Item Jacob Willemszoen 1 2
Item Stine vanden Vene 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 4 ende 2 Hamborger
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 2
Item Jacob Dircszoen ½ ende 5 vate Hamborger


Summa maket 12 Rijnsche gulden myn 1 Vleemschen


28v

Item Johan Hoppenbrouwer 17c
Item Johan Nagge 15½
Item Jacob Dircszoen 19c


Iten Willem Sticker 2
Item Hanniken 2 betaelt 1 vat
Item Egbert Druut 2 betaelt 1 virendel vat
Item Jutte Schulten 2
Item Mette Berent Assenzoen 2
Item Jacob Willemszoen 1
Item Ghert Iohanszoen 1


Summa maket 3½ Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen


29

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 16½c
Item Johan Nagge 16½c
Item Johan Wolterszoen 18c 19c
Item Jacob Dircszoen 20½c
Item Lambert Andreeszoen 17c
Item Gheise Mamens 14½c

Item Willem Sticker 2
Item Hanniken 1 2 betaelt 3 vate ende 2 vate Hamborger betaelt 2 vate Hamborger
Item Egbert Druut 2 3 betaelt 1 vat ende 1 virendel van 1 vat betaelt 3 vate
Item Jutte Schulten 2
Item Jacop Ghertszoen 1 2
Item Gheise Everts 4 3
Item Jacop de Vale 2 2
Item Dirc van Buren 3 2 betaelt 3 vate
Item Ghert Iohanszoen 2 2
Item Jacob Willemszoen 2 2
Item Stine vanden Vene 1 2
Item Hermen Winter 3
Item Johan van Kuenre 5
Item Lutgert van Meerten 4
Item Mette Berent Assenzoen 2 1
Item Jacob Dircszoen ½


Summa maket 13 Rijnsche gulden ende 6 Vleemschen


29v

Item Ghert Craftszoen 15c
Item Johan Hoppenbrouwer 17½c
Item Jacob Dircszoen 19½c
Item Gheise Mamens 14c

Item Willem Sticker 3 2
Item Hanniken 3 betaelt 2 vate
Item Egbert Druut 3
Item Jutte Schulten 2
Item Hermen Winter 2
Item Johan van Kuenre 5
Item Lutgert van Meerten 5
Item Mette Berent Assenzoen 2 3
Item Jacob Dircszoen ½
Item Stine vanden Vene 3


(doorgehaald: Item mit Jutte Schulten gerekent ende se blift schuldich 3 Rijnsche gulden, 50 climmer voer den Rijnsche gulden gerekent)


Summa maket 6½ Rijnsche gulden ende 8½ Vleemschen


Summa summarum maket 5½ Rijnsche gulden ende 3½ Vleemschen


30

(doorgehaald: Item Ghert Craftzoen is schuldich 26 Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen

Item Ghert Craftszoen heft betaelt 7 postolaetsgulden, 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent
Item betaelt vijf postolaetsgulden ende enen Gulixgulden
Item betaelt Ghert Craftszoen van Aernt Scobben wegen 16½ gulden ende 1 oert)

Item summa dat Ghert Craftszoen blift schuldich 16 Rijnsche gulden ende 10 climmer, item hier is van betaelt 16½ gulden ende 1 oert an Aernt Schobben


(doorgehaald: Item Johan Hoppenbrouwer is schuldich 36½ Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

Item Johan Hoppenbrouwer heft betaelt 12 postelaetsgulden 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent betaelt 3 Rijnsche gulden, 24 Vleemschen voer den Rijnsche gulden gerekent betaelt 7 Rijnsche gulden, vijftich climmer voer den Rijnsche gulden gerekent betaelt 1½ Rijnsche gulden
Item betaelt noch 9 pertgensgulden

Item Johan Hoppenbrouwer blift schuldich 6½ Rijnsche gulden myn 3 climmer)

Item Johan Wolterszoen is schuldich 16 Rijnsche gulden ende 2 Vleemschen

Item Johan Wolterszoen heft betaelt 10 postolaetsgulden 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent
Item betaelt 4 pertgensgulden ende 4 postolaetsgulden
Item Johan Hoppenbrouwer blift schuldich (doorgehaald: 25) 27 Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen betaelt 10 Rijnsche gulden

