Diverse transcripties: Stadsarchief Elburg (2)

Inv.nrs

1244 Uitspraak door scheidslieden in de geschillen tussen de magistraat van Elburg en Adriaan van Ysendorn genaamd Van Bloys.

Afschrift, gewaarmerkt door de secretaris van het stadsgerecht te Utrecht.

Transcriptie

10 Augustus 1562.

Wij Cornelis Bigghe, Henrick Rheeffs, Lubbert then Haeve und Bartoldt Veghe van weegen der ersamen burgermeistern, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh, an die eene zijde ende wij Henrick van Ysendorn genant tot Bloys, heer tot Stockhem und Lathum etc., Anthonius van Amstell van Mijnden, heer tot Mijnden, Loesdrecht, Teckop und Kroenenburgh und heer Gerrit van Leesten, pastoor tot Eepe, van wegen des wirdighen edelen und vesten heren, heer Adriaen van Ysendorn, genant Van Bloes, comes palatunis ende prothonotarius und domheer des stiffts Utrecht an die andere ziede, doon condt allen lueden und bekennen in diesen apene brieve dat wij als gekaren gescheidtzluede van beyde sieden dair toe onthaelt und gebeden een vrundtlick mintlick erffgescheidt averdraghen, gededinght und uudthgespraecken hebben tuschen den vurseide burgermeisteren, schepenen und raeth der stadt Elburgh, hoeren burgeren und naekhoemelingen und heer Adriaen van Ysendorn sijnen erven, naekhoemelingen als van sulcken twisten schelunghe und gebreecke die geweest sinnen tuschen der stadt vander Elburgh und heer Adriaen van Ysendorn, herkhoemende van den accijsen, gruyt und gruytgelde oft hoe dat genoempt mach wesen binnen derselver stadt und vrijheyt gelegen welck erffgescheydt erfflick und ewelick (doorgehaald: ewelick) dueren zal in manieren und vurwoir­den hiernae beschreven.

Idt is te weten inden yrsten dat alle dieghiene die nu op dagh, datum sbrieves oft hiernaemaels tot eniger tijdt binnen der stadt vander Elburgh hoppenbier ofte keyt brouwen to verkoepen sullen heer Adriaen van Ysend­orn voorseid sijnen erven und naekhoemelingen geven und betalen van elcke dree hondert ponden moltz sulcke ponde als dair die stadt vander Elburgh hair accijse nu ter tijt van buert anderhalve stuver gevaluert Brabandtsche payement ofte die rechte weerde daervuer in elcker tijt der betalungen an andere guede golde ofte silvere ganghe und geene gelde und wes hoppenbier ofte keyte alle andere burgere offet ingesetenen der stadtz vurseid brouwen tot haerselves drincken und niet en vercoopen, daer zal heer Adriaen van Ysendorn vurseid sijnen erven und naekhoemelingen nyet off hebben.

Und oft saeke weer dat die burgermeis­teren, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh hoor burgere hoor naekhoemelingen nhu off naemaels eenige andere ordonnantie offe nyeheyt vanden gewichte des moltz op der brouwerijen off anders maecken und de verandersaten wolden, sullen sie doon bij wille und consent heer Adriaen van Ysendorns vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen und anders nyet.

Voort so sal alle bier dat van bueten binnen der stadt und vrijheyt vander Elburgh khoempt daer die stadt hoor accijse van heeft und men aldaer tapt und verkoopt vreembt bier weesende wair dat ouck her queme und van elcker tonne van sulcken

vreembde bier sal heer Adriaen van Ysendoern vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen hebben und bueren eenen alden Vleemschen vur datum sbrieffs gemundt und geslaegen ofte die gerechte weerde dairvoor an andere gueden payement.

In elcker tijt die betaelungh und dair die stadt vander Elburch eghiene accijse van en heft, daer en sall men heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen nyet van geven.

Voort so sall die stadt vander Elburg hair dienaers vander accijsen jarlix meede beeden dat sie heer Adriaen van Ysendoorn vurseid, zijnen erven und naekhoemelingen tgoene dat oen vanden brouweren und vanden uutheemschen bier nhu toegescheyden is, alsoe vurseide stadt to rechte averschrieven und dat nae hoeren vijff sinnen trouwelicken und wal verwaeren sullen und doen heer Adriaen vurschreven Ysendoorn vurseid, sijnen erffgenamen und naekhoemelingen daerentendens hantasthonghen und gelaven hou bij den eedt die sie der stadt alsoe gedaen hebben, dat trouwe­licken und wel te verwaeren und leveren, hou dat in schriften aver tot sijnen sijnre erffgenamen und naekhoemelingen gesinne, daer heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen den dienaer inder tijt jaerlicx van loenen sall tweeten den schriever een mijns genedighen heeren riedergulden, achtiendenhalven witten stuver vur den vurgenoemde gulden gerekent und den boeden eenen halven riedergulden payements vurseid und heer Adriaen van Ysendorn voorseid, sijnen erffggenamen und naekhoemelingen muegen den vurgenoemde penninck vanden brouweren und de vander uutheemschen bier verpachten ofte zelve maenen ofte doon manen und bueren bueten bekroen van yemant, und die vurseide dienaers sullen dan die pachters dat in schriften overleveren tot haeren gesinne.

Und wanneer heer Adriaen van Ysendoorn vurseid sijnen erven und naekhoemelingen hoer des vurseide dienstsverdreght, soe sullen sie eghien loen dairvan hebben.

Voort weert saeke dat yemant binnen der stadt und vrijheyt vander Elburgh gruytbier brouwen wolden, die sall sijn gruyte haelen van heer Adriaen van Ysendoorn vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen und van nyemant anders und betalen hem die nae older gewoonten hiermede und in manieren vurseid sullen burgermeisteren, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh vuoorseid haer burgeren und naekhoemelingen und haer brouwers inder tijt weesen, und heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und naekhoemelingen mindtlick und vrundtlick, erfflick und ewelick geslicht verleecken und gescheyden weesen und blieven van alsulcken twisten, schelunghen und gebreeken als vurscreven staet.

Twelcke erffgescheydt wij burgermeistere, schepenen und rayth der stadt vander Elburgh vuer uns und unsen naekhoemelingen an die eene ziede, und ick heer Adriaen van Ysendorn vurseid unde mij, mijnen erven und naekhoemelingen an die ander siden dith aldus avergegheven hebben. Soe gelaeven wij an eedtz statt dit zelve erffgescheit in alle manieren und voorwaerden gelijck vurseide staet volnkhoemenlicken vast stede, erffelick und euwelick, unverbreckelicken tho halden daertegens niet to doen, don ofte to laten geschien mit ghiene privilegien, exceptien, geestlick ofte werltlick noch mit ghiene saeke usiert sijn ofte worden mueghen.

Und allent sonder argelist und des to ourkunde und getuech der wairheyt, soe hebben wij burgermeisteren, schepenen und raith der stadt vander Elburgh vuer uns und unsen burgeren und unsen naekhoemelingen unses stadtssegel an desen apene brieve doen hangen und ick heer Adriaen van Ysendoorn vurseid hebbe mijn zegell voor mij ,mijn erven und mijnen nakhoemelingen aen deesen apene brieve gehangen und wij Cornelis Bigghe, Henrick Rheeffs, Lubbert then Haeve und Bartholdt Vege vurseid alse gescheidtzluede van wegen der stadt vander Elburgh an die eene ziede und wij Henrick van Ysendoorn genant Van Bloes heer tot Stockhum und Lathum etc., Anthonius van Amstel van Mijnden, heer tho Mijnden, Loesdrecht, Teckop und Kroenenburgh, und heer Gerrit van Leesten, pastoor tot Eepe vurseid van weghen duckgemeltes heren Adriaen van Ysendorn genant Bloes an dandere ziede daertho unthaelt und gebeden elck unse segel ther ourkunde der waerheyt an desen apene brieve gehanghen, dess breve sijnt twee alleens spreckenden, daer die stadt vander Elburg und heer Adriaen van Ysendorn vurseid elck een hebben.

Gegeven inden jaere unss Heren duesent vijffhundert tweentsestich op dach sancti Laurentii martyris.

Ende was besegelt met acht uuthangenden segelen alse twee in rooden ende ses in groenen wassche ende dubbelde sterten neffens welcke noch was uuthangen ende een dubbelde sterten zonder zeegel.

.ecollten tegens sijne ... ende bevonden hiermede t accorderen in kennisse van mij ... secretaris vanden gerechte der stadt Utrecht.

...
Los vel.

Verdrag op bepalinge der gruytaccise van driehondert pont molts te geven anderhalve stuyver ende van iegelick vat vreemt bier een oldt Vleemsch de gruyt der brouweren sal daer tegen geloest worden van den sij genade der accise.

Anno 1562.

1244 Cornelis Bigghe, Henrick Rheeffs, Lubbert then Haeve en Bartoldt Veghe vanwege burgemeesters, schepenen en raad van Elburg enerzijds en Henrick van Ysendorn genaamd Van Bloes, heer van Stockum en Lathum, Anthonius van Amstell van Mijnden, heer van Mijnden, Loesdrecht, Teckop en en de heer Gerrit van Leesten, pastoor te Epe, vanwege heer Adriaen van Ysendorn genaamd Van Bloes, comes palatinus, prothonotarius en domheer te Utrecht anderzijds, doen uitspraak in de geschillen tussen de beide partijen over de gruit en het gruitgeld binnen de stad en de stadsvrijheid.

Transcriptie

Wij Cornelis Bigghe, Henrick Rheeffs, Lubbert then Haeve und Bartoldt Veghe van weghen der ersamen burgermeisternn, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh an die eene ziede ende wij Henrick van Ysendorn genant Van Bloes, heer tot Stockhom und Lathum etc., Anthonius van Amstell van Mijnden, heer tot Mijnden, Loesdrecht, Teckop und Kroenenburgh und heer Gerrit van Leesten, pastoer tot Eepe van wegen des wirdigen edelen und vesten heren, heer Adriaen van Ysendorn, genant Van Bloes, comes palatunis ende prothonotarius und domheer des stiffts Utrecht an die andere ziede, doon kundt allen lueden und bekennen in diesen apene brieve dat wij als gekaren gescheidtzluede van beyde zieden dair toe onthaelt und gebeden een vrundtlick mintlick erffgescheidt averdraghen gededinght und uuthgespraecken hebben tuschen den vurseide burgermeistere, schepenen und raeth der stadt Elburgh, hoeren burgeren und naekhoemelinghen und heer Adriaen van Ysendorn sijnen erven, nakhoemelinghen als van sulcken twisten schelunghe und gebreecke die geweest sinnen tuschen der stadt vander Elburgh und heer Adriaen van Ysendorn herkhoemende van den accijsen, gruyt und gruytgelde oft hoe dat genoempt mach wesen binnen derselver stadt und vrijheit gelegen welck erffgescheidt erfflick und ewelick dueren sall in manieren und vurwoirden hiernae beschreven.

