Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ingekomen stukken, 1567-1568

Inventarisnummers: 147 en 148

Nummer 1

Kaerl van Brimeu , grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdainge und Esperlecge, ritter vanden oirden des Gulden Vlies und coninclicke Majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen statholder und capitein generael.

Ersame und voirsichtighe lieve bisundere. Id heeft coninclicke majesteit onsen allergenedichsten her belieft aen ons te schrijven betreffende zijner majesteits overkhompste in desen nederlanden und die erleupsnisse den durchluchtiger hoichgeborner furstinnen hertoughinnen tho Parma ende vanden gouvernemente generael und instellinghe des oick durchluchtighe hoichgeboren furste une heren hertoughe tho Alva ech inden selven gouvernemente und regieronge yetzgerurter nederlanden ech als ghyluyden uuyt hier inne versloeten uuyten frantzoyse in nederlandtscher talen overgesattel und affgedruckte copie tho verneemen und is derhalven van zijner majesteits wegen onse gesynnen dat ghyluyden yetshoichgedachten heren hertoughe tho Alva ende voir sullicx halve achten und zijn furstlicke genade behoirlicke gehoirsaemheyt leysten alzo zijner conincklicke majesteits will und meyninghe is u luyden den Almechtighe Here bevehelende. Gegeven tho Arnhem de derden dach februarii vijftienhonderd achtenzestig.
Anderdeyls alzoe vast nyettegenstaende allen gedanen verboden die rebelle onderdanen sijner majesteits die de heer van Brederoede gedient hebben, in desen zijner majesteits landen blijven zwerven ende lopen, und wij daurinne versihen, willen derhalven hebben concipieren laeten een placaet und ordonnancie daer toe dyentlick. Demnae schicken wij u luyden copie desselve oick hierinne verwaert toe. Mit van wegen zijner majesteits ernstigen bevehele dat ghijluyden sich daernae onweygerlick ende onversuymlick richte und halden, daermit onnoedich sye dieselve to bedencken. Actum ut supra.
T. Roos.


Nummer 2

COPIE:
Van zekere missive bij conincklicke majesteit to Hispanien onsen aller genedigsten heer/ aenden grave van Megem etc. stadtholder ende capiteyn generael der furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen / geschreven.
Uutten frantzoise in nederlantscher spraken overgeset.

2.2

Copie van zekere missive bij coninclicke majesteit to Hispaniën in casu onsen allergenedighen heer aenden grave to Megem in casu stadtholder ende capiteyn generael der furstendomes Gelre ende graeffschaps Zutphen geschreven / vuytten frantzoise in nederlantscher spraken overgeset.

Neve, alsoe over etlicken maenden ick aen mijne fruntlicke lieve zustere die hertoughinne van Parme ende Plaisance regente ende gouvernante van mijnen Nederlanden / ende oick aen anderen daer idt mij goet gedocht / geschreven / mij binnen desen nu voerledenen somer derwaertsover te sullen vynden laten / ende tot open eynde oick allen moegelicken vliet ende ernsticheyt aengekeert om mijne krijchsvolck daertoe noedich sich to doen gereet maecken / die wellicke ick gemeint hedde veerdich te sullen zijn int beginsel van die oo( g)stmaent laetstvoirleden / hun die dingen in der gestalt vertogen ende verwijlet / soe wel ter oirsaecken vanden prov(i)anden ende munitien als vanden schepen (die welcke van uut Andelozien tot aen dander zee (gemerckt dat mijn eerste voirnhemen was gewest to reilen durch dandere zijde van Italien) gebracht sollen sijn geworden) dat die selve eerst int beginsel ter maent septembris ter plaetzen daer toe verordent aengekomen zijn / twelck nu was een gelegentheit van tijde seer sorchlick / und (woe yederen kundich) der schipvaert gantz tho weder / ende hoewel dat om so wichtichen geschefften als nementlick die heylige religie ende die waelfaert mijner landen van derwaerts

2.3

over / und om in deene end dander gebuerliche remedie tho stellen ick geresolveert ende gesloten was niet tho mijden off weigeren eenige pericull noch mij van sullicke mijne goede voirnemen to laten affkeeren / Nochtans siende ende aenmerckende dat (overmits soe sondlingen gratie ende genade van Godt / ende durch uwen ende mijner goeder / getrouwer dienaren ende vasallen goeden middelen ende diensten) die quade varstoten zijn geworden van oiren opsetten ende voirnemen ende die saicken weder gebracht in sullicker gestalt / dat sij apparentelick mit die hulpe van Godt (hopende dat hem durch zijne gratie believen sall to volvueren tgene dat hij so wael begonst heefft, ende gelijcke goede diensten ende middelen to onderhalden) sullen moegen lijden een weynich vertrecks mijner aenkompste alwaer /soe heeft mij (tot dienste Godes ende to der waelfaert van staten mijner voirscreven landen) gedocht / datter minder quaet sijn sal mijn reise van hier / noch uut te stellen totten lenten naestcomende /dan mij to geven in oogenschijnlicken pericull der voirscreven inconvenienten / to welcke tijde ick achte mijn kompste derwerts to wesen niet alleenlick allernoodichste maer ick halde die dingen over oirsaicken der selver reysen so wichtich / datmen die in gener manieren kan noch en behoert to excuseren / wall verstaende end overwegende soe voel daer aen / ende dat ickt tenselven tijde executere / gelegen to zijn / dat up gebreke van dien allerwes; bis aenheer wael gedaen ende begaft ende alle arbeyt ende genomene mueyenisse gheen effect dragen od hebben sollen kunnen bovendien (twellck optmeest staet aen to wercken) dat de voerscreven gratie ende genade die Godt almachtich mij end opgemelten mijnern landen ende staten tho verleenen beliefft heefft. Betreffende die reductie der saicken in sulcker fuegen ende maten als zij yet

