Ingekomen stukken 1601

Inventarisnummer 182 (incompleet)
(Ingekomen stukken 1601)

1.
Eherenfeste, eersame, wijse und voersichtige gunstige goede vrunden.

Wij seinden u eersamen bij verwaert copie van seker schrievens, bij die heren Raeden van State gedaen aen den Hove Provinciael alhier, und ons bij den selven Hove tho gesonden, inhaldende die summe van sess duisent gulden brabands die van Gelderlandt promptelicken opthobrengen in alsulcke twe mael hondert und tien duisent gulden, alster bij die gemelte geconsentiert sijn tot onderhaldt van ’t krijchsfolck staende buitten repartitie.

Al ist nu dat wij ons niet gelast vynden tot fournissement van ennige penningen, die bij ridderschap und steden des quartiers niet nu sijn geconsentiert, und noch niet eigentlicken en weten noch verstaen kunnen, off dese sess duisent gulden sullen moegen strecken voer affslach in der landtschap gedragene extra ordinaris consenten umb twelcke tho moegen weten bij den Hove geschreven wordt aen der landtschap gecommittierden in die Staten Generael.

Nochtans bevyndende dat die noot und tegenwairdige glegenheit van seacken vereijscht, dat dese penningen onvertochlick opgebracht worden, umb tho ontgaen die genochsamb bij den Raet van Staten gedreichde assignatien und inval van ennige ongerepartierde compaignien, die in enen dach den inwoenderen meer onheils und schadens sollen moegen tho fuigen, den d’ alnigen portie des quartiers in dese penningen solde kommen tho belopen, twelcke portie na den olden voet haer solde bedraegen ongeveerlick ter summe van achttien hondert sess und dartich gulden. Hebben wij voer een nootturff aengesien die jonckeren ons bij den

1v.
quartier in voervallende mercklicke swaricheiden geadiungiert, desen aengaende tho verschrieven, und mit een uwer eersamen goede meinungh over ’t opbrengen deser penningen tho versuicken, diewelcke believen sal ons bij brenger, also die saeck geen vertoch lijden kan, tho rescribiren. Off dieselve van harer sijden sullen kunnen verstaen und goet vynden, dat idt quartier boven die consenten bereits gedraegen, haer competente quote noch sal bewilligen und aennemen in die voerscreven sess duisent gulden, umb besorchde inconvenienten tho vermijden. Offte dat men alleen die penningen sal tho wege brengen in affslach van ons extraordinaris voer ’t lopende jaer. Und wil in allen gevalle van noeden sijn, dat u eersamen die reste daervan wij onlangs geschreven, strax gereet doen maecken und ten cantoir alhier bestellen. Waerop wij ons tot u eersamen sullen verlaten. Bevelende dieselve Gotlicker beschermungh. Ut Arnhem den 10en february 01.

Uwer eersamen goede vrunden,

Die gedeputierden des quartiers van Veluwen,

Ter ordonnantie van dieselve,

Onleesbaar, secretaris.

2v.
Die gedeputeerden versoecken die magistraet to willen consentieren int opbrengen van Gelderlant in ses duisent gulden, tot betaling van krijchsvolck staende buiten repartitie.

Den eherenfesten, eersamen, wijsen und voersichtigen burgermeesteren schepen und raedt der stat Elburch, unsen gunstigen goeden vrunden.

3.
Erentfeste wijse vuersichtige heren, vielgunstige vrunden. Ick sall u eersamen goede menunge nicht verhalden, wie dat wij tot rescriptie der landtschap gecommittierden naerder bescheyt und bericht bekoemen hebben opt stuck van die opbrenginge der gerepartisierde penningen vuer den gelderschen quartieren bij den Staten uutgeset beloepende ongeveerlick ter somma 6041 libra als nemlick dat dieselvige bij provisionelle anticipatie tegen dat die consenten mogen ingebrocht worden gerequiriert worden tot betalinge der ongerepartierde compagnien vuer anderhalff maenden, und onss sullen prouffitiren in affslach und mynderunge onsere extraordinaris consent van die welcke wij die descharges van dage te dage (doorh.: onleesb.) vanden die voirscreven heren Raden van Staten verwachtende sijnt. Und hebben u eersamen also mit die gewillige presentatie te willen volgen und willefaren die resolutie die bij de landtschap hiervan genomen mocht worden alss dispendio prijss und danck behaelt. Daertegens (doorh.: so) enige steden in onsen quartier sulx in swarichen leggende wollen remittiren ten naesten anstaenden landt off quartiersdach, welck vertreck und uutstell die dringende noet deser saecken nicht had konnen affwachten. So wij onse quartieren nicht lyver hadden willen sihen verderven bij assignatie und overwysungen van so viele krijchsvolcks ter concurrentie der geeijschter somme. Angaende nieuwe tijdunge hebben wijt onlanx tot Den Hagen den extract van ene missive vanden agent Aerssen uut Lyons den 9 january geschreven bekoemen waerin verhaelt wert van die Savoyesche vrede als eens beraemt (doorh.: sijnde ge) vlierhin und besloeten sijnde geweest, und wederom gebroecken, oevermitz die demolitie vant fort Sinte Catharine duer commissie van den koeninck geexecutiert, waeroever den legaet van contraventie geprotestiert hefft sich te meerder geoffensiert holdende dat sulx in faveur der ketters geschiet ware, gelijck als oeck der oprichtinge der predicatien in der stadt Lyons gedurende aldaer het sejour vanden koeninck; dan op datum voirsseid die rupture wederom tsamen geknupt was und die eerste resolutie vanden paix geconsolidiert mitz dien die koeninck die demolitie des voirsseide forts imputierden het ongeluck van het vuyr inden polver geraeckt, verdrayende also den gonst die hij hier in die van Geneve gedragen hefft. Die welcke hij nochtans mit die van Berne iterative und bij clause expresse in sijn protectie genomen hefft, niet om oirsaeck der religion waer die also krafftich soll wesen dieselvigen uuttosluyten maer in consideratie van sijnen staet. Also dat den legaet mit groete volmacht voersihen sijnde in sulx lyver hefft willen condescendiren dan in gevaer stellen sijn authoriteyt te Romen duer een nulliteyt van een legatie. Die articulen vanden paix waren in somma dat den hertoch van Savoyen den koeninck voirsseid quytiren und verlaten soll. La Bresse Baugy und Vercomen und voerts alle plaetss die tusschen Lyons und Geneve mit die Riviera Rosni geborniert sijn, mit noch an gelde hem daerinboeven betalende hondert duisent kroenen und dat binnen 3 maenden in 2 termijnen vanden dach der ratificatie an te vangen,

