Ingekomen stukken, 1572

Inventarisnummer: 152

Nummer 1

[Onssen frundlicken groetz erndfeste eersame wijse heren. Unss gehere dat stadtholder van Gelrelant heft erss desse morgen durch zijne genade diener doen vernemen []u eersamen anstont tho ad[] dat u eersamen v[]chlicken bij u [ ] aldaer aen all uuytsien van be[]tegen willen und ent[] gantzen off ander [] van [] sorten [..] dat sij anstaen s[] [..] opt hoff
daer sijn gouverneur generael arriverende worde daer an sal sijn gouverneur generael daer van vruntscap geschieden ende tot sijnder tijt wal vergelden weren die b[] minste eylens na Zwol [.] een elckers dat hem die watersnoot unde tijt ingedie[] selffs [] unde wilt disse ander brieff voertz na Harderwick besloten. Datum Ile[] 19 dach january anno etc tweeenzeventig.
Burgemeisteren scepenen unde rhaed der stadt van Hattem.]


Nummer 2

Eersame und voorsichtige bisundere guede vrunden. Alsoe van geloofflick in erfarongh, khommen dat die pirataten ader zeeroovers sich vast stercken und dagelicx ondernhemen einige toetasten to doen und die luyden conincklicke majesteits onses allergenedichsten heeren onderdanen waer zij aen kommen konnen, to plunderen berooven und id oire mit gewelt aff to nemen und onthalen etc. So ist dat wij uwe eersamen daer van nyet sollen onverstendicht laeten mit dem van hoochstberumpter coninclicke majesteits wegen gantz ernsten gesynnen dat u eersamen guede scherpe wachte und waecke halden und halden doen. Daermit die stadt mit verasschinge verraderye off anders nyet en worde ingenomen und dan uwen eersamen und anderen gueden burgeren und inwoneren id oire genomen und sij sellffs mede geslagen und verwondet etc. Dess willen van hoochstberumpter coninclicke majesteits wegen wij ons alsoe tot uwen eersamen, als sijner majesteits gueden getrouwen dienaren und onderdanen, gantz vastelick versihen. Mit bevehelongh dess Almachtigen. Gescreven tot Arnhem den 21en january vijftienhonderd tweeenzeventig.

Cantzler und raden des conincks in Gelderlandt verordent.

T. Roos.

Nummer 3

Eersame und voorsichtige bisundere guede vrunden. Wij worden yetz bericht dat die waterguesen ofte piraten off woemen die nu anders noemen sall, vast wederomme inder zee zijn und etlicke eylandern und dorpen bij verrassinge ingenomen die kercken gespolieert und eenige coninclicke majesteits onses allergenedichsten heeren onderdanen gefangen, oick die dorpen gebrantschattet und sunst veele overlast gedaen hebben.Derhalven wel noodich goede stevige waeck und toeversicht bij nacht und bij dage to halden und hebben und die wijele nu u eersamen vast opter zee geseten daer die selve zeeroovers mit eenen getijde ader twee und sunst voorden winde lichtelick aen khonnen kunde. Soe ist dat wij uwe eersamen daer van nyet en hebben sullen ongewaerschouwet laeten, mit dem van wegen hoochstberumpter coninclicke majesteits gantz ernsten gesinnen dat u eersamen goede stedige nacht waecke und oick dachwaecke halden doen daermit die u bevolen stadt Elburch nyet verrasschet uwen eersamen und derselver mitburgeren id huere genomen eenige aengefangen die stadt gebrantschattet und sunst in onverwurlicken schade gebracht en worde nyet alleenlick tot oiren maer oick tot sijner majesteits schanden und achterdeel dat welck to vermijden, wij u eersamen to vermanen, und bevehelen und dieselve u eersamen respectivelick eedtz und amptzhalven schuldich und gehalden zijn, die welcke (doorh.: wij) u eersamen wij dem Almachtigen heeren bevehelen. Geschreven to Arnhem den elffden february vijftienhonderd tweeenzeventig.
Cantzler ende raeden des conincks in Gelderlandt verordent.
T. Roos.


Nummer 4

Eersame und frome bijzondere goede frunden. Ick gebiede mij zeer frundelick tot uwer eersamen. Alzoe die excellentie vanden hertoughe van Alva gescreven ende die vanden reeckeninge alhier belast heeft die huyseren vanden perticulier gebannen persoenen daer zeer weynich profijts of te huyere van compt off die meer belast zijn mit renten ende anderssyns als zij ter huyeren gelden loepende nochtans die renten daer up staende, tot lasten vande majesteit die zelve te vercoepen off in erfpacht uut te geven. An mij daeromme gesinnende ick vande costen ende renten off andere gerealizeerde pretentien up yder huys staende zoe veele tot mijnder kennisse gecomen is, een upteeckeninge zoude maecken ende mede een aenteeckenisse vande bouvellicheyt ende wat die reparatien van elcke huys bij estimatie costen zoude, ende gerepareert zijnde hoe vele een yder huys alsdan ontrent ter huyre zoude moegen gelden, oeck wat elck huys resective mijns bedunckens boven die bekende costen wel zoude behoiren te ghelden, in erfpacht off anderssins, mits die beterschap in goede betalende up redelicke termijnen commende zoe ick om andere wichtige affairen mijn officie ende die coninclicke majesteits dienst aengaende omme de voorsseide upteeckeningen ende oeck estimatie te doen maecken zelfs persoenlyck voer dese tijt aldaer nyet erschinen en mach is mijn vrundelycke begeeren ende an uwer eersamen nyet weiniger van zijne majesteits wegen gesinnende dat uwer eersamen aenstont een pertinente upteeckeninge maecken laten vande lasten, renten ende andere gerealizeerde pretensien up yder geconfisqueert huys in uwer eersamen stadt ende oeck vande renten ende costen staende upte hoven, landen ende erven in der zelver Vrijheyt gelegen. Zoe vele tot uwer eersamen off der zelver mit raetsvrunden kennisse ende wetenschap

4.2
gecommen is, mede de zelve huyseren doet bij een timmerman metseler ende decker visiteren ende eene estimatie laet maecken wat yder huys noetelyck te repa(r)eren ongeveerlick zoude costen ende gerepareert zijnde hoe vele een yder wel ter huyre zouyde gelden, oeck wat elck huys respective uwes bedunckens boven die bekende lasten wel zoude behoeren te gelden in erfpacht off anderssins, mits die beterschap in goede betalende up redelicke termijnen ende up wat voerwaerden men de huyseren aldaer gebruyckelick is te vercoepen. Begerende dat uwer eersamen mij tzelve metten eersten alsoe distinctelick onder pertinente specifficatien in gescrifte oversent mede een anteeckeninge wat reparatien bijden huyrlingen alreets ande huyseren gedaen zijn ende hoe vele die van yder beloepen ende mij noch nyet gecort en hebben sonder daervan ende inne tgene voorsseid is eenichsins te suymen gelijck ick van zijne majesteits wegen mij tot uwer eersamen vertrouwe ende verlaete, die zelve hier mede den heer Almechtich bevelende. Datum Airnhem den 12en february 1572, stilo coloniensis.