Item Jacob Dircszoen is schuldich 47 Rijnsche gulden myn 1½ Vleemschen

Item Jacob Dircszoen heft betaelt 6 lichte gulden myn 3 climmer, item betaelt 6 postolaetsgulden 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent, item betaelt 8 postolaetsgulden betaelt 12 Rijnsche gulden ende 12 climmer betaelt 25 climmer betaelt 4 postolaetsgulden betaelt 3 pertgensgulden

Item summa dat Jacob Dircszoen blift schuldich 15½ Rijnsche gulden myn 5 climmer betaelt 2 postolaetsgulden betaelt 2 pertgensgulden


30v


(doorgehaald: Item Lambert Andreeszoen is schuldich 29 Rijnsche gulden ende 5½ Vleemsche grote

Item Lambert vurseid heft betaelt 8 postolaetsgulden, 14 witte stuvers voer den postolaetsgulden gerekent, item betaelt 6 postolaetsgulden, 13 witte stuvers voer den postolaetsgulden gerekent

Item summa dat Lambert vurseid blift schuldich 18 Rijnsche gulden 6½ climmer betaelt 1 saluut, enen Arnoldusgulden)

Item Gheise Mamens is schuldich 22 Rijnsche gulden ende 7 Vleemschen

Item Gheise vurseid heft betaelt 4 postolaetsgulden 36 climmer voer den postolaetsgulden gerekent, item betaelt noch 4 postolaetsgulden, item betaelt 5 postolaetsgulden, ietm betaelt 4 postolaetsgulden, item betaelt 2 postolaetsgulden

Item summa dat Gheise vurseid blift schuldich 9½ Rijnsche gulden ende 5½ climmer hier is van betaelt 5 Rijnsche gulden

Item Johan Nagge is schuldich 20 Rijnsche gulden ende 1½ Vleemschen

Item Johan vurseid heft betaelt 4 postolaetsgulden, 14 witte stuvers voer den postolaetsgulden gerekent, item betaelt enen clinkert ende 34 Vleemsche grote

Item Johan Nagge blift schuldich (doorgehaald: 17½) 14½ Rijnsche gulden ende 5 climmer


31

Item Volquyn Henricszoen is schuldich hundert vate hoppenbiers ende 5 vate van sisen

Item Henric Iohanszoen is der stat schuldich 16 vate sisen

Item Johan Aeltssoen is der stat schuldich 12 vate Hamborger biers van sisen

Item Stine vanden Vene is der stat schuldich 23 vate Hamborger biers ende 28 vate hoppen van sisen


(doorgehaald: Item Willem Sticker is der stat schuldich van sisen 23 vate Hamborger biers, 57 vate hoppen ende sessendevijftich Vleemschen van koite)

Item Jacob de Vale is der stat schuldich 80 vate hoppen van sisen betaelt Jacob vurseid 44 vate


31v

Item Ghert Loye is der stat schuldich [...] van sisen betaelt 2 [...]


(doorgehaald: Item Johan van Kuenre is der stat schuldich van sisen 20 vate Hamborger biers, 8 vate koits, sess vate Wissemar biers, hundertendevijfendetsestich vate hoppen)

Item Jacob Willemszoen is der stat schuldich van sisen 26 vate hoppen ende 6 grote betaelt 7 vate betaelt 4 vate

Item Lutgert van Meerten is schuldich van sisen 8 vate Hamborger biers, twe vate koits
Item noch 72 vate hoppen

Item Aernt ten Hove is schuldich 3 vate Hamborger biers, 1 vat hoppen ende ½ climmer

Item Hanniken 1 vat Hamborger biers ende 1 vat hoppen


32

Item [...] Meyken is schuldich 3½ Rijnsche gulden voer de voir an ghensijt der havene

Item Boese Hillebrantszoen is schuldich 15½ Rijnsche gulden [.. .]groen buten dikes vanden groten meden


33


[...]

Item 200 ende (doorgehaald: [...] 23 [...] up sunte Vitusavent do deden Aernt [...] ende Gert Henricszoen rekenschip voer den scepenen ende men bleef hen schuldich 200 Rijnsche gulden ende 22 gulden
Item Jacob de Vale 7 dage ellckes dages 6 climmer
Item Jacob de Vale 4 dage ellckes 7 climmer
Item Dirc van Nijenmegen 5 dage 3 [...]

Item Clawes Timanszoen gegeven [...]