2.4
zijn) niet en solten gewinnen die vruchten die zij to gewinnen behoiren / Noch ick ertoonen sol die behoirlicke kennisse ende danckseggongh die ick und mijne voirscreven landen hem schuldich zijn / Indien ick onderliete off langer vertoge mijn vertreck van hier ende die assistencie den seinen landen mit mijne persoenlicke tegenwoirdicheit aldaer to doen / Aengemerckt dat sonder dieselve mijne tegenwoirdichheyt die saicken niet en kunnen geremedieert worden / unde to dien eynde doe ick tegen denselven tijdt bereet in sichten allent well toe wel aen dien als an desen oirden noodich mach zijn / Dergestalt dat (mitter hulpen van Godt) alsdan gheen beter off vorlengerongh meer voervallen werdt.
Anderdeils alsde mijne voirscreven suster to verscheijden stonden groot vervolch aen mij gedaen om te moegen vertrecken in oiren selffs landen / ende bij der selver staten soe wael ter oirsaicken oirer lijffs zwackheit als anderer oirer merckelicker gescheften diewiele sij so lange uuyten oiren huyse geweest / van wellicke ick altijts begeerts willen continueren in oiren laste van voirscreven gouvernemente generael Aenmerckende den tijt yetzr, lopende ende dat nu in durkompste soe bijder hant was / Aenscouw oick nemende op die groote erperientie ende wetenschap soe zij hadde vanden saichen van derwaerts over int administreren van wellicken sij sich soe wael ende deuchdelick ende mit sullicke ernsticheyt / arbeyt ende pijne (dat idt ongeloofflick zye) gequeten // doch sij sullicken begeren niettegenstaende nu wederommen nye vervolch gedaen / To dem eynde oick hebbende aen mij expresselick geschickt eenen van oiren dienaers / dergestalt dat ick haer (woewael tot mijnen grooten leytwesen (niet langer hebbe oire begeerte weygeren kunnen / Unde daeromme ende

2.5
aengemerckt dat id nodich / dat midler tijt ende tot mijne overkoempste aldaer mijn voerscreven landen niet onversien en blijven van gouverneur ende regent generael. So ist dat aengemerckt die sonderlinge ende groote wijsheyt / getrouwicheyt ende erfarenheyt mit anderen gestaltenissen mijnes zeer lieven neven des hertogen van Alva ech (nu tegenwoerdelick voer mij ende in mijne plaetze zijnde capiteyn generael van mijnen landen van derwaerts over) Ick hem (bij forme van provisie) gecommitteert heb inden staet van goeverneur generael van mijner Nederlanden voerscreven / waer van ick u wael heb willen adverteren unde versekeren bij desen / u versoeckende ende niettomin ordonerende in onsen name hem toe leisten alle ghehoersaemheyt als sullicx eenen goeverneur ende capiteine generael toebehoert ende daer aencleefft.
Daerenteijndens ick heb ontfanghen uwe brieven van den 8en ende achthienden van julio laetst vergangen / waer op id ghoene wesz boven verhaelt voer andtwoerde sall dienen / u danckende van uwe goede vliet ende ernsticheyt / ende ghij sult wael doen daer ume to volherden / und ick en werde sullicx in geene vergetongh stellen / Hier mit neve onse heere Godt behalde u in zijn scherm und behoedenis / Uut Madrid den 13 e octobris anno domini zevenenzestig. Onderteickent stile / und dopschrifft was dese. Aen mijnen neve den grave van Megem, ridder van mijnder Oirden, gouverneur ende capitein generael van mijnen furstendomme Gelre ende graeffschappe Zutphen.

2.6
Am 18den february anno 1567 gediteert
Den coninck van Hispaingien wil om oirsaecke, in de Nederlanden koemen anno 1568.


Nummer 3

Eersame wijse voersichtige insondere gunstige guede vrunde.

Wes onse mitburgersche Truyken Berents, die huysfrouwe van Berent Rotgertssen an ons bij supplicatie verthoent ende angeholden heft, betreffende zekre hoere uthstaende schulden ende daerop voer u edele gerichte angefangene rechtsforderingen ende proceduren, hebben u edelen uth inliggende hoere supplicatie gunstichlicken wijders to vernemen, dewijle dan wij der voerbenante suppliante tot hoeren gueden rechte seer geerne verhulpen segen, hebben wij hoer die versechte voerschriften wel willen mitdeelen, is demnae onse gantz vruntlick ende nabuerlich begeren dat u edelen den inholt der inverwaerter supplication ten besten erwegende, gunstichlicken gelieven wille der voirseide suppliante behulpelich to erschijnen ende mit vorderlicke expeditie van institie to verhelpen, op dat sie ten spoedichsten nae lanckwilich verbeijden tot een guet eynde ende tottet ghene daertoe sie gerechtiger bevonden sal worden geraken moege. Doende daerinne als u edelen wolden hoeren burgeren ingelijcken toe geschiene dat selve verschulden wij steetz geerne kenne Godt almachtich die u edelen lange gefristen moet; datum den 6en februarii anno 1568.
Burgermeisteren scepenen ende raedt der stadt Campen.


Nummer 4

Kaerll van Brimeu grave tho Megen, friheer tho Humbercourt heer tho Honsdaingh ende Esperlecq etc, ritter van der Oirde des Gulden Vlies ende conincklicke Majesteits der furstendombs Gelre ende graeffschaps Zutphen stadtholder ende capitein generael.

Ersame lieve bisundere wellicker gestalt die durchluchtige hoichgeboren furst die hertoughe tho Alva etc. lieutenant gouverneur ende capitein generael coninclicke majesteits onses allergenedichste heren erffnederlanden aen ons ende zijner majesteits cantzler ende raed alhier geschreven hebben ghijluyden uuyt hier inne versloten autenticke affschrifft tho vernemen und diewijls wij den bevehele in sullick schrijven begrepen voer soe wel tselve ons betrefft gemeint zijn nae tho komen, doch wanneer wij van u verstaen hebben sullen, wat ghij luyden binnen een drie maenden (nae ontfanck van desen inde saecke) inden selven schrijven geruert, gedaen sult hebben ende demnae is van hoichstvernunpter conincklicke majesteits wegen durch bevehel hoichgedachten heeren hertoughen, onse gantz ernst gesinnen, dat ghijluyden aenstont aenschens dese brieffs daer aen sijt ende verschafft, dat ene gebrokene verdorven ende van beelden berooffde kercken altaren ende cloosters wederomme opgemaeckt, gerepareert ende in eherlicken ende behoerlicken wesen ende state gestelt werden, dergestalt als sijne furstlycke genade beveelt, ende to dem eynde ende binnen opgemelten drie maenden in sijner furstlycke genades schrijven vermeldet, und dat voerts ghijluyden oick achtervolligende tselve schrijven ons off onses affwesens den heere cantzler ende raed voerseid certifficeren, tgoene wess die aengaen sall gedaen wesen, om voerts sijne furstlycke genade daer aff (achtervolligende derselver meinongh) bij ons to worden verstendiget, dat oick ghijluyden gheen ontschult off uuytstellinge en doet off laetet nemen op die costen die daeromme sullen gedaen moeten worden, und sunst dat ghij allenthalven verschafft, dat coninclicke majesteits ende sijner furstlycke genades meinonghe in desen onversuymlick ende onverbrekelick worden naegeleefft, ende sijner furstlycke genades schrijven in allen puncten vollentrocken. Want bij gebreke van dien, wij sijne furstlycke genade (woe billick ende eerstener bevel mitbrenght ) allet particulierlick ende waer ende aen wijen id gebreck valt, over to schrijven, und ons mit u luyden to verdedinge gemeint zijn. Daer op ghij u moeget weten to bedencken. Gegeven tho Arnhem den 21ste february vijftienhonderd achtenzestig.
T. Roos.