Idt is te weten inden yrsten dat alle diegeene die nhu op dagh datum sbrieves off hiernaemaels tot eniger tijdt binnen der stadt vander Elburgh hoppenbier ofte koyt brouwen to verkoepen sullen heer Adriaen van Ysendorn sijnen erven und naekhoemelinghen geven und betalen van elcke dre hondert ponden moltz sulcke ponde als dair die stadt vander Elburgh hair accijse nhu ter tijdt van buert anderhalff stuver gevaluyrt Brabandische payement ofte die rechte weerde daer vuer in elcker tijdt der betalungh an andere guede golde ofte silvere ganghe und geene gelde und wes hoppenbier ofte koyte alle andere burgere oft ingeseten der stadtz vurseid brouwen tot haerselves drincken und niet en verkoepen, daer sall heer Adriaen van Ysendorn vurseid sijnen erven und nakhoemelinghen niet aff hebben und oft saeke weer dat die burgermeistere, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh hoer burgere haer nakhoemelinghen nhu oft naemaels enige andere ordon­nancie ofte nyeheit vanden gewichte des moltz op der brouwerijen oft anders maeken und de verandersaten wolden sullen sie doon bij wille und consent heer Adriaen van Ysendorns vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen und anders niet.

Voort so sall alle bier dat van bueten binnen der stadt und vrijheit vander Elburgh khoempt daer die stadt hoir accijse van heeft und men aldair tapt und verkoopt vreembt bier wesen wair dat ouck her queme und van elcker tonne van sulcke vreembde bier sall heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen hebben und bueren eenen alden Vleemschen vuer datum sbrieffs gemundt und geslaegen ofte die gerechte weerde dair vuer an andere gueden payement in elcker tijdt der betalungh und dair die stadt vander Elburgh eghiene accijse van en heeft daer en sall men heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen niet van geven. Voort so sall die stadt vander Elburgh hair dienars van der accijsen jaerlix mede beeden dat sij heer Adriaen van Ysendorn vurseid sijnen erven und nakhoemelinghen tgoene dat een vanden brouwe­ren und vanden uutheemschen bier nhu toegescheyden is alsoe vurseid staet tho rechte averschrieven und dat nae hoeren vijff sinnen trouwelick und wall verwaren sullen und doon heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen daerentendens handttastunghe und gelaeven hou bij den eedt die sie der stadt alsoe gedaen hebben, dat trouwe­licken und well te verwaeren und leveren hou dat in schriften aver tot sijnen sijnre erven und nakhoemelinghen gesinne daer heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen den dienar inder tijdt jaerlix van loenen sall tweten den schriever een mijns genedighen heren riedergulden achthiendenhalven witten stuver vuer den vurgenoemde gulden gerekent und den boeden eenen halven riedergulden payementz vurseid und heer Adriaen van Ysendorn vurseid sijnen erven und nakhoemelinghen mueghen den vurgenoemde penninck vanden brouweren und de vanden uutheemsche bier verpachten ofte selve manen ofte doon manen und bueren bueten bekroen van yemant und die vurseide dienars sullen dan die pachters dat in schriften averleveren tot haeren gesinne. Und wanneer heer Adriaen van Ysendorn vurseid sijnen erven und nakhoemelinghen hoen des vurseide dienstsverdreght soe sullen sie eghien loen daer van hebben. Voort weert saeke dat yemant binnen der stadt und vriheyt vander Elburgh gruet bier brouwen wolden, die sall sijn gruyte haelen van heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen und van nyemant anders und betalen sou die nae older gewoonten hiermede und in manieren vurseid sullen burgermeistere, schepenen und raeth der stadt vander Elburgh vurseid hair burgeren und nakhoemelinghen und hair brouwers inder tijdt wesen und heer Adriaen van Ysendorn vurseid, sijnen erven und nakhoemelinghen mindtlick und vrundtlick, erfflick und ewelick geslicht verleecken und gescheyden wesen und blieven van alsulcken twisten, schelunghen und gebreeken als vurseid staet. Twelcke erffgescheidt wij burgermeistere, schepenen und raith der stadt vander Elburgh vuer uns und unsen nakhoemelinghen an die eene ziede und ick heer Adriaen van Ysendorn vurseid vuer mij, mijnen erven und nakhoemelinghen an die andere ziede dith aldus avergegheven hebben. Soe gelaeven wij an eedtz statt ditselve erffgescheit in alle manieren und vurwoirden gelijck vurseid stait volnkhoementlick vast steede erfflick und ewelick, unverbreckelicken to halden dairtegens niet to doon, doon ofte to laten geschien mit eghiene privilegien, exceptien, geestlick ofte werltlick noch mit eghiene saeke usiert sijn ofte worden mueghen und allent sonder argelist und des to ourkunde und getuech der wairheit so hebben wij burgermeistere schepenen und raith der stadt vander Elburgh vuer uns und unsen burgeren und unsen nakhoemelinghen unses stadtzzegell an desen apene brieve doon hanghen und ick heer Adriaen van Ysendorn vurseid hebbe mijn zegell vuer mij, mijnen erven und mijnen nakhoemelinghen an desen apene brieff gehanghen und wij Cornelis Bigghe, Henrick Rheeffs, Lubbert then Haeve und Bartoldt Veghe vurseid als gescheydtzluede van weghen der stadt vander Elburgh an die eene ziede und wij Henrick van Ysendorn genant Van Bloes heer tho Stockhom und Lathum etc., Anthonius van Amstell van Mijnden heer tho Mijnden, Loesdrecht, Teckop und Kroenenburgh und heer Gerrit van Leesten, pastoer tot Eepe vurseid van weghen duckgemeltes heren Adriaen van Ysendorn genant Van Bloes an dandere ziede dair to unthaelt und gebeden elck unse zegell ther ourkunde der wairheijt an desen apene brieve gehanghen desen brieve synt twe alleens spreckenden dair die stadt vander Elburgh und heer Adriaen van Ysendorn vurseid elck een hebben.

Gegeven inden jaere uns Heren duesent vijffhundert tweentsestich op dagh sancti laurentii martyris.

1246 Henrich van Isendorn genaamd Van Blois verpacht voor drie jaar de gruitaccijns en de accijns op vreemde bieren voor 20 gulden Brabans aan Wilhelm Jongbloit.

Transcriptie

Kundt und z...sen sie jedermenniglich wie das ick Henrich van Isendorn genant Van Blois, herr zu Stockum und Lathum erfmarckschalck des furstenthumbs Lymborg, dem erbaren und fromen Wilhelmen Jongbloit die gruitaccijs und die accijs vanden fremden bier zu der Elburch in pachtung ausgegeben hab drey jaer lang durende, darfor sal ernanter Wilhelm Jongbloit, wolermeltem herren zu Stockem alle unnd jeder jaer zwaintzig gulden Brabans und zwein gutter zallamen geben. Und gehet dat erste jaer disser pachtung auss aller heilligen drey konnigstag ahn der weniger zins zall funf und ..ntzig und vertan alle jaer drey jaer lang beurendt. Und sal obgemelte Jongbloit den secretario und betten ... und besonder baussen welgemelten herren zu Stockum, schaden ire gerechtigkeit darab geben. Gevern der herr zu Stockum ennige erfburgen zu der Elburch zu haben begerten, so sal der rechter vurseid binnen viertzehen tag darnach wilchs durch den herren van Stockum, schrieftlich oder muntlich versteetdigt sall sein, schuldich und gehalten sein, dishalbs dem herren zu Stockum obgemelte zu tellen binnen der stat van der Elburch, wie sulchs van rechtzwegen ... und .... der warheit ... diser pachtzedulen van wort zu wort gleich leudend zwae..

Actum Vaessen up aller helligen drie konigendach anno 1576.

H. Ysendorns a Blois

Wilhem Cornelissen anders genant Jongbloit.

Burgemeesters, schepenen en raad der stad Elburg verklaren aan Marten van Bloys genaamd Van Isendorn, dat zij een kopie van een verdragsbrief der alpenaccijns terug gevonden hebben.

8 Mei 1579.

Edler, ernfester, gunstiger, guider freundt, als lestleden frume, edele, lieve schriftlick van uns begeert und overmals durch frume, edele. lieve soehn weder angelaght um copie eines vertraghbriefs tuschen unser stadt (doorgehaald:vanden) und frume, edele, lieve der alpenaccijsen antreffende van uns tho erlangen. So heft unser stadtsecretarius uth unsen beuch.. unser stadtsecreten und brieven durch syen, doch mehr sulcken brieff niet gevonden, doch endtlick eein doese gevonden, dat up geschreven staht; hierin light ein brief vander alpenaccijse. Derhalven frume, edele, lieve uns sulckes tho guidt holden werden (doorgehaald:om) wente wij niet weten war der genanter brieff tho bekhomen, dem almechtigen hern bevelen.

Actum am 8en maij 1579.

Frume, edele, lieve, gunstige fruenden, burgmeister, schepen und raidt der stadt Elburg.

Dorsaal:

Dem edlen ehrenfesten Marten van Bloys genant Van Isendorn, unsen gunstigen guiden frundt.

 

Secretaris Johan van Holte laat jonker Van Isendorn weten dat hij hem wederom een jaar zal dienen, mits hij herkozen wordt.

9 October 1579.

Edler, ehrentfester, guidtgunstiger juncker, frume, edele, lieve missive an mij gesunden hebb ick untfangen, doe frume, edele, lieve darup dienstlick tho weten, dat ick deselve also willig bin uth tho richten. Also nochthanss, dat ick mij niet langer dartho kan verbinden (doorgehaald:dat) dan leth tho pontiani, wen de ampter deses stadt van den burgmeyster weder vergeven werden. So ick alsdan daran ick neit twivel, mit eigenen officio weder versyen werde, begeer ick frume, edele, lieve in desen ock wel weder ein jar tho dienen.

Wil derhalven nodig wesen dat ick frume, edele, lieve mij de restand ordelen bij desem boden tho schicken und schriftlick mij tho weten doen, hoe vuel frume, edele, lieve van ein ieder hondert molds van wijn und bier etc. hebben inthovorderen up dat ick darin noch frume, edele, lieve noch den burgenn alhier magh tho kurth doen, der almechtig Godt erholde frume, edele, lieve in langduiriger gesindheit.

Gegeven thoe Elburg am 9en octobris anno 79. Captim.

Frume, edele, lieve dienstwilliger

Johan van Holthe, secretarius.

Dorsaal:

Frume, edle, lieve dienstwilliger Johan van Holthe.

Den edlen und ehrntfesten Isendorn mijnem guidtgunstigen junckern.

Henrick van Isendorn genaamd Van Bloys verpacht voor een jaar de gruitacciijns en de accijns op vreemde bieren voor 15 gulden Brabans aan Gerrit van Sutfen, burger van Elburg.

8 Juni 1583.

Anno domini 1583 heft Henrick van Isendoren genant Bloys ridder, her toe Stockum und Latum verpacht sien liefden accijs, soe hij heft ter Elborrich geldende, soe wal van die gruitaccijs als van die vremde bieren Gerrit vann Sutfen, borger der stat vann der Elborch een jaer lanck beginnende op dach und tijt als Meister Evert Rits, secretarius der stat vann der Elburch und mien scriver Jann van Astenn afgelatenn hebbenn in die opteikenung des accies, doe Jann van Astenn lest ter Elburch geweest omtrent jaersdach anno 1583, wie men dan op het stataccisboeck bevinde sal und sal Gerrit vann Sutfen guut und wal betalenn dit jaer vijftien gulden Brabans ider gulden ad 20 stuver gerekent sunder enich feel bij pantsterkung und daer hij begint anno 83 sal hij anno 84 weder aflaten. Sal oick binne die tijt het malt wegen latenn und het gewich opteikenen latenn, wij sullix die stat van der Elburch die van Isendoren zeliger broder beloeft hebben in zegel und breve voer hem und sinen naekommelingen, daer die van der (doorgehaald: van) Elburch oeck brieven af hebben.