Uwer eersamen hier mede int goede vermaenende dat die zelve den 2e termijn vanden schattinghe anstont doen innen ende voer petry an mijnen handen betaelen om interesse te vermijden.
Uwer eersamen goetwillige vrundt,
Gedeon vander Houve.


Nummer 5

Ersaeme, wijse ind vursichtige besondere gunstige vrunden. Ick laet uwe ersamen guetlick weeten, woe dat ick van weegen coninclicke majesteit onses allergenedichsten heeren op maenendach, nemptlick den tweeden dach deses toecomende maendts may toe Dornspijck eerst aen toe gericht sitten sall, smorgens toe acht uren, bij climmendere sonnen, ind soe voirtaen in die naestvolgende bancken van die Averveluwe, nae alder gewoenten, is demnae van weegen hoichgedachter coninclicke majesteit mijn guetlick gesinnen, dat uwe ersamen een van uwe raedtz vrunden alsdan toe gueder tijdt, inden voorscreven bancken schicken willen, woe in verleden jaeren bij die landtschap verdraegen ende verordent is, twelck ick uwe ersamen nyet heb willen verhalden om sich daernae te moegen richten, soe ick mij des tot uwe ersamen versehe.
Ersame, wijse ind vursichtige besondere gunstige vrunden, onse heere Godt sij met u. Geschreven tot Elborch den 16en aprilis vijftienhonderd tweeenzeventig.
U ersamen ind lieve goetgunstygher vrundt,
Henryck Bentynck.
Drost vanden Averveluwe.


Nummer 6

Ersame wijse und vursichtige gunstige guede frunden. Wij kunnen u ersamen nyet bergen, wie dat die ersamen van Nijmegen, uyt aenschriven eures erbaren raith der statt Coln, opten 23 aprilis aen onss doen schriven, belangende euren Anze dach tegen den sondach trinitatis nestkompstich tot Lubeck angestalt, myt averseindungh sekere schrijfften ende articulen dairop aldaer geraitsschlaget sall worden, daer van wij u ersamen (soe die wijtloepich) inder ile geen copie kunnen aversenden. Soo dan oer ersamen onss bij oerer missiven in dato den sess indtwintichsten aprilis (als oock den aendren hoefftsteden deses furstendombs Gelre ende graeffschaps Zutphen) einen dach angesath, omb durch onsen gesanten opten tweden toekommende maents may tot Nijmegen savontz in tho khommen, gestalt volgentz dachs tho comuniceren off die reiss an tho nemen, ende durch wien, offt aff tho schriven sijn sall ende myt dem anfanck, dat wij den cleinen steden deses guartiers sulcx oeck verwittigen solden omb den voorseide dach tho besuecken, hebben wij u ersamen sulcx nyet willen verhalden, then einde dat u ersamen enigen oerre raetzvrunden (soe vern idt denselven guetducht) affertegen morgen, omb aldaer tot Nijmegen byden anderen stedefrenden opten vurseide dach tho erschienen, ind myt oir ersamen in communicatie tho treden. U ersamen den Almechtigen here mede in glucksaliger wolfart bevehelende. Gegeven den 28en aprilis anno domini etc tweeenzeventig
Burgermeisteren schepenen und rhaett der statt Arnhem.


Nummer 7

Eersame und vorsichtige besundere goede vrunden. Alzoe bij den durchluchtige und hoichgebaren furste und heer hertouge tho Alva etc leutenant gouverneur und capiteyn generaell wij verstendicht zijn worden als solden die geusen fugitive rebellen ende vianden coninclicke majesteits onses allergenedichsten heeren enige zuslegen hebben op enige steden deser furstendombs Gelre ende graefschaps Zutphen derhalven zijne excellencie ons schrifftt dat wij denselven steden dairvan solden verstendigen und verwittigen (demnhae is dat wij (doorh.: denselven steden dair van holden) uytt en hebben onderlaten sullen desen inden iele uwe eersamen tho komen tho laten) uytt dem van wegen hoichstberuempter coninclicke majesteits (durch ordonnantie als boven) ernstlicken gesynnen, dat uwe eersamen allen vlijtt ind nersticheitt ankeren, die hun bevolene stadt waill the waren guede ind stedige waicke ind wachte bij dage ind nachte tho halden ind doen halden, mytt oick sich steetz vredich vernhemen tho laten ingefalle van enigen ongemaick off anvall sich tho verwheren ind die stadt tho halden denselven uwen eersamen nyt verhaldenen dat hoichgedachte heer hertouge tho Alva ons geschreven bij hoichstbemelte coninclicke majesteits den edelen und walgebaren heeren Gillis van Bairllamont, banre- ind vrijheer van Hierges tho ende stadtholder ind capitayn generaell deser furstendombs Gelre ende graefschaps Zutphen etc verordent hefftt, die sich dan seer onlancx alhier tranportieren ader ergeven sall derhalven u eersamen oick ahn sijn excellencie off villicht ietwes voer tho fallen qweme, off dat u eersamen ietwes dairahn gelegen hoerden off vernhemen sijne excellencie ind ons dair van sullen verstendigen op dat allenthalven guede corenspondentie gehalden worden moegen. Souden des und alles wes vurseid in gebreke tho sijn als van coninclicke majesteits wegen wij ons tot uwen eersamen versihen und bevele hiermytt die selve u eersamen den Almechtigen. Geschreven tott Arnhem den 6en may vijftienhonderd tweeenzeventig.
Cantzeler und raiden des coenincks in Gelderlandt verordentt,
T. Roos.