Nummer 4, bijlage

Copia.
Don Fernande Alvares de Toledo, hertouch van Alva ech lieutenant gouverneur ende capitein generael.
Walgeboren inne besundere. Alsoe mij bericht worden dat in eenige steden ende dorpen alwaer in de verledene beroerte men die beelden kercken altare ende cloosteren gestormt gebroken geruineert ende beroofft heefft, deselve kercken noch alsoe blijven liggen sonder dat men yet doet om die wederomme op te maicken ende verciere alst behoert tot grooten scandale. Waer inne wij willen dat met nersticheit geremedieert worde. Ontbieden u daeromme ende ordineren van wegen des conincx onses allergenedichsten heeren met ernst dat ghij terstont ende sonder vertreck allen officieren ende wethouderen der steden ende dorpen soe wel sijner majesteits als derselver vasallen uwer jurisdiction daer eenige brekinge vereerninge ende beroovinge van beelden kercken altaren ende cloisteren is geweest van wegen derselver zijner majesteits weten laet ende zeer scherpelick beveelt dat sij vervuegen dat deselve kercken cloisters ende altaren wederomme opgemaect gerepareert ende in eerlicken ende behoirlicke wesen ende staet gestelt worden, soe dat den dienst Godts ende die kerckelicke ende geestelicke officien daer mogen gedaen worden met sullicke betaemlicheit ende werdicheit als sullicx behoert. Ende dit alles binnen den tijt van drie maenden te rekenen van den dach aff dat dit tegenwoerdich gebott hen gedaen sal zijn geweest. Ende dat terstont nae ombganck der drie maenden die voerseide officiers ende wethouders u certificeren tghene dyen aengaende gedaen sall zijn geweest om sullicx voerts ons bij u geadverteert te worden wel particulierlick ende bij goede speciale declaratie. In wat steden ende dorpen daer brekinge verderving ende beroovinge van beelden kercken ende cloisters is geweest, ghij dit gebott sult hebben doen doen. In wellicken men bij reparatie ende restauratie als geseit is, denselven gebode genoech gedaen sall hebben ende in wellicke niet met overschrijvinge die redenen ende oirsaicken van sullick gebreecken om voirder daer inne te ordineren als nae gesteltenisse der saecken wij bevinden sullen te behoiren. Sonder dat wij verstaen dat men eenige ontschult offt uuytstellinge der voerseide reparatien sall moegen nemen op de costen die daer op sullen mogen lopen, naedyen gantz redelick ende billick is, dat eenyegelick hem willich bewijse tot hulp der restauratie des huys ende tempels Goidts wesende allen goeden christen menschen gemein, behoudelick dat men naemaels sall moegen besien om sullicx te verhalen op den ghenen die oersaecke sijn geweest van het quaet, ende gegaen hebben tot andere sermonen dan catholycke, ende anderssins hen bewesen hebben der nieuwicheiden vanden sectarysen toegedaen ende gunstich geweest te zijne, ende daeromme dat in tghoene voerseid is gheen gebreck is valle. Welgeboren lieve besundere, God sije met u. Geschreven te Bruessele den 14en dach february vijftienhonderd achtenzestig, onderteickent Fernande Alvares duc d 'Alva, ende noch beneden Berty Dopstynst was dese dem waelgeboren heeren Kaerl van Brimeu ech stadtholder ende unsen lieven besundere cantzler ende raed des conincx in Gelderlant verordent.
Dese copie gecollationneert zijnde mit oiren rechten originnales. Is daermit bevonden te accorderen. Bij mij,
T. Roos


Nummer 5

Kaerll van Brimeu, graeff thoe Megem, friher t' Humbercourt, here toe Hernsdaingh ende Esperlecqx, ritter van der oirden der Guldenen Vlies, coninclicke majesteit toe Hispanien der statholder unnd capitein generael des furstendombs Gelder und graeffschaps Sutphen.

Erentfeste ersaeme voirsichtige unnd fromhe goede frunden. Wij hebben yetzondt dem erentfesten manaftten Adam van Stockum unses yegenwirttiges regumentz hopman mit hondert knechten affgeverttiget. Unnd ist onse gesynnenn, ghij die selve onsuymich in lait, unnd opt gelegenst forieren doit, dair aene geschiet onse meinongh die selve dem Almechtigen befelhent. Datum Arnhem denn irstenn marty, anno 1568.
Charles de Brimeu.


Nummer 6

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, vrijher tho Humbercourt, her tho Heusdaing und Esperlecq, ritter vanden Orden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen, stadtholder und capiteyn generael.

Ersame lieve besundere, alsoe van wegen der coninclicke majesteits tho Hispanien ech onses allergenedichsten heere wij yetz aldaer geschickt peteren van sinte Peters lehengreffier, dair oick Adam van Stockhem hoopend mit eenige knechten zijn werdt, Is in statt hoichstberumpter conincklicke majesteits onse gesynnen dat ghijluyden ghoene wess u bijden vurseide lehengreffier [..]sant operlecht und bevelen sal worden unverbreklick und onweigerlick doen bij soe lieff als conincklicke majesteit u luyden is die wij hier mit dem lmachtige heeren bevehelen. Gegeven tho Arnhem den eersten dach marty vijftienhondend achtenzestig.
Charles de Brimeu.


Nummer 7

Kaerl van Brimeu, grave tho Megem, friheer tho Humbercourt, heer tho Housdanigh und Esperlecq etcetara ritter vanden Oirden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits der furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen statholder und capitein generael.

