Diverse transcripties: Stadsarchief Elburg (3)

Inv.nrs

1356 Heer Gerryt pater van het Sint Agnietenconvent in Elburg, beveelt Jan Huuszen om Lambert Janson ongestoord diens koeien te laten weiden in die Helle, liggende in Dornspijck.

Transcriptie

Circa 1575

Dye pater doet en erfflijken bevellende van wegen dye drost van Elburch Jan Huuszen dat y Lambert Janson sijn koene yn dye Helle lyggende yn Dorspijck, onbespyrtt weyden laten oft gij moegen sulves 6 voeder woll sullyxs wachten vanden waeren daer moget gij en nae weten toe reguliren.

Heer Gerryt pater van Sint Agnyetenconvent t Elburch.

1359 Geryt van Empse en Johan Boese als scheidslieden, vanwege heer Andries ten Bleke priester enerzijds, en Johan Wolterszoin en Geryt Franckenzoin als scheidslieden vanwege Johan Jacopszoin en Alijt zijn vrouw anderzijds, doen uitspraak over in het tussen de partijen bestaande verschil omtrent de goederen door begijn Griete Houwers nagelaten aan de Sint Anthonysvicarie in de kerk ter Elburg, waarvan heer Andries voornoemd vicaris is.

Transcriptie

9 Augustus 1555.

Wij Geryt van Empse ende Johan Boese gescheitslude van wegen heren Andries ten Bleke priester an een sijde. Wij Johan Wolterszoin ende Geryt Frankenzoin gescheitslude van wegen Johan Jacopszoin ende Alijt sijnen echten wijve an een andersijde, doin kont allen luyden ende bekennen zementlike mit desen openen brieve, dat wij dair to gebeden ende onthaelt sijn als vrunde ende mage ende rechte gesette gesceitslude een vruntlick ende minlick erffgesceit gededinct gemaict ende uutgesproken hebben tusschen heren Andries vurseid ende Johan ende Alijt vurgenoemd, roerende van all alsulke gescele ende gebreke als sij mit malcanderen gehadt hebben tot desen dage to hierkomende van all alsulck erve ende guet als Griete Houwers de bagijne Sunte Anthonysvicarie tot ander rechten testamente gegeven heeft. Zo die Geryt Ryerszoin ende Lubberich sijn echte wijff in Sunte Nicolaiskercke ter Elborch gesticht hebben, dair heer Andries vurseid een vicarus aff is, in voirwerden ende manieren als hyrna bescreven stait.

Inden eersten zo sijn Johan Jacopszoin ende Alijt sijn echte wijff vur ons ge­scheitslude gecomen ende hebben mit hoe­ren vrijen moetwillen ende mit gueden berade ter eren Goets ende des heiligen Vaders Sunte Anthonys, heer Andries vurseid als een to vangen tot behoeff der vicariën vurgenoemd erflick ende ewelick overgegeven ende to guede gescolden all allsulcke recht, besit ende to seggen als Johan ende Alijt vurseid hebben off gehadt mochten hebben an alsulck erve ende guet als Griete Houwers vurseid mit Arnt de Houwer oeren neve ende gekoeren momber in (doorgehaald:desen) deer saken der vicariën vurseid tot enen rechten testamente gegeven ende gemaict heeft.

Te weten eer andeel ende besit van dryen greden hoyla­nts ge­legen inden kerspel van Dorenspijck up dat willigen slach, hyrto oer andeel ende besit van dryen acker bou­lants gelegen inden kerspel van Dorenspijck.

Dair den enen acker lants aff gelegen is bij Henrick Besselszoins huys an sijne Koelhoff ende dair den anderen ackerlants aff gelegen is bij Lambert Neven huys zuytwert gelegen an lant dat Johan Berntszoins kynderen to behoirt. Ende dair den derden acker lants aff gelegen is bij Arnt Ghees Roloffszoins huys dair zuytwert Arnt vurseid selve naist gelant is, hyr to (doorgehaald:noch) noch oer recht ende to seggen als sij gehadt moegen hebben (doorgehaald:up die) tot den vijff gresen inden Goer gelegen. Zo Griete Houwers vurseid all dit vurseide lant der vicariën vurgenoemd gegeven ende gemaict heeft na uutwisunge der sundairen die dair aff is hyr tegen weder om hebben van mage gescheitslude Johan ende Alijt vurseid een lyefnisse to gesceyden die heer Andries vurseid van wegen der vicaryen vurgenoemd hoir te guede gemaict ende dairvan voldain heeft, zo dat Johan, Alijt vurseid, noch oer erven gien recht to seggen noch anspraik anden lande vurseid hebben, noch behalden en sullen in enigen wijs ende geboirdet (doorgehaald: tot eniger tijt) dat Johans broeder, heren Andries vurseid off den vicarius der vicarien vurseid tot eniger tijt molesteerden wolden, off rechtvorderinge an dit vurseide lant deden off dachten te doin aff te doin doin so en sal Johan vurseid sijnen broederen dair nyet behulpelick in wesen, noch bijstante dairin doin, in enige manieren hyrmede ende in mathen vurseid sal heer Andries als vicarius der vicarien vurseid van Johan Jacopszoin, Alijt sijne echte wijve ende oeren erven geslicht verleken gescheiden wesen ende blijven.

Zonder argelist in oirkonde der wairheit, des tot enen waren und vasten ourkund soe hebben wij N N N und N maechgescheidtluden vurseid elck onse segell an desen openen breve gehangen.

Gegeven inden jare ons Heren 1555 de negenden dach augusti.

Dorsaal:

Eersame lieve geminden heer ende bijsonder guede vrunt (doorgehaald:ick begheer zo ick begheer zo) ick en twijvel nyet ghij en hebt wel gehoert wee dat men mit mijnre moeder ommegaet mitten scattinge ende anders omme dair sulcks (doorgehaald:ende anders) te verhueden ende ander saken tusschen Willem mijn broeder (doorgehaald: onleesbaar) ende mijn moeder te slichten, begheer ick vrunt­liken van uwer eersamheit, dat ghij doch mit Willem mijnen broeder ten langste (doorgehaald:hyr ter Elborch sacken) en vrijdagen aff en saterdagen naistkomende hyr ter Elborch sacken ende hebben omme alle dage ons mit mackanderen te besprecken ende te doin zo (doorgehaald:ons dat) na gelegenheit in der saken dat nutste ende arberlickste (doorgehaald: onleesbaar) sijn sal, sal eersame bijsonder guede hyeren, wilt mij doch met weygeren noch gien versuym in laten gescien, want mijn moeder en ick ons ....

1361 Johannes Boegardt vicaris van de officiaal van de kerk van Sint Pieter te Traiectum, beveelt de pastoor der parochiekerk te Elburg Lubbertus Bernardi, in het bezit te stellen van de “altera portio” der Sint Hieronymus-vicarie in laatstgenoemde kerk.

Transcriptie

21 September 1565.

Johannes Boegardt utriusque iuris licentiatus, canonicus ecclesiae sancti Petri Trajecti ac vicarius in spiritualibus generalis a venercabilibus dominis decano et capitulo praedictae Ecclesiae sede archinalis eiusdem vacante specialiter deputatus delecto nobis in Christo curato seu victeurato ecclesia prochialis de Elburg salutem in domino et in commissis debitum adhibere diligentiam, presentato nobis honorabili domino Lubberto Bernhardi presbytero dictae diocecis ad alteram portionem vicarie sint Perpetuae cappellaniae fundatae dotate et erectae in predicta ecclesia parochialis ibidem. In et ad altare divi Hyeronimi ad praesens per mortem seu liberam resignationem et demissionem honorabilis domini Comradi Bernhardi quant ultimi rectoris et possessoris euisdem aut alius qualiter ... vacantae a religioso viro et viro Gerardo Wachtendunck patre fratrium montis divi Jheromini in Hulsbergen, vero et indubitato uti dicitur praedictae vicariae seu alterius portionis eiusden patrono et collatore pro institutione canonica a nobis obtinenda. Nos vero iuxta doctriniae apostoli nemini cito manus imponere volenter vobis mandamus quatenus accedentes antedictam ecclesiam parochialem in eadem palam et publice proclametis et imtimetis duobus diebus festivis et uno non festivo a se distantibus predictum dominum Lubbertum per nobis fuisse praesentatum citando cum hoc peremptorie certa nobis ad certum diem horam et locum competentum omnes et singule tam in genere quam in specie qui se predicto praesentato aut sua presentationi huiusundem oppenere voluerint aut sua crediderint interesse contra dictum presentatum ad opponendum vide ostendendumque et docendum de iuxt suo cum intimatione debita et consueta. Si vere nullus comparuerit oppositor vel contradictor extremum committimus vobis quatenus dictum dominum Lubbertum in et ad alteram portionem vicarie praedicti vice et authoritate nostra admittatis ipsum instituere in eandem et presentialiter innestiendo de eadem recepto primitus ab eodem fidelitatis et obedientiae ac dictae alterius portionis indemnitatis iuranieto solito et consueto et consequenter induratis eundem dominum Lubbertum vel praecuratoriae suum legittinum eius nove in reale corporalem ac actualem possessionem praedictem alterius portionis iurinque et pertinentiaris omnium eiusdem cum solentutatibus debitis et consuetis precipiendum universis et singulis pensionariis pactionariis ac debitoribus fructuum praedicte portionis ut eidem domino Lubberto vel procuratori suo legittimo ad hoc sufficienti mandato sustulto de huius alterius portionis vicarie fructibus redditibus et emolumentis universis respondeatis et ab illis quantum in eis est responderi faciant temporibus ad hoc positis et statutis, attendentes quod si aliquis contradictor comparuerit exstremum eundem contradictor una cum domino presentato Traiectum coram nobis ad certa diem horam comptentam quod ei duxeritis assignandum per vestrae litteras patentas presentibus transfixas remittatis processuribus in presenti causa prout iuris ordo dictaverit nostrum testimonio litterarum.

Datum Trajecti anno domini millo quingente­simo sexagesimo quinto die vero vigesima mensis septembris.

Anthe Buijser Hoens.

 

Heer Theodoricus Dorrhen pastoor te Elburg, verklaart heer Lubbertus Bernhardi in het bezit te hebben gesteld van de “altera portio” van het Sint Hieronymus-vicarie in de parochiekerk .

8 Mei 1569

Ego dominus Theodoricus Dorrhen pastor pro tempore ecclesiae oppidi Elburgensis protestor hac manu mea propria presens hoc mandatum per me esse exequutum, et me fecisse tres proclamationes domino Lubberto Bernhardo filio sup beneficium divi Hyeronimi ad alteram portionem in parochiali ecclesia de Elburg erectam et fundatam deinde secundum tenorem praesentii litterarum introduxi profuisse domini Lubberti in realem et actualem possessionem b... prodicti solito et consueto iuramento acta sunt haec in predicta ecclesia presentibus ibidem probis et honestis viris Petro de Apeldorn edituo nostro, et magistro Theodorico Alerd filio.

Anno millesimo quingentesimo sexagesimo nono octavo die mensis maii hora quasi sexta ante meridiem.

 

21 september 1565.

Johannes Boegardt bezitter van het licentiaat van beide rechten, kanunnik van de Sint Pieterskerk te Utrecht en vicaris generaal voor geestelijke aangelegenheden, door de eerwaarde heren de deken en de kanunniken van het kapittel van voornoemde kerk, -daar de zetel van het aartsdiakonaat van dezelve vacant is -, speciaal belast met de aan ons in Christus opgedragen zorg voor en de in standhouding van de parochiekerk te Elburg, om het heil van de Heer en van het bisdom met de ons verschuldigde zorgvuldigheid te volbrengen.

Wij dragen u op het tweede gedeelte van de goederen, die voor eeuwig bestemd zijn voor de vicarie, daartoe gesticht in de voornoemde parochiekerk zelve, in bezit te stellen van de aan ons gepresenteerde eerwaarde dominus Lubbertus Bernardi, priester in genoemd diocese in en bij het altaar van de goddelijke Hyeronimus, op het moment van de dood of bij het vrijwillig terugtreden ofvertrek van de eerwaarde heer Comradi Bernardi, laatste rector en bezitter van die functie, of op welke wijze ook vacant, zoals voorgedragen wordt door de pater

van de broeders van de berg van de goddelijke Jheronimus in Hulsbergen, de oprecht vrome en nobele man Gerard Wachtendunck, zeker en ongetwijfeld de patroon en de collator van voornoemde vicarie evenals van het andere gedeelte daarvan overeenkomstig de canonieke institutie, die door ons moet worden aangehouden.

Wij evenwel dragen u derhalve op, overeenkomstig de leer van de apostel, vrijwillig aan niemand gehaast het gezag over te dragen, zonder instemming van voornoemde parochiekerk, waarin u openlijk en publiek op twee feestdagen en op één niet feestdag, dagen, die uit elkaar liggen, moet afkondigen en mededelen, dat voornoemde dominus Lubbertus door ons wordt voorgesteld en dat allen en een ieder afzonderlijk, naar afkomst als van aanzien, opgeroepen worden, opdat wij tot ons uiteindelijk besluit kunnen komen , op een bepaalde dag, uur, en passende plaats, zij, die zich tegen de voornoemde voorgestelde of tegen zijn presentatie willen verzetten of willen betrokken zijn bij de tegenstand tegen de voorgestelde, en -let op -, een verplichte en gebruikelijke aanklacht te openbaren en ter kennis te brengen. Indien er echter uiteindelijk geen opponent of tegenstander verschijnt, dragen wij u op, aangezien u dan immers dominus Lubbertus in en tot het tweede gedeelte van de voornoemde vicarie toelaat, op gezag van ons ambt en onze authoriteit, hem daarin in te wijden en persoonlijk hem over deze dingen in te lichten, nadat door hem de gewone en gebruikelijke eed is afgelegd van getrouwheid en gehoorzaamheid en van schadeloosstelling van het genoemde tweede gedeelte en vervolgens moet gij bewerken dat dominus Lubbertus zelf of zijn wettige beheerder uiteindelijk in feite in het stoffelijke en

daadwerkelijke bezit komt van het voornoemde eigendom van het tweede deel en van alle zaken die daartoe behoren met de verplichte en gebruikelijke procedures, met de algemene en bijzondere inkomsten die voortvloeien uit en verschuldigd zijn van de opbrengsten van het voornoemde gedeelte, zodat door

dominus Lubbertus zelf of door zijn wettige beheerder, daartoe met voldoende mandaat ondersteund, kan worden beschikt over de vruchten, opbrengsten en algemene emolumenten van het tweede gedeelte van de vicarie en zij kunnen vaststellen in hoeverre die opbrengsten kunnen voldoen aan de omstandigheden, waartoe zij gesteld en gesticht zijn, er op lettende, dat indien uiteindelijk toch één of andere tegenstander verschijnt, deze tegenstander dan samen met de voorgestelde dominus op een bepaalde dag en passend uur in Utrecht voor ons moet verschijnen, terwijl u hem volmacht geeft door middel van duidelijke brieven, gehecht aan de stukken, die verwijzen naar de voortgang in deze voorliggende aangelegenheid, zoals de rechtsorde ons voorschrijft ten aanzien van schriftelijke getuigenissen.

Datum te Utrecht anno Domini 1565 juist op de 21e dag van de maand september .

Anthe Buijser Hoens

 

 

Vertaling.
8 Mei 1569.

Ik dominus Theodoricus Dorrhen, huidige pastoor van de kerk van de stad E1burg, verklaar dat heden door mij eigenhandig deze opdracht is uitgevoerd en dat ik drie afkondigingen heb gedaan voor dominus Lubbertus zoon van Bernhard onder begunstiging van de goddelijke Hyeronimus voor het tweede deel dat gesticht en gefundeerd is in de parochiekerk van E1burg. Daarna heb ik, overeenkomstig de gewoonte van het huidige protocol, gesteld, dat de leiding werkelijk en praktisch in handen is gekomen van dominus Lubbertus, nadat voornoemde de plechtige en gebruikelijke eed had afgelegd. Deze handelingen zijn geschied in voornoemde kerk in tegenwoordigheid van de rechtschapen en eerzame mannen Petrus van Apeldorn door ons aangewezen en magister Theodoricus zoon van Alerd.

Anno 1569 de achtste van de maand mei omstreeks 6 uur namiddag.

1366 Heer Gerardus van Wachtendonk, pater van het klooster in Monte Cristi Hieronimi bij Hattem, heer Arnoldus Doesburgh, pater van het klooster van Sint Agietenconvent te Elburg en de magistraat der laatste stad dragen aan Frederick Schenck, genomineerden en geconfirmeerden aartsbisschop van Utrecht en proost en aartsdiaken der kerk van Sint Pieterskerk aldaar, wegens de dood van heer Hermannus Lutteken, als vicaris van het Sint Jacobus-vicarie in de kerk te Elburg heer Bernardus Lutteken voor.

Transcriptie

10 Mei 1561.

Reverendissimo in Christo Patri ac domino domino Frederico Schenck ex liberis barombus a Tautenburgh, Dei & apostolicae sedis gratia nominato & confirmato archiepiscopo Traiectensis necuois ecclesiarium Sancti Plechelmi Aldenzalen. ac Beati Petri Traiectensis preposico et archidiacono etc. domino nostro clementissimo salutem pater nos dominus Gerardus a Wachtendonck, presbiter et pater monastery in monte sancte Hieronimi prope Hattem.

Dominus Arnoldus Doesburgh presbiter & pater monastery (doorgehaald: in oppid) Sancte Agnetis in oppido Elburgensis, consides & genatores oppidi eiusdem modo dicti, ad vicariam sancti Jacobs manoris apostoli in ecclesia Sancti Nicolai oppidi Elburgensis, Traiectensis diocesis ob obitum domini Hermannes Lutteken ultimi rectoris & possessoris vacantem, cuius collatio, presentatio, sen quaevis alia dispositio totiens quoties vacaverit ad nos vatione inrispatronatus attmere dignoscitur. Dilectum nobis dominum Bernhardum Lutteken presbiter ostensore. presentium cui dictam vicariam pure a simpli­citer propter Deum contulimus & conferimus perpre­sen­tes.

Vobis in Dei no.e duximus oresentandum necrio. tenore presenin. presentamus requirentes & exhor­tantes imo rec­tor & canonicus oestram studiose & diligenter supplicantes ut predictum dominum ­Bernhardum ad dictam vicariae. admit­tere & muestire velitis cum soleumtatibus in talibus fieri solitis & consuetis.

In cuius rei cestirnonium sigilla nostra diximus appendenda presentibus datum anno incar­nationis dominice millesimo quingente­simo sexagesimo primo decima die mensis may.

Dorsaal:

Presentacibrieff van den pater toe Hulsbergen ende pater van Elburch mit de stadt van Elburch aen den bisschop van Utrecht voer Berent Lutticken, tot sint Jacobs-vicarie te erlangen. Anno 1561.

1381 Eigendomsbewijs van een stukje land binnen de stadsvrijheid en een stukje roggeland gelegen aan de Molckstege voor Albert Henrickzoon en zijn broer Heyman, afkomstig van Henrick Albertszoon en zijn vrouw Mette.