Nummer 8

Eerbaren wolwijsen voersychtegen heeren und frunden. Na alle behoerlicken erbiedinghen ende dancksaegingen, konnen ende moeghen wij u edelen gueder menynghen niet verhalden, welcker gestaldt nae affloep onser saecken ende handelinghen wij anlesten bij u edelen ter Elburch geweesen, ende eendeels gespraecken ende bereedinghen gehadt des accorts ende differentien, bedraegenden die beterschap der monstrantien ende cibarien alnoch bij u edelen berustende, waer van die lossinghe bij ons resarviert, woe dor genoechsaam verhaelt etc. Vermerckt dan ende angesien u edelen sych mennichmael aldor referierden toe accordieren op des schepenen behaeghen, ende wij die saecken dirigierden tot discretien des waardige priors van Belheem nadem dat accort tusschen sijn waardigen ende u edelen contrahiert ys gewest. Ist nochtans dat wij die saecken soe nae gekoemen ende getreffet tin beijden tsijden soe wij tin besten konnen, ende u edelen biedens inslicken op twyntich rijder gulden verbleven, inde wij op vijventwyntich dalers angeholden waer op woe waecken ende mennichmael aldor versproecken ende verhaelt wordt, oick dat affscheit ys gewest u edelen sulden alhyr tho Swolle erschinen op saterdach lestleden teghens den middach myt sulcken bescheiden woe u edelen van den waardige prior van Belheem angeschreven ys gewest, daer yck oick doch mijn saecken anverblijven (doorh.: onleesb.) oirbardich was, soe wij ons niet veraccordieren konden verwonderen ons derhalven seer wat oirsaecken, sulcx niet naegekoemen, dan verbleven ys. Begheren bij brenger van dessen een schriftelicke andtwordt van u edelen wat oirsaecken tsulve verbleven, ende waer tho wij ons verlaten ende richten moeghen soe doch derhalven den edelen heer praeffst daer omme alhyr op sijne kosten twie daeghe alhyr gebleven, ende niet sonder een tho verlatich andtwordt vertrecken konde, ter tijdt sijn edelen wuste woer nae sijn edelen sych hadde tho richten, midt bevellinghe Gades almechtich, die u edelen lanckwyllich in gueder gesundtheit ffrythe. Datum Swolle in Bethlehem den 12en may anno 1572.
U edelen waardige
Guetwillighen,
Marquarduss Stamex Hermannus Willibrordi
Praevesth thom Bardesholm Swollensis quondan
Dessholm "Exiil" rector in Diepenberss[.]

8.2
Erwerdiger andechtiger heer unde guder vrunt, u erwaarde brieff angaende die ciborie unde monstranie hebben wij ontfangen unde voege u erwaarde dairop [..] vruntlick antwert te weten dat (doorh.: w) ons niet om en staet eetwes meer te tgeven den unse raitsfrunde uwe erwaarde angelaten hebben in gevalle u erwaarde (doorh.: sulcx) dairuit te freiten, moegen u erwaarde ons onder alsulcke verschrivongh onder des capittels segel te stellen dairmit wij genoechsam be[..] sijn unde bij den selven beden die penningen ontfangen, und so niet mochten u selve ons onse verschoten penningen senden unde die monstrantie unde ciborie van ons weder ontfangen, allet b[..] langh.


Nummer 9

Eerbare wolwijse groetgunsteghe heer und frundt, Cracht Wolterssen. Ick kan u edelen niet barghen welcker gestalt u edelen myt mij in voergangen tijden (doorh.: myt) een seecker contract gehalden , angaende der monstrantien ende cibarien, waer op die edele heer praest tho Bardesholm myt onse confratren patre Hermanno bij u edelen erschinen ende beslaten (woe yck verstendeget sijn gewest) u edelen sulden alhyr lestleden saterdach erschenen sijn myt die gewelen inde bij mij die pennynge nae inholdt des contractes ontfangen, soe u edelen sych niet accordieren konden in die verbetterschap. Ist noch dat sulcx niet geschiet is ende ter oirsaecken eenen baden an u edelen geschickt, myt sulcken bescheid geantwordt, u edelen wolden nicht meer etwas doen wijders dan die schepenen belavet hadden, alles nae wijders inhalt dess missivess. Waer op yck u edelen gueder menynghe niet kan verhalden, derwijlen ende angesien ick u edelen lestleden schrivens geraden u edelen sulden myt den gueden edele heeren accordieren, derwijlen u edelen die in soe cleynen prijse hebben, welweetende woe mij gienen der saecken verstendegen anders affnemen sal, dat het loet des sulvers troeys ghewychte baven sestyn stuvers brabants weerdich, inde dat fantsoen myt dat vergulden averdie twaelff stuvers brabants kosten, moet tin weynichsten, facit dat loet baven die 28 stuvers brabants, weert mijns bedenckens alnoch geraden u edelen wolden sych alnoch myt den edele heeren intlicken verdragen omme alle moeyte ende onkosten wijders tho schuwen, belanghende der verschivenghe ende consent des capittels belave yck myt desse verschrivinge ende onderteyckende handt, bij mijnre truwen ende eeren u edelen yrst daghes tho verantworden op onss costen derwijlen inde angesien yck u edelen die stucken yrsten sonder tellinghe der pennyngen volgen hebbe gelaten, ende nu durch vertrecken des edele heren priors van wyndess sulcx inder ijlen niet ys tho bekamen sijn waardige dat capittels zegel sych heft. Anders soe nu avermaels die saecken myt den edele heren praest ende u edelen onfruchtbar affgengen moegen u edelen bij mij tir plaetsen daer u edelen sulcx ontfangen hebben yrst dages erschijnen ende ontfangen die pennyngen naeluydt ende inhalden des contracts myt bevellinghe Gades almechtich. Ilendt uuith onse convent van Belheem bynnen Swolle den 13 may anno 1572.
Johannes Zutphanes prior in Bethlehem Zuolle []


Nummer 10

Copie.
Gillis van Barlaymont, banner- ende vrijheer tho Hierges etc, stadtholder etc.

Eerbaer ende frome lieve bisunder. Alsoe nyettegenstaende der heeren cantzlers ende raeden schrijven vanden 12en deses, wair bij u ernstelick bevolen is gewest, dat ghij die huysluyden ende onderdanen des u bevolen ampts to der Elborch schicken und die (doorh.: nachtwaecke) selve aldaer mitten onderdanen vanden Oldenbroicke die nachtwaecke doen halden und stercken sollet woe van aldts gebruyckelick etc. Evenwael die burgermeisteren schepenen und raeden der stadt vander Elborch hoirss schryfftlick to kennen geven, dat ghij uns uwes ampts onderdanen sullicx to doene sich weygerich und onwillich maecken, is demnae (in aenschouwe des gefherlicken tijts und noots) dat van wegen coninclicke majesteits onses allergenedichsten heeren wegen wij u nochmaels opt ernstelicxst bevelen alsullicke schrijven und bevel der heeren cantzlers ende raeden alnoch onversuymend ende onutygerlick aenstondt nae to kommen ende die vander Elborch (doorh.: alsoe) tot opmaeckinge oirer grafften ende sterckingen der waken to verhelpen und bijstandt to doen. Offte sunst werden wij opt wijdere clagen der vander Elborch alsoe daerinne versihen als na gelegentheyt der saecken und des tijts ghij und uwes ampts onderdanen sullen weten

10.2
to bedencken. Daer nae ghij und sij sich to richten und alle wijdere inconvenienten voir to komen sullen hebben. Mit bevelonge des Almachtigen. Gegeven to Arnhem den 30en may vijftienhonderd tweeenzeventig.

