Brievenboek Doornspijk, Justitie en Politie 1900-1903

Brievenboek Politie en Justitie Doornspijk

Jaar 1900      

1
Diefstal van oud ijzer
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 5 Januari 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg en G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Frederik Stoffer arbeider te Elburg, ter zake van diefstal.

De Burgemeester van Doornspijk.
(getekend) N.S. Rambonnet.


2
Overtreding Artikel 314 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 8 Januari 1900.

Ik heb UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen:

 1. Albert Magré
 2. Jannes Strijkert, arbeiders, de eerste te Doornspijk en de tweede te Oldebroek, ter zake van overtreding van artikel 314 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk
(getekend) N.S. Rambonnet


3
Bezigen van honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 8 Januari 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Hendrik Jan Hoeve Jzn arbeider te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk.
(getekend) N.S. RambonnetBelediging
Officier Justitie Zwolle

Doornspijk, den 26 Januari 1900

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door mij, op klacht van H. Veldkamp landbouwer alhier, tegen Eibert Rens, landbouwer te Doornspijk, ter zake van belediging.
Rens staat niet ongunstig bekend, maakt habitueel noch occasioneel misbruik van sterken drank en kan schrijven.
De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


5
Overtreding artikel 15 wet veeartsenij kundig staatstoezicht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 26 Januari 1900.

Ik heb UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Kornelis van den Brink, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 13 der wet betrekkelijkheid het veeartsenijkundig enz. met bijvoeging van processen-verbaal van verhoor en van een verklaring van den districts veearts te Utrecht, houdende dat het vee van van den Brink aan mond en klauwzeer lijdende was.

Ik meen hierbij te moeten opmerken, dat mij een veroordeling van van den Brink zeer gewenscht voorkomt, daar deze m.i. gepoogd heeft de ziekte onder zijn vee geheim te houden en het hier het eerste geval van mond en klauwzeer geldt dat in deze gemeente in den laatste tijd werd geconstateerd.

Van den Brink staat als zeer inhalig bekend, vermoedelijk ligt hierin ook de reden om hij de ziekte onder zijn vee verzwegen heeft

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


6
Overtreding artikel 7 verordening gemeente Doornspijk houdende maatregelen ter voorkoming en blussching van brand
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, de 2 Februari 1900.

Ik heb UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrikje Top, weduwe Jacob Wijnne, landbouwer alhier, ter zake van overtreding van artikel 7 der verordening der gemeente Doornspijk, houdende maatregelen ter voorkoming van brand.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


7
Overtreding artikel 7 verordening gemeente Doornspijk houdende maatregelen ter voorkoming en blussching van brand
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, de 7 Februari 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Aart Zinke
 2. Jan Schulte Jzn
 3. Aart Smit, landbouwers te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 7 van de verordening van de gemeente Doornspijk, houdende maatregelen ter voorkoming en blussching van brand.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.

8
Brandwezen
Officier Justitie Zwolle 

Doornspijk, den 14 Februari 1900.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missives 10 November 1899, B, n°. 1275 en 5 Februari j.l. , B, n° 143, heb ik de eer UEdelgestrenge hierbij het proces-verbaal c° Jan Plender terug te zenden, met bericht, dat de verordening regelende den aard en duur der persoonlijke diensten en het Reglement op de brandweer in deze gemeente bij Raadsbesluit van den 14 December 1899 zijn ingetrokken en dat het voornemen bestaat deze in de eerstvolgende raadsvergadering gewijzigd vast te stellen, waarom ik met de beantwoording van UEdele eerstgenoemde missive gewacht heb.

De verordening en het reglement zend ik UEdelachtbare niet terug doch wanneer deze gewijzigd zijn vastgesteld zal ik UEdelachtbare van elk een exemplaar doen geworden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


9
Mond- en Klauwzeer
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 19 Februari 1900.

Hierbij heb ik de eer UEdelgestrenge te doen toekomen een door mij opgemaakte ambteedige verklaring betreffende het te laat aangeven van het onder het vee van K. van den Brink alhier uitgebroken mond- en klauwzeer welke verklaring door UEdeachtbare werd gevraagd bij schrijven van de 12 Februari j.l.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

 
10
Brand
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 19 Februari 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, ter zake van een plaatsgehad hebbende brand in den hooiberg van Gerard Hooghordel, landbouwman en winkelier te Doornspijk. 

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat de brand is gesticht, daar twee kinderen respectievelijk 4 en 4 jaar oud die met lucifers hebben gespeeld.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.

 
11
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 21 Februari 1900.

Ik heb  de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier-titulair der Rijksweldwacht te Elburg, tegen Hendrik Junte schaapherder te Doornspijk ter zake van overtreding van artikel 459 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


12
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 27 Februari 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Johannes Stoffer, arbeider te Elburg, ter zake van diefstal.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


13
Verordeningen
Kantonrechter Harderwijk

Doornspijk, den 5 Maart 1900.

In antwoord op UEdelachtbare schrijven van den 1sten Maart j.l. heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat de daarin bedoelde verordening van deze gemeente nog van kracht is. Het voornemen bestaat echter deze verordening spoedig te herzien.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


14
Processen verbaal c.ª. G. Lokhorst, H. Bosch en C. van Putten
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 13 Maart 1900

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare de tegen ter zijde dezes vermelde personen opgemaakte processen verbaal, gevoegd bij UEdelachtbare schrijven van de 1 maart j.l. terug te zenden, onder bijvoeging van door mij opgemaakte processen verbaal van verhoor, waaruit blijkt, dat zij wel wisten, dat zij iets deden wat zij niet mochten doen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


15
Oplichting
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, de 16 Maart 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door mij op klachten van Adriaan Leonard Seijbel wagenmaker alhier, tegen Johannes Postuma, wagenmakersknecht te Leiden, ter zake van oplichting.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


16
Mishandeling
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, de 16 Maart 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door

 1. J. Beute, Rijksveldwachter te Nunspeet, gemeente Ermelo, en
 2. J.H. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, ter zake van mishandeling van Willem de Boer, landbouwer te Nunspeet, door Dirk van Beekhuizen, veekoopman alhier. 

Van Beekhuizen werd reeds eerder ter zelfder zake veroordeeld. Na dien tijd gedroeg hij zich goed en staat niet ongunstig bekend.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


17
Bevel van arrest voor E. Pater
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 19 Maart 1900.

Ik heb de eer Udelgestrenge hierbij terug te zenden het bevel van arrest voor Eibert Pater, welk stuk te laat door mij werd ontvangen om nog tijdig aan den belanghebbende te worden uitgereikt.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet

 
18
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 21 Maart 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen

 1. Johanna Dijkslag,
 2. Maartje van ’t Goor, arbeidsters te Doornspijk, ter zake van strooperij.
  (Het bijeen verzamelen van dennennaalden.)

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


19
Bezigen van honden als trek- of lastdieren en mishandeling van dieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Kantongerecht Arrondissement Zwolle

Doornspijk, den 3 April 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door 1° H.J. Schenk, veldwachter te Doornspijk, tegen Klaas Engel venter te Elburg, ter zake van het bezigen van  honden als trek- of lastdieren, en 2° G. Puttenstein, veldwachter te Oosterwolde (gemeente Doornspijk) tegen Aalt van Dijk Gz, landbouwerszoon aldaar, ter zake van het mishandelen van dieren.

Wat betreft het tegen van Dijk opgemaakt proces-verbaal heb ik de eer UEdelgestrenge op te merken dat, in weerwil van de herhaalde waarschuwingen, van Dijk naar ik verneem, zonder iets te doen wat tot leniging van de pijn kan dienen, is voortgegaan het paard op ergerlijke wijze te kwellen.

De Burgemeester van Doornspijk,  
(getekend) N.S. Rambonnet


20
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 9 April 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door A. Hoekert, onbezoldigd Rijksveldwachter te Elburg, tegen:

 1. Jan Brokkelkamp, visscher,
 2. Mannes Bruins, en
 3. Jan Pol, beiden arbeider, allen wonende te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


21
Bezigen van honden als trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 12 April 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Jan Harmen Wijnbelt venter te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


22
Mishandeling van dieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 12 April 1900

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij terug te zenden het door de gemeente veldwachter G. Puttenstein aangevulde proces verbaal, c.a. Aalt van Dijk alhier, daartoe gezonden bij UEdelachtbare missive dd 4 April j.l., met bijvoeging tevens van een proces-verbaal van verhoor van diens vader Gerrit van Dijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


23
Maken van muziek zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 17 April 1900

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J van Koot Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Hidde Terpstra harmonicaspeler te Elburg gedomicilieerd, ter zake van het maken van muziek zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


24
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 19 April 1900

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Hendrikus Akkers, gepensioneerd O.I. Militair
 2. Gerrit Zoet arbeider, beiden te Doornspijk, ter zake van openbaar dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


25
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 20 April 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jan Schipper
 2. Jan Mulder, arbeiders te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel  459 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


26
Overtreding Verordening Brandwezen
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 21 April 1900.

Bij dezen heb ik de eer UE
delachtbare terug te zenden de bij Uw missive dd. 12 April j.l. aan mij toegezonden processen-verbaal c.a. H. Top weduwe J. Wijnne, A. Smit, J. Schutte en A. Vinke, met bijvoeging van de processenverbaal van verhoor.

Het komt mij voor, dat de bewering van Schutte waarheid bevat en dat de scheur in de schoorsteen in het proces-verbaal bedoeld een ander is dan die, welke bij het eerste schoorsteen-onderzoek  is aangewezen. De twee eersten zijn behoeftige menschen, bij mij geen van allen is, naar mij voorkomt, onwil in ’t spel geweest.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


27
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 7 Mei 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij terug te zenden het bij Uw schrijven dd. 23 April j.l. gezonden proces-verbaal c.a. Jan Brokkelkamp, Mannes Bruins en Jan Pol, met bijvoeging van processen-verbaal van verhoor van deze personen. 

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


28
Nachtelijk Burengerucht
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 14 Mei 1900.

Onder terugzending van het door den veldwachter Rook tegen Hendrik Plender, timmerman alhier, opgemaakt proces-verbaal en naar aanleiding Uwer missives dd. 6 en 7 Mei j.l., Letters A, N°. 231 en 240, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten: H. Plender, woont eerst sedert den 3 Maart 1900 in deze gemeente. Voor zoover ik echter ben te weten gekomen, staat hij niet ongunstig bekend en maakt hij geen misbruik van sterken drank.
Men zegt dat zijn geestvermogens niet in normalen toestand zijn en hij gaf mij bij zijn verhoor  ook wel  eenigermate dien indruk.

Toch geloof ik, dat hetgeen hij beweert al is het wat overdreven, in hoofdzaak waar is en ik ben hier te eer toe geneigd omdat ik mij herinner dat vroeger de thans overleden veldwachter dezer gemeente voor Oosterwolde H.J. Aperloo, dien ik zeer vertrouwbaar achtte wel eens in ongunstigen zin over zijn collega in Kamperveen heeft gesproken.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


29
Veldwachters
Kantonrechter Harderwijk

Doornspijk, den 16 Mei 1900

Harmen Knaap en Hendrik van de Grift veeopzichters alhier, zijn bij besluit van den Commissaris der Koningin in Gelderland dd. 9 mei j.l. n°. 2182/1, benoemd tot onbezoldigd buitengewoon gemeenteveldwachter van  Doornspijk.
Alvorens zij in functie treden moeten zij in Uwe handen den vereisten eed afleggen.

Beleefd verzoek ik UE
delachtbare mij wel te willen melden, op welken dag en welk uur zij zich daartoe op het kantongerecht kunnen vervoegen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


30
Overtreding artikel 314 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 16 Mei 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Willempje van Spijkeren, huisvrouw van Frank Berghorst, arbeidster alhier, ter zake van overtreding van artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


31
Justitie
Burgemeester Ermelo

Doornspijk, den 21 mei 1900.

Naar aanleiding van Uw schrijven van den 16 dezer, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat Dries van Engelen Hz in deze gemeente woonachtig, blijkens ingewonnen informatieën niet bepaald ongunstig bekend staat.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


32
Overtreding artikel 460 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 23 Mei 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jan Amptmeijer, schilder
 2. Jan Vaessen, koopman, beiden te Elburg, ter zake van overtreding van artikel 460 van het Wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


33
Veldwachters Eedsaflegging
Kantonrechter Harderwijk

Doornspijk, den 23 Mei 1900.

Hierbij heb ik de eer UEdelachtbare te doen toekomen de aanstellingen van H. Knoop en H. van de Grift tot onbezoldigde buitengewone gemeente-veldwachters dezer gemeente met beleefd verzoek daarop wel te willen doen aanteekenen dat zij op 23 Mei in uwe handen den eed hebben afgelegd

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet|


34
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 31 Mei 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door:

 1. H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Willempje Beek, huisvrouw van Rijn Hup, arbeidster te Doornspijk, ter zake van strooperij (afsnijden van gras)
 2. H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Lammert Meijer stoelenmatter te Deventer wegens het laten grazen van een hit aan den Jukweg.


De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


35
Bevel van Arrest
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 2 Juni 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij terug te zenden het bevel van arrest voor Dries Leusink, onder mededeeling dat hij zich voor houtschillen in Drenthe ophoudt en daar eenigen tijd zal verblijven.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet 

 

36
Justitie Strooperij
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 2 Juni 1900.

Ik de eer UEdelachtbare hierbij te doen toekomen een door den Veldwachter Schenk opgemaakt proces-verbaal tegen Eibertje en Hendrik Wijnne beiden alhier, ter zake van strooperij (het snijden van gras in vereeniging) met bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor der beklaagden die zich eerder aan een dergelijke kleine overtreding hebben schuldig gemaakt.
Zij kunnen schrijven en maken habitueel noch occasioneel misbruik van sterken drank.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


37
Justitie
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 9 Juni 1900.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 5 Juni j.l. Litt. A, n°. 455, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden de geboorte-extracten van Eibertje en Hendrik Wijnne, alsmede de ingevulde staten van inlichtingen betreffende deze personen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


38
Justitie
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 11 Juni 1900.

Onder terugzending van de mij bij UEdelachtbare schrijven van den 10 dezen, Lª A, n° 503 gecoorden staten van inlichtingen betreffende E. en H. Wijnne, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat daarop het woord, Gereformeerd” is aangeduid met “Doleerend” , zoodat het UEdelachtbare daardoor zeker duidelijk is tot welk Kerkgenootschap de genoemde personen behoren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


39
Overteding artikel 461 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 14 Juni 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Albertus Westerink, mandenmakersknecht
 2. Lubbert Niemeijer, boerenknecht
 3. Aart Vos, Jr Kz, mandenmakersknecht
 4. Andries Stoffer, AWz, idem
 5. Jacobus Straatman, timmermansknecht
 6. Jakob Zoet, Cz, zonder beroep, allen woonende te Elburg, ter zake van het tezamen en in vereeniging opzettelijk loopen door te veld staand gras.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


40
Visschen zonder akte of vergunning
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 25 Juni 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Berend Vlieger, arbeider te Doornspijk, ter zake van het visschen zonder akte of vergunning.
Vlieger staat ongunstig bekend, wordt van vele diefstallen verdacht en is daarvoor éénmaal, waarschijnlijk meermalen veroordeeld.

Ook meen ik te moeten opmerken dat in de Puttenerbeek wel visch aanwezig is.
Een proces-verbaal van verhoor, alsmede een staat van inlichtingen en een geboorteëxtract van Vlieger gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet


41
Bezigen van honden als trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 19 Juli 1900.

Ik heb de eer UEdelGestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Gerrit Wessels, kippenkoopman te Wezep (gemeente Oldebroek), ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


42
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 24 Juli 1900

Ik heb de eer UEdelGestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Kornelis Timmer, vrachtrijder te Nunspeet, (gemeente Ermelo) ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


43
Bezigen van honden als trek- en lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 3 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal  opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Klaas Engel, venter te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- en lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


44
Het onbeheerd laten staan van een paard en wagen op de Zuiderzeestraatweg.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 8 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Kornelis Timmer, vrachtrijder te Nunspeet, gemeente Ermelo, ter zake van het onbeheerd laten staan van een paard en wagen op den Zuiderzee Straatweg.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


45
Overtreding artikel 458 en 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 13 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen

 1. Jakobus Wibbinus van ’t Hul arbeider te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 458 van het Wetboek van Strafrecht,
 2. Gerrit Morre Gz landbouwer te Oldebroek, ter zake van overtreding van artikel 459 van genoemd wetboek.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


46
Bezigen van honden als trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 15 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jan Harmen Wijnbelt en
 2. Beert Straatman, venters te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


47
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht en arikel 2 verordering weiden stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 17 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H. van de Grift, buitengewoon veldwachter dezer gemeente, tegen

 1. Hendrik Kos, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht,
 2. Lubbert van Los, landbouwer te Oldenbroek, ter zake van overtreding van artikel 2 der verordening op het weiden van stieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


48
Openbare Dronkenschap
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 18 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Jan ten Hoope, daglooner te Elburg, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


49
Oproepingen
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 20 Augustus 1900.

De mij bij UEdelachtbare missive van den 18 Augustus j.l. Lª, N° 1268 geworden oproepingen voor Eibertje en Hendrik Wijnne, zijn mij te laat geworden om  eerder dan vandaag te kunnen worden uitgereikt.
Ik heb derhalve den eer UEdelachtbare de oproeping voor de eerstgenoemde terug te zenden, met beleefd verzoek den datum (20 Augustus) daarin wel te willen doen wijzigen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekend) N.S. Rambonnet.


50
Gevangenisstraf.
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 22 Augustus 1900.

Zoo even ontving ik Uw schrijven van den 21 Augustus j.l., Lª A n°. 1298~.
Uit den inhoud maak ik op dat het Uwe bedoeling was daarbij twee bescheiden  in te sluiten, terwijl het slechts vergezeld ging van een brief getekend, de familie Wijnne (geschreven door het hoofd der bijzondere school te Doornspijk, A. van de Pol), naar ik uit de hand opmaakte, en een postzegel, die ik aan den schrijver van den brief zal doen ter hand stellen.

Ik vermoed dus dat er bij het sluiten van Uwen brief een abuis heeft plaatsgehad.
Hetgeen in het schrijven van het hoofd der bovengenoemde school (hetwelk hierbij terug gaat) wordt aangevoerd, komt mij juist voor en ik acht het ook zeer wenselijk, wanneer dit zonder bezwaar kan geschieden, dat de beide veroordeelden hunne straf gelijktijdig ondergaan en vooral dat daarmede gewacht wordt tot de terugkomst van hun vader.

Uit Uw schrijven opmakende, dat het Uwe bedoeling is hierin aan mij de beslissing te laten heb ik, met het oog op de weinige tijd die beschikbaar blijft, Eibertje en Hendrik Wijnne doen aanzeggen nader bericht omtrent den tijd wanneer zij de gevangenisstraf moeten ondergaan af te wachten.
Ik hoop dat deze handeling Uwe goedkeuring zal wegdragen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


51
Overtreding artikel 55 wegenreglement overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, de 25 Augustus 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge  hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door 1°. G. Puttenstein, veldwachter te Doornspijk (Oosterwolde) tegen Teunis Sleurink, melkboer te Kampen, ter zake van overtreding van artikel 55 van het reglement  op de wegen en voetpaden in Gelderland, en 2°. H.J. Schenk, veldwachter te Doornspijk, tegen Eibert Koekoek, schaapsherder alhier, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


52
Bevelen van arrest.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, de 30 Augustus 1900.

Bij dezen heb ik de eer U terug te zenden de bevelen van arrest voor H. Akkers en J. Spanhaak met bericht dat eerstgenoemde van hier vertrokken is naar Ermelo en dat de laatste, volgens bekomen informatiën te Wezep, gemeente Oldebroek, woonachtig is.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


53
Gevangenisstraf E. en H. Wijnne.
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 31 Augustus 1900.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 23 Augustus j.l. Lett. A. N°. 1306, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat ik heden de mededeeling kreeg dat Gerrit Wijnne de vader van Eibertje en Hendrik uit Holland weder is ‘t huis gekomen en dat ik beide laatstgenoemden heb doen aanzeggen zich op Donderdag den 6den September a.s. ten 10 uur in den voormiddag te Zwolle aan te melden tot het ondergaan hunner gevangenisstraf.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet


54
Belediging.
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 1 September 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door mij op klachte van E. van de Weg landbouwer te Oldebroek en Heemraad van den Polder Oosterwolde tegen H. Heimans landbouwer alhier, ter zake van belediging.

Met bijvoeging van processenverbaal van verhoor van de getuigen en den beklaagde en van een geboorte extract en een staat van inlichtingen van laatstgenoemde, heb ik den eer UE
delachtbare te berichten dat Heimans bekend staat als iemand die zeer brutaal en onverschillig is, die om de geringste kleinigheden twist zoekt en daarbij schijnt te meenen dat elk voor zijn beleedigingen bevreesd is. De onaangename behandeling die hij zijne kinderen doet ondergaan is oorzaak dat twee zijner zoons het ouderlijk huis zijn ontvlucht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


55
Nachtelijk Burengerucht.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 4 September 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Christiaan Heimans, landbouwer,
 2. Gerrit Klompenburg, boerenknecht,
 3. Gerrit van Dorp, bakker,
 4. Hendrik Neijmeijer, arbeider,
 5. Lubbertus Leusink, arbeider, en
 6. Christiaan Magré, arbeider, allen te Doornspijk woonachtig, ter zake van nachtelijk burengerucht.

De Burgemeester van Doornspijk,  
(get
ekendN.S. Rambonnet


56
Overtreding verordening weiden stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 6 September 1900

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare terug te zenden het proces-verbaal opgemaakt tegen L. van Loo te Oldebroek, gevoegd bij Uw schrijven van den 31 Augustus j.l. met bijvoeging van de bij dat (proces-verbaal) schrijven verzachte ambtseedige verklaringen, waarvan een door mij en een door den gemeente-veldwachter Puttenstein alhier is afgegeven.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet


57
Het zich toe eigenen van dood hout.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 11 September 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg tegen:

 1. Beert Spaan Ez arbeider,
 2. Aartje Spaan huisvrouw van Peter Spaan, arbeidster, beiden alhier, ter zake van strooperij.
  (het zich toe eigenen van dood hout)

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


58
Bezigen van honden als trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 14 September 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Evert Karssen arbeider te Elburg, waaraan een ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren en het tweede wegens openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


59
Diefstal van knollenzaad.
Officier Justitie Zwolle

Doornspijk, den 15 September 1900.

