Elburger Almanak 1768

TER INLEIDING

Deze uitgave werd door de heer drs. J. Duinkerken aangetroffen in het Archief Raedt van Oldenbarneveld, aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Het is daar opgeborgen onder voorlopig inventarisnummer 37. Deze familie is bekend uit de geschiedenis van Elburg. Leden der familie vervulden belangrijke functies onder meer in het stadsbestuur. Leden van de familie waren woonachtig op het landgoede Morren bij Oosterwolde.
Zie voor meer informatie over dit laatste de uitgave Tussen IJsselvliedt en Essenburg. Landgoederen op de Noord-Veluwe.

Aangezien dit boekje in het archief van Elburg niet bekend was, werd besloten om het op deze manier uit te geven. In deze Almanak vinden we ondermeer veel gegevens over in Elburg woonachtige personen die diverse functies uitoefenden. Zowel in bestuurlijk alsook in uitvoerend opzicht. De voor Elburg van belang zijnde informatie is letterlijk overgenomen in de oorspronkelijke schrijfwijze. Enkele andere onderdelen worden wel vermeld, maar niet als geheel opgenomen.

In elk geval geeft deze bron aanvullende gegevens die van belang kunnen zijn bij het verrichten van historisch onderzoek in de tweede helft van de 18e eeuw.

Peter van Beek
Streekarchivaris.
Elburgsche Almanak op het Schrikkel-jaar MDCCLXVIII


Waar agter gevoegd is een Naamlijst der Heeren van de Regeering, Stadsambtenaaren en verdere persoonen in bediening binnen de stad, en het Schependom van Elburg enz., als mede een Ordre der beurten, waarnaar de veerschipperen van deze stadt op Amsterdam, voor dit jaar, zullen afvaaren.

Te Elburg.
Bij de wed. van Nikolaas van der Kemp en Zoon, Boekverkoopers.


Het jaar na de geboorte onzes Zaligmaaker J.C. 1768
Na de Schepping der Wereld 5717
Na den Zondvloed 4061
Na den Veldslag in de Buurschap Aperloo/ Bij Elburg 289
Na den grooten Brand van Elburg 265
Na het verlaaten van Elburg door de Franschen 94
Na 't afbranden van het Torenspits der St. Niklaaskerk te Elburg 74
Na de geboorte van Willem V 20

Gulden getal 2 Zonnen Cirkel 13
Rooms Indict 1 Epacta 11
Zondags Letter CB

Kermis begint altijd op den laatsten Zondag in October en eindigt op den tweeden daar aanvolgenden Dingsdag
Magere Beestenmerkt den 15, 22 en 29 april
Vette Beestenmerkt den 12, 19 en 26 October
Weeckelijksche merkt alle Dingsdagen

Rechtdagen voor deezen Weledelen en Achtbaren gerichte
Alle Saturdagen 's voormiddags, uitgezonderd, Zo op Saturdag jaarmerkt waare.

Vacatien voor den zelfden Gerichte
Van den Saturdag voor Kerst is af, tot den Saturdag voor de Keur, beiden ingeslooten
Den Saturdag voor en na Paasen
Voor en na Pinkster
Van den 13 juli tot den 15 aug. Als mede den Saturdag voor de Kermis


[Hierna volgt een kalender]Naamen der Heeren van den Magistraat, Gemeensluiden, stadsambtenaaren en verdere persoonen in bediening binnen de Stad en het Schependom van Elburg op het jaar 1768.

De WelEdele en Achtbaare Heeren Burgemeesteren, Schepenen en Raaden, zo als de zelven door Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinse van Orange en Nassau Willem V , als Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, voor den tijd van 3 jaaren op Pontiaansdag 1767 zijn verkooren:

Burgermeesteren
Derk Gerrit van Hoeclum
Antoni Barneveld

Schepenen en Raaden
Derk Gerrit van Hoeclum 1734
Mr. Johan Burchard Tulleken 1744
Wynand Maximiliaan Jacob Baron van Renesse, Heer van den Brinck 1749
Dr. Hermen Arnold Brouwer 1749
Antoni Barneveld 1749
Mr. Gijsbert Gerhard Sandberg 1761
Mr. Henrik Antoni Julien 1766
Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff 1766

Scholt
Derk Gerrit van Hoeclum 1766

Secretaris
Mr. Gijsbert Gerhard Sandberg 1759


Functien of Departementen der Heeren van den Magistraat


Politiemeesters
De Heeren Praesidenten

Werkbaazen of bouwmeesters
Derk Gerrit Hoeclum
Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff

Poot-, Weg- en Straatmeesters
Mr. Johan Burchard Tulleken
Mr. Henrik Antoni Julien

Goorschepenen
Wynand Maximiliaan Jacob Baron van Renesse
Mr. Gijsbert Gerhard Sandberg

Mehenschepenen
Dr. Hermen Arnold Brouwer
Antoni Barneveld

Overbrandmeesters
Antoni Barneveld
Mr. Johan Burchard Tulleken
Wynand Maximiliaan Jacob Baron van Renesse