Transcriptie

13 December 1556.

Ick Henrick Albertszoen, Mette echte huysvrouwe vurseid doen kondt allen leuden ende... desen oepenen breve ... ende onsen erven in ... rechten vasten ende... erffcoep ... tween soenen Albert Henrickzoen ende HeymanHenrickzoen mant enen campgen groit wesende gelegen inden vrijheid van der Elburch noertwert opte ... genoempt, dair oestwert Gerritgen Dijcks naist gelant is zuytwert ... wat Willem van Eens erffcoep ende in ende uth dit vurseide campgen moege vaeren Gerritgen Dijcks achter duere, heyn in dat vurseide campgen tho ingel... ick ende Mette vurseid vur ons ende onsen erven hoir ende hoeren noch dairtho ... helffte van een stuck roggelants soeven scepellants groit wesende de ... wert gelegen aende Molckstege dair wij van beholden sullen die ander helffte ... dair oestwert de santwegh angelegen is westwert Jacob ten Wij... want desse coep opgeven ende gescheet is om ene somme geldes in ons to dancke woll betaelt is ,den lesten penninck mitten irsten.

Alsoe loeven wij Henrick ende Mette vurseid vur ons ende onsen erven Albert ende Heyman vurgenoemd ende oeren erven dit vurseide lant te waren ende te vrijen van allen handen ende allen voir commer dairvan aff te doen nae erffcoep ... oick me..e ende gerichtelick opdracht ende vestenisse voir sijnen behoirlicken richter ... tot oiren gesynne nae erffcoepsrecht hiervan te doen beheltelick dairan mijnen genedigen heren hartoge van Gelre etc. sijns rechten ende alsulck onrait als dairmit recht op... ende bekennen dat wij ende onse erven hiervan onterfft sijnnen ende ghien recht noch eenich to seggen dair mer an hebben noch en beholden an eniger wijsen ende dat Albert ende Heyman vurseid ende oiren erven ten lantrechte dairan geerfft sullen wesen ende blieven, tselve erfflick ende ewelick to besytten, rustelick ende vredelicken to gebruycken tot alre slechte noit sonder ymants becroenen offte wederseggen van ons ende van onsen erven ende stellen des vurseide to waren ende settende onderpande vier grese lants opte suytsijdt an dit vurseide Cruyscampgen gelegen om dairan Albert ende Heyman vurseid ende oiren erven hoeren scaeden hynder ende gebrecken... offgecregen to allen tijden te moegen verhaelen. Albert vurseid vurseid argelyst in oirkont der wairheit hebbe ick Henrick Albertszoen mijn segel voir mij ende mijnen erven... openen breve gehangen.

Gegeven inden jaire ons Heren duysent vijff hondert sess ende vijftich op sancte Luciendach virginis ende ick Mette vurseid want ick ghien segell ... ick ingelicken op desen vurseide datum noch gebeden ende bidde Johan Bolle dese ... breve vur mij ende mijne erven mede to besegelen, dat ick Johan vurseid om bede Mette ... alsoe gedaen hebbe ende hebbe mijn segell mede an desen openen brieff gehangen... als nu vurseid.

1389 Eigendomsbewijs, Jan van Treest en Mette zijn vrouw verklaren verkocht te hebben aan Herman Beertz en zijn vrouw Mette, een stuk roggeland gelegen in het ambt Doornspijk in Oostendorp in Heeckscamp.

Transcriptie

29 November 1551.

Ick Jan van Treest en Mette echte huisfrouw Jans vurseid doen kondt allen luyden in. bekennen mit desen open breve dat wij mit onsenvrijen moitwijlle voir ons ende onsen erven vercofft hebben Herman Beertz ende Mette sijn echte huysfrouw ende oeren erven, omtrent dre scepell roggelants gelegen inden ampt van Dornspijck int Oestendorp, in Heeckscamp, dair oestwert ende zuytwert ende noertwert die ... to Herderwijck naest gelant s... westwert Gerrit Voss. Ende want desse koep gegeven ende gescheet is om ene somme geldes de ons to dancke den lesten penninck mitten eersten wel betaelt is.

Also loeven wij Jan ende Mette vurseid vur ons ende onsen erven, Herman ende Mette vurseid ende oiren erven desse dre scepel lants vurseid to waeren ende to vrijen van allen handen.

Allen voir co... dairvan aff te doen na erffcoips recht. Oick mede men ende gerichtelick vestenissen mit handt ende mont, so idt na rechte behoeren sall hiervan off te doen, behelte alsulcke tijns ende mijns genedigen heren van Gelre etc. dairan sijns gueden rechten ende alsulke gewoentlicke onraet als mit recht dairop behoert sal dairop blieven.

Ende setten des vur ons ende onsen erven, hen ende oeren erven dre mergen haverlants gelegen anden Broickdijck, dair oestwert Henrick Cre, zuytwert Gheyse van Vierholten, westwert ende noertwert Geertgen Heymanzoen om alsulcke scaede, hinder ende... als sij to enicsher tijt dairan ende over krige muege, mit pendinge na lantrecht ... dairan te moegen verhaelen.

Ende bekennen voert dat wij ende onse erven... onterfft sijne ende ghien recht noch to seggen offt oick enige losse dairover ... noch ende beholden in eniger wijsen.

Ende dat Herman ende Mette vurgenoemd ten ... an geerfft sullen wesen ende blieven, erfflick ende ewelick to besytten ... to gebruycken tot alre slichter noit, sonder ymants becroenen offt ... ende onsser erffgenamen.

Allet sonder argelist oirkonde der ... Jan ende Mette vurseid ghien segell en gebruycken, so hebben wij ge... Henrick Brinck ende Bernt Feyt desen openen breeff vur ons ende onsen... wij Henrick ende Bernt vurgenoemd ter beden also gedaen hebben ... jair ons Heren duysent vijffhondert enenvijfftich op sanct Andriesavont apostell.

1390 Akte waarbij Jan Bigge 4 gresen land buitendijks in de markt van Oosterwolde tot onderpand stelt voor door hem van Henrick Crede en diens vrouw Mette geleende gelden.

Transcriptie

10 November 1555.

Ick Jan Bigge bekenne ende belije mits Bernt Feyt Andreesoen tot deser saecken mijn gekoeren momber voir mij ende mijnen erven vermits dessen, dat ick ontfangen hebbe van Henrick Crede ende (doorgehaald: meth) Mette sijn huysfrouwe, twe ende dartich gulden negenentwyntich guede stuver Brabants, falueert an gueden gelden ende sylveren paymentz van elcken gulden gerekent. Beloevende hem off oeren erven desse 32 vurseide guldens wederom to gheven ende wel te betalen mit noch twee der solver guldens nu suntte Marten inden wynter anno etc. sessenvijfftich, offt bynnen de naestkomende 14 daegen onbegrepen. Ende bij gebreck deser betalinge te moegen verhaelen mit pendinge ende in oire eygenhant te moegen korten an mijnen vier greselants bueten dijcks inden marcke van Oestenwolde gelegen, geheten Stickers offt Biggenmeen.

Dair Henrick vurseid, die dre gresen van in hueren hefft, ende alle dat gewas offt levende have als dair op gevonden sal werden. En weert saicke dat iick Jan vurseid mit Henricks ende Mette vurseid offt oire erven wille ende consent desse 32 guldens payments vurseid langer onderholde, so love ick mit mijnen vurgenoemde momber (doorge­haald: hem ende) vur mij ende mijnen erven hem ende oeren erven dair jairlix ende alle jair opten vurseide termijn van togeven ende wel tbetalen twe guldens als vurseid hent ter tijt to ende alsolange dat ick offt mijne erven, hem ende oeren erven, desse 32 guldens vurseid wederom gegeven ende betaelt sal hebben, mit de verschenen ende onbetaelde rente, doch altijt tot oeren gesynnen me.re ende vorder vestenisse hir van doen, segell ende breve dairvan to geven, (doorgehaald: den) dair zij ende oeren erven mede bewairt moegen wesen.

Allet vurseide sonder argelist.

In oerkonde der wairheit hebbe ick Jan Bigge vurseid dairtho vermocht ende gebeden mijnen vurseide momber Bernt Feyt allet woe uw vurseid vur mij ende mijnen erven to bescrijven En ick Bernt Feyt vurgenoemd betuege mit mijnen hir onder gestalte hant­scrifft allet vurseide also gescheet to wesen, ende bij gebreck van betalinge altijt to moegen verhae­len als vurseid stait.

Datum inden jair ons Heren duysent vijffhondert vijfft ende vijfftich op sancte Martensavont inden wynter

Bernt Feyt Andreeszoen. Kijtenssoen.

1392 Heer Joest Henrycksen verklaart verkocht te hebben aan Wolter Petersen en Dyrryckgen zijn vrouw, vijf voedergronsen op de Groete Mheen en enige andere stukken land gelegen in Oostendorp en in Doornspijk.

Transcriptie

8 December 1558.

Ick heer Joest Henrycksen myt Gerryt Rijnvisch mijnen gecoeren monber in desser zacken doe kondt allen lueden und bekene vermits dessen openen breve vuer mijn und mijnen erven, dat yck om ene summe geldes mijn ther nuege und thoe dancke dem lesten pennynck mytten eersten wall betaelt is, in enen oprechten vasten stedigen en ygen erfkoep vercofft hebben und vercoepe vermits dessen Wolter Petersen, Dyrryckgen echte huyssvrowe Wolters vurseid und oeren vijff voergronsen gelegen in de vrijheyt van der Elburch op de Groete Meen onverscheyden myt Anna Naggen, streckende van de Zuuyderzee off, wess tot Walter Bos thoe. Nementlick de vyr voergronsen und dat vijffte is myt de kerryke van Elspeet onverschyfft ende ongescheyden gelegen.

Noch een stucke landts indat Oestenderp gelegen waer westwert und noertwert Wolff Wegen erffgenaemen naest ghelandt bynnen, streckende voerts oestwert und suytwert an den Velykendijck, daerthoe een scepell landes ongeveerlick dat de dat genampt wordt dat Haeyrtgen, also dat in sijn pepalynge licht, tsaemen und mijn van mijns vaeders versterff thoe gedeelt is, nae luyt und inholt bezegelde maechghescheytsbreve.

Noch daerthoe een stucke landes, een stucke landes inden ampte van Doerenspijck an de Dyepestege gelegen, daer suuytwert den Boeckellerenck noertwert Berent Dybbelssoen erfgenaemen, oestwert Henrick van Raeden naest gelandt bynnen.

Alsoe dat yck heer Joest vurseid mijnen erven offt ymant van mijnent wegen, nu voert meer daeran gyenderley recht, anspraeke offt toeseggen hebben noch behalden, in enyger wyese enther om eygenscap, erffschap, vrijheyt, offt lossyngen, sonder daeraff ontechtiget und onterfft.

Und gemelten Wolter, Dyrryckgen vurseid und oeren erven daeran weder ten lantrechten und vuer allen rechten beervet sullen wesen, erffelicke und ewelick toe besitten, rustelick und vredelick thoe gebruyken tot alle slycter noet, sonder ymants becroen offt weder seggen van mijn oft mijnen erven om ymant anders van mijnent wegen loene mede buere mijn und mijnen erven altoes tot Wolter, Dyrryckgen vurseid offt oeren erven eersten gesynnen und eyssch vorder opdracht und beter vestenysse, myt handt, halm und mondt, daer sich dess naetuer dess guedts behoert hyraff tdoen.

Oeck desse vuerbenoemde percelen van landen toe waeren, wachten, vrijen van allen handen, und alle vuer commer aff tdoon allet nae erfcoepsrecht beheltelick een rijdergulder dess viers de Reyntgen Mathijas erfgenaemen hebben myt dat stucke landts indat Oestenderp gelegen alsdat myt sijn pepalynge vuerbenoemt staet, sall daerop blijven, besstellen und sette yck vuer mijn und mijnen erven, Wolter, Dyrryckgen vurseid und oeren erven tot een recht onderpandt alsulken erven und guedt als yck heer Joest vurseid lyggen, hebben inden ampte van Doerenspijck an de oezee alle mijne guederen rede und onrede, haer beesten renten landt sent in ..., as ick hebbe off ... daer oestwert Henryck Petersen cum suis, westwert Helmyck Raemaeker, noertwert dat Goer, suytwert Lubbert Aertz, naest ghelandt bynnen, om daer alle hynder und und scaeden dess vurseide coepshalven geleden tmoegen verhaelen; veurbehaldende alsulke herengulden, tijnsen, gewoentlicken overts dijck, dam, wech, weterynge, schouwen und deergelijken als daermyt recht up hoert, sullen daerop blyeven.

Al1et sonder arch und lyst, in oerkonde der waerheyt dat mijn heer Joest vurseid desse vurseide coep wal1 belyevet, hebbe yc gebeden und bydde dem eersaemen Lambert Vrankessen und mijn gecoeren momber Gyrryt Rijnvisch dessen breef vuer mijn und und vuer mijnen erven tbezegelen, dat wij Lambert Gerryt vurseid durch beden halven van heer Joest geerne gedaen hebben und hebben ellyck onse zegel1 hyr onderan dessen openen1 breeff gehangen.

Geeven inden jaere ons Heren duesent vijffhondert acht und vijfftich op onser lyever vrouwendach conceptionis.

1393 Hannes Aertsen en Hennesgen zijn vrouw verklaren verpand te hebben aan Lambert Gerritsen en zijn vrouw Eeffsche en Hillebrandt Gerritsen een gres land, gelegen in Doornspijk op de Horst.

Transcriptie

23 Februari 1567.

Wij Hannes Aertsen und Hennesgen echte huisfrouwe Hannes voirseid doin kondt liden und bekennen mit desen aepenen brieve dat wij voir ons und onsen erffgenamen in pandtschap gedaen und verpanschapt hebben als wij oeck verpandtschappen und in pandtschap doin Lambert Gerritsen und Eeffsche sin echte huisfrouwe und Hillebrandt Gerritsen und oeren erffgenamen een greess lantz soe groit und kleyn als dat inden ampte Dornspick opder Horst in een stuck lantz Brant Branssoinscamp geheten boven Michiels huiss gelegen is dair oistwert und suidtwert Lambert Krehe naist gelandt is, westwert dat sus­tern convent binnen Elburch streckende noirtwert an een stuck landtz Hebertzcamp geheten welck gress lantz salige Toenis Smit erlits tobehoirt hefft.

Unde vant dese pandtschap ge­schiet is om ene sekere ons vol und al wel behald ... penningen soe beloeven wij wederom voir ons onsen erffgenamen Lambert und Eeffschen und Hillebrandt voirseid und oiren erffgenamen dit voirseide gress landtz van stonden an kummerfri tho leveren und allen voirplicht dairvan aff tho doin, voirt tho waren und vrien van allen handen alse pandtschaps recht is.

Und sie sullen tselve in stainder pandtschap ghebruicken tot oiren schoensten sonder enich bekroenen und inspreken van ons off onsen erffgenamen lovende mede si desen voir ons und onsen erffgenamen altit tot erste gesinnen van Lambert und Eefsche und Hillebrandt voirseid und oiren erffgenamen vorder opdracht und voirt gerichtlicke vestenisse mit handt halm und mondt to doin und niet voir tho nemen dat desen pandtschaps voirworden enigsins tegen is, beheltelick dat wij und onsen erffgenamen alle jaren op dach Petri ad cathedram off binnen verthien dagen dairna onbegrepen dit voirseide gress landtz wederom vrien und an ons lossen moegen mit twee und vertich rider gulden elcken rider tot vier und twintich gueden Brabansche valueren stuver an anderen gueden und willigen golden und silveren paymente in tit der losse gerekent.

Edoch sullen wij hoir die losse verthiendage to waren tho ver­wittigen sonder arch und list, ourkonde den wairheit, soe hebben wij Hannes Aertsen und Hennesgen voirseid bi ghebreck eigner siegelen tsementlick und elck bisonder ghebeden und bidden Jacob van Wetten und Wolter Petersen desen brieff voir ons und onsen erffgenamen tho besegelen und wij Jacob van Wetten und Wolter Petersen voirseid hebben om gemelter beden wille elck onse siegel beneden an diesen gehangen.

Gegeven des sonnendaechs na dach Petri ad cathedram inden jaere ons Heren viffthienhondert soeven und tsestich.

1423 Hannes Aerts en Hannesgen Bronis Smytsdochter verklaren verkocht te hebben aan Marry Wijchmans, weduwe van Germen Willems, een rente van 5 oert s’jaars, gaande uit een huis binnen Elburg in die Oldestrate.

Transcriptie

1 februari 1555.

Ik Hannes Aertssen ende Hannesgen Bronis Smytsdochter, echte huysfrouwe Hannes vurseid, doon kont allen luiden ende bekennen mit desen oepenen breve dat wij voir ons ende onsen erven iom ene nabescreven somme goldes, ons den lesten penninck mitten irsten to dancke ende ter nuege wel betailt: ther rechter lossrenten vercofft hebben, Marry Wijchmans zalige German Willems nagelaten weduwe ende oeren erven, vijff oert van enen enckelen ende gueden Joachimdaler des jaers to renten offt dairvur die rechte weerde in elcker tijt der betalinge an paymente dat dair guet voir is, to geven ende wel to betalen commer vrij ende scadeloes sunder enigher affcortinge van scattinge offt wes dair oick enichsins op verordent werde, altijt onvermyndert in oeren sekeren beholt to leveren, alle jair op onser liever frouwen avont to lichtmissen offt bynnen de naistvolgende veerthien dagen onbegrepen.

Ende alle tijt bij gebreck deser betalinge te moegen verhalen mit pendinge na rechte ende gewoenheiden der stat Elburgh an over ende inne onse huisinge ende hoffstede gelegen bynnen der Elburgh vurseid, in die Oldestrate tuschen Goesen Wijntgen ende Gerrit Gerritssen streckende van de Voirstrate ande Achterstrate tho ende an onsen anderen gueder levende hav, saytgewas, rede ende onrede met utgesondert, als ze oren erven dair inne ende woe ende wair in allen plaitssen becomen conden ende alre lyffste an penden.

Oick ist dat wij Hannes ende Hannesgen vurseid loven voir ons ende onsen erven Marry vurgenoemd ende oiren erven mere ende voirt gerichtelick vestenisse altijt tot oeren gesynnen mit hant ende mont hiervan te doen.

Beheltelick dat wij Hannes ende Hannesgen vurseid ende onse erven moegen alle jair opten vurseide termijn desse vurseide jairlixe rente wederom afflossen ende quytcopen mit twyntich enckele ende guede Joachimdelers offt dair vur mit enen rechte weerde an anderen gueden gelijcken paymente, mitte verlopen en onbetaelde volle rente.

Allet sonder argelist in oirconde der wairheit ende waert wij Hannes ende Hannesgen ghien segel en gebruycken, so hebben wij gebeden ende bidden Henrick van Rahen ende Bernt Feyt desen oepenen breve voir ons ende onsen erven to besegelen ende wij Henrick ende Bernt vurgenoemd hebben ter beden woe ... vurseid elck onse segell an desen oepenen breve gehangen.