10.3
Copia.
Eersame und voersichtige bisundere goede vrunden, op uwer schrijven vanden 28 deses naedem wij tÆselve mitten edelen und waelgeboren banner- und vrijheer tot Hierges etc stadtholder und capitein generael deser furstendombs Gelre ende graeffschaps Zutphen gec[]orceert, voer eerst so wel die onwillicheyt der scholts to Dorenspijck und richters int Oldebroeck tho opmaeckinge der graften etc scrijff sijn edele itsunder aenden voerscreven scholtis und richter als u eersamen uut hier inne liggende copie to vernemen, dat welcke, onses erachtens, bij betrachten und volgens sich gehoersaem vernemen doen, und so wel den werckmeister bij u eersamen versocht betreffen doet derwijle sijn edelen sijn hellebardiers nyet derwes kan und men oeck alhier sunst niemant en weet te bekomen sullen u eersamen selffs eenen soecken erwelen end aennemen moegen, ons sijnen naem overscrijvende und wij sullen hem commissio (ist noot) doen hebben u eersamen hiermit dem Almechtigen heeren bevelende, gescreven toe Arnhem den naestlaesten dach may vijftienhonderd tweeenzeventig.
Onder stondt, cantzler und raden des coninx in Gelderlant verordent end was onderteykent T. Roos, het opscrift was, dem eersamen und voersichtigen burgermeisteren schepenen und raedt der stadt Elburch onsen besunderen goeden vrunden.


Nummer 11

Gillis van Bairlamontt, banner- und vrijheer tho Hierges etc stadtholder und cantzeler und raiden inden furstendomb Gelre und graeffschapp Zutphen verordentt,

Eersame und vursichtige lieve besunder. Alzoe wij cantzeler und raiden onlancx geleden opt schrijven ende clagen der quartieren deser furstendombs Gelre und graefschaps Zutphen belangende die betalinge vanden intresten der penningen des (doorh.: onleesb.) tweeden termijns iets loepender schattonge uytt oire inbewillichte termijn betalt zijnden aenden durchluchtigen hoichgebornen fursten und herren hertouge tho Alva etc leutenant gouverneur und capitein generael geschreven omme zijner excellencie meinonge dien aengaende eigentlick tho verstaen, und dwile dieselve zijne excellencie ons nu dairop schrijfftt tho vreden tho zijnn datmen het intrest (twelck men hefftt gepretendirtt opten gebreckelicken van oiren quoten ende taxen opten inbewillichten termijne tho betalen) solde laten varen ind dair van tontlasten ende quitieren die ghene die bijmen die gehele maentt van aprill nestleden oire pennongen gehelick ende op rontt opgebracht ende betaelt hebben, doch soe voele die ghoene anghynck die alzoe uytten water overvallen zijn gewest dat sij daer durch schade und verluis gehadtt und geleden hebben van oire granen und beesten dat zijne excellencie oick redich zij denselven noch dry maentt langer tijtz ende uuitstellinge gegeven to worden soe dat zij sullen moegen betalen bijmen die geheele maentt van

11.2
julio naestkomende sonder enige intrest the geven welverstaende dat die ghene die boven den vursseide tijden respective in gebreecke zijn van oire schatpennongen (petri lestleden tho betalen geloefftt) op tho brengen aenstondt dairnae werckelick geexcutiertt solden worden soe woll voir id intrest tegen een ten hondertt ter maentt twelck zijne majesteit den koopluiden tho betalen gehalden wordt) als voir tprincipaell ende dat id tselve intrest loop zall begynnen tho nemen voirden ghenen die nyet en sullen betaeltt hebben bynnen die geheele maentt van julio vursseid vanden lesten aprilis naestverleden beheltelick oick dat die volgende derde und vyrde termijnen (der intwilligong nae) op oire geaccordierde ende angestelte tijden opgebracht sollen worden bij pene vanden intresse van dien tho sullen betalen vanden tijtt aff dat die selve termijnen tho betalen bijder lantschap gelaefftt ind geconsentiertt zijn. Wesende gantz byllich ind redelich dat idt accordt ende geloiffte bijder lantschap gemacktt und zijne majesteitt gedaen onderhalden ende voldaen worde die welcke belaeffte tacite in sich hefftt die intresten hoewell dieselve nytt expresselick ende uuytdruckelick geaccordiertt und inbewillicht en zijn. Hebben van derselver zijner excellencie meynonge wij u bij desen well willen verstendigen omme alsulcke intresten ende executie to moegen vermijden voirkhomen ende u allenthalven dair nae to regulieren myt den anhange ende bescheide dat alle die ghene die voirden lesten aprilis verleden

11.3
oire reste ende quoten nytt ten vollen betaelt en hebben ende vermeynen dese atterminatie zonder intresse te betalen totten lesten july toecoemende te genieten sullen gehouden zijn den lantrentmeister generael beneffens oire betalinge oven te leveren genoichsame certificatien dat sij in dese jaire vanden wateren overvallen sijn gewest end daer doere schade an hoeren granen ende beesten geleden hebben. Ende die ghene zulcx nyt debite en kunnen bethoenen ende nytt betaeltt en hebben is die meynonge dat dieselve het intresse woe vursseid vanden eersten may voerleden mede zullen opleggen ende betalen, ende bevelende dairomme den zelven alsnoch aenstondt huere resten mytten intresse anden lantrentmeister te betalen, ende die nyeuwe obligatien vanden darden ende vierden termijnen wie vorheen geschreven over te seynden off bij gebreecke vanden betalinge vandien sullen wie op het (doorh.: onleesb.) anhalden des lantrentmeisters volgende zijne excellencie meynonge deselve ersten mytten intresse woe vursseid werckelick door executieren dair nae ghij u oick te richten. Myt bevelinge des Almechtigen. Gegeven tho Arnhem den lesten may vyftienhonderd tweeenzeventig.
T. Roos.