Allet sunder arch und list, oerkund des waerheit, sinne deser cedulen tve alleens liedende und van Henrick van Isendoren voerscreven und Gerrit van Sutphen underteckent, actum den 8en junij anno 83.

H. van Isendoren van Blois.

Gerrit van Sutven.

Belangende den uuitganck ende aenganck van dese pachtungh voerschreven, soe heb ick onderschreven hierop gesien die uuitschryft uuit der stataccijsboeck Gerrytde van Sutphen durch der selver statsecretarium verleent, alsoe dat die pacht uuit ende aengaet den 10en aprilis anno 83 ende soe vortaen ende is dese pachtungh verlenget ende gecontinueert noch twe jaeren.

Actum Elburch den 15en januarij anno 85, oerkunde van beide partien onderteickent.

Johan Bussel van Asten, schrijver des heer tot Stockem.

Gerryt van Sutven.

Ick Henrick van Isendoren genant Van Blois voerseid heb mij naeff ... van Isendoren, toner deeses dat ... accis ter Elborch ... voirseid sall verpachten aenge....

Anno LXXXII ... tienden aprilis bis tot LXXXIII.

Henrick van Isendoren heer tot Stockum zendt zijn diender Johan Bussel naar Bette van Emps om de accijns te verpachten en naar Gerrit van Sutphen en anderen om hen te manen hun accijns te betalen.

14 Januari 1585.

Alsoe ick Henrick van Isendoren heer tot Stockum die publicatie heb laeten geschieden, oir op desen tegenwordigen vrijdage mijn accijs van bier ende molt soe mij die stat vander Elburch is geldende te verpachten, schick derhalven aldair mijnnen diender Johan Bussel van Arlen ten huise van Bette van Emps, om den vaesten accijs te verpachten, wes hij dairin wert doen ende laeten sal mij gevellich sijn oeck tselve in te maenen aen Gerit van Sutphen, oder anderen die haeren accijs noch niet betaelt en hebben.

Oerkunder der waerheit heb dit met mijn eigen hant onderteickent.

Actum Vaesen den 14en januarij anno 1585.

H. van Isendoren a Blois.

Dorsaal:

Gruytaccisen chartebellen.

Henrick van Isendoeren genaamd Van Blois verpacht voor een jaar de accijns van molt en vreemde bieren voor 15 keizers gulden aan Willem van Emps burger van de stad Elburg.

4 Maart 1586.

Anno XVc LXXXVI den 4en marti heeft uuitgedaen ende verpacht Henrick van Isendoeren genant van Blois, ridder, heer tot Lathum ende Stockum etc. sijne accijs soe hij geldende heeff inder stadt vander Elburch, soewoel van molt als vreemde bieren, Wilhelmo van Emps, burger der stadt Elburch vurseid een jaer lanck aengaende den thienden dach aprilis anno 1586 ende uuitgaende den thiende aprilis anno seven ende tachtentich. Waervoer Willem van Emps sal geven ende gereet aenstondt betaelen vijftien keisers guldens ad 20 stuver Brabans tstuck. Ende twe heerlicken vischen tot behoiff des heeren tot Stockum vurseid sonder feel bij pantsterkung, sal oeck bij sijne tijt sijnes pachtunghs t molt wegen ende opteiknen laeten, bij sulx die stadt vander Elburch den Van Isendoeren zeliger broeder beloift hebben in segel ende brieff voer hen ende sijnen naecomelingen, daer die vander Elburch oeck brieven van hebbe.

Allet sonder argelist, in oerkunde der waerheit soe sint deser sedulen twe eenes inhalt ende van beiden partien vurseid onderteickent ende bij ieder partien berustende. Actum ut supra.

H. van Isendorn a Blois.

Willem van Emps.

Ick Henrick van Isendoren van Blois hyrboven in dese pachtcedule begrepen heb ... aen mijn neeff Wolter van Isendoren ... ter Elborch wider to ... die accijs to ....

10 Mei 1586.

Inden iersten 3½ gulden van sattinge.

Noch eenen daler, dat Gerrit van Zutfen copy uut het stat(doorgehaald:bok)bock heeft ghehalt van den accijns.

Arnt Jackubsen in drie jaeren 5 gulden, 6 stuver die hi in ghehalden heeft, dat mijn joncker hem noch van verterde costen noch sculdich was.

Noch aen Jan Bransen betaeldt 15 stuver. (doorgehaald:welck) Hierteegen heeft Gerrit van Zutfen 5 gulden gebort.

In orcont deer warheit hebbe ick Gerrit van Zutfen den heer van Stockum wegen hiervoor doen besetten daer Willem van Empts borger is vor gheworden, binnen 14 dagen te voldoen oft ter rechten te staen. Orcont mij eigen hant.

Actum der Elborch den 10 maio anno 1586.

Ick Gerrit van Sutven.

29 Mei 1589.

Hereckent den 29 may anno 1589 met Willem van Emsts.

Inder irsten ghepacht Willem van Emsts (doorgehaald:gepacht) den accins anno 1586 ende worden het irsten jaer verscenen anno 1587 opten 10en april ende heevet betalt tevoren als hij et aenghevangen heeft met 15 gulden.

Noch heeft Wyllem van Emst ghebruckt den accins van anno 1587 byst tot anno 1588 (doorgehaald: alte jaer) ock voer 15 gulden.

Noch heeft Willem van Emst ghebruckt den accins van anno 1588 byst tot anno 1589 verscenen opten ende uutghegaen opten 10 en aprill dit jaer vor 12 gulden.

Want ick dat nyet uut com manen om datter ettelicken weeren die met Willem van Emst hadden verdraegen, int voerscreven jaer heeft Willem van Emst betalt op desen twee lesten jaeren als vorscreven 22½ gulden, 3 stuver. Is Willem noch sculdich ghebleeven 3 gulden, 7 stuver.

Willem van Emps.

Moeten vertert 4 stuver, noch ick vertert met het pert 6 stuver aen havver, noch 4 ... 3 malt (doorgehaald: onleesbaar) ieder vijff stuver, noch 4 stuver eyder ...

Arnt Jacubsen halfpaep, burger der stad Elburg belooft de gruitaccijns van zijn vader zaliger te betalen.

29 Mei 1589.

Ick Arnt Jacubsen halffpap, borgher der stat Elborch becenne mits desen dat ick vernucht byn vanden heer van Stockum van alles wat mijn selighe waeder met heer Aryaen van Isendoren ende met sijn lijffden met malcanderen te doen hebben ghehadt, belangende dat mijn sellighe waeder rentmester is gheveest vander gruitacsynssen tot der Elborch. Soe van mijn waeders sollaryes alles bedancke ick mij goeder betalinghe ende hiermet alle dynghen doet endet te nyet nae luidt den heere van Stockums eigen handt (doorgehaald:ubs). Vort gheloeve ick Arnt Jacubsen den heer van Stockum oft sijnen erven te betalen sijnen gruitacsijns, ghelick van als ghevontelick is nu vortaen dat dit ghesciet is, hebbe ick Arnt Jacubsen dit met mijn eigen hant onderschreven ende hebben Willem van Emst gheboden dat te willen met ondertecken als ghetuighe.

Actum der Elborch den 29en maij anno 1589.

Ick Jacobsen halfpaep, bekenne dit mit mijn eygen handt onderschreven toe hebben.

Willem van Emps.

Item dat ick met recht sculdich byn ghewest bijnder dat ick met Johannes het verdrach hebbe ghehalden, was nyet meer dan seven duisent ende neegen hondert pont ...avont deses.

Arent Jacobsen, halfpaep.

Dorsaal:
Memory.

Inden irsten aen Gerrit ea.

Item tot Willem van Ems vertert 2 gulden, 14 stuver.

Op dit jaer 89 verscreven, Willem.

Memorie.

Inden irsten aen Gerrit van Sutpfen betalt 6 gulden, 1 stuver noch (doorgehaald:13) 11 stuvers aen gherichcosten.

Noch met Hockellum ghesant een achtendeell botteren ghecost met het overgheven 6½ gulden.

Noch drie scepell gersten cost 3 gulden.

Noch een tall scollen cost (doorgehaald:10) 18 stuver.

Noch voer 10 stuver herrinck.

Noch een tonne byrs 3 gulden, 9 stuver.

Met den impost.

Summa 21 gulden.

Dit verscroeven heeft Willem van Ems betalt op die gruitaccins op anno 88 und 89 verscenen op den 19 en april.

Op dit jaer 89 verscenen (doorgehaald:Villem) Willem van Ems niet meer geeven dan 10 gulden.

Ick Willem van Ems vertert 2 gulden, 14 stuver.

Henrick van Isendoren van Blois verpacht een jaar de gruitaccijns en de accijns op vreemde bieren, die Lambert van Eep dit jaar in pacht heeft gehad, aan Bernt Gijsbers van Ra wonende te Epe, voor 14 Karolusgulden.

29 Maart 1592.

Anno 1592 heft den edlen eerentfesten Henrick van Isendoren van Blois, ridder van Lathum unde Stockum verpacht een jaer lanck die gruitacsijs binnen die stad van der Elburch met die acsijs van die fremde bierren, so hij daer jaerlix geldende heft (doorgehaald: onleesbaar) die ... Lambert van Eep dit jaer in pacht gehat heft. Den erbaren unde vroemen Bernt Gijsbers van Ra wonende te Eep angaende den 10en aprillis van het toekommende jaer 93 unde sal den voerschreven Bernt Gijsbers daervoer geven unde wal betalen den baven genuemden Hendrick van Isendoren dit voerschreven jaer veertien Karolesgulden den gulden van 20 stuver, waervan die helft geven sal fuer Jacob toecommende.

Oerkond der waerheit sijn deser sedulen twe alleens luidende van verpachter unde pechter, onderteikenen wye die namen voerschreven staen.

Actum op den Kannenburch den 29en marcius etc. 1592.

H. van Isendoren a Blois.

Bernt Gijsbers.

Dorsaal:

Dem edlen und ehrntfesten Isendorn mijnem guidt gunstigen junckern.

Vaissen 1592

1250 Overeenkomst, waarbij Wolter van Isendoren van Bloys voor vijfhonderd Karolusgulden de gruitaccijns aan de stad Elburg verkoopt.