Erbare ersame und voirsichtighe lieve bisundere. Wij worden yetz durch Hartger Symonszen aengesocht ende gebeden als ghij luyden hier inne verwaert vernhemen und so demnae van wegen der conicklicke majesteits tho Hispanien etc. onses allergenedichsten here onse gesynnen dat ghijluyden denselven Hertger Symonszen tegen den vrunden und bloetzbewanten zaliger Henricks Wege voir gewalt schutten und schermen und hem die handt der vursseide vrunden affhalden. Edoch voirbehalden conincklicke majesteit derselver recht und den vursseide vrunden oire gerichtelick voirnehmen indyen sij eenich tegen hem to hebben vermeynen u dem Almechtighen heren bevehelend. Gegeven tho Arnhem den 6e marty vijftienhonderd achtenzestig.
T. Roos.

Nummer 8

Erentfeste ersame voirsichtighe bijsondere goede heeren und vrunden. Mijnen dienst ende wes ick Goets vermaech zij u ersamen yder tijt thoe vorens und daernae kan ick dselve nyet verhalden zoe mij die nooth verordert mijnre belofte ende toeseghen nae eenyghe penninghen op te moeten brengen. Dat mijn gantz vruntlijck begeren is u lieden willen durch brenger deses mijnen jonghen mij bestellen die 20 dalers, zoe mij vanden jaelixen rente ende vuraten vermogens mijn memoriael ordre Dybbolt Feijt uwer ersame stoelbroeder lestmael mede gegeven toekomen ende resteren, waer inne ick u ersame voir derselven persoonen, ende oick die ersame stadt wederom dienst kan gedoen, zal tot allen tijden onbezweert zijn, kenne Godt die u ersame in Godtlijcke schutz und scheren langhe verhalden ende gefrischen wil. Uuyt Arnhem den 8ste aprilis anno 1568.
U eersame gantz geneijchte dienstwillighe Frederick van Boeijmer.
Dese missive zal u ersamen dienen voir quitantie.

Die pais in Vranckrijck is gemaect den 12en marty ende met trompetten gepubliceert den 25sten daar aen volghende. Men seyt dat keyserlycke majesteit arbeydende is om oick een goet middel tuschen conincklycke majesteit ende dese landen te vinden. Godt geve datter zalich moet zijn ende voortganck gewinnen.


Nummer 9

Ersame wijse ende vursichtige besondere goede vrunde. Soe als tusschen Rijckt van Dijrman tho eynen ind ons ter ander zijden op Veluwen aen den bancken to Putten eyn rechtforderinge hangende, dairaf ut ordel van eyn edele exceptie aen Bartolt Veghe doe u edele mede raitzfrunt, bestadet ind in dem process enighe vitia van uytschrijven befonden dairom onss soe als onlanx als int leste vanden verleden soemer dair geweest sijn. Wie u edele noch wall indechtich ind uwen secretaris vurstendig wesen sall ind wanttan die vitia (wie aen dem gericht lest verspraken was, noch niet gelesen off gecorrigeert sijn wie Bartolt kundich is. Ind hij nu (als wij verstaen, langert niet in uw edeles rait is, soe dat hij als litmaet, dat ordell aender bancken niet foneren noch sich beleren kan. Is derhalven onse vlijtige ende fruntlige bede u edelen der saicken ende gerechticheyt to goede dat process van Bartolt vurseid (dwiele ut van hem nu niet uytgericht kan werden, weder tot sich ind in der stat bewart nemen willen onvermindert pand onbevandersaet ind gelijck het aen lesten besien ind gelesen is om datter ten naesten gericht van der stat wegen mach int gericht gebracht ind aen eyne ander ordellwijser bestaet werden als dat behoert, waer in wij u edele tgemontlih ende besonder wederom dienst doen bonnen, dairtoe werden ons bereit vinden u edele die onse here Got in seligen regmient ende walfaren bewaren will, Gescreven den 12den dach aprilis anno ech 68.
Uwer ersame dienstwillige frunde,
Claes van Oldenbarnefelt, dijckgraeff in Arckemede mit sinen adherenten then Nijckercken.


Nummer 10

Nae alle behoirlicke recommandatie aen u luyden geschreven eersaeme heer pastoer vander Elborch. Ick en kan u luyden niet verbergen als dat ick voer mijn ghenoemen hadt gelyck als ick versocht was van eenen van de heeren dat ick in octavis pasche ter Elborch soude hebben ghecoemen, dan nu overmidts mij te vooren sijn ghecoemen notelijcke saken. Alsoe dat ick van Utrecht mijn niet en mach absenteren. Soe sal ick dese sake vertrecken tot dallet alder ghelegenste sal wesen, daer ick u luyden sal af doen adverteren. Ick begheer dat u luyden tselfde den eersaemen raedt wilt gheven te kennen an wye ick mijn selve seer ghedienstelicken recommandere, hier mede blyeft God bevoelen die u luyden langhe spaere ghesondt. Uuyt Utrecht metter haest den 22 aprilis 1568.
U luyden frundt,
Johan Knijff,
biscop van Deventer.

10.2
Bisschop Knijff van Deventer beloefft binnen Elburch te koemen, anno 1568.

Den eersamen wijsen ende voersienighe heere pastoer vander Elborch ons goede vrind tot Elburch.


Nummer 11

Na allen behoerlicke recommandaad en u luyden ghescreven eersamen mensen unde zeer descreten heren burghemeisteren ende scepen. Ic kan u luyden nicht onthalden, als nadenmaele u luyden ter tijden als wij tot Harderwijc waren ons versocht te willen commen tot der Elborch om onss dienst totter consecracien vanden altaer ende kercke te volbrenghen na der ordonnancie der heyligher kercke, ghelijc oec mede doer ordonnancie der konincklicke majesteit bevolen is, sijn wij dien tijt u nicht ghecommen moeghten want wij in ander sake belet waren. Also nu want wij nu een bequaem tijt hebben bevonden, om u luyden godlick begheerte te voldoen, so sal ic op heylich sacraments avont mijn bij u luyden laten vynden, begherende u luyden ons willen ordonneren een bequaem plaets om te logeren, dat doende sellen u luyden ons frunscap doen, anders en weet ic u luyden nicht te scrijven dan ic ghebeeden ende frundelicke tot u luyden. Uuyt Utrecht mitter haest den 15 juny anno vijftienhonderd achtenzestig.
U luyden ghunstigen frund,
Johan Knijff, biscop tot Groningen.