3v.
daerintegens den hertoch sall beholden die marquisat Saluces und tlant van Santall, item het geschut dat oevert gebercht in den voirsseide lant den koeninck wel eer to behoirt hebbende presentlick bevonden mach worden daertegens insgelijcken den koeninck vuer sich sall beholden tgeschut in Mommelian und voertz an dieser zijde vant geberchte sijnde die pretentie van Nice als oeck Navarra werden vuer den koeninck gereserviert tot vellicht een nieuwe oepeninge van krijch ter occasien. Uns was het ende sijns schrijvens dat le conte de Soifons, lieutenant generael van den koeninck in dessen krijch in poste vertogen was mit verloff na Parijss und dat het gansche hoff op sijn vertrecken was, und hij oeck mit den eersten solde vertrecken mit monsieur Rosny als die ratificatie vanden paix tot Savoyen solde gekoemen sijn meer nochtans niet voer al eer den legaet vertrocken waer om te besihen ten besluyte vanden Staete wat sorge daer gedragen soll mogen werden totter asistentie der State dieser lande daerto (doorh.: onleesb.) die koeninck hem te verblijven geremittiert hadde. Noch hebben wij naderhant schrijvent uut Den Hagen daerin verhaelt wordt dat den advocaet Oldenbernevelt tot Parijss wass to geschreven die vrede tusschen den voirsseide koeninck und hertoch getroffen te sijn, meer niet in welcker gestalt. Oeck meldet die currente uth Coeln vanden 20 february dat mareschal Lavall (doorh.: onleesb.) solde geschreven hebben datmen die vrede duer groete insistentie und importuniteyt vanden paews bij den koeninck van Vranckrijck so viel als besloeten hiel mit den hertoch van Savoyen; niet tegenstaende die koeninck opentlick protestierde dat hij wael wuste dat sijne partije hem maer soeckt te bedriegen, om mit een vrede und accord wederom te krijgen, dat hun andersins schier onmoeglick waer und daerna van nijwes haer olde personnagie wederom te spelen tot sijne majesteitt und der selve onderdanen merckelicke schade und interest. Die leste currenten die binnen 2 off 3 dagen angekoemen sijnt concurriren oeck insgelicken int beslot van het verdrach vanden voirsseide vrede dan dat der hertoch seer moyelijck was dat hij so viel muste overgeven het welcke (doorh.: hij) men wel sessmael so viel van inkompsten weerder hele als die marquisat und had gedreyget mit den doer sijn legaten so sie sulcke nadelige conditien vuer hen inwilligden. Dan tot Zelant und Hollant und voertz van Wesel kompt die leste tijdunge mit schrijvent dat die voirsseide vrede solde gansz und ten enenmael off sijn, wat hiervan wesen wil leert die tijdt, so lange men geen seecker finael beslet und ratificatie derselvige vernimpt hefft men noch also balde te verhoepen ruptuir van die selvige tot onsere verlichtunge als te besorgen het contrarye. Hier wert oeck geschreven dat dess marckgraven van Bergaw commissaris und gedeputierde te Duysseldorp sollen gearriviert sijn om preparatie te maken tot des bruyloffts feste van seine edele genade und die princesse Sybilla. Item dat sie wel vuernemens sijnt dess gouvernements van Gulich Cleve und Berge sich te bekroden und antotrecken und wel apparent iss sulx te sullen geschieden duer authoriteyt des kaisers (die hem fandrisieren) und andere raedtsheren dess fursten daerto inclinierende also dat groete meners in (doorh.: onleesb.) dieselvige landen vellich wel sullen omgevoert und angericht werden. Oeck iss schrijvent dat der voirsseide marckgraff in Duytslant viel volx ihn lichtende und dat der erdtzhertoch viel coerens in der stadt Coeln

4.
doet opkoepen. Item dat die vyant bij Weert groete vergaderinge sol maken, soe dat men hieruut te presumiren soll hebben dat sijn altesse sijn facit iss makende tegen den soemer op dit quartier te koemen. Der jonger hertoch van Nieuburgh der van Zweenbrucken sohn iss onlanx uut Frankrijck und Engelant in Hollant angekoemen bij sijn excellencie in Den Hagen geweest und die majesteitts der vorsseide koninckrijcks versocht. Watter verhandelt mach sijn blijfft noch in der pennen, men vermeent dat hij die van Bergaw in sijn attentaat und vuernement gesustiniert sijnde mit goede alliannen divertiren sall moegen, Noch iss hier gysteren schrijvent uuth Den Hagen van den heer van Willep gekoemen meldende van een groete commotie in Engelant geschiet sijnde duer een heymelicke conivratie vanden graeff van Essex, die sich aenhanck had gemaeckt van 3 off 4 graven und wel 300 edeluyden und sich also tegen die majesteit opgelecht und sich hefft willen meister int lant maken, die welcke conivratie uutgebroecken sijnde iss hij gevangen genomen mit sijnen anhanck alle die gene die sie hebben konnen bekoemen. Wat hiervan die mouvirende oersaken moegen sijn geweest sal men noch wijders uut naerder schrijvent te vernemen hebben. Dit iss tgenige ick u eersamen in der haest vuer daitmael heb weten te schrijven, und hiermit endigende wil u eersamen neffens dienstlicke erbiedunge mijnes geringen vermuegens ihm genediger protectie des Almechtigen bevelen. Datum Arnhem ijlents 21 february anno 1601.