Gegeven inden jair ons heren duysent vijffhondert vijff ende vijfftich op onser liever frouwenavont to lichtmisse.

1424 Lubbe, weduwe van Aert Spronck, voor zich zelf en haar onmondige dochter Eeffsche, Jacob Henricksen met zijn vrouw Ghyessele en Geert en Lambert, dochters van Aert Spronck en Alijt zijn vrouw, een rente van een malder winterrogge 's jaars, gaande uit hunne koeweide genaamd Heymanslach, gelegen in Oostendorp in het ambt Doornspijk.

Transcriptie

12 Juni 1561.

Ick Lubbe, Aert Sproncks zeliger nagelaten weduwe voor mijn selffs und in statt mijns dochters Eeffsche, alnoch onmundich vermytz Jacob Janssoon in diese saecke mijn gekaeren mombar, wij Jacob Henricksen, Ghyessele echte wijff Jacobs vurseid, wij Geert und Lambert, beyde Aertz Sproncks vurgenoemde dochteren mytz Jacob vurseid in dese saecke unse gekaren mombar, doen kundt allen lueden und bekennen samenderhant vuer uns und unsen erven mytz diesen apene brieve, dat wij umb een somme geldes uns ther nueghe den lesten pennynck mitten yrsten alingh und all well betaelt ther rechter gewisser jaerlixe renthe verkoft hebben und schuldigh sinnen Roebert Heymansen, Alijdt sijn echte wive und oeren erven een molder gueder droogher claver, Veluwesche wynterrogghe Elburgher maethe jaerlix und alle jaere op elcke dagh lamberti in septembri, veerthien dagen voor ofte nae onbehaelt well tbetaelen uuth unse koeweyde genoempt Heymansslach gelegen inden Oustendorp inden ampte Dornspijck, dair oust und westwert wij alle vurseide selffs naist gelandet synnen zuetwert Jacob tho Water und noordtwert Holck Wolffsen voort uuth alle unse guederen, rede und unrede als wij nu ter tijdt hebben und noch naemaels krijgen sullen muege, umb desen jaerlixe roggerenthe vurseid bij gebreck van betalungh mit allen onkosten dairomme gedaen altijdt an desen vurgenoemde underpande und an alletgeene op desen vurgenoemde underpande van beesten, hoy oft anders alsdan gevonden sall werden myt pendungh nae die landtrechten van Veluwen to muegen verhaelen und mit de pande voort to faeren as mit pande de voor herenrenthe, thijnse und binnenjaersche pacht gependet myt allen rechten vervolght und opgewonnen were. Ouck oft dat wij alle vurseide vuer uns und unsen erven loenen altoos tot Roebertz und Alijtz vurseid und oeren erven yrste gesynne woe und wan sych dat nae rechte behooren sall van desen jaerlixe roggherenthe vurseid vorder opdracht und beter vestenisse mit handt und mondt to doon. Vuerbehalden uns und unsen erven alle jaer op dagh und termijn vurseid an desen jaerlixe roggerente vurseid de loesse mit de somme van sesthien dalers, dertich stuvers valuert Brabandische payement an anderen guede golde oft silvere ganghe und geene gelde voor elcke derselve daler to rekenen und tbetalen, doch mit die volre verschenen und onbetaelde roggherenthe dairbij.

Sonder argelist ourkunde der wairheyt und wij alle vurgenoemde ghien zegell selffs gebruecken hebben wij samenderhandt und elck van uns bysonders gebeden und bidden Henrick van Arler und Johan Marrissen desen opene brieve aver uns und unsen erven to willen bezegelen. Dat wij Henrick und Johan vurseid op oere alle vurgenoemde begeerte gedaen hebben.

Geschiet inden jaere uns Heren vijfthienhondert eenentsestich op dach odulphi.

1425 Akte waarbij Wijchman Henricks en zijn vrouw Trude zich verbinden jaarlijks twee daalders rente te betalen aan Gonne Aeltsdochter, wegens geleend geld.

Transcriptie

13 November 1564.

 

 

Wij Wijchman Henricksen ende Trude mijn echte huisvrouwe doen tsamen kont ende kentlick tugen ende bekennen mit desen openen breve sculdich twesen Gonne Aeltsdochter mit hoeren kynderen twe ende dartich Jachim dalers, dartich stuver Hollants payment voer den daler gerekent van gereden ende geleenden gelden, de welke wij Wijchman Henricksen, Trude mijn huisvrouwe ende onsen arven onderlic holden moegen ende geven dair af ter rechter jaerliker renthen Gonne Aelts mit hoeren kynderen ofte thoener des breefs twe der selver dalers payments vurscreven tbetalen alle jaere ind kommer vrij van allen scattingen ende ongelt dat daer op koemen mocht in hoir zeker beholt tleveren op martini inde wynter anno vijf ende tsestich de eerste renthe verscrevende ende of de betalinge op dagen ende termijn als vurscreven staete, so niet ende gescide, so mach Gonne Aeltsdochter mit hoeren kijnderen ofte thoner des breefs mit alle kost hynder ende scade daer omme gedaen ende geleden dat selve verhaelen mit pendinge, penden ofte doen penden mit enen daechlichsen richter ofte pender op ende an eenen kamp lants geheten Koster Hey­nenlant, groet omtrent vierdehalf molder lants gele­gen inden ampte van Dorenspijck inde Vlessche int Oesteynde ande Nygenwech, westwert Onse Live Vrouwe, ssuijtwert Geertgen Egberts mit hoer kynderen, noert Otto Bartelts erfgenaemen ende vant wijt al onse ander arf ende guet so dat gelegen is inden ampt Dorenspijck op de Werfhorst, daer wij na dach data van desen op woenachtich bynt ofte wat sij op dat lant ofte den arve vynden, het sij koeren, have, beesten ende dergeliken waer sij dan alder liefste an pent niet daervan uuytbescaden ende mit den panden voert tvaren als men mit pande plach de voer rechte haren thijns, renthen ende binnenjaersce pacht gepent ende mit allen rechten verwonnen binnen sonder...gewere daer tegens tdoen noch laten gesceen mit ghyne rech­ten, geestlick noch warlick belovende voer ons ende onsen arven dit vurscreven onderpant so hoge neet tbelasten noch tbeswaren, dat hoer enich onscade doen mochte jairlix an hoer betalinge dan het sal hoeren vaste onderpant ter tijt toe ende also lange hoer de onbe­taelde penningen weder omme gerestitueert ende gegeven werden beheltliken, dat wij Wijchman Henricksen, Truide mijn huisvrouwe ofte onsen arven hier in de losse alle jare op den vurscreven betaeldach mit de summa paymnte vurscreven mit allen verscenen renthen daerbij, wij also wanneer wij lossen willen dat sullen wij altoes an vierdel jairs tvoeren opseggen.

Sonder argelist in oerkonde der waerheit want ic Wijchman Henricksen selven mit gewoentlike meyn zegel tgebruken so hebbe ic gebeden ende bidde de burgermeister Henrick van Holten de breef ende mitbezegelen ende ic Trude echte wijf Wijchmans vurscreven bidde Willem Nagge onsen koster desen breef ... .. nu tbesegelen.

Dat wij Henrick van Holten ende Willem Nagge als om bede van Wijchman ende Trude ... gedaen hebben ende hebben elck onsen zegel hier onder an desen openen breve doen hangen.

Gegeven int iair ons Heren dusent vijfhondert ende vier ende tsestich op sunte Brictiq dach confessoer.

1426 Rentebrief gaande uit een huis gelegen in de Susterenstraete te Elburg, voor Wilhem Gerrits, Goezen Gerrits en Alijdt Gerrits, ten laste van Goesgen Daems, weduwe van Herman Lutteken.

Transcriptie

13 April 1566.

 

Ick Goezyen Daems zaliger Herman Luttekens naegelaeten wedue vermidts Bartolt Veghe mijn gekoeren ind thoegelaeten momber in dezer zaeken, wij Gerrit, Hermen gebruederen und Beertgen, zaliger Herman und Goessgen vurscreven kynderen, mits Gerrit Rijnvysch mijn Beertgens vurscreven gekoren ind toegelaeten momber in dezes zaeken, doen samenderhandt ouhr een yder bijzonder kondt allen lueden, lijen ind bekennen myts dessen openen bezegelden breve, dat wij om ene somme geldes ons tdancke ind ter nughen den lesten pennyck mitter eersten voll all ind wall betaelt ter rechten jaerlixe lossrenthe vercofft weere ind vercoepen vurz ons ind onsen erven Wylhem Gerritz und sijnen erven achtensestichstenhalven stuver Braebans ffaluyrt, off de recht waerde daer vuer an anderen payment daer guedt vuer wesende.

Noch Goezen Gerritz derdenhalven gulden, vyr ind twijntich stuver Braebans off oir weerde vuer yder gulden, und noch Alijdt Gerrits dre gulden als vurscreven leendt desse koep nu ghegeven ind gescheidt as woe vurscreven. Soe loeve yck Goessgen mit mijn vurscreven kynderen de vurscreven gespecifficyrde renthe een yder in quaeliteit als boeven thoe geven ind tbetaelen, alle jaer ind allyck jaer bijzonder op hijllighe Paesschavendt off bynnen de naestvolgende veertyen daegen onbehaelt, stellen ind setten desshalven twaer burghe und ter rechten onderpande onse huysynghe bynnen der stadt Elburch staende in de Susterenstraete tusschen Bartolt Veghe oestwert und Dyrryck Janzoen westwert voirt all onse anderen guederen, rede, onrede, rurende, onrurende.

Soe wij na het ind noch naemals krijgen sullen moegen woe ind waer op wat plaetz de selvighe oick geleghen muchten wesen und ins de selvighe aldenloest be...nden, bekoemen kan off mach om all daer an ind opten vurscreven onderpanden durch ...de betaelynghe der vurscreven jaerrenthe een yder vuer sich mit pandighe mach off doen ver...n ind mit de pande tprocediren nae usantieen off gewoenheyden, stadt ind landtrechten dezer Veluwen.

Beloeven oick mede een yder vuer ons ind onsen erven ten eersten eyssch gesijn off verzueck van de vurscreven partijen offt van oeren aanvuerden opdracht betaelt vestenysse mit meerder anden panden mit handt, halm ind mondt tstellen ind tdoen, vurbeholden ons ind onsen erven alle jaer opten vurscreven termijndach de losse nementlijck Wylhem vurscreven myt vijff ind veertich gulden (doorgehaald: gulden) vyr ind twijntich stuver Brabans ffaluirt off oir weerde vuer yder gulden trekenen ind tbetaelen. Und Goezen vurscreven mit veertich der selver guldens als vurscreven, Alijdt vurscreven mit vijfftich gulden payments vurscreven, edoch altijt mit de volle verschenen ind onbetaelde jaerrenthe daerbij gelacht. Aldit vurscreven sonder arch ind lijst oirconde hebbe yck Goessgen vurscreven gebreke mijn zegels gereden mijn broeder ind momber Bartolt Veghe dessen breeff vuer mijn ind mijnen erven twyllen bezegelen und tot meerdervestenysse, hebbe yck Goessgen mit mijn vurscreven dre kynderen gebeden ind bydden Gerrit Rijnvisch dessen breeff mede vuer ons twylln bezegelen, der wij Bartolt ind Gerrit ter bede und als mombers woe nu vurscreven geerne gedaen hebben inden jaer ons Heren duezendtvijfhondertssesindtsestich op hijllyghe paesschavent.

1427 Scheidsrechterlijke uitspraak in het geschil tussen Geise, weduwe van Beert Gerritszoon en Anne Holcks, over de betaling van drie jaren pacht.

Transcriptie

20 februari 1568.

 

Alsoe sekere twist und onverstandt verresen tusschen Geise, zaligerBeert Gerritszoen weduwe t mitten oiren ter eenrer, und Anne Holcks mit oir kinder ter ander siden, aengainde zekere drie jaeren pachtes ider jaer 32 ridergulden van Jacob Janszoen alse volmechtiger zaliger Hillitgen Wolffs verpachtet und die onderhaltungh van Hillitgen voirseid, .. oir soins Helcks huis und samst anders op die pacht voirseid betalen.

Soe hebben Jacob Janszoen als volmechtiger Geysen voirseid mitten oiren die voir gemekte twist an Johan Greve und Wolter Peterszoen und Anne voirseid und oire kinder, Dibbelt Feit und Bartoldt Vege und Johan van Putten als arbitren ten beiden tsiden, stede und vast belovent und gecompromitten die de saicke na ripelicke erwegungh alsoe uytgesproecken, dat Anne Holcks voirseid mitten oiren (doorgehaald: voir di) nu t eerst comende meye die ene helffte und op calli dairnaist volgende die ander helffte van twintich ridergulden t stuck tot 20 (doorgehaald: rider) stuver Brabans gerekent. Der oirer tegenparthie voirseid wittichen bij een pandt naast allen rechten verwonnen, om welcke summe Anne cum suis voirseid oir quota nimlick viff ridergulden, nadem sie mitten oiren die vierde erffgenaem is van Hillitgen voirseid, beholden sal. Und hiermit sullen die parthien voirseid angaende den twist und onverstande voirseid gantslick voir sich und oiren erven gescheiden sijn und bliven. Beheltelick dat Anna Holcks voirseid cum suis oire actie soevoil oiren hillicksbreef angeet behaldet, gelick (doorgehaald: die) Geise Bolletgens voirseid mitten oiren oire actie van die helfftede oick voirbehalden wert.

Actum an 20en februarij anno XVc LXVIII.

Voir die betalinge der 15 ridergulden die Geise, Beert Gerritszoen weduwe cum suis van Anne Holcks mit oir kinder op ... voirseid ontfangen sullen is Henrick Lambertszoen burge.

Wolter Peterszoen

1430 Verbaal van het verhandelde op een vergadering der kleine steden van de Veluwe te Harderwijk, in zake de geestelijke goederen.

Transcriptie

26 november 1593.

 

Marge.

De magistraet van Harderwijck..., Wageningen Jorden vander Lauwick, Hattem Dirck Ripperbant, Elburch Gerrit Wernerszoen.

Copie vant gene bijden vier cleynen steden toe Harderwijck versamelt wesent (doorgehaald: gehandelt is) upt stuck der geestelicke goederen verhandelt is.

Sijn op huyden den 5en novembris 93 alhijr ter cameren enschenen op verscheynens eens ersame raidts der stadt Harderwijck, de stedefrunden mit naemen inde marge van desen gesat.

Unde heeft der burgemeister indertijt naer behoorlicke salutation int lange verhaelt de oorsaecke waer toe dese vergaderong geschijdt doende tot dien sine verlesen ene missive der heeren raeden inhalts.

Alsoe die gedeputierden deses furstendums Gelre ende graeffschaps Zutphen t Arnhem vergadert zijnde omme pertinenten stadt over die geestlicke goederen te maecken, bevonden (doorgehaald: dat) alnoch zeer weijnich (doorgehaald: gans) enich berichte vandien overgelevert thebben.

Dat men daeromme volcoemen stadt vandien eider pertinent register so viel men enichsins uytfundich kunde maecken anden voornoemde gedeputierden solde over antwoorden.

Naer verlesinge vande welcke heeft der raidtsfrundt Arnhem als mede ten redressement vande geestlicke goederen gedeputiert s...ie gerapporteert tgene door den gedeputierden t Arnhem vergadert wesende verhandelt zij, voorstellende nyet alleen den nuts unde prouffijt idt gemeijne landt daer van te genieten nemen oock dat daer door die eere goedes ende die policien soude grotelick gevordert worden.

Waernaer der burgemeister versocht heeft dat die stedefrunden sich hyerop comminicatum wilden bespreecken ende also res..ren gelijck men verhaept damit die gemeyne zaecke nyjet en werde verach...

Unde is daer op nae dat de burgemeister hadde verclaert een eersaeme raidt der stadt Harderwijck in alles des heeren raeden schrijvens nae te coemen willich ten omvrage geschiet ende.aer over ende weder over disputen geresolviert op dat die (doorgehaald: goederen) geestelicke goederen die althans allenthalven vertagen worden weder tot sulcken eijnde ende meynong so die bij den vooralderen gedestineert, nemlich ad pios ufus angelacht moegen waer dat men vredich is.

Edoch ein ieder sijn ins collationis onvercort alle registratie der vicarien ende anderen geestelicke beneficie mitten aencleven vandien, so enich enichsins sall kunnen becommen aenden heeren vande reeckencamer, als daer toe geautoriseert aver toeleveren, mits den bij alsdien die magistraet Arnhem als die hoofftstadt zich hierinne werden difficulteren, dat men van gelijcken zulcx mit goeder vougen sall moegen refusieren.

Hier nae gevraecht zijnde oft nijet raetsaem en waere dat men deputierden om sodane staet oder registren den heeren vanden reeckencamer tegens seeckeren daege daer toe te bestemmen een paer.. te behauden.

Is em hellich gesloten dat em ieder in zijn regard zijnen gedeputierden tegens den 22en novembris toecomende desen thalven volcoemen last hebbende des avonts binnen Arnhem te schicken om des anderen daeges eere commissien nae toe leven, ten waere hierentusschen enich bestemlicke obstaculum daer door de angestelde reise opgehalden solden moeten worden, voorquam daer van sall asdan die gene bij den welcke idt gebrecken valt den anderen in tijts veradvertieren.

Ten anderen; dat men t Arnhem gecoemen zijnde mit den magistraet aldaer zich zal bestreecken offt nyet en meijnong en waer dat den ontfanck als oock uytgaven dese geestlicke goederen verrichtet ende die abusen algereets geschiet affgeschaft wurt.

Ten derden; dat men anden heeren raeden insistieren also nu de steden zich in desen willich presentieren, dat oock gelijckfals de gevige die enich ins collationis hebben oder pretend.r. willen ten platten lande woenende daer hen gehalden wurden sich in des mitten steden conform te maecken.

... so sal men anden heeren raeden aver schrijven der excusen waeraver men mit die overleveringe der .uckge... staet vanden geestlicke goederen duslange vertoenet, ende volgens te versoecken aengesien (doorgehaald: wij) men tegens den 2en novembris tArnhem te erschijnen vastens voorhebbens is oer edele bevollen die magistraet van Arnhem amn.ste doen dat oer versoec daer tegens neffens den anderen stedefrunden gevats wilden maecken unde (doorgehaald: in) dat oer edele mit vorderinge vanden genigen (doorgehaald: uuyt) de upten platten lande woenachtich zijn gelieve dermatenten procedieren dat sie voorden anstaende 26 novembris volcoementlick oere registren werden overgelevert hebben.

Actum opde raidtcamer der stadt Harderwijck ten dage wie boven .

G Heassen, secretaris.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1430 zijn getranscribeerd.

1438 Overeenkomst tussen de conventualen van het Sint Agnietenconvent en de magistraat der stad Elburg, aangaande de opheffing van het convent in 1578, en akte van bevestiging door de stadhouder Jan van Nassau in 1579.

