Transcriptie Burgerboek Elburg, 1725-1806

 

Voorwoord

De werkgroep "Archiefonderzoek en Genealogie" van de oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" te Elburg heeft zich ten doel gesteld, behalve de D.T.B.-registers van de Sint-Nicolaaskerk te Elburg en die van de Sint-Ludgeruskerk te Doornspijk, ook het Burgerboek van Elburg te transcriberen en uit te geven.
Dit Burgerboek beginnende dec. 1725 bevat de namen van de hoofdpersonen die in 1725 burger te Elburg waren, of al twee jaren in Elburg woonden, daarna gevolgd door de namen van degenen die zich later aanmelden om burger te worden, en eindigende in het jaar 1806.
Omdat alleen de namen van de hoofdpersonen in dit Burgerboek genoemd worden, en geen datums van doop, trouw of begraven is getracht hier enigszins in te voorzien. Deze gegevens staan tussen haakjes.
Ook zijn van sommigen uitgezocht waar zij woonden.
Achterin is een index opgenomen.

Elburg januari 1993

D.H. de Boer
L. Jansen

Zie ook: Gereformeerde willekeur der stad Elburg 1719


Inleiding

Alsoo sedert eenige jaren herwaarts den grafhtuhe van dese Stad, omtrent den burgeren voorregte en previlegiën, mitsgaders derselver burgerschap soodaenig heeft gefluctueert dat men nauwlijks onderscheiden konde een burger van een inwoonder, die in alle gevallen evenveel voorregten profiteerde. En voornemens zijnde om daer omtrent een vaste voet te beramen de loflijke exemple van onse nabuijrige Steden te volgen tot ruste en vrede van de Stad, en conservatie van de goede unie tussen de respective Collegien deser Stede.
Soo zijn Burgermeestern, Schepenen en Raad, Sampt de Geswooren Gemeente over een gekomen te renoveren te Statueren en te beramen de volgende articulen, alles provisioneert tot dat wij vermeinen mogten de selve te willen vermeerderen of verminderen na ons welgevallen.

1.

Dat de Gemeensluijden sullen profiteren en genieten van alle soodaene voorregten en privilegien als de Gemeensluijden van de Stede Arnhem en Harderwijk genieten.

2.

Dat alle die geene die alhier willen komen wonen, man en vrouw, beijde vreemt zijnde voor haar burgerregt sullen betalen vijf en twintig gld, waarvan d'eene helfte dese Stad, en d' anderen helfte de Kerk sal genieten, en daer en boven den Gilden geregtigheden moeten voldaen eer sij tot eenig handwerk als basen sullen toegelaten worden. Behalven dat sij verpligt blijven attestatie van haar goed comporteinent medebrengen van de plaetse daer sij van daen komen en dan nog moeten burge stellen dat sij in de tijd van seven jaren de diaconie niet sullen lastig vallen.

3.

Dat alle die geene die alhier geboren zijn, ofte twe jaren alhier gewoond hebben, burgers sullen zijn en als burgers sullen genieten alle Stad privilegien, de vrije Latijnsche en Duijtsche Scholen, bleken voor en naweijden van de Mehen en alle andere praeminente voorregte meer; dag hiervan word wel expresselijk geexinieert t'regt van t'Weeshuijs waar van het olde regt, en gebruijk naar inholde van den brief gemaentineert sal worden.

4.

Wie geen burger is of geen twe jaren hier gewoond heeft sal van de bovenstaende privilegiën profiteren maer daer van geexcludeert zijn, als mede van het regt om een Magistraets persoon of Gemeensman te kiesen ofte daer toe konnen verkoren worden.

5.

Dat aal militaire, die 's Lands gagie trecken onmundige, voorts andere dienaren of knegten, niet beregtigt sullen zijn, om te stemmen in de bestellinge van Magistraet ofte Gemeensluijden.

6.

Dat een burgers mans persoon trouwende aen een vreemde dogter, of vrouws persoon dese dogter of vrouwe, burgeresse sal maken, en een burger dogter trouwende aen een uijtheemsche mans persoon, hen voor 't halfscheijd burger sla maken.

7.

Dat alle Rooms catholijge per Sone een ieder van buijten inkomende, of schoon sij 't burgerregt al gewonnen en verkregen hadden en der Gilden geregtigheden voldaen hadden, egter van de bestellinge van deser Stads Regeringe in 't geheel uijtgesloten sullen sijn.

Aldus gearresteert en geresolveert den 8 decemb 1725.

Ter ordenu van selve

Zijnde dir voorstaende
met de klok more solito
gepubliceert.

H. Toe Water
Secr.

Burgerboek Elburg 1725

Oosterquartier 17-12-1725

 1. HENRICK ABRAHAMSEN, GEB.
  (ged. Elburg 31-12-1682, tr. 1e Elburg 05-04-1716 met Lubbigie Christoffelsz van der Elsas, tr. 2e Elburg 01-10-1722 met Dorothe Hendriks, wed.)

 2. BEERT BOS, GEB.
  (ged. Elburg 16-03-1664, otr. 1e Elburg 13-06-1698 Sara Wijchers, ged. Elburg 24-11-1672.
  otr. 2e Elburg 22-11-1705 met Gerritien Bartos, j.d. van Niersten).

 3. WIECHERT JANSEN, 2 JAAR
  (tr. Elburg 10-05-1714 met Lubbigje Jansze).

 4. EVERT DIETSEMERS WED. EN KINDEREN,GEB.
  (otr. Elburg 18-12-1681 met Fije Hendricks van Ulsen, ged. Elburg 13-08-1665).
  (Zij woonden 1725 Beekstraat nr. 1).

 5. JAN PANNEKOEK, GEB.
  (otr. Elburg 11-10-1706 met Marrigjen Gerberigs, begr. Elburg 03-11-1752).
  (Woonden in 1725 Beekstraat 3).

 6. BEERT LUBBERTSE, GEB.
  (ged. Elburg 23-04-1691, kuijper/voorzanger, tr. Elburg 15-05-1715 met Geertje Jansze).
  (Woonden 1725 Beekstraat 5).

 7. ANDRIES VAN ZITTERT, GEB.
  (ged. Elburg 24-11-1678, begr.. Elburg 05-02-1932, otr. Elburg 25-11-1702 met Weijntien Cornelis Modderman, ged. Elburg 13-10-1681, begr. Elburg 08-08-1766).
  (Wonen 1725 Beekstraat 7).

 8. GEERLICH GIJSBERTSEN, 2 JAAR
  (j.m. van Oldebroek, ged. aldaar 20-03-1689, otr. Oldebroek 03-10-1717 met Willemtje Hendriks).
  (Woonden 1725 Van Kinsbergenstraat 10).

 9. WILLEM HENRIKSEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 11-08-1745, otr. Elburg 06-01-1695 Wobbigien Peters ten Hove ged. Elburg 19-10-1671, begr. Elburg 19-03-1749).
  (Woonden 1725 Van Kinsbergenstraat 6).

 10. DIRK van DIEPEN, 2 JAAR
  (tr. Elburg 23-11-1720 met Heiltje van der Horst, ged. Elburg 23-05-1681, begr. Elburg 17-03-1736).

 11. HENDRIKJEN ASSEN? 2 JAAR
  EN SCHOONZOON HENRIK NAGELHOUT.

 12. AART ALBERTSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 06-12-1706 met Willemtjen Reijersen, j.d. van Stroe onder Garder).

 13. VELTKERKENS WED. EN KINDEREN, GEB.
  (Simon Veltkerken, ged. Elburg 20-12-1683 tr. Elburg 04-10-1709 met Juffr. Margareta Toewater, begr. Elburg 27-12-1755).

 14. WOLF, 2 JAAR

 15. BARTOLD van OMMEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 04-09-1727, tr. voor 1699 Annetien Stevens). (otr. 2e Amsterdam 08-05-1702 met Aaltjen/Aertien Willemsen, begr. Elburg 10-05-1731).

 16. bmr. BIGGE, GEB.
  (ged. Elburg 04-04-1681, begr. Elburg 10-02-1730 otr. Elburg met juffer Wobbina van Eben, ged. Elburg 07-04-1687, begr. Elburg 28-07-1753).
  (Zij woonden in 1725 Van Kinsbergenstraat 1).

 17. HENDRIK WILLEMSEN, GEB.
  (Woonde Van Kinsbergenstraat 3).

 18. ELSJE GERRITS, GEB.
  (ged. Elburg 16-08-1683, begr. Elburg 14-08-1742).

 19. bmr. PETER FEITH
  (ged. Elburg 18-05-1679, begr. Elburg 28-04-1742, tr. Campen 19-04-1716 met Agnis Aleida Sloot, j.d. van Deventer, te Campen).
  (Woonden in het huis dat later aan het voormalig stadhuis kwam).

 20. LUBBERTUS de HAAS, GEB.
  (ged. Elburg 28-12-1697, wijnkoper/rentmeester, begr. Elburg 06-05-1766, otr. 1e Elburg 03-11-1724 met Johanna Huiting, j.d. van Zutphen begr. Elburg 07-06-1764).
  (Woonden 1725 Van Kinsbergenstraat 7).

 21. JAN HAASE, GEB.
  (ged. Elburg 08-02-1700, begr. Elburg 14-06-1731, tr. Elburg 13-08-1724 met Aaltje/Aartjen Driesze Kuipers, ged. Elburg 16-10-1701).

 22. TOMASJEN FEITH, GEB.
  (ged. Elburg 16-05-1672, begr. Elburg 07-08-1754).
  (Zij woonde in 1725 Van Kinsbergenstraat 9).

 23. HENRIK BENECAMPS KINDEREN, GEB.
  (Woonden 1725 Beekstraat 11).

 24. WILHEM HOFF, GEB.
  (Woonde 1725 Beekstraat 13).

 25. ARENT BROUWER, GEB.
  (ged. Elburg 30-07-1702, begr. Elburg 06-08-1742, tr. Nunspeet 23-12-1721 met Gijsberta Johanna Lutteken, ged. Elburg 21-04-1700, begr. aldaar 05-08-1740).
  (Woonden 1725 Beekstraat 15).

 26. DITMAN, de touwslager. NB nog geen 2 jaar

 27. DANIEL van HEERDE, 2 JAAR
  (roedrager, begr. Elburg 1752 otr. Elburg 24-03-1700 met Harmtien Gijseberts, begr. Elburg 08-10-1751).
  (Woonden 1725 Beekstraat 21).

 28. EVERT NEST, GEB. CUM SORORIBUS
  (ged. Elburg 20-08-1691, begr. Elburg 28-02-1753).
  (woonde 1725 Beekstraat 25).

 29. HENRIK LOEFSEN, GEB. CUM< SORORE
  (Woonde Beekstraat 27).

 30. ALIDA en MARIA BOLT, GEB.
  (Dochters van Aert Lucassen Bolt. Alida, begr. Elburg 18-08-1753, wed. van Johannis van Wessel, predikant te Oosterwolde).
  (Woonden 1725 Beekstraat 31).

 31. RUTGER van der HEIDE, 2 JAAR.
  (bakker, begr. Elburg 22-03-1755, tr. Nunspeet 09-09-1725 met Christina Everts Nucke ged. Elburg 26-12-1706, begr. Elburg 17-09-1779).
  (Woonden 1725 Beekstraat 33).

 32. EVERT NUCKEN KIND, GEB.
  (Woonde in 1725 Beekstraat 33).

 33. HENDRIK BIERMAN, 2 JAAR
  (j.m. van Deventer, glasemaker, begr. Elburg 14-12-1786 tr. Elburg 18-01-1725 met Jannetje Staal, ged. Elburg 20-03-1701, begr. Elburg 17-09-1776).
  (Zij woonden in 1725 Jufferenstraat 35).

 34. ANDRIES KRONKEL, GEB.
  (Woonde Jufferenstraat 33).

 35. DRIES HANNISSEN, 2 JAAR
  (tr. Elburg 16-09-1725 met Anna Lamberts, j.d. van Elburg).

 36. TEUNIS RONDGAD of EYBRINK, 2 JAAR
  (Woonde Jufferenstraat 31).

 37. REYNIER JANSEN, GEB.
  (ged. Elburg 04-03-1666 otr. Elburg 04-08-1692 met Geertruijt Jansen Hase, ged. Elburg 09-04-1671).

 38. HARMEN KOLTYS, 2 JAAR
  (tr. Elburg 09-11-1721 met Aaltje Lubberts, j.d. van Epe).

 39. HENDRIK BOSCH, GEB.
  (begr. Elburg 06-02-1734, tr. met Gerrigjen Diesemers, ged. Elburg 27-07-1671 begr. Elburg 27-03-1756)

 40. EVERT BEERTSEN, GEB.
  (ged. Elburg 22-12-1678, otr. Elburg 21-12-1709, Machtelt Willems Staal, ged. Elburg 28-04-1688). (Woonde 1725 Jufferenstraat 25).

 41. GRIETJE HEYMANS, GEB.

 42. OMMEREN, 2 JAAR
  (Egbert Jan van Ommeren, begr. Elburg 11-02-1769, tr. Doornspijk 16-03-1718 met mevrouw Anthonia Bigge, wed. Cornelis Greve, Scholtis tot Elburg, begr. Elburg, begr. Elburg 09-10-1731).
  (Woonde in 1725 Jufferenstraat 21)

 43. Scholt GREVENS KINDEREN, GEB.

 44. JOHANNES FEDERINK, 2 JAAR

 45. HENDRIK WIECHEMENSEN, GEB.
  (ged. Elburg 13-12-1677 otr. Elburg 13-06-1698 met Aeltien Dercks (Dietsemers).
  (Woonden Jufferenstraat 15).

 46. WESSEL van EYBERGEN, GEB.
  (ged. Elburg 04-03-1658 otr. Elburg 11-07-1690 met Hermina Jansen).
  (Woonde in 1725 Jufferenstraat 13).

 47. Do ARNOLDUS FABRITIUS, GEB.
  (predikant te Doornspijk, ged. Elburg 05-07-1668 begr. Elburg 14-05-1734 otr. Amsterdam 29-11-1711 met Andrea Kok, j.d. tot Amsterdam).
  (Woonden in 1725 Jufferenstraat 11).

 48. CORNELIS HAGE, GEB,
  (ged. Elburg 24-07-1692 tr. Elburg 01-05-1712 gerrigie Willems van den Hardenberg, ged. Elburg 05-03-1691).

 49. HENRIK NAGELHOUD, GEB.
  tr. 2e Elburg 04-01-1714 met Woltertje Eijberts, wed. in Doornspijk

 50. JAN GERBERIGSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 05-02-1699 met Catarina Jansen).

 51. JACOB JANSSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 16-04-1708 met Grietjen Aalts, ged. Elburg 03-03-1689).

 52. WILLEM WIECHEMENSEN, GEB.
  tr. Elburg 08-11-1716 met Beertje Jansz, j.d. tot Elburg

 53. ROELOF PIETERSEN, 2 JAAR

 54. DE TUYMELERS WED., 2 JAAR

 55. HANS PETERSEN, GEB.
  otr. Elburg 06-12-1706 met Aeltjen Hendricks, j.d. tot Elburg

 56. BEERT WILLEMSEN, 2 JAAR
  (j.m. van Doornspijk tr. Elburg 28-11-1723 met Eijmertje Dries, wed. te Elburg).

 57. HENRIK LUBBERTSEN, GEB.
  (otr. Elburg 18-04-1710 met Jannetje Heijmerijks, j.d. van Wapenvelt).
  (Woonden Zuiderwalstraat 16).

 58. WILLEM ten HOVE, GEB.
  (ged. Elburg 23-09-1686, custos tr. voor 1713 met Catharina Jacob Lausters).
  (Zij woonden in de kosterswoning Zuiderwalstraat).

 59. WIECHEMAN EGBERTSEN, GEB.
  (otr. Elburg 22-04-1688 met Derrikien Driesen tot Doornspijk).

 60. AART BALTUS (Straatman) WED. 2 JAAR
  (ged. Elburg 30-08-1663 otr. Elburg 08-04-1688 met Harmtien Willems, j.d. van Ottrasteijn).

 61. JAN HAFCAMPS WED. GEB.
  (Jan Hafcamp gerechts-dienaer, otr. 2e Elburg 19-07-1705 Lubbetien Arents, ged. Elburg 16-03-1684).Zuijder quartier

 1. JAN van ZITTERT, GEB.
  (ged. Elburg 26-10-1684, waagmeester/voorzanger, begr. Elburg 22-04-1774 otr. Elburg 10-04-1710 met Willemina Tros, j.d. tot Campen, begr. Elburg 11-04-1747).
  (Zij woonden naast de Goorpoort).

 2. WILLEM VOS, 2 JAAR

 3. DE WEDUWE STUYMANS, GEB.
  (= Geijsjen Reijns Stuijrman, begr. Elburg 02-12-1729, wed. Beert Stuurman, begr. Elburg 10-03-1692).
  (Zij woonde in 1725 Beekstraat 55).

 4. GEERTJEN en BETJEN HENRIKS, 2 JAAR

 5. HENRIK NUCKE, GEB.
  (ged. Elburg 04-05-1693, begr. Elburg 09-02-1735, tr. Elburg 14-04-1720 met Elizabeth Wijnen, ged. Elburg 19-09-1678, begr. Elburg 30-03-1742).
  (Zij woonden Beekstraat 53).

 6. Juffr. MITTERNAGT, 2 JAAR

 7. WIECHEMAN de CRABBE, GEB.
  (tr. Elburg 13-07-1741 met Fennigje Liberings, j.d.).

 8. GERRIT HOEFHAMER, 2 JAAR
  (coopman/smid, wesemeester/kerkmeester, begr. Elburg 20-04-1765, otr. Elburg 13-05-1715 Aartjen Marcus (Fuite), ged. Elburg 04-02-1694, begr. Elburg 29-09-1747).
  (Zij woonden in 1725 Bloemstraat 34).

 9. MARCUS JOCHEMSEN, GEB.
  (Slotemaker, otr. 1e Elburg 17-04-1681 met Aertje Daems, j.d. van Epe otr. 2e Elburg 04-12-1686 met Harmtien Lamberts, j.d. tot Amsterdam).
  (Woonden Bloemstraat 34).

 10. JAN BEEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 20-03-1701 met Stientien Gerrits).

 11. EVERT HENRIKSEN, 2 JAAR
  (j.m. in de Vrijheid van Elburg, tr. Elburg 24-02-1718 Aaltje Gerrits, j.d. in de Vrijheid van Elburg).

 12. DE WASSENBURGER, 2 JAAR
  (Melchior Pruijs, Otr. 1e Elburg 27-10-1678 met Beertje Hansen, ged. Elburg 03-05-1660, otr. 2e Elburg 08-05-1692 met Lysebet Hullemans, otr. 3e Elburg 19-03-1693 met Geertruyt Peelen).
  (Woonde in 1725 Bloemstraat 32).

 13. BALTUS AARTSEN (Straatman) GEB.
  (ged. Elburg 07-10-1688 tr. Elburg met Jannigie Jansz, j.d. tot Elburg).

 14. Wed. HENRIK BALKHOUD, GEB.
  (HenrikSymonsen, timmerman, ged. Elburg 14-12-1675, begr. Elburg 20-01-1724 otr. Elburg 14-03-1697 met Derrikien Wolfs).
  (Woonden Bloemstraat 28).

 15. LAMBERT SYMONSENS KINDEREN, GEB.
  (Lambert Sijmonsen, ged. Elburg 13-10-1663, otr. Epe 15-05-1698 met Henrickien Gerrits van Ems, begr. Elburg 25-10-1763).
  (Woonden in 1725 Bloemstraat 26).

 16. JAN MUNNICK, GEB. CUM PATRE
  (bakker, gehuwd met Aleida Nucke).
  (Woonden Bloemstraat 24).

 17. ANDRIES WOLFSEN, WED. en KINDEREN, GEB.
  (Andries Jansen Wolfsen, ged. Elburg 28-12-1664, o.l. 1718 otr. Elburg 13-06-1698 met Marritien Eijberts, ged. Elburg 20-07-1676).

 18. REINIER GERRITSEN, 2 JAAR
  (Woonde 1725 Bloemstraat 22).

 19. AART van TRIEST, GEB.
  (ged. Elburg 13-07-1673, otr. Elburg 02-04-1701 met Grietien Egberts).
  (Woonden in 1725 Bloemstraat 20).

 20. CORNELIS AARTSEN (van Triest) GEB.
  (ged. Elburg 27-06-1686 otr. Elburg 07-12-1710 met Gerrigie Beerts, j.d. in de Vrijheid van Elburg).
  (Woonden Bloemstraat 12).