U eersamen dienstwilliger vrunt,

Wichman van Wijnbergen.

4v.
Erentfeste wijse vuersichtige heren burgemeesteren und schepenen der stadt Elburg mijnen vielgunstigen heeren und frunden,

Elburch

5.
Erentfeste wijse vuersichtige heren vielgunstige vrunden, ick sall u eersamen goede menunge nicht verhalden wie dat alhier den verleden sondach schrijvent iss angekoemen van Goeder- handt uut Wesel, het welcke oeck strax voert na Den Hagen an onse gecommittierden om advertentie te geven iss affgeveerdicht, waerin verhaelt wort dat der erdtzherthog groete preparamenten to Coeln laet maecken und toerusten van lordannen platte schepen anckeren cavoles und andere noedtschappen totter oirloech dienende. Itz dat een groeten legaet mit 500 peerden van Bruyssel to Duysseldorp iss angekoemen al waer oeck die raden der dreyer furstendommen verschreven sijnt tot welckerens legatie nicht viel goets vuer onse wil te verwachten sijn, dan wel te bedochten iss dat die vyant wel vuernemens iss die krijch over Rijns op onse lantskusten te willen vueren, und daerto sall willen versuecken oepeninge der Cleeffscher steden om (doorh.: sich) tot die selvige te beter onss te mogen bekrijgen. Voertz dat te Coeln van allen kanten geschreven wort dat die Savoyesche vrede nu soll geholden und geacht worden seecker besloeten te sijn und dat mit hertochdom Milanen groeten (doorh.: and) antall spagniarden gereet lagen op het weer und gelegenthz wachtende dat sie durch tgeberchte sollen moegen op Bourgognen und voertz hier te lande overkoemen. Dat den hertoch van Savoyen in terminis matrimonialibus stonde mit den land[.] Aldobrandino van dass paewest nichte. Dat die duytsche vorsten nu van Frebing gescheyden waren dan te Monts in die Meerte sollen weder bij malkanderen koemen, waertegens den koeninck van Franckrijck te Nanci in Lothring soll koemen. Dat van Geneve to Coeln an goder kentenisse geschreven iss gans nicht meldende van den savoyeschen vrede maer wel dat den koeninck die van Geneve neffens tfort van Sinte Catharine mit het geschut daerop sijnde oeck het landtgen van Goz gelegen tusschen den berg Jura und die Rosne und 60 dorper onder sich begrijpende geschoncken hefft. Item dat den koeninck binnen Lyons opt hoechste van sijn feeste sijnde iss van een Sicario nagetracht um sijn leven derwelcke op der daet iss gegrepen (den koeninck ongeletst blijvende) und gevangen gearrestiert den wass noch niet ter examen gestelt. Itz dat hertoch Carolus verwalter van Sweden den koeninck van Poolen 2 steden affgenomen hefft in sijn landt , men secht dat Rijge die ene soll sijn. Dat die van Mastricht die helffte van haer garnizoen mit gelimp uut der stadt gekregen hadden und die andere blijvende helffte daerna oeck uutgesettet und sich also van den garnisoen ontledicht.

Voertz heb ick gisteren een brieff hoeren lesen an een particulier alhier geschreven tot Utrecht vanden lontio den reidoer und dat uut rapport van ener tot Engeland gekoemen. Daarin verhaelt weit wie dat der graeff van Essex mit sijn anhanck in Londen van sijn parthye (die hij hierdie pacifiquevis hiet) den groeten thresorier und den admirael Howeith geassalliert sijnde den meijer van Londen umb hulpe versocht hefft diewelcke hem sulx ontseggende tgemene volck tot sijner und der koeneginnen assistentie sol angeropen hebben. Die koeniginne te Westmunster sijnde und dit monopoly gewaer wordende hefft strax mit trompetten op die carrefours der stadt aff laten roepen affstandt van die wapenen und dat sulx tegen haer wille angevangen ware also dat der van Essex mit die sijnen van die assistentie dass volcks gedestinieert sijnde in sijn huyss van zijn sijn partye die tot dien (doorh.: ee) effect enige stucke geschuts oeck uut die tour lieten trecken geassalliert und gecomprehendiert mit de grave van Northumbellandt und anderen meer. Dit ist genige ick u e ersamen vuer ditmael wel heb willen mitdielen so als ickt ontfangen heb. Bevelende u eersamen mitz diesen neffens dienstlicke erbidunge ihm protectie des almechtigen. Datum Arnhem den 24 february anno 1601.

U eersamen dienstwilliger frundt,

Wichman van Wijnbergen.

5v.
Erentfeste wijse vuersichtige heeren burgemeesteren und schepen der stadt Elburgh mijnen vielgunstigen heeren und frunden

Elburgh.