Leden van de gezworen gemeente


uit de Burgerij
Johannes van Loo 1722
Rhijnvisch van der Horst 1722
Barend Schuurman 1749
Evert Vos 1749
Wilhelmus Everes 1753
Gerrit Roseboom 1764

uit de Gilden
Hendrik Top Hendriksz. 1727
Jan Reiersz.
Arend Wijnne 1753
Arnoldus Straatman 1755
Dries Walink 1763
Henricus Hoefhamer 1766

Ontvanger der stadsverpondingen
Gerrit Roseboom 1766

Ontvanger der stadsdomeinen
Albertus Feith 1758

Ontvanger der geestelijke goederen
Johan Top 1765

Roedendragers
Hendrik van Duuren 1741
Johan Top 1747

Stadsboode met de Busse
Kornelis Lansbergen 1750

Kerkmeesters
Barend van Houten 1754
Hendrik Top Hendriksz. 1754

Presidenten
Jacobus Buschman 1728
rustend predikant sedert 1766
Jacobus van de Poll 1757
Johannes van Diermen 1767

Rector der Latijnsche School
Lukas Zegerius, ss. m.c. 1749

Schoolmeester der Nederduitsche School
Jan Tulp 1756


Kerkenraad

De Predikanten


Ouderlingen
Uit de Magistraat
Mr. Gijsbert Gerhard Sandberg 1766
Uit de burgerij
Gerrit Driesz. Koopman (1) 1766
Jannes Top 1767
Menso van der Heide 1767

Diakenen
Jan der Maten 1766
Jakob Coops 1766
Andries van Gelder 1767
Gerrit Hengeveld 1767

Koster
Wilh. Frid. Adolph Sassenberg 1749

Organist
Christoffel Boeduynx 1742

Voorzangers
Jan van Sittert 1732
Johannes Witteveen, bij surviv. 1763

Orgeltreeder en Gravemaaker
Willem Vincke 1750

Oppasser onder den Godsdienst
Johannes Moes

Aanspreeker ter Begraafnis
Hendrik van Duuren 1761

Weesmeesters
Johannes van Loo 1727
Barend Stuurman 1749
Evert Vos 1760
Jannes Top 1760

Buiten Weesmoeders
Hendrikje van Vierhouten, wed. van Rein Stuurman
Machteld Hegheman, huisvr. van Jannes Top

Binnen Weesmoeders
Hendrikje Nyeboer 1766

Provisoren van 't Weduwenhof
Rein Munnik 1760
Wilehelmus Everes 1766

Brandmeester
Jan Munnik 1743
Jannes Top 1743
Gerrit Hoefhamer 1766
Hendrik Top Hendriksz. 1743
Barent van Houten 1748
Jan Balk 1760


Pomp- en Putemmers


van de pomp op Hoogezoeren
Hendrik Prijs
Gerrit Teunisz. Voerman

van de pomp op de Oudestraat
Arend Wijnne

van de put bij de Vischpoort
Wilhelmus Everes
Jan Reiersz.

van de put in den Endenhoek
Lambert Aaldertsz.
Barend Mulder

van de put in de Blomstraat
Hendrik Beekenkamp
Aart van Triest


Gildemeesters


uit het St. Joris, of groote gild
Evert van Soemeren 1767
Jan Reindersz. 1767

uit het Visschersch gild
Jan Hulst 1768
Gerrit Hendriksz. 1768

uit het Wolleweversgilde
Arend Wijnne

uit het Schoenmaakersgilde
Kornelis Lansbergen 1767
Hartger Kuiper 1767

uit het Kleermaakersgild
Eibert Muis 1767
Dries Ponstein 1767

uit het Linnenweeversgild
Berent Mulder 1765
Hendrik Moes 1767

Stadschirurgijn
Albertus Feith 1734

Stadsvroedvrouw
Johanna Dorothea Laurier 1735

Houdster van den Lombard
De wed. van Nathan Magnus

Waagmeester
Jan van Sittert 1720

Proever van Gedestilleerde wateren
Joannes Stuurman, apothecar

Yker
Gerrit van den Berg 1762

Eeckweger
Jakob Trip 1758

Turfmeetsters
Marrigje Jeroens
Gerrigje Eibers

Houttelsters
Annetje Evers 1755
Heiltje van Sittert
Jannetje Pauwels

Wijn- en Bierdraagers
Hendrik van Sittert
Eibert Kornelisz. Patapo

Omroeper
Willem ten Hove 1761

Poortiers
Van de Goorpoort
Aart ten Hove

Van de Vischpoort
Jan Batjes

Van de Mehenpoort
Jan Willemsz. Pint

Van 't Graaf Henriks of Kleine Poortje
Jan Driesz. van der Beek

Cipier
Willem Wijchmans

Nachtwaakers
Willem Wijchmans
Jan Ruis

Sleeper
Gerrit Koopman 1736

Kloksteller van 't Uurwerk op de Vischpoort, als mede de aansteeker der zeelantaarn op den Toren aldaar
Henrikus Muller

Goorrier, of oppasser van de weide het Goor
Lambert Aaldertsz.