 21. HENRIK AMPTMEYER (ruijter) 2 JAAR
  (otr. Elburg 10-01-1706 met Elisabeth Jansz van Sittert).
  (Woonden Bloemstraat 10).

 22. JAN HARMSEN (bootschuijver), 2 JAAR
  (otr. Elburg 25-05-1722 met Marrigien Rijks, wed. tot Elburg).

 23. HENRIK de GROTE, GEB.
  (otr. 1e Elburg 31-07-1670 met Trijntje Jansen Kick otr. 2e Nunspeet 04-10-1685 met Geertien Jansen Verstege, j.d. tot Elburg).

 24. JAN BARNARDS, 2 JAAR
  (soldaat/daghuurder, otr. Elburg 02-08-1711 met Adriana van Eest, wed. van Sassenberg).

 25. ANDRIES VAN BLOEMEN WED., 2 JAAR

 26. CORNELIS EVERTSEN, 2 JAAR

 27. EGBERT de GROTE, GEB.
  ( ged. Elburg 24-09-1696, otr. Elburg 21-04-1720 met Cornelia Wolters, j.d. van Apeldoorn).

 28. ANDRIES POP, 2 JAAR
  (soldaat, otr. Elburg dec. 1708 met Fennigjen Harms, wed. tot Elburg).

 29. LAMBERT MUNNIKS WEDUWE, GEB.
  (otr. Elburg 16-03-1678 met Derckien Jans Leerlinck, jd. van Borculo).

 30. NYSJEN JANS

 31. JACOB MUNNINK SCHOOLMR, GEB.
  (otr. 1e Elburg 15-07-1677 met Agniete Jacobs van Cleef, otr. 2e Elburg 02-03-1690 met Marritien Jacobs, j.d.).
  (Woonde in 1725 Ledige Stede 35).

 32. bmr. ERKELENS, GEB.
  (otr. Harderwijk 02-07-1724 met Elizabeth Agnes Schrassert, j.d. tot Harderwijk).
  (Woonden in 1725 Ledige Stede 33).

 33. Do (Franciscus) HALMA
  (predikant te Elburg, tr. aldaar 15-05-1727 met Hendrina Antonetta Greve).
  (Woonde Ledige Stede 31).

 34. JUFFR. LUTTEKENS, GEB.

 35. WEDUWE WOLFSEN en ANTONY BARNEVELT, 2 JAAR
  (Woonden Ledige Stede 29).

 36. VAN HULSEN, KNOOPMAKER, 2 JAAR

 37. bmr. INGENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (otr. Elburg 09-06-1695 met Margrieta Arnolts Wolfsen ged. Elburg 30-01-1671, begr. Elburg 03-07-1748).
  (Woonden Jufferenstraat 8).

 38. Do LOBÉ
  (Predikant te Elburg, begr. aldaar 26-09-1750, tr. Amsterdam 22-11-1713 met Susanna Kok, j.d. tot Amsterdam, begr. Elburg 26-04-1768).

  DE RECTOR REUSCH
  (begr. Elburg 27-04-1753, gehuwd met Cecilia Hillegonda Wilhelmius, begr. Elburg 19-11-1755)
  (Zij woonden in 1725 in het voormalig klooster).

 39. HARMEN JACOBS, GEB.
  (tr. Elburg 07-06-1722 met Gerrigie Peters, j.d. tot Elburg).

 40. GEERLOF HENRIKSEN, 2 JAAR

 41. LAMBERT HEGEMAN, GEB.
  (Wesemeester, begr. Elburg 02-01-1738, otr. Elburg 14-04-1689 met Grietie (Rijnvisch) Feijt, ged. Elburg 06-03-1664, begr. Elburg 26-01-1702).
  (Woonden in 1725 Jufferenstraat 14).

 42. JAN SARDON, GEB.
  (soldaar/gemeensman van Elburg, begr. Elburg 28-11-1755, tr. Doornspijk 28-02-1717 met Maria Hegeman, begr. Elburg 29-08-1778).
  (Woonden ook Jufferenstraat 14).

 43. AREND SCHUD, GEB.

 44. HENRIK RYKSEN, GEB.
  (Woonde Jufferenstraat 18).

 45. SECR. TOEWATER en KINDEREN, GEB.
  (begr. Elburg 06-04-1734, otr. Elburg 20-07-1710 met Joffer Jacomijna Sylvius, j.d. tot Deventer).
  (Woonden in 1725 Jufferenstraat 20).

 46. ARNOLD WOLFSEN, GEB.

 47. TULLEKEN, GEEN 2 JAAR
  (Dirk Christiaan Tulleken, burgemeester, begr. Elburg 10-12-1777, tr. Elburg 31-01-1724 met Elizabeth Margarita Wolfsen, begr. Elburg 15-05-1753).
  (Zij woonden Jufferenstraat 22).

 48. DRIES GORRIS WEDUWE, 2 JAAR
  (Dries Gorris otr. Vorchten 30-09-1694 met Henrickien Lubbertsen, begr. Elburg 25-04-1738).
  (Zij woonde Jufferenstraat 24).

 49. ABEL WARNET, 2 JAAR
  (begr. Elburg 23-03-1729; zijn vrouw begr. Elburg 23-10-1725).
  (Zij woonden in 1725 Beekstraat 35).

 50. JOHAN van LOO, 2 JAAR
  (coopman, begr. Elburg 24-04-1770, tr. Elburg 25-11-1714 met Margareta van der Horst, j.d. tot Elburg
  begr. Elburg 13-03-1764).
  (Woonden Beekstraat 37).

 51. BMR SANDBERG en KINDEREN, GEB.
  (Gijsbert Gerhart Sandberg, begr. Elburg 25-02-1727, otr. Elburg 28-01-1703 met Arnolda van Minningen, begr. Elburg 15-09-1714).
  (Woonden Beekstraat 43).

 52. LAMBERT (Hendriksz) TOP, 2 JAAR
  (brouwer/Wesemeester, begr. Elburg 11-03-1729, otr. 2e Epe 12-02-1719 met Weintje Gerrits, ged. Epe 24-03-1699).
  (Woonden in 1725 Beekstraat 45).

 53. JAN van SOMEREN, 2 JAAR
  (tr. 2e Elburg 05-08-1714 met Maria Aalts, wed. tot Elburg).
  (Woonden Beekstraat 47).

 54. JAN (Davids) BOEDUYNX, GEB.
  (ged. Elburg 26-09-1675, winkelier/kerkmeester, otr. 1e Elburg 21-03-1706 met Aeltien Nucken, begr. Elburg 19-08-1707, otr. 2e Epe 06-10-1709 met Marritje Vrijdag, j.d. van Epe, begr. Elburg 16-01-1756).
  (Woonden Beekstraat 49).

 55. WILLEM (Davids) BOEDUYNX, GEB.
  (ged. Elburg 20-04-1673, begr. Elburg 14-01-1744).
  (Hij woonde in 1725 Beekstraat 51).

 56. JURRIEN ELLERBEEK, GEB.
  (tr. Elburg 24-01-1719 met Geertruid van Megen, j.d. tot Elburg).
  (Woonden Bloemstraat 19).

 57. HARMEN FRANSEN, GEB.
  (otr. Elburg 09-04-1682 met Annitjen Berents).
  (Woonden Bloemstraat 17).

 58. ABRAHAM GERRITSEN, GEB.
  (kleermaker, begr. Elburg 12-03-1732, gehuwd met Harmtje Israels, begr. Elburg 19-10-1726 tr. Elburg 03-04-1727 met Geertje Marcus).
  (Woonden Bloemstraat 15).

 59. BEERT BOSCH, GEB.

 60. JAN AARTSEN, GEB.

 61. JACOB GERRITSEN, GEB.
  (tr. Doornspijk febr. 1711 met Grietje van Empts, j.d. uit de Vrijheid van Elburg begr. Elburg 24-10-1731, tr. 2e Elburg 08-12-1731 met Wobbigjen Aalts, wed. begr. Elburg 06-06-1760. Jacob Gerrits, begr. Elburg 31-10-1755).

 62. DRIES HARMSEN, 2 JAAR
  (coopman, begr. Elburg 13-01-1733, otr. 1e Elburg 08-05-1698 met Wijchmantien Aerts, tr. 2e Elburg 27-05-1723 met Heiltje Hendriksz Balkhout, begr. Elburg 04-01-1771).

 63. LUBBERT BEERTSEN, GEB.
  (ged. Elburg 01-01-1664, otr. Elburg 12-04-1690 met Aertien Gosens, j.d. tot Epe).

 64. JAN (Jurrisen) LIPKY, GEB.
  tr. Elburg 06-12-1718 met Aaltje Boswinkel).

 65. JAN KARSSEN, 2 JAAR

  De nrs 120 t/m 126 kwamen later aan Feithenhof.

 


Wester quartier

 1. LAMBERT VIERHOUTENS WEDUWE, GEB.
  (Lambert Vierhouten, geb. Elburg 22-11-1691, begr. Elburg 22-05-1723, tr. Elburg 26-05-1715 Driesje Reijns Nucke, ged. Elburg 10-09-1685, begr. Elburg 12-07-1749).
  (Zij woonden in 1725 Beekstraat 50).

 2. COENRAET N 2 JAAR

 3. GERRIT HOEN, GEB.
  (otr. Elburg 30-04-1702 met Lubbertien Eijberts, j.d. uit Oldebroek, ged. Oldebroek 22-06-1679).

 4. WILLEM FIDDERS WEDUWE, GEB.
  (= Annetie Jacobs, d.v. Jacob Isbrants).

 5. TOMAS TYSSEN, GEB.
  (ged. Elburg 20-04-1685, otr. Doornspijk 03-10-1716 met Geertje Gerrits, wed. te Elburg).

 6. WILLEM AARTSEN (Straatman), GEB.
  (ged. Elburg 15-02-1694, tr. met Lena Jans).

 7. REIN (Petersen) NUCKE, 2 JAAR
  (begr. Elburg 09-12-1729 otr. Elburg 23-01-1676 met Grietien Everts).
  (Woonden Beekstraat 48).

 8. WILLEM PANNEKOEK, 2 JAAR
  (otr. Vaassen 01-12-1720 met Engeltje Berents, wed. tot Elburg).
  (Woonden in 1725 Beekstraat 46).

 9. WOLTER van der HORST
  (begr. Elburg 27-02-1727, wesemeester, otr. 3e Elburg 09-07-1699 met Ariana van Loo, begr. Elburg 19-06-1727).

 10. HEILTJEN van LOO, GEB.
  (begr. Elburg 05-11-1727).
  (Zij woonde Beekstraat 44).

 11. HENRIK REINBERG, 2 JAAR
  (begr. Elburg 21-02-1758, otr. Elburg 30-10-1709 met Geertje Jans van Loo, begr. Elburg 03-09-1748).
  (Woonden Smedestraat 4).

 12. REGINA en FENNETJE ELLERBEEK, GEB.
  (Fennetje tr. Elburg 29-02-1728 met Eibert Olthuis, wednr).
  (Zij woonden in 1725 Smedestraat 6).

 13. MARCUS de WAAL
  (begr. Elburg 18-08-1727, weesemeester, otr. 1e Elburg 13-05-1694 met Trijntien Feijts, begr. Elburg 21-03-1695, otr. 2e Elburg 10-05-1696 met Aeltien Stuerman, j.d.).
  (Woonden Smedestraat 10).

 14. GERRIT ENGEL, GEEN 2 JAAR

 15. EGBERT GYSEBERTSEN, GEEN 2 JAAR

 16. (Hendrik) DYKMAN, 2 JAAR
  (j.m. van Hiesveld, herbergier tr. Elburg 28-11-1723 met Geertje Beens, j.d. van Elburg).
  (Woonden Smedestraat 14).

 17. TEUNIS HENRIKSEN, 2 JAAR
  (coopman/voerman, otr. Doornspijk 12-06-1718 met Beertje Gerrits, j.d. tot Elburg).

 18. HARMEN de SMIT, 2 JAAR
  (otr. Elburg 14-01-1720 met Jannetje Everts, wed. te Elburg).
  (Woonden Smedestraat 22).

 19. GERRIT BERENTSEN, 2 JAAR
  (soldaat, otr. Elburg 29-04-1708 met Jannigjen Jans, j.d. van Doornspijk).

 20. GRIETJEN TOMAS, GEB.

 21. DE BREVEN PETER, 2 JAAR

 22. HENRIK DRESEN (Camp), GEB.
  (otr. 2e Elburg 17-03-1700 met Maris Thomassen Schijven).

 23. EGBERT van COOTS WEDUWE
  (Egbert van Coot, onderscholtis, begr. Elburg 19-07-1707, otr. Elburg 08-10-1682 met Elisabeth Gorris, j.d. tot Elburg).

 24. CLAES de MULLERS WEDUWE, GEB.

 25. BERENT van COOTS WEDUWE, GEB.
  (= Judith Andries van Sitteren)

 26. JULIUS PELTZER, GEEN 2 JAAR
  (otr. Elburg 28-09-1725 met Bethje Roelof, wed. tot Elburg).

 27. OLOF de WEVER, 2 JAAR

 28. DIRK ELLERBEEK, 2 JAAR

154a. CORNELIS LIEUWERIK, 2 JAAR

 1. ARENT STANGE, GEEN 2 JAAR
  (tr. Elburg juni 1725 met Catharina Hageman, begr. Elburg 13-04-1765). (Woonden 1725 Ellestraat 50) 2. JAN COERTSEN, 2 JAAR

 3. JAN LAMMERTS (van Soeren) WEDUWE, GEB.
  (Jan Lamberts, begr. Elburg 04-04-1722, otr. Elburg 22-09-1709 met Bartje Jansz Waller, begr. Elburg 14-05-1735).
  (Zij woonde in 1725 Ellestraat 44).

 4. VROUW van DULKEN

 5. ARENT VAN MEGEN, GEB. CUM FRATRE

 6. (Hendrik) KEYSER PRUIS, GEB.
  (otr. Elburg 04-10-1710 met Evertje Jans).

 7. LUBBERT FRANSEN, GEB.
  (ged. Elburg 12-01-1664, otr. Elburg 04-02-1700 met Fennigien Warners)

 8. JELIS TAMBOER, 2 JAAR
  (otr. Elburg 20-05-1708 met Harmtjen Berents, j.d. tot Elburg)

 9. HARMEN ARENTSEN, GEB.

 10. LUBBERT DRIESSEN POORTIER

 11. REYER de VISSCHER, 2 JAAR
  (otr. Elburg 18-04-1710 met Neeltje Jacobz, jd tot Vaasen).
  (Woonden in 1725 Ellestraat 40).

 12. JACOB TEUNISSEN, GEB.
  (otr. Elburg 31-12-1701 met Lambertien Jansen).
  (Woonden Ellenstraat 38).

 13. GERHARDA van MINNINGEN
  (begr. Elburg 24-09-1740, zij otr. Elburg aug. 1708 met vaandrig Johan van der Horst).
  (Zij woonde Ellenstraat 36). 14. ISAAC BOOT, GEB.
  (otr. Elburg 09-01-1701 met Lambertien Henricks)
  (Woonden Vischpoortstraat 21).

 15. (luitenant) van LAUWYK
  (begr. Elburg 05-01-1748 tr. buijten Elburg aug. 1708 met Juffr. Josina Johanna van Erkelens, begr. Elburg 13-02-1745)
  (Woonden Vischpoortstraat 23/25).

 16. HENRIK TOP, 2 JAAR
  (schoenmaker, begr. Elburg 10-04-1751, otr. Elburg 19-06-1701 met Susanna Henricks Bast, begr. Elburg 13-09-1730).
  (Woonden Ellestraat 27).

 17. LUITE PETERS (Stofregen), 2 JAAR
  (j.m. van Zwartsluijs, schipper. begr. Elburg 22-04-1739, otr. Elburg 11-01-1714 met Geertje Jansz, wed. tot Elburg, tr. 2e Rotterdam 26-11-1715 met Anna Theunisz j.d. van Elburg, begr. Elburg 27-02-1762).
  (Woonden in 1725 Ellestraat 31).

 18. WILLEM KLOMP, 2 JAAR

 19. CLAES ALBERTSEN, GEB.
  (ged. Elburg 20-09-1665, otr. Elburg 10-04-1692 met Cornelia Jorissen, ged. Elburg 07-07-1670).
  (Woonden Ellestraat 37).

 20. BEERT de VISSCHER, 2 JAAR

 21. JAN ELBERTSEN (Waller)
  (begr. Elburg 17-01-1730, otr. Elburg 22-08-1686 met Ariana van Emst, begr. Elburg 09-05-1730).
  (Woonden Ellestraat 43).

 22. AART HENRIKSEN, GEB.
  (otr. Elburg 21-10-1694 met Armgert Rutgers, j.d.).

 23. LAMBERT STUYRMAN, GEB.
  (ged. Elburg 06-04-1662).
  (Hij woonde Smedestraat 23).

 24. TEUNIS VELIKENS WEDUWE
  (Hij otr. 2e Elburg 06-06-1680 met Hendrickie Hillebrants, j.d.).

 25. ARIEN AARTSEN, 2 JAAR

 26. CORNELIS EGBERTSEN, 2 JAAR

 27. STEVEN de PUDSEN KINDEREN, GEB.

 28. EVERT JANSEN, GEB.

 29. JAN PAUWELSEN, 2 JAAR

 30. JAN (Willemse) FIDDER, GEB.
  (ged. Elburg 30-10-1690, tr. Doornspijk 07-05-1724 met Lubbigie
  Gerrits van Diepen, j.d. van Epe).

 31. BERENT (Harmsen) STAEL, GEB.
  (ged. Elburg 24-01-1661, rademaker, huwde met Cornelia Cras).
  (Woonde in 1725 Smedestraat 13).

 32. JAN van SPRANGEN, 2 JAAR

 33. JAN (Lambertsen) MUNNINK, GEB.
  (tr. Oldebroek 23-02-1716 met Catharina van Thiell, begr. Elburg 23-01-1733).

 34. JURRIEN PRUYS, GEB.
  (ged. Elburg 29-06-1684. otr. Elburg 27-07-1710 met Maria Buijten
  huijs, j.d. van Epe).

 35. GERRIT HENRIKSEN, 2 JAAR
  (Woonde Smedestraat 7).

 36. CLAES TYSSEN (van Hulsen) GEB.
  (ged. Elburg 24-03-1687, tr. Doornspijk 30-04-1719 met Weimpje
  Gerrits, ged. Elburg 20-06-1697).
  (Woonden Smedestraat 5).

 37. LUBBERT CUYPERS, GEB.
  (ged. Elburg 12-05-1698, begr. Elburg 29-10-1734, Geertie van Emst, begr. Elburg 26-09-1777).
  (Zij woonden Smedestraat 3).

 38. WILLEM (Reijnsen) van VIERHOUTEN, 2 JAAR
  (tr. 2e Elburg 26-03-1716 met Jannigie Kragts, wed. tot Elburg).
  (Woonden Beekstraat 42).

 39. HENRIK AARTSEN, GEB.

 40. JAN JOORE, 2 JAAR

 41. REIN (Willemsze) van VIERHOUTEN, GEB.
  (ged. Elburg 01-07-1686, grutter, tr. 2e Elspeet 08-10-1719 met Annitje Gerbrechts Camp, ged. Elspeet 15-09-1689).
  (Woonden Beekstraat 36).

 42. AALTJEN WILLEMS, GEB.
  (begr. Elburg 25-07-1739. otr. Elburg 15-02-1680 met Harmen Cornelissen, begr. Elburg 08-11-1695. Zij waren de ouders van Maria Hermens Courage).
  (Woonden Beekstraat 36, welk pand zij 20-10-1677 kochten. O.R.A. nr. 122 Elburg).

 43. BERENT VAN LONKHUYSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 18-04-1710 met Margareta van Eben ged. Elburg 24-09-1693, begr. Elburg 04-12-1726).
  (Zij woonden Beekstraat 32).

 44. WEDUWE SCHOONEMAN
  (= Eva Verburg, begr. Elburg 02-04-1734, otr. Elburg 22-10-1682 met Daniel Schooneman, begr. Elburg 22-10-1703).
  (Woonden Beekstraat 30).

 45. JAN GERRITSEN, 2 JAAR

 46. LEENDERT van SOMEREN, 2 JAAR
  (tr. 2e Elburg 08-10-1726 met Driesje Henriks, wed. van 't Oldebroek).
  (Woonden Vischpoortstraat 3).