6.
Copia.

Edele erentveste ersame wiese ende voersichtige besonders goede vrunden. Wij seinden u lieden ende ersamen hierbij gevoecht copien vande propositie der heren Raeden van Staten met die missive der heren Staten generael, daerbij versocht wordt niet alleen niew consent van vierhondert duisent guldens, maer oick daetlicke opbrenginge vande selve penningen. In aensien vanden tegenwoirdigen noot van saecken ende om te bewaren die stat van Ostende daeraen 't lant so grotelix gelegen is, ende daertegens vanden viandt soe groten cracht und gewaldt wordt gebruickt als noyt te voren op ennige plaetzen geschiet is. U lieden ende ersamen sal believen grondelick te averwegen die wichticheit vanden sake ende 't vordel dat die landen daerut int gemein ende besonder hebben te scheppen, ende ons mitten alderiersten averschrieven (nadien die gelegentheidt vanden tijt die versochte utschrievonge vanden landtdach niet en schijnt thotelaten) off u lieven ende ersamen hen gelast vynden inde voersseide somme te consentieren ende dieselve pro quota optebrengen, ofte van meinunge souden wesen enen quartiersdach hierover utthoschrieven. Om daervan d'heren Staten gener ael ierstdages ende so haest doentelick te advertieren. Ende sullen wachten op u lieden ende ersamen resolutie, die wij den Almechtigen bevelen. Geschreven t'Arnhem den 14en augusti zestienhondert ende een. Was geparaphiert Mart. Gregory v idit . Onder stondt u lieven ende ersamen goede vrunden, die Raeden des furstendumbs Gelre ende graefschaps Sutphen, in affwesen des griffiers geteickent E. Engelen. Dopschrift was, den edelen erentfesten ersamen wiesen ende voersichtigen heren gedeputierden des quartiers sampt burgermeesteren schepenen ende raedt der stat Arnhem, onsen besonders goede vrunden.

7v.
Hier bij was generaell propositie, 1601.

8.
Copie.

Edele erentveste hoochgeleerde vrome ende seer voersichtige heren, besondere goede vrunden. Wij senden hier bij gevoecht dit propositie die d'heren Raeden van State desen voermiddach in onse vergaderonge gedaen, ende schriftelicke avergegeven hebben, daerbij haer edele - om redenen daer omme nit lange verhaelt, voerde conservatie vanden stede van Oistende tegen het utterst gewelt des vyandtz dat hij daerop gebruickt, meer als oyt tegen enige stat off plaetze van dese landen, geduirende d'orloge gedaen is geweest - versoucken dat die provincien souden gelieven niet allenelick te accorderen de somme van vierhondert duisent guldens eens, maer oick mit allen moegelicken driest ende vlijt die voorsieninge te doen, dat dieselve somme aen ende aen datelick opgebracht soude worden, gelijck u eersamen naerder daerut sullen verstaen ende also die voersseide propositie bij ons nu behoren geexaminiert wesende. Wij bevinden dat d'importantie vande voersseide stede van Ostende voer de verseeckertheit ende welstandt vanden stadt vanden lande daerbij seer wel gededuciert ende aengewesen is - nadenmael den viandt mit alle macht de voersseide stat aengrijpt, achtende dat aende veraenderonge van dier, die volle bevestonge van sijne reputaties en de vande autoriteyt ende vande geheele prosperiteyt van sijne saken gelegen is - dat van wegen dese landen ter contrarien voor de defentie ende behoudenisse derselver, ende om den vyant in sijn reputatie ende autoritet te ruineren, behoert gedaen te worden alles wes ennichsins menschelick ende moegelick is. So en hebben wij niet moegen laten sonder die provincien die voersseide propositie opt allerernstichst te recommandieren. Versoecken en biddende vrientelicke - aengesien het noyt meer tijt

8v.
iss geweest om den staet vant landt in alle sekerheit ende voerspoet te helpen maintenieren, noch oick better occasie haer en soude moegen presentieren - om des viandtz saecken buitten raedt und ordre te brengen, in een volkommen verloop ende confusie, als iegenwoerdich doer die conservatie vanden voersseide stede van Oistende - daervoren alrede so grote costen gedaen sijn - dat u eersamen believe benevens d'andere vereenichde provintien dese gelegenheidt van saken met ons te apprehenderen, ende ten selven respecte bij de heeren Staten van Gelderlandt te bevorderen, dat haer gelieve heure quote inde voersseide versocht subsidie van vierhondert duisent guldens, promptelick te accordieren. Ende also wij tot vorderonge van dese sake ende om de voersseide heeren Staten van Gelderlant naerder te doen onderrichten vande redenen waerom t' voersseide versochte consent nootelick sonder utstel moet gedraegen worden geresolviert hebben enige gedeputeerden so ut onse vergaderonge also vanden Rade van State te deputieren om opten lantdach tot desen einde bij u eersamen ut te schrieven dan onsent wegen te verschijnen. Soe versoecken ende begeren wij dat u eersamen gelieve d'utschrievinge vanden selven landzdach te doen van heden in veertich (doorh.: onleesb.) daegen doet wesen sal den 3en septembris naest kommende stylo novo ende ons bij den brenger deses daervan te advertieren ten einde onse gedeputierde hen alsdan aldaer moegen laten vinden. Sonder des te sijn in gebreke, daerane sullen u eersamen der generaliteit dienst ende doen een seer aengename saecke. Den Almoegende bidden de, edele u eersamen te houden in sijne heilige protectie. Ut s'Gravenhage

9.
den 20en augusti 1601. Was geparaphiert E. Alberda vidit. Onder stondt: u eersamen goede vrunden die Staten Generael der Verenichde Nederlanden. Lager, ter ordinantie van deselven, geteickent C. Arhens. Dopschrift: edele erentveste hoochgeleerde vrome ende seer voersichtige heeren die gecommittierde Raeden des furstendumbs Gelre ende graefschaps Sutphen onse besondere goede vrunden.

