Lijst bestuurders van Elburg, 1614-1672

Lijst van Schepenen, Gemeenslieden, Kerk-, Wees-, Gasthuis-, Melaten- en Weduwenmeesters van Elburg, 1614-1672.

D. de Boer, 1992 


1614
Schepenen deses jaers 1614 sijne gekoosen: 
Wichman van Wynbergen
Henrick Rijnvisch
Brande Franckesen
Andries Greve
Johan van Putthen
Henrick Feijdt.


Tot Gemenen Mannen syn gekoren voor deses jaer:
Ernst tho Boeckop
Walraven van Beinhem
Lambert Feith
Louwe Loeffssen
Steven Cooth
Cornelis Hegeman
Johan Franckesen
Arent van Hoecklum

Die Wesenmeysters worden voor dit jaer gecontinueerdt. 

1615
Schepenen deses jaers duisent ses hondert vyfthien binnen:
Henrick Rynvisch
Brandt Franckesz
Andries Greve
Johan van Putten
Henrick Feith
Cornelis Hegeman
Dytzmaer Nagge.

Gemeensluden deses jaers sijn gecoren:
Ernst to Boecop
Walraven van Beinum
Lambert Feith
Louwe Loefs
Steven van Coot

Jan Franckesz ( geh. met Egbertien Vegen )
Aert van Heuclum
Gerrit Dirxsz

Kerckmeisteren syn gecoren:
Louwe Loefs
Jan Franckesz.

1618
Scepenen deses jaers sijn gecoren:
Brant Franckesz
Andries Greve
Henrick Feith
Cornelis Hegeman
Dicemaer Nagge
Lambert Feith
Gerrit Dircksz
Gerrit Maesz

Gemeintsmannen sijn gecoren:
Louwe Loes
Steven van Coet
Arnt van Hueclum
Jan to Water
Herman Rijnvisch
Claes Feith
Gerrit Beertsz Heeck 
Gerrit Aeltsz.

Kerckmeysteren sijn gecoren:
Louwe Loes
Gerrit Aeltsz

Gasthuis Meysteren:
Gerrit Jansz
Beernt Henricks.

Weduwenmeisters:
Henrick Egbertsz
Henrick Gerritsz

Wesemeisters ende Melatenmeisters werden gecontinueert.
Den 17 Januarij 1618.

Zonder jaartal.
Scepenen deses jaers binnen gecoren:
Andries Greve
Henrick Feith
Cornelis Hegeman
Dicemaer Nagge
Gerrit Dircksz
Gerrit Maesz.

Gementsmannen syn gekoren:
Steven van Coot
Herman Rijnvisch
Gerrit Beertsz Heeck 
Gerrit Aeltsz
Frederick Munter
Adriaen van Holthe
Beernt Henricks
Sticker Loeffszen

Kerckmrn. syn gekoren:
Gerrit Aeltsz
Adriaen van Holthe

Die Wesemeisteren, Gasthuismrn. ende die Provisoren werden gecontinueert.

Kerckmrn.: in 1625 (Mr. Dr. G. Westerink: in zijn boek Elburg en Doornspijk) 
Adriaen van Holthe
Joachim Loeffsz

1627
Schepenen deses jaers sijn gecoren:
Henrick Feith
Cornelis Hegeman
Dijtzmar Nagge
Gerrit Beerts Heeck 
Gerrit Aeltsz

Sticker Loeffsen
Aelt Nucke

Gemeintsmannen sijn gecoren:
Steven van Coot
Frederik Munter.
Adriaen van Holthe
Henrick Egbertsz
Evert Lambertsz
Henrick Gerritsz
Egbert Lutticken.

Kerckmeijsteren sijn gecoren:
Adriaen van Holthe
Jochim Loeffsz

Wesemeisteren syn gecoren:
Egbert Loeffsz
Henrick toe Water
Willem van Wijnbergen
Gerrit Dircksz Heeck

Gasthuijsmeisteren sijn gecoren:
Henrick Egbertsz
Evert Lambertsz

Melatenmeisteren sijn gecoren:
Egbert Lutticken
Julius Sageman

Weduwenmeisteren sijn gecoren:
Jan Gerberts
Henrick Gerritsz.