 47. REYN (Beertsen) STUYRMAN, GEB.
  (ged. Elburg 08-08-1678, timmerman begr. Elburg 16-10-1733, tr. Elburg 08-06-1713 met Hendrikje Willemsz van Vierhouten, ged. Elburg 28-01-1690, begr. Elburg 11-05-1769).
  (Woonden in 1725 Vischpoortstraat 3).

 48. Bmr WITTE
  (Major en Capr. Luijtenant, begr. Elburg 07-06-1737, tr. Garderen 07-02-1712 met Maria Catharina Feijth, ged. Elburg 21-07-1664, begr. Elburg 13-091740).
  (Woonden Vischpoortstraat 5).

 49. Bmr. POTGIETER, GEB.
  (ged. Elburg 02-03-1682, begr. Elburg 23-04-1746, tr. Ede 11-12-1716 met Catharina Jacomina Otters, j.d. tot Ede).
  (Woonden Vischpoortstraat 7).

 50. GERRIT WYNE, GEB.
  (schipper, begr. Elburg 03-05-1743, otr. Harderwijk 08-01-1693 met Jacomina Arents (Aerts), begr. Elburg 01-11-1755).
  (Woonden Vischpoortstraat 11).

 51. HENRIK WILLEMSEN, 2 JAAR

 52. STEVEN HENRIKSEN
  (j.m. uit de Vrijheid van Elburg, otr. Elburg 08-04-1713 met Marrigie Hendriks, wed. tot Elburg).
  (Woonden Vischpoortstraat 15).

 53. ANDRIES WALLER, GEB.
  (ged. Elburg 30-08-1691, papiermaker, tr. Doornspijk 23-06-1715 met Dina Hendriksz, j.d. in de Nieuwstad van Elburg).
  (Woonden aan de haven).

 54. ARNOLD NOVENS, 2 JAAR
  (tr. Oldebroek 22-10-1719 met Johanna van der Beek, wed. begr. Elburg 03-05-1747).
  (Woonden aan de haven).

 


Noorder Quartier

 1. PETER TUYTE, GEB.

 2. GERRIT JANSEN, GEB.
  (tr. Nunspeet 13-06-1723 met Aartje Eiberts, j.d. te Nunspeet).

 3. HARMEN JANSEN, GEB.
  (Woonde Vischpoortstraat 32).

 4. LUBBERT AUGUSTYNSEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 16-06-1733, geb. Oosterwolde, otr. 2e Elburg 03-04-1687 met Harmtien Jansen, begr. Elburg 22-08-1732).

 5. JACOB BEERTSEN, 2 JAAR

 6. JACOB BARTELSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (= Aeltjen Egberts, ged. Elburg okt. 1656, begr. Elburg 02-11-1730 otr. Elburg 04-02-1683 met Jacob Bartelsen, begr. Elburg 14-01-1722).
  (Zij woonden Ellestraat 30).

 7. JACOB FRERIKSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 11-05-1710 met Annitje Alberts, j.d. van Doornspijk).
  (Woonden Ellestraat 28).

 8. CORNELIS STAAL, GEB.
  (otr. 2e Elburg 07-10-1693 met Bettien Peters).
  (Woonden Ellestraat 26).

 9. JAN KOK, GEB.

 10. EGBERT GROEN, GEB.
  (schoenmaker, begr. Elburg 11-02-1733).
  (Woonde Ellestraat 20).

 11. FRERIK JANSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 05-04-1696 met Geeltien Jacobs).
  (Woonde in 1725 Ellestraat 16).

 12. JAN (Willemsze) KNOOP, GEB.
  (tr. Doornspijk 15-03-1716 met Harmtje Ysebrands, ged. Elburg 22-06-1684).

 13. ROMBOUT de VRIES, 2 JAAR
  (tr. 1e Oosterwolde 27-08-1724 met Magteld de Groot, ged. Elburg 14-10-1686, begr. Elburg 27-05-1740).
  (Zij woonden Ellestraat 12).

 14. JOOST GESENSEN, 2 JAAR

 15. JAN BENYNTJEN, GEB.

 16. WILLEM (Jansze) MUYS, 2 JAAR
  (tr. 3e Elburg 13-11-1720 met Hendrikje Willems, wed. tot Veessen).
  (Woonden in de Eendenhoek, in een huis gekocht van de Stad voor ?.254-).

 17. CORNELIS OLTHUIS, GEB.
  (ged. Elburg 01-11-1677, otr. Elburg 30-12-1703 met Gerritien Eijberts, otr. 2e Elburg 01-12-1722 met Diwertjen Hendriks, j.d. van Harderwijk).

 18. DIRK DORRE, GEB.
  (ged. Elburg 03-06-1682, tr. 3e Doornspijk 26-08-1725 met Aartje Jansen van Doornspijk).

 19. BERENT ROELOFSEN, GEB.
  (ged. Elburg 30-12-1703, tr. Elburg 02-07-1724 met Agniete Harms Scherphuis, j.d. van Elburg).
  (Woonden Ellestraat 2).

 20. ALERT LAMBERTSEN, 2 JAAR
  (otr. Elburg 27-07-1710 met Magteltje Eijberts, ged. Elburg 24-12-1676).
  (Woonden Ellestraat 1).

 21. GERRIT VELTKAMP, 2 JAAR
  (tr. 3e Elburg dec. 1719 met Gijsbertje Aarts, wed. tot Elburg).

 22. JAN ARENTSEN, GEB.
  (ged. Elburg 18-04-1669 otr. Elburg 23-01-1698 met Henrickien Warners ged. Elburg 12-12-1671).

 23. (Dirk) HONDELONG, 2 JAAr
  (tr. Elburg 30-05-1723 met Aleida Jans (ten Brink) j.d. te Amsterdam).

 24. JOR van LENNEP, 2 JAAR
  (begr. Elburg 06-01-1733, gehuwd met Juffr. Catharina Elisabeth de Cupere, begr. Elburg 30-11-1736?).
  (Woonden Noorderkerkstraat 24).

 25. JAN de GRAAF
  (otr. 2e Elburg 11-12-1707 met Marritjen Alberts, ged. Oldebroek 15-01-1680).
  (Woonden Noorderkerkstraat 22).

 26. AALT HUYSMAN, GEB.
  (ged. Elburg 27-09-1668, otr. Elburg 09-07-1702 met Geertruijt Jurrians).
  (Woonden Noorderkerkstraat 20).

 27. EVERT NAGELHOUD, 2 JAAR
  (otr. 3e Epe 05-03-1687 met Egbertien Aerts, j.d. van Epe).

 28. JAN ten GELDER
  (begr. Elburg 28-08-1759, speldemaker/coopman, gehuwd met Jannitien Dries, ged. Elburg 08-09-1701, begr. Elburg 19-11-1740).
  (Woonden Noorderkerkstraat 18).

 29. OLOF JURRIENSEN, GEB.
  (otr. 2e Elburg 11-09-1707 met wed. Bieltjen Gerrits).
  (Woonden Noorderkerkstraat 16).

 30. GERRIT FLOREN WEDUWE, GEB.
  (Woonde Noorderkerkstraat 14).

240a. HENRIK van HULSEN

 1. SCHOLTIS POTGIETER
  (kerckmeester, begr. Elburg 19-08-1727, gehuwd met Anna van Brienen, begr. Elburg 06-01-1719).
  (Woonden 1725 Noorderkerkstraat 12, voor 1712 woonden zij Jufferenstraat 8, een huis van de Stad maar dat huis werd verkocht).

 2. CORNELIS EVERTSEN, 2 JAAR

 3. JENNE TIJS, GEB.

 4. JAN SOM

 5. FRANCIJNE ABRAHAMS, GEB.

 6. HOOGHLANDS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (= Gerritien Ariaensen, ged. Elburg 02-02-1658, otr. Elburg 12-03-1682 met Gerhardus Hooghland, voorzanger/voorlezer).

 7. GERRIT NAGELHOUD, GEB.
  (begr. Elburg 05-01-1731, otr. Elburg 20-03-1723, tr. Zwolle met Eijbertje Gerrits, wed. Hengeveld tot Elburg).
  (Woonden Beekstraat 6).

 8. ARENT (Arentsen) WENNINK, 2 JAAR
  (j.m. van Suitloon in Munsteland, otr. Elburg 26-06-1707 met Hendrickjen Willems Heerdinck, wed. tot Elburg).

 9. HENRIK KRONKEL, GEB.
  (linnenwever, begr. Elburg 1403-1766, otr. 1e Elburg 07-04-1715 met Fijgie Hendriks, tr. 2e Elburg 01-05-1729 met Grietje Berents, j.d. van Doornspijk).
  (Woonden Beekstraat 2).

 10. PETER TUIJTE, GEB.

 11. TEUNIS GERRITSEN, GEB.
  (ged. Elburg 28-05-1691, otr. Elburg 08-04-1713 met Johanna Jansz, j.d. tot Elburg).

 12. HENRIK OTTERLOO, 2 JAAR
  (j.m. tot Arnhem, coopman/grutter, begr. Elburg 02-03-1764 otr. 2e Elburg 03-06-1712, tr. Arnhem met Weijntje Jans, wed. te Elburg, begr. Elburg 12-08-1712).
  (Woonden 1725 Beekstraat 12).

 13. bmr. BRIENEN, GEB.

 14. BERENT FEITH, GEB. CUM FILIO VAN DER HORST
  (ged. Elburg 12-11-1676, begr. Elburg 10-10-1760, otr. Elburg 18-02-1703 met Mettien Feith, wed. van Willem Willemsen v.d. Horst ged. Elburg 18-02-1669, begr. Elburg 30-12-1738).
  (Woonden Beekstraat 16).

 15. HENRIK ZEEMAN, 2 JAAR
  (schoenmaker, otr. Elburg 24-02-1695 met Janna Hegeman, ged. Elburg 04-04-1670).
  (Woonden Beekstraat 18).

 16. GORRIS (Andriesz) KUIJPERS, GEB.
  (gerichtsdienaar, begr. Elburg 07-06-1741, tr. Heerde 03-08-1721 met Grietje van der Horst).
  (Woonden Beekstraat 20).

 17. GERRIT HENGEVELT, 2 JAAR
  (j.m. van Veessen, begr. Elburg 16-12-1732 tr. Elburg 13-06-1723 met Stijntje Jansz, ged. Elburg).
  (Woonden Beekstraat 22).

 18. ANDRIES ZADEROWIETSKY, GEB.
  (ged. Elburg 23-12-1688, begr. Elburg 11-06-1739, tr. Elburg 22-03-1716 met Magdalena Schuijmers, wed., begr. Elburg 19-03-1751).
  (Woonden Beekstraat 24).

 19. HARMEN EGBERTSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (ged. Elburg 21-10-1657, schipper, begr. 11-04-1702, otr. Epe 23-03-1698 met Geertien Jansen).

 20. JELIS BUNSKERKEN, 2 JAAR
  (begr. Elburg 03-10-1747, tr. 1e Doornspijk 16-09-1714 Bartha Willems van der Horst tr. 2e Elburg 08-10-1724 met Hendrikje Lubberts, begr. Elburg 15-03-1763).
  (Woonden Vischpoortstraat 8).

 21. Do BARNARD FABRITIUS WEDUWE en KINDEREN
  ( begr. Elburg 19-01-1724 otr. Amsterdam 05-02-1699 met Christina Wamelinck, begr. Elburg 10-01-1738).
  (Zij woonden Vischpoortstraat 12).

 22. JAN WITTEVEEN, 2 JAAR
  (rentmeester Feithenhof, begr. Elburg 31-05-1782, tr. Elburg 01-06-1724 met Gerrigie van Grootveld, begr. Elburg 09-03-1781).
  (Woonden Vischpoortstraat 14).

 23. MEINARD WOLFSENS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (otr. Elburg 07-12-1710 met Joffer Catharina Greve, ged. Elburg 16-10-1684, begr. Elburg 21-06-1754).
  (Woonden Vischpoortstraat 16).

 24. ALBERT JANSEN (Windhouwer) 2 JAAR
  (j.m. van Oosterwolde, tr. Elburg 07-01-1725 met Annigie Everts Loose, ged. Elburg 01-06-1699).
  (Woonden Vischpoortstraat 18).

 25. HARBERT JANSEN, GEB.
  (otr. Elburg 20-11-1697 met Trijntien Henricks, ged. Elburg 21-03-1667).

 26. JAN GERRITSEN, GEB.
  (ged. Elburg 03-03-1670 gehuwd voor 1708 met Wijntje Mertens).

 27. HENRIK KUIJLENBURG, 2 JAAR
  (begr. Elburg 01-10-1739, otr. Elburg 22-09-1689 met Engeltien Geldorp j.d. van Elburg).

 28. ARNOLD van ZITTERT, GEB.
  (begr. Elburg 20-02-1743, trouwde met Aaltje van Stuivenberg, begr. Elburg 04-07-1759).
  (Woonden Vischpoortstraat 20).

 29. HENRIK JOCHEMSEN, GEB.
  (ged. Elburg 23-10-1690, visser, tr. Elburg 20-11-1718 met Aartje Jansz, j.d. van Camperveen).
  (Woonden Vischpoortstraat 20).

 30. HET PATERTJE, 2 JAAR

 31. HENRIK WIJNE, GEB.
  (ged. Elburg 05-07-1696, wesemeester, begr. Elburg 08-10-1748 tr. Elburg 13-06-1723 met Heiltje Wolfsen, begr. Elburg 31-12-1768).
  (Woonden Ellestraat 25).

 32. ANTONY STAEL, GEB.
  (ged. Elburg 23-11-1684).

 33. HENRIK HEERDINGS WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (tr. Elburg 28-01-1717 met Hendrikje Ysebrands).
  (Woonden Ellestraat 17).

 34. BATJEN van LOO, CUM SORORE, GEB.
  (Zij woonden Ellestraat 15).

 35. HENRIK en BERENT SUM, GEB.

 36. JURRIEN HENRIKSEN, 2 JAAR
  (otr. 1e Elburg 20-07-1721, tr. 10-08 met Gerritie Hendriks van Elburg, tr. 2e Nunspeet 26-09-1725 met Driesje Eiberts, wed. van Doornspijk).

 37. HENRIK HEERDING SENIOR, 2 JAAR
  (otr. 2e Elburg 12-11-1713 met Marrigie Jansz, wed. tot Elburg).
  (Woonden Ellestraat 11).2

 38. PETER BRAEMSBERG WEDUWE en KINDEREN, GEB.
  (=Elisabeth Gosens Hafkamp ged. Elburg 19-06-1673, begr. Elburg 27-11-1755, otr. Elburg juli 1707 met Peter Braemberg, begr. Elburg 19-07-1721).
  (Woonden Ellestraat 9a).

 39. LUIJCAS JURRIENSEN, 2 JAAR
  (daghuurder, tr. Elburg 03-11-1720 met Johanna Jansz, j.d. tot Elburg).
  (Zij woonden Noorderkerkstraat 21).

 40. HET GANSJE, 2 JAAR

 41. DIRK ten GELDER, GEB.
  (ged. Elburg 01-02-1698, winkelier/coopman, begr. Elburg 29-12-1761, tr. Elburg 06-05-1723 met Geertje Dries Coopman, begr. Elburg 13-06-1761).
  (Woonden Noorderkerkstraat 17).

 42. LUBBERT HARMSEN
  (otr. Elburg 15-01-1693 met Geertruyt Pruys, wed.).

 43. ZEGER HERBERTS, GEB.
  (ged. Elburg 25-09-1701 otr. Zutphen 03-09-1724 met Joanna Pauwe, wed.).

 44. EGBERT OLTHUYS, GEB.
  (ged. Elburg 06-11-1701, linnenwever, tr. Elburg 24-12-1724 met Anna Pronk, tr. Elburg 29-02-1728 met Femmetje Elderbeek).
  (Woonden Noorderkerkstraat 15).

 45. MARIA van COOT, GEB.
  (ged. Elburg 23-11-1682).
  (Woonde Noorderkerkstraat 11).

 46. HENRIK STUYRMAN, GEB.
  (ged. Elburg 19-10-1681, begr. Elburg 29-11-1729, otr. Elburg okt. 1708 met Maria van der Horst).
  (Woonden Noorderkerkstraat 9).

 47. WEDUWE SCHA, 2 JAAR
  (= Cunera Cornelia Dercks van Grootvelt, wed. otr. Elburg 14-03-1697 met Willem Scha, wednr. begr. Elburg 14-07-1702).

 48. EGBERT WARNERSEN, 2 JAAR
  (otr. 1e Elburg 23-04-1698 met Geertien Gerrits otr. 2e Elburg 11-05-1710 met Marrigien Lubbertsz otr. 3e Elburg 14-04-1717 met Hendrikje Reinsz/Rijksz, j.d. van Epe).

 49. WILLEM ten Hove


Compareerde Frederik Ribbius en heeft tot voldoeninge van 't Reglement op de Burgerschap den 8 decemb 1725 beraamt voldaen, een somma van vijf en twintig gld, waar voor hij Comparant sal jouisseren en profiteren neringe en hand teringe te doen, als een geboren burger profiteert.
Mits betalende evenwel aen de respective Gilden haere geregtigheden soo er van ouds op gestaen hebben.
Belovende voor de Heeren van de Magistraet en de Stad, houd en trouw te zijn, en verder alles te sullen doen dat een goed en getrouw Burger aen sijn wettige Overigheijd verschuld is.

Coram Seatu den 6 Maij 1726,
et juramentum prefitit.

12-09-1726 ARENT STANGE, 12-10-
          (j.m. van 't Oldebroek tr. Elburg juni 1725 met Catharina Hegeman, begr. Elburg 13-04-1765).

ROMBOUT de VRIES, (zie 223).

12-09-1726 RUTGER van der HEYDE, 12-10-
(j.m. van Campen, backer, begr. Elburg 22-03-1755, tr. Nunspeet 09-09-1725 met Christina Nucke,
begr. Elburg 17-09-1779).

14-09-1726 WYNAND ZEINO van HOEKELUM, 25-
(begr. Elburg 03-01-1730).

19-09-1726 JAN TEUNISSEN (Trip) 12-10-
(tr. Elburg 10-10-1726 met Beertje Willems Muis, j.d. van Heerde).

16-11-1726 JACOB JULIUS PELTZER (Palser) 12-10
(zie 152).

02-05-1727 JAN KEMPER, 12-10
(begr. Elburg 22-09-1728, tr. met Wobbetje Aalts (Aerts).

16-07-1727 JAN HARMSEN STRUNK, 25-
(schoenmaker, begr. Elburg 07-05-1762, otr. Elburg 15-06-1727 met Belia/Beeltje Everts,
begr. Elburg 29-03-1759).

16-07-1727 CORNELIS UIJTENBOOMGAART, 12-10
(wednr. te Amsterdam, tr. Elburg 12-03-1727 Batjen Bosch, j.d. van Elburg).

12-09-1727 GEERLOF GIJSEBERTSEN, 12-10
(otr. Oldebroek 03-10-1717 met Willemtje Hendriks, j.d. van 't Oldebroek).

07-02-1728 REINIER OTTO SCHRASSERT, 25-
(Doctor, secr. Elburg, scholtis van Doornspijk, begr. Elburg 24-01-1755,
tr. met Reiniera Johanna van Brienen, begr. Elburg 13-09-1771).

07-02-1728 REINDER GROENBERG 12-10
(begr. Elburg 05-03-1761 tr. Elburg 10-07-1727 met Aleijda Cyijlenburg, j.d. van Elburg,
begr. Elburg 13-03-1773).

27-02-1728 HUYBERT van POOT 25-
(begr. Elburg 26-04-1737).

04-06-1728 JAN VIERHOLT 25-
(begr. Elburg 08-12-1750 tr. Nunspeet 22-05-1737 met Theodora Margaretha van Lonckhuijsen).

14-01-1729 EGBERT GIJSEBERTSEN 25-

02-05-1729 PETER DOUW (de pampiermaker) 25-

17-06-1729 WIJNAND van DOMPSELAER 25-

19-11-1729 JURRIEN van der BEEK 25-
(gehuwd met Catrina Malcotius, begr. Elburg 16-01-1742).

06-07-1730 GERRIT BEUKEVELT 25-

15-12-1730 JAN WOLFHART 25-

17-09-1730 GERRIT PENNINCK 25-
(j.m. van Harderwijk begr. Elburg 03-02-1736, tr. Elburg 23-03-1732 met Heiltje Herberts van Sitteren
j.d. van Elburg).

01-05-1731 GERRIT WILLEMSEN 12-10
(in de Vrijheijt, j.m. van Doornspijk, tr. Elburg 29-05-1730
Lubbertje Aerts, j.d. uijt de Vrijheijt).