9v.
Copie van een propositie vande heeren vanden Raet van Staten ande Staten generael gedaen, over het consenteren van vierhondert duisent guldens tot conservatie vande stadt van Oistende end om het gewelt des vyandts daer mede te beter tegen te staen, den 20 augusti anno 1601.

10.
Erentfeste, ersame, wijse ende voorsichtige gebiedende heeren. Ick hebbe u ersamen missive van date den 28en deses lopende maendts ontfangen, gelesen ende well verstaen, als ick meine. Waerop ick bij premissie van mijne erbiedunge, geerne anttwoorde dat men zoude mogen verstaen, dat in deser qualiteit nu t'huis uuitten Enck versett is, op der Heerenstraete; dat niet die voorgaende ofte olde tienttrecker vanden groven, als smalenthient, dan dat de heere des landts als heer van alle heren, ende van alle novatien, den smalenthient zall mogen doen trecken. Allet welcke ick u ersamen - doch onder correctie - wel hebbe willen rescriberen. Und hyermede sluitende.

Erentfeste, ersame, wijse ende voorsichtige. Ick bidde Godt onse heere u ersamen in goede regerunge, ter ziel en zalicheyt, lange welvarende te bewaren. Geschreven Arnhem den 30en augusti 1601.

Uwer ersamen dienstwilliger,

Arndt van Stenler.

11v.
Den erentfesten, ersamen, wijsen ende voorsichtigen, mijne gebiedende heeren, die burgermeesteren, schepenen en de rhaett der stadt Elburch.

12.
Erentfeste ersame voersichtige unnd seer discrete insonders gunstige vrunden. de pandtholders vanden smalenthiendt tot Eep unnd daeromtrent hebben ons alhier ter Cameren tho kennen gegeven, wye dat u ersamen sich souden hebben ondernomen, omme onder anderen mede te verpachten den smalenthiendt tot Gortell unnd alsoe hunluiden te turbieren int gebruick van dien. 't Welck zij uuith krachte van oere pandt gerechticheit altijt rustelick en de vredelick tot nu toe gehadt, gepossideert und getaegen hebben. Ende soe wij daer doer bevinden den heeren Staeten deses furstendoms Gelre unnd graeffschaps Zutphen nyet min nopende de proprieteit als den pandtholders inden opheve vande vruchten geinteressiert oeck nyet en verstaen in redene noch rechte te wesen, dat men soe datelick yemandt vant sijne soll depossidieren. Soe hebben wij u eersamen hiermit guitlicken well willen ver manen und vlijtelick versoucken, dat u eersamen den opgemelten pantholders de voorseide smale thiende tot Gortell onbespiert laeten volgen, sonder denselven oft yemandt van oerent weegen int trecken van dien daer over te laeten toekommen ennige turbation oder verhinderonge oft anders en sollen wij in statt und van wegen gedachten heeren Staten tot defensie vander selviger hooch und gerechticheydt niet moegen onderlaeten daertegens te doen voernemens als

12v.
nae rechte und wij bij rade bevinden sullen te behoeren unnd off well. Wij nyet twijvelen u eersamen werden sich hierinne tum besten berichten unnd oer voernemen datelick desistieren, verwachten wij nochtans daerop u eersamen rescriptie. d'Selve hiermit den Almechtigen bevelende. Geschreven in de Camer vanden Reckeninge tot Arnhem opten 2en septembris 1601.

U eersamen goede vrunden,

die eerste und andere verordente vande Reeckeninge in Gelrelandt,

Schrassert, secretaris, 1601.

13v.
Een missive vande Reeckenkamer over trecken der smale thienden van Gortel, 2 septembris anno 1601.

Den erentfesten ersamen voorsichtigen ende seer discreten burghemeesteren schepenen ende raedt der stadt Elburch unssen insonders gunstige vrunden, etc.

27.
Litene Lubecensium ad Colonienses de data 1e augusti anno 1601.

Den erbaren fursichtigen unnd wolweisen hern burgermeisteren und rath des heilligen reichs freier statt Coln, unseren besondern gunsigen gutten freunden.

Unsern freundtlichen gruss zuvoren, eerbare vorsichtige wolweise heren insonders gunstige gutte freunde. Welcher gestaltt eure erbare fur sichtige wolweisen auffneheren alhier anno etc. 98 gehaltenen conventu zu bezeignungen ihres ihegen die eerbar Hensische societet trager den getreuwes gemuth unnd sonderling umb beforderung gemeines nutzes willen guttwillich auff sich genomen unnd dazu verplicht gemacht, sich nemblich hochstes fleisses dahin zu bemuhen, wie von ihren under gehörigen stetten nicht allein die noch unbezalte retardaten erhandeltt und einkommen, sondern auch mit den unvermugenden stetten dess annuihalber richticheit gemact, und also durch sulcher mittel das Corpus Hansæ erhaltten und falus publica befordert werden möchte, solchs ist den selben auff dhomhals auffgerichten recessen und sonst gutter massen wol bewust.

Ob wir nun wol gutter hoffnung gehett eure erbare fursichtige wolweisen den ihenigen, wass sie also auff sich genommen bishere, und zwar vorlengst wurcklich nach gesetztt und gutte richticheit getroffen haben soltten in massen von den erbaren von Stralsundt mit ihren underhörigen stetten reinnblich beschehen.

So befinden wir doch dass solches unnd aller

27v.
anderer bishere vilfalttigen beschehenen freundtliche erinnerungh geleichwol unerachtet das gantze wercks besitzen geplieben, umedrichtz verrichteit zu nicht geringer vernachteilung gemeiner Hansisches societet gedei end welfart dessen wir unss aber nit versehen.