Transcriptie

28 Juli 1578.


Afschrift.

Wij Stijne Flecoers matersse, Stijntgen van Tongeren procuratersse, Lumme van Huckelom, Agnies van Huessen, Stine Nagge, Mette Ponsteins, Geirit Nolssen Stijngen Roleffs, Aeltgen te Boechop, Griete Roleffs, Henrickgen Gerrit Aers, Geisgen Henricks, Liesbet vander Straten (doorgehaald: ende voert) alle convintualen van Sanct Agnietencloester ter Elburg, angemerckt ende betracht hebbende, die gevaerlickheit deser turbulenten tiden in welcke wij ende onse convente geraken, ten groten achterdeel (doorgehaald: onses convents) ende oeck besorgen, tselve daechlicks in mehrer schade ende hinder soude muegen komen.

Soe is dat wij met guiden riepen raede ende onser aller vrijer wille, den eersamen ende vroemen burgemeisteren, schepen ende raeth deser stadt Elburg om alle onraeth ende widere schade te verhueden ende voer te komen, gebeden ende to verscheiden malen opt aller uterste versorcht hebben of teselve soude willen gelieven ons onse convent, conventlualen metsgaders alle incomsten ende renten tonsen convente gehoerende te willen acceptiren, annemen ende ontfangen, in haerluiden protectie, defensie ende bescerminge twelck howel wij burgemeistere vorseid niet gern gedaen hebben, nochtans des convents ende conventualen vlitige bede ende versoecken voer billick achtende, uuyt beweechlicken oersaecken heurlueden tselve niet weigeren kunnen, hebben daeromme wij materssche, procuratersse ende voert alle conventualen, geene daervan uuytgesondert, in aller bester bestendichster soemen ende manieren van rechten, tselve soude muegen gescheen, overgelevert, getransportiert ende opgedragen, overleveren, transportieren ende opdragen, mits desen den burgemeistere, schepen ende raet vorseid tot Godes ehre ende stifftung guide politien onse convent, onses convents ende tot onse convent behoerende tegenwoerdige ruerende ende liggende, haeff ende guideren, beweechlich ende onbeweechlich, gereedt ende ongereedt, alle breeff ende segelen ende voert alles wat wij hebben geenes uuytgesondert, voerbeholden, also onse medesuster Eeffse Greven, deur affsterven van haer suster om derselve kynderen te onderhouden van ons gegaen is, sal men deselve een vredelike affloeninge doen. Hiertegen hebben wij burgemeisteren, schepen ende raeth vorseid die matersse, procuratersse ende sementlike conventualen vorseid wederomme opt crefftigste ende bundichste beloeft ende togesecht, beloven ende toseggen bi desen, dese achtervolgende puncten ende voerwarden te observiren ende te onderhouden.

In den eersten; tot die dertien voerbenoemde personen, den welcken wij beloven jaerlicks te betalen een ider van haer tot lieffpense, vijfftich gulden, ider gulden tot 20 stuuver Brabands gerekent. Met noch dre mudde clare guide droege winterrogge, Elburger mate ende noch een mudde guide boeckweyte, alle jaer op Martini in den winter verschinende, of veertien dagen daernae onbevangen, welcke vorseide rogge ende boeckweite sielueden sullen muegen ontfangen in affslach van haer summe, van Drees Henrickszoen ende Schuertges Jan, int Oldebroeck wonende, met het oefft op deselve erve wassende. Ende sullen die vorseide vijfftich gulden op die vier terminen des jaers betaelt werden, alle vierdendeel jaers een gerecht vierdepart. Welverstaende so haeste die vorseide matersse, procuratersse ende voerseide conventualen haeres cloesters ruimen, dat alsdan haerluiden betaelt sal worden, het eerste vierdepart van de vorseide jaerlicksse rente.

Beloven oeck wij burgemeistere vorseid dese voergeseide dertien personen in te ruymen het bagijnenhuys bi der kercken gelegen, alwaer silueden haer woenplaetse rustelick ende vredelick, sonder enige beswaernisse van soldaten, wachten ofte schattingen, in alle vrijheit ende versekertheit sullen hebben ende haer levenlanck behouden, voerbeholden dat Mense Wolters woninge hierin niet en sal begrepen wesen. Ende also voer dese tijt noch twe bagynen int selve bhagynenhuys sint wonende, als Ursele Nagge ende Hillichgen Lowen sullen deselve eene kamer voer haer beide muegen beholden, ende sal oeck Anne Mommen woninge hierin niet gerekent worden, die welcke haer uuytganck nae die stadtmuere sal hebben ende niet naet baginenhoff.

Ende sullen oeck die voergeseide materesse, procuratersse ende conventualen eenen koelhoff die beste vor haer gebruicken, die turff, so voer dese tijt opt cloester bevonden wordt, sullen sie muegen genieten ende tot haer nodurfft gebruicken. Angaende den imboell ende huisgeraeth, althans noch opt cloester wesende, daervan sal een inventarien gemaeckt worden ende wat van dien, tot huisraeth ofte nodurfft haerts huisholdens van noeden sal wesen.

Tselve sal heurlueden vergunnet worden welverstaende dat tselve tesamen vorseid naer doetliken affganck wederomme erven ende vallen sall op die burgemeistere, schepen ende raeth vorseid.

Soe oeck imandt van dese genomineerde personen in enige onbehoerlike ontocht bevonden worde, deselve sullen vanden burgemeisteren vorseid naer behoerlickheit gestraefft worden.

Ende so imandt van dese vorseide personen hem in den echten staedt wilde begeven ofte elders metter woninge vertreden, tselve sal heur geconsentiert worden, mitsdien sie beloefft hebben malcanderen gemack ende handtreckinge te doen.

Dat hem van dese rente vorseid affgeslagen sal worden naer guitduncken vanden burgemeistern vorseid, sullen oeck malckandern alsulcke handtreckinge ende gerack doen, dat tselve sal strecken tot guide eendracht ende so hierin enige faute bevonden worde, sullen die burgemeistere, schepen ende raeth hierinne muegen versien naer behoeren.

Also oeck tot het convent vorseid summige guideren gegeven sindt tot behoeff van den armen, waertoe alle weke well een mudde roggen uuytgedeelt is, belove wij burgemeistere, schepen ende raeth vorseid hiervoer alle jaer den armen te geven twe ende vijfftich mudde roggen. Sullen oeck die vorscreven burgemeistere, schepen ende raeth op hem nemen alle lasten ende beswarnissen, hantgelden ende bewijsslike schulden tot desen dach to gemaeckt, welcke vorseide puncten, voerwarden ende articulen wij matersse, procuratersse ende conventualen, metsgaders, burgemeistern, schepen ende raeth vorseid beloven respectivelick onwederropelick tachterhouden, daer tegen niet te doene off yet gehengen gesceen te laeten. Sonder begeven ons alle hulpen ende middelen van rechten hoe die sint ofte eenen naem hebben muchten, geestlick of wertlick, die men hiertegen soude muegen gebruicken.

Alles sonder arch ofte list, oirconde der waerheit so hebbe wij mattersse, procuratersse ende sementlike conventualen onse convent segel onder op spatium doen drucken. Aldus gedaen in onse convent opten acht endetwintichsten julij anno etc. XV LXXVIII.

Jan Peterszoen, secretaris.


1578. 

Regest.

Conventualen van het Sint Agnietenconvent en de magistraat der stad Elburg sluiten een overeenkomst aangaande de opheffing van het convent in 1578.

28 Juli 1578.

Wij Stijne Flecoers materssche, Stijntgen van Tongeren procuratorssche, Lumme van Hueckelom, Agnies van Huessen, Stijne Nagge, Mette Ponsteins, Geirit Nolssen, Stijntge n Roleffs, Aeltgen te Boecop, Griete Roleffs, Henrickgen Gerrit vuerseid, Geisgen Henricks, Lijsbet vander Straten, alle conventualen van Sanct Agnietencloester ter Elburg, angemerckt ende betracht hebbende die gevaerlickheit deser turbulenten tiden in welcken wij ende onsen convente geraken, ten groten achterdeel ende oeck besorgen t selve daechlicks in mehere schaden ende hinder soude muegen komen.

Soe is dat wij mit guiden ripen rade ende onser aller vrijer wille, den eersamen ende vromen burgemeistern, schepen ende rath deser stadt Elburg om alle onraeth ende widere schade te verhueden ende voer te komen, gebeden ende to verscheiden malen opt aller uterste versocht hebben of deselve soude willen gelieven ons onse convent, conventualen, mitgaders alle incomsten ende renten t onsen convente gehoerende te willen acceptiren, annemen ende ontfangen, in haerluiden protectie, defensie ende bescerminge, twelck howel wij burgemeistere vorseid niet gern gedaen hebben, nochtans des convents ende conventualen vlitige bede ende versoeken voer billick achtende, uuyt beweechliken oersacken, haerluiden tselve niet weigeren kunnen, hebben daeromme wij materssche, procuratorsse ende voert alle conventualen, giene daervan uuytgesondert, in aller bester bestendichster soemen ende maniren van rechten tselve soude muegen gescheen, overgelevert, getransportyrt ende opgedragen, overleveren, transportieren ende opdragen mits desen burgemeistern, schepen ende rath vorseid tot Godes eere ende stifftung guide politien onse convent, onses convents ende tot onse convent behoerende tegenwoerdige ruerende ende liggende, haefff ende guideren, beweechlick ende onbeweechlick, gereedt ende ongereedt, alle breeff ende segelen ende voert alles wat wij hebben geenes uuytgesondert .

Voirbeholden also medesuster Eeffse Greven deur affsterven van haer suster om derselver kynderen te onderhouden van ons gegaen is, sal men deselve een vredelike affsoeminge doen. Hiertegen hebben wij burgemeistern, schepen ende rath vorseid die materssche, procuratorssche ende sementlike conventualen vorseid wederomme opt crefftichste ende bundichste beloefft ende togesecht, beloven ende toseggen bij desen dese achtervolgende puncten ende voerwarden te observeren ende te onderhouden.

In den eersten, tot die dertyen voerbenoemde personen, den welcken wij beloven jaerlicks te betalen een ider van haer tot lijffpensie vijfftich gulden, ider gulden tot twintich stuvers Brabants gerekent, mit noch dre mudde clare guide droege winterrogge, Elburger mate ende noch een mudde guide boeckweyte, alle jaer op Martini in den winter verschinende of veertien dagen daernae onbevangen, welcke vorseide rogge ende boeckweite sieluiden sullen muegen ontfangen in affslach van haer summe van Drees Henrickszoen ende Schuertges Jan int Oldebroeck wonende, mit het oefft op deselve erve wassende. Ende sullen die vorseide vijfftich gulden op vier terminen des jaers betaelt werden, alle vierdendeel jaers een gerecht vierdepart.

Welverstaende so haeste die vorseide materssche, procuratorssche ende vorseide conventualen haeres cloesters ruimen, dat alsdan haerluiden betaelt sal worden het eerste vierdepart van die vorseide jaerlickse rente.

Beloven oeck wij burgemeistere vorseid dese voergeseide dertyen personen interuimen het bagijnenhuys bij der kercken gelegen, alwaer sieluiden haer woenplaetse rustelick ende vredelick, sonder enige beswaernisse van soldaten, wachten ofte schattingen,in alle vrijheit ende versikertheit sullen hebben ende haer levenlanck beholden, voerbeholden dat Mense Wolters woninge hierin niet begrepen sal wesen.

Ende also voer dese tijt noch twe bagijnen int selve bagijnenhuys sint wonende als Ursela Nagge ende Hillchgen Lowen, sullen deselve eene kamer voer haer beiden muegen beholden, ende sal oeck Anne Mommen wonige hierin niet gerekent worden die welcke haer uuytganck nae die stadtmuyre sal hebben ende niet naet bagijnenhoff. Ende sullen oeck die voergeseide materssche, procuratorssche ende conventualen eenen koelhoff die beste voer haer gebruijcken, die turff so voer dese tijt opt cloester bevonden wordt, sullen sie muegen genieten ende tot haer nodurfft gebruycken.

Angaende den imboell ende huysgeraeth, althans noch opt cloester wesende, daervan sal een inventarien gemaeckt worden ende wat van dien tot huysraet ofte nodurfft haeres huysholdens van noeden sal wesen.

Tselve sal huerluiden vergunnet wesen, welverstaende dat tselve tsamen vorseid naer doetliken affganck van haer wederom erven ende vallen sall op burgemeistern, schepen ende rath vorseid.

Soe oeck ijmandt van dese genomineerde personen in enige onbehoerlike ontocht bevonden worden, deselve sullen van burgemeistern vorseid naer behoerlickheit gestraefft worden.

Ende so ijmandt van dese vorseide personen hem in den echten staedt wilde begeven ofte elders mitter woninge vertrecken, tselve sal hoer geconsentijrt worden, mitsdien

sie beloefft hebben malcanderen gemack ende handtreckinge te doen.

Dat hem van dese rente vorseid affgeslagen sal worden nae guidt duncken van die burgemeistern vorseid, sullen oeck malcanderen alsulcke handtreckinge ende gerack doen, dat tselve sal strecken tot guide eindracht ende soe hierin enige faute bevonden worde sullen die burgemeistern, schepen ende rath hierinne muegen versien nae behoeren.

Also oeck tot het convent vorseid summige guideren gegeven sindt tot behoeff van den armen waertoe alle weeke wel een mudde roggen uuytgedeelt is, beloven wij burgemeistern, schepen ende rath vorseid hiervoer alle jaer den armen te geven twe ende vijfftich mudde roggen.

Sullen oeck die vorseide burgemeistere, schepen ende rath op hem nemen alle lasten ende beswarnissen, handtgelden ende bewijslike sculden tot desen dach toe gemaeckt.

Welcke vorseide puncten, vorwarden ende articulen wij materssche, procuratorsse ende conventualen, mitsgaders, burgemeistern, schepen ende rath vorseid beloven respectievelick onwederropelick tachterhouden, daertegen niet te doen, off yet gehengen gescheen te laeten, sonder begeven ons alle hulpen ende middelen van rechten , hoe die sint off eenen naem hebben muchten, geestlick off werltlick, die men hiertegen soude muegen gebruycken.

Alless sonder arch offte list, oerconde der waerheit, so hebbe wij materssche, procuratorssche ende sementlike conventualen onse convents segel onder an desen witentlick doen hangen.

Aldus gedaen op den acht ende twintichsten julij, anno vijfftienhondert acht und tsoeventich.

 

Burgemeester, schepenen en raad van Elburg en de conventualen van het Sint Agnietenklooster komen met stadhouder Johan van Nassau overeen dat de conventualen de rest van de kloostergoederen die boven de jaarlijkse alimentatie over zijn, gebruikt mogen worden voor fortificatie van de stad.

2 Augustus 1579.

Wij Johan graff tho Nassaw, Catzenellnbogen, Vianden unnd Dietzs, her tho Bijlstein etc., stadthalder und capitein generall des furstendombs Gelderen unnd graffschap Sutphen doen khondt und te weten hiermede also tot bescherminge der steden und des gemenen vaderlandts und resistentzij van die Spaensche tyrannie ten hoochsten nodig is dat die steden met fortificatie dermaten versehen und gebowett werden dat sie sich voer des viandts overfal deste weniger te besorgen hebben. Und dan burgermeister, schepenn und raedt der stadt Elborch hoere und ietz bemelter hoerer stadt wolvart und sekertheit bedenckende unns te kennen gegeven hebben, hoe dat sie ungefehrlick voer een jaer up versuecken und begeren van die matersche procuratersche und sembtlicke conventualen van Sanct Agnietencloester binnen hoerer stadt, voer dese ietzige gevaerlicke tijt bevreest sijnde und van een ehrlicke competentzs und alimentatie versekert te sijn, begerende met ietzgedachten conventualen een verdrach und accordt gemaeckt hebben, alsoe dat sie elcke persohn een sekere jaerlicksche alimentation handtreicken und daertegens alle des conventz goeder, liggende und ruerende luidt des verdrachs to sich solden nehmen.

Biddende dat wij sulcken verdrach tuschen hen und den conventualen voornoemd gemaeckt, confirmeren ende bewilligen wolden dat sie den rest van die cloestergoederen die baven die jaerlichthe alimentation overschieten möchte tot fortificatie und bevestginge van hoerer stadt vorschreven gebruicken und employeren mogenn. Dat wij derhalven der burgermeister, schepen und rath der stadt Elborch billicke begerte anmerckende ende nit alleen geneigt, maer ock ambtshalven schuldig wesende, die verbeterung und fortificatie van den steden mett mogelicken vlijt to beforderen, den boven beruerten verdrach tuschen der magistrat der stadt Elborch und denn conventualen des closters van Sanct Agnieten vorschreven met bedersijts goeden vrijen willen gemaeckt unnd upgericht, geratificiert, confirmeert und bestedicht hebben, als wij den selvigen nochmals in krafft deses ratificeren, confirmeren und bestedigen. Gevende denn burgermeisters, schepen und raedt der stadt Elborch voornoemd volkommen macht und authoritet dat sie vermoegden duck genoembden conventualen van Sanct Agnieten begeren die administratie vanden cloestergoederen mogen annemen und mits uytreickende denselvigen conventualen jaerlichs enen gewissen penning tot hoere alimentatie den overschot hoerer stadt van besten tot fortificatie van die selviger anwenden mogen.

Bevelende allen den geenen die dit enichsins aengaen mach, dat sie den magistrat van der Elborch vorschreven daeran geen letsel noch verhinderung doenn willen. Des toerkonde hebben wij uns mit eigenen handt underschreven und uns segel upt spatium drucken laten.

Actum den 2en augusti anno 1579.

Johann graff in Nassau, Catzenellnbogen

 

2 Augustus 1579.

Afschrift.
Copie.

Wij Johan graff tho Nassau, Catzenellbogen, Vianden unnd Diest, her tho Bijlstein etc., stadtholder und capitein general des furstendombs Geldern und graffschap Zutphen doen kund und tho weten hiermede also tot bescherminge der steden und des gemenen vaderlandts und resistentzij van de Spansche tyrannij then hooghsten nodig is, dat de steden fortifiert mit fortificatie dermaten versehen und gebouet werden, dat sie sich vur des fiands overfal destho weniger tho besorgen hebben.

Und dan burgermeister, schepen und raedt der stadt Elburgh hoere und ietz bemelter oirer stadt wolvarth bedenckende unns te kennen gegeven hebben, hoe dat sie ungefehrlick vur ein jaer up versuecken und begeren van de matersche procuratersche und sembtlicke conventualen van Sanct Agnietencloester binnen oirer stadt, vur dese itzige geverhlicke tijtt bevreest sijnde und van ein ehrlicke competentz und alimentatie versekert tho sijn, begerende met ietzgedachten conventualen ein verdrach und accordt gemaeckt hebben, also dat sie elcke person een sekere jarlike alimentatie handtrecken und dartegen alle des conventes guider, liggende und ruerende luidt des verdraghs to sich solden nehmen.