Transcriptie

29 Juli 1597.

Junckher Wolter van Isendorn a Bloys verkoft eigendomlick van sich selven und intredende vor sijner edele medegeerfden, dem magistrat der stadt Elburg den alijm en mut accijsen, so derselve sijner edele zaligen vader angeerft, und van voersaten eniger komen, vallende in der stadt Elburg und derselven vrijheit warvor gemelte magistrat belovet tho betalen vijfhondert Karolusgulden tho twintig stuver und tho in verehring vor sijner edele suster twe rosenoblen (doorgehaald:tot) drie hondert gulden kumstigen Lamberti und de reste volgende meye, tho leveren tho Aperlohe (dar dese koep geschiedt) then huse van Reinier de Brehe. Bij de erste penningen beloven ist und om tho leveren vullmacht sijner edele medegeerfden, und alle schriften und registeren, so sijn edele darvan heft, dartho nu ther tijtt ein schrijvend und bekentnisse van sich tho geven unb binnen Utrecht tho lichten original oft copie van eniger updraght und schriften so alder under guden heren muegen berusten. Bij den lesten penninge sall hiervan vor den leenheren mit desselven consent behorlick transport geschieden, und na Veluwschen gebruick wahrschap gestellet worden. Vur den kooppenningen treden in underschreven gedeputierden der stadt Elburg ... privatim verbindende oire guderen in Veluwen gelegen.

Sunder arglist, orkund uns underschreven am 29 julij anno 97.

Henryc van Putten, Wolther van Isendoren a Bloys, Andrees Feyth, Ernst Reeffs, Arent Franckess, Johan van Holthen, en Pelgrim van Hijschen.

Hierop beken ick onderscreven ontfangen toe hebben den ersten termien toe weten drehondert gulden ad twintich stuver het stuck. Actum den negentienden septembris anno 1597

Wolther van Isendoren a Bloys.

Die resterende 200 gulden sind betalet binnen Arnhem in augusto 98 als idt transport geschiede.

Den coopcedel tusschen die stadt van der Elburch end Wolter van Isendoorn over die gruitcijssen binnen der selver stadt anno 1597.

Verklaring van de magistraat van Elburg betreffende een magescheid tussen leden van de familie Van Isendoren.

23 September 1597

Wij burgmeister, und rahdt der stadt Elburg certificieren und betugen in kraft deses, dat wij gesyen und gelesen copiam copie beide beteikent Arnt van Stienlen, landtschrijver van Veluwen, inholdende maeggescheidt van junckern Martin van Isendorn a Bloys, Steven van Isendorn, Wolter van (doorgehaald: id) Isendorn und juffer Anne van Isendorn darin gemelten jungste bruedern und de suster tho gedielet is, die gruitaccijss in der stad Elburg.

Wesende gemelt maeggescheidt gedatiert up den 13 julij.

Orkund unser stadt upgedruckter am 23 septembris anno 97.

Aernt Franckss.

Dorsaal:

Wolter van Isendoorns maechgescheydt is gesien dat bij hem cum suis de gruytaccese gevallen is.

Afschrift van een akte van borgstelling voor de goedkeuring van de verkoop door familieleden van Van Isendorn.

4 Augustus 1598.

Extract tot het schepen sigment der stat Arnhem.

Voer Johan der Vaegt und Wilhem Huygen schepen , sijn gecompariert Hessel van Dueverden burger ter Elburch, sich onderwerpende deser stat jurisdictie, und Johan van Ratingen. Und hebben hun geconstituiert burgen voer den eherenfesten Wolter van Isendorn a Bloys, als dat der oick eherenfeste Steven van Isendorn und juffer Anna van Isendorn, des voerseide Wolter van Isendorn broeder und suster sullen behoerlick und wederlick retificiren sulcken opdracht und vertichnisse die Wolter van Isendorn voer hemselven, und sich starck maeckende voer sijn lieve broeder und suster voerseid tot behuiff der stat van der Elburch gedaen und gepassiert hefft, und dat Wolter van Isendorn sulke ratifiatie binnen die tijt van drie maenden nae date van dese, aen die magistraet der stat Elburch leveren sal in forma. Twelck geschiet sijnde, sullen die voerseide burgen oerer burchtucht ontslaegen sijn. Und Isendorn voerseid hefft gelaefft dese sijne (doorgehaald:onleesbaar) burgen schaedeloos tho halden. Geschiet den 4en augusti etc. XCVIII.

J. Verstegen
secretaris.

1251 Akte waarbij Wolther van Isendoren genaamd Van Blois, het goed Calengoet gelegen in het ampt Rheden, in de buurtschap Ellekom bij Dieren verpandt, voor het geval de door hem aan de stad Elburg verkochte gruitaccijns niet vrij van lasten mocht zijn.

Transcriptie

4 Augustus 1598.

Ick Wolther van Isendoren, genandt a Blois, doe kondt ende kennende craft deses alsoe ick soe voor mij selven als mij sterck makende voor joncker Steven mijnen broeder ende juffer Anna mijne suster opden 3 augustus lestleden den eerbaeren raedt der stadt vander Elborg voor den stadtholder der lehnen vercoft ende opgedragen hebbe, onsen algemeynen gruytaccijs, aldaer inder stadt vallende dat ick tot meerder vasticheydt ende versekerheydt der voorseide stadt ende vande sincere opdracht voorseid ende dat dvoirnoemde chijs gerechticheidt van alle lasten bij mij niet gespecificeert vrij ende exempt is oeren eersamen tot regter waerschap gestelt hebbe wie ick stelle midts desen ons algemeyn erff ende goett geheeten Calengoet daer itsiger tijt Evert Pietersen op woent gelegen inden ampte van Rheden onder die buirschap Ellickom bij Dieren in Veluwersoem om inval der noot ende bij openbaringe eeniger wijdere lasten oft ammeren dan inde opdracht gespecificeert mett recht durch peindonghe daarop te spreken ende sulcx te verhaelen sonder eenighe pandtkeringhe daertegen te doen allet nae waerschaps rechten van Veluwenzoem voirseid ende tot meerder vasticheydt van tghene voorseid, hebbe dese met onderschrijvinge eigenes naems ende toenaems bevesticht ende alsoe ick to deser tijt mijn segel niet bij de handt hebbe, soe hebbe gebeden mijnen schwager Lambertinus Croll dese van mijnent wegen te willen besegelen. Diewelcke ende daerneffens Joost van Reyde, leengriffier als mede geerffde in Veluwesoem hiertoe bij mij versocht ende gebeden deses waerbrieff over mij besegelt hebben.

Allet sonder arch off list.

Actum Arnhem den 4 augustij 1598.

Lambertus Crol, Wolther van Isendoren a Bloys.

Jost van den Reyde.

Dorsaal:

Coopbrieff van de gruytaccise aen de stadt van Elburch van Wolter van Isendoorn gecofft anno 1598.

Los bijgevoegd.

De beraming van secker accoort over die gruitcijs tusschen die stadt vander Elburg end Henric die Vos anno 1468.

1252 Elbertus Leoninus kanselier en stadhouder van de lenen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen verklaart dat Wolter van Hendorn met Steven zijn broer en hun zuster Anne van Hendorn, te leen ontvangen hebben het gruit en de gruitgelden met toebehoren, welke hun toebedeeld zijn in de boedelscheiding na het overlijden van Henrick van Hendorn hun vader.

Transcriptie

3 Augustus 1598.

Ick Elbertus Leoninus cantzler ende stadtholder der leenen des furstendoms Gelre ende graeffschap Zutphen doe cond, dat voor mij ende mannen van leen hierna beschreven erschenen is Wolter van Hendorn, ende heeft voor sich ende mede tot behoeff sijnes broders Stevens ende suster joffrou Anne van Hendorn te leen ontfangen die gruyt ende gruytgelden ter Elburch met haren tobehoren an dem furstendom Gelre ende graeffschap Zutphen te Zutphenschen rechten met een pond goets gelts te verhergewaden leenroerich als hen sulx van haren vader wijlen Henrick van Hendorn anbestorven ende in maechgescheydt den 13den julij XVc XCVI togedeylt is. Daervan gemelter Wolter van Hendorn hulde ende eedt van trouwen gedaen heeft ende gelooft dem furstendom Gelre ende graeffschap Zutphen sampt der overicheyt van dien trouw, hold ende gehoorsam te sijn ende alles te doen wat een goet ende getrouw leenman sijnen leenheer schuldich is ende behoort te doen, dergelijcken hij ende sijne nacomlingen so duck des noot gebeurt ende tselve leen erle­digt oyck doen sullen. Terstont daerna heeft Wolter van Hendorn voornoemd sich mede sterck makende voor sijnen broder ende suster voornoemd het voor verhaelde leen met sijnen vrijen wille in mijnen handen opgedragen ende overgegeven, daerop met hand, halm ende mond vertegen, also dat die nabeschreven mannen voor recht wijsden, dat Wolter van Hendorn sijn broder ende suster voornoemd ende hare respective erven daervan gantz ende al ontleent ende onterft waren, ende dat ick als stad­tholder vande leenen mijnen vrijen wille daermede doen mochte.

Doe dit geschiet was heb ick ter wytigen bede gedachten Wolter van Hendorn het voorseyde leen voort opgedragen ende overgegeven.

Johan van Holte secretaris der stadt Elburch, die sulx uut crachte eener procuratie voor Bartold Vege ende Willem van Empss leenmannen des huyses to Dort den lesten julij XVc XCVIII bij burgemeester, schepen ende raedt der selver stadt gepasseert tot behoeff der selver wederom tot Zutphenschen rechten met een pond goets gelts te verhergewaden te leen ontfangen heeft, daervan hulde ende eedt van trouwen gedaen ende gelooft gemeltem furstendom ende graeffschap sampt der overicheyt van dien trouw, holt ende gehoorsam te sijn ende alles te doen wat een goet ende getrouw leenman sijnen leen­heer schuldig is ende behoort te doen, dergelijcken die stadt Elburch so duck des noot gebeurt ende tselve leen van eenen hulder erledigt oyck doen sall. Beheltlick in allen meer gemeltem furstendom ende graeffschap sampt eenen yederen sijnes goeden rechten sonder argelist ende want int verheffen deses leens versuym gevallen was, wordt sulx om beweglicken redenen quyt gescholden, hier sijn over ende angeweest als mannen van leen Willem Sluysken griffier des Hoffs van Gelderlandt ende Jacob van Meurs, des t'oorconde ende in ge­tuygnis der waerheyt heb ick stadtholder voornoemd des furstendoms ende graeffschap segel an desen brieff doen hangen.

Geschiet t'Arnhem den derden dagh des maents augusti inden jare na onses Heeren ende saligmakers gebeurt duysent vijffhondert achtentnegentich.

J. van Reidt.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1252 zijn getranscribeerd

1270 Overeenkomst tussen de magistraat der stad, Joest Toeniss en Wilhem Berntss Winter betreffende de verkoop van een schip tufsteen.

Transcriptie

9 April 1584.

Burgemeister und rhadt der stadt Elburg hebben verkoft Joest Toeniss und Wilhem Berntss Winter een schipp vull (doorgehaald: sten) dufsteins binnen Utricht tho leveren und wat idt alsdan an meten dragen, und anders mehr kostet, sall stahn tho laste der kopern vurseid und sullen aldar mit guden gangen gut de vur ieder tonne, mate wie aldar gebrukelick, betalen twalftenhalven stuver Brabants.

Sunder arglist in orkundt der wahrheit sindt hiermede twe gelike cedulen gemaket und van den secretario genanten stadt und den kopern und is underteikent am 9en aprilis anno 1584 stilo antiquo.

Johan van Holthe.

Secretario.

Wilhem Bertssoen Wynter.

1277 Pachtcondities van de naweide van de haven en het havenmeentgen.

Transcriptie

1569.