Anno 1631-Anno 1632
Schepenen deses jaers sijn gecoren:
Henrick Feith
Dijtzmar Nagge
Gerrit Beertsz Heeck
Gerrit Aeltsz
Sticker Loeffsz
Aelt Nucke
Egbert Lutticken.

Gemeents luijden sijn gecoren:
Steven van Coot
Frederick Munter
Adriaen van Holthe
Evert Lambertsz
Henrick Gerritsz
Gerrit Dircksz Heeck 
Heymerick toe Water

Kerckmeisteren sijn gecoren:
Adriaen van Holthe
Jochim Loeffsz

Wesemeisteren sijn gecoren:
Willem van Wijnbergen
Gerrit Dircksz Heeck 
Dr. Winand van Ommeren
Julius Sageman.

Gasthuijs en Melatenmeisteren sijn gecoren:
Evert Lambertsz
Egbert Loeffsz.

Weduwenmeisteren sijn gecoren:
Jan Gerbertsz
Henrick Gerritsz.

1634
Schepenen deeses jaers duijsent seshondert vier en dertich sijn gecoren:
Henrick Feith
Dijtzmar Nagge
Gerrit Beertsz Heeck 
Gerrit Aeltsz
Sticker Loeffsz
Aelt Nucke
Egbert Lutticken.

Gemeents luijden sijn gecoren:
Adriaen van Holthe
Evert Lambertsz

Henrick Gerritsz
Gerrit Dircksz Heeck 
Heijmerick toe Water
Winand van Ommeren
Jan Francksz

Kerckmeysteren syn gecoren:
Adriaen van Holthe
Jochim Loeffsz.

Weesemeysteren sijn gecoren:
Willem van Wijnbergen 
Winand van Ommeren 
Winand van Ommeren
Gerrit Dircksz Heeck 
Julius Sageman 
Henrick Reefsen

Gasthuijs en Melaten meijsteren syn gecoren:
Evert Lambertsz
Egbert Loeffsz.

Weduwen meijsteren sijn gecoren:
Henrick Gerritsz
Henrick Bigge.

1635
Schepenen deeses jaers duijsent seshondert vijfendertich sijn gecoren:
Henrick Feijth
Dijtzmar Nagge
Gerrit Beertsz Heeck 
Gerrit Aeltszen
Sticker Loeffsz
Aelt Nucke
Egbert Lutticken.

Gemeents luijden syn gecoren:
Evert Lambertsz
Henrick Gerritsz
Gerrit Dircksz Heeck 
Heymerick toe Water
Wijnand van Ommeren
Jan Francksz

Henrick Reeffsz.

Kerckmeesteren syn gecoren:
Jochim Loeffsz
Jan Feyt Beertsz

Weesemeesteren sijn gecoren:
Willem van Wijnbergen
Gerrit Dircksz Heeck 
Wijnand van Ommeren
Henrick Reeffsz.

Gasthuijs ende Melatenmeesteren syn gecoren:
Evert Lambertsz
Egbert Loeffsz.

Weduwenmeesteren syn gecoren:
Henrick Gerritsz
Henrick Bigge.

1639
Scheepenen deeses Jaers 1639 bennen gekooren:
Dijzemer Nagge
Gerrit Beertsz Heeck 
Gerrit Aeltsz
Sticker Loeffsz
Aelt Nucke
Egbert Lutteken
Winandt van Ommeren
Henrijck Reefsz
Sticker Feith.

Meensluijden:
Henryck Gerritsz
Gerrit Derrycsz Heeck 
Jan Franquesz
Jan Feith
Jochem Loefsz
Henryck Bigge
Aert Franquesz.

Kerckmeysteren:
Jochem Loeffsz
Jan Feith

Weesemeesteren:
Wilhem van Wijnbergen
Gerrit Derrycqsz Heeck 
Henryck Gerrtisz
Aert Francquesz.