Nummer 12

Ersame und vursichtighe bisonders gude frunde. Alsoe u luyden uns ein stucke stoens hebben tho geschicket ind daermede verehrt bedancken wij u luyden desselffsten seer hoichlich und fruntlich waer wij u luyden s[.]s herweder gunst fruntschap und besstenisse konnen erthoenen willen uns ongespartz flitz alwes flitich und willich inne finden laeten. Kennt der Almechtige die u luyden in frendlicher ind heilsamer waelfart gefriste. Geschreven soensdaiges nae petry und pauly apostorum anno ech achtenzestig.
Burgermeistere schepen ind rhaidt der stadt Zutphen.


Nummer 13

Eersame voersichtige bysunders gunstege guede vrinden end naeburen, up u eerder an mij
gescicte missive dat u eersamen gerne gead[…]ren begeren tzijn vander komst des
hartougen van Alva wat sie [.]sien van sijn genaden komst und tocht mij verseken wair wides
inhalt u eersame mittdeylen. So ist gunstege vrinden dat ick mitten eersame vrundt van Hattem vergangen maenden van den durchluchtigen furst van Alva syn genaden eigen hant ontfangen dat syn ffurstlicke genade aldaer ganss gemeent ende dess syns was op huyden donredach off morgen ten langesten syn toch und reyse to maecken op Zwolle, volgens op Hattem datmen dat voher mitten scuten pontten ende scepen gernt ende dair tegen vuradich solde hebben. Oick hebben wij dessen morgen onssen […] gesent tho Zwoll omder o[…].
Item om erfr[..]ge wes oir lieve end eersame vander komst des hartougen van Alva vernomen
die onss hebben doen berichten dat oir lieve ende eerder scriftlicken inscriveren syn dat syne
genade syn tocht wordt nemen op Campen ende niet op Zwoll off Hattem. Dit is tgene dat wy
alnoch int seker weten dat wy inden selven oick gead[…]teren niet komende buten u
eersamen den Heren bevelende. Gegeven Hattem donredach 5en augusti anno 68.

Oire eersame ontwilligen Willem Bl[…]byll Schenk.

13.2
Den eersamen wijsen end voersichtige borgemeisteren scepen und raedt ther stadt Elborch mijnen gunstige vrunden.\


Nummer 14

Erentfesten ende bijsonder gunstighe heeren und vrunden.
Soe hier duer diversche tijdinghe ende rumoer gecomen uns dat men (doorh.: die) u lieden stat solde erschriken, hebbe ick mij gevoecht bij onse Censelaer van Overijssele, omme sulcks toe verhoeren, heft hij mij toe antwoert gegeven dat zijne genade duc de Alva, neit hier solde coemen omme eenyghe tyrannye, dat hij volck bijnnen Utrecht alle staeten van desse landen verschriven, omme sijne genade (doorh.: dan) daer (doorh.: ge) die gebrecken van dessen landen toe openen, anders hebbe ick vanden canselaer niet l[..]en vereijschen, ende mijn heeren van Berlemont heft Arent to Bocop ghysteren bij hem gegeten, ende oeck gesecht dat hij sulcke tyrannye niet gebruiken solde. Hier mede den Almachtighe bevoelend. Datum den 5 augusti anno 1568.
Himon Glaudor u lieden guede vrunt alhier.


Nummer 15

Erentfeste vroeme, ende voirsichtige insunders gunstige guide vrunde, ick kan u edele v/ guider meynunge nieth verholden, als dat die durchluchtige ende hoich geboirne furst hertoch van Alva ech unse genedige heer als morgen umtrent tusschen negen ende thien urhen in u edele stadt ancoemen werdt, weshalven ick u edele innaeme conicklicke majesteit in crafft van desen ermanet ende bruck, dat u edele tegens morgen tijdelick alle proviande van wijn bier butter keese broeth ende anders (doorh.: onleesb.) tot onderholdinge des durchluchtigen ende hoichgeboirne fursten ende hertoch van Alva, ech crysvolck noedich, bestellet ende dair to foederinge van peerden, op des ghien gebreck en geschiet, sulcks versie ick mij tot u edele gantselick doende die selve den heren hier mede brucken, datum Campen den vijfften dach augusti anno ech 68.

U edele guitgunstige vrundt, coninclicke majesteits commissarius,
Gocockx


Nummer 16

Don Fernande Alvarez van Toledo, hertoch van Alve ech, lieutenant gouverneur ende capitein generael.

Lieve besundere. Wij hebben verordent dat het vendel lantsknechten tegenwoerdlyck liggende binnen Campen onder den hopman Frederick Man terstont binnen der Elburgh trecken (doorh.: sal) ende aldaer sig tot anderen bevel blijven liggen sal waeromme van wegen des conincx onses genedichsten heeren wij u bevelen met gantzen ernst tvoirnoemde venle knechten innetelaeten, ontfanghen (doorh.: ende) logeren ende te doen geriefven van oire noodtdrufft als dat behoert sonder des gebreckelijck te sijn, verlaeten in statt coninclicke majesteits wij ons alzoe tot u. Gegeven te Harderwijck den 7en dach augusti vijftienhonderd achtenzestig.
Fernande Alvarez duc dAlva.

Secretaris.


Nummer 17

Don Fernande Alvarez van Toledo hertoch van Alver ech, lieutenant gouverneur ende capitein generael.

Lieve besundere. Alzoe der tijt yetsunder gantz seltzaem ende geferlick is, und dan oyste geschwinde practicken umbgaen und gedreven wordden, hebben nyet sollen onderlaeten u to ermaenen, und nyettomin van wegen des conincx onses genedichsten herren bevelen mit ernst, dat ghij verschaffet dat scherpe hoede und waeckt gehalden werdde aen den poirten und sunst aldaern daermit alle onverschenlijcke verrassinghe voirgecommen werdden daerbenevens oyck dat gheyn crychsvolck (sij sijn dan wy sij willen) aldaer inne gelaeten en wordden, sij en brenghen dan onsen schriftelijck bevel mit bij onse eyghen hant onderteyckent, woe ghij dan wael gesien dat wij gemeynlijck schrijven doen, und bevelen den steden und vlecken daer wij crijchsvolck hin schicken, die to ontfanghen (willen in statt sijner coninclicke majesteits. Wij ons alzoe tot u verschen) Datum im veltlegher to Nederhaeren aen der Maezen den 18e da septembris vijftienhonderd achtenzestig.
Fernande Alvarez duc dAlva.

Secretaris.


