Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Stadsrekening 1443


  STADSREKENING ELBURG 1443  TER INLEIDING

  Dit is de tweede heruitgave van een oude stadsrekening van Elburg. Van der Ven beschrijft in zijn inventaris van de oude archieven van de stad Elburg de in 1932 (nog) aanwezige archivalia. Onder het hoofdstuk Stedelijke financiën maakt hij melding van de serie stadsrekeningen en bijlagen. Afgezien van een enkele losse bijlage bij niet meer aanwezige rekeningen is de oudste rekening er een van het jaar 1441.

  In het algemeen kan worden gezegd dat de oude stadsrekeningen in slechte staat zijn. Er is in de loop der eeuwen veel vochtschade onststaan en meerdere rekeningen zijn hierdoor vrijwel onleesbaar geworden. Van het jaar 1443 is een groot deel van de rekening bewaard gebleven. Van der Ven merkt terecht op dat we bij de beschrijving van dit stuk ook de terminologie aantekeningen van ontvangsten en uitgaven zouden kunnen gebruiken.
  In deze periode, het midden van de vijftiende eeuw, werd de rekening over een jaar opgemaakt door zes groepjes van twee personen. De opstellers van de rekening werden rentmeesters, of ook wel ontvangers genoemd. Ze werden benoemd uit de schepenen van de stad Elburg.
  Door het ontbreken van de stadsresoluties van deze tijd is het moeilijk meer informatie te verkrijgen over de precieze uitvoering en onderlinge afspraken. Duidelijk is wel dat de twee rentmeesters gezamelijk de inkomsten en uitgaven over een twee-maandelijkse periode noteerden in een afzonderlijke katern. Uit de eerste volledig bewaard gebleven rekening van 1446 kunnen we opmaken dat de afzonderlijke katernen later werden samengevoegd tot een deel.
  Van der Ven merkt ook nog op dat het boekjaar waarschijnlijk samenviel met het kalenderjaar. Daar we in 1443 nog te maken hebben met de tijdrekening "oude stijl" valt het jaarbegin op 25 december.
  Deze opmerking van Van der Ven wordt echter toch in twijfel getrokken. De boekingen blijven niet beperkt tot het kalenderjaar en ook de termijnen lopen over de nu gehanteerde tweemaandelijkse perioden heen. De oplossing is misschien verklaarbaar uit het volgende.
  In de uitgave van de maandrekening van Zwolle door Berkenvelder wordt aangegeven dat vanaf 1343 in Zwolle het politieke jaar op Pauli conversio begint, dat wil zeggen op 25 januari. Gezien ervaringen met andere Elburger rekeningen gaan we hier van hetzelfde uit.


  Verantwoording

  De hier bewerkte stadsrekening is niet in de inventaris van Van der Ven terug te vinden.
  In de aanvullingen treffen we deze aan onder inventarisnummer 944a: Rekening 1443
  N.B. Aan het einde beschadigd. De zesde termeijn ontbreekt.

  Bij de bewerking is gebruik gemaakt van de
  Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden van het NHG.

  De uitgave begint met de inkomsten en behandelt daarna de uitgaven. Met name in dat laatste deel treft de onderzoeker veel historische uitermate interressant materiaal aan. Ondermeer wordt duidelijk dat Elburg met vrij veel steden in Gelderland contacten onderhield. Dit geldt ook zeker voor de Hanzesteden. Zo blijken er contacten met Lübeck te zijn. Een heel ander punt is de regelmatige vermelding van de aanvoer van grote hoeveelheden straatstenen.
  Voor diverse soorten van onderzoek biedt de raadpleging van deze serie stadsrekeningen vele mogelijkheden.

  Na deze inleiding is een lijst van gebruikte literatuur opgenomen. Na de transcriptie van de stadsrekening, waarbij bovenaan de pagina een doorlopende bladzijnummering van het origineel wordt aangegeven, is in een bijlage een korte verklaring van de toen voorkomende muntsoorten en rekeneenheden opgenomen.
  Tot slot zijn twee indices opgenomen, op persoonsnamen en geografische aanduidingen.

  De uitgave is samengesteld door mevrouw E. Kranenburg-van der Beek die als vrijwillig medewerkster bij het streekarchivariaat te Elburg werkzaam is.
  Hierbij spreken we de hoop uit dat de heruitgave van deze serie stadsrekeningen onderzoekers zal uitnodigen om gebruik te maken van deze, tot nu toe nauwelijks gebruikt toch zeer rijke, bron voor de geschiedschrijving van Elburg vanaf het midden van de vijftiende eeuw.

  P. van Beek
  archivaris, 1998


  Gebruikte literatuur:

  F.C. Berkenvelder, Maandrekeningen van Zwolle. (serie)

  S. Galema, Rekeningen van het Oud Gasthuis 1416/17 - 1435/36.
  (Bronnenpublikaties stadsarchief Zuthpen 4)

  H.E. van Gelder, De Nederlandse munten.

  H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit.

  A.J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde

  J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.

  Nederlandsch Historische Genootschap en Rijkscommissie voor Vaderlanse Geschiedenis, Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden.


  Transcriptie stadsrekening 1443

  1

  Inden jare XIIII ende XLIII

  Rente meisteren
  Ghert van Holte Henriczoen
  Johan van Kuenre

  Item do men de olde [...] do nemen bi ons op [...]

  Item mede genomen to targ[...] toegen anden richt 3 1/2 [...]
  7 climmer do men di berre (1) [...]
  Item onse [... ] blift Ghert van [...] gul. 3 1/2 krumsterten

  Item .. Lutteke ende Henric ten Bleke [...] teergelde ene gulden do se [...]an die ..ren ende der dijc [...] der havene [...]

  Item Lambert [...]zoen gegeven 12 climmer [...] 12 climmer

  Item onse scepene mede gegeven to [...] enen gulden to se to Harderwijck ter [...]
  Item 20 climmer [...]

  Item onse scepene mede ghe[...] 8 gulden des dinxdages [...]


  2

  Item ontfangen van Ghert Henriczoen 15 Aernhemse gulden ende noch 10 gulden ontfangen van Ghert Henriczoen dat Henric
  Ghert van Holte betaelt item noch betaelt 4 1/2 gulden
  Item noch betaelt 3 gulden, 7 climmer
  Item ontfangen van Peter van Buren 1 gulden

  Item ontfangen van Aernt Mamen 17 gulden

  Item ontfangen van Jacob Dircszoen 14 Aernhemse gulden
  ende 5 Aernhemse gulden ende 4 Aernhemse gulden

  Item ontfangen van Aernt ten Hove 7 gulden (doorgehaald: 5 gulden) .. blenken 1 oert ende 4 blenken
  Item noch ontfangen van Aernt ten Hove 13 Vleemsche grote to gruytgelte (2)

  Item van Lubbert Scherpinc ontfangen 25 Aernhemse gulden vanden waghe (3)

  Item ontfangen van Aernt to Boechop van Johan Naggen wegen 10 gulden

  Item ontfangen van Johan Wolterszoen 20 gulden ende 8 gulden ende 10 gulden

  Item ontfangen van Johan van Gangelt 8 postulaten gulden, noch ontfangen 7 Aernhemse gulden
  Item noch Johan gecurtet 9 1/2 oert van enen else de wij van Jacob van Needen coften
  Item ontfangen van Engbert Feit 1 postulaten gulden van Albert oppen Diken wegen

  Item ontfangen van Johan Ghertszoen van Aernt Ghertszoen wegen 2 postulaten gulden ende 4 Vleemsche grote

  Item ontfangen van Heyn Rosendal 2 gulden ende 2 climmer
  Item ontfangen van Bolle Johanszoen 1 postulaten gulden
  van 6 jaren vanden boghe (4) after sijn huus


  3

  Item ontfangen van Johan Nagge 20 Aernhemse gulden ende 7 blenken, betaelt noch 10 gulden ende 3 gulden
  Item betaelt 2 Rijnse gulden ende 13 stuvers
  Item ontfangen van Ghert Winters 24 climmer ende 1 1/2 Aernhemse gulden betaelt noch 11 climmer

  Item ontfangen van Ghert Drullinc 2 1/2 gulden [...]

  Item ontfangen van Loef Johanszoen 2 (doorgehaald: betaelt) gulden ende 2 1/2 gulden 2 climmer

  Item ontfangen van Henric Mathijszoen 3 gulden ende 2 gulden ende 5 gulden, noch ontfangen 3 1/2 gulden ende 3 1/2 blenken
  Item ontfangen van Johan Vrese 1 libera maket 8 1/2 libera
  ende 1 blenken, ende noch van Johan Vrese ontfangen 1 libera maket 10 Vleemschen

  Item van Hillebrant Boese ontfangen 33 gulden (doorgehaald: van 6 climmer) ende 6 climmer

  Item ontfangen van Johan Quant 3 Vleemschen

  Item ontfangen van Gheise Ghert Kurlen wijf 4 1/2 climmer van 1 tonne acsisen (5)

  Item ontfangen van Henric Egbertszoen [...] 56 climmer ende 6 groten

  Item ontfangen van Beernt Druut 1 postulaten gulden myn 1 stuver

  Item ontfangen van Peter van Buren 1 1/2 gulden myn 1 Vleemsche

  Van den jaare 1443.


  4

  Item ontfangen van Peter Johanszoen van sisen 4 gulden noch ontfangen van Peter vurseid 22 climmer

  (doorgehaald: Item ontfangen van Ghert ter Brake 4 gulden ende 1 oert)

  Item ontfangen van Ghert Korewevel van Ghert ter Braken wegen 4 gulden ende 1 oert

  Item ontfangen van Ghert Lutticke van Hille Schulten wegen van 6 Vleemschen, 2 Arnoldus gulden ende 1 climmer

  Item ontfangen van Evert Scherpinc ende van Lambert Andreeszoen 37 Aernhemse gulden myn 1 braspenning
  Item noch ontfangen van Evert ende Lambert 3 gulden ende 1 1/2 climmer
  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende Ghert Craftszoen 2 Arnoldus gulden

  Item ontfangen van Ghert Magherman van broeke 3 gulden

  Item ontfangen van Henric Clamp van
  Henric Hamere wegen 10 libera maket 4 gulden 2 Vleemschen

  Item ontfangen van Henric Murre van die visscherre (6) 2 Rijnse gulden ende 1 gulden

  Item ontfangen van Jutte Rourenters 2 gulden

  Item ontfangen van Johan Rosendal 2 gulden vanden gruytgel-
  de ende 1 gulden gecurtet an Johan Gertszoen vanden gruytgelde

  Item ontfangen van Alijt Goikens 9 climmer

  Item ontfangen van Albert oppen Dike 8 gulden, 4 Vleemschen

  Item ontfangen van Egbert Druut 1 Vleemsche grote van 1 tonne koits (7) to gruytgelde

  Item ontfangen van (doorgehaald: lu) Lubbert Scherpinc van broede (8) 51 climmer


  5

  Item ontfangen van Ghise Hoihaghenszoen 5 Aernhemse gulden myn 1 climmer ende noch ontfangen 2 gulden myn 1/2 butken ende enen gulden

  Item ontfangen van Hanniken 10 gulden vanden wijnsisen

  Item ontfangen van Beernt Boghemaker 4 1/2 olde braspenningen vanden boghe bi sijn huus

  Item ontfangen van Andrees Heymanszoen 3 olde braspenningen vanden boge bi sijn huus

  Item ontfangen van Johan Andreeszoen 3 olde braspenningen vanden boghe after sijn huus

  Item ontfangen van Johan Evertszoen van broeke 4 ende 1 1/2 gulden ende 3 1/2 gulden
  (doorgehaald: Item ontfangen van Peter )
  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende Ghert Crafte 77 climmer
  Item ontfangen van Alijt Goikens 9 1/2 climmer

  Item ontfangen van Johan van Gael 2 Arnoldus gulden

  Item ontfangen van Pasman van Holte 2 libera

  Item ontfangen van Johan van Gangelt 4 1/2 gulden ende 5 1/2 climmer ende 1 blenken

  Item ontfangen van Lubbert Scherpinc vande broede (doorgehaald: 35 climmer) 27 stuvers ende 4 stuvers heft onse stat an broede ghehat
  Item noch ontfangen vanden broede 29 1/2 stuver

  Item ontfangen van Rolof Lambertszoen 9 oert vanden riede (9)

  Item ontfangen van Hilbrant Boese 9 oert van riede

  Item ontfangen van Ribtgen 9 oert van (doorgehaald: sin)
  broeken


  6

  Item ontfangen van Jutte Schulten 2 gulden

  Item ontfangen van Henric van Voerst 15 climmer en 4 olde braspenningen
  Item ontfangen van Engbert Feit vanden graft (10) 1/2 Arnoldus gulden ende 3 1/2 olde braspenningen


  Item ontfangen van Craft van Gangelt 7 1/2 Vleemsche grote van 3 jare pachts van sijnre cupe (11) de op den schoenmakerswal (12)
  stoin

  (doorgehaald: Item ontfangen van)

  (doorgehaald: Item ingelevert Ghert van Holte Henriczoen ende Johan van Kuenre 2 vate maket 9 climmer)

  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende Ghert Craftszoen 9 climmer (doorgehaald: maket 9 climmer 2 vate maket) van 2 vate hoppen

  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende Ghert Craftszoen 11 climmer

  Item onfangen van Henric Mathijszoen 3 1/2 Arnoldus gulden ende 6 Arnoldus gulden

  Item ontfangen van Engelbert Feit 1 1/2 gulden

  Item ontfangen van Aernt van Gangelt 4 1/2 oert van sine broeke

  Item ontfangen van Evert Scherpinc ende Lambert Andreeszoen 52 climmer

  Item ontfangen van Henric ten Hove 20 Vleemschen maket 4 pont

  Item ontfangen van Ghert van Yersen 1 1/2 gulden 2 Vleemschen maket 4 libera myn 1 climmer

  Item ontfangen van Johan Evertszoen enen Beyersche gulden van sine broeke

  Item ontfangen van Jacop Dircszoen vander statbode 2 gulden


  7

  Item ontfangen van Andrees Kurle van sijnre kupe 4 1/2 Vleemsche grote

  Item ontfangen van Johan van Gael 12 1/2 climmer

  Item ontfangen van Henric ten Bleke van Ghert Magermans wegen enen climkert

  Item ontfangen van Aelt Johanszoen 17 climmer op rekenschup van die 6 libera

  Item ontfangen van (doorgehaald: Ghert Engbertszoen) Ghert Engbertszoen van Ghisebert de koperslagher wegen van sine burgerschap 1 1/2 gulden

  Item ontfangen van Ghert ter Brake 3 1/2 gulden ende 7 blencken

  (doorgehaald: Item ontfangen van Asse van Tye 6 Aernhemse gulden vande Muersche gulden de hem ghelevert worden)

  Item ontfangen van Gosen Bertolts 10 Rijnse gulden vanden pass op rekenschup
  Item ontfangen van Jacop Dircszoen 40 gulden de dede wi Lubbert van Dry ende Jacop Ghertszoen 15 gulden vande stra[..]
  Item ontfangen van Jacop Dircszoen 21 Aernhemse gulden daer Hanz Lubbert van Dry 10 gulden van (doorgehaald: ghegeven)

  Item ontfangen van Johan van Monster 11 oert Rijnse gulden van (doorgehaald: 1) synen weert (13)

  Item ontfangen van Mette van Buren van Peter Johanszoen wegen 2 gulden

  Item ontfangen van Beernt Druut 5 Rijnse gulden vanden weert


  8

  (doorgehaald: Item ontfangen van Loef Johanszoen 1 gulden

  Item ontfangen van Hanniken Rosendals 10 gulden vanden wijnsise)


  9

  Item Aernt van Gangelt ende Craft Johanszoen de hebben ghetappet 4 1/2
  ame (14) wijns


