Kroniek van Elburg 1566-1593

Stadsarchief Elburg
Inventarisnummer 394
 

Nummer 1

66.
Item int jaer ons heren duysent vijfhondert ende sessentych op sondach (doorh.: onleesb.) nae sante Mathens worde de kercke gebroken ter Elbruch de eerste mael, doe worde se weder opgemackt, daer ses jaeren daer nae wordt se weer gebroken. Doe wort se weer opgemackt, seven jaer wort se weer gebroken, dat staet nach dat menu scrijft 85, wat nu nach wesen sal dat mach men verwachten den leeft in dat 85 jaer doe legen ter Elbruch wel over de hondertenvijftich scotten in en engelse in, ende daer was sulcken benautheyt inde stat ende op de landen dattet nyet toe gelove en is af ten heeft gyen man beleeft af van hoiren seggen dat onse vrenden wyesen solde deden ons mer quaets dan ons de vyanden wesen solden doet al veroerlijkt was van kercken cloesteren van presteren van alle geestelijke huyessen doe worden alle myenschen so besocht van inposst, men mocht nyet en broet backen af en

kannebyers dryncken af men most daer inposst vangenen als de syese al betaelt was, sulcke scattynge als doe alde jaren voerleden gegeven hadde so dat den huysman alte samen in de steden mosten trecken so dat de landen bleven onbeseyt lyggen, den huysman konde nyet mer op brengen.
 

Nummer 2

86, 87, 80, 89 alsulcke duistren tijt datter in myenschen memorye myet 85 geho gehoert is gwees.

Item int jaer MVC (1500) ende vijfentachtig doe waster alsuken benautheyt onder de myenschen ende ock lange geduyert hadde wel achtyen af negentyen jaren van datmen eersmael de kercken brack op sant Bartilmeeus dach so datter 85 jaeren van ruytteren ende knechten den huysman ende elck algenomen woede dat hij hadde so wel van de vrenden wyesen solde als dat he vyanden wyesen solde, de huysman was verdongen van de vyant doe mosten se ock verdyngen van de vrenden wyesen solden. Ick was doe enen tseventych jaren olt ende hebbe hyrt het jaer anno 19.

89.
Item int jaer ons heren doemen scryef MVC ende negenentachtig doe toegen al de lant luyeden weder op het lant doe lyet de overheyt de lantman algelijke dyngen dat men de landen weder solde beseeien want dat geestelijke guet was al verplaert ende van den lantman en was nyet mer toescatten alle myenschen worden arm rijcken ende armen dan de bijden breewaren de mochten mede genyeten.
 

Nummer 3

Van de wynt der tvaelf nachten 85 doe in weydet nyet ende den andere nacht ock nyet.

Ick hebbe gelyesen alst op en karsnacht weyt de wynt so tkerne deser onversuyt.
 

Nummer 4

Item de merigen in Oestewolde inder oplaghe heeft seinen vierdel mots toe slaeges dat beloept dat grys enen halven voet ende een tvaelfte dyel van een voet.

Item Oestewolde is groet sestyen hondert margen ende enen tvyntig eerste halve margen ende anderhalve hont.

Item de Grote Meen is groet 37 margen ende II hont, ses hont is ene margen deye gresen is ene margen, tvye voer gronts is ene garse.

Item amo XC so hadden de van Oestewolde tvye hondert margen ende 39 margen.

Item de van der Elbruch VI hondert margen en LXXI.

Item de van Kampen III hondert margen ende LVIII margen ende een gres.

Item inden jaere duysent CCC hondert ende XCII inden somer begon men de van der Elbruch eerste de stat toe begraven, des anderen jaers begonnen se toe tymmeren ende toe muyeren.

Item den Soemendijck van Oestewolde is lanck enen twyntych 21 hondert roeden en 500 achtendertych halve roede ende en voeten.

Item de inlage daermen dat toeslach van mackt is lanck C ende 88 roden ende V voet.

Item van de Byesen XCIII roden en III1/2 voet..

Item een scyllynck I 1/2 golt groet, een st[]llenck I 1/2 cleyn I 1/2 [] stunt.
 

Nummer 5

Item int jaer 1500 ende 83 doe wast een sulcken droegen voersomer so dat de beesten alle landen uut en in lepen so dat mense nyet daer in holden en konde.

Item int jaer ons heren 1500 en 90 doe wast so scone soemer alst in lange tijt [...] geweest enwost so scoenen.

Item in jaer ons heren 1500 93 op donderdach saevens om (doorh.: 9 u) negen uer woer sant Martens doen verbrande gralyen eest ende worden vel bij de honde wyer sten [...] verbrant.
 

Nummer 6

Niet getranscribeerd, latijn.