Biddende dat wij sulcken verdrach tuschen hen und den conventualen vursseid gemaket, confirmieren unde bewilligen wulden, dat sie den rest van die kloisterguideren de boven de jarlike alimentatie overschieten möchte tho fortificatie und bevestging van oirer stadt vurseid gebruiken und emploieren muegen. Dat wij derhalven der burgermeisteren, schepen und raith der stadt Elburgh billicke begeerte anmerkende ende niet allein geniegt, mahr ock ambtshalven schuldigh wesende, de verbetering und fortificatien van den steden mit mogeliken flijth tho befurderen, den boven beruerten verdragh tuschen der magistratt der stadt Elburgh und den conventualen van Sanct Agnieten vurseid mit beidersijdts guiden vrijen wille gemaekt unnd upgericht, geratificiert, confirmieert und bestediget hebben, alss wij den selvigen nochmals in kraft deses ratificieren, confirmieren und bestedigen.

Gevende denn burgermeisters, schepen und raedt der stadt Elburgh vulkoemen macht und authoritet dat sie vermueghen der duck gemelden conventualen van Sanct Agnieten begeren de administratie van den kloisterguideren muegen annemen und mitz uythreckende denselven conventualen jahrlicks einen gewissen penning tho oire alimentatie den overschatt oirer stadt then besten tho fortificatie van deselven anwenden muegen.

Bevelende allen den geenen die dit enichsinss aengahn magh, dat sie den magistratt van der Elburgh vurseid daran gien lettsel noch verhindrung doen willen.

Des tho orkunde hebben wij uns mit eignen handt underschreven und onse siegel up idt spatium drucken lathen.

Actum den 2en augusti anno 1579.

Johann graff (doorgehaald: tho) zu Nassauw, Catzenelbogen.

Copiert bij mij, Johan van Holthe, secretaris der stadt Elburgh.

Dorsaal:

Confirmatie van grave Johan van Nassauw over het accoort tusschen die magistradt und begijnnen, gemaecken dat die vurseide magistradt tot onderholt vanden conventualen jaerlix alimentatie geven solde, ende het overschot gebuyckt solde worden tot fortificatie unde bedrijnge vande burgeren tegens den viant.

Ratificatie onses heren stadholders.

1441 Akte waarbij de stadhouder Adolf, graaf van Nieuwenaar de overeenkomst, door de magistraat met de conventualen van het Sint Agnietenconvent gesloten.

Transcriptie

4 Februari 1587.


Sijne genaden van Nuenar, Meurs ende Limburch, stadthouder ende capitain generael des furstendoms Gelre, graefschaps Zutphen gesien hebbende den verdrach tuschen die magis­traet der stadt Elborch ende den samentlicken conventualen van Sint Agnetenclooster aldar gemaeckt ende die ratificatie van Ernest Johan van Nassouw, als dier tijt stadtholder daerop gedaen. Gemerckt oick die hoochnoodige fortificatie der­selver stadt, willen dat zulck verdrach voortaen gecontinueert werde, gelijck zijne genaden tot zulcken eynde bevelen den drosten van Veluwe, Johan van Scherpenzeel ende andere richteren ende scholtissen daer die goederen ondergelegen zijn moegen, den magistraet daerin te maincteneren, ter tijt toe zijne g(enad)en anders duer in sullen geordo(n)neert hebben.

Actum Elburch den vierden februarij 1587 stilo veterij.

Adolff graff zu Nuewenar.

1443 Verpachtingscondities van een kamp bij de Nijenstadt, een akker op Puttener oirken en een half gewest aan de Kreienkamp door Greheve rentmeester van het Sint Agnietenconvent.

Transcriptie

Juli 1580.

 

Den vurwerden hierna beschreven wil Moritz Greheve renthmeister van Sint Agnietenconvent verdaen ... gewest up den kamp bij den Nijenstadt vur guide klare garste, dartho idt halve gewest aen den Kreienkamp, und den acker up Puttener Orcken, einen iederen sijne geding, noch de helfte van den vijf schepel bij de muelen, welcker einige partiel beholdt, sal van stunden (doorgehaald: th) twe guide geerfde burgen stellen, darmit der renthmeister thovreden is ... wen overst enigh claghelde sodane burgen net kunde bekoemen, sal men datsulve weder verdoen unde wat idt eniger geldt, sal he upleggen und betalen.

De renthmeister sal sich muegen holden tho sijnen kuer an den principal an enen iederen sijne burgen, an einen vur allen.

De betaldagen stellen wess Michaelendach veirthein dagen darna unbegrephen.

(doorgehaald:van ein ieder

Dorsaal:

Voerwarden van verpachtingen.

1452 Eernst Reefszoen gemachtigd door de magistraat van Elborch, in tegenwoordigheid van Mauris Greve rentmeester van het Sint Agnietenconvent, geeft na overlijden van broeder Gerrit van Swol pater van het voornoemde convent, in leen een made land gelegen binnen de kerspel Oosterwolde.

Transcriptie

16 April 1583.

 

Rodolph Straetmans canonick der kercke van Sunte Marien tUtrecht, vicaris ende stadtholder derselver kercke, proostijes lenen bijden capitelaer der voorseide kercke hiertoe gesath sijnde, doe condt en kenlick allen luyden dat op huyden date deses in tegenwardicheyt der voorseide proostijes, leenman­nen hier naebeschreven gecomen is, die eersame Eernst Reeffszoen, borger als hiertoe specialick gemachticht vanden eerentfesten, eerbaren ende voorsinnigen bur­gemeis­tern schepenen unde raedt der stadt Elborch ende heef overmits dode van broeder Gerrit van Swoll, leste gewesene pater des convents van Sunte Agnieten binnen der stadt voorschreven, in cracht sijnre volmachte ter goeder tijt versocht eene maede lants gelegen binnen den caspell van Oostenwolde buyten den Somerdijck daer suytwert weleer Geertruyt ende nu ter tijt Wichmont Stickers naestgelant is noortwert Bartolt Vege, oostwert streckende aenden Somerdijck ende westwert inde see.

Als dit geschiet was soe verlijden ende verleenden wij verlijen ende verlenen mits desen bryeve conservatie van des convents voors eide goederen als die mannen van leen wesen dat recht was bij gebreke des paters Eernst Reeffszoen als volmechtiche voorseid ende dit in tegenwoordicheyt van Mauris Greve gestelde rentmeister des opgemelte convents goederen die voors eide maede lants wesende des voornoemde proostijes leengoet, soe die hier vorens bepaelt staet die te houden und voornoemde proostije in lene tot eenen goeden onversterffelicken erffleen in allen den selven manieren ende rechten als broeder Gerrit van Swoll laeste gewesene pater te houden plach met sulcke voor­werden dat wanneer Eernst Reeffszoen genomineerde vol­machte ende tegenwoordige hulder afflijvich geworden sall sijn.

Soe sall binnen sjaers ende ses weecken wederom eenen nyeuwen hulder geseth worden, die des voorseide proostij­es, prooste ofte stadtholdere huldt ende eedt doen, ende dit voorsei­de leengoet weder versoecken ende verheergewaerden sall mit ge­woentlicke heergewaet nae ouder gewoente, soe sulcx die alde bryeven vanden convente die men, seyt overmits desen trouwe uuyten lande verbrocht te sijn ofte der voorseide prostije leenregistratie sullen innehouden ende evenverre die oude leenbryeven ende leenregistien van geen heerwaeden en vermelden, sall men altoos betaelen int verheffen sulcken heergewaet als anderen der voors eide proostije vasallen betaelen voor haer heergewaet.

Daer heir bryeven nyet aff en vermel­den ende soe voort euwelick ende erfflick, alsoe dicke alst verschijnen ende versterven sall.

Ende hier op heeft ons huldt, eedt ende manschap gedaen Eernst Reeffszoen voornoemt als die mannen van leen nae­beschreven wesen dat recht was ende men schuldich was te doen hier waeren over ende aen, daer dit geschieden onser proostije leenmannen Aelbert Hoock, Joachim van Schadenbroeck ende Willem Willemszoen van Rossum ende meer goeder luyden gevore. Ende dese verlijdinge is gedaen onvercort altoos der opgemelte proostije ende yeder malcke sijns goets rechts des toorconde hebben wij desen brieff met der selver proostije leensegelen beneden uuythangende besegelt.

Gegeven int jaer ons Heeren XVc drie ende tachtich opten sesthienden dach der maent aprilis.

Verhuel Antho

Int jaer ons Heeren XVc vier ende tnegentich opten vijffthienden dach augusti stilo antiquo voor meister Roedolph Straetmans, canonick capitelaer als stadthouder vanden edel joncheer Joost van Wijtsenhorst, proost der karcke van Sunte Marien tUtrecht in tegenwoerdicheyt der selver proostije leenmannen hyer naebenaempt, erschene die eersame Ernst Reeffs, ende heeft (als gemachtich vanden eernfesten eerbaren ende voor­sinnigen bur­germeisteren schepenen ende raedt der stadt Elborch conser­vatiens des convents van Sunte Agnieten goederen binnen der stadt vurseid volgende seeckere procuratie onder des vurseide stadtssecreetsegel voorden eersame Harmen Brinck leenmannen der welgeboren vrouwe van Elten und Henrick van Putten, leenman des edel eerntfeste Otto van Haeften, heer tho Putten bij gebreck der proostije leenmannen, opten sevenden augusti XVc vier ende tnegentich gepasseert) inder qualite metter leger handt versocht het leengoet int Witte desen geroert ende diens volgende heeft die voornoemde volmachtigen des behoerlijcken eedt gedaen.

Geschiet tUtrecht ten huyse vanden voornoemde stadthouder, in tegenwoerdicheyt van Mauris van Besweyde ende Spenter van Hamersfort leenmannen der proostije vurseid mij tegenwoerdich.

Antho Verhuel ... capli...

1594

Beleninge van een maede mehenlandts gelegen in Oosterwolde buyten dijcks slaende op Eernst Reeffs te leen onder Sint Marien te Utrecht anno 1583.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1452 zijn getranscribeerd.

1457 Akte van belening van de stad Elburg door de heer van Dorth, met de tienden van Gortel.

Transcriptie

7 December 1592.

 

Ick Seyno van Dorth heere tot Dorth, landtdroste der graffschafft Zutphen unde schultis tot Lochem etc. alss lehenheer, doe kondt unde bekenne vermistz desen mijnen apenen besegelden gegevenen

lehenbrieve dat ick oirkonde manne van lehen hyeronder benoempt belehent hebbe unde belehene in kraft van diessen Eernst Reeffsen burgermeister der stadt Elborch met den alingen thienden, grofft

unde small aver vyer bouhaeven unde unde havensteden inden lande van Veluwen kerspele van Eepe inde buerschap tho Gortele gelegen.

So datselve lehen van olders heer van het convent van Sinte Agnieten bynnen der Elborch in lehenheer weere geholden ist worden unde mij unde mijnen huyse Dorth ten Zutphenschen rechten lehenruerich iss unde tho ege hergewaeden steth, allet nae inholt mijnes lehenboeckes unde hefft gemelter Ernst Reeffsen mij, lehenheeren voirseid hyervan hulde und eede van trouwen gedaen unde wijders gelavet in alles sich tho schicken unde tho verholden alss eyn getrouw vasale unde lehenman sijnen lehenheeren schuldich iss unde behoiret toe doen, voerbehalden mij, lehenheeren unde jeder mennichlijcken nochtans sijnes gueden rechten hyerdurch onbenaemen allet sonder arch offte list.

Actum diese belehenong voirseid in tegenwordicheyt manne van lehen dairaver enthalt unde geroepen; Harmen Brynck burgermeister der stadt Elborch unde Wilhem van Emse burger der stadt Elborch.

In oirkonde der wairheyt hebbe ick Seyno van Dorth etc. alss lehenheer voirseid desen leenbryeff met mijn angebaeren ingesegel hyer onder anhangende bestediget unde tot meerder verseeckeronghe mijnen christelijcken doepnaemen unde gewontlijcke handtteycken hyer onder geschreven.

Gegeven int jair onseres salichmaekers Jesu Christi XVc unde XCII opten 7 ten deses des monatz decembris.

Dorsaal:

Leenbreef van de Gorteler tienden.

Anno 1592.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1457 zin getranscribeerd.

1459 Wilhelm, graaf zu dem Berg, stadhouder van Gelre, machtigt burgemeesters, schepenen en raad der stad Elburgh om de inkomsten uit de vicarieën te gebruiken tot onderhoud der predikanten.

Transcriptie

20 September 1572.

 

Wir Wilhelm grave zu dem Berg freiher zu Boxmer und Bijlant, her zu Hedell, Homoth, Haps, Wisch, und Spalbeek, bannerher etc. Konichlijcher Mayesteith lutenant generall und guverneur im furstendumb Gelren, der graffschafft Zutphen, und inden landen van Overijssel, thun kundt und bekennen das voir den erentfuesten achtparen und weisen burgemeistern, schepen und raeth der stat Elburgh vollenkhommen macht und gewalt gegeven heben, heben vollenkohmmen macht und gewalt in krafft dieses, das sie die vicarien der kirchen darselbst, dweil sie doch derselben collatoren, und vergiffter sein sollen ansich behalten und van den uffkumrsten derselbigen dem zeitlichen predicanten mith notturfftigen ehrligen underhalt versichen damit Gottes worth befurdert und vortgepflantzt und dem gemeinen watterlantz nutz doorgehaald: und besten und welfarth vorgetzogen werde.

Gebieden und bevehlen derhalben allen unsren obristen rithmeister houpt und befelths leuthen, meisteren und knechten auch sunsten mennigliche was wurden wesens oder standes die sein obgemelten burgemeistern, schepen und raet der stat Elborgh daran nith zu verhinderen sundern viel ehe dabei handthaben zu helffen daran geschicht unser gnedig bevelth und meynung.

Zu urkundt haben wir des eigener handen underschreven und auff spatio dar nider unsere secreett drucken lassen, datum Campen den 20en septembris anno etc. LXXII.

Willem grave zu dem Berghe.

Dorsaal:
Elburg.

Belangende die belehnung der vicarien.

Graef Wilhelm van den Berge geeft den magistraet alhier volle macht den vicarien desen kerke tot derselver dienst te imployeren.

1469 Johan Bogardt officiaal der proosdij van Sint Pieter te Utrecht, beveelt de raad der stad Elborch goed toezicht te houden op alle geestelijke goederen en het nakomen van kerkelijke plichten, en beveelt verder de genoemde goederen in geval van nalatigheid te sequestreren.

Transcriptie

27 Juni 1569.

 

Johan Bogardt in beiden rechten licentiaet, officiael der proestije van Sinte Peters tUtrecht, begere, versoucke ende bevele den eersamen raidt der stadt vander Elborch, dat zij goede toesicht op allen geestelicke goederen tzij van beneficien, officiele ghasthuysen, weeshuysen ende gilden hoe die genomineert mogen worden.

Voert van doden te begraven, kraemvrauwen, te kercken te gaen, sacramenten tontfangen van haer gemeente te sullen dragen dselve goederen bij enige faute na luyt der fundatien te sequestreren ende arresteren ende voerts dselve gearresteerde ende gesequestreerde goederen tot profijte ofte ter armen ofte fabryck der kercke vander stadt vander Elborch ofte anders als mij heeren dat oerbaerlicx te bevinden sulle, te behoeren, (doorgehaald: ende d) te leggen ende dit al na luyt ende in handen der fundatien.

Gevende dselve voerseide (doorgehaald: ef) eersame raidt hiermede omme tgeen voernoemt te volbrengen, volcommen macht ende commissien.

Oirconde van desen hebbe ick op spacium van desen tzegel der proestije doen drucken, gedaen ter Elborch den seven ende twyntichsten dach junij anno 1569.

1470 Stuk betreffende een geschil tussen de magistraat en de vicarissen der stad.

Transcriptie

Aenden Hove van Gelderlandt.

 

Verthonen U wel edele und lieve heer dienstelick to kennen gevende die burgermeestern, schepenen und raeth der stadt Elborch, hoe dat zeecker tijt geleden heer Lubbert Beertsen, heer Hermen Claesen und heer Aert Louwen alle vicarien der selver stadt sinisterlicken over haer supplianten aen ridderschap und steden gesuppliceert hebben gehadt als sij supplianten sulcx geloeffweerdich bericht zijn.

Und alzoe sij sublianten den selven heeren mit den baede der stadt hebben doen citeren, omme haer milde to kennen geven gerichtelick gestant to doen oft tselve mit recht to verdedingen.

En hebben sij niet willen compareren, dan hebben sich daer nae buyten der selver stadt und vrijheyt vandien inden gebiede des drosten van Aver-Veluwen begeven, alwaer zij sich moetwillichlick alnoch onthaldende zijn, als den borgeren, oire hoeven und tuynen und buyten der stadt leggende bij nacht affbreckende und vernielen.

Und beneffens den noch grote dreygementen gedaen, zoe verre sij eenige van haer supplianten oft oire dienaren konde bekommen als zij onlancx genoech aen twee vanden supplianten inder stadtsvrijheyt bewesen hebben, die zij hart aengesproocken, seggende; zoe verre zij dselve op een ander plaets hadden, dat zij daer anders mit leven wilde etc., twelck immers in landen van insticie niet behoort gestadet to worden. In consideratie vandien bidden und verzoecken sij supplianten zeer dienstelick dat U wel edele und lieve als beschermers der insticie gelieven willen aenden selven vicarien to schrijven, waermit oir ernstelick bevolen worde alle gewalt­licke saecken, oick dreygementen van oir persoenen und dienaeren nae to laeten, dan dat zij oire acten die zij op oir supplincaten souden moegen preten­de­ren gerichtelick voor zijn genade oft U wel edele und lieve int werck stellen, op dat alle inconvenienten die daer verners uuyt zouden moegen rijsen daer dorch vermijt moegen worden.

Dit doende etc..

Dorsaal:

Supplicatien an den Hove van Gelderlandt tegen (doorgehaald: den) de drie vicarien.

1470

Transcriptie

24 April 1579.


Copie.

Ehrfeist und frommer besonder gueder freundt, raden die burgermeisteren, schepenen und raitt der stadt Elburch aen ons gesuppliciert und tho erkennen gegeven, glick ghij uuth oir erss hier inne verslaten supplication tho vernemen. Demnae is ons irnstich befelch dat ghij den inhalden derselver supplication mit vlijt doir sitt und inn den die saicke suppliciertter gestelt geschapen als dan den in der supplication be­noimbden drie vicarien, wail scherpelicken und op eene benante peenen tegens den heeren tho verbruicken befelt om sich allsulcker moitwilliger dait, handelungh und dreygementen tho uuthalden.

Und sich to wachten van gelicken mee tho duhn. Und dair die selvige eenige actie op die magistrait der stadt Elburch solde vermeijnen tho hebben, den selven als dan dair her tho halden dat sij allsulcke ire actie der gebur nae entreden vur desen Hove, offte dair sij sulcx nae rechte solden vermeynen tho behoiren instituiren.