  10

  Item ontfangen van heren Henric 1/2 gulden van sine burgerschap
  Item ontfangen van Ghert Yersen 1/2 schilt van sine burgerschap
  Item ontfangen van Ghert Magherman 1/2 gulden van sine burgerschap op rekenschip ende 1/2 gulden betaelt
  Item ontfangen van Volquyn Henriczoen 1/2 schilt op rekenschip van sine burgerschap ende ontfangen van Johan Kuenre van Volquyns wegen 1 1/2 gulden
  Item ontfangen van Ghert Ghertszoen 1 climkert van sine burgerschap op rekenschip ende noch betaelt 1 1/2 gulden
  Item ontfangen van Henric Aecster 1 gulden van sine burgerschip
  Item ontfangen van Jacob de wever van sine burgerschup 1/2 gulden
  Item ontfangen van Ghert Lubbertszoen van sine burgerschup 3 gulden ende 3 climmer voer enen olden schilt
  Item ontfangen van Jacob de cremer 1 gulden ende 1/2
  (doorgehaald: op rekenschip van sine burgerschup) gulden ende
  1 climmer van sine burgerschup
  Item ontfangen van Lambert van Holden 1/2 gulden van sine burgerschup

  Item ontfangen van Aelt Johans op rekenschip van sine burgerschup 1 peterman, 1 postulaten gulden, 1 Meurs gulden ghebeurt voir 26 climmer betaelt 32 climmer betaelt 1 1/2 gulden vanden (doorgehaald: creyken) creyebecken (15)
  Item ontfangen van Goede Busch van sine burgerschup 3 gulden

  Item ontfangen van Loef Johanszoen van sine burgerschup op rekenschip 4 1/2 olden braspenningen ende noch 3 braspenningen ende 1 postulaten gulden betaelt

  Item ontfangen van Aernt ten Hove 4 gulden op rekenschup van sine burgerschup betaelt 1 postulaten gulden
  Item ontfangen van Goiken de mulner van sine burgerschap 1 gulden


  11

  Item ontfangen van Henric ten Hove van sine burgerschup 1 Rijnse gulden, 1 postulaten gulden ende 1 1/2 gulden op rekenschip, betaelt 1 gulden ende 1 stuver

  Item ontfangen van Thomas de wever van sine burgerschup enen gulden

  Item ontfangen van Dirc de smyt van sine burgerschup 1/2 gulden op rekenschip ende noch 1/2 gulden betaelt

  Item ontfangen van Henric Rosendal 1/2 gulden van sine burgerschup

  Item ontfangen van Dirc ter Hoeve van sine burgerschup 1 gulden

  Item ontfangen van Dibbelt Sonden 1 1/2 gulden van sine
  burgerschup

  Item ontfangen van Aernt Mammen van sine burgerschup 6 gulden ende 6 climmer

  Item ontfangen van Berent Homoet van sine burgerschup 1/2 gulden

  Item ontfangen van Beernt Schomaker van sine burgerschip enen gulden


  12

  (doorgehaald: Item Ghert Johanszoen ende Lubbert Scherpinc in oere rekenschip ghedaen 40 Aernhemse gulden)

  (doorgehaald: Item uutgegeven Ghert Johanszoen ende Lubbert Scerpinc 7 Rijnse gulden)

  Item ontfangen van Evert Scerpinc ende Lambert Andreeszoen 28 gulden ende 8 gulden myn 2 climmer
  Item ontfangen van Evert Scerpinc ende van Lambert Andreeszoen 4 gulden ende 5 climmer ende 1 Beyersche gulden ende 5 1/2 climmer ende 2 grote ende 1/2 gulden ende 13 1/2 climmer myn 1 grote

  Item ontfangen van Johan van Dry ende Ghert van Holte 5 1/2 gulden vande scattinge (16)

  Item ontfangen van Johan van Dry ende Ghert van Holte Henriczoen 15 1/2 Aernhemse gulden

  Item ontfangen van Johan Bollewerc ende Lubbert Scerpinc 13 gulden ende 12 1/2 gulden ende 11 gulden

  Item ontfangen van Evert Scerpinc ende van Lambert Andreeszoen 15 1/2 Aernhemse gulden

  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende van Ghert (doorgehaald: gh) Craftszoen ende Johan van Dry hundert Aernhemse gulden ende 75 gulden

  Item ontfangen van Henric ten Bleke ende van Ghert Craftszoen van Johan Wolterszoen

  Item summa de wij ontfangen hebben 900 gulden 11 1/2 gulden myn


  13

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Eve Wolters 16 1/2c (16 1/2c)
  Item Jacob Dircszoen 15c
  Item Johan van Gangelt 13 1/2c
  Item Henric Engbertszoen 6 1/2c

  Item Herman Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacob de Vale 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3
  Item Lisebeth van Buren 2
  Item Beernt Assenzoen 2 3
  Item Aernt te Hove 1 ende 5 vate Hamborg hier is tgruytgelt van betaelt
  Item betaelt 1 vat hoppen

  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jutte Schulten 2
  Item Alijt Goikens 1
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Evert Heynenzoen 5
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Johan Nagge 2 betaelt 4 gulden ende 3 gulden ende enen gulden
  Item Hille Schulten 2
  Item Henric van Voerst 1

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Willem van Empse 3 Aernt Lambertszoen 5 Tyman Durre 4 Herman ter Koken 2 Herman Aerntszoen 1)

  (doorgehaald: Item Henric Engbertszoen uutgegeven Rest 2 Ghert Schuerman 2 Stine Engberts 3 virendel ende 7 biren vate betaelt)

  Summa van desen weke maket 20 gulden 5 vleemsche grote


  14

  Item Ghert Drullinc 18 1/2c
  Item Jacob Dircszoen 15c 15c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c

  Item Herman Aerntszoen 1
  Item Hanniken Rosendaels 1 vat Hamborgh hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Willem van Gael 1
  Item Egbert Druut 6 vate Hamborgh hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Lisebeth van Buren 2
  Item Aernt ten Hove 5 vate Hamborgh betaelt 2 1/2 gulden hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Jutte Schulten 2
  Item Jacob Dircszoen 5 vate Hamborgh (doorgehaald: hier is) hier is tgruytgelt van betaelt

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman Aerntszoen 4 Herman ter Koken 3 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Aernt to Bouchop 1 her Johan Batenburgh 1/2 ende 8 biren vate)

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 Herman Winter 2 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Aernt to Bouchop 1 her Johan Batenburgh 1/2 Henric Dike 1/2 ende 8 biren vate)

  Summa van desen weke maket 15 gulden


  15

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  Item Eve Wolters 17c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 4
  Item Herman Aerntszoen 4
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Henric van Voerst 2 betaelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 2

  Summa van desen weke maket 8 gulden myn 1 Vleemsche
  16

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Ghert Drullinc 18 1/2c
  Item Eve Wolters 16c
  Item Jacob Dircszoen 15c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Johan Gangelt 12 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 5
  Item Herman Aerntszoen 2
  Item Hille Schulten 2
  Item Hanniken 4
  Item Hanniken Rosendaels 3 Hamborgh hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Egbert Druut 4 vate Hamborgh hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Lisebeth van Buren 2
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Aernt ten Hove 5 vate Hamborgh tgruyt gelt betaelt
  Item Dirc van Buren 2
  Item Jacob Bettenzoen 3 betaelt 2 vate
  Item Jutte Schulten 2
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Johan Nagge 2
  Item Johan Nagge 5 vate Hamborch hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Volquyn Henriczoen 5 vate Hamborgh hier is (doorgehaald: ten) tgruytgelt van betaelt
  Item Jacob de Vale 3

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 Rolof Lambertszoen 3 Herman Rentszoen 2 Herman Winter 3 Henric Jacopszoen 1 Aernt to Bouchop 1 ende 8 biren vate)

  Summa van desen weke maket 22 gulden, 1 Vleemsche


  17

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c 18c
  Item Eve Wolters 17c
  Item Jacob Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 16c 16c
  Item Aernt Mamen 14c
  Item Henric Engbertszoen 6c

  Item Evert Heynenzoen 4
  Item Herman Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacob de Vale 3
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert (doorgehaald: 2) Druut 2
  Item Egbert Druut 2 vate Hamborgher hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Lisebeth van Buren 2
  Item Beernt Assenzoen 3 1 betaelt 1 vat
  Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Bettenzoen 3
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 3

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 2 Herman Winter 2 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 2 1/2 Herman Rentszoen 2 Aernt to Bouchop 1 her Johan Batenburgh 1/2 Henric Dike 1/2 Henric ten Hove 1/2 ende 6 biren vate)

  (doorgehaald: Item Henric Engbertszoen uutgegeven Lambert Boyster 2 Herman ter Koken 1 Aernt Koster 1/2 Stine Engberts 3 biren al Aernt van Erler 1/2 ende 6 biren vate)

  Summa van desen weke maket 16 gulden ende 6 Vleemschen


  18

  Item Ghert Drullic 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c 16 1/2c
  Item Jacob Dircszoen 16 1/2c 15c
  Item Johan van Gangelt 12 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendaels 4
  Item Jacob de Vale 3
  Item Volquin Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3
  Item Lisebeth van Buren 2
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Henric van Voerst 2 betaelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 2

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 4 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Herman Aerntszoen 2 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 Johan Johanszoen 1/2 ende 5 biren)

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Dubbelt vier Herman ter Koken 2 Aernt ten Hove 2 Herman Rentszoen 1 Herman Winter 1 Aernt to Boechop 1/2 Jacop Moli 1/2 Henric Dike 1/2)

  Summa van desen weke maket 16 gulden myn 1 Vleemsche ende 1/2 butken myn


  19

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 14c
  Item Johan van Gangelt 12c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Aerntszoen 2
  Item Volquin Henriczoen 3
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 2

  (doorgehaald: Item Jacob Dirczoen uutgegeven Herman ter Kokene 2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Winter 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 1 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2 Henric Dike 1/2 Herman Boiken [.] Ghert Heymanszoen 1/2 Henric Vinke 1/2 Henric ten Hove 1/2 Ghert van Holte 1/2 her Henric 1/2 ende 2 biren)

  Summa van desen weke maket 10 1/2 (doorgehaald: 16) gulden, 1/2 butken myn


  20

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 18c
  item Johan Wolterszoen 17c
  Item Jacob Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Johan van Gangelt 14c

  Item Evert Heynenzoen 1
  Item Herman Aerntszoen 1 2
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Jacop de Vale 3
  Item Volquin 2
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 2
  Item Jacop Ghertszoen 1
  Item Henric van Voerst 2 1 betaelt 2 vate
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Johan Nagge 1

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 2 1/2 Herman Rentszoen 2 1/2 Rolof Lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Herman Aerntszoen 2 Aernt te Boechop 1 Jacob Moly 1/2 Henric Dike 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren)

  Summa van desen weke maket 12 1/2 gulden, 5 Vleemschen


  21

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Johan van Gangelt 12 1/2c
  Item Henric Engbertszoen 6 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendals 3 betaelt 2 vate.
  Item Jacob de Vale 2
  Item Volquin Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 4
  Item Lisebeth van Buren 1
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Alijt Goikes 1
  Item Henric van Voerst 1 1 1/2 betaelt 2 vate
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 2

  (doorgehaald: Item Henric Engbertszoen uutgegeven Ghert Schuerman 1 Aernt Beerntzoen 1 Wychman Carewech 1/2 Lutgen Albertszoen 1/2 Dirc opten Dike 1/2 Stine Engberts 3 biren ende 8 biren uutgegeven

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman Winter 3 Herman ter Kokene 2 1/2 Evert Tyden 2 Herman Rentszoen 2 Rolof Lambertszoen 1 Aernt to Boechop 1 Henric Dike 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren vate)

  Summa van desen weke maket 14 gulden ende 5 1/2 Vleemschen

  Des saterdaghes na sunte Benedictusdach (17) do overdragen (doorgehaald: overdragen) de ghemene scepene mitten rade dat die brouwer die mede tappeden die sullen van ellic broute (18) versisen 2 vate hoppen


  22

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Lisebeth van Buren 1
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Johan Nagge 2

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Beernt Johanszoen 3 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 1 Herman Aerntszoen 2 Herman ter Koken 2 Aernt to Bouchop 1/2 ende 6 biren vate)

  Summa van desen weke maket 6 1/2 ende 4 1/2 Vleemschen
  hier sal nu voert voeren 21 1/2 climmer voir den gulden
  23

  Burgemeesteren
  Henric ten Bleke
  Ghert van Empse
  secundi

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15 c 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 17 1/2c betaelt 6 Aernhemse gulden
  Item Aernt Mamen 14 1/2c
  Item Johan van Gangelt 12c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Winter 3 2 betaelt 3 vate
  Item Hanniken Rosendaels 3
  Item Jacob de Vale 2 1 betaelt 1 vat
  Item Volquyn Henriczoen 1 1/2
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Lisebeth van Buren 1
  Item Beernt Assenzoen 1 2 betaelt 1 vat
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Henric van Voerst 2 betaelt 1 1/2 vat
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Nagge 1 1/2

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman Aerntszoen 3 Herman ter Koken 2 Evert Tydenzoen 2 Herman Rentszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 Henric Dike 1/2 ende 6 biren)

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman Aerntszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 1 Herman ter Kokene 3 Aernt to Boechop 1 her Johan Batenburgh 1/2 Henric Dike 1/2 ende 8 biren vate)

  Summa van desen weke maket 15 gulden


  24

  Item Ghert Drullinc 17 1/2c 12c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 13c
  Item Aernt Mamen 15c

  Item Lisebeth van Buren 1 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Henric van Voerst 1 1/2 1
  Item Stine vanden Vene 1

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Koken 2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tidenzoen 2 Herman Winter 3 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren)

  Summa van desen weke maket 8 1/2 gulden ende 1 Vleemsche


  25

  Item Jacob Dircszoen 15c
  Item Johan van Gangelt 12 1/2c
  Item Henric Engbertszoen 6c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendals 3 3
  Item Jacob de Vale 3 2
  Item Volquin Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 3 3 betaelt 4 vate
  Item Egbert Druut 3 3 betaelt 4 vate
  Item Beernt Assenzoen 3 2 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 1
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Henric van Voerst 2 1 betaelt 1 vat
  Item Johan Nagge 2
  Item Stine vanden Vene 2

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman Aerntszoen 4 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Herman ter Kokene 2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren)

  (doorgehaald: Item Henric Engbertszoen uutgegeven Herman ter Kokene 1 Rest 1 Henric Spiker 1 Stine Engberts 1/2 ende 4 biren)

  Summa van desen weke maket 15 gulden, 2 1/2 Vleemschen ende 1/2 butken


  26

  Item Ghert van Drullinc 18c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Aernt Mamen 13c

  (doorgehaald: Item Ghert Drullinc blift schuldich 1 gulden 8 Vleemsche grote betaelt 4 1/2 gulden ende 2 groten)

  Item Herman Aerntszoen 3 betaelt 2 vate
  Item Jacob Olislagher 4
  Item Jutte Schulten 2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen Aerntszoen 3 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Hermen ter Kokene 2 Aernt to Boechop 1 her Johan Batenburgh 1/2 ende 10 biren vate

  Summa van desen weke maket 7 1/2 gulden ende 1 oert, 1/2 butken, 3 myn


  27

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 13c
  Item Johan van Gangelt 15c

  Item Evert Heynenzoen 3 5 betaelt 1 vat
  Item Hanniken Rosendaels 4
  Item Jacop de Vale 3 1 betaelt 1 vat
  Item Volquin Henriczoen 2 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 1 1 betaelt 2 vate
  Item Beernt Assenzoen 4 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Ghertszoen 3 3
  Item Alijt Goikens 1 1/2
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
  Item Johan Nagge 2 3
  Item Herman Aerntszoen 4 betaelt 2 vate

  Summa van desen weke maket 19 1/2 gulden, 1/2 oert ende 1/2 butken


  28

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c
  Item Ghert Drullinc 18c
  item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacob Dirczoen 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Henric Engbertszoen 5 1/2c

  Item Jacob Olislagher 4
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jutte Schulten 2
  Item Alijt Goikens 2
  Item Alijt Goikens 2 vate Hamborgher (doorgehaald: betaelt 1 1/2 gulden) hier is tgruytgelt van betaelt.
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Jacop Dircszoen 5 vate Hamborgher hier is tgruytgelt van betaelt

  Item Jacop
  Item Henric Engbertszoen uutgegeven Hermen ter Koken 1 1/2 Stine Engbertszoen 1/2 Henric ter Pese 1/2 Wolter oppet Veen 1/2 ende 3 1/2 biren vate