Nummer 18

Kaerl van Brimeu grave tho Megem friheer tho Humbercourt heer tho Housdaingh und Esperlecg ech ritter vanden Oirden des Gulden Vlies und conincklicke majesteits statholder und capiteyn generael over Gelreland Zutphen oick Vrieslandt Overijssel Groninghen und Lynghen ech.

Ersame und voirsichtige lieve besundere. Alzoe woe van wegen der conincklicke majesteits tho Hispanien ech unses allergenedigsten durch den durchluchtighen hoichgeboren furst, und her den hertouge tho Alva (lieutenant gouverneur ende capiteyn generael ech) uns geschreven yetz hoichst berumpter conincklicke majesteits zoone onse genedichste heere, Carolus hoich lofflicker memorien opten 24 dach july laetstvergangen, deser werldt overleden und in Godt verstorven is, hebben drye daeghen daerbevoiren mit grooter devotie sijne heylighe sacramenten ontfanghen und sullicke christelicken uuytganck gehadt oick zijnde mit sullicken berouw und contritie overleden, dat ie zelve hoichstgedachte coninclicke majesteit in dem donck rouw und droefheyt, daerinne sijne majesteit (overmits desselvigen zijner majesteits zoons doot) gevallen und daermit sijne majesteit sich was bevindende, to grooten trooste und consblatie gereyckt und geweest sije, wellick die zelve zijne majesteit bevolen in allen desen zijnder majesteits erffnederlanden to kennen te geven und voirts begenckenissen uuytfaerden ende andere demonstrantien van rouwe und druck to doen, demnae is overmits sullicken und voirts durch uuytdruckelicken schriftelicken bevehlen hoichgedachtes heer hertougen tho Alva ech onse gesynnen dat ghij den gheestelickheyt ende religieusen persoonen der stadt Elburch vermanen und bevehelen Godt den heere to bidden voir die zaligen der zyelen hoichstgedachtes heren princen mitsgaders om voirspoet ende directie vanden saecken zijner conincklicke majesteits to zijnen Godtlicken dienst und voirts inder moeder und parochie kercke to der stadts koste mitsgaders inden cloosteren

18.2
unde goidthuysen oick tot koste derzelver cloosteren ende goidthuysen zullicke und dergelijcke diensten beganckenissen und uuytvaerden to doen doen und celebreren als sullicx over gelijcken prince behoirt (doorh.: onleesb.) und dat ghij u hierinne guyten und die voirseide geestelickhen sich gwyten doen, als zij te raede vinden sullen und hun guedtduncken zall, und dat ter eerster gelegentheyt ende soe haest alst moegelick zijn sall biddende (woe boven gesacht) Godt den heer voir die ziele hoichgemeltes here prinsen und dat bij zijne Godlicke genade onses alleigen here den connincks saecken beweget ende gedirigeert worden tot waelfaert ruste und vrede van alle zijner majesteits staten, connickxrijcken, landen und ondersaten. Daer aen geschiet zijne majesteit aengenaeme dyenst, und wij versihen van derzelver wegen uns alzoe tot u, die den Almechtygen heren bevehelende. Gegeven tho Arnhem, den tweden dach octobris vijftienhonderd achten zestig.
T. Roos.


Nummer 19

Alsoe meister Jacob Garbrants des [..]echser quartiers rentmeesters bij zelve instructie van mijne heeren vanden finantie befolen wordt goet regardt te doen nemen dat het meel twelcke die vanden Elborch sumpt anderen steeden sullen leveren, oprecht ende goet zij is als h[..] nodich dat in het daer inne toe versicht . Draegen op dat het selve meel oick in goede droge vaeten oft tonnen wordt gedaen und alsoe overgelevert om voirden moyte ende in[.]meten te scouwen Actum tArnhem 8sten octobris 1568.
Jacob Garbrants.


Nummer 20

B.
Wij n.n. burgemeesters der stadt van der Elborch verclaeren und certificeren mits desen opten eedt in tstuck onser offitie gedaen, uuytgeroepen ende gepubliceert hebben nair schepenclockluydinge van onser stadthuys aff in gewoentlycker maniere die commissie ende bevel der commissaryss Johans Werd, raedt ende momboir conincklicke majesteits onsers allergenedichsten heeren in deser furstendomb Gelre ende graefschap Zutphen ende Henrick die Ghoer scholtis der voirsseide stadt vander Elborch overgelevert in date den 17 den idts loependes maents octobris anno vijftienhondert achtenzestig ende voirts geciteert ende verdachvaert die personen hier nae beschreven, als namentlijck Lambert Franckenzoon, Franck Henricxsen, Henrick van Holt, secretaris, Johan Thijssen, wever, Jacob Arntsen, halffpaep een weert zijnde, Henrick Listemaecker, Herman Brinck, Herman Dismers, Johan van Putten, Henrick ten Wolde, Jonas Feijt, Rijck Reeffs, Aelbert Dieppo, Herman Scherpinck, Henrick Scherpinck, Aelt Raijmaecker, Henrick die moeler, Helmich Aeltman, Jacob Jansen, stadtdiener, Gerrit Piecker, Wilhelm Dirricxsen, kinnegilde, Johan Ffeijt, Henrick Reeffs die jongen, Johan toe Water ende Chiman Lakeij nair uuytwijsinge ende conformiteyt der selver commissie oder bevel, ende voirts bevoelen, onser (doorh.: gewoerentlycke) geswoeren ende gewoentlycken stadtdiener der voirsseide commissie bevel ende verdachvaerdinge te denuncieren ende vercondigen ten laesten woenstadt binnen Elburch van die personen inde voirsseide commissie ende bevel genomineert, ende voerts die selve commissie ende dach vaerdinge schriftlick is geaffigeerten ende op te slaen an de doore vanden laesten woenstadt van die personen, mitsgaders anden portale vanden principaele kercke ende stadthuys voirsseid. Des toirconde hebben wij dit bij onsen zecretaris (doorh.: onleesb.) doen onderteyckenen.

C.
Instructie voir den gerichtsboode ofte stadtsdienair, omme te maecken zijne relatie.

Ick n. geswoeren stadtsdienaer oft gerichtsboode der stadt Elburch, verclaert ende certificere mits desen onder den eedt in tstuck mijner offitie gedaen, die schriftlicke commissie, bevelen ofte verdachvaerdingen mij bijder burgemeesteren deser stadt Elborch n. ende n. gelevert, vercondicht hebben in iegenwoerdicheit der naebueren opten n. dach octobris vijftienhonderd achtenzestig ten laesten woenstede binnen Elborch van n. ende n. Ende die selve schriftlycke bevelen ende verdachvaerdinge opgeslagen ande doore van zijnen laesten woenstede voirsseid, mitsgaders anden portaels vanden principaele kercke ende deser stadthuys. Oirconde mijner hanteycken hier onder gestelt opten n. dach n. anno vijftienhonderd achtenzestig.