Nummer 12

Erentfeste ersame zeer discrete grosgunstighe heren und vrunden. Nae mijne gantz vruntlycke erbiedungh uwe lieve und eersamen zal dselve voir antwoort believen te verstaen hoe dat ick op alsulcke mij toegescrevene tijdingh met mijn excellentie here stadtholder gesproken, [meester] [S]yntel te moeghen weten wat vanden saecke mocht zijn, soe ist dat zijn excellentie mijnen missive heeft laeten zyen dwelck zijn excellentie desen morghen mette post hadde ontfangen. Daer inne voir eerteijn ende wel particulierlijck worde gescreven, dat der prince van Orangien noch bynnen 10 oft 11 dagen opten huysse Dillenborch geweest was. Stonde mede inden selve missive dat der hartoch van Alva etc onlanx dagen geleden scrijven vanden Coninck van Vranckrijk hadde bekomen, daer bij zijne majesteit sich opentelick solde erele[..] sich dese saeck nyet aen te nemen, dat oick die van Berghen in Henegouwen sich gantz stil halden ende sich up genen schermutzingh laeten vinden, alhoewel hen oirsaeck

12.2
genoch gegeven ende veelvuldich geprovociert worden, wachten (alst schijnt) untseth ende men wil seggen dat die admirael van Vranckrijck zulcx zolde doen, allet in naem vanden Coninck van Navarre. Int lest innemen van Valecijn zijn gebleven ontrent in Franchoyben, die ander hebben sich gesalueert deurt afftrecken van een brugge over een riviere daer ontrent wordt oick voorgemelten heren statholder van Brussel gescreven als dat Coninclicke majesteit thoe Hispanien inwendich drie weecken bijden landen zolde hebben 13en peerden ende 46 veulen knechten, wat daer uuyt boven zeckere verdorftenisse der landen, volghen wil. Mach Gaedt almachtich weten, die uns verleenen wil dat zalich is. Uuyt Arnhem den 5e juny anno 1572.

U lieve und eersame dienstwillighe,
Frederick Van Boeymer.

Ick bedencke mij den gedanen continuatien van mijn pensioen ende wil sulcx wederom dienstelick verschulden.
U lieve ende eersame willen den here rekenmeister dese tijdongh communiceren

12.3
Den vergaderten hoop inde graeffscap Zutphen schijnt het hoofft gekeert te hebben naer weerdt weedertreck, in meijnongh voirts te trecken nae Rhees ende sich aldaer te zitten laeten over setten omme sich te voeghen bijden hoop inden lant van Cryekenbeeste oft daerontrent.


Nummer 13

Gilles van Barlaymont, banner- und vrijher to Hierges, her tho Haulteroche und Iseruwen, ritter und coninclicke majesteits der furstendomds Gelre , graeffschaps Zutphen und der landen van Vrieslandt, Overijssel, Groeningen und Lyngen, stattholder und capiteyn generael etc.

Eersame und voirsichtige lieve bisundere, u eersamen sullen ongetwijffelt algereets genoichsam verstoren hebben in wellicker gestalt die stadt Zutphen op ghisteren bijden rebellen und vianden coninclicken majesteits sonder eenige wederstandt innegenomen zije, und diewijle wij nu berichtet worden dat der selver stadt Zutphen desen voirleden nacht etlicke to peerde uuytgereden zijn, und soe id scheen nae Voirst und daeromme (als to vermoeden) oiren wech nae den steden Harderwijck off Elborch genomen, hebben wij u eersamen bij desen sullicx to verstendigen nyet onderlaten willen mit den van wegen hoichstgedachter coninclicke majesteits gantz ernsten vermaningen und gesynnen (dat off zij villicht eenige verraderije op handen hebben mochten) u eersamen alle moegelicke vliet ende ernsticheyt int waken wachten und sunst aenwenden, und sullicke toeversicht dragen, dat denselven nyet gelijcke inconvenient (als den van Zutphen, tot oire verderffenisse geschien) en wederfare, dan hoe id hun van zijne majesteit affgenomen sall worden, geven wij eenen yederen to bedencken indyen u eersamen wijders van vollick und sunst bedarfft, sullen zij ons aenstondt verstendigen, omme daer inne tot dienste zijner majesteits to worden vesien, mit bevelonge des Almachtigen. Gegeven tho Arnhem den 11en juny vijftienhonderd tweeenzeventig.
T. Roos.


Nummer 14

Ersame voersichtige bisundere guede vrunden. In affwesen des edellen und walgeboren banner- und vrijheren to Hierges etc deser furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen stadtholders und capiteyns generaels bijden oick edellen und walgeboren graven to Meghen etc sijner edele broeder, opgebroken und voorts ons verthoont zijnde, uwer ersamen schrijven in dato van ghisteren mit daer bij gefuechte gants oprorische schandelicke in iuriensa und lasterlicke missive des princhen van Oranien, daermit hij uwer ersamen herten und gemuederen (tot derselver natuerlicken princhen fursten und heren als nementlick to der coninclicke majesteit onsen allergenedichsten heren, so gants fromelick getuclineert zijnde) to diverteren und (onder dexel vanden name derselver majesteits) zeer bedriechelick affto keren onderstant den welcken sou bij egheenen verstendigen geloove toegestelt to werden behoort wij ons oick tot uwen ersamen gantzlick vertrouwen gheen geloove toegestelt to sullen werden und is demnae evenwael bij desen onse vermaenen als oick van hoichstberoempter coninclicke majesteits wegen (diewelcke sonder twijffel van sullicken oprorischen schrijven, tegen zijner majesteits stadtholder und capiteyn generael gheen wetentschap hefft, und oick voelweyniger denselven eenigessins gestendich) onse ernst gesinnen dat u ersamen sich daer aen nyet en stooten, noch sich daer mit laeten seduceren ader verleyden maer ter contrarien bij oeren getrouwen plichtigen wille und gemuete verblijven, und oers gedanen eedes betrachten, datwellicke zijne majesteit te zijner tijt oilt allergenedichst aen uwen eersamen to erkennen nyet en wordt onderlaeten, daer ter contrarien, den ghoenen die oere guede eydt und ehere vergeten, tselve hun oevel affgenomen und zij gestrafft worden sullen woe dan sullick behoort daer toe u ersamen sich gantz vastlick to verlaeten moegen uwer eersamen hebben zeer wal gedaen walgermerten heren stadtholder die, missive toe to schicken, dan wij sullen dieselve bij ons behalden, om op morgen, wil God mit zijne edelen yetz na Nijmegen vereyst zijnde, to coinceren und wijders der gebuer nae to verordenende. U eersamen dem Almachtigen heren bevehelende. Geschreven to Arnhem den 19en juny vijftienhonderd tweeenzeventig.
Cantzler und raeden des conincks in Gelderlant verordent,
T. Roos.


Nummer 15

Gilles van Berlaymont, frijheer tot Hyrges, statholder etc.