Demnach aber unmuglich das einich Corpus oder Collegium oft geldt oder ander vorrath in ordentlich wesen erhalten noch zu seiner gutter prosperiteit befondert werden kan, und dan auch unpilligh dass ewlich die overe allin tragen die anderen exempt sein und frei ausgehen, gleichwol aber nicht desto weniger der privilegien ess sei principaliter oder secundario geprenchen und gemessen sollen. Derowegen und weil nu mehr die enserste notturff erfordert dass die dennemararckisch legatio continuiel, so wol auch die naher Renslandt unverzuglich furgestelt und nicht lenger verzogen werden muss, es sei das dass die zu eerbaren statt, ahn ihren igen reich Dennemarcken und Renslandt wolher geprachten privilegien immuniteiten und freiheitten verkurtzungh oder wol ghar verlenstich sein wolten welcher sie aber bei den luben posteris nicht inner and twenden haben wurden. Und aber nun zu verrichtungh solcher legation und anderer nottwendigkeiten mehr ein grosser vorrheit seyn nun so.

So ist ahn erbaren ende fursichtige wolweisen unser freundtlich

28.
pitt und begeren, die wolten ihren quotam ihn der anno 98 bewillichten zehenfachigen contribution nicht allein fur sich solbst guttwilligh einschaffen, sondern auch mit ihren undergehörigh stetten, so wol der retardaten, als auch des annuihalber eigenttliche richtigheit treffen und wass erhandder und eingenomen, anhiere ad locum directoru schaffen, damit sich die anderen trewhertzighen gehorsamen stetten, so bei gemeinen sachen das ihrige gantz gern gethan, und noch thun wolle.

Wer hem ungeleicheit zu beclagen ursach haben noch zur ungedultt oder widerwerttigheit bewegtt werden mögen, versehen unss aber gentzlich eure erbare forsichtige wolweisen werden ihren aigenen erbietten nach nu mehr zur sachen thun und ihn beforderungh gemeines nutzes gahr nichtes ahn sich ermangelen lassen.

Dweil auch die koninklicke mayesteitt zu Dennemarcken ihn ihren gegebenen und eure erbare wolweise zugeschickten bescheidt begert, das alle der stette so hansisch sein und den privilegien genossen wollen ihr volmacht inschicken solten und aber eure erbare fursichtige wolweise so wenigh auch deren under gehörigen stette vilfalttigen erinnerungen ungeachtett die bishenr nit eingeschickt. So werden eure erbare forsichtige wolweise hieruff mit fleiss bedacht sein mussen, damit ihr allerseidtz volmacht ihr ehist ihr liebest under ihren siegelen sampt ihren privilegien so die deren welche hetten inkommen mög en..

28v.
Demnach auch eure erbare forsichtige wolweisen ihn ihren schreiben under anderen nochmhals fur gut ahngesehen dass des kleine osterische Hanse wo fern sonsten kein bequemer conductor zu befinden, das mr. Jacob Bolandt verhoret werden. So konnen wir nu mehr das geschehen lassen dochuff gnugsame vorghende wurckliche renunciation aller zu den stetten vermeindtlich habender zusprauch auch gepurlich caution und das er angelebe den Hanss getrewlich fur zu stehen. waerinnen eure erbare forsichtige wolweisen der erbaren stetten pestes wissen werden welches wir eure erbare wolweisen deren wir zu allen ahngeheven freundtlichen willen gantz wol geneigtt nicht verhaltten sollen. Datum under den Lubischen stat signet den ersten augusti anno 1601.

Burgermeister und rath der statt Lubecks.

30.
Litene Lubecensium ad Colonienses de data 26 augusti anno 1601.

Lectæ anno 1601 veneris 21 septembris.

Den eerbaren voorsichtigen unnd wolweisen hern burgermeisteren unnd rhatt dere keiserlichen freyen reichs stadt Colln unsern sonders gunstigen gutten freunden.

Unsern freundtlichen gruss bevorn eerbare vorsichtige wolweise hern. Aus was bewechlichen ursachen auff jetze vorgewesenen wendischen conventie vor gut angesehen das zu endlicher volnzichungh der altten confoederations notul ein sonderlicher articul aussgeschrieben werden sollen, das haben eure erbare und weisen auss den contentien desselben mehrer lenge nach zun ernemen.

Wan dan hierbeneben auch diss vor hochnottich angesehen weil den erbare stetten nunmehr allerhandt beschwernussen de facto zugefuget, unnd bei gleich unnd richtt und dessen ordentlichen ausstragh nicht gelassen werden wollen, davon bekendtliche exempel vorhanden, unnd die zeiten der maessen sorglich auffstehen, das man sich derglichen ins kunstligen wol mehr zubefaren, das derwegen die anno 1600 in aprili van den erbaren Wendischen unnd etlichen Hansestetten wolmeintlich begriffen neuwe confoederations notul so nur allein auff die assistentz wen nemblich eine oder die andere stadt mit der thatt weder recht beschweret wirt unnd rechtlichen ausstrags nicht

30v.
geniesen mach gerichtet ist, durch die vier quartierstette unnd etliche andere verngene unnd an der Ostsehe oder sunst zu der nahe gesessene stette auff itzo bevorstehenden Hanise tagh inn vleisighe beratschlagungh gezogen unnd velnzogen werden mogen. Gleichwol auss bedencklichen ursachen nicht vor rhatsame erachtet worden das davon ein sonderlich articul aufgeschieben sondern dieselbe stette darin men das vertrauwen gesetztt das sie sich mit ein lassen wurden durch ein beneben schreiben umb die ihrigen auff kunfftigen Hansetach cumpleno mandato abzufertigen erinnert und den jeniger so noch kheine abschrift davon hetten copei davon zu ihrer nachrichtungh ingeschickt werden solte.