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen blift schuldich 25 1/2 gulden ende 1 1/2 Vleemsche grote betaelt 8 gulden 21 glimmer voir 6 gulden, item noch betaelt 5 gulden (doorgehaald: ende 1 gulden ende 6 1/2 gulden) ende noch 3 gulden)

  Summa van desen weke maket 13 gulden ende 5 1/2 Vleemschen

  (doorgehaald: Item Johan Wolterszoen is schuldich 4 1/2
  Aernhemse gulden)

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 Johan Winnemerszoen 2 Herman Winter 2 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 1 Herman Rentszoen 1 Aernt to Boechop 1 her Johan Batenburgh 1/2 ende 8 biren)


  29

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  Item Ghert Drullinc 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 14c
  Item Ghert van Holte 17c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Hermen Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Jacop de Vale 3
  Item Volquyn Henriczoen 2 1/2
  Item Johan van Gael 3 betaelt 1 vat
  Item Egbert Druut 4 betaelt 3 vate
  Item Aernt ten Hove 1
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Ghertszoen 3
  Item Jutte Schulten 2 vate Hamborger hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Alijt Goikens 2 vate Hamborger hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Henric van Voerst 1 1
  Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
  Item Johan Nagge 2 1/2

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 2 Rolof Lambertszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Hermen Aerntszoen 3 Dirc Egbertszoen 1 Velike 1 Evert Tydenzoen 1 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2 ende 13 biren)

  Summa van desen weke maket 14 1/2 gulden ende 2 Vleemschen


  30

  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13 1/2c

  Item Hermen Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendaels 4
  Item Jacop de Vale 2
  Item Volquyn Henricszoen 1
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 2 vate
  Item Jacop Olislagher 2
  Item Beernt Assenzoen 3
  Item Alijt Goikens 1/2
  Item Alijt Goikens 4 vate Hamborgh hier is tgruytgelt betaelt
  Item Johan Nagge 3 1/2 vat Hamborgh item hier is tgruytgelt van betaelt

  (doorgehaald: Item Johan van Gangelt blift schuldich 3 1/2 gulden)

  Item Henric Engbertszoen blift schuldich 3 oert ende 1/2 climmer

  Summa van desen weke maket 10 1/2 gulden ende 2 Vleemschen myn 1/2 butken


  31

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 13c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c 15c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 14c

  Item Evert Heynenzoen 4
  Item Herman Aerntszoen 3
  Item Jacop de Vale 1
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 1
  Item Egbert Druut 1
  Item Jacop Olislagher 1 4 betaelt 4 vate
  Item Aernt ten Hove 3
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Jutte Schulten 1
  Item Alijt Goikens 1
  Item Henric van Voerst 1 ende 3 biren vate
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 3
  Item Loef Johanszoen 1
  Item Gosen van Brakele 2
  Item Beernt Assenzoen 2

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman Winter 3 Herman ter Kokene 3 Herman Rentszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Aernt to Boechop 1 ende 8 biren vate)

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman Winter 3 Hermen ter Koken 3 Rolof Lamberszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Henric Visch 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2 ende 6 biren)

  Summa van desen weke maket 17 1/2 gulden, 1 Vleemsche, 1/2 butken myn


  32

  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13 1 1/2c betaelt 3 gulden

  Item Evert Heynenzoen 4
  Item Herman Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacop de Vale 4 1 betaelt 4 vate
  Item Volquyn Henriczoen 4
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
  Item Beernt Assenzoen 5 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 4 betaelt 2 vate
  Item Jacob Ghertszoen 3
  Item Alijt Goikens 4 Hamborgher hier is tgruytgelt van betaelt.
  Item Stine vanden Vene 2 1
  Item Johan Nagge 3

  Summa van desen weke maket 14 1/2 gulden, 1/2 butken


  33

  Burgemeesteren
  Johan Bollewerc
  Lubbert Scherpinc
  terti

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Ghert Drullinc 16 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacob Dircszoen 14 1/2c
  Item Aernt Mamen 14c

  Item Jacop Olislagher 2 4 betaelt 3 vate
  Item Aernt ten Hove 1 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jutte Schulten 1
  Item Henric van Voerst 2 betaelt 1 biren
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Loef Johanszoen 1

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Heyn Rosendal 7 Hermen ter Kokene 3 Evert Tidenzoen [.] Rolof Lambertszoen 1 Hermen Rentszoen [.] her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop ende 4 biren vate)

  Summa van desen weke maket 9 1/2 gulden, 1 Vleemsche ende 1 butken


  34

  Item Johan Wolterszoen 16c 16c
  Item Jacop Dircszoen 14c 15c
  Item Ghert van Holte 11 1/2c
  Item Johan van Gangelt 12c

  Item Evert Heynenzoen 4 3
  Item Hermen Aerntszoen 3 3 betaelt 3 vate
  Item Hanniken 4 5 vate koits hier is tgruytgelt van betaelt
  Item Jacob de Vale 4
  item Volquyn Henricszoen 4 3 1
  Item Johan van Gael 3
  (doorgehaald: Item Egbert Druut) 3 betaelt 1 vat (doorgehaald: Egbert Druut blift schuldich 1 gulden ende 4 climmer
  Item Jacob Olislagher 1/2
  Item Berent Assenzoen 2
  Item Aernt ten Hove 2 1 1 betaelt 2 vate
  Item Dirc van Buren 2 3 2 betaelt 5 vate
  Item Jacop Ghertszoen 3 2
  Item Alijt Goikens 2 betaelt 1 1/2 vat
  Item Alijt Goikens 3 vate Hamborgher bier betaelt tgruytgelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 3 1

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 1/2 Hermen Winter 3 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 1 Herman Rentszoen 2 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren vate)

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 3 Hermen Winter 3 Rolof Lambertszoen 1 Hermen Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Aernt to Boechop 1 (doorgehaald: J) her Johan Batenburgh 1/2 ende 6 biren de saitten 1 vat

  Summa van desen weke maket 23 gulden ende 3 1/2 Vleemschen ende 1/2 butken

  Aldus Beer hebben de brouwers mit malcanderen gherekent vanden gruyt (doorgehaald: de hunderde vanden gulden) vanden hundert

  Hier naest salmen vaeren 22 climmer voer den gulden

  35

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c 16c
  Item Jacob Dircszoen 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 13c

  Item Hermen Aerntszoen 2
  Item Jacob de Vale 1
  Item Volquyn Henriczoen 4
  Item Berent Assenzoen 4
  Item Jacob Bettenzoen 1
  Item Jutte Schulten 1
  Item Henric van Voerst 1
  Item Alijt Goikens 1 1/2

  Item Egbert Druut blift schuldich vanden Hamborgher bier 1 gulden ende 3 1/2 climmen

  Item Jacob Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 3 Johan Winnemerszoen 3 Hermen Rentszoen [.] Rolof Lambertszoen 1 Evert Tydenzoen 1 Hermen Winter 2 Arent to Boechop 1/2 ende 6 biren vate

  Summa van desen weke maket 9 1/2 gulden ende 3 1/2 Vleemschen myn 1/2 butken


  36

  Item Johan Wolterszoen 17c 16 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Johan van Gangelt 12 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 4 betaelt 1 vat
  Item Hermen Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacob de Vale 1 3 betaelt 3 vate
  Item Johan van Gael 1 3
  Item Egbert Druut 1 3
  Item Jacob Olislager 2 3 betaelt 4 vate
  Item Berent Assenzoen 3
  Item Arent ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3 2
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Jutte Schulten 1 1
  Item Alijt Goikens 1 1/2 1 betaelt 2 vate
  Item Henric van Voerst 2 2 betaelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Johan Nagge 2

  Summa van desen weke maket 17 gulden ende 2 1/2 Vleemschen


  37

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c 7c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 16c 16 1/2c
  Item Jacob Dircszoen 14 1/2c 18 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2 c

  Item Evert Heynenzoen 3 4 betaelt 6 vate
  Item Herman Aerntszoen 1 2 betaelt 2 vate
  Item Hanniken 2 4
  Item Jacop de Vale 3 1
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Olislagher 3 2
  Item Beernt Assenzoen 4 betaelt 3 vate
  Item Aernt ten Hove 3 2
  Item Dirc van Buren 3 3 betaelt 1 vat ende 3 vate
  Item Jacob Ghertszoen 3 3 betaelt 3 Jacob Manz 3 butken
  Item Jutte Schulten 1
  Item Alijt Goikens 2 3 betaelt 3 vate
  Item Henric van Voerst 2 2
  Item Stine vanden Vene 2 1 betaelt
  Item Johan Nagge 2 2
  Item Jacob Dircszoen 1
  Item Gosen van Brakele 1

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman Winter 2 Evert Tydenzoen 2 Herman ter Kokene 3 Johan Winnemerszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Aernt to Boechop 1/2
  ende 4 biren vate)

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 Johan Winnemerszoen 1 1/2 Herman Winter 2 Herman Rentszoen 1 1/2 Rolof Lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Aernt to Boechop 1 ende 4 biren)

  Summa van desen weke maket 25 gulden ende (doorgehaald: 5)
  5 Vleemschen

  38

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  Item Ghert Drullinc 16c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 15 1/2c
  Item Aernt Mamen 12 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13c

  Item Evert Heynenzoen 7 betaelt 6 vate
  Item Jacop de Vale 2
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
  Item Beernt Assenzoen 1
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Jutte Schulten 1 1 1 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 3
  Item Johan Nagge 3

  Item Ghert van Holte Henriczoen blift schuldich 4 gulden, 4 Vleemsche grote ende 1/2 butken

  (doorgehaald: Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 3 1/2 Rolof Lambertszoen 2 Herman Rentszoen 2 Evert Tydenzoen 2 Dirc oppen Dike 2 Jutte Schulten 1 Johan Borke 1 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1 ende 2 butken)

  Summa van desen weke maket 13 gulden ende 5 Vleemschen


  39

  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacob Dircszoen 15c
  Item Henric Engbertszoen 6c

  Item Evert Heynenzoen 3 1/2 4 betaelt 2 vate
  Item Hermen Aerntszoen 3
  Item Haniken 3
  item Jacob de Vale 3 betaelt 1 vat
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Olislager 3
  Item Berent van Assenzoen 2
  Item Aernt ten Hove 3
  Item Jacob Ghertszoen 3
  Item Jutte Schulten 1 2 1 die
  Item Alijt Goikens 1
  Item Henric van Voerst 3
  Item Stine vanden (doorgehaald: vanden) Vene 1
  Item Johan Nagge 2
  Item Gosen van Brakele 1
  Item Dirc van Buren 4 betaelt 2 vate

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 3 1/2 Hermen Winter 3 Hermen Rentszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 2 her Johan Batenburgh 1/2 Arent to Boechop 1/2 ende 3 biren)

  (doorgehaald: Item Gert Drullinc blift schuldich 1 gulden)

  Summa van desen weke maket 15 gulden, 1/2 butken myn

  Item Johan Wolterszoen blift schuldich 4 gulden

  Item Jacop Dircszoen blift schuldich 15 gulden (doorgehaald:
  2 1/2 Vleemsche grote) betaelt 3 gulden ende 6 gulden Gheise Bolle 1/2 biren Griete Houwers 1/2 biren Gheertruit Rolofs
  Item Henric Egbertszoen uutgegeven Albert de Goier 1 tonne Aelt Hermanszoen 1 Johan Rotghtenzoen 1/2 Aelt Bastion 1/2 Berent van Gelre 1/2 Jan Maeszoen
  [...]


  40

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c betaelt 1 gulden van Henrico wegen
  van Tye noch 1 gulden betaelt 1/2 gulden
  Item Aernt Mamen 12 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Herman Aerntszoen 3
  Item Hanniken Rosendaels 1
  Item Jacop de Vale 2
  Item Egbert Druut 1
  Item Jacop Olislager 2 3 betaelt 1 vat
  Item Berent Assenzoen 3 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 2 betaelt 1 vat
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Jutte Schulten 2 3
  Item Alijt Goikens 2
  Item Gosen ten Brakele 2
  Item Henric van Voerst 2 Item Stine vanden Vene 1
  Item Johan Nagge 2
  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 5 Hermen Winter 3 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 1 1/2 Hermen Rentszoen 1 1/2 Aernt to Boechop 1/2 ende 6 biren vate

  Summa van desen weke maket 16 gulden 1/2 Vleemsche


  41

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc (doorgehaald: 17) 15 1/2c
  Item Jacob Dircszoen 15 1/2 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Aernt van Gangelt 13c

  Item Evert Heynenzoen 2 betaelt 1 vate
  Item Herman Winter 2
  Item Hanniken 4
  Item Jacop de Vale 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
  Item Berent Assenzoen 2 3 betaelt 3 vate
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 1 vat
  Item Dirc van Buren 4 betaelt 2 vate
  Item Jacop Ghertszoen 2 3 betaelt 1 vat
  Item Jutte Schulten 2
  Item Alijt Goikens 1 3
  Item Stine vanden 2
  Item Johan Nagge 1 1

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 4 Hermen Winter 2 Hermen Rentszoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 2 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2 ende 4 biren vate

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 6 Rolof Lambertszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Evert Tidenzoen 2 her Johan van Enren 1/2 Aernt to Boechop 1/2 ende 6 biren vate

  Summa van desen weke maket 18 gulden ende 5 Vleemschen


  42

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  item Johan Wolterszoen 16 1/2c 16c
  Item Jacop Dircszoen (doorgehaald: 16c) 14c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen (doorgehaald: 13 1/2c) 12 1/2c

  Item Hanniken Rosendaels 3
  Item Jacob de Vale 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
  Item Jacop Olislagher 3 betaelt 2 vate
  Item Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 2 vate
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jutte Schulten 3
  Item Henric van Voerst 1 1
  Item Gosen van Brakele 1 1
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Loef (doorgehaald: lo) Johanszoen 1

  (doorgehaald: Item Jacob de Vale manz 4 climmer)

  Item Jacob Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 4 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Coneman Brust 1 Disemer Boerniszoen 1 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt de smyt 1/2 ende 8 (doorgehaald: biren) biren vate

  Summa van desen weke maket 13 1/2 gulden, 1/2 butken 3 myn


  43

  Burgermeisteren
  Ghert Luttick
  Ghert van Holte
  quarti

  Item Ghert Drullinc 17c 16c
  Item Johan Wolterszoen [..]
  Item Ghert van Holte 17c
  Item Johan van Gangelt 13c

  Item Evert Heynenzoen 2 3
  Item Hanniken 3
  Item Jacob de Vale 2
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
  Item Jacob Olislager 2 betaelt 1 vat
  Item Berent Assenzoen 3
  Item Arent ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt
  Item Jacob Ghertszoen 2 3 betaelt 2 vate
  Item Jutte Schulten 2
  Item Alijt Goikens 2
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vander Vene 1
  Item Johan Nagge 1
  Item Loef Johanszoen 1

  Summa van desen weke maket 16 gulden, 1/2 Vleemsche


  44

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c
  Item Jacob Dircszoen 14 1/2c 13c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 4 betaelt 2 vate
  Item Hanniken Rosendaels 4
  Item Jacop de Vale 3
  Item Volquyn Henriczoen 4
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 4 betaelt 2 vate
  Item Jacob Olislagher 1 1
  Item Beernt Assenzoen 1 4 betaelt 4 vate 1 biren
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 2 vate
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Jutte Schulten 1 2
  Item Alijt Goikens 2
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Johan Nagge 2 1/2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Herman ter Kokene 5 Evert Tydenzoen 2 Rolof Lambertszoen 2 Hermen Rentszoen 2 Aernt to Boechop 1/2 ende 8 biren vate

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 3 Hermen Rentszoen 3 Rolof lambertszoen 2 Evert Tydenzoen 1 Aernt to Boechop 1/2 her Johan Batenburgh 1/2 ende 7 biren vate

  Summa van desen weke maket 17 gulden 1/2 Vleemsche  45

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c 17c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c 16c
  Item Jacop Dircszoen 14c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen 12c
  Item Johan van Gangelt 13c
  Item Henric Egbertszoen 6c

  Item Jacop de Vale 1
  Item Jacop Olislager 2 betaelt 1 vat
  Item Aernt ten Hove 3
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Hanniken Rosendaels 3
  Item Jacob de Vale 3
  Item Egbert Druut 3 betaelt 1 vat
  Item Johan van Gael 3

