Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Ellestraat 12 (C 29)

Tins gegevens van dr. mr. G. Westerink:

1449:
Goissen Druijt de 3/4 areae 12 din.
Nog een vierde part daarenboven komt van Gerryt Puttman.

1560: dezelfde 1568-1599: Wolter Gerritsz, Bert Woltersz, Claes ten Uijtslaege
1624-1666: Mr. Jacob Henricxen, timmerman, Simon Reinerss. Een al eerder genoemde onderpartij, omvattende de helft, komt weer terug bij de hoofdpartij. Ze blijkt te zijn: "een halve hofstede in die olde straete".
1667-1688: Jacob Koopssen door seggen van Borgerm. Nagge, die ook verzekerde, dat de afgescheiden helft inderdaad bij de hoofdpartij terug was.
Vervolgens: Lambert Arentsen, Hendrick Jansen de Groot.
1688-1693: dezelfde
1706-1754: Gerrit van Grootvelt, Rombout de Vries
1747-1788: Jan Witteveen
1788-1811: Gerrit van Dragt. Aan tins werd betaald: 3 stuiver 8 penningen.

08-04-1625
Lubbert Aertsen en Aeltgen Schutten, echtelieden, transporteren aan Willem Nagge en Metje Coops, zijn huisvrouw, een huis staande in de Oldestraat teijdens over die Kerckstrate, waaraan zuidwaarts Jacob Reijnersen, westwaarts Sijmon Reijertsens erfgenamen, noordwaarts de erfgenamen van Cornelis Willems.

10-06-1627
Beert Coopsen en Geertje Jans transporteren aan Jacob Coopsen en Marrie Pieters een helft van een huis in de Oldestraat regt tegens die Kerckstrate, noordwaarts het steegjen, zuidwaarts Jacob die verwer, gelijk transp. die helft bij magescheid zijn toebedeeld.

1635
Jacob Coepsz mit vrou ende suster.

1653
Jacob Coopsen en zijn vrouw.

1664
Eigenaar: Jacob Coopsen

21-12-1678
Willem Jansen van der Horst als volmacht van Paulus Jansen Backer en Aeltjen Hendricks Coopsen, echtelieden, en mede als momber van Marrichjen Henricks Coopsen heeft opgedragen aan Lambert Arentsen Koster en Aeltjen Peters, echtelieden, 1/5 part em 1/3 part van 1/5 van een doorgaand huis alhier tegenover de Westerkerckstraet, waar noordwaarts de Stege, zuidwaarts Cornelis Peters Tuite en westwaarts de Stadsmuijaare en oostwaarts de Kruijsstraete aangelegen is.

21-1-1682
Machteltje Lamberts heeft getransporteerd aan Lambert Arents het huis bij cooper bewoond staande in de Oldestraat tegenover de Kerkstraat op de hoek van de Stege naast het huis van Cornelis Peters Tuite, vrij van lasten behalve thins en verponding.

ca. 1700
Eigenaar: Gerrit Grootveld

1707
Gerrit Grootveld

1725
Rombout de Vries

29-05-1726
Nog aan Rombout de Vries en Magtelt de Groot een half huis op de Oldestraat, waarvan koperen de wederhelft behoord.

1749
Jan Aartsen, winkelier/daghuurder en vrouw.

Rombouw de Vries (kg)

26-08-1755
Comp. Jan Witteveen en Gerrigje van Grootvelt, echtelieden, als erfgenamen van Geertjen de Vries, vrouw van Berent Cocq, die bekenden te hebben verkocht aan Berent Cocq wonende te Zwartsluijs haar halfscheid bestaande in de helft van een huis op de Elle, staande tussen het huis van Harmen Custers zuidwaarts en de Steege noordwaarts.

14-05-1757
Berent Cocq heeft verkocht voor F.850- aan Jan Aartsen en Elisabeth van Marle voor de eene helft en Cornelis Weijenberg voor de andere helft een doorgaand huis op de Elle staande tussen de Steeg en het huis van Harmen Custer.

12-01-1777
Comp. Jan Aartsen en zoon Gerrit Jans en Anna Hendriks, echtelieden, die F.500- leenden. Als pand hun huis op de Lange Elle.

28-11-1782
Transport aan Dr. Christiaan van Manen uit de desolaten boedel van wijlen Anna Hendriks, weduwe Van der Sloot voor F.520-.
Weer verkocht aan Jan van ter Stege voor F.600-.

1798
Huisnr. 32
Jan van Tersteeg, timmerman

1829
Noord 36
Willem Jan van ter Steeg, timmerman
geh. Fennigje Machielsen

1832
Kadastraal eigenaar: Jan Willem van ter Steeg

1839-1849
Noord 36
Willem ter Steeg, 48 jaar, timmerman
geh. Fennetje Machielsen.

Noord 36a
Jacob Westerink, geb. Elburg, 22 jaar, visser
geh. Gerritje Hup geb. Elburg, 21 jaar.