Die burgemeisteren und rendtmeisteren deser statt willen verhueren und verpachten een jaer lanck op een hogen die voirweide und naweide van die haven und cleine meentgen mit voirwarden hier na beschreven:

Dat men die voirweide und (doorgehaald:off} naweide niet verhueren offt enig beesten daerup annemen sal dan allene die burger und inwoeneren deser statt und vriheit, und dat men die voirweide beslaen sal met koenen und veersen und met genen ossen dan die naweide mach die pachter gebruicken tot sijnen schoe.. en myt allerley (doorgehaald:koe} beesten und men en sal der statt werren dair niet aft jagen.

Item sinnen voirweiden dat die gene die den slach krieget van enigen parcelen voirseid die ene helffte daervan betalen sal up Petri ad cathedram anno 69 und die ander helftte up .. dairnaist volgende wil betalet. Daer een ieder na part mach (marginaal, doorgehaald:und bij gebruck van dem die pennungen tho vorderen als um der statrenthen van oldes in tho vorderen gewohn is.}

Noch sinnen voirwerden dat die burgemeisteren und rendtmeisteren voirseid mede bevoirwerden dat niemant der statt gelt en trecke hie sij der soe gestelt, dat hie der statt genoechsampt (doorgehaald:burge} erffburger te stellen, oft sij dencken den schaden an em to (doorgehaald:beta) verhalen. Voirt willen sich die burgemeisteren und rendtmeisteren halden an den eersten anderd derde lesten hoe idt um geliven sal.

Die voirweide van die haven hefft Jan Ottenszoen voir 50 gulden, 3e burge Jacob Lambertszoen, Jan Evertszoen.

Die naweide van die haven hefft Dirrik Baeck voir 76 gulden, 1e burge Albert Dirricks und Jacob Stuerman.

Die voirweide van den meentgen hem Johan Everts voir 14 gulden, 1e burge Herman Dirrickszoen, Lambert van Bimel.

Die naweide van den meentgen hefft Jacob Lambertszoen voir 22 gulden, 2e burge Johan Evertszoen, Johan Voss.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1277 zijn getranscribeerd.

1301 Akte van belening van het Sint Agnietenconvent te Elburg door de proost van Sint Marie te Utrecht met een made land te Oosterwolde.

Heer Aernt Penninck van Doesborch, pater van het Sint Agnietenconvent in de stad Elburg, legt de leeneed af in handen van Mr. Wychart Schuiring, vicaris van den proost heer Maximilien Morillon, wegens het leengoed genoemd in de brief d.d. 1557 23 juni (zie inventarisnummer 1337). Afschrift, gewaarmerkt door Claes van Urck, secretaris te Kampen.

Transcriptie

23 Juni 1557.
Copia.

Wij Anthonius Perrenot bijder gnade Gods, biscop vann Atrecht, prost ende archydiaken der kerke vann Sancte Marien tUtrecht doen kondt ende kenlick allen luydenn dat vor ons unde onsen proostijen mannen vann leene hiernae bescreven, gecomenn is die eerbaere heere Aernt Penninck vann Doesborch, nae dode sijns hulders, heere Egbert van Hasselt ende heefft aen ons ther gueder tijt versocht tot behoeff der beslotenn susterenn des convents van Sancte Agnietenn bynnenn der stede vandenn Elborch daer hij pater ende verwaerren off was, eene maede landen, gelegenn bynnenn denn kerspel vann Oestenwoelde buytenn denn Somerdijck, daer zuytweert naest gelant leyt Gheertruyt Stickers myt haerenn kynderenn, noirtwaert Bernt Veghe Lubberssoen, oestweert streckende aendenn Somerdijck ende westweert inde zee.

Ende als dit geschiet was, soe hebbenn wij heerenn Aernt Penninck van Doesborch, pater ende verwaerre des convents vorgenoempt mitten vurseide landenn verlijdt unde verleendt, verlijen ende verleenenn, mits desenn tegenwoirdigenn brieve beholtlijcken ons ende onser proostijen ende een yegelickenn zijns rechts inn voirwairdenn ende manieren hiernae bescreven, dats te weetenn dat menn dese maede landes voirgenoempt sall versoecken ende verheergewaidenn nae doode des paters, ofte soo dicke alse verschijndt oft overset wordt, mit eenre merck older engelschenn.

Ende des gelijcx sullenn doenn alle sijne nacomelinghen, paters des convents vurseid beholtlickenn, dat hij ons altijt eenenn goedenn mann sall settenn, die hulde ende eedt voir hem sal doenn.

Ende op dit mael heeft hulde ende eedt gedaen vann wegen des paters ende convents vurseid Heinrick vann Puttenn als een leenmann sijnenn rechtenn leenheren schuldich is te doen, daer dit gescheide warenn over, aen ende bij Ffrederick van Rodenborch ende Meester Gherrit vann Latingenn, leenmannenn onsen proostijen vurseid ende meer goede luyden genoch.

In oirconde der waerheit, soo hebbenn wij onsen zegel uutgehangen aen desen brieff gedaen.

Gegevenn indenn jaere onsen Heeren duysent vijffhondert soven ende vijfftich opten drie ende twintichsten dach junij.

Jo de Goch. Sancte ...

Concordiert mit sijn bezegelde principael bij mij; Claes van Urck, gezwoiren secretaris pater Sancte...

In dorso litterarum stondt aldus;

Indenn jaere XVc twe ende tsestich op dynsdach den 28en aprils heefft heeren Aernt Penninck vann Doesborch, pater tot behoeve der besloter susternn des convents vann Elborch bynnen der stede vann Elborch, mit Heinrick vann Puttenn, sijnn hulder mittes leger handt versocht aenn handenn heeren ende Meester Wychart ende Hueringen connonick Sancte Marien tUtrecht, als vicaris ende stadthouder vandenn eerweerden heeren heeren Maximilien Morrillon proost die zekerlicken, dit leengoet doer desen tegenwoirdigen brieff off spreckt. Ende Heinrick van Putten heeft wederomme vann wegenn des paters ende convents voirseid huldt ende eedt gedaenn, alst gewoertlickenn is, in tegenwoirdicheit vann die eersame mannenn Heinrick die voecht ende Ryenelt ende Johann vann Groesbeeck, leenmannenn der proostijen vurseid... put....

Nots.

Gecollationiert ende auscultiert mit ende tegens sijn bezegelde originaell ende is bevonden dairmede van woirde to moinde accordierende bij mij:

Claes van Urck, gezwoiren secretaris der stadt Campen, pater Sancte....

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1301 zijn getranscribeerd.

1304 Lambert Frankenss en Henderick Rheeffs, schepenen van Elburg, oorkonden dat Lubbert ten Have en Arendt van Waemell zijn vrouw, erkennen schuldig te zijn aan Caerl Knoppertz en zijn broers Henderich en Harmen, jaarlijks een rente van vijftien gulden, gaande uit hun huis aan de Susterenstraete.

Transcriptie

17 Mei 1561.

Wij Lambertt Franckenss und Henderick Rheeffs bynnen der statt Elborch doen kondt allen luyden . apenbaerlicken mytz desen apenen brieve, dat voer ons ende sijnnen Lubbertt ten Have und Arendt van Waemell echte huysfrouwe unde bekenden voer oir unde oiren schuldich thoe wesen Carell Knoppertz unde sijne bruders Henderich unde Harmen Knopperttz unde ... vifftyn gulden, acht en twintich stuvers gevaluirtsche payementt andere guede golde offte silvere ende an gueden gelde voer elcke derselve gulden voerschreven tho kommer vrij sonder enniche aftkortinge vant schaede, offte des anders daerup unde techens gesatt mochte altijtt onvermyndertt, in einen seeckere behalt tlene betaelen jaerlix unde alle jaer und dach Jacoby wesende den viff en twintichsten dach julij, vierthien dagen voer ofte nae onbehaeltt uuhtt eine allinge huyssinge, hoff, hoffstede mydtt alle sijn ihn unde thoebehoeren als in sijn muirwerck laett unde gelegen is bynnen onse stadtt voerschreven in die Susterenstraete, streeckende vander Breedestraette wes an die Achterstraete thoe Derrick Baeck westwertt naest an nye huysset unde L. die straete langest bij der stadtmuyre voer uht alle ... andere guederen, reede unde onreede als sie nhu ter tijtt hebben unde noch namaels ennich sie krijgen sullen moege bynnen, offte buyten der stadttvrijheitt vander Elburch vurgenoemd umb alle gebreck, hinder unde schaden quader betalingen halven geleden unde gedaen daeran thoe moegen verhaelen. Oeck gelaefden Lubbert und Arent voerschreven voer aher unde aheren erven merder vestenisse van desen thoe dhoen, daermidt Carel, Henrich unde Harmen Cnoppert voerschreven und oere alle erven thoe allen rechten wall vervaertt unde aengehalden moegen sijn unde blijven, doch voer behalden Lubbert ten Haeve, Arent van Waemell voerschreven vur aher erven alle jaere up dag unde termijn voerschreven an dese jaerlixer renthe die laeste medt die somma van driehondertt derselven gulden paimentz voerschreven midt alle verschennen unde onbetaelde rente daerbij.

Sonder arglist, oerkoende der waerheitt hebben wij schepen voerschreven ellick unse zechell under an desen apenen brieve gehangen.

Geschiett ind en jaere unsen Heren duysentt viffhondertt een en tsestich tsaterdaeges nhae onser liever heren hemmelvaertt.

Gecollationiert ende ansultiert mit ende tegens die originaell bezegelde, ongecancellierde brieve ende is bevonden daermede van woirde to woirde, accodierende durch mij, Claes van Urck, secretaris derr stadt Campen.

1323 Peter van Apeldorn, Gerrit Gerritss en Gerrit Franckenss enerzijds en de conventualen van het Sint Agnietenconvent te Elburg anderzijds, stellen hun geschil over de nalatenschappen van Arntgen Franckenss en Grietgen Toyers in handen van scheidslieden.