  Item Jacob Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 2 Hermen Rentszoen 3 Rolof Lambertszoen 3 Evert Ydenzoen 1 Heyne van Heerde 1 Peter Moly 1 Syman Henriczoen 1 Henric op den Dike 1 Aernt to Boechop 1/2 ende 6 biren vate

  Summa van desen weke maket 13 1/2 gulden, 4 Vleemschen


  46

  Item Ghert Drullinc 18c
  Item Johan Wolterszoen 15 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Hermen Winter 1
  Item Jacop de Vale 1
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Jacop Olislager 2
  Item Aernt ten Hove 1
  Item Dirc van Buren 2
  Item Jacop Ghertszoen 2 betaelt 1 vat
  Item Jutte Schulten 1
  Item Henric van Voerst 1 1 1/2
  Item Stine vanden Vene 1 1 betaelt 1 vat
  Item Johan Nagge 1
  Item Berent Assenzoen 2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Koken 3 Hermen Rentszoen 3 Rolof lambertszoen 1 her Henric 1 Evert Ydenzoen 1 Hermen Aerntszoen 1 Berent Assenzoen 2 her Johan Batenburgh
  1/2 Aernt to Boechop 1/2 de koster uut den Oldenbroec 1/2 ende 6 biren

  summa van desen weke maket 8 1/2 gulden ende 1 oert


  47

  Item Johan Hoppenbrouwer 18c 17c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 17 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  item Johan van Gangelt 13c

  Item Hermen Aerntszoen 2 betaelt 1 vat
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacob de Vale 3
  Item Volquyn Hendriczoen 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3 1 betaelt 1 vat ende 2 vate biren
  Item Berent Assenzoen 1 4 betaelt 1/2 biren vate
  Item Jacob Ghertszoen 2
  Item Johan Nagge 2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Berent Assenzoen 4 Hermen Aerntszoen 2 Hermen ter Koken 3 Egbert Druut 1 Evert Ydenzoen 2 Aernt to Boechop 1/2 ende 8 biren

  Summa van desen weke maket 14 gulden ende 1 oert


  48

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 17 1/2 c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen 12 1/2c
  Item Henric Engbertszoen 6c

  Item Evert Heynenzoen 2 2 betaelt 2 vate
  Item Hermen Aerntszoen 1 2 betaelt 1 vat
  Item Hanniken Rosendals 3
  Item Jacop de Vale 1 3 betaelt 2 vate
  Item Volquyn Henriczoen 3 2
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 1 3 betaelt 2 vate
  Item Jacop Olislagher 2 2 betaelt 1 vat
  Item Berent Assenzoen 2 3 betaelt 1 vat ende 1 biren
  Item Aernt ten Hove 2 2 betaelt 3 vate
  Item Dirc van Buren 3 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 2 2 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 2 1
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 1 2 betaelt 1 vat ende 2 vate
  Item Johan Nagge 2 1

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 9 Hermen ten Oerle 1 her Johan van Enre 1 (doorgehaald: her) Herman Aerntszoen 1 Berent Assenzoen 2 her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Berent Assenzoen 3 Hermen Winter 2 Evert Tidenzoen 2 Hermen Rentszoen 2 Hermen ter Kokene 2 Lambert Assenzoen 1 1/2 Aernt Heynemanszoen 1 Aernt to Boechop 1/2 Asse Sticker 1 biren Evert Scherpinc 1 Ghert van Holte 1 biren Johan Johanszoen 1 biren Aernt vanden Eket 1/2 biren Henric ten Hove 1/2 bire Clawes Volkers 1/2 biren her Johan Viseman 1/2 biren

  Summa van desen weke maket 22 gulden

  Item Henric Engbertszoen uutgegeven Jacop Hamer 1 Aelt Hermanszoen 1 Dirc Spegel 1/2 Johan Met 1/3 Stine Engberts 1/2 ende 1 biren Johan Maes 1 biren


  49

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 18 1/2c
  Item Aernt Mamen 13c
  Item Johan van Gangelt 12c

  Item Hermen Aerntszoen 1
  Item Hanniken Rosendal 3
  Item Jacop de Vale 2
  Item Egbert Druut 2
  Item Berent Assenzoen 3 betaelt 1 biren
  item Alijt Goikens 1
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 1
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Evert Heynenzoen 1
  Item Johan Nagge 1
  Item Alijt Goikens 2

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 4 her Johan van Enre 1 Berent Assenzoen 3 Hermen Winter 1 Lambert Assenzoen 1 1/2 Heyneman Assenzoen [.] her Johan Batenburgh 1/2 Aernt to Boechop 1/2 Belie Stickers 1 biren Evert Scherpinc 1 biren Ghert Drullinc 1 biren Aernt vander Eket 1 biren her Johan Viseman 1 biren Claes Volkerszoen 1/2 biren Gheertruut Pothofs 1/2 biren

  Summa van desen weke maket 11 1/2 gulden ende 1 1/2 Vleemsche groten


  50

  Item Johan Hoppenbrouwer 18 1/2c
  Item Ghert Drullinc 16 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 17 1/2c
  Item Aernt Mamen 13 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 3 betaelt 1 vat
  Item Hermen Winter 3
  Item Hanniken Rosendal 4
  Item Jacop de Vale 4
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Johan van Gael 4
  Item Egbert Druut 5 betaelt 2 vate
  Item Jacop Olislagher 1
  Item Berent Assenzoen 5 betaelt 1 vat ende 1 biren
  Item Aernt ten Hove 4 betaelt 2 vate
  Item Dirc van Buren 3 5
  Item Jacop Ghertszoen 3
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 3
  Item Aernt van Gangelt 1 tonne Amesfoerder (19)

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Berent Assenzoen 5 Hermen Aerntszoen 2 Evert Tyden 3 Hermen ter Kokene 2 Aernt to Boechop 1/2 Evert Scherpinc 1 biren Asse Sticker 1 biren

  Summa van desen weke maket (doorgehaald: 13 1/2 gulden) 20 1/2 gulden ende 1 Vleemsche


  51

  Item Johan Hoppenbrouwer 19c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 17 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 14 1/2c
  Item Aernt Mamen 14 1/2c
  Item Johan van Gangelt 14 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 2 3 betaelt 3 vate
  Item Hermen Aerntzoen 1
  Item Hanniken Rosendals 3 (doorgehaald 3)
  Item Hanniken Rosendals 3 vate Hamborgh
  Item Alijt Goikens 1 ende 1 vat koits
  Item Henric van Voerst 1 1/2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3 betaelt 3 ende 3 vate Hamborgher
  betaelt 2 vate Hamborgher
  Item Jacop Olislager 3 (doorgehaald: ende 1 lelide plack)
  Item Berent Assenzoen 3
  Item Aernt ten Hove 4 vate Hamborgher
  Item Jacop Ghertszoen 2 2 betaelt 1 vat
  Item Johan Nagge 2
  Item Loef Johanszoen 2 vate Hamborgher
  Item Jacop Dircszoen 5 vate Hamborgh

  Item Jacop Dircszoen uutgegeven Hermen ter Kokene 3 Berent Assenzoen 4 Hermen Winter 1 Aernt te Boechop 1 Hermen Rentszoen 2 Hermen ten Hove 1 her Batenburgh 1/2 Ghert Morre 1/2 Aernt Noyde 1/2 Ghert van Holte 1/2 Belie Stickers 1 biren Evert Schepers 1 biren Henric van Meerten 1 biren Lambert Johanszoen 1 biren

  Summa van desen weke maket 23 gulden, 4 Vleemschen ende 1/2 butken
  52

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c 15 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 17c

  Item Hermen Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendals 6 vate Hamborgher
  Item Jacop Olislager 3 betaelt 1 vat
  (doorgehaald: Item Jacop Manz 1 lelicken)
  Item Berent Assenzoen 4
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3
  Item Alijt Goikens 3 vate Hamborger tgruytgelt betaelt
  Item Henric van Voerst 2 1/2
  Item Stine vanden Vene 2 vate Hamborger betaelt 1 vat Hamborger hier is tgruytgelt betaelt
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Jacop Dircszoen 5 vate Hamborger

  Item Ghert Drullinc blift schuldich 3 gulden

  Summa van desen weke maket 15 1/2 gulden ende 2 1/2 Vleemsche grote


  53

  Burgemeisteren
  Aernt the Boechop
  Willem Sticker
  quinti

  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Aernt Mamen 14c

  Item Evert Heynenzoen 3 1
  Item Hermen Aerntszoen 2
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Jacop de Vale 3 be
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3
  Item Egbert Druut 5 vate Hamborgh
  Item Berent Assenzoen 5 betaelt 4 vate
  Item Aernt ten Hove 5 vate Hamborgh
  Item Jacop Ghertszoen 3 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 1
  Item Johan Nagge 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 vat
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Henric van Voerst 3

  Summa van desen weke maket 19 gulden ende 4 Vleemschen


  54

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 16 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 15c
  Item Ghert van Holte 15c

  Item Evert Heynenzoen 1 3 betaelt 1 vat
  Item Hermen Aerntszoen 1
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Jacop de Vale 3 betaelt 1 vat
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Jacop Olislager 4 betaelt 2 vate
  Item Berent Assenzoen 4 betaelt 2 vate
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 1 2 betaelt 3 vate
  Item Alijt Goikens 2 ende 2 vate koits tgruitgelt betaelt
  Item Stine vanden Vene 2

  Item Jacop Drullinc blift schuldich 7 gulden betaelt 3 gulden ende 4 gulden betaelt

  Summa van desen weke maket 14 1/2 gulden, 1 Vleemsche


  55

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c
  Item Jacop Dircszoen 13 1/2c
  Item Ghert van Holte 14 1/2c
  Item Johan van Gangelt 14 1/2

  Summa van desen weke maket 3 gulden ende 2 Vleemschen
  myn 1/2 butken

  56

  Item Johan Hoppenbrouwer 16 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 15c

  Item Evert Heynenzoen 5 betaelt 3 vate
  Item Hermen Aerntszoen 3 3 betaelt 1 vat ende 3 vate
  Item Hanniken Rosendals 2
  Item Jacop de Vale 3 1
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Jacop Olislager 3 betaelt 2
  Item Beernt Assenzoen 2 1
  Item Aernt ten Hove 2
  item Dirc van Buren 3 1
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Alijt Goikens 3 (doorgehaald: vate koits)
  Item Alijt Goikens 4 vate koits tgruytgelt betaelt
  Item Henric van Voerst 3 3
  Item (doorgehaald: Alijt Go) Stine vanden Vene 2
  Item Stine vanden Vene 3 vate koits betaelt hier
  is tgruytgelt betaelt
  Item Berent Assenzoen 5

  Summa van desen weke maket 19 gulden ende 4 Vleemschen


  57

  Item Johan Hoppenbrouwer 16c
  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14c
  Item Aernt Mamen 14c
  Item Johan van Gangelt 17c

  Item Evert Heynenzoen 4 3
  Item Hanniken 4 betaelt 1 vat
  Item Jacop de Vale 2
  Item Volquyn Henriczoen 2 1
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 4 betaelt 2 vate
  Item Jacop Ghertszoen 2 3 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 2 vate koits tgruytgelt betaelt
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Stine vanden Vene 3 vate koits tgruytgelt van betaelt
  Item Berent van Assenzoen 5

  Summa van desen weke maket 15 1/2 gulden ende 2 Vleemshen


  58

  Item Ghert Drullinc 17 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 15c
  Item Jacop Dircszoen 15 1/2c
  Item Ghert van Holte 16c
  Item Aernt Mamen 14 1/2c

  Item Hermen Aerntszoen 3 betaelt 1 vat
  Item Hanniken 3
  Item Jacop de Vale 3 betaelt 2 vate
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Egbert Druut 5 vate Hamborgher
  Item Jacop Olislager 3 betaelt 2 vate
  Item Beernt Assenzoen 2 1 1
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Aernt ten Hove 5 vate Hamborgher
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 2 vate Hamborgher
  Item Henric van Voerst 2 1/2
  Item Stine vanden Vene 1

  Summa van desen weke maket 16 gulden ende 1 1/2 Vleemsche


  59

  Item Johan Hoppenbrouwer 17c 18c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 13c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Johan van Gangelt 13 1/2c

  Item Evert Heynenzoen 2
  Item Hermen Aerntszoen 3
  Item Hanniken 10 Hamborger
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Beernt Assenzoen 4
  Item Aernt ten Hove 1
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Alijt Goikens 2
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2 betaelt 1 [...]
  Item Jacop Dircszoen 1 vat Hamborger
  Item Hanniken 4
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 2
  Item Jacop de Vale 2

  Summa van desen weke maket 22 1/2 gulden ende 2 butken


  60

  Item Johan Hoppenbrouwer 17 1/2c
  Item Ghert Drullinc 17c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14c 13 1/2c
  Item Aernt van Mamen 14 1/2c
  Item Johan van Gangelt 14c

  Item Evert Heynenzoen 5 betaelt 1 vat
  Item Hermen Aerntszoen 3 betaelt 2 vat
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Egbert Druut 4 Hamborgher
  Item Jacop Olislager 2 betaelt 1 vat
  Item Beernt Assenzoen 4
  Item Alijt Goikens 1 Hamborgher
  Item Henric van Voerst 1

  Summa van desen weke maket 13 gulden ende 4 Vleemschen


  61

  Item Ghert Druut 16 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Hermen Aerntszoen 2 2 betaelt 3 vate
  Item Hanniken Rosendaels 4
  Item Jacop de Vale 3
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 3 betaelt 1 vat
  Item Egbert Druut 3
  Item Beernt Assenzoen 3 4
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Alijt Goikenszoen 2
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2

  Summa van desen weke maket 13 gulden 1/2 butken myn


  62

  Item Johan Hoppenbrouwer 13c
  Item Ghert Drullinc 16 1/2c
  Item Johan Wolterszoen 16 1/2c
  Item Ghert van Holte 17c
  Item Aernt Mamen 14c

  (doorgehaald: Item Ghert van Holte Henriczoen blift schuldich
  [...] ende 1 oert ende 1/2 olt butken
  Item hier is van betaelt 5 Aernhemsche gulden ende 6 gulden)

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Evert Heynenzoen 5 Hamborgher
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Hanniken 4 vate Hamburgher
  Item Jacop de Vale 2
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Johan van Gael 2
  Item Egbert Druut 3
  Item Jacop Olislagher 4
  Item Beernt Assenzoen 1
  Item Aernt ten Hove 1
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Henric van Voerst 2
  Item Stine vanden Vene 2

  Summa van desen weke maket 15 1/2 gulden


  63

  Item Johan Hoppenbrouwer 14 1/2c
  Item Ghert Drullinc 18c
  Item Johan Wolterszoen 16c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Ghert van Holte 16 1/2c
  Item Aernt Mamen 14c
  Item Johan van Gangelt 13c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Hermen Aerntszoen 3
  Item Jacop de Vale 3
  Item Volquyn Henriczoen 3
  Item Johan van Gael 3
  Item Egbert Druut 3
  Item Egbert Druut 6 vate Hamborgher
  Item Beernt Assenzoen 4 1 4
  Item Aernt ten Hove 3 betaelt 4 vate Hamborgher
  Item Jacop Ghertszoen 2
  Item Alijt Goikens 3
  Item Henric van Voerst 3
  Item Hanniken Rosendals 4
  Item Dirc van Buren 3
  Item Stine vanden Vene 2

  Summa van desen weke maket 23 1/2 gulden 2 Vleemschen ende 1 butken


  64
  Item Johan Hoppenbrouwer 18c
  Item Ghert Drullinc 18c
  Item Johan Wolterszoen 16c 16 1/2c
  Item Jacop Dircszoen 14 1/2c
  Item Johan van Gangelt 14c

  Item Evert Heynenzoen 3
  Item Volquyn Henriczoen 2
  Item Jacop Olislagher 4 betaelt 1 vat
  Item Aernt ten Hove 2
  Item Dirc van Buren 3 betaelt 1 vat
  Item Alijt Goikens 1 3
  Item Henric van Voerst 1
  Item Stine vanden Vene 2
  Item Johan Nagge 2 vate Amesfoerder

  Item Johan Wolterszoen blift schuldich 13 gulden, 1 olt butkin myn
  Summa van desen weke maket 11 gulden
  Summa summarum maket 800 gulden 9 gulden myn
  (doorgehaald: Volquyn Henriczoen blift schuldich 13 Vleemsche
  grote myn)

  (doorgehaald: Henriczoen blift schuldich 13 Vleemschen, 2 groten myn

  Item Henric Egbertszoen blift schuldich 2 1/2 Aernhemse gulden ende enen oert, betaelt 1 ons heren nye gulden

  Item Ghert van Holte blift schuldich 2 gulden 1 oert ende 1/2 olt butkin

  Item Alijt Goikens blift schuldich 9 gulden ende enen Vleemsche groten, betaelt 3 1/2 gulden ende 1 oert betaelt noch 5 oert ende 1/2 gulden ende 2 gulden betaelt 1 gulden ende noch 1/2 gulden betaelt

  Item Henric van Voerst blift schuldich 13 gulden, betaelt 3 gulden Henric Jacobszoen, noch betaelt 21 climmer ende 17 climmer ende 3 groten
  Item Johan Johanszoen betaelt 3 gulden, 4 climmer myn
  Item betaelt noch 2 1/2 gulden ende 1 oert


  65

  Item Johan van Gangelt blift schuldig 10 gulden ende 4
  Vleemsch ende 1 olt butken betaelt 5 Aernhemse gulden

  Item Jacop Dircszoen blift schuldich 11 gulden
  Item Hanniken Rosendals blift schuldich 5 gulden ende 5 Vleemschen
  Item Asse van Tie blift schuldich 2 gulden 2 1/2 [...]