A.
Nota voir memorie van burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elburch.

Ieerstlich, als die bevelschriften der commissaryssen, belangenden die daginge ende verdachvaerdinge der personen inde selve bevelschriften genoemt, gepubliceert ende affgeroepen zijn, sullen burgemeesteren, schepen ende raedt ten selven tijde ende aenstondt uuytroepen ende seggen tghuudt nairvolcht, als te weten.
Burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elborch citeren ende verdachvaerden mits desen alle die personen ende ieder van hun in dese uuytgelesene ende gepubliceerde commissie, genoemt, naer uuytwijsen, vermoegen, forme ende tenoir der voirsseide bevelschriften, te erschijnen voer zijne excellentie ofte der selver gecommitteerde, opten 26e dach novembris desses loependes jaers vijftienhonderd achtenzestig.

20.2
Ende tselve gedaen zijnde, sullen vande voirsseide bevelschriften der commissarissen, copie auctentycke laeten maecken, ende daer onderschriven aldus. Dese publicatie ende verdachvaerdinge, is nair collatie van dese copie auctenttycke gedaen bij burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Elburch opten 21en dach octobris anno vijftienhonderd achtenzestig naer schepenclockluydinge voir stadthuys aff. Oirconde thanteycken van mij n. secretaris der selver stadt.
Ende sullen alsdan die voirsseide copie auctentycke van die bevelschriften der commissarissen mit hoerlieder certificatie hier boven int naeste angetogene artikel verhaelt, dair bij gevuecht, doch affigeren ende opslaen an de dooren van iedere geciteerde persoen, mitsgaders an die doore der portaele vanden kercke ende stadthuys, uuytwijsens der voirsseide bevelschrifft.


Nummer 20, bijlage

Onse hier ingelachte beveel schriften sijn na schepen clockluidungh gepubliciret van des stats raedthuis; die personen dair in genumpt int g[..] und in soenderheit g[..] und der ginder in uutslach gelacht als die Na ende Nn Johan Werd coninclicke majesteits raedt und momber dair van to geschickt breven mit brengen. In datum anno vijftienhonderd achtenzestig aen eenentwintigsten octobris.


Nummer 21

Ersame wijse end voirsichtige bijsunders gunstege guede vrunden.
Durch uuytdtrucklicke end scriftlicke beveell onss genadigen heren stadtholder dess graven
van Megen etc omme solempnele uuytfaert begencknissen end andre ceremonien tdoen end tlaten geschien bynnen Hattem end den doot van onss genegigen heren end natuyrelicken erffheren den coninck van Spaengen etc, sijn majesteits soon den prinss van Spaenghen etc wess seele God genedige so dan die exequien inhalt der fursten op onssen stadt kosten gescien weren moeten, is unsse vruntlicke begeren u eerder alsse unsse nabuere vrunden bij thoenen dessen scriftlicken verstendigen und ad[…]teren wo van in wat gestalt u ersamen die uuytfaert laten celebreren mit watt pertheen und demonstratien end bewijse van unkosten end ceremonien wolden wij onss derselven geboiren na oick wye gehoirnsamen uuthoiren und off die selve uuytfaert ind noch bij und van u eerder gescien waren dat u ersamen onss […]. In welcken frage u eerder gen[…] na tot sijn genade ord[…] und forstlicke beveel na toebebr[…] verfullen en wij ingelicken tegen dselve u eerder inne die Almachtigen [..] fristen in wesheiden end voirspoet. Datum Hattem den 27 octobris anno ech achtenzestig.
Borgemeisteren scepenen end raidt der stadt van Hattem.

21.2
De stadt van Hattem bevraget aen de stadt Elburg hoe sij de uutvaert over den prince van Spaengien celebreren sullen, anno 1568.

Dem eersamen wijsen und voirsenigen borgermeisteren scepen uns raidt der stadt Elborch unssen bijsunderen gunstigen vrunden bij desen.


Nummer 22

Kaerl van Brimeu grave tho Meghem, friheer tho Humbercourt heer tho Housdainghe und Esperlecq ende ritter vanden oirden des Gulden Vlies und coninclicke majesteits stattholder und capiteyn generael over den landen van Gelre, Zutphen, Vrieslandt, Overijssel, Groningen ende Lyngen ech.

Ersame und voirsichtige lieve besundere. Alsoe die durchluchtige und hoich geboren furst und heere die hertouge tho Alva ech bij sijner furstliche genade bryeven geschreven inden leger tot Taniere den dertiende deses maents mijnen heren den raeden van staten ende dieselve heren raeden van state voorts aen ons ende den raeden onses aller genedichststen heren des connincks in zijner majesteits furstendomme van Gelre und graeffschappe van Zutphen verordent geschreven ende verwitticht vant overlijden ende dootlicken affganck wijlen onser allergenedchgsten vrouwen der coninghinne tho Hispanien ech hoichstberumpter coninclicke majesteits gemahels nae dat oire majesteit (voir derzelver tijt) gelegen was van eene jonge dochter diewellicke nochtans bij der gratie Goidts je heyligie sacrament des doopsels ontfangen hadde, und ons operlacht in allen steden der voirsseide furstendombs und graeffschaps over oirer conincklicke majesteits ziele te doen celebreren uuytfaerden beganckenissen ende dyensten ech, demmae is van hoichstberumpter coninclicke majesteits wegen durch uuytdruckelick bevel als boven onse gesynnen dat u ersamen ter eerster gelegentheyt ende soe haest alst moegelick wesen zall, sullicke uuytfaerden beganckenissen ende diensten inde stadt Elburch inde moeder ende parochij kercke voirt inden cloosteren ende Goidtshuysen derzelver stadt doen doch und celebreren in aller gestalt als tzelve over den durchluchtichsten, hoichstgebornen fursten hoichstbemelter conincklicke majesteits soone den prince tho Hispanien ech geschiet und to geschien bevolen is, doende aenroepen ende bidden sijn aenroepen ende biddende devotelick und demuetelick die guedertierenheyt Godes almachtich voer die zalicheijt hoichstgedachter coninghinnen twellic