Erentfeste ersaeme voirsichtige unnd fromhe lieve besundern. Wess der graeff van denn Bergh an u geschreven, hebben wij neffens uwern brieffe ontfangen unnd verlesenn wollen u dair op in antwoirt niet bengen dat, off alschoen u sulche geschreven, ghij u dienthalven niet hebt te verslaen, daer sij gene maght en hebben, u yetwes leedtz aen te doen allemich want (doorh; ghij) uwe poorten gesloten unnd goede wacht geholden wort. Man hefft oeck niet gesihen sij wat weerdich angericht hebben, dan daer men hon die poorten goetwillich enspent unnd sonder slagh off stoot inne konnen hebbe laetenn woe men ogenschenlich an ten huiphen gesscrivet twelck als wall te bedencken een ewige verderffeniste unnd bedroeffenisse, voir hen sijn sall, dat selviger wij u ernstlicken vermaenen, te willen behentzigen unnd gedencken, op dat ghij in sulcken ellende unnd jae men niet en geraedet, avenst betrachtende wess ghij seine majesteit geloefft unnd gesworen hebt, unnd sall one twiefell seine majesteit merckende uwe getrouwicheit mit genaede bewogen werden, uwe privilegien te vermerderen, daerbij te laetenn unnd allen genaede te bewiesen. Unnd op dat ghij beter middell hebt, goede wacht unnd toeversicht te draegen, hebben wij voirgoet aengesihen, noch vijfftich knechten u te seinden, umb drie off vier daegen daer bynnen te sijn, dan ghij ersnijmelichen sult inne nemen, daer mit ghij dann genoechsam versihen sijn sult, uwe stat te bewaeren, dan sij u woeboven verhaelt niet leitz doen kennen soe man die poorten toegehalden, unnd flietige wacht mit trouw gehalden wordet, hier nae ghij

15.2
u hebt te richten. Unnd sall will Godt, niet lange verlopen, over vier off vijff daegen off man wende een veltleger anstane mit reuter unnd knecht genochsam gefast der gestalt, dat der vianden moetwill unnd voirnemens wall behindert, unnd ore macht benomen worden sall. Unnd sullen alsdan allen den knechten u mytter strenz genomen unnd ter velde gebruyck werden dan omb ghij gern swaricheit maecken sult den uutig vijfftich knechten noch in te nemen unnd drie off vier daegen pacientie unnd gedult dair mit dreaget, U in schutz des Almechtigen befelhende. Ilents Arnhem den 20 juny 1572.

Gilles van Berlaymont.

Unnd sult wall doene unnd uwe poorten besthendigen unnd begraeven laeten, unnd alleinich, ene porte open bewaeren, dan gij oeck beschantz, unnd graeven sult unnd dair ene brugge van houden over te maecken. (doorh.á: onleesb.) Umb allerley [..] te vermijden, unnd nae schrieven van dessen hebben wij verstaen van unsseren lieven broedren den graeffe van Megen, dat noch 25 knechten toe die andere 25 knechten soe dair bynnen sijn, nae der Elburgh afge[..]igen sijn alsoe dat die vijftich knechten, dair van in desse mentie gedaen te seinden niet nodich sie, dan sult die porten begraven unnd houden dairover leggen op dat [die] brugge een nae ene nootdurfft, dair uuyt ende yn gaen muegen unnd dat des anstont geschieht.


Nummer 16

Gilles van Berlaymont, frijher toe Hyrges, statholderen.

Erentfeste,ersaeme voirsichtige unnd fromhe lieve besundern. Als wij nhu ter verscheiden reijsen u vermaent seine majesteit getrouw unnd holt te willen verblieven, unnd die stat tot, uwe majesteits beheeff gelick getrouwe underdaenen gebuert bewaeren, unnd u gemis weets soe wydt mit schone woirden unnd sonst verfueren doin daer mit ghij in sulcken ellende versterff, unnd jarmen alss die van Zutphen. Immers mit en geraecken dan is ongetwiefelt seine majesteit daer niet bij verblieven laeten sall unnd in wat ellende unnd bedroeffnisse
sij dan konnen fallen, kan man sich lichtelicken
erinneren. Dairomb nochmals u ernstlicken vermaenende, ghij wollenn erckenne dem drosten Bentinck die wachte alsoe versorgen laeten, wair mit der viant u niet en overviellen offt verraschenn kan, sonst hebt ghij voir zhuen alss allein
die poorten wall toe onsloten bewaert worden niet te venssen. Unnd soe is die noot erfurdert, sullen wij u niet
verlaeten, dan allen bijstant unnd behulp beweyssen wess innegelicken, des ghij u partelicken hebt te vertrouwen. Ghij sult u nhu wall gehoort hebben dat de viandt die enen groten aantall te voet unnd te parde voir Deventer unnd Zwoll geweshen sijn. Unnd die selve opgeeisschet dair op oir ter antwoirt gegeven sie worden sulchs genes wengs gemeint to doen, dan gedachten die stadt tot conincklickr majesteits behoeff tot dem lesten may toe mit trouwicheit in bewaeren. Alsoe dat der viandt mit oren groten schaeden, weder terugge geworpen unnd wall hundert mannen dair door gelaeten

16.2
hebben. Des wij u onangezeicht niet hebben willen laeten, ten dem vinde ghij goeden moet nemet, und gedencket wess uwe walversteten, gemeint sijn te doen car[..] werde sich niet langh verwielen off conincklicke majesteit wint sulchen gewalt bij u vianden brengen, dat der viant (balde anstoont unnd oire aslagen behindert werden sullen. U hirtoe mit dem heren Almechtigh befelhen. Datum ilentz Arnhem den 22 juny anno 1572.
Gilles van Barlaymont.


Nummer 17

Gilles van Barlaymont, frij- ende Banreher tot Hierges, stadtholder etc.
Ersame ende voorsichtige lieve bisundere, Peter van Remunde, hopman is operlacht ende bevolen mit noch vijfftich knechten sijns bevolen vendlins sich aldaer tot Elborch to ergheven boven die ghoene die yetz aldaer sijn, gelanght derhalven aen u luyden onse gesynnen ghij die selve vijfftich knechten ontfanget ende innelatet. Daer beneffens (doorh.: is den) alsoe gemelten hopman operlacht aldaer binnen der Elborch to verblijven und op alles tot bewarunge der selver stadt goede toesicht und inschen to hebben. Is onse meynongh ende bevel ghij daer aensiet dat hem der gebuer nae gehoirsaemheyt geleistet worde. Und wij bevehelen u hyer mit den Almechtigen. Datum Arnhem den 30en juny 1572.
Gilles van Barlaymont.

Den drost vander Neder Veluwe heefft befellich die knechten te monsteren soe baldt die monsteringe geschiet salmen zij hier toeschicken dair mit ghij van sij gheen beswaringe hebben salt.


Nummer 18

Gilles van Berlaymont, frhiher unnd Bannerher tot Hierges ende statholder etc.
Erentfeste, ersaeme voirsichtige unnd fromhe lieve besundern, deweill irgenwirtigen unsseren diener operlacht ettliche goet aldair ter der Elborgh verwartliche, hen te leggen besijnnen wij ghij den selven inne last unnd in alles soe gunstlichen ertzeiget woe wij onss des tot u versehen, unnd befelhen u dem almechtigen. Datum ilentz voir Zuthphen, den 23 novembris anno 1572.
Gilles van Barlaymont.