  Item Johan Nagge blift schuldich 10 gulden ende [...] ende 1/2 Vleemsche van sisen

  Item Ghert Drullinc blift schuldich 12 gulden ende 4 Vleemschen myn 1 oelt butken

  Item Loef Johanszoen blift schuldich 1 1/2 gulden ende [...] Vleemsch betaelt 1/2 gulden betaelt 1 gulden

  Item Jutte Schulten blift schudich 6 gulden ende 1 Vleemsche
  ende 1 biren vat hoppen de sise daer of betaelt 2 gulden

  Item Gosen van Brakele blift schuldich [...]

  Item Aernt Mamen blift schuldich 7 Aernhemse gulden

  Item Egbert Druut blift schuldich 6 1/2 gulden ende 1 [...]
  betaelt 4 gulden. Item noch betaelt 1/2 gulden ende 1 Vleemsche

  Item Aernt tho Boecop sal (doorgehaald: bueren) betalen 5 1/2 gulden van Jacop Dircszoen wegen

  Item Ghert Drullinc blift schuldich 4 1/2 gulden

  Item Aernt tho Boechop sal betalen voer Johan Nagge 8 1/2 Aernhemse gulden

  Item Aernt tho Boechop sal betalen voer Ghert Ghertszoen
  3 gulden

  Item Aernt tho Boechop sal betalen voer Ghert Alferszoen 24 climmer


  66

  Item opt huus gedrunken 1 climmer an biere

  Item Bertolt vander Schuere gegeven 25 Wilhelmusschilden

  Item des donredages na sunte Vinceninsdach (20) Bertolt ter Schuere gegeven 25 Wilhelmusschilden van sinre lijfrente de wij hem jaerlix schuldich sin op sunte Poncianusdach (21) daer wij ene quitancie van hebben

  Item Bertolt ter Schuere gegeven enen gulden ende 11 climmer
  dat hem tjaer to Luttick waert gegeven

  Item op sunte Paulusdach (22) heren Johan Viseman gegeven 4 1/2 gulden myn (doorgehaald: 3) twe Vleemsche grote

  Item uutgegeven 9 blenken voir 1 pont keersen


  67

  Item do onse scepene de (doorgehaald: maikeden) mackede oppet huus do deden men de nye scepenen schuldich (doorgehaald: veen) 5 Aernhemse gulden verteert
  Item opt huus ghedrunken (doorgehaald: over dre maelen) 5 gulden ende 5 butkens
  Item noch opt huus ghehaelt an Henric ende [...] 6 climmer ende 1 blenken

  Item verteert mit Dirc vanden Kuul ende mit Wynnemerszoen ende mit den dekene

  Item uutgegeven den scepenen ende den raede en oere [...] voer oere ganse 6 1/2 gulden myn 2 blenken

  Item Alijt Lamberts Lutgens weduwe gegeven 3 gulden ende 2 1/2 climmer dat wij oer jaerlix gheven [.]egen uut den statkiste

  Item den burgermeisteren verteert Aernt to Boeckop ende Willem Sticker to Hannikens huus 15 climmer

  Item Henric ten Bleke ende Ghert Lutticke verteert do men Hermen Wolter winnen solde 16 climmer ende opt huus ghedrunken


  68

  Item Ghert heft onse stat verlecht die ersg... die in die sluse hoeren op den voert

  Item [...] de Grote gegeven 16 1/2 climmer van dreen dagen te corden ende graven op den voert an die sluse

  Item Beernt Homoet gegeven 16 1/2 climmer van dreen dagen te corden ende graven op den voert an die sluse

  Item Henric van Voerst gegeven 16 1/2 climmer van dreen dagen te corden op den voert

  Item Hermen Johan Peterszoen gegeven 16 1/2 climmer van dreen dagen te corden ende graven op den voert

  Item Jacop de Vale gegeven 11 climmer van (doorgehaald: dre)
  tween dagen (doorgehaald: en) te corden ende graven op de voert an die sluse

  Item Johan Lambertszoen gecurtet 1 1/2 gulden van twe daghe an die sluse te tymmeren ende van plancken

  (doorgehaald: Item Weijer vand)

  Item Aernt Mamen gegeven van Lambert Boysters weghen 5 Aernhemse gulden ende 4 Vleeemschen vanden statdijck te maken


  69

  Item Lambert van Dorsten gegeven 21 climmer van dree dagen deckenus an die schole ende noch Lambert gegeven 1 1/2 climmer voer dack Item noch Lambert gegeven 1 1/2 climmer van Peter Hermans wegen betaelt [...] Lambert daer an te helpen
  Item noch Lambert van Dorsten gegeven 8 climmer van Beernt Borremalt van tween dagen te helpen an die schole Item noch Lambert vurseid gegeven 17 climmer van leme dat an die schole ghe[...]

  Item verteert mit heren Henric uut den Oldenbroeck 35 climmer tot Egbert Druuts huus
  Item Willem Sticker verteert tot Egbert Druuts huus 9 climmer daer solde Johan Heket de gote maken opt huus ende Johan Heket sal die doere to [...] inden statkelre

  Item Ghert Lutticke ende Herman ter Bleke verteert to Egbert Druuts huus 15 climmer


  70

  Item Johan Spaen gegeven op sijn loen 13 Aernhemse gulden

  Item Lambert de dragher gegeven van ene reyse de hij dede to Campen, to Zwolle ende to Hattem ende noch ene reyse ghedaen to Zwolle 13 climmer

  Item to Jacop Dircszoen huus verteert do de scepene van Harderwijck op Griete van Apeldoeren [...] noch weeren 18 climmer

  Item Wolterkin gegeven 6 blenken van die Hillige Geestpoerte schone te maken

  Item heren Johan Batenburgh onse dekene gegeven 7 1/2 olt butken dat wij jaerlix den dat dekene schuldich sijn voer die zene (23)

  Item die spelude van Deventer gheschencket 23 climmer


  71

  dese de hier na bescreven stae de hebben der stat berren gecoft

  Item Ghert ter Brake de Jonge [... ..] voer 6 Aernhemse gulden burge Engbert Feit

  Item Ghert Schoier een berre [...] 6 gulden ende 1/2 oert burge Hillebrant Boese ende Jacop de Vale

  Item Henric Murre een berre voer 4 gulden ende 1/2 oert burghe Ghert van Holte

  Item Ghert Engbertszoen een berre voer 5 1/2 gulden ende 1 oert burge Gosen van Brakele

  Item Ghisebert coperslager een berre voer 5 gulden burghe Craft Koel

  (doorgehaald: Item Jacop Dir)

  Item Jacop de Vale gegeven 12 climmer van tween dagen de graft schone te maken


  72

  Item Hans Holst gegeven 25 climmer vanden Velikendijck te maken

  Item Jacop de Vale ende Johan van Brosche gegeven 7 gulden ende 13 blenken vanden Velikendijck te maken

  Item myt den rentemeister verteert ende gheschenct ende mit den Velike verteert 7 gulden ende 1 climmer to Jacop Dircszoen huus
  Item to Jacobs huus verteert mitten Veliken 5 climmer

  Item Gheise Pijls gegeven 2 climmer van der Statdijck te maken

  Item die burgemeisteren verteert ende gheschencket tot Hannikens huus 6 1/2 gulden (doorgehaald: ende ene)
  Item verteert tot Hannikens huus 9 climmer

  Item des donredages na sunte Mertensdach (24) Steven Ghent ghesant bi synen boede 7 1/2 Rijnse gulden de hem verschenen weren to sunte Galle (25) laest verleden hier mede alle verlene termijn betaelt
  Item Henric Ghert sinne boede gheschenct 4 climmer

  Item gegeven 10 climmer voer een voeder turfs

  Item to Hannikens huus verteert 17 climmer ende 5 climmer

  Item op sunte Elisabethdach (26) vertinset vander Ghoer ende molenwijnde (27) 4 olde grote maket 1 gulden ende 3 1/2 climmer

  Item Aernt Sticker gegeven inden jare etc. 43 op sunte Elisabethdach 3 1/2 Aernhemse gulden (doorgehaald: ende 1) op sijn loen ende noch 2 gulden ende noch 1 gulden
  Item noch Aernt vurseid gegeven 6 1/2 gulden ende 4 Vleemsche grote hiermede Aernt al betaelt sijn loen inden jare etc.43

  Item Evert Heynenzoen gegeven van Heynen sijns zoens wegen inden jare etc.44 op sunte Valentijnsavent (28) 13 Aernhemse gulden ende 4 Vleemsche grote hiermede (doorgehaald: ener de alle verle) [...] alle verledene terminen betaelt


  73

  Item uutgegeven 21 olde butken vanden mast (29) de men (doorgehaald: ses) settede op Warmbolst hoftken

  Item (doorgehaald: Ghert) Gheertruut Rolofs gegeven 3 climmer vanden statdijck te maken

  Item Aernt van Gangelt ende Craft Johanszoen gegeven 6 1/2 Aernhemse gulden

  Item verteert op die reise Arnhem 6 gulden ende 9 climmer do die stat van Arnhem onser stat screven aldaer te komen

  Item de boede van Arnhem gegeven 5 climmer de onsen stat enen breef brochte van Evert de broeder

  Item Eernst Henriczoen gegeven to volleste (30) sijnre lijfrente 10 Rijnse gulden Item noch gegeven (doorgehaald: op) 13 Rijnse gulden ende noch gegeven 3 Rijnse gulden hiermede eerst betaelt van 43 ende alle verledene terminen

  Item uutgegeven 3 climmer voer 1 eken sparre dat noertwert an die zee (doorgehaald: vand) vanden havene waert gheset
  Item 2 climmer gegeven den gesellen de den sparre setten

  Item des manendages na sunte Andreesdach (31) apostel Aernt de smyt gegeven 5 1/2 Aernhemse gulden ende 2 Vleemsche grote dat wij hem schuldich weren van smeden hiermede hem al betaelt


  74

  Item Johan Johanszoen gegeven 3 gulden ende 1 climmer van schuppen ende van baste dat die [...] an die havene besichden

  Item Lambert Andreeszoen ende Ghert Craftszoen burgermeisteren gheschencket (doorgehaald: bi) heren Bertoldus onsen kerchere 3 oert Rijnse gulden tot Egbert Druuts huus

  Item verteert tot Egbert Druuts huus (doorgehaald: ende ghehaelt an br verteert) 32 climmer

  Item Craft Koel ende Johan Dircszoen gegeven 200 climmer (doorgehaald: 70) ende 70 van 27 roden (32) te graven bi langhes de Meden


  75

  Item op des Hilliges Sacramentsavent (33) heren Johan van Batenburgh gegeven 6 Aernhemse gulden ende 4 climmer voer dat timmer ende den tuun ende putte de hi maecte an die wedewe
  Item Johan Maeszoen gegeven van heren Johan Batenburgh wegen 6 Aernhemse gulden

  Item Ghert Lutticke verteert to Campen do hi ver[...] solde an Henric de Bie vanden vitte (34) op Schonen 4 braspenningen


  76

  Item Asse van Tye gegeven van ene reyse tAernhem ende ene reyse to Coetwijck ende ene reyse to Elspete onse scepen Meicoert daer van gegeven 4 1/2 gulden

  Item Jacop de Vale gegeven 8 climmer van twe dagen te graven in die havene

  Item Loef Johanszoen gegeven 9 climmer van vier voeder (doorgehaald: reets) riets te halen

  Item Loef Johanszoen gegeven 6 climmer van vier dre voeder stratensteen te halen van Warmbolts hoefken


  77

  Item Lubbert Bolliken gegeven 1 Johannes schilt ende 26 climmer voir 3 libera vanden tolle (35)

  Item tot Hannekens huus gedrunken ene [...] wijns maket 5 climmer

  Item Lubbe de beghine gegeven 2 (doorgehaald: climmer) gulden to volleste oere strate te maken bi hoer huus


  78

  (Doorgehaald: Item (doorgehaald: [...]) opt huus verdrunken (doorgehaald: do in) an Hamborgher bier ende tot Evert Heynenzoen huus)

  Item tot Evert Heynenzoen an Hamborger bier ghehaelt to onse scepenen nye schepenen solden kosen ende tot Evert Heynenzoen huus verteert onse burgermeister gheschencket to samen 5 Aernhemse gulden ende 4 1/2 climmer

  [...] gulden voer een voeder turfs [...] den bode gheschencet 4 climmer de onser stat ene brochte van onsen heren waer wij [...] inde bestande wessen wolde mit den van Dordrech

  (Doorgehaald: Item Henric Aecster gegeven 2 olde Bra )

  Item Henric Aecster gegeven 2 braspenningen

  Item tot Egbert Druuts huus ghehaelt 3 1/2 climmer an biere dat waert opt huus ghedrunken

  Item Hermen Peterszoen gegeven 5 climmer van enen dach onser stat weteringe te sloten ende vander stat rickede te maken voer die Hillige Gheestpoerte

  Item Asse van Tie gegeven 1 gulden ende 5 krumsterten dat hi (doorgehaald: onse stat brochte enen br) der stat vanden bussche brochte enen gheleit breef van onsen stat wegen


  79

  Item so hebben wij Ghert Johanszoen ende Lubbert Scherpinc in oere rekenschup gegeven 40 gulden ende 7 Rijnse gulden

  Item Lambert Johanszoen ende Aernt [...] gegeven to teergelde 1 1/2 olde braspenningen

  Item opt huus ghedrunken 1 1/2 climmer [...]