(doorgehaald: Item burgermeister beide item Ghert Henricszoen
Item Aernt Erler item Craft [...]
Item Henric ten Bleke item Henric Bigge
Item Aernt van Eket
Item Ghert Luttike
Item Aernt te Boechop
Item Lubbert Scherpinc
Item Johan [...]
Item Ghert van Holte
Item Ghert Craftszoen
Item Henric Frankenzoen

Item Aernt vander Eket van [..] lelide tune


[...]
bijlage bij de rekening 1

Dese de hier na bescreven stukken hebben gheweest op die reise do Evert de Vroede en Aernt Noyde (doorgehaald: ghesw) gheslaghen worden dat Got genedich sy.

Johan Bentink
Albert Johan des Ruterszoen
Henric Winter Rutgerszoen
Ghert Struus
Wynken de Saveder

Dese hier na bescreven die syn uut den Stichte
Boldewijn van Laer bastert
Aernt van Rijsen
Johan Evertszoen mit sinen broeder
Ghert Rolofszoen

BIJLAGE

In 1454 in de rekening voorkomende muntsoorten.

Aernhemsche gulden = 14 stuiver
Arnoldusgulden = 14 stuiver
brasden = zilveren munt, 1 1/4stuiver (braspenning)
groot = 1/2 stuiver
climmer = clemmer
clinkert = Bourgondische munt
blenken = zilveren munt, waarde 1/4 stuiver
gulden = gouden munt
Gulixgulden = wsch. gulden uit het land van Gulic
lichte gulden = gulden van een minder gehalte
pertgengulden = munt met afbeelding van een vorst te paard
postolaetsgulden = 14 stuiver
oert = 1/4 stuiver
overlantsche gulden = Rijnsche Keurvorstergulden
Rijnsche gulden = 28 stuiver
saluut = gouden munt vanHendrik VI
stuver = waarde 1/20 gulden
Vleemsche(n) (grote) = zilveren Vlaamsche munt, 8 penningen
Wilhelmusschilt = gouden schilt van Willem VI, waarde 40 groten
wit(te) stuver = zilveren stuiverVoorkomende biersoorten

Hamborger biers, bier uit Hamburg.
Wissemar biers, bier uit Wissem, een der Oostzee steden.
Hoppenbier, bier uit hoppe gebrouwen.
Koits, een biersoort.
INDEX OP PERSOONSNAMEN


N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

De in de bijlage bij de rekening voorkomende namen worden aangegeven met de letter b.

Aelt Ramp 2v
Aernt the Boechop 2v, 33
Aernt vander Eket 1, 3v, 33
Aernt van Erler 33
Aernt ten Hove 3v,4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v15, 16, 16v, 17v, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 31v
Aernt Koster 2v
Aernt Noyde b
Aernt van Rijsen b
Aernt Sc(h)obbe 1, 30
Albert Johan des Ruterszoen b

Berent Andreeszoen 3
Beernt Sticker 3
Berent Henricszoen 3
Berent Meiken 2v, 3
Boese Hillebrant 33
Boldewijn van Laer b
Boleman 22v, 24, 24v

Clawes Timanssoen 2v, 33
Craft Gosenszoen 1, 3v

Dirc Peterzoen 1
Dirc(k) van Buren 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 16, 16v, 17v, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 29
Dirc van Nijenmegen 33

Egbert Evertszoen 3
Egbert Druut 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v, 10, 11, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v
Evert Vrese 2v
Evert de Vroede b

Ghert Craftszoen 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8v, 9, 9v, 10, 11, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 16, 16v, 17, 17v, 18, 19, 19v, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 29, 29v, 30, 33
Ghert Heket 1
Ghert Henricszoen 1, 33
Ghert van Holte 2v, 3, 3v, 33
Ghert Iohanszoen 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 28, 28v, 29
Ghert Loye 11v, 12, 13, 13v, 14v, 15v, 16, 16v, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 23, 31v
Ghert Luttike 33
Ghert Reimerszoen 1
Ghert Rolofszoen b
Ghert Struus b
Gheise Mamens 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 8, 8v, 9, 9v, 10, 11, 11v, 12v, 13, 13v, 14v, 15v, 16, 16v, 17v, 18, 18v, 19, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25v, 26, 27v, 28, 29, 29v, 30v
Gheise Everts 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11v, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25v, 26v, 27, 28, 29
Gode Busch 33