Gasthuys ende Melatenmeisteren:
Egbert Loeffsz
Lambert Craffsz.

Weduwen meysteren:
Henryck Bigge
Oloff Egbertsz.

1641-1643
Scheepenen deeses jaers 1641 bennen gekoeren:
Schepenen des jaers 1643 syn gecoeren:
Gerrit Beertsz Heeck 
Sticker Loeffsz
Aelt Nucke
Egbert Lutteken
Winandt van Ommeren
Henryck Reefsz
Sticker Feith
Henryck Bigge
Dibbolt Greeve

Meensluijden:
Henryck Gerritsz
Gerrit Derrycqsz Heeck 
Jan Francquesz
Jan Feith

Jochem Loeffsz
Aert Francquesz
Roeloff Heegeman

Kerckmeysteren:
Jochem Loeffsz
Jan Feith

Weesemeysteren:
Gerrit Derrycqsz Heeck 
Henryck Gerritsz
Aert Francquesz
Roleff Heegeman.

Gasthuijsmeysteren:
Lambert Craffsz
Beert Nucke

Melatenmeysteren:
Adriaen van Holthen
Louwe Loeffsz

Weduwenmeysteren:
Oloff Egbertsz
Herman van Ems

1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653
Schepenen deeses jaers 1646 bennen gekoeren:
Dytzmar Nagge, alleen bij provisie, ende mett expres beding, datt de magistraet deeser statt hare actie tegens denselven, wegens synne begangene excessen oover de kuer van Burgemr. Sticker Feith, ende tgeene daer op gevolget is, voorbeholdet; ende sulcx alles volgens des Ed. Hoeves Sententie gelyck meede, een yder Schepen int Particulier hem g'injuriert bevyndende synne actie tegens denselven sich reserviert, vervolgens

Gerrit Beertsz Heeck 
Sticker Loeffsz 
Aelt Nucke 
Winandt van Ommeren 
Egbert Lutteken 
Henryck Reeffs
Sticker Feith
Henryck Bigge
Roleff Hegeman

Meensluijden:
Henryck Gerritsz 
Aert Francquesz 
Gerrit Dircks Heeck 
Wilhem Heeck 
Jan Franckesz 
Davidt Cootenberch
Jan Feith 
Albert Crachtsen.

Jochem Loeffsz

Kerckmeesteren:
Jochem Loeffsz
Jan Feith 
Dirck Peterszen.

Weesemeesteren:
Gerrit Dircksz Heeck 
Wilhem Heeck 
Henryck Gerritsz 
David Cotenberch
Aert Franckesz 
Adrian van Holthe

Gasthuysmrn.:
Louwe Loeffsz 
Beert Nucken
Lambert Craffsz 
Louwe Loeffsz.

1646 (vervolg)
Melatenmrn.:
Derrick Petersz 
Adriaen van Holthe 
Rein Zeegers 
Louwe Loeffsz 
Derrick Peters
Reyn Zeegers
Christoffel Damiens. 

Weduwenmrn.:
Albert Craffsz 
Oloff Egbertsz
Herman van Ems
Albert Craffsz.

1650 (Volgens Mr. Dr. G. Westerink; in zijn boek Elburg en Doornspijk)
Gasthuismrn.: 
Lambert Craffsz 
Beert Nucke

1654-1655
Scheepenen deeses jaers 1654 syn gekoeren:
Dytzmar Nagge, alleen bij provisie
Gerrit Beertsz Heeck 
Sticker Loeffsz
Winandt van Ommeren
Henryck Reefsz
Sticker Feith
Henryck Bigge
Roleff Hegeman
Davidt Cootenberch

Meensluyden:
Henryck Gerritsz
Gerrit Derrycksz Heeck 
Jan Francquesz
Jochem Loeffsz
Davidt Cootenberch 
Albert Craffsz
Jan Peetersz Laeckencooper