  Item Ghert van Campen ende Lambert sijn ghesellen gegeven to samene (doorgehaald: gegeven) 2 olde braspenningen to goedes penninge

  Item Evert Heynenzoen ende Henric sinne soene gegeven 2 olde braspenninge to goedes penninge

  Item Aernt Sticker gegeven 1 olde braspenningen to goedes penninge


  80

  Item uutgegeven 16 1/2 climmer voir 4 tonne steens

  Item [...] Willemszoen gegeven 22 climmer voer 5 tonne steens

  Item Berent van Gelre gegeven 2 gulden 4 1/2 climmer van 6 tonne stratensteens

  Item uutgegeven 17 1/2 climmer voir 4 tonne steens

  Item uutgegeven 14 climmer van 1 voeder steens

  Item uutgegeven 24 climmer van 2 voeder steens

  Item Jacop Claweszoen gegeven 26 climmer ende 6 grote voer een voeder steens

  Item Willem de Vresenzoen gegeven 23 climmer voir 5 tonne steens ende 1 bire

  Item Ghert van Dorsten gegeven 18 climmer voer een (doorgehaald: voeder) voer stratensteens

  Item Jacob Willemszoen gegeven 25 climmer voir 1 voer steens

  Item Jacop Claweszoen gegeven 26 climmer ende 6 grote voer een voer steens

  Item Ghert Top gegeven 17 1/2 climmer voir 4 tonne steens
  Item 1 man gegeven 16 climmer voir 1 voir steens
  Item to Vresenzoen gegeven 23 climmer voir 1 voeder steens

  Item Jacob Willemszoen gegeven 46 climmer voir twe wagen steens

  Item Mathijs Buckszoen gegeven 14 climmer ende 3 grote voir 3 tonne steens ende 1 bire

  Item Peter van Callen broer gegeven 22 climmer voer een voeder steens

  Item Jacop Willemszoen gegeven 27 climmer voer een voeder steens

  Item Jacop Claweszoen gegeven 26 climmer ende 6 grote voer een voeder steens

  Item Jacop Willemszoen gegeven 26 climmer ende 5 grote voir 1 voeder steens


  81

  Item Ghert van Dorsten gegeven 22 climmer [...] voeder steens

  Item verteert to Egbert Druut de onse scepenen de olde sluse vercoften de licht bi die nie sluse (doorgehaald: te Egbert Druuts huus)

  Item een man van Lunspeet gegeven 16 climmer voer een voeder steens
  Item Ghert van Dorsten gegeven 20 climmer voer een voeder steens

  Item Ghert Rijnvisch gegeven 19 1/2 climmer ende 1 blinken van 4 1/2 tonne stratensteens

  Item 5 olde grote vertinst to Putten [...] maken (doorgehaald: 12) 30 climmer
  Item Vos de smyt gegeven 5 gulden vande s([...] an die stathuus op rekenscip
  Item Vos de smyt gegeven 12 Aernhemse gulden [...] sunte Mertensavent (36) op rekenschip Vos gegeven 5 Aernhemse gulden op Onsen Lieven Vrouwe concepcion (37) Item noch Vos gegeven 1 1/2 gulden

  Item Aernt te Boechop gegeven 15 climmer [...] onse stat verlegede vanden stratensteen op te [...]

  Item to Evert Ydenzoen huus verteert 6 climmer

  Item tot Jacop Dircszoen huus verteert 1 gulden

  Item Henric Heket gegeven 4 gulden ende 9 climmer dat hi der stat ene busse (38) makede van sinen silver


  82

  Item 2 stratemakers gegeven 1 gulden op rekenschip
  Item noch den stratemakers gegeven 4 gulden ende 15 1/2 climmer
  Item noch gegeven den stratemakers gegeven 15 gulden
  (doorgehaald; Item een blincen den stratemakers schuldig 40 gulden)
  Item den stratemakers gesant 16 gulden

  Item Lambert Johanszoen to teergelde mede gegeven 7 butkens do hi de stratemaker sijn hek brochte

  Item Ghert van Holte Henriczoen verteert op die (doorgehaald: [...]) do ons heren genade ons (doorgehaald:g screven) screef waer we mede wesen wolde inden bestande tussche die van Dordrecht ende ons 13 climmer

  Item verteert de onse scepenen toegen ter kercken an den richter van Veluwen ende do onse scepenen weren to Enghelanden [..] 3 gulden

  Item [...] van Tyman Bolle gegeven to wagenhuere [...] onse scepenen voerden ter Nierkerken [..] oert

  Item heren Johan Viseman gegeven op sunte Thomasdach (39) inden
  jare etc. 43 7 Aernhemse gulden

  Item Wolterkin gegeven 2 climmer van eerde of te leggen van die havene


  83

  (doorgehaald: Item ons heren speelude (40) gheschenct )

  Item verteert op die reise to Elspete 3 gulden

  Item den bode van Aernhem geschenct 4 climmer de onse scepenen enen breef brochte dat onse scepenen to Aernhem comen solden

  Item Berent de koster gegeven 3 climmer voer 3 turfmanden daer men stratenstene me plach te dragen

  Item Henrick van Voerst gegeven 12 climmer van 2 dage de graft schone te maken

  Item Lambert Johanszoen gegeven 5 climmer do hi gheft
  vanden stat wegen ende beden wagene de (doorgehaald: stra) statsluse haelden

  Item Ghert van Holte Henrickszoen gegeven 8 climmer voer 4 elsene pale de men men besigde do men die havene groef
  84

  Item Lambert Johanszoen gegeven 2 gulden ende 10 krumsterten vanden statdijck te maken

  Item Ghert Lutticke ende Henrick ten Bleke verteert op die reise tAernhem 6 gulden do de stat van Aernhem ons screven daer te comen ende 5 climmer

  Item Tyman Bolle gegeven 3 gulden (doorgehaald:be) ende 9 climmer dat hi onse scepenen tAernhem ende 1 reise to Harderwijc voerden ende dat hi onser stat enen dach 1 poert leenden

  Item verteert 9 climmer

  summa 1700 gulden myn 20 1/2 gulden

  Item so hebbe wij rekenschip ghedaen dat wij uutgegeven hebben in dit register 1100 gulden ende 2 1/2 gulden


  85

  Item Swane Backers (doorgehaald:b) to volleste gegeven [...] en wech te voeren voer dore dae 4 climmer

  Item Lambert Johanszoen ende Aernt Noyde gegeven 14 climmer dat se de berren haelden
  Item Lambert Johanszoen gegeven 2 climmer dat hij der stat slijk mit korden uut den poerte corit

  Item Wolterkin gegeven 4 climmer dat hij eerden vander havene of legede
  Item Wolterkin gegeven 1 climmer dat hi [...] schone makede belangende den stathuus


  86

  Item den heiden (41) gheschenct to Hannekens huus 10 climmer to ghelaghe

  Item den heiden gheschenct 2 gulden

  Item Johan van Gael verteert de hem onse scepenen (doorgehaald: seyden) seylden to Bunschote do hi den man solde [...] die lijfpense

  Item den gravers gheschenct ende verteert to [...]ts huus ten Hove 14 1/2 climmer ende 2 groten

  Item Johan Spaen onsen koster gegeven 1 1/2 gulden ten volleste sinen wagenhuere

  (doorgehaald: Item to wij)

  Item to Alijt Goikens huus to wijncope gegolden 18 climmer van tween scepe steens de onse scepene coften van de van Urk

  Item met den gravers verteert 3 climmer ende gheschenct

  (doorgehaald: Item [...] )
  Item onse scepene verteert to Jacob Dircszoen huus 37 1/2 climmer

  Item Asse van Tie gegeven 10 climmer dat hi callic ende aen steen voerde an die Suderpoerte do men den sijl (42) makede

  Item Asse van Tye gegeven 13 climmer dat hi de statdoere to Campen haelde

  Item Aernt Noyde gegeven 7 1/2 climmer dat hi halp enen dach graven in die Suderpoerte
  Item Aernt Noyde gegeven 4 climmer dat hi 1/2 dach halp graven bi dat rondiel tusschen Ghert ter Brake ende den susteren


  87

  Item ontfangen van Lubbert Scherpinc van broede 51 climmer

  Item Jacop de Vale ghecurtet vanden graven 2 gulden ende 7 quaerten hiermede ingherekent in die 2 gulden

  Item opgheslagen do men de wijnsise verdingde 18 1/2 climmer

  Item Ghert Rijnvisch gegeven 4 climmer to volleste sijn slijck en wech te voeren van sijnre [...]

  Item Egbert Druut gegeven 7 climmer dat hy twe planken makede opt borgerhuus

  Item gheschenct den timmerlude 1 1/2 climmer dese den waschbanc makede

  Item to Hannikens huus verteert voer Johan [...]zoen onsen voersprake ende do onse scepenen to Nyerkerke solden werken anden ...] ende Hanniken onser stat ghelevert to samen 29 1/2 climmer

  Item to Egbert Druuts huus verteert 3 climmer
  Item Ghert van Campen gegeven do hi des nachts bi de Suitdijc wakede ende do hi den kae halp maken 9 1/2 climmer

  Item hiervan Henrick Berentzoen gegeven 7 1/2 climmer

  Item op die reyse to Harderwijck verteert Ghert Lutticke ende Henrick ten Bleke 2 gulden

  Item den bode van Aernhem gheschencket (doorgehaaald: 2) 4 climmer ende 1 climmer


  88

  Item des vriedages na sunte Servaesdach (43) Clawes Johan Tymmermans neve gegeven van Johan Tymmermans wegen (doorgehaald: gegeven) 17 onlantschen Rijnse gulden den hem verschenen weren an onser stat to beloken Paesschen (44) van lijfrenten hiermede alle verledene timmeren betaelt (doorgehaald: sin ghe Beernt van Holte)

  Item des anderen manendages na sunte Servaesdach (45) broeder Steven gegeven van tinde (46) (doorgehaald: ludohe) Ludolfs monics wegen 10 olde sc[...] de wij oer schuldich weren van lijfrente to beloken Paeschen hier mede alle verledene timmeren betaelt

  Item des anderen wonsdages na sunte Servaesdach (47) Wijcher Subels wijf gegeven 10 Rijnse gulden van Wijchers wegen, de hem verschenen weren op des Hilligen Cruusdach (48) afte bynnen achte [...] nae hier omme to Campen verteert 2 1/2 krumstert

  Item op sunte Urbanusdach (49) Steven van Ghent ghesant bi sinen knechte 12 1/2 Rijnse gulden de hem verschenen weren op Palmedach (50) verleden hiermede alle verledene timmeren betaelt, hierto burghe voer Stevens knecht, Willem Sticker Davit de knecht solde voeren van Stevens wegen

  Item uutgegeven 3 climmer van biere dat men opt huus dr.en

  Item Henrick van Meerten gegeven 2 gulden van dree tabberden ende vier covelen (51) te maken

  Item Wolterkin gegeven 9 climmer van dreen dagen weden (52) steke Wijchman de daker

  Item Herman van Corewech gegeven 9 climmer van dreen dagen
  Wijchman de daker te helpen an die weden

  Item Wolterkin gegeven 5 climmer van tween reisen deen wech te slichten (53) an die strate


  89

  Item des dinxedages na sunte Mathijnsdach (54) vercoft ter schuere ghesant bi den bode van Hattem 12 Wilhelmusschilden de wi hem schuldich weren [..] sunte Pontianusdach (55) van lijfrenten daer wi ene quitancie van hebben hier mede al verle[...]

  Item Henric Murre gegeven 17 climmer voir ee... voeder heyden dat men besighede ander [...]

  Item verteert to Egbert Druuts huus 3 1/2 climmer ende 1 blenken

  Item Aernt Noyde ghegeven voir sijn verde[...] loen dat men hem schuldig was inden jare van 42, 10 Aernhemse gulden ende hier is in gherekent 16 libera van [...] dat hi onse stat schuldich was ende 9 oert hier oer ynne gherekent dat Ghert ter Velde onser stat was schuldich van riede ende Aernt gegeven 2 climmer

  Item Ghert Corewevel gegeven 2 1/2 climmer voir 10 dac schonen de men (doorgehaald: den schoelmeyster schuldig) heren Johan Viseman dede onse schoelmeister ghegeven do hi hier quam mitter [...]

  Item Wolterkus onsen schoelmeister ghegeven [...] van die (doorgehaald: ve) clocke te stellen ende [...] hiermede wolden [...] betaelt inden jaer van 47

  (doorgehaald: Item Herke Johanszoen gegeven 50 Aernhemse gulden op die sluse die hi ons maken sal)

  Item Herke Johanszoen ghesaten bi Evert Scherpinc (doorgehaald: to an) teghen Mitvasten (56) vijftich Aernhemse gulden
  (doorgehaald: Item noch Herke vurseid gegeven op sunte Jacobsavent (57) hundert Aernhemse gulden 35 Aernhemse gulden gegeven vanden slusengelde ende 65 gulden vanden lijffpensen ende [...] gegeven)
  Item van tween reisen to Campen Evert Scherpinc ende voir Herken ghegolden 15 1/2 climmer ende 1 blenken


  90

  Item Evert Scherpinc ende Ghert Lutticke verteert ende to wijncope gegolden enen gulden do se de gravers wonnen to Campen

  Item de meister vanden gravers gheschenct 3 climmer do hi eerste begonde te graven

  Item (doorgehaald: Henrick ten Bleke, Aernt van Arlen) Ghert Lutticke ende Evert Scherpinc (doorgehaald: verteert uut) verteert 10 climmer op die sluse

  Item den kercmeister van Sunte Nycolauskerke gegeven twe Vleemsche gulden, 13 vleemsche grote voer den gulden gerekent

  Item een man van Urk gegeven 7 gulden een oerken van enen Vleesche voir 40 tonne steens

  Item Peter Bolle van Urk gegeven 7 1/2 gulden voir 44 tonne stratensteen ende 1 biren

  Item Henrick van Utrecht gegeven 8 climmer van twe scepene stratensteen te ontfangen


  91

  (doorgehaald: Item verteert to Berent Assenzoen huus 8 climmer)

  Item Bolle Johanszoen ende Lubbert Scherpinck burgemeister verteert tot Berent Assenzoen huus 8 climmer

  Item Annelien ende Johan lambertszoen [...] to Alijt Goikens huus 2 gulden [..] 3 1/2 blenken do se den dam helpen maken in die havene

  Item Dirc de smyt gegeven 1/2 gulden [...] van een slot dat hi makede an [...]


  92

  Item Lubbert Wal gegeven 12 climmer dat hi onse scepene voerde to Epe (doorgehaald: bode)

  Item Asse van Tye ghegeven 6 Aernhemse gulden van dreen reisen onse scepenen tAernhem te voeren

  Item Ghert Lutticke ende Henric ten Bleke verteert op dreen reisen tAernhem do daer Henric ten Bleke bleef liggende van stat wegen do de van Harderwijck wolden werven den stapel 24 1/2 gulden, 2 climmer myn 2

  Item Alijt Lamberts gegeven 2 Reynaldus des saterdages na sunte Martij (58)sdach voir elken Reynaldus gulden gegeven 32 climmer

  Item 20 climmer gegeven voir een voeder turfs

  Item Hans onsen heren geralde (59) gheschenct 1 gulden

  Item Aernt Noyde gegeven 2 1/2 climmer van de Ghoerpoerte schone te maken
  Item Henric Evertszoen gegeven 1 1/2 climmer van garden (60) helpen te laden

  Item Evert Scherpinc gegeven 5 1/2 krumsterten dat hi verteerde ende vervoer do hi de sluse leet halen


  93

  Item Aernt Sticker gegeven te goede penningen

  Item Lubbert Wall gegeven van 8 voeder garden en[...] een voeder eerden te voeren 18 climmer
  Item Henric Claweszoen gegeven 6 climmer van 4 vanden garden to weren
  Item Henric Evertszoen gegeven to goede penningen 3 climmer

  Item Aernt Noyde gegeven 3 climmer to goede penningen
  Item Lambert Johanszoen gegeven 3 climmer to goede penningen

  Item Aernt Durre gegeven 2 climmer van 2 voeder stratensteens te voeren after Johan Durren huus

  Item Aernt ten Hoven huus verteert de onser scepenen nye scepenen gecoren hadden 2 Aernhemse gulden ende 7 climmer

  Item uutgegeven 4 climmer voir 1 voeder poppiers (61)

  (doorgehaald: Item to Evert huus)

  Item to Evert Heynenzoen verteert ende 30 climmer mitte zoen dekene van Veluwen

  Item verteert ( doorgehaald: tot Alij) 5 climmer

  Item to Hannikens huus verteert 12 1/2 climmer

  Item Aernt Noyde gegeven 3 climmer van dat drif weder statgraf te sloten

  Item Henric Everts gegeven 2 climmer to voelbroet dat hi onse burgermeister te tidenge brochte dat her Dirck Nucke gestorven is


  94

  Item Jacob Dircszoen ghecurt 1 gulden de wij to wijncope gulden to Evert Ydenzoen vanden sluse

  Item Jacob Dircszoen gecurtet 3 gulden (doorgehaald: de wij een) de gravers verteerde ende schenckeden

  (doorgehaald: Item Jacob Dircszoen huus verteert ende mitten rechter [...] )

  Item to Jacob Dircszoen huus verteert 2 gulden mitten richt ende mit Dirc Vercuul ende do onse scepenen van Epe quamen
  Item to Jacob de Valen huus verteert 4 1/2 (doorgehaald; 5) climmer ende 2 groten