Transcriptie

31 Augustus 1562.

Alsoe sych soeckere onverstandt und twist een tijdtlanck herwertz onthalden heft tuschen Peter van Apeldorn, Gerrit Gerritss und Gerrit Franckenss ther eender und pater mater procuratersche und gemene conventualen des conventz van Sanct Agnieten binnen der stadt Elburgh ther andere zijden, belangende seeckere versterff und erffnisse naegelaten bij zelige Arntgen Ffranckenss und Grietgen Toyers, conventualen vurgenoemde conventz. So yst dat nae langhe disputatie hinc inde tuschen parthien vurseid durch oere daghalderen vuergenoemdt then lesten averkhoemen, dat sie oere vurseide schelungh und onverstant geheell und all uuth der handt gecompromitteert und verbleven hebben an vier seggeslueden hiernae beschreven; tweten van wegen Peter van Apeldornn mit sijnen adherenten vurseid anden eerbaren und vursichtigen Jan van Haerst, camener der stadt Swoll und Gerrit Mauriss, schepen der stadt Harderwijck und van wegen des paters und conventz vurseid den erntfesten und vroemen Johan vanden Holt und Cornelis Bigghe, allent in manieren hiernae volgendt. Nemtlicken dat die vier vurseide seghslueden macht und auctoriteit uuth kraft (doorgehaald: unt) deses hebben sullen eenen entlicken uuthspracke tdoon van vijffhundert gold gulden verwonnen pennynckgelt und gerichtelicken kosten und schaden dairop verloepen inder vrundtlicheit, dan sullen die vurseide Peter van Apeldorn cum suis hebben und behalden die vijff molder roggen erffrenthe to Epe als sie hierbenevens mit recht ingewonnen hebben und van in besitt sinnen, des sullen sie wederom verlaeten und affstahen oere actie und anspraeck als sie tegens den vurseide convent tho Dornspijck op vier mudde roggelandtz und twe campgen gresslandtz geintentieelt und begonnen hebben tot behooff des vurseide conventz und aen naekhoemelingen und ofte sych die vurseide seghslueden inden vurseide uuthspraecke niet vergleicken kunnen, alsdan sullen sie tsaemen eendrechtelicken sonder tho doon der parthijen vurseid tot sych nemen eenen onpartijeghen (doorgehaald:onleesbaar) super arbiteren ofte avernemen welcker zijdt de bijvellich wurdt sullen sich parthien vurseid then byeden zijden sadigen laeten (doorgehaald:als) ende daermede oeck in alle oere schelungh und onverstandt herkhoemende vanden vurseide versterff und erffnisse eens vuer all stede vast und onwederropelicken ouck lieffelick und vrundtlick gescheyden sijn und blieven, well verstaende die vurseide Peter van Apeldorne mit sijne consorten vuer hem und vanden erffgenaemen und dat convent vurseid (doorgehaald:mit) vuer hem und den naekhoemelingen. Und wie van beyden parthien vurseid mit alsodane vurseide uuthspraeck niet to vreden sijn wolde, sall peenwellich sijn in de summa van vijff hondert gold gulden und de to gaen nae penenrecht alst alhyr int quartier van Veluwe gebrueckelick is.

Sonder alle bedroch ofte argelist, ourkunde der wairheyt, hebben parthien als hier under benoempt staen dit compromiss behandteykent,

Actum the Elburgh den lesten dagh oustz anno XVc twe ent sestich,

Ingevall die parthien haeren seghlueden vurgenoemd niet ther plaetzen op dagh lamberti naestkhoemende, welcke dagh dairto angestalt brengen en kunde, sall dieselve parthie eenen anderen seghsmen muegen kiesen und die vurseide dagh thalden yemant ongelegen were, sall die parthie an wiens sijdt des gebrecke den anderen sulx verwittigen und opschriven und beraemen eenen anderen bequemen dagh (doorgehaald:onleesbaar).

Actum ut supra.

Gerrit Gherrytss ffoer mijn sselff ende ffolniech mijn addrenten.

Item yck her Arnt Pennynck van Doesburch paeter van Sancte Agnytenconvent, bekenne dyt met mijn eygen hant dyt als dus geschijt te weesen und te bekennen, ende avergegeven te hebben, vermytz sijn zekeren und togelaten mombar in diesen, tweten Johan Marrisson.

Actum ut supra, voor Arendt Heymanss, Lambert Franckenss, schepenen binnen der stadt Elburgh.

Peter van Apeldorn, Goeris Gerritss ,ook optredend voor zijn vrouw Anna en Gerrit Franckenss, ook optredend voor Jennetgyn Wilhems zijn vrouw, verklaren het geschil bij te leggen dat zij hadden met het Sint Agnietenconvent binnen de stad Elburg, over landerijen gelegen in het ampt Doornspijk en een jaarrente in de ampt Epe, waarbij het convent de landerijen behoudt.

22 November 1562.

Wij Peter van Apeldorn, Goeris Gerritss vuer mijn selvest und alse volmechtich Anna mijne echte huessvrouwe und ick Gerrit Franckenss vuer mij selvest und mede alse volmechtich Jennetgyn Wilhems mijner echte huessvrouwe doon kundt allen luede­n und bekennen samenderhandt vuer uns und unsen erven mytz diesen apene brieve naedem wij langhe tijdt herwartz twistich und dinghplichtich gewesen synnen mitten pater mater procuratersche und sampt allen conventualen des conventz van Sanct Agnieten binnen der stadt Elburgh, ethliche landen halven gelegen inden ampte Dornspijck und vijff molder roggen erfflicke iaerrente gelegen inden ampte Eepe und sulckx mit maniere van compromissen an vroemen verbleven und durch deselve compromissarien hingeleght, verglecken und uuthgesproeken, in vurwair­den und manieren hierna beschreven. Dat idt vurgenoemde convent eens doch op twe termijnen uns uuthrichten sullen die summe van twe hundert und vijffentwyntich Joachimdalers vuer alsulcken verwyn als wij dairop mytz ordell und giner van ritter und knechten gewesen erlanght und erhalden hadden und wij und unsen erven sullen daerbenevens die vijff molder roggen erfflicke iaerrente vurseid hebben und behalden, erfflick und ewelick besitten rustelick und vrede­lick gebrucken etc..

Daertegens sullen die conventualen vurgenoemde conventz und oeren nakhoemelingen hebben und behalden die twistige landen inden ampte Dornspijck gelegen, tweten vier mudde roggenlandtz als dat daer mit egghen und eynden gelegen und noch twe campgens gresslandtz vuer Wilhem Henrickss duere daer zuedtwert Roeloff Andreess und Gerrit Rabbe mit sijn gesellen naist bij gelandet noordtwert an die meente streckende oustwert vanden wegh westwert Ingen Zerhe. Alsoe und dieser gestalt dat wij unsen erven ofte yemant van unsent wegen van nu voort mheer an diese twistige vorgenoemden landen eghienerley actie recht ofte to seggen en hebben ofte behalden enther umb erffschap eygentschap ofte lossunghe sonder dair aff onrechtiget und onterft und die conventualen vurseid und oeren nakhoemelinghen dair to und an de vurgenoemde twistige landen weder to landt und allen rechten gerechtiget und beervet wesen stede und vast bliven, ewelick und erfflick besitten, rustelick und vredelick gebrueken sullen tot alre slichter noott sonder bekroon und wederseggen van uns, unsen erven ofte yemant van unsent wegen loevende mede bij desen vuer uns und unsen erven, altoos tot des faters, maters proc­uratersches und conventualens vurgenoemde conventes und oere nakhoemelingen yrste gesynne van diesen nae natuer derselver vorder opdracht und beter vestenisse mit handt, halm und mondt, woe und wair sych des nae rechte behooren sall to doon. Des stelle und sette ick Goeris Gerritssen vurseid in qualiteit as boeven und mede vuer Peter van Apeldorn und Gerrit Franckenssen vurseid den vurgenoemde convente tho rechter wairburge und wairschap mijn erve und guet als ick hebbe inden ampte Dornspijck, inden buerschap van Wessungh naist Lambert Franckenssen erven und guet gelegen umb allen sijnder kosten, schaeden und interessen diesenthalven enichsins geleden, gekregen und gedaen, dair an to sullen muegen verhaelen. Des loeven wij Peter van Apeldorn und Gerrit Frackenss vurseid vuer uns und unsen erven, Goeris vurseid und sijnen erven hier van allenthalven schadeloos und kosteloos twaeren und halden.

Sonder argelist, ourkunde der wairheyt hebbe ick Peter van Apeldorn vurseid vuer mijn und mijnen erven mijn zegell underan dessen opene brieve doon hangen und bij gebreck unse zegell hebben wij Goeris Ger­ritss und Gerrit Franckenss vurseid gebeden und bidden Lubbert then Haeve und Johan Marrisson dessen opene brieve vuer uns und unsen erven to willen bezegelen, dat wij Lubbert then Haeve und Johan Marrisson vurseid ther ourkundt van allent vurseide op oer begerent gedaen hebben.

Gegeven inden jaere unss Heren vijfthienhondert tweentsestich op dach ceciliae virginis.

Dorsaal:

Peter van Apeldorn cum suis fur 4 mudde roggelandts und 2 campgen gresslandts tho Dornspijck.

1326 Peter Henricksoen richter in het ampt van den Oldebroek, oorkondt dat juffer Margreta van Putten aan het convent van Sint Agnieten in de stad Elburg overdraagt, het recht van aflossing op het Geytenlant in de genoemde ampt, dat het convent van haar voorouders in pand heeft bezeten, zulks onder een jaarlijkse tijns, te betalen in de hof te Putten.

Transcriptie

10 December 1552.

Ick Peter Henricksoen richter inden ampte vanden Oldebroeck van wege unde in stadt Koniclicken Keyzerlicke Majesteit, onsen aller genadichtsten heren, doen kondt unde certificire vuer dye gerechte waerheyt myts desen oepenen breve, dat vuer mij unde mijnen gerichluyden hiernae bescreven, gekoemen is in enen eede gerichte unde gespander bancke als dat myt ordell unde myt recht toebehoert, juffer Margreta van Putten myt hoere gekoeren mombar Berent Lubbertsoen, die hoer myt ordell unde myt recht toegekant is. Unde heeft aldaer gerichtelicke opgedragen unde overgegheven vuer hoer unde vuer hoeren arffghenamen offte naekomelyngen, draecht op ende gyfft over, dat sie verkofft hefft in enen steden vasten ewegen arfftkoep, dat convent van Sancte Agnytencloester, gelegen bynnen der stadt Elborchte alle alsulcke loesse unde toeseggen. Als ick juffer Margreta off mijnen arffghenamen unde vuervaders nu ter tijt off hier vuermaels gehadt hebben an alle perselen van guet gelegen inden vuerscreven ampt vanden Oldebroeck, die datt selve vuerseide convent van mijnen vuerolders in pantscap beseten unde gebrueckt hebt, naementlicke Geytenlant myt sijn toebehoer nae vermoegen een breeff daervan wesende. Unde voert van ander perselen offte tyns inden selven ampt gelegen, beholtelicke enen oltgroet dat dat convent alle jaere op sonte Martensdach betalen sullen op dat hoff toe Putten, als sie dus langhe gedaen hebben. Unde ick juffer Margreta vurseid myt mijnen gekoeren momber Berent Lubbersoen dancken dat convent van desse vuerseide loesse unde toeseggen guede betalynghe, den lesten pennynck mytten iersten unde hebbe dat opgedragen myt hant, halm unde mont. Alsoe dat dat gerichte kande dat juffer Margreta vuerseid unde hoeren arffghenamen daervan ontarffts sijnnen nu ende tot ewegen tijden gien recht noch toeseggen an en hebben noch an beholden unde dat dat vuerseide convent daeran dat vuerseide guet nu ende tot ewigen tijden sullen angearfft wesen unde costelicke unde vredelicke besitten tot aller slichter noet. Ende beloeve mede dat ick dat convent vuerseid wyll overleveren alle zeegele, breven, cedulen offte registers dat op dit vuerseide guet holt, daermede doetdede ende ten neet maekkende nu ende tot ewigen tijden nae datum van desen. Ende desse vuerseide opdrachte ende gerichtelicke overgiffte hefft Erensts Jacopsoen ontfangen van wegen des convents vuerseid sonder argelists offte nye in vyndynge daer dit geschyde weren over unde an als gerichtluyden Arent toe Boeckop de jonghe unde Dirrick Baeck unde om merer vestenisse van desen hebbe ick Peter Henricksoen richter vuerseid mijnen zeegell beneden an desen oepenen breeff gehangen.