Aaltje Rens-Bokhorst, weduwe

1850-1860
Noord 36
Pieter de Beer, geb. 1820 Hoorn, visser
geh. Jansje ten Brinke, geb. 1824 Elburg. ol. 16-12-1854 Elburg

Noord 36a
Aaltje Rens-Bokhorst, geb. 1767 Elburg, weduwe

Evert Hendrik van Koot, geb. 1827 Elburg, zeilmaker
geh. Wijntje Groen van Wettum, geb. 1834 Naarden.

1860-1875
Noord 36ak
Arend Stoffer, geb. Elburg, touwslager
geh. Jantje Speldekamp, geb. 25-10-1834 Elburg

Aart Broekhuizen, geb. 16-12-1836 Elburg, dagloner
geh. Heintje van der Veen, geb. 08-02-1840 Elburg.

Harmen ten Hoope , geb. 06-10-1843 Elburg, dagloner
geh. Helena Maria van Harde, geb. 19-02-1838 Elburg, ol. 20-12-1870 Elburg.

Gerard Vos, geb. 15-09-1839 Elburg, visser
geh. Hermina Bosman, geb. 05-11-1836 Elburg.

Noord 36k
Jacob Westerink, geb. 14-08-1817 Elburg, visser
geh. Gerritje Hup, geb. 29-04-1817 Elburg.

1868
Notarieel archief:
Nr. 5660
Van Harmen Westerink en Hendrica Fenna Spek aan Gerrit Jan Deetman het huis NKC. 29 voor F.700-.

Noord 36k
Gerrit Jan Deetman, geb. 17-08-1843 Elburg, landbouwer
geh. Annetje van Olst, geb. 03-04-1842 Elburg, ol. 18-05-1873 Elburg.

1875-1900
Noord 114 (36) 
Gerrit Jan Deetman, veehouder
geh. Aartje van Triest, geb. 01-09-1847 Elburg

1900-1920
Noord 114
Gerrit Jan Deetman
geh. Aartje van Triest.

1920-1940
Ellestraat 12
Aart Deetman, geb. 19-08-1881 Elburg, landbouwer
geh. Gerharda Kers, geb. 24-01-1882 Oldebroek

1987
Marseille, De Groot en Co.

Endendijk en Co.

E.W. de Jonge

 

Gerrit Jan Deetman en de Gereformeerde kerk:

Op 7 november 1886 deed de heer Anne Knoll zijn intrede als dominee van de Nederlandse Hervormde kerk in Elburg. Het op treden van deze dominee leidde tot spanningen in de Nederlands Hervormde gemeente in Elburg. Dit vooral omdat ds. Knoll van af de kansel had verkondigd "met het synodale juk te willen breken". Op 25 augustus 1888 vertrok ds. Knoll uit Elburg. Maar de ideeën van de dominee hadden inmiddels wel tot gevolg dat een aantal Nederlands Hervormden in Elburg (net als in veel andere steden in Nederland) zich aansloot bij de "Doleantie-beweging". Deze beweging leidde tot het ontstaan van de Nederduitsch Gereformeerde kerk.
Op 18 februari 1890 ontving de praeses van de Hervormde kerk een brief van een aantal broeders met het verzoek "dat de kerkeraad de gehoorzaamheid aan de synode diende op te zeggen en terug moest keren tot de Dordtsche kerk van 1618". Een van de ondertekenaars van deze brief was Gerrit Jan Deetman, woonachtig aan Ellestraat 12.
Aan het verzoek van de broeders werd geen gehoor gegeven. Op 7 mei 1890 verscheen Gerrit Jan Deetman samen met de heer A. ten Hoope voor de classisvergadering te Oldebroek met het doel om van gedachten te wisselen over de oprichting van een gereformeerd kerkgenootschap. Op 6 juli 1890 kwam de voorlopige kerkeraad van de Nederduitsch Gereformeerde kerk van Elburg voor het eerst bijeen. Tijdens de eerste officiële kerkeraadsvergadering op 30 juli van dat jaar werd Gerrit Jan Deetman benoemd tot diaken.

De eerste samenkomsten van de gereformeerden vonden plaats in de stal van Gerrit Jan Deetman aan de Ellestraat 12. Er schijnen zelfs kerkdiensten te zijn gehouden terwijl het vee nog op stal stond!


21-05-1946 
Aart Deetman vertrokken naar Noorderkerkstraat 9.


06-02-1946
Cornelis J. Geerlofs vorig adres Utrecht.
01-05-1947 Vertrokken naar Ellestraat 34.

01-05-1947 Aalt Broekhuizen vorig adres Beekstraat 1.
22-12-1958 ol. Aalt Broekhuizen

01-05-1947 Geert Nijhof vorig adres Kampen.
24-09-1954 Vertrokken naar Oldebroek.

22-12-1958 Hermina Smit (wed. van Aalt Broekhuizen)
05-09-1969 Vertrokken naar Vicariestraat 2c.

03-09-1969 Willem Krooneman vorig adres Oldebroek.
24-08-1972 Vertrokken naar Aperloheve 53.

03-10-1972 Anje Boer vorig adres Ellestraat 20.
21-02-1975 Vertrokken naar Noordoost-Polder.

11-08-1975 Gezina E. Mik vorig adres Smedestraat 15.
24-03-1976 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 17.

Kantoor van Hendrik J. Vos

00-12-1993 Arbeidsbureau