Hanniken (Rosenda(e)ls) 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v, 10, 11, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v, 31v
Henric l 1
Henric Bigge 33
Henric ten Bleke 33
Henric Broec 1
Henric Dorre 3
Henric Engbertszoen 2v,
Henric I(J)ohanszoen 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10, 31
Henric de Vos 2v
Henric (F)Vrankensoen 3v, 33
Henric Winter Rutgerszoen b
Henric Peterszoen 2v, 21v, 22, 23, 23v, 24, 24v, 25v
Hermen Johanszoen 2
Hermen Winter 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23v, 24, 24v, 25, 26, 26v, 27v, 28, 29, 29v

Jacob Claweszoen 8
Jacob Dircszoen 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v, 30
(I)Jacob Ghertszoen 2v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11v, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 25v, 26v, 27, 28, 29
Jacob de Vale 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 29, 31
Jacob Willemszoen 6, 6v, 7, 8v, 9, 9v, 10, 11, 11v, 12v, 13v, 14v, 15, 16, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 31v
Johan Aeltszoen 4v, 5, 6v, 31
Johan Bentink b
Johan Boese 3, 3v
Johan Boese Ghertszoen 27v
Johan Boese Hillebrantszoen 27v
Johan van Du(e)ren 2, 3v
Johan Evertszoen b
Johan Ghertszoen 14v, 15v, 16, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 26v
Johan Hoppenbrouwer 4, 4v, 5, 5v, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 27, 27v, 28v, 29, 29v, 30
Johan Kamerlinc 2
Johan van (C)Kuenre 1, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 29, 29v, 31v
Johan vander Lijnde 2
(I)Johan van Monsteren 2v
Johan Nagge 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7v, 8v, 9, 10, 10v, 11v, 12v, 13, 14, 14v, 15v , 16v, 17v, 18, 19, 20v, 22, 22v, 23v, 24, 25, 26, 27, 27v, 28v, 29, 30v
Johan van Santen 3
Johan Wolterszoen 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 22, 22v, 23, 23v, 24v, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 29, 30
Jutte Schulten 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v, 10, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21v, 22, 23, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 28v, 29, 29v

Lambert Andreeszoen 4, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8v, 9, 9v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17v, 18, 18v, 19, 20, 21v, 22v, 23, 23v, 24, 25, 26, 27, 27v, 28, 29, 30v
Lambert van Dorsten 3, 3v
Lambert Coldener 2v
Lambert Umser 2v
Loef 1
Loef Hillebrantssoen 3
Lubbert Scherpinc 3v, 33
Lutgert van Meerten 4, 4v, 5, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, , 3317v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26, 26v, 27v, 28, 29, 29v, 31v

Manz 2v, 3
Mette Berent Assen(zoen) 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v

Peter Henricszoen 2

Nanneman 1

Rickelt Philips 2v

Stine vanden Vene 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 10, 11, 11v, 12v, 13v, 14v, 15, 16, 17, 18, 18v, 19v, 20, 20v, 21v, 22, 22v, 23, 23v, 24, 24v, 25v, 26v, 27v, 28, 29, 31

Volquyn (Henricszoen) 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 8, 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11v, 12v, 13, 13v, 14, 14v, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 21, 21v, 22, 23, 31

Wijcher Zubel 2
Wijnken de Saveder b
Willem Sticker 3, 4, 4v, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 8, 9, 9v, 10, 11, 12v, 13, 13v, 14v, 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18, 18v, 19, 19v, 20, 20v, 21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25v, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v, 31INDEX OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

Amesfoert 2
Campen 2

Elburgh 2
Eppe (uppe den Zijl) 2

Elburg:
bleke stede 3
Hillige Geestpoerte 3, 3v
kerchof 2v
schuer Aernt ten Hove 3v
voer- en naweide beneven de Hattemer maet 3
naweide vanden groten meden buten dikes 3, 32
naweide vanden cleinen meden an ghensijt der havene 3
voerweide vanden meden an ghensijt der havene 3, 32
voerweide vanden groten meden 3
wal afterden kerchof 2, 2v
weert an dessijt Dorenspijck 2v
weert an dessijt Evert Vresenweert 2v
weert an dessijt den voert 2v
weert an dessijt Berent Meikensweert 2v
weert an ghensijt den Molenbergh 3
weert an ghensijt des kercherenhuus 2v
weert beneven der mersten 2v
weert beneven des kercherenhuus 2v
weert beneven de schueren 3