Geschiet int tjaer ons Heren duesent viffhondert unde tweenvifftich opten tienden dach inden maent december.

1327 Henrick van Eck richter van het ambt van Oldebroek, oorkondt, dat Wilhem van Haefften en Heile zijn vrouw, aan de heer Arent Penninck, pater van het Sint Agnietenconvent binnen de stad Elburg ten behoeve van dit convent afstaan het Geitenerf, gelegen in het ambt Oldebroek.

Concept voor oorspronkelijke stuk, zie inventarisnummer 1328.

Transcriptie

17 Juli 1567.

Ick Henrick van Eck, van wegen Coninclijken Majesteits tot Hispanien (doorgehaald:tot) etc. onses aller gnedichsten heren richter inden ampte van Oldebroick doe kondt idermenlicken und betuge aepentlick mitz desen aepenen breve, dat voir mij und gerichtsluden nabeschreven dair ick gebuerlick te gerichte sadt, gerichtlick erschenen sinnen die edelfeste (doorgehaald:jonker) Wilhem van Haefften und juffer Heile sijne echte huisfrouwe vermits (doorgehaald:jonker) Wilhem voirseid oeren echten man und momber die oir mit ordel und mit recht dair to gegeven worde. Und hebben aldair voir sick und voir oiren erven und nakomelingen inder bester samen und gestaldt, als sich sulcx op idt krefftichste aller rechten und gerichten (doorgehaald:und bisunde na Veluwsche recht landtrechte) eigeden und gebuerden, den werdigen heren Arent Penninck alse pater van Sint Agnetenconvents binnen der statt Elburg tot behueff dessulvigen convents vertichnisse gedaan und gerenuncieert als recht is doin vertichnisse und renuncieren mits desen van allen rechte, gerechticheit anspraick und opseggen sonder noch de wesen mochte, giene uitgesondert. Als oire voirsaten voirhin gehadt moegen hebben sie nu ter tijt hebben (doorgehaald:mochten) und sie oire erffgenamen und nacomelingen (doorgehaald:tot na) na (doorgehaald:deses na) data deses na (doorgehaald:verschrevene) vermuegen brieff und siegel offt enige (doorgehaald:off) ander verschrivongh nu gevonden ader noch gevonden mochten werden (want die selve in desen gevalle nu voirt an van onweerden und ganss krafftlooss sijn und bliven sullen) sullen muegten an een alinge erve und guet Geitenerven geheiten soe als dat mit eggen und einden mit (doorgehaald:va) hoige und leege voirt, mit allen sijn in und tobehoeren niet uitgesloeten in siner bepalinge in den ampte voirseid gelegen is. Beheltelick dat (doorgehaald:jonker) Wilhem van Haefften und juffer Heile voirseid und oire erffgenamen und nacomelingen soe voele als (doorgehaald:ene gebuerlicke) .. van den thies bebraget inden nabemelte recesse bender gespecifieert und inden gerichtsacten des (doorgehaald:gerichts) ampts voirseid gereght weert (und wider niet) oere gerechticheit voirbehalden an Geitenerve voirseid. Und dit alleth na vermoegen enes sekeren recesses inden negestvergangen jaere ses und tsestich den vier und twinticht maij van (doorgehaald:jonker) Wilhem van Haefften voirseid binnen der stadt Aernhem biden edelen vesten weerdigen hoichgeleerden hoichwisen heren mijn heren den contzeler van hoichstgedachter Majesteits wegen in Gelderlandt ver... ingewilliget und voir mij richter voirseid und mijnen nabeschreven gerichtlueden in aller mathen als (doorgehaald:boven) voir und na beschreven van (doorgehaald:jonker) Wilhem und juffer Heile vurseid voir aen oiren erven und nacomelingen ingewilliget und overgeven als sie oeck inwilligen und overgegeven mits desen weert oick saicke dat idt convent voirseid teniger thit worden vestnisse hiervan begeerden soe beloiffden (doorgehaald:jonker) Wilhem und juffer Heile voirseid voir sich, oiren erven und nacomelingen (doorgehaald:als sie oeck loefden mits desen) den weledele heer Arent Penninck und sinen nacomelingen tot behoefft des convents vurseid ther plaitsen dair sulcx nodich mocht wesen (edoch op des convents voirseide kosten) handt halm und mondt voirt alle gebuerlicke noitdrufft dair to tdoen.

Sonder argelist etc..

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1327 zijn getranscribeerd.

Burgemeesters, schepenen en raad der stad Elburg oorkonden dat Reyner Lambertssoen en Lubbert ten Have, ten verzoeke van heer Arent Penninck, pater van het Sint Agnietenconvent aldaar, onder ede hebben verklaard; dat zij getuigen zijn geweest hoe in 1566 omstreeks Kerstmis de pater met Henrick van Eck richter in het ampt Oldebroek, een accoord sloot omtrent door de laatste in beslag genomen landpachten van het convent.

17 April 1569.

Wij burgermeistere, schepenen und raidt der stadt Elburch doen kundt allen lueden und certificeren voir die gerechten waerheit in krafft deses, dat op dach und date onder geschreven voir ons inden gerichte erschenen is Reijner Lambertszoen oldt omgeverlicht veertich jaren, om der waerheit getuichenisse tho geven geboit wesende und hefft aldaer ther instantiën heer Arents Penninck pater van Sant Agnetenconvent binnen der stadt vurseid wairhafftich tho wesen gedeposeert, geaffirmeert und mit ede bevestiget als recht is dat hie getuige anno sess und zestich lestleden, in die weke voir idt hoich tit van Kersmiss off daer omtrent then huise saliger Henricks van Eck domails richter inden ampte Oldebroeck, inden ampte vurseid daer bij und tegenwoirdich gewest is als die producent vurseid van wegen sijns convents sich mitten richter vurseid die des convents vurseide pachten had doen besaten verdrach und denselvenen tho weder stellede. Und dat die richter vurseid gemelten producent do ter tit bedanckten guder betalungh, oick consent und beveel gaff dat idt convent vurseid sijn korn voren und brengen solde laten (naden die besatungh affgedaen was) wair idt ten gelieffden, und in mathen als vurseid hefft gemelter depo­sant sijne depositioen gedaen und geëndiget. Volgents is voir ons burgermeistere, schepenen und raidt vurseid erschenen onse live mede raitz vrunt Lubbert ten Hove und affirmerden ther instantiën als baven bij den eedt hie onser stadt als een lidt mathe des raidtz gedaen hefft, dat hie oick op tit und ther plaetsen vurseid daerbij und tegenwoirdich is geweest als sich die producent vurseid mit den richter vurseid verdrach und dat tsulve verdrach tusschen den beiden geschiet sin in aller mathen als kenner Lambertssoen vurseid gedeposeert hefft.

Sonder arch und list ourkonde der waerheit hebben wij unsere stadtsecreetsiegel hier onder opt spatium deses raitlick doen drucken.

Gegeven am seventhienden aprilis anno XVc LXIX.

N.B. Niet alle stukken van inventarisnummer 1327 zijn getranscribeerd.

Sijman van Cleve richter in Oldebroek, verklaart ontvangen te hebben van Lubbert Sanders een som geld, vanwege heer Arendt Penninck, pater van het Sint Agnietenconvent te Elburg, zijnde kosten van het proces tussen genoemd convent en wijlen jonker Willem van Haefften.

1 Januari 1570.

Ick Sijmen van Cleve, richter int Oldebroeck, bekenne midts desen ontfanghen thebben uuyt handen vanden eersamen Lubbert Sanders zeker soma van penninghen in ende van wegen heeren Arendt Penninck, pater van Sinte Agnyeten convent binnen der stadt Elborch hercomende van zeker onkosten ende verlechte gulden van zeker proces gehangen tusschen den voorseide convent ende salighe joncker Willem van Haefften, die salighe Hendrick van Eck ter oirsaken vant voorseide proces dat convent voorgenant verschoten hadde midt die gerechtelicken onkosten daerop verlopen. Quicteren ende bedancke in kracht van desen den voorseide heeren Arendt Penninck derhalven guder betalinghe.

Oircondt mijn eyghen handt ende gewoentlicke hanteyken in data anno XVc LXX op dach circuncisionis domini.

S. van Cleve.

1328 Henrick van Eck richter van het ambt van Oldebroek, oorkondt dat Wilhem van Haefften en Heyle zijn vrouw, aan de heer Arent Penninck, pater van het Sint Agnietenconvent binnen de stad Elburg ten behoeve van dit convent afstaan het Geytenerf, gelegen in het ambt Oldebroek.

Zie voor concept inventarisnummer 1327.

Transcriptie

17 juli 1567.

Ick Henrick van Eck, van wegen Coenentlijcke Majesteits tot Hispanien etc. onses aller gnedichsten heren richter inden ampte vanden Oldebroeck doen kont unde betuyghe oepentlick myts desen oepenen breve dat vuer mij unde mijnen gerichtsluyden hier naebescreven, daer ick geboerlick tho gerichtelicke sadt, gerichtlicke erschenen sijnnen den edelveste Wilhem van Haefften unde juffer Heyle sijn echte huysfrouwe, vermyts Wilhem van Haefften vuerseid oeren echte man unde momber, die hoer myt ordell unde myt recht tot deser saecken gegheven worde.

Unde hebben aldaer vuer sich unde vuer hoeren arven unde naekoemelingen inder bester forme unde gestaldt als sich sulcx op id crefftichste aller rechten unde gerichten achden unde geboerden, den weerdigen heren Arent Pennynckt als pater van Sint Agnitenconvent bynnen der stadt Elburch, tot behoeff dessulvigen convents vertichnisse gedaen unde gerenuntiert als recht is, doen vertichgenisse unde renuntieren myts desen van allen rechten, gerechticheyt, anspraecke unde opseggen, hoedanich die wesen mochte, ghyene uythgesondert.

Als hoere vuersaten vuer hen gehadt hebben, se nu ter tijt hebben unde se hoere arffgenamen unde naekoemelingen nae data deses nae vermoegen breve unde segell offte eneghe ander voerschrivunghe nae gevonden off noch gevonden mochten werden (want die selve in desen gevalle nu voertan van onweerden unde gans craffteloes sijn unde blijven sullen) hebben mochten om eyn alinge arve ende guet geheten Geytenarven soe als dat mit eggen unde eynde, myt hoeghe unde leghe voert, myt allen sijnen in ende toebehoeren niet uytgesondert in sijne bepalinghe inden ampte vuerseid gelegen is. Beheltelicke dat Wilhem van Haefften unde juffer Heyle vuerseid unde hoer arffgenamen unde naekoemelingen, soe vuele als die actie vanden tijns bedraget inden naebemelten recesse breder gespecifiert unde inden gerichtsacten des amptes vuerseide geregistriert (unde upden niet) hoer gerechticheyt an Geytenarve vuerseid voerbeholden. Unde dit allet nae vermoegen eynes seeckeren recesses inden neest vergangen jaren sess ind tsestich den vier ind twyntichste maij, van Wilhem van Haafften vuerseid bynnen der stadt Arnhem bij den edelenvesten, weerdigen, hoechgeleerden heren mijnen heer den cantzeler van gedachter Coenentlicker Majesteits wegen in Gelderlandt verdint, ingewilliget unde vuer mijn richter vuerseid unde mijnen naebescreven gerichtluyden in aller maten als vuer unde naebescreven van Wilhem unde juffer Heyle vurseid, vuer hoer unde hoeren arven unde naekoemelingen ingewilliget unde overgegheven, inwilligen unde oick overgegeven myts desen weert oick saicke dat dit convent vuerseid toe eyniger tijt voerden vestenisse hiervan begheerden, soe beloeffden Wilhem van Haefften unde juffer Heyle vuerseid vuer hoer unde hoeren arffgenamen unde naekoemelingen den weerden heren Arent Pennynck unde sijnen naekoemelingen tot behoefft des convents vurseid ther plaetsen daer sulcx noedich mocht wesen unde behoeren, (edoch op des convents vuerseide kosten), handt halm unde mont, voert alle geboerlicke noetdrufft daertho tho doen.