Peuzelaars of Stadsarbeiders
Jakob Andriesz.
Brand Hendriksz.

Karreman van de straatvuilnis
Eibert Kornelisz. Patapo

Veerschippers op Amsterdam
Hermen van de Wolde
Tjibbe de Vries
Matje Peters, Huisvrouw van W. Filips
Marten Reiersz.
Dries Koopman
Dirk Balk
Gerrit Vermeer, van Amsterdam op Elburg

Luider van t' Veerklokje opde Vischpoort
Willem ten Hove 1761

Bootschuivers
Jochem Hendriksz. 1741
Evert Albert Krijns 1749
Hermen Jansz. 1759
Diderick Hissink 1766

Schuitevoerders
Evert Albert Krijns 1741
Jochem Hendriksz. 1758
Hermen Jansz. 1759
Hendrik Thijnsz. Klodderboer
Hendrik Dodevis
Willem Hulleman
Hannes Jansz.
Jakob Hendriksz.
Dirk Zuurbeek
Augustijn Hendriksz.
Dirk Fransz. en mede bedienende voor zijn Moeder

Veerlieden van den Postwagen op Hattem
Heimen van Stelten
Kornelis Theunisz. Voerman

Veerlieden der Wagens en Tourkarren op Harderwijk
Fennigje Nagelhout, wed. van Jan Michielsz.

op Kampen
Aart Wayenberg

op Zwolle
Gerrit Klaasz.
Kornelis Theunisz. Voerman


Leden van den Dijkstoel des Polders van Oosterwolde zo als dezelve op Petri 1766, voor 3 jaaren zijn verkooren


Gedeputeerden uit de Magistraat van Elburg
Mr. Johan Burchard Tulleken, praesid.
Dr. Hermen Arnold Brouwer
Antoni Barneveld

uit de Burgerij van gemelte stad
Johan Gerard van Brienen
Rein Munnik
Gerrit Veldkamp

uit den Boerenstand van Oosterwolde
Tijmen Willemsz.
Hendrik Geurtsz.
Klaas Labots
Hendrik Gerritsz.

Dijkgraaf van de Magistraat
Dirk Gerrit van Hoeclum

Heemraden uit de Magistraat
Gijsbert Gerhard Sandberg

uit de Burgerij
Lambert Top

uit den Boerenstand
Jan Krachtsen
Pele Coops, wintergr.
Luichje Jakobsz.

Dijkschrijver
Albertus Feith

Ontvanger des Polders
Gerrit Roseboom

Dijksboode
Jan Amptmeijer


Volgen nu noch de naamen der Heeren Provisoren enz. van het Godshuis Feithenhof


Provisoren
De tijdelijke Predikanten van Elburgals mede de navolgende Predikanten
Didericus Heineken, A.L.M. & Ph.D., V.D.M. in Doornspijk
Ortwijn Rave, Ecclesiastes in Oosterwolde
Johannes van der Spijk, Pastor in Oldebroek

Rentmeester
Jan Witteveen 1766

Huishoudster
Gerritje Grootvelt, deszelfs vrouw 1766

Voorlezer
Eibert HoenOrde der beurten, waarna de Veerschipperen van Elburg op Amsterdam zullen afvaaren, des Son- Dings- en Donderdagsmiddags, ten 1 uur, met het luiden der veerklok.


1768

Gerrit Vermeer


Amsterdam

Tjibbe de Vries
Matje Peters

Hermen van der Wolde
Dries Koopman

Marten Reiersz.
Dirk BalkJan
Febr
Mrt
Apr
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec

Jan
Mrt
Apr
Mei
Juni
Aug
Oct
Dec

Jan
Mrt
Mei
Juli
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec

Jan
Febr
Mrt
Apr
Mei
Juli
Sept
Nov

Jan
Mrt
Mei
Juli
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec

Febr
Apr
Juni
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec

Febr
Apr
Juni
Juli
Aug
Sept
Oct
Nov
3
2
3
4
3
2
19
14
13
9
8
4

5
1
26
1
21
16
11
6

19
15
10
5
30
4
25
3
20

31
4
27
5
23
17
11
6

17
13
8
3
28
1
23
1
18

16
12
5
2
27
2
22
1

14
10
5
31
4
25
4
20
7
7
8
7
24
19
24
18
18
13
13
8

10
6

5
26
21
16
11

24
20
15
10

8
30

26


9
31

26
21
15
10

21
17
12
7

6
27

22

21
17
9
7

6
27


18
14
9

9
29

24
12
11
29
24
29
23
28
23
22
19
17
13

14
10


30
25
20
15

28
24
19
14
29

31
26
20
15

26
22
17
12
27

25
21
14
11

23
19
14
29

28

28

28

Hierna volgt:

Den Italiaanschen WaerseggerDat is: een oprechte Prognosticatie op het jaar 1768(gaat over het jaar met spreekwoorden)

Kort Chronyxken van 't jaar 1755 (tot 1768)
Met bijv.: 1767 15 jan is te Utregt in haar 108 jaar overleden Grietje Andre

Hoveniers Almanack

Specietafel


1 Hier stond foutief Dries Koopman.