Kerckmrn.:
Jochem Loeffsz
Derrick Petersz

Weesemrn.:
Gerrit Derricksz Heeck 
Henryck Gerritsz
Davidt Cootenberch 
Adriaen van Holthen
Derrick toe Water

Gasthuysmrn.:
Beert Nucke
Louwe Loeffsz

Melatenmrn.:
Rein Zeegers
Stoffel Damiens

Weduwenmrn.:
Herman van Ems
Albert Craffsz

1658
Scheepenen deeses jaers syn gekooren:
Gerrit Beertsz Heeck 
Winandt van Ommeren
Henryck Reeffsz
Sticker Feith
Henryck Bigge
Roeleff Heegeman
Davidt Cootenberch.

Meens luijden:
Henryck Gerritsz
Gerrit Derrycksz Heeck 
Jan Francquesz
Albert Craffsz
Jan Petersz Laeckencooper.

Kerckmrn.:
Arien van Holte
Herman van Ems

Weesemrn.:
Henryck Gerritsz
Derrick toe Water
Beert Nucke
Louwe Loeffsz

Gasthuysmrn.:
Jan Petersz Laeckencooper
Joost van Erckelens

Melatenmrn.:
Rein Zeegers
Stoffel Damiens

Weduwenmrn.:
Albert Craffsz
Lambert Eversz 

1659-1660
Schepenen deeses jaers 1660 syn gekooren:
Gerrit Heeck
Wynant van Ommeren
Henryck Reffsz
Sticker Feith
Henryck Bigge
Roeloff Heegeman
Davidt Cootenbergh

Meensluijden:
Jan Francques
Albert Craffsz
Jan Petersz Laeckencooper
Beert Nucke
Beerent Haelboom

Kerckmrn.:
Adriaen van Holte
Herman van Ems

Weesemrn.:
Derrick tho Water
Beert Nucke
Louwe Loeffsz
Beerent Haelboem

Gasthuysmrn.:
Jan Petersz Laeckencooper
Joost Erckelens

Melatenmrn.:
Rein Zeegers
Stoffel Damiens

Weduwenmrn.:
Albert Craffsz
Lambert Eversz

1661
Scheepenen deeses jaers 1661 syn gekooren:
Gerrit Heeck
Henryck Reefsz 
Sticker Feith
Henryck Bigge
Roeleff Heegeman
Davidt Cootenbergh
Beerent Feith
Arent Wolffsz
Ernst Reeffsz 

Meensluyden:
Jan Francquesz
Albert Craffsz
Jan Petersz Laeckencooper
Beert Nucke
Beerent Haelboem
Derrick toe Water

Kerckmrn.:
Adriaen van Holte
Herman van Ems

Weesemrn.:
Derrick tho Water
Beert Nucke
Louwe Loeffsz
Berent Haelboem

Gasthuysmrn.:
Jan Petersz Laeckencooper
Joost van Erckelens

Melatenmrn.:
Rein Zeegers
Stoffel Damiens

Weduwenmrn.:
Albert Craffsz
Lambert Eversz

1670
Gecontinueert over 't jaer 1671 ende 1672.
Schepenen deses Jaers 1670 sijn gekooren:
Sticker Feijth
Henrick Bigge
Arnold Wolfsen
Henrick Feijth
Celiman van Ommeren
Henrick van Inghen
Beernt Nucke
Andreas Hegheman

Meents-luijden:
Beernt Haelboom
Dirck too Water
Gerrit Henricksen Uijlenbroeck
Lambert Evertsen
Johan Wolfsen

Wesenmeijsteren:
Dirck toe Water
Louwe Loefsen
Beernt Haelboom
Lambert Evertsen

Kerckmeijsteren:
Harmen van Emps
Willem toe Water

Gasthuijsmeijsteren:
Joost van Erckelens
Evert Henricksen

Melatenmeijsteren:
Christoffel Damiens
Henrick Sijmonsen (Geldorp)

Weduwenmeijsteren:
Aert Lucassen (Bolt)
Plechelmus Copius