Nummer 19

Gilles van Barlaymont, frij- ende banreher tot Hierges, stadtholder etc.
Ersame ende voorsichtige lieve bisundere. Durch bevel des durchluchtigen und hoichgeboren furst und her don Fredericq van Tolledo schicken wij yetz aldaer tot Elborch hondert Welsche knechten. Und gelanght derhalven onse gesynnen ghij sij inne laetet und logeren doet. U luyden nyet verhaldende dat den hopman, der selver knechten die heere van Desneu, bevel geefft mitte burgeren opt allergevuechlicxs to leven sonder to gestaden dat hun eenigen overlast geschie sult ghij derhalven oick daer aen sijn dat die burgers mit sijluyden gelickfalss doen, op dat sij mitten anderen in alle vrundtschap leven moegen und en sullen oick die selve knechten noch den hopman sich egheenssins mitter stadt noch burgers saicken bekroeden. U luyden hyer mit den Almechtige bevehelende. Datum ijlentz to Voorst den 23en novembris 1572.
Gilles van Barlaymont.


Nummer 20

Ersame wijse voersichtige insonders gunstige guede vrunde, het heft ons onse mederaedtsfrunt die edele Kaerle Knoppert toe kennen gegeven welcker gestalt conincklicke majesteitts onses alre genedichten heren rebellen, nu onlanc hem ende sijnen meijer affgehaelt gerooft ende binnen u edelen stadt Elburch gebracht hebben een merrypeert mit een vullem, twelck u edelen mitburger Hans Henskens, tapper, alnoch bij sich hebben solde, dan dat tvullem voir 11 dalers verkoft sij, dewijle dan tselve alsoe (woe voirseid) gerooft is, twelck in allen gevalle sonder ymandes voerweijgeringe behoirt gerestitueert tworden. Is onse gantz vruntlick begeren u edelen willen den genanten Hans Henskens daer toe ermaenen ende holden dat hij den voerseide meijer (brenger deses) tvoerseide geroeffde peert ende vullem weder volgen late ende retituere, ofte die astimatie van dien betale. Daeran sullen u edelen ons vruntscap bewijsen, des wij ons oick alsoe tegens u edelen gantzlick verlaten,bereijt tselve steetz wederom in gelijken ende meerdere tegens u edelen ende derselver burgeren to verschulden, kenne Godt die u edelen lange gefristen moet, datum den 2en decembris anno 1572.
Burgermeisteren Scepenen ende raedt der stadt Campen.


Nummer 21

Eersame wijse voersichtige insonders gunstige guede vrunden. Alzoe wij opt versoeck onsses mede raidtsfrunts des edele Kaerle Knoppert, an u edelen geschreven ende versocht, dat u edelen hoeren burger Hans Henskens daer her solden willen holden dat hij t merrypeert ende vullem, durch conincklicke majesteitts onses alregenedichsten heren rebellen gerooft, restitueren solde ende twelck alnoch nyet geschiet, derhalven aan gemelte onse mederaedtsfrunt ende sijn meijer aen voirseide Hans alhier hadden doen besaten, ende deselve Hans uth der besaten getogen sij, nyettegenstaende dat hij voer den schultz bij eede gepresenteert hadde uth der besate nyet te willen wijcken, dan alleen een uhre tijts op die ansprake sijn beraadt begeerde, gelijck wij mit waerheit bericht worden, hebben wij nochmaels u edelen tegenwoerdichlick wel willen schriven, vruntlick begerende u edelen alnoch denselven u edelen burger tot restitutie des voerseide peerdts ende vullem dermaten holden willen, dat tselve den brenger dezes onsen boden voorts weder volgen moege, tot vermijdinge van wijder oncosten ende moeyte dat verschulden wij in gelijcke ende meerderen steetz geerne tegens u edelen die der Almechtiger lange gefristen moet. Datum den 16en decembris anno 1572.
Burgermeisteren scepenen ende raedt det stadt Campen.


Nummer 22

Erntfeste vrome discrete heren.

Alsoe ick tzedert enigenafscheyden van u lieden ende mijn vertrek van Elbourch andere brieven gecregen hebbe ten eynde ick de selve porren ende vortslorren solde tot het vortvuren bunde overlasten rogge ter plaetsen toe van Utrecht um de selve geemployeert te woirdden tot sustentatie ende alimentatie vanden leger van zijne majesteit soe oft dat ick dess tegenwordighe aen u liede schicke ten eynde deselve se voerders ende van stonden aene herschicken ter plaetsen tho Utrecht het voirseide graen gemerct den dienst van zijne majesteit daerann gelegen ende den wille van zijnder excellencie sulcx u lieden daeromme versueckende hiervan in gheene gebrecke te wesen ten eynde ick nyet geoorsaect en woirdde mij ener u liede te verschuldigen. Sendende mij metten brenger deser wat deshalven van bestwegen
van tgene des voirseide des uuyt gerecht mach wesen waermede ghijluyden mij sunder enighe vruntschappe sult doen dat kenne God almachtich die u lieden eerntfeste vrome discrete heeren gespere in langhe gesontheist.
Gescreven te Harderwijck den 18en decembris 1572.
Di al u lieden goetwillig vrundt Loys van Samme commissaris vanden victuaellien vanden leger van zijnen majesteit.


Nummer 23

Erntfeste gunstige goede heeren, uwen brief hebbe ick ontfangen ende wel verstain u begeerte te weten bescheet van mij te hebben u lieden die men tot Amersfort ende Utrecht het welck ick voer mijn vertrecken uuyt Elbourch gedaen hebbe ende tot dien eynde gelaten ende gegeven in hande vanden borgermeister Lambert Top weer brieven de eenen addres sekere aenden commissaris ut Amersfort um indien desnoet waere u assistencie te doen aldair ende eenen anderen aenden commissaris wesende t'Utrecht ten eynde ghij u bestelle een plaetse waer u graen te soldere oft setten sulcx dat geenssins geen ander bescheet op en valt dan de voorseide t were brieven alsoe te bestellen ende overleveren, nyet twijffelende de voerseide borgermeister Lambert Top u liede gecommitteerde de brieven in handen gegeven sal hebben. U lueden hiermede den Heere bevelende. Uuyt Harderwijck den 19 decembris 1572.

U goede vriendt Loys van Samme commissaris.