Hierbij heb ik de eer UEdelachtbare in te zenden 6 stuks processen-verbaal en verklaringen cª Jennigje Boerman, huisvrouw van Willem Magré, arbeidster alhier, ter zake van het ontvreemden van knollezaad ten nadeele van de weduwe Willem Spronk, landbouwster, te Doornspijk woonachtig.
Ter toelichting kan wellicht het volgende  dienstig zijn:
De landlieden in deze streek gebruiken nog steeds voor hunne berekeningen de grootte van bouwland de oude maten. Deze zijn:
1 mud = 4 schepel;
1 schepel = 8 spint
1 H.A. = 56 spint.
Voor een normale bezaaiing met knollezaad wordt gerekend 1 pond of ½ K.G. op 1 schepel land, terwijl 1 kop knollezaad 1 pond of ½ K.G. op 1 schepel land, terwijl 1 kop knollezaad 1 pond of ½ K.G. weegt.
De totale grootte van het land dat vrouw Magré met knollezaad heeft doen bezaaien, is volgens meting van den Veldwachter 0.6954 H.A. of 38.9424 spint. Die grootte is volgens de getuigen naar hunne schatting ongeveer 371/3 à 38 1/3 spint, zoodat de meting vrij nauwkeurig met deze schatting overeen komt. 38,9424  spint is 4.8678 schepel en bij normale bezaaiing zouden hiervoor nodig zijn 4.8678 pond of 2.4339 K.G.

Het in beslag genomen zaad dat ik in mijne tegenwoordigheid heb laten wegen weegt 0.192 K.G. (dat in het witte zakje 0.112 K.G. en dat in het donkere zakje 0.08 K.G.) zoodat, indien de gebruikelijke hoeveelheid zaad gebezigd was, er in ’t geheel zoude moeten geweest zijn 2,4339 + 0.192 = 2.6259 K.G. Volgens de schatting der getuigen is er gebruikt 5 7/20 (5,35) pond zaad of iets minder, wat dus ook, in aanmerking genomen de last die zij bij het zaaien ontvingen, zeer goed met de berekening overeen komt.

Uit de verklaringen van vrouw Magré en van A. Docter te Elburg blijkt dat eerstgenoemde bij laatstgenoemde heeft gekocht 3 pond of 1½ K.G. zaad. Bovendien beweert vrouw Magré nog omstreeks een theekopjen vol nieuw zaad te hebben gewonnen.
Het gewicht hiervan omstreeks 0.08 K.G. bedragende, zoude zij volgens hare verklaring gehad hebben 1.5 + 0.08 is 1.58 K.G. Er blijft dus 2.6259 – 1.58 is 1.0459 of ongeveer 1 K.G. te kort; waarschijnlijk is dit nog wat meer, omdat er op last van vrouw Magré wat meer dan de normale hoeveelheid gezaaid is. Zij verklaart dit door te zeggen dat zij nog zaad van het vorige jaar over had en dat zij daarbij gekocht heeft 3 pond nieuw zaad van Docter wat in strijd is met de verklaring van dezen.

Die verklaring kan zeer waarschijnlijk door zijne huisgenooten bevestigd worden.

Verder zij nog opgemerkt dat vrouw Magré het door Labots met knollen bezaaid land verder heeft laten omploegen en met rogge bezaaid. Zij beweert dat zij dit heeft laten doen omdat dit gezaai was mislukt, hetgeen mij niet aannemelijk voorkomt.

Vrouw Magré staat niet gunstig bekend; als zeer inhalig en niet kieskeurig in de middelen die zij gebruikt om zich te bevoordeelen. De staat van inlichtingen en het geboorte-extract van haar zullen volgen zoodra laatstgenoemd stuk uit Oldebroek, waar zij geboren is, zal zijn ontvangen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


60
Overtreding artikel 184 Wetboek van Strafrecht
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 14 September 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk  gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Gerrit Prins landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

De verordening op de persoonlijke diensten en het reglement op de brandweer waarvan afschriften hiernevens gaan, zijn, in verband met het aanschaffen van brandweerspuiten, nog niet lang in werking, waarom het zeer wenschelijk wordt geacht dat een voorbeeld wordt gesteld en Prins , zoo daartoe termen bestaan, tot een geldboete wordt veroordeeld.

Prins staat niet ongunstig bekend, de staat van inlichtingen en het geboorteëxtract worden mede hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


61
Stukken betreffende J. Boerman
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 18 September 1900.

Ten vervolge van mijn schrijven van den 15 September j.l. n° 59, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden, het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen betreffende Jannetje Boerman, vrouw van Willem Magré.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet


62
Maken van muziek zonder vergunning.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 21 september 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Jan van Termoolen harmonicaspeler te Zutphen ter zake van het maken van muziek zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


63
Vangen van spreeuwen
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 26 September 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk en G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachters alhier tegen Harmen Polinder, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het vangen van spreeuwen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet


64
Overtreding artikel 460 van het Wetboek van Strafrecht
Ambenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 28 September 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Hendrik Cornelis van Heukelom, steenfabrikant te Kampen, ter zake van overtreding van artikel  460 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


65
Jagen zonder vergunning
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 4 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Hendrik Cornelis van Heukelom, steenfabrikant te Kampen, ter zake van het jagen zonder vergunning op grond van den Polder Oosterwolde.
De getuige P. van Zoeren is geboren den 8 Juli 1885.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


66
Jagen zonder vergunning op grond van den polder Oosterwolde
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 4 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Johannes Cornelis Snoek, jager te Doornspijk; waarvan één ter zake van het jagen zonder vergunning op grond van den polder Oosterwolde en het tweede wegens het zich wederrechtelijk toe-eigenen van een tamme eend van Gerrit van Eps alhier.
Twee processen-verbaal van verhoor van genoemden Snoek, die als strooper bekend staat, gaan hiernevens.

De staat van inlichtingen in het geboorteëxtract van hem zullen volgen zoodra laatstgenoemd stuk uit Oldebroek waar hij geboren is, zal zijn ontvangen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


67
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 6 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, op klachte van Lammert van Beek, landbouwer te Nunspeet, gemeente Ermelo, tegen Jannetje van ’t Hul, weduwe Jan ten Hove, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


68
Stukken betreffende J.C. Snoek
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 6 October 1900.

Ten vervolge van mijn schrijven van den 4 October j.l. N°. 66, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden, het geboorte extract en den staat van inlichtingen betreffende Johannes Cornelis Snoek.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


69
Overtreding artikel 21 der jachtwet
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 8 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G.W. Garretsen, Rijksveldwachter te Oldebroek en G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Hijm, arbeider te Doornspijk, ter zake van overtreding van overtreding van artikel 21, letter e der jachtwet.
Het geboorte extract en den staat van inlichtingen gaan mede hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


70
Mishandelen van dieren. afsnijden en bijeen verzamelen van groene eikentakken.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 10 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal, opgemaakt door de veldwachters Garretsen te Oldebroek en Pompert te Doornspijk, tegen:

 1. Gerrit Leenen,
 2. Aart Hamstra, vogelvangers te Harderwijk, ter zake van het mishandelen van dieren, en
 3. Gerrit Leenen voornoemd, wegens het afsnijden en bijeen verzamelen van groene eikentakken.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


71
Vangen van vinken zonder vergunning
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 11 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door de veldwachters van Koot te Elburg, en Split, tijdelijk te Doornspijk, tegen Petrus Gijsbertus Gerards, vinkenvanger te Harderwijk, ter zake van vinken zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


72
Mishandelen van dieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 13 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door R. Split, Rijksveldwachter, tijdelijk te Doornspijk, tegen Aart Kroneman, arbeider alhier, ter zake van het mishandelen van dieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


73
Justitie Politie
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 20 October 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden, 5 processen-verbaal, waarvan:
a°. 2 opgemaakt door de Rijksveldwachters van Koot te Elburg en Split tijdelijk te Doornspijk tegen Jan Kroneman Jzn arbeider te Doornspijk ter zake van overtreding van artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 21, letter e der jachtwet;
b° 2 opgemaakt door den Rijksveldwachter Split, voornoemd, tegen

 1. Bartus Gerards, vogelvanger te Harderwijk, ter zake van het vangen van vinken zonder vergunning;
 2. Gerrit Jan Zwep, visscher te Elburg, wegens overtreding van artikel 7 der verordening op de waterleidingen in deze gemeente;

c°. 1 opgemaakt door de Rijksveldwachters Beute  en Walda te Nunspeet (gemeente Ermelo) tegen Jan Bonhof Dz, arbeider aldaar, ter zake van het vangen van spreeuwen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


74
Visschen zonder vergunning.
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 20 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door R. Split, Rijksveldwachter tijdelijk te Doornspijk tegen Gerrit Jan Zwep, visscher te Elburg, ter zake van het visschen zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


75
Mishandeling van dieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 22 October 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden, 5 processen-verbaal, ter zake van het mishandelen van  dieren waarvan 1 opgemaakt door den  Brigadier-titulair der Rijksveldwacht H.J. van Koot te Elburg, tegen Piet Gerards Ezn. Vogelvanger te Harderwijk en 4 door van Koot voornoemd en R. Split Rijksveldwachter tijdelijk te Doornspijk tegen:

 1. Bertus Gerards Ezn.
 2. Bertus Gerards Pzn.
 3. Piet Gerards en
 4. Piet Gerards Pzn. vogelvangers te Harderwijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


76
Visschen zonder vergunning
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 23 October 1900.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door R. Split, Rijksveldwachter tijdelijk te Doornspijk tegen Gerrit Jan Zwep visscher te Elburg, ter zake van het visschen zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


77
Vangen van vinken op anders grond
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 24 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden vier processen-verbaal, waarvan 1 opgemaakt door H.J. Schenk, Veldwachter alhier, tegen Gerrit Leusink, arbeider te Doornspijk, ter zake van strooperij (het afsnijden van levend en dood hout) en 3 opgemaakt door de veldwachters H.J. Koot te Elburg en R. Split tijdelijk te Doornspijk tegen:

 1. Evert Mulder
 2. Evert Brink
 3. Wichert Smit, arbeiders te Doornspijk, ter zake van het vangen van vinken op eens anders grond.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


78
Stellen van een wildstrik.
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 27 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, buitengewoon gemeente veldwachter te Doornspijk, tegen Evert Pater, arbeider alhier, ter zake van het stellen van een wildstrik.
Tegen Pater die opgeroepen is om gehoord te worden maar niet verschenen, werd reeds vroeger een dergelijk proces-verbaal opgemaakt.
Het geboorteëxtract en een staat van inlichtingen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


79
Mishandelen van dieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 31 October 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door de Rijksveldwachter H.J. van Koot, te Elburg en R. Split, tijdelijk te Doornspijk, tegen Lammert van Essen, arbeider alhier, ter zake van het mishandelen van dieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


80
Kwellen van dieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 5 November 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door van Koot en Split, Rijksveldwachters, respectievelijk te Elburg en tijdelijk te Doornspijk, tegen Aalt Beelen Lammertszn, arbeider alhier, ter zake van het kwellen van dieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


81
Bezigen van honden als last- en trekdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 5 November 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Harmen Wijnbelt en Klaas Engel, venters te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als last- en trekdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet


82
Bevel G. v.d. Streek
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 10 November 1900.

Hierbij heb ik de eer UEdelachtbare te retourneren het bevel voor Gerrit van de Streek, die zich te Mϋhlheim a/d Ruhr in Duitschland ophoudt.
Hij werkt daar en het is niet bekend wanneer hij in deze gemeente zal terugkeren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


83
Rijksveldwacht
Inspecteur Rijksveldwacht Zwolle.

Doornspijk, den 10 November 1900.

In antwoord op Uw Edelgestrenge missive dd. 7 dezer, letter A N°1122, heb ik de eer te berichten, dat er m.i. geen bezwaar tegen is de detachering van den Rijksveldwachter Split met 16 November a.s. op te heffen.
Ook dit jaar is wederom gebleken dat versterking der politie zal met vrucht het vangen van spreeuwen worden tegengegaan, zeer gewenscht is.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


84
Bezigen van honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 27 November 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Peter van der Heide, venter te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


85
Mishandeling
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 27 November 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, op klachte van Arend Brink, arbeider te Doornspijk, tegen Krijn van Renselaar, koopman te Nunspeet, gemeente Ermelo, ter zake van mishandeling.
Een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van de klager en de getuigen gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


86
Verordening Persoonlijke diensten
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 29 November 1900.

In antwoord op UEdelachtbare missive dd 12 October jl., Letter A, N°. 1961 en onder terugzending van het daarbij gevoegd proces-verbaal Cª Gerrit Prins, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat indertijd bij de behandeling van de verordening op de persoonlijke diensten door Burgemeester en Wethouders niet voorgesteld is daarin eene strafbepaling op te nemen omdat volgens informatie in eene naburige gemeente de processen-verbaal dergelijke overtreding constateerde, op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht werden opgemaakt.

Ook het College van Gedeputeerde Staten heeft hieromtrent geene opmerkingen gemaakt.
Daar echter blijkbaar bedoeld wetsartikel in deze niet van toepassing is, is bij Raadsbesluit van den 15 November j.l. de bovengenoemde verordening met eene strafbepaling aangevuld. Van de ontvangst van het afschrift dezer aanvulling gaven Gedeputeerde Staten bij missive van den 20 November j.l. n° 80, overeenkomstig artikel 167 der gemeentewet, bericht.

Een afschrift ter aanvulling van de verordening op de persoonlijke diensten gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


87
Geboorte-exctract K. van Renselaar
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 30 November 1900.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 29 dezer, N°. 256 Lr   A, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij te doen toekomen, een extract uit de geboorte-akte van Krijn van Renselaar, die sedert den 14 Juli 1892 te Nunspeet (gemeente Ermelo) woonachtig is, zoodat ik de door U bedoelde tabel niet kan inzenden.
Van zijn geboorte tot bovengenoemden datum woonde hij te Doornspijk en stond toen niet gunstig bekend.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


88
Jagen zonder vergunning.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 4 December 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, buitengewoon veldwachter te Doornspijk, tegen J.C. Wedekind, jager te Apeldoorn, ter zake van het jagen zonder vergunning.
Wedekind is te Elburg geboren. Den 23 December 1895 werd ter zelfder zake proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


89
Wegnemen van na den oogst achtergebleven veldvruchten.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 12 December 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadiertitulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen

 1. Gerrit Schuurman, arbeider
 2. Jan Broekhuizen, zonder beroep, beiden te Elburg, ter zake van het wegnemen van na den oogst achtergebleven veldvruchten (aardappelen).

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


90
Jagen zonder vergunning
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 12 December 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Johannes Cornelis Snoek, jager te Doornspijk, ter zake van het jagen zonder vergunning.

Een  proces-verbaal van verhoor van den beklaagde, alsmede van den veldwachter Puttenstein gaat hiernevens alsook den staat van inlichtingen en het geboorteëxtract van eerstgenoemde.
Snoek werd reeds eerder wegens overtreding der jachtwet veroordeeld.

De Burgemeester van Doornspijk,
(get
ekendN.S. Rambonnet.


91
Justitie
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 12 December 1900.

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare terug te zenden de mij bij Uw missive van den 5 December j.l., n° 1165, D B, geworden stukken, met bijvoeging van een naar aanleiding daarvan door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van A. Brink en G. Visch, vrouw van G.J. van Dorp.

Verder heb ik de eer UEdelachtbare op te merken dat uit een vergelijking met een op de Gemeente-secretarie alhier berustende handteekening van K. van Renselaar door mij wordt opgemaakt dat het niet twijfelachtig is of deze heeft den brief in bovenaangehaalde missive bedoeld geschreven geschreven.

Ik betwijfel echter of hij hem kan gesteld hebben en vermoed dat hij daarbij hulp heeft gehad.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


92
Opnemen van een wildstrik.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 12 December 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H. Pompert buitengewoon gemeente-Veldwachter te Doornspijk, tegen Gerrit Weijenberg, arbeider alhier, ter zake van het opnemen van een wildstrik waarin een haas gevangen lag, buiten openbare wegen en voetpaden.

Onder bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor van den verdachte, alsmede van Aaltje Spaan, door Weijenberg als getuige opgegeven, heb ik de eer UEdelgestrenge  te berichten, dat Weijenberg reeds eerder wegens jachtovertreding is veroordeeld.

Hendrika Kers ook door Weijenberg als getuige opgegeven is niet door mij gehoord, met het oog op haar jeugdigen leeftijd. Zij is geboren den 15 Januari 1886.

Het geboorteëxtract van Weijenberg gaan mede hierbij.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


93
Bezigen van honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 

Doornspijk, den 14 December 1900.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Peter van der Heide, venter te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


94
Mishandeling
Officier van Justitie Zwolle 

Doornspijk, den 22 December 1900.

Onder terugzending der mij mij UEdelachtbare missive dd. 14 dezer, L”A. n°. 3696 geworden stukken, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat Brink zeer aarzelde om antwoord te geven op mijn vraag of hij al dan niet vervolging wenschte. Hij eindigde met de verklaring, zoals die in het hierbij gevoegde proces-verbaal van zijn nader verhoor is opgegeven.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet


95
Diefstal van hout
Officier van Justitie Zwolle 

Doornspijk, den 24 December 1900.

Onder terugzending der mij bij UEdelachtbare missive van den 15 dezer, N°. 1222 B geworden stukken, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat A.Ponstein te Nunspeet (gemeente Ermelo) woonachtig is, terwijl G. Boonen is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen is. Hij woont vanaf 10 December j.l. in deze gemeente en staat niet ongunstig bekend.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


96
Mishandeling
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 29 December 1900.

De bijlage die volgend UEdelachtbare missive v/d 28 dezer, Lett A, n°2829 daarbij moest gaan, is vermoedelijk blijven liggen; zij was althans niet in het couvert. Ik heb bij zijn laatste verhoor Brink gevraagd of hij al dan niet vervolging wenscht, maar ik heb  geen ander antwoord kunnen krijgen dan dat ’t welk ik in het proces-verbaal heb opgenomen.

Ik vermoed dat hij zich eenigermate tegenover van Renselaar gebonden acht of voor hem bevreesd is en daarom niet beslist wil zeggen dat hij vervolging wenscht. Intuschen wil ik hem nog wel vragen wat hij wil, maar ik betwijfel of ik daarmede verder kom.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet

 

Jaar 1901

1
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 3 Januari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Oosterwolde, tegen Aartje van ’t Hul, dienstbode alhier, ter zake van diefstal.

Een proces-verbaal van verhoor van de verdachte en Z. Kroese, alsmede een staat van inlichtingen en een geboorte extract van eerstgenoemde gaat mede hierbij, terwijl ik verder de eer heb UEdelachtbare te berichten dat ik niet kan zeggen, dat Aartje van ’t Hul ongunstig bekend staat. Zij behoort echter tot eene familie op wier eerlijkheid over ’t algemeen niet wordt vertrouwd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


2
Strooperij. Wegnemen van zand in vereeniging.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 3 Januari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan van den Bosch Eibertzn, landbouwer en Gerrit Boonen, boerenknecht, beiden te Doornspijk, ter zake van strooperij in vereeniging en kar en paard.

Van den Bosch, hoewel, voor zoover ik weet, daarvoor nimmer veroordeeld zijnde, staat bekend als iemand die zoo nu en dan zich aan kleine strooperijen schuldig maakt.

Boonen is dezelfde persoon als die bedoeld in mijn schrijven van den 24 Dec. j.l. n° 95.-

Een proces-verbaal van verhoor van de verdachten, alsmede de staten van inlichtingen en de geboorteëxtracten gaan mede hierbij.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


3
Dronkenschap strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 5 Januari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden 5 processen-verbaal, opgemaakt:
a. 3 door den veldwachter Schenk alhier tegen:

 1. Beert van den Berg, landbouwer
 2. Jan van Loo Gerritzn, arbeider
 3. Albert van Renselaar, koopman, de twee eersten te Doornspijk, de laatste te Elburg, ter zake van openbare dronkenschap;

b. 1 door den Rijksveldwachter van Koot te Elburg, tegen Jan Schaftenaar, koopman te Harderwijk, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren, en

c. 1 door den buitengewoon gemeente-veldwachter Pompert te Doornspijk tegen Hendrik Fidder, arbeider te Oldebroek, wegens strooperij.

Door H. Fidder werd mij hier bijgaande verklaring van den eigenaar B. Rozeboom ter hand gesteld, waarbij deze te kennen geeft, dat hij geen vervolging wenscht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


4
Mishandeling.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 5 Januari 1901.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive’s dd. 28 December j.l., Lett. A n° 28 en 29 en 30 December d.a.v.,  n° 2865, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij terug te zenden de mij bij laatstgenoemde missive toegezonden bijlage, waarop door mij het antwoord van Albert Brink bij proces-verbaal is geconstateerd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


5
Bezigen van honden als trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 10 Januari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge  hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, waarvan 1 opgemaakt door den Rijksveldwachter van Koot te Elburg tegen Klaas Engel, koopman te Elburg en 1 door den veldwachter Schenk alhier tegen Jan Wijn, koopman te Wezep (gem. Oldebroek), beiden ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


6
Diefstal van dood hout
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 26 Januari 1901.

Onder terugzending van het door mij bij UEdelachtbare missive dd. 22 dezer, N°101B gezonden proces-verbaal Cª Jan van den Bosch, en met bijvoeging van een proces-verbaal van zijn verhoor en van den staat van inlichtingen heb ik de eer te berichten, dat van den Broek weduwnaar is en drie kinderen heeft, waarvan het oudste 12 jaar; voorts dat hij zeer arm is, niet ongunstig bekend staat en voor zoover mij bekend, zich vroeger nimmer aan diefstal heeft schuldig gemaakt.

Nog heb ik de eer op te merken dat de meeste eigenaars in den winter het wegnemen van dood hout oogluikend toelaten.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


7
Diefstal van dood hout.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 26 Januari 1901.

Onder terugzending van het bij UEdelachtbare missive dd. 22 Januari j.l., n° 100 B gevoegde proces-verbaal cª. Jan van Dijk Bz heb ik de eer te berichten, dat de meeste eigenaars het wegnemen van dood hout in den winter oogluikend toelaten .

Van Dijk, die meermalen voor strooperij veroordeeld is, staat niet zeer gunstig bekend. Een proces-verbaal en den staat van inlichtingen gaan hier nevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


8
Rijksveldwacht
Procureur Generaal Arnhem.

Doornspijk, den 26 Januari 1901.

Onder terugzending van het daarbijgaand adres van N.J. van der Maaten c.s. heb ik de eer UEdelgestrenge te berichten, dat ik voldaan heb aan de opdracht gedaan bij UwEdelgestrenge missive van den 15 December jl Letter D,n°. 1231.

Mij komt de stationeering van een Rijksveldwachter in deze gemeente zeer gewenscht voor, zoowel wegens de grote oppervlakte (± 8000 H.A.) als wegens den eigenaardigen vorm van die oppervlakte, waardoor de afstanden bijzonder groot zijn, zoo dat de politie, bestaande uit twee- gemeenteveldwachters, tevens onbezoldigd rijksveldwachters en een Rijksveldwachter, welke laatste te Elburg gestationeerd, ook in die gemeente dienst heeft te doen te zwak is om ten allen tijde voldoende surveillance te kunnen uitoefenen.