  Item Jacob Dircszoen gecurt 6 pont de (doorgehaald: dat) wij jaerlix pleghen te gheven onsen kercheren ende voir ellic pont hebbe wij hem ghecurt (doorgehaald: 1 gulden) 15 olde butkens ende wanneer Bartoldus onse kerchere comet so we daer recht to he.. de salt Jacob Dircszoen weder richtinge van doen vanden sess ponden

  Item gegeven der kercken 6 krumsterten daer van dat se tachteren weren van Evert Scherpinc ende Johan van Kuenre

  Item Jacob de Vale gegeven 1 1/2 gulden de hi verdiende an de hagen te snoyen op den alde kerckhof ende de [...] helpen te houwen op den wal

  Item verteert 11 climmer onse burgermeister to Hannikens huus

  Item Aernt Noyde gegeven 1 (doorgehaald: climmer) gulden dat hi des avents de clock ludede

  Item noch verteert 5 climmer ende 2 climmer mit den gravers

  (doorgehaald: Item Aernt ten Hoven g)

  Item Aernt ten Hoven huus verteert 18 climmer dat is hem gecurtet van sine burgerschup

  (doorgehaald: Item)


  95

  Item Henric Bigge gegeven 6 Rijnse gulden [...] (doorgehaald: gegeven) vanden laken daer (doorgehaald: onser) men onse knechte [...] berde ende kovelen (62) leten van maken ende 12 [..] gulden ende 1 oert myn 2 1/2 climmer

  Item Hirtgen gegeven 12 1/2 climmer van 6 voeder stratensteen te halen op Warmbolts hoefken

  Item Ghert Heynoemszoen gegeven 1 climmer van enen tonne te verbijnden

  Item Lambert Johanszoen gegeven 4 climmer dat hi ene boetschip dede to Epe ende to Heerde dat men dat in die kerke solde spreken vanden havene te graven (doorgehaald: ende landt uu)

  Item Lambert Johanszoen de verlede onser stat ene climmer de gaf hi den koster van Heerde te spreken in die kerke

  Item Jacop de Vale ghecurtet van sine [...] 1 1/2 gulden ende 1 1/2 gulden

  Item Blankert gecurtet van sine burgerschip
  Item Werner van Epsen ghecurtet van sine burgerschip 1 1/2 gulden ende 1 1/2 climmer
  Item D

  Item Ghert Murre gegeven 2 1/2 gulden van Henric Stunpen wegen van Gherts huse
  96

  Item Henric van Meertens wijf gegeven 3 1/2 climmer to volleste oer eerde en wech te voeren de we der brugge worden gegraven

  Item Johan van Gangelt gegeven 3 1/2 climmer to volleste sine eerde en wech te voeren de onder der bruggen te graven

  Item op sunte Mathijs (doorgehaald: dach) avent (63) Aernt Sticker gegeven (doorgehaald: op sine) van sine loen 13 Aernhemse gulden ende 4 Vleemsche grote hier mede Aernt vurseid betaelt inde jare van 42

  Item Wolterkin gegeven 3 climmer dat hi den (doorgehaald: den da) enen [...] wech effende

  Item Evert Heynenzoen gegeven op sijn loen op sunte Mathijnsavent 4 Aernhemse gulden (doorgehaald: sell) Item noch Henric gegeven op sijn loen 2 gulden Item noch Evert gegeven 7 gulden ende 4 Vleemsche grote hiermede Everde betaelt Inden jare van 1400 ende 42

  Item Ghert Lutticke ende Socijs verteert to Egbert Druuts huus 3 1/2 climmer (doorgehaald: 3 blenken) vijf groten

  Item Vos de smyt ghegeven op sunte Mathijsavent 8 Aernhemse gulden van smeden hiermede al dinc doet verrekent ende betaelt

  Item Ghert van Yersen gegeven 4 climmer van een dach huers holt te cloven ende gherden te houwen bi der stathuus

  Item Aernt Noyde gegeven (doorgehaald: 28) 24 climmer van 6 daghe te helpen holt te houwen op den wal ende te cloven

  Item noch Lambert gegeven 3 climmer dat hi ene reyse vanden stat wegen to Epe ghenc

  Item Aernt Noyde gegeven (doorgehaald: 28) 24 climmer van 6 daghe helpen holt te houwen op den wal ende te cloven

  Item Johan Maeszoen gegeven 9 blenken voir 1 pont keersen  97

  Item den stat breefdrager van Aernhem gheschenct 4 climmer de onse scepene enen breef brochten die onse scepene to Nijemeghen solden comen to d[..]

  Item verteert mit (doorgehaald: Ghert Lutticke) Dirc van Kuul, Henric ten Bleke ende Ghert Lutticke 1 gulden ende 8 climmer

  Item verteert do men de brugge makede anden Meden 6 climmer 1 blenken

  Item Aernt Noyde gegeven 11 climmer van vier voeder garden helpen te laden ende (doorgehaald: behouwen) de garden houwede hi ende b[..]se ende bleechse

  Item Dirc de smyt gegeven 9 1/2 climmer van 4 slutelen te maken an tween dueren (doorgehaald: op den wal te)

  Item Lumme ten Hove gegeven 9 climmer [...] Hamborgher tonne

  (doorgehaald: Item Evert Scerpinc gegeven 1 1/2 Aernhemse gulden van sine peerde)

  Item Bolle Johanszoen burgermeister Lambert de dragher geschenket 25 climmer

  Item Aernt Schobbe gheschenket 3 quaerte biers maket 7 1/2 blenken

  (doorgehaald: Item ops)

  Item op gheslagen do men de Meden buten dikes verhuerde to voerweiden 3 1/2 climmer

  Item verteert to Epe 4 olde braspenninge do onse scepene mit Evert de Vreede voer to dagen weren tegen Johan Bentinck


  98

  Item Wijchman de daker gegeven 18 climmer van dreen dagen te decken an die wedeme (64)

  Item gegeven de ghesellen de voer die Hillige poerte [...] de anwas 26 climmer

  Item meister Evert de stratemaker ende Henric vande Eket gheschencket 23 1/2 climmer an Hamborger bier ende an maeltiden

  Item to Aernt Heynezoen huus verteert 5 blenken ende Aernt Sticker ende Henric Evertszoen gheschencet alle enen climmer

  Item mit meister Gosen verteert to Hannikens huus 3 climmer

  Item Henric Evertszoen gegeven 6 climmer dat hi de strate strat beneven den boge voer Ghert Wijnkenszoen huus

  Item Ghert Vrese de komme ende de ghemene [...] de men hem schoten gheschenket [...] 18 climmer

  Item Alijt Andrees gegeven 9 climmer van onser stat [...] backen

  Item uutgegeven 3 climmer van tholt te halen van Campen dat na an die nie sluse waert ghemaect

  Item een man vanden Vene gegeven 6 climmer van dre voeder stratensteen te halen an die siekerhuus

  Item Henric van Tie gegeven 9 climmer van de eerde en wech te voeren de an heren Johan Viseman hof lach ende an der stathuus lach


  99

  Item Lambert Johanszoen [...] dat hi 5 1/2 dach arbeden [...]

  Item Heyne Boele gegeven 2 gulden [...]

  Item Ghert Lutticke ende Henric ten Bleke gegeven 2 gulden op die reise to Elspete dese mit den buren bespreken van die eerde to [...]

  Item Ghert van Holte gegeven 5 1/2 braspenning van [... ]gelde

  Item Ghert Lutticke ende Henrick ten Bleke verteert 13 climmer do ze to Gharder weren an meister Godeuart

  Item tot Egbert Druuts huus verteert 8 climmer do onse (doorgehaald: Ghert Lutticke) schepenen [...] Henric van Tye eens worde vanden (doorgehaald: sande) [...] voeren

  Item Lambert Koldeners wijf gegeven 1 gulden [...] plancke daer men een steiger van makede [...] der Oesterpoerte


  100

  Item Wijcher Zuvel gesant 7 Rijnse gulden van sijnre lijfrente

  Item des dinxedag na sunte Peters ende Paulusdach (65) Peter Henriczoen (doorgehaald: ghesant) van Bunschoete [...] 16 1/2 Rijnse gulden de hem verschenen weren op sunte Johansdach (66) verleden


  101

  Item Jacop de Vale gegeven to volleste sine eerde en wech te voeren dat we sijnre brugge 4 climmer

  Item Ghert Henricszoen gegeven 4 [...] sine eerde en wech te voeren [...]


  102

  Item to Evert Heynenzoen huus verteert (doorgehaald: 4) do enen der statdijck hadde ghemaect 16 climmer 1 blenken

  Item to Dircs huus van Buren gehaelt 16 1/2 climmer (doorgehaald: [...]) an biere ende 2 grote do onse stat [...] dijc [..]en maken an die oplage (67)

  Item Wolterkin gegeven 12 climmer van tween dagen die eerde op den wech ende op die strate te effenen
  Item Wolterkin gegeven 3 climmer vanden wech te effenen [...] Ghert Johanszoen hof
  Item Johan Sackerler gegeven 15 climmer van 3 dage op die strate te effenen

  Item Arent to Boechop gegeven van Arent Noyden wegen 5 Aernhemse gulden
  Item noch Aernt Noyde gegeven 5 gulden hier mede Aernt betaelt inde jare van 43

  Item Aernt Hillebrantzoen gegeven 49 1/2 climmer voir 5 1/2 dach te metselen
  Item Johan Dibbe gegeven 29 1/2 climmer dat hi Aernt Rees schip dede

  Item Wolterkin gegeven 3 1/2 climmer dat hi dat gat vollede in der Suderpoerte ende 1 blenken

  Item Hanniken onse stat gheleent stratensteen mede te betalen 8 climmer ende 2 climmer verdrinken an biere to oren huse

  Item noch tot Hannikens huus verteert 5 climmer ende 2 groten

  Item to Evert Heynenzoen huus verteert [...] ende 1 1/2 climmer


  103

  Item Tydeman Ghisebertszoon gegeven van Lubbert Wal wegen 3 gulden van tsant en wech te voeren an de zee op ende vande havene

  Item Wolterkin gegeven 4 climmer [...] strate schone maecte


  104

  Item tot Evert Heynenzoen verteert do men der stat berren vercofte 127 climmer
  Item op ghe.. do men der stat berren vercoften 17 climmer

  Item Lambert Andreeszoen gegeven 6 climmer voir 1 budel

  Item [... ...] gegeven 1 1/2 climmer van ene tonne te bijnden waermen stratensteen mede plegen te meten
  Item Aernt Noyde ende Lambert Johanszoen gegeven 8 climmer [... ...] vanden Helle beke te graven ende te sloten

  Item Johan Vrese gegeven 3 Aernhemse gulden de wij hem jaerlix plegen te gheven

  Item [...] mit den dijckgrave verteert ende daer voer ghegolden 20 climmer

  Item Ghert van Holte Henriczoen gegeven 8 climmer dat hi sinen peert verteerrt to Harderwijc vander stat wegen

  Item [...]bert Reede gegeven 3 climmer van 1/2 busch twiges [... ...] climmer ende 1 blenken voir een busch twiges

  [... ...] climmer voir 2 1/2 boec [... ...] verleghede inde jaere [...]

  Item noch uutgegeven 4 climmer voir 1 boec poppiers

  Item [..]lle Vreese gegeven 4 1/2 climmer to volleste sine eerde en wech te voeren van sine brugge

  Item uutgegeven 4 climmer voer een boec poppiers

  Item Lambert Johanszoen mede gegeven to teergelde do hi ghinc to Swolle omme de stratemakers 3 olde braspenningen ende 3 Vleemsche grote

  Item op die reise to Harderwijck verteert


  105

  Item Henric Evertszoen gegeven [... ...] boetschap dede to Campen an onsen [...]

  Item den bode van Arnhem gheschenct 4 climmer de onse stat enen breef brochte dat onse [...] tArnhem comen solde

  (doorgehaald: Item op die reise tArnhem verteert de die van Arnhem onse stat)

  Item opgeslaghen do men den boeghe ende den [...[ verpachten 16 climmer ende 1 blenken

  Item bate gegeven 6 1/2 climmer [... ...]

  Item onse scepene op die reise tArnhem verteert [... ...] Arnhem onse stat screven [... ...]

  Item Asse van Tie gegeven van dese reise [... ...] te voeren 2 gulden

  Item Asse van Tie gegeven 4 1/2 gulden van hundert ca... eerden te voeren op den wech an ghensijt de siekenhuus
  Functionarissen:

   Burgemeisteren:

   Secundi:
   Henric ten Bleke
   Ghert van Empse


   Terti:
   Johan Bollewerc
   Lubbert Scerpinc


   Quarti:
   Ghert Luttick
   Ghert van Holte


   Quinti:
   Aernt tho Boechop
   Willem Sticker

   Rentemeisteren;

    Primus:
    Ghert van Holte Henriczoen
    Johan van Kuenre

  Breefdrager van Aernhem 97
  Bode van Aernhem 82, 87, 105
  Bode van Hattem 89
  Dijckgrave 104
  Heren geralde 92
  Kerkmeister van Sunte Nicolauskerke 90
  Koster van Heerde 95
  Koster uut Oldenbroec 46
  Man vanden Vene 99
  Man van Lunspeet 81
  Man van Urk 90
  Richter van Veluwen 82
  Schoelmeister 89
  Spelude uut Deventer 70
  Susteren 86
Index op persoonsnamen

N.B. De index betreft alleen de transcriptie en de nummering van de originele bladzijden, zoals boven aangegeven.

  Aernt van Arle 90
  Aelt Bastion 39
  Aelt Hermanszoen 39, 48
  Aelt Johanszoen 7
  Aelt Johans 10
  Aernt Beerntzoen 21
  Aernt (Arent) to(e) Boechop 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 65, 81
  Aernt Durre 93
  Aernt vanden Eket 48
  Aernt van Erler 17
  Aernt van Gangelt 6, 9, 41, 50, 73
  Aernt Ghertszoen 2
  Aernt Heynezoen 98
  Aernt Heyemanszoen 48
  Aernt Hillebrantszoen 102
  Aernt (Arent) te(n) Hove 2, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 575, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 93, 94
  Aernt Koster 17
  Aernt Lambertszoen 13
  Aernt Mamen 2, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 68
  Aernt Noyde 49, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 102, 104
  Aernt Rees 102
  Aernt de smyt 42, 73
  Aernt Sticker 72, 79, 93, 96, 98
  Aernt Schobbe 97
  Albert oppen Dike(n) 2, 4
  Albert de Goier 39
  Alijt Andrees 98
  Alijt Goike(n)s 4, 5, 13, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 86, 91
  Alijt Lamberts, Lutgens weduwe 67, 92
  Andries Heymanszoen 5
  Andries Kurle 7
  Annelien 91
  Asse van Ty(i)e 7, 65, 78, 86, 92, 105
  Asse Sticker 48, 50

  Batenburgh (her) 51
  Bartoldus 94
  Bartoldus (heren) 76
  Beernt (Berent) Assenzoen 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 91
  Beernt Boghemaker 5
  Beernt Bollemalt 69
  Beernt Druut 3, 7
  Beernt van Holte 88
  Beernt Johanszoen 22
  Beernt Schomaker 11
  Belie Stickers 49, 51
  Berent Assenzoen 91
  Berent Homoet 11, 68
  Berent van Gelre 39, 80
  Berent de koster 83
  Bertolt ter Schuere 66
  Blankert 95
  Bolle Johanszoen 2, 91, 97

  Clawes 88
  Clawes Volkers 48, 49
  Conemen Brust 44
  Craft van Gangelt 6
  Craft Johanszoen 9, 73
  Craft Koel 71, 74

  Davit 88
  Dibbelt Sonden 11
  Dirc van Buren 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 102
  Dirc op(p)(t)en Dike 21, 38
  Dirc Egbertszoen 29
  Dirc ter Hoeve 11
  Dirc van(den) Kuul 67, 97
  Dirc Nucke 93
  Dirc de smyt 11, 91, 97
  Dirc Spegel 48
  Dirc Verkuul 94
  Disemer Boerniszoen 42
  Dubbelt 18