Nummer 24

Erentfesten, ersaemen, und frommen ynsonderen goedt gunstigen naebuers und frunden, wij kunnen u eersamen nyet bergen van dat alhyer bynnen Harderwijck gewest und ydts sandts ys een commissarius van hoychberoempter coninclicke majesteitts weegen[] welcke commissarius uuit chracht van sijner commissie, de wij daer van gesyen hebben, van ons geeijsset heefft ettelijcke laesten koerens, het welcke gij oyck sayde aldaer van u eersamen oyck geeysset toe hebben, tot profiet van sijner majesteitts leeger, het welcke sich hyer yn Hallandt begeeven hadde, seggende daer beneffen dat wij (doorh.: soe) van de selvige graenen de wij daer toe doen souden, van goedt contentiniert und daer off restitutie kryegen souden off het selvige aen hoychberoempte coninclicke majesteitts geloeffte schatpenningen koerten (ende gemaeckt dat sijne majesteits veltleyger hyer aen geleegen, und sulcx van doen hadde, hebben wij ons hyerynne nyet wijgerych gemaeckt)is daer nae onse wuntlycke beede und begerren aen u eersamen, dat u eersamen ons doch wyllen averschrijven, soe voel men sall moegen weeten (soe men dorch verstaet dat u eersamen oyck contributio daer toe gedaen hebben) wat sekerheyt und beloeffte vande restitutie der voerseide graenen ghij gekreegen hebben, und entlycken off u eersamen daer oyck schryfftelycke vernoeginge off hebben, dyt doende sullen u eersamen und lieven ons dyenst doen hyer myt den Almechtigen bevoelen, geschreven den 19 decembris anno duysent vijffhondert twe ende sueventich.
Burgemeysteren schepenen und raedt der stadt Harderwijck, u eersamen naebuers und vrunden.


Nummer 25

Gilles de Berlaijmont, friher unnd Bannerher tot Hyrges ende statholder.
Erbaerne unnd fromhe lieve besunderen, wij seinden u hier neffens verwairt van supplication, unsse van den pater unnd gemeine susteren van St Michiels clooster op die oire voir Campen gepresentiret unnd soe dan sij den schaeden genoechsam gefuert gesynnen wij ghij haere assistiert unnd behulpelichen sijt, daer mit sij tot haere wensten die noch voirhanden sijn, souden eenige entgeltenisse, muegen geraecken hier aene geschiet wess billich is unnd befelhen u dem Almechtigen. Ilentz Campen den 21 decembris 1572.
Gilles van Barlaymont.


Nummer 26

Den erbaren ende walgheboren heer, heer Gillys van Barlemont, fhrij- ende bannerheer tot Hyrghes etc., conincklicke majesteit tot Hispanyen etc. stadtholder ende capitein generael des voerstendoems Gelre ende graefschap van Sutphen, Vryesland ende Overissel, Groeninghen ende Linghe horen genedihen heer.

Gheve druesselick ende mydt alle reverentia thoe vertoenen pater mydt dye ghemene susteren van S. Michiels cloester op den Oert voer dye stadt Campen ghelegen woe sye lieder Godt in desse turbulente tijden van die gosen all hare beesten midt alle ander guederen uutdreven ende affhandich ghemaket sijnt geworden, alsoe zeer gede popliert ende verarmpt, dat sie cleyne sobere sustentatie hebben thoe lyves noedruft van wellroer vede ende beesten dye voergenante suppllianten inde
erkentenisse ghekonnen sijnt hebbende staen bynnen der stadt Elburg itlicken beesten ten huse Henderick ter Goer schultes al daer die welke als hij secht van zijne swager een Gose ghekoft heft. Welkoer ver ende beesten hij schultes Henderick voerseid nydt wijl van zijnen stal laten gaen, ende overgheven, voer dat die voergenante suppllianten iliker koer beest mydt ses daler wyllen rediceren woer voer hij die heft van die Gosen ghekoft dat welke die voergenante suppllianten nydt in horen macht en hebben, menende ock dat sulx nimmer ghekendt solde woerden ter iustitie dynende. Bidden der halven die gemelte suppllianten mydt alle demoedicheit om Godes wyllen, u edel gestrenge tot onderholdinghe oeres convents ghelieven[] wyllen die burghemeisteren ende hoepman al daer u edel gestrenge in stadt coninklicke maiesteit verplicht te doen mydt een mandaet an hoer te ghelijden hem supplliant assistentie te doen in rente ende behulp van tot haer aff ghenomen beesten wedder te koemen sonder die kopen of te rediceren dat stuck mydt ses daler. Om dat sye suppllianten nydt en vallen inde een onverwijnnelicke schade sich nochtans erbijdende ghenuchsamighe cautie te stellen al daer ghijn beesten af thoe drijven of te bespreken, dan dye hoer suppllianten af vervrempt ende ghestolen bynnen. Wes sich die voergenante suppllianten sullen hebben thoe erfronnen een edele troestlick antwoert van u edel gestrenge oetmoedelick begerende ende verhopende mydt der handt.


Nummer 27

Ehrsame wijse und voirsichtige besondere gunstige guede vrunde. Alsoe ennige unser voerfluchtiger und uthgewecker burgeren und ingesethenen (als wij bericht) sich in dienste der wedderwertigen der coninclicke mayesteitt unsers alregenedichsten heren begeven moegen hebben begeren derwegen gantz vrundtlichen u ersamen der justitien ther ehren und unss tot sunderlichen gefallen bynnen u ersamen stadt vlitichlich willen uthforschen offt willicht ennige unser burger oder ingesethen off derselviger kynder, sich bij tijden der goesen bynnen u ersamen stadt in dienste der wedderwerttigen der mayesteitt sich ernthalden moegen hebben und der namen und thonaemen derselviger metten iersten unss schrifftlicken thoschicken und daer inne alst nae gelegentheit behoiren sall tho ordineren sulcx tegens u ersamen tho verschulden synnen wij ieder tijt willich. Datum den 31 decembris anno etc tweeenzeventig.
Burgermeysteren schepenen und raeth der stadt Deventer.

 

Index brieven:

Amersfort, 11
Arnhem, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Averveluwe, 3
Bairllamont, Gilles van, 3
Barlaymont, Gilles van, 5, 7, 9, 10, 12
Bentinck, drost, 9
Bentybck, Henryck, 2
Berlaymont, Gilles van, 8, 9, 10
Bethlehem, 5
Boeymer, Frederik van, 7
Campen, 11, 12
Coln, 3
Deventer, 13
Dillenborch, 7
Dornspijck, 2
Elborch, 2, 5, 7, 10
Elburch, 1, 3, 5, 10
Goer, Henderick ter, 12
Harderwijck, 7, 11, 12
Hattem, 1
Henskens, Hans, 10, 11
Houve, Gedeon van der, 2
Knoppert, Kaerle, 10, 11
Lubeck, 3
Meghen, 8
Nijmegen, 3, 8
Oldenbroicke, 5
Roos, T., 1, 3, 6, 8
S. Michiels cloester, 12
Samme, Loys van, 11, 12
Swolle, 4, 5
Top, Lambert, 11
Utrecht, 11
Voirst, 7
Wolterssen, Cracht, 4
Zutphen, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Zutphenes, Johannes, 5