Damit alle onlust und onordnungh die dair uuth tusschen der stadt und hair enstain solde moigen, in tijtz vur gekommen und vermijdet moege werden. Ghij sult u oick mitten aller yersten van die gruntlicke gelegen­heit deser saicken erkundigen und uns vol­gens dair van thover­latich verstendigen mit befelungh dess almechtigen.

Geschreven tho Aernhem den 24en aprilis XVcLXXIX.

Die verordenthe rhaiden in Gelderlanth.

Dorsaal:

Copie der burcherschaip an den drosts Bentingk den drien vicarien antreffend, am 28 aprilis etc. 79.

1482 Testament van Goessen van Huecklum pastoor van Doornspijk en akte van benoeming zijner executeurs-testamentair.

Heer Goessen van Huecklum pastoor te Doornspijk vermaakt bij uitersten wil zijne goederen aan Gryete Gheeryt Baersdochter en de natuurlijke kinderen die hij bij haar heeft of nog zal krijgen.

Transcriptie

12 Mei 1553.

 

Transfix, tweede stuk in het latijns is niet verwerkt.

In goedes naemen amen nadat God de almachtighe der mynsche van stoffder eerden heeft ghemaecktet und den se1ven daer oeck weder hem wyll laeten ghedijen unde de mynsche nyet wyssers vint ind heefft dan die doet en de nyet onwissers dan die stondt ind tijt heb ick heer Goessen van Huecklum, pastore van Dorenspijck etc. aengemerckt noch verstendich ind volmachtich mijn zynnen unde make mijn testament in forme wo navolgende.

Inden eersten bevell ick God den almachtigen mijn zyele ind mijn lichaem nader doet in dye eerde the begraven waert ghecomen is. Soe gheve ick inden eersten van Gryete Gheeryt Baersdochter myt alle haer ind mijne natuerlicke kynderen dye ick bij haer gheworven hebbe off ommer meer verwerven mach alle mijn geudt nyet uuytghescheyden roerende off onruerende, 1ant, zandt, huys ende hoff, golt, zylver, gemondt ind ongemont, kost, cleder, peerden off koeyen, dat mijn ys off omme meer woerden mach den ganssen ynboell ind all dat mij mach wessen,

geestelick off weerlick.

Unde dyt all vurs eid om haer verdient toen ind voer die defloratie ind druck ind lijden ze myt mij ghehadt heefft ind daeran boeven om mijn zyel en saelycheyts wille welcke beter is dan alle guedts des werlts. Voert will ick dat Grette vurs eid dye kynder nyet over die handt slaen en sall, dan altijt voerstaen myt datgene ick hem achter ghelaeten hebbe, als dat testament uuytwijsen sall, ynt daervan zych eerlijck regeren ind die kynderen in gueden tuchten ende zeeden holden sall als dat behoert. Voert will ick wairt zaecke dat ymant van den kynderen wordt een prediker dye sall zijn moeder onderholden myt zijn broederen ind susteren zoe veere zij die kost nyet konnen ghereygen ind alltijt voeren staen. Voert zo will ick ind yen Gryete ind mijne kynderen sonder blijck ende gheboerte sterven ende ghyen erffgenaemen achter en lyeten, sall all dan tselve guedt nae uuytwijsinghe mijn testament erven ind coemen up mijne naesten ind rechten erffgenaem daert tselve guedt affghecomen waren.

Oyck will ick dat Griete vurs eid off mijn kynde re n die ick bij haer heb ghehadt dye welcken dyt testament myt zamentlicker mijne guederen woe vurseid thoekoemen zullen gheven ffuuytrychten Mary mijn natuerlick dochter vijffentwintich rider gulden. Voert gheve ick mijn broeder Ffranck van Huecklum een peert van thyen gulden off dat ick dan heb zoeveere hij dan leeft ende mijn brueder ende Geryts kynderen zaliger vijff gulden unde mijn cappellaen dan inder tijt een guedt boeck myt een daler tot een voerstender Griete myt den kynderen.

Dyt vurseide all zonder arch ende lyst ende ick heer Goessen van Hueckelum vurseid etc. will all tselve vurseid van ween geholden hebben ind all nae uuytwijssinghe onse verluyschehe privilegien ende rechte in bijweesen dan weerdigen inde geestelicken heeren Berent die Haesse pastore tot Hattem ind heeren Geryt a Leesten pastore tot Eep ind die eerssame ind vroemen Ffranck van Huecklum scholdt van Dorenspijck ende Lambert Vranckenzoen burger bynnen der Elborch, dyt tselffer woe vurseid nae the gaen ende the voldoene.

Oirconde der wairheit heb ick heer Goessen vurseid ghebeden dese vier nominatum vurseid dyt dese mijne uuytterste wille ende testament willen tbezegelen myt hoeren zegelen welck ick heer Goessen vurseid tselve eerst myt mijn eyghen naem ende handt onderteykent hebbe ende vort die selffde wij vieren vurs eid ter beede van mij heer Goessen vurseid geeme ghedaen hebben ende hebben onse segelen hyer beneden onderaen desen brieffghehangen.

Gegeven int jaer ons heeren duysent vijfthondert dreenvijfftich den twaleffsten meij.

Gosen Huekelum.

1483 Brief van het Hof van Gelderland aan de pastoor van Elburg over de bediening van een vicarie voor Henrick Crachtsoen door Johan ten Uuytslach.

Transcriptie

28 Januari 1559.

 

Erbaere guede vrundt wij schicken u hierinne besloten zekere supplicatie in statt der Coninklijcke Majesteits tho Hispanien, Engelandt etc. onses allergenadichste heeren, ons overgegeven und gepresenteert durch Henrick Crachtsoen clercus des bisdombs Utrecht, und is demnae van hoichstberumpter Coninklijcke Majesteits wegen onse gesynnen (op dat Goidts dienst nyet verachtert noch verrugghet, maer (woe id gebuert, gedaen und geadministreert worde) dat ghij den angetogen heeren Johan ten Uuytslach bij u bescheidet und hem onderrichtet die vicarie inde vurseide supplicatie benoempt) van wegen und inden naem des suppliants to bedienen ende die missen (soeven achtervolgende die fundatie to doene schuldich is) sonder eenige bezwernisse to celebreren, nyettegenstaende die inhibitie off verbot des officiaels van Sinte Peters tUtrecht daerentegen uuytgegangen und men sall hem daeraff untheffen und aenden vurseide officiael und andern schadeloes halden, u hiermit den almechtigen bevelende.

Geschreven tho Arnhem den 28en januarij XVc LIX.

Cantzler und raeden des Conincks in Gelderlant verordent

T. Roos.

1484 Memorie voor Henrick Rees over de afscheiding tussen Elburg en Doornspijk op kerkelijk gebied.

Transcriptie

1565.

 

Memoriael voor Henrick Rees.

Inden eersten zoo zall van node weesen om te geraecken tot separatie ende scheydinghe (doorgehaald: van) tusschen die vander Elborch ter eenre ende die van Doernspijck ter andere zijden, te weeten dat partijen ten beyden zijde zellen al vorens voor commissarijs die daertoe geordineert zall worden verclaren; dat door merckelicken reden ende oersaecken die men zall uutdrucken het oerbaerlix te weesen zall dat zij gesaperert ende een yder eenen parochie mach erlangen.

Item mede perfectelick in te brengen den z... incompst ende profijte, die tot die voernoemde pastorie als nu es ende hoe voel dat zelve in die separatie zolde blijven.

Item aengaende die incorporatie (doorgehaald:zall m) vander vicarie zallmen oeck moeten die jaere incompst ende lasten van dien moeten over brengen.

Item zall mede int separeren (doorgehaald:van) ende int incorporeren vant ghene voerseit is moeten erlanghen expres consent, zoe vanden ghifte (doorgehaald:als) ende patronen als oeck den possessuers mitsgaders vanden gerichte ende overicherst des zelve plaetse representerende die meeste deel ofte corpus vanden ghemeenten.

Oeck mede brengende behoerlicke procuratie om deese separatie ende incorporatie te doen expedieren.

1485 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Elburg enerzijds en heer Jacob Peterszoin en heer Egbert van Huecklum, bezitters der pastorie te Dorenspijck, met Franck van Huecklum, scholtis Lambert Kree en Lambert Top, kerkmeesteren aldaar anderzijds, komen overeen dat de kerken van Elburg en Doornspijk die tot nog toe èèn geheel zijn geweest, voortaan elk een eigen pastoor hebben

Transcriptie

22 Maart 1562.

 

Wij burgermeistere, schepen und raidt der statt Elburg eins, und wij herr Jacob Peterszoin und herr Egbert vann Huecklum verwesers und inhebbers der pastorien und kercken tho Dorenspijck Franck van Huecklum, schulthiss Lambert Kree und Lambert Top kerckmeistere dairselffs in der tidt anderdeils, doin sementlick kundt, liden und bekennen mitz desem voir uns und unsen nackomelingen. Also tuschen uns van der Elburg uns van Dorenspijck hierbevor tho mermalen voir handen gewest, die deecken und pastorien van der Elburg und Dorenspijck ( die biss tho dessem dage tho ein corpus gewest und nicht mehr dan einen pastoir gehadt hebben) tho separieren. So sijn wij burgermeistere, schepen und raidt vurseid van wegen unser statt Elburg und wij her Jacob Peterszoin, herr Egbert van Huecklum, Franck van Huecklum, Lambert Kree und Lambert Top vurseid van wegen der van Dorenspijck mit consent wethen und wille unser burgeren und kerspelluiden eindrachtlick in der frundtschap overkomen voir uns und unsen nakomelingen, dat ein ieder kerspel Elburg und Dorenspijck vurseid van nu voirt an sijnen eigenen besun­deren pastoir sall beholden, und dat in vorwarden und manieren hierna beschreven.

Und in den ersten sint vorwarden, dat wij burgermeistere, schepen und raidt vurseid und unse nakomelingen unsen pastoir in unser statt Elburg erfflick und ewichlick sullen moegen hebben und holden. Und na des einen sterven offt affgang einen anderen ansetten sonder besperung bekruenen offt inseggen des pastoirs tho Dorenspijck offt sijne nakomelingen. Und diewile die pastoir van Dorenspijck also der moederkercken, in fall van praesentatie offt institutie offt anders den pastoir van der Elburg biss her tho altidt verdedinge hefft und beide pastrien mit einer presentatien und institu­tien verwor­ven, so sall oick die pastoir van der Elburg van gemelter praesentatien, institutien und allen beswairnissen voirtan vrij wesen und in gienen wege dairmede tho doin hebben. Sonder der pastoir van Dorenspijck und sijne nakomelingen sullen oir und sijnen nakomelingen dairvan und van allene dat darin voirvallen mach vrij und schadeloss holden. Jedoch is verdedinge, dat der pastoir tho der Elburg in der tidt dem pastoir van Dorenspijck (van oim up sijne praesentatie, institutie tho Utrecht tho verwerven nodich is und anders niet) uitrich­ten und tho voles­ten geven sall elcke mail so vaker des gebue­ren ein Hollan­disch pundt groth offt sess gulden van twintich Brabandische stuver voir dem pundt groth.

Wider sint vorwar­den dat die pastoir van den Elburg under sijn ker­spel und pastorie hebben sall die statt und stattvrijheit van der Elburg und mehr niet, und die pastoir van Dorenspijck sall hebben ijder kersel Dorenspijck und allent wat dair under behoret offt wat hie buiten der stattvrijheit van der Elburg verdedingen kan. Und daran sall sich ein ieder begnuegen lathen und mit sijnen limiten thovreden sijn. Die ein sall oick den anderen mit sepulturen sacramenten anthorichten offt mit anderen kercken­diensten in sijnen kerspel niet turbieren. Ydt were dan dat beide pastoren in der tidt ein ander contract ad tempus und doch niet ewichlick uprichteden und makeden des sie thovreden wesen mochten. Und so viele nu den guideren tho beiden pastorien gehorende antreffe sijn wij averkomen, dat die pastoir tho der Elburg tho sijnen pastorien alleene hebben und beholden sall

alsodane guderen als in voirtiden allene und eigentlick tho der pastorien offt recht tho seggen, tho der Wehme binnen der Elburg gegeven sint, als nemlick .. gulden jairlicks tho lossen mit hundert gulden uth der stattkisten van der Elburg. Item uit die stattkisten vurseid twee gulden van vijff und twintich Brabandsche stuver jairlicks ydt welcke des pastoirs recht offt praesentie genant werdt. Item vierdehalff voeder grondts up die Grothe Meente in der Vrijheit der statt Elburg vurseid gelegen. Item van Sint Agnietenconvent binnen der statt Elburg einen halven olden schildt und vijffthien olden butgens jairlicks. Item van den gasthuse binnen der Elburg einen halven olden schilt jairlicks. Item van Berent Gerritszoin offt Bolle ein halff molder roggen jairlicks tho erffhuise. Item van Senne, Thijss Lambertszoins weduwe entweder ein halff schepel offt ein spint garsten jairlicks uit oir camp bij dem Baginendijckgen voir der Elburgh gelegen. Und hiermede sall die pastoir van der Elburg van allen der guderen tho beiden pastorien gehorende erfflick und ewichlick affgescheiden wesen und bliven. Jedoch sall die pastoir van der Elburg voir sich beholden alsulcke dagelicksche accidentalia als dem in der stattvrijheit vervallen moegen. Und alle andere guderen, renthen, thinsen und erffgrunden hierin niet benoemet und oick alle die accidentalia die in dem kerspel van Dorenspijck offt buiten der stattvrijheit vurseid vervallen, sall die pastoir van Dorenspijck tho sijner pastorien hebben und beholden. Und hiermede sullen wij burgermeistere, schepen und raidt vurseid und van herr Jacob, herr Egbert Franck van Huecklum schulthis und kerckmeistere vurseid so viele dessen twee kercken angeet, voir uns und all unsen nakomelingen, erfflick und ewichlick gescheiden sijn. Und alle andere verdra­gen und handlungen die in roirigen tiden tuschen uns dessent­halven einichsins upgerichtet sijn sullen mitz dessen cassiert doit und tho niete sijn, allet sonder arg und list. Und wij burger­meistere, schepen und raidt der statt Elburg vurseid eins, und wij herr Jacob Peterszoin, herr Egbert van Huecklum, Franck van Huecklum, Lambert Kree und Lambert Top in qualiteit als boven anderdeels bidden und ersueken mitz dessen up ydt aller demuedigest und frundtlickst sampt und besunder den ehrwirdigen in Gott, vader und heren Hermanus van Godes genaden der sijnen keysergifften werden und helmsteden abt. Dat sijne genade und ehrer als rechter patron und collator der vurseide pastorien, dessen unsen billicken und niet allein nutten, sonder oick nodigen verdrach sich wolde gelieven lathen und die selve mit sijnen ende genade ehrer siegel confirmieren und bestendigen, ydt welcke wij alle sampt und besunder umb sijne ende genade ehre na unsem kleinen vermoe­gen mit allen vlijth gern willen verschulden, oirkunde der wairheit hebben wij burgermeistere, schepen und raidt der statt Elburg vurseid unser stattsiegel und wij herr Jacob Peterszoin, Franck van Huecklum ein inden sijn siegel und wij Lambert Kree und Lambert Top vurseid unser kercken siegel an dessen brieff (dem twee sint eine tho der Elburg und eine tho Dorenspijck alleins luidenden) voir uns und unsen nakomelingen gehangen und doin hangen. Und ick herr Egbert van Huecklum vurseid diewile ick selffe noch gien siegel gebrucke, hebbe gebeden und bidde mitz dessen Wilhem Nagge, coper tho Dorenspijck dessen brieff voir mij und mijnen nakomelingen tho besiegelen. Und ick Wilhem Nagge vurseid hebbe umb beden wille hern Egberts vurseid mijn siegel mede an dessen brieff gehangen.

Gegeven am donderdach na reminiscere na onses Heeren Jesu Christi im vijffthien hundertsten vijff und sestichsten jair.

Los stuk.

De pastory van Elburch ende Doerspijck is een corpus geweest sijn gescheiden anno 1565.

Een ieder carspel, Elburch en Doernspijck sal also sijn eygen pastoir hebben.

Doerspijck is de moederkerck geweest, die het recht der presentatie ende pastory binnen Elburch sal den pastor doe Dornspijck uutrichten ses gulden tot sijne institutie.

Volgen oock eenige speciale goederen der pastorien binnen Elburch aengeteickent den abt van werden en helmstadt is patron ende callatoir der beyder voerseide pastorien.

Anno 1565.

Een francinen brieff sonder segelen van burgemeestern ende sholtis etc..

1486 Evererdus Swaer pastoor van Nijkerk, deken van Velue, draagt aan de pastoor in Elburg en Oosterwolde op om ten verzoeke van het klooster van Sint Briggida te Kampen enige inwoners van Oosterwolde, die weigeren hun zuster in genoemd klooster een legaat uit te keren, voor te dragen.

Transcriptie

18 Mei 1570.


Copiæ.

Evererdus Swaero, pastore Neoclesiæ decanus et jude ordinarius

ecclesiastiæ jurisdictionis Veluwæ, pastori in Elburch et Oesterwolde ac alijs universis et singulis presbyteris clericis notarys et tabellionibus publicis quibuscumqem nobis subditis ac specialitere cursori nostro vobis et cuilibet vestrum in vetute sancte obedientiæ districte precipiendo mandaenus quatenus ad instantiam venerabilis patris et abba tisse conventus dive Briggide in Campen, su eius legittimi procuratoris citetis coram nobis noecclesiam ad domuni nostre solite recidentiæ ad sextum diem junij proxime sequentem horam audientiæ causarum solitam Johanne Eyberti alias schrijver Johan Rijcksoen, Claes Dircksoen alias valen Claes, habitantes in Oesterwolt, heredes ubi ipsi asserunt Henrici Theodori et Annæ ligittime uxoris eius de et supere eo quod piinij legatum et donatiquem testamentaliter factam crutum aureorum denegant forori eius legittime eiusdem convertitus Sancte Bregittæ Campis fimilitere et fimili modo citetis honestos et discretos Lubbert Zandersoen ten Hoeff et Theodorum Baex als burgen des erffhuyses Henric Theodori defuncti et Annæ uxoris eius ad audiendam inpetitionem patris abbatisse conventus presati seu eius legitimæ procuratoris idqem sub pena quinquaginta aureorum ac vlierius videndum ac audiendum disponi et oddinari prout juris ordo dictaverit cum intimatione debita atqem tali quod cetere executiones aliorum fortassis mandatorum necessariorum contra eosdem fient in valuis nostre ecclesie Neoclesiane easqem tam validas fore ac fi in epsorum presentia facte essent decernimus reddite litteras ut debite executas vos presentum executores.

Datum Neoclesiæ nostro sub sigilo decimo octavo die maij anno XVcLXX.

1512 Volmacht, verleend door de magistraat Elburg aan de gedeputeerden der stad Arnhem, om hem op de Hanzedag te Lubeck te vertegenwoordigen.