In de laatste jaren werd in het najaar tijdelijk een Rijksveldwachter alhier gestationeerd, omdat de politiemacht ten eenenmale onvoldoende was om het vangen van spreeuwen, dat hier langs de uitgestrekte zeekust veel plaats heeft, tegen te gaan; het zoude wel wenschelijk zijn deze periodieke door een definitieve stationeering van een Rijksveldwachter te vervangen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


9
Rijksstraatweg van vrachten van meer dan 500 K.G. bij invallend dooiweer.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 28 Januari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen

 1. Jacob van ’t Hof landbouwer te Oosterwolde, gemeente Doornspijk, en
 2. Gerrit Brouwer landbouwer te Oldenbroek, ter zake van het vervoer van vrachten op den Rijksstraatweg van meer dan 500 K.G. bij invallend dooiweder.  

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


10
Mishandeling.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 1 Februari 1901.

Ik heb de eer UEdelachtbare bij dezen aan te bieden een proces-verbaal door mij opgemaakt op klachte van Willempje Luigjes, huisvrouw van Aart Smit landbouwer tegen Jan Immeker, arbeider, beiden te Doornspijk, wegens mishandeling (verwonding met een greep).

De processen-verbaal van verhoor, alsmede een door den Gemeente-veldwachter G. Puttenstein alhier opgemaakt procesverbaal betreffende  gezegden aan dezen door Jan Immeker gedaan en het visum-repertum van Dr. J. Schut te Nunspeet gaan hiernevens. De staat van inlichtingen en het geboorte-extract (Immeker is te Oldebroek geboren), alsook een schetsje van het terrein zullen zoo spoedig mogelijk volgen.

De beklaagde staat niet gunstig bekend; hij werd bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 2 november 1899 tot een maand gevangenisstraf veroordeeld ter zake van mishandeling (het slaan met een greep) van Aart Smit bovengenoemd. Vrouw Smit  staat in de buurt als een lastige vrouw bekend.

Verder heb ik de eer UEdelachtbare nog te melden, dat ten huize van Immeker een twee-tal greepen  zijn in beslag genomen. De een, die Immeker zegt den 26 Januari j.l. gebruikt te hebben, wordt door de getuigen niet herkend, terwijl die waarmede het feit zoude gepleegd zijn, blijkbaar in lang niet is gebruikt.

Ik veronderstel dus dat Immeker de mishandeling heeft gepleegd met een derde greep, die niet is gevonden. Beide voorwerpen heb ik om laatst genoemde reden niet als stukken van overtuiging  opgezonden, ze zijn echter nog onder mijne berusting en desverlangd kan ik ze opzenden.

Twee in beslag genomen mutsen worden als overtuigingsstukken verzonden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


11
Bezigen van honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 4 Februari 1901.

Hierbij heb ik de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Klaas Engel, koopman in vet te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


12
Stukken betreffende J. Immeker
Officier van Justitie.

Doornspijk, den 9 Februari 1901.

Ten vervolge van mijn schrijven van den 1 Februari j.l. n°. 10, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden, het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen betreffende J. Immeker, alsmede een schetskaartje van het daarbij bedoelde terrein.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


13
Strooperij met behulp van een kruiwagen.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 14 Februari 1901.

Onder terugzending van het mij bij UEdelachtbare missive dd. 7 Februari j.l. N°. 154 B der processen-verbaal Cª Christiaan Magré en den verder ingevulden staat van inlichtingen heb ik de eer, met bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor van den verdachte, UEdelachtbare te berichten dat hij zeer ongunstig bekend staat en verdacht wordt van zich meermalen aan kleine diefstallen te hebben schuldig gemaakt. Dit is trouwens ook het geval met zijne ouders die hem waarschijnlijk daartoe meer zullen aanmoedigen dan daarin tegengaan.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


14
Vangen van vinken
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 14 Februari 1901.

Met terugzending van de mij bij UEdelachtbare missive van den 9 Februari j.l. gezonden processen-verbaal cª Aart Kronenman en Jan Kronenman Jz, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij te doen toekomen, de processen-verbaal van verhoor van E. van ’t Hof en J.Koops.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


15
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 21 Februari 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Hendrik Jacob Geerlings, gepensioneerd O.I. Militair alhier, ter zake van openbare dronkenschap. Tegen Geerlings werd meerdere malen ter zelfder zake proces-verbaal opgemaakt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


16
Overtreding artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 6 Maart 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Eibert van ’t Goor, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 459 v/h Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


17
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 11 Maart 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door mij ten verzoeke van Harmen Pater, arbeider alhier, tegen Berend Vlieger, arbeider te  Doornspijk, ter zake van diefstal van een bijl, ten nadele van genoemden Pater.

Onder overlegging van het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen van B. Vlieger alsmede van een proces-verbaal van den gemeenteveldwachter Schenk, omtrent het in beslag nemen der bijl, heb ik de eer UEdelachtbare op te merken dat uit een ingesteld onderzoek mij is gebleken dat R. Poet, indertijd smid te Elburg, wiens merk op de bijl gestempeld is, reeds den 1sten Mei 1860 zijn ambacht heeft vaarwel gezegd en dat op het erfhuis van de wed. Karel Holstege in 1882 door Notaris Hoefhamer te Elburg gehouden door B. Vlieger geen bijl is gekocht.

Ik wijs op dit laatste omdat het mij niet onwaarschijnlijk voor komt, dat Vlieger bij eventueel nader verhoor zal opgeven, dat hij op dat erfhuis kooper van de bijl is geworden.

De in beslag genomen bijl zal a.s. Vrijdag aan de Griffie van Uwe Rechtbank  worden opgezonden.

Vlieger staat bekend zich veelvuldig aan dergelijke diefstallen schuldig te hebben gemaakt. Hij werd veroordeeld wegens diefstal  van een boezeroen (boerenkiel) bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 1 Juni 1893 tot 14 dagen gevangenisstraf.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


18
Ontvreemden van een kip
Officier van Justitie.

Doornspijk, den 28 Maart 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door mij op klachte van Jacob Veldkamp, landbouwer alhier, tegen Marten en Aaltje van Egteren, arbeiders in deze gemeente, ter zake van het ontvreemden van eene kip.

Een door den gemeente-veldwachter Puttenstein opgemaakt proces-verbaal van in beslagneming der kip, welke ik, nadat Veldkamp en diens vrouw haar herkenden als de door hen vermiste, aan dezen heb terug gegeven, gaat hiernevens, alsmede de geboorte-extracten en de staten van inlichtingen van de verdachten.

Laatstgenoemden worden door hunne buren verdacht van zich vroeger nog eens aan een dergelijk feit te hebben schuldig gemaakt. Vermoedelijk is het de bedoeling  van hen geweest de kip te mesten en daarna te verkopen. Ik maak dit op uit het voedsel dat door Puttenstein bij de kip in de mand werd gevonden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


19
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 9 April 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Johanna Vaassen, huisvrouw van Jan Veldman, arbeidster alhier, ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


20
Jagen zonder vergunning
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 11 April 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, (gemeente-tevens onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk), tegen Frank Roerink, jager alhier, ter zake van het jagen zonder vergunning.

Met bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor van den bekeurde en den staat van inlichtingen, alsmede van een geboorteëxtract heb ik de eer UEdelachtbare te berichten dat reeds eerder wegens jachtovertredingen processen-verbaal tegen hem werden opgemaakt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


21
Brand
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 23 April 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg en H.J. Schenk gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, ter zake van een plaats gehad hebbenden brand bij Dries Hoekert in de buurtschap Wessingen onder deze gemeente. Voor zover ik kan nagaan is hier van opzettelijke brandstichting geen sprake.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


22
Brand
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 29 April 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, ter zake van een plaats gehad hebbende boschbrand binnen deze gemeente.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door vonken uit de locomotief van een voorbijgaande trein.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


23
Brand
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 15 Mei 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg en H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, ter zake van een plaats gehad hebbende brand bij Beerd Lokhorst, in de buurtschap Hensbeek onder deze gemeente.

Het komt mij dat de brand ontstaan is, zoals ook daar laatstgenoemden beambte gerelateerd wordt, tengevolge van eene scheur in den schoorsteen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


24
Gevangenisstraf A. en M. van Egteren.
Officier van Justitie b/d Arrondisement Rechtbank te Zwolle.

Doornspijk, den 20 Mei 1901.

Bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 8 Mei j.l. zijn A. en M. van Egteren ter zake van diefstal in vereeniging veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf. Het komt mij wenschelijk voor dat de beide veroordeelden niet gelijktijdig hunne straf ondergaan, omdat hun bedrijf, dat wel is waar klein is, in dat geval geheel onbeheerd zoude blijven, daar het gezin enkel uit beide veroordeelden bestaat.

M. van Egteren heeft mij gevraagd U te verzoeken hem spoedig voor het ondergaan zijner straf op te roepen, ten einde vóór den hooibouw terug te kunnen zijn.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


25
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 20 Mei 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, op klachte van Lubbert van Spijkeren, arbeider alhier, tegen Frederik Stoffer Gzn, zonder beroep te Elburg, ter zake van diefstal.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


26
Brand
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 22 Mei 1901.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden zeven processen-verbaal betreffende een plaats gehad hebbende brand ten huize van Z. de Velde Harsenhorst, landbouwer te Oosterwolde aan de Gelderschegracht onder deze gemeente.

Hoewel ik niet twijfel of de brand is door het echtpaar van de Velde Harsenhorst  gesticht, is het mij niet mogen gelukken daarvoor voldoende bewijs te vinden.

Vee en inboedel waren verzekerd voor f 2700,= m.i. veel te hoog. Mogelijk worden er later getuigen gevonden, die kunnen verklaren dat de bijbels en de zilveren beugel reeds vóór den brand bij de schoonmoeder van de Velde  zijn geborgen en kan langs dien weg het verder bewijs voor het misdrijf geleverd worden.

Het was met het oog hierop dat ik den veldwachter Garretsen het proces-verbaal, dat zich onder de stukken bevindt, betreffende de verklaring van Wilhelmina Riezebos heb laten opmaken.

De de Velde’s staan niet ongunstig bekend.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


27
Bezigen van honden als trek- of lastdier

Doornspijk, den 30 Mei 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Lammert Hoeve, arbeider te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek-of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


28
Rekwest om gratie
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 30 Mei 1901.

Onder terugzending van het bij UEedelachtbare missive dd. 24 dezer, Letter B, n°. 623, om schriftelijk bericht en consideratieën in mijne handen gestelde request om gratie van Ds. H. Bax alhier voor Marten en Aaltje van Egteren, arbeiders in deze gemeente, heb ik de eer UEdelachtbare op te merken, dat, daargelaten de minder juiste voorstelling die hierin van de omstandigheden waaronder de diefstal plaats had wordt gegeven, mij geene  latere bijzonderheden daaromtrent zijn bekend geworden, die, zoo ze den rechter vóór het vellen van het vonnis waren bekend geweest, mogelijk tot vrijspraak of tot het opleggen eener mindere straf zoude aanleiding kunnen hebben gegeven, maar wel hoorde ik dat de veroordeelden van meer dergelijke kleine diefstallen verdacht worden.

Het komt mij dus voor dat er geene termen bestaan om het verzoekschrift bovenbedoeld in gunstige overweging te nemen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


29
Schouw Wegen en voetpaden.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 4 Juni 1901.

Ik heb de eer UEedelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Vos Hz, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 3 der verordening houdende bepalingen voor de instandhouding enz. der wegen en voetpaden, vermeld op legger B in deze gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


30
Verordening Heffing en Invordering Hoofdelijke Omslag
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 8 Juni 1901.

Hierbij heb ik de eer UEedelachtbare te doen toekomen, de door U bij schrijven van den 5den dezer gevraagde verordening houdende bepalingen voor de instandhouding der wegen in deze gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


31
Diefstal van zand
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 8 Juni 1901.

Ik heb de eer UEdelgrestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Krijn Jonker arbeider te Doornspijk, ter zake van diefstal van zand.

Jonker die niet ongunstig bekend staat, is opgeroepen om gehoord te worden maar niet verschenen.

De staat van inlichtingen en het geboorteëxtract gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


32
Diefstal van zand
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 10 Juni 1901.

Ten vervolge van mijn schrijven van den 8ste dezer, N° 31, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden, een proces-verbaal van verhoor van Krijn Jonker, venter alhier, die nog heden ten gemeentehuize kwam om naar aanleiding van het door den veldwachter Schenk tegen  hem opgemaakt proces-verbaal gehoord te worden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


33
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 20 Juni 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Hendrik Jacob Geerlings, geps. O.I. militair te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


34
Diefstal van zand
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 24 Juni 1901.

Onder terugzending van de mij bij Uwe missive dd. 11 Juni j.l., N° 1282, Letter A, geworden proces-verbaal hed ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat de door Jonker bedoelde “berg” niet is een zandberg, zoals ik ook eerst meende, doch een hooiberg, toebehorende aan de wed. Lammert Top en behorende tot het boerenerfje dat Jonker in huur heeft. Die hooiberg staat al sedert tal van jaren op den berm van den Ouden Hoogenweg en op grond tot dien openbaren gemeenteweg behorende. Jonker heeft echter niet alleen gegraven op de plaats waar de hooiberg staat, maar ook nog omstreeks zeven meter daarbuiten grond (zand) weggevoerd. Hij heeft dat weggenomen tot bijna op het midden van de weg.

Mogelijk is het, hoewel ik het niet geloof, dat Jonker in de meening was dat hij wel onder den hooiberg grond mocht weggraven, doch dat hij daar buiten in den weg mocht graven, acht ik geheel onaanneemlijk. Bovendien vermeen ik dat hij door buren op het ongeoorloofde van zijn handeling is gewezen, doch dat hij in weerwil daarvan is voortgegaan.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


35
Omkooping van Stemmen
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 24 Juni 1901.

Jan Hendrik Jacob Geerlings, gep.O.I. Militair alhier heeft bij de laatste stemming voor de Provinciale Staten aan Gerard Hooghordel, mede alhier, geld beloofd als hij op de door Geerlings genoemde candidaten wilde stemmen.

De zaak is waarschijnlijk wel te bewijzen. Daar echter Hooghordel het aanbod niet heeft aangenomen, heb ik de eer UEdelachtbare beleefd te verzoeken, vóór ik een verder onderzoek instel, of, daar art. 126 van het Wetboek van Strafrecht wel niet spreekt van “poging” tot omkooping, naar Uw oordeel Geerling op grond van dat artikel wel gestraft zou kunnen worden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


36
Overtreding artikel 20, 2e  lid der jachtwet.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 26 Juni 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, onbezoldigd gemeenteveldwachter alhier, tegen Gerrit Jan Berghorst, boerenknecht te Doornspijk, ter zake van overtreding der jachtwet.

Berghorst is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen. Hij staat niet ongunstig bekend. Daar hij te Oldebroek geboren is zullen het geboorteëxtract en den schaal van inlichtingen volgen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


37
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 28 Juni 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Teunis de Haan, polderwerker te Hattem, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


38
Stukken betreffende G.J. Berghorst
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 29 Juni 1901.

Ten vervolge van mijn schrijven dd. 26 Juni j.l., N° 36, heb ik de eer UEdelachtbare hierbij in te zenden, het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen betreffende G.J. Berghorst.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


39
Geboorteëxtract H. Lokhorst
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 4 Juli 1901.

Bij dezen heb ik de eer  UEdelachtbare te doen toekomen het bij UEdelachtbare missive dd. 2 Juli j.l., Letter A, N° 1523 verzochte geboorteëxtract van Hendrik Lokhorst.

Ik voeg hierbij de opmerking dat Hendrik Lokhorst een der beide kinderen (Hendrik en Hendrikje) is van Gijsbert Lokhorst waarover ik U in het vorig jaar sprak.

Het jongetje zwerft hier in de buurt nog steeds rond.

Er heeft zich hier echter geen gelegenheid voorgedaan om tegen deze kinderen die door den thans te Epe wonenden vader geheel worden verwaarloosd, ter zake van bedelarij proces-verbaal op te maken.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


40
Diefstal van zand
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 4 Juli 1901.

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare te melden, dat een der getuigen, die ik naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 25 Juni j.l., Letter A, N° 1450 wenschte te hooren ziek is en een ander tijdelijk uit de gemeente afwezig.

Zoodra ik ze kan hooren zal ik UEdelachtbare het proces-verbaal daarvan toezenden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


41
Overtreding reglement weiden van stieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 5 Juli 1901.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Boeve Jr. landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van het reglement op het leiden en weiden van stieren in de provincie Gelderland.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


42
Overtreding reglement leiden en weiden van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 18 Juli 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen  Reintje Krooneman, weduwe van Andries van den Brink, landbouwster te Doornspijk, ter zake van overtreding van het reglement op het weiden en leiden van stieren in de provincie Gelderland.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


43
Strooperij
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 23 Juli 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Beertje en Jannetje Bonhof (Gerritsd,) arbeidsters te Nunspeet (gemeente Ermelo), ter zake van het afsnijden van te veld staand gras in vereeniging.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


44
Aanvraag Staten
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 23 Juli 1901.

Beleefd verzoek ik UEdelachtbare mij wel te willen doen toekomen eenige formulieren van de staten van inlichtingen omtrent personen van wie aan UEdelachtbare een proces-verbaal ten vervolge werd opgezonden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


45
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 23 Juli 1901.

Ik heb de eer UEgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schend, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Hendrikje Rekers Egbertsd. En
 2. Gerrigje Bouw, arbeidsters te Nunspeet (gemeente Ermelo) ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


46
Brand
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 24 Juli 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, ter zake van een plaats gehad hebbende brand in het heideveld van deze gemeente en verschillende particulieren toebehorende.

Door den veldwachter Schenk zijn op de plaats waar de brand hoogstwaarschijnlijk ontstaan is, in de onmiddellijke nabijheid ten zuiden van den Centraal Spoorweg tusschen den Verlengden Berkenweg alhier stukjes asphalt papier en verbrande lompen gevonden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


47
Justitie
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 29 Juli 1901.

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare te berichten dat Gerrit Leusink, bedoeld bij UEdelachtbare missive van den 19 Juli j.l., N° 1731, Letter A gehuwd is.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


48
Overtreding wegens verordening
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 29 Juli 1901.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 27 dezer en onder terugzending van het daarbij gevoegde proces-verbaal cª J. Vos Hz, landbouwer alhier, heb ik de eer UEdelachtbare in te zenden een afschrift van den door Burgemeester en Wethouders aan genoemden Vos gezonden waarschuwing, welke door Vos geweigerd is, de andere waarschuwingen zijn mondeling geschied.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


49
Overtreding wet jacht en visscherij
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 7 augustus 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Rens, zonder beroep te Doornspijk, ter zake van overtreding der wet op de jacht en visscherij.

Rens staat niet ongustig bekend, hij is opgeroepen om gehoord te worden maar niet verschenen. De staat van inlichtingen en het geboorteëxtract  gaan hier nevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


50
Justitie
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 7 Augustus 1901.

Ik heb de eer UEdelachtbare aan te bieden 4 processen-verbaal, opgemaakt:

a.  1 door den veldwachter Schenk alhier tegen Jan Harmen Wijnbelt, venter te Elburg, ter zake van het bezigen van honden als trek- of lastdieren.
b. 2 door den veldwachter Puttenstein alhier tegen:

 1. Jan Meijer, landbouwer te Kampen, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht,
 2. Jan Boeve jr landbouwer te Doornspijk wegens overtreding van het reglement op het weiden en leiden van stieren, en

c.  1 door  den buitengewoon veldwachter Knoop alhier, tegen Hilligje Voerman, weduwe van Hendrik van der Linde, landbouwster te Oldebroek, mede ter zake van laatstgenoemde overtreding.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


51
Justitie
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 9 Augustus 1901.

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H. van der Grift, buitengewoon veldwachter alhier, tegen:

 1. Jan Sneller
 2. Kornelis van de Streek, landbouwers te Oldebroek, ter zake van overtreding van artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


52
Overtreding Artikel 459 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 10 Augustus 1901

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Bolsters, Rijksveldwachter te Elburg, tegen Paul Findler, van beroep kunstenmaker zonder vaste woon- of verblijfplaats, ter zake van overtreding van artikel 459 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


53
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 12 Augustus 1901.

Onder terugzending van het mij bij UEdelachtbare missive dd. 31 Juli j.l. Letter A N° 1950, geworden proces-verbaal Cª L. van Hell alhier en bijlage, heb ik de eer UEdelachtbare, met bijvoeging van het geboorte-extract en den staat van inlichtingen van den verdachte, te berichten, dat hij hier niet ongunstig bekend staat.

Hij woont echter sedert 5 Maart 1901 in deze gemeente.

Jonker staat zeer ongunstig bekend.

Van Hell heb ik niet kunnen hooren, omdat hij zich eenmaal te laat ten gemeente-secretarie vervoegde en op eene tweede oproeping niet verschenen is.

Hij verklaarde aan de gemeente-veldwachter Schenk dat hij niet wilde komen als het was om over de zaak Jonker gehoord te worden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


54
Drijven van vee in eens anders land.
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 15 Augustus 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden, een proces-verbaal opgemaakt door H. van de Grift, buitengewoon veldwachter dezer gemeente, tegen Aart Schoonhoven, veeoppasser alhier ter zake van het wederrechtelijk drijven van vee in een anders land.

Naar mij voorkomt heeft Schoonhoven het vee van Plender in het land van Sneller gedreven, met het doel om dit vee dan daaruit te kunnen laten schutten.

Een proces-verbaal van verhoor van den verdachte gaat hier nevens, alsmede den staat van inlichtingen en het geboorteëxtract.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.

 

55
Weiden van vee in een anders land.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 22 Augustus 1901.

Ik heb de eer UEgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Knol, landbouwer te Oldebroek, ter zake van het weiden van vee in een anders land.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


56
Diefstal
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 23 Augustus1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal door G.Puttenstein, veldwachter dezer gemeente, tegen Engelbart van den Hul, melkrijdersknecht alhier, ter zake van diefstal, alsmede een proces-verbaal van verhoor, den staat van inlichtingen en een geboorteëxtract.

De verdachte die, zoals uit den staat van inlichtingen blijkt, niet gunstig bekend staat, heeft zich meermalen aan dergelijke feiten schuldig gemaakt.

De boom waarvan de verdachte pruimen heeft gestolen staat, zonder daarvan van eene afsluiting gescheiden te zijn, aan het pad, dat gaat van de Zuivelfabriek naar den stal waar hij paard moet stallen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


57

Proces-verbaal Cª J. Vos Hz, G.J. Berghorst en J. Rens Wzn.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 26 Augustus 1901.

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare terug te zenden de mij bij Uwe missives van den 21 Augustus j.l. geworden processen verbaal Cª J. Vos Hzn, G.J. Berghorst en J. Rens Wzn. Onder bijvoeging van door den Gemeente-Veldwachter Schenk opgemaakte processen-verbaal van verhoor van de beklaagden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


58
Laten weiden van vee op een anders grond.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 26 Augustus 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hiervan aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, veldwachter dezer gemeente, op klachte van Jan Vos Hz landbouwer te Doornspijk, tegen Gerardus Jonker, landbouwer alhier, ter zake van het weiden van vee op een anders land.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


59

Proces-verbaal Cª J. Vos Hz.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 5 September 1901.