  Eernst Henriczoen 73
  Engbert Feit 2, 6, 69
  E(n)gbert Druut 4, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 74, 78, 81, 87, 89, 96, 97
  Engelbert 6
  Evert Scerpinc 4, 6, 12, 48, 49, 50, 89, 90, 92, 94, 97
  Evert Schepers 51
  Evert de stratemaker 98
  Evert Tyden 50
  Evert Ty(i)denzoen 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
  28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48
  Evert Heynenzoen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 78, 79, 96, 102, 104
  Evert de Vreede 97
  Evert de broeder 73, 97
  Evert Ydenzoen 47, 48, 49, 81, 94
  Eve Wolters 13, 15, 16, 17

  Geise Bolle 39
  Geise Peils 72
  Gheertruit Rolofs 39, 73
  Gheerttuut Pothofs 49
  Gheise Ghert Kurlen wijf 3
  Ghert 67, 68
  Ghert Alferszoen 65
  Ghert ten Bleke 84
  Ghert ter Brake(n) 4, 7, 86
  Ghert ter Brake de jonge 71
  Ghert van Bolle 17
  Ghert van Campen 79, 87
  Ghert Craftszoen 4, 6, 12, 74
  Ghert Crafte 5,
  Ghert van Dorsten 80, 91
  Ghert Drullinc 3, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65
  Ghert van Empse 23
  Ghert Engbertszoen 7, 71
  Ghert Ghertszoen 10, 65
  Ghert Henriczoen 2, 101
  Ghert Heymanszoen 19,
  Ghert Heynoemszoen 95
  Ghert van Holte 2, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 65, 71, 99
  Ghert van Holte Henriczoen 1, 6, 12, 38, 62, 82, 83, 104
  Ghert Johanszoen 12, 79, 102
  Ghert K(C)ore(n)wevel 4, 89
  Ghert Luttick(e) 4, 43, 67, 69, 75, 84, 87, 90, 92, 96, 97, 99
  Ghert Lubbertszoen 10
  Ghert Ma(g)herman 4, 7, 10
  Ghert Mo(u)rre 51, 95
  Ghert Rijnvisch 81, 87
  Ghert Schoier 71
  Ghert Schuerman 13, 21
  Ghert Top 80
  Ghert ter Velde 89
  Ghert Vrese 98
  Ghert Winters 3
  Ghert Wijnkenszoen 98
  Ghert van Yersen 6, 10, 96
  Ghiesebert Hoihaghenszoen 5
  Ghiesebert de k(c)operslagher 7, 71
  Goede Busch 10
  Goduard 99
  Goiken de mulner 10
  Gosen 98
  Gosen Bertolt 7
  Gosen van Brakele 31, 37, 39, 40, 42, 65, 71
  Griete van Apeldoeren 68
  Griete Houwers 39

  Hans 92
  Hanz Lubbert van Dry 7
  Hanniken 5, 16, 34, 37, 39, 41, 43, 57, 58, 59, 62, 67, 72, 77, 86, 87, 93, 94, 99, 102
  Hanniken Rosenda(e)ls 8, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62, 63, 65
  Hans Holst 72
  Herma(e)n Aerntszoen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 99
  Herman Boiken 19
  Herman van Corewech 88
  Hermen ten Hove 51
  Hermen Johan Peterszoen 68
  Herm(a)(e)n ter Koken(e) 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
  Hermen ten Oerle 48
  Hermen Peterszoen 78
  Herm(a)(e)n Rentszoen 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51
  Herman vande Eket 98
  Herm(a)(e)n Winter 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 51
  Hermen Wolters 67
  Henric (her(en)) 10, 19, 46, 69
  Henric Aecster 10, 78
  Henric Berentszoen 87
  Henric Bertoldus 74
  Henric de Bie 75
  Henric Bigge 95
  Henric ten Bleke 1, 4, 5, 6, 7, 12, 23, 67, 69, 84, 87, 90, 92, 97, 99
  Henric (oppen) Dike 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 45
  Henric Clamp 4
  Henric Claweszoen 93
  Henric Engbertszoen 3, 13, 17, 21, 25, 28, 30, 39, 45, 48, 50, 64
  Henric Everts 93
  Henric Evertszoen 92, 93, 98, 105
  Henric Ghert 72
  Henric Hamere 4
  Henric Heket 81
  Henrick Ghert van Holte 2
  Henric ten Hove 6, 11, 17, 19
  Henriczoen 7, 64
  Henric Jacopszoen 16, 64
  Henric Mathijszoen 3, 6
  Henric van Meerten 49, 88
  Henric van Meertens wijf 96
  Henric Murre 4, 71, 89
  Henric ter Pese 28
  Henric Rosendal 11
  Henric Spiker 25,
  Henric Stunpen 95
  Henric van Ty(i)e 98, 99
  Henric van Utrecht 90
  Henric Vinke 19
  Henric Visch 31
  Henric van Voerst 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 83
  Henric 64
  Henrico van Tye 40
  Hermke Johanszoen 89
  Heyne Boele 99
  Heyne van Heerde 45
  Heyn Rosendal 2, 33
  Heyneman Assenzoen 49
  Hille Schulten 4, 13, 16
  Hillebrant Boese 3, 5, 71
  Hirtgen 95

  Jacop 28
  Jacob Bettenzoen 16, 17, 35
  Jacop Claweszoen 80
  Jacob de cremer 10
  Jacob Dircszoen 2, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 72, 74, 81, 86, 94
  Jacob Drullinc 54
  Jacob Ghertszoen 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63
  Jacob Manzoen 37, 52
  Jacob Moli(y) 18, 20
  Jacob van Neede 2
  Jacob Olislag(h)er 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
  Jacob de wever 10
  Jacob Willemszoen 80
  Jacob de Vale 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 71, 71, 76, 87, 94, 95, 101
  Jacob de Vale Mansz 42
  Jan Maeszoen 39
  Johan Andrieszoen 5
  Johan Batenburgh (her(en) 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 70, 74, 75
  Johan Bentinck 97
  Johan Bollewerc 12, 33
  Johan Borke 38
  Johan van Brosche 72
  Johan Dibbe 102
  Johan Dircszoen 74
  Johan van Dry 12, 33
  Johan Durren 93
  Johan Evertszoen 5, 6
  Johan van Enre (her) 41, 48, 49
  Johan van Gael 5, 6, 7, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 86
  Johan van Gangelt 2, 5, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 96
  Johan Ghertszoen 2, 4
  Johan Heket 71
  Johan Hoppenbrouwer 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64
  Johan Johanszoen 18, 50, 64, 74
  Johan van Kuenre 1, 5, 10, 94
  Johan Lambertszoen 68, 91
  Johan Maeszoen 75, 96
  Johan Peterszoen 68
  Johan Spaen 70, 86
  Johan Sackeler 102
  Johan Tymmerman 88
  Johan Maes 48
  Johan Met 48
  Johan van Monster 7
  Johan Nagge(n) 2, 3, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 64, 65
  Johan Rosendal 4
  Johan Roghtenzoen 39
  Johan Viseman (her) 48, 49, 66, 82, 89, 98
  Johan Vrese 3, 104
  Johan Winnemerszoen 28, 35, 37
  Johan Wolters 18, 28, 33
  Johan Wolterszoen 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
  Johan Quant 3
  Jutte Rourenters 4
  Jutte Schulten 6, 13, 14, 16, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 65

  Lambert 79, 96
  Lambert Assenzoen 48, 49
  Lambert Andreeszoen 4, 6, 12, 72, 104
  Lambert Boyster(s) 17, 68
  Lambert de drager 70, 97
  Lambert van Dorsten 69
  Lambert van Holden 10
  Lambert Johanszoen 51, 79, 82, 85, 95, 99, 104
  Lambert Koldeners wijf 99
  Lisebeth van Buren 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24
  Loef Johanszoen 3, 8, 10, 31, 33, 42, 43, 51, 65, 76, 83, 84, 85
  Lubbert Bolliken 77
  Lubbe de beghine 77
  Lubbert van Dry 7
  Lubbert Scherpinc 2, 4, 5, 12, 33, 79, 87, 91, 93, 95
  Lubbert Wal 92, 93, 103
  Lumme Hermanszoen 100
  Lutgen Albertszoen 21
  Luttick 66
  Ludolf monics 88

  Mathijs Buckszoen 80
  Meicoert 76
  Mette van Buren 7

  Nagge 23
  Nest 13

  Pasman van Holte 5
  Peter van Buren 2, 3
  Peter Bolle 90
  Peter van Callen (broer) 80
  Peter Hermans 69
  Peter Henriczoen 100
  Peter Johans 4
  Peter Johanszoen 7
  Peter Moly 45

  Rest 25
  Ribtgen 5
  Rolof Lambertszoen 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46

  Socijs 96
  Steven (broeder) 88
  Steven Ghent 72, 88
  Stine vanden Vene 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64
  Stine Engberts 13, 17, 21, 25, 28, 48
  Swane Backers 85
  Symen Henriczoen 45

  Tomas de Wever 11
  Tydeman Ghisebertszoen 103
  Tymen Bolle 82, 84
  Tyman Durre 13

  Velike 29, 72
  Volquin 20
  Volquy(i)n Henriczoen 10, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64
  Vresenzoen 80
  Vos de smyt 81, 96

  Warmbolt 73, 76, 95
  Werner van Epsen 95
  Willem van Empse 13
  Willem van Gael 14
  Willem Sticker 53, 67, 69
  Willem Sticker 88
  Willem de Vresenzoen 80
  Wychman Carewech 21
  Wychman de daker 88
  Wycher Subelts wijf 88
  Wycher S(Z)ubel 88, 100
  Wynnemerszoen 66
  Wolter oppet Veen 28
  Wolterkin 70, 82, 85, 88, 100
  Wolterkus 89


Munten:


  Aernhemse gulden = muntsoort met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
  Arnoldusgulden = zie Aernhemsche gulden
  Beyersche gulden = goudgulden met Johannes de Doper
  Blenken = blank, aanduiding van een zilverstuk van 1/4 stuiver
  Braspenningen = zilveren munt met een waarde van 2 1/2 groot
  Butken = muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
  Carolusgulden = gouden of zilveren munt met een waarde van 20 stuiver
  Climmer = klimmer
  Groten = algemene benaming voor grote zilverstuk
  Gulden = gouden munt
  Heren nye gulden = nieuwe munt van de landheer
  Johannesschilt = gouden munt
  Kromsteerten = Vlaamse zilveren munt
  Lelide plack = zilveren munt met een lelie
  Lelicke = munt met een lelie
  Meursche gulden = niet bekend
  Oert(ken) = muntsoort met een waarde van een Rijnsche gulden
  Oelt butken = munt van 1/2 stuiver
  Olde braspenning = zilveren munt met een waarde van 1/4 stuiver
  Olde grote = muntsoort met een waarde van 1/2 stuiver
  Olde schilt = gouden munt
  Onlantschen Rijnse gulden = gulden van de keurvosten aan de Rijn
  Penning = algemene benaming van een munt
  Postulaten gulden = goudgulden met een waarde van 1/2 Rijnsche gulden
  Rijnse gulden = gouden muntsoort met een waarde van 28 stuivers
  Stuvers = muntsoort met een waarde van 1/20 gulden
  Vleemsche(n) grote =Vlaamse munt, meestal een pond, zes gulden
  Vleemsche gulden = Vlaamse gulden
  Wilhelmusschilt = gouden munt
Bieren:.

  Amersfoerder
  Hamborg(h)(er)

Heiligendagen:


  21
  66


  72  73
  75
  81
  82
  88


  89


  92
  96
  100
  sunte Benedictusdach
  sunte Vincentiusdach,
  sunte Paulusdach
  sunte Poncianusdach
  sunte Elisabethdach
  sunte Mertensdach,
  sunte Valentijnsavent
  sunte Galle
  sunte Andreasdach apostel
  Hillige Sacramentsavent
  sunte Mertensavont
  sunte Thomasdach
  sunte Servaesdach


  sunte Urbanusdach
  Hilligen Cruusdach
  Beloken Paesschen.
  Palmedach
  sunte Pontianusdach
  Mitvasten
  sunte Jacobsavent
  sunte Martijnsdach
  sunte Martijnsavent
  sunte Petersdach

  donredages na  donredages na


  manendages na
  wonsdages na
  vriedages na

  Letare

  saterdages na
  21 maart
  22 jan. = 24 jan.
  25 jan.
  14 jan.
  19 nov.
  11 nov. = 14 nov.
  14 febr.= 13 febr.
  16 nov.
  30 nov.
  20 juni = 19 juni
  11 nov. = 10 nov.
  21 dec.
  13 mei = 20 mei
  15 mei
  17 mei
  25 mei
  3 mei
  28 april
  14 april
  14 jan.
  31 maart
  31 juli = 30 juli
  4 juli = 6 juli ?
  4 juli = 3 juli ?
  1 aug.
Index op geografische aanduidingen:


  A(e)rnhem 76, 83, 84, 87, 92, 97, 105
  Bunscho(e)te(n) 86, 100
  Campen 70, 75, 86, 88, 89, 90, 98
  Coetwijck 76
  Deventer 70
  Dordrecht 78, 82
  Elspete 76, 82, 99
  Enghelanden 82
  Epe 92, 94, 95, 96, 97
  Garder 99
  Harderwijc(k) 71, 82, 84, 87, 92, 104
  Hattem 70, 89
  Heerde 95
  Neymegen 97
  Nier(yer)kercken 82, 87
  Putten 83
  Schone (vitte op) 75
  Urk 86, 90
  (S)Zwolle 70, 104, 105

  Elburg:

  Alde kerckhof 94
  Borgerhuus 87
  Brugge 96, 97, 101
  Creyebecken 10
  Ghoerpoerte 92
  Ghoer 72
  Havene 73, 74, 76, 82, 83, 91, 95, 102
  Hellebeke 104
  Hillige Geestpoerte 70, 78, 98
  Oesterpoerte 99
  Olde sluse 81
  Kae 87
  Kerke 94, 95
  Meden 74, 97
  Nie sluse 81, 98
  Schoenmakers wal 6
  Siekenhuus 98, 105
  Sluse 68, 89, 90, 92, 94
  Statdijck 68, 72, 73, 84
  Stathuus 85, 96, 98
  Statkelre 69
  Statsluse 83
  Suderpoerte 86
  Suitdijc
  Rontdiel 86
  Velikendijck 72
  Wal 94, 96, 97
  Waschbanc 87
  Zee 73, 103Voetnoten:

  1. Varken
  2. Accijns op gruit
  3. Waag
  4. boog, gewelf, ook als woonplaats
  5. van assise: belasting
  6. visrecht of het vissen
  7. biersoort
  8. brood
  9. riet
  10. gracht
  11. kuip, ton
  12. het door koken opborrelende water van de schoenmaker
  13. buitendijks land
  14. maat voor vloeistoffen
  15. laken van een merk of stempel voorzien, ook naam van een spel
  16. inning der belastingen
  17. 21 maart
  18. brouwsel
  19. Biersoort
  20. 24 januari
  21. 14 januari
  22. 25 januari
  23. Seent: rondreis van de deken door zijn gebied ter uitoefening van het geestelijk recht
  24. 14 november
  25. 16 november
  26. 19 november
  27. belasting op de wind, het malen
  28. 13 februari
  29. paal, kruishout
  30. als tegemoetkoming in de kosten
  31. 30 november
  32. bebouwbaar gemaakt land door het rooien van bomen
  33. 19 juni
  34. handelspost
  35. tol, belasting
  36. 10 november
  37. 8 december
  38. bus of insigne
  39. 21 december
  40. muzikanten
  41. plattelander
  42. waterloop, waterafvoer of sluis
  43. 17 mei
  44. 28 april
  45. 20 mei
  46. tiende
  47. 15 mei
  48. 3 mei
  49. 25 mei
  50. 14 april
  51. kledingstukken
  52. naam van een plant, waarvan blauwe verfstof verkregen wordt
  53. vlak maken
  54. 3 maart
  55. 14 januari
  56. 31 maart
  57. 30 juli
  58. 28 februari
  59. grappenmaker
  60. takken
  61. papier
  62. muts
  63. 23 februari
  64. pastorie
  65. 30 juni
  66. 24 juni
  67. De op een dijk aangebrachte ophoging