22.2
zijne conincklicke majesteit voir aengenamen dyenst wirdt nemen boven die verlichteneste und troost dat zullicx sijne majesteit wesen zall in zijner majesteits rouwe und droefheyt die diezelve heefft, overmits id verlies derzelver soe gueder und deuchdelicker coninghinnen ende princessen wyens eijnde geweest is als oire christlick leven und overmits dyen dess to beter to lijden, und dulden, tghaene wess Godt almechtich oirenthalven to disponeren beliefft heefft, sonderlinge om tvaste betrouwen datmen mach hebben dat zijne Godtlicke barmherticheyt diezelve coninghinne uuyt deser werelt rijcken gehaelt und genomen, om oir van id zijne to maecken deylhafftich und des to meher als hebbende, zijne conincklicke majesteit achtergelaten twee dochteren, diewellicke Godt durch zijne genade in langen und zaligen leven gesparen und bewaren wille und dat u ersamen desen alsoe onverbrekelick und onversuymlick naeleven und doen naeleven sullen willen unde dickhoichstbemelter coninclicke majesteits wegen wij ons alzoe tot denzelven versihen, die den almechtighen heren bevehelende. Gegeven tho Arnhem den drieentwintigsten novembris vijftienhonderd achtenzestig.

T. Roos.


Nummer 23

Erentfeste ersame zeer discrete bijsonder goede heren, nae mijne dienstlijck erbiedongh uwer ersamen voege dselve te weten hoe dat ick die missive van u ersamen met die bij gevoeghte beslotene dosen aenden momber des conincx heb bestelt ende heeft voir antwoort gegeven hoe dat die verseide missive geen antwoort en eijschte. Dit heb ick u ersamen dienstlijcke meijnongh nyet kunnen verhalen daer mede u ersamen den Almechtige here bevelende. Uuyt Arnhem den twee en twinstigsten decembris anno 1568.
U ersamen dienstwillige,
Frederick van Boeymer.

Zoe ick maendach lestleden van Antwerpen gecomen ben, heb aldaer verstaen dat mijn conincklicke heer stadthalder ontrent dit aenstaende hoichtijt alhyer tot Arnhem mocht zijn, ende men spreeckt starck van generael pardoun dat van wegen conincklicke majesteit balde zolde uuytgaen.
Ende zoe mij (als u ersame bewust is) noch komen van V[..]en (doorh.: onleesb.) tot Utrecht lestmael gedaen, ses dalers, zolde wel begeren u ersamen mij dselve eerstdaeghs wilde senden.


Nummer 24

Mijn frundtlycken gruet, ende onverdroeten bereitwilligen dienst toebersoerens, eersaeme wyese voersichtighe lieve guetgunstighe heeren, verthoens ende gheve ick Gerryt vann Empse, u ersamen nae geboerlicker eerbiedonghe demoetlicken indem besten te verstaen, woe u edele stadt rentmeesters mijn ghuet ende huysz geraet alwaer tot myenen groeten achterdeell beletten, alsoe dat sye mij dat selffde nyet willen laeten volgen, allegierende ende voernoemdende, dat die stadt vander Eylburg, bij mij noch ten achteren solde wesen, bedraegende die summa van thien gulden, die ick dorch borchtaell van weghen mijn zaliger zwaeger meester Johan Boeve noch solde plichtich sijnn, als ye vermenen tseggen, dann datt ick die stadt soe voele die borchtaell van dien belangende is, voll ende all betaelt hebbe, te weten, vijfftich gulden hebben u eersamen uuth inliggende copie bij een geswoeren notarium tegens een seeckere cedule dorch Henrick van Holten u edele eertidts secretariun geschreven, gecopieert ende gecollationeert, inden besten wijders runnd expresselick te vernemen, neffens dem, latenn hair die gemelte rentmeesters voerlueden, woe gek die stadt, in broecke vervallen sij, ende sye dair durch van mij de selfde vermenen te vorderen, offt van stondest ann op myene guederen dess verhaelen. Ende die alsoe dessals in pantschap tholden, soe ist dierhalven, dat ick vernoetsaict worde, u edele demoetlicken an toe soicken, biddende ende begeerende u edelen willen gunstlicken gelieven, mij in disse saicke behulpelick toe erschinen, ende denn genoemden rentmeesters inn den besten onderrichtenn ,op dat ick daermit tot mijn huyszgeraet mach geraeckenn, soe doch u edelen, dorch u achtbaere wijsheyt, ende angeborenen discretie well erkennen, dat ick nae rechte voir die broeck noch ter tijt neet angesproecken, noch molestiert kan, noch behoere twordenn, soe ick die stadt unnd mijne armoet

24.2
bess heertoe , tot myenen merckelicken scaeden, leider hebbe moeten wijcken ende ick doch noyt voir die broicke gemaent, angesproicken noch verwonnen bynn, dann soe ick als ick myt Goedes hulpe verhoepe, noch all daer bij den myenen mach geraecken ende ter woene koeme eerbiede ick mij alsdann als een gehoersaemer tot erkentenisse van mijn eersamen heerenn tho draegen sulcx vertroeste ick suppliant vursseid mij tot u edelen gantz toe versienlicken dat doende præsentieve ick desen wederom uuyt myenen bereitwilligen geringen dienst waer ick kan oft mach teghens u edelen toe erkennen ende verschuldigenn kenne Godt almachtich, die u edelen in gelucksaeliger ende lanckwiliger gesontheyt gefristen moet. Datum op nye jaers avent anno vijftienhonderd achtenzestig.
U edelen onderdaene ende bereitwillige
Gerryt van Empse.


Nummer 25

Mijn heeren burgemeesters schepen ende raet, soe men bevindt dat die guederen der kerckenschenders versteken ende verbracht worden, ersamen van wegen conincklicke majesteits unsses allergenedichsten heeren het gesynnen uwer ersamen alle die burgeren opden raethuyse bescheytz ende hemluyden ende elcx van hen beveelt gheen guederen die uuyt ter kerckenschenders huyseren verbracht, by sich tho holden oft te verbergen dan ter contrarie die selve tusschen dit ende te een uwen naemiddaech te voerschijn brenghen om geinventariseert te worden op pene soe verre sij sulcx nyet en doen ende sulcke guederen bij hem bevonden worden, dat sij alle oere guederen daer mede verbuert sullen hebben ende geacht worden als die schuldighe.

Bij mij Pieter van Fijte Pieters leengriffier ende commissaris deser saecken.