Transcriptie

16 Augustus 1564.

 

Wij burgermeesternn, schepenen und raith der stadt Elburgh doon kundt allen lueden und certificiren in kraft dieses dat wij den ersamen deputierden die van weghen der eerbaren van Arnhem den schier khompstighen uuthgeschrevene Anzedagh am 27en dach ytslopendes maentz augusti inkhoemende binnen der stadt Lubeck tbesuecken, verordent sullen werden unse volnkhoemene macht und gewaldt gegeven hebben und geven, vermytz dieses gemelten deputierden umb mede van unsent weghen und in unse naeme gestalt neffens anderen deputierden der Anzesteden op alle articulen beschweernuss und andere gemener eerbare Anzesteden ereyschende nootturft, die alsdan dairselffs enichsins vuergedragen sullen mueghen werden tho helpen raithslaghen, beraemen und eyntlick concludiren und sunst allent in gemein und sunderheyt dair inne tdoon (doorgehaald: do) und laeten, wes wij vurgenoemde constituenten eigener persoene ther plaetzyn tegenwoordich sijnde, solden doon oft laeten mueghen und soe die noott erfurderde een oft mheer substituten tho mueghen substitueren den ofte dieselvige so duckmaell noodich to wederropen.

Ouck loeven wij machtgeveren vurseid under gueden geloove vermytz diesen unsen machthebbernn vurgenoemd und desselvigen substituten diesenthalven schadeloos thalden, ouck allethgoene in sacken der lofflicher Anze enichsins anclevende bij unse machthebbernn und desselvighes substituten op die vurseide Anzedagh gehandelt, gesloeten und uuthgerichtet sall werden, dat selvighe stede vast van weerden und onverbroekelicken to willen halden und achtervolghen streckende tot winnungh ofte verluss.

Sonder argelist ourkunde unsers stadtzsecreethzegell hierneden opgedruckt am sesthienden dagh augusti anno XVc vierentsestich.

1525 Burgemeesters, schepenen en de raad van Harderwijk oorkonden dat Meester Arent tho Boecop en Henrick Heeck, ter instantie van Arent tho Boecop burgemeester van Elburg, hebben getuigd dat kooplieden die de Elburger jaarmarkt hadden bezocht en de Veluwe met ossen passeren wilden, daartoe van de stad een bewijs ontvingen.

Transcriptie

17 December 1557.

 

Wij burgermeisteren, schepenen ind raedt der stat van Harderwijck doen kondt allen luydenn imd certificyren vuer de waerheit, mits dessen apenen breve, dat vuer ons im schependom gecomen sijnnen de erbar desser statinwoener ind burgermeister Arent tho Boecop und Henrick Heeck ind tuychdenn Meister Arent vurseid bijdenn eydt den hi Coninklijcke Majesteitt unsern gnedigsten heren gedaen, ind Henrick vurseid volstaeffs eydts lijfflicken andenn heiligen, daer sij alle beyde ter instantie Arentz toe Boecop, burger­meistern ther Elburch van weger deselver stat mit recht to geboit weers.

Inden yr­ster tuichdenn Meister Arent vursei­d dat hem wittich ind kondich is van dat hi ter Elburch woendenn, dat coopluydenn de inde Elburger jaermarckede de omtrent Galli is, ind gehol­denn wert, over de Veluwen mit oer ossen passyren woldenn, van de stat Elburch schijn gehaelt ind genomen, meldende dat sij daer andenn boem gewest ind merckt geholdenn hadden, om daermit sich anden drosszt op Veluwen, off anderen tho verant­woerdenn ind passyren.

Item Henrick Heeck vurseid tuichdenn dat hem wittich ind kondich is, as vurseid ind soo voele langer dattet hem selven (dewijll hi daer gewoent ind ossen geweydet) gebuert is, as hi inde tijt der jaermarckede vurseid anderswaer drijven wolde, dat hi sodane schijn om hem daer mit tho verantwoerdenn, as vurseid geworven ind mit genomen.

Versonden soo men schuld­ich is der versochter waerheit, getuich to gheven onser statsegell secreet hier benedenn op gedruckt 17en decembris anno XVc ind soevenindvijfftich.

Dorsaal:

Werner Aldenbernevelt.

Arnt tho Boecop und Henrick Heeck beide ingesetenen geweest van Harderwijck tugen op versoeck van Arnt tho Boecop schepen vander Elburg so dat niemandt ossen heeft moeten driven doer die Veluwe aleer sij ter Elburg merck geholden hadden.

17 decembris anno 1557.

1525 Burgemeesters, schepenen en raad van Harderwijk oorkonden hun mederaadsvriend Werner van Grol, dat, toen Wilhem van Rossum, bevelhebber ter Elburg was, alleen die stad en Wageningen het recht hadden de ossen, zonder verlofbrief van Elburg over de Veluwe te vervoeren.

Transcriptie

19 December 1557.

 

Wij burgermeysteren schepenen ind raedt der stat van Harderwijck doen kondt allen luydenn ind certificyren vuer de waerheit mits dessen opene breve, dat vuer ons im schependom gecomen is de erbar onsse mede raitzgesell Werner van Groll ind tuychdenn bijden eydt den hi desser stat gedaen, daer hi ter instantie Arentz tho Boecop burgermeysters ther Elburch van wegen der selver stat mit recht tho geboit was, dat hi in vuertijdenn, dewijll Wilhem van Rossum beveelhebber was ther Elburch und deselvige stat ind Wagenyng alleine van de Veluwesche stedenn Gelressch waeren, dat hi doe de her gedyent ind somwijlen ter Elburch ind somwijlen tho Wagenyng gelegen, ind dat hi alsoo wittich ind kondich is dat sij macht ind beveell hadden inde tijt der Elburgsche jaermarckede de omtrent Galli is, ind geholdenn wert, alle de ossens de sij op Veluwen vondenn imd goen schijn off verloeffbreeff van de stat Elburch hadden, dat daer marckt geholdenn an ind op the holdenn.

Oirconden soo men schuldich is, der versochter waerheit getuych te gheven onser statsegell secreet hier benedenn opgedruckt 19en decembris, anno XVc ind seeven ind vijfftich.

Dorsaal:

Een condtschap van Werner van Grol burgmeister van Harderwijck, ter instantie Arent to Boecop burgmeister der Elburg dat sijn edele kundich was alle beesten in steden van Veluwen angeholden worden die voor Galli end daeromtrent binnen der Elburch op die merck niet hadden geweert end sonder verloffbreeff vande vurseide stadt bevonden worden.

1526 Vrijgeleide, door de magistraat van Elburg verleend aan Henrick Camph, om met ossen naar Lier te trekken.

Transcriptie

16 September 1577.

 

Wij burgemeestern, schepenen und raedt der stadtt Elburgh, doin kondt und certificieren voer die rechte waerheit dat Derrick Baeck onse midtburger desen dach van hier nhae Lier gesandt heeft twee ende twintich vetter ossen .ipto zijn diender Henrick Camph om aldaer tlaeten verkoepen.

Begeren wij darhalven an allen aversten, capteinen, hopluyden, beveelhebberen unde andere soldaeten. Voorts allen officieren und anderen die dese onse paspoirte verthoent zal worden, zij willen obgemelten Henrick Camph mit die ossen onverhindert ter marckt brengen laetenn, waeran onsen vrundtschap geschiet wye wij anderen van gelijcken tdoin willich und toe verschulden oorbodich.

Sonder argelist, gegeven onder onser stadts secreet segel opten 26en dach septembris XVcXXVII.

1527 Gilles van Berlaymont stadhouder van Gelre, geeft vergunning dat gedurende een maand van de eilanden vis zal mogen worden aangevoerd binen de stad van der Elburch.

Transcriptie

6 December 1575.

 

Gillis van Berlaymont frij ende bannerheere to Hierges, heere to Haulteroche, Perruirez, stadtholder und capiteijn generael des furstendoms Gelre, graeffschap Sutphen, Overijssel, Linghen, Hollandt und Utrecht.

Alsoe onsen edele heeren comandador maijor van Castilie geinterdiceert ende verboden hefft dat eenighe goederen uuyt die landen und steden die Coninklijcke Majesteits rebellen yetz occuperren gebrocht offt gevoert solde worden, hier her unde lande noch in sunder Majesteits gehoirsamheit sijnde om daer mit to beleitten, dat die selve rebellen niet toe gevoert en worde soe woel gelts als sij dachgelickx ontfinghen van sulcx te consenteeren.

Edoch men niet verstaet dat sulck verboet sall strecken aver die visch die uuytter zee commen, soe die rebellen gheen licentie gelt daer van genietten.

Soe ist dat wij geconsenteert ende toegelaten hebben consenteeren ende laeten toe bij desen dat van die eylanden nae ouder gewonte binnen die stadt vander Elburch gebracht sall moegen worden caubaillauw, schelvisch ende allen anderen varschen visch ende dat duerende den tijt van een maent nae date van desen ons middeler tijt bij onsen hoichgedachten heeren comandator maior daervan gesproecken to worden ende der selver meinongch daer op to verstaen.

Gegeven tot Swol den 6den decembris 1575.

Gillis de Berlaymont.

1527 Gilles van Berlaymont, stadhouder van Gelre, verlengt zijn aan Elburg, gegeven toestemming tot het laten komen van de op de eilanden gekochte verse vis voor de tijd van één maand.

Transcriptie

13 Februari 1576.

 

Gilles van Berlaymont frij und bannerheer tot Hierges heer tot Haulteroche und Peruirez, Coninklijcke Majesteits thoe Hispanien, der furstendomb Gelder, graeffschap Zutphen, Overijssel, Lingen in Hollandt, West-Frieslandt, Stift und stadt Utrecht, stadtholder und capitein generael doen khundt.

Alsoe wij etliche tijt verleden die stadt vander Elburgh hebben geconsentiert den tijt vann een maendt, aldaer ennige vischwerck als schelvisch und andere varsche visch aen te laeten moegen laeten kommen, sijnde op eylanden gekofft sonder die Majesteits wederwertigen egheen licentie te hebben gegeven und dan bynnen die maent durch uns jedicheit des weder niet besunders daeraen gekommen sihe, hebben wij idt genige voirseide noch van dato deses een maent te moegen geschien, geconsentiert und consentieren mitz desen doch soe lange wij sulchs wederropen sullen unnd opschrieven. Und daermit hier inne goede ordnung moege gehalden werden ordonnieren wij die burgermeisteren und raedt der voirseide stat Elburg neffens

den drosten van Over-Velouwen Henrick Bentinck desent halven goede op sicht te draegen und daerinne laeten geschien, daermede niemantz moege verkortet ader beschedicht werden.

Tuurkhundt hebben wij mit underteyckeninge unser naemen unse secreet op spatium deses doen drucken.

Gegeven Utrecht den 13den februarij anno 1576.

Gilles van Berlaymont.

1529 Verklaring van de secretaris van Ems, dat de bewoners van dit eiland de rogge en boekweit gekocht te Elburg, verkocht hebben te Vollenhoven en Blokzijl.

Transcriptie

1583.

 

Kenlick zij allen den geenen die deese opene brieve off cedulle sullen leesen off hoeren leesen, dat onse inwoenders voer deesen tijt opt eylantgen Ens genaemt dan vanden Cuynder heer genaemt Cornelis Janszoen ende Harmen Dirckszoen, ethlycke goederen vercoft hebben tho Ens ende tho Vollenhoe ende oeck tho Blockzijll inden schans. Ende op geen ander plaetsen deese goederen die sij voerseide vroeme mannen haelt ende vercoft hebben, sijne rogghe ende boeckwijdt die sij voerseid gehaelt hadden onder daeghe vander Elburch.

Dit sulfde en sullen genige menschen anders bevinden dant inder waerheyt alzoe is als hier verclaert wort.

Actum op Ens anno 83, op fiersdach.

Meester Jan Vrerickzoen van Amsterdam, secretaris op Ens.

Dorsaal:

Attestatie van gecoft koren 1583.

1551 Request van de magistraat van Elburg aan de Staten van Noord Holland met verzoek om een subsidie voor de versterking van de haven.

Met apostille d.d. 26 juni 1585, waarbij 2000 gulden wordt toegestaan.

Transcriptie

26 Juni 1585.

 

Aenden edele heeren den Staeten van Noort Hollant.

Verthoonen met aller reverentie uwer edele goetwillighe ende getrouwe toegedaene naebueren ende bondtgenooten de Gedeputeerde vander Elburch, hoe dat haere stede wezende een aenpaelende haevene ende frontiere opte custe vander Zuyderzee wel nootlijcken met een bequaeme haven ende bolwercken versien ende versterckt eyscht te wezen. Op dat alzoe de ingesetene derzelver mochten teghens den aenloop ende overval haerder ende uwer edele gemeene vyanden gewaepent ende beschermt werden tot behoudenisse haerder stede, dienste ende welvaert der gemeener zaecke.

Ende want de remonstranten van zeer cleyne vermoghen zijn doir dyen zij voir den vyant liggende haere goederen ende incompsten denzelven onderworpen zijn, behalven dat oock noch daechlijcx haere burgeren vander helven gevanghen ende gerantsoeneert werden ende alzoe hoe langer zoe meer verarmen, zulcx zij egeene middel hebben oem tzelve te doen, zoe zijn se vernootzaeckt hen te keeren tot uwe edele heeren getrouwen vrinden, naebueren ende bontgenooten, verzoeckende met aller eerbiedinghe dat dieselve gelieven zal dese haere zaecke dienende tot nootlijcke behoudenis der welgelegener plaetze ende stede voorscreven ter herten te nemen ende hen te helpen met alzulcken middelen als uwe edele naer haere discretie uwe connen verstaen, daertoe nodich te zijn, waerdoir de ingesetenen voirscreven gelijck se altijt daertoe van harten zijn genegen geweest, te meer zullen veroorzaeckt werden oem in aller getrouwicheyt met goet ende bloedt de welvaert der gemeener zaecken te voirderen ende voir te staen etc..

Werdt bij deesen den regierders der stede vander Elburch geaccordeert die somme van tweeduysent currente guldens die hun betaelt sullen worden uuyte penningen gedestineert totte fortificatien vanden steden deene helft soe wanneer het zelve werck gemaect sal zijn ende dander helft teynden die volle opmaeckinge, welverstaende dat die voornoemde regierders terstont die wercken sullen besteden dselve doen opmaecken ende die penningen als voeren geaccordeert daertoe employeren.

Actum tot Hoorn den 26en junij XVc vijff ende tachtentich.

Ter ordonnantie anden magistraten ende gedeputeerden inden collegie van Noort Hollandt.

Bij mij
Horees.
Dorsaal:

2000 gulden geaccordeert tot fortificatie dese stadt.

Anno 1585.

1589 Oorvedebrief door Aert Willemssoen afgegeven ten behoeve van de stad Elburg.

Transcriptie

Ick Aert Willemssoen zekere unde love dat ick dese gevencknisse an die schultz, burgermeistern, schepenen unde raidt (doorgehaald: der stadt Elburch) an burgeren (doorgehaald: burgeren) offt inwoeneren der stadt Elburch die nu is, offt namaels wesen moegen, niet wercken sal mit woirden off wercken, mit rait offt daet, mit heimelick offt openbaren, durch mij selven offt imantz anders, so .ort mij Godt helpen.
1604 Volmacht door de magistraat afgegeven aan Johan van Holten in de zaak van Goert Koster tegen de stad.

Transcriptie

13 Juni 1591.

 

Burgemeisteren, schepenen ende raedt der stadt Elburch ... kondt ende certificeren eenen jegelijcken, die ... werden sehen offte des wertt aengaen, datt wij in saecken onse stadtt aengaende constitueren ende volmachtich maecken, vermitz desen den eerbaren ende vroemen Johan van Holten daerin tho handelen ende tdoen voer recht offte met vrunttscap, alsoe hij sall befijnden best ende verderlicxste te wesen.

Oick soe mondich i een offte meer volmachtige te substitueren met gelijcker macht, als hem Johan voerseid selven insonderheit datt hij Johan voerseid van onsent wegen sall verdedigen die saeck mett der rechten offte vrundtschap, woe boeven die welcke Goert Koster offte eenighe anderen teghen onse stadt vermeenen thoe hebben.

In oirkonde hebben wij onse stadtsecreetsiegel hier beneden opt spacium doen drucken, actum Elburch, den 13en junij anno 91 stilo antiquo.

Dorsaal:

Volmacht der stad.

1645 Stukken betreffende de levering van rogge door de stad Elburg ten behoeve van het kamp te Utrecht.

De koninklijke commissaris Corpelz beveelt alle ambtslieden en schouten, burgemeesters en schepenen van Elburg behulpzaam te zijn in het kopen van koren ten behoeve van het leger.

Transcriptie

3 December 1572.

 

Ick onderschreven commissarius Coninclijcke Majesteit hebbende geaccordeert met die burghemeesteres ende schepen van dit stadt Elburch, van dat sij ytribueren moegen voer die allimentatie off onderhaldinge van die chriesluyden van leger wesende van noden, om die selvigen koeren tmoegen cregen, die hulpe ende bijstanden vanden officieren ende amptluyden sijner Majesteit bij Elburch. Bidt ende begeere van wegen sine Majesteit ende nae die craft van mijne bestellinge, allen amptluyden, schultheten ende anderen dat sij die vorschreven van Elburch wyllen behulpelijck sijn, dat sij coeren voer hoer ghelt moegen kregen, omdat sij dat moegen leveren, daer sij getaxeert sijn ende dat doende sullen Coninclijck Majesteit dienst doen ende sijne leeger hulpelijc sijn.

Datum Elburch den 3en dach decembris 1572 onderstont, geschreven Corpelz.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1645 zijn getranscribeerd.

1648 Overeenkomst tussen Hendrick Antony van Tuyl te Wesel en Andries van Arler, betreffende de levering van vuurwapens aan de stad Elburg.

Transcriptie

4 Oktober 1572.

 

Ick Hendrick Toenyss van Tull lije ende bekenne midts deesen vercoft toe hebben den eersaemen Andries van Arler als volmacht nae luyt zijnen comissie des eersaemen raedts der stadt Elburch anderhalff hondert langhe roers, celybres genaempt, mitsgaeders soe voele vleschen ende vlesquelyen mit snoeren gedaen, off bij gevalle hij soe voele niet leveren kunde an minstens hondert, dye welcke sullen schieten op het gewichte van een pont 20 kuegelen. Unde dat voer een summa van penninghen als naemelick voer een yder roer, vlesche ende vlesquelie drie daelers het stuck van 30 stuver Brabands, welcke roeren voerseid Hendrick beloeft van nu oever dree weken op de schoet mit zijne oncosten in eenighe van deesen naevolgende steeden toe leveren, naemelijk Elburch, Harderwijck, Campen offt Swoll.

Midts dat dye eersaeme raedt offt haeren commisaryen op dye tijt der leeveringhe Hendrick voerseid het yrste deell der penningen gereedt sall geven, twee maent daernae het anderer deell ende noch twee maent daernae het derde ende leste deell. Unde ist saecke dat eenich gebreck van quaede kueringhe op dye tijt voerseid duer Hendrick mochte geraeden, sall hij (doorgehaald: voerseid) gehalden zijn in arbitraele straffe off boete toe vallen des eersaemen raedts offt comissaryen der stadt voerseid.