Solchen beschluse zu geburlichen volge thun wir eure erbare und weisen hierbei verwanet angeregte vernottelungh der neuwer confooderation welmeintlich zuferttigen, mit vrundtlighen beger eure erbare forsichtige weise dieselbe zu reise berhatschlagungh zieher. Unnd die ihrigen so wol daruff als andere aussgeschriebene sachen mit volcommene instruction unnd bevelch zu schliessen abfertigen woltten, nicht zweiffelerde weil solches zu erhalttung der erbaren stette frei unnd gerechticheit auch abwendungh (doorh.: solch) sorchlicher getahn unnd gewaltsamen thatligkeit gerechen thutt es werden sich eure erbare und weisen umb sovill mehr

31.
darzu accommoderen. Unnd seint eure erbare und weisen sonsten zu welfaren wol geneigt und geflissen. Actum sub signet den 26 augusti anno 1601.

Burgermeister unnd rhatt dero stadt Lubegck.

Post scripta.

Auch gunstige hern und freunde,was wir auch an die drei stette Deventer Campen unnd Schwolle der confirmation privulegiorum in Dennemarcken helber geschrieben. Soches haben eure erbare und weise bevuerwartt zuvernemen willen dieselbe furderlighst zuuber schicken.

32.
Literæ Coloniensum ad Noviomagen recept 25en septembris 1601.

Copie

Unser freundlich gruss neben wunschungh alles gutten ieder zeit zuvor, ersame unnd voorsichtige insonders liebe unnd gutte freundt.

Auss wass bedencklichen ursachen die erbare von Lubeck, neben den anderen derselben quarteirs Wendischen stettte bewegt worde, ghenn negstkunfftich Simonis et Judæ ein algemein bei samenkumfft der Hansestetten ahn zu setzen unnd auss zu schreiben geben wir eure eerbaren vorss eid althen herkommen ende prench nach vermittels bei verwardten ahnn unnss abgangenen auss schreibenss unnd denselben zugefuigter beilagen der bedachten articulen unnd beschwernuss so unnss erst ahn zi diese eingeliebert worden mit mehreren zuvernehmen ungezweiffelter zuversicht, dieselbe werden dieses nicht allein ahn ihre undergehorige mitglidder wie von althers preulich gewesen zeitlich gelangen lassen.

Sondern auch vor sich selbsten ihnn reiffe berathslagungh ziehen unnd ihre notturft mit abordtnungh befelchter personen auch zeytlicher uber schickungh ihrer beswerungen bedencken unnd dass ihenigh voorstellen helpsten, wass zu erhaltungh geden unnd wolfaerth dieser loblichen uhralthen societet unnd deren daerenst gewidtenter cunthoren besten gedeilich gereichen mach, insonderheit aber sich dermahlen einss auff unser so vielmaligh beschehen ahn seichen unnd gunstigis erinneren wegen abhandtlungh nachstendiger restanten enige willigter contribution auch

32v.
hinfure eines annui zu auffgebungh alller beswernughen derewegen wir von obgemelten erbaren von Lubeck offermahlich ahngemahnet werden. Unnd noch bey ietzigen ausschreiben ermahnet werden ihres gefhelligen gemuths unnd meinungh endtlich ercleren dweil dardurch eure erbaren vorsseid einmalhll der folgender contribution darahnn sie sich iederzeyt hochlich besweret sich entledigen und freien mugen und habens derselben den selven neben empfhelunge gotlicher almacht eysschende notturff nach nicht verhaltten sollen geben den 28 novembris anno 1601. Onder stondt burgermeister unnd rath des heiligen reich freie stadt Collen.

Die superscripti.

Den eersaemen und fursichtigen burgermeistern scheffen unnd rath der stedt Nimmegen unseren besondren lieben und guten vrunden.

34.
Anschreibungh eines Hansetaghs aen 28 octobris anno 1601.

Den eerbaren wolweisen unnd voersichtigen hern burgermeisteren und rhatt der stadt Coln, unsern insonders gunstigen gutten freunden.

Unseren freundtlichen gruss zuvohr. Erbahre wolweise und voersichtige insonders gunstige gute freunden. Demnach die romischen key serlichen mayesteitt unser aller gnedigster her itzo neuwlicher zeyt durch ihre mayesteitt ansehenlichen abgesandten den wolgepornen hern Ehrenfriedt van Minckwitz freyhern auff Minckwitz burgh, uns die van Lubegk beschicken unnd allergnedigst einsterdigh begehren lassen, das wie ehistie libest zu denn in articulo primo angezogenen ende eine algemeine versamblung der erbaren Hansestedt auss schreiben wollten. Und dan auch sie der letzter zusamenkunfft etzliche wichtige gemeiner Hansischen societet hoch angelegene sachen, die auch ohne sondern grossen nachteil nicht in die lenge auffgeschoben werden konnen, besonderen schleimige und reiffe berathschlagung und erpedition bedurfftigh seindt, furgestossen wie eure e rbare wolweisen auss beigefugtten articulen ferner und in specie zuvernehmen.

Als seint wir althen hercommen ende gebrauch ruch auff vergengige geburliche convocation alhier zu Lubegk ahm 26 juli um gshin bei samen kommen, und haben nach fleissiger erwegungh die verfaste articul dero importanten ende wichtigkeit befunden das zu reifferen con-

34v.
sultation und bedurfftigen expedition notthwendigh ein gemeiner Hansetag aussgeschrieben werden muss, auch darzu uff einstendiges anhalten wolgemeltes heren gesandten den tagh Simonis et Judæ schirkunfftigh werdt seinden 28 octobris præsegirt und bestemmet.