Naar aanleiding van UEdelachtbare schrijven dd. 27 Augustus j.l. heb ik de eer UEdelachtbare te berichten dat Jan Vos geen eigenaar is van het bedoelde gedeelte van het vicarijwegje hetwelk eene publieke weg is, bekend onder N° 36 van den legger B der wegen en voetpaden in de gemeente Doornspijk, maar hij is schouwplichtig o..a. op grond van genoemde Legger, waarvan een extract  hierbij wordt gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


60
Overtreding reglement leiden en weiden van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 7 September 1901.

Ik heb de eer UEdel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein , gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter, tegen Jan Boeve Jz landbouwer te Doornspijk ter zake van  overtreding van het reglement op het leiden en weiden van stieren.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


61
Overtreding reglement leiden en weiden van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 13 September 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Engbert van ’t Oever, landbouwer te Doornspijk ter zake van overtreding van het reglement op het leiden en weiden van stieren.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


62
Justitie
Officier Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 16 September 1901.

Bij dezen heb ik de eer UEdelachtbare terug te zenden het mij bij UEedelachtbare  missive van den 13 Augustus j.l. Letter A n° 2093 geworden relaas en voeg daar aan toe een door den veldwachter dezer gemeente H.J. Schenk opgemaakt proces-verbaal van verhoor van G. Jonker, Batje Bos en Beertje Staal vrouw van L. van Hell.

In verband met de klacht van G. Jonker gaat mede hiernevens een uittreksel uit de akte betreffende den verkoop van het huis enz. van genoemden Jonker aan L. van Hell, winkelier alhier.

Naar aanleiding van het kadastrale perceel sectie E, n° 2059 merk ik UEdelachtbare nog op, dat, naar mij is medegedeeld, ook een tweede schuur in den koop begrepen is; dat bij het voorlezen van de akte van Hell die opmerking  heeft gemaakt, doch dat de Notaris het niet nodig gevonden heeft die fout te herstellen en dat Jonker thans, de fout in de akte opgemerkte hebbende aanspraak.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


63
IJkovertreding
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 18 September 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door de veldwachters Balsters te Elburg en Puttenstein te Doornspijk tegen

 1. Bijgje Jonkers winkelierster
 2. Gerrit Bosch winkelier, beiden alhier ter zake van ijkovertreding.

Ik merk hierbij op dat G. Bosch beweert met de bij hem is beslag genomen een kilo, dat wel geijkt is op den vacantiedag bij den ijker te zijn geweest en niet te hebben opgemerkt dat toen hij alles terug ontving slechts het kilo geijkt was.

Er kan m.i. hier wel aan eene vergissing van den ijker gedacht worden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


64
IJkovertreding
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 20 September 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal, opgemaakt door de veldwachter Balster te Elburg en Schenk te Doornspijk tegen:

 1. Jacobje Lans huisvrouw van P. Lans, winkelierster
 2. Hendrik van den Berg winkelier
 3. Gerrit van den Bosch, molenaar allen alhier, ter zake van ijkovertreding.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


65
Diefstal van zand
Officier Justitie

Doornspijk, den 20 September 1901.

Naar aanleiding van UEdelachtbare missive dd. 25 Juni j.l. n° 1450, Letter A en ten vervolge van mijn schrijven 4 Juli, d.a.v. n° 40 heb ik de eer UEdelachtbare hiernevens te doen toekomen, drie door den veldwachter dezer gemeente H.J. Schenk opgemaakte proces-verbaal van verhoor van G.J. van den Bosch, Evert van den Hul en Jannetje Jonkers, vrouw van Gerard Hooghordel, alsmede een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van eerstgenoemde allen betrekking hebbende op het bij mijn schrijven van den 8 Juni j.l. n° 31 ingezonden proces verbaal Cª Krijn Jonker, ter zake van diefstal van zand.

Ik heb de eer hierbij op te merken, dat de vrouw van G.J. van den Bosch en Jannetje Jonkers bovengenoemd, zusters zijn van Krijn Jonker.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


66
Overtreding wet Geneeskundige dienst
Officier Justitie

Doornspijk, den 27 September 1901.

Ik heb de eer UEedelgestrenge hierbij aan te bieden een proces verbaal, opgemaakt door de Rijksveldwachter Gerritsen te Oldebroek en den Gemeente onbezoldigd Rijksveldwachter G. Puttenstein alhier, tegen W.C. Landskroon Schouten Plattelands heel en vroedman te Oldebroek, ter zake van overtreding van  artikel 10 der wet van den 1ste Juni 1865 Sbl. n° 61.

Ik zend u dit stuk, omdat de kennisneming daarvan u wellicht gewenscht voorkomt in verband met eene klacht, die door genoemde Schouten, naar ik hoor tevens de Veldwachters Gerritsen en Puttenstein bij U is of zal worden ingebracht. Over het optreden dier politie-beambten beklaagden de heer S. zich ook bij mij Zaterdag j.l.

Dat deze geneesheer in zijne genoemde praktijk niet altijd Correct handelt is mij meer dan eens in mijne gemeente gebleken.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


67
Openbaar Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 October 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Frank Reusink, jager te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


68
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 9 October 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, wonende te Elburg tegen Herman Stoffels Blaauw venter te Ermelo, ter zake van openbaar dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


69
Visschen (met den hengel) zonder vergunning
Officier Justitie Zwolle

Doornspijk, den 9 October 1901.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jan Kuik, gepensioneerd Kapt. O.I. Leger
 2. Anton Berend Jan van Ommen zonder beroep, beiden wonende te Kampen, ter zake van overtreding van artikel 2 der wet op de jacht en visscherij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


70
Dierenmishandeling
Officier Justitie Zwolle

Doornspijk, den 9 October 1901.

Ik heb de eer UEdel. Gestrenge hierbij aan te bieden, een proces-verbaal, opgemaakt door de veldwachters Schenk en Puttenstein, alhier en Balsters te Elburg tegen Jacob Schutte, landbouwer te Doornspijk ter zake van mishandeling van dieren.

Een proces-verbaal van verhoor, den staat van inlichtingen en het geboorte-extract van den verdachte gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


71
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 10 October 1901.

Ik heb de eer UEdelGestrenge hierbij aan te bieden drie  processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Jurriën ter Steege, koopman in schrijfbehoeften
 2. Hendrikje Polinder, huisvrouw van Evert van Ingen, zonder beroep en
 3. Hendrika Polinder, huisvrouw van Dries Juffers, zonder beroep, de eerste wonende te Gent, de twee laatsten te Nunspeet, gemeente Ermelo, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


72
Vangen van spreeuwen
Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 20 October 1901.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, ter zake van het in beslag nemen van slagnetten, opgesteld om daarmede spreeuwen te vangen, door twee personen die bij nadering van bovengenoemde beambte de vlucht namen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


73
Overtreding wet boterhandel
Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 28 October 1901.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door de veldwachters Schenk en Balsters te Doornspijk en Elburg, tegen Gerrit Jan van Dorp, winkelier en bakker alhier ter zake van overtreding van de wet op den boterhandel.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


74
Proces-verbaal cª G. Rechteschot
Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 30 October 1901.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare terug te zenden het mij bij Uwe missive van den 24 October j.l. geworden proces-verbaal cª Gerrit Rechteschot, onder bijvoeging van een door den Gemeente-veldwachter Puttenstein opgemaaktproces-verbaal van verhoor van den beklaagde.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


75
Strooperij
Ambtenaar v/h Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 30 October 1901.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Wilhelmina van den Dragt, arbeidersdochter te Doornspijk ter zake van strooperij. Het geboorte extract en den staat van inlichtingen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


76
Dronkenschap overtreding artikel 178 reglement
Polder Oosterwolde

Doornspijk, den 2 November 1901.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door

 1. H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Willem Wegenhuizen, schoenmaker te Zwolle, ter zake van openbare dronkenschap en
 2. door H. van de Grift, buitengewoon Veldwachter te Oosterwolde, gemeente Doornspijk, tegen Wolter van Eps landbouwer in deze gemeente, wegens overtreding van artikel 178 van het reglement van den polder Oosterwolde.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


77
Overtreding jachtwet
Officier Justitie

Doornspijk, den 11 November 1901.

Ik heb de eer U Edelgestrenge aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H. Pompert buitengewoon gemeente veldwachter van Doornspijk en Oldebroek tegen Harmen Polinder, arbeider alhier ter zake van overtreding der jachtwet.

Een proces-verbaal van verhoor van den verdachte, alsmede het geboorte extract en  een staat van inlichtingen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


79
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 11 November 1901.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Jan Hendrik Jakob Geerlings, gepensioneerd O.I. militair te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


80
Stellen van een wildstrik
Officier van Justitie

Doornspijk, den 25 November 1901

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.L. Balsters rijksveldwachter te Doornspijk, wonende te Elburg, tegen Gerhardus Stronkhorst, arbeider alhier, ter zake van het stellen van een wildstrik.

Stronkhorst is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen. Zijn geboorte extract wordt mede hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


81
Krankzinnigen, 3e bijlage
Officier van Justitie

Doornspijk, den 7 December 1901

Naar aanleiding van en in vervolge op het onderhoud dat ik den 4e December j.l. met U had, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij de verklaring van den geneesheer, den heer H.A. Bicker Caarten te Elburg te doen toekomen.

Het blijke daaruit, dat de verwonding van T. Hulleman bij nader onderzoek veel minder ernstig is geweest dan de heer Bicker Caarten aanvankelijk had opgegeven, daar hij eerst in de meening verkeerde dat de greep, waarmede Kwakkel de verwonding aan Hulleman toebracht, ongeveer acht centimeter in diens lichaam waas gedrongen, van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is nu wel geen sprake.

Ik heb daarom genoemden geneeskudige verzocht eene verklaring te geven omtrent de krankzinnigheid van Kwakkel, welk stuk ik U Edelachtbare terstond na ontvangst zal toezenden.

Voorts heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te voegen het proces-verbaal in deze zaak, opgemaakt door den Gemeente onbezoldigd rijksveldwachter H. Schenk alhier, en een geboorte-extract van Kwakkel voornoemd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


82
Krankzinnigen
Officier Justitie Zwolle

Doornspijk, den 11 December 1901

Ten vervolge van mijn schrijven dd. 7 December j.l. N° 81, heb ik de eer U Edelachtbare bij dezen te doen toekomen, de daarin bedoelde verklaring, afgegeven door den heer H.A. Bicker Caarten, medicinae doctorandus, arts te Elburg.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


83
Krankzinnigen
Officier van Justitie

Doornspijk, den 16 December 1901

Geen der bloedverwanten in art. 12 der wet van 27 April 1884, de vader is krankzinnig, doch staat niet onder curatele, bedoeld, wenscht aan den Kantonrechter machtiging te verzoeken om Albert Kwakkel voorlopig in een krankzinnigen gesticht te doen plaatsen. Ik heb derhalve de eer U Edelachtbare  hierbij de bij Uw schrijven van 13 dezer Letter A n°3292 gevoegde verklaring van den geneeskundige H.A. Bicker Caarten te Elburg terug te  zenden, met een telegram  van het bestuur van het gesticht voor krankzinnigen te Zutphen waaruit blijkt dat hij daarin kan worden opgenomen.

Heden vernam ik dat Kwakkel steeds met een mes in de hand rondloopt, zodat zijne spoedige overbrenging zeer gewenscht is.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.

 

Jaar 1902

1
Vervoeren van een wildstrik
Officier van Justitie

Doornspijk, den 7 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.Pompert buitengewoon gemeente veldwachter van Doornspijk en Oldebroek, tegen Gerrit Wijnand Nagelhout, arbeider alhier, ter zake van het vervoeren van wildstrikken buiten openbare wegen en voetpaden.
(staat niet ongunstig bekend)

Nagelhout is opgeroepen, om gehoord te worden maar niet verschenen, zijn geboorte extract, een staat van inlichtingen worden hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


2
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jacob Reezigt, boerenknecht te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


3
Aanranding
Officier van Justitie

Doornspijk, den 9 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen:

 1. Lammert Nijmeijer,
 2. Gerrit Jan Karsten, beiden zonder beroep, alhier ter zake van aanranding.

De staten van inlichtingen en de geboorte extracten van Nijmeijer en Karsten gaan hiernevens.
Ik had mij voorgesteld laatstgenoemde nader te horen, doch ik werd hierin verhinderd door zijne ziekte.
Sedert is hij echter overleden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


4
Diefstal
Officier van Justitie

Doornspijk, den 10 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk tegen Aart Polinder, landbouwer alhier, ter zake van diefstal.

Het geboorteëxtract en een staat van inlichtingen gaan hiernevens.
(staat niet ongunstig bekend)

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


5
Overtreding artikel 427 sub 5 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 13 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwachter te Elburg, tegen Aalt Kwakkel venter te Oldebroek, ter zake van overtreding van art. 427 sub 5 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


6
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 13 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen,

 1. Breunis van Renselaar landbouwer te Doornspijk
 2. Albert van Renselaar, landbouwer te Elburg, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


7
Overtreding Jachtwet
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 13 Januari 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Dirk Oostendorp, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding der jachtwet.

Het geboorteëxtract en een staat van inlichtingen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


8
Aanvraag Staten
Officier van Justitie

Doornspijk, den 17 Januari 1902.

Beleefd verzoek ik U Edelachtbare mij wel te willen doen toekomen eenige formulieren van de staten van inlichtingen omtrent personen van wie aan U Edelachtbare een proces-verbaal ten vervolge wordt opgezonden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


9
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 17 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Jan Reurink
 2. Jan Vinke, beiden landbouwers te Doornspijk ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


10
Justitie, 3 stel bijlagen
Officier van Justitie

Doornspijk, den 23 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden twee door mij opgemaakte processen verbaal, als:

1. Een op klachte van Lubbartus van Hell, winkelier en bakker, tegen Egbert van Zalk, broodbakker, Breunis van Renselaar en Krijn van Renselaar, kooplieden, ter zake van vernieling en bedreiging.
(van Zalk, K. van Renselaar, B. van Renselaar staan zeer ongunstig bekend)

Behalve de Staten van inlichtingen en de geboorte-extracten van de drie beklaagden, gaan hiernevens twee door den veldwachter dezer gemeente H.J. Schenk, opgemaakte processen-verbaal van verhoor van L. van Hell en D van Loo, huisvrouw van G.J. van der Heide van een schets en de woning van L. van Hell en G. Jonker.

Krijn van Renselaar  beloofde de politie bij mij te zullen komen om gehoord te worden, doch hij is niet verschenen.
Van de andere betrokken personen  zijn door mij processen-verbaal van verhoor gemaakt, welke  hierbij worden gevoegd.

2. Een op klachten van Gerhardus Jonker, landbouwer, tegen Lubbartus van Hell bovengenoemd, ter zake van huisvredebreuk, van wien een staat van inlichtingen en een geboorte-extract wordt ingesloten, vermelde een proces-verbaal van verhoor van Jonker’s vrouw en van Hell.
(L. van Hell staat niet ongunstig bekend)
Ik merk hierbij op, dat de klager ongunstig bekend staat en weinig geloofwaardig is.

3. Een door den Rijksveldwachter K.J. Balsters tegen Breunis van Renselaar voormeld opgemaakt procesverbaal ter zake van vernieling, waarbij worden overlegd een door mij opgemaakt proces verbaal van verhoor van het laatstgenoemde, het geboorte-extract en den staat van inlichtingen.

Met uitzondering van Balster wonen alle personen te Doornspijk.
Tengevolge van mijne ongesteldheid is de inzending van deze stukken vertraagd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


11
Justitie mishandeling, 5 bijlagen.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 25 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter, op klachte van J. van den Bosch, korenmolenaar in deze gemeente tegen Diesmer Prins, landbouwer te Doornspijk, ter zake van mishandeling. (D. Prins staat ongunstig bekend)

Het geboorte-extract en den staat van inlichtingen van den beklaagde gaan hiernevens, aangezien dit procesverbaal in verband staat met dat gevoed bij mijn missive van heden, N° 12, heb ik het laatstgenoemde opgehouden tot alles gelijktijdig kon verzonden worden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


12
Justitie Mishandeling, 5 bijlagen
Officier van Justitie

Doornspijk, den 25 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelachtbare aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balters Rijksveldwachter te Doornspijk op klachte van Diesmer Prins, landbouwer aldaar, tegen Jan van den Bosch, korenmolenaar in deze gemeente, ter zake van mishandeling waarvoor een geboorte-extract en een staat van inlichtingen mede hiernevens gaan. (Jan van den Bosch staat gunstig bekend)

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


13
Overtreding Verordening Brandwezen
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 27 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrik Vinke Jacobszn van ter zake van overtreding van art. 1 der verordening der gemeente Doornspijk, houdende maatregeleln ter voorkoming en blussching van brand.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


14
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 29 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Lubbertus van Hell, winkelier en bakker
 2. Evert van den Hull, arbeider, beiden te Doornspijk ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


15
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 31 Januari 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Egbert van Zalk, bakkersknecht te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


16
Justitie Geboorte-extract J. Westerink
Officier van Justitie

Doornspijk, den 3 Februari 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen het bij Uw schrijven van den 27 Januari j.l. Letter B, N° 33 gevraagde extract uit de geboorte-akte van Jacob Westerink bedoeld bij mijn missive dd. 25 Januari j.l. N° 11ª.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


17
Laten weiden van vee zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 5 Februari 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter te Elburg tegen Hendrik Jan van den Hul, schaapsherder te Doornspijk, ter zake van art 459 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


18
Justitie
Officier van Justitie

Doornspijk, den 14 Februari 1902.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare te zenden bij U Edelachtbare missive v.d. 11den dezer Letter A, N:386 verzochten staat van inlichtingen van Dirkje Hofman. Het daarbij gevoegde proces-verbaal gaat hierbij terug.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


19
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 19 Februari 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrik Nijmeijer, arbeider te Doornspijk, ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


20
Justitie Geboorte extract G. Leusink
Officier van Justitie

Doornspijk, den 20 Februari 1902

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare aan te bieden het bij U Edelachtbare schrijven dd. 14 dezer Letter A, N° 425 verzochte geboorte-extract van Gerrit Leusink.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


21
Justitie Strooperij
Officier van Justitie b/d Arrondissements Rechtsbank Zwolle

Doornspijk, den 24 Februari 1902.

Onder terugzending van het mij bij U Edelachtbare missive dd. 15 dezer, Letter A N: 429 geworden procesverbaal Cª Dirkje Hofman, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat zij is opgeroepen om gehoord te worden maar niet is verschenen.

Zij heeft aan de gemeente-veldwachter Schenk te kennen gegeven, dat zij niet voornemens te komen. Echter deelde zij hem daarbij mede, dat zij wel vergunning had om dood hout te sprokkelen, maar niet om plaggen te steken.

Dirkje Hofman en Dries Leusink zijn behoeftige mensen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


22
Staat van inlichtingen van H. Neijmeijer
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 27 Februari 1902.

Hierbij heb ik de eer UEdelachtbare toe te zenden de staat van inlichtingen van Hendrik Neijmeijer, gevraagd bij Uw schrijven dd. 22 Februari j.l.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


23
Justitie Mishandeling
Officier van Justitie

Doornspijk, den 3 Maart 1i902

Ik heb de eer UEdelachtbare hierbij terug te zenden het proces-verbaal, opgemaakt door den Gemeente-Veldwachter, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter

C. Simonse te Elburg, tegen Gerrit Leusink, arbeider alhier, ter zake van mishandeling, welk proces-verbaal mij werd toegezonden bij UEdelachtbare missive dd. 14 Februari j.l. Letter A, N° 426, onder mededeeling dat, voor zover mij bekend, op Leusink zijn gedrag geen aanmerkingen zijn te maken, heb ik de eer UEdelachtbare bij deze tevens te zenden den gebruikelijken staat van inlichtingen, alsmede twee processen-verbaal van verhoor van den beklaagde en de getuigen, zoowel van die door G. van Renselaar als door G. Leusink opgegeven.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


24
Laten weiden van schapen zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 5 Maart 1902.

Ik heb de eer UEdelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwachters te Elburg tegen Eibert van ’t Goor, landbouwer alhier ter zake van overtreding van art. 459 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


25
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 12 Maart 1902.

Ik heb de eer U.Edel. Gestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg en H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Dries Visch
 2. Gerrit Visch en ter zake van
 3. Dries Rens, Rzn landbouwers te Doornspijk ter zake van Strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


26
Rijksveldwacht
Inspecteur Rijksveldwacht Zwolle

Doornspijk, den 15 Maart 1902.

In antwoord op Uwe missive, dd. 8 dezer Letter A, N° 2142, heb ik de eer U te berichten dat G. Puttenstein daarin bedoeld tot veldwachter dezer gemeente is benoemd bij besluit van de heer Commissaris der Koningin in Gelderland dd. 16 mei 1899, N° 2251/5. Hij was  voor dien tijd ongeveer drie jaar agent van Politie te Zwolle. Aan zijne tegenwoordige betrekking is verbonden eene jaarwedde van ƒ410,= en ƒ 50,= voor kleding.

Over den ijver dien hij in zijne functie heeft betoond ben ik zeer tevreden.

Burgelijke betrekkingen heeft hij vroeger niet bekleed, zijn maatschappelijk en zedelijk gedrag is onberispelijk.Ik houd hem voor eerlijk en trouw en hij werd nimmer veroordeeld.
Hij maakte tot voor eenigen tijd een zeer matig gebruik van sterken drank doch naar ik verneem gebruikt hij sedert kort geen alcoholische dranken meer.

Voor hetgeen hier van eene practische en theoretische kennis van het politievak gevorderd wordt, is hij voldoende op de hoogte van zelfstandig en met gepaste bezadigdheid op te treden.
Hij is zeer geschikt om toezicht op de Jacht en Visscherij te houden, daar hij van deze zaken goed op de hoogte is.

Ik heb hem doen aanzeggen, van de nodige stukken voorzien, zich persoonlijk bij U te presenteren aan het Paleis van Justitie in den voormiddag van woensdag den 19 Maart a.s.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


27
Brand
Officier van Justitie

Doornspijk, den 20 Maart 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Zwol, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg en H.J. Schenk,  gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier ter zake van een bij Gerrit Jan van der Heide plaats gehad hebbenden brand.

Het komt mij voor, dat de oorzaak daarvan aan onvoorzichtigheid  moet worden toegeschreven.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


28
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 20 Maart 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Jakob Prins, Hzn landbouwer te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


29
Geboorteëxtract G. Lokhorst
Officier van Justitie

Doornspijk, den 20 Maart 1902.

Naar aanleiding van U Edelachtbare missive dd. 17 Maart j.l. N° 715 Lª A, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen een extract uit de geboorteakte van Gijsbert Lokhorst.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


30
Overtreding leerplichtwet.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 20 Maart 1902.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 5 Maart j.l. geworden processen-verbaal heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de door de Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakte processen-verbaal van verhoor van G. Witteveen, E. Kers, G.J. van Spijkeren en T. v.d. Poppen, alsmede de geboorteëxtracten van de betrokken kinderen.