Dat meer is off Hendrick gheensins nae luyt deesen contracten dachte toe kueren, sall hij daerbeneven vervallen zijn alle schaeden ende interessen toe draeghen ende dat tot ordell ende kennisse des gerichts ter plaetze hij eeninchsins mochte gevonden worden, alles sonder bedroch ende argelist.

Oercondt van deesen ende om meerer bevestichet hebben wij Andries van Arler (doorgehaald: voerseid) ende Hendrick Toenyss voerseid deesen onsen contracten mit onsen gewoentelicke handen ende naeme onderteekent.

Actum in Weesell den 4 en octobris anno 72.

Henryck en Antony van Tuyl.

1649 Vrijgeleide voor turf, ten behoeve van het Elburgse garnizoen te Kampen gekocht.

Transcriptie

18 Maart 1574.

 

Wij burgemeisteren, schepenen und raedt der stadt Elburgh doin kondt und vuegen eenen yederen tho weeten hoe dat wij tot die soldaeten Coninklijken Majesteitt in onser stadt liggende heeft etlyck brandt van torff und anders tdoin hebben, hebben wij onsen diender afgeveerdicht hem toe Campen te versuegen, aldaer etlicken torff toe koepen und herwerts tlaeten brengen.

Begeren derhalven aen eenen yederen zij denselven torff vrij und lossen vueren und passieren laeten, tselve wij steets toe verdienen willich zin.

Allet voirseide sonder argelist orkonde deses mit onss stadtsecreetsegel bekrefftiget.

Gegeven inden jaere onss sHeeren duisent viffhondert (doorgehaaald: dre) vier ende tsoeventich opten acht­hienden dach mertij.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1649 zin getranscribeerd.

1649 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Elburg verklaren dat de door hen te Kampen, ten behoeve van soldaten en burgers gekochte turf, door het lage water niet eerder kon worden aangevoerd.

Transcriptie

19 Oktober 1575.

 

Wij burgemeisteren, schepenen und raedt der stadt Elburgh doin kundt und certificieren mits desen voor dye waerheit, alsoe wij onlanxleeden toe Campen vande schippers van Meppell tweeten Goesen Henricx, Jan Simonsoen, Jan Joesten, Arndt Harmsoen, Albert Albertsoen elcx een pott torffz und Jan Claesoen, Kerst Janssen, Geert Janssoen und Claes Geertsoen elcx een schuite voll torfz aff doin koepen, hebben denselven torff zij onss tosamen alhier gebrocht und gelevert, hebben dselve wij in desse verleden daegen hebben doin opvueren dat nyet eer heft komen geschyen.

Vermits die cleinheit des waters welken torff wij tot onderholdonge Coninklijcken Majesteits soldaeten als oock tot nodrufft onsen burgeren doin koepen, hebben alledt vorseide sonder argelist in orkonde der waerheit soe hebben wij onser stadt secreet segel onder opt spatium deses, neffens idt hanteicken van onsen secretaris doin drucken.

Gegeven inden jaer onss sHeeren duisent viffhondert viff ende tsoeventich opten 19en dach des maents octobris.

J.van Lengell, secretaris Elburgh.

N.B.Niet alle stukken van inventarisnummer 1649 zijn getranscribeerd.

1651 Akte waabij Robrecht van Ittersum thoe Nijenhuis, Peter Mulert en Henrick van Brienen thoe Bijssell zich borg stellen voor de teruggave van twee door de eerstgenoemde twee personen namens de landschap van Overijssel te Elburg opgevorderde stukken.

Transcriptie

2 Juli 1578.

 

Op huyden den tweeden dach julij XVcLXXVIII bynnen alhier erschenen den edelen erentfesten Robrecht van Ittersum thoe Nijenhuis und Peter Mulert als gedeputiert zinde vanden lantschaph van Averissell, onss burgemeistern, schepenen unde raedt der stadt Elburgh angesecht und gevordert, vermogens een

missive van credentij und belofftenise oer edele 1ieve onss

vanden (doorgehaald: onleesbaar) verordent derselver lantschap van data den lesten junij verleden behandet, om thebben enich geschutt tselve mede voor Campen tgebruicken.

1ss und wordt oer edele lieve bij desen toegelaeten und consentiert twee metaelen stucken daer beyde op staedt “ ick bin gehieten die meermin”.

Dat eenen stuck lanck darthyen voet, achter tselve tstuck met eenen draet rontomme gemeteten die dickte vier voet min een vierdendeell, voor oeck alse rontzomme gemeten dicke twee voeten min een vierdendeell.

Dat ander stucke geschutz elff voet lanck, viftehalff voet achter dycke und voir drie voet dicke, daerbij veertich iseren kloeen wegende yder kloet omtrent elff pondt.

Noch veertich isereren kloen stuck wegende ongeveer ses pondt tselve oer edele 1ieve moegen doin vueren voor Campen aldaer gebruicken unde nhae veraveronge derselver stadt doch alle tijt, tot gesinnen van onss burgemeistern vorseit, dieselve twee stucken geschutz mit soedanen zwaeren gewicht van iesren kloeten dergestalt, onbeschedicht als idt oer edele lieve deser tijt ontfangen werderom restitueren und op koste und perickell der lantschaph van Averissell alhier bynnen onser stadt Elburgh toe leveren, belaevende genante gedeputierden inden qualiteit als voernoemd bij oerer adelicker eeren und waeren geloeven dat sulcke restitutio in maeten vorseit alsoe geschyen sall, voir welcke restitutie den oeck edelen und erentfesten Henrick van Brienen toe Bissell iss borge geworden, verobligierend und verbindende daer voor in kraft deses sin eigen persoin und guderen toe Bissel inden ampte van Doernspijck gelegen onder reale executie van allen gerichten, omme bij faulte van restitutie dat wij burgemeistern, schepenen unde raedt van wegen onser stadt Elburgh dselve twee stucken geschutz und iseren kloeten mit allen hinder und schaeden an zijn edele lieve, persoin und guderen soe vorseit moegen verhaelen soe dat behoirt.

Remdierende d selve Brienen van allen exceptien desen contrarij muchten zin und gelaeft hier geenssyns tegens toe doin noch toe laeten geschyen. Des hebben gedachten geduputierden van wegen der lantschap van Averissell gelaeft und gelaeven soe vorseit bij desen, den opgemelte Henrick van Brienen hiervan t willen grandieren, vrijen, quiten und schaedeloes halden, verbindende daervoor tosamen und een voir all, voor aer und oeren erven onder gelicke executie oere persoenen und guederen diemen aen besten kan bekhommen und men d selve bevindt, dair Brienen zijnen schaeden (soe nodich als toe verhapen) neen) mach naekomen.

Sonder argelist in orkhonde der waerheit und vaster versekeronge, soe hebben wij Robert van Ittersum, Peter Muelert und Henrick van Brienen ter oersacken als voernoemd, desse verzekeronge yeder met onsen christelicken naem und toenaem onderschreven.

Actum bynnen der Elborch voor schepenen ten dage und jaere als baeven.

R vann Ittersumm then Nienhuis etc.

Peter Mulert.

Henrick van Brienen tho Bijsel.

Dorsaal:

Obligatie van utgeleent geschutt deser stadt anno 1578, voer de stadt van Campen gebesicht.

Obligatie van den geschuts na Campen gevoert.

1653 Akte waarbij de overste W. Hegheman de magistraat van Elburg toestemming geeft om zijn soldaten in te zetten tegen hen hen die onwillig zijn tot het fortificeren van de stad.

Transcriptie

15 September 1580.

 

Wordt geconsenteert unnd thoegelaeten den eersame heren die magistraeten der stadt Elburch, tmueghen den soldaeten onder den overste Walter Hegheman liggende gebieden, ten eynde dselve geholden sullen wesen, den onwillighen in fortificeren der selver stadt.

Oock um sulcx tmoeten doen gehoerich daertho tmoveren ten eynde sij indien nyt suymich sijn ofte ghene omwillicheit vuerwenden.

Actum deses 15en septembris anno 80.

Utt oiren willen.

W. Hegheman.

1659 Contract tussen Mr. Thomas Both en Eernst Reeffs burgermeester, over de levering van twee stukken geschut ten behoeve van de stad Elburg.

Transcriptie

9 Augustus 1588.

 

Up huyden die 9en augusti 1588 stilo veteri, sijn geaccordeert Meester Thomas Both ter eenre, unde Eernst Reeffs borgemeister ter Elborch van wegen die magistraet aldaer ter andere zijde, ten welken dat d voerseide Meester Thomas Both gieten sall voer der stadt vander Elborch twee stucken metaelen geschuts, schietende twee pont ijsers ofte inde plaetse vandien een stuck tot meerder gewichte, tot optie ener kuere van die vander Elborch.

Daervan Meester Thomas Both binnen acht ofte thien daegen verwitticht sall worden te leveren omtrent victoris to comende ofte soe haest het moegelick wesen sall.

Unde heeft d voerseide Meester Thomas Both daerop ontfangen vijfthien hondert 92 ponden, gebroocken geschuts, waervan ene vant vorgieten d voerseide Meester Thomas Both hebben sall vanden hondert pont, ses Carolus gulden, mits dat d voerseide stadt vanden Elborch voir lackagie op yder hondert pont vant voerseide gebroocken geschuts verluesen sall vijff pondt.

Unde wes spijs aert voerseide geschut resteert sall den voerseide Meester Thomas Both daertoe leveren ende voir yder hondert hij daertoe doet, hebben dertich Carolus gulden.

Ende is tusschen perthijen geconditioneert dat d voerseide Eernst Reeffs die betalinge vant voerseide geschut doen sall in deser manieren te weeten, het eene derdendeel bij de leverancie, het andern derdendeel in meijen maenden nae de selve leveren ende het ander derdendel is augusti maenden daernae ende sall d voerseide Eernst Reeffs meegehouden voesen, soe wanneer t voerseide geschut volmachtet sall sijn des voerseide (doorgehaald: onleesbaar) Meester Thomas Botz ometh is te schencken den verderinge tot drinckgelt, is glovende perthijen contracten tguut voerseide stael elcandere nae te tonen ende te voldoen als nae 6 jaeren.

Daer unde verbyndende heuden gesoonden ende goederen de selve submitteerenden allen heeeren, hoven, rechteren lerh ende gerighten.

Sonder arch des tot eenen oirconde hebben pertijen deses elcx underteycket op dato als boven.

Eernst Reeffs.

Thomas Both.
Dorsaal:

Bestaenge van twee metaelen stucken geschut - 1588.

Der Elburch.

1659 Quitantie van Meester Thomas Both van 96 gulden, 3 stuivers en 1 blank.

Transcriptie

22 November 1588.

 

Ontfangen van Joriaen Prijs op den 22en novembris twee Utrechts nobels, tstuck seven gulden, 10 stuvers.

Noch twee seuse nobels, tstuck ses gulden, 8 stuver.

Twe angelotten met een halve tstuck, vijff gulden, anderhalve stuver.

Een tsimmersse ducaet tot 3 gulden, 10 stuver.

Twe golde gulden tsuck, vijftich stuver.

Enen rijder tot 35 stuver.

14 rijckx den stuck, 2 g ulden 6 stuver.

Twee statendaelders tsuck 38 stuver.

Een Utrechtsdaelder tot 32 stuver.

Enen halven coenixdaelder tot 25 stuver aen payment 6 gulden, 12 stuver.

Maect tsamen ses ende tnegentich gulden. 3 stuver, 1 blanck.

Thomas Both.
Dorsaal:

Quitanci van Tomas Both.

1661 Jochim Henricksoen en Harmen Hartgertsoen getuigen voor de schout van Harderwijk Conraet van Tongheren, dat zij vernomen hebben dat Henrick Lubbertsoen niet uitgenodigd kan worden, als hij moet bolwerken in Elborch, terwijl Egbert Hoekell gaarne komt bolwerken.

Transcriptie

27 September 1591.

 

Ick Conraet van Tongheren van wegen des forstendombs Gelre ende Graeffschap Zutphen scholtus der stadt Harderwijck, doe kondt ende certificere voer die gerechte waerheyt, vermitz desses mijnn openen brieff, dat voer mijn scholtus ende gerichsluyden hiernae beschreven gecompariert ende erschenen sijnen Bochim Henricksoen olt omtrent 26 jaeren, Harmen Hartgertsoen olt omtrent 24 jaeren ende hebben beyde eendrachtich ende yeder voer sich besonder myt opgerechten vyngeren tot Godt getuycht ende gesvoren, daer sye ter instantien van Henrick Lubbertsoen ende Egbert Andreessen mit recht om besat ende toegedrongen synt.

Inden eersten tuychden Bochim voerseid dat hij gesien ende gehoert heft, daer hij op sijn lant ginge, dat Egbert Hoekell geboet Henrick Lubbertsoen nu en wonsdach vergangen des saevents inde schemering, dat hij smorgens vroe ter Elborch solde koemen bolwerken, waerop Henrick seyde ’’dat komt mijn ongelijck, soe en kan ick marchen neet bouwen’’, waerop Hoekel seyde ’’ghij kunt gelijcke well bouwen, sendet w jonghe mit een schuppe die kant well doen’’.

Ten tweeden tuychden Harmen Hartgertsoen voerseid dat op wonsdach voerseid des saevents bij hem getuyge gekoemen is, Egbert Hoekell ende begeerde dat hij hem boeden wolde die buerschap van Hoege Bijssell, dat sij des smorgens vroe solden ter Elborch koemen bolwercken, waerop hij getuyge seyde sulx geerne to willen doen. Dan segget mijn hoe sall ick se boeden? Waerop Hoekell voerseid antwoerde tegens hem getuyge ’’ghij sult se anders anders neet dan mit schuppen boeden, sonder dat hij peerden genoemt hefft’’.

Alsoe waerlick mosten haer getuygen Godt almachtich ende sijn hillige evangelien helpen, hier synt bij an ende oever geweest als gerichtluyden Tijman Wijchmansoen ende Johan van Hasselt, voerts meer anderen die dit mede boeden ende ansaegen.

Des to waren orkonde soe hebbe ick scholtus voerseid mijn zegel hieronder op tspacium van desen gedrockt, actum den 27en septembris anno 1591.

Dorsaal:

Contscappen van bodinge der huysluyden toe bolwerken.

1802 Lubbert ten Have en Henrick van Rasen enerzijds en Bartolt Veghe en Jan Marrisson anderzijds als huwelijkslieden, stellen de huwelijksvoorwaarden vast tussen Goert Dezeman en Gartreut Jansdochter, waarbij zij o.a. de rente aanbrengt van een hoofdsom van 50 Joachimdaalders, haar door haar broer Dirrick Janszoen verschuldigd.

Transcriptie

22 juli 1561.


Copia.

Wij Lubbert then Have und Henrick van Rasen hijlickslueden van wegen Goert Dezemansoen an een und wij Bartolt Veghe und Jan Marrisson hijlixlueden van wegen Gartruet Jansdochter an ander zijden doon kundt allen lueden und tuegen openbaerlicken, mitz desen openen brieve dat wij as vrunde und gekaren hijlixlueden van beiden tzijden dair to onthaelt und gebeden tho guder tijdt tho eeren und love Godes almachtich und ther zielen salicheit eeren rechten echten wetlicken hijlick overdragen gededingt und gemaket hebben tuschen Geert Dezemansoen und Gartruet Jansdochter vurseid in rechter hijlicksvurwarden und manieren hier na beschreven.

In den eyrsten sinnen hijlixvurwarden dat Geert Dezemansoen vurseid Gartruet Jansdochter vurgenoemt tot eenen echten rechten wijve hebben und nemen sall und sall an haer brengen alsodane guidt als hij nu ter tijdt hefft und noch namaels einichsins krijgen sall muegen.

Then anderen sinnen hijlicksvurwarden dat Gartruet Jansdochter vurseid Geert Dezemansoen vurseid nemen und hebben sall tot eenen echten mann und sall an hem brengen ther rechter medegaven hairs hijlicks alsulck vijfftich Joachim dalers als haer broeder Dirrick Janszoen hair schuldich is jaerlix und alle jare tuech tho richten und derselve hooffsumme, have, beesten, vermuege maechgescheid is und andere brieven daer van sinnen und alsodane guderen als sie hefft und noch krijgen sall muegen voort sinnen voirwarden tho Gartruet voirseid voor Geert vurseid sonder lieves gebuerte na tho lathen mit dode affgienge sall elck mit sijne angebrachte guederen affstaen beheltlicken dat Geert vurgenoemt van Gartruets vurseid guederen eens verbethert sall wesen tweehundert Joachim dalers, twee gueder perden und een wagen, welcke twee hundert Joachim dalers na dode van Geert vurseid weder erven und vallen sullen op die naeste erffgenamen van Gartruet vurseid, und so vern Geert vurseid voor Gartruet vurseid afflivich wurde, dat alsdan Gartruet vurseid in alle die guederen reede und unreede, als sie hebben bliven sitten behalden sall then ewigen dagen sie und oeren erven und sunst alle angekoffte und angeworven guederen und hueszradt sall die lestlevendige tegens die erste verstorvens erffgenamen halff und halff deelen.

Sonder argelist oirkunde der wairheit hebben wij hijlickslueden vurseid elck unse zegel hier an desen brieve gehangen in den jaire uns Heren vijffthienhundert eenentsestich op dach Maria Magdalene.

Concordat cum sus originali sigillat quod testor ego Henricus Holthenus, secretarius Elburgensis.

1804 Brief van Wolter Peterszoen te Elburg aan Dibbolt Feit te Arnhem, ter toezending van geld.

Transcriptie

28 Oktober 1568.

 

Ersame wijse und voirsichtige meist voirgaender, voege ick u ersaeme dienstlick tho weten dat mij sedert u ersamen verweisen noch etzlick bescheit omgaende die renthen uuth der fugitiven guederen is behandet worden, idt welcke ick u ersamen in ene doose bij desen to schenken. Dienstlick begerende u ersamen geliven wille tsulve an doctor Pannekouck tho bestellen und den brieff van Lambert Stuerman (doorgehaald: weder) sampt die ander brieve weder brengen van Lambert Stuerman, heb ick 18 Brabandische stuver ontfangen voir die ander onkosten van idt extract uith idt stadtboick. Stae ick voir in dat sie, u ersaeme, (die ick begere die selve tho willen verleggen) soe balde u ersamen weder komen sullen werden weder gegeven, want alsoe die gesusteren, dient sulve angaet tho Dornspick woenen en hefft die voorman dair niet na wachten willen, dan ick en twivel niet den gulden sal mij desen tegenwoirdigen doch behandet werden.

Hiermit den heren bevolen ilentz uith Elburch postridie simionis et jude apostoli, anno LXVIII.

U ersamen dienstwilligen, altit Wolter Peterszoen.

Ick sende u ersamen oick enen certificatie belangende der wairt memorien und daerbij.

Dorsaal:

Den ersamen, wisen und voirsichtigen Dibbolt Feit mijnen insunderen vielgonstge heren gunner und vrunt.

Tho Arnhem.