Anss wes ursachen aber ein solscher eiger terminus ahngesatzt, wirdt demnach ferner in conventie ausfhurlichen eure erbare wolweise gesandten berichtet unnd khundtgethan werden. Und ersuchen demnach eure erbare wolweisen hirmit freundtlich begherende dieselbe wollen zur bevorderongh gemeinen mither, unnd abwendungh ferneren anvähenden unheils unbeschweret sein ihre gesandten auffgemelten tag des abents alhier eimzukommen und folgenden tages nebens uns, und anderer stett abgeordneten, die beyverwarte articull und andere anligenden gemeine sachen zu berathslagen mit gnughsamer volmacht etcetera anhere abfertigen, und sich ienichts ab dem behinderen noch impediren lassen.

Imfal auch eure erbare wolweisen oder ihre untergehorige stette einige mehr angelegenheit hetten, dar auff alsdan auch zu delibereren von nothen wollen vur dieselbe solche forderlichstem schicken damit sie auch den anderen stetten ante conventien communiceret und deren abgesandten daerauff der gebur instruirt werden muchten.

38.
Unser freundtlich gruss neben wunshungh alles gutten jederzeyt zuvor, ersame unnd fursich- tige besonders liebe unnd gute freundt,

Wir stellen in kennen zweifell euw ersam [bh.] wissen sich zu inerinneren, wass neulicher zeyt auff der erbarn von Lübeckh der dennemarckischen privilegien unnd deren gesuchter confirmation halber anden[]ien , wir denselben zugeschrieben unnd sich daruber zu erkleren begere.

War es nun so wol unsers als vermutlich euw ersamheit theils as dem bisher bevendet dar vur glaubliche copien angerechter privilegien zugeschickt werden sollen umb daran so wie weit und nahe wir darzu interressiert zu ersehen und dan ermelte von Lubeckh unns darvon beiliggende abschyfften vor wenigh zeyt zu kommen lassen, darin wir euw ersam [bh.] und deren aenhoerige, wie auch in gemein all zusammen confoederirte Hansestedt mit begriffen befunden, alss haben wir dieselbe euwer ersamen zu gleicher nachrichtungh zu infertigen ein notturfft ein notturfft erniessen unnd stehet nuhmmer bei den selben wessen sie sich sowol der vollmacht als contribution halber so zu kunftiger legation in deiner marck umb confirmation solches privilegien gewendet werden sollen davohn in iungst uber schickten auss schreiben articule 5 meldungh beschicht in eines oder anderen weghen zu ihrer stadt burger unnd undertanig nutz und hauff nahrnungh gegen uns erkleren. unnd ob sie die

39.
volmacht darzu verlehnen gelt contribueren ader aber vermogh ihres vorlengst beschehenen erpretens, vorgeschlagenes annuum iehrlich zu dithabungh der stetigen contribution anhere verrichten wollen. Unnd seint darüber bei zeigeren deren schrifftliche resolution, oder aber dermaten zeytlich gewertigh, das wir for abganck auss geschriebenen Hansetaghe Simonis et Judæ, den erbaren von Lubechh unnd anderen zu samen beschriebenen stetten allen bericht einschicken moegen tsint themalen die selbe in entschenden stel ihrer betren wungh mach bedacht die stinnigen stedt von sulcher handtlungh ende privilegys auss zu schliessen. Deste eher euwen ersam [bh.] hin in wass ihr und ihren burger mitz und beste hirin sein wil, reifflich und unseinnblich bedenken unnd befehlen dieselb Gottlicher almacht in vorspötigen wollstandt zu gefristen, gegeben ahnn 22 octobris anno 1601. Onder stondt:

Burgermeistere und rhadt dess heiligen reichsfreier stadt Cöln.

 

Hier mist een grootgedeelte.

84.
Edel erentveste ersame besunder groit gunstige heren. U ersamen holde ick noch indachtigh van mijn rechtmatige ende erbietliche versoek dat ick vergangen sommen soe wal en u ersamen shrifftlick, als oick een derselven mede rhaitzfreundt Gerrijt Warnerss gedaen hebbe, omme te moegen betaelt worden van dit die drie goltgulden die mij jairlichs noch u ersamen statzclooster vershijnen, ende nhu drie jaren achterstatich sinnen, allet ferner inhalts van mijn voerighe shrive daer to ick mij bij desen referiere sunder dat noedich iss u ersamen nhu wedder opt nije met voel woerden motifen to wesen. Ende also ick tegen alle gode

haeperungh gein betaelongh becamen hebbe ende die gelegenheit mijner olde daegen ein geudt onterfelt ereisschet. Als beger ick ende versoeke noch avermeels allerfreuntlichs u ersamen die versehnungh doin dat mij dit geringe gelt moeghe betaelt ende togesant worden, tegen behoerliche quitantie die ick ende brenger des geldes wedderom gents sal. Des ick mij also tot u ersamen godertyrene beleffdicheit versehe, sonder dat noetich sal wesen ennige onfreuntliche ende costrike fordrungh dairom te doin. U ers amen te de welcke ick mij gantz denstlich erbiede, bevelende in die guete Gotz almechtegh.

Campen, den 19 decembris 1601.

U ersamen denstwillighe,

Ffrans Igerman.

84v.
Die edele ernveste ersame heren borgermeisteren schepenen ende raith der stadt Elburch mijnen groitgunstiger heren