02-05-1731 EVERT VOS 12-10
(j.m. van Epe, wesemeester, begr. Elburg 10-10-1780, tr. Elburg 03-05-1731 met Weimtjen Gerritsen,
begr. Elburg 25-09-1779).

02-05-1731 LUCAS WIECHEMANS 12-10
(begr. Elburg 15-04-1758, brouwer, tr. 1e met Hendrickjen van
Bloemen, begr. Elburg 01-08-1732, tr. 2e Elburg 07-11-1737 met Anna Wolfse, j.d. van Elburg).

02-05-1731 WILLEM HARMSEN MUYS 25-
(tr. Elburg 04-02-1731 met Trijntje Jans j.d. van Heerde).

19-11-1731 DIRCK JALINCK 25-

05-01-1732 LUCAS CIJFFERS 25-

16-02-1732 WILLEM HENGEVELD 12-10-
(j.m. van Veessen, begr. Elburg 26-06-1762, tr. 1e Elburg 03-02-1732 met burgeres Eijbertjen Gerrits,
wed. van Gerrit Nagelhout, zij begr. Elburg 28-03-1736, tr. 2e Elburg 28-06-1736 met Aaltjen Pannekoek,
begr. Elburg 22-11-1776).

28-03-1732 HANS PETERSEN (de Vries) 12-10
(j.m. van Gorredijk, begr. Elburg 12-05-1761, tr. Elburg 29-03-1732 met Aaltje Korsen, j.d. van Elburg).

01-05-1732 GERRIT JACOBSEN 12-10
(tr. Elburg 23-08-1725 met Grietje Hendricks, j.d. in de Vreiheid).

30-05-1732 EGBERT MAINJE 25-
(tr. Elburg 02-06-1732 met Aaltje Peters, j.d. te Apeldoorn).

27-08-1732 JOHAN GEORG CELUS (Zeeling) 25-
(tr. Elburg 13-11-1732 met Geertje Martens, wed. van Voorthuijsen).

31-08-1732 BERENT BERENTSEN 25-

06-09-1732 REYER DRIESSEN 25-
(j.m. uit de Vrijheijt van Oldebroek, tr. Elburg 26-02-1730 met Grietje Franks, j.d. van Oldebroek).

08-09-1732 WILLEM van MUNNIKHUYSEN 25-

24-09-1732 JAN STEVENS RITBROECK 25-

30-09-1732 JAN WOLTERS 12-10

10-03-1733 WIECHERMAN HARTGERSEN 25-
(wednr. van Doornspijk, otr. Elburg 07-03-1734 Geertje Jans, wed. te Elburg).

30-04-1733 WOUTER GIESEBERTSEN 25-
(wednr van Oldebroek, tr. Elburg 02-05-1737 Elsje Jans van Diepen, j.d. van Epe).

30-04-1733 LAMBERT HERMENS 12-10
(wagenmaker, tr. Oldebroek 22-03-1733 met burgeres Grietjen Bartelts, j.d. in de Vrijheit van Elburg).

03-06-1733 ANTONY HOOGGURTEL (Hooghordel) 12-10-
(j.m. van Bonn, begr. Elburg 05-09-1777, tr. Elburg 31-05-1733 met Antonia van Dulken,
j.d. van Wageningen, begr. Elburg 23-09-1788).

12-06-1733 DIRK GAASBERGEN 12-10
(begr. Elburg 01-05-1742, j.m. van 't Caterveer, tr. Elburg 03-05-1733
met Lubbertje Reijns, j.d. van Elburg).

13-09-1733 THOMAS PETER BOLWERCK 12-10
(cornet in 't garnizoen, tr. Elburg 18-06-1733 Anna Elizabeth Bigge).

15-01-1734 JAN CALEVELT 25-

08-02-1734 JAN EBBINK PRO DEO
(j.m. van Zuijt-Loo in Munsterland tr. Elburg 06-07-1732 met Lambertje Reiniers, wed. van Elburg).

27-04-1734 EVERT CORNELISSEN 25-

29-04-1734 GERRIT JANSEN 25-

13-04-1735 DE Hr HENRIK HERMANZ 12-10
(tr. Elburg 15-03-1735 met Hendrina Antonetta Greve, begr. Elburg 11-06-1735).

04-06-1735 OEGE WOLF 25-

20-06-1735 JAN JURRIENSEN 12-10
(j.m. van Terwolde, smid, tr. Elburg 05-05-1735 met Margarita Ysbrands Hoefhamer, j.d. van Elburg).

28-01-1736 MELIS JANSEN MOUW 12-10
(j.m. van Elspeet, begr. Elburg 01-05-1739, tr. Elburg 24-01-1736 met Grietien Lamberts van Vierhouten,
j.d. van Elburg, begr. Elburg 06-02-1795).

26-07-1736 ALBERT WIJNEN 25-
(j.m. van Mulligen, tr. Elburg 08-05-1735 met Jentjen Jans, wed. van Doornspijk).

20-01-1737 JACOB en WILLEM PETERSEN PRO DEO

05-08-1737 JAN (Albertsze) HAGEN 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 26-07-1736 met Heijltjen Herberts van Sitteren, wed. van Elburg).

11-09-1737 JAN KONING 12-10
(j.m. van Amsterdam, herbergier/wijnkoper, begr. Elburg 18-06-1773, tr. Elburg 16-10-1740
met Magteltje Hengeveld, j.d. van Elburg).

11-09-1737 EYBERT PRINS
(tr. Elburg 22-01-1737 met Maria Feith).

27-04-1734 EVERT CORNELISSEN 25-

29-04-1734 GERRIT JANSEN 25-

13-04-1735 DE Hr HENRIK HERMANZ 12-10
(tr. Elburg 15-03-1735 met Hendrina Antonetta Greve, begr. Elburg 11-06-1735).

04-06-1735 OEGE WOLF 25-

20-06-1735 JAN JURRIENSEN 12-10
(j.m. van Terwolde, smid, tr. Elburg 05-05-1735 met Margrita Ysbrands Hoefhamer, j.d. van Elburg).

28-01-1736 MELIS JANSEN MOUW 12-10
(j.m. van Elspeet, begr. Elburg 01-05-1739, tr. Elburg 24-01-1736 met Grietien Lamberts van Vierhouten,
j.d. van Elburg, begr. Elburg, begr. Elburg 06-02-1795).

26-07-1736 ALBERT WIJNEN 25-
(j.m. van Mullingen, tr. Elburg 08-05-1735 met Jentjen Jans, wed. van Doornspijk).

20-01-1737 JACOB en WILLEM PETERSEN PRO DEO

05-08-1737 JAN (Albertze) HAGEN 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 26-07-1736 met Heijltjen
Herberts van Sitteren, wed. van Elburg.)

11-09-1737 JAN KONING 12-10
(j.m. van Amsterdam, herbergier, wijnkoper, begr. Elburg 18-06-1773,
tr. Elburg 16-10-1740 met Magteltje Hengeveld, j.d. van Elburg).

11-09-1737 EYBERT PRINS
(tr. Elburg 22-01-1737 met Maria Feith).

21-07-1738 DAVID MOSES 25-
(gehuwd met Eva Manuels).

22-02-1739 JACOB HENRIKSEN 12-10
(J.M. van Harderwijk, schuijtvoerder, otr. Elburg 16-06-1737 met Swaentjen Amptmeijer, jd. van Elburg).

27-05-1739 JAN van ARRIEN 12-10
(leijdekker, gehuwd met Catharina Keaesz van Wessijgen).

25-06-1739 THOMAS FRANCKEN 25-
(j.m. van Harderwijk, tjalkschipper, begr. Elburg 21-10-1779,
tr. Oldebroek 30-01-1735 met Gerritje Hendriks Vinke, begr. Elburg 12-08-1758).
tr. 2e Elburg 13-02-1763 met Hannissien Gerrits Venemans, begr. Elburg 31-01-1780).

13-07-1739 GERRIT VOS 25-
(coopman, grossier, begr. Elburg 29-09-1780, gehuwd met Trijntje Hendriks Veldkamp).

18-07-1739 PAULUS GROENEWOUD 12-10
(j.m. van Genemuiden, tr. Elburg 02-04-1736 met Aaltje Everts Hulleman, j.d. van Elburg).

18-08-1739 VAENDRIG MARCELLUS STRAATMAN 25-

10-09-1739 JAN van der BEEK 12-10-
(tr. Elburg 30-12-1736 met Willemina Wessels van Eijbergen, j.d. van Elburg).

24-11-1739 WILHELMUS EVERES 25-
(wesemeester, begr. Elburg 04-10-1781, otr. Elburg 01-03-1744 met Johanna Vos, j.d. te Marle,
begr. Elburg 10-04-1783).

29-12-1739 HARMEN van der WOLDE 12-10
(j.m. van Zwartsluis, overl. Elburg 27-08-1813, tr. Elburg 01-11-1739 met Geertje Luiten Stofregen,
begr. Elburg 17-10-1753).

27-02-1740 FREDERICK VLECK 12-10
(tr. Elburg 10-01-1740 met Geertjen Pegewijn, j.d. van Elburg).

20-05-1740 EYBERT van BAER 25-
(otr. Elburg 19-05-1737 met Machteltje Theunis, j.d. van Oene).

14-07-1740 JACOB BOUWER 12-10
(j.m. van Amsterdam, begr. Elburg 18-08-1763 tr. Elburg 01-05-1732 met Maria Kars,
begr. Elburg 05-04-1757).

25-08-1740 FEIJKE JACOBS NOORDWOLDER 25-

27-08-1740 BAERENT HENRIKSEN NIEUWENHUIJS 12-10
(wednr van Vaassen, tr. Elburg 27-01-1737
Doortjen Henricks, wed. te Elburg).

20-09-1740 JACOB JONASSEN SCHUYRMAN 25-
(tr. Elburg 19-05-1740 als j.m. van Alkmaar
Annetje Jans, j.d. van Epe).

21-09-1740 GERRIT AERTSEN
12-10-
(gehuwd met Willemtjen Henriks).

30-06-1741 IJBERT JANSEN (Nieuwboer) 25-
(schipper, begr. Elburg 18-06-1748, gehuwd met Driesjen Prins)
begr. Elburg 16-03-1764).

14-09-1741 HENRIK van Duren 12-10
(j.m. van Nederasselt, roeidrager, aanspreker, begr. Elburg 12-07-1792, tr. Elburg 14-06-1736 met
Geijsje Stuijrman, begr. Elburg 31-08-1789).

28-04-1741 JACOB PLUIJM 25-

20-06-1742 WILLEM DRIESSEN 25-
(j.m. van Nunspeet, rademakersknecht, tr. Elburg 04-05-1742 met
Hendrikje Peters, j.d. van Epe).

05-04-1743 WILLEM MOUWE 12-10-
(koopman, bakker, beg. Elburg 22-12-1780, otr. Elburg
14-05-1742 met Aleijda Nucke, begr. Elburg 13-11-1770).

26-10-1743 SWEER EIJSINCK 12-10
(j.m. van Bonda in Oost-Vriesland, bakker, tr. Elburg
17-10-1743 met Dina Stuhl, wed. te Elburg).

26-10-1743 JAN van der BEECK 12-10
(otr. Elburg 01-02-1739 met Geertje van Emst, wed. van Elburg).

29-08-1744 HENRIK BEEKENCAMP 12-10
(begr. 28-02-1805, winkelier, gehuwd met Harmtjen Alberts
2e met Heijltjen van Hulzen, begr. Elburg 14-08-1761).

11-09-1744 PETER JELISSEN 12-10
(poortier Goorpoort, overl. ca. 1750 gehuwd met Geertjen Kersse).

03-10-1744 MENSO van der HEIJDE 12-10
(bakker, koopman, tr. Elburg 21-05-1744 met Bartha Feith, begr. Elburg 10-11-1779).

10-10-1744 BARENT DEETMAN 12-10
(j.m. van Hattem, touwslager, tr. Elburg 31-05-1733 met Beertjen Aalberts, j.d. van Elburg.

05-01-1745 JOOST HENRIK HOLSTEIJN geschonken
(gehuwd met Johanna Theodora Laurier, beroepen vroedvrouw alhier).

12-07-1745 DIDERIK HISSINK 25-
(herbergier, gehuwd met Saartje Ritbroek).

20-07-1745 JAN RUIJS 12-10-
(opperman, wolkammer, gehuwd met Anna Maria Amptmeijer).

16-07-1746 REYER GERRITSEN 25-
(begr. Elburg 03-11-1753).

16-07-1746 GERRIT (Alberts) de WIT 12-10-
(j.m. van Wilsum, begr. Elburg 09-10-1779, tr. 1e Elburg 19-07-1745 met Aleijda van Emst, wed. Jan Balk,
Begr. Elburg 08-02-1749, otr. 2e Elburg 14-09-1749 met Theodora Malecotius, wed. te Heerde).

28-11-1746 JAN HENRIKSEN BOK 12-10
(j.m. van Zuidloon, linnenwever tr. Elburg 29-08-1743 met Matjen Claasz van Wessingen,
ged. Elburg 12-05-1712).

04-07-1747 ISAAC LEVI 25-
(GEB. AMSTERDAM 10-12-1772, z.v. Levi Rubens en Klara Izaak).

04-07-1747 SANDER LEVI 12-10
(gehuwd met Rebecca Manus Michiels).

17-07-1747 CORNELIS LANSBERGEN 12-10
(schoenmaker, zendbode, begr. Elburg 21-10-1779, tr. Elburg 14-05-1747 met Beertjen Pruijs,
begr. Elburg 19-11-1779).

17-06-1748 SCHIPPER BARENT STEVENS 25-

05-03-1749 JAN HARMSEN van der MAATEN 25-
(koopman, begr. Elburg 26-02-1782, gehuwd met Henrikjen Franken, begr. Elburg 30-10-1755,
tr. 2e Elburg 13-03-1756 met Gerritje Peters Vierhouten, begr. Elburg 11-03-1806).
(Woonden in 1749 Smedestraat 12).

08-04-1749 GERRIT ALBERTS 25-.-
(tr. Elburg 05-05-1748 met Aaltjen Jans, j.d. van Epe).

05-07-1749 JOHANNIS JANSEN 12-10
(schuijteman van Harderwijk tr. Elburg 30-07-1747 met
Aaltjen Peters Fuite van Elburg).

08-07-1749 JOHANNES HEYNEMAN 12-10
(wednr, trompetter garnizoen te Elburg, tr. Elburg 28-10-1738 met Aartjen Everts).

09-09-1749 AART WEYENBERG 25-.-
(wednr. van Nunspeet, karreman, ged. Nunspeet 23-07-1699, tr. Doornspijk 27-03-1735
met Hendrikje Jacobs, van Epe).
(Zij woonden in 1749 Schapesteeg).

11-09-1749 JAN KOK 25-
(Gehuwd met Mary Reyers).

11-09-1749 GERRIT (Geurt) GERRITSEN 12-10-
(j.m. van Oene, tr. Elburg 26-10-1747 met Weijmtjen Aarts van Triest).

11-09-1749 GERRIT JAN DEETMAN 25-.
(begr. Elburg 29-12-1795 tr. Elburg 11-04-1746 met Willemina Lubberts, begr. Elburg 05-10-1798).

24-10-1749 JAN GROENEWOUD 25-.
(j.m. van Hattem, winkelier, tr. Elburg 23-10-1738 met Gerharda Heijmens van Harderwijk).
(Zij woonden Beekstraat 42).

24-10-1749 GERRIT GREEFKENS 12-10-
(Wolkammer, tapper, tr. Elburg 16-06-1748 met Bartha Bosch van Elburg).
(Zij woonden toen Beekstraat 15).

25-10-1749 JAN AARTSEN 25-.
(tr. Elburg 04-05-1742 met Elisabeth van Marle).

25-10-1749 LAMBERT TOREMAN 25-.
(j.m. van Harderwijk, herbergier, tr. Elburg 26-05-1743 met Lambertjen Alberts Hulst, j.d. van 't Hogeveen).
(Zij woonden in 1749 Vischpoortstraat 34).

29-10-1749 TJIBBE de VRIES 25-.
(j.m. van Gordijk, schipper, begr. Elburg 23-12-1797, tr. Elburg 03-05-1753 met Beertje Hendriks,
begr. Elburg 23-07-1792).

20-12-1749 HENRIK CRUIJTHOF 12-10-
(ged. Oldebroek 14-01-1712, tabakverkoper, tr. Elburg 20-12-1744 met Geertje Theunis Trip,
wed. van Dirk van Diepen, ged. Oldebroek 01-08-1706).
(Woonden 1749 in de Schapesteeg).

22-12-1749 JACOB TRIP 25-.
(klompenmaker, tr. Elburg 24-11-1746 met Johanna Willems de Graaf, j.d. van Epe).

20-01-1750 HERMANNUS GALENCAMP 25-.
(ging niet door. Burge Willem Staal).

02-03-1750 GERRIT VELTCAMP 25-.
(ged. Oldebroek 10-01-1728, begr. Elburg 01-08-1807, tr. Elburg 21-02-1750 met Aaltjen Heymans,
j.d. in Oldebroek, begr. Elburg 12-07-1807).

09-06-1750 CORNELIS PETERSEN VIERHOUT 25-.
(gehuwd met Jentjen Henriks).

13-06-1750 AART van HOGELANDEN 12-10
(j.m. van Utrecht, tr. Elburg 12-12-1737 met Maria ten Hove, j.d. van Elburg).
borg: Willem ten Hove.

07-07-1750 JAN ROEDOLPH SMIT 25-.
(gehuwd met Elisabeth Drossaart).

27-09-1750 EYBERT GEURTSEN 25-.
(schipper, gehuwd met Barbara Blom).

26-10-1750 Dr. ANDREAS FEITH 25-.
(gehuwd met Engelbartina Geertruijd Schrassert).

08-12-1750 JACOB VELTCAMP 25-.
(ged. Oldebroek 28-09-1731, tr. Oldebroek 24-09-1758 met Fennetje Willems Spijkerboer,
ged. Oldebroek 05-02-1736).

05-05-1752 EYBERT RIETBERG 25
borg: Hendrik van Duuren
(Hij was gehuwd met Geertje Thomas tr. 2e Elurg 26-02-1775 met Beertje Aalders, wed. van Elburg).

15-05-1752 ARENT BEUNINCK 12-10-
(j.m. van Campen tr. Elburg 04-05-1752 met Hermtje Hoefhamer, j.d. van Elburg).

03-06-1752 JAN RAKET 25-.
(schipper, gehuwd met Gerritjen Wouters.
Borg: Werner Haselkoet).

14-08-1753 DE HEER Ritmeester GEORGE JULIUS
(tr. Elburg 19-07-1733 met Vrouwe Magdalena Judith Bigge, ged. Elburg 22-02-1714).

06-10-1753 JAN HULST 25-.
(j.m. van 't Hogeveen, otr. Oosterwolde 04-06-1758 met Geertje Peters, j.d. v.d. Zomerdijk,
ged. Oosterwolde 27-01-1737).

10-10-1754 REINIER LAMBERTS 25-.
Borg: Eijbert van Cooth.

20-11-1754 MOSES ABRAHAM 12-10-
en vrouw Betjen Levi

03-04-1755 GIJSBERT JANSEN 25-.
en vrouw Aaltje Radix

15-09-1755 AUGUSTIJN EIMBERTS 25-.
(tr. Elburg 23-11-1732 als wednr met Gerrigje Hendriks, j.d. van Doornspijk).
(Woonden in 1749 Ellestraat 10).

28-02-1756 FOLKERT WILLEMS 12-10-
(Schipper, begr. Elburg 27-08-1781 tr. Elburg 27-06-1754 met Anna Beerts,
ged. Elburg 26-02-1728, begr. Elburg 09-10-1779).
(Woonden 1758 Ellestraat 14).

10-07-1756 DIRK FRANSEN 12-10-
(j.m. van Brunnepe onder Kampen, tr. Elburg 20-05-1756 met Marrigjen Luyten, ged. Elburg 10-03-1735).

28-08-1756 BERENT GOSENSEN 25-
(j.m. van Welsum, otr. Elburg 19-04-1756 met Japikjen Jans Dojen, ged. Oosterwolde 04-03-1725).

11-09-1756 CAPT. JOHN MACLEOD 12-10-
(tr. Margrita Arnolda van Brienen, ged. Elburg 25-10-1733).

02-05-1757 BEERT JAPIKSEN 25-.
(otr. Elburg 17-10-1751 met Hendrikjen Gerrits Bijl, j.d. van Epe).