Willem Witteveen is geboren in Oldebroek.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


31
Strooperij met behulp van een kruiwagen
Officier van Justitie

Doornspijk, den 29 Maart 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Johannes Heshusius, arbeider te Doornspijk, ter zake van strooperij met behulp van een kruiwagen.

Heshusius is opgeroepen om gehoord te worden, maar daar hij zijne belofte niet nakwam, werd hij dezer dagen opnieuw opgeroepen, doch verklaarde toen dat zijn verhoor door den Burgemeester niet zou baten.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


32
Request om gratie van Dries (Aart) Polinder
Officier van Justitie Arrondissement Rechtbank Zwolle

Doornspijk, den 29 Maart 1902.

Onder terugzending van het mij om bericht en consideratiëen gezonden request om gratie voor Dries (Aart) Polinder alhier, ter zake van diefstal, veroordeeld bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 20 Februari j.l., heb ik, ter voldoening aan U Edelachtbare missive van den 7den dezer, Lª B, N° 101, de eer U Edelachtbare te berichten, dat, zoals ik reeds bij de inzending van het proces-verbaal heb te kennen gegeven , Polinder niet ongunstig bekend staat, doch dat mij geene  nadere omstandigheden zijn bekend geworden, die het door Dѕ H. Bax namens hem gedane verzoek om gratie aan H.M. de Koningin, naar m.i. zouden kunnen steunen.

Polinder kwam echter nimmer met de Justitie in aanraking.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


33
Justitie Strooperij
Officier van Justitie

Doornspijk, den 2 April 1902.

Naar aanleiding van U Edelachtbare missive dd. 30 Maart j.l. Litt. A. N° 827 heb ik de eer U Edelachtbare te berichten dat het ontvreemde aan Hoogers en Plette (het zijn zwagers) gezamenlijk toebehoort.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


34
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 3 April 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Engelhart van den Hul, arbeider te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


35
Strooperij
Officier te Zwolle

Doornspijk, den 14 April 1902.

Naar aanleiding van U Edelachtbare missive dd. 8 dezer, litt B, N° 127, heb ik de eer te berichten, dat Johannes Heshusius volgens ontvangen schrijven van den heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantonrechter in het Arrondissement te Zwolle, ter zake van strooperij bij vonnis van het Kantongerecht te Harderwijk dd. 20 Februari 1894 is veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3,= sub. 2 dagen hechtenis.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


36
Geboorte-extract H. Holstege
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 14 April 1902

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare toe te zenden het bij Uw schrijven dd. 11 dezer Lª B, n° 132, verzochte geboorte extract van Albert Holstege.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


37
Telegram: Officier Justie, Utrecht.

Heb laten arresteren Jansen, bakkersknecht alhier, wegens verduistering rijwiel te Utrecht van N. Vlasveld, Vinkenburgstraat 20.

Zal ik hem naar U doen brengen, zoo ja, wanneer. Rijwiel in beslag genomen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


38
Verduistering Rijwiel
Commissaris van Politie 2de Afdeling te Utrecht.

Doornspijk, den 21 April 1902.

Ingevolge Uw schrijven dd. 19 April j.l. N° 731 heb ik de eer onder terugzending van het daarbij gevoegde proces-verbaal met bijvoeging van een door den Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakt proces-verbaal voor U te doen brengen den persoon van Johannes Theodorus Jansen, verdacht van verduistering van een rijwiel ten nadele van N. Vlasveld, rijwielhandelaar te Utrecht. Het in beslag genomen rijwiel en veredere processen-verbaal betreffende verhoor van getuigen volgen spoedig.

Voorts gaan nog hierbij twee brieven, twee adressen en een bewijs van inschrijving voor de nationale Militie bij den verdachte in beslag genomen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


39
Gevangenisstraf A. Polinder
Officier van Justitie

Doornspijk, den 21 April 1902.

Namens Aart Polinder alhier heb ik de eer U Edelachtbare beleefd te verzoeken twee dagen uitstel te verleenen voor het ondergaan zijner gevangenis straf, die blijkens het bij U Edelachtbare missive dd. 17 April j.l. Lª A N° 1003, ontvangen bevel, den 26 April a.s. zou ingaan. De man treeds deze week in het huwelijk en wenscht zeer dat Zondag a.s. kerkelijk ingezegend te hebben. Zijn straf zou Maandag 28 April a.s. kunnen ingaan.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


40
Schouw wegen en voetpaden.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 21 April 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Jan Vos Hzn. Landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van art. 3 der verordening houdende bepalingen tot instandhouding enz. der wegen en voerpaden vermeld op legger B. dezer gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


41
Verduistering rijwiel
Commissaris van Politie 2e Afd. Utrecht

Doornspijk, den 23 April 1902.

Ten vervolge van mijn schrijven van de 21 April j.l. N° 38 heb ik de eer te berichten dat het daarin bedoelde rijwiel heden als bestelgoed aan Uw adres verzonden is, terwijl het door den veldwachter Schenk alhier opgemaakt proces-verbaal na verhoor van getuigen hiernevens gaat.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


42
Overtreding leerplichtwet
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 25 April 1902.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 18 April j.l., geworden proces-verbaal heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de door den Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakt proces-verbaal van verhoor van L. Visch.

Het kind is volgens het bevolkingsregister geboren te Oldebroek den 11 November 1890.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


43
Gevangenisstraf A. Polinder
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 25 April 1902.

Ik heb Aart Polinder den inhoud van Uwe missive dd. 23 April j.l. Lith. A. N° 1043 medegedeeld. Hij verzocht mij U te bedanken voor het verleende uitstel., onder bijvoeging  dat hij liefst zijne stgraf met ingang van Maandag den 28e April a.s. zoude ondergaan.

Beleefd verzoek ik U Edelachtbare mij wel te willen berichten of Polinder zich dien dag kan aanmelden of dat hij een nader bevel moet afwachten.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


44
Laten weiden van vee zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 28 April 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier Titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Willem Magré arbeider alhier, ter zake van het laten weiden van vee zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


45

Doornspijk, den 30 April 1902.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 22 April j.l. geworden proces-verbaal heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de door den Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter G. Puttenstein alhier opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Willem Leusink alsmede het geboorteëxtract van het betrokken kind.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


46
Telegram: Officier van Justitie Zwolle.

Oproeping te laat in handen gekomen. Kan Polinder morgen komen?

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet


47
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Mei 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier Titulair der Rijksveldwacht te Elburg tegen Neeltje Leusink, huisvrouw van Dirk van Raamen, arbeidster te Oldebroek

Ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


48
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Mei 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge  hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen

 1. Hendrikus van de Kolk en Hendrik van de Kolk
 2. Jannes Bouw en Hendrik Bouw, arbeiders, en
 3. Hendrikje Zandvliet en Grietje Zandvliet, arbeidsters, wonende de twee eersten te Ermelo en de vier laatsten te Nunspeet (gemeente Ermelo) ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


49
Oproeping L. Neijmeijer
Officier van Justitie

Doornspijk, den 7 Mei 1902.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare terug te zenden de oproeping voor Lammert Neijmeijer die, volgens den veldwachter Schenk, met zijne ouders tijdelijk naar Drenthe is vertrokken om hout te schillen, van waar hij eerst over ongeveer 7 à 8 weken in deze gemeente terug komt. Zijn adres heeft Schenk niet te weten kunnen komen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


50
Strooperij overtreding artikel 461 Wetboek van Strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 13 Mei 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen verbaal opgemaakt het eerste door H.J. Schenk Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Aartje van den Hul en Hendrikje van den Hul, arbeidsters te Doornspijk, ter zake van strooperij en het tweede door G. Puttenstein Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter mede alhier tegen Driesje Pop huisvrouw van Gerrit van de Streek, arbeidster te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 461 van het wetboek van strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


51
Justitie mishandeling
Officier van Justitie

Doornspijk, den 21 Mei 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen eenige processen verbaal opgemaakt naar aanleiding eener klacht wegens mishandeling, ingebracht door Evert van Batavia te Nunspeet, met bijvoeging van een visive reperture afgegeven door de heer Dr. J. Schut mede te Nunspeet.

Naar ik verneem zijn van Batavia en zijne zwager Willem Rens niet zeer gunstig (twistziek) bekend.

Eerstgenoemde werd, naar mij is medegedeeld, wegens mishandeling veroordeeld tot 4 maanden gevangenis straf door het Gerechtshof te Arnhem in 1885, en ruim twee jaren geleden vrijgesproken van mishandeling gepleegd op den Jachtopziener Wolda te Nunspeet.

Wat Willem Rens betreft, deze is bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 26 Mei 1898 tot 3 maanden gevangenisstraf wegens mishandeling van Schuin te Elburg, te Doornspijk gepleegd, veroordeeld.

De Gebroeders Polinder staan niet ongunstig bekend.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


52
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 22 Mei 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Dirk Pruis, arbeider te Elburg, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


53
Justitie strooperij
Officier van Justitie

Doornspijk, den 24 Mei 1902.

Onder terugzending van het bij Uwe missive dd. 22 dezer, Lª A, N° 1299 gevoegde schrijven van J. Heshusius, dat blijkbaar doelt op het tegen hem opgemaakt proces-verbaal ingezonden bij mijne missive van den 29 Maart j.l. N° 31 en waarop die van den 2 April, N° 33 en 14 April N° 35 ook betrekking hadden,  heb ik de eer U Edelachtbare  met bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor  van Heshusius  die thans op mijne oproeping verschenen is, te berichten, dat volgens den veldwachter Schenk, Heshusius bezig was groen eikenschors te snijden uit een perceel hakhout toebehorende, gezamelijk, aan H. Plette en G.J. Hoogers, toen hij door Schenk werd overvallen.

Het huwelijk van Hoogers waarop Heshusius in zijn schrijven doelt had plaats in November 1887.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


54
Justitie strooperij
Officier van Justitie

Doornspijk, den 24 Mei 1902.

Met terugzending van het procesverbaal,  Ce  A.  en  H. van den Hul, mij geworden  bij U Edelachtbare missive dd. 20 Mei j.l. n° 170 B en met bijvoeging van de staten van inlichtingen en de geboorte extracten, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij toe te zenden, een procesverbaal van verhoor van G. Bosch Fzn, alhier. A. en H. van den Hul zijn door den veldwachter Schenk namens mij opgeroepen, doch niet verschenen.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


55
Overtreding weiden en leiden van stieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 3 Juni 1902

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij  aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg tegen Bert Last, landbouwer te Kampereiland (Gemeente Kampen) ter zake van overtreding van het reglement, in de provincie Gelderland op het weiden en leiden van stieren.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


56
Gevangenisstraf L. Neijmeijer
Officier van Justitie

Doornspijk, den 3 Juni 1902

In antwoord op Uw schrijven van den 23ste Mei j.l. Lª A N° 1321 en op dat van den 30ste d.a.v. Lª A. N° 1394 heb ik de eer te berichten, dat het mij tot dusver niet is mogen gelukken iets naders aangaande het verblijf van Lammert Neijmeijer te weten te komen.  Hij is met zijne ouders naar Drenthe vertrokken om eiken hak hout te schillen en gelijk die soort menschen gewoon zijn, die met hun geheele gezin de gemeente voor enige weken verlaten om die werkzaamheden te verrichten, hebben zijn hunne woning verlaten zonder hun adres achter te laten.

Vermoedelijk komen zij over twee à drie weken terug en zoodra mogelijk zal ik U nader berichten.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


57
Overtreding artikel 425 Wetboek van Strafrecht
Amtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Juni 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, op klachte van Anthonie Hofman, zonder beroep te Harderwijk, tegen Hendrik van ’t Goor arbeider alhier, ter zake van overtreding van artikel 425, sub 2 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


58
Politie
Commisaris der Koningin.

Doornspijk, den 7 Juni 1902.

Bij dezen heb ik de eer U Edelgestrenge te doen toekomen een adres van den heer J.J. Dijkstra te ’s-Gravenhage, met verzoek dit aan U Edelgestrenge op te zenden.

Willem Vlieger in dat adres bedoeld, is eens veroordeeld ter zake van het stellen van een wildstrik en twee maal wegens overtreding der wet tot bescherming van diersoorten (spreeuwen vangen).
Hij staat als strooper, doch overigens niet ongunstig bekend.

De heer Dijkstra deelde mij mede, dat hij hem op zijn woord beloofd had zich in ’t vervolg niet meer aan dergelijke overtreding schuldig te zullen maken.

Of hij, wanneer hij eene aanstelling als buitengewoon  gemeente-veldwachter krijgt, deze belofte zal houden, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar ik verwacht wel dat, als hij hierdoor in eene financieel gunstigere conditie komt, hij die wel niet in gevaar  zal brengen, want dan is hij zeer arm.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


59
Geboorte extract en staten van inlichtingen van K. Polinder en W. Rens
Officier van Justitie

Doornspijk, den 9 Juni 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen de bij Uw schrijven dd. 31 mei j.l. Litt B, N° 183, gevraagde geboorteëxtracten en Staten van inlichtingen van K. Polinder en W. Rens.

(Polinder) staat niet ongunstig bekend.

(Rens) staat ongunstig bekend, werd eens eerder wegens mishandeling veroordeeld.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


60
Ovetreding artikel 461 Wetboek van strafrecht
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Juni 1902

Onder terugzending van het mij bij U Edelachtbare missive dd. 3 Juni j.l. geworden proces-verbaal Cª Driesje Top, vrouw van Gerrit van de Sreek, heb ik de eer ingevolge het bij die missive gedane verzoek, U Edelachtbare te doen toekomen, een proces-verbaal van verhoor van de beklaagden.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


61
Overtreding verordening persoonlijke diensten brandwezen
Amtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 9 Juni 1902

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Gerard van den Bosch, korenmolenaar te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 2 der verordening houdende aanvulling van die regelende den aard en duur der persoonlijken diensten in de gemeente Doornspijk.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


62
Niet merken van een stier
Amtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 11 Juni 1902

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H. van der Grift, buitengewoon veldwachter alhier tegen Gerrit Holtland, landbouwer op het Kampereiland (gemeente Kampen) ter zake van overtreding van Artikel 2 van de verordening op het merken van stieren.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


63
Gevangenisstraf G.W. Nagelhout
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 12 Juni 1902.

Namens Gerrit Wijnand Nagelhout alhier, die door U Edelachtbare is opgeroepen tegen aanstaande zaterdag tot het ondergaan van 4 dagen hechtenis, heb ik de eer U Edelachtbare beleefdelijk te verzoeken hem daarvoor uitstel te willen verlenen tot in de 2e helft der maand Juli e.k. wanneer hij uit Noord-Holland van het grasmaaien in deze gemeente is teruggekeerd.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


64
Visschen zonder akte en vergunning
Officier van Justitie

Doornspijk, den 14 Juni 1902.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente en onbezoldigd Rijks-veldwachter alhier, tegen Holter van Eps, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het visschen zonder akte en vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk, 
(getekend) N.S. Rambonnet.


65
Overtreding Provinciaal Reglement weiden en leiden van stieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 16 Juni 1902

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Harmen den Besten, landbouwer te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 2ª van het reglement op het weiden en leiden van stieren in de provincie Gelderland.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


66
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 18 Juni 1902

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Dries van de Bunte Dr landbouwer te Nunspeet (gemeente Ermelo) ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


67
Overtreding verordening weiden van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 27 Juni 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Knoops, buitengewoon gemeente veldwachter alhier, tegen B. Berghuis, Weduwe van A. Fikse, landbouwer te Elburg ter zake van het laten weiden van een stier zonder gemerkt te zijn met het kenteeken der gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


68
Diefstal
Officier van Justitie

Doornspijk, den 30 Juni 1902

Ik heb de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen een proces-verbaal, opgemaakt door den veldwachter G. Puttenstein, naar aanleiding van Uw aan mij gericht schrijven van den 16den j.l. Litt A n° 1555 terwijl ik tevens hierbij het proces-verbaal opgemaakt door den veldwachter H.J. Aperloo, den 8 Maart 1892, dat hij dat schrijven gevoegd was.

Omtrent het tegenwoordige verblijf van Gerrit Jongman kan ik vooralsnog geen nadere inlichtingen geven, wellicht kom ik echter hierop nader terug.

T. Fikse kan omtrent het tijdstip van de in dienst treding van Ekel zich slechts herinneren dat het in het voorjaar van 1892 was.

Beert Top en ook de veldwachter H.J. Aperloo, die het proces-verbaal opmaakte, zijn overleden.

Volgens Fikse heeft hij de zaag weder aan de Griffie der Rechtbank terug gekregen.
Desverlangd kan ze daar wederom worden gedeponeerd.

Ik vernam ook nog dat de zelfde persoon (het moet ongeveer een jaar later geweest zijn) ook gemerkt heeft in boomgaarden te Wezep (gemeente Oldebroek) en dat hij daar een bed heeft ontvreemd, toebehorende aan zekere wed. Jonker, welks bed hij te Zwolle zouden hebben beleend, en weder door de politie teruggehaald zijn.

Of dit aanleiding tot eene vervolging heeft gegeven is mij niet bekend.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


69
Overtreding weiden en leiden van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 9 Juli 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden, een proces-verbaal, opgemaakt door Hendrik van de Grift, buitengewoon Veldwachter en opzichter der gemeente Doornspijk tegen: Gerrit Holtland, landbouwer te Kampen, ter zake van overtreding van het reglement op het weiden en leiden van stieren in de provincie Gelderland.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


70
Diefstal
Officier van Justitie

Doornspijk, den 12 Juli 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een door mij, alsmede een door den gemeente veldwachter G. Puttenstein opgemaakt proces-verbaal tegen Hendrik Kroese, timmermansknecht alhier ter zake van het stelen van gelden uit de zondagschoolbus van de Ned. Herv. Kerk te Oosterwolde in deze gemeente.

Ook gaat hierbij de staat van inlichtingen en het geboorte-extract, terwijl ik de eer heb U Edel Achtbare mede te delen, dat Gerrit Labots de 25 October 1886 is geboren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


71
Overtreding verordening persoonlijke diensten.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 12 Juli 1902

Onder terugzending van het mij bij U Edel Achtbare missive dd. 3 Juli j.l. geworden, en door den veldwachter Schenk aangevuld proces-verbaal, heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen, een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Gerard van den Bosch, onder opmerking, dat zijne bewering als zoude hij de oefening vergeten hebben, mij niet zeer aannemelijk voorkomt, daar een zijner broeders wel tegenwoordig was.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


72
Straforder B. Regterschot
Militair Commissaris

Doornspijk, den 15 Juli 1902

Bij dezen heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge te doen toekomen de straforder voor B. Regtenschot, waaruit blijkt, volgens een daarop door den Garnizoens-Commandant te Kampen gestelde verklaring, dat Regterschot de straf van een dag politiekamer ondergaan heeft.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


73
Overtreding Leerplichtwet.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 15 Juli 1902

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. elf Juli j.l. geworden proces-verbaal heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen, de door den Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter G. Puttenstein alhier opgemaakte proces-verbaal van verhoor van Jennigje van ’t Hof, vrouw van Willem Leusink, Jannetje Bovenman, vrouw van Willem Magré en Jannetje Klein, vrouw van Hendrik Klein, alsmede de geboorte-extracten van de betrokken kinderen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


74
Bevel van arrest
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 17 Juli 1902

Ik heb de eer U Edel Achtbare hierbij terug te zenden het bevel van arrest voor Evert van den Hul, onder mededeling dat hij zich voor grasmaaien in Noord-Holland ophoudt en hij denkelijk in ’t begin der volgende week van daar terug keert, waarvan ik U Edel Achtbare alsdan zal kennis geven.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


75
Gevangenisstraf E. van den Hul
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 21 Juli 1902

Ten vervolge van mijn schrijven dd. 17 Juli j.l. N° 74, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat Lammert Neijmeijer in deze gemeente is teruggekeert.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


77
Oproeping D. Hofman
Officier van Justitie Zwolle.

Doornspijk, den 25 Juli 1902

De hierbij gaande oproeping voor Dirkje Hofman kon haar wegens hare afwezigheid uit de gemeente niet worden uitgereikt. Vermoedelijk keert zij eerst binnen een paar weken terug uit Drenthe, waar zij thans werkzaam moet zijn. Haar adres is echter niet bekend.

Zodra zij is teruggekeerd zal ik U Edel Achtbare daarvan onderrichten.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


78
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 30 Juli 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. van Koot, Rijksveldwachter Brigadier titulair te Elburg tegen:

 1. Reijer Spaan Hzn, arbeider en
 2. Aaltje Spaan Hdr, arbeidster beiden te Doornspijk, ter zake van strooperij.

De staten van inlichtingen en de geboorte-extracten gaan hier nevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


79
Overtreding artikel 5 verordening waterleiding gemeente Doornspijk
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Augustus 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Johanna Gijsbertha Top, echtgenoote van Dirk Jacob Scholten te Zwolle, ter zake van overtreding van artikel 5, de verordening op de waterleiding in de gemeente Doornspijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


80
Laten weiden van vee zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 11 Augustus 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Wiechert Kragt, landbouwer te Oldebroek ter zake van het laten weiden van vee  zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


81
Overbrenging D. Hofman
Officier van Justitie

Doornspijk, den 16 Augustus 1902.

In antwoord op U Edel Achtbare missive dd. 12 dezer, N° 1822 L. A, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat Dirkje Hofman in deze gemeente is teruggekeerd en bij aldien, zij de geldboete van ƒ 2 niet heeft betaald, a.s. Maandag den 18 Augustus voor U Edel Achtbare zal geleid worden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


82
Laten loopen van pluimgedierte op een anders grond.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 23 Augustus 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Willem Magré, arbeider te Doornspijk ter zake van het  laten loopen van pluimgedierte op een anders grond.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


83
Laten grazen van vee op een anders land.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 25 Augustus 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, op klachte van Gerrit Jan Dorp, bakker en winkelier te Doornspijk, tegen Hendrik den Besten, landbouwer in deze gemeente, ter zake van het laten grazen van vee op eens anders land.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


84
Openbaar dronkenschap.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 1 September 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Rein Pieter Vormer, venter te Groningen, ter zake van openbaar dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


85
Verordening waterleidingen.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 12 September 1902.

Ingevolge Uw verzoek gedaan bij open kaart van den 10 dezer, heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij eene verordening op de waterleidingen in deze gemeente te doen toekomen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


86
Diefstal
Officier van Justitie

Doornspijk, den 15 September 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door de veldwachters Balsters en Pompert alhier tegen:

 1. Hendrik Jan van den Heuvel (ongunstig)
 2. Hendrik van ’t Goor  (niet ongunstig)
 3. Lammert van der Veen  (niet ongunstig (baldadig))
 4. Steven Witteveen (niet ongunstig)

In deze gemeente woonachtig, ter zake van diefstal van bijenkorven ten nadele van Jan Hoogers alhier.