Sonder argelyst daer dit geschyde weren bij mij richter vuerseid over unde om alse gerichtluyden Evert Garrissoen, Joychijm Goessenssoen unde Raijer Thijmanssoen unde ommerer vestenisse van desen, soe hebbe ick Henrick van Eck, richter vuerseid mijn zegell beneden an desen oepenen breeff gehangen.

Geschiet int jaer ons Heren dusent viffhondert unde suventsestich opten suventienden julij.

23 Juni 1557.

1337 Anthonius Perrenot, bisschop van Utrecht, proost en aartsdiaken van Sint Marie te Utrecht, beleent heer Aernt Penninck van Doesborch ten behoeve van het Sint Agnietenconvent in de stad Elburg met een made land in het kerspel Oosterwolde, na de dood van heer Egbert van Hasselt.

Transcriptie

Wij Anthonius Perrenot bijder gnade Gods, biscop van Utrecht, proost ende archydiaken der kercke van Sinte Marien tUtrecht doen kondt ende kenlijck allen luyden dat vor onss unde unsen proostijen mannen van leene hier naebescreven, gecomen is die eerbaere heere Aernt Penninck van Doesborch, nae doode zijns hulders, heere Egbert van Hasselt ende heeft aen onss ther gueder tijt versocht tot behoeff der besloten susteren des convents van Sinte Agnieten bynnen der stede vanden Elborch daer hij pater ende verwaerre off was, eene maede landen, gelegen bynnen den kerspell van Oestenwolde buyten den Somerdijck, daer zuytwaert naest gelandt leyt Gheertruyt Stickers myt haeren kijnderen, noortwaert Bernt Veghe Lubberssoen, oestwaert streeckende aenden Somerdijck ende westwaert inde zee.

Ende als dit geschiet was, soe hebben wij heeren Aernt Penninck van Doesborch, pater ende verwaerre des convents voirgenoempt mitten voirseide landen verlijdt unde verleendt, verlijen ende verleenen, myts desen tegenwoirdigen brieve beholtlijcken onss ende onser proostijen ende een yegelijcken zijns rechts in voirwairden ende manyeren hier naebescreven, dats te weeten datmen dese maede landes voirgenoempt zall versoecken ende verheergewaiden nae doode des paters, ofte soe dicke alse verschijndt oft overgeset wordt, myt eenre marck older engelschen.

Ende des gelijcx sullen doen alle sijne nacomelingen, paters des convents voirseid beholtlijcken, dat hij onss altijt enen goeden man zall setten, die hulde ende eedt voir hem zall doen.

Ende op dit maell heeft hulde ende eedt gedaen van wegen des paters ende convents voirseid Henrick van Putten als een leenman zijnen rechten leenheeren schuldich is te doen, daer dit geschyede waeren vuer aen ende bij Frederick van Rodenborch ende Meester Gherrit van Latingen, leenmannen onsen proostijen voirseid ende meer goede luyden genoch.

In oirconde der waerheyt, soe hebben wij onsen segell uuthangende aen desen brieff gedaen.

Gegeven inden jaere onss Heeren duysent vijffhondert seven ende vijfftich gedaen opten drie ende twintichsten dach junij.

Jo de Goch.

1343 Joist van Germen genaamd Van Praiffstinck, beleent als vertegenwoordiger van Johanna van Rossum weduwe van Diderick, heer toe Doirth en haar onmondigen zoon Seijne, heer Arnt Penninck van Doisborch ten behoeve van het klooster te Elburg met tienden in het kerspel Epe in de buurschap te Goirtel.

Transcriptie

30 Mei 1550.

Ick Joist van Germen genanth Van Praiffstinck, dusser uyth een gekaeren mumbar und holder in slath ind van wegen der erntfesten jufferen Johanna van Rossum wedue zaliger junckeren Diderickz, heren toe Doirth, die zielen Godt almechtich begenade myt oeren lieffden onmundigen son Seynen van Doirthz leenheren, doe kondt allen lueden kenne und tuege vermytz diessen apenen bezegelden breve , dat ick oirkunde mannen van lene nabescreven , in stath gedachter unde frouwen myt oeren lieffden oildesten onmundigen son Seijnen vurseid leenheren vurseid, den erbaren heren Arnth Penninck van Doisborch tot behuiff dess kloisterss ther Elborch beleenth hebbe und belene in kracht van dessen den alingen thienden groff ind small, aever vier bouhaeur ind vier kaemer steden inden lande van Veluen, inden kerspell van Eep, indie buerschap toe Goirtelle gelegen, tot enen Sutphenschen rechte, ind toe verheergewaiden myt enen Sutphenschen punde guetz geltz, soe vaicke die vurseide thiende verselth, wairvan mij Bartolth Vege die dairtoe vanden pater ind girente vurseid als oeren hoilder gekaeren , hulde ind ede gedain, voirth allet wess een man van lene sijnen leenheren schuldich is ind wass tdoin.

Beheltlicken der vurseide wede ffrouwen, myt oeren son alz leenheren vurseid, ind enen ideren sijns gueden rechten anden vurseide thienden.

Sunder argelist oirkunde mannen van lene hier aiver beropen die erntfeste Johan vanden Boitfeler int Ailbert van Stiener die oeren oirkundt hier van ontgangen. Ind in een getuch der wairheith soe hebbe ick Johanna van Rossum wedue vurseid voir mij ind mynen son Seijne vurseid ind onsen erven ind nakommelingen mijnen zegel wetlick beneden an dessen brieff doin hangen.

Gegeven inden jair ons heren viffthinhundert ind vifftich am ffridaege naden hilligen pinxterdaege.

1349 Philips koning van Castillien etc. beleent Johan Bentinck met de tienden te Wessingen, na opdracht van Dirck Jansson.

Transcriptie

21 Juli 1557.

Philip s bij der gracie Gods connnick van Castillien van Leon van Arragon, van Engelant, van Vranckrijck, van Navarre, van Naples, van Secillien, van Maroccke, van Sardayne, vanden eylanden, indien ende vaster eerde der zee ,occeane, eertzhertoge van Oisterrijck, hertoge van Bourgoingne, van Lothrijck, van Brabant, van Lembourch, van Luxembourch, van Gelre ende van Milanen. Grave van Habsbourch, van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoigne, Palsgrave ende van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelant, van Namen ende van Zutphen. Prince van Zwave, marcgrave des Heylycx rycx, heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der stadtsteden ende landen van Utrecht, Overijssel ende Groningen. Ende donuanateur in Asie ende in Affricke, doen ende maecken kondt dat voer den waelgeboren onsen lieven ende getrouwen ridder van onser orden, stadtholder ende capiteyn generael onser lande van Vrieslandt, Overijssel, Groningen ende Lingen, heeren Johan van Ligne grave to Arenberch, vrijheer to Barbanssen etc., ende voer onse mannen van leene hier naebescreven, gecommen is, Dirick Jansson onse leenman mit Reijner van Doetinchem sijnen gecoren ende toegelaetten momboir ende hulder, daer hij an quam als recht was, ende droech up in onsen handen mit zijnen vrijen moetwille den thienden to Wessingen, groff ende smal mit allen sijnen toebehoeren.

Ende Dirck Jansson voirseid ghinck den voirseide thienden uuyt, ende verteech daer aff claerlijcken, als onse mannen wijsden dat recht was ende hij schuldich was to doen, soe dat hij daer neyt meer an enbehielt noch wachtende en was, ende wij onsen vrijen willen daermede doen mochten.

Twelck geschiet wesende hebben wij doe rechte voert verlyet ende beleent bij handen onses voirseide stadtholders, verlijen ende beleenen mit desen onsen brieve, Johan Bentinck den voirseide thienden to Wessingen, groff ende smal, mit allen sijnen toebehoeren to holden, hij ende sijne erffgenamen van ons, onsen erven ende naecommelingen. In aller manieren als Dirck Jansson voirseid den geholden heeft ende alsinen die onleesbaar onser voirseide landtschap van Overijssel mit rechte schuldich is to holden.

Beholdelijck ons, onsen erven ende naecomelingen ende eenenyederen sijns rechten hier waonleesbaar over ende aen Johan van Doetinchem ende Ghert van Mouwijck onse mannen, ende meer goeder luyde genoech.

In oirconde sbrieffs besegelt myt onsen zegel vanden leenen onser voirseide lantschap van Overijssel.

Gegeven in onsen stadt van Deventer de 16en dach van julio int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zovenenvijftich van onsen rijcken te wetene van Spaenguien, Sicilien etc. tweede ende van Engelant, Vranckrijck ende Napels tvierde.

Dorsaal:

Mij tegenwoirdich

Bualtezotte

Enden kunnick, ter Relen van Inner Ajat, statholder, generael den grave van Aeremberch etc.

1350 Akte van verhuur van 3 gresen in Lemmienmaete en 4 voedergronsen op de Kijfheve, door de pater van het Sint Agnietenconvent te Elburg aan Heyltyen Vegen.

Transcriptie

23 November 1577.

Int yaer ons Heren dusent vyfhondert LXXVII op sunte Clemensdach, soe hebbe yck heer Gerryt Hechuys pater van Suinte Agnyetenconvent yn Elborch verhuyert van wegen des convents Heyltyen Vegen onse convent 3 gresen dye wij hebben yn Lemmienmaete, voer welke 3 gresen Heyltyen vurseid alle yaer Martyny yn den wynter het convent toe pachte geven sall 6 daeler van 28 stuver Brabants den daeler, noch heft Heyeltyen vurseid vant convent yn huere 4 voer gronts op dye Kijfheve, daer sye alle yaer van toe pachte geven sall 64 stuver Brabants den ersten betaeldach Martyny in den wynter anno 78 van beyde perzelen.

Myt guede vurwerden hyr nae beschreven Heyltyen sall dat vurseide lant yn dye huyere als baven vermellt haer leven lank hollden gebrueken sall. Dan nae haer dott sall het convient dat vurseide lant frij moegen verpachten toe hoeren schenste buten eimants weder seggen.

Sunder ergelyst ys dyt geschyet myt belyeff van den pater matersche Stijne Sleweers Tongeren procuraterschen ende gyemyene conventualen.

Orkonder der waerheyt ys dyt ondertyekent myt A, B, C, D.

Dorsaal:

 

pachte .