12-05-1757 AART JANSEN 25-.
(j.m. van Epe, otr. Elburg 09-04-1757 met Grietjen Dirks van Cleeff, j.d. van Epe).

04-06-1757 BERENT JANSEN 25-.
(tr. Elburg 15-05-1757 met Elisabeth van Munnen, j.d. van Campen).

10-03-1759 HENDRIK DODEVIS 12-10-
(j.m. van het Hogeveen, tr. Elburg 18-02-1753 Marrigjen Bongaards, ged. Elburg Borg: Eijbert Geurtsen).

01-05-1759 EIJBERT GERRITSEN 25-.
(begr. Elburg 04-02-1782, gehuwd met Eijbertje Dries, begr. Elburg 27-02-1797).

14-06-1760 HARTGER RENSEN 25-.
(begr. Elburg 10-09-1808, tr. Elburg 02-06-1763 met Geertje Diesmers, begr. Elburg 04-09-1779).

26-06-1760 DE ADVOCAAT BERNARD JOHAN HOFF 25-.-

01-11-1760 DRIES WALINK 12-10-
(tr. Elburg 30-10-1760 met Annigjen Catharina Willems Straatman. Borg: Arnoldus Straatman).

13-12-1760 WILLEM WESSELS 12-10-
(soldaat, tr. Elburg 11-08-1754 met Wilhelmina Deetman).

07-02-1761 DIRK SLEURINK 12-10-
(j.m. van Campen, schipper, tr. Elburg 07-08-1760 met Matje Peters, wed. te Elburg).
(Matje Peters was eigenares van het beurtschip Elburg-Amsterdam).

20-02-1761 HERMEN BEERTSEN 6-5-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 12-02-1807, tr. Elburg 12-05-1754 met Petronella ten Hove,
ged. Elburg 30-01-1727).

15-05-1761 ESECHIEL DAVIDS 25-.
gehuwd met Branco Josephs.

07-08-1761 PETER van COOTH
Borg: Evert Vos

07-08-1761 JANNA ALBERTS
Borg: Evert Vos

28-11-1761 GRIETJE GERRITS WED. JANNES THOMAS 25-.-
Borg: Wilhelmus Everes

05-12-1761 HARMEN PRINS 12-10-
(j.m. van Zwolle, otr. Elburg 05-07, tr. 26-07-1761 met Helena van Sitteren, begr. Elburg 26-06-1794.
Borg: Weintje Cornelis Modderman, wed. van Andries van Sitteren).

12-12-1761 JAN DALENOORT 12-10-
(j.m. van Utrecht, ruiter, begr. Elburg 10-08-1777, tr. Elburg 25-12-1755 Barta van Coot,
begr. Elburg 29-12-1791).

03-04-1762 Cornelis Petersen 25-.-
gehuwd met Albertjen Gerrits.

17-05-1762 FREDERIK TEUNISSEN van PUTTEN 25-.-
(j.m. van Doornspijk, tr. Elburg 02-05-1762 Jannigjen van Doorn, j.d. van Oldebroek).

21-07-1762 JOSEPH ABRAHAMS (van Hamberg) 25-.-
(koopman, geb. Hamburg 13-09-1728, z.v. Abraham Joseph en Roosje Barends,
gehuwd met Metta Moses, begr. Elburg 13-05-1806).

11-08-1762 GERRIT VERMEER 25-.-
(schipper, ged. Harderwijk 01-01-1736, begr. Amsterdam 12-02-1810 tr. Harderwijk 27-02-1763
met Aaltje van den Heuvel, ged. Nijkerk 03-07-1735, begr. Harderwijk 01-11-1820).

22-01-1763 HERMEN DOCTOR 25-.-
(gehuwd met Grietje Morren ged. Oldebroek 18-03-1708).

13-05-1763 CORNELIS EMMINK 25-.-
(gehuwd met Sophia Billink. Borg: Jurrien Lipke).

24-05-1763 HENRIK HENRIKSEN VELTHOEN 12-10-
(j.m. van Doornspijk, in de Vrijheid van Elburg, otr. Elburg 19-04-1733 met Lisabeth Hafkamp,
ged. Elburg 12-05-1707).

31-05-1763 WOLTER VALKENIER JANSZN 25-.-
(otr. Elburg 26-06-1763 met Aleida van den Dam).

31-08-1763 GERRIT ELDERMAN 25-.-

03-09-1763 Mr JAN HENDRIK RAUWENHOFF 25-.-
(geb. Batavia 30-12-1730, schepen van Elburg 1766-1787, begr. Epe 06-10-1815, tr. Oldebroek
22-07-1762 met Cornelia Maria de Meester, ged. Harderwijk 21-12-1733, begr. Kampen 19-11-1795).

08-10-1763 HERMEN HULST 12-10
(j.m. van Hoogeveen, tr. Elburg 11-01-1763 Janna Geerlofs, begr. Elburg 06-03-1805).

10-10-1763 ANTHONY WOLTERS (Nazelaar) 25-.-
(begr. Elburg 08-06-1784, tr. Elburg 20-06-1762 met Antonia Hendriks Pannekoek, j.d. van Apeldoorn,
begr. Elburg 12-09-1799).

12-10-1763 EVERD KNIJFF 25-.-
gehuwd met Anna Catharina Jansen.

12-10-1763 JAN LAMBERTSEN 25-.-
gehuwd met Gerrigjen Eijberts.

12-10-1763 JAN WEYENBERG 25-.-
gehuwd met Marrigjen Jansen.

13-10-1763 HENRIK HOEGE (Hoeve) 25-.-
(begr. Elburg 23-11-1807, tr. Elburg 21-11-1758 met Heiltje Teunis, ged. Elburg 12-09-1734).

13-10-1763 LAMBERT HOEGE 12-10-.
(j.m. uit de Nieuwstad van Elburg, tr. Elburg 08-09-1763 met Jacobjen Jans Dooje,
wed. v.d. Zomerdijk, ged. Oosterwolde 04-03-1725).

13-10-1763 JAN WILLEMSEN 25-.-
gehuwd met Aaltje Gerrits.

13-10-1763 HENRIK SMEE 12-10-
(van Lunenburg, tr. Elburg 11-04-1748 met Margarita Sardon, ged Elburg 11-04-1723).

14-10-1763 BEERT SPEK 12-10-
(begr. Elburg 18-10-1779, tr. Elburg 10-12-1758 met Marrigjen Reinenberg, j.d. van Elburg,
begr. Elburg 04-10-1791).

14-10-1763 DIRK VREDEVELD 25-..-
gehuwd met Maria Deetman.

15-10-1763 GERRIT JACOBSEN 25-..-
gehuwd met Aaltjen Heijmens.

15-10-1763 DIRK HOFFMAN
(begr. Elburg 19-09-1780).

15-10-1763 COENRAAT WILLEM Baron van HAERSOLTE, (Heer van Staverden en Zwaluwenburg. 25-.-
tr. Warnsveld 07-11-1755 met Luthera Anna van de Capello tot den Boedelhof)..

19-10-1763 TEUNIS ABRAHAMS (de Vries) 12-10-
(tr. Elburg 21-01-1759 met Geertruid Hooghordel, ged. Elburg
26-01-1740).

01-05-1764 WIJNDELT ROELOFS (Bosman) 12-10-
(tr. 1e Elburg 29-04-1764 met Harmpjen Lamberts, ged. Elburg 14-11-1737,
tr. 2e Epe 08-10-1777 met Margarita Hamens j.d. te Epe).

01-05-1764 EELKE OENES
gehuwd met Trijntje Volkerts. (Gaat niet door).

30-06-1764 JACOB COOPS
(j.m. van Oldebroek, kerkmeester, otr. Oosterwolde 01-05-1768 met Knelisjen Jacobs Stuurop,
ged. Oosterwolde 26-02-1741 26-02-1741, begr. Elburg 30-112-1772).

09-07-1764 ALBERT WICHERS
(j.m. van Berkel, otr. Elburg 15-08-1754 Geisje Hardenberg, ged. Elburg 10-07-1727
Borg: Gerrit Hengeveld en Everd Vos).

06-08-1764 LAMBERT van ESSEN 25-.-
(begr. Elburg 02-08-1798, gehuwd met Geisje Weijenberg begr. Elburg 11-10-1777).

03-09-1764 HENRIK BEERTSEN 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 21-11-1758 Wilhelmina Harmens van Vaassen).

12-08-1765 JAN REINDERS 25-.-

18-10-1766 HENDRIK van ESSEN 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 12.10-1766 met Aartje Jans Kuiper, j.d. van Elburg).

10-11-1766 HERMANUS ten CATE 25-.-
(tr. Elburg 17-08-1766 als j.m. van Deventer met Sara Elisabeth Munnikhuijsen, j.d. van Amsterdam.
Borg: Hermanus Koudijs).

12-11-1766 JURRIEN ADAM SCHOONHART 25-.-
(kleermaker, gehuwd met Hermina Aalts.
Borg: Berent Mulder).

17-11-1767 SALOMON ABRAHAMS 25-.-
gehuwd met Roosje Simons.

14-03-1768 WOLTER PHILIPS 12-10-
(j.m. van Kampen, schipper, tr. Elburg 08-11-1767 met Metje Peters, wed. van Dirk Sleurink).

29-03-1768 JAN DANIEL ROOD ERMEL 25-.-
gehuwd met Catharina Meijroot.
Borge: Jan Balck.

03-05-1768 RUTGERUS JANSZEN 25-.-
(begr. Elburg 08-03-1791, gehuwd met Maria Frederiks, begr. Elburg 05-02-1795).

20-08-1768 ALBERDINA GESELSCHAP WEDUWE ROBBERTS en JOHAN GESELSCHAP
gehuwd met eerstgenoemde dochter (= Geertruy Robberts).

14-02-1769 YPE SCHUTS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, tr. Elburg 04-12-1768 met Eijbertje Lammerts van Dijkhuizen

25-04-1769 GERRIT AARTSZ DROST 12-10-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 31-03-1810, tr. Elburg
12-03-1769 met Aaltje van der Wolde, ged. Elburg 24-09-1747).

13-07-1769 LUBBERT AARTSEN 12-10-
(j.m. van Oldebroek, tr. Elburg 22-01-1767 met Annigje Beerts Zwart, ged. Elburg 10-07-1746).

15-09-1769 AALT HENDRIKS 25-..-
(wednr. van Doornspijk, otr. Doornspijk 21-12-1755 Roelofje Aarts, j.d. van Heerde).

16-09-1769 LUBBERT JACOBSEN 25-..-
gehuwd met Jantjen Lubberts
Borg: Jan Deetman.

17-02-1770 EVERD van VAASSEN 12-10-
(begr. Elburg 22-06-1780, gehuwd met Jannigjen Wittemans, begr. Elburg 30-03-1776).

14-08-1770 HENDRIK HENDRIKSEN CAMERMAN, de jonge 25-..-
(tr. Elburg 21-07-1771 met Maria Beerts).

27-07-1771 KRISTIAAN van MANEN geschonken
(begr. Elburg 21-11-1811, tr. Hierden 29-09-1776 met Henrieta Johanna Schrassert).

09-07-1764 ALBERT WICHERS
(j.m. van Berkel, otr. Elburg 15-08-1754 Geisje Hardenberg,
ged. Elburg 10-07-1727 Borg: Gerrit Hengeveld en Everd Vos).

06-08-1764 LAMBERT van ESSEN 25-..-
(begr. Elburg 02-08-1798, gehuwd met Geisje Weijenberg begr. Elburg 11-10-1777).

03-09-1764 HENRIK BEERTSEN 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 21-11-1758 Wilhelmina Harmens van Vaassen).

12-08-1765 JAN REINDERS 25-.-

18-10-1766 HENDRIK van ESSEN 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 12-10-1766 met Aartje Jans Kuiper, j.d. van Elburg).

10-11-1766 HERMANUS ten CATE 25-.-
(tr. Elburg 17-08-1766 als j.m. van Deventer met Sara Elisabeth Munnikhuijsen, j.d. van Amsterdam.
Borg; Hermanus Koudijs).

12-11-1766 JURRIEN ADAM SCHOONHART 25-.-
(kleermaker, gehuwd met Hermina Aalts. Borg: Berent Mulder).

17-11-1767 SALOMON ABRAHAMS 25-.-
gehuwd met Roosje Simons.

14-03-1768 WOLTER PHILIPS 12-10-
(j.m. van Kampen, schipper, tr. Elburg 08-11-1767 met Metje Peters, wed. van Dirk Sleurink).

29-03-1768 JAN DANIEL ROOD ERMEL 25-.-
(gehuwd met Catharina Meijroot. Borge: Jan Balck).

03-05-1768 RUTGERUS JANSZEN 25-.-
(begr. Elburg 08-03-1791, gehuwd met Maria Frederiks, begr. Elburg 05-02-1795).

20-08-1768 ALBERDINA GESELSCHAP 25-.-
WEDUWE ROBBERTS en JOHAN GESELSCHAP gehuwd met eerstgenoemde dochter
(=Geertruy Robberts).

14-02-1769 YPE SCHUTS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, tr. Elburg 04-12-1768 met Hermpje Lamberts (van Dijkhuizen),
ged. Elburg 14-11-1737).

25-04-1769 GERRIT AARTSZ DROST 12-10-
(j.m. van Nunspeet, begr. Elburg 31-03-1810, tr. Elburg 12-03-1769 met Aaltje van der Wolde,
ged. Elburg 24-09-1747).

13-07-1769 LUBBERT AARTSEN 12-10-
(j.m. van Oldebroek, tr. Elburg 22-01-1767 met Annigje Beerts Zwart, ged. Elburg 10-07-1746).

15-09-1769 AALT HENDRIKS 25-.-
(wednr van Doornspijk, otr. Doornspijk 21-12-1755, Roelofje Aarts, j.d. van Heerde).

16-09-1769 LUBBERT JACOBSEN 25-.-
gehuwd met Jantjen Lubberts Borg: Jan Deetman.

17-02-1770 EVERD van VAASSEN 12-10-
(begr. Elburg 22-06-1780, gehuwd met Jannigjen Wittemans, begr. Elburg 30-03-1776).

14-08-1770 HENDRIK HENDRIKSEN CAMERMAN, de jonge 25-.-
(tr. Elburg 21-07-1771 met Maria Beerts).

27-07-1771 KRISTIAAN van MANEN geschonken
(begr. Elburg 21-11-1811, tr. Hierden 29-09-1776 met Henrieta Johanna Schrassert).

15-02-1772 EYBERT HENDRIKS SOET 25-.
(j.m. van Doornspijk, karreman, tr. Elburg 10-05-1772 met Beerdje Jans).
Borg: Jan Witteveen jr en Beert Jacobs.

16-05-1772 EGBERT van DOMPSELAER geschonken
(ontvanger deser Stadt, begr. Elburg 28-09-1779, tr. Elburg 14-06-1765 met Wobbina Gesina Julien,
begr. Elburg 26-04-1774).

06-06-1772 JOHAN NOVELER 25-.-

24-06-1772 HENDRIK G. van LEEUWEN 12-10-
(j.m. van Veessen, winkelier, tr. Elburg 07-05-1772
met Johanna / Hannisjen Fidder, ged. Elburg 06-11-1740).
(Zij woonden Noorderkerkstraat 28).

24-08-1772 KLAAS van DIERMEN 25-.-
gehuwd met Risella Peters.

28-11-1772 CHRISTIAAN van MUNNEN 25-.-
(begr. Elburg 29-04-1778).

30-01-1773 ADRIAAN BREKELMAN 12-10-
(soldaat te Campen, begr. Elburg 16-11-1808, tr. Elburg 12-11-1761 met Aaltje Cornelis,
ged. Elburg 26-03-1741).

12-03-1773 DE HEER JAN CAREL van der UPWICH 25-.-
gehuwd met Vrouwe Balthazarina Johanna Pasques de Charonnas en zoon Jan Balthazar.

18-12-1773 MICHIEL ISRAELS 25-.-

01-02-1774 HENDRIK JAN KOLKMAN 25-.-

05-02-1774 WILLEM STAAL 12-10-
(bierdrager, tr. Elburg 02-01-1774 met Maria Hendriks, wed. te Elburg).

19-03-1774 HENDRIK ROELOFS 12-10-
(wednr te Zwartsluis, tr. Elburg 07-12-1773 Geertje Gijsberts Been, ged. Elburg 15-01-1736).

20-08-1774 DE HEER Mr. MAURITS SELS geschonken
(burgemeester, tr. Elburg 07-02-1772 met Vrouwe Albertina Maria Buschman,
ged. Elburg 01-04-1753, begr. Elburg 23-09-1779).

03-12-1774 HENDRIK PRINS 25-.-
gehuwd met Cornelia Namink.

04-02-1775 JAN HENDRIK HELFER 25-.-
gehuwd met Anna Elisabeth Wensing.

04-03-1775 JURRIEN van SOMEREN 25-.-
gehuwd met Jannetje Geelkerke.
Borg: Evert van Someren.

24-06-1775 JOHAN GODFRIED BUSCHWEILER 12-10
(j.m. van Allendorf, kleermaker, poortier, tr. Elburg 22-06-1775 met Weimpje Boone, wed. te Elburg).

15-07-1776 GEERLOF OLDENHOFF 12-10
(tr. Elburg 16-05-1776 met Gerrigje Trip, ged. Elburg 22-08-1747, begr. Elburg 14-08-1810).

15-07-1776 TEUNIS LIEUWERINK 12-10-
(tr. Elburg 14-07-1776 met Hilligje Freriks/Ferings, wed. te Elburg).

03-01-1777 HENDRIK MOLENBERG 25-.-
(j.m. van Harderwijk, tr. Elburg 02-03-1777 Maria Logier, wed. te Elburg).

18-01-1777 JAN van ter STEEG 25-.-
(timmerman, tr. Elburg 08-01-1778 met Jacoba Dalenoort).
(Zij woonden Ellestraat 12).

04-04-1777 DANIEL van DRAGT 12-10-
(tr. Elburg 23-02-1777 met Luitje Lipke, ged. Elburg 08-03-1753).

21-04-1777 JAN JANSEN SCHERPENSEEL 12-10
(wednr. tr. Elburg 24-06-1751 met Dibbele Everts Mulder, j.d. ged. Elburg 11-12-1718).

26-04-1777 MARIA BROUWER? WEDUWE JACOB TORSIUS 25-.-
en twee ongehuwde kinderen Peter en Margrita.

31-01-1778 ABRAHAM ABRAHAMS 25-.-

04-02-1778 JACOB ISAACS 25-.-

1778 DE HEER Mr. HERMAN HENDRIK VITRINGA geschonken
(secr. dezer Stad, tr. Doornspijk 30-04-1780 Catharina Metta Lucretia van Hoeclum).

13-03-1778 EYBERT GERRITSEN OOSTENDORP 25-.-

10-03-1779 DE HEER Mr. OSWALD OTTERS geschonken
(Schepen, begr. Elburg 22-11-1799).

01-07-1779 MOSES SALOMON 25-.-
(koopman, begr. Elburg 28-10-1806).
(Woonden Beekstraat 12).

02-11-1779 DRIES BERGHUIS 25-.-
(begr. Elburg 22-11-1783, gehuwd met Neeltje Schoonhoven).

15-11-1779 WICHERT ten HAVE 12-10-
(ged. Epe 27-08-1747, begr. Elburg 31-08-1806, tr. Elburg 20-04-1778 met Hendrica Lipke,
ged. Elburg 12-02-1758, overl. Elburg 15-10-1834).

29-11-1779 DANIEL THEODORUS van HAMEL 25-.-

15-01-1780 JOHANNES de FLUITER 25-.-

22-01-1780 REIN GOUKES de VRIES 12-10-
(tr. Elburg 09-05-1773 met Dirkje Huijsman, wed. van David Damuels, ged. Elburg 25-11-1742).

26-01-1780 BEERT ten DOOJEN
(j.m. van Oosterwolde, ged. 15-05-1735, tr. Elburg 10-03-1768 met Frankjen Jansze van Loohuijzen,
j.d. van Epe).

12-07-1780 SALOMON LEVI 12-10-
5 gld ingehouden voor een aan de Stad verkocht unster.

09-12-1780 JACOBUS van DOESBURG 12-10-
(j.m. van Andelst, slijter sterke dranken, tr. Elburg 05-03-1780 met Wijmtje Benekamp,
ged. Elburg 23-07-1761).

08-02-1781 BEERT BEERTSEN 25-.-

08-02-1781 WILLEM JOOST RAMAKER 25-.-
(tr. IJhorst 06-01-1762 met Hilligjen Jans van Veen, j.d. van IJhorst).

10-03-1781 BAREND BELDER 25-.-
(j.m. van Westervoort, otr. Elburg 27-07-1781, tr. Zutphen, met Johanna Geertruy Harmsen,
j.d. van Zutphen).

10-03-1781 WILLEM STEVENSZ 25-.-
(koper-slager, ongehuwd).
(Woonde Beekstraat 10).

29-08-1781 DIRK FRANSEN 25-.-

24-12-1781 TEUNIS MOL 12-10
(smid, aanspreker, j.m. van Spakenburg, tr. Elburg 27-01-1782 met Grietje Lammerts van Dijkhuizen,
ged. Elburg 19-11-1752).

08-01-1782 TEUNIS HARMSZEN 25-.-

16-01-1782 DAVID MEILSMA 12-10-
(apotheker, begr. Elburg 30-03-1795, tr. Elburg 26-12-1770 met Maria Stuurman,
ged. Elburg 27-10-1743).

27-04-1782 JAN BRUMMEL 25-.-
(winkelier, tr. Elburg 10-05-1782 met Evertje van der Beek).
(Zij woonden in 1798 Ellestraat 17).

31-08-1782 WOLTER WOLTERS 25-.-

28-12-1782 HENDRIK den HEER 12-10-
(j.m. van Epe, tr. Elburg 01-05-1777 met Teuntje Stevens van Ark, ged. Elburg 13-05-1758).

24-05-1783 SAMELINA BOUWMAN, WEDUWE DOODE. geschonken
STADSVROEDVROUW.

24-05-1783 SAMUEL de RUITER geschonken
(gehuwd met Elizabeth Veldhoen, ged. Elburg 24-02-1763).

13-09-1783 REIN JANSZEN 25-.-

29-09-1783 EVERT van der BEEK 25-.-
(koopman, j.m. van Heerde, tr. Elburg 26-05-1782 met Wobbina Magdalena Bigge, j.d. van Oene).

06-12-1783 GERRIT JAN de VELDE 25-.-

01-05-1784 GERARDUS van APELDOORN 25-.-
(smid, j.m. van Heerde, otr. Elburg 17-04-1784 Willempje van Ark, j.d. van Heerde,
begr. Elburg 16-07-1795).

11-04-1785 LUBBERT BEERTSZEN 12-10-

24-05-1786 HERMANNUS JOHANNES WOLTERINK 25-.-
(gehuwd met Marritje van Stuijmen).

30-05-1786 Dor NICOLAAS TROUT 25-.-

03-10-1786 JAN AARTSEN DROST geschonken
(kleermaker) man van de Stads vroedvrouw
(Woonde in 1798 in Oosterwalstraat 9).

05-10-1786 DAVID CORNELIS van de POLDER 25-.-

05-10-1786 JAN GEORGE van de POLDER 25-.-
(begr. Elburg 31-01-1809).

31-10-1786 JACOB VELTKAMP 25-.-

22-11-1786 HENDRIK EGELINK 12-10
(bakkersknecht, tr. Elburg 28-05-1786 met Anna Beerts, wed. te Elburg, ged. Elburg 10-07-17463).

06-12-1786 DERK van der VEEN 12-10-
(wednr. tr. 2e Elburg 07-11-1784 met Grietje Jans, ged. Elburg 26-12-1754).

12-02-1787 LUBBERTUS CORNELIS van BOMMEL 25-.-
(gehuwd met Carolina Jacoba Boers, begr. Elburg 17-04-1801).

20-08-1787 WILLEM van der LINDEN 12-10-
(j.m. van Oud-Vossemeer, vaandrig in garnizoen te Elburg, otr. Elburg 14-06-1787
Stijntje van der Maten, ged. Elburg 19-04-1764).
(Woonden Jufferenstraat 21).

25-08-1787 WOLTHERUS CONRADI
(gehuwd met Petronella Sophia Schermer, begr. Elburg 22-11-1788).

26-11-1787 LEENDERT HOEFNAGEL 25-.-
(ged. Harderwijk 07-11-1759, chirurgijn te Urk, overl. Urk 01-01-1827, tr. Nunspeet 26-11-1783
met Dirkje Cornelissen, ged. Harderwijk 17-10-1759, begr. Urk 11-12-1842).

08-12-1787 EMANUEL WOLFF, van BOTTENHEIM, sijnd van de Joodsche Natie.
(gehuwd met Sabylla Heiman, geb. Ommen).
(Woonden Jufferenstraat 29).

16-06-1788 JAN WIJNEN geschonken

13-08-1788 GERRIT MEYER 12-10-
(gehuwd met Egbertje Gerrits Klomp, geb. Elburg 05-04-1764).

04-04-1789 JOHANNES van LAAR 25-.-
(bakker, begr. Elburg 18-01-1812, gehuwd met Francijntje van Laar).
(Zij woonden Vischpoortstraat 21).

07-04-1789 ARON JACOBS 25-.-
(koopman, geb. Markelo 27-09-1756).
(Woonde Beekstraat 16).

27-04-1789 ANDRIES ABRAHAMS 25-.-

05-05-1789 WILLEM GERRITSEN de GRAAF 25-.-

27-08-1789 GERRIT DERKSEN van den BOS 12-10-

03-09-1789 WILLEM WILLEMSEN BOERENDANS 25-.-
(ged. Oldebroek 07-03-1756, overl. Elburg 11-10-1806, begr. Doornspijk,
tr. Doornspijk 22-02-1789 met Grietje Beerts Top, ged. Doornspijk 16-05-1766).

08-10-1789 De Heer Mr. JOHAN VAN ERKELENS. geschonken
Secretaris dezer Stad.
(gehuwd met Wilhelmina Charlotta Haag).

08-07-1790 PIETER ING 25-.-

11-12-1790 JAN van ESSEN 12-10-
(timmerman, gehuwd met Willemina Sardon, ged. Elburg 23-11-1732, begr. Elburg 17-05-1808).

22-04-1791 GERRIT JAN MEULINK 25-.-

12-07-1791 DAVID CORNELIS van de POLDER geschonken
(in 1784 betaald).

18-01-1792 BERNARDUS van den BERG 12-10-
(leijdecker, tr. Elburg 18-05-1775 met Willemina van Sassenberg, ged. Elburg 18-09-1740).

18-01-1792 ANTHONY TEEKMAN 12-10-
(ged. Harderwijk 05-01-1768, loodgieter, tr. Elburg 05-04-1792 met Hendrica Veldhoen,
ged. Elburg 30-05-1771).

08-09-1792 HENDRIK WESSELS 25-.-
(j.m. van Amsterdam, tr. Elburg 17-05-1787 met Johanna Margaretha Lodewijk, j.d. van Oldebroek).
Borg: Dries Hoefhamer.

09-11-1792 KLAAS HERMANUS BAKKER 25-.-

22-12-1792 JANNES SLOOT 12-10-
(gehuwd met Heijltjen Hoefhamer, ged. Elburg 27-03-1758, begr. Elburg 24-07-1795).

22-12-1792 GERRIT ten BRINKE 25-.-
(bouwman, koopman, orgeltreder, tr. Elburg 29-01-1778 met Aaltje Jans).

22-12-1792 TEUNIS JACOBS SOET 25-.-
(ged. Doornspijk 24-09-1757, hovenier, cipier, tr. Elburg 24-11-1785 met Eijbertje Harmsen Spaan).

22-12-1792 PETER GERRITSEN LAMARK 25-.-
Borg: Lubbert Beertsen.

05-02-1793 ANTONY MEIJER 25-.-
(j.m. van Barneveld, tr. Elburg 20-12-1792 met Engeltje Heimanszen, j.d. van Oldebroek).
Borg: De Secretaris.

02-09-1793 KLAAS KLASEN SPARREBOER 12-10
(j.m. van Krommenie, gewoond te Monnikendam, tr. Elburg 08-09-1791 met Gerrigje Gerrits Klomp).

24-12-1793 ALBERT EYBERTSEN PONSTEIJN 25-.-
(tr. Elburg 27-11-1774 met Aaltje Gijsberts Hagedoorn).

13-01-1794 WILLEM van WERVEN
(ged. Oldebroek 14-08-1746, overl. Oldebroek 29-11-1823, gehuwd met Teuntjen Peters,
begr. Elburg 26-06-1809).
(Woonden van Kinsbergenstraat 6).

23-04-1794 BEERT GERRITSEN ROOSEBOOM 25-.-
(tr. Amsterdam 1806 als j.m. van Doornspijk te Elburg met Berendje Luijtjes de Jongh,
j.d. van Wanneperveen).
(In 1798 was hij schipper en woonde bij Gerrit Rooseboom, Beekstraat 43).

15-05-1794 BAREND HOFELD 25-.-
(stadsbode, afslager, overl. Elburg 07-03-1852, gehuwd met Jacoba Nieuwkerk).


30-07-1794 JANNES PLAS 12-10-
(j.m. van Leeuwarden, pruikemaker, begr. Elburg 05-07-1809, tr. Elburg 15-12-1767
met Lubbertje Suurbier, ged. Elburg 04-10-1737).

30-07-1794 CHRISTIAAN FRANS NIJBOER 12-10
(j.m. van Hannover, vissersknecht, tr. Elburg 16-01-1794 met Maria Johannes Plas,
ged. Elburg 09-10-1774).
(In 1798 wonen zij in hetzelfde huis als Jannes Plas, nr. 331).

30-07-1794 ISAC ABRAHAM 12-10-
gehuwd met Rebecca Esechiel.

20-02-1796 ABRAHAM VICTOR CRACAU 25-.-

22-04-1796 ALBERT REINTSEN 25-.-

22-04-1796 JAN LUNTERMAN 12-10-
(bouwman, begr. Elburg 03-08-1807, gehuwd met Margje Hendriks).
(Zij woonden Jufferenstraat 15).

29-04-1796 JACOB BERENDS 25-.-
(begr. Elburg 11-10-18-08).
(Woonde 1798 Smeesteeg 1).

29-04-1796 LUBBERT JANSEN 25-.-

29-04-1796 DRIES de LEEUW 12-10-
(j.m. a.d. Swartedijk onder Campen, voerman, tr. Elburg 14-06-1789 met Maria Aaltzen,
begr. Elburg 04-02-1809).
(Woonden 1798 Beekstraat 2).

29-04-1796 COERT WESTERINK 12-10
(visser, gehuwd met Wijmpje van Gelder).
(Zij woonden Ellestraat 16).

29-04-1796 JAN SEEBOLT 12-10-
(matroos uit het Ansprachse, tr. Elburg 27-10-1793 met Lammertjen Jans Hulst, ged. Elburg 06-04-1769).
(Woonden Ellestraat 13, bij Jan Hulst).

29-04-1796 AALTJEN ten DOOJEN 25-.-
(spinster, wed. Wessel Aartsen).
(Zij woonde Ellestraat 14).

06-05-1796 BRAND HEIMENS VISSCHER 25-.-
(ged. Oosterwolde 12-07-1767gehuwd met Teuntje Rijns).
(Woonden 1798 in de Eendenhoek, later Ellestraat 14).

06-05-1796 CORNELIS PONSTEIN
(tr. Elburg 24-06-1779 met Matjen Beerts Zwart, ged. Elburg 02-09-1756).

06-05-1796 HENDRIK LUBBERTSEN van der BEEK 12-10-
(koopman, tr. Elburg 03-05-1764 met Heiltje Teunisse j.d. van Elburg).
(Woonden Ellestraat 35).

07-05-1796 JAN MAASSEN 12-10
(j.m. van Amersfoort, tr. Elburg 02-12-1779 met Maria Hoeven, wed. te Elburg).

06-05-1796 HARMEN WESTERINK 12-10-
(ged. Oosterwolde 18-03-1764, tr. Elburg 05-05-1790 met Aartje ten Hove, j.d. van Vinkeveen).

17-05-1796 JACOB PONSTEIN 12-10-
(j.m. van Doornspijk, schipper, tr. Elburg 29-03-1796 met Dina Heijmens Zwart, ged. Elburg 19-03-1775).
(Zij woonden 1798 Ellestraat 46).

27-05-1796 GERRIT JANSZ ten DOOJEN 25-.-
(ged. Oosterwolde 04-07-1745, begr. Elburg 21-10-1805, bootschuijver, tr. Elburg 21-03-1784
met Niesjen Peters Eijlander, eerder gehuwd met Weimptje Pontstein, ged. Elburg 10-06-1745).
(Woonde 1798 Noorderkerkstraat 22).

27-05-1796 MENZO BOKHORST 25-.-
(ged. Kampen 25-11-1731, winkelier, schipper, otr. Elburg 11-07-1756 met Geesje Alberts Hulst,
j.d. van Hogeveen).
(Hij woonde Van Kinsbergenstraat 9, later Noorderkerkstraat 7).

27-05-1796 HENDRIK GEERLOFS
(ged. Arnhem 13-11-1755, bakker, overl. Elburg 15-01-1822, tr. Barendina Branderhorst,
ged. Amsterdam 08-03-1756, overl. Elburg 23-02-1834).
(Woonden 1798 Jufferenstraat 12).

28-05-1796 HENDRIK HEIMENS (Visscher) 25-.-
(ged. Oosterwolde 01-09-1771, otr. Harderwijk 02-05-1794 met Dirkje Gerritsen, j.d. van Ermelo).

03-06-1796 ALBERT REINDERTSZ 25-.-
(ged. Oosterwolde 04-03-1743, visser, tr. Elburg 07-05-1775 met Jennigjen Cornelissen).
(Woonden 1798 Vischpoortstraat 18).

03-06-1796 HARMEN SWITS 25-.-

24-06-1796 BIJGJEN TIJMONS 25-.-
(begr. Elburg 03-11-1803).

09-07-1796 WIJNAND van LEEUWEN geschonken
(ged. Barneveld 14-12-1760, chirurgijn, artsenijmenger, overl. Elburg 10-05-1841,
tr. Hoevelaken 13-05-1787 met Engelberta Klaassen, geb. Brummen 22-03-1767,
stadsvroedvrouw, overl. Elburg 27-03-1847).

21-07-1796 MANUS KUIPER 25-.-
(j.m. van Holten, smid, tr. Elburg 14-10-1796 met Alida Houtman, j.d. van Holten).

19-08-1796 JAN BARENDS 12-10-
(j.m. van Elburg, tr. Elburg 02-11-1800 met Hendrikje Gerrits j.d. van Oldebroek).

25-08-1796 JAN EIBERTSEN PONSTEIN 25-.-
(ged. Doornspijk 26-10-1738, daghuurder, tr. Elburg 15-05-1796
met Geertje van Beenen, j.d. van Nunspeet).

22-10-1796 ANTOINE NICOLAS AGRON geschonken
Rector der Stads Latijnsche en Fransche Kunst- en Kostschool.
Hij woonde van Kinsbergenstraat 2).

26-10-1796 SALOMON SCHLESINGER 25-.-

18-11-1797 DITMER JACOBSEN 25-.-
(ged. Nunspeet 09-01-1774, postrijder, later runmolenaar, tr. Elburg 08-10-1797 met Aaltjen Bokhorst,
ged. Elburg 16-06-1768, overl. Elburg 29-10-1856).
(Woonden in 1798 Jufferenstraat 20).

23-09-1797 JACOB WIJNNE
(begr. Elburg 30-09-1808, bouwman, gehuwd met Metje Gerrits).
(Woonden Bloemstraat 22).

13-10-1797 JOHANNES ALEXANDER
(corporaal te Nijmegen, laatst in garnizoen te Elburg, otr. Elburg 25-01-1788 met Clasina Hendriks Mulder,
wed. van Jan Jansz, ged. Elburg 08-05-1760).

28-10-1798 JOHANN BERNHARDT GEHRON 25-.-
(j.m. van Gadernheim, linnenwever, tr. Elburg 08-11-1798 met Trijntje Bartels, wed. van Doornspijk,
te Elburg, wed. Hendrik Jansen).

26-??-1799 JOHANNA GEERTRUIDA GIGANDET

18-06-1799 HENDRIK FRIESEMAN geschonken
(logementhouder, begr. Elburg 11-04-1809, gehuwd met Maria Jacoba Tijdeman,
overl. Elburg 10-01-1848).
(Woonden aan de Havenkade).

10-03-1800 CORNELIS van STAVEREN 12-10
(j.m. van Amersfoort, mil. Jager te Harderwijk, tr. Elburg 29-10-1795 met Harmina Dirks van Aperlo,
ged. Elburg 21-12-1775).

14-06-1800 JAN MENDEL 25-..-
(apotheker, geb. Leiden, begr. Elburg gehuwd met Elisabeth Schuurman, geb. Harderwijk).
(Woonden Vischpoortstraat 3).

01-04-1805 JACOB MARTENS 12-10-
(ged. Nunspeet 12-01-1774, tr. Elburg 07-05-1801 met Batjen Hendriks Koopman,
ged. Elburg 16-01-1777).

17-08-1805 JEAN FRANCOIS ANDREAU

17-08-1805 LAMBERT VLIER

07-09-1805 DR. JOHAN WILLEM SCHRAUSSER

14-12-1805 EVERT HENDRIK BOELE
(chirurgijn, speldemaker, tr. Elburg 10-11-1805 Jannetje van Gelder, ged. Elburg 18-06-1778).
(Zij woonden Noorderkerkstraat 18).

14-06-1806 JOHANNES TIMMERMAN geschonken
(kostschoolhouder v.h. Instituut van Kinsbergen, begr. Elburg 21-01-1811).

15-12-1806 JAN BOONENBERG 12-10-
(ged. Doornspijk 03-06-1770, schipper, tr. Elburg 06-09-1798 met Hendrikje Eijberts Zoet,
wed. van Gerrit Jan Mulder, ged. Elburg 29-07-1773).
Index op achternaam

 

Achternaam/Patroniem: Voornaam: Nr.:/Datum:
     
Aalberts Gerrit 08-04-1749
Aalders Beertje 05-05-1752
Aalts Grietjen 51
Aalts Hermina 12-12-1766
Aalts Maria 114
Aalts Wobbigjen 02-05-1727
Aaltszen Maria 29-04-1796
Aarts Egbertjen 237
Aarts Gijsbertjen 231
Aarts Roelofje 15-09-1769
Aartsen Arien 181
Aartsen Baltus 74
Aartsen Cornelis 81
Aartsen Gerrit 21-09-1740
Aartsen Hendrik 195
Aartsen Jan 121
Aartsen Jan 25-10-1749
Aartsen Lubbert 13-07-1769
Aartsen Wessel wed. 29-04-1796
Aartsen Willem 132
Abrahams Abraham 31-01-1778
Abrahams Andries 27-04-1789
Abrahams Franseijne 245
Abrahams Isaac 20-02-1796
Abrahamsen Henri 1
Abrahamsen Joseph 21-07-1782
Abrahamsen Moses 20-11-1754
Abrahamsen Salomon 17-11-1767
Abrahamsen Teunis 19-10-1763
Aelberts Beertjen 10-10-1744
Aerts Lubbertjen 01-05-1731
Aerts Wijchmantien 123
Agron Antoine Nicolas 22-10-1796
Alberts Annitjen 217
Alberts Janna 07-08-1761
Alberts Marritjen 235
Albertse Claes 175
Albertsen Aart 12
Alexander Johannes 13-10-1797
Amptmeijer Anna Maria 20-07-1745
Amptmeijer Henrik 82
Amptmeijer Swaentjen 22-05-1739
Andreau Jean Francois 17-08-1805
Apeldoorn van Gerardus 01-05-1784
Aperlo van Harmen Dirks 10-03-1800
Arents Jacomina 206
Arents Lubbertien 61
Arentsen Harmen 164
Arentsen Jan 232
Ariaensen Gerritien 246
Arien van Jan 27-05-1739
Ark van Teuntje Stevens 28-12-1782
Ark van Willempje 01-05-1784
Assen Hendrikje 11
Augustijnsen Lubbert 214
Alberts Harmtjen 29-08-1744
Baer Eijbert 20-05-1740
Bakker Klaas Hermanus 09-11-1792
Balk Jan 29-03-1768
Balkhoud Henrik wed. 75
Balkhout Heiltje Hendriksz 123
Balthazar Jan 12-03-1773
Barends Roosje 21-07-1762
Barents Jan 19-08-1796
Barnards Jan 85
Barnevelt Antony 96
Bartels Trijntje 28-10-1798
Bartelsen Jacob wed. 216
Bartelts Grietje 30-04-1733
Bast Susanna Hendriks 172
Beeckenkamp Henrick 29-08-1744
Beek, van der Everd 29-09-1783
Beek van der Evertje 27-04-1782
Beek van der Hendrik Lubbertsen 06-05-1796
Beek van der Jan 10-09-1739
Beek van der Jan 26-10-1743
Beek van der Johanna 210
Beek van der Jurrien 19-11-1729
Been Geertje Gijsberts 19-03-1774
Been Jan 71
Beenen Geertje 25-08-1796
Beens Geertje 142
Beerts Anna 22-11-1786
Beerts Anna 28-02-1756
Beerts Maria 14-08-1770
Beerts Gerrigie 81
Beertsen Evert 40
Beertsen Henrik 03-09-1764
Beertsen Hermen 20-02-1761
Beertsen Jacob 215
Beertsen Lubbert 124
Beertsen Lubbert 22-12-1792
Beertszen Beert 08-02-1781
Beertszen Lubbert 11-04-1785
Belder Barend 10-03-1781
Benecamps Hendrik 23
Benekamp Wijmpje 09-12-1780
Benijntjen Jan 225
Berends Jacob 29-04-1796
Berents Grietje 249
Berentsen Annitjen 118
Berentsen Berent 31-08-1732
Berentsen Engeltje 134
Berentsen Gerrit 145
Berentsen Harmtjen 163
Berg van den Bernardus 18-01-1792
Berghuis Dries 02-11-1779
Beukevelt Gerrit 06-07-1730
Beuninck Arent 15-05-1752
Bartols Gerritie 2
Bierman Hendrik 33
Bigge Anna Elizabeth 13-09-1733
Bigge Anthonia 42
Bigge Br. 16
Bigge Magdalena Judith 14-08-1753
Bigge Wobbina Magdalena 29-09-1783
Billink Sophia 13-05-1763
Bing Pieter 08-07-1790
Bloemen van Andries wed. 86
Bloemen van Hendrikje 02-05-1731
Blom Barbara 27-09-1750
Boeduijne Jan 115
Boeduijne Willem 116
Boele Evert Hendrik 14-12-1805
Boerendans Willem Willemse 03-09-1789
Boers Carolina Jacoba 12-02-1787
Bok Jan Henriksen 28-11-1746
Bokhorst Aaltje 18-11-1797
Bokhorst Menzo 27-05-1796
Bolt Alida Maria 30
Bolwerk Thomas Peter 13-09-1733
Bommel van Lubbertus Cornelis 12-02-1787
Boone Weimpje 24-06-1775
Boonenberg Jan 15-12-1806
Boot Isaac 170
Bos van den Gerrit Dirkse 27-08-1789
Bosch Beert 2
Bosch Beert 120
Bosch Henrik 39
Bosch Bartha 24-10-1749
Bosch Batjen 16-07-1727
Bouwer Jacob 14-07-1740
Bouwman Samelina 24-05-1783
Braemberg Peter wed. 278
Branderhorst Barendina 27-05-1796
Brekelman Adrian 30-01-1773
Briene Bm 253
Brienen van Anna 241
Brienen van Margrita Arnolda 11-09-1756
Brienen van Reiniera Johanna 07-02-1728
Brinke ten Gerrit 22-12-1792
Brouwer Arent 25
Brouwer Maria wed. 26-04-1777
Brummel Jan 27-04-1782
Bunskerken Jelis 260
Buschman Albertina Maria 20-08-1774
Buschweiler Johan Godfried 24-06-1775
Buijtenhuijs Maria 190
Bijl Hendrikjen Gerrits 02-05-1757
Bolt Aert Lucassen 30
Bongaards Marrigjen 10-03-1759
Calevelt Jan 15-01-1734
Camerman Hendrik Hendriksen 14-08-1770
Camp Annitje Gerbrechts 197
Capello tot den Boedelhof Luthera Anna 15-10-1763
Cate ten Hermanis 10-11-1766
Celis Johan Georg 27-08-1732
Christoffels Lubbigie v.d. Elsas 1
Claesz Matje 28-11-1746
Cleef van Agnieta Jacobs 92
Cleeff van Grietjen Dirks 12-05-1757
Coenradi Wolterus 25-08-1787
Coertsen Jan 157
Coopman Geertje Dries 281
Coops Jacob 30-06-1764
Coot van Bartha 12-12-1761
Coot van Maria 285
Cooth van Egbert 10-10-1754
Coots van Berent wed. 151
Coots van Egbert wed. 149
Cornelis Aaltje 30-01-1773
Cornelis Evert 27-04-1734
Cornelissen Dirkje 26-11-1787
Cornelissen Harmen 198
Cornelissen Jennigje 03-06-1796
Courage Maria Hermens 198
Crabbe de Wiecheman 68
Cracau Abraham Victor 20-02-1796
Cras Cornelia 187
Cruijthof Henrik 20-12-1749
Cupere de Catharina Elisabeth 234
Cuijlenburg Aleijda 07-02-1728
Cuijpers Lubbert 193
Cijffers Lucas 05-01-1732
Daems Aertje 70
Dalenoort Jacoba 18-01-1777
Dalenoort Jan 12-12-1761
Dam van den Aleida 31-05-1763
Davids Ezechiel 15-05-1761
Deetman Barent 10-10-1744
Deetman Gerrit Jan 11-09-1749
Deetman Jan 16-09-1769
Deetman Maria 14-10-1763
Deetman Willemina 13-12-1760
Diepen van Dirk 10
Diepen van Dirk 20-12-1749
Diepen van Elsje Jans 30-04-1733
Diepen van Lubbigie Gerrits 186
Dierman van Klaas 24-08-1772
Diesemers Gerrigjen 39
Diesmers Geertje 14-06-1760
Dietsemers Aeltien Dircks 45
Dietsemers Evert wed. 4
Ditman de touwslager 26
Doctor Hermen 22-01-1763
Doesburg van Jacobus 09-12-1780
Dompselaer van Wijnand 17-06-1729
Dompseler van Eijbert 16-05-1772
Dojen den Aaltje 29-04-1796
Doodevis Hendrik 10-03-1759
Doojen den Beert 26-01-1780
Doojen den Gerrit Jansz 27-05-1796
Doojen ten Jacobjen Jans 13-10-1763
Doojen ten Japikjen Jans 28-08-1756
Doorn van Jennigje 17-05-1762
Dorre Dirk 228
Douw Peter 02-05-1729
Dragt van Daniel 04-04-1777
Dreeseman Hendrik 18-06-1799
Draessen Willem 20-06-1742
Dresen Hendrik 148
Dries Egbertjen 01-05-1759
Dries Eijmertjen 56
Dries Jannetien 238
Driesen Derrikien 59
Driesen Reijer 06-09-1732
Driessen Lubbert 165
Drossaart Elizabeth 07-07-1750
Drost Gerrit Aartsen 25-04-1769
Drost Jan Aardszen 03-10-1786
Dulken vrouw van 159
Dulken Antonia 03-06-1733
Duren van Henrik 05-05-1752+ 14-09-1741
Dijkhuizen van Grietje Lammerts 24-12-1781
Dijkman ... 142
Ebbink Jan 08-02-1734
Eben van Margaretha 199
Eben van Wobbina 16
Eest van Adriana 85
Egberts Aeltje 216
Egberts Grietien 80
Egbertsen Cornelis 182
Egbertsen Wiecheman 59
Egbertsens Harmen wed. 259
Egelink Hendrick 22-11-1786
Eibergen van Wessel 46
Eibergen van Willemina Wessels 10-09-1739
Eiberts Aartje 212
Eiberts Driesje 276
Elbertsen Jan 177
Elderman Gerrit 31-08-1763
Ellerbeek Dirk 154
Ellerbeek Jurrien 117
Ellerbeek Regina + Fennetje 138
Ellerbeek Femmetje 284
Emmink Cornelis 13-05-1763
Empst van Grietje 122
Ems van Henrickien Gerrits 76
Emst van Aleijda 16-07-1746
Emst van Ariana 177
Emst van Geertje 26-10-1743
Emst van Geertje 193
Engel Gerrit 140
Erkelens van Br. 93
Erkelens van Johan 08-10-1789
Erkelens van Josina Johanna 171
Esechiel Rebecca ca. 1795
Essen van Hendrik 18-10-1766
Essen van Jan 11-12-1790
Essen van Lambert 06-08-1764
Everes Wilhelmus 20-11-1739
Everes Wilhelmus 28-11-1761
Everts Aartjen 08-07-1749
Everts Belia 16-07-1727
Everts Grietjen 133
Everts Jannetjen 144
Evertsen Cornelis 87
Evertsen Cornelis 242
Eijberts Gerrigjen 12-10-1763
Eijberts Gerritien 227
Eijberts Lubbertien 129
Eijberts Magteltje 230
Eijberts Marritien 78
Eijberts Woltertje 49
Eijbrink Teunis 36
Eijlander Niesje Peters 27-05-1796
Eijmers Augustijn 15-09-1755
Eijsebrant Hendrikje 273
Eijssinck Sweer 26-10-1743
Fabritius Arnold 47
Fabritius Barnard wed. 261
Federik Johannes 44
Feith Andreas 26-10-1750
Feith Bartha 03-10-1744
Feith Berent 254
Feith Peter br 19
Feith Tomasje 22
Feijth Grietie 102
Feijth Maria Catharina 204
Feijth Maria 11-09-1737
Feijth Mettien 254
Feijth Trijntjen 139
Fidder Hannisjen 24-06-1772
Fidder Jan 186
Fidders Willem wed. 130
Floren Gerrit wed. 240
Fluiter de Johannes 15-01-1780
Francken Thomas 25-06-1739
Franks Grietje 06-09-1732
Fransen Dirk 10-07-1756
Fransen Dirk 29-08-1781
Fransen Harmen 118
Fransen Lubbert 162
Frederiks Maria 03-05-1768
Freriksen Jacob 217
Frieseman Hendrik 18-06-1799
Fuite Aaltjen Peters 05-07-1749
Franksen Henrikjen 05-03-1749
Gaasbergen Dirk 12-06-1733
Galencamp Hermanus 20-01-1750
Gansje het ..... 280
Geelkerken Jannetje 04-03-1775
Geerlofs Hendrik 27-05-1796
Geerlofs Janna 08-10-1763
Gehron Johan Bernhardt 28-10-1798
Gelder ten Dirk 281
Gelder ten Jan 238
Gelder van Jannetje 14-12-1805
Gelder van Wijmpje 29-04-1796
Geldorp Engeltje 267
Gerberigsen Jan 50
Gerberigsen Marrigjen 5
Gerrits Aaltje 72
Gerrits Aaltje 13-10-1763
Gerrits Albertjen 03-04-1762
Gerrits Beertje 143
Gerrits Bieltje 239
Gerrits Eibertjen 16-02-1732
Gerrits Elsje 18
Gerrits Eijbertjen 247
Gerrits Geertje 131
Gerrits Geertjen 288
Gerrits Grietje 28-11-1761
Gerrits Hendrikje 19-08-1796
Gerrits Jacob 122
Gerrits Metje 23-09-1797
Gerrits Stientien 71
Gerrits Weimpje 192
Gerrits Weintje 113
Gerritsen Abraham 119
Gerritsen Dirkjen 28-05-1796
Gerritsen Jan 201 + 266
Gerritsen Eijbert 01-05-1759
Gerritsen Reinier 79
Gerritsen Reijer 16-07-1746
Gerritsen Teunis 251
Gerritsen Weimpjen 02-05-1731
Geselschap Johan + Alberdina 20-08-1768
Geurtsen Eijbert 27-09-1750
Geurtsen Eijbert 10-03-1759
Giesebertsen Wouter 30-04-1733
Gigandet Johanna Geertruijda 26-??-1799
Gorris Dries wed. 109
Gorris Elizabeth 149
Gosens Aertien 124
Gosensen Berent 28-08-1756
Gosensen Joost 224
Graaf van Jan 235
Graaf de Johanna Willems 22-12-1749
Graaf de Willem Gerritsen 05-05-1789
Greefkens Gerrit 24-10-1749
Greve Catharina 263
Greve Cornelis wed. 42
Greve Hendrina Antonetta 94 + 13-04-1735
Grevens kinderen 43
Groen Egbert 220
Groenberg Reinder 07-02-1728
Groenewoud Jan 24-10-1749
Groenewoud Paulus 18-07-1739
Groot de Magteld 223
Grootveld van Gerrigie 262
Grootvelt van Cunera Cornelia Dercks 287
Groten den Egbert 88
Groten den Henrik 84
Gijsbers Lucas 05-01-1732
Gijsebert Egbert 14-01-1729
Gijsebertse Egbert 141
Gijsebertsen Geerlof 8
Gijsebertsen Geerlof 12-09-1727
Gijsebertsen Harmtien 27
Haag Willemina Charlotte 08-10-1789
Haas de Lubb. 20
Haase de Jan 21
Haersolte baron C.W. 15-10-1763
Hafcamp Elizabeth Gosens 278
Hafcamp Jan wed. 61
Hafcamp Lisabeth 24-05-1763
Hage Cornelis 48
Hagedoorn Aaltje Gijsberts 24-12-1793
Hagen Jan 05-08-1737
Halma ...... 94
Hamel van Daniel Theodorus 29-11-1779
Hannissen Dries 35
Hansen Beertje 73
Hardenberg van de Geisje 09-07-1764
Hardenberg van de Gerrigje Willems 48
Harmens Margaritha 01-05-1764
Harmens Wilhelmina 03-09-1764
Harms Fennegien 89
Harmsen Dries 123
Harmsen Jan 83
Harmsen Johanna Geertruij 10-03-1781
Harmsen Lubb. 282
Harmsen Muijs Willem 02-05-1731
Harmszen Teunis 08-01-1782
Hartgersen Wiecheman 10-03-1733
Hase Geertruijt Jansen 37
Have ten Wichert 15-11-1779
Heer den Hendrik 28-12-1782
Heerde van Daniel 27
Heerdinck Hendrikjen Willems 248
Heerdings Henrik wed. 273
Heerdings Henrik 277
Hegeman Catharina 155
Hegeman Catharina 12-09-1726
Hegeman Janna 255
Hegeman Lambert 102
Hegeman Maria 102
Heiman Sabylla 08-12-1787
Heimanszen Engeltje 05-02-1793
Heimens Brand 06-05-1796
Heimens Hendrik 28-05-1796
Helfer Jan Hendrik 04-02-1775
Hendriks Aalt 15-09-1769
Hendriks Aeltjen 55
Hendriks Beertjen 29-10-1749
Hendriks Fijgje 249
Hendriks Gerrigje 15-09-1755
Hendriks Gerritien 276
Hendriks Grietje 01-05-1732
Hendriks Jentjen 09-06-1750
Hendriks Maria 05-02-1774
Hendriks Marrigie 208
Hendriks Margje 22-04-1796
Hendriks Willemtje 8 + 12-09-1727
Hendriksen Jurrien 276
Hendriksz Dina 209
Hengeveld Gerrit 257
Hengeveld Gerrit 09-07-1764
Hengeveld Magteldje 11-09-1737
Hengeveld Willem 16-02-1732
Henricks Doortjen 1 + 27-08-1740
Henricks Diwertje 227
Henricks Trijntjen 265
Henriks Driesjen 202
Henriks Geertje + Betjen 65
Henriks Willemtjen 21-09-1740
Henrikse Gerrit 191
Henriksen Aart 178
Henriksen Evert 72
Henriksen Geerlof 101
Henriksen Jacob 22-02-1739
Henriksen Jurrien 276
Henriksen Lambertien 170
Henriksen Steven 208
Henriksen Teunis 143
Henriksen Willem 9
Herberts Zeger 283
Hermansz Henrik 13-04-1735
Hermens Lambert 30-04-1733
Heijde van der Menso 03-10-1744
Heijde van der Rutger 31
Heijde van der Rutger 12-09-1726
Heijmans Aaltjen 02-03-1750
Heijmens Aaltjen 15-10-1763
Heijmens Gerharda 24-10-1749
Heijmens Griete 41
Heijmerijks Jannetje 57
Heijneman Johannes 08-07-1749
Heuvel van den Aaltje 11-08-1762
Hillebrants Hendrickje 180
Hissink Diderik 12-07-1745
Hoeclum van Catharina Metta Lucretia 04-02-1778
Hoefhamer Gerrit 69
Hoefhamer Hermtje 15-05-1752
Hoefhamer Heijltjen 22-12-1792
Hoefhamer Margritha Isebrands 20-06-1735
Hoefnagel Leendert 26-11-1787
Hoege Henrik 13-10-1763
Hoege Lambert 13-10-1763
Hoekelum Wijnand Zeino 14-09-1726
Hoen Gerrit 129
Hoeven Maria 07-05-1796
Hof Wilhem 24
Hofeld Barend 15-05-1794
Hoff Bern. Johannes 26-06-1760
Hoffman Dirk 15-10-1763
Hogelanden van Aart 13-06-1750
Holsteijn Joost Henrik 05-01-1745
Hondelong .... 233
Hooggurdel Antoony 03-06-1733
Hooghland wed. 246
Hooghordel Geertruid 19-10-1763
Horst van der .... 255
Horst van der Bartha Willems 260
Horst van der Grietje 256
Horst van der Heiltje 10
Horst van der Johan 168
Horst van der Maria 286
Horst van der Margaretha 111
Horst van der Wolter 135
Horst van der Willem Willemsen 254
Houtman Alida 21-07-1796
Hove ten Aartje 06-05-1796
Hove ten Maria 13-06-1750
Hove ten Petronella 20-02-1761
Hove ten Willem 58
Hove ten Willem 289
Hove ten Wobbigien Petersen 9
Huiting Johanna 20
Hulleman Aaltje Everts 18-07-1739
Hullemans Lysabet 73
Hulsen van .... 97
Hulsen van Henrik 240
Hulst Geesje Alberts 27-05-1796
Hulst Hermen 08-10-1763
Hulst Jan 06-10-1753
Hulst Lammertje Alberts 25-10-1749
Hulst Lammertje Jans 29-04-1796
Hulzen van Heijltjen 29-08-1744
Huijbrecht Johannes Jansen 05-07-1749
Huijsman Aalt 236
Huijsman Dirkje 22-01-1780
Ing Pieter 08-07-1790
Ingens wed. 98
Isaaqs Jacob 04-02-1778
Isebrands Harmtje 222
Isebrands Hendrikje 273
Israels Harmtje 119
Israels Michiel 18-12-1773
Izaak Clara 04-07-1747
Jakobs Annetien 130
Jacobs Aron 07-04-1789
Jacobs Geeltien 221
Jacobs Harmen 100
Jacobs Hendrikjen 09-09-1749
Jacobs Marritien 92
Jacobs Neeltje 166
Jacobsen Ditmar 18-11-1797
Jacobsen Gerrit 01-05-1732
Jacobsen Gerrit 15-10-1763
Jacobsen Lubbert 16-09-1769
Jalink Dirk 19-11-1731
Jans Aaltje 08-04-1749
Jans Aaltje 22-12-1792
Jans Annetjen 20-09-1740
Jans Beertjen 15-02-1772
Jans Evertje 161
Jans Geertje 10-03-1733
Jans Grietje 06-12-1786
Jans Jannigjen 145
Jans Jentjen 26-07-1736
Jans Lena 132
Jans Nijsje 91
Jans Trijntje 02-05-1731
Jans Weijntje 252
Jansen Aart 12-05-1757
Jansen Aartje 228
Jansen Albert 264
Jansen Anna Catharina 12-10-1763
Jansen Berend 04-06-1757
Jansen Catharina 50
Jansen Eijbert 30-06-1741
Jansen Evert 184
Jansen Frerik 221
Jansen Geertien 259
Jansen Gerrit 212
Jansen Gerrit 29-04-1734
Jansen Gijsbert 03-04-1755
Jansen Harbert 265
Jansen Harmen 213
Jansen Harmtien 214
Jansen Hermina 46
Jansen Hendrik 28-10-1798
Jansen Jacob 51
Jansen Johannes 05-07-1749
Jansen Lambertien 167
Jansen Lubbert 29-04-1796
Jansen Marrigje 12-10-1763
Jansen Reinier 37
Jansen Wichert 3
Janssen Rein 13-09-1783
Janssen Rutgerus 03-05-1768
Jansz Aartje 269
Jansz Aleida 233
Jansz Beertje 52
Jansz Geertje 173
Jansz Jan 13-10-1797
Jansz Jannigje 74
Jansz Johanna 251
Jansz Johanna 279
Jansz Marrigje 277
Jansz Stijntje 257
Jansze Frankjen 26-01-1780
Jansze Geertje 6
Jansze Lubbigie 3
Japiksen Beert 02-05-1757
Jeelissen Peter 11-09-1744
Jirvelt Michiel 14-12-1773
Jochemsen Henrik 269
Jochemsen Marcus 70
Jongh de Berendje Luijtjes 23-04-1794
Joore Jan 196
Jorissen Cornelia 175
Julien Wobbina Gesina 16-05-1772
Julius Georg 14-08-1753
Jurrensen Luijcas 279
Jurriaens Geertruijt 236
Jurriensen Jan 20-06-1735
Jurriensen Olof 239
Josephs Branco 15-05-1761
Kars Maria 14-07-1740
Karssen Jan 126
Kempe Jan 02-05-1727
Kersse Geertjen 11-09-1744
Kick Trijntje Jansen 84
Klaassen Engelberta 09-07-1796
Klaesz Catharina 27-05-1739
Klomp Egbertje Gerrits 13-08-1788
Klomp Gerrigje 02-09-1793
Klomp Willem 174
Knoop Jan 222
Knottenbelt Hendrik 23-11-1799
Knijff Everd 12-10-1763
Kok Andrea 47
Kok Jan 219
Kok Jan 11-09-1749
Kok Susamma 99
Kolkman Hendrik Jan 01-02-1774
Koltijs Harmen 38
Koning Jan 11-09-1737
Koopman Batjen Hendriks 01-04-1805
Korsen Aaltje 28-03-1732
Koudijs Hermanus 10-11-1766
Kronkel Andries 34
Kronkel Henrik 249
Kuiper Manus 21-07-1796
Kuipers Aaltje Driesze 21
Kuning Dirk 07-02-1761
Kuijpers Gorris 256
Kuijlenburg Henrik 267
Kragts Jannigie 194
Laar van Francijntje 04-04-1789
Laar van Johannes 04-04-1789
Lamark Peter Gerritsen 22-12-1792
Lamberts Anna 35
Lamberts Harmtien 70
Lamberts Hermpje 01-05-1764
    14-02-1769
Lamberts Jan 158
Lamberts Reinier 10-10-1754
Lambertsen Alert 230
Lambertsen Jan 12-10-1763
Lansbergen Cornelis 17-07-1747
Laurier Johanna Theodora 05-01-1745
Lausters Catharina Jacobs 58
Lauwijk ----- 171
Leerlinck Dirckjen Jans 90
Leeuw de Dries 29-04-1796
Leeuwen van Hendrik G. 24-06-1772
Leeuwen van Wijnand 09-07-1796
Lennip Jor 234
Levi Batjen 20-11-1754
Levi Isaack 04-07-1747
Levi Salomon 12-07-1780
Levi Sander 04-07-1747
Liberings Fennigje 68
Lieuwerink Cornelis 154a
Lieuwerink Teunis 15-07-1776
Linden van den Wilm 20-08-1787
Lipke Hendrica 15-11-1779
Lipke Jurrien 13-05-1763
Lipke Luitje 04-04-1777
Lipky Jan 125
Lobé Do 99
Lodewijk Johanna Margaretha 08-09-1792
Loefsen Henr. 29
Logier Maria 03-01-1777
Lonckhuijsen Theodora Margaretha 04-06-1728
Lonkhuijsen Berent 199
Loo van Ariana 135
Loo van Batjen 274
Loo van Geertje Jans 137
Loo van Heiltje 136
Loo van Johan 111
Loohuijzen van Frankjen Jansze 26-01-1780
Loose Annigie Everts 264
Lubberts Aaltje 38
Lubberts Hendrikje 260
Lubberts Jantjen 16-09-1769
Lubberts Willemina 11-09-1749
Lubbertsen Beert 6
Lubbertsen Henrik 57
Lubbertsen Henrikien 109
Lubbertsz Marrigien 288
Lunterman Jan 22-04-1796
Lutteken Gijsbertha Johanna 25
Luttekens Juffer 95
Luijten Marrigjen 10-07-1756
Maassen Jan 07-05-1796
Maaten van der Jan Harmsens 05-03-1749
Macleod John 11-09-1756
Mainje Egbert 30-05-1732
Malcotius Catrina 19-11-1729
Malcotius Theodora 16-07-1746
Manen van Kristiaan 27-07-1771
Manuels Eva 21-07-1738
Marcus Aartien 69
Marcus Geertje 119
Marle van Elizabeth 25-10-1749
Martens Geertje 27-08-1732
Martens Jacob 01-04-1805
Maten van der Stijntje 20-08-1787
Meester de Cornelia Maria 03-09-1763
Megen van Arent 160
Megen van Geertruid 117
Meilsma David 16-01-1782
Mendel Jan 14-06-1800
Mertens Wijntje 266
Meulink Gerrit Jan 22-04-1791
Meijer Antonij 05-02-1793
Meijer Gerrit 13-08-1788
Meijroot Catharina 29-03-1768
Minningen van Arnolda 112
Minningen van Gerharda 168
Mittenagt Juffr. 67
Modderman Weijntie Cornelis 7
Modderman Weijntien Cornelis 05-12-1761
Mol Teunis 24-12-1781
Molenberg Hendrik 03-01-1777
Morren Grietje 22-01-1763
Moses David 21-07-1738
Moses Metta 21-07-1762
Mouw Melis Jansen 28-01-1736
Mouw Willem 05-04-1743
Mulder Berent 12-11-1766
Mulder Clasina Hendriks 13-10-1797
Mulder Dibbele Everts 21-04-1777
Mulder Gerrit Jan 15-12-1806
Mullers de Claes wed. 150
Munden van Christiaan 28-11-1772
Munje (Mainje) Egbert 30-05-1732
Munnen van Elisabeth 04-06-1757
Munnikhuijsen van Sara Elisabeth 10-11-1766
Munnikhuijsen van Willem 08-09-1732
Munnink Jacob 92
Munnink Jan 77
Munnink Jan 189
Munninks Lambert wed. 90
Muijs Beertje Willems 19-09-1726
Muijs Willem 226
Muijs Willem Harmsen 02-05-1731
Mijer Gerrit 13-08-1788
Nagelhoud Evert 237
Nagelhoud Gerrit 247
Nagelhoud Henrik 49
Nagelhout Gerrit 16-02-1732
Namink Cornelia 03-12-1774
Nest Evert 28
Nieuwenhuijs Berent Henriksen 27-08-1740
Nieuwkerk Jacoba 15-05-1794
Nodler Johan 06-06-1772
Noordwolder Feijcke Jacobs 25-08-1740
Novens Arnold 210
Nucke Aeltien 115
Nucke Aleida 77
Nucke Aleijda 05-04-1743
Nucke Christina 12-09-1726
Nucke Christina Everts 31
Nucke Coenraet 128
Nucke Driesje Reijns 127
Nucke Henrik 66
Nucke Reijn 133
Nucken Evert 32
Nijboer Christiaan Frans 30-07-1794
Oenes Eelke 01-05-1764
Oldenhoff Geerloff 15-07-1776
Olof de Wever 153
Olthuijs Cornelis 227
Olthuijs Eibert 138
Olthuijs Egbert 284
Ommen van Bartold 15
Ommeren Egbert Jan 42
Otterlo Henrik 252
Otters Catharina Jacomina 205
Otters Oswald 10-03-1779
Oostendorp Eijbert Gerrits 13-03-1778
Pannekoek Aaltjen 16-02-1732
Pannekoek Antonia Hendriks 10-10-1763
Pannekoek Jan 5
Pannekoek Willem 134
Pasques de Carronnas Balthazarina
  Johanna 12-03-1773
Patertjen ..... 270
Pauwe Johanna 283
Pauwelse Jan 185
Peelen Geertruijt 73
Pegewijn Geertje 27-02-1740
Peltzer Julius Jacob 16-11-1726
Peltzer Julius 152
Penninck Gerrit 17-09-1731
Peter de Breven 147
Peters Aaltjen 30-05-1731
Peters Betjen 218
Peters Geertjen 06-10-1753
Peters Hendrikje 20-06-1742
Peters Luite 173
Peters Matje 07-02-1761
Peters Matje 14-03-1768
Peters Risella 24-08-1772
Peters Teuntje 13-01-1794
Petersen Cnelis 03-04-1762
Petersen Hans 55
Petersen Hansch 28-03-1732
Petersen Jacob 20-01-1737
Petersen Willem 30-01-1737
Philips Wolter 14-03-1768
Pietersen Roelof 53
Plas Jannes 30-07-1794
Plas Maria Johannes
Pluijm Jacob 28-04-1741
Polder van den David Cornelis 05-10-1786
Polder van den David Cornelis 12-07-1791
Polder van den Jan George 05-10-1786
Peters Gerrigie 100
Ponstein Weimpje 27-05-1796
Ponstein Cornelis 06-05-1796
Ponstein Jacob 17-05-1796
Ponsteijn Albert Eijbertsen 24-12-1793
Pontstein Jan Eibertsen 25-08-1796
Poot van Huijbert 27-02-1728
Pop Andries 89
Portius Jacob 26-04-1777
Potgieter Br. 205
Potgieter Scholtis 241
Prins Driesjen 30-06-1741
Prins Eijbert 1736
Prins Hendrik 03-12-1774
Prins Hermen 05-12-1761
Pruijs Beertjen 17-07-1747
Pruijs Geertruijt 282
Pruijs Jurrien 190
Pruijs Keijser 161
Pruijs Melchior 73
Pronk Anna 284
Pudsen de Steven 183
Putten van Frederik Tenissen 17-05-1762
Radix Aaltje 03-04-1755
Raket Jan 03-06-1752
Ramaker Willem Joost 08-02-1781
Rauwenhoff J.H. 03-09-1763
Reinberg Hendrik 137
Reinders Jan 12-08-1765
Reinenberg Margjen 14-10-1763
Reiniers Lambertjen 08-02-1734
Reinsz Hendrikje 288
Reintsen Albert 22-04-1796
Rensen Hartger 14-06-1760
Reusch Rector 99
Reijndertsz Albert 03-06-1796
Reijers Maria 11-09-1749
Reijns Lubbertje 03-06-1733
Ribbius Frederik 06-05-1726
Rietbergh Egbert 05-05-1752
Ritbroek Jan Steven 24-09-1732
Ritbroek Saartje 12-07-1745
Robberts Geertrui 20-08-1768
Roelofs Bethje 152
Roelofs Hendrik 19-03-1774
Roelofs Wijndelt 01-05-1764
Roelofsen Berent 229
Rondgat of Eijbrink Teunis 36
Rood Ermel Jan Daniel 29-03-1768
Rooseboom Beert Gerritsen 23-04-1794
Rooseboom Gerrit 23-04-1794
Rubens Levi 04-07-1747
Ruiter de Samuel 24-05-1783
Rutgers Armgert 178
Ruijs Jan 20-07-1745
Rijks Marrigien 83
Rijksen Henrik 105
Rijns Teuntje 06-05-1796
Salomon Levi 12-07-1780
Salomon Mozes 01-07-1779
Samuels David 22-01-1780
Sandberg Bmr 112
Sardan Jan 103
Sardon Margaretha 13-10-1763
Sardon Willemina 11-12-1790
Scha wed. 287
Schermer Petronella Sophia 25-08-1787
Scherpenzeel Jan Jansen 21-04-1777
Scherphuis Agniete Harms 229
Schleninger Salomon 26-10-1796
Schooneman Daniel 200
Schooneman wed. 200
Schoonhart Jurren Adam 12-11-1766
Schoonhoven Neeltje 02-11-1779
Schrassert Elizabeth Agnes 93
Schrassert Engelbartina Geertruij 26-10-1750
Schrassert Henrieta Johanna 27-07-1771
Schrassert Reinier Otto 07-02-1728
Schrausser Dr. Johan Willem 07-09-1805
Schudt Arent 104
Schut Ype 14-02-1769
Schuurman Elizabeth 14-06-1800
Schuijmers Magdalena 258
Schuijrman Jacob Jonassen 20-09-1740
Schijven Maria Thomassen 148
Sels Maurits 20-08-1774
Siebolt Jan 29-04-1796
Silvius Jufr. Jacomijna 106
Simons Roosje 17-11-1767
Sitteren van Andries 05-12-1761
Sitteren van Elizabeth Jansz 82
Sitteren van Heiltje Herberts 17-09-1731
Sitteren van Heiltje Herberts 05-08-1737
Sitteren van Helena 05-12-1761
Sitteren van Judith Andries 151
Sleurink Dirk 07-02-1761
Sleurink Dirk 14-03-1768
Sloot Agnis Aleida 19
Sloot Jannes 22-12-1792
Smee Henrik 13-10-1763
Smid Harmen 06-1796
Smit de Harmen 144
Smit Jan Rudolph 07-07-1750
Soet Eijbert Hendriks 15-02-1772
Soet Teunis Jacobs 22-12-1792
Someren van Evert 04-03-1775
Someren van Jan 114
Someren van Jurrien 04-03-1775
Someren van Leendert 202
Spaan Egbertjen Harmsen 22-12-1792
Sparreboer Klaas Klasen 02-09-1793
Spek Beert 14-10-1763
Sprangen van Jan 188
Spijkerboer Fennetje Willems 08-12-1750
Staal Cornelis 218
Staal Jannetje 33
Staal Machtelt Willems 40
Staal Willem 04-02-1774
Stael Antony 272
Stael Berent 187
Stange Aarent 12-09-1726
Stange Arent 155
Staveren Cornelis 10-03-1800
Steeg van der Jan 18-01-1777
Stenberg van Johanna 20
Stevens Annitien 15
Stevens Barent 17-06-1748
Stevensz Willem 10-03-1781
Stofregen Geertje Luiten 29-12-1739
Straatman Annigje Cath. Willems 01-11-1760
Straatman Arnoldus 01-11-1760
Straatman Marcellus 18-08-1739
Strunk Jan Harmens 16-07-1727
Stuerman Aeltien 139
Stuivenberg Aaltjen 268
Stuhl Dina 26-10-1743
Stuurman Maria 16-01-1782
Stuurop Knelisjen Jacobs 30-06-1764
Stuijmen van Marritjen 24-05-1786
Stuijrman Geijsje 14-09-1741
Stuijrman Geijsje Reijns 64
Stuijrman Henrik 286
Stuijrman Lambert 179
Stuijrman Reijn 203
Stuijrman wed. 64
Sum Berent 275
Sum Henrik 275
Sum Jan 244
Sijmonsens Lambert 76
Suurbier Lubbertje 30-07-1794
Swits Harmen 03-06-1796
Tamboer Jelis 163
Tederink Johannes 44
Teekman Anthonij 18-01-1792
Teunisse Heiltje 13-10-1763
    06-05-1796
Teunissen Jacob 167
Teunissen Jan 19-09-1726
Theunis Magteltje 20-05-1740
Theunisz Anna 173
Thiell van Catarina 189
Thomas Geertje 05-05-1752
Thomas Jannes 28-11-1761
Timmerman Johannes 14-06-1806
Toewater secr. 106
Tomas Grietje 146
Toorenman Lambert 25-10-1749
Top Grietje Beerts 03-09-1789
Top Henr. 172
Top Lambert 113
Torsius Jacob 26-04-1777
Triest van Aart 80
Triest van Weijmtje Aerts 11-09-1749
Trip Geertje Teunis 20-12-1749
Trip Jacob 22-12-1749
Tros Willemina 62
Trout Nicolaas 30-05-1786
Tulleken ...... 108
Tuijmelers de wed. 54
Tuite Peter 211
Tuite Peter 250
Tijdeman Maria Jacoba 23-11-1799
Tijmens Bijgjen 24-06-1796
Tijs Fenne 243
Tijssen Claes 192
Tijssen Tomas 131
Ulsen van Fije 4
Upwich van der Jan Carel 12-03-1773
Uijtenboomgaart Cornelis 16-07-1727
Vaassen van Everd 17-02-1770
Valkenier Wolter Jansz 31-05-1763
Veen van der Dirk 06-12-1786
Veen van Hilligje Jans 08-02-1781
Velde de Gerrit Jan 06-12-1783
Veldhoen Elizabeth 24-05-1783
Veldhoen Hendrica 18-01-1792
Veldkamp Trijntje Hendriks 13-07-1739
Veleken Teunis wed. 180
Veltcamp Gerrit 02-03-1750
Veltcamp Jacob 08-12-1750
Velthoen Henrik Henriksen 24-05-1763
Veltkamp Gerrit 231
Veltkamp Jacob 31-10-1786
Veltkerkens wed. en kinderen 13
Venemans Hannisien Gerrits 25-06-1739
Verburg Eva 200
Vermeer Gerrit 11-08-1762
Verstege Geertien Jansen 84
Vierholt Jan 04-06-1728
Vierhout Cornelis Petersen 09-06-1750
Vierhouten Gerritje Peters 05-03-1749
Vierhouten van Grietien Lambertsen 28-01-1736
Vierhouten van Hendrikje Willemsz 203
Vierhouten Lambert wed. 127
Vierhouten Rein 197
Vierhouten van Willem 194
Vinke Gerritje Hendriks 25-06-1739
Visscher de Beert 176
Visscher Brand Heimens 06-05-1796
Visscher Reijer 166
Vitringa Herm. Hendrik 10-03-1779
Vleck Frederik 27-02-1740
Vlier Lambert 17-08-1805
Volkerts Trijntje 01-05-1764
Vos Evert 02-05-1731
Vos Evert 07-08-1761
Vos Gerrit 13-07-1739
Vos Johanna 24-11-1739
Vos Willem 63
Vredeveld Dirk 14-10-1763
Vries de Rein Gauke 22-01-1780
Vries de Rombout 223
Vries de Rombout 12-09-1726
Vries de Tjibbe 29-10-1749
Vrijdag Marritje 115
V..... Coenraet 128
Wael de Marcus 139
Walink Drees 01-11-1760
Waller Andries 209
Waller Bartje Jans 158
Wamelinck Christina 261
Warners Egb. 288
Warners Fennegien 162
Warners Henrickien 232
Warnet Abele 110
Wassenburger de   73
Water toe Margaretha 13
Wennink Arend 248
Wensing Anna Elisabeth 04-02-1775
Werven van Willem 13-01-1794
Wessel van Johannes 30
Wessels Hendrik 08-09-1792
Wessels Willem 13-12-1760
Westrik, Meulink? Gerrit Jan 22-04-1791
Westerink Coert 29-04-1796
Westerink Harmen 06-05-1796
Wever de Olof 153
Weijenberg Aart 09-09-1749
Weijenberg Jan 12-10-1763
Wichers Albert 09-07-1764
Wichemans Lucas 02-05-1731
Wiechemensen Henrik 45
Wiechemensen Willem 52
Wilhelmus Cecilia Hillegonda 99
Willems Aaltje 198
Willems Folkert 28-02-1756
Willems Harmtien 60
Willems Hendrikjen 226
Willemsen Aaltjen 15
Willemsen Beert 56
Willemsen Gerrit 01-05-1731
Willemsen Henrik 17 + 207
Willemsen Jan 13-10-1763
Wit de Gerrit 16-07-1746
Witte bmr. 204
Wittemans Jannigje 17-02-1770
Witteveen Jan 262
Witteveen Jan jr. 15-02-1772
Wolde van der Aaltje 25-04-1769
Wolde van der Harmen 29-12-1739
Wolf   14
Wolf Oege 04-06-1735
Wolff Emanuel 08-12-1787
Wolfhart Jan 15-12-1730
Wolfs Derrikien 75
Wolfsen Andries wed. 78 + 96
Wolfsen Arnold 107
Wolfsen Elizabeth Margaritha 108
Wolfsen Heiltjen 271
Wolfsen Margrieta Arnolds 98
Wolfsen wed. 53
Wolfsens Meinard wed. 263
Wolterink Hermanus Johannes 24-05-1786
Wolters Anthonij 10-10-1763
Wolters Cornelia 88
Wolters Jan 30-09-1732
Wolters Wolter 31-08-1782
Wijchers Sara 2
Wijne Gerrit 206
Wijne Henrik 271
Wijnen Albert 26-07-1736
Wijnen Jan 16-06-1788
Wijnne Jacob 23-09-1797
Wijnnen Elzabeth 66
Zakerowretsky Andries 258
Zandbergen Cornelis 07-1747
Zeeman Henrik 255
Zittert van Andries 7
Zittert van Arnold 268
Zittert van Jan 62
Zoet Hendrikje Eijberts 15-12-1806
Zwart Annigje Beerts 13-07-1769
Zwart Matje Beerts 06-05-1796
Zwart Dina Heimens 17-05-1796