De geboorte-extracten en de staten van inlichtingen van de vier verdachte personen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


87
Brand
Officier van Justitie

Doornspijk, den 15 September 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, ter zake van een plaats gehad hebbende brand bij Evert van den Hul, in de buurtschap Wessingen in deze gemeente.

Voor zoover ik kan nagaan is er bij dezen brand geen sprake van kwaadwilligheid of buitengewone voorzichtigheid.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


88
Gevaar veroorzaken spoorweg verkeer
(art. 164 Wetboek van Strafrecht)
Officier van Justitie Zwolle

 

Bij dezen heb ik de eer U Edel Achtbare te doen toekomen, een door den Rijksveldwachter K.J. Balsters te Elburg tegen Hendrik Jan van den Hul, schaapherder alhier, opgemaakt proces-verbaal, ter zake van het opzettelijk gevaar veroorzaken voor het verkeer door stoomvermogen  over den Centraal. Spoorweg, met bij voeging van een proces-verbaal van verhoor van den verdachte en getuige Hendrik van ’t Goor, alsmede  van het geboorte-extract en den staat van inlichtingen van eerstgenoemde, wiens vader (Evert van ’t Hul) ook zeer ongunstig bekend staat.

Nog gaat hierbij een ter dezer zake opgemaakt proces-verbaal van den opzichter bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij H. Geurssen te Oldebroek en de dat stuk begeleidende, missive van den heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement Zwolle dd. 10 September j.l. met het daarbij gevraagde geboorte-extract van Hendrik van ’t Goor.

De stukken mij hedenmorgen bij U Edel Achtbare missive van gisteren Lª A N° 2166 geworden, gaan bij dezen retour, onder mededeling, dat het mijn voornemen was, U Edel Achtbare a.s. Zaterdag over deze zaak en nog eene andere, die ik in onderzoek heb, te komen spreken, vandaar dat ik U Edel Achtbare het proces-verbaal niet verzond.   

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(kantlijntekst in potlood, onleesbaar)


89

Gevaar overwegverkeer
Officier van Justitie

Doornspijk, den 17 September 1902.

Onder terugzending van de mij bij U Edel Achtbare missive dd. 16 dezer, Lª A n° 2166 geworden stukken, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat het daarbij bedoelde relaas met verdere bescheiden U Edel Achtbare zijn toegezonden bij mijn schrijven van heden, n° 88.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


90
Weiden van vee zonder vergunning.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 19 September 1902

Ik heb de eer U Edel Achtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Hendrik van der Streek, landbouwer te Oldebroek, ter zake van het laten weiden van vee zonder vergunning.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


91
Verwonding

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Jan Doornwaard, landbouwer alhier ter zake van verwonding door een geweerschot. (staat gunstig bekend (is wat driftig))

Het geboorte-extract en den staat van inlichtingen van den verdachte gaat hiernevens, alsmede een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor, terwijl ik de eer heb U Edel Achtbare op te merken dat de jongens die ik niet heb gehoord, alleen beneden den leeftijd van 16 jaar zijn.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


92
Justitie. Mishandeling.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 19 September 1902.

Bij dezen het ik de eer U Edel Achtbare te doen toekomen een 3 tal door mij opgemaakte processen-verbaal Cª Casper Brusfee, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Doornspijk ter zake van mishandeling van de nu overleden leerling Hendrik Jan Schenk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


93
Laten loopen van pluimvee op eens anders grond.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 24 September 1902

Onder terugzending van het mij bij Uw schrijven dd. 17 September j.l. geworden proces-verbaal heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen, het door den Veldwachter G. Puttenstein opgemaakt proces-verbaal van verhoor van W. Magré, betreffende de beide bij genoemd schrijven gedane vragen .

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


94
Overtreding Leerplichtwet.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 26 September 1902

Onder terugzending van het mij bij Uw schrijven dd. 20 September j.l. geworden proces-verbaal heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen het door den Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter G. Puttenstein alhier opgemaakt  proces-verbaal van verhoor van Jennigje van ’t Hof, huisvrouw van Willem Leusink, alsmede het geboorte-extract van het betrokken kind.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


95
Laten loopen van vee en pluimgedierte
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 27 September 1902

Ik heb de eer U Edel Achtbare hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Eibert van den Bosch, landbouwer alhier ter zake van het laten weiden van vee zonder vergunning.
 2. Beert Le Poire, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het laten loopen van pluimgedierte op eens anders grond.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


96
Gevaar spoorwegverkeer
Officier van Justitie

Doornspijk, den 2 October 1902

In antwoord op U Edel Achtbare missive dd. 27 September j.l. L A, n° 2274, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat de beide stukken rail door van den Hul genomen zijn van een stapel materieël, die op den spoorweg lag, ongeveer ter plaatse op het nevengaand kaartje met een rood kruisje gemerkt. 

Van den Hul en van ’t Goor begaven zich over een niet publieke weg tussen de verlengde Berkenweg en verlengde Vaarbekekerweg (beide publieke wegen) naar het gemeentelijk heideveld om daar hunne kudde te hoeden.

Langs den spoorweg loopt geen publieke weg.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


97
Niet maken van schouw
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 3 October 1902

Ingevolge U Edel Achtbare schrijven dd. 27 September j.l. heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen, twee exemplaren van het weekblad waarin de bedoelde schouw is aangekondigd.

Daar echter de bekeurde verklaard heeft, de hoogste boete ad ƒ 3,= te zullen betalen, veronderstel ik dat deze zaak verder wel geen voortgang zal hebben.

Is dit echter wel het geval dan zal ik U Edel Achtbare nog doen toekomen de extracten uit de legger waaruit de schouwplichtigheid blijkt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


98
Gevaar voor spoorwegverkeer
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 3 October 1902

Naar aanleiding van U Edel Achtbare missive dd. 10 September j.l., heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten dat, aangezien mij door den Rijksveldwachter Balters alhier een proces-verbaal op dezelfde zaak betrekking hebbende, was ter hand gesteld, ik heb als bijlage bij U Edel Achtbare schrijven gevoegde proces-verbaal van den heer Geurzen, opzichter bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij met de door mij opgemaakte processen verbaal van verhoor aan den heer officieren van Justitie te Zwolle heb doen toekomen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


99
Overtreding verordening waterleidingen en het gebruik van honden als trek of lastdier.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 6 October 1902

Ik heb de eer U Edel Achtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door eden Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier, tegen Aalt Rens, landbouwer te Nunspeet (gemeente Ermelo) ter zake van overtreding van art. 5 van de verordening op de waterleidingen in deze gemeente, en drie proseccen-verbaal opgemaakt door den Brigadier titulair der Rijksveldwacht H.J. van Koot te Elburg tegen:

 1. Batje van Klompenburg, landbouwster alhier, ter zake van het laten loopen van pluimgedierte op een anders grond
 2. Cornelis Bosch, arbeider alhier, ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek of lastdieren.
 3. Wiegert Wessels, koopman te Wezep, gemeente Oldebroek ter zake als voren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


100
Niet maken van schouw
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 9 October 1902

Onder terugzending van hetg mij bij Uw schrijven van den 7 dezer geworden proces-verbaal tegen Aalt Rens, heb ik de eer U Edel Achtbare toe te zenden, de gevraagde ambtelijke verklaring betreffende de afkondiging der schouw over de waterleidingen op 24 September j.l..

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


101
Belediging
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 18 October 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door mij op klachte van een hier wonenden landbouwer Jan Fikse, tegen Evert Groothuis, arbeider, geboren te Ermelo, wonende te Doornspijk, ter zake van belediging, alsmede het door mij opgemaakte proces-verbaal van verhoor van den verdachte en van den getuige Roelof Brink.

Het geboorte-extract van Groothuis is aangevraagd en zal U Edel Achtbare onmiddellijk na ontvangst met den staat van inlichtingen worden toegezonden.
(Groothuis staat niet ongunstig bekend)

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


102
Jagen zonder vergunning
Officier van Justitie

Doornspijk, den 18 October 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, buitengewoon veldwachter voor de gemeente Oldebroek en Doornspijk, wonende alhier, tegen Hendrik van den Kolk, koopman in deze gemeente wonende, ter zake van het jagen zonder vergunning.

Het proces-verbaal van verhoor door mij opgemaakt gaat mede hierbij, terwijl ik de eer heb U Edel Achtbare op te merken dat, naar mij werd medegedeeld,

van de Kolk voornemens is wanneer de zaak vervolgd wordt, twee getuigen à decharge mede te brengen, nl. Beert Rozeboom en Roelof Foeke.

Het is misschien niet overbodig te zeggen, dat beiden zeer ongunstig bekend staan.
Ik acht hen zeer goed in staat om valsche getuigenissen af te leggen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


103
Jagen zonder akte en vergunning.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 18 October 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door Willem Vlieger, buitengewoon gemeente-veldwachter alhier, tegen Frank Berghorst, arbeider te Doornspijk, ter zake van het jagen zonder skte en zonder vergunning.

Tevens gaat hierbij het door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van genoemde Berghorst, die reeds eerder wegens jachtovertreding werd veroordeeld.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


104
Jagen op gronden zonder vergunning.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 20 October 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. van de Grift, buitengewoon Gemeente veldwachter alhier, tegen Arend Brink, van beroep jager, wonende in deze gemeente ter zake van het jagen op gronden, waartoe hij geen vergunning had.

Ik heb Brink laten ontbieden om gehoord te worden, doch is niet verschenen wegens ongesteldheid, dientengevolge is hij door den Gemeente-veldwachter

H.J. Schenk gehoord, waarvan het proces-verbaal hierbij gaat.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


105
Loopen kippen op een anders grond
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 20 October 1902

Onder terugzending van het proces-verbaal gevolgd bij U Edel Achtbare schrijven dd. 15 dezer, heb ik de eer het bij dat schrijven verzochte proces-verbaal, opgemaakt door den Gemeente-veldwachter Puttenstein hierbij aan U Edel Achtbare toe te zenden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


106
Staat van inlichtingen en Geboorteëxtract van E. Groothuis
Officier van Justitie

Doornspijk, den 21 October 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare te doen toekomen den staat van inlichtingen en het geboorte-extract van Evert Groothuis (bedoeld bij mijn schrijven van den 18den dezer N:101)

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


107
Justitie verwonding
Officier van Justitie

Doornspijk, den 21 October 1902.

Naar aanleiding van U Edel Achtbare missive dd. 13 dezer, litt. A N° 2673 en het onderhoud dat ik ter dezer zaken met U Edel Achtbare had, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat van de Vosse het met Doornwaard eens is geworden, zoodat wij, ook wegens den hoogen leeftijd en den gebrekkige lichaamstoestand van dezen laatste, eene vervolging niet wenschelijk voorkomt, ook verklaarde van de Vosse mij dat hij dit niet gaarne zou zien.

Dat de verwonde knaap zo goed als hersteld is, blijkt uit hetgeen de vader mij mededeelde en uit de hierbij gaande verklaring van den heer Bicker-Caarten, arts  te Elburg, die hem behandelde.

Gemeente Arts heeft daarin zijn patiënt Willen van den Vorsten genoemd, dit moet zijn Willem van de Vosse.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


108
Jagen zonder vergunning
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 25 October 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare het mij bij U Edel Achtbare schrijven van den 21sten October jl. geworden proces-verbaal tegen Arend Brink, terug te zenden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


109
Geboorte-extract G. Lokhorst
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 6 November 1902

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare te doen toekomen, het geboorte-extract van Gerrit Lokhorst, gevraagd bij Uw schrijven dd. 2 November j.l. Lª A, N° 2894.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


110
Justitie verwonding
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 11 November 1902

Onder terugzending van het mij bij U Edel Achtbare missive dd. 9 November j.l. Lª A N° 2955 geworden proces-verbaal Cª Gerrit Lokhorst Pzn arbeider alhier, heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij den verzochten staat van inlichtingen van genoemden Lokhorst te doen toekomen.
(staat niet ongunstig bekend)

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


111
Overtreding Leerplichtwet
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 11 November 1902.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 1 November j.l. geworden stukken, de processen-verbaal van verhoor van:

 1. Jannetje Boerman, huisvrouw van Willem Magré,
 2. Hendrik Klein,
 3. Hendrik van Engelen Dz,
 4. Gerrit Jan Hop,
 5. Evert van den Hul en Aalt Zwep, alsmede de geboorteëxtracten van de betrokken kinderen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


112
Laten grazen van vee zonder vergunning. Strooperij en openbare dronkenschap.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 12 November 1902.

Ik hen de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden vier processen-verbaal, opgemaakt

1e Een door den Brigadier titulair den Rijksveldwacht H.J. van Koot te Elburg tegen Gerrit Regterschot, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het laten grazen van vee zonder vergunning.

2e en door den Rijksveldwachter K.J. Balsters te Doornspijk tegen Beertje Bosch, huisvrouw van Teunis Zwep, arbeidster alhier, ter zake van strooperij, en

3e Twee door de Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier, tegen:

 1. Breunis van Renselaar, verkoopsman
 2. Eibert Bultman, arbeider, beiden te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

Het geboorte-extract en den staat van inlichtingen van Beertje Bosch bovengenoemd gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


113
Geboorte Extracten
Officier van Justitie

Doornspijk, den 12 November 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare toe te zenden de geboorte-extracten van Albert van Renselaar, Derk van de Streek en Hendrik-Jan Vlieger, gevraagd bij U Edel Achtbare missive dd. 6 November jl. L B, N° 441- 442 en 443.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


114
Bezigen van honden als trek of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 15 November 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt respectievelijk door G. Puttenstein en H.J. Schenk, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachters alhier.

 1. het 1e tegen Evert Karssen, koopman te Elburg
 2. het 2e tegen Jan-Willem Seijbel, smid te Elburg, ter zake van overtreding van art. 1 letter b van de verordening op het gebruiken van honden als trek of lastdieren op de openbare wegen in de gemeente Doornspijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


115
Overtreding Leerplichtwet.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 24 November 1902.

In antwoord op U Edel Achtbare schrijven dd. 21 dezer, heb ik de eer te berichten, dat Evert van den Hurk en Hendrik van Engelen aan den Gemeente-veldwachter H.J. Schenk alhier verklaard hebben, dat hunne kinderen, gedurende het tijdvak in het boven aangehaalde schrijven genoemd, niet onder doktershanden geweest zijn en dus daarvan geen verklaring kunnen overleggen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


116
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 24 November 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Hendrik Neijmeijer arbeider alhier, ter zake van strooperij.

Het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen van Neijmeijer bovengenoemd gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


117
Gewonden haas met strik
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 27 November 1902.

Ik heb de eer U Edel Achtbare te berichten, dat heden aan Uw adres is afgezonden een haas met een strik waarin deze is gevonden buiten openbare wegen en voetpaden in de buurtschap “Hessingen” binnen deze gemeente door Willem Vlieger, onbezoldigd buitengewoon gemeente-Veldwachter alhier.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


118
Openbare Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 3 December 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden, een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan Hendrik Jakob Geerlings, gep. O.I. militair te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


119
Strooperij
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 4 December 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Frank Berghorst, arbeider te Doornspijk, ter zake van strooperij.

Het geboorteëxtract en den staat van inlichtingen van Berghorst bovengenoemd gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


120
Strooperij
Officier van Justitie

Doornspijk, den 6 December 1902.

Onder terugzending van het aan mij  bij U Edel Achtbare missive dd. 27 November j.l. Lª A n° 3150 geworden proces-verbaal Cª H. Neijmeijer  alhier en met bijvoeging van een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van den verdachte, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat hij niet ongunstig bekend staat, hoewel hij voor dergelijke zaken eerder is veroordeeld.

Groote armoede brengt hem er toe. De beweegreden die de man opgeeft komt mij wel aannemelijk voor.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


121
Vaccinbewijs H.J. van den Hul
Officier van Justitie

Doornspijk, den 9 December 1902.

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare te zenden het vaccinbewijs van Hendrik Jan van den Hul, gevraagd bij U Edel Achtbare missive dd. 5 December j.l. Litt. A, n° 3358.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


122
Staat van inlichtingen H.J. van den Hul.  
Officier van Justitie

Doornspijk, den 12 December 1902.

Onder terugzending van den mij bij U Edelachtbare missive dd. 9 December j.l. Lª A, n° 3278 geworden gedeeltelijk ingevulden staat van inlichtingen betreffende Hendrik Jan van den Hul, heb ik de eer te berichten, dat de daarop nog niet ingevulde vragen zijn te beantwoorden als volgt:

Vraag 5:           Tot mei 1901 woonde hij bij zijn ouders. Vanaf dien tijd diende hij bij Helmig van de Streek alhier.
Vraag 7:           ja, doch zeer weinig.
Vraag 8:           Was bij van der Streek bovengenoemd schaapsherder.
Vraag 10:         Neen
Vraag 11:         A. zeer ongunstig.
Vraag 11:         B.I. erg ongehoorzaam en onverschillig
                        II. Ondeugend en brutaal. Hij kwam slecht ter school en wilde niet leren.
                       III. Niet betrouwbaar en onverschillig  in zijne werkzaamheden.
Vraag 12:         Wat de vader betreft laat veel te wenschen over. Deze wordt verdacht van moedwillige brandstichting voor eenige jaren. Het bewijs kon echter niet geleverd worden. De moeder is weinig ontwikkeld en niet verstandig.
Vraag 13:         A. Ja, de vader
                      B. Neen
Vraag 14:         Hij wordt verdacht van vroeger kleine diefstallen gepleegd te hebben.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


123
Overtreding Jachtwet
Officier van Justitie

Doornspijk, den 27 December 1902

Onder terugzending van de beide mij bij UEdel Achtbare missive dd. 18 December j.l. N° 3402 Lª A geworden stukken, heb ik de eer U Edel Achtbare te berichten, dat mij, na een hernieuwd ingesteld onderzoek is gebleken, dat de daarbij bedoelde schaapherder Hendrikus de Bruin, thuis is bij zijne ouders, die op “de Pasop” (Nieuw Soerel) te Nunspeet, gemeente Ermelo woonachtig zijn.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


124
Overtreding jachtwet
Officier van Justitie

Doornspijk, den 27 December 1902.

Ik heb de eer U Edel Gestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G.H. Garritsen, Rijks-veldwachter te Oldebroek tegen Dries Leusink arbeider alhier ter zake van overtreding der Jachtwet (het stellen van een wildstrik)
(genoemde Leusink werd reeds eerder ter zelfde zake veroordeeld.)

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


125
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding leerplichtwet

Doornspijk, den 27 December 1902.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 23 December j.l. geworden stukken, heb ik de eer U Edel Achtbare hierbij te doen toekomen, het proces-verbaal van verhoor van Gerrigje Vaassen, huisvrouw van Hendrik Brummel.

Willempje Brummel is geboren te Oldebroek.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


126
Brand
Officier van Justitie

Doornspijk, den 27 December 1902

Ik heb de eer U Edel Gestrenge  hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk ter zake van een plaats gehad hebbende brand ten huize van Frank van de Kerk, landbouwer alhier.

Naar mij voorkomt is bij deze brand van geen opzet sprake.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

 

Jaar 1903

1
Officier van Justitie
Overtreding wet Jacht en Visscherij

Doornspijk,  den 12 Januari 1903

Hierbij heb ik de eer U Edel Achtbare te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door H. Pompert, buitengewoon gemeente veldwachter voor Oldebroek en Doornspijk, tegen Roelof Foeke, landbouwer alhier en twee processen-verbaal opgemaakt door H. Vlieger, buitengewoon veldwachter voor deze gemeente, tegen Aart van den Dragt, zonder beroep en Gerrit Weijenberg, arbeider, beiden te Doornspijk, allen ter zake van overtreding der wet op de jacht en visscherij (het stellen van wildstrikken) van Foeke en van den Dragt gaan de processen-verbaal van verhoor hiernevens, terwijl Wegenberg is opgeroepen om gehoord te worden, doch niet verschenen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


2
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding verordening

Doornspijk, den 19 Januari 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door den Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Aalt Koeleman, koopman te Elburg, ter zake van overtreding van de verordening op het gebruik van honden als trek of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


3
Officier van Justitie
Geboorte-extract D. van Engelen

Doornspijk, den 20 Januari 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen, het geboorte-extract van Dries van Engelen, gevraagd bij Uw schrijven dd. 17 Januari jl. La A n°238.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


4
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Dronkenschap

Doornspijk, den 24 Januari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Tjibbe de Vries, venter
 2. Jan Willem Smit, schoenmaker
 3. Klaas van Zalk, slager

De twee eersten te Elburg, de laatste te Nunspeet, gemeente Ermelo ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


5
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Laten maaien van heide

Doornspijk, den 24 Januari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrik Vos, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het laten maaien van heide in de heidevelden  van de gemeente Doornspijk.

De staat van inlichtingen en het geboorte-extract van Vos, bovengenoemd gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


6
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Maaien van heide

Doornspijk, den 26 Januari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt door de veldwachters K.J. Balsters en G. Puttenstein alhier, tegen:

 1. Beert aan het Goor
 2. Lammert Schut
 3. Anthony Hop arbeiders te Doornspijk, ter zake van strooperij, het maaien van heide.

De staten van inlichtingen en de geboorte-extracten van bovengenoemde personen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


7
Officier van Justitie
Vervoer van een haas en 't opnemen van een wildstrik.

Doornspijk, den 26 Januari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door de  onbezoldigde veldwachter H. Pompert en H. Vlieger alhier, tegen Tijmen Pater, arbeider te Doornspijk, ter zake van overtreding der jachtwet.

Genoemde Pater maakte zich niet eerder aan overtreding der jachtwet schuldig.

Een proces-verbaal van verhoor gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


8
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Strooperij enz.

Doornspijk, den 28 Januari 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden vier processen-verbaal, drie opgemaakt door de veldwachters K.J. Balsters en G.J. Puttenstein alhier, tegen:

 1. Cornelis van Loo, molenaar te Elburg, ter zake van het laten maaien en
 2. Helmig van de Streek, landbouwer te Doornspijk, ter zake van het maaien van heide in de heidevelden van de gemeente Doornspijk.
 3. Tijmen Pater en Evert Pater, arbeiders te Doornspijk, wegens overtreding van artikel 5 der verordening houdende maatregelen ter voorkoming en blussing van brand en één opgemaakt door K.J. Balsters, bovengenoemd, tegen Peter van der Heide, koopman te Elburg ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek en lastdieren.

De staten van inlichtingen en de geboorteëxtracten  van de twee eerstgenoemde personen gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


9
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Strooperij

Doornspijk, den 2 Februari 1903.

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare het proces-verbaal, A. Hop Gz gevoegd bij U Edelachtbare schrijven dd. 27 Januari jl. terug te zenden, onder overlegging van een proces-verbaal van verhoor van den verdachte, die den 21 Januari dezes jaars 16 jaren oud is geworden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


10
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Strooperij enz.

Doornspijk, den 6 Februari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge kierbij aan te bieden drie processen-verbaal twee opgemaakt door den Rijksveldwachter K.J. Balsters alhier, tegen:

 1. Gerrit de Leeuw
 2. Jan Labots, dienstknechten, de eerste wonende te Doornspijk en de tweede te Kamperveen, ter zake van een overtreding van de verbodsbepaling bedoeld bij art. 1 van het besluit van den commissaris der Koningin in de provincie Gelderland van den 2 October 1897, nº 6616/4, en een opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Willempje van den Bosch, arbeidster alhier, ter zake van strooperij.

De staat van inlichtingen en het geboorteëxtract van den verdachte gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


11
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Bezigen van honden als trek en lastdieren

Doornspijk, den 11 Februari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt één door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Hendrik van de Kolk, koopman alhier en twee opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk tegen:

 1. Breunis van Renselaar
 2. Dirk de Groot, kooplieden, de eerste wonende in deze gemeente, de tweede te Wezep (gemeente Oldebroek) allen ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


12
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding Jachtwet

Doornspijk, den 12 Februari 1903

Onder terugzending van het mij bij U Edelachtbare schrijven van den 16e dezer geworden proces-verbaal, T. Pater heb ik de eer, naar aanleiding van dat schrijven, U Edelachtbare hierbij te doen toekomen een, door den veldwachter H.J. Schenk opgemaakt proces-verbaal omtrent de bij meergemeld schrijven gedane vraag.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


13
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding verordening honden.

Doornspijk, den 23 Februari 1903.

Ik heb de eer U  Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Roelof de Wolf, koopman te Wezep (gemeente Oldebroek) ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- en lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


14
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding art. 169 1e lid reglement polder Oosterwolde.

Doornspijk, den 26 Februari 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jan ten Hoven, landbouwer
 2. Hendrik Jan Wittingen, boerenknecht, beiden wonende te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 169, 1e lid, van het reglement van den polder Oosterwolde.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


15
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding leerplichtwet.

Doornspijk, den 6 Maart 1903

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 28 Februari jl. geworden stukken, heb ik de eer U  Edelachtbare hierbij te doen toekomen de processen-verbaal van verhoor van Aalt Zwep en Gerrit Jan Hop, alsmede de geboorteëxtracten van de betrokken kinderen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


16
Officier van Justitie
Diefstal

Doornspijk, den 12 Maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jakobje van Diepen, weduwe van Ariën Veldkamp, arbeider te Doornspijk, ter zake van diefstal.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(Notitie met potlood: staat zeer ongunstig (diefachtig) bekend werd echter niet eerder veroordeeld)


17
Officier van Justitie Zwolle
Diefstal

Doornspijk, den 16 Maart 1903

Ik heb de eer U  Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jan van den Berg, landbouwer te Doornspijk, ter zake van diefstal.

Het geboorteëxtract en de staat van inlichtingen van den verdachte gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(Notitie met potlood: staat niet ongunstig bekend)


18
Officier van Justitie
Justitie diefstal

Doornspijk, den 17 Maart 1903

In antwoord op U Edelachtbare missive dd. 16 Maart jl. Lith. A, nº 790, heb ik de eer U Edelachtbare te berichten, dat Tijmen Ponstein te Doornspijk wonende en aldaar overleden den 20 Februari dezes jaars tot erfgenamen heeft nagelaten Willem Ponstein, die den 3 Maart jl. naar Noord Amerika is vertrokken en Aaltje Ponstein weduwe van Hendrik van der Veen, wonende alhier wijk E, nº 34.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


19
Officier van Justitie Zwolle
Brand

Doornspijk, den 19 Maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, ter zake van het afbranden van de schuur en den hooiberg van Aart Dekker, in gebruik bij Wilhelmus van de Rozenberg.

Bij onderzoek is mij gebleken, dat de brand is aangekomen door twee ki nderen van respectievelijk vier en vijf jaren oud die een vuurtje hebben gestookt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


20
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Honden als trek of lastdieren

Doornspijk, den 19 Maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Jacob Broekhuizen, Aart Broekhuizen en Hermanus van Triest, visschers te Elburg, ter zake van overtreding van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht en
 2. Gerrit Jan Bakker, arbeider te Doornspijk, ter zake van overtreding de verordening op het bezigen van honden als trek of lastdieren.

Het laatste proces-verbaal opgemaakt door H. van de Grift, buitengewoon gemeente-veldwachter alhier.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


21
Officier van Justitie Zwolle
Strooperij van zand

Doornspijk, den 21 Maart 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare retourneren het mij bij Uw schrijven van den 19 Maart jl. Lª B. No. 101 geworden proces-verbaal cª Jan van den Berg met bijvoeging van een proces-verbaal van verhoor van eene vergunning, na de bekeuring afgegeven door de eigenaar van den grond W.H.A. Hoefkamer te Elburg.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


22
Officier van Justitie Zwolle
Brand

Doornspijk, den 21 Maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door de veldwachter Garretsen te Oldebroek en Puttenstein te Doornspijk, ter zake van een plaats gehad hebbende brand bij de landbouwers Jan Lans en Gerrit van Dijk, alhier.

Het komt mij voor dat bij deze brand niet te denken is aan boos opzet van de zijde der bewoners. De man was sedert den morgen afwezig en de vrouw met de meid en de kinderen alleen thuis.
Misschien hebben deze laatsten uur gespeeld.

De inboedel van Lans was verzekerd bij de Tielsche brandwaarborgmaatschappij voor ƒ 2120,-- eer beneden dan boven de waarde.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


23
Officier van Justitie Zwolle
Visschen zonder vergunning

Doornspijk, den 21 Maart 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door de veldwachter Puttenstein en van de Grift alhier, tegen Jan Brokkelkamp, visscher mede alhier, ter zake van het visschen zonder vergunning.

Brokkelkamp is opgeroepen om gehoord te worden maar is niet verschenen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


24
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Overtreding artikel 1 letter b verordening persoonlijke diensten

Doornspijk, den 25 maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen:

 1. Gerrit van de Put
 2. Reinder Schoonhoven
 3. Jan Heimans, landbouwers te Doornspijk, ter zake van overtreding van art. 1, letter b, der verordening op de persoonlijke diensten in de gemeente Doornspijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


25
Officier van Justitie Zwolle
Justitie

Doornspijk, den 25 maart 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare het proces-verbaal met Uw daar op gesteld schrijven dd. 22 Maart jl. L A N° 57, cª E en G Christoffel terug te zenden, met bijvoeging van een door mij opgemaakt proces-verbaal van verhoor van laatstgenoemde, die in deze gemeente woonachtig is sedert 15 Maart jl.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


26
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Dronkenschap Burengerucht

Doornspijk, den 26 Maart 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden vier processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier tegen Albertus Holstege en Harmen Polinder, landbouwers te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap en tegen de zelfde personen ter zake van het verwekken van nachtelijk burengerucht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


27
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Bevel van arrest voor H. Klein

Doornspijk, den 3 April 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij terug te zenden het bevel van arrest voor Hendrik Klein, met bericht dat deze van hier naar Elburg is vertrokken.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


28
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding artikel 1 verordening wegen

Doornspijk, den 6 April 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Wolter Raens, kleermaker alhier, ter zake van overtreding van artikel 1 der verordening op de wegens enz. in deze gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


29
Ambtenaar Openbaar Ministerie
Overtreding leerplichtwet

Doornspijk, den 6 April 1903

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 31 Maart jl. geworden processen-verbaal, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de door den gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakte processen-verbaal van verhoor van  A. Zwep, D. Haze en G. Vaassen, huisvrouw van H. Brummel, alsmede  het geboorte-extract van Gerrit Zwep. Willempje Brummel en Teunis Haze zijn te Oldebroek geboren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


30
Officier van Justitie Zwolle
Vernieling van goederen

Doornspijk, den 11 April 1903

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door den Gemeente-veldwachter G. Puttenstein alhier en zeven processen-verbaal van verhoor opgemaakt door mij, ter zake van het openen van een venster, het inslaan van eene ruit en het door die opening naar binnen werpen van privaatmest in de Pastorie van Oosterwolde, in de nacht van 28 op 29 Maart jl.

Ik meen hierbij te moeten opmerken, dat waarschijnlijk het venster met de spanjolet is gesloten geweest en dat, daar de vensters niet met eene sponning op elkander sluiten, Kroese (hoewel hij dit ontkent) die met deze inrichting bekend was, daar de smalle opening tusschen de vensters het hefboompje aan de spanjolet met een mes of iets dergelijks heeft opgelicht, zodat het venster geopend kon worden. Steventje van Leeuwen is kort na het gebeurde vertrokken, zoodat ik haar niet heb kunnen hooren.

De verdachte Harmen Kroese is een oomzegger van den ontslagen Rentmeester van het Feithenhof te Elburg, Adrianus Kroese, terwijl Dѕ. Homoet, een der provisoren van dat gesticht, daar dat ontslag zich de haat van de familie en vrienden van genoemde Rentmeester op den hals heeft gehaald. Ik herinner hierbij dat eenigen tijd geleden, des avonds op de grens van Elburg en deze gemeente op het rijtuig van Ds. Homoet, die uit Elburg kwam, steenen zijn geworpen.  Die zaak kon niet onderzocht worden, omdat voorzegden predikant het aanvankelijk heeft verzwegen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


31
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Bezigen van honden als last- of trekdieren.

Doornspijk, den 14 April 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden vijf processen-verbaal, opgemaakt één door den Rijksveldwachter K.J. Balsters alhier, tegen Evert Karssen, koopman en zijne huisvrouw Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, beiden te Elburg, ter zake van overtreding van de verordening op het gebruik van honden als trek- of lastdieren, één door G. Puttenstein, gemeente-en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Evert Karssen bovengenoemd ter zake van de zelfde overtreding en drie door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Driesje van Klompenburg, weduwe van Frederik Willem Rochel, arbeider
 2. Willem Rochel, arbeider
 3. Engelbert van den Hul, arbeider, de twee eersten te Elburg de laatste te Doornspijk ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


32
Officier van Justitie Zwolle
Brandstichting

Doornspijk, den 17 April 1903.

Bij de hierbij gaande stukken, betreffende den brand op 10 April jl. bij de weduwe H. van Renselaar, meen ik nog de volgende opmerkingen te moeten maken.

Breunis van Renselaar staat zeer ongunstig bekend. Hij gedraagt zich slecht, is wraakgierig, onverschillig en brutaal. Vermoedelijk heeft hij den brand gesticht met medeweten en medewerking van zijne zuster Gerrigje van Renselaar, vrouw van Hendrik Reurink, die vele der slechte eigenschappen van haren broer heeft. Zij heeft geweigerd voor mij te komen om gehoord te worden, aan den Gemeente-veldwachter Schenk o.a. zeggende, “dat zij het verdomde om van haar zieke moeder af te gaan”. Toen ik haar tijdens den brand sprak, kreeg ik den indruk dat zij van de zaak meer afwist, trouwens het is allen die bij het begin van de brand tegenwoordig waren, onverklaarbaar hoe het vee zoo spoedig losgesneden en naar buiten gedreven kon zijn. Dat vee was niet verzekerd. Het huis en de inboedel wel, huis en schuur in herbouw. De inboedel van Krijn van Renselaar was ook verzekerd, doch een vrij groot bedrag aan contanten, (p.m. FL 600,--) dat daar door middel van de brandspuit gered is, zoude natuurlijk niet door de Brandwaarborg Maatschappij vergoed zijn.

Ook de  moeder heeft, naar ik vertrouw, misschien van het plan afgeweten, zij zat vóór den brand bij het vuur, terwijl zij anders bijna steeds bedlegerig is.

Naar gezegd wordt zou Breunis vóór den brand gezegd hebben: “als hij (Krijn) er niet uitgaat, zullen wij hem er uit branden”.

De tijd heeft mij nog ontbroken om te onderzoeken of dit gezegde waarheid bevat, maar ik twijfel niet, of de bedoeling om zijn broeder Krijn te benadeelen, Breunis meende dat hij (Krijn) niet verzekerd was, is een der redenen waarom hij het huis in brand heeft gestoken. Hierbij  komt nog, dat Krijn eene vordering op zijne moeder had opgezegd en de geleden brandschade als voorwendsel kon dienen, om de onmogelijkheid van de terugbetaling te verklaren.

Zeven varkens en twee kalveren, die in de schuur bij het huis waren, zijn eigendom van Breunis. Hij had ze niet tegen brandschade verzekerd, doch zij konden daaruit gemakkelijk gered worden.

In het vertrek, dat door Krijn bewoond was, smeulde slechts een klein vuurtje..

Hilligje Witteveen is zeer met het gezin van de weduwe van Renselaar bevriend, waarschijnlijk heeft Gerrit van Renselaar, even ongunstig bekend als Breunis, en de weduwe van Renselaar van de plannen dezer geweten. Ik heb haar wegens hare ongesteldheid niet kunnen hooren.

Hendrik Reurink staat gunstig bekend.

Het huis was geheel met riet gedekt. Een plattegrondteekening gaat hierbij of volgt later, evenals eene schets van het terrein.
De afstand van het huis van de weduwe van Renselaar tot aan dat van Evert Holstege is omstreeks 250 meter (2½ à 3 minuten gaans).

Voorts meen ik nog te moeten opmerken, dat de voordeur van den haard de kruk mistte, waarmede de klink wordt opgelicht en dat zij, daar deze klink niet goed vatte, met den grendel werd gesloten.

Daar nu H.zn. Bossebroek deze deur niet open konde krijgen en Hilligje Witteveen haar had open laten staan, is zij vermoedelijk door Gerrigje van Renselaar nadat de weduwe uit was gegaan, weder gesloten. Ik ben nog bezig de zaak verder te onderzoeken en zal, indien dit onderzoek tot eenig nader resultaat leidt, U de stukken ten spoedigste zenden.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat Breunis van Renselaar, die nogal zenuwachtig is wanneer hij te Zwolle was kras wordt onder handen genomen, tenslotte zal bekennen. Tijdens den brand zeide Gerrigje van Renselaar mij, dat zij den geheelen namiddag een vreemd knappend geluid gehoord had, alsof er iets brandde, maar ongetwijfeld heeft zij dit later bedacht, daar er niet over gesproken is in tegenwoordigheid van Hilligje Witteveen.

Ik zelf zag Vrijdag avond, op een afstand ongeveer 20 à 25 minuten plotseling rook en een groote vlam uit het dak eener woning slaan, die mij later bleek die van de weduwe van Renselaar te wezen. Het was toen tien minuten voor zeven. Ik twijfel niet of Breunis van Renselaar zal, als hij merkt dat de zaak voor hem ongunstig kan afloopen zich door de vlucht naar Noord-Amerika aan eene strafvervolging onttrekken, vooral daar in den laatsten tijd uit deze streken er reeds velen zijn heengegaan en het met zijn veehandel ongunstig gesteld is.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


33
Officier van Justitie Zwolle
Bewijs van goed gedrag van J. Schenk

Doornspijk, den 2 April 1903

Om te kunnen afgeven een bewijs van goed gedrag, als bedoeld in de missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 24 Juni 1897, Nº 2975, afdeeling  BB, heb ik de eer U Edelachtbare beleefd te verzoeken mij wel te willen opgeven of Jan Schenk, geboren te Elburg, den 18 April 1887, na zijn 10de levensjaar is veroordeeld wegens gemeene misdrijven, wegens overtredingen van de artikelen 432 en 433 van het wetboek van strafrecht of tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting krachtens het 4е lid van artikel 453 van dat wetboek.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


34
Officier van Justitie Zwolle
Aanvraag Staten

Doornspijk, den 20 April 1903

Beleefd verzoek ik U Edelachtbare mij wel te willen doen toekomen, eenige formulieren van de staten van inlichtingen omtrent personen van wie aan U Edelachtbare een proces-verbaal ten vervolge wordt afgezonden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


35
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Strooperij

Doornspijk, den 20 April 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Neeltje van de Streek, zonder beroep te Doornspijk, ter zake van strooperij. (in potlood: het gevraagde geboorteëxtract en de staat van inlichtingen gaan hiernevens)

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.

 

36
Officier van Justitie Zwolle
Diefstal

Doornspijk, den 21 April 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrik Vlieger Berendsz, landbouwer te Doornspijk, ter zake van diefstal.

Het geboorteëxtract en de staat van inlichtingen van de verdachte gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


37
Justitie
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 20 April 1903

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare te retourneren de bij Uw schrijven van den 10 April jl. gevoegde stukken, met  bijvoeging van de door den gemeente-veldwachter G. Puttenstein opgemaakte proces-verbaal, betreffende het doen erkennen door belanghebbenden van het in Uwe genoemde missive verzochte, alsmede van het daarbij gevraagde geboorte-extract.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


38
Justitie Diefstal
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 28 April 1903

Onder terugzending van het mij bij U Edelachtbare missive van den 22 April jl. L.B, nº 157 toegezonden proces-verbaal, H. Vlieger Bz, alhier heb ik de eer U  Edelachtbare hierbij te doen toekomen, een proces-verbaal van verhoor van genoemden Vlieger over de bij U Edelachtbare  bovenaangehaald schrijven gedane vraag.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


39
Justitie Staten van inlichtingen H. Kroeze en J. van 't Hof.
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 28 April 1903

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare aangevuld terug te zenden, de staten van inlichtingen omtrent H. Kroeze en J. van 't Hof, mij geworden bij U Edelachtbare missive dd. 22 dezer, Lª B, nº 155.

Kroeze staat niet ongunstig bekend. 

Van 't Hof woont sedert 5 December 1899 in deze gemeente en staat hier niet ongunstig bekend. Voor dien tijd woonde hij in Oldebroek, even over de grens van Doornspijk. Naar ik verneem, was hij daar bij zijne buren als lastig bekend en wordt hij verdacht zich ten opzichte van hen aan baldadigheid te hebben schuldig gemaakt; o.a. het met mest bevuilen van eene wasch, die te drogen hing.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


40
Bezigen van honden als last- of trekdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 1 Mei 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Jacobus Westerink, fruithandelaar te Elburg, ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekendN.S. Rambonnet.


41
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Openbare dronkenschap

Doornspijk, den 4 Mei 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Hendrik Schuurman, arbeider te Doornspijk, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


42
Officier van Justitie Zwolle
Bevel van arrest J. van Diepen

Doornspijk, den 7 Mei 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij terug te zenden het bevel van arrest voor Jacobje van Diepen, weduwe van Ariën Veldkamp welk stuk te laat door mij werd ontvangen om nog tijdig aan belanghebbende te worden uitgereikt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


43
Officier van Justitie Zwolle
Justitie  mishandeling

Doornspijk, den 9 Mei 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te zenden het proces-verbaal, opgemaakt op klachte van T. van de Poppe Hz. tegen B. Fikse, landbouwer alhier, ter zake van mishandeling, waarop Uw schrijven van den 8 Mei jl. Lett. A, nº 1537 betrekking heeft.

Ik had dit aangehouden in de verwachting dat nog getuigen, die het feit gezien hadden, zouden gevonden worden; dat is echter niet gelukt.

Van de Poppe staat gunstig bekend. Hij is iemand, die veeleer twist zal ontwijken (de vlucht nemen) dan zoeken. Het visum repertum gaat hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


44
Officier van Justitie
Vernieling van goederen

Doornspijk, den 14 April 1903

Onder terugzending van het bij U E
delachtbare missive dd. 7 mei jl., Litt. A. nº 1526, gevoegde schrijven van Dѕ. E.J. Homoet alhier, heb ik de eer U Edelachtbare te berichten, dat aan het bij die missive  gedane  verzoek door mij is voldaan.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


45
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle
Het onbeheerd laten staan van een paard en wagen op den Zuiderzeeschen Straatweg

Doornspijk, den 16 Mei 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Klaas Hoeve, vischhandelaar te Elburg, ter zake van het onbeheerd laten staan van een paard en wagen op de Zuiderzeeschen Straatweg.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


46
Mishandeling T. v.d. Poppe
Officier van Justitie

Doornspijk, den 22 Mei 1903

Ten vervolge van mijn schrijven van den 9 Mei jl. Nº 43, heb ik de eer U  Edelachtbare hierbij te doen toekomen, een door de gemeente-veldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Marrigje Hoekert, naaister te Doornspijk.

Nader onderzoek heeft niet meer aan het licht gebracht, doch het schijnt dat de vrouw van G.J. Van Spijkeren (haar zoon is getrouwd met eene zuster van den verdachte) de toedracht heeft gezien. Is dit het geval, dan zal ze, onder eede gehoord, vermoedelijk de waarheid wel zeggen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


47
Laten loopen van pluimgedierte op een 's ander grond
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 25 Mei 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan  te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter alhier, tegen Aaltje Assen, huisvrouw van Gerrit van den Bosch te Doornspijk, ter zake van overtreding van artikel 458 van het Wetboek van Strafrecht.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


48
Bevelen van arrest.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 27 Mei 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare terug te zenden de bevelen van arrest als:

 één voor L. Kruithof, vrouw van J. v.d. Dragt, die te Elburg woont;
 één voor L. Schut, die den 3 Maart jl. is vertrokken naar Noord-Amerika; en
 twee voor Tijmen Pater, zijnde een en dezelfde persoon, die op de beide bevelen  wordt opgeroepen tegen
 den 3 Juni a.s.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


49
Oproeping A. van den Dragt
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 30 Mei 1903

Bij dezen heb ik de eer  U Edelachtbare terug te zenden de oproeping van Aart van den Dragt, die volgens den veldwachter Schenk met zijne ouders tijdelijk naar Drenthe is vertrokken om hout te schillen, van waar hij eerst over 7 à 8 weken in deze gemeente terug komt.

Zijn juist adres heeft Schenk niet te weten kunnen komen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


50
Bevel van arrest voor G. Vaassen vrouw van H. Brummel
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 2 Juni 1903

Hierbij heb ik de eer het bevel van arrest van G. Vaassen, huisvrouw van H. Brummel snel terug te zenden, onder mededeling, dat zij naar Drenthe vertrokken is, zonder haar adres achter te laten, van waar zij over 7 à 8 weken in deze gemeente wederkeert.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


51
Laten grazen van schapen en dronkenschap.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 4 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Thijs Visch schaapherder te Doornspijk, ter zake van het laten grazen van schapen
 2. Evert Karssen, arbeider te Elburg wegens openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


52
Overtreding reglement weiden en leiden van stieren in den provincie Gelderland.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 9 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Gijsbert Koster, landbouwer te Oldebroek, ter zake van overtreding van het reglement op het weiden en leiden van stieren in de provincie Gelderland.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


53
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 10 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balters, Rijksveldwachter alhier, tegen Albertus Holstege, arbeider te Doornspijk, ter zake van openbaar dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


54
Afsnijden van gras.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 16 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, onbezoldigd buitengewoon veldwachter der gemeente Oldebroek en Doornspijk alhier, tegen Hendrik Neijmeijer, arbeider te Doornspijk, ter zake van strooperij.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


55
Overtreding jachtwet.
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 16 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H. Pompert, onbezoldigd veldwachter der gemeente Oldebroek en Doornspijk alhier, tegen Gerrit Weijenberg, arbeider te Doornspijk te Doornspijk, ter zake van overtreding van de jachtwet.

Weijenberg is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen, zijn geboorteëxtract wordt hierbij gevoegd, terwijl reeds meerdere malen ter zelfder zake proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


56
Overtreding verordening persoonlijke diensten
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 16 Juni 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Gerrit van de Grift, arbeider te Doornspijk, ter zake van overtreding  der verordening op de persoonlijke diensten in deze gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


57
Brand J. Bultman
Officier van Justitie

Doornspijk, den 16 Juni 1903.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen een door den in deze gemeente gestationeerden Rijksveldwachter K.J. Balsters, opgemaakt proces-verbaal, ter zake van een op den 9 Juni jl. plaats gehad hebbende brand ten huize van J. Bultman alhier.

Een nader onderzoek naar de oorzaak van den brand heeft tot niets geleid.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


58
Gevangenisstraf J. van 't Hof en H. Kroese.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 17 Juni 1903.

Namens Jakob van 't Hof en Harmen Kroese veroordeeld bij vonnis van Uwe Rechtbank dd. 4 Juni jl., ieder tot 3 weken gevangenisstraf heb ik de eer  U Edelachtbare te verzoeken, voor den eerste die wenscht te gaan grasmaaien om zijn straf te ondergaan na half Juli en voor den tweede, die thans veel timmerwerk heeft, in de maand November a.s.

Met het oog op de gezinnen van beiden (van 't Hof heeft 4 kinderen en Kroese is weduwnaar met 8 kinderen) komt het mij wenschelijk voor dat, zoo mogelijk, aan hun verzoek voldaan worde.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


59
Overtreding verordening bezigen honden trek- of lastdieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle.

Doornspijk, den 19 Juni 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal, opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1.  Evertje Draaier, zonder beroep
 2. Teunis de Wolf, koopman in pluimgedierte, de eerste wonende te Doornspijk, de laatste te Wezep (gemeente Oldebroek) ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


60
Dronkenschap, Belediging, Verzet.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 20 Juni 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt door H.J. Schenk, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Marinus Tatje, vischventer te Elburg, ter zake van:

 1. Openbare dronkenschap
 2. Beleediging
 3. Verzet.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


61
Justitie, diefstal.
Commissaris Politie Haarlem.

Doornspijk, den 20 Juni 1903.

In den nacht van 22 op 23 Mei jl. zijn onder deze gemeente ontvreemd de voorwerpen op de hier bijgaande lijst vermeld, waarvan wordt verdacht Jan Pol een broer van den a ̀costi wonende Aart Pol, timmerman.

Daar deze laatste met de Pinksterdagen bij zijn broẽr alhier gelogeerd heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat door dezen de bedoelde voorwerpen zijn medegenomen, te meer omdat een hier ingesteld onderzoek tot  niets geleid heeft.

Ik heb de eer U hiermede in kennis te stellen, met beleefd verzoek een onderzoek te laten doen ten huize van Aart Pol, voornoemd en bij het resultaat daarvan te zijner tijd te willen mededeelen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet.


62
Justitie
Burgemeester van Elburg

Doornspijk, den 26 Juni 1i903.

Naar aanleiding van een schrijven van den heer Officier van Justitie dd. 20 Juni jl. Lª A, no. 1895, heb ik de eer U Edelachtbare bijgaande drie processen-verbaal in te zenden, met beleefd verzoek deze verdachte te hooren, daarvan proces-verbaal op te maken en dit, onder terugzending der stukken aan mij te doen toekomen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


63
Diefstal van schapen
Burgemeester van Blokzijl

Doornspijk, den 29 Juni 1903.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare toe te zenden een door de veldwachters K.J. Balsters en G. Puttenstein alhier opgemaakt proces-verbaal, inzake het ontvreemden van schapen ten nadeele van den in deze gemeente wonenden landbouwer E. Veldkamp.

Uit het verder onderzoek is niet gebleken, dat Berend van der Woude en Schuring of Schuurman uit Vollenhoven bekend zijn. Het komt mij echter niet onwaarschijnlijk voor dat genoemde personen wel meer met Dries Rook te Oldebroek hebben samengewerkt; wellicht ook in dit geval.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


64
Ontvreemding timmermansgereedschap.
Commandant van Politie Haarlem

Doornspijk, den 29 Juni 1903,

Ten vervolge van mijn schrijven van 20 Juli jl., N° 61, heb ik de eer U te berichten, dat de timmermansgereedschappen, daarin bedoeld te Elburg in beslag zijn genomen en dat ook het signalement van den dief (een Duitschen) die ze te Elburg verkocht heeft, bekend is en in het Algemeen Politieblad zoo spoedig mogelijk zal worden bekend gemaakt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


65
Brand ten huize van A. Westerink
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 29 Juni 1903.

Ik heb de eer  U Edelachtbare toe te zenden een proces-verbaal opgemaakt door den Rijksveldwachter K.J. Balsters alhier, ter zake van een plaats gehad hebbenden brand ten huize van de postbode A. Westerink in deze gemeente op den 13 Juni jl. Daar hier bezwaarlijk aan toeval of ongeluk te denken is, heb ik deze zaak nader onderzocht, doch zonder resultaat. Een proces-verbaal van verhoor van Grietje Bosch gaat hierbij. Naar gezegd wordt zijn hare geestvermogens niet geheel normaal. In de familie van hare moeder komt krankzinnigheid meer voor.

Dit is de vierde brand, die sedert den 17den Maart jl. in een betrekkelijk kleinen kring voorkomt.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


66
Oproeping H. Vlieger
Officier van Justitie Zwolle

 Doornspijk, den 6 Juli 1903.

Hierbij heb ik de eer  U Edelachtbare terug te zenden de oproeping voor Hendrik Vlieger, onder mededeeling dat hij naar Holland vertrokken is om grasmaaien, van waar hij over ruim veertien dagen in deze gemeente terug keert, waarvan ik U Edelachtbare alsdan zal kennis geven.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


67
Justitie
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 6 Juli 19i03.

In antwoord op U Edelachtbare schrijven van den 4 Juli jl. Litt. A. N° 2023, heb ik de eer te berichten dat, daar Tatjes te Elburg woont, de bij U Edelachtbare missive van den 20 Juni jl. Litt. A N° 1895 ontvangen stukken door mij zijn doorgezonden aan mijn ambtgenoot aldaar. Diens processen-verbaal naar aanleiding daarvan door den rijksveldwachter Balsters gaan hierbij.

Zoo  U Edelachtbare zulks nodig acht zal ik H.J. Schenk zijne drie processen-verbaal in één doen samenvatten.Het geboorte-extract van den verdachte wordt tevens hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


68
Laten grazen van schapen.
Ambtenaar Openbaar Ministerie.

Doornspijk, den 6 Juli 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Lammert Pol, schaapherder alhier, ter zake van het laten grazen van schapen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


69
Algemeen Politieblad
Departement Justitie

Doornspijk, den 7 Juli 1903.

Beleefdelijk wordt verzocht het onderstaande in het eerstvolgende nommer van het Politieblad te willen opnemen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

 

"De Burgemeester van Doornspijk verzoek opsporing, aanhouding en bericht van een Duitscher, gekleed met blauwe jekker, dito broek, dito trui en rijgschoenen en draagt een zwart vilten hoed (slappen) signalement: omstreeks 30 à 35 jaren, circa 1.70 meter lang, breed in den schouders, aangezicht langwerpig, mond gewoon, neus groot, oogen grijs, haar blond en blonde knevel.

Deze vreemdeling die slecht Hollandsch spreekt en voorgeeft scheepstimmerman te zijn, heeft te Elburg eenig onder Doornspijk ontvreemd timmermansgereedschap verkocht."


70
Overtreding Jachtwet.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 Juli 1903.

Onder terugzending van het mij bij Uwe missive van den 4 Juli jl. geworden proces-verbaal, G. Weijenberg heb ik de eer U Edelachtbare te berichten dat genoemde Weijenberg is opgeroepen om gehoord te worden doch niet is verschenen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


71
Laten weiden van schapen.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 10 Juli 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk tegen Eibert van 't Goor landbouwer alhier, ter zake van het laten graxen van schapen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


72
Overtreding van verordening honden enz.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 13 Juli 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk tegen Hendrik Jan Hoeven arbeider te Elburg ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


73
Oproeping A. Zwep
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 31 Juli 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare terug te zenden de oproeping voor Aalt Zwep onder mededeling dat hij naar Drenthe vertrokken is om hout te schillen, van waar hij over ongeveer een maand in de gemeente terugkeert, waarvan ik  U Edelachtbare alsdan zal kennis geven.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


74
Dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 31 Juli 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter alhier, tegen Gerbrig Dijkhuizen, koopman te Elburg, ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


75
Verwonding van een paard van J. van der Streek
Officier van Justitie

Doornspijk, den 31 Juli 1903

Ik heb de eer  U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. Van Koot, Brigadier titulair der Rijksveldwacht te Elburg ter zake van het verwonden van een paard van Jan van der Streek te Kamperveen in eene weide onder deze gemeente.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


76
Overtreding leerplichtwet
Officier van Justitie

Doornspijk, den 3 Augustus 1903.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 29 juli jl. geworden processen-verbaal, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de door de Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakte processen-verbaal van verhoor van Evert van 't Hof en Gerrit Jan Hop alsmede de geboorte-extracten van betrokken kinderen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


77
Mishandeling
Officier van Justitie

Doornspijk, den 3 Augustus 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter alhier tegen Albert van Renselaar verkoopman te Elburg, ter zake van mishandeling.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


78
Belediging
Officier van Justitie

Doornspijk, den 5 Augustus 1903

Ik heb de eer  U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door mij op klachte van Gerrit van der Maaten landbouwer alhier, tegen Eibert Draaijer handelaar in bouwmaterialen te Doornspijk, ter zake van beleediging. Een staat van inlichtingen en het geboorte-extract  van voornoemde Draaijer en een proces-verbaal van verhoor gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(in de kantlijn: Draaijer is dezelfde persoon bedoeld bij mijn schrijven dd. 24 Mei 1i902, n° 54ª waarop betrekking heeft Uwe  missive dd. 24 Mei d.a.v. Hij is ontevreden van aard, doch staat niet bepaald ongunstig bekend)


79
Justitie
Officier van Justitie

Doornspijk, den 6 Augustus 1903

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te berichten, dat Hendrik Vlieger bedoeld bij mijne missive van den 6 Juli jl. N° 66 in deze gemeente is teruggekeerd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


80
Ontvreemding polsstok
Officier van Justitie

Doornspijk, den 10 Augustus 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door den Gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter G. Puttenstein alhier tegen Rutger Assen, arbeider  in deze gemeente ter zake van het ontvreemden van een polsstok ten nadele van Jan Brokkelkamp. Een geboorte-extract en een staat van inlichtingen van den verdachte wordt hier bij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(in de kantlijn: Assen staat niet ongunstig bekend.)


81
Mishandeling van een paard.
Officier van Justitie

Doornspijk, den 15 Augustus 1i903

Onder terugzending van het mij bij U Edelachtbare missive van den 1 dezer Lett. B Nº 368 toegezonden proces-verbaal ter zake van het mishandelen van een paard toebehorend aan Jan van de Streek te Kamperveen, heb ik ter voldoening aan de bij die missive gedane verzoek de  eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen de processen-verbaal van verhoor van de getuigen C. van der Meulen Kunee, Jb. Kragt en D. Bos.

Ik heb voorts de eer U Edelachtbare  op te merken dat gemelde Van de Streek  geen familie is van de zoons van wijlen Dirk van de Streek.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


82
Openbare dronkenschap
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 17 Augustus 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge  hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter alhier tegen Jurrien Tersteege vroeger schipper, thans koopman in potlooden enz. te Arnhem ter zake van openbare dronkenschap.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


83
Overtreding gebruiken honden als trek- of lastdieren en strooperij.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 24 Augustus 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal opgemaakt, één door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Arend Bijsterbosch, vodden koopman aldaar ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek of lastdieren en twee door H.J. Schenk, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen:

 1. Dries van de Streek Hz, landbouwer te Oldebroek, ter zake van vorenstaande overtreding en
 2. Driesje Top, huisvrouw van Gerrit van de Streek wegens strooperij.

Het geboorte-extract en staat van inlichtingen van laatstgenoemde gaat hiernevens.

Driesje Top maakt zich voortdurend schuldig, in weerwil van herhaalde waarschuwingen, aan strooperij van hout uit een laan dicht bij haar woning van neer slechts dood hout, wordt gesprokkeld laat ik dit steeds oogluikend toe, doch vrouw van de Streek ontziet zelfs geen ingeplante jonge boomen, waarvan ik eenige reeds tot viermaal toe heb moeten vernieuwen. Armoede kan niet als verontschuldiging gelden, want haar man, die in Duitschland werkt, zend haar maandelijks een behoorlijk bedrag voor de huishouding. In den laatsten tijd zend ze overigens viertal hare kinderen op strooperij uit.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


84
Overtreding verordening weide van stieren.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 24 Augustus 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door H. van de Grift, buitengewoon gemeente veldwachter alhier tegen Evert van de Werfhorst Ezn. landbouwer te Oldebroek ter zake van overtreding van overtreding der verordening op het weiden van dieren in de gemeente Doornspijk.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


85
Overtreding verordening weiden van stieren

Doornspijk, den 7 September 1903.

Onder terugzending van bijgaand proces-verbaal, E. van de Werfhorst Ezn. te Oldebroek, heb ik de eer U Edelachtbare ter voldoening aan Uw schrijven van den 27 Augustus jl. te doen toekomen eene door B en W dezer gemeente ondertekende ambtseedige verklaring aangevende het stuk land waarin de stieren van genoemde van de Werfhorst  in het loopende jaar zou weiden.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


86
Laten weiden van koeien op een anders grond.
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 7 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter alhier tegen Jan Fikse landbouwer alhier, ter zake van het laten loopen van vee op een anders grond.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


87
Brand G. Rechterschot
Officier van Justitie

Doornspijk, den 9 September 1903.

Hierbij heb ik de eer U Edelachtbare te zenden een door den Gemeente Veldwachter G. Puttenstein alhier opgemaakt proces-verbaal ter zake van een plaats gehad hebbende brand ten huize van Gerrit Rechterschot in de buurtschap “Noorderrot” onder deze gemeente.

Bij een nader ingesteld onderzoek is mij gebleken, dat aan de verklaring van den jongen, als zoude hij met een lucifer de hooiberg hebben aangestoken, niet valt te twijfelen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


88
Overtreding verordening gebruik honden als trek of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 15 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Aart Krooneman, venter te Doornspijk, ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


89
Geboorte-extract J.W. Bleijenburg
Officier van Justitie Utrecht

Doornspijk, den 15 September 1903.

Naar aanleiding van U Edelachtbare missive dd.10 September 1903, N° 948, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen een extract uit de geboorteacte van Jan Willem Bleijenburg.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


90
Overtreding verordening gebruik honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 16 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Wieger Wessels, kippenkoopman te Wezep, ter zake van overtreding der verordening op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


91
Overtreding verordening bezigen honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 18 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden twee processen-verbaal opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd alhier, tegen

 1. Jacob van 't Hof
 2. Lubbert Plette,  landbouwers, de eerste wonende te Doornspijk, de laatste te Oldebroek, beiden ter zake van overtreding der verordening op het gebruik van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


92
Geboorte-extract H. Bomhoff
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 18 September 1903

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 17 September 1903 Lª P n° 50, heb ik de eer U Edelachtbare hierbij te doen toekomen, een geboorteëxtract en een staat van inlichtingen van Harmen Bomhoff.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


93
Overtreding verordening bezigen honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 21 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, veldwachter alhier, tegen Jan Plette, landbouwer te Oldebroek, ter zake van overtreding op het gebruiken van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


94
Ijkovertreding
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 23 September 1903.

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden drie processen-verbaal, opgemaakt door de veldwachters Balsters en Puttenstein alhier tegen:

 1. Eibert Draaijer, koopman
 2. Christiaan Spijkerboer, bakker en winkelier
 3. Bijgje Jonker, winkelierster, allen te Doornspijk, ter zake van ijkovertreding.

De maten die voor het meten van teer gebruikt werden, waren niet te vervoeren zonder gereinigd te zijn. Daartoe is de teer er afgebrand waarbij evenwel de voorwerpen geleden hebben.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


95
Bezigen van honden als trek- of lastdieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle

Doornspijk, den 2 October 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door H.J. van Koot, Brigadier-titulair der Rijksveldwacht te Elburg, tegen Jacob Hoeve arbeider, ter zake van overtreding der verordening op het gebruik van honden als trek- of lastdieren.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


96
Mishandeling
Officier van Justitie Zwolle

Doornspijk, den 2 October 1903.

Ik heb de eer U Edelachtbare in te zenden een proces-verbaal, opgemaakt door A. van Driel, Wachtmeester-Commandant der Koninklijke Maréchausseé, Brigade Raamsdonkveer, tegen Adam Verkooijen, polderwerker te Oud Drimmelen, gemeente Made en Drimmelen, tijdelijk alhier, ter zake van mishandeling van Nicolaas Verhoeve, polderwerker, wonende en tijdelijk verblijvend als boven.

Een proces-verbaal van verhoor van den verdachte en de getuigen, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk wordt hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


97
Weiden van stieren
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 10 October 1903.

Bij dezen heb ik de eer U Edelachtbare te doen toekomen de gewijzigde ambtseedige verklaring bedoeld bij Uw schrijven van den 7 October jl.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


98
Overtreding leerplichtwet
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 12 October 1903.

Onder terugzending van de mij bij Uw schrijven dd. 7 October jl. geworden processen-verbaal heb ik de eer U Edelachtbare hierbij  te doen toekomen de door den Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter H.J. Schenk alhier opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Egbert Kers, alsmede de geboorte-extracten der betrokken kinderen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


99
Visschen zonder vergunning
Officier van Justitie

Doornspijk, den 14 October 1903.

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Kornelis Kroes, visscher te Doornspijk, ter zake van het visschen zonder vergunning.

Kroes is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen, zijn geboorteëxtract wordt hier bij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


100
Loopen op 's anders grond
Ambtenaar Openbaar Ministerie

Doornspijk, den 16 October 1903.

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Jan van Essen, arbeider alhier, ter zake van het loopen op een 's anders grond.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


101
Visschen zonder vergunning
Officier van Justitie

Doornspijk, den 1900

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden, drie processen-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter te Doornspijk, waarvan twee tegen Wolter Stijf en één tegen Gerrit Kroes, visschers alhier, ter zake van het visschen zonder vergunning. De bekeurden zijn opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen, de geboorteëxtracten worden hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


102
visschen zonder vergunning
Officier van Justitie

Doornspijk, den 24 October 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door G. Puttenstein, Gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter alhier, tegen Berend Regterschot, visscher te Doornspijk, ter zake van het visschen zonder vergunning. Regterschot is opgeroepen om gehoord te worden, maar niet verschenen, zijn geboorteëxtract wordt hierbij gevoegd.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


103
Afsnijden van boompjes en vernielen van goederen
Officier van Justitie

Doornspijk, den 24 October 1903

Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door den te Doornspijk gestationeerden Rijksveldwachter K.J. Balsters, tegen Hendrik Smit en Hendrik van den Hul, boerenknechten te Doornspijk, ter zake van het afsnijden van boompjes en vernielen van goederen. Aangezien de Rijksveldwachter Balsters meende, dat Rozeboom meer van de zaak afwist dan hij hem heeft willen zeggen heb ik dezen verhoord, waarvan het proces-verbaal hiernevens gaat.

Ik acht het niet onaannemelijk dat hij bij een verhoor onder eede echter meer zal verklaren dan hij ook aan mij heeft willen mededelen. Blijkbaar toch wil hij zich zoo mogelijk buiten de zaak houden. Dit is wel verklaarbaar, omdat hij in groote verlegenheid zou komen indien hij tegelijkertijd  zijne beide knechten kwijt raakte. Dan Van den Hul zoude bekennen schuldig te zijn is m.i. Niet aan te nemen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet


104
Mishandeling
Officier van Justitie

Doornspijk, den 29 October 1903

Ik heb de eer U Edelgestrenge hierbij aan te bieden een proces-verbaal, opgemaakt door K.J. Balsters, Rijksveldwachter te Doornspijk, tegen Breunis van  Renselaar, veekoopman alhier, ter zake van mishandeling. Het geboorteëxtract en een staat van inlichtingen van den verdachte gaan hiernevens.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(met potlood in de kantlijn: Renselaar staat zeer ongunstig bekend)


105
Geboorteëxtracten en staten van inlichtingen van H. Smit  en H. van 't Hul
Officier van Justitie

Doornspijk, den 29 October 1903

Naar aanleiding van U Edelachtbare missive dd. 25 October jl. Litt. A, n° 2617 en ten vervolge van de mijne van den 24 October jl. N° 103, heb ik de eer  U Edelachtbare de geboorteëxtracten en de staten van inlichtingen van de daarbij bedoelde personen hierbij te doen toekomen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet

(met potlood in de kantlijn: van den Hul staat niet gunstig bekend. Smit staat niet ongunstig bekend)


106
Belediging
Officier van Justitie

Doornspijk, den 29 October 1903

Naar aanleiding van Uw schrijven van den 17 October jl., heb ik G. van der Maaten gevraagd of hij c.q. genegen is de verontschuldigingen van Draaier aan te nemen en dan in verband daarmede zijn klacht in te trekken. Zijn antwoord was, dat hij daartoe steeds bereid is geweest en nog is, doch dat hij wegens de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan waarheidsliefde van Draaier zich genoodzaakt ziet de voorwaarde te stellen (en mij komt dit billijk voor) dat Draaier zich in tegenwoordigheid van twee getuigen zal verontschuldigen.
Daarna heb ik Draaier het antwoord dat Van der Maaten mij op mijne vraag had gegeven medegedeeld en van dezen tot antwoord gekregen dat hij slechts bereid was aan Van der Maaten zijne verontschuldigingen aan te bieden indien deze “de lasterpraatjes” die hij omtrent hem, Draaier, uitgestrooid had wilde intrekken.
Teneinde alle misverstanden te voorkomen, heb ik zoowel aan Van der Maaten als aan Draaier verzocht mij hunne  antwoorden ook schriftelijk te geven. De beide brieven die ik dientengevolge ontving gaan hierbij.

Tenslotte heb ik Van der Maaten nog met het antwoord van Draaier bekend gemaakt, waarop deze het volgende heeft geantwoord dat hij nimmer “lage praatjes” omtrent Draaier heeft gebezigd en hij die daarom ook niet heeft in te trekken. Wel heeft hij indertijd Draaier met wien hij toen nooit onaangenaamheden had gehad en dien hij steeds ten beste raadde (Draaier is nog familie van hem) in gemoede gewaarschuwd, dat de wijze waarop hij zijne zaken dreef waarschijnlijk op een faillissement zoude uitloopen.

De Burgemeester van Doornspijk,
(getekend) N.S. Rambonnet