Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Transcriptie Burgerboek Elburg, 1725-1806

 

Voorwoord

De werkgroep "Archiefonderzoek en Genealogie" van de oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" te Elburg heeft zich ten doel gesteld, behalve de D.T.B.-registers van de Sint-Nicolaaskerk te Elburg en die van de Sint-Ludgeruskerk te Doornspijk, ook het Burgerboek van Elburg te transcriberen en uit te geven.
Dit Burgerboek beginnende dec. 1725 bevat de namen van de hoofdpersonen die in 1725 burger te Elburg waren, of al twee jaren in Elburg woonden, daarna gevolgd door de namen van degenen die zich later aanmelden om burger te worden, en eindigende in het jaar 1806.
Omdat alleen de namen van de hoofdpersonen in dit Burgerboek genoemd worden, en geen datums van doop, trouw of begraven is getracht hier enigszins in te voorzien. Deze gegevens staan tussen haakjes.
Ook zijn van sommigen uitgezocht waar zij woonden.
Achterin is een index opgenomen.

Elburg januari 1993

D.H. de Boer
L. Jansen

Zie ook: Gereformeerde willekeur der stad Elburg 1719


Inleiding

Alsoo sedert eenige jaren herwaarts den grafhtuhe van dese Stad, omtrent den burgeren voorregte en previlegiën, mitsgaders derselver burgerschap soodaenig heeft gefluctueert dat men nauwlijks onderscheiden konde een burger van een inwoonder, die in alle gevallen evenveel voorregten profiteerde. En voornemens zijnde om daer omtrent een vaste voet te beramen de loflijke exemple van onse nabuijrige Steden te volgen tot ruste en vrede van de Stad, en conservatie van de goede unie tussen de respective Collegien deser Stede.
Soo zijn Burgermeestern, Schepenen en Raad, Sampt de Geswooren Gemeente over een gekomen te renoveren te Statueren en te beramen de volgende articulen, alles provisioneert tot dat wij vermeinen mogten de selve te willen vermeerderen of verminderen na ons welgevallen.

1.

Dat de Gemeensluijden sullen profiteren en genieten van alle soodaene voorregten en privilegien als de Gemeensluijden van de Stede Arnhem en Harderwijk genieten.

2.

Dat alle die geene die alhier willen komen wonen, man en vrouw, beijde vreemt zijnde voor haar burgerregt sullen betalen vijf en twintig gld, waarvan d'eene helfte dese Stad, en d' anderen helfte de Kerk sal genieten, en daer en boven den Gilden geregtigheden moeten voldaen eer sij tot eenig handwerk als basen sullen toegelaten worden. Behalven dat sij verpligt blijven attestatie van haar goed comporteinent medebrengen van de plaetse daer sij van daen komen en dan nog moeten burge stellen dat sij in de tijd van seven jaren de diaconie niet sullen lastig vallen.

3.

Dat alle die geene die alhier geboren zijn, ofte twe jaren alhier gewoond hebben, burgers sullen zijn en als burgers sullen genieten alle Stad privilegien, de vrije Latijnsche en Duijtsche Scholen, bleken voor en naweijden van de Mehen en alle andere praeminente voorregte meer; dag hiervan word wel expresselijk geexinieert t'regt van t'Weeshuijs waar van het olde regt, en gebruijk naar inholde van den brief gemaentineert sal worden.

4.

Wie geen burger is of geen twe jaren hier gewoond heeft sal van de bovenstaende privilegiën profiteren maer daer van geexcludeert zijn, als mede van het regt om een Magistraets persoon of Gemeensman te kiesen ofte daer toe konnen verkoren worden.

5.

Dat aal militaire, die 's Lands gagie trecken onmundige, voorts andere dienaren of knegten, niet beregtigt sullen zijn, om te stemmen in de bestellinge van Magistraet ofte Gemeensluijden.

6.

Dat een burgers mans persoon trouwende aen een vreemde dogter, of vrouws persoon dese dogter of vrouwe, burgeresse sal maken, en een burger dogter trouwende aen een uijtheemsche mans persoon, hen voor 't halfscheijd burger sla maken.

7.

Dat alle Rooms catholijge per Sone een ieder van buijten inkomende, of schoon sij 't burgerregt al gewonnen en verkregen hadden en der Gilden geregtigheden voldaen hadden, egter van de bestellinge van deser Stads Regeringe in 't geheel uijtgesloten sullen sijn.

Aldus gearresteert en geresolveert den 8 decemb 1725.

Ter ordenu van selve

Zijnde dir voorstaende
met de klok more solito
gepubliceert.

